CNNF, Roskilde Universitet, Februar 2015, Nr. 5. CNNF seminar om na2onalparker, fredning og menneskereagheder i Syd.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CNNF, Roskilde Universitet, Februar 2015, Nr. 5. CNNF seminar om na2onalparker, fredning og menneskereagheder i Syd."

Transkript

1 Nyhedsbrev Center for Natur- og Nationalparkforskning Godt nytår og velkommen til en ny udgave af nyhedsbrevet fra Center for Naturog Nationalparkforskning. CNNF holder nyt natur- og na2onalpark seminar d. 24 April 2015 CNNF seminar om na2onalparker, fredning og menneskereagheder i Syd. Fredag den 24/4 kl i Geo- Fagsal, Hus 0.2. RUC. AfsluJende med et glas vin og en snak. Rela%onen mellem na%onalparker, naturfredning på den ene side og fa6gdomsbekæmpelse og menneskere6gheder på den anden er i s%gende grad kommet under debat, ikke mindst i rela%on %l aktuel fredningspoli%k og praksis i Syd. Baseret på feltstudier i Asien, La%n Amerika og Afrika har forskere og NGOer s%llet spørgsmålstegn ved hensigterne bag de omfaeende fredningsak%viteter i det såkaldte globale Syd. I nogle %lfælde har fredning af naturområder givet anledning %l at diverse aktører med rela%oner %l na%onale regeringer eller militæret nu har fået magten %l at drive rovdrih på naturressourcerne i området i stedet for den lokale befolkning. I andre %lfælde er store landområder blevet overdraget %l kommercielle safari- eller jagtarrangører under henvisning %l at de %dligere brugere har misrøgtet områderne. På det verbale plan er der generel konsensus om behovet for at inddrage de lokale brugere i frednings%ltag, ligesom der i retorikken lægges vægt på, at fredning, for at være effek%v, skal kædes sammen med bekæmpelse af fa6gdom. Fredning har på den måde fået et menneskeligt ansigt. Virkeligheden er dog ohe en anden. I realiteten viser fa6gdom og urepærdighed sig ohe at gå fint i spænd med naturfredning. Modstand mod fredningen og dens kommercielle udnyeelse har derimod ohe meget trange kår. På seminaret vil vi diskutere hvorfor fredning er blevet en så magpuld faktor i kampen om fordeling af jord og naturressourcer, hvorfor frednings%ltag ikke al%d er populære blandt de befolkningsgrupper, der er naboer %l fredede områder, samt hvorledes man kunne eventuelt kunne mindske fredningens nega%ve effekter. Oplæg fra: Stig Jensen: Kampen om naturen i en skov af interesser - En aktørtilgang til naturfredning i Syd. Ebbe Prag: Offentligt privat partnership som fredningsinstrument, erfaringerne fra Niokolokobaparken i Senegal Anne Mari Cobb: Privatisering som fredning? En undersøgelse af Aage V Jensen Fonds naturbevarelse i Maremani, Sydafrika (tentativt) Kristine Juul: Fredning som disciplinering? Rids fra den aktuelle forskning i fredning og naturbeskyttelse i Syd. 1

2 Note: Tanzanias regering løber fra løqe 2l Masaier nær Serenge2 og genoptager forhandlinger med Dubai baseret selskab om jagt- og safari virksomhed i Loliondo vildtkorridor. I slutningen af 2014 meddelte den tanzaniske regering at den havde genoptaget forhandlingerne med den kommercielle jagt- og safarivirksomhed Ortelo Bussiness Corpora%on(OBC), om overtagelse af et område på 1500km2, på grænsen %l Serenge% Na%onal Park. Beslutningen er overraskende, idet regeringen så sent som i september 2014 havde givet eher for et massivt lokalt og interna%onal pres og erklæret planerne for skrinlagde. Gennem 18 måneder havde ak%vister protesteret på vegne af de Masaier, der stod %l at blive bortvist fra deres tradi%onelle græsningsområder. Den velkoordinerede og interna%onal orienterede protest, der bl.a. omfaeende 1,7 mio. underskriher indsamlet af online ak%vistgruppen Avaaz under moeoet Stop the Serenge+ Sell- Off, bidrog åbenbart %l at få den tanzaniske regering %l at genoverveje planerne. Ifølge avisen the Guardian var løherne dog ikke lang%dsholdbare og forhandlingerne om ovedragelse af Loliondos græsningsarealer %l det i Dubai hjemmehørende selskab er nu genoptaget. Firmaet, der har tæee forbindelser %l den kongelige familie i Dubai, ønsker at etablere en såkaldt vildt- korridor fra Serenge% gennem Loliondo. Dermed kan de yderligere udvide deres jagt- og safariresort i luksusklassen, der foruden medlemmer af Dubais kongefamilie også tæller den engelske Prins Andrew blandt de prominente kunder. Den 1500 km2 store udvidelse af jagt- resorten indebærer, ifølge the Guardian, at Masaier bogstavelig talt må se sig om eher andre græsgange. Som led i genforhandlingerne %lbyder selskabet imidler%d en kompensa%on på 1 mia. Tanzania Schilling (ca. 3,7 mio. D. Kr.) som plaster på såret. Pengene udleveres imidler%d ikke direkte %l de skadelidte, men skal bruges på forskellige socio- økonomiske projekter blandt de fordrevne Masaigrupperinger. DeEe %lbud er dog ind%l videre blevet afvist af Masaiernes repræsentanter, som hævder at græsgangene i Loliondo er livsnødvendige for opretholdelsen af deres livsform baseret på kvægdrih. Fordrivelsen af Masaierne i Loliondo føjer sig %l en lang række andre overgreb, der siden briternes kolonisering af Tanzania i slutningen af tallet skridt for skridt har indskrænket især kvægnomadernes råderum. Regeringen hævder at den store koncentra%on af dyr er ødelæggende for områdets natur, men som Ced Hesse, fra det DANIDA støeede IIEDs Drylands Program, forklaringer %l Chris%an Science Monitor, så bruges henvisninger %l overgræsning, overbefolkning og naturbeskyeelse alt for ohe som undskyldning for befolkningsfordrivelser, der tjener helt andre formål. Kilder: The Guardian, 16 November 2014 samt Chris%an Science Monitor, 18 November

3 Roskilde Universitet indsendte i dec. et posi2vt høringssvar vedrørende opre7elsen af Na2onalpark Skjoldungernes Land : Udtalelse vedr. Forslag %l Na%onalpark Skjoldungernes land i høring i eheråret 2014 Roskilde Universitet udtaler sig %l fordel for gennemførelsen af na%onalparken. Med deee område vil man have sikret et repræsenta%vt og varieret udsnit af østdansk kulturlandskab af høj kvalitet og oplevelsesværdi. Roskilde Universitet har, bl.a. gennem vores repræsentant i styregruppen for Na%onalparkprojekt Skjoldungelandet, professor Kjeld Schaumburg, med interesse medvirket i det store forarbejde som Lejre, Roskilde og Frederiksund kommuner har igangsat vedrørende forberedelsen af Na%onalpark Skjoldungelandet. EHer universitets opfaeelse er det kompromis, som afgrænsningen af parken er udtryk for, et acceptabelt udgangspunkt for dens udvikling. RUC fæstner sig ved, at det i høringsmaterialet fremhæves, at undervisning og forskning er vig%g. RUC har gennem hele sin leve%d hah forskning i både iorden, i kulturlandskab og i turisme og betydningen af friluhsliv og naturformidling som vig%ge virkefelter. Med RUCs undervisningsform har der også gennem %den været mange studenterprojekter indenfor disse emner og geografisk placeret i det, der nu foreslås %l at blive Skjoldungelandet. Roskilde Universitet er inds%llet på at engagere sig ak%vt i forskning, undervisning og formidling i forbindelse med udviklingen af Na%onalpark Skjoldungelandet. Roskilde Universitet står godt rustet %l denne opgave. Siden opreeelsen af universitetet i 1972 er der gennemført et stort antal forskningsprojekter vedrørende Roskilde Fjord og oplandet her%l, og et meget stort antal relevante studenterprojekter er blevet skrevet indenfor såvel naturvidenskab, samfundsvidenskab som humaniora. Udover deee har Roskilde Universitet gennem årene opbygget en tværfaglig eksper%se indenfor en række områder af betydning for det kommende arbejde med udvikling af na%onalparken, der omfaeer alle RUCs ins%tueer, samt Roskilde Universitetsbibliotek og RUC- Innova%on: Det gælder således forskning i organisa%ons- netværks-, demokra%styrings- og innova%onsprocesser (Center for Ak%onsforskning og Demokra%sk Samfundsudvikling (ENSPAC og PAES), Center for Organisa%onspsykologi (PAES), Center for Social Entreprenørskab (PAES), Center for Demokra%sk Netværksstyring (ISG), RUC- innova%on), indenfor oplevelsesforskning og oplevelseskommunika%on (Center for Natur- og Na%onalparkstudier (ENSPAC og CUID), Center for Sundheds- fremmeforskning (PAES og ENSPAC), Center for oplevelsesforskning (CBIT og ENSPAC), Experience Lab (CBIT), FABLAB (CBIT)) samt indenfor en række naturfaglige samt almene og fagpædagogiske områder (især i Inst. for Kultur og Iden%tet (CUID), Ins%tut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring (ENSPAC), Ins%tut for Natur, Systemer og Modeller(NSM) samt Roskilde Universitetsbibliotek). RUC ser der%l et stort innova%ons- og vækstpoten%ale i de virksomheder, der er placeret inden for na%onalparken, hvorfor RUCinnova%on vil etablere en klynge bestående af oplevelsesøkonomiske virksomheder placeret inden for na%onalparken. 3

4 Vi ser det som en vig%g opgave for universitetet at bidrage med %lvejebringelse af alsidig viden om både natur- og kulturværdierne i parken, samt med udvikling af de økonomiske muligheder i parkens etablering. Det er afgørende vig%gt, at status nu og udviklingen i området som na%onalpark kendes og følges. Vi føler i særlig grad en rådgivende forplig%gelse overfor den kommende na%onalparkbestyrelse, hvad angår den langtsigtede udvikling af na%onalparken. Det kunne handle om afvejningen af de økonomiske muligheder i forhold %l sikringen af parkens naturværdier, opbygningen af et overvågningssystem for såvel naturens status som besøgsstrømmene og deres konsekvenser for natur- og kulturmiljøkvaliteter og deres oplevelsesværdier, som sikringen af na%onalparkens langtsigtede hovedformål: At styrke og udvikle naturkvaliteten, herunder skabe større sammenhængende naturområder. Roskilde Universitet indtræder gerne i det kommende na%onalparkråd, og ser frem %l et frugtbart samarbejde med Na%onalpark Skjoldungelandet, de medvirkende kommuner og de mange lokale organisa%oner og foreninger, der engagerer sig i na%onalparkens udvikling. Med venlig hilsen Hanne Leth Andersen Rektor, Roskilde Universitet, RUC Claus Vesterager Pedersen Overbibliotekar, Roskilde Universitetsbibliotek, RUb Kongernes Nordsjælland I Nordsjælland ser det også ud til at gå fremad med nationalparksagen. I hvert fald har fem nordsjællandske kommuner i dec indleveret forslag til miljøministeren om Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Kommunernes forslag er nu under behandling i Naturstyrelsen. Sagen kan følges på 4

5 RGS-IBG Annual International Conference 2015 Wednesday 2 to Friday 4 September 2015 Session invite: At a crossroads or new strategies? - The role of protected areas in the Anthropocene Next year, 2016, marks the 100th anniversary of The US National Park Service Organic Act, which was an act under Federal law to establish a national park system to be managed by The National Park Service (NPS). Under the jurisdiction of the Department of the Interior, the NPS became the government s guardians or caretakers of these protected landscapes, with the authority to ensure proper use and management of these parks and to, promote and regulate the use of the Federal areas known as national parks Human-nature relations was an integral part of this policy and resulted in similar management models, which have evolved around the Globe, from the USA to Asia, Africa to Europe. But now, 100 years on, there are new challenges: the public purse strings are tightening; goals on biodiversity, ecosystem services and conservation go beyond the islands of protection; and local communities are becoming more actively involved in planning and management aspects, including the role of the corporate (i.e. private enterprises), which may now be as effective a caretaker as any public body. Some interesting questions therefore arise. For example, is it now true that human-nature interaction and the forms of public engaged in the contestation of planetary governance are changing, whereby such changes will herald new demands on our habits of thought? If so, for there to be a next 100 years, is it therefore time for more complex governance, federal domain and protected islands to move towards greater liberalism, private enterprise and adaptive co-management programmes? In other words, has time come to re-think and re-organise the role and idea about protected areas in the Anthropocene? With these thoughts in mind, the main aim of this session is to progress themes that determine cogency for the future of tourism and recreation management of protected areas around the Globe. This includes exploration and discussion of the challenges and the opportunities that new global fluxes present for the future of protected areas. Contact: Andreas S. Hansen, Göteborg Universitet 5

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning Indholdsfortegnelse Executive summary... 1 Opsummering... 3 1. Indledning... 6 Undersøgelsens baggrund og formål... 6 Undersøgelsens metode... 7 Begrebsafklaring... 9 2. Beskrivelse af udviklingsrelateret

Læs mere

Forvaltning af forskningsdata i Danmark

Forvaltning af forskningsdata i Danmark Forvaltning af forskningsdata i Danmark En undersøgelse af danske universiteters og forskningsråds praksisser, politik og visioner for lagring, langtidsbevaring, tilgængeliggørelse og deling af forskningsdata.

Læs mere

Forsknings review om samskabelse. Annika Agger, Lektor, RUC

Forsknings review om samskabelse. Annika Agger, Lektor, RUC Forsknings review om samskabelse Annika Agger, Lektor, RUC Anne Tortzen, Leder af Center for Borgerdialog og PhD stud., RUC Januar 2015 1 Indholdsfortegnelse Forord 2 Kapitel 1 Introduktion hvorfor er

Læs mere

Sammenhængende natur i et fremtidigt perspektiv

Sammenhængende natur i et fremtidigt perspektiv Sammenhængende natur i et fremtidigt perspektiv En undersøgelse af muligheder og barrierer for implementering af sammenhængende natur i lyset af kommunalreformen Ecological coherent nature in a future

Læs mere

COP RAPPORT/COP R FORUM ADVOKATER

COP RAPPORT/COP R FORUM ADVOKATER ORT COP RAPPORT/COP REPORT 2013 COP RAPPORT/COP R ATER FORUM ADVOKATER FORUM ADVOKATER FORU Design og tryk: KLS Grafisk Hus A/S Produceret CO 2-neutralt INDHOLD Forord... 5 Om Forum Advokater... 7 Forum

Læs mere

Stormen om vindmøllerne ved Østerild

Stormen om vindmøllerne ved Østerild MASTER I KONFLIKTMÆGLING: MKM 5 - AFHANDLING Stormen om vindmøllerne ved Østerild Analyse af en konflikt med mange parter Dr. Kristian Borch Dette er en forkortet version af en master afhandling bedømt

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab, biodiversitet og planlægning).

Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab, biodiversitet og planlægning). Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Anni Søborg Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk asbe@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab,

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD

MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD Efter- og videreuddannelse ved Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences 2 Hvorfor efter- og videreuddannelse? Hvorfor efterog videreuddannelse? Der

Læs mere

Ændringerne i de etiske regler for revisorer - og deres betydning

Ændringerne i de etiske regler for revisorer - og deres betydning Ændringerne i de etiske regler for revisorer Forfatter: Jan Mortensen Vejleder: Lars Kiertzner Foråret og sommeren 2008 1 Executive summary The area of auditor independence has gone through a significant

Læs mere

Teknologisk Fremsyn i Danmark. Rapport og anbefalinger fra en uafhængig arbejdsgruppe

Teknologisk Fremsyn i Danmark. Rapport og anbefalinger fra en uafhængig arbejdsgruppe Teknologisk Fremsyn i Danmark Rapport og anbefalinger fra en uafhængig arbejdsgruppe Claus Larsen-Jensen Kjeld Rahbæk Møller Peter Elvekjær Peter Frank Lisa Dahl Christensen Andrew Jamison Arne Skov Andersen

Læs mere

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media Marketing Postmodern consumer behaviour Markedsføring i sociale medier & den postmoderne forbruger Bachelor afhandling, Maj 2015 Udarbejdet af: Amira Alsehli Vejleder: Diana Dreier studienr.

Læs mere

Danske virksomheders socialt ansvarlige arbejde

Danske virksomheders socialt ansvarlige arbejde Danske virksomheders socialt ansvarlige arbejde Udarbejdet af: Anders Kejser Afleveret den: 20. dec. 2012, 3. semesterprojekt Vejleder: Annika Agger Fag: Sociologi og Erhvervsøkonomi Sted: Samfundsvidenskabelig

Læs mere

HPRnews. Evidensinformeret beslutningstagning. Sundhedsvidenskab. Health Promotion Research News Issue 11 - December 2013 ISBN: 978-87-91245-17-6

HPRnews. Evidensinformeret beslutningstagning. Sundhedsvidenskab. Health Promotion Research News Issue 11 - December 2013 ISBN: 978-87-91245-17-6 Sundhedsvidenskab HPRnews Health Promotion Research News Issue 11 - December 2013 ISBN: 978-87-91245-17-6 Evidensinformeret beslutningstagning Nyt fra Sundhedsfremmeforskning SDU Esbjerg 1 Forord Evidensinformeret

Læs mere

Citation for published version (APA): Andersen, A. J. (2013). Urbane Projekter: mellem sted, diskurs og planlægning.

Citation for published version (APA): Andersen, A. J. (2013). Urbane Projekter: mellem sted, diskurs og planlægning. Aalborg Universitet Urbane Projekter Andersen, Anne Juel Publication date: 2013 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats. Vejen mod Realdania Forskning 2.0

Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats. Vejen mod Realdania Forskning 2.0 Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats Vejen mod Realdania Forskning 2.0 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other

Læs mere

10 års jubilæumskonference for de nationale cykelruter

10 års jubilæumskonference for de nationale cykelruter 10 års jubilæumskonference for de nationale cykelruter Afholdt på Scandic Hotel Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens den 24. november 2003 Program Velkomst og offentliggørelse af Miljøministeriets

Læs mere

National strategi for forskningsdata management 2015-2018

National strategi for forskningsdata management 2015-2018 National strategi for forskningsdata management 2015-2018 København, den 30. januar 2015 Indholdsfortegnelse 0. Forord 3 1. Executive summary 5 2. Om styregruppen 7 A. Baggrund, nedsættelse og kommissorium

Læs mere

1. Projektbeskrivelse... 5. 1.1 Indledning og problemfelt... 5 1.2 Problemformulering... 7 1.3 Sydafrika og townships... 7. 1.3.1 Valg af case...

1. Projektbeskrivelse... 5. 1.1 Indledning og problemfelt... 5 1.2 Problemformulering... 7 1.3 Sydafrika og townships... 7. 1.3.1 Valg af case... Abstract The objective of this study is to examine how travel agencies advertise for trips to Cape Town and townships in South Africa. The examination includes how the advertisement affects the local people

Læs mere

Inkubator med fokus på arttech

Inkubator med fokus på arttech Inkubator med fokus på arttech behovsafdækning og anbefalinger Christina Melander og Tanja Bisgaard Oktober 2013 Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel 3369 3369, www.ddc.dk

Læs mere

REKREATIV KLIMATILPASNING

REKREATIV KLIMATILPASNING det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet REKREATIV KLIMATILPASNING Samarbejde mellem kommuner og spildevandsforsyninger Kandidatspeciale af: Charlotte Amalie Malling Andersen Institut

Læs mere

Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger

Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger Miljøprojekt Nr. 853 2003 Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger Jørn LethEspensen Danmark Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings

Læs mere

Har udviklingsbistand en positiv effekt på økonomisk vækst?

Har udviklingsbistand en positiv effekt på økonomisk vækst? Har udviklingsbistand en positiv effekt på økonomisk vækst? En analyse af udviklingsbistandens effekt på økonomisk vækst i udviklingslande. Line Boel Selmer-Petersen (301286) AARHUS UNIVERSUTY BUSINESS

Læs mere

Fire scenarier for Norge og norsk petroleumsproduktion

Fire scenarier for Norge og norsk petroleumsproduktion Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning 2040 : Fire scenarier for Norge og norsk petroleumsproduktion En analyse af den fremtidige energisituation København 2010 79 About

Læs mere

Forandringsledelse. ved implementering af it

Forandringsledelse. ved implementering af it Institut for ledelse HA.it Forfattere: Jesper Lybech Jacob Wulff Vejleder: Tina Blegind Jensen Forandringsledelse ved implementering af it Implementering af Opus Personalestyring i Århus Kommune Handelshøjskolen,

Læs mere

Omsorg uden manualer

Omsorg uden manualer Omsorg uden manualer En undersøgelse af rygestoprådgiveres praksis Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning- PAES Roskilde Universitet, 30E.1-19 Postboks 260 4000 Roskilde Steffen Hogg Christensen

Læs mere

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE 2 Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Det har været af stor

Læs mere

Forside til projektrapport 2. semester, BP2:

Forside til projektrapport 2. semester, BP2: Forside til projektrapport 2. semester, BP2: År: 2014 Semester: 2 Hus: 20.1 Projekttitel: Planlagt Forældelse Projektvejleder: Anders Christian Hansen Gruppenr.: 8 Antal Anslag: 148.444 Studerende (fulde

Læs mere

!"#$%$#&$&'$()*$+,+-.$*!/*0.$*+

!#$%$#&$&'$()*$+,+-.$*!/*0.$*+ !"#$%$#&$&'$()*$+,+-.$*!/*0.$*+ Indholdsfortegnelse Abstract... 3 1. Indledning... 4 2. Problemoptakt... 6 3. Problemformulering... 8 4. Projektdesign... 9 5. Videnskabsteoretisk ståsted og metode... 10

Læs mere