Dansk antimiljøbevægelse. Fremtidens bæredygtige fisk. Ulven kommer. Kamp om verdens største vådområde. Side 4. Side 6. SideS.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk antimiljøbevægelse. Fremtidens bæredygtige fisk. Ulven kommer. Kamp om verdens største vådområde. Side 4. Side 6. SideS."

Transkript

1 Dansk antimiljøbevægelse Side 4 Fremtidens bæredygtige fisk Side 6 Ulven kommer SideS Kamp om verdens største vådområde S ide 17

2 2 LEVENDE NATUR 1/97 WWF Nyt stort tigerreservat Et km 1 score areal er blevet erklæret for tigerreservat i Bangladesh. Det er oprenct for ae skabe sammenhæng mellem cre mindre reservater og direkte forbindelse til Sundarbans tigerreservatet på den indiske side af grænsen mellem de to lande. Sundarbans består af udstrakte mangroveskove i deltaet af de score floder Ganges og Brahmaputra. O mrådet huser omkring tigre, den største samlede bestand i verden. Truede løverskudt 14 asiatiske løver blev i 1996 nedlagt af krybskyner i G ir-nationalparken i det nordlige Indien. Dyrene blev fundet med poterne skåret af, hvilket er et sikkert tegn på, at det er k l øerne, krybskytterne har været ude efter. Disse anvendes som en form for lykke-amulener. Det samlede antal af asiatiske løver blev fo r nylig opgjon til ca. 300 dyr, og Gir-Nationalparken er det eneste sted i verden, hvor der eksisterer fritlevende dyr af denne løvefortn. Engang var de udbredt helt fra Makedonien i vest til det centrale Indien i øst. Flere hyæne- hunde i Sydafrika Den stærkt truede afrikanske vildhund, hyænehundcn, klarer s)g godt i Kroger Nat ionalparken i Sydafrika. Optællinger i ~rene ~ viser en fremgang i be- 6tanden siden den sidste opgørclse i Der fin~es nu omkring 450 af disse spraglede og scorplcn ede vildhunde, der er kendt for et udpræget floksamarbejde, når de jager antiloper og andre dyr på den afrikanske savanne. Der er kun få tusind af dem tilbage i hele A frika, og det er derfor glædeligt, at arten tilsyneladende klarer sig fint i KrOger Nationalparken. De nyeste undersøgelser har således bl.a. vist en meget fin ynglesucces og kun ringe ungedødelighed. Sikring af Camhoclias regnskove Myndighederne i Camboelia har taget initiativ til at sikre landets regnskove. Der er således indført et totalt stop for fæ ldning, og eksporten af rømmer overvåges nøje. Be lueningen er taget, efter at der er dokumenteret en omfattende ulovlig fældning og eksport af regnskovstræ. Siden borgerkrigens ophør har Camboelias skove været udsat for en h æmningsløs og ukontrolleret rovdrift, både inden for de områder, der kontrolleres af oprørsbevægelsen Khmer Rouge, og i de regeringsstyrede dele af landet. Ny canadisk nationalpark Et store område i den arktiske del af Canada er fornyligt blevet erklæret nationalpark. Området hedder Wapusk og ligger i den nordlige del af Manicoba-provinsen. Det omfancr navnlig flade tundra-landskaber og er en af verdens vigtigste ynglepladser for isbjørnen. A realmæssigt svarer det til w gange Sjællands størrelse, og foruden at sikre levesteder for isbjørnen er det et meget vigrigt område for vildrencr, ulve og jærve. Desuden fungerer området som yngle- og rasteplads for hundredtusinder af hav- og kystfugle.

3 LEVENO~:;u R 1/97 ~ 3 Levende Natur Tidsskrift for international naturbevarelse Udgivet af WWF Verdensnaturfonden Ryesgade 3 F 2200 København N Tlf Fax Giro nr Ol Man kan blive medlem afwwf ved at indbetale minimum 175 kr. om året. Levende Natur udsendes gratis til medlemmerne Ansvarshavende redaktør journalist Nanet Poulsen (Dj) Redaktion Generalsekretær Kim Carstensen Lic.scient. Tommy Dybbro journalist Marie Kraul Afdelingsleeler lvlichael B. Pedersen Cand.phil. Mik Steenberger journalist A nne-~ larie ~ l ikkeisen (D j) Lay-out og tilrettelæggelse Per Zornig Grafi sk Produktion Levison+johnsen+johnsen a/s Levende Natur er trykt på l 00% genbrugspapir ISSN Indhold Naturnoter... 2 Antimiljøbevægelse....4 Bæredygtige fisk... 6 Ulven kommer... 8 Grønne råd...!s Verdens største vådområde... l 7 Noter om WWF Læserbreve Forsiden: Fremtidens fiskeri skal være bæredygtigt også selv om det betyder, m vi mct holde O/J med at udn) tte nogle arter i visse dele af verden i længere perioder. Det mener WWF Verdensnaturfonden om: Den lille m(;llld og den centrale lovgivning Sidste sommer talte jeg med en høj tstående amerikansk embedsmand, som besøgte Danmark. Han var misundelig. Misundelig på den danske naturforvaltning, som han ganske vist ikke kendte, men som han tydeligt så resultaterne af i det danske landskab. H an havde set kysten langs Århus-bugten med åbne strande, masser af grønt og en behagelig stemning af uforstyrrethed og fri adgang. Og han havde tænkt på, hvordan sådan et kystområde ville have set ud i USA, plastret til med hoteller og fastfood steder eller spærret inde bag private hegn og ingen adgang. Dette syn på Danmark udefra er jeg kommet til at tænke på tttange gange i de seneste måneder, når partier som Venstre og Fremskridtspartiet har rejst politisk kritik af den centraliserede, københavner-styrede lovgivning, som angiveligt forhindrer ejerne af de danske naturområder i at udnytte deres jord. Det er jo netop den centrale lovgivning om naturbeskyttelse, der har sikret, at vi i Danmark stadig har mange smukke kyster og andre attraktive naturområder til glæde og gavn for alle danskere. Vi må huske disse markante fordele ved den centrale lovgivning, når pressen trækker os igennem stadig nye historier om enkeltpersoners kamp mod bureaukratiet. Den lille manels kamp mod systemet for at få lov til at gøre en lille undtagelse fra reglerne og bygge et lille hus som "Krudt-Peter" eller lave en lille sø som "Sø-Peter". Sympatien kommer jo let på den lille mands side, og i det enkelte tilfælde kan sagen måske se uskyldig nok ud. Men sagerne bruges nu til et frontalt angreb på hele lovgivningen. Og det er bestemt ikke uskyldigt. Når nogle politiske partier vil have beslut ningerne flyttet fra København til de enkelte kommuner, lyder det da sympatisk, at man vil decentralisere og flytte beslutningerne tættere på borgerne. Problemet er bare, at Generalsekretær Kim Carstensen sådan en æ ndring kan få voldsomt negative konsekvenser for den danske natur, som vi vel alle skal have glæde af. Også selv om vi tilfældigvis bor i København og ikke er så heldige selv at eje et naturområde. For der er ikke tvivl om, at der mange steder i kommu nerne vil opstå et stærkt pres for at lade den lille uskyldige undtagelse følge af flere. Nogle vil måske bygge en iskiosk, og hvorfor ikke et lille cafeteria og et hotel, nu vi er i gang? Uden en central ramme i lovgivning og kontro l villavinen hurtigt rulle. Der vil altid være gode sociale eller lokaløkonomiske argumenter i den enkelte sag, men den samlede konsekvens vil blive, at vi mister stadig flere af de naturperler, som den centrale lovgivning har sikret. Derfor vil WWF Verdensnaturfonden forsvare de centrale instansers rolle i naturforvaltningen i Danmark. Danmarks natur har ikke råd til at vi giver slip. Men samtidig er vi enige i, at de centrale myndigheder skal blive bedre til at kommunikere med dem, som beslutningerne har konsekvenser for. Læs mere om det i artiklen på de næste sider. WWF World Wide Fund for Nature er en privat og uafhængig international miljøorganisation, som arbejder for at løse globale natur- og miljøproblemer. WWF har afdelinger i 30 lande, og WWF Verdensnaturfonden er den danske afdeling. Formålet med W W F's arbejde er at bevare naturens mangfoldighed (den biologiske d iver itet), at sikre at udnyttelsen af naturens ressourcer sker på en bæredygtig måde og at bekæmpe forurening og un~!d ig t forbrug af re sourc~r og energi.

4 D et var "Krudt-Peter", der ikke fik lov til at genopbygge sit barndomshjem på et nu freder areal og "Sø-Peter", der ikke måtte anlægge en privat sø, der satte gang i debatten om miljømyndighedernes mangelfulde kontakt med dele af befolkningen. "fortsætter Skov- og Naturstyrelsen sin hidtidige kurs, vil den møde os som bitre fjender". Sådan lyder det fra organisationen "Kyst, Land og Fjord", som har sat sig for at bekæmpe det, den kalder det omsiggribende "københavner-væ lde" med alle dets reguleringer og bestemmelser. Det ligner Vest-Danmark mod Øst-Danmark, hvis man skal rage oprøret på ordet. Men forklaringen skal snarere findes i det, Hans Meltofte, bestyrelsesmedlem i Damk Ornitologisk Forening (DOF) og i WWF Verdensnaturfonden kalder "en forventelig modreaktion mod miljøorganisationernes succes gennem mange år". Og han fortsætter: "L USA er antimiljøbevægelserne organiseret i netværket "Wise Use". l Frankrig er der le Pens folk. I Danmark har der hidtil været Fremskridtspartiet og nu også Venstre. Det er tydeligt, at nogen ønsker mindre styring". Glemmer succeshistorierne Danmark er ikke større end Danmark er. N lir der er flere intere~e r, der skal udfolde sig på samme landområde, er det indlysende, at de~kan opstå konflikter. Da det er Skov- og Naturstyrelsen, der skal tage sig af Dansk naturbeskyttelse ifare Dansk naturfotvaltning er under beskydning. En stribe sager gennem de seneste år har bragt lokale på kant med myndighederne og omvendt. Dårlig information og kommunikation fra myndig.. hedernes side har pustet vind i sejlene på det, der ligner en antimiljøbevægelse. Af Hans Pedersen, journalist - Focos: Bert Wikl1md de sager, der opstår, bliver dette sted samtidig "øretævernes hokleplads". Den umiddelbare diagnose er, at det er kommunikationen, der er i uorden, når noget går galt. "Myndighederne er ikke gode nok til at formidle deres budskaber", mener Hans Melrofte. "Når S kov- og Naturstyrelsen udsender et skrift som "Vjldtinformation" til alle jagttegnsløsere eller i det hele taget udsender oplysninger om be hovet for naturbeskyttelse, så er der simpelrhen ikke tale om professionel formidling. De er gode til at informere de pæne samfundsborgere, højskoledanmark. Men de mangler i den grad målrettet information til de mennesker, som kan få problemer med naturbeskyttelsen". "Og de glemmer succeshistorierne", fort æ tter Mel tofte. "De sørger ikke for at indkassere de oplagte successer, som n/ir antallet af fugle er steget fra 2000 til i et nyt reservat. Og de glemmer at fortæ lle, at fuglene opholder ig i reservatet i tre måneder mod tidligere to dage. De får ofte formidlet deres budskaber som noget negativt, hvor det i bund og grund er glædeligt for alle naturelskere". "Og Jægerforbundet", fortsætter Hans Mel tofte, "de ligger som de har redt, når de har problemer med at få udpeget de jagt- og forstyrre! esfri zoner, som jægerne selv gav grønt lys for i (hvor Danmark forpligtede sig internationalt til ar udpege reservater, der beskytter millioner af trækkende og overvintrende vandfugle i Danmark, red.). Heller ikke de har fortalt deres medlemmer, hvor utroligt fine re u l tater, der er opnået med de nye reservater". Når dertil kommer, at ornitologerne i Hans Meltoftes egen organisation - DOF - beskylde for at være intet mindre end natur-fundamentalister, så er det til at få øje på, at der er tale om en kommunikationskløft. Rejsesekretæren Rollerne er klare nok. Ornitologerne mier fuglenes sag. Jægerne kæmper for jagten. Landboorganisationerne for deres erhvervsinteresser. Osv. Men for at man kan forhand le, må der nogle klare meldinger til. Næstformanden i Danmarks Jægerforbund (DJ) Agner Erichsen, farter i øjeblikket land og rige rundt som DJs repræsentant i Skov- og Naturstyreisens reservatudvalg. Agner Erichsen har, om nogen, arbejdet for at de lokale brugere skulle have indflydelse på, h vordan naturbeskyttelsen skaludformes i praksis. Det gælder f.eks. arbejdet med de nye reservater der kaldes "Jagt- og forstyrrelsesfri kerneområder". "Der har været store forskelle på, hvor glat forhandlingerne er gået rundt om i landet", siger Agner Erichsen. "Nogle steder har der været nogle rabiate ornitologer, og andre steder har jægerne været meget stej le. Men spillets regler er jo, ar organisationerne kæmper for deres interesser. Den bold bliver spillet meget godt rundt i manegen", siger Erichsen, der mener, "tiden nu er inde til en mere nuanceret debat". Det er længe siden, DJ så skriften på væggen. "Det er afgørende, at DJ kommer ud, får solgt sine budskaber og respekterer andres synspunkter. Kun på den måde kan vi overleve", siger Agner Erichsen, som har gjort en indsats for at få gjort jagten stueren. Som det er nu, synes 40% af befolkningen, at jagten udøves godt nok. 40% er nærmest neutrale, de har tillid til, at de folk, der har jagt som hobby, udøver den forsvarligt. 20% af befolkningen er imod jagt.

5 Landogbv Den statistik er samtidig udrryk for, at der er forskel pli, hvordan naturen ser ud set fra byen og set med landboens øjne. Set fra byen skal naturen beskyttes, sllledes at der bliver noget at se pli og bruge til fritidsinteresser. Set fra landet skal naturen først og fremmest benyttes, silledes som den er blevet det gennem tusinder af lir. Kommunikationskløften skyldes bl.a., at byboer har et anderledes natursyn end landboer. Og frustrationerne i Vestjylland bliver ikke mindre af, at byboerne er de fleste. Men det korte af det lange er, at hverken land- eller byboere har interesse i, ar den overordnede regulering standses. Den natur, som blide by- og landboere på hver deres måde er afhængige af, ville hurtigt få tran ge klir, hvilket utallige af verdens liberale vækslumråder er uhyggelige eksempler på. Magt og afmagt Et af kritikpunkterne over for Skov- og Naturstyrelsen er, ar beslurnin ger bliver trukket ned over hoveder pa folk. Og der skaber gang på gang både frustration og forargelse. Men der er vigtigt ar ~ 1 11 fast, ar man ikke ved hjælp af en d ler anden smart struktur kan undgå problemerne. Man kan højst bestemme, hvor konfrontationerne skal kunne finde sted, eller hvem der skal administrere dem. Foto fra Svinkløv, Nordt esrjylland. ske ynglepladser, så må ar:dre interesser vige. Der samme gælder, hvis den jyske vestkyst ikke skal plastres ril med sommerhuse og vandlande. l slldanne sager mil myndighederne sætte sig igennem. Og den slags sager er der mange af. Sager der viser, at overordnet regulering er indl y~ende nødvendig. Men Krudt-Peter, Sø-Peter, "Kyst, Land og Fjord" og mange andre sager viser, at myndighederne skal til ar g\'lre sig meget mere umage med formidling og komakt med berørte borgere. Demokratiet har fået et dilemma, som hvis det ikke håndreres ordemligt, kan betyde, at mange å r~ succe~ fuldt arbejde med at bevare den danske natur, tabes pli gulvet. Der er præci det, der er baggrunden for, ar Folketinget har ned at et udvalg, der hedder noget så ufolkeligt som "magtudreclningsuclvalget". Formanden for udvalget, den konservative H. P. C lausen, nævner Krudt Peter som eksempel på demokratiets dilemma: "Vi har selv været med til at indpode folk, at det i et demokrati er rimeligt, at hver enkelt borger bestemmer mest muligt omkring sir eget liv. Men de folkevalgte har ikke altid styr på, hvordan vi rkeligheden ser ud udenfor Christiansborgs tykke mure". Nødvendige reguleringer Hvis den lysbugede knortegås, som er en sjælden og truet fugl, er nødt til at raste i den vestlige del af Limfjorden på sin vej op mod sine arkti- Uden reguleringer af den elanske nawr ville der ligge sommerhuse og hoceller på hver kliuop. Fow fra Svinkløv, Nordvescjylland. Mangel på professionalisme præger de danske nawrmynliigheders kommunikarion med borgerne.

6 6 LEVENDE NAT UR l/97 WWF Mil. ømærke på alt godt a ha~et WWF Verdensnaturfonden har taget initiativ til en miljømærkningsordning, der kan give forbrugerne m u Ughed for at vælge fiskeprodukter, der kommer fra bæredygtigt fiskeri Af Anne-Marie Mik kelsen, \XfWF S tort set alle kommerc ie lt interessante fiskebestande i verden er en ren fuldt udnyt rede, overfiskede eller nedfiskede i en sådan grad, ar det er tvivlsomt, om de vil komme sig inden for en overskuelig fremtid. Det viser opgøre lser fra FN's fødevareorganisation, FAO. Myten om haver som et u-udtømmeligt overflødighedshorn af fisk har vist sig a t være newp - en myte. FAO o pdeler verdens have i 17 hovedområder. l fire af disse l 7 områder er fiskebestandene i alvorlig grad neclfisket, og i ni andre områder er samtlige bestande i tilbagegang, dvs. udsat for ovcrfis keri. l de sidste fire områder er samtlige kommercielt inte ressante fiskebestande fuldt udnyttede. Norelsøen er et af de ni områder, der er klassificeret som overfiskede. Situationen er alvorlig ikke mindst, fordi vi bliver stadig flere mennesker på Jorden. Fødevarcproduktionen i mange af de fattigste lande har ikke været i stand til ar følge med befolkningsudviklingen. Med de svindende fiskeressourcer betyder det, at flere og flere mennesker vil komme til at sulte fremover. Sådan overfisker vi En af hovedårsagerne til overfiskeriet skal findes i den måde, vi fisker på. Der fanges i følge FAO omkring 94 millioner, w n hav Icvende dyr (inklusive rejer, krabber, muslinger, havski ld padder, hvaler, havfugle osv.) om liret. Af di se 94 millioner tons kasseres de 27 mill ioner w nsgodt en fjerdedel - allerede inden, fangsten landes. De t skyldes mange forske llige forhold, bl.ll.: Fiskearten er ikke kommercielt interessant Der er tale om bifa ngst - hvaler, hajer, fugle osv. Fisken lever ikke op til mindstemålet Kvoten for den pågældende fi k er opbrugt Fangsten er beskadiget af redskaberne og derfor usælgelig A lle dis e kasserede dyr udgør i virkeligheden en prmeinressource, som altsil blot kastes tilbage i havet. Næsten ingen af de kasserede dyr overlever nærkontakten med fiskernes redskaber. O mfanget af bifa ngstproblematikken i Nordsøen er i følge Danmarks Fiskeriundersøgelser w n om året. l 1990 blev der f.eks. landet ton kuller fra N ordsøen, mens andre ton kuller blev kasseret til havs. Det svarer til G l. 40 pct. Samme lir blev der landet ton hvilling og kasseret andre w n. Det svarer til ca. 30 pct..for en art som torsk er tallet godt 20 pct. Langt værre står det til inde n for f.eks. rejcfiskcri et. Det Internationale 1-lavudnytte lsesråcl,!ces, regner med, at for hver gang, der landes et ton rejer, er der kasseret 2-4 ton fisk som bifangst. Nogle af de mest rystende tal kommer dog fra fladfisk-fiskeriet: En rapport fra 1995 oplyste, at for hver gang, der blev landet et ki lo levende fladfisk fra N ordsøen, var der ka~~ere t l O kilo døde fisk og 6 kilo døde bundlevende dyr som f.eks. søstjerner og skaldyr. Der er et spørgsmål om tid, fø r denne forrykte overudnyttelse af havets ressourcer fører til, ar havets ø ko ystemer for a l vor bryder sammen. Fremtidens fiskeri Nogle af disse problemer kan løses ad politisk vej - f.eks. ved at æ ndre kvotesystemet. Andre skal løses ved at æ ndre på fangstmetoder og redskaber. Og atter andre kræver en ændret i n ~l sti lling til havet som ressourcebase. Det kan f.e ks. være en æ ndret indstil ling til, hvilke fisk der er gode at spise. Under alle omstændigheder skal der gribes ind nu, hvis vi i fremtiden ønsker at få en stor del af vores proteiner fra havet. Fremtidens fiskeri ska l være bæ red ygtigt - også selv om det betyder, at vi må holde op med at udnytte nogle arter i visse de le llf verden i læ ngere perioder. Her er det, at forbrugerne kommer ind på banen. Vi kan va~ l ge kun at vi lle købe fis k, der fa nget efter bæred ygtige principper.

7

8

9 LEVENDE NAT UR l/97 WWF 9 Smålands ulve Vildtsporer Erik Rasmussen er dybt engageret i at få Smålands befolkning til at værdsætte det ulvepar, der har levet i området siden Det vigtigste i den proces, mener han, er total åbenhed og et tæt samarbejde med lokalbefolkning, jægere, landmænd, naturorganisationer og myndigheder. Af Jonna Odgaard, miljojoumalist "Se her! Der elgkranium var her ikke, sidst jeg var her. Så har ulvene altså været her ved hulen siden marts." Vildtsporer Erik Rasmussen rager resterne af elgkranier op og undersøger der nøje. "Der er ingen tvivl om, ar elgen her har været ulvenes byrre. Du kan se, hvordan de har bidt kran iet i stykker for ar nå ind til marven". Vi er dybt inde i de store, smålandske skove, øst for Vaxjo, omkring tre timers kørsel fra Helsingborg. l dette område findes nogle af Sveriges største, sammenhængende skovstrækninger. Området er tillige tyndt befolket og meget vildtrigt. Her lever et ul vepar i et territorium på omkring 50 kvadratkilometer, det sydligste par i Sverige. Erik Rasmussen har fulgt ulvene intenst siden de genindvandrede fra Varmland i Først og fremmest af personlig interesse. Han er fascineret af ulve og ønsker, der skal være plads t il dem i den svenske natur. Erik Rasmussen, der er dansk født, men har boet i Sverige siden si n ungdom, er uddannet zoologisk konservator og er indehaver af Ljungby Vildmarkscenter. Derudover fungerer han som vi ldtsporer for Naturvardsværket, det svenske Miljøministeri um. Det betyder, ar Erik Rasmussen kontaktes af a lle i S måland, der har set ulvene, har set spor af dem, e ller som udsættes for skader på husdyr, som de tror, skyldes ulve. Erik Rasmussen rykker da ud for at afgøre, om det er ulve, der har været på spi l. A lle fund af ulv rapporteres til Naturvårdsvarket og ri l U lvegruppen, en privat forening, der arbejder for ar udrydde fordomme og uvidenhed om ulve med information og forskning. "Jeg bruger mindst 1000 rimer om årer på de to ulve, v i har her i Småland", siger Erik Rasmussen. Udgifterne til telefon og benzin i forbindelse med ulvesporingen få r han dog delvist dæ kket af Rovdyrgruppen Sydøst, som StØttes af Naturvårdsviirket og W\'i/F Verdensnaturfonden i Sverige. Opsøges af ulvene Selv har Erik Rasmussen mødt Smålands uh-e fire gange. Når han får melding om, at ulvene er ser, eller han fi nder spor af ulve, bliver han ofte i området i nogle døgn. Søger hele området igennem efter spor, og so\ er i det fri i håb om at få dem at se, så han kan være sikker. Netop i sådanne situationer er det fire gange sket, at ul ven lyd løst er dukket op. Står der pludselig og kigger intenst på ham. Bliver stående, til der er øjenkontakt og forsv inder så. N u er vi taget ud på sådan en sporetur. l tre døgn vil v i gennemsøge de områder, hvor Erik Rasmussen sidst har hørt og set ulvene. For han ved ikke, hvor de er lige nu. I tre måneder har han ingen meldinger fået om ulvene. Rygtet går, at de er blevet skudt. Derfor er vi raget ud til ulvenes hule for at lede efter spor. Netop her han gik i marts, da han så han-ulven. Den lå på en klippeblok og betragtede ham roligt. Fundet af elgkraniet ber~li ger Erik Rasmussen. N u ved han i det mindste, at ulvene har været ved hulen siden marts. ~

10 Ult e retder at er et meget brede regi5ter af konmnmikacionsmidler t ed bntg af stemmen, krops5prog og mimik. Forskere har faseslåer, ae fordi ult e let er i flok, har de 40% flere udtryksmidler end ensomt levende ræve. Tuden bmge5 c il cu 5ammenkalde flokken, til ae styrke sammenholder, cil ar forberede jage og c il kommunikation over score afstande.

11 LEVENDE NAT UR 1/97 WWF Il "Alfa og omega i den proces er åbenhed og samarbejde. Det tjener ulvene bedst. Hemmelighedskræmmeri vil altid skabe rygter og frygt. Der skal være total åbe nh~d. Og jeg søger altid at skabe et tæt samarbejde med lokalbefolkningen, myndigheder, jægere, landmænd og naturorganisationer. Ingen skal monopo lisere viden om ulvene. Det er farligt". l vores søgen efter ulv finder vi spor af grævling og friske spor af los. Men intet spor af ulvene. Da det bliver mørkt og vi har slået lejr, hyler Erik Råsmussen som en ulv. Det plejer at give svar, hvis ulvene er indenf?'" en radius af en halv snes ki lometer. Men vi hører kun fiskeørnens skrig. 40 ulve i Sverige Mens vi i timevis afsøger endnu et område for spor, fortæller Erik Rasmussen om ulvene i Sverige. Da de blev fredet i Sverige i 1965, var der kun nogle få stykker tilbage og ingen par, der fik unger. N u findes omkring 40 ulve i hele Sverige. I Småland findes kun det ene par. "Det er spændende at se, at efterhånden som ulvene breder sig, vælger de præcist de samme territorier som de havde for 200 år siden. Som om de havde en overleveret viden om, hvor de gode territorier er", siger Erik Rasmussen. Han er sikker på, at det smålandske par fik unger sidste år. Han har aldrig set ungerne. Men han har set tegn på unger ved hulen, og i juni hørte han sa1midig med en voksen ulvs svar på hans hylen nogle bjæf og hyleforsøg, som han er overbevist om var unger fra sidste år. Det er det sidste, han har hørt til ulvene. Mange jægere imod ulve Halvdelen af Sveriges ulvebestand lever i Yannland og det sydlige Dalarne. Men ulvene rykker sydpå som de andre store rovdyr bjørn, los og jæ rv. Blandt andet fordi de presses væk af samerne, der ikke vil tolerere rovdyrene i de områder, hvor deres renhjorder færdes. Også mange af Sveriges hundredetusindevis af jæger er imod ulvene. Der er e llers vildt nok til begge parter. U lvens foretrukne bytte er elg og rådyr. Af begge arter har Sverige enorme bestande, nemlig omkring en million rådyr og elge. Heraf nedlægger jægerne årligt rådyr og omkring elge. A lligevel vokser rådyrbestanden. "Vi har simpelthen brug for de store rovdyr til at holde bestandene sunde og i balance, for rovdyr som ulve rager altid kun de svage og gamle dyr", siger Erik Rasmussen, der selv er jæger, lejer jagt ud og er guide for jagtselskaber. "l Varm land, Dalarna og jamrland nedlægger jægerne omkring elge om året og trafikken tager Alligevel brokker jægerne sig over de 50 elge, ulvene tager. Det er helt ude af proportioner", siger Erik Rasmussen. Erstatning tillandmænd Den følgende dag besøger vi Cecilia von Braun, der bor alene på en gård mange kilometer fra nærmeste nabo. Hun har et par gange oplevet, at ulvene har skræmt hendes heste i indhegningen ved siden af gården. Nu vil hun have Erik Rasmussen til at anbefale overfor myndighederne, at hun får økonomisk støtte til et ulvesikkert hegn. På vej derhen fortæller Erik Rasmussen, at der hidtil har været virkelig god erstatning tillandmænd og fåreavlere, der har fået dyr dræbt af ulve. De allerfleste gange, Erik Rasmussen tilkaldes til skadede husdyr, viser det sig dog, at skadevolderne ikke er ulve, men omstrejfende hunde. l 1993 tog ulvene i S måland 70 får, i 1994 var det 12 og i 1995 kun syv. "Når vildtbestanden er rigelig, går ulvene ikke efter husdyr. De tager dem kun, hvis de tilfældigt kommer forbi", forklarer Erik Rasmussen. Viser det sig at være ulv, får ejeren erstatning og måske også økonomisk hj ælp til et ulvesikkert hegn. Da ulve sidste år dræbte en halv snes får hos Smålands største fåreavler, fik denne mere end dobbelt så meget i erstatning, som han ville have fået på slagteriet, og desuden betalte Naturvårdsvarket over l kr. for indhegning af hans jorder. Men sidste år blev loven lavet om. Erstatningen er nu blevet væsentlig lavere og vanskeligere at få. Det er Erik Rasmussen meget utilfreds med: "Vi må gøre os en ting helt klart: Vil vi have de store rovdyr, koster det penge. Hvis folk ikke får erstatning for tabet af husdyr, får vi ikke deres accept af ulvene". Ulvene har gemt sig Cecilia von Braun har også hørt rygtet om, at ulvene er blevet skudt. Men mere ved hun ikke. Heller ikke hun har hørt eller set noget til ulvene i månedsv is. Erik Rasmussen beroliger sig selv med, at ulve kan strejfe vidt omkring og ti lføjer: "Der findes intet dyr, der er så god til at gemme sig. U lve kan holde sig skjult i månedsv is, hvis det passer dem. Det er også derfor, der er så megen mystik og så mange myter om ulve. Deres veje er uransagelige". -+ Største fare uvidenhed "Den største fare for ulvene er fordomme og uvidenhed. Folk lytter til skrøner og skrækhistorier frem for at søge saglig information", siger Erik Rasmussen. Derfor holder han h vert år snesevis af foredrag for jægere, landmænd og lokalbefolkningen i de områder, hvor ulvene lever. O fte får han vendt stemningen fra massiv modstand og frygt til positiv interesse. Han mener, at 80% af befolkningen i Småland nu synes, det er spændende at have fritlevende ulve i naturen.

12 12 Symbol Mange indianersrcnnmer bruger ulven som rorem, dvs. helligt dyr. Det gælder eksempelvis Alaskas Tlingit-indianere, der sradig deler sig op i w hol'edklaner: Ulv og Ra1111. Billedet viser det rradirionelle S) mbol på ulveklanen. Der er udføre af Tlingit-kunstneren Ray Peck. Fora: Jonna Odgaarcl. på både klogskab og ondskab U l ve har altid fascineret mennesker. Intet dyr har i samme grad været genstand for mystik, myter, fordomme og had som ulven. Den optræder i folkesagn og eventyr over hele jorden. Hos oprindelige folk har ulven a ltid været beundret og respekteret på grund af dens klogskab og eminente evner som jæger. Mange nordamerikanske inuit- og indianerstammer har portrætteret ulven i myter, kunst og rituelle danse. De har identificeret sig med den og lært af dens jagtteknik, sociale struktur og dens opretholde lse af territorium. Af den grund bruger mange indianske folk ulven som totem, dvs. helligt dyr. I stærk kontrast hertil står europæernes holdning til ulven. I Europa blev ulven i århundreder systematisk jaget og udryddet. Det samme skete, da europæerne kom til Amerika. Skydepræmier og klapjagt var a lmindeligt. Ulve blev forfulgt og udryddet med uhørt grusomhed og næsten patologisk had af jægere i USA og Canaela helt op i 1950'erne. I Europa n ~ede hadet tilulven uanede højder i Middelalderen. Det skyldtes at ulveflokke, når der var mangel på føde, angreb husdyr og muligvis også mennesker. Men det kyldtes ikke mindst, at kirken havde brug for en syndebuk, et symbol på det onde, et fjendebi llede. Til det formål var ulven et taknemmeligt offer. Kirken udbredte der'for aktivt fabler og eventyr, der lagde ulven for had. Forfatteren N ina Bolt beskriver i bogen Dyremennesker, hvordan ul ven blev beskyldt for at være lumsk, fa rlig og ond. Det latinske ord for ulvinde, lupa, blev brugt som betegnelse for hore i Middelalderen, og N ina Bolt forklarer, hvordan ulven i kirkens forkyndelse og i eventyr som Rødhætte og Ulven blev identificeret med kødets lyst og det dyriske i mennesket, og dermed blev symbol på Satan sek. Troen på varulve - mennesker, der kunne forvandle sig til ulvevar udbredt i hele Euro pa fra det 15. til det 17. århundrede. Tusinder af mænd blev henrettet som, arulve i samme periode som kvinder blev henrettet som hekse. Frygten og fordommene eksisterer stadig, selv om uh-e ikke har angrebet mennesker i århundreder. l Smilland oplever ulveeksperten Erik Ra mussen en mæ rkelig blanding af frygt og fascination hos befolkningen. Den østrigske ulveforsker Erik Zimen mener, fascinationen skyldes, at ulven økologisk og socialt står menneket nænnere end noget andet dyr. ~

Sneleopardens hemmeligheder. Uden svampe - ingen skove. Læs side 12-17. Læs side 4-7

Sneleopardens hemmeligheder. Uden svampe - ingen skove. Læs side 12-17. Læs side 4-7 Sneleopardens hemmeligheder Læs side 12-17 Uden svampe - ingen skove Læs side 4-7 Falc.k harvilde,, ' :.: ~~-. -, -. - p:laner meddin bil Tegn et Bilabonneme.._t inden 30. september og støt med 50 kr.

Læs mere

Europas frodigste ørken ligger i Danmark Side 8. På dykkertogt i Belize Side 4. Stigende gifttryk på verdensplan Side 16

Europas frodigste ørken ligger i Danmark Side 8. På dykkertogt i Belize Side 4. Stigende gifttryk på verdensplan Side 16 Europas frodigste ørken ligger i Danmark Side 8 På dykkertogt i Belize Side 4 Stigende gifttryk på verdensplan Side 16 Gode råd til den grønne forbruger Side 7 Danmarks grønne pengeinstitut Side 23 Da

Læs mere

LEVENDE. NATUR -------------------~---------------

LEVENDE. NATUR -------------------~--------------- LEVENDE. NATUR -------------------~--------------- NR. 3, SEPTEMBER 1990 Junglevagt for Amazonas Læs side 12-1 7 FloHe tilbud til medlemmer Vi vil gerne hjælpe medlemmerne med ideer til julegaver, derfor

Læs mere

WWF. Tidsskri ft udgivet af WWF Verdensnaturfonden. Nr. 4 l December 2002. Levende

WWF. Tidsskri ft udgivet af WWF Verdensnaturfonden. Nr. 4 l December 2002. Levende ~~ WWF Tidsskri ft udgivet af WWF Verdensnaturfonden. Nr. 4 l December 2002 Levende Naturbevarelse er en evig kamp I år er det 30 år siden, WWF i Danmark blev oprettet. En af de første opgaver for den

Læs mere

LEVENDE NATUR ---WWF--

LEVENDE NATUR ---WWF-- LEVENDE NATUR ----- Realkredit Danmark har fjernet gebyret på lånetilbud, der før kostede 1000 kr. Nu kan De uden omkostninger få afprøvet Deres lånemuligheder, f.eks for at få en lavere boligudgift ved

Læs mere

Eksotiske Kattegat. Dansk natur. Levende Natur MAGASIN DECEMBER. Årgang 30. HAVETS OASER Beskyttede områder skal sikre livet i havet

Eksotiske Kattegat. Dansk natur. Levende Natur MAGASIN DECEMBER. Årgang 30. HAVETS OASER Beskyttede områder skal sikre livet i havet MAGASIN DECEMBER 2012 Levende Natur Årgang 30 Eksotiske Kattegat TEMA: Dansk natur HAVETS OASER Beskyttede områder skal sikre livet i havet MERE VILD NATUR Det går tilbage for de danske arter tumle panda

Læs mere

WWF. Tidsskrift udgivet af WWF Verdensnaturfonden. Nr. 1 l Marts 2006. Levende

WWF. Tidsskrift udgivet af WWF Verdensnaturfonden. Nr. 1 l Marts 2006. Levende ~~ WWF Tidsskrift udgivet af WWF Verdensnaturfonden. Nr. 1 l Marts 2006 Levende Når regnskabet ikke stemmer l Hvordan er det nu? Lad os prøve to sætninger og se, hvilken der er den rigtige: "Danmarks forbrug

Læs mere

Fortidens fejltagelser må ikke eksporteres

Fortidens fejltagelser må ikke eksporteres ~ \VWF Verdenmnturfondeu l LEVENDE NATUR Fortidens fejltagelser må ikke eksporteres u «o.. Q o "' "' z.. o "' Uanset resultater af folkeafstemningen om Amsterdam-traktaten står Danmark og Europa over for

Læs mere

NATUR. Naturens største problem er mennesket Side 4-8. Kina sluger Asiens dyreliv Side 12-17

NATUR. Naturens største problem er mennesket Side 4-8. Kina sluger Asiens dyreliv Side 12-17 NATUR Naturens største problem er mennesket Side 4-8 Kina sluger Asiens dyreliv Side 12-17 Ø Rejser med Verdensnaturfonden ~ & Albatros TRAVE L Verdensnaturfonden har indledt et nært samarbejde med rejsebureauet

Læs mere

juni 11 WWF Verdensnaturfonden LEVENDENATUR Dåsetun tømmer havet 1-0 til gorillaerne Danmarks havoaser under pres

juni 11 WWF Verdensnaturfonden LEVENDENATUR Dåsetun tømmer havet 1-0 til gorillaerne Danmarks havoaser under pres juni 11 WWF Verdensnaturfonden LEVENDENATUR Dåsetun tømmer havet 1-0 til gorillaerne Danmarks havoaser under pres LEDER Vis den bæredygtige tun på vej Vi har alle prøvet at stå i supermarkedet fem minutter

Læs mere

los... JAGT& JÆGERE Jagtkonsortium Så går det Andejagt Det gode D A N S K L A N D - S T R A N D J A G T O G

los... JAGT& JÆGERE Jagtkonsortium Så går det Andejagt Det gode D A N S K L A N D - S T R A N D J A G T O G D A N S K L A N D - 1991 O G S T R A N D J A G T JAGT& JÆGERE Januar / Februar 2015 www.dls-jagt.dk 24. årgang los... Så går det Andejagt Det gode Jagtkonsortium LEDER Betaling for at benytte naturen Af

Læs mere

WWF Verdensnaturfonden juni 09 LEVENDENATUR. Spirende. fremtid for skov i Uganda. Usynlige klimaløsninger omkring os. Fire årtier i naturens tjeneste

WWF Verdensnaturfonden juni 09 LEVENDENATUR. Spirende. fremtid for skov i Uganda. Usynlige klimaløsninger omkring os. Fire årtier i naturens tjeneste WWF Verdensnaturfonden juni 09 LEVENDENATUR Spirende fremtid for skov i Uganda Usynlige klimaløsninger omkring os Fire årtier i naturens tjeneste LEDER Medansvar for Ugandas natur Indhold Tidligere har

Læs mere

Titel De dyrebare dyr - om handel med truede dyre- og plantearter. Udgivet af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, 2003

Titel De dyrebare dyr - om handel med truede dyre- og plantearter. Udgivet af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, 2003 1 De dyrebaree dyr 2 Titel De dyrebare dyr - om handel med truede dyre- og plantearter Udgivet af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, 2003 Tekst og tilrettelæggelse Lotte Laursen Grafik og layout

Læs mere

Friluftsrådets Natursyn

Friluftsrådets Natursyn Friluftsrådets Natursyn Friluftsrådets Natursyn 2005 Naturen er en kilde til glæde og betagelse for os alle. I en stadig mere fortravlet verden udgør naturen et fristed, en helle, hvor vi kan søge rekreation

Læs mere

WWF Verdensnaturfonden marts 11 LEVENDENATUR TEMA: Klima. Små sojabønner. store konsekvenser. Tid til Earth hour. Få opskriften på en grøn fremtid

WWF Verdensnaturfonden marts 11 LEVENDENATUR TEMA: Klima. Små sojabønner. store konsekvenser. Tid til Earth hour. Få opskriften på en grøn fremtid WWF Verdensnaturfonden marts 11 LEVENDENATUR TEMA: Klima Små sojabønner store konsekvenser Tid til Earth hour Få opskriften på en grøn fremtid LEDER Vejen til en bæredygtig fremtid Indhold Det er nu over

Læs mere

Horn af guld Jagten på vilde dyr er eksploderet

Horn af guld Jagten på vilde dyr er eksploderet Levende Natur Årgang 31 Horn af guld Jagten på vilde dyr er eksploderet TEMA: truede arter ROVDRIFT PÅ NATUREN Hvis vi vil redde klodens arter, må vi ændre adfærd FLYVENDE NÆSEHORN Læs, hvorfor næsehornet

Læs mere

Jagthunden. Hvor ofte kan man træne Hvor stor er forstyrrelsen, når vi træner på marken? Hvad kan vi gøre for ikke at stresse fuglene?

Jagthunden. Hvor ofte kan man træne Hvor stor er forstyrrelsen, når vi træner på marken? Hvad kan vi gøre for ikke at stresse fuglene? Nummer 1 februar 2015 Jagthunden Hvor ofte kan man træne Hvor stor er forstyrrelsen, når vi træner på marken? Hvad kan vi gøre for ikke at stresse fuglene? Den nye hundeejer Hvordan griber man det an,

Læs mere

Illegale ferieminder Læs side 4

Illegale ferieminder Læs side 4 y Miljø y Danmark y 02.10 m ag a sin o m n at u r o g m i l j ø Illegale ferieminder Læs side 4 ULOVLIGT 10: Personligt ansvar i fokus 20: Akademiker på vildveje 28: Danmarks Højdemodel afslører ukendte

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Per V. Møller Formand for Dansk Slagtefjerkræ

Forord. Med venlig hilsen Per V. Møller Formand for Dansk Slagtefjerkræ Lærervejledning Forord Dette undervisningsmateriale er udarbejdet til faget samfundsfag i 9. og 10. klasse. Det stiller skarpt på valg og dilemmaer, som vi stilles overfor, når vi skal vælge fødevarer.

Læs mere

Il Biondo cyklens danske første elsker

Il Biondo cyklens danske første elsker y Miljø y Danmark y 03.10 m ag a sin o m n at u r o g m i l j ø Il Biondo cyklens danske første elsker Læs side 20 4: Marsvin og sæler strander som aldrig før 14: turen til skoven går via nettet 30: Indsats

Læs mere

Beskyt havet vores vildeste natur

Beskyt havet vores vildeste natur Levende Natur Årgang 32 MAGASIN JUNI 2014 Beskyt havet vores vildeste natur KATTEGATS REV Mød den røde hummer og den brølende torsk HVA FOR EN FISK? WWF guider til danske, bæredygtige sommerfisk ET LIV

Læs mere

SIMBA HUSK. Tema Guanakoen. Løve-æg ZIMS dyreregistrering. Soldater-ara. Naturen i parken Haren Sæsonens events. GIVSKUD ZOO åbner 17.

SIMBA HUSK. Tema Guanakoen. Løve-æg ZIMS dyreregistrering. Soldater-ara. Naturen i parken Haren Sæsonens events. GIVSKUD ZOO åbner 17. SIMBA Givskud Zoo Nr.89 Forår 2010 Løve-æg ZIMS dyreregistrering Soldater-ara Naturen i parken Haren Sæsonens events HUSK GIVSKUD ZOO åbner 17. april Tema Guanakoen SIMBA Givskud Zoo INDHOLD Udgives af

Læs mere

WWF Verdensnaturfonden juni 10 LEVENDENATUR. Palmeolien. rydder Borneos regnskov. 8.x på grønlandsk klimaekspedition. Økoturisme vokser i Vietnam

WWF Verdensnaturfonden juni 10 LEVENDENATUR. Palmeolien. rydder Borneos regnskov. 8.x på grønlandsk klimaekspedition. Økoturisme vokser i Vietnam WWF Verdensnaturfonden juni 10 LEVENDENATUR Palmeolien rydder Borneos regnskov 8.x på grønlandsk klimaekspedition Økoturisme vokser i Vietnam LEDER Is med smag af regnskov Indhold Flere og flere forbrugere

Læs mere

Vandtæt uden kondens. TENSON... o woy of living. Tenson 's Skerfe jakke i MPC

Vandtæt uden kondens. TENSON... o woy of living. Tenson 's Skerfe jakke i MPC Vandtæt uden kondens Tenson 's Skerfe jakke i MPC Udviklingen aftensm1's MPC bygger på det faktum, at regndråber er større end den fugt, som fordamper fra kroppen i form af sved. MPC giver stoffet porer,

Læs mere

skattejagt Side Alle tiders nye EN LILLE MILLIARD SKOVFLÅTEN BRANDSIKKERHED Eftertanke, viden og fornuftig adfærd Det farligste dyr i Sverige

skattejagt Side Alle tiders nye EN LILLE MILLIARD SKOVFLÅTEN BRANDSIKKERHED Eftertanke, viden og fornuftig adfærd Det farligste dyr i Sverige . Forening af danske med hus eller grund i Sverige. DANSKE-TORPARE DANSKE TORPARE BLAD NR. 142 JUNI 2012 31. ÅRGANG Alle tiders nye skattejagt Side 18 EN LILLE MILLIARD Danske torpare bidrager pænt til

Læs mere

KENYA FULD FART FREM

KENYA FULD FART FREM Foto: Mads Mariegaard. OMSKÆRING ER GODT ISRAELSK FORSKER: OMSKÆR AFRIKAS NYFØDTE DRENGE OG HALVÉR RISIKOEN FOR HIV/AIDS- SMITTE. LÆS SIDE 10. TILBAGE PÅ SPORET CKU SKAL HAVE MERE FOKUS PÅ BISTAND OG MINDRE

Læs mere

Bestanden af bjerggorillaer stiger

Bestanden af bjerggorillaer stiger MAGASIN JUNI 2015 Levende Natur Årgang 33 Gode nyheder Bestanden af bjerggorillaer stiger FOKUS: SKOV REPORTAGE FRA FELTEN Kom tæt på gorillaerne i deres rette element SOMMER EVENTS Se WWF s eventkalender,

Læs mere

LEVENDE. Sejrforden afrikanske elefant. 103 lande vedtager fo1bud mod handel med elfenben fra midten af januar 1990. Se side 23

LEVENDE. Sejrforden afrikanske elefant. 103 lande vedtager fo1bud mod handel med elfenben fra midten af januar 1990. Se side 23 LEVENDE Sejrforden afrikanske elefant 103 lande vedtager fo1bud mod handel med elfenben fra midten af januar 1990. Se side 23 Hvad har et dækfirma med regnskoven at gøre? Gislaved dæk fremstilles hovedsageligt

Læs mere

Skovens skatkammer UGANDA. Levende Natur MAGASIN OKTOBER FOKUS: Årgang 32. 367 NYE ARTER Mød Mekongs fascinerende dyr og planter

Skovens skatkammer UGANDA. Levende Natur MAGASIN OKTOBER FOKUS: Årgang 32. 367 NYE ARTER Mød Mekongs fascinerende dyr og planter MAGASIN OKTOBER 2014 Levende Natur Årgang 32 FOKUS: UGANDA Skovens skatkammer VERDENS BEDSTE NYHEDER Ny skovaftale i Uganda gavner mennesker og natur ARCTIC HOME Hjælp med at bevare isbjørnens hjem i Arktis

Læs mere

KINABLADET NR. 33 FORÅR 2007

KINABLADET NR. 33 FORÅR 2007 KINABLADET udgives af Dansk-Kinesisk Forening og udkommer fire gange om året (marts, juni, september og december). Foreningens medlemmer får bladet tilsendt gratis. Et årsabonnement på bladet uden medlemskab

Læs mere