' HUO. UIU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "' HUO. UIU anneh@roskilde.dk"

Transkript

1 ROSKILDE KOMMUNE jobcenter T Roskilde Kommunernes Landsforening og Undervisningsministeriet Postadresse , Jobcenter Roskilde Weidekampsgade 10 Kogevej 90 Postboks Roskilde 2300 København S l r^.... KL-JOURNAL Att.: Konsulent Niels Bjerrum 0 7 AUC onin Fax: ' HUO. UIU Ansøgning om projektmidler gennem puljen "Sæt skub i egu 2.0" 2 3 a u 9 u s l Gennem vedlagte ansøgning søger Roskilde Kommune om økonomisk støtte til et projekt, "Effektvurdering af øget anvendelse af EGU i jobcenterregi". Projektet skal sætte (endnu mere) skub i anvendelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Roskilde Kommunes bestræbelser for at få alle unge i gang med en uddannelse. Roskilde Kommune har aktuelt 25 EGU-årspladser og der arbejdes på, at det fra og med Budget 2011 bliver muligt at udvide dette antal til 41 årspladser. Uafhængigt om denne ramme kan tilvejebringes, ønskes vedlagte projekt iværksat for 16 EGU-elever i Roskilde Kommune. ID: Afsnit: Jobcenterchefen Ref. aha Dir tlf EAN-nr Henvendelser omkring denne ansøgning bedes rettet til jobcenterchef Anne Haarløv eller tlf ) eller leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning i Roskilde, Frank Gravesen eller tlf ). Venlia hilsen veniigniis f t^won 1? I i/n Evan Lynnerup Formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Åbningstider mandag-onsdag torsdag fredag Telefontider mandag-onsdag 8-15 torsdag fredag8-13

2 1 ANSØGNING: 1. Projektets titel Effektvurdering af øget anvendelse af EGU i jobcenterregi. 2. Kommunens navn, adresse, tlf.nr., , www og samarbejdspartnere Roskilde kommune, Køgevej Roskilde. roskilde.dk Samarbejdspartnere: UU-Roskilde, Roskilde Produktionsskole og Roskilde tekniske skole. 3. Informationer om projektlederen Peter Fløe Uddannelsesvejleder Tlf: Baggrund Roskilde Kommune har gennem en lang årrække anvendt EGU som del af uddannelsesstrategien over for unge med særlige behov. I de første år, hvor kommunerne kunne tilbyde EGU, lå ansvaret i ungdomsskoleregi, derefter i ungdomsvejledningen. I de sidste 6 år har det lokale UU-Roskilde varetaget den praktiske tilrettelæggelse i samarbejde med bl.a. produktionsskolen. Roskilde Kommune har gennem tiden budgetteret med 25 EGU-pladser. Dette budgetterede antal er imidlertid ikke udvidet - hverken som følge af kommunesammenlægningen eller som følge af ønsket om, at 95 % af en ungdomsårgang i 2015 gennemfører en ungdomsuddannelse. Pt. ligger gennemførelsesprocenten i Roskilde kommune på ca. 86 %. Der har gennem længere tid været et ønske - fra de unge, forældre, vejledere, sagsbehandlere og uddannelsesinstitutioner - om øget brug af EGU, som ramme for opkvalificerende forløb. I det sidste år er der sat nye lokale initiativer i gang (som del iet intensiveret samarbejde mellem kommunen (herunder UU), produktionsskole og teknisk skole) for at forberede flere uddannelsessvage unge til uddannelse. I dette arbejde er det tydeligt, at behovet for EGU er større end der er mulighed for at tilbyde. Det betyder, at behovet for EGU langt overstiger de 25 budgetterede pladser (snarere 45-60). Samtidig er der kommet en økonomisk krise, der dels presser kommunens økonomi, og dels presser virksomhederne over en bred kam. Denne situation resulterer i, at kommunen har politisk svært ved at prioritere flere midler til EGU, ligesom at jobcenteret oplever det sværere at få de uuddannede og ikke-uddannelsesparate unge ud i ordinære jobs. 5. Målgruppeafklaring Som følge af ungepakken skal jobcentrene også til at forholde sig til målgruppen af årige, der ikke er uddannelsesparate. I UU-Roskilde skønnes det, at der i denne gruppe befm-

3 2 der sigca. 25, hvor EGU er det tilbud, der bedst kunne motivere disse unge efter et forudgående intensivt vejledningsforløb. Dernæst er der gruppen af årige. I forhold til de nye matchkategorier vil vi på forhånd udelukke at finde potentielle EGU-elever i match 3. I matchgruppe 2 - der har andre problemer end ledighed, men alligevel er indsatsklare - er det klart, at en del af disse vil kunne blive EGU-elever i et godt forberedende samarbejde med Jobcentret. Pt. befinder der sig 181 personer i denne kategori. Vi skønner ud fra de hidtidige erfaringer, at ca. 1/3 af disse er potentielle EGU-elever. (Dernæst ligger der erfaringsmæssigt også nogle i match 1, men det er alt for usikkert at skønne om dette antal. Desuden er der de årige og dem mellem 18-25, der slet ikke er tilmeldt jobcentret - her er det også yderst usikkert hvor mange der kunne være EGUpotentieile). Projektet vil søge at koncentrere indsatsen for dels de unge under 18, som jobcenteret skal forholde sig til som følge af ungepakken og dels (og som hovedvægt) de unge fra 18-25, der har andre problemer end ledighed - det kunne være misbrugs-, sociale eller indlæringsmæssige problemer. 6. Formål Projektets formål er at klargøre de økonomiske og kvalitative effekter, der ligger i, at deri højere grad anvendes EGU i jobcenterregi.det må som udgangspunkt formodes, at der ligger effekter i følgende forhold på både kortere og længere sigt: 1. EGU har på sigt en effekt, der gør,at flere unge kommer ud af kontanthjælpssystemet, og at den yngre målgruppe, der er fokus på i ungepakken, ikke kommer ind i systemet (eller kun i begrænset omfang). Dette søges verificeret i projektet. 2. At igangsætte 16 EGU-pladser for gruppen af EGU-potentielle unge og derefter undersøge de økonomiske konsekvenser for kommunen ved at sammenligne udgifterne til EGU-forløbene med sammenlignelige ordinære kontanthjælps forløb. Mindst 5 af de 16 praktikpladser skal være i offentlig regi. 3. At tilføje en kvalitativ vurdering af EGU-tilbuddet ved interviews med unge og relevante samarbejdspartnere (arbejdsgivere, jobcentermedarbejdere m.fl.) om relevans af tilbuddet. 4. At opnå synergieffekter og dermed bedre EGU-forløb ved øget vidensdeling mellem vejledere og jobcentersagsbehandlere, både i visitation og forløbsplanlægning og i virksomhedskontakten ved at skaffe flere EGU-praktikpladser via praktikordninger og anvendelse af virksomhedscentre. Det skal ske ved at bringe EGU mere i spil i jobcenterregi (især overfor det netop etablerede ungeteam, der varetager opgaver vedr. unge under 30). 5. At projektets resultater munder ud iet brugbart kommunalt beslutningsgrundlag (som eksemplarisk kan benyttes af andre kommuner) og som forhåbentlig kan bevirke en permanentgørelse af EGU i Roskilde på et højere kvalitativt og kvantitativt niveau (mindst 41 pladser efter projektet). 7. Aktiviteter og organisering Projektets koordinator, der ansættelsesmæssigt er forankret på UU, men i sin praktiske funktion er tværgående mellem UU, jobcenter og produktionsskole, vil være ansvarlig for følgende i projektperioden:

4 3 1. Unge: Projektet skal have en fødekæde af EGU-potentielle kontanthjælpsmodtagere (eller i den beskrevne målgruppen herfor) via et intenst samarbejde mellem jobcenter, UU, produktionsskole og teknisk skole. Dette samarbejde er allerede i gang og en base for aktiviteter for ikke-uddannelsesparate unge i denne målgruppe er etableret, som konsekvens af dette samarbejde. Denne base udgør en glimrende fødekæde til nye igangsatte forløb. 2. Praktikpladser: Der etableres et udstrakt samarbejde med jobcenter om at opstøve flere EGU-praktikpladser. I denne forbindelse gøres et særligt fremstød på virksomhedscentrene som praktikvirksomheder. 3. Effekt: I løbet af 2011 forventes p.t. en budgetmæssig ramme, der muliggør at det samlede antal EGU-unge kommer op på omkring 41. Alternativt søges projektet gennemført indenfor den allerede givne ramme. I løbet af 2012 laves en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af effekten af de 16 igangsatte EGU-pladser - hvad koster det reelt kommunen, hvordan udnyttes ressourcerne bedst i tværgående samarbejde, præcisering af hvilken målgruppe der afgørende kan profitere af EGU og hvordan sikres kvaliteten optimalt i forløbene. 8. Succeskriterier 1. Allerede primo 2011 igangsættes 16 EGU-forløb hovedsageligt inden for kontanthjælpsmålgruppen. 2. Det kan igennem projektet verificeres, at forløbene også er en økonomisk god investering for kommunen (kommuner), og at EGU-budgettet på den baggrund permanent udvides i forhold til nuværende situation. 3. Dokumentation og beskrivelse af effekten af øgede samarbejdsrelationer omkring EGU-forløbene og deres kvalitative betydning. 9. Formidling, evaluering og forankring Med udgangspunkt i evalueringen af projektet og de erfaringer, der er samlet her, udarbejdes udover et beslutningsgrundlag også et IT-baseret inspirationskatalog, der rummer de muligheder, der ligger i øget fokusering på EGU i jobcentre. Dette stilles til rådighed for relevante aktører og politikere i kommunen i det videre arbejde med forankringen af flere EGU-forløb samt for KL (og dermed andre kommuner). Endvidere vil registreringer på en speciel EGU-database om elevernes uddannelsesforløb give mulighed for en løbende dokumentation, der kan danne grundlag for slutevaluering af EGU-forløbene i projektperioden. Desuden spiller projektet godt sammen med et CABI-projekt, som består af følgende samarbejdspartnere: Roskilde Tekniske Skole, Roskilde Produktionsskole, Jobcenter- Roskilde, Familie og Børn (Socialfoivaltaingen) samt UU-Roskilde. Her følges de unge gennem en årrække og derigennem ligger der mulighed for udefrakommende evaluering af nogle af forløbene, der kan supplere egne interne refleksioner og dokumentation. Hvordan EGU-tilbudet spiller sammen med kontanthjælpssystemet i Roskilde Kommune, vil blive fulgt og beskrevet nøje. Forhåbentlig bliver resultaterne så positive at der efter 2012 og selvfølgelig gerne inden) kan blive tale om en permanentgørelse af EGUén

5 4 på et højere niveau i Roskilde kommune samt at projektet kan danne inspiration for at andre Jobcentre i landet i højere grad benytter sig af EGU i arbejdet med at flere unge opnår selvforsørgelse og uddannelse. 10. Økonomi og tidsplan Det samlede budget udgør kr. fordelt over 2 år og Heraf søges om kr. I 2011 er der iværksat 16 EGU-forløb i Roskilde Kommune, der bliver fulgt tæt i overensstemmelse med projektbeskrivelsen.. I løbet af 2012 udarbejdes både kvalitative og kvantitative analyser, der skal anvendes som grundlag for beslutningsgrundlag for en permanentgørelse og forankring på et højere niveau eller som inspiration for andre kommuner i forbindelse med analyse af synergieffekter omkring EGUanvendelse i jobcenterregi. Budget 2011 og 2012 Aktivitet / aktør Timeløn ell. honorar Timer I alt kr. KL Roskilde Kommune Projekdedelse Formidling Evaluering Udvikling af EGU-forløb lait

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU)

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Juni 2009 ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) INDHOLD 1. Konklusion

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Ledige unge på Lolland

Ledige unge på Lolland Jobcenter Lolland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Ledige unge på Lolland Maj 2010 Lolland COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Jobcenter

Læs mere

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Unge i Job - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Direktørområdet Borgerservice, Job og Velfærd Center for Job og Ydelse Vedtaget i byrådet

Læs mere

Evaluering af AKT projektet: Job og uddannelse for borgere på Vestegnen med Adfærds-, Kontakt- og Trivselsvanskeligheder.

Evaluering af AKT projektet: Job og uddannelse for borgere på Vestegnen med Adfærds-, Kontakt- og Trivselsvanskeligheder. Evaluering af AKT projektet: Job og uddannelse for borgere på Vestegnen med Adfærds-, Kontakt- og Trivselsvanskeligheder Juli 2014 1 Indhold Indledning 3 Om projekt AKT-Vestegnen... 3 Målgruppen... 4 Læsevejledning

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS AFBRUD FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS 2012 RAPPORTEN OMFATTER PERIODEN 1.8. 2011 31.7. 2012. JOB&UDDANNELSE, UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, JOBCENTER AARHUS. APRIL 2013. 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 12. juni 2012 Sag nr. 35 Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv 4 bilag Sag 1 Bilag 1 Projektbeskrivelse

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune Beskæftigelsespolitik 2013-2016 Ringsted Kommune Beskæftigelsesplan 2014 - med forbehold for Byrådets godkendelse af virksomhedsmål. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Beskæftigelsespolitik

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Nordfyns Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 Ministermål 1... 5 Ministermål 2... 6 Ministermål 3...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg Beskæftigelsesplan 2009 - fokus på forebyggelse og tidlig indsats Jobcenter Silkeborg Indhold. Indledning 3 Side Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens udmeldte overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 07.09.2012 kl. 12:00 Hotel Søparken Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 07.09.2012 Punkter på åbent møde: 77. Ungestrategi for Jammerbugt Kommune herunder høringssvar

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2014 Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Provenuet fra øget virksomhedsindsats anvendes til

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

K^Si H Nørtoft Trivsel

K^Si H Nørtoft Trivsel K^Si H Nørtoft Trivsel,^'S en personlig relation W Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Faaborg-Midtfyn: "Proaktive Unge" Rette valg af uddannelse Ansøgeroplysninger: Nørtoft Trivsel Sdr. Højrupvejen

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Break Projektbeskrivelse af Ungeindsats Himmerland herunder Basen Resuméet beskriver kort projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter.

Break Projektbeskrivelse af Ungeindsats Himmerland herunder Basen Resuméet beskriver kort projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter. Break Projektbeskrivelse af Ungeindsats Himmerland herunder Basen Resuméet beskriver kort projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter. Kort resumé af projektet: Formålet med projektet er

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier Februar 2014 Indhold 1.0 Indledning 03 2.0 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 04

Læs mere