Hovedreparation af Rundetaarn murerens regninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedreparation af Rundetaarn murerens regninger"

Transkript

1 Hovedreparation af Rundetaarn murerens regninger Rigsarkivet, Københavns Universitet, Den centrale økonomiske forvaltning, Regnskaber udgiftsbilag ( ) Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2007 En omfattende hovedreparation af det øverste af Rundetaarn og observatoriet blev gennemført i 1822 og Arbejdet blev ledet af professor og stadsbygmester Malling. Murermesteren var Johan Hendrich Lytthans. Murermester Johan Hendrich Lytthans 4 regninger: No /12 23 Regning Over det mine Arbejder som er forfærdiget ved det Runde Astronomiske Taarn efter Hr. Professor og Stadsbygmester Mallings Anvisninger nemlig: 1822 Udvendig rundt om hele Taarnet forfærdiget Stillads til Afbenyttelse for alle Professionisterne, med Tillæg af Tømmer, Bomme, Bræder, Stiger, de fornødne Tallier med Tillæg af Søm og Transport til og fra 210 Rbd. For at reparere Muren ved Taarnets yderste Gesims, undermuret den store Hængeplatte, udspækket Friiset og anstrøget med Kalkfarve. Paa Taarnets heele Overflade muret en skraae Plan, derpaa forsat de hukne Steen og undermuret samme. I Gewælfted tilmuret en Cirkelrund Aabning af 2½ Alen i Diameter, beklædt Gesimser med Birkebark, forsadt en Steenramme om Windeltrappen og i Trappen indlagt nogle Steentriin, derfor i Muur og Haandlanger Arbeidsløn. 270 rd. Af Materialer er dertil leveret og forbrugt, foruden de gamle paa Stædet opbrudte Muursteen Muursteen a 9 rbd. 153 rbd Række og Sættepenge i Nyhavn og ved Taarnet a 4 mk pr. Tusinde= 11 rbd 2 mk 18 Læs præpareret og slaaet Skjoldkalk med stødt Ziegelmeel iblandt a 10 rbd = 180 rbd Transport og Vognleje for Kalk og Steen til Taarnet 23 rbd 2 mk

2 Tillavet Farve til Gesimset for 4 rbd Birkebark til dito 8 rbd For at transportere Muur Materialer og de hugne Steen til den øverste Platform samt nogle Sålbænk, med tillæg af Spjeld, Blokke, Touge og det fornødne Tømmer til Kranen paa Taarnet 100 rbd. For at udluude Aske og Støde Kridt til den yderste Cirkel af Steen, at de kunde forbindes med Gesimset, saa og til at understoppe den skraae Kobberdækning paa Gesimset dermed, derfor i Arbeidsløn og Transport. 20 rbd Dertil forbrugt 5 Tønder 2 Skpr. Fiin Sand fra Porcelains Fabriqen a 15 mk 13 rbd 12 sk. 3½ Tønde renset Bøge Aske a 6 rbd 4 mk 23 rbd 2 mk. 2 Tønder Tjære a 9 rbd 18 rbd 2 Dito Sand a 20 sk. 2 mk 8 sk For at nedbære 8 Læs Gruus fra Taarnets øverste Platform og kjøre det til Lossepladsen 15 rbd Følgende forfærdiget i Observateurens Værelser: I det midterste Værelse udbrudt 5 Vindueskarme af forskellige Breder, muuret til Pillerne at de kunde erholde eens Brede forsadt Soelbænkene, indmuuret 5 nye Karme med Buer over og tilmuuret resten af Hullerne. I 2. Kabinetter udbrudt 6 Vindueskarme igjen indmuuret 3. dito, hvoraf 2 ere smallere forsadt Solbænkene og for Resten tilmuret hullerne. Udvendig udhugget alle forvittrede Muursteen og indmuret nye i Stædet, udhugget alle gamle Fuger, overalt nyt afpudset og afskuret med Muursteen samt over Døren indmuuret en huggen Steen. Indvendig i det midterste Værelse afhugget den gamle løse Puds af Væggene igjen udspækket og glat afpudset Loft og Vægge, udbrudt 3 gamle Dørkarme, brudt Hullerne større og indmuuret nye Karme. Nedbrudt det gamle Skorsteens Rør og i det Sted opmuuret et nyt, beklædt det indre i Værelset med graat Papiir og udvendig saavelsom indvendig afpudset det. I 2. Kabinetter nyt røret og, pudset Lofterne samt glat afpudset Væggene.

3 Udaf det midterste Værelse ladet nedbære alt det gamle Gruus og i det stæd muuret 53 Piller som Underlagene hviler paa. For foranførte Arbeide i Muur og Haandlanger Arbejdsløn 200 rbd Dertil er leveret og forbrugt 6 Læs præpareret og slaaet Muurkalk a 10 rbd 60 rbd 31 do Pudsekalk a 9 rbd 31 rbd 3 mk 6 Spande hvidtekalk a 2 mk 8 sk. 2 rbd 3 mk 1700 røde Kieler Muursteen a 35 rbd pr. Tusind=59 rbd 3 mk 1000 doppelte Flensborger Muursteen 15 rbd Række og Sættepenge i Nyehavn og ved Taarnet 3 rbd 5 pund Messingtraad a 10 mk =8 rbd 2 mk. 8 Pakker Rørsøm a 2 mk 8 sk =3 rbd 2 mk 1½ Trave Gibsrød a 1 rbd = 1 rbd 1 rbd 3 mk 1 Lispund Gibs 1 rbd 2 mk 2 Bøger graat Papir 1 mk Transport og Vognleie for Kalk og Steen til Taarnet 11 rbd For at transportere det og paa Taarnet 20 rbd For at nedbære 10 Læs Gruus fra Observatoriet og bortkjøre det til Lodsepladsen 18 rbd 4 mk 8 sk For brug af Kalke Redskab og Stillads med Tillæg af Søm og Transport 10 rbd Summa Rbd mk 12 sk. Kiøbenhavn den 5 November 1822 J H Lÿtthans For uden de forhen modtagne 1400 Rbd af Hr Doctor Ursin er mig under Dags Dato Betalt paa Universitetets Comtoir 95 Rbd 44 Sk. Herved Qviterer Lytthans Refereres Indberetning af. 24. Sept. 1824

4 Malling Not. H. Baagøe No /24 No. 1 For forfærdiget Muur Arbejde ved det Runde Astronomiske taarn efter Professor Mallings Ordre fra Septr. 16 til Decbr. 31 Et Stykke ovenfor den forhenværende Portners Boelig opbrudt Gulvet, fra Gevælftet opført en Grundmuur af 1½ Steens Tykkelse og indmuuret en Blokkarm derfor i Muur og Haandlanger Arbejdsløn 8 rbd Dertil er leveret og forbrugt 2300 Muursteen a 8 rbd 2 mk 0/00 19 rbd 1 mk Række og Sættepenge i Nyhavn og ligeledes ved Taarnet a 4 mk for 0/00 1 rbd 3 mk 3 sk 2½ Læs Muurkalk a 8 rbd Transport for Kalk og Steen til Taarnet 20 rbd 4 rbd For at Transportere det op paa Taarnet 3 rbd 2 mk i alt 56 rbd 3 sk. Opmuuret Brystning i 2de Blændinger a 48 sk 1 rbd Nedbrudt 2de Bindingsværks Skilleruum og igjen nyt opmuret 2 som nu afdeeler Værelset fra Trappen, derfor i Muur Arbejde 3 rbd Paa Reposen ved Opgangen til Observatoriet, borthugget af en Bue, røret og pudset Buen og et Stykke af Gevælfted som er forskallet, derfor i Muur Arbejdsløn 2 rbd 3 mk. I alt 6 rbd 3 mk. I Mester Sallaire 1/5 Deel 1 rbd 1 mk 13 sk Derved 1 Arbejdsmand 4½ Dag a 3 mk 2 rbd 1 mk 8 sk Fra fornævnte Muur til den nye anlagte Trappe, forfærdiget Stillads, afhugget den gamle tilrøgede Puds af Gevælftet, Sidemuren og Cylinderen, samt udhugget Fugerne.

5 Fra benævnte Trappe paa begge Sider af Opgangen Gevælftet over den øverste Trappe og Repose, ved Gevælftet i et Værelse og paa Vindeltrappen forfærdiget Stillads og afhugget den tilrøged Puds Derved arbejdet i September 3de svende tilsammen 35 Dage a 1 rbd 4 sk 35 rbd 44 sk I Mester Sallaire ¼ Deel 9 rbd 11 sk I Oktober 3 Svende 17½ Dag a 70 sk.=12 rbd 73 sk I mester Sallair 1/5 Deel 2 rbd 53 sk.=60 rbd 5 mk 5 sk 1 Lærling 6 ¾ Dag a 3 mk=3 rbd 2 mk 4 sk 2. Arbejdsmænd tilsammen 35 Dage=17 rbd 3 mk I alt 81 rbd 4 mk I Gevælftet forkiilet alle Revner med Kampesteens Scharlinger, glat afpudset Gevælftet med dito behørige Grader saavelsom Cylinderen, Vindues Blændinger den ydre Muur og Pillerne lodret: Den nye Muur paa den indvendige side: Lang 6 7/12 Alen Høj 4½ alen = 29 15/24 kvadratalen Fragaar for en Dør 9 12/24 kvadratalen = 20 1/8 kvadratalen Saavidt det lavester Gevælft strækker sig, er den ydre Muur 60 5/6 alen, Cylinderen rund 20 1/12 alen og fra Nederkanten af den ydre Muur, rund under Gevælftet til Gulvet ved Cylinderen 15 5/24 alen udgjør 625½ kvadratalen Sidemuuren og Buen i 7 Blændinger, hver rund 9 ¼ alen bred 1½ alen udgjør 97 1/8 kvadratalen, fragaar for 4 Vinduer hver høj 3 Alen bred 2 5/12 udgjør 29 alen = 68 1/8 Ovenfor hvor Gevælftet er højere end det fornævnte Muuren hvor Skiven er anbragt lang 6½ alen høj 4 ¼ alen = 27 5/8 kvadratalen fragaaer for Skiven 7 9/16 kvadratalen = 20 1/16 Derved fra Underkanten af den ydre Muur, rund under Gevælftet, med ad Cylinderen til Gulvet 23 5/12 kvadratalen I den øverste Ende ved Trappen, som forhen maalt udgjør 18 5/6 alen, sammenlagt 42 ¼ alen Middeltallet udgjør 21 1/8 alen Den ydre Muur rund 30 ¼ alen

6 Og Cylinderen rund 10 alen er 425 9/64 kvadratalen Sidemuren og Buen i 3. Blændinger hver 13 7/8 alen er 41 5/8 kvadratalen Fragaaer for 3 vinduer 21 ¾ kvadratalen = 19 7/8 kvadratalen Paa Reposen røret Stolperne og glat afpudset Skillerummet Lang 4 alen høj 3 ¼ alen = 13 kvadratalen Fragaaer for 1 Dør 4 ½ kvadratalen = 8 ½ kvadratalen I det første Værelse fra Reposen røret Stolperne og pudset Væggene, lang 10 alen høj 4 ¼ = 42½ kvadratalen, fragaaer fr 1 Dør 4½ kvadratalen = 38 kvadratalen Dernæst i et større Værelse røret og pudset et Skillerum og Løbet under Trappen, samt et stykke af Gevælftet som udgjør 30 kvadratalen Gevælftet over den øvertse Trappe, lang 7 Alen, bred 5½ alen = 38½ kvadratalen Væggene over Trappen lang 2½ alen høj 5 5/8 alen = 14 1/16 kvadratalen Et stykke over Døren lang 3 5/8 alen høj 1 1/8 alen = 4 5/64 kvadratalen En Væg lag 7 Alen høj 3½ alen = 24 ½ kvadratalen Et Stykke over Døren til Windeltrappen lang 4 alen høj 2 alen = 8 kvadratalen Ved Siden af samme Dør = 3 kvadratalen Vindeltrappen rund 13½ alen høj 6 1/6 alen = 83 ¼ kvadratalen Fra den øverste gamle Repose ind til det første Værelse, røret og glat afpudset et Bræde Skillerum, lang 8 alen høj 4½ alen er 36 kvadratalen fragaaer for en Dør 5 kvadratalen = 31 kvadratalen Dernæst i et Værelse glat afpudset Gevælftet lang 8 1/8 alen bred 7 1/4 alen = 57 29/32 kvadratalen Ved Væggene røret Stolperne og glat afpudset rund 13½ alen høj 4½ alen er 60 ¾ kvadratalen fragaaer for 3 Døre 15 kvadratalen = 45 ¾ kvadratalen I Cylinderen hvor den nye Trappe er anlagt, glat afpudset Muuren rund 5½ alen høj 4 Alen = 22 kvadratalen Tilsammen er /8 kvadratalen Betalt til Svendene pr. kvadratalen 6½ sk. = 108 rbd 5 mk 13 sk

7 I mester Sallaire 1/5 Deel = 21 rbd 4 mk 12 sk Derved haver arbejdet 2 Arbejdsmænd tilsammen 44 Dage a 3 mk. = 22 rbd I Alt 152 rbd 4 mk 9 sk. I det første Værelse opsadt en Kakkelovn samt indmuret et langt Rør til en Dito, derfor i Muur Arbejdsløn 4 mk I det 2. dito nedbrudt en Kakkelovn opsadt en 3 Etage Dito med Muret fod og udlagt Gulvet under Kakkelovnen med Muursteen derfor 1 rbd 2 mk. Foran Vinduet opmuret Brystning og afpudset samme, udspækket forneden om Fod Paneelet, derfor 4 mk. Udbrudt et gammelt Storsteen Hull som var opfyldt med Gruus og indmuret 1 Dørkarm 1 rbd Repareret Steengulvet foran og under den nye Trappe, udspækket adskilligt om Dørene som er anbragt i Blændingerne. For oven ved Indgangen til Steen Trappen indmuret en Dørkarm. Ved Vindeltrappen opbrudt det gamle forslidte Steengulv, i Muuren indmuret en Steen Rænde til Vand Afløb og igjen udlagt Gulvet med hugne Fliser, derfor i Muur Arbejdsløn 6 rbd Mester Sallair 1 rbd 5 mk 10 sk Derved arbejdet Arbejdsmænd 5 Dage 2 rbd 3 mk Til fornævnte Arbejde leveret og forbrugt 18 Læs slaaet og præpareret Pudsekalk med Skjoldsand a 9 rbd 3 mk = 171 rbd 12 Pakker Rørsand a 2 mk 8 sk= 5 rbd 1½ Ring Staaltrød a 2 rbd 3 mk= 3 rbd 4 mk 8 sk 1½ Trave Gibsrør a 1 rbd= 1 rbd 3 mk Ildfast Steen til Kakkelovnene for 2 mk Transport og Vagnlaje for Kalk til Taarnet 12 rbd For at transportere det op paa Taarnet 12 rbd For at transportere 7 Læs Gruus ned af Taarnet, læsset paa Vognene og bortkjørt til Lossepladsen 10 rbd 3 mk

8 Summa 530 rbd 4 mk 12 sk Iøbenhavn den 23 Januar 1823 Lytthans Ref.. til indbetaling af 24 Sept 1823 Malling No 2 Regning Over det Muur Arbejde som er forfærdiget ved det runde Astronomiske Taarn efter Hr. Doctor Ursins Ordre nemlig: 1822 Nedbrudt den gamle Portner Boelig samt Skillerummet og Skortstenen, defra til den nye opførte Muur, af hugget den gamle Sod og Puds, udhugget Fugerne og afhugget den yderste Skal af Stenene, saavel af Skillerumene som Gevælftet. Derved haver arbejdet 3 Svende tilsamme 36 Dage a 70 sk. = 26 rbd 1 mk 8 sk Mester Sallair 5 rbd 1 mk 8 sk 3 Arbejdsmænd tilsammen 33 Dage a 44 sk. 15 rbd 12 sk I alt 46 rbd 3 mk 12 sk I Gevælftet forkielet alle Revner med Kampesteens Scharlinger glat afpudset Gevælftet med dets behørige Grader saavelsom Cylinderen, Vinduernes Blændinger og den ydre Muur. Den underste side, Døren fraregnet udhjør 20 1/8 kvadratalen Den ydre Muur rund 60 5/6 alen Cylinderen rund 20 1/12 alen og fra Underkanten af den ydre Muur rund under Gevælftet til Gulvet ved Cyliinderen 15 5/12 alen udgjør 615 ½ kvadratalen Sidemuren og Buen i 7 Blændinger, hver rund 91/4 alen bred 1½ alen udgjør 97 1/8 kvadratalen Fragaaer for 4 winduer hver høj 3 Alen bred 2 5/12 alen udgjør 29 kvadratalen. Tilbage 68 1/8 kvadratalen. Tilsammen 703 ¾ kvadratalen

9 Derfor betalt Svendene 5½ sk pr kvadratalen udgjør 40 rbd 1 mk 14 sk. Mester Salair 8 rbd 6 sk Derved arbejdet Arbejdsmænd 31 Dage 14 rbd 1 mk 4 sk. I alt 62 rbd 3 mk 8 sk I den ydre Muur tilmuret en Blænding som haver været indretted til Fyrsted, i 2. Blændinger opmuret Brystninger, tilmuret et lidet Vindue og i 3 Blændinger udlagt gulvet med Mursteen paa Højkant. Ligeledes, hvor den gamle Portner Boelig haver staaet, opbrudt det gamle Gulv og igjen nyt udlagt med Muursteen paa højkant for at forenes med det ældre. Dette Arbejde accorderet med Svendene for 6 rbd Mester Sallair 1 rbd 1 mk 3 sk. 2. Arbejdsmænd tilsammen 4 Dage 1 rbd 5 mk. I alt 9 rbd Ved Døren til Indgangen indmuret et Steentrin og repareret Gulvet paa begge Sider, transporteret de overblevne hugne Steen til Side. Derved arbejdet 2 Svende tilsammen 2½ Dag 1 rbd 4 mk 15 sk. Mester Sallair 2 mk 3 sk 1 Arbejdsmand 1½ Dag 4 mk 2 sk. I alt 2 rbd 5 mk. 4 sk. Af Materialer leveret og forbrugt 4 Læs Pudsekalk a 9 rbd 72 rbd 2de Muurkalk a 8 rbd = 16 rbd Fejekoste 3 mk Transport og Vognleje til Taarnet 6 rbd 4 mk For at transportere det og paa Taarnet 6 rbd 4 mk For at nedbære 14 Læs Gruus læsse det paa Vogne og kjørt til Lossepladsen 21 rbd For brug af Kalke Redska med Tillæg af Søm til Stillads og Transport til og fra 5 rbd I alt 127 rbd 5 mk Summa 248 rbd 5 mk11 sk. Kiøbenhavn 22 January 1823 Lÿtthans

10 No.3 Regning Over det Muur Arbejde som er forfærdiget ved det Runde Astronomiske Taarn efter Hr. Doctor Ursins Ordre nemlig: 1823 I 2de Værelser hvortil Indgangen fra den nye Trappe Repose, afvadsket den gamle Limfarve af Gevælfted og Væggene, udspækket overalt det fornødne saa og røret og pudset et Stykke ved det nye anbragte Skab. Paa Gangen i Blændingerne brudt Huller i Murene til Instrumenter, udmuret og afpudset samme. Fra May 23 til Juni Svende tilsammen 6 Dage a 6 mk 4 sk = 6 rbd 1 mk 8 sk I Mester Sallair 1/5 Deel= 1 rbd 1 mk 8 sk 1 Dreng 2 Dage a 3 mk 8 sk.= 1 rbd 1 mk 1 Arbejdsmand 5 Dage a 3 mk 8 sk= 2 rbd 5 mk 8 sk. Dertil Leveret og forbrugt 2 Pakker Rørsøm a 2 mk 8 sk = 5 mk ¼ Ring Staaltraad 3 mk 12 sk 2 Bundter Rør a 1 mk 2 mk 12 truge Pudsekalk a 1 mk 8 sk= 3 rbd Betalt for at bære Gruus ned af Taarnet 3 mk Transport for 1 Læs Grus til Lodsepladsen 4 mk Summa 17 rbd 3 mk 4 sk. Kiøbenhavn 5 July 1823 Lÿtthans

11 No 4 Regning Over det Muur Arbejde som er forfærdiget ved det Runde Astronomiske Taarn efter Hr. Doctor Ursins Ordre nemlig: 1823 Opgangen af det øverste Deel af Taarnet ovenfor den nye Dør overalt udspækket det Beskadigede og anstrøget Gevælft og Side Murene med Kalkfarve efter indgivne Overslag af 18. Marts 1823 som udmaaler i alt /64 kvadratalen. Derfor i Muur, Haandlanger Arbejdsløn med Tillæg af Spække Kalk, Hvidtekalk og Farve for kvadratalen 3 sk = 42 rbd 1 mk 11 sk. Summa 42 rbd 1 mk 11 sk. Kiøbenhavn d. 5. july 1823 Lÿtthans Denne Regning No 1 til beløb Navne Værdie 530 rbd 4 mk 12 sk Hoslagte do No 2 Do No. 3 Do No 4 I alt 248 rbd 5 mk 11 sk 17 rbd 3 mk 4 sk. 42 rbd 1 mk 11 sk 839 rbd 3 mk 6 sk Bemeldte Summa 839 rbd 3 mk 6 sk. Er mig udbetalt af Universitetets Comptoiret, for hvilket Otte Hundred, 9 og tredje Rigsbankdaler 54 sk. Herved qvitteres Rigigt Betalt Kiøbenhavn d. 8. Martii 1824 Lÿtthans

Hovedreparation af Rundetaarn 1822 - Tømmermesterens regninger

Hovedreparation af Rundetaarn 1822 - Tømmermesterens regninger Hovedreparation af Rundetaarn 1822 - Tømmermesterens regninger Rigsarkivet, Københavns Universitet, Den centrale økonomiske forvaltning Regnskaber udgiftsbilag (18.22.22) Transskriberet af Jesper Vang

Læs mere

Hovedreparation af Rundetaarn 1822 - Kleinsmedens regninger

Hovedreparation af Rundetaarn 1822 - Kleinsmedens regninger Hovedreparation af Rundetaarn 1822 - Kleinsmedens regninger Rigsarkivet, Københavns Universitet, Den centrale økonomiske forvaltning Regnskaber udgiftsbilag (18.22.22) Transskriberet af Jesper Vang Hansen,

Læs mere

Hovedreparation af Rundetaarn Kobbersmedens regninger

Hovedreparation af Rundetaarn Kobbersmedens regninger Hovedreparation af Rundetaarn 1822 - Kobbersmedens regninger Rigsarkivet, Københavns Universitet, Den centrale økonomiske forvaltning Regnskaber udgiftsbilag (18.22.22) Transskriberet af Jesper Vang Hansen,

Læs mere

Hovedreparation af Rundetaarn 1822/23 - Malerens regninger

Hovedreparation af Rundetaarn 1822/23 - Malerens regninger Hovedreparation af Rundetaarn 1822/23 - Malerens regninger Rigsarkivet, Københavns Universitet, Den centrale økonomiske forvaltning Regnskaber udgiftsbilag (18.22.23) Transskriberet af Jesper Vang Hansen,

Læs mere

Brandtaxationsprotokollen 1801 1813 fol. 184 opsl. 191 fol. 78 opsl. 81. Opslag 81, fol. 78b f:

Brandtaxationsprotokollen 1801 1813 fol. 184 opsl. 191 fol. 78 opsl. 81. Opslag 81, fol. 78b f: Brandforsikringsprotokollen for Køge 1801 1810: fol 43, forsikring No.66 Matr. No. 43, Vester Gade Nordre Side Vertshuusholder Hans Jørgen Sonne No. i Taxationsprotokollen 22 1 Bygninger: a. Forhuus 1000

Læs mere

Overdragelsesforretning af Rundetaarn, 1869

Overdragelsesforretning af Rundetaarn, 1869 Overdragelsesforretning af Rundetaarn, 1869 Landsarkivet for Sjælland osv. Trinitatis Kirke, Kirkeprotokol 1864-1926, side 55-59 Transskriberet juli 2005 af Jesper Vang Hansen Københavns Universitet overdrager

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - KOBBENES 1856 HANDELSSTEDET KOBBENÆS 1856. Hvorda

BRANNTAKSTPROTOKOLL - KOBBENES 1856 HANDELSSTEDET KOBBENÆS 1856. Hvorda 79 HANDELSSTEDET KOBBENÆS 1856 Aar 1856 den 23de Juni blev ved de almindelige Omtaxationsforretninger en saadan Forretning afholdt paa Handelsstedet Kobbenæs Mat No 8 over endeel derværende Handelsmand

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - LYNGSEIDET 1856. BRANNTAKST FOR HANDELSSTEDET LYNGSEIDET Aar 1856. Hvorda.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - LYNGSEIDET 1856. BRANNTAKST FOR HANDELSSTEDET LYNGSEIDET Aar 1856. Hvorda. BRANNTAKST FOR HANDELSSTEDET LYNGSEIDET Aar 1856. 66 Aar 1856 den 18de Juni blev under de almindelige Omtaxationsforretninger afholdt en saadan Forretning paa Handelsstedet Lyngseidet over Handelsmand

Læs mere

SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm. Indvendig istandsættelse Kalkede vægge. Redegørelse

SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm. Indvendig istandsættelse Kalkede vægge. Redegørelse SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm Indvendig istandsættelse Kalkede vægge Redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN November 2015 Orientering Skt. Peders kirkes indre - våbenhus, skib, kor, apsis og tårnrum

Læs mere

Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg. Indholdsfortegnelse

Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg. Indholdsfortegnelse Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Trappeopgang.... 2 Indgang 3m2 + trappe:... 2 Lejlghed 1-89m2:... 3 Stueetage.... 3 Indgang:... 3 Entre 5m2:... 3 Wc

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning 12.8.2011 Resultat af prøve. August 2011 NIELS-HOLGER LARSEN August 2011 Baggrund for prøvebehandling Prøven skal danne grundlag

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. "

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Hej Claus Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Jeg beskriver her projektet, oppefra og ned (ca.): Huset er på

Læs mere

Renoveringen i billeder kort fortalt ( Alternativ til at se de første 17 billedmapper)

Renoveringen i billeder kort fortalt ( Alternativ til at se de første 17 billedmapper) Renoveringen i billeder kort fortalt ( Alternativ til at se de første 17 billedmapper) 6. februar 2017 gik restaureringen rigtig i gang. Pludselig holdt der en kæmpekran oppe ved Christiansmøllen. Stille

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FREDERIKSBERG ALLÉ 104 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 16.12.2013 Sidse Martens Gudmand-Høyer 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Adresse:

Læs mere

Facadespecifikation v. 4.4, 2011-10-28 MAB

Facadespecifikation v. 4.4, 2011-10-28 MAB Facadespecifikation v. 4.4, 2011-10-28 MAB Nr. Delopgave Besluttet specifikation fra byggegruppen JBS_Tilbud Inkl Moms Bemærkning Dobbeltdør, ca. 2 m i bredden. Glaspartier på hver side. Træ/alu konstruktion,

Læs mere

BYGNINGSRAPPORT. Opførelses år: 1870 Om- eller tilbygget 2013 Antal etager: 1. Opførelses år: 1947 Om- eller tilbygget Antal etager: 1

BYGNINGSRAPPORT. Opførelses år: 1870 Om- eller tilbygget 2013 Antal etager: 1. Opførelses år: 1947 Om- eller tilbygget Antal etager: 1 BYG & LEV v/ Arkitekt M.A.A. Bjarne Lundgaard, Bragesvej 2, 8230 Åbyhøj mail@bygoglev.dk - Tlf. 8615 7877 - Fax. 8615 5084 - Bil. 2021 7877 - www.bygoglev.dk BYGNINGSRAPPORT Ejendommen. Adresse: Matr.

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1B

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1B Hæfte 1B Huse med grundmur og bræddebeklædte gavltrekanter Kategori 1B Stråtækt heltag med spidsgavle Fra omkring år 1800 gik man over til at grundmure de nye huse og modernisere de ældre huse, hvor bindingsværket

Læs mere

VED KØB AF SKUR TIL CARPORT

VED KØB AF SKUR TIL CARPORT TILLÆG TIL MONTAGE VEJLEDNING. VED KØB AF SKUR TIL CARPORT Det er kun nødvendigt at læse denne vejledning, hvis du også har valgt skur på din carport. Du SKAL dog også læse vejledning fra carporten, da

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Husk I GOD TID at varsle / lave aftaler med underbo. (eller måske indehaveren af kælderrummet nedenunder)

Husk I GOD TID at varsle / lave aftaler med underbo. (eller måske indehaveren af kælderrummet nedenunder) EJNER LAREN Ap. A.B. igersted Vejledning til andelshaveren 12. august 2005 Udførelsesprocedurer. Husk I GOD TID at varsle / lave aftaler med underbo. (eller måske indehaveren af kælderrummet nedenunder)

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8107 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Fugtig kældervæg mod syd. 2. Utæt hjørne i tagpap ved skorsten samt fugt i mur i stue. 3. Lyskassevange revnet

Læs mere

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen Nærværende liste er alene at betragte som vejledning omkring punkter til kontrol af hver enkelt bolig. Der vil selvfølgelig være variationer grundet det individuelle tilvalg til hver bolig, som gør at

Læs mere

BILAG 19. Bevarings. afdelingen. Fasangården, Frederiksberg Have. Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden

BILAG 19. Bevarings. afdelingen. Fasangården, Frederiksberg Have. Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden BILAG 19 Bevarings afdelingen Fasangården, Frederiksberg Have Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden Bevaringsafdelingen, Bygning og Inventar - Farvearkæologiske

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer.

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. J.nr. Faxe sogn, Fakse hrd., Præstø amt., Stednr. SBnr.

Læs mere

Opført 1855 som der står på facaden og med kong Fr.7. monogram i støbejern. Arkiteken er brandkaptajn D.J. Nielsen ( Trap Danmark 1955).

Opført 1855 som der står på facaden og med kong Fr.7. monogram i støbejern. Arkiteken er brandkaptajn D.J. Nielsen ( Trap Danmark 1955). Hasle Gamle Rådhus Denne redegørelse skal ikke give sig ud for at klarlægge rådhuset historie, men har til formål at forstå facadens udformning og ændringer gennem tiden i forbindelse med den restaurering,

Læs mere

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014 Side 11 Regnskab D. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning 1866 Side 12 Efterat den ifølge Lov af 17de Novbr. 1865 om Erstatning for Krigsskade oprettede Erstatnings-Commission

Læs mere

FACADESTIGER. til mange formål. Til siloer, skorstene, tårne, broer og til inspektion af tage på lagerhaller og fabrikker m.v.

FACADESTIGER. til mange formål. Til siloer, skorstene, tårne, broer og til inspektion af tage på lagerhaller og fabrikker m.v. FACADESTIGER til mange formål Til siloer, skorstene, tårne, broer og til inspektion af tage på lagerhaller og fabrikker m.v. Facadestige Varmforzinket udførelse. Let stige med stor stabilitet. Vanger i

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 01:

RETTELSESBLAD NR. 01: Rettelsesblad nr. 01 af 04.12.2014 Side 1 af 8 RETTELSESBLAD NR. 01: GENERELT: Alle: - Tømrer opstiller udv. stillads til brug for alle entrepriser i omfang vist på byggepladsplanen. Indvendige stilladser

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 724. Øster Voldgade 3. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 724. Øster Voldgade 3. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 724 Øster Voldgade 3 Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Øster Voldgade 3 Dato: 01.02.2013

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

RUTS KIRKE. Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING. Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014

RUTS KIRKE. Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING. Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 RUTS KIRKE Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 1 Indledning Ruts Kirke står overfor en indvendig vedligeholdelse i de kommende år. Menighedsrådet har

Læs mere

Lemviggruppen 2011 - Nyhedsbrev nr. 6 : Så er vi kommet til Cameroun.projekt toiletter.

Lemviggruppen 2011 - Nyhedsbrev nr. 6 : Så er vi kommet til Cameroun.projekt toiletter. Lemviggruppen 2011 - Nyhedsbrev nr. 6 : Så er vi kommet til Cameroun.projekt toiletter. Efter mødet mellem gruppen, Ezai og projektlederen gik gravearbejdet videre lørdag. - - De kom dog ikke så langt.

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

1876 Kjøbt Bøger hos Boghandler Jørgensen For Indbinding af Bøger do do Subskription af Skandin. Folkemagasin 1876 Ialt Udgift.

1876 Kjøbt Bøger hos Boghandler Jørgensen For Indbinding af Bøger do do Subskription af Skandin. Folkemagasin 1876 Ialt Udgift. Ark No 43/1879. Regnskab over Indtægter og Udgifter ved Vejle Borger - (tidligere Frie -) Skoles Børne- Bibliothek for 1876-77. 1876 Januar Indtægt Modtaget af Kæmnerkassen I alt Indtægt Kr Kr 40 Ø 40

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789 Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Rørrendegård

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814

Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814 Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814 Aar 1814 den 21 May blev holdet Registrering og Vurdering efter Aftægtsmand Peder

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

T I L S Y N S N O T A T N R. 01

T I L S Y N S N O T A T N R. 01 T I L S Y N S N O T A T N R. 01 Sagsnavn:. Dato 14/07-2016 Sagsnavn: Bygherre: Besøg/ møde: Ca. 08:30 09:30 Ca. 09:45 10:30 Sags nr.: 2016/1000 Dato: 09/06-2016 15/06-2016 Sted: Vejret: Temp: 12 gr. C

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. Side 1 af 10 SKØNSERKLÆRING J.nr.10150 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1A. Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1A. Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle Hæfte 1A Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle Den ældst kendte og endnu bevarede byggemåde i Odden er det lave, smalle fagdelte længehus med enkelt bindingsværk i facaderne,

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.)

Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.) Projekt: Facaderenovering, Lauritz Sørensens Vej 3-13 Emne: Byggemøde nr. 14 Mødedato 13.03.2012, 9.30 Sted Byggepladsen Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør,

Læs mere

Om Kongeriget Danmark 781

Om Kongeriget Danmark 781 Om Kongeriget Danmark 781 Foregående Dronningborg Amt VIII. Mariageramt. Mariageramt eller Mariagerklostersamt grændser mod Norden til Mariagerfiord og Aalborghuusamt; most Østen til Dronningborgamt; mod

Læs mere

Page 1 of 2. Revneregistrering Cityringen Side 1 af 198

Page 1 of 2. Revneregistrering Cityringen Side 1 af 198 Page 1 of 2 Cityringen Side 1 af 198 Matr. nr.: Adresse: Opført: 11le, Frederiksberg Aksel Møllers Have 6-18 Opført 1944 år: Denne rapport omhandler: - Udvendig revneregistrering - Indvendig revneregistrering

Læs mere

Byggevejledning. Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset.

Byggevejledning. Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset. Parcelhusvej 1 og 3 Byggevejledning Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset. Huset du ser i vejledningen er Parcelhusvej 1, men fremgangsmåden er den samme til Parcelhusvej

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 790,2. FARMA, Universitetsparken 2 (bygn. 17, 18)

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 790,2. FARMA, Universitetsparken 2 (bygn. 17, 18) Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 790,2 FARMA, Universitetsparken 2 (bygn. 17, 18) Mikkelsen arkitekter A/S Arne Jacobsen Allé 17, Ørestad City 2300 København S Tlf.: 24 45 53 60 Bygnings navn: Nørre Allé

Læs mere

ÅB 51 1.tv. Fordør, udvendig: Ingen bemærkninger Fordør, indvendig: ÅB 51 1.th. Fordør, udvendig: Ingen bemærkninger Fordør, indvendig: 2

ÅB 51 1.tv. Fordør, udvendig: Ingen bemærkninger Fordør, indvendig: ÅB 51 1.th. Fordør, udvendig: Ingen bemærkninger Fordør, indvendig: 2 ÅB 5.tv. Fordør, udvendig: : Trekantsliste (monteres ikke) ÅB 5.th. Fordør, udvendig: 2 : Trekantsliste (monteres) 2: Udbedres (pletmales) : Afslutning af vinyl på dørtrin 2: Fuge ved kabelkasse mod loft

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9087 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Køkken, sætninger i gulve, store fuger over køkkenbord i vægfliser, sætninger i gulve i bryggers. 2. Sætninger

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Tegneprogrammet Sketch Up er et gratis program hvor man kan tegne f.eks. huse i 3D.

Tegneprogrammet Sketch Up er et gratis program hvor man kan tegne f.eks. huse i 3D. Tegneprogrammet Sketch Up er et gratis program hvor man kan tegne f.eks. huse i 3D. Tegneprogrammet er forholdsvis avanceret, men alligevel enkelt at bruge. Der er mange muligheder, men også mange hjælpemuligheder

Læs mere

DSB Kolonnehus Svenstrup J.

DSB Kolonnehus Svenstrup J. DSB Kolonnehus Svenstrup J. Byggevejledning Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset. Inden malerarbejdet startes er der lige et par ting der skal limes, jeg har brugt almindelig

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R NØRRETORV 10-15 HJØRRING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.05.2011 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/860-0001 Kommune: Hjørring Kommune Adresse:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7180 Oversigt over klagepunkter: 1. Sokkel, defekt mørtelkant 2. Sætningsrevner i sokkel 3. Gulv i trapperum, skævt og revnet 4. Kældervindue, i terrænhøjde 5. Facader og gavle,

Læs mere

STANDARD FOR MALERBEHANDLINGER OG FARVER

STANDARD FOR MALERBEHANDLINGER OG FARVER STANDARD FOR MALERBEHANDLINGER OG FARVER Side 1 af 14 DTU Standard for malerbehandlinger og farver Version 3.0 - Juli 2017 Udarbejdet af: Udgivet af: Ansvarlig: Rekvireres:, Bygningssektionen Synne Remvig

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Kim Hoffmeister 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Brydehusvej 9 2750 Ballerup Dato: 28-7-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 151-5845 Matr. nr./ejerlav 8dr, Ballerup By, Ballerup EBS sagsnr. 57610

Læs mere

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Kjøbecontract imellem Peder Hansen af Alkestrup som Sælger og

Læs mere

Ejendommen Tempelvej 7, 4390 Vipperød, Arnakke.

Ejendommen Tempelvej 7, 4390 Vipperød, Arnakke. Ejendommen Tempelvej 7, 4390 Vipperød, Arnakke. Ejendommen blev købt og restaureret i 1996 og frem til 2000. Arkitekter fra Frilands- og Nationalmuseet udarbejdede restaureringstegningerne af ejendommen,

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds:

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Linear S / 600 5 kw 4,2-6,5 kw 80 kg Linear M / 700 7 kw 4,9-9,1 kw 95 kg Linear L / 800 10 kw 7-13 kw 110 kg Linear

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

MONTERING. Træ & Træ/Alu

MONTERING. Træ & Træ/Alu Træ & Træ/Alu MONTERINGSVEJLEDNING TIL VINDUER AFMONTERING AF DE GAMLE VINDUER Du skal huske at kontrollere, om det nye vindue passer i murhullet, inden du afmonterer det gamle vindue. A B Udtag først

Læs mere

AKKORDERING. Opmålere: Lisbet 23464959 Michael 23118325

AKKORDERING. Opmålere: Lisbet 23464959 Michael 23118325 AKKORDERING H v o r d a n s ka l j e g a k ko r d e r e? Opmålere: Lisbet 23464959 Michael 23118325 I n d h o l d s f o r te g n e l s e Forsiden 1 Indholdsfortegnelse 2 FACADEARBEJDE 3 FACADEARBEJDE forts...

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby. Standard malerbehandlinger og farver

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby. Standard malerbehandlinger og farver Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby Standard malerbehandlinger og farver Gældende fra: 15. april 2016 Indhold Indhold... 2 Forord... 4 Definitioner... 4 Dokumentation... 4 Malerbehandling

Læs mere

Nazarethkirken i Ryslinge

Nazarethkirken i Ryslinge Nazarethkirken i Ryslinge Forslag til indvendig istandsættelse 12. oktober 2007 C & W arkitekter a/s Kullinggade 31 E 5700 Svendborg Tlf. 62 21 47 20 Sag nr. 07005 Nazarethkirken i Ryslinge Forslag til

Læs mere

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI Kim Olsson A/S Rådgivende Ingeniører FRI EF Højagerbo Fotodokumentation til tilstandsrapport Sag nr. 16.022 9. marts 2016 Sag: Tilstandsrapport Side 2 af 25 Billede 1. Fuger i murværk ses i stort omfang

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

Generel orientering om delarbejder:

Generel orientering om delarbejder: Generel orientering om delarbejder: 1. Udvendig indgangsfacade 2. Udvendig gavle 3. Udvendig altanfacade 4. Udvendig tag 5. Indvendig opgange 6. Indvendig boligerne 7. Udearealer 1. Udvendig indgangsfacade

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING. Vinduer og døre Gør-Det-Selv

MONTERINGSVEJLEDNING. Vinduer og døre Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og døre Gør-Det-Selv Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Lærerværelse:Emma Nielsen

Lærerværelse:Emma Nielsen Lærerværelse:Emma Nielsen Lister i vinduer tørres af Lamper og el lister tørres af Reol tømmes og tørres af (vask gulv under) Borde tørres af Computer tørres af Pudse vinduer indvendigt Fod lister tørres

Læs mere

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Tværsnit, Princip Facade mod nord Facade mod syd Facade mod øst Facade mod vest BESKRIVELSE Bygning 10 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Nedenfor to fotos af den lille sandsten med årstal, siddende i øverste kamtak over døren til kirken.

Nedenfor to fotos af den lille sandsten med årstal, siddende i øverste kamtak over døren til kirken. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Registrering ved NHL og møde med MHN/JOK 17.6.15 Arbejdets stade Byggeplads er etableret med skure og stillads, vand og el. TILSYN - NOTAT

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8206 Oversigt over klagepunkter: 1.Der klages over at ydervægge i tilstandsrapport er beskrevet som stænkpudset og malet murværk, hulmur i dele af bygningen og massiv murværk med

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 4 København d. 12. marts 2015 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 4 Tag/Spidsloft: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås.

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse ældrebolig

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse ældrebolig Navn: Opsigelse af: I forbindelse med fraflytning skal fraflytter i henhold til lejekontrakten betale leje i istandsættelsesperioden på 14 dage. Lejligheden skal være tømt og synet inden boligforeningens

Læs mere

Pudsede overflader af forskellige typer PUDSEDE FACADER

Pudsede overflader af forskellige typer PUDSEDE FACADER PUDSEDE FACADER 1 Puds Generelt har et pudslag en række forskellige funktioner, herunder at frembringe en plan overflade, der er velegnet som underlag for keramiske fliser, maling eller tapet. Puds opdeles

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13067 Besigtigelse den: 16. september 2013 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. J. 549/2009 Stednr. 12.02.08 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 25. november

Læs mere