Byggeprogram for totalrådgivning Ny bæredygtig daginstitution i Tjæreborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggeprogram for totalrådgivning Ny bæredygtig daginstitution i Tjæreborg"

Transkript

1 Byggeprogram for totalrådgivning Ny bæredygtig daginstitution i Tjæreborg August 2015 Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Ejendomme Frodesgade Esbjerg

2 1 Generelle oplysninger Indledning Baggrund Projektorganisation 3 2 Værdigrundlag Vision Mission Målgruppen 5 3 YDELSESBESKRIVELSE Generelt Projektering Sikkerhedskoordinering Byggeledelse, fagtilsyn og opfølgning Bygherremøder Kvalitetssikring Drift og vedligehold Myndighedsbehandling Afleveringsprocedure og 5. års eftersyn Projektweb Nøgletal Ydelsesfordelingsskema IKT-ydelsesspecifikation 14 4 KONKURRENCEBETINGELSER 25 5 Grund- og bygningsforhold Beliggenhed Lokalplan Arealforhold Jordbundsforhold Forurening Museet Forsyninger 30 6 Funktionsprogram Byggeriets omfang og udformning Daginstitutionen Fleksibilitet 39 1.

3 7 Rumprogram 40 8 Tidsplan 43 9 Byggetekniske forhold Generelt Materialer og konstruktioner Gulve Installationer Miljøprogram Inventar Hvidevarer Fast inventar 51 Bilag 1. Totalrådgivningsaftale 2. Fællesbetingelser til AB92 3. IKT ydelsesspecifikation 4. ibinder-vejledning for bydende 5. Pjece Det gælder din sikkerhed 6. Esbjerg Kommunes vejledning til udformning af drift og vedligeholdelsessystem 7. Lokalplan nr Ledningsoplysninger 9. Esbjerg Kommunes byggetekniske standarder 10. Sektorplan for Dagtilbud 2.

4 1 Generelle oplysninger 1.1 Indledning Med dette byggeprogram indbyder Esbjerg Kommune i begrænset udbud til en udbudskonkurrence med totalrådgivning efter prækvalifikation omhandlende etablering af en integreret daginstitution i Tjæreborg. 1.2 Baggrund Den ny daginstitution er erstatningsbyggeri for Kærvej, Kærhaven samt pavillonen på Jens Kusks vej og skal opføres i henhold til den vedtagne sektorplan for Dagtilbud. 1.3 Projektorganisation Bygherre: Esbjerg Kommune Dagtilbud Torvegade Esbjerg Projektledelsen: Bygherrens projektleder: Esbjerg Kommune Teknik & Miljø, Ejendomme Frodesgade Esbjerg Kontaktperson: Michael Andsager Jensen, Arkitekt MAA Tlf Byggemyndighed: Bygherrerådgiver: Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Plan, Byggeri Torvegade Esbjerg Tlf Johansson & Kalstrup P/S Rådgivende Ingeniører FRI Østervang Varde Kontaktperson: Henrik Ladefoged Tlf I udbuds- og bedømmelsesfasen vil bygherrerådgiveren være kontaktperson, og til hvem spørgsmål skal stilles. 3.

5 I udførelsesfasen vil bygherrens projektleder være kontaktperson, idet bygherrerådgiverens rolle ophører ved underskrivelse af kontrakt. 4.

6 2 Værdigrundlag 2.1 Vision Vi skaber attraktive rammer for et liv i udvikling. Esbjerg Kommunes Dagtilbud har fokus på det enkelte barns udvikling og læring i samspil med andre børn og voksne i æstetiske læringsmiljøer såvel ude og som inde. Børn tilbringer i stigende omfang en stor del af deres børneliv i daginstitutioner, som derfor bør indrettes og udstyres, så de matcher de nye krav og forventninger. Børn har brug for tydelighed med præcise og logiske rum, der hver især giver mulighed for at løse praktiske opgaver, at skabe leg med vidensdeling og ikke mindst kan være med til at knytte relationelle venskaber. Den moderne daginstitution har masser af plads med mulighed for fleksibel rumindretninger og effektiv arealudnyttelse. Esbjerg Kommunes Dagtilbud prioriterer det gode børneliv et børneliv, som har til huse i æstetiske rammer, der som minimum respekterer Esbjerg Kommunes sektorplan for dagtilbud. Børn & Ungepolitikken samler de politiske visioner for hele området 0-18 år. Derudover er der ligeledes et stort ønske om nytænkning og indarbejdelse af bæredygtige og energirigtige løsninger samt grønne tiltag i byggeriet. 2.2 Mission Der er ønsket om at skabe en bæredygtig daginstitution, som skaber de optimale rammer for leg, læring og socialt samvær, såvel ude som inde, et fantastisk sted at arbejde for de ansatte samt en spændende arkitektur der, med materialer, formgivning og energimæssige tiltag, skaber en fascinerende og nytænkende bygning. Daginstitutionen skal i den udstrækning, der er økonomiske rammer herfor, leve op til Esbjerg Kommunes Vision 2020 og medvirke til at sikre målsætning om klima og bæredygtighed, herunder CO2-reduktion. Esbjerg Kommune arbejder lige nu på at realisere Mellembyplanen for Tjæreborg- en by med Energi. De overordnede mål om bæredygtighed og koncepterne fra planen ønskes indarbejdes i den nye daginstitution med henblik på at sikre en ensartet planlægning. 2.3 Målgruppen Målgruppen er børn i alderen 0-6 år opdelt med 33 vuggestuebørn og 95 børnehavebørn. 5.

7 3 YDELSESBESKRIVELSE 3.1 Generelt Totalrådgiveren skal udarbejde et fuldstændigt projekteret og beskrevet totalprojekt til opgavens komplette gennemførelse, med alle oplysninger om fagspecifikke ydelser, leverancer og arbejder anført. Der må kun i begrænset omfang ske funktionsudbud, og kun på elementer der traditionelt udbydes i funktionsudbud, som for eksempel ABA-anlæg og AIAanlæg. Omfanget af funktionsudbud skal på forhånd aftales med Esbjerg kommune. For hver projekteringsfase skal det fulde materiale fremsendes til bygherren til gennemsyn og godkendelse. Der skal afsættes 1 uge til bygherrens gennemgang i forbindelse med såvel forprojekt som hovedprojekt. Gennemgangen foretages af fagfolk fra forvaltningen. Hver af de to gennemgange afsluttes med et fælles granskningsmøde og totalrådgiveren indarbejder resultatet af gennemgangene i projektet. Der skal derudover påregnes afholdt to brugermøder i alt, samt projektmøder hver 14. dag i Esbjerg, i hele projekteringsfasen. 3.2 Projektering Der henvises grundlæggende og som minimum til DANSKE ARK og FRI's ydelsesbeskrivelser - Byggeri og Planlægning 2012 og Praktiserende Landskabsarkitekters Råd/DL s ydelsesbeskrivelser For hver projekteringsfase skal det fulde materiale fremsendes til bygherren til gennemsyn og godkendelse. Der skal afsættes 2 uger til bygherrens granskning i forbindelse med projektforslag, forprojekt og hovedprojekt. Forundersøgelser Der vil blive foretaget følgende forundersøgelser: 1. Orienterende geotekniske undersøgelser 2. Landinspektøropmålingsplan I forbindelse med pkt. 1 og 2, skal totalrådgiveren påregne, at han skal forestå supplerende undersøgelser. Dispositionsforslag Beliggenhedsplan/haveplan 1:500 med fremtidige hovedkoter Planer min. 1:200 med hovedmål Facader min. 1:200 Principsnit 1:100 med koter Indretningsplaner 1:200 med nettoareal på de enkelte rum Bruttoetagearealoversigt for de enkelte kontorområder, for fællesarealer og servicearealer Overordnet tidsplan Rumoversigt Beskrivelse af tilbudte materialer, konstruktioner 6.

8 Installationer, leverancer m.v. Installationsprincipper med redegørelse for virkemåde, standard og forventet driftsøkonomi med beregnede forudsætninger anført. Projektforslag Kotesat situationsplan/haveplan/plante- og belægningsplan 1:200 Planer og facade 1:100 målsat Snit 1:50 Møbleringsplaner 1:50 Overordnet beskrivelse Rumoversigt Tidsplan Forprojekt Hovedtegninger for udformning, konstruktioner, installationer, planer 1:100 Snit 1:50 Rumoversigt Tidsplan Supplerende beskrivelse Kontrolplaner Forprojekt kan være grundlaget for ansøgning om byggetilladelse. Hovedprojekt Samtlige hovedtegninger, oversigtstegninger, bygningsdelstegninger, rumoversigt, endelige beskrivelser, tidsplan samt endelig arealoversigt med angivelse af brutto- og nettoarealer. Alle fagspecifikke ydelser og leverancer beskrives. Udbudskontrolplaner for alle fag. Kvalitetssikringsbeskrivelse, procedurer, skemaer etc. for udførelse, byggeledelse og fagtilsyn. Gennemført kvalitetssikring for projektering. Journal for dokumentation af de projekterendes pligter i forbindelse med arbejdsmiljø. Sikkerheds- og sundhedsplan. Statiske beregninger. Supplerende geotekniske undersøgelser. Der fremsendes kopi til bygherren af al korrespondance, ansøgninger m.v. til myndigheder, forsyningsselskaber etc. Offentliggørelse Bygherren forbeholder sig ret til vederlagsfrit at offentliggøre projektet eller dele heraf. 3.3 Sikkerhedskoordinering Totalrådgiveren skal varetage de pligter og opgaver, som påhviler bygherren, jf. Arbejdsmiljølov nr af og jf. Bek. om bygherrens pligter nr. 110 af 5. februar

9 Til varetagelse af sikkerhedskoordineringen skal totalrådgiveren stille en person til rådighed, som har: 1. Sagkyndig ekspertice på bygge- og anlægsområdet, herunder kendskab til byggeriets aktører 2. Praktisk erfaring i ledelse af et bygge- og anlægsarbejde 3. Den fornødne viden om sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål 4. Gennemført arbejdsmiljøuddannelsen 3.4 Byggeledelse, fagtilsyn og opfølgning Totalrådgiveren udfører projektgennemgang, projektopfølgning, byggeledelse og fagtilsyn, afholdelse af byggemøder, sikkerhedsmøder etc. Totalrådgiveren refererer alle møder skriftligt som referat med kopi til bygherren. Bygherreindkaldte møder refereres af bygherren. Totalrådgiverens projekt- og byggeledelse skal varetages af erfarne medarbejdere, og totalrådgiveren har i videst muligt omfang pligt til at sikre, at der ikke sker personalemæssige udskiftninger. Det forventes, at medarbejderne har stor erfaring med styring og ledelse af lignende byggeprojekter. Kontrolplaner for planlægning af tilsynet forevises bygherren i god tid inden opstart på udførelsen. Totalrådgiveren skal under byggeriet løbende opdatere ibinder med tegninger, beskrivelser, beregninger, redegørelser og referater, så denne altid er i besiddelse af ajourført projektmateriale, beskrivelse, referater m.v. Ved byggeriets afslutning afleveres komplet projekt og beskrivelse revideret som udført, niveau 3, samt driftsplaner med driftshåndbog og mængder. Rådgiver skal medvirke aktivt til fremskaffelse af slutopgørelser fra entreprenøren, således at disse er Esbjerg Kommune i hænde senest 25 arbejdsdage efter aflevering. Bygherretilsyn eller bygherrerådgivning, udført af medarbejdere eller samarbejdspartnere med særlig faglig indsigt, fritager ikke totalrådgiveren for tilsynsansvar eller ansvar for fejl eller uoverensstemmelser mellem de enkelte godkendte projektfaser eller mellem hovedprojekt/kontrakt/udførelse. 3.5 Bygherremøder Totalrådgiveren indkalder til bygherremøder hver 14. dag i projekteringsperioden og 1 gang om måneden under udførelsen og udfører referat, der fremsendes senest 8 kalenderdage efter mødets afholdelse. Mødernes formål er gensidig orientering om stade, økonomi, kvalitet og drøftelse af øvrige forhold i relation til byggesagen. Endvidere skal der i projekteringsfasen regnes afholdt et antal bruger- og bygherremøder, således at bygherren inddrages i detailbearbejdningen af projektet. 8.

10 3.6 Kvalitetssikring Kvalitetssikring skal udføres i overensstemmelse med cirkulære Boligministeriets BEK nr. 202 af marts KS-dokumentation skal foreligge ajourført ved aflevering og overdrages samlet til bygherren. Alt revideret og ajourført projekt- og beskrivelsesmateriale skal ved byggeriets afslutning afleveres i digitalform i Auto Cad version Tekstbehandling i MS Office 2007 eller senere udgaver. KS-dokumentation fra byggeriets udførelse afleveres i trykt medie. Manglende eller utilstrækkelig KS-dokumentation vil medføre tilbagehold i slutregning og evt. reduktion i betaling. 3.7 Drift og vedligehold DV-materiale samt driftshåndbog leveres i trykt medie i 2 eksemplarer indsat i ringbind og ordnet efter fagområder. Derudover leveres skemaer digitalt. Totalrådgiveren skal instruere og vejlede bygherrens driftspersonale. Driftshåndbogen skal indeholde et 15-årigt driftsprogram med budgetter for drift og vedligehold. Manglende eller utilstrækkelig DV-materiale vil medføre tilbagehold i slutregning og evt. reduktion i betaling. 3.8 Myndighedsbehandling Inden byggetilladelse ansøges, forelægges bygherren alle tilkendegivelser og godkendelser fra myndighederne, forsyningsselskaber m.v., så anmærkningsfri byggetilladelse kan udstedes. Der må ikke, uden bygherrens skriftlige tilladelse, søges dispensation fra gældende love og bestemmelser. Totalrådgiveren sørger for ansøgning om byggetilladelse. Der skal påregnes en sagsbehandlingstid ved Esbjerg Kommune på ca. 2 mdr. Det anbefales totalrådgiveren at kontakte Esbjerg Kommune for et forhåndsdialogmøde i god tid, inden ansøgning om byggetilladelse fremsendes. Bygherren betaler byggesagsgebyr. Totalrådgiveren skal dokumentere, at det fremtidige arbejdsmiljø i bygningerne overholder de gældende krav. I forbindelse med ibrugtagning skal bygningen energimærkes i henhold til Energistyrelsens regler herom. Ydelsen skal være indeholdt i tilbuddet. 3.9 Afleveringsprocedure Byggeriet afleveres som anført i og nævnt i AB92 med tilføjelser. 9.

11 Totalrådgiveren indhenter samtlige relevante myndighedsgodkendelser herunder den anmærkningsfrie ibrugtagningstilladelse, før der indkaldes til aflevering med bygherren. Totalrådgiveren indkalder bygherren til aflevering af det samlede bygningskompleks. Ved totalrådgiverens færdigmelding skal dennes mangelgennemgang og mangeludbedring være dokumenteret og meddelt afsluttet, før bygherren indkaldes til aflevering, således der kan afholdes mangelfri aflevering med bygherren. Målsætning Det er bygherrens målsætning med denne afleveringsprocedure at modtage 100 % fejl- og mangelfrie entrepriser ved afleveringen. Før-aflevering Før-aflevering: En stadeopgørelse og gennemgang af entreprisen forud for aflevering i henhold til AB 92. Totalrådgiver indkalder med mindst 10 arbejdsdages varsel entreprenøren til føraflevering, der afholdes 20 arbejdsdage før planlagt aflevering, medmindre andet aftales. Ved før-afleveringen vurderer totalrådgiver om byggeriet er tilstrækkeligt fremskredet til at det kan afleveres uden væsentlige mangler inden for det aftalte afleveringstidspunkt. Totalrådgiver udarbejder på baggrund af før-afleveringen et statusnotat indeholdende en stadeopgørelse, evt. færdiggørelsesplan samt konklusion. Aflevering Entreprenørerne færdigmelder arbejde inden arbejdets færdiggørelse, og totalrådgiver indkalder inden 10 arbejdsdage, entreprenøren og bygherren til afleveringsforretning i henhold til AB Forud for afleveringsforretningen gennemgår bygherrens rådgiver og entreprenøren byggeriet for eventuelle fejl og mangler, og bygherrens rådgiver opdaterer på baggrund heraf statusnotatet fra før-afleveringen. Ved afleveringsforretningen udarbejder bygherrens rådgiver en afleveringsprotokol med udgangspunkt i det ved før-afleveringen udarbejdede statusnotat, og der fastsættes en frist for afhjælpning af manglerne, jf. AB og 5. års eftersyn Totalrådgiveren er pligtig til at deltage og forestå gennemgangen af byggeriet ved 1-års og 5-års perioders udløb Projektweb Til projektet stiller bygherren en projektweb til rådighed. Projektmaterialet skal udveksles og fordeles via denne platform. Bygherre har ejerskabet for platformen og materialet. Bygherren afholder den samlede udgift vedr. anvendelsen af projektwebben, inkl. alle brugerlicenser. Alle parter afholder selv udgifter i forbindelse med rekvirering af print. 10.

12 Totalrådgiveren administrerer projektets digitale udveksling m.h.t. planlægning og styring i hele projektets levetid, dog pålægges det isoleret entreprenøren via en projektweb at administrere og forestå distribution af projektmaterialet til egne underentreprenører på baggrund af rådgivernes frigivne dokumenter. Udvekslingsværktøjet vil blive opbygget, struktureret og adgangsmæssigt administreret af bygherre, således metodikken er etableret ved projektets opstart (umiddelbart efter kontraktskrivning) Nøgletal Nøgletallene og/eller Bygge Rating for den konkrete rådgivningsopgave skal offentliggøres på evaluators hjemmeside i gyldighedsperioden, som er 3 år fra evalueringens afslutning. Rådgiveren skal varetage bygherrens forpligtelse til A) at bruge nøgletal til udvælgelse af tilbudsgivere til udførelse af rådgivningsopgaver (bortset fra den konkrete rådgivningsopgave), jf. 7 i bekendtgørelse nr. 675 af 18. juni 2010 om nøgletal for alment byggeri m.v. og B) at indberette oplysninger til beregning af nøgletal for rådgivningsopgaver (bortset fra den konkrete rådgivningsopgave), jf. 8-9 i bekendtgørelsen. 11.

13 3.13 Ydelsesfordelingsskema Afsnit jf. ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2012 Klient Totalrådgiver Ikke relevant Ændringer og tilføjelser til ydelsesbeskrivelsen 1. Indledende rådgivning 1.1 Idéoplæg x 1.2 Byggeprogram x 2. Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 2.1 Projekteringsledelse x 2.2 IKT-koordinering x 3. Rådgivning i forbindelse med projektering 3.1 Dispositionsforslag x 3.2 Projektforslag x 3.3 Forprojekt (myndighedsprojekt) x 3.4 Hovedprojekt x 3.5 Projektopfølgning x 4. Rådgivning i forbindelse med udførelse 4.1 Byggeledelse x 4.2 Fagtilsyn x 5. Rådgivning i driftsfasen 5.1 Udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplan 5.2 Implementering af drifts- og vedligeholdelsesplan x 5.3 Bistand ved ejendomsdrift x x 6. Rådgivning i forbindelse med inventar og udstyr 6.1 Standardinventar og -udstyr x 6.2 Projektering af inventar og udstyr x 7. Rådgivning i forbindelse med planlægning Sammenfattende planer x 12.

14 Afsnit jf. ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2012 Klient Totalrådgiver Ikke relevant Ændringer og tilføjelser til ydelsesbeskrivelsen Sektorplaner x VVM-redegørelse x Andre opgaver x 9. Andre ydelser 9.1 Klassifikation x 9.2 Digital kommunikation x ibinder 9.3 Etablering af kommunikationsplatform x 9.4 Digital projektering x 9.5 Digitale udbud og tilbud x 9.6 Mængdefortegnelse x 9.7 Digital aflevering x 9.8 Vurdering af byggegrunde x 9.9 Registrering af eksisterende forhold x 9.10 Digitalisering af eksisterende forhold x 9.11 Geotekniske undersøgelser x 9.12 Miljøundersøgelser x 9.13 Officielle forretninger x 9.14 Risikoanalyser x 9.15 Økonomiske analyser x 9.16 Forsikringer x Brand og storm 9.17 Procesledelse/procesrådgivning x 9.18 Særlige visualiseringer x 9.19 Opmåling af udført arbejde x 9.20 Som udført x 9.21 Opfyldelse af særlige myndighedskrav x 9.22 Brand x 9.23 Energibehov x 9.24 Termisk indeklima x 9.25 Atmosfærisk indeklima x 9.26 Lyd og akustisk indeklima x 9.27 Optisk indeklima x 9.28 Særlige krav om tilgængelighed x 9.29 Tilgængelighedsrevision x 9.30 Bæredygtighed x 9.31 Certificering af bæredygtighed x 13.

15 Afsnit jf. ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2012 Klient Totalrådgiver Ikke relevant Ændringer og tilføjelser til ydelsesbeskrivelsen 9.32 Bæredygtighedsledelse x 9.33 Arbejdsmiljø x 9.34 Særlige forsøg x 9.35 Bygherreleverancer x 9.36 Arbejds- og montagetegninger x 9.37 Skiltning x 9.38 Salgsmateriale x 9.39 Sideordnede/alternative projekter x og projektændringer 9.40 Kunstnerisk udsmykning x 9.41 Prækvalifikation x 9.42 Forhandling efter tilbudsloven x 9.43 EU-udbud x 9.44 Forhandling efter EU s udbudsdirektiver x 9.45 Detaljerede tidsplaner x 9.46 Skærpet kvalitetssikring x 9.47 Rådgiverskift x 9.48 Særlig mødevirksomhed i projekteringsfasen x 9.49 Særlig mødevirksomhed i udførelsesfasen x 9.50 Udvidet fagtilsyn x 9.51 Nøgletal x 9.52 Tvister x års eftersyn x 3.14 IKT-ydelsesspecifikation 1. Grundlag Stk. 1 For alle de projekterende parter, som er omfattet af krav til IKT-ydelser, skal IKT-ydelsesspecifikationen i enslydende udgave være bilagt parternes kontrakter for projekteringsydelserne og/eller udførelsesmæssige leverancer, som omfatter projekteringsydelser og aflevering af digitale data. Stk. 2. Den projektspecifikke beskrivelse af IKT-ydelser angives under Særlige forhold nedenfor og gælder forud for basisteksten i venstre spalte (markeret med gråt). 14.

16 Der må ikke ændres i basisteksten, og i tvivlstilfælde er basisteksten som skrevet i Byggeriets IKT-specifikationer fra bips hjemmeside dateret 20. dec gældende. Stk. 3. Krav i kapitel 2-6 er alene gældende, hvis de ved afkrydsning i feltet Tilvalgt er gjort gældende. Ydelsesspecifikationen indeholder alene specifikation af IKT-ydelser og selve aftalen/kontrakten, om hvilke parter der skal levere hvilke ydelser, skal findes uden for dette dokument. Stk. 4. Krav, der gøres gældende, gælder kun for informationer, der udveksles mellem byggesagens parter, dvs. udvekslinger internt i en virksomhed ikke er omfattet af aftalen. 2. Digital kommunikation Stk. 1 Skriftlig kommunikation mellem byggesagens parter skal foretages digitalt og skal specificeres i IKT-teknisk kommunikationsspecifikation. 2.1 Omfang Stk. 1 Dokumenter skal udveksles digitalt mellem parterne. 2.2 Ansvarlig Stk. 1 Den kommunikationsansvarlige skal: Udarbejde og vedligeholde IKT-teknisk kommunikationsspecifikation og sikre, Kommunikationsansvarlig er: Totalrådgiveren at denne er gjort gældende for byggesagens parter, herunder de udførende, hvis de er omfattet af krav om digital kommunikation Sikre at alle byggesagens parter er bekendt med krav til datastruktur og klassifikation af projektmateriale Administrere projektweb dvs. håndtere brugere, rettigheder og mapper Tilse at alle byggesagens parter kommunikerer digitalt på aftalt måde Afholde opstartsmøde, hvor byggesagens parter i fællesskab gennemgår og uddyber Stk. 2 Den kommunikationsansvarlige skal sikre bygherrens godkendelse af IKT-teknisk kommunikationsspecifikation. 2.3 Datastruktur Stk. 1 Ved udveksling af dokumenter på projektweb skal fil- og mappestruktur følge bips publikation. bips, A104, Dokumenthåndtering, august

17 Stk. 2 Stk. 3 Hvert dokument skal ved udveksling som minimum være tildelt obligatoriske metadata jf. bips, A104, Dokumenthåndtering, august Metadatasæt: Virksomhedsnavn Dokumentnavn Versionsdato Første revisionsdato Udarbejdet af Alle dokumenter, der gemmes eller udveksles skal lagres i, for alle deltagere, læsbare og udskriftsvenlige filformater. Såfremt andet ikke aftales på projektet anvendes følgende formater: Redigerbare dokumenter gemmes i ODF-formatet Ikke redigerbare dokumenter gemmes i PDF-formatet Bygningsmodeller skal gemmes i IFCformatet 2.4 Anvendelse af klassifikation Stk. 1 Klassifikation af information gennemføres Klassifikation foretages efter: efter det angivne system. SFB-system Klassifikationsindsatsen af byggeobjekter gennemføres efter følgende retningslinjer, hvor klassifikationen følger fasens aktuelle formål og informationsniveau jf. afsnit 3.3 medmindre andet er angivet under Særlige forhold Digitalisering af eksisterende forhold Stk. 1 Bygværker klassificeres Stk. 2 Brugsrum klassificeres Stk. 3 Andre klassifikationer, specificér Programfase Stk. 1 Bygværker klassificeres Stk. 2 Brugsrum klassificeres Stk. 3 Andre klassifikationer, specificér Disposition- og projektforslagsfase Stk. 1 Bygværker klassificeres Stk. 2 Brugsrum klassificeres Stk. 3 Bygningsdele klassificeres Stk. 4 Andre klassifikationer, specificér Forprojektfase 16.

18 Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Bygværker klassificeres Brugsrum klassificeres Bygningsdele klassificeres Andre klassifikationer, specificér Hovedprojektfase Stk. 1 Bygværker klassificeres Stk. 2 Brugsrum klassificeres Stk. 3 Bygningsdele klassificeres Stk. 4 Stk. 5 Ressourcer klassificeres Andre klassifikationer, specificér Hovedprojektfase Stk. 1 Bygværker klassificeres Stk. 2 Brugsrum klassificeres Stk. 3 Bygningsdele klassificeres Stk. 4 Stk. 5 Ressourcer klassificeres Andre klassifikationer, specificér Brugs- og driftfase Stk. 1 Bygværker klassificeres Stk. 2 Brugsrum klassificeres Stk. 3 Bygningsdele klassificeres Stk. 4 Ressourcer klassificeres Stk. 5 Andre klassifikationer, specificér 2.5 Projektweb Stk. 1 Al udveksling af dokumenter mellem projektets parter skal foregå via projektweb. Stk. 2 Bygherre tilvejebringer og finansierer en projektweb til projektet og sikrer adgang til løsningen for et tilstrækkeligt antal brugere og med tilstrækkelig plads for alle parter. Løsningen er tilgængelig frem til idrifttagning. Stk. 3 Omfanget af internet og printfaciliteter på byggepladsen skal specificeres i Byggesagsbeskrivelse og/eller i Arbejdsbeskrivelser. Stk. 4 Den kommunikationsansvarlige skal sikre bygherrens godkendelse af retningslinjer for anvendelsen af projektweb. 17.

19 2.6 Stk. 1 s af aftalemæssig karakter mellem byggesagens parter, skal tilføjes projektwebben som låst dokument i format som beskrevet i 2.3. Stk. 2 bips, C206, standard for byggeprojekter, skal anvendes. 3. CAD og Bygningsmodeller Stk. 1 Byggesagens brug af og struktur for CAD og bygningsmodeller skal specificeres i IKT-teknisk CAD specifikation. 3.1 CAD-projektkoordinator Stk. 1 CAD-projektkoordinator skal: Udarbejde og vedligeholde IKT-teknisk CAD-projektkoordinator er: Totalrådgiveren CAD-specifikation og sikre, at den er tilgængelig og gjort gældende for alle de parter, der anvender CAD og bygningsmodeller. Videreformidle kravene til CAD og bygningsmodeller i udbudsmaterialet i det omfang, udførendes leverancer er omfattet af kravene. Afholde opstartsmøde, hvor parterne gennemgår IKT-teknisk CADspecifikation. Forestå den overordnede koordinering af CAD-arbejdet, herunder tilse, at udvekslede CAD- og bygningsmodeller følger IKT-teknisk CAD-specifikation. Stk. 2 CAD-projektkoordinatoren indhenter bygherrens godkendelse af IKT-teknisk CAD-specifikation. Stk. 3 CAD-projektkoordinator skal etablere en samlet fællesmodel i forbindelse med tilvalg i pkt. 3.3 og distribuere fællesmodellen til bygherren. 3.2 CAD-produktion Stk. 1 Fagmodeller skal udarbejdes som 2Dgeometri på baggrund af: bips, lagstruktur 2005 bips, C102, CAD-manual 2008 Stk. 2 Fagmodeller skal udarbejdes som 3Dgeometri på baggrund af: bips, lagstruktur 2005 bips, C102, CAD-manual 2008 Stk. 3 Fagmodeller skal udarbejdes som bygnings-modeller med 3D-byggeobjekter på baggrund af: bips, lagstruktur 2005 bips, F103, CAD-manual Faseopdelt anvendelse af CAD-modeller Ved tilvalg af nedenstående anvendelsesformål, skal parterne stille modeller til rådighed som muliggør, at tredjepart kan anvende modellerne som grundlag for det beskrevne formål. 18.

20 Et tilvalg af en ydelse bør altid følges af en teknisk specifikation af formål, krav til modelindhold mv. enten under Særlige forhold eller i IKT-Teknisk CAD-specifikation Digitalisering af eksisterende forhold Stk. 1 Informationsniveauet for fagmodeller <Informationsniveau 0 jf. skal som minimum være som angivet under Særlige forhold. CAD-manual 2008> Stk. 2 Fagmodeller skal kunne anvendes til samling i fællesmodel(ler). Stk. 3 Fagmodeller skal kunne anvendes til andet formål Programfase Stk. 1 Informationsniveauet for fagmodeller <Informationsniveau 0 jf. skal som minimum være som angivet under Særlige forhold. CAD-manual 2008> Stk. 2 Fagmodeller skal kunne anvendes til samling i fællesmodel(ler). Stk. 3 Fagmodeller skal kunne anvendes til arealdisponering. Stk. 4 Fagmodeller skal kunne anvendes til rumdisponering. Stk. 5 Fagmodeller skal kunne anvendes til andet formål Disposition- og projektforslagsfase Stk. 1 Informationsniveauet for fagmodeller skal som minimum være som angivet under Særlige forhold. <Informationsniveau 1-2 jf. CAD-manual 2008> Stk. 2 Fagmodeller skal kunne anvendes til samling i fællesmodel(ler). Stk. 3 Fagmodeller skal kunne anvendes til visualisering. Stk. 4 Fagmodeller skal kunne anvendes til simulering. Stk. 5 Fagmodeller skal kunne anvendes til konsistenskontrol. Stk. 6 Fagmodeller skal kunne anvendes til tegningsproduktion. Stk. 7 Fagmodeller skal kunne anvendes til udtræk til datamodel. Stk. 8 Fagmodeller skal kunne anvendes til andet formål. Som fx grundmodel til udstillingsleverandøren Forprojektfase Stk. 1 Informationsniveauet for fagmodeller skal som minimum være som angivet under Særlige forhold. <Informationsniveau 3 jf. CAD-manual 2008> Stk. 2 Fagmodeller skal kunne anvendes til samling i fællesmodel(ler). Stk. 3 Fagmodeller skal kunne anvendes til visualisering. Stk. 4 Fagmodeller skal kunne anvendes til simulering. Stk. 5 Fagmodeller skal kunne anvendes til konsistenskontrol. Stk. 6 Fagmodeller skal kunne anvendes til tegningsproduktion. 19.

21 Stk. 7 Stk. 8 Fagmodeller skal kunne anvendes til udtræk til datamodel. Fagmodeller skal kunne anvendes til andet formål Hovedprojektfase Stk. 1 Informationsniveauet for fagmodeller <Informationsniveau 3-4 skal som minimum være som angivet under Særlige forhold. jf. CAD-manual 2008> Stk. 2 Fagmodeller skal kunne anvendes til samling i fællesmodel(ler). Stk. 3 Fagmodeller skal kunne anvendes til visualisering. Stk. 4 Fagmodeller skal kunne anvendes til simulering. Stk. 5 Fagmodeller skal kunne anvendes til konsistenskontrol. Stk. 6 Fagmodeller skal kunne anvendes til tegningsproduktion. Stk. 7 Fagmodeller skal kunne anvendes til udtræk til datamodel. Stk. 8 Fagmodeller skal kunne anvendes til andet formål Udførelsesfase Stk. 1 Informationsniveauet for fagmodeller <Informationsniveau 5 jf. skal som minimum være som angivet under Særlige forhold. CAD-manual 2008> Stk. 2 Fagmodeller skal kunne anvendes til samling i fællesmodel(ler). Stk. 3 Fagmodeller skal kunne anvendes til visualisering. Stk. 4 Fagmodeller skal kunne anvendes til simulering. Stk. 5 Fagmodeller skal kunne anvendes til konsistenskontrol. Stk. 6 Fagmodeller skal kunne anvendes til tegningsproduktion. Stk. 7 Fagmodeller skal kunne anvendes til udtræk til datamodel. Stk. 8 Fagmodeller skal kunne anvendes til andet formål Brugs- og driftsfase Stk. 1 Informationsniveauet for fagmodeller <Informationsniveau 6 jf. skal som minimum være som angivet under Særlige forhold. CAD-manual 2008> Stk. 2 Fagmodeller skal kunne anvendes til samling i fællesmodel(ler). Stk. 3 Fagmodeller skal kunne anvendes til visualisering. Stk. 4 Fagmodeller skal kunne anvendes til simulering. Stk. 5 Fagmodeller skal kunne anvendes til konsistenskontrol. Stk. 6 Fagmodeller skal kunne anvendes til tegningsproduktion. Stk. 7 Fagmodeller skal kunne anvendes til udtræk til datamodel. Stk. 8 Fagmodeller skal kunne anvendes til andet formål. 20.

22 4. Digitalt udbud Stk. 1 Gennemførelse af det digitale udbud specificeres i IKT-teknisk udbudsspecifikation. 4.1 Udbuds- og tilbudsportal Stk. 1 Der skal anvendes en udbudsportal, hvorpå den ansvarlige for digitalt udbud/tilbud lægger udbudsmaterialet. Den ansvarlige skal desuden sikre, at tilbudsgivere har adgang til at hente materialet på udbudsportalen. Stk. 2 Licitation/tilbudsgivning skal ske digitalt, ved at tilbudsgivere afleverer deres tilbud digitalt på en tilbudsportal. Stk. 3 Tilvejebringelse af udbuds-/tilbudsportal med funktionalitet iht. Lov om indhentning ibinder af tilbud omfatter både anskaffelse og drift. Bygherre tilvejebringer og finansierer udbuds/tilbudsportal til brug for projektet. 4.2 Ansvarlig for digitalt udbud/tilbud Stk. 1 Den ansvarlige for digitalt udbud/tilbud Ansvarlig for digitalt udbud skal: Udarbejde og vedligeholde IKT-teknisk er: Totalrådgiveren udbudsspecifikation i overensstemmelse med den til byggesagen udfyldte IKT-ydelsesspecifikation samt sikre, at den er gjort gældende for alle parter, som producerer udbuds-dokumentation Lægge udbudsmaterialet samt opdateringer heraf på udbudsportalen Administrere adgang og rettigheder, herunder fordeling af udbudsmaterialet Sikre, at relevante personer har adgang til og anvender systemet korrekt, fx i forhold til besvarelse af forespørgsler og adgang til tilbud Sikre at alle parter, der leverer driftsdata, overholder de krav og procedurer, der er beskrevet i IKT-teknisk udbudsspecifikation. Stk. 2 Den ansvarlige for digitalt udbud/tilbud indhenter bygherrens godkendelse af IKT-teknisk udbudsspecifikation. 4.3 Udbudsmaterialets struktur Stk. 1 Informationsniveauet for fagmodeller skal som Udbuds- og tilbudsmaterialets informationer skal klassificeres i henhold til angivelse under 2.4 og i henhold til IKT-teknisk udbudsspecifikation. Stk. 2 Beskrivelser skal struktureres og udarbejdes i henhold til bips, B1.000 Beskrivelsesanvisning, struktur. 21.

23 Stk. 3 Stk. 4 Udbudsmaterialet skal indeholde bygningsmodeller i filformat som angivet under afsnit 2.3 Stk. 3, der som minimum omfatter 3D-geometri. Omfang og indhold af bygningsmodeller skal være beskrevet i udbudsmaterialet. Udbudsmaterialet skal indeholde bygningsmodeller baseret på 3D-byggeobjekter i filformat som angivet under afsnit 2.3 Stk. 3. Omfang og indhold af bygningsmodeller skal være beskrevet i udbudsmaterialet. 4.4 Tilbudslister med mængder Stk. 1 Udbudsmaterialet skal indeholde tilbudslister, hvor mængder er angivet, og der skal være sammenhæng mellem bygningsdelsbeskrivelser samt poster og mængder angivet i tilbudslisten. Stk. 2 Mængder opmåles på baggrund af bips, F111 Opmålingsregler 2008, Anvisning og F111a Opmålingsregler 2008, Måleregler. Det angives i enten byggesagsbeskrivelse, arbejdsbeskrivelser, bygningsdelsbeskrivelser eller på tilbudslister, hvilke opmålingsregler, der er anvendt for mængder. Projektspecifikke måleregler og afvigelser fra bips, F111 og F111a skal specificeres i IKT-teknisk udbudsspecifikation. 5. Digital aflevering Stk. 1 Gennemførelse af den digitale aflevering specificeres i IKT-teknisk afleveringsspecifikation. 5.1 Ansvarlig for digital aflevering Stk. 1 Den ansvarlige for digital aflevering skal: Udarbejde og vedligeholde IKT-teknisk Ansvarlig for digital aflevering er: Totalrådgiveren afleveringsspecifikation for aflevering af digitale data og sikre, at den er gjort gældende for alle parter, som producerer afleveringsdata Sikre, at seneste version af IKTteknisk afleveringsspecifikation er tilgængelig for de parter, som producerer afleveringsdata Afklare begreberne datastruktur og datamodel med bygherren Oprette/tilrettelægge den nødvendige datastruktur for digital aflevering Stk. 2 Den ansvarlige for kvalitetssikring af digitale projektinformationer skal tilse at alle parter der afleverer driftsdata, overholder de krav og procedurer, der er beskrevet i IKT-teknisk afleveringsspecifikation. Ansvarlig for kvalitetssikring af digital aflevering er: Totalrådgiveren 22.

24 Stk. 3 Den ansvarlige for digital aflevering skal indhente bygherrens godkendelse af IKTteknisk afleveringsspecifikation. 5.2 Dokumentation af byggesagen Stk. 1 Dokumentation af den samlede byggesag, omfattende alle dokumenter, der er udvekslet i forbindelse med gennemførelse af byggeriet, skal afleveres digitalt. Hvis ikke andet angives, anvendes formater og platform, som angivet under punkt 2, Digital kommunikation. 5.3 Dokumentation af byggeriet (som udført) Som dokumentation af det færdige byggeri, skal opdateret projektmaterialet afleveres ved afslutning af byggeriet. Niveau for og omfang af opdatering skal være aftalt uden for denne specifikation i Ydelsesbeskrivelsen. Herunder skal det være aftalt i hvilket omfang projektændringer under udførelsen skal opdateres. Stk. 1 Dokumentation omfatter aflevering af strukturerede og klassificerede bygningsdelskort/data for alle driftsrelevante bygningsdele, i en form der muliggør auto- matisk indlæsning i et egnet it-system. Stk. 2 Dokumentation omfatter aflevering af strukturerede rumskemaer/rumdata for alle rum, i en form der muliggør automatisk indlæsning i et egnet it-system. Stk. 3 Dokumentation omfatter aflevering af digitale dokumenter, herunder tegninger og diagrammer. Stk. 4 Dokumentation omfatter aflevering af klassificerede bygningsmodeller, med relation til såvel bygningsdelsdata som rumdata. Stk. 5 Formater og platform for aflevering som angivet under punkt 2.3, samt struktur og klassifikation, som angivet under 2.4. Bygningsmodeller skal endvidere afleveres i original formater. 5.4 Drift og vedligeholdelsesinformation Til brug for den fremadrettede drift skal der afleveres digitalt drift- og vedligeholdelsesdokumentation. Ansvar for udarbejdelse af D&V-dokumentation skal være aftalt uden for denne specifikation. Stk. 1 D&V-dokumentation omfatter supplerende bygningsdelsdata i en form, der CareTaker muliggør automatisk indlæsning i den valgte datastruktur. Stk. 2 D&V-dokumentation omfatter information om D&V-aktiviteter, struktureret og relateret til de angivne bygningsdele. Aflevering 23.

25 Stk. 3 Stk. 4 skal ske i en form der muliggør automatisk indlæsning i et egnet it-system til udarbejdelse af driftsplaner. Hvis andet ikke er angivet omfatter kravet lovpligtige og garanti relaterede D&V-aktiviteter. D&V-dokumentation omfatter supplerende D&V-dokumenter, relateret til de angivne bygningsdele og D&V-aktiviteter. Formater og platform for aflevering som angivet under punkt 2.3, samt struktur og klassifikation, som angivet under Digitale mangelister Stk. 1 Der skal anvendes digitale mangellister ved specifikation af mangler. 6. Andre ydelser Stk

26 4 KONKURRENCEBETINGELSER Udbudsform Projektet udbydes iht. Lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentlig støttede kontrakter, Lov nr. 572 af 6 juni Den tekniske rådgivning udbydes som totalrådgivning i begrænset licitation, efter forudgående prækvalifikation. Tildelingskriteriet er Det økonomisk mest fordelagtige tilbud, baseret på relevante krav til blandt andet daginstitutioner, teknisk kapacitet, økonomisk formåen nøglepersoners kompetencer, karakterbog mm. Esbjerg Kommune vil, efter modtagelse af tilbuddene og en vurdering af disse, afgøre hvilket tilbud, der er det økonomisk mest fordelagtige. Tilbuddene vil blive vurderet efter de i pkt opstillede tildelingskriterier. Bygherren forbeholder sig ret til at afvise alle tilbud, som ikke opfylder et eller flere ufravigelige minimumskrav. Bygherren forbeholder sig ret til at gennemføre en forhandling jf. 11 i tilbudsloven. Der gøres opmærksom på, at eventuelle forbehold skal være tydeligt beskrevet i tilbuddet. Såfremt et tilbud indeholder forbehold, herunder forudsætninger og bestemmelser, der strider mod krav anført i udbudsmaterialet, vil det indebære, at bygherren betragter tilbuddet som værende ikke konditionsmæssigt. Hvis forbeholdet ikke vedrører krav, men andre forhold, vil bygherren prissætte forbeholdet. Dette er tilfældet, selvom det pågældende forbehold ikke er benævnt "forbehold", og selvom det måtte være anført eksplicit, at tilbuddet ikke indeholder forbehold. Såfremt totalrådgiveren er bekendt med uklarheder, der måtte begrunde et forbehold, anmodes om at totalrådgiveren henvender sig til Esbjerg Kommune inden licitationen, således at disse uklarheder kan afklares. Tildelingskriterier De indkomne konditionsmæssige tilbud vil blive bedømt og vurderet af det af Esbjerg Kommune nedsatte bedømmelsesudvalg. Udvalget skal tilvejebringe grundlaget for og bistå Esbjerg Kommune med at vælge det økonomisk mest fordelagtige tilbud, som er tildelingskriteriet. Ved bedømmelsen vil efterfølgende tildelingskriterier blive lagt til grund: 1. Karakterbog 2. CV-er på ledende poster 3. Procesbeskrivelse 4. Totalrådgiverhonoraret Tildelingskriterierne vil blive vurderet og vægtet som følger: 25.

27 Ad. 1) En vurdering af den gældende karakterbog. Rådgiveren skal aflevere nøgletal om kundetilfredshed for maksimalt 3 tidligere gennemførte rådgivningsopgaver inden for de seneste 3 år efter reglerne i 7 i bekendtgørelse nr. 675 af 18. juni 2010 om nøgletal for alment byggeri m.v. (dvs. maksimalt 3 "faktablade"). Hvis rådgiveren har fået beregnet nøgletal for mindst tre tidligere gennemførte rådgivningsopgaver inden for de seneste 3 år, skal rådgiveren desuden aflevere supplerende oplysninger efter reglerne i 7, herunder et vægtet gennemsnit for nøgletallene om kundetilfredshed samt oplysning om det samlede antal evalueringer (dvs. en "karakterbog"). Hvis rådgiveren ikke er i besiddelse af nøgletal beregnet efter bekendtgørelsens definitioner, skal rådgiveren aflevere tilsvarende oplysninger til brug for udvælgelsen, jf. bekendtgørelsens 7, stk. 5. Tilsvarende oplysninger er oplysninger om tidligere præstationer inden for de seneste 3 år, der dokumenterer, at rådgiveren kan leve op til de stillede krav og ønskede kvalifikationer på områderne. Karakterbogen vedlægges for både arkitekt og ingeniør. Betydningen af karakterbogen vil blive vurderet ud fra de placeringer de enkelte firmaer i gruppen har, jf. organisationsdiagrammet. Vægtning: % Ad. 2) CV-er på ledende medarbejdere der tilknyttes projektet. CV erne skal redegøre for personens kompetencer generelt og i forhold til den konkrete opgave og funktion. Der skal redegøres for stedfortræder for projekteringsledere og byggelederen og deres kompetencer dokumenteres med CV er. Esbjerg kommune forventer at få en projekteringsleder, der kan være en aktiv sparringspartner omkring de love og regler, der knytter sig til området. Vægtning: % Ad. 3) En beskrivelse af processen i projekteringsfasen og udførelsesfasen med hovedvægten lagt på kommunikation og målstyring, herunder brugerinddragelse, bygherremøder m.m. Beskrivelsen skal omfatte et organisationsdiagram, der redegør for alle parter i gruppen. Konsulenter forventes ikke angivet. Procesbeskrivelsen skal detaljeret redegøre for forløbet fra kontraktskrivning til 5 års aflevering. Beskrivelsen skal beskrive samarbejdet i teamet og med bygherrens organisation. Desuden beskrives hvorledes man vil kvalitetssikre eget arbejde. Sikkerheds- og sundhedskoordineringen i såvel projekteringsfasen som udførelsesfasen beskrives. Der redegøres for, hvorledes man vil sikre bygherren en mangelfri aflevering. Beskrivelsen må max. fylde 5 sider. 26.

28 Vægtning: % Ad. 4) Prisen skal minimum udgøre (beløbet indsættes svarende til 8 9 % af håndværkerudgiften). Esbjerg Kommune ønsker med den oplyste minimumspris at gøre opmærksom på, at man ønsker en kvalificeret rådgivning, hvor alle ydelser som er beskrevet i udbudsprogrammet, forventes leveret. Totalrådgiveren skal forvente og indkalkulere, at der inddrages en ekstern gransker. Granskningen vil ske i henhold til vejledningen fra Byggeskadefonden, Projektgranskning. Granskningen har til formål at kontrollere, at alle ydelser er leveret i det omfang og til den kvalitet der er aftalt. Vægtning: % Bedømmelse Kriterierne vurderes på en skala på 1 10, med karakteren 10, som den højeste karakter, og 1, som den mindste. De opnåede karakterer vægtes efterfølgende med vægtningen, og derved opstår de opnåede point. Det mest fordelagtige tilbud opstår ved samstilling af de 4 tildelingskriterier. Bedømmelsesudvalg Udvalget består af teknikere fra Teknik og Miljø, Ejendomme. Johansson & Kalstrup P/S er rådgiver og sekretær for bedømmelsesudvalget. Tilbuddets indhold og omfang Tilbuddet afgives som en fast pris for den samlede projektering mm jf. ydelsesbeskrivelsen. Tilbuddet skal indeholde følgende elementer: a) Karakterbog b) CV er på ledende medarbejdere c) Procesbeskrivelse d) Den udfyldte tilbudsliste e) Den udfyldte og underskrevne Rådgiveraftale. Alle bilag skal være udfyldte og vedhæftet eventuelle supplerende bilag. Tilbuddets aflevering Tilbudsmaterialet skal afleveres til: Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Ejendomme Frodesgade 30, stuen, mødelokale Esbjerg 27.

29 Tilbuddet skal være Esbjerg Kommune i hænde senest den xx.xx.xx. Tilbuddet afleveres i en lukket kuvert. Kl åbnes tilbuddene hos Esbjerg Kommune, Teknik & Miljø, Ejendomme, Frodesgade 30, 6700 Esbjerg, mødelokale 10 i stuen i overværelse af de, som måtte ønske at være til stede. Vederlag Der ydes ikke vederlag for aflevering af tilbud. Vedståelse og behandling af tilbud Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud 40 arbejdsdage fra modtagelse af tilbud. Budget Det samlede budget udgør i alt kr mio. kr. Beløbende forventes at fordele sig således: Håndværkerudgifter 12.8 mio. kr. Grundudgifter 3.1 mio. kr. Omkostninger 1.4 mio. kr. Løst inventar 2.7 mio. kr. I alt excl moms 20.0 mio. kr. Prisen omfatter: - Håndværkerudgifter inkl. fast inventar - Udeanlæg - Byggestyring, fagtilsyn, kvalitetssikring, mv. - Byggetilladelse - Tilslutningsafgifter - ADK-anlæg - AIA-anlæg - Køkkenmaskiner Følgende ydelser er bygherreleverance, men varetages af totalrådgiveren: - CTS-anlæg Følgende ydelser er bygherreleverance og varetages af bygherren: - Skilte - Inventar i terræn - Løst inventar Totalrådgiveren er ansvarlig for overholdelse af ovennævnte budgetramme. 28.

30 5 Grund- og bygningsforhold 5.1 Beliggenhed Grunden er beliggende i et ny planlagt boligområde i den nordøstlige del af Tjæreborg og er p.t. ikke udmatrikuleret. Grunden er m 2 stor og benævnt som delområde E i lokalplan nr for Boligområde nord for Hulvej. 5.2 Lokalplan Esbjerg Kommune har udarbejdet lokalplan nr for udnyttelsen af området. Lokalplanens område udlægges til børneinstitution og lav boligbebyggelse. Lokalplanen fastlægger mulighederne for bebyggelsens omfang og placering, udformning, materialer, friarealer, vejsystem og parkeringsarealer m.v. Området er udlagt til en bebyggelsesprocent på max 45 % for børneinstitution. Lokalplan er vedlagt som bilag Arealforhold Området er endnu ikke udmatrikuleret, så derfor forefindes der ikke et matrikelnr. Grunden bliver udmatrikuleret med en m² stor grund. Udgiften til udmatrikuleringen afholdes af bygherren. 5.4 Jordbundsforhold Jordbundsforholdene er ikke undersøgt, men der forudsættes normalfundering. Bygherren rekvirerer de nødvendige geotekniske undersøgelser inden byggeriet igangsættes. Udgifter til geotekniske undersøgelser afholdes af bygherren. 5.5 Forurening Esbjerg Kommune kender ikke til nogen forurening i området, derfor vurderes det, at overfladejorden ikke er lettere forurenet. Der skal derfor ikke foretages analyser af jorden. 5.6 Museet Esbjerg Museum er blevet kontaktet med henblik på eventuelle undersøgelser for fortidsminder. Museet oplyser, at man ikke forventer at finde fortidsminder, og at området er derfor frigivet til kommende byggearbejder. Dog skal arbejdet standses og museet kontaktes, hvis der mod forventning stødes på fortidsminder under anlægsarbejdet. En evt. udgravning af disse vil blive bekostet af museet eller Kulturstyrelsen. 29.

31 Udgifter til museets undersøgelser og evt. kortlægning afholdes af bygherren. 5.7 Forsyninger DIN Forsyning A/S Ledningsoplysninger fra DIN Forsyning er vedlagt som bilag 8. Yderligere oplysninger kan findes på: esbjerg.dinforsyning.dk/selvbetjening/ledningsinfo Vandforsyning Spildevand Området vandforsynes fra DIN Forsyning A/S. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: DIN Forsyning A/S Ravnevej Esbjerg Ø Telefon Området er omfattet af Esbjerg Kommunes spildevandsplan. Tagvand samt overfladevand fra befæstede arealer skal afledes til nedsivning. Ved nedsivning af overfladevand fra P-arealer og vejanlæg i øvrigt skal der påregnes etableret renseforanstaltninger for tilbageholdelse af olie. Der skal sikres Esbjerg Kommunes accept. Spildevand skal ledes til eksisterende kloaksystem. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: DIN Forsyning A/S Ravnevej Esbjerg Ø Telefon Varmeforsyning Området forsynes fra Tjæreborg Varmeværk (DIN Forsyning) Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: DIN Forsyning A/S Ravnevej Esbjerg Ø Telefon

32 Affald Elforsyning Der skal indrettes faciliteter til oplag og afhentning af indsamlet affald, således Esbjerg Kommunes krav til sortering i affaldsfraktioner kan tilfredsstilles. Der henvises til Esbjerg Kommunes Regulativ for husholdningsaffald, September 2012 Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Affald Esbjerg Rådhus Torvegade Esbjerg Telefon Området elforsynes af SYD ENERGI A/S. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: SYD ENERGI A/S Edison Park Esbjerg N Telefon Antenne/bredbånd Vedrørende tv, bredbånd og telefoni betjenes området af YouSee A/S. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: YouSee Telefon Internet samt opkobling på Ek net skal udføres i samarbejde med Esbjerg Kommunes It-afdeling Kontaktperson: Kent Skovgaard Mobilnr.: Tilslutningsafgifter Tilslutningsafgifter betales af bygherren. 31.

33 6 Funktionsprogram 6.1 Byggeriets omfang og udformning Dette byggeprogram omhandlende etableringen af en integreret daginstitution for vuggestue- og børnehavebørn. Bygherre har et ønske om at udnytte grunden, så der efterfølgende kan etableres flere etaper. Derfor skal der, som en del af skitseprojektet, afleveres en masterplan, hvor der vises, hvor fremtidige udvidelser kan integreres i byggeriet, så bygningerne placeres bedste muligt på grunden samt at bygningen indrettes, så kommende etaper kan tilbygges som en naturlig forlængelse af dette byggeri. Ligeledes skal udearealerne som p-pladsen, legepladsen m.v. indtænkes for både projektet samt fremtidige etaper. Bygningen skal orienteres og placeres, så den optimale udnyttelse af solens påvirkninger bruges bedst muligt Arbejdsmiljø Der skal i planlægningen af daginstitutionen være fokus på personalets arbejdsmiljø, og mulighederne for brug af velfærdsteknologiske hjælpemidler, som kan lette de ansattes arbejdsdag. Energi og bæredygtighed Det er et ønske, at byggeriet opfylder kravene til lavenergibygning klasse 2020, jf. Bygningsreglement 2010 kap Overholdelse af energirammen må ikke medføre uforholdsmæssigt tykke ydervægge, som hindrer udsyn og lysindfald, men primært opnås ved anvendelse af energioptimeringer af såvel bygningsdele samt tekniske installationer. Bygningen fjernvarmeforsynes og brug af varmepumper i energirammeberegningen er derfor ikke muligt. Bæredygtighed i byggeriet skal afspejles i valget af materialer, energisystemer og fremtidige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Følgende hovedpunkter er prioriterede ønsker, idet den økonomiske ramme for byggeriet skal overholdes: Bygges efter BR2020-krav Energiforbrug i driftsfasen Vandforbrug i driftsfasen Arbejdsmiljø og indeklima i driftsfasen Affald/bortskaffelse i udførelsesfasen Materialevalg/fremtidigt vedligehold/genanvendelighed/eller materialer, der er svanemærkede af hensyn til indeklimaet Der ønskes etableret grønt tag Solceller, primært beregnet på produktion til eget brug Udendørs arealer med mulighed for lokal nedsivning af regnvand ud over tagarealet fx urtehave Plads til overdækket cykelparkering tæt ved indgangen Daginstitutionen ønskes i et plan, dog med mulighed for hemse m.v. 32.

ENGPARKEN - SUNDBY - HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 IKT-YDELSESSPECIFIKATION

ENGPARKEN - SUNDBY - HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 IKT-YDELSESSPECIFIKATION ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ENGPARKEN - SUNDBY - HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 IKT-YDELSESSPECIFIKATION PROJEKTNR. A061791 DOKUMENTNR. 00

Læs mere

DE LICHTENBERGS VEJ IKT YDELSESSPECIFIKATION

DE LICHTENBERGS VEJ IKT YDELSESSPECIFIKATION DE LICHTENBERGS VEJ IKT YDELSESSPECIFIKATION Boliselskabet B45 Kuben Management A/S 1. Grundlag... 2 1.1 Generel orientering... 2 1.2 Formål med digital indsamling af DV-materiale... 2 1.3 Entreprenørens

Læs mere

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning Selskab/ Afdeling/ prjnr: Afsnit jf ydelsesbeskrivelse for 1 Rådgivning før projektering 11 Idéoplæg 12 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 21 Projekteringsledelse Rådgiveren

Læs mere

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse relateret til FRI, PLR og Danske Ark s ydelsesbeskrivelser (Bilag A til totalrådgivningsaftale) 1 1 Afgrænsning af rådgiverydelser Rådgivernes

Læs mere

Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7

Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE BILAG 1 PROJEKTNR. A061791 DOKUMENTNR. 00 VERSION

Læs mere

Rådgiver Ydelser ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Rådgiver Ydelser ETAGEBOLIGER BORGERGADE Afsnit jf. ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 1. Rådgivning før Projektering Indeholdt 1.1 Ideoplæg 1.2 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 2.1 Projekteringsledelse

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Bilag til totalrådgivningskontrakt Etablering af sundhedshus i Skærbæk 3. september 2012 YDELSESBESKRIVELSE FOR TOTALRÅDGIVNING

Læs mere

IKT-Aftale Ydelsesspecifikation

IKT-Aftale Ydelsesspecifikation Version 2 IKT-Aftale Ydelsesspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune ID nr. Byggesag: Indholdsfortegnelse 1. Grundlag... 3 1.1 Anvendelse... 3 1.2 Opbygning... 3 1.3 Aftalte IKT-ydelser... 4 2. Digital

Læs mere

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI).

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI). UDKAST Aftale om teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med Kulkransporet Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Læs mere

IKT - Ydelsesspecifikation

IKT - Ydelsesspecifikation 1 af 15 IKT - Ydelsesspecifikation 1. Grundlag Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT-ydelsesspecifikation, basisbeskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen. 2.

Læs mere

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8 Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8 Kontraktbilag 8 IKT ydelsesspecifikation Region Midtjylland DNU Det Ny Universitetshospital

Læs mere

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms.

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms. 1. Grundlag (tekst i grundlagsdelen kan ikke fravælges) Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT- ydelsesspecifikation, basis beskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen.

Læs mere

SHS Sønderborg Specialsygehus Fase 2 - Ambulatorietorv. IKT-ydelsesspecifikation (bilag 4 til kontrakt)

SHS Sønderborg Specialsygehus Fase 2 - Ambulatorietorv. IKT-ydelsesspecifikation (bilag 4 til kontrakt) SHS Sønderborg Specialsygehus Fase 2 - Ambulatorietorv IKT-ydelsesspecifikation (bilag 4 til kontrakt) 9. februar 2017 1. Grundlag (tekst i grundlagsdelen kan ikke fravælges) For alle de projekterende

Læs mere

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT YDELSESSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: DATO:.. VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG A) IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION Side

Læs mere

Bilag 4. Ydelsesbeskrivelse/ Afkrydsningsskema. BRD Teknik-udbud

Bilag 4. Ydelsesbeskrivelse/ Afkrydsningsskema. BRD Teknik-udbud Bilag 4 Ydelsesbeskrivelse/ Afkrydsningsskema BRD Teknik-udbud Februar 2016 Ydelsesbeskrivelse SKEMA TIL DANSKE ARK OG FRI S YDELSESBESKRIVELSER FOR ANLÆG OG PLANLÆGNING, 2013 Ved afkrydsning i feltet

Læs mere

BILAG B TIL RÅDGIVERAFTALE: SØNDERJYLLANDSGÅRDEN AFGRÆNSNING AF RÅDGIVERS YDELSER YDELSESBESKRIVELSE 2012 BYGGERI & PLANLÆGNING

BILAG B TIL RÅDGIVERAFTALE: SØNDERJYLLANDSGÅRDEN AFGRÆNSNING AF RÅDGIVERS YDELSER YDELSESBESKRIVELSE 2012 BYGGERI & PLANLÆGNING BILAG B TIL RÅDGIVERAFTALE: SØNDERJYLLANDSGÅRDEN AFGRÆNSNING AF RÅDGIVERS YDELSER YDELSESBESKRIVELSE 2012 BYGGERI & PLANLÆGNING Ydelsesbeskrivelse 2012 B&P: Ja Nej Bemærkninger: 0. Rådgiverens rolle Rådgiveren

Læs mere

Projektspecifik ydelsesbeskrivelse

Projektspecifik ydelsesbeskrivelse BILAG 4 Projektspecifik ydelsesbeskrivelse Den 8.12.2016 Rådgiver for Slots- og Kulturstyrelsen Rådgivning for Slots- og Kulturstyrelsen på Fasangården indbefatter rådgivning i henhold til nedenstående

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud Januar 2016 a 102-5 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 5 digitalt udbud og tilbud Kolofon 2016-01-08

Læs mere

IKT Ydelsesspecifikation

IKT Ydelsesspecifikation IKT Ydelsesspecifikation Bygningsstyrelsen Standard for statsligt byggeri Dato: 2011-06-01 Revisionsdato 2012.10.01 Indhold: 1. Grundlag 2. Digital kommunikation 3. CAD 4. Digitalt udbud 5. Digital aflevering

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

IKT Ydelsesspecifikation

IKT Ydelsesspecifikation Bygningsstyrelsen Standard for statsligt byggeri Dato: 2011-06-01 Revisionsdato 2013.04.15 Gældende for byggesager med en anslået entreprisesum på 5 mio. kr. ekskl. moms eller derover. Indhold: 1. Grundlag

Læs mere

IKT Ydelsesspecifikation

IKT Ydelsesspecifikation IKT Ydelsesspecifikation Bygningsstyrelsen Standard for statsligt byggeri Dato 2013-12-19 Revisionsdato - Gældende for byggesager med en anslået entreprisesum på 5. mio. kr. ekskl. moms eller derover.

Læs mere

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg.

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg. 28-04-2014 Bilag C til Tilbudsgrundlag (TG) Totalrådgivning Vestre Fjordpark Tilbudsliste 1. Generelt Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012.

DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012. DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012. Den af organisationerne nedsatte arbejdsgruppe omfattede:

Læs mere

1. Generelt Nærværende bilag udgør ordregivers opgavebeskrivelse. Bilaget udgør efter tilbudsafgivelse bilag 2 til kontrakten.

1. Generelt Nærværende bilag udgør ordregivers opgavebeskrivelse. Bilaget udgør efter tilbudsafgivelse bilag 2 til kontrakten. Bilag 2 Ordregivers opgavebeskrivelse 1. Generelt Nærværende bilag udgør ordregivers opgavebeskrivelse. Bilaget udgør efter tilbudsafgivelse bilag 2 til kontrakten. 2. Om selve anlægsprojektet Der skal

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende: Thisted Kommune Nyt børnehus i Hurup Tilbud på Totalrådgivning I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende:

Læs mere

Konflikter imellem DAV/FRI s ydelsesbeskrivelse og IKT-Ydelsesspecifikation

Konflikter imellem DAV/FRI s ydelsesbeskrivelse og IKT-Ydelsesspecifikation Konflikter imellem DAV/FRI s ydelsesbeskrivelse Gentofte Ejendomme har egne tilføjelser til DAV & FRI s Ydelsesbeskrivelse På de følgende dias, vises de tilføjelser det har været nødvendigt for os at indføre,

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Master til Totalrådgivningsaftale udfyldes ved aftaleindgåelse 1. Parterne 1.1. Undertegnede Esbjerg Kommune, Ejendomme Frodesgade 30 6701 Esbjerg CVR.nr. 29189803

Læs mere

NØRRE BOULEVARD SKOLE

NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD 57-59 7500 HOLSTEBRO TOTALRÅDGIVNING IKT YDELSESSPECIFIKATION 28. April 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion... 3 2. IKT Ledelse... 3 3. Digital kommunikation...

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer.

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer. Slots- og Kulturstyrelsen Bilag 5 - IKT-aftale For byggesager med forventet entreprisesum over 5 mio. kr. (eks. moms) H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND FOR TOTALRÅDGIVNING vedr. om-/ og tilbygning eller nybyggeri af Vejen Rådhus

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND FOR TOTALRÅDGIVNING vedr. om-/ og tilbygning eller nybyggeri af Vejen Rådhus Vejen Kommune side 1 af 6 sider AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND FOR TOTALRÅDGIVNING vedr. om-/ og tilbygning eller nybyggeri af Vejen Rådhus 1. PARTERNE 1.1. Undertegnede Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

IKT-teknisk CAD-specifikation Bygningsstyrelsen

IKT-teknisk CAD-specifikation Bygningsstyrelsen IKTteknisk CADspecifikation Bygningsstyrelsen Bilag til IKT ydelsesspecifikation Dato 20121001, Revisionsdato: 20130415 Samarbejdsdokument for byggesagens parter. Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT

Læs mere

BILAG E KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK AFLEVERINGSSPECIFIKATION

BILAG E KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK AFLEVERINGSSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG E IKT-TEKNISK AFLEVERINGSSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 BILAG E)

Læs mere

dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration

dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration Satellitten, 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing 27. september 2013 Udbudsbrev, Totalrådgivning i offentlig udbud uden prækvalifikation. Ringkøbing Skjern Kommune inviterer Dem herved til at byde

Læs mere

IKT-Aftale Teknisk afleveringsspecifikation

IKT-Aftale Teknisk afleveringsspecifikation Version 2 IKT-Aftale Teknisk afleveringsspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 2. Stamdata... 3 3. Data der skal overdrages til D&V-formål... 3 3.1 Datastruktur...

Læs mere

Bentleyuser.dk årsmøde 2009. bips, IKT og CAD-standarder. Michael Ørsted, Københavns lufthavne Thomas Lundsgaard, Rambøll

Bentleyuser.dk årsmøde 2009. bips, IKT og CAD-standarder. Michael Ørsted, Københavns lufthavne Thomas Lundsgaard, Rambøll Bentleyuser.dk årsmøde 2009 Michael Ørsted, Københavns lufthavne Thomas Lundsgaard, Rambøll Emner Hvilke CAD-standarder findes der? Scene 1: Eksempel på et projekt som ikke anvender IKT Hvad går galt!

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Agenda Anvendelse af IKT Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14

Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14 Firma og projektorganisation, KUBUS Versionsdato 30-09-2015 Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14 Indhold Roller... 4 Bygherre... 4 Navn:... 4 Adresse:... 4 Email: bogodt@bf-ringgaarden.dk... 4 Telefon:... 4

Læs mere

TOTALRÅDGIVNING. Billund Kommune Januar dinesen & partnere a/s PRÆKVALIFIKATION. Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted

TOTALRÅDGIVNING. Billund Kommune Januar dinesen & partnere a/s PRÆKVALIFIKATION. Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted TOTALRÅDGIVNING PRÆKVALIFIKATION Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted Billund Kommune Januar 2013 dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013 Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri 3 IKT-koordinering Bygherren skal sikre at der gennem hele byggesagen sker en koordinering

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen FRI og Danske ARK Ydelsesbeskrivelser Udgave Byggeri og Planlægning, april 2006. - Tilrettes let ultimo 2009. -

Læs mere

IKT-Aftale Teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-Aftale Teknisk kommunikationsspecifikation Version 2 IKT-Aftale Teknisk kommunikationsspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune ID nr. Byggesag: Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 2. Projektorganisation... 3 3. Dokumentstyring... 3 3.1 Struktur

Læs mere

IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen

IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen Universiteter Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter. Projekt: Byggesag:

Læs mere

Alle krav, der i denne beskrivelse stilles til fagmodeller, er alene møntet på fagmodeller, der udveksles mellem byggesagens parter.

Alle krav, der i denne beskrivelse stilles til fagmodeller, er alene møntet på fagmodeller, der udveksles mellem byggesagens parter. 1. Orientering bips C202, CAD-manual 2008, basisbeskrivelse, er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for byggesagen, medmindre der i denne projektspecifikke beskrivelses kapitel 1 7

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Huller i ydelsesbeskrivelserne De tidlige/brugerorienterede faser

Huller i ydelsesbeskrivelserne De tidlige/brugerorienterede faser Huller i ydelsesbeskrivelserne De tidlige/brugerorienterede faser WITRAZ hvem? Store Kongensgade 75: indretningstegnestue: blåtårn, scenografer, design: 2R arkitekter + konstruktører administrativ personale

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

Januar a 102. anvisning aftale og kommunikation. IKT-specifikationer

Januar a 102. anvisning aftale og kommunikation. IKT-specifikationer Januar 2016 a 102 anvisning aftale og kommunikation IKT-specifikationer Kolofon 2016-01- 08

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger 2012-2014. Totalrådgivningen skal udføres i henhold til denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering Januar 2016 a 102-4 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 4 digital projektering Kolofon 2016-01-08

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

8.4 Digital projektering

8.4 Digital projektering Tillæg til ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning, 2012 8.4 Digital projektering 2016 Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Tillæg til ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning 2012-8.4

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Forfatter: Louise Rasmussen Revideret den 17-03-2015 Dokument nr. 480-2015-127465 Sags nr. 480-2015-70306

Læs mere

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet »Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet 2013-12-16 Michael Blom Søefeldt Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet»agenda I. Hvad er udbud med mængder Hvad siger branchen om udbud

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

Totalrådgivningskontrakt

Totalrådgivningskontrakt Totalrådgivningskontrakt Vedr. Sundhedscenter i Skærbæk 21. september 2012 TOTALRÅDGIVNINGSKONTRAKT 1. PARTERNE 1.1. Undertegnede Tønder kommune, Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster i det

Læs mere

Udførelsesfasen og driftsfasen. rambøll arkitektur landskab og proces

Udførelsesfasen og driftsfasen. rambøll arkitektur landskab og proces Udførelsesfasen og driftsfasen Udførelsesfasen og driftsfasen IDEOPLÆG Etablering af grundlag Analyse af mulige ideer Undersøgelser: Eksisterende forhold Arkivundersøgelser Jordbundsforhold Behovsanalyse

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 2 digital kommunikation

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 2 digital kommunikation Januar 2016 a 102-2 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 2 digital kommunikation Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for som udført. Aftalegrundlag. Februar 2000. Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I.

Ydelsesbeskrivelse for som udført. Aftalegrundlag. Februar 2000. Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Ydelsesbeskrivelse for som udført Aftalegrundlag Februar 2000 Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I som udført F.R.I/PAR Ydelsesbeskrivelse for som udført Februar 2000

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips center for produktivitet i byggeriet Hvordan håndteres data i byggeriets livscyklus? Torsdag 24. januar 2013 Indhold Data i byggeriets livscyklus Forudsætninger Implementering og anvendelse Ny IKT-bekendtgørelse

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. juli 2012 12/05799-2 Anne Mette Sommer ANSO@vd.dk +45 7244 2239 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud ANL-UDB.R002 Rammeaftale om rådgivning

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået

Læs mere

august 2016 a 102 anvisning aftale og kommunikation IKT-specifikationer

august 2016 a 102 anvisning aftale og kommunikation IKT-specifikationer august 2016 a 102 anvisning aftale og kommunikation IKT-specifikationer Kolofon 2016-08- 19

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Allerødruten Konkurrencebetingelser

Allerødruten Konkurrencebetingelser 1 Generel information... 2 1.1 Overordnet tidsplan... 2 1.2 Udbyder... 3 1.3 Tilbudsgivere... 3 2 Udbudsform... 3 3 Udbudsmateriale... 3 4 Regler for afgivelse af tilbud... 4 5 Ydelsesbeskrivelse... 4

Læs mere

Digital Aflevering. Whitepaper om. Generelle anbefalinger til bygherren. 22. august 2012 Balslev & Jacobsen ApS

Digital Aflevering. Whitepaper om. Generelle anbefalinger til bygherren. 22. august 2012 Balslev & Jacobsen ApS Whitepaper om Digital Aflevering Generelle anbefalinger til bygherren Balslev & Jacobsen ApS Ophavsretten tilhører Balslev & Jacobsen ApS. Kopiering må kun ske med angivelse af kilde. Formål Nærværende

Læs mere

ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014

ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014 MAJ 2015 ESBJERG KOMMUNE ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014 RÅDGIVERYDELSER 2015-2016 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Bilag 6.1: Afgrænsning af rådgiverydelser Nyt kommunalt administrationscenter

Bilag 6.1: Afgrænsning af rådgiverydelser Nyt kommunalt administrationscenter Bilag 6.1: Afgrænsning af rådgiverydelser Nyt kommunalt administrationscenter Vordingborg Kommune 11. september 2013 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale:

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale: Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 Dato: 22. april 2013 J.nr.: 1 Parterne Undertegnede Lejre Kommune Lejrevej

Læs mere

RÅDGIVNING H20.06.R01

RÅDGIVNING H20.06.R01 UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING H20.06.R01 Rådgivning vedrørende støjskærm ved Kongsted N. rasteplads AUGUST 2014 2 af 9 SIDE H20.06.R01 Indhold Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Byggeprogram for totalrådgivning Ny daginstitution på Gl. Vardevej 97

Byggeprogram for totalrådgivning Ny daginstitution på Gl. Vardevej 97 Byggeprogram for totalrådgivning Ny daginstitution på Gl. Vardevej 97 Januar 2015 Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Ejendomme Frodesgade 30 6700 Esbjerg Ny daginstitution på Gl. Vardevej 95-97 1 Generelle

Læs mere

Opgave 1: SÆT X: (vær opmærksom på, at der kan være tale om flere krydser pr. opgave) DEN KORREKTE PROJEKTOPSTART:

Opgave 1: SÆT X: (vær opmærksom på, at der kan være tale om flere krydser pr. opgave) DEN KORREKTE PROJEKTOPSTART: IKT Koordinator & Leder Uddannelsen SVAR GRUPPE 1: Modul 2: 29. april 2014 + 30. april 2014 + 01. maj 2014 29. April 2014-4. Dag: Tilrettelæggelse af den kreative proces og projekteringen Tidsforbrug ca.

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

Beskrivelse af totalrådgivers opgave

Beskrivelse af totalrådgivers opgave Bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk SIDE 1/5 Udbudsbrev Engparken Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 Som tidligere meddelt er De blevet prækvalificeret

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG A IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse Nyt korttidscenter, Leos Plejecenter, Bargumsvej 2, 6270 Tønder. Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse Nyt korttidscenter, Leos Plejecenter, Bargumsvej 2, 6270 Tønder. Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse Nyt korttidscenter, Leos Plejecenter, Bargumsvej 2, 6270 Tønder - Kongevej 57 6270 Tønder Oktober 2012 Team Ejendomme 1 Indholdsfortegnelse Indhold Almindelig

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til BYGST IKT Ydelsesspecifikation Dato 2013-12-19 Projekt: Byggesag: SDU, NATV2 Dato: 2014.03.25 Projektledelse: Version: Mads Koch, IKT Koordinator: Revision: Thomas Rasmussen, Revision dato: Modtaget:

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Bedre bygninger og bedre byudvikling - nye samarbejdsprocesser og nye ydelser

Bedre bygninger og bedre byudvikling - nye samarbejdsprocesser og nye ydelser Bedre bygninger og bedre byudvikling - nye samarbejdsprocesser og nye ydelser Københavns Kommune: arkitekturpolitikken som redskab til at skabe gode bygninger og gode byrum Arkitekturpolitikken: - vores

Læs mere

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I.

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. «Totalentreprenør» 17 juni 2016 Udbudsbrev Vedr.: FrederiksborgCentret

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

BILAG C KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK CAD-SPECIFIKATION. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

BILAG C KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK CAD-SPECIFIKATION. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG C IKTTEKNISK CADSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 BILAG C) IKTTEKNISK

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale:

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale: Til tilbudsgiveren Aarhus den 14.11.2013 Udbudsbrev Byggeprojektet omhandler den sidste halvdel af HAB`s afdeling 27 bestående af Blok 4, 5, 6, 7, med i alt 129 lejemål, beliggende i Varbergparken, 6100

Læs mere

DANSKE ARK s nedenstående spørgsmål og bemærkninger omfatter dog alle de i ovennævnte udbudsbekendtgørelse udbudte delaftaler.

DANSKE ARK s nedenstående spørgsmål og bemærkninger omfatter dog alle de i ovennævnte udbudsbekendtgørelse udbudte delaftaler. Bygningsstyrelsen Løngangstræde 21 1468 København K Att. Mads Falbe-Hansen rammeudbud@ses.dk mfh@ses.dk Danske Arkitektvirksomheder Kristen Bernikowsgade 6, 3. sal 1105 København K Tlf. 32 83 05 00 Fax

Læs mere

Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning. og det digitale byggeri

Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning. og det digitale byggeri Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning og det digitale byggeri Præsentation: Niels Christian Toppenberg, afdelingsleder bygherrerådgivning Bascon A/S Særlig interesse for aftaleforhold og rådgiverydelser

Læs mere