Pierre Dornonville de la Cours slægt. Slægtsbladet. November 2008 Slægtsblad nr. 95. Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pierre Dornonville de la Cours slægt. Slægtsbladet. November 2008 Slægtsblad nr. 95. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 ISSN Pierre Dornonville de la Cours slægt Slægtsbladet November 2008 Slægtsblad nr. 95 Indholdsfortegnelse Slægtsmøde i Tuborg s. 1 Gruppebillede s. 10 Rejsebeskrivelser s. 14 Sammenkomst for efterkommerne af Johannes F. la Cour s. 17 Begivenheder i Slægten s. 18 Bestyrelsen s. 24 Slægtsmøde i Tuborg 7. juni 2008 Årets slægtsmøde blev afholdt i Tuborg uden for København. Rækkefølgen af programpunkterne var byttet om, så vi startede med frokost på Club Royal, Kongelig Dansk Yachtclubs restaurant i Tuborg Havn. Derefter gik selskabet til det nærliggende Experimentaurum, hvor generalforsamlingen blev afholdt. De, der ikke ønskede at deltage i generalforsamlingen gik direkte til Experimentariums udstilling - hvor resten af selskabet stødte til efter generlforsamlingen. Da Experimentarium lukkede, gik vi tilbage til Club Royal og fik en farvel-drink. Og ligesom i 2007 holdt vi vores sammenkomst på en af sommerens bedste dage. Referat af ordinær generalforsamling Formand Leif (72-511) bød velkommen til en generalforsamling, hvor vejrguderne endnu en gang var med foreningen og havde sørget for et fantastisk smukt sommervejr. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog, at vores tidligere formand og æresmedlem Finn (77-61) også i år skulle lede generalforsamlingen. Finn blev valgt og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til foreningens love og at alle øvrige formalia var overholdt, hvorefter han gav ordet til formanden 2. Formandens beretning Som det er tradition i slægtsforeningen, vil jeg indlede min beretning med at mindes de slægtninge, der, ifølge de oplysninger vi har, siden sidste års generalforsamling, er afgået ved døden. Det er følgende: Sofus Christiansen (72-12) Født 23. juni 1930, død 12. december

2 Poul Antonsen (72-11) Ffødt 7. februar 1931, død 19. december 2007 Margrethe la Cour (72-53) Født 28. januar 1918, død 14. marts 2008 Jeg vil bede forsamlingen rejse sig og sammen med mig udtrykke et æret være deres minde. SIDEN SIDST Sidste års generalforsamling blev som bekendt afholdt i forbindelse med en weekendfest på hotel Legoland i Billund den 9. juni Det var efter bestyrelsens opfattelse en meget vellykket fest med et deltagerantal på over 100. Det var også den weekend sommeren faldt på. Det var næsten for varmt for børnene at stå i kø ved forlystelserne i Legoland. Men trods det, tror jeg at alle havde et par dejlige dage. På generalforsamlingen udtrykte jeg blandt andet håb om, at vi ikke kun vil have et stort deltagerantal, når slægtsforeningen har weekendfest men også til endags arrangementerne, som dette i dag. Og det ser ud til at mit budskab er blevet hørt. Vi er i dag næsten 70 deltagere. Og det er et meget højt antal. Måske skyldes det også, at vi har sammensat et program, der er attraktivt for både børn og voksne. Vi har i årets løb desværre måttet strege 12 medlemmer af medlemslisten på grund af manglende kontingent betaling. Til trods for rykkerbreve har de ikke reageret, og det kan ikke være meningen at bestyrelsen skal have ulejlighed med at rykke flere gange for betaling af kontingent. Vi har heldigvis også i årets løb fået et antal nye medlemmer, men i alt er vort medlemstal faldet lidt til ca. 245 mod sidste års 260. Men som tidligere sagt, mener jeg ikke at et stort medlemstal i sig selv er et succes kriterium. Det vigtigste er at foreningen trives, og at de medlemmer, der er, føler at foreningen tjener til at styrke familiesammenholdet. I min beretning sidste år nævnte jeg, at vi stadig ikke har fundet nogen god ide til oprettelse af et arkiv til opbevaring af slægtsrelevante ting. Dette må jeg desværre gentage. Bestyrelsen modtager meget gerne forslag hertil. Endvidere gennemgik jeg betingelserne for at få legat fra foreningen. Dette har kun motiveret 2 til at ansøge, hvoraf den en ikke var berettiget. Endelig nævnte jeg vort ældste medlem Inge Krog Meyers års fødselsdag den 17. juni På foreningens vegne besøgte jeg Inge på dagen og overbragte en hilsen fra slægtsforeningen. Så vidt jeg har forstået, har Inge det fortsat godt og vil altså om en uges tid kunne fejre sin 101 års fødselsdag. Foreningen sender et stort til lykke KONTINGENT På generalforsamlingen sidste år meddelte jeg, at bestyrelsen overvejede at gennemføre en kontingentforhøjelse fra og med Og på vort bestyrelsesmøde sidste efterår besluttede vi så at gennemføre denne kontingentforhøjelse. Som det fremgik af medlemsbrevet udsendt til alle i april, betyder det, at kontingentet for enkeltmedlemmer stiger fra kr. 150,- om året til kr. 200,- og for ægtepar fra kr. 250,- om året til kr. 300,- Det er bestyrelsens håb, at medlemmerne finder denne forhøjelse rimelig. Kontingentet er ikke blevet forhøjet i over 10 år, og omkostningerne til blandt andet porto og slægtsblad er jo steget en del i den forløbne tid. Så jeg håber ikke, at denne rimelige forhøjelse får nogen til at udmelde sig af foreningen. NY SLÆGTSBOG På de sidste to generalforsamlinger har jeg meddelt, at bestyrelsen planlægger at udgive en ny slægtsbog i 2011, og at finansieringen takket være Margrethe og Johannes la Cours fond skulle være på plads, således at prisen på den nye bog vil ligge i samme niveau, som bogen fra 2001 uden at der er behov for noget væsentligt tilskud fra slægtsforeningen, som det var tilfældet ved den seneste udgivelse. Men i forbindelse med planlægningen af denne slægtsbog har bogens redaktør, Jacob, fået den ide at alle de data, der indsamles til bogen, kan danne grundlag for en database, der løbende vil kunne opdateres af alle slægtninge. Det vil betyde, at der altid vil være en aktuel oversigt over hele slægten med nyfødte, ægteskaber og dødsfald. Som det er nu, sker der kun opdatering, når der udkommer en ny slægtsbog. Etableringen af et sådan slægtsregister vil koste mere end der hidtil var regnet med. Det betyder at projektet ikke udelukkende vil kunne finansieres med støtte fra Margrethe og Johannes F. la Cours fond og en acceptabel salgspris for bogen på kr. 350,- Det vil være nødvendigt med et tilskud fra foreningens kasse, som det i øvrigt også har været tilfældet ved de seneste 2 slægtsbogsudgivelser. I vil derfor se, at der på dagsordenen for generalforsamlingen i dag under punkt 7: indkomne forslag, er et forslag fra bestyrelsen om at få bemyndigelse til at anvende op til kr ,- til projektet. Jacob vil nærmere redegøre for projektet når vi kommer til punkt 7. Men jeg vil allerede her udtrykke håb om at medlemmerne finder ideen god. Beløbet kr ,- vil være et maksimum. Kan det gøres billigere, vil det naturligvis blive gjort. DRÅBY KIRKEGÅRD Sidste år informerede jeg om at Margrethe og Johs. F. la Cours fond har overtaget slægtsforeningens forpligtigelse til vedligeholdelse af familiegravstedet. Dette er nu sket,

3 og et af de første resultater af denne ændring er, at vi har gennemført en restaurering af alle gravstenene. Mange af dem har stået i over 100 år og teksterne var på grund af vind og vejr blevet ulæselige. Nu er alle teksterne blevet malet op og i flere tilfælde har stenhuggeren måtte indgravere navnene på ny, idet de gamle indgraveringer var slebet ned. Det var en dyr sag. Det kostede fonden ca ,- kr., et beløb i en størrelsesorden som slægtsforeningen næppe selv vil kunne have finansieret. Efterkommerne til Skærsølinien skylder derfor Margrethe og Johs. la Cours fond en stor tak for denne indsats. Og jeg vil opfordre alle til, hvis jeres vej falder forbi Ebeltoft, at aflægge kirkegården et besøg. SLÆGTSBLADET 2007 udgaven af slægtsbladet udkom i november. Udover relevante informationer om slægten indeholdt bladet mange gode farvebilleder af slægtninge ikke mindst fra sidste års generalforsamling og fest i Legoland. Der er imidlertid stadig for få slægtninge, der efterkommer vore ønsker om at tilsende bladets redaktion meddelelse om personlige begivenheder i deres familie. Det drejer sig om fødsler, bryllupper, runde fødselsdage og dødsfald. Der er ingen tvivl om, at information om personlige begivenheder af læserne opfattes som meget relevant. Alt kan sendes eller mailes til bladets redaktør: Jacob V. la Cour Tuborg Sundpark 9, 2. Th Mail: Næste nummer af Slægtsbladet udkommer til oktober/ november, og sidste frist for indsendelse af stof til bladet er den 15. september Skulle der være nogen nye medlemmer eller andre slægtninge der ikke har fået det seneste slægtsblad har jeg et antal blade med så I kan få et eksemplar. Husk i øvrigt at melde flytning til slægtsforeningen når I flytter. Det sker tit at slægtsblade kommer retur fordi adressaten er flyttet. BESTYRELSEN Vort bestyrelsesmedlem Therese har desværre på grund af efterveerne fra en færdselsulykke måtte trække sig ud af bestyrelsen. Hun er derfor nu blevet erstattet af bestyrelsens suppleant, Dorthe ( ). Som det fremgår af dagsordenen foreslår vi Jakob ( ) nyvalgt som suppleant. På sidste generalforsamling udtrykte Jakob ønske om at komme ind i bestyrelsen, og dette ønske har han bekræftet for mig i en telefonsamtale for nylig. I dagsordnens punkt 4: Valg af bestyrelsesmedlemmer er anført at blandt andre Mariane (74-121) og undertegnede, Leif (72-511) er på valg. Jeg vil allerede nu informere foreningens medlemmer om at det vil være sidste gang Mariane vil modtage genvalg. Det samme vil være tilfældet for mig. Så har jeg været formand i 11 år. Det er nogenlunde det antal år mine 2 forgængere, Jørgen og Finn har beklædt posten, og det er et passende tidspunkt at lade nye kræfter overtage. Det betyder, at vi begge udtræder af bestyrelsen om to år, det vil sige til generalforsamlingen i Jeg siger dette allerede nu, for at vi har god tid til at finde 2 nye medlemmer, der har interesse for foreningen, og som også er indstillet på at deltage i arbejdet. Jeg skal også sige, at det ifølge foreningens vedtægter ikke er generalforsamlingen, der vælger formand. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, der så, som det fremgår af vedtægternes 7 stk. 1, af sin midte vælger foreningens formand, sekretær og kasserer. Ellers er bestyrelsesmedlemmernes opgaver uændrede. Helene sender hilsener til vore ældste slægtninge til jul og på runde dage, Claus udfører det store arbejde som kasserer, styrer alle kontingentindbetalinger, betaler vore regninger, og administrer vor formue. Jonathan er sekretær, med ansvar for hjemmesiden og medlemskartoteket, bistået af Mariane. Jacob har sammen med Dorthe arrangeret dette års sammenkomst. Og som tidligere nævnt står Jacob for det store arbejde, det er at udgive Slægtsbladet. Tak til alle for det store arbejde. * * * Følgende kommentarer blev knyttet til beretningen: Leif (72-012) efterlyste mulighed for en ekstra korrekturlæsning i forbindelse med den nye slægtsbogs udgivelse, p.gr.a de forholdsmæssigt mange fejl i den nuværende udgave. Jacob ( ) svarede, at dette automatisk vil blive afhjulpet med den nye elektroniske slægtsbog, som han vil redegøre nærmere for under punkt 7. i dagsordenen. Desuden er det vigtigt at angive de korrekte oplysninger når man returnerer de skemaer, som vil blive sendt ud. Når den elektroniske slægtsbog er klar vil man dog få en professionel til at læse korrektur. Jan (38-022) fandt kritiken uhørt med tanke på det store frivillige arbejde, der bliver lagt for dagen ved indsamling af data og udgivelse af en slægtsbog. Hans Henrik (72-512) påpegede, at man allerede nu kunne sende rettelser til Jacob, hvis man var stødt på nogle. Mogens (69-112) var ked af meddelelsen fra Formand Leif om at stoppe om 2 år. Han mente ikke, der var nogen grund til at følge skikken om ca 10 år på formandsposten, når nu man havde en så engageret og dygtig person til at varetage foreningens interesser. Da der ikke var flere kommentarer konstaterede dirigenten, at formandens beretningen var taget til efterretning og dermed godkendt. 3. Kassererens beretning Herefter fik kassereren Claus ( ) ordet for en gennemgang af slægtsforeningens regnskab for

4 Regnskab 2007 Resultatopgørelse 2007 INDTÆGTER Ordinære indtægter Kontingent fra medlemmerne Nettoindtægt ved salg af slægtsbogen Omkostninger vedr. slægtsbog 0 0 Nettoresultat vedr. slægtsbogen I alt Legatindtægter Henri & Anita la Cours legat Margrethe & Johs. F la Cours legat I alt Kapitalindtægter Renteindtægter Kursreguleringer I alt Indtægter i alt UDGIFTER Udgifter Trykning af slægtsblad Bestyrelsesmøder og administration Gaver og blomster Porto, tryksager og hjemmeside Bankgebyrer Generalforsamling/slægtsfest Vedligeholdelse af kirkegårde m.v. 0 0 Tilsyn med mindestenen v. Strandet Legatomkostninger I alt Årest resultat Balance pr. 31. december 2007 AKTIVER Likvide beholdninger BG-Bank Nordea Depot, Realkredit Danmark Likvide beholdninger i alt Varebeholdninger Lager af slægtsbøger 0 0 Varebeholdninger i alt 0 0 Øvrige tilgodehavender Tilgodehavende renter Øvrige tilgodehavender 0 0 Øvrige tilgodehavender i alt Aktiver i alt PASSIVER Foreningskapital Overført overskud eller underskud 1. Overført fra tidligere år Overført af årets resultat Foreningskapital i alt Anden gæld Forudbetalte kontingenter Skyldige omkostninger Anden gæld i alt Passiver i alt Hørsholm, 12. april 2008, Claus la Cour Revisorerklæring: Som generalforsamlingsvalgt revisor har jeg revideret det af bestyrelsen aflagte regnskab for Foreningen Pierre Dornonville de la Cours Slægt for regnskabsåret afsluttet 31. december Det er min opfattelse, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen. Kierstinehøj, 15. maj 2008, Hans Henrik la Cour Claus knyttede et par kommentarer til regnskabet. Der er i øjeblikket 235 betalende medlemmer + nogle livsvarige medlemmer + æresmedlemmer, hvilket bringer foreningen op på ca. 245 personer. 4

5 Dirigenten takkede Claus for fremlæggelsen, og bad om kommentarer til regnskabet. Da der ingen kommentarer var, blev regnskabet godkendt og kassererens beretning vedtaget. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg var: Leif (72-511), Jonathan ( ), Helene (38-021) samt Mariane (74-121) Alle blev genvalgt. 5. Valg af bestyrelsessuppleanter På valg var: Søren ( ) P. gr. a. manglende tid, hensynet til familien m.m. ønskede Søren ikke genvalg. Da Dorthe ( ) som bestyrelsessuppleant var indtrådt i bestyrelsen i stedet for Therese ( ), skulle der således vælges 2 suppleanter om muligt. Bestyrelsen foreslog Jakob ( ) som ny suppleant. Jakob blev valgt. Dirigenten forhørte sig, om der var andre, der for nærværende ønskede at deltage i bestyrelsesarbejdet. Da dette ikke var tilfældet, bad Leif alle om at tænke over det til næste generalforsamling, og bestyrelsen fortsætter indtil videre med 1 suppleant. 6. Valg af revisor og revisorsuppleant På valg var Hans Henrik (72-512) som revisor og Mogens (73-42) som revisorsuppleant. Begge blev genvalgt. 7. Indkomne forslag Leif (72-511) fremlagde et forslag fra bestyrelsen om en bemyndigelse fra generalforsamlingen til at bruge op til kr på udvikling af et IT-system til registrering af slægtsinformation med henblik på udarbejdelse af den kommende slægtsbog m.m. Herefter gav han ordet til Jacob ( ) for en yderligere gennemgang af projektet. Jacob fortalte, hvordan den tidligere redaktion af medlemsbogen fra 2001 havde modtaget stort set alle data via post, som de herefter manuelt skrev ind i et dokument. I sit job har Jacob været med til at opbygge et databasesystem, og han fik ideen,at et lignende system måske kunne bruges i forbindelse med udgivelsen af en ny slægtsbog. Tanken er, at den enkelte slægtsfælle bliver forsynet med et link og en kode direkte til databasen, således at man har mulighed for at rette i sine egne oplysninger, f.eks. ved adresseændringer, børnefødsler, etc. Disse oplysninger kan så danne grundlag for en ny slægtsbog. Senere vil der evt. være mulighed for en online slægtsbog, så man ikke behøver gå ud og indhente oplysninger. Systemet vil blive bygget op under efteråret 2008, og i løbet af 2009 vil der blive skrevet ud til slægtningene, hvor de vil blive bedt om opdateringer. Resultatet vil blive fremlagt til næste generalforsamling. Dirigenten takkede for gennemgangen og spurgte om der var kommentarer. Jan (38-022) forhørte sig om det var muligt at få addresser med, så man slap for al postgangen. Henrik (74-141) spurgte om det ikke ville blive dyrt at vedligeholde et sådant system. Jacob ( ) svarede, at da det lægges ud på en hjemmeside burde det ikke løbe op i de store summer. Herefter blev forslaget vedtaget. 8. Eventuelt Herefter var ordet frit, dirigenten gjorde opmærksom på, at forslag under eventuelt ikke kan besluttes. Mogens (69-112) takkede for mange gode slægtsmøder. Han ville dog gerne, at man ved 1-dagsmøderne tænkte i buffetservering istedet for 3 retters menu, så man havde mulighed for at spise i eget tempo. Mogens (73-42) havde en frisk hilsen med fra sin bror Jørgen (73-41), tidligere formand og nu æresmedlem. Jørgen er bosiddende i Australien. Jørgen (72-564) havde tænkt lidt over det tatoverede våbenskjold, som vi hørte om på generalforsamlingen i Legoland i Han foreslog, at man fik lavet nogle T- shirts med våbenskjoldet på og ville gerne påtage sig at undersøge nærmere og evt. føre ud i livet. Der blev gjort opmærksom på, at der i sin tid blev fremstillet nogle muleposer, som vistnok er udsolgt. Undertegnede fik ikke helt fat i den videre udvikling, men er sikker på vi hører nærmere fra Jørgen. Jan (38-022) opfordrede de unge i familien til at søge foreningens legater. Hans yngste søn har haft stor glæde af det et par gange og er I dag en lovende ung kunstner. Derudover fortalte Jan om en, i forhold til vore tider, vellykket integration af hugenotterne i Sydafrika. Han fandt dog ingen la Cour er imellem. Således kunne dirigenten takke for god ro og orden og erklære generalforsamlingen for afsluttet. Formanden takkede Finn for veludført arbejde, hvorefter alle blev lukket ud til en verden af eksperimenter 5

6 Velkomstdrink på terassen foran Club Royal Lotte (72-11), Leif (72-511) og Birgit (77-61) Inger (71-323), Mariane (74-121), Leif (72-012) og Elly (69-112) Sara ( ), David ( ) og Jørgen (72-564) Niels ( ), Jakob (77-613) og Titti ( ) Maria ( ) og Inger-Margrethe (72-564) 6 Christopher tager sig en formiddagslur Inger-Margrethe (72-564), Sarah ( ) og Jakob ( )

7 Karen (73-42), Morgens (73-42), Jan (38-022), Barbro (80-113) og Finn (80-113) Giesela (72-213), Jan Ulric (72-213), Madeleine ( ) og Pierre ( ) Christian ( ) og Dorthe (22-154) Mats (22-154), Jørgen (69-134) og Carl (72-533) Hans-Henrik (72-512), Christiane ( ) og Elin (72-533) Claus ( ) og Lise (72-512) 7

8 Og så blev familien 8

9 sluppet løs på Experimentarium 9

10 10

11 1) Marie Rosa D. de la Cour ( ) 2) Anton D. de la Cour ( ) 3) Philip la Cour Theisler ( ) 4) Emmelie la Cour Theisler ( ) 5) Clara la Cour Lundqvist ( ) 6) Christopher la Cour Lundqvist ( ) 7) Christiane la Cour ( ) 8) Elin la Cour (72-533) 9) Jacob V. la Cour ( ) 10) Gerda la Cour Bentzon (38-813) 11) Christina la Cour Bentzon ( ) 12) Karen la Cour (73-42) 13) Madeleine D. de la Cour ( ) 14) Charlotte la Cour Lundqvist ( ) 15) Giesela Lüning (72-213) 16) Jan Ulric D. de la Cour (72-213) 17) Jakob Nielsen la Cour ( ) 18) Sarah Nielsen la Cour ( ) 19) David Nielsen ( ) 20) Jacob Nielsen med Birk Elias( ) 21) Niels la Cour Bentzon ( ) 22) Jørgen Nielsen (72-564) 23) Finn D. de la Cour (80-113) 24) Sara Nielsen ( ) 25) Inger-Margrethe la Cour (72-564) 26) Maria Nielsen ( ) 27) Mogens la Cour (73-42) 28) Jørgen Krog-Meyer (69-134) 29) Pierre D. de la Cour ( ) 30) Mariane la Cour (74-121) 31) Leif la Cour (72-511) 32) Leif la Cour Jensen (72-012) 33) Inger Margrethe de la Cour (71-323) 34) Jørgen la Cour Andersen (23-352) 35) Lise la Cour (72-512) 36) Lotte Antonsen (72-11) 37) Barbro D. de la Cour (80-113) 38) Susanne D. de la Cour ( ) 39) Hans Henrik la Cour (72-512) 40) Cathrine la Cour Theisler ( ) 41) Carsten Lundqvist ( ) 42) Jan D. de la Cour (38-022) 43) Carl la Cour (72-533) 44) Henrik Theisler ( ) 45) Claus la Cour ( ) 46) Janus D. de la Cour ( ) 11

12 Slægtens min Rundt omkring i Danmark er der mange steder, der har relation til vores Slægts historie og personer. Her er et udpluk: Nr. 1: Strandet Hovedgården som Pierre i 1759 blev forpagter af, og hvor han boede til sin død i Ved landevejen står en mindesten. Nr. 2: Kongenshus Mindepark I Mindedalen i Kongenshus Mindepark står et stort antal mindesten for personer, der har haft betydning for opdyrkelsen - og senere bevarelsen - af de jyske heder, heriblandt Johannes F. la Cour (72-5) Nr 3: Pindstrup Kirke Opført på initiativ af og med støtte fra Johannes F. la Cour (72-5) hvis efterkommere har familiegravsted på kirkegården 12

13 desmærker Nummer 5: Hvornum Kirke På denne kirkegård er der et stort særpræget gravsted med en række store gravsten. Der er Trinderup-linjens stifter Hans Christian Ditlev la Courr (71) og mange af hans efterkommere, der ligger begravet ved denne smukke kirke. Gravstedet vedligeholdes af slægtsforeningen. Nummer 6: Lyngby Landbrugsskole Ved Lyngby Landbrugsskole blev der i 1903 rejse en statue af Jørgen Carl la Cour (69), stifteren af Lyngby-linien, der var oprettede skolen i 1867 og var dens formand og igen Da Landbrugsskolen flyttede til Roskilde blev statuen flyttet med. Nr. 4 - Skærsø Hovedgården som Lauritz Ulrik la Cour (52) købte i 1825 og hvor en stor del af hans efterkommere, heriblandt Skærsø-liniens stifter Jacob Ludvig Vauvert la Cour, blev født. Ved landevejen i skoven står en mindesetn for Lauritz Ulrik og hans hustru Ellen Kierstine Poulsen Nummer 7: Poul la Cour Museet Poul la Cour (74) stifteren af Askov-linien havde sin forsøgsmølle, hvor han lavede banebrydende forsøg med vindkraft, i Askov. Møllen er nu omdannet til et meget interessant museum. 13

14 Det er alle pengene værd fra af Lars Erik Skovgaard Berlingske Tidende Birthe la Cour ( ) er til hverdag IT-ansvarlig i et byggemarked i Nordssjælland. Men i ferien slår hun sig løs og tager på krydstogt til nogle af verdens mest imponerende feriesteder. OL i Beijing hvad medierne ikke fortalte af Jacob V. la Cour Mere end kroner for én uges ferie for to personer. Så mange penge har Birthe la Cour to gange ofret for at tage på krydstogt sammen med sin mand - og hun skal afsted igen. For det er simpelthen bare fantastisk som hun udtrykker det. Den ene gang gik turen til Seychellerne i Det Indiske Ocean og den anden gang til Panamakanalen i Mellemamerika, der ud over et enestående dyreliv byder på tropiske regnskove og eksotiske strande på Aruba og Jamaica, der frister med både snehvidt sand, koralrev, snorkling og shopping. Allerede for 1½ år siden havde jeg besluttet, at jeg ville være i Beijing under åbningen af de Olympiske Lege, så da jeg fredag den 8. august 2008 kl 24 stod under 1 km fra The National Stadium i Beijing - også kendt som fuglereden, så var det en drøm, der gik i opfyldelse. Nogle vil måske sige det er dyrt og mange penge. Men man får virkelig valuta for pengene. Alt ombord på skibet er betalt. Man spiser i udsøgte restauranter og får en gastronomisk oplevelse langt ud over det sædvanlige. Alle drikkevarer, med mindre der er tale om meget dyr vin, er inkluderet i prisen, og servicen er helt i top, eftersom forholdet mellem gæster og personale er én til én. fortæller Birthe la Cour. Den flotte natur kan nydes fra den private balkon, der ligger i forbindelse med skibets bedste kahytter og der er både pool og en del andre aktivitetetr ombord, eksempelvis spabad, fitnessrum med havudsigt, puttebane, golfsimulator, sportscenter, internet-café, bibliotek, tax-free butikker, legeområde for børn og kunstgalleri. Hver aften er der et eller andet show, som kan være meget fornøjeligt. Om dagen kan man ligge på dækket og tage sol, men de fleste dage går man i land og ser en masse af de lokale turistaktioner. Birthe la Cour er sikker på at hun skal på krydstogt igen, og næste gang bliver det et sted i Asien. Men nu til sommer går turen til Sydafrika, hvor hun fra farmen Nyati som udgangspunkt blandt andet skal på safari i den store Krüger Nationalpark for at se the big five - løven, bøflen, elefanten, næsehornet og leoparden. Lån til ferien har hun aldrig optaget, så selv om hun privat bor på en stor gård er det ikke friværdien, der bliver rejst op. 14 Der er skrevet meget om hvor fantastisk velorganiseret OL i Beijing var, og det var også en af grundene til, at jeg gerne ville opleve dem. Men som tilskuer kom man nu ud for en del, der ikke lige passer ind i det velorganiserede billede - og som medierne ikke fortalte om. Det forlød, at Beijings taxachauffører havde været på engelskkursus. Det kunne man ikke rigtig mærke. Enkelte af dem kunne sige Hello, welcome to Beijing men længere rakte kundskaberne ikke. Til gengæld kneb det også med at finde frem til de olympiske stadionner. Tre gange tog jeg en taxa fra mit hotel og ud til det olympiske område - the Olympic Green. Og jeg blev sat af 3 forskellige steder - og alle steder mindst 1km væk, så jeg selv skulle finde resten af vejen. Til flere af stadionnerne var transportvejen også særdeles vanskelig. F.eks. var det nærmeste sted man kunne blive sat af fra - eller finde - en taxa, 800 meter væk. Og der var ikke nogen opmarch-båse til taxaer - men blev sat af i vejkanten, og skulle ud på vejen og tilkalde sig opmærksomhed, når man ville hentes. Der var anlagt en ny metrolinie, som løb hele vejen op gennem the Olympic Green.

15 Men den var kun for deltagere og officials. Den tætteste metrostation for tilskuere lå 1,2 km fra indgangen til Olympic Green. En dag, da jeg skulle til badmintonstandionnet - og viste chaufføren billetten, hvor navnet stod på kinesisk - lignede han ét stort spørgsmålstegn, og tog mobiltelefonen frem. Jeg havde heldigvis et kort fra hotellet, hvor stadion var afteggnet, og efter at have studeret det i 5 minutter, satte han tøvende igang. De danske medier beskrev, at alle sportsgrenene fandt sted på et centralt område. Det ved jeg ikke lige hvor de fik fra. På Olympic Green lå kun Fuglereden, Svømmestadionnet The Water Cube, og National Indoor Stadium - hvor der var gymnastik og håndoldfinaler. men resten af sporstgrenene var spredt ud over et kæmpe område i Beijing. Men der var næsten ingen mennesker! For man skulle ha billetter til en af de sportsgrene, der fandt sted på de tre stadions for at komme ind på the Olympic Green. Jeg deltog på en tur for Team Danmarks sponsorer, og derigennem havde vi billetter til håndbold, badminton og beachvolley, men ikke til nogen sportsgrene på the Olympic Green. Jeg spurgte derfor, hvor man kunne købe billetter. Det kunne man ikke - de var udsolgt! Jeg fandt dog så ud af, at der var et internet site, hvor der var billetter til salg. De ekinisiske myndigheder havde nemlig lavet et lille kursus i markedsøkonomi for folket. De havde sat priserne på billetter så lave, at menig-kineser ville have mulighed for at komme ind og se noget sport. Men menig-kineser havde så købt billetter til hver ting, og sat dem til salg på nettet til gange prisen. Billetter til svømmekonkurrencerne, der var de mest populære, kostede op imod kr ,-. Jeg endte selv med at betale 1.500,- for en billet til kvindernes indledende redskabsgymnastikkonkurrencer - som i udsalgspris kostede 75,-. På the Olympic Green var der ud over de tre stadions et TVtårn, det internationale mediecenter og en række stande for de store sponsorer som Coca Cola og Omega. The Olympic Green var enormt - ca 2 km bredt og 5 km langt - og der var en fantastisk flot boulevard, der gik hele vejen igennem. Og da det jo så ikke lykkedes alle sortbørshajerne at få solgt alle deres billetter, viste det sig, at mange af stadions kun var halvfulde under konkurrencerne, til trods for at der gik desperate turister rundt uden for hegnet og spurgte efter billetter til anything!. Vi hørte også meget om de 1,5 mio. frivillige der var udkommanderet til at hjælpe. Og jo - de var overalt - og jo, de var meget hjælpsomme og smilende, men de vidste kun den éne ting, de var programmeret til. Hvis man spurgte en billetkontrollør om vej til busstoppestedet, så var der ingen hjælp at hente. Jo, de pegede over på en anden, som nok vidste hvem der kunne vise vej til busstoppestedet. Men billetchek og sikkerhedschek fungerede fantastisk og jeg stod aldrig i kø mere end 1-2 minutter! Disse forskellige mindre velorganiserede elementer var dog ikke nok til at spolere oplevelsen - de var bare interessante elementer, der gjorde den desværre kun 5 dage lange tur til en kæmpe oplevelse, som det er svært at sætte ord på - det der passer bedst, er nok bare STORT! 15

16 LA COUR-JAGT I SYDAFRIKA af Jan Dornonville de la Cour I januar 2008 drog min yndlingsrejseledsager og ægteviede Birgit og jeg til Sydafrika, hvor blandt meget andet Kapprovinsen med dens landskabelige skønhed gjorde indtryk. Vindistrikterne med de stråtækte hvidmalede gårde var et eventyr for sig. Dyrkning af vin opstod hurtigt, efter at hollændere indledte koloniseringen af Sydafrika. I 1659 pressedes de første druer. 20 år senere byggedes vingården Groot Constantia af guvernør Simon van der Stel og byen Stellenbosch grundlagdes. Han opfordrede indtrængende Det Hollandsk-Indonesiske Kompagni til at skaffe flere bosættere fra Holland til Sydafrika. Nantes-ediktet fra 1598,som havde givet religionsfrihed i det katolske Frankrig til herboende protestanter / calvinister / huguenotter, blev ophævet. Huguenotterne flygtede til Europas protestantiske lande. En del flygtede til det i forvejen tæt-befolkede Holland, hvor bolig- og beskæftigelsesmuligheder var ringe. Flygtningene udsattes for berøvelse af ejendele og forbud mod fransk. Nogle af disse sendtes besiddelsesløse til Sydafrika, hvor de enten blev tvunget til landbruget eller i hæren. Flere havde ekspertise inden for vinavl, hvilket ikke alene kom området til gavn, men også prægede landskabet. I alt kom op mod 300 huguenotter til Sydafrika i perioden 1688 til 1720 og øgede den europæiske befolkning her med 15%. De fleste franskmænd slog sig ned i det, der kom til at hedde Franschhoek ( Det Franske Hjørne), som i dag er en meget charmerende by med et pænt antal gourmetrestauranter. Oplandet er intet mindre end smukt med bjerge, vinmarker og gårde, hvis navne vidner om fransk oprindelse som f.eks. Mont Rochelle, La Motte og Cabrière og det til trods for, at hollænderne også her håndhævede forbudet mod det franske sprog, som forsvandt i løbet af 1-2 generationer. Dog er der i dag talrige skilte med tydelig henvisning til huguenotter, og der er de seneste år blevet fejret Bastille-dag! Den mest markante anerkendelse af huguenotternes indflydelse er monumentet for enden af Huguenot Road, rejst i 1943 af et taknemligt sydafrikansk folk til ære for huguenotterne i Cape (1688) og deres uvurderlige bidrag til nationen! På det nærliggende Huguenot Museum, en samling billedskønne, kridhvide bygninger, gik Birgit og jeg på jagt i arkiverne for at finde la Cour-navnet blandt de mange andre franske navne, som er kendt i Danmark, og som fortsat er at finde i Sydafrika, bl. a. Lefevre, Legrand. Og tænk: F.W. de Klerk hører også til huguenotterne, og bidrog som bekendt til ophævelsen af apartheid for alt for kort tid siden. Jagten var intens, og oplevelsen var stor, men vi fandt ingen 16 la Cour er!

17 ÅRSMØDE I MARGRETHE OG JOHS. LA COURS FOND af Leif la Cour Efterkommerne, i alt ca. 50 (38 voksne og 12 børn), efter Margrethe og Johs F. la Cour afholdt det årlige møde lørdag den 9. august på Mols. Vi mødtes ved Molskroen, hvor bilerne blev parkeret. Så gik alle om bord i en bus for en planlagt rundtur på Mols. Første stop blev Dråby kirke. Denne store og smukke kirke har været centrum for mange kirkelige begivenheder i la Cour familiens Skærsø line, fra Lauritz Ulrik købte gården Skærsø lidt uden for Dråby i I løbet af de næste godt 100 år blev et stort antal la Courere døbt, konfirmeret, gift og begravet i denne kirke. Fra Dråby kirkegård kørte vi mod Skærsø, forbi den mindesten, der lige i begyndelsen af skoven er rejst til minde om Lauritz Ulrik og Ellen Kirstine. Vi fortsatte ned forbi Skærsø og gennem den smukke Skærsø Plantage. Midt i skoven gjorde vi holdt, så selskabet kunne indtage en medbragt forfriskning og nyde den smukke natur i det dejlige vejr. Næste stop var Rolsø kirkegård lige ved Rolsøgård ved Vrinners. Det er derfra Ellen Kirstine Poulsen kom, og hendes forældre ligger begravet på denne lille kirkegård. Kirken findes ikke mere, men gravstedet er bevaret. Vi havde fornøjelsen at høre en historie kyndig kirkesanger give os et interessant overblik over kirkens historie. Og vi fik at vide at den døbefond, der står i kirken i dag, er den samme som altid har stået der. Der var altså ved denne døbefond, at en præst i sensommeren 1880 spurgte en gudmoder: Hvad er barnets navn? Og hun svarede: Johannes Faurschou la Cour. Og så var fondens stifter døbt. Efter besøget i kirken kørte vi videre til kirkegården, der ligger lidt ude af byen. Og nede lidt til venstre under et stort smukt egetræ ligger Lauritz Ulrik og Hans hustru Ellen Kirstine (født Poulsen) begravet omgiver at et stort antal af deres efterkommere. Her havde alle turens deltagere lejlighed til at se, at alle gravstenene i det forløbne år er blevet renoveret, således at det nu er muligt, at læse alle teksterne på stenene. Denne bekostelige renovation er betalt af fonden. Undervejs oplæste en af deltagerne, Anne-Dorthe la Cour, et afsnit af Henrik Pontoppidans bog En dansk Landmand, hvor det omtales hvordan Ellen Kirstine og Lauritz Ulrik mødtes og alle de genvordigheder, de måtte gennemleve, før de til sidst fik hinanden, og skabte grundlaget for det store antal slægtninge, der i dag er betegnet som Skærsølinien. Fra Rolsø kørte vi tilbage til Molskroen, hvor vi, efter information fra formanden om hvad der var sket i fonden siden sidste år, indtog en lækker middag. Aftenen blev afsluttet med optræden af De Orientalske Dansere fra Ebeltoft. Det er en forening, der har fået økonomisk støtte fra fonden, og de havde tilbudt, som tak for hjælpen, at komme og danse mavedans for os. Det var meget festligt, og de modtog et stort bifald. Hermed var dagens program udtømt og alle begav sig hjem efter en dejlig dag og aften og med meget trætte børn. 17

18 Begivenheder i Slægten Runde dage i år 19/ Peder David la Cour 85 år 18/ Per Qvist 80 år 17/ Grete Halskov 7/ Vera la Cour 14/ Birthe Louise D. de la Cour 14/ Birgit Dornonville de la Cour 75 år 26/ Inger la Cour Ruff 70 år 15/ Ruth Dornonville de la Cour 17/ Elke Froberg Severinsen 20/ Carina Ryan Wechsler 65 år 6/ Einar la Cour Hougs 1/ Karen la Cour 7/ Inger Margrethe D. de la Cour 10/ Kirsten Rothne 30/ Kirsten la Cour Bentzon 28/ Inge la Cour 28/ Ole Lyck 60 år 2/ Johannes Faurschou la Cour 11/ Christian Philiph D. de la Cour 27/ Eva la Cour 11/ Gyrite la Cour Freiesleben 50 år 9/ Minna la Cour Anthonsen 8/ Marie Louise D. de la Cour 8/ Inge Nedergaard Buss 8/ Peter Dornonville de la Cour 14/ Marianne Dahl 12/ Steen Nedergaard Buss 23/ Julie la Cour Rasmussen 5/ Mette Boysen 28/ Lisbeth la Cour-Andersen 12/ Michael Larsen Dødsfald: Elise la Cour Aidt (77-342) Født den 10. oktober 1944 er død den 15. august 2008 * * * Æresmedlem af Det Kongelige Danske Geografiske Selskab Professor emeritus Sofus Christiansen skulle have været udnævnt til æresmedlem af Det Kongelige Danske Geografiske Selskab for sin deltagelse på Galathea 3 ekspeditionen, på Selskabets møde om aftenen den 12. december Han døde desværre samme dag. * * * Nyt bestyrelsesmedlem Mit navn er Jakob Nielsen la Cour ( ), jeg er optaget af livets vidunderligheder og i gang med at uddanne mig til oplevelsesdesigner fra Danmarks Designskole. Min motivation, for at blive en del af bestyrelsen, centrer sig omkring min passion for at se unge med la Cour-rødder glædes ved at være en del af slægten. Slægtsmøde 2009 Næste års slægtsmøde vil blive afholdt Søndag den 14. juni 2009 Igen i år bliver det et sted i Københavnsområdet, og der vil være noget både for børn, unge og gamle. Så sæt allerede nu X i kalenderen 40 år 8/ Carsten Lundqvist 12/ Charlotte la Cour Lundqvist 18

19 Wedding in England af Janchen Dornonville de la Cour My niece, Georgina ( ) - got married on 23 August 2008 in England. One of the photos is of my father, in the church. He is now 98 years old, and we were very happy that he was able to be present and to witness his grand daughter get married. Georgie has been living in South Africa in recent years, and she met her husband out there. His name is Philip Muller - and he is a dairy farmer, living near George in South Africa - approx 4 hours from Cape Town along the coast. It is a very beautiful part of the country where they live. You can see many more photos by going to the website of the official photographer: where you have to go to Client login and choose from the list of weddings - Georgie and Philip. The password is Muller. They got married at Wilby Church - which is the church were Georgie was Christened - and where she started playing the organ at services from the age of 9 years old. It as very important for her to get married here. Her Mother Stephanie and I cleaned the church, and Bente did all the flower arrangements, both in the church and in the marquis. Antoinette, her sister was one of the brides mades. Obviously, Niels gave her away, and she had wanted to be transported to the church and away from the church in a tractor and trailor - which you can see on the photos. So it was really a country wedding!. Ode til faldne lygtepæle af Jan Dornonville de la Cour Fra Villabyerne den 7. oktober 2008 Jan la Cour fra Charlottenlund lod sig inspirere efter at have taget et foto af de faldne lygtepæle og master med deres skulpturelle effekt på Jægersborg Allé: Her ser vi de nedlagte master Nu er det de nye, som kaster lidt lys på Alléen om natten og vejleder hunden og katten og dem, der er nat-trafikanter i velvalgte forstadsgevandter Gad vist, nu de gamle er borte om alle de ny er så korte at flag og sæson-guilander når helt ned til fortovets kanter Men lys over land er en gave og også når master er lave. Poul Frederik Barfod Dornonville de la Cour (77-13) Jul af Jan Dornonville de la Cour Hver Jul er der fødselsdagsfest hos kusinen, som byder på boller og kringle og te, thi Birgits mor Ester faldt ud af rutinen. Nu fejres hun fortsat. Og her kan man se de ældre og yngre i linie og slægt, som har sunget fødselsdagssange på graven og brunch et og øget den enkeltes vægt, mens flettede hjerter, de skilter med farven. Så får vi lidt portvin og kysser farvel og styrer mod hver og ens evangelist. På fransk hedder Jul såmænd bare noël. Snart ringer vi sammen med glad tak for sidst. 19

20 En ny - og anderledes - la cour Stutteri la Cour avler oldenborg efter godt kårede hoppe og efter hoppestammer der vidner om kvalitet. Føllet La Cour s Dornonville er født kl på Anneksgård. Inge Buss (73-131) deltog i Galathea ekspeditionen på kulstofprojektet for Aarhus Universitet 2006/2007. La Cour s Dornonville har et dejligt temperament, hvilket betyder at alle kan gå til ham og han elsker at blive nusset om. Til følskuet fik han 8 point i helhed, hvilket vi er godt tilfredse med, da det er hoppens første føl. Hoppen er kåret som 9 pointshoppe med tildeling af bronzemedalje. Anneksgård avler oldenborg i Nordsjælland og viser gerne stedet frem, og Alba ( ) og Anais ( ) var i sommer på besøg og så den nye slægtning. Simon Nedergaard Buss ( ) blev student fra Handelsgymnasiet i Risskov, læser nu BDE ingeniør i Herning ved Aarhus Universitet. 20 Jonathan Dreyer Dornonville da la Cour ( ) blev den 13. september 2008 viet med Christina Brink på Mauritzberg Slotskapel ved Norköping i Sverige.

Pierre Dornonville de la Cours slægt. Slægtsbladet. Oktober 2001 Slægtsblad nr. 88. Indholdsfortegnelse

Pierre Dornonville de la Cours slægt. Slægtsbladet. Oktober 2001 Slægtsblad nr. 88. Indholdsfortegnelse Pierre Dornonville de la Cours slægt Slægtsbladet Oktober 2001 Slægtsblad nr. 88 Indholdsfortegnelse Referat af ordinær generalforsamling s. 1 Familieweekend i Ebeltoft s. 5 Sammenlægning af legater s.

Læs mere

Emil Valdemar Lose Jordskælv gjorde en ende paa Pinen side 5

Emil Valdemar Lose Jordskælv gjorde en ende paa Pinen side 5 ISSN 0905-4391 November 2011 46. årgang nr. 5 Danish Westindian Society Protektor: Hendes Majestæt Dronningen -lidt tidligt, men alligevel... Emil Valdemar Lose Jordskælv gjorde en ende paa Pinen side

Læs mere

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Indhold Udgiver

Læs mere

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Nr. 116 20. årgang Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Runestenen holdt sig ikke tilbage, og var en tur ved Bækbygaard strand for at følge feltet. Under hele optakten har alle medier i Vestjylland

Læs mere

Dansk Vestindisk Selskab s nye emblem (i farver).

Dansk Vestindisk Selskab s nye emblem (i farver). ISSN 0909-4391 November 2007 42. årgang nr. 5 Danish Westindian Society Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Dansk Vestindisk Selskab s nye emblem (i farver). Kan købes: Se side 29 for neden! Så er det

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset og indsamlingen 17.-19. september

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset og indsamlingen 17.-19. september LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset og indsamlingen 17.-19. september Fowli 2010 - Muldvarper - Fodspor - Kanosejlads Elmehøj - Di Taknæmlæ - Kirke-Nyt - Ladywalk Nummer

Læs mere

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 119 Dec. 2009. 31. Årgang

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 119 Dec. 2009. 31. Årgang INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL NYT Nr. 119 Dec. 2009 31. Årgang Formand Inge Marie Hornshøj og næstformand Bente Frederiksen fra la Vida får overrakt årsindsamlingen af nationalrepræsentant Bendicte Haubroe.

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

nf-nyt nr. 2 maj 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen www.nfdanmark.dk

nf-nyt nr. 2 maj 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen www.nfdanmark.dk nf-nyt nr. 2 maj 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Det øverste billede: Dansepar gør klar til at danse Det mellemste billede: Der danses på livet løs, her ses Charlotte

Læs mere

F e s t i v a l s. Nissen på spil: Øerne i medierne. Indkaldelse til generalforsamling og til medlemsmøder i øst og vest ISSN 0909-4391

F e s t i v a l s. Nissen på spil: Øerne i medierne. Indkaldelse til generalforsamling og til medlemsmøder i øst og vest ISSN 0909-4391 ISSN 0909-4391 September 2003 38. årgang nr. 3 Danish Westindian Society Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Indkaldelse til generalforsamling og til medlemsmøder i øst og vest Nissen på spil: Øerne

Læs mere

Læs om : Lån et kamera

Læs om : Lån et kamera Nummer 51 14. årgang April 2011 Billedfremstilling Lederpris Fastelavn Musikpædagog Café Kyndelmisse Kære Victor Udvekslingsstudent Studietur til Australien Blicheregnens Museum Se girokort til frivillig

Læs mere

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 2 Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 4 2005 43. årgang Medlemsbladet»ny

Læs mere

2 Maj 2008 65. Årgang

2 Maj 2008 65. Årgang 2 Maj 2008 65. Årgang SØVÆRNETS IDRÆTSFOR- ENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Vedbyholm 65 2650 Hvidovre kbravn@webspeed.dk SØVÆRNETS IDRÆTSFOR- ENING FREDERIKSHAVN Formand: Orlogskaptajn

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

INNER WHEEL. Sønderborg garden. Konkurrence side 6 Stafetten side 22 Gaveartikler side 23 Krimi side 30

INNER WHEEL. Sønderborg garden. Konkurrence side 6 Stafetten side 22 Gaveartikler side 23 Krimi side 30 INNER WHEEL DANMARK NR. 111 december 2007 29. ÅRGANG INNER WHEEL NYT Sønderborg garden Konkurrence side 6 Stafetten side 22 Gaveartikler side 23 Krimi side 30 Indhold Den nationale Repræsentant...................................4

Læs mere

40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG

40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG ny stemme 40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG »ny stemme«nr. 3 2003 41. Årgang Dansk Landsforening for Laryngectomerede (DLFL) Strandboulevarden 49, bygn. 1, st., DK-2100 København Ø Tlf.: 3525 7424, fax:

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset - Julegaveværksted - SPAR

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset - Julegaveværksted - SPAR LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset - Julegaveværksted - SPAR Vinsmagning - Fowli 2011 - Grøftekanten Elmehøj - Kirke-Nyt - Bålhøj Plantage Nummer 59 december 2010 - februar

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup NF-NYT nr. 2 maj 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Foto: Louise Boserup Foto: Louise Boserup Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen...

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Runesten - Badminton - Garantfest - Skolejubilæum Dansemus - Kirkenyt - PC-café - Købmand Frank

for Øster Brønderslev og Hallund området Runesten - Badminton - Garantfest - Skolejubilæum Dansemus - Kirkenyt - PC-café - Købmand Frank L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Runesten - Badminton - Garantfest - Skolejubilæum Dansemus - Kirkenyt - PC-café - Købmand Frank Fastelavn - Gadespejl - Udkantsområder - Dagplejen

Læs mere

C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N

C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N Foreningen for voksne CI-brugere N Y H E D S B L A D J U N I 2 0 1 0 9. Å R G A N G N R. 1 Fra netværkskurset. Fra Cafemødet med Decibel. Fra netværksmødet

Læs mere

NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE)

NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE) NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE) 21. NOVEMBER KAN NF-FORENINGEN FEJRE SIT 25ÅRS JUBILÆUM VI VED, DER ER HÅRDT BRUG FOR VORES FORENING, SÅ VORES HÅB FOR FREMTIDEN SKAL VÆRE, AT VI

Læs mere

Slægt & Data. 19. årgang

Slægt & Data. 19. årgang Slægt & Data December Nr. 4-2005 19. årgang Slægt Databehandling & december i Slægtsforskning 2005 1 Slægt & Data Indhold nr. 4 - december 2005 Udgives af Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk

Læs mere

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta Fiskergade 26, DK-4220 Korsør Telefon: (+45) 5838 3514 * E-mail: mogensbc@mail.dk OI-Magasinet Indhold Officielt medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

NYHEDSBREV. www.paedhist.dk. Dansk Pædagogisk Historisk Forening

NYHEDSBREV. www.paedhist.dk. Dansk Pædagogisk Historisk Forening Dansk Pædagogisk Historisk Forening NYHEDSBREV Kære Medlemmer www.paedhist.dk Indhold: 2 Referat af årsmøde og generalforsamling 6 Begrundelse for valg af ERNA-prismodtager 2015 8 Erik Nielsens foredrag:

Læs mere

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr. 2-2007

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr. 2-2007 Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr. 2-2007 DIS-Danmark Slægt & Data 2/2007 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 august-december 2009 Lokal miljøsang & # # c œ I D A/c

Læs mere

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Nr. 95 - Juni 2013 Indhold Indhold... 2 Hvorfor dog betale kontingent?... 3 Generalforsamling 2013... 4 Formandens beretning... 5 Dimissionstale 2012... 7 - ha tjek

Læs mere

- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN

- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN - og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN Årgang 57 - Nr. 111 - Juni 2008 Elevforeningen for TMR og Sejergaardsskolen Skolens hjemmeside www.sejergaardsskolen.dk

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere