Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer"

Transkript

1 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer Udstedt af det faglige fællesudvalg for Murer -, stenhugger og, stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 266 af 17. marts 2016 om uddannelsen til murer. 2. Der er pr. 15. juli 2016 sket følgende ændringer: Bestemmelser om uddannelsens afslutningsspunkt er flyttet til bekendtgørelsen 3. Uddannelsens formål og opdeling. Formål og opdeling er beskrevet i bekendtgørelse for Murer. 4. Uddannelsens struktur Det faglige udvalg anbefaler at den efterfølgende planlægning af skole og praktikperioderne bliver, som det fremgår af skemaet. De omtrentlige ugetal, der er angivet mellem skoleperioderne, er det minimum og maksimum, der planlægges. Summen af de viste uger svarer derfor ikke til den præcise uddannelseslængde. Eksempel på model for en uddannelses struktur: Praktik Skole 5 uger Praktik Hovedforløb Skole 5 Praktik uger Skole10 uger Praktik Skole10 uger Praktik Skole 5 uger Ud over de 25 ugers obligatorisk undervisning er der 2 ugers valgfag og 8 ugers valgfri specialefag (fagområder). 5. Kompetencemål for hovedforløbet Den anbefalede model for uddannelsens struktur bygger på, at kompetencemålene for hovedforløbet opnås ved, at uddannelsens grundfag, uddannelsesspecifikke fag og valgfag samt praktikmål - ud fra pædagogiske overvejelser fordeles - og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse. I undervisningen kombineres teori og praktiske øvelser med udgangspunkt i branchesituationer, hvor problembaseret læring og projektorienteret tilrettelæggelse knytter sammenhæng mellem hovedforløbets skoleophold og praktikopholdene. Eleverne skal i en tværfagligt orienteret undervisning lære at indrette en byggeplads under hensyn til kemiske stoffer, arbejdsmiljø, sikkerhed, adgangsveje, affaldssortering, vinterforanstaltninger og velfærdsordninger. Mål for de valgfrie uddannelsesspecifikke fag som udgør 8 uger, er delt i fem fagområder. Hvert enkelt fagområde er opdelt i hver 4 moduler af 2 ugers varighed. Murer fagområde 8 uger Flise fagområde 8 uger Energi fagområde 8 uger Restaurering og renoverings fagområde 8 uger 1

2 Tag fagområde 8 uger For de tre fagområder, Flise energi renovering/restaurering er der udarbejdet højniveaufag Højniveaufagene indgå i talentsporet, men kan også gennemføres enkeltvis. 6. Elevtyper og fagrækker Det fremgår af oversigtsskemaerne bagerst i uddannelsesordningen, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder de uddannelsesspecifikke fag på højeste faglige niveau som betegnes specialefag. Hvert fag er koblet til det eller de kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. 7. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Uddannelsen er opbygget som vekseluddannelse, i praktik perioderne skal oplæringen hænge uddannelsesmæssigt sammen med den skolebaseret læring. Uddannelsen skal tilrettelægges så skoleperioder og oplæring i en praktikvirksomhed tilsammen bidrager til, at eleverne når de mål, der gælder for udannelsen. Der skal arbejdes med at understøtte sammenhængen mellem skoleundervisning af flere grunde: 1. Eleven skal opleve, at hans praktik og skolebaserede læring hænger sammen. 2. Skoleundervisningen skal supplere praktikforløbets læring 3. Det samlede forløb skal føre til, at eleven når de mål, der gælder for uddannelsen. 4. Sammenhængen mellem praktik og skoleundervisning tilrettelægges så eleven opnår de bedst mulige kompetencer. 5. Praktikvirksomhederne skal kende de mål og rammer, der gælder for uddannelsen. 6. Skolen og praktik virksomheden skal i samarbejde vurdere om eleven har mulighed for at arbejde med de relevante kompetencer i praktikvirksomheden, eller om der er behov for, at skolen støtter elevens faglige udvikling inden for særlige områder. 7. Fremover vil flere elever sandsynligvis gennemføre deres uddannelse som kombinationer af korte forløb vekslende mellem korte aftaler skolepraktik delaftaler m. m. Derfor vil eleverne få endnu flere overgange mellem skoleundervisning og praktikforløb, Virksomheden og skolen har til opgave at sikre at disse elever får et helt og kontinuerligt uddannelsesforløb. Det faglige udvalg udfærdiger en praktiklogbog, som skolen udleverer til eleven i grundforløbet. Praktiklogbogen udgør de praktikerklæringer, som praktikvirksomheden skal udstede efter de enkelte skoleophold, jvnf. Hovedbekendtgørelsens regler herom. Praktiklogbogen udgør også den afsluttende praktikerklæring efter sidste praktikperiode, og er adgangsgivende til svendeprøven. Virksomheden skal således sørge for, at den udfyldte og underskrevne logbog bliver afleveret til det lokale uddannelsesudvalg på skolen ved start af sidste skoleophold, samt at eleven har fået en kopi. 2

3 8. Bedømmelse og beviser mv. Prøver og bedømmelse er beskrevet i uddannelsesbekendtgørelsens 6, hvortil nedenstående supplerende kommentarer knyttes. Til den afsluttende prøve på det sidste skoleperiode udarbejder skolerne i samarbejde med det faglige udvalg en sammenhængende teoretisk og praktisk projektopgave. Opgaven udgør en svendeprøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse. Prøven bedømmes af en lærer, der er eksaminator, og to censorer (skuemestre) Den teoretiske del af prøven består af en mundtlig prøve, der varer 30 minutter og tager udgangspunkt i elevens arbejde med en case, der indgår i undervisningen på sidste skoleperiode. A. Opgaven (projektoplægget) består af et sæt tegninger, en basisbeskrivelse og et antal cases, der relaterer til hvert enkelt af uddannelsens fagområder. Projektoplægget er udarbejdet som en digital interaktiv projektmappe til download. Eleven har adgang til downloader projektoplægget ved undervisningens begyndelse (DAG 1) og vælger den case, der bedst svarer til elevens sammensætning af valgfri specialefag (fagområder). Elevens arbejde med casen skal dokumenteres med tegninger, beregninger mv. Omfanget af dokumentationen er beskrevet i den valgte case. Det udarbejdede materiale uploades 15 dage efter skoleperiodens begyndelse. (DAG 15) Der er afsat 40 timer til arbejdet med casen, som afslutter uddannelsens skoleundervisning. Den praktiske del af prøven, består af en fremstillingsopgave med følgende procentvise sammensætning: A. 50 % af opgaven er en bunden opgave udført på baggrund af projektoplæggets basisbeskrivelse. B. 50 % af opgaven udføres på grundlag af elevens arbejde med casen, der hører til det/de valgfri specialefag (fagområder). B. Hvis elev og virksomhed ønsker det, kan specialefagets case - efter ansøgning - erstattes af en problemformulering, fx med baggrund i et af virksomhedens aktuelle projekter. Ansøgning og beskrivelse af projektet, fremsendes til skolen og Det Lokale Uddannelsesudvalg, senest 4 uger før 5. hovedforløbs begyndelse. Efter behandling af ansøgningen fremsender skolen skriftligt svar til elev/virksomhed. Godkendes ansøgningen, vil svaret tillige indeholde skolen og udvalgets krav til omfanget af elevens dokumentation. Den praktiske prøve løses indenfor en varighed af 50 timer. Klargøring og forberedende arbejder må udføres inden prøvens start. Den praktiske prøve afsluttes (DAG 22) Den mundtlige prøve afholdes i praktik hallen, så eleven får mulighed for at præsentere sammenhængen mellem sit teoretiske og praktiske arbejde. Eleven kan under den mundtlige prøve også anvende modeller og demonstrere teknikker, værktøjer mv. Der gives en karakter for den teoretiske prøve. Der gives en karakter for den praktiske prøve. Det forudsættes at eksaminator og censorer på forhånd har gennemgået det udførte praktiske og teoretiske arbejde. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået bestå karakter i hvert uddannelsesspecifikt fag i hovedforløbet, de valgte valgfri uddannelsesspecifikke fag, samt den teoretiske afsluttende prøve og den praktiske afsluttende prøve. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis (svendebrev) til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen. 3

4 På svendebrevet anføres hver enkelt prøvekarakter og det samlede resultat af svendeprøven, som er et vægtet gennemsnit af de to prøver. I det vægtede gennemsnit indgår den mundtlige prøve med 1/3 og den praktiske prøve med 2/3. Det faglige udvalg kan påtegne svendebrevet om udmærkelse for veludført svendeprøve med betegnelserne: antaget med ros, bronze og sølv. Det faglige udvalg udarbejder en censorvejledning til brug for bedømmelsen Oplysning om bedømmelsesresultat og udlevering af svendebrev foregår under en elevsamling, som er sammenfaldende med elevens udlæringsdato. 4

5 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever under 25 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 25 år. Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Antal uger 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H Grundfag 2 Teknologi 2, 5, 19 E 2 x x Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 23 Byggepladsindretning og affaldshåndtering 2, 4, 5, 6 Rutineret 1 X X X X X Nivellering og afsætning 9, 11 Rutineret 0,5 X X X X X Byggeri og energiforståelse 18, 19 Rutineret 1 X X X X X Byggeri og samfund 2, 3, 4 Rutineret 1 X X X X X Byggeri og arbejdsmiljø 2, 4, 5, 6, 7 Rutineret 1 X X X X X Murerteknik 1, 10, 12, 18, 19 Avanceret 7 X X X X X Pudse og overfladebehandling 10, 16, 19 Avanceret 1 X X X X X Fliseteknik 10, 14, 15 Avanceret 2,5 X X X X X Gulvteknik 10, 13, 14, 15 Avanceret 1,5 X X X X X Tagarbejde 10, 12, 17 Rutineret 1,0 X X X Restaurering 1, 10, 15, 16, 17 Rutineret 0,2 X X X Tegning 1, 5, 9, 10 Avanceret 1,0 X X X Digitalt byggeri 1 2, 3, 9, 10 Rutineret 1.0 X X X Byggeri og samfund 2 2, 3, 4, 5 Rutineret 0.5 X X X Systemstillads - jf. AT s uddannelseskrav 5, 6 Avanceret 2,8 X X X Valgfri uddannelsesspecifikke fag 8 Murer fagområde Murværk som dekoration 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12 Avanceret 2 X X X Præstationsstandard 5

6 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Antal uger 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H Gavle og gesimser - renovering 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12 Avanceret 2 X X X Murværk overlukninger 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12 Avanceret 2 X X X Projekt, murværk 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12 Avanceret 2 X X X Fliser fagområde Fliseteknik, konstruktioner og underlag 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15 Avanceret 2 X X X Fliseteknik, materialer og natursten 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15 Avanceret 2 X X X Fliser, design og værktøj 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15 Avanceret 2 X X X Projekt og innovation, flisearbejde på væg og gulv 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15 Avanceret 2 X X X Energi fagområde Bæredygtighed, energirenovering og - optimering 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 18, 19 Avanceret 2 X X X Energi konstruktioner 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 18, 19 Avanceret 2 X X X Energi materialer 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 18, 19 Avanceret 2 X X X Projekt, energirenovering og - optimering 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 18, 19 Avanceret 2 X X X Restaurering fagområde Stilarter, æstetik og konstruktioner 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 15, 16 Avanceret 2 X X X Overlukninger, gesims og facadeudsmykning 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 15, 16 Avanceret 2 X X X Puds, overfladehandling og fuge 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 15, 16 Avanceret 2 X X X Projekt, restaurering og renovering 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 15, 16 Avanceret 2 X X X Tagarbejde fagområde Tag - historik, konstruktion og planlægning 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 17, 18, 19 Avanceret 2 X X X Oplægning af tegl og betontagsten 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 17, 18, 19 Avanceret 2 X X X Tagarbejde, opmuring af skorsten og gavl 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 17, 18, 19 Avanceret 2 X X X Projekt og innovation, tagarbejde 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 17, 18, 19 Avanceret 2 X X X 6

7 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Antal ugers valgfag 2 Antal skoleuger i alt 35 Antal uger 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk.3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Fagnavn Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præsentationsstandard Fliseteknik, konstruktioner og underlag Ekspert 2 Fliseteknik, konstruktioner og underlag Avanceret Fliseteknik, materialer og natursten Ekspert 2 Fliseteknik, materialer og natursten Avanceret Fliser, design og værktøj Ekspert 2 Fliser, design og værktøj Avanceret Projekt og innovation, flisearbejde på væg og gulv Ekspert 2 Projekt og innovation, flisearbejde på væg og gulv Avanceret Bæredygtighed, energirenovering og - optimering Ekspert 2 Bæredygtighed, energirenovering og optimering Avanceret Energi konstruktioner Ekspert 2 Energi konstruktioner Avanceret Energi materialer Ekspert 2 Energi materialer Avanceret Projekt, energirenovering og optimering Ekspert 2 Projekt, energirenovering og -optimering Avanceret Stilarter, æstetik og konstruktioner Ekspert 2 Stilarter, æstetik og konstruktioner Avanceret Overlukninger, gesims og facadeudsmykning Ekspert 2 Overlukninger, gesims og facadeudsmykning Avanceret Puds, overfladebehandling og fuge Ekspert 2 Puds, overfladebehandling og fuge Avanceret Projekt, restaurering og renovering Ekspert 2 Projekt, restaurering og renovering Avanceret 7

8 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever på 25 år og derover, der skal have et standardiseret hovedforløb for voksne. Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Antal uger 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H Grundfag 2 Teknologi 2, 5, 19 E 2 x x Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 21 Nivellering og afsætning 9, 11 Rutineret 0,5 X X X X X Byggeri og energiforståelse 18, 19 Rutineret 1 X X X X X Byggeri og arbejdsmiljø 2, 4, 5, 6, 7 Rutineret 1 X X X X X Murerteknik 1, 10, 12, 18, 19 Avanceret 7 X X X X X Pudse og overfladebehandling 10, 16, 19 Avanceret 1 X X X X X Fliseteknik 10, 14, 15 Avanceret 2,5 X X X X X Gulvteknik 10, 13, 14, 15 Avanceret 1,5 X X X X X Tagarbejde 10, 12, 17 Rutineret 1,0 X X X Restaurering 1, 10, 15, 16, 17 Rutineret 0,2 X X X Tegning 1, 5, 9, 10 Avanceret 1,0 X X X Digitalt byggeri 1 2, 3, 9, 10 Rutineret 1.0 X X X Byggeri og samfund 2 2, 3, 4, 5 Rutineret 0.5 X X X Systemstillads - jf. AT s uddannelseskrav 5, 6 Avanceret 2,8 X X X Valgfri uddannelsesspecifikke fag 8 Murer fagområde Om EUV Det standardiserede hovedforløb for voksne er afkortet med fire uger i forhold til hovedforløbet for ordinære elever. Afkortningen fremkommer ved, at euv-eleverne dels ikke skal undervises i fagene Byggeri og samfund samt Byggepladsindretning og affaldshåndtering dels ikke har valgfag. Præstationsstandard 8

9 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Antal uger 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H Murværk som dekoration 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12 Avanceret 2 X X X Gavle og gesimser - renovering 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12 Avanceret 2 X X X Murværk - overlukninger 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12 Avanceret 2 X X X Projekt, murværk 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12 Avanceret 2 X X X Fliser fagområde Fliseteknik, konstruktioner og underlag 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15 Avanceret 2 X X X Fliseteknik, materialer og natursten 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15 Avanceret 2 X X X Fliser, design og værktøj 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15 Avanceret 2 X X X Projekt og innovation, flisearbejde på væg og gulv 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15 Avanceret 2 X X X Energi fagområde Bæredygtighed, energirenovering og - optimering 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 18, 19 Avanceret 2 X X X Energi - konstruktioner 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 18, 19 Avanceret 2 X X X Energi - materialer 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 18, 19 Avanceret 2 X X X Projekt, energirenovering og - optimering 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 18, 19 Avanceret 2 X X X Restaurering fagområde Stilarter, æstetik og konstruktioner 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 15, 16 Avanceret 2 X X X Overlukninger, gesims og facadeudsmykning 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 15, 16 Avanceret 2 X X X Puds, overfladehandling og fuge 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 15, 16 Avanceret 2 X X X Projekt, restaurering og renovering 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 15, 16 Avanceret 2 X X X Tagarbejde fagområde Tag - historik, konstruktion og planlægning 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 17, 18, 19 Avanceret 2 X X X Oplægning af tegl og betontagsten 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 17, 18, 19 Avanceret 2 X X X Tagarbejde, opmuring af skorsten og gavl 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 17, 18, 19 Avanceret 2 X X X 9

10 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Antal uger 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H Projekt og innovation, tagarbejde 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 17, 18, 19 Avanceret 2 X X X Antal skoleuger i alt 31 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Fagnavn Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præsentationsstandard Fliseteknik, konstruktioner og underlag Ekspert 2 Fliseteknik, konstruktioner og underlag Avanceret Fliseteknik, materialer og natursten Ekspert 2 Fliseteknik, materialer og natursten Avanceret Fliser, design og værktøj Ekspert 2 Fliser, design og værktøj Avanceret Projekt og innovation, flisearbejde på væg og gulv Ekspert 2 Projekt og innovation, flisearbejde på væg og gulv Avanceret Bæredygtighed, energirenovering og - optimering Ekspert 2 Bæredygtighed, energirenovering og optimering Avanceret Energi - konstruktioner Ekspert 2 Energi konstruktioner Avanceret Energi - materialer Ekspert 2 Energi materialer Avanceret Projekt, energirenovering og optimering Ekspert 2 Projekt, energirenovering og -optimering Avanceret Stilarter, æstetik og konstruktioner Ekspert 2 Stilarter, æstetik og konstruktioner Avanceret Overlukninger, gesims og facadeudsmykning Ekspert 2 Overlukninger, gesims og facadeudsmykning Avanceret Puds, overfladebehandling og fuge Ekspert 2 Puds, overfladebehandling og fuge Avanceret Projekt, restaurering og renovering Ekspert 2 Projekt, restaurering og renovering Avanceret 10

11 SKEMA 3a Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever, der skal følge talentsporet/unge. Fagrækken er magen til fagrækken i skema 1, men for talentsporet er mindst 25 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. Talentspor er etableret med 3 spor henholdsvis Flise fagområde, Energi fagområde og Restaurering/renovering fagområde her undervises på Ekspert niveau som højniveaufag på alle de 8 ugers valgfrie specialefag. Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Antal uger 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H Grundfag 2 Teknologi 2, 5, 19 E 2 x x Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 23 Byggepladsindretning og affaldshåndtering 2, 4, 5, 6 Rutineret 1 X X X X X Nivellering og afsætning 9, 11 Rutineret 0,5 X X X X X Byggeri og energiforståelse 18, 19 Rutineret 1 X X X X X Byggeri og samfund 2, 3, 4 Rutineret 1 X X X X X Byggeri og arbejdsmiljø 2, 4, 5, 6, 7 Rutineret 1 X X X X X Murerteknik 1, 10, 12, 18, 19 Avanceret 7 X X X X X Pudse og overfladebehandling 10, 16, 19 Avanceret 1 X X X X X Fliseteknik 10, 14, 15 Avanceret 2,5 X X X X X Gulvteknik 10, 13, 14, 15 Avanceret 1,5 X X X X X Tagarbejde 10, 12, 17 Rutineret 1,0 X X X Restaurering 1, 10, 15, 16, 17 Rutineret 0,2 X X X Tegning 1, 5, 9, 10 Avanceret 1,0 X X X Digitalt byggeri 1 2, 3, 9, 10 Rutineret 1.0 X X X Byggeri og samfund 2 2, 3, 4, 5 Rutineret 0.5 X X X Systemstillads - jf. AT s uddannelseskrav 5, 6 Avanceret 2,8 X X X Præstationsstandard 11

12 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Valgfri uddannelsesspecifikke fag 8 Murer fagområde Antal uger 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H Murværk som dekoration 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12 Avanceret 2 X X X Gavle og gesimser - renovering 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12 Avanceret 2 X X X Murværk - overlukninger 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12 Avanceret 2 X X X Projekt, murværk 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12 Avanceret 2 X X X Fliser fagområde Fliseteknik, konstruktioner og underlag 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15 Ekspert 2 X X X Fliseteknik, materialer og natursten 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15 Ekspert 2 X X X Fliser, design og værktøj 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15 Ekspert 2 X X X Projekt og innovation, flisearbejde på væg og gulv 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15 Ekspert 2 X X X Energi fagområde Bæredygtighed, energirenovering og - optimering 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 18, 19 Ekspert 2 X X X Energi - konstruktioner 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 18, 19 Ekspert 2 X X X Energi - materialer 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 18, 19 Ekspert 2 X X X Projekt, energirenovering og - optimering 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 18, 19 Ekspert 2 X X X Restaurering fagområde Stilarter, æstetik og konstruktioner 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 15, 16 Ekspert 2 X X X Overlukninger, gesims og facadeudsmykning 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 15, 16 Ekspert 2 X X X Puds, overfladehandling og fuge 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 15, 16 Ekspert 2 X X X Projekt, restaurering og renovering 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 15, 16 Ekspert 2 X X X Tagarbejde fagområde Tag - historik, konstruktion og planlægning 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 17, 18, 19 Avanceret 2 X X X 12

13 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Antal uger 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H Oplægning af tegl og betontagsten 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 17, 18, 19 Avanceret 2 X X X Tagarbejde, opmuring af skorsten og gavl 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 17, 18, 19 Avanceret 2 X X X Projekt og innovation, tagarbejde 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 17, 18, 19 Avanceret 2 X X X Antal ugers valgfag 2 Antal skoleuger i alt 35 13

14 SKEMA 3b Talentspor for voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever, der skal følge talentsporet/voksen. Fagrækken er magen til fagrækken i skema 2 men for talentsporet er mindst 25 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. Om euv Det standardiserede hovedforløb for voksne er afkortet med fire uger i forhold til hovedforløbet for ordinære elever. Afkortningen fremkommer ved, at euv-eleverne dels ikke skal undervises i fagene Byggeri og samfund samt Byggepladsindretning og affaldshåndtering dels ikke har valgfag. Talentspor for voksne er etableret med 3 spor henholdsvis Flise fagområde, Energi fagområde og restaurering/renovering fagområde der undervises på Ekspert niveau som højniveaufag på alle de 8 ugers valgfrie specialefag. Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Antal uger 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H Grundfag 2 Teknologi 2, 5, 19 E 2 x x Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 21 Nivellering og afsætning 9, 11 Rutineret 0,5 X X X X X Byggeri og energiforståelse 18, 19 Rutineret 1 X X X X X Byggeri og arbejdsmiljø 2, 4, 5, 6, 7 Rutineret 1 X X X X X Murerteknik 1, 10, 12, 18, 19 Avanceret 7 X X X X X Pudse og overfladebehandling 10, 16, 19 Avanceret 1 X X X X X Fliseteknik 10, 14, 15 Avanceret 2,5 X X X X X Gulvteknik 10, 13, 14, 15 Avanceret 1,5 X X X X X Tagarbejde 10, 12, 17 Rutineret 1,0 X X X Restaurering 1, 10, 15, 16, 17 Rutineret 0,2 X X X Tegning 1, 5, 9, 10 Avanceret 1,0 X X X Digitalt byggeri 1 2, 3, 9, 10 Rutineret 1.0 X X X Byggeri og samfund 2 2, 3, 4, 5 Rutineret 0.5 X X X Præstationsstandard 14

15 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Antal uger 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H Systemstillads - jf. AT s uddannelseskrav 5, 6 Avanceret 2,8 X X X Valgfri uddannelsesspecifikke fag 8 Murer fagområde Murværk som dekoration 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12 Avanceret 2 X X X Gavle og gesimser - renovering 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12 Avanceret 2 X X X Murværk - overlukninger 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12 Avanceret 2 X X X Projekt, murværk 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12 Avanceret 2 X X X Fliser fagområde Fliseteknik, konstruktioner og underlag 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15 Ekspert 2 X X X Fliseteknik, materialer og natursten 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15 Ekspert 2 X X X Fliser, design og værktøj 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15 Ekspert 2 X X X Projekt og innovation, flisearbejde på væg og gulv 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15 Ekspert 2 X X X Energi fagområde Bæredygtighed, energirenovering og - optimering 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 18, 19 Ekspert 2 X X X Energi - konstruktioner 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 18, 19 Ekspert 2 X X X Energi - materialer 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 18, 19 Ekspert 2 X X X Projekt, energirenovering og - optimering 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 18, 19 Ekspert 2 X X X Restaurering fagområde Stilarter, æstetik og konstruktioner 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 15, 16 Ekspert 2 X X X Overlukninger, gesims og facadeudsmykning 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 15, 16 Ekspert 2 X X X Puds, overfladehandling og fuge 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 15, 16 Ekspert 2 X X X Projekt, restaurering og renovering 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 15, 16 Ekspert 2 X X X Tagarbejde fagområde 15

16 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Antal uger 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H Tag - historik, konstruktion og planlægning 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 17, 18, 19 Avanceret 2 X X X Oplægning af tegl og betontagsten 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 17, 18, 19 Avanceret 2 X X X Tagarbejde, opmuring af skorsten og gavl 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 17, 18, 19 Avanceret 2 X X X Projekt og innovation, tagarbejde 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 17, 18, 19 Avanceret 2 X X X Antal skoleuger i alt 31 16

17 SKEMA 4 - Eux I skemaet for denne elevtype indgår den gymnasiale fagrække for elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen, eux. I dette skema fremgår kun den gymnasiale del af eux. Dette skema skal derfor ses i sammenhæng med et af de øvrige skemaer for at få elevens samlede fagrække. Dog skal det bemærkes, at valgfag og grundfag, som indgår på lavere eller samme niveau i fagrækken på gymnasialt niveau, og fag med grundfagslignende indhold, som fremgår på de øvrige skemaer, ikke skal indgå hos en eux elev. Konkret betyder det, at følgende fag fra erhvervsuddannelsen udgår: Teknologi E Placeringen af fagene på skoleperiode er alene vejledende for skolerne. Om eux Det faglige udvalg anbefaler at skole- og praktikperioderne planlægges, som det fremgår af nedenstående skema. Svendeprøven afvikles i sidste skoleperiode, så uddannelsen afsluttes samig med de elever, der følger et ordinær EUD forløb, sidste fredag i marts eller september. forløbsoversigt for EUX-elever (murer) 19 ugers skole 19 ugers skole 19 ugers skole GF 1 GF 2 Praktik Praktik Praktik Praktik Minimum 3 ugers skole Der afvikles tre skoleforløb af minimum 19 uger med faglige og gymnasiale fag. Dertil det afsluttende skoleforløb på minimum 3 uger til bl.a. svendeprøven. De resterende 8 skoleuger på hovedforløbet op til de i uddannelsen med EUX fastsatte undervisningsuger på 68 uger udgøres af valgfri specialefag, som den enkelte skole placerer og aftaler i den lokale undervisningsplan sammen med eller uafhængigt af skoleperioderne. 17

18 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard Eux gymnasiale fag: Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Antal uger Obligatoriske fag (fælles fag fra eux-modellen samt fag målrettet den enkelte erhvervsuddannelse) Skoleperiode 1 Skoleperiode 2 Dansk A 7 x x x Engelsk B 5,2 x x Matematik B 5,6 x x Fysik B 4,2 x x Kemi C 3 x x Teknologi B 3 x x Teknikfag - Byggeri og energi B 4 x x Større skriftlig opgave 1 x Eksamensprojekt 1 x Valgfag 5 - Matematik A x - Kemi B x - Samfundsfag B x Antal skoleuger i alt 39 Skoleperiode 3 Skoleperiode 4 18

19 Skema 5 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene Praktikmål Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Arbejdsprocesser Eleven kan arbejde på nybyggeri Eleven kan arbejde med ombygnings- og reparationsarbejde Eleven kan arbejde med renovering og restaurering Eleven kan udføre spjældarbejde Eleven kan samarbejde med andre håndværksgrupper Byggepladsindretning og affaldshåndtering Eleven kan opsætte hegn, skur, container Eleven kan etablere adgangsveje Eleven kan etablere og indrette materialeplads Eleven kan indsamle, sortere og bortskaffe affald Eleven kan etablere af vinterforanstaltninger ift. materialer og konstruktioner Arbejdsplanlægning 9 Eleven kan planlægge eget arbejde Eleven kan medvirke til fælles planlægning Eleven kan udarbejde splan Eleven kan udarbejde arbejdsbeskrivelse Eleven kan pakke bil til småopgaver Kvalitetssikring 10 Eleven kan foretage modtagekontrol af materialer Eleven kan foretage proceskontrol og dokumentation af eget arbejde Eleven kan reflektere over og forholde sig kritisk til eget arbejde Arbejdsmiljø og sikkerhed 6-7 Eleven kan planlægge og udføre arbejdet ergonomisk og arbejdsmiljømæssigt forsvarligt, herunder bruge relevante tekniske hjælpemidler Eleven kan identificere farer før løsning af opgaver Eleven kender gældende sikkerhedsregler i forbindelse med udførelse af arbejdsopgaver Eleven kan udføre opgaver under hensyntagen til egen og andres sikkerhed. Eleven har kendskab til korrekt håndtering af farlige stoffer Eleven kan deltage i udarbejdelse af APV Eleven har kendskab til og kan deltage i arbejdet med arbejdsmiljø- og miljøstyringssystemer Materialer Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. 19

20 Praktikmål Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Eleven kan foretage opmåling af materialer Eleven kan bestille materialer Rulle- og bukkestillads 5-6 Eleven kan bruge opstillingsvejledning Eleven kender til sikkerhed i forbindelse med arbejde på rulle- og bukkestillads Eleven kan opsætte rulle- og bukkestillads i henhold til gældende regler Kundekontakt 5 Eleven kan betjene og tale med kunder på en hensigtsmæssig måde Eleven kan vise det nødvendige hensyn ved færdsel i kundens hjem, herunder ryddelighed og rengøring. Eleven kan vejlede kunden i brug og vedligehold af den udførte opgave. Murerarbejde Eleven kan udføre opmuring med teglsten Eleven kan udføre forskellige former for forbandtløsninger Eleven kan udføre opmuring med limplader, porrebeton og gasbetonelementer Komplicerede murværkskonstruktioner Eleven kan udføre skabelon til stik og buer Eleven kan udføre forskellige former for stik og buer Eleven kan udføre afdækning af murværk Fugearbejde Eleven kan udføre fugning under opmuring Eleven kan udføre udkradsning til fugning Eleven kan udføre flere former for fuger Eleven kan udføre rensning af murværk Puds og overfladebehandling Eleven kan udføre forbehandling af underlag Eleven kan udføre udkast til grovpuds Eleven kan udføre grov- og finpuds Eleven kan udføre filsing Eleven kan udføre vandskuring Eleven kan udføre sækkeskuring Eleven kan udføre flere former for overfladebehandling Eleven kan udføre finish Tagarbejde Eleven kan arbejde med planlægning, opmåling og oplægning af teglsten Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. 20

21 Praktikmål Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Eleven kan arbejde med planlægning, opmåling og oplægning af betontagsten Eleven kan udføre oplægning af rygning Eleven kan udføre oplægning af rygning i mørtel Eleven kan udføre skæring og oplægning af skotrende Eleven kan udføre opmuring af gavlkonstruktion Fliser, klinker og vådrum Eleven kan udføre vådrumssikring Eleven kan udføre opbygning af gulve til fliser og klinker, herunder støbning og armering Eleven kan arbejde med klinker og gulvarbejde Eleven kan udføre opsætning af vægfliser Eleven kan udføre fugning af vægge og gulve Eleven kan udføre særligt dekorativt flise- og klinkearbejde Stillads og sikkerhed Eleven kan udføre let facadestillads Eleven kan udføre tungt murerstillads Eleven kan arbejde med sikkerhed i forbindelse med stilladsarbejde Isolering Eleven kan udføre varmeisolering af ydervægge Eleven kan udføre fugtisolering Eleven kan udføre varmeisolering af gulve Reparationer, renovering og restaurering Eleven kan udføre udbedring af skader Eleven kan udføre renovere opgaver Eleven kan udføre restaurering af bevaringsværdig bygning Skorsten Eleven kan udføre opmuring af skorsten Eleven kan udføre opmuring af forskellige former for skorstenskerne Eleven kan udføre indmuring af renselem og trin Eleven kan udføre opstilling af skorstensstillads Energi Eleven kan arbejde med materialers energi egenskaber Eleven kan arbejde med energi rigtige konstruktioner Eleven kan arbejde med energioptimering Eleven har kendskab til æstetik, arkitektur i energirenovering Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. 21

22 Begrebet elevtyper: Fagrækken for den enkelte elev afhænger af elevens baggrund. Der er oprettet nogle såkaldte elevtyper, som fortæller noget om elevens baggrund. Ved hjælp af disse elevtyper, bliver det muligt at få angivet den enkelte elevs fagrække. I oversigt 1 er angivet de elevtyper, der er oprettet i systemet. I første kolonne er angivet forkortelsen af elevtypen og i anden kolonne er der givet en uddybning af, hvad den enkelte elevtype betyder. De forskellige elevtyper kan kombineres, eksempelvis en elev under 25 år direkte fra 9. kl. (EU9) som gerne vil tage talentsporet (TAL). En række af de forskellige eletypekombinationer kan efterfølgende grupperes, i og med en del af dem skal have samme fag på uddannelsen. I oversigt 2 er vist de forskellige kombinationer af elevtyper samt grupperingen af disse. I den sidste kolonne i oversigt 2 er angivet hvilket skema i uddannelsesordningen grupperingen hører under. Af skemaerne 1-4 i uddannelsesordningen fremgår det hvilke fag den enkelte elevtype skal have. Oversigt 1 herunder angiver, hvordan disse elevtyper kan kombineres og efterfølgende grupperes. Grupperingen afhænger som sagt af, om de skal have samme fagrække. I uddannelsesordningen har vi taget udgangspunkt i 4 fagrækker, og de er som følgende: Skema 1: EU9, EU9+ og EUV3 elever Skema 2: EUV1 og EUV2. Ved EUV1 skal praktikmål dog udelades. Skema 3a: Talentspor, unge + EUV3 Skema 3b: Talentspor, voksen Skema 4: EUX-elever Oversigt 1: Elevtyper Oversigten viser de enkelte elevtyper, samt en uddybning af disse. Elevtype Uddybning EU9 EU9+ EU9X EU9X+ EUV1 EUV2 Elever starter direkte fra 9. og 10. klasse. Grundforløbet varer et år. Elever under 25 år, der ikke kommer fra 9. eller 10. klasse, starter direkte på 2. del af grundforløbet, der har en varighed på 20 uger. EU9 elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen EU9+ elever der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. De starter direkte på grundforløbets 2. del. Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil udelukkende bestå af et reduceret hovedforløb, og er således uden grundforløb og uden praktikuddannelse. Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil bestå af grundforløbets 2. del med en varighed op til 20. uger, samt et reduceret hovedforløb inklusiv praktikuddannelse med en maksimal varighed på 2. år. 22

23 Elevtype EUV3 EUX MEST PREUD Uddybning Voksen-elever, der skal have et uddannelsesforløb, der i omfang og varighed svarer til en erhvervsuddannelse for unge, dog kun med grundforløbets 2. del. Praktikuddannelsens længde vil svare til praktikperioden for de unge. EUX Ny mesterlære: 1. år af uddannelsen foregår som praktisk arbejde hos mester. Eleven skal ikke igennem det almindelige grundforløb på skole. Oplæringen hos mester eller i virksomheden erstatter grundforløbet. Produktionsskolebaseret EUD, grundforløbet erstattes helt eller delvist af grundlæggende praktisk oplæring på en produktionsskole efter modellen om ny mesterlære. Den praktiske oplæring afsluttes med en praktisk opgave, som indgår i den samlede vurdering af elevens kompetencer. Hovedforløbet gennemføres på normal vis. TAL GYM Talentspor med højniveauer i specialefag For elever med en afsluttet gymnasial uddannelse indføres standardmeritter på alle de merkantile uddannelser, så studenterne får merit for dele af grundforløbet og den studiekompetencegivende del af eux-forløbet samt for en del af praktikuddannelsen og skoleundervisningen i hovedforløbet. Oversigt 2: Gruppering af elevtype Oversigten viser de forskellige kombinationsmuligheder af elevtyper samt grupperingen af disse. Dvs. hvilke kombinationer har samme fagrække. Den sidste kolonne angiver hvilket skema i uddannelsesordningen grupperingen henhører til. ELEVTYPE BETEGNELSE Skema EU9 EUD lige efter 9. (10) klasse 1 EU9+ EUD ikke lige efter 9. (10) klasse 1 EU9+M EU9 + og mesterlære 1 EU9+P EU9 + og produktionsskolebaseret EUD 1 EU9M EU9 og mesterlære 1 EU9P EU9 og produktionsskolebaseret EUD 1 EUV3 Voksenelever fuldt forløb, ikke 1. del 1 EUV3M EUV3 og mesterlære 1 EUV2 Voksenelever standardiseret forløb, ikke 1. del 2 EUV2M EUV2 og mesterlære 2 EUV1 Voksenelever uden grundforløb og praktik 3b EU9+X EU9+ og EUX ikke lige efter 9. (10) klasse 4 EU9X EUD9 og EUX lige efter 9. (10) klasse 4 EUV3X EUV3 og EUX 4 EUV2X EUV2 /EUV1 og EUX 2+4 EU9+X+T EU9+ og EUX ikke lige efter 9. (10) klasse og talent 3a+4 23

24 ELEVTYPE BETEGNELSE Skema EU9X+T EUD9 og EUX lige efter 9. (10) klasse og talent 3a+4 EUV3X+T EUV3 og EUX og talent 3a+4 EUV2X+T EUV2 og EUX og talent 3b+4 EUV1X+T EUV1 og EUX og talent 3b+4 EU9T EUD9 og talentspor 3a EU9+T EUD9+ og talentspor 3a EUV3T EUV3 og talentspor 3a EUV2T EUV2 og talentspor 3b EUV1T EUV1 og talentspor 3b EU9+G EUV2G EU9+ og GYM EUV2 og GYM EUV1G EUV1 og GYM Herudover kommer praktikmålene som fremgår af skema

25 Bilag 1. Det faglige udvalgs anbefalinger vedr. EUX Det faglige udvalg foreslår i forlængelse af fagbilagets bestemmelser om afkortning af de gymnasiale fag og godskrivning for fag på EUD følgende fordeling af fag og timer: Murer EUX Teknisk eux-model A Grundforløb 2. del EUD med C fag I alt uger Afkortning Uger efter afkortning Bemærkninger eud Valgfag - Grundfag Matematik F, Teknologi F 8 0 Gælder for ordinære eud-forløb eud Eud-faglig grundforløbsundervisning Afsluttende grundforløbsprojekt Brand og førstehjælp Rulle bukke stillads Certificeringer Gælder for både ordinære forløb og eux-forløb Samfundsfag C Fast eud Dansk C Fast 0 Læst på 1. del af grundforløbet Engelsk C Fysik C Fast Fast eud Matematik C Fast 8 Gælder for eux-forløb Teknologi C Valg - FU Samlet for grundforløbet 20 20,0 Hovedforløb eud Teknologi E Læst i grundforløbet eud Byggeri og arbejdsmiljø eud Byggeri og samfund Læst i grundforløbet eud Byggefysik og energiforståelse Læst i grundforløbet eud Byggepladsindretning, og affaldshåndtering rutineret eud Nivellering og afsætning, rutineret 0,5 0 0,5 eud Mureteknik, avanceret eud Puds og overfladebehandling, avanceret eud Fliseteknik, avanceret 2,5 0 2,5 eud Gulvteknik avanceret 1,5 0 1,5 eud Tagarbejde rutineret 1,0 0 1,0 eud Restaurering rutineret 0,2 0,2 eud Tegning, avanceret 1,0 0 1,0 eud Byggeri og samfund 0,5 0,5 eud Digitalt byggeri, rutineret 1,0 0 1,0 eud Systemstillads, avanceret 2,5 0 2,8 eud Tagarbejde, rutineret eud Valgfri specialefag eud Valgfag Anvendes til gymnasiale fag Samlet ugeantal for eud i hovedforløbet Gymnasiale fag på hovedforløb Timer e. afkortning Uger e. afkortning htx Dansk A Fast C-niveau læst på grundforløbet 25

26 htx Engelsk B Fast 130 5,2 C-niveau læst på grundforløbet htx Matematik B Fast 140 5,6 C-niveau læst på grundforløbet htx Fysik B Fast 105 4,2 C-niveau læst på grundforløbet hf Kemi C Fast 75 3 eux Teknikfag B - Byggeri og energi Valg - FU Valg af c-fag + løft til B- niveau eux Byggeteknologi B Fast 75 3 C-niveau læst på grundforløbet htx Samfundsfag C Fast 0 0 C-niveau læst på grundforløbet htx Gymnasial valgfag, et af følgende: Matematik B til A/ Kemi C til B/ Samfundsfag C til B Elev-valg Større skriftlig opgave Fast 25 1 Eksamensopgave Fast 25 1 Timeantal, gymnasiefag i hovedforløbet Undervisningsuger på EUX ialt 88,0 26

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør Udstedt af det faglige udvalg for Isoleringsfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 274 af 15. marts 2016 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger

Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger Udstedt af det faglige udvalg for murer, stenhugger og stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 285 af 15.03.2016

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 272 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner Udstedt af Jordbrugets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 235 af 8. marts 2016 om uddannelsen til Gartner.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen Udstedt af Jordbrugets Uddannelser og Udvalget for landbrugets lederuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 249 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. marts 2010 murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør Udstedelsesdato: 20. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag.

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag. Uddannelsesordning for uddannelsen til murer Udstedelsesdato: XXXXXXX Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. XXXXXXX om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker. 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 495 af 22/04/2015 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juli 2015] Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter Udstedt af Slagterfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til industrislagter

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for tjener i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 13. april 2015 om uddannelsen til tjener.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 362 af 07/04/2017 om togklargøringsuddannelsen.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 316 af

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2016 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1640 af 15. december

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for gastronom i henhold til bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler. Ikrafttrædelsesdato:. august 05 Udstedt af Malerfagets faglige Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 350 af. april 05 om uddannelsen til bygningsmaler..

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juni 2015] Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Trin 1: Turistbuschauffør

Trin 1: Turistbuschauffør Uddannelsesordning for uddannelsen til Turistbuschauffør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 288 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed. Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedt af det faglige udvalg for ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 296 af /03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør. Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 505 af 24/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 362 af 27.03.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Kommenterede [ED1]: Hed tidligere: Uddannelsesordning for uddannelsen inden for Digital media 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 294 af 23.3. 2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 287 af 15.3.2016 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Kosmetikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015

Læs mere

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Ændret 6. december 2017 Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger

Uddannelsesordning for anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Uddannelsesordning for anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det faglige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 273 af 15/03/2016 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til byggemontagetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til byggemontagetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til byggemontagetekniker Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 212 af 8.3.2016

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom . Ikrafttrædelsesdato: 5. juli 07 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 774 af. december 06 om uddannelsen til gastronom.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 247

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udkast 16.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udstedt af det faglige udvalg for Fotografuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til buschauffør i kollektiv trafik.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til buschauffør i kollektiv trafik. Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for frisørfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015 om uddannelsen til Frisør

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 5 uger 5 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for lager- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 467 af 16/04/2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gourmetslagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gourmetslagter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1.juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Slagterets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 342 af 06/04/2017 om uddannelsen til gourmetslagter. Skolen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til autolakerer

Uddannelsesordning for uddannelsen til autolakerer Uddannelsesordning for uddannelsen til autolakerer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af Malerfagets faglige Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 208 af 8. marts 2016 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør Udstedt af det faglige udvalg for Isoleringsfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 274 af 15. marts 2016 om uddannelsen til

Læs mere

Trin 2 Serviceassistent

Trin 2 Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 334 af 6.4. 2017 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed 26.05.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. 390 af 09.04.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 29.2.2008 Stenhugger og Stenindustriarbejder Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen til ortopædist 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af Det faglige udvalg for Bolig og ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 433 af 13.april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og Eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og Eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2016 Udstedt af det faglige udvalg for teater-, udstillings- og eventteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af Træindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 26. marts 2015 om

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Indhold 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.07.2016... 1 2. Der er pr. 01.07.2016 sket følgende ændringer:... 1 3. Uddannelsens formål og opdeling... 1 4. Elevtyper...

Læs mere

Uddannelsesordning for Vvs-energiuddannelsen

Uddannelsesordning for Vvs-energiuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for Vvs-energiuddannelsen Udstedt af Det faglige Udvalg for VVS-energiuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 348 af 01/04/2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for personvognsmekanikeruddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 210 af 8. marts 2016 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for Kosmetiker i henhold til bekendtgørelse nr. 246 af 9. marts

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedelsesdato:. august 20 Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af.7.20 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Lager og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Lager og terminal Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Lager terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for lager- terminaluddannelsen

Læs mere