Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken Hobro Tlf Direkte nr Fax SE. nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr."

Transkript

1 Tinglysningsretten Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten Administrationen Majsmarken Hobro Tlf Direkte nr Fax SE. nr Sags.beh. Joy Winter Hobro den 5. januar 2015 I) Indledning I efteråret 2014 har Tinglysningsretten og Domstolsstyrelsen sammen med Oxford Research A/S gennemført en brugerundersøgelse af Tinglysningsretten. Brugerundersøgelsen er en opfølgning af de tidligere brugerundersøgelser af Tinglysningsretten og tinglysningssystemet fra 2010 og Brugerundersøgelsen 2014 består af to hoveddele: 1) en kvalitativ afdækning af Tinglysningsrettens system til system løsninger 2) en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af Tinglysningsrettens internet portal: tinglysning.dk. Førstnævnte er blevet gennemført ved en række fokusgruppeinterviews med repræsentanter for finanssektoren, mens sidstnævnte er blevet gennemført ved en spørgeskemaundersøgelse blandt Tinglysningsrettens brugere, hvor brugerne også har haft mulighed for at supplere deres svar på lukkede spørgsmål med åbne kommentarer. I spørgeskemaundersøgelsen 2014 har i alt deltaget professionelle brugere af den digitale tinglysning, hvilket antalsmæssigt stort set svarer til undersøgelsen fra 2012 I den samlede rapport fra Oxford Research A/S er nærmere redegjort for brugerundersøgelsens tilgang, metode, statistik m.v., og der er anført fire indsatsområder, som Tinglysningsretten kan arbejde med som opfølgning på brugerundersøgelsen. De fire indsatsområder er følgende: 1) Styrk brugervenligheden i systemet 2) Mere udførlig skriftlig vejledning 3) Fortsat fokus på kommunikation både via hotline og kontaktformular 4) Fortsat behov for en mere detaljeret varsling af ændringer og driftsforstyrrelser i systemet Den samlede rapport om brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten fra Oxford Research A/S, kan findes på Tinglysningsretten.dk, men overordnet kan det konstateres, at der på næsten alle områder er en øget tilfredshed med Tinglysningsretten i forhold til brugerundersøgelsen fra I nærværende notat anføres samtlige af brugerundersøgelsens resultater i punktform. Herudover anføres Tinglysningsrettens supplerende kommentarer til de enkelte punkter. Notatet indeholder også en kort beskrivelse af en række konkrete tiltag, der vil blive iværksat af Tinglysningsretten, som opfølgning på brugerundersøgelsen De fire indsatsområder, som er foreslået af Oxford Research A/S, er indeholdt i de nævnte tiltag. II) Resultaterne af brugerundersøgelsen i punktform og konkrete tiltag i anledning heraf 1) System til system løsningerne 1

2 I brugerundersøgelsen 2014 fremgår følgende resultater af fokusgruppeinterviews med repræsentanter fra finanssektoren: a) Klar og kontinuerlig forbedring af brugertilfredsheden med systemet til system løsningerne b) Den daglige drift er velfungerende og tilfredsstillende c) Fortsat ønsker til forbedringer vedrørende releases d) Fortsat ønske om, at ændringer meldes ud i god tid e) Tidsplaner m.v. må ikke ændres for meget f) Fortsat styrkelse af kommunikationen mellem Tinglysningsretten og de øvrige aktører vedrørende system til system løsningen Tinglysningsretten har gennem mange år haft et fast struktureret samarbejde med den finansielle sektor, hvorunder forhold, som de ovenfor anførte, drøftes. Dette samarbejde fortsættes, og der er allerede taget initiativ til at sikre en bedre og tydeligere formidling af informationer om indholdet af nye releases. 2) Portalløsningen på tinglysning.dk gennemført blandt Tinglysningsrettens professionelle brugere: a) Stigende tilfredshed med funktionaliteten i systemet, herunder udskrifter b) Størstedelen af brugerne oplever ikke problemer med systemets hastighed c) Jo lettere sager, jo større tilfredshed d) Søgefunktionerne kunne fortsat være bedre e) Adgangen til påtegninger kunne være bedre f) Bedre adviseringer g) Fortsat ønske om en bedre kladdefunktion h) Nemmere mulighed for at finde servitutterne i den indskannede akt i) Flere brugere føler sig bedre guidet undervejs j) Status quo i vurderingen af systemets samlede brugervenlighed Tinglysningsretten har tidligere i forbindelse med brugerundersøgelsen i 2010 inviteret brugerne til et antal workshops med henblik på at få beskrevet ønsker til ændringer af tinglysningssystemet. Dette initiativ blev modtaget positivt af Tinglysningsrettens brugere, og resultatet har dannet grundlag for de senere års ændringer og forbedringer af tinglysningssystemet. Tinglysningsretten vil derfor, med baggrund i den nu foreliggende brugerundersøgelse, tage initiativ til at genoptage dette samarbejde. Tinglysningsretten vil således i løbet af første kvartal 2015 anmode de enkelte brugerorganisationer om at fremkomme med forslag og ønsker til forbedringer, hvorefter der vil blive afholdt en workshop, hvor de enkelte forslag gennemgås og i muligt omfang prioriteres. Undersøgelsen viser i øvrigt, at Tinglysningsrettens arbejde med at forbedre brugervenligheden i tinglysningssystemet har båret frugt, men at der fortsat er plads til forbedringer. Tinglysningsretten er derfor også påbegyndt en mere generel gennemgang af brugervenligheden i de enkelte ekspeditiostyper. Desuden arbejder Tinglysningsretten fortsat intenst på at øge systemets automatiseringsgrad, der nu ligger på omkring 80. Såvel arbejdet med brugervenlighed, som arbejdet med at øge automatiseringsgraden, er forankret i Tinglysningsrettens årlige handlingsplaner og indgår derfor også i handlingsplanen for Et enkelt af de ovenfor anførte punkter finder Tinglysningsretten dog anledning til umiddelbart at kommentere: 2

3 Ad 2h) De skannede akter er blot en kopi af indholdet i de aktmapper, der tidligere blev opbevaret rundt på landets tinglysningskontorer. Der er ikke redigeret i disse, og de fremstår derfor i dag, nøjagtigt som de gjorde inden 8. september Dette betyder dels, at aktmapperne kan indeholde forældet information, dels at akteringsmetoder, der var praktiske i et analogt system, fortsat finder anvendelse. Hvor dokumenter tinglyst efter 8. september 2009 således kan findes umiddelbart og enkeltvis i Den Digitale Tingbog, er det fortsat nødvendigt at søge både blandt flere dokumenter og eventuelt også i flere ejendommes akter, for at finde en konkret genpart. En ændring af dette vil være overordentlig ressourcekrævende og kan derfor næppe påregnes. Efterhånden som rettighederne tinglyst inden 8. september 2009 aflyses, vil problemet dog mindskes. 3) Tinglysningsrettens skriftlige vejledninger og Spørgsmål & Svar gennemført blandt Tinglysningsrettens professionelle brugere: a) Større tilfredshed med vejledningen til tingbogen og personbogen, men mindre tilfredshed med vejledningen til bilbogen og andelsboligbogen b) Der efterlyses fortsat en samlet skriftlig vejledning, som indeholder oplysningerne fra alle de enkelte vejledninger og Spørgsmål & Svar c) Ønske om mere uddybende skriftlige vejledninger og hyppigere opdateringer, når der sker ændringer af systemet eller praksis d) Ønske om en mere indholdsmæssig skriftlig vejledning, f.eks. hvilke erklæringer, der skal afgives e) Uændret tilfredshed med Spørgsmål & Svar Tinglysningsretten har i en årrække haft et internt udvalg (vejledningsgruppen), der løbende gennemgår og opdaterer de vejledninger, der findes på Tinglysningsrettens hjemmeside. Desuden arbejder to medarbejdere i Tinglysningsretten løbende med at få opdateret Spørgsmål & Svar efter input fra brugerne og alle afdelinger i huset. Umiddelbart er det Tinglysningsrettens opfattelse, at den mindre tilfredshed, der kan konstateres, med vejledningerne til bilbogen og andelsboligbogen, skyldes, at behovet for disse vejledninger efterhånden alene opstår, hvor der er tale om mere komplekse sager, medens brugerne har lært sig at benytte funktionaliteten i forbindelse med de mere almindelige dagligdags sager. Tinglysningsretten vil dog nu, med afsæt i brugernes bemærkninger vedrørende dette emne, undersøge dette nærmere. Tinglysningsretten fastholder, at der ikke skal udarbejdes en samlet vejledning for alle ekspeditionstyper. Tinglysningsretten havde oprindelig udarbejdet en samlet vejledning, men det viste sig hurtigt, at denne vejledning var alt for omfattende og kompleks for brugerne at anvende. Derfor gik Tinglysningsretten over til at udarbejde en vejledning pr. ekspeditionstype. På baggrund af erfaringen med den tidligere vejledning, fastholder Tinglysningsretten, at der bør være flere vejledninger. Tinglysningsretten vil videregive de bemærkninger brugerne har fremsat i brugerundersøgelsen 2014 til vejledningsgruppen og de to medarbejdere med ansvaret for Spørgsmål & Svar med henblik på, at disse bemærkninger overvejes i det fremtidige arbejde med vejledningerne og Spørgsmål & Svar. Tinglysningsretten vil i den forbindelse tillige overveje, om de problemstillinger, der refereres under Spørgsmål & Svar, i højere grad bør inkorporeres i vejledningerne for de enkelte ekspeditionstyper. Tinglysningsretten arbejder til stadighed på at sikre, at vejledninger og Spørgsmål/Svar opdateres hurtigst muligt og altid samtidig med frigivelse af nye versioner af systemet, men Tinglysningsretten vil, i lyset af brugernes bemærkninger, fremover være endnu mere opmærksom på dette. Undersøgelsen peger særligt på et behov for kommunikation i forbindelse med ny eller ændret praksis. Tinglysningsretten er enig i, at dette er vigtigt, og området er derfor også allerede særligt prioriteret. Undersøgelsen de lukkede spørgsmål viser imidlertid, at brugerne har vanskeligt ved at skelne mellem ny eller ændret praksis, og tilfælde, hvor en konkret sag er lidt anderledes, og derfor ikke behandles helt, som brugeren havde forventet. Dette forekommer oftest i området for de sager, der normalt behandles 3

4 automatisk, men i enkelte tilfælde netop fordi de konkret er lidt anderledes - udgår til manuel behandling. Tinglysningsretten vil arbejde på kommunikationen omkring dette. På baggrund af brugerundersøgelsen 2014 vil Tinglysningsretten særligt arbejde med problemstillingen omkring afgrænsningen af Tinglysningsrettens vejledningspligt overfor brugerne. Flere steder i brugerundersøgelsen fremgår det, at brugerne ønsker sig en mere udførlig vejledning fra Tinglysningsretten, bl.a. om hvilke erklæringer der skal afgives, eller om hvilke bilag der skal vedhæftes en anmeldelse. Overordnet kan problemstillingen beskrives således, at brugerne ønsker en mere vidtgående vejledning end den, som Tinglysningsretten som offentlig myndighed kan give. Det er særligt svar på juridiske spørgsmål, der volder problemer. Tinglysningsretten er af den opfattelse, at f.eks. hjælp til, hvilke erklæringer, der skal afgives i en anmeldelse, eller hvilke bilag, der skal vedhæftes en anmeldelse, som udgangspunkt ligger udenfor den vejledning, som Tinglysningsretten skal give til brugerne, idet dette angår det juridiske indhold i det endelige dokument, f.eks. et skøde. Stillingtagen hertil ligger hos den enkelt bruger, typisk dennes advokat eller ejendomsmægler, idet en sådan rådgivning primært bør ske af disse fagpersoner, ligesom ansvaret for eventuelle fejlskøn på denne måde er dækket af en ansvarsforsikring. Dette svarer helt til forholdene før den digitale tinglysning. Tinglysningsretten har allerede i forbindelse med brugerundersøgelsen 2012 arbejdet med denne problemstilling, idet brugerne også dengang pegede på, at de ønskede mere juridisk vejledning fra retten. Tinglysningsretten udarbejde i den forbindelse en nærmere beskrivelse af de konkrete problemstillinger vedrørende dette emne. Tinglysningsretten vil med udgangspunkt i denne beskrivelse nu gå i en nærmere dialog med de professionelle brugere om afgrænsningen af Tinglysningsrettens vejledningspligt. 4) Sagsbehandlingen i Tinglysningsretten gennemført blandt Tinglysningsrettens professionelle brugere: a) Større tilfredshed vedrørende begrundelser for afvisninger, men fortsat plads til forbedringer b) Større tilfredshed med svarene på kontaktformularen, men fortsat plads til forbedringer c) Svarene er indimellem fortsat ubrugelige og uforståelige, hvilket skaber behov for unødigt mange henvendelser til Tinglysningsretten d) Mere præcise svar efterlyses, og fortsat ønske om, at alle begrundelser for en afvisning anføres på én gang e) Fortsat uensartethed i sagsbehandlingen medarbejderne imellem f) Sagsbehandlingen af de vanskelige sager bør fortsat forbedres g) Der efterlyses fortsat en mere individuel og dialogbaseret sagsbehandling h) For mange standardformuleringer, der ikke er tilpasset den enkelte sag i) Cirklen mellem hotline og kontaktformularen j) Direkte kontakt til sagsbehandlerne efterlyses Som det fremgår af ovenstående er der sket forbedringer i Tinglysningsrettens sagsbehandling siden 2012, men der peges i brugerundersøgelsen fortsat på en række områder, hvor Tinglysningsrettens sagsbehandling generelt kan forbedres. Tinglysningsretten har som led i opfølgningen på brugerundersøgelsen fra 2012 bl.a. udarbejdet en intern fælles registreringsvejledning med tilhørende standardtekster vedrørende de enkelte sagsområder med henblik på at styrke ensartetheden i sagsbehandlingen i retten. Tinglysningsretten har endvidere nedsat et internt udvalg, som har ansvaret for indholdet i registreringsvejledningen/standardteksterne og for løbende opdateringer af disse. Udvalget er sammensat således, at alle afdelinger i retten er repræsenteret. Alt sammen med henblik på at sikre, at sagerne behandles ens på tværs af alle afdelinger, samt at ændringer i sagsbehandlings-praksis indarbejdes bredt. 4

5 Tinglysningsretten har haft det som et af sine mål i handlingsplanen for 2014 at fortsætte arbejdet med de interne registreringsvejledninger og tekster, hvilket også løbende er sket. Tinglysningsretten har endvidere siden brugerundersøgelsen i 2012 løbende arbejdet med at sikre en høj grad af ensartethed i sagsbehandlingen. Tinglysningsretten har bl.a. som konkret opfølgning på brugerundersøgelsen fra 2012 gennemført et omfattende kvalitetsprojekt blandt alle medarbejderne med det formål generelt at få højnet kvaliteten i rettens sagsbehandling. Som led i dette kvalitetsprojekt er der gennemført en række tiltag i retten, som alle har haft til formål at styrke ensartetheden og kvaliteten i sagsbehandlingen. Tinglysningsretten vil som led i opfølgningen på brugerundersøgelsen 2014 relancere en række af disse tiltag, idet de alle angår ovenstående punkt a-j. Tinglysningsretten vil som led i dette arbejde inddrage en række af de input fra brugerne, som fremgår af brugerundersøgelsen fra Tinglysningsretten har herudover i sin handlingsplan for 2014 igangsat et større projekt omkring videndeling. Dette projekt har til formål at arbejde med kvalitet i sagsbehandlingen gennem systematisk videndeling mellem sagsbehandlerne i de enkelte afdelinger og på tværs af rettens afdelinger, således at dette kan bidrage til faglig udvikling og mere ensartethed i Tinglysningsrettens opgaveløsning. Projektet der er organiseret underen internt nedsat arbejdsgruppe forventes at være færdig primo 2015, hvorefter implementering af arbejdsgruppens forslag kan gå i gang. Som anført ovenfor, efterspørger en del brugere øget kontakt til den konkrete sagsbehandler. Det er imidlertid Tinglysningsrettens helt entydige erfaring, at netop en sådan kontakt er med til at fastholde forskelligheden i sagsbehandlingen, og Tinglysningsretten vil derfor også fortsat være meget tilbageholdende med at imødekomme dette ønske. 5) Telefonbetjeningen i Tinglysningsrettens hotline gennemført blandt Tinglysningsrettens øvrige brugere: a) Mere tilfredshed med servicen og svarene fra hotline, men fortsat plads til forbedringer b) Fortsat plads til forbedring på venligheden i telefonbetjeningen c) Meget personafhængig, hvordan servicen/venligheden er d) Forskellige svar fra forskellige medarbejdere e) Afgrænsning af vejledningspligten i forhold til juridiske spørgsmål Som det fremgår af ovenstående er der siden 2012 sket forbedringer i Tinglysningsrettens hotline, men der peges i brugerundersøgelsen 2014 fortsat på en række områder, hvor telefonbetjeningen i Tinglysningsrettens hotline generelt kan forbedres. Tinglysningsretten har siden brugerundersøgelsen i 2012 løbende arbejdet med at få forbedret kvaliteten af telefonbetjeningen i hotline. Tinglysningsretten har bl.a. som konkret opfølgning på brugerundersøgelsen fra 2012 gennemført et omfattende kvalitetsprojekt i hotline med det formål at få højnet kvaliteten i hotlines telefonbetjening. Som led i dette kvalitetsprojekt er der gennemført en række tiltag i hotline, som alle har haft til formål at styrke ensartetheden og kvaliteten i telefonbetjeningen. Tinglysningsretten vil som led i opfølgningen på brugerundersøgelsen 2014 relancere en række af disse tiltag, idet de alle angår ovenstående punkter. Tinglysningsretten vil som led i dette arbejde tillige inddrage de input fra brugerne, som fremgår af brugerundersøgelsen fra Tinglysningsretten er opmærksom på den betydelige forskel, der kan være i brugernes oplevelse af den service, de får ved henvendelse til rettens hotline, og arbejder derfor også løbende på, at sikre et mere ensartet niveau. Der bør dog til stadighed være forståelse for, at Tinglysningsrettens medarbejdere, ligesom de brugere, der retter henvendelse til rettens hotline, er forskellige og dermed også kan have en forskellig opfattelse af service. 5

6 6) Information om driften, sagsbehandlingstider og dialog generelt a) Ingen ændring i tilfredsheden med Tinglysningsrettens information om sagsbehandlingstider og driftsforstyrrelser b) Fortsat utilfredshed med Tinglysningsrettens information om ændringer på tinglysning.dk c) Øget tilfredshed på sagsbehandlingstiden på manuelt behandlede sager d) Flere sager tinglyses ved første anmeldelse e) Øget tilfredshed med sagsbehandlingstider på kontaktformularen, ETL 003-sager og hotline f) Begrænset kendskab til brugerfora g) Begrænset kendskab til muligheden for at indberette fejl h) Behovet for vejledning i brugen af tinglysning.dk er mindsket, men der er fortsat et behov Tinglysningsretten har, med baggrund i brugerundersøgelsen, bemærket sig, at brugerne især ønsker yderligere informationer om de ændringer, der følger af de tre årlige releases. Tinglysningsretten har derfor også allerede fra releasen den 6. december 2014 udarbejdet en mere detaljeret oversigt over ændringerne, og lagt denne på rettens hjemmeside. Tinglysningsretten vil i 2015 arbejde videre med dette. Tinglysningsretten har desuden bemærkes, at der blandt brugerne kun er begrænset kendskab, til det samarbejde Tinglysningsretten har med de respektive brancheorganisationer, og Tinglysningsretten vil derfor, i samarbejde med brancheorganisationerne i det nedsatte samarbejdsforum overveje, hvorledes der kan ændres på dette. 6

Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten fra marts 2012.

Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten fra marts 2012. Tinglysningsretten Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten fra marts 2012. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Fax 99 68 58 01 SE. nr. 29-76-76-02

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om det digitale tinglysningsprojekt. August 2010

Beretning til Statsrevisorerne om det digitale tinglysningsprojekt. August 2010 Beretning til Statsrevisorerne om det digitale tinglysningsprojekt August 2010 BERETNING OM DET DIGITALE TINGLYSNINGSPROJEKT Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning... 11

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013 Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Oktober 2013 BERETNING OM BRUGERVENLIGHED OG BRUGERINDDRAGELSE I OFFFENTLIGE DIGITALE LØSNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014 Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 august Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Borgerrådgiverens funktion og opgaver 2.1 Borgerrådgiverfunktionen 2.2 Formål med

Læs mere

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 33 Offentligt NOVEMBER 2013 MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige ENDELIG

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013. Kammeradvokatens gennemgang af konkrete arbejdsskadesager om tab af erhvervsevne

Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013. Kammeradvokatens gennemgang af konkrete arbejdsskadesager om tab af erhvervsevne Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 272 Offentligt N O T A T 22. juni 2014 Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013 J.nr. PJS Kammeradvokatens gennemgang af konkrete

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010/11

Brugerundersøgelse 2010/11 Brugerundersøgelse 2010/11 - Undersøgelsen er gennemført blandt universitetsmedarbejdere, der har været involveret i akkrediteringerne efteråret 2010 og foråret 2011 Undersøgelsen indeholder Hovedkonklusioner

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og EY

Erhvervsstyrelsen og EY Erhvervsstyrelsen og EY Nulpunktsmåling af digital tinglysning samt ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs taskforce\midtvejsevaluering\rapport\endelig rapport\midtvejsevaluering

Læs mere

Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006

Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006 Finanstilsynet/ Forbrugerstyrelsen 29. juni 2005 Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006 1. Indledning Der eksisterer et gensidigt afhængighedsforhold mellem den finansielle

Læs mere

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Oktober 2008 Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi Side 2 Resume For at udnytte det fulde potentiale i politireformen og for at imødegå den kritik, der har

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse for 2007. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingsrådets redegørelse for 2007. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Udviklingsrådets redegørelse for 2007 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold 1 Indledning... 1 1.1 De regionale udviklingsråd...1 1.1.1 De tidligere udviklingsråd...1

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Formidlingsprojekt 2011 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Indledning...1 1.1. Formidlingsprojekt om tilbagebetaling af løbende

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Brugerundersøgelser med lokal forankring

Brugerundersøgelser med lokal forankring Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Brugerundersøgelser med lokal forankring sådan gør kommunerne Brugerundersøgelser med lokal forankring sådan gør kommunerne - sådan gør kommunerne Kommuneforlaget A/S

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b Side 1 af 36 Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 E-mail: post@domstolsstyrelsen.dk MPK10504/Sagsbeh.mpk J.nr. 02.04.01.02.1999-1.40 RAPPORT OM

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

Et bedre arbejde i hverdagen

Et bedre arbejde i hverdagen Et bedre arbejde i hverdagen Erfaringer fra 21 udviklingsprojekter om psykisk arbejdsmiljø og sygefravær BEDREARBEJDE.dk Om rapporten Titel: Nøgleord: Udgivet af: Forfattere: Et bedre arbejde i hverdagen

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere