Ang. behandling af sager om asbestforurening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ang. behandling af sager om asbestforurening"

Transkript

1 Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål vedrørende behandling af sager om asbestforurening. Spørgsmålene falder i 4 kategorier: Brand Renoveringsarbejder Tagrensning Deponering En Kommune vil gerne have en udtalelse fra Miljøstyrelsen om håndhævelse i sådanne sager. Miljøstyrelsens indledende bemærkninger Miljøstyrelsen skal indledningsvis oplyse, at det er kommunalbestyrelsen, der afgør om affald skal klassificeres som farligt affald eller som ikke-farligt affald jf. affaldsbekendtgørelsens 3, stk. 3 (bek. nr. 619 af 27 juni 2000). Kriterierne for hvad der er farligt affald fremgår af bilag 2, 3 og 4 i ovennævnte bekendtgørelse. Det affald, som er opført på listen i bilag 2, og som er markeret med fed skrifttype, er farligt, medmindre det kan påvises, at kriterierne i bilag 3 og 4 ikke er opfyldt. I affaldsbekendtgørelsens bilag 2, findes under to kategorier af affald indeholdende asbest asbestbaserede byggematerialer og asbestbaserede byggematerialer, støvende. Disse koder vil i den kommende liste over EAK-koder blive ændret til asbestholdige byggematerialer og asbestholdige byggematerialer, støvende. Miljøstyrelsen vurderer vejledende, at både stærkt støvende og støvende asbestholdigt affald skal klassificeres som farligt affald, mens ikke støvende asbestholdigt affald skal klassificeres som ikke-farligt affald. Eksempler på farligt asbestaffald vil efter Miljøstyrelsens vurdering være asbeststøv (fibre), filtre, bløde lofts- og vægplader, samt brudte, beskadigede eller bearbejdede tagplader indeholdende asbest. Mens hele ubeskadigede tagplader kan kategoriseres som ikke-støvende og dermed ikke-farligt affald. Der vil dog altid være behov for en konkret vurdering i den Mljøministeriet Miljøstyrelsen Strandgade København K Tlf.: Fax: Telex: miljoe dk CVR-nr.: EAN-nr.: (Drift) EAN-nr.: (Tilskud)

2 2 enkelte situation. Sammenhængende asbestplader, som ikke er støvende må betragtes som ikke-farligt affald. Ifølge miljøbeskyttelseslovens 43 er enhver der frembringer, opbevarer, behandler eller bortskaffer affald, ansvarlig for at der ikke opstår uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord. Når der er konstateret asbest-forurening, skal kommunen vurdere, om der er tale om jordforurening, som er omfattet af bestemmelserne i jordforureningsloven. Det skal vurderes konkret hvorvidt der er tale om en jordforurening, når det asbestholdige affald eller det tilførte asbestholdige materiale eller stof i et ikke ubetydeligt omfang er fysisk sammenblandet med den underliggende jord. Det må antages, at betegnelsen jordforurening også kan anvendes, når asbest ligger oven på jorden som asbeststøv og mindre asbestholdige stykker, og hvis det derved kan betragtes som en del af jordmiljøet svarende til en situation hvor der udlægges slagger på jorden som erstatning for grus og stenmaterialer. Hvis der er tale om en konstateret forurening af jord, som er omfattet af bestemmelserne i jordforureningsloven, skal der som udgangspunkt meddeles påbud om oprydning efter jordforureningslovens 41. Man skal imidlertid være opmærksom på at jordforureningsloven indeholder en række undtagelser, hvorefter jordforureningslovens 41 om påbud ikke finder anvendelse. Det kan f.eks. være hvis forureningen er sket som følge af brand. Der henvises i det hele til Miljøstyrelsens orientering om påbud i jordforureningssager. 1 I de tilfælde, hvor jordforureningslovens 41 ikke kan anvendes, må kommunen vurdere, hvorvidt miljøbeskyttelseslovens 46 eller 69, stk. 1, nr. 2 kan finde anvendelse. Regler for indskærpelse, herunder anvendelsen af miljøbeskyttelseslovens 69, stk. 1, nr. 2, er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning om håndhævelse af miljøbeskyttelsesloven. 2 Miljøbeskyttelseslovens 69, stk. 1, nr. 2, forudsætter, at kommunen kan påvise et ulovligt forhold, jf. 68. Det ulovlige forhold kan bestå i en manglende overholdelse af miljøbeskyttelseslovens 43 om affald eller 19 om jordforurening. Derudover kan der være tale om manglende overholdelse af anmeldepligten efter affaldsbekendtgørelsens 50 om anmeldelse af farligt affald eller 2 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om miljøregulering af visse aktiviteter. Der er efter miljøbeskyttelseslovens 46 mulighed for at meddele påbud uden, at der foreligger en overtrædelse af miljølovgivningen med henblik på at sikre, at affald opbevares, behandles og bortskaffes på forsvarlig måde. 1 Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 8, 2001: Påbud i jordforureningssager 2 Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 12, 1992: Håndhævelse af Miljøbeskyttelsesloven

3 3 Det bemærkes, at en jordforurening, som ikke fjernes, ikke automatisk skal kortlægges efter bestemmelserne i jordforureningsloven. Eventuel kortlægning sker efter amtets konkrete vurdering, jf. besvarelsen af nedenstående spørgsmål 3, 2. afsnit. Spørgsmål 1 På en grund er der forurenet med farligt affald. I hvilken udstrækning kan der forlanges oprydning? Miljøstyrelsens svar på spørgsmål 1: Et påbud efter miljøbeskyttelseslovens 46 har til formål at sikre, at grundejeren holder sin ejendom ren. Der kan således i udgangspunktet forlanges bortskaffelse af al henstående eller henliggende affald på ejendommen, når opbevaringen eller håndteringen af affaldet på grunden ikke er reguleret og dermed tilladt under særlige vilkår i henhold til anden lovgivning, kommunale regulativer eller konkrete afgørelser f.eks. dagrenovationsaffald. Ved et påbud i medfør af miljøbeskyttelseslovens 69, stk. 1, nr. 2, skal der ske genopretning af den hidtidige tilstand. Det samme er tilfældet for et påbud efter jordforureningslovens 41. Udgangspunktet er defor, at kommunen skal forlange oprydning til et niveau, hvor alt det tilførte affald og al den forårsagede jordforurening fjernes, såfremt det konkret kan miljø- eller sundhedsmæssigt begrundes. Det kan i nogle tilfælde være praktisk umuligt at få det sidste af det tilførte affald med. I sådanne tilfælde anbefales følgende fremgangsmåde: 1. Først fjernes alt, hvad der er synligt og rimeligt praktisk muligt at fjerne (typisk asbestplader og stykker deraf). 2. Dernæst opryddes resten til et niveau, hvor der ikke vil være sundhedsrisiko ved meget følsom arealanvendelse (bolig og børneinstitution), og hvor der ikke kan ske forurening af grundvand og overfladevand. Der er ikke udarbejdet grænseværdier til vurdering af jordforurening med asbest. I konkrete sager må der foretages en konkret risikovurdering baseret på de principper, som normalt lægges til grund ved fastlæggelse af jordkvalitetskriterier. 3 Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at indånding af fibre vil være den afgørende eksponeringsvej ved en risikovurdering af asbest. Miljøstyrelsen har ikke tilstrækkeligt grundlag til at vurdere i hvilken grad støv fra tagrensning/renovering/brand indeholder asbestfibre, eller i hvor høj grad fibre kan hvirvles op fra jorden. Miljøstyrelsen vil i efteråret igangsætte et projekt om risikovurdering af jord med asbestholdigt materiale. 3 Miljøstyrelsen har i Projekt om jord og grundvand fra Miljøstyrelsen, nr. 12, 1995, Toksikologiske kvalitetskriterier for jord og drikkevand, beskrevet de principper, der lægges til grund ved fastsættelse af kvalitetskriterier for jord og grundvand. I vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 1, 1992, Sundhedsmæssig vurdering af kemiske stoffer i drikkevand er baggrunden for principperne yderligere beskrevet.

4 4 Spørgsmål 2 Vil et depot med støvende asbestaffald automatisk udløse en kortlægning efter jordforureningsloven? Miljøstyrelsens svar på spørgsmål 2: Et igangværende depot skal som udgangspunkt ikke kortlægges, jf. kortlægningsvejledningens 4 afsnit I øvrigt sker kortlægning ikke automatisk, men efter amtets vurdering af, om der er grundlag for kortlægning, jf. lov om forurenet jord 3 til 5. Spørgsmål 3 Hvilke muligheder har kommunen, såfremt der efter en brand, en tagrensning eller en renovering ikke ryddes op? Kan der ske kortlægning efter jordforureningsloven? Miljøstyrelsens svar på spørgsmål 3: Kommunens muligheder belyses andre steder i nærværende besvarelse bl.a. også i svar til spørgsmål 9. Der kan også henvises til jordforureningslovens bestemmelser, herunder 68, stk. 4 om kommunens muligheder ved kortlagte arealer. Generelt gælder tilsvarende som i situationer, hvor der ikke er tale om asbest, men andre stoffer. I det omfang at amtet vurderer, at jorden efter en brand, en tagrensning eller en renovering er forurenet, så det opfylder betingelserne for kortlægning efter jordforureningslovens 4 og 5, skal grunden kortlægges. Jordforureningsloven tager ikke hensyn til, hvad der er årsag til forureningen, men baserer sig alene på det faktum, at grunden er forurenet i en grad, at det opfylder lovens betingelser for kortlægning. Hvis amtet i konkrete sager er i tvivl om, hvorvidt asbestfibre kan ophvirvles fra jorden, vil Miljøstyrelsen fraråde kortlægning, indtil der kommer mere viden fra det projekt, Miljøstyrelsen vil igangsætte, jf. svaret på spørgsmål 1. Spørgsmål 4 Kan der gives påbud om undersøgelse og oprydning efter jordforureningsloven ved: - ikke støvende asbestaffald - støvende asbestaffald - stærkt støvende asbestaffald Miljøstyrelsens svar på spørgsmål 4: Det har som udgangspunkt ingen betydning for påbud efter jordforureningslovens 40 og 41, hvor stærkt støvende en jordforurening er. Der henvises i øvrigt til de indledende bemærkninger. Spørgsmål 5 4 Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 8, 2000: Kortlægning af forurenede arealer

5 5 Hvem skal anmelde en midlertidig aktivitet som tagrensning firmaet eller ejendommen? Miljøstyrelsens svar på spørgsmål 5: Det fremgår af 2, stk. 1, nr. 2 og nr. 5 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om miljøregulering af visse aktiviteter, at den, der vil foretage bl.a. støvfrembringende bygningsfacadebehandling eller lignende udendørs aktiviteter, skal anmelde dette til tilsynsmyndigheden, inden aktiviteten påbegyndes. Anmeldepligten påhviler altså den, der er ansvarlig for arbejdets udførelse, typisk entreprenøren. Spørgsmål 6 Hvem er ansvarlig for håndtering, opbevaring, emballering og bortskaffelse af det farlige affald ved: - en brand - en tagrensning - en renovering Miljøstyrelsens svar på spørgsmål 6: Det fremgår af forespørgslens indledende bemærkninger, at spørgsmålet i udgangspunktet vedrører en aktivitet, som udføres af en form for entreprenør eller håndværksmæssig virksomhed hos en kunde. I dette tilfælde vil det i langt de fleste tilfælde være kunden, som udpeges som affaldsproducenten, og som derfor er ansvarlig for håndtering og bortskaffelse m.m af affaldet, uanset hvordan affaldet er fremkommet. I de tilfælde, hvor affaldet er placeret på en ejendom efter en brand, tagrensning eller renovering, er det efter miljøbeskyttelseslovens 46, jf. 43, i udgangspunktet grundejeren, på hvis grund affaldet er beliggende, der er ansvarlig for håndteringen og bortskaffelsen, og mod hvem et påbud om oprydning kan rettes. I de tilfælde, hvor affaldet er spredt til naboejendomme mv., er det således med udgangspunkt i 46, den der ejer ejendommen, hvor affaldet befinder sig, der er ansvarlig for oprydningen og bortskaffelsen, også selvom grundejeren ikke har været ansvarlig for placeringen af affaldet på ejendommen. miljøbeskyttelseslovens 46 giver ikke i udgangspunktet mulighed for en forurener kan forpligtes til at rydde op på fremmed ejendom. I disse tilfælde er grundejeren, der har affaldet liggende, henvist til at søge regres for de omkostninger, han er påført som følge af bortskaffelsen af affaldet, hos den for forholdet ansvarlige efter de almindelige erstatningsretlige regler. Det bemærkes, at kommunen naturligvis altid bør forsøge at få de to parter til at indgå en frivillig aftale om bortskaffelsen af affaldet forud anvendelsen af påbud efter 46. Spørgsmål 7

6 6 Hvem skal modtage påbud om genoprettelse af den hidtidige tilstand (fjernelse af det farlige affald) ved: - en brand - en tagrensning - en renovering Miljøstyrelsens svar på spørgsmål 7: Hvem, der skal modtage et påbud, afhænger af, hvilken hjemmel påbudet skal meddeles efter. Såfremt der meddeles et påbud efter jordforureningsloven, skal påbudet rettes til forureneren, jf.jordforureningslovens 41. Såfremt der meddeles et påbud efter miljøbeskyttelseslovens 69, skal påbudet rettes til den ansvarlige for forholdene. Som nævnt i svaret til spørgsmål 6 vil dette i et virksomhed/kunde-forhold oftest være kunden, der er ansvarlig for bortskaffelse af affaldet. Hvis påbudet meddeles efter 46, vil det til gengæld ofte være grundejeren, der har affaldet liggende, som påbudet skal rettes til. Der henvises i øvrigt til de indledende bemærkninger. Spørgsmål 8 Er der forskel på, hvilke regler der anvendes, når asbesten eksempelvis ligger på jorden i forhold til eksempelvis ligger på terrassen eller hænger på facader/vinduer? Miljøstyrelsens svar på spørgsmål 8: I det omfang, at asbesten ligger på terrassen eller hænger på facader eller vinduer, vil det ikke kunne betragtes som jordforurening. Det vil derfor være at betragte som farligt affald, hvorfor det i den sammenhæng skal behandles efter reglerne herom. Der henvises i øvrigt til de indledende bemærkninger. Spørgsmål 9 Hvornår vil selvhjælp kunne komme på tale? Miljøstyrelsens svar på spørgsmål 9: Kommunen har efter miljøbeskyttelseslovens 68 pligt til at foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Efter miljøbeskyttelseslovens 69 kan kommunen benytte sig af forbud mod fortsat og eventuelt forlange virksomheden fjernet, påbud om at genoprette den hidtidige tilstand, påbud til producenten eller importøren om at tilbagetage et ulovligt produkt eller en ulovlig vare fra markedet eller lade påbudte foranstaltninger udføre for den ansvarliges regning. Kommunen har mulighed for at udføre selvhjælpshandlinger efter miljøbeskyttelseslovens 69, stk. 1, nr. 4. Der er desuden efter miljøbeskyttelseslovens 70 en pligt til straks at skride til selvhjælpshandlinger, såfremt betingelserne heri er opfyldt. Miljøbeskyttelseslovens 68 jf. 69 udgør en pligt til selvhjælpshandlinger,

7 7 som opfølgning på et påbud/forbud eller en indskærpelse, hvis andre mindre indgribende midler ingen effekt har. Det fremgår af ordlyden af 70, stk. 1, at tilsynsmyndigheden har pligt til i visse tilfælde at iværksætte selvhjælpshandlinger. Der skal dog være tale om overhængende alvorlig fare for sundheden og et øjeblikkelig indgreb skal være påkrævet for at afværge en væsentlig forurening eller forureningens udbredelse. I bestemmelsen anvendes udtrykket øjeblikkelig indgreb er påkrævet, hvilket må antages at tage sigte på miljøskader af en vis kvalificeret karakter. I forhold til anvendelse af formuleringen væsentlig forurening betyder dette, at selvhjælpshandlinger først er berettiget, når forureningen ligger på et niveau, hvor der sker omfangsrige og/eller uoprettelige skader på miljøet. Der vil i forhold til en selvhjælpshandling efter miljøbeskyttelseslovens 70, stk. 1 sjældent være tvivl om, hvorvidt forudsætningen for og dermed pligten til umiddelbare selvhjælpsforanstaltninger er til stede. Tilsynsmyndigheden bør i tvivlssituationer være opmærksom på, at jo længere tid der går, før selvhjælpshandlingen besluttes og iværksættes, jo vanskeligere vil det efterfølgende blive at argumentere for, at indgreb uden forudgående påbud var nødvendigt, hvilket er betingelsen for fuldt ud at kræve udgifterne dækket af forureneren. Der er i forhold til jordforurening flere muligheder for at foretage selvhjælpshandlinger. En regel tilsvarende miljøbeskyttelseslovens 69, stk. 1, nr. 4 findes i jordforureningslovens 68, stk. 1 og en regel svarende til miljøbeskyttelseslovens 70, stk. 1 findes i jordforureningslovens 68, stk. 2. Amtsrådet har desuden efter jordforureningslovens 17, stk. 1 hjemmel til at foretage undersøgelser og oprydning af arealet uden forudgående påbud. Kommunen kan foretage undersøgelses- og afværgeforanstaltninger efter jordforureningslovens 68, stk. 4. Udførelsen af en selvhjælpshandling kræver, at forurenerens forpligtelse kan afgrænses til bestemte foranstaltninger. Dvs. at hvis et påbud angiver, at forureningen skal nedbringes til et bestemt niveau, hvorefter det overlades til virksomheden/borgeren at træffe de nødvendige foranstaltninger, da kan det være nødvendigt med et påbud, der stiller krav om bestemte foranstaltninger. Det er forud for udførelse af selvhjælpshandlinger nødvendigt at iagttage proportionalitetsprincippet. Det er nødvendigt at overveje, om der kan anvendes et mindre indgribende middel til lovliggørelse af forholdene. Et indgreb skal naturligvis stå i et rimeligt forhold til det, der opnås herved. Proportionalitetsprincippet gælder såvel den praktiske udførelse som de økonomiske omkostninger. Afslutningsvist vil Miljøstyrelsen henlede opmærksomheden på bekendtgørelse af byggelov nr. 452 af 24. juni og bekendtgørelse nr af 21. december 2004 om asbest. Med venlig hilsen

8 Jacob Brandt 8

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2009 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 FORMÅL 7 1.2 BRUG AF VEJLEDNINGEN 7 2 JORDFORURENINGSLOVENS REGLER

Læs mere

Lovteknik og regeludarbejdelse EnviNa den 28. april 2015 Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Kursets emne et håndværk Principperne for lovteknik har til formål at skabe høj kvalitet i generelle retsforskrifter

Læs mere

Støjulemper fra vognmandsvirksomhed på naboejendom

Støjulemper fra vognmandsvirksomhed på naboejendom 31-03- 2011 TILSYNET Støjulemper fra vognmandsvirksomhed på naboejendom Du har den 28. februar 2010 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland. Din henvendelse er siden fulgt op af en række

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 Sag 232/2011 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen

Læs mere

sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme rod, skrot og affald

sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme rod, skrot og affald By, Erhverv og Kultur Dato: 9. marts 2010 Handlingsplan for sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme rod, skrot og affald Sagsbehandler: Lisbeth Andresen Sagsnummer: 2009100484E By, Erhverv og Kultur

Læs mere

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende håndtering af skimmelsvampeangreb X har ved brev af 14. juli 2009 på vegne Y rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed vedrørende lovligheden af

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening. RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. Natur-

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny.

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk [Denne tilladelse eller udkast til tilladelse vedlægges et følgebrev, hvor der for udkast angives periode for

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 1/2014. Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie. Tilbagekaldelse af spanske oliven

Nordisk Forsikringstidskrift 1/2014. Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie. Tilbagekaldelse af spanske oliven Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie Tilbagekaldelse af spanske oliven I forbindelse med produktionen af nogle sorte oliven i Spanien sker der en fejl i produktionsprocessen. Fejlen indebærer,

Læs mere

282 af 22/03 2007 Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven)

282 af 22/03 2007 Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven) Side 1 af 37 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S Dansk Shell, Hjortespringvej

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S Dansk Shell, Hjortespringvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00393 Ref.: LJE AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse

Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse X 09-07- 2010 Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Du har ved mail af 17. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Miljøklausuler i leje- og købskontrakter. Anne Sophie K. Vilsbøll Uddannelsesdagen 2015

Miljøklausuler i leje- og købskontrakter. Anne Sophie K. Vilsbøll Uddannelsesdagen 2015 Miljøklausuler i leje- og købskontrakter Anne Sophie K. Vilsbøll Uddannelsesdagen 2015 2 Miljøklausuler i leje- og købskontrakter Disposition: Grundlæggende om regulering af miljøspørgsmål i aftaleklausuler

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere