Hvad er en lokalplan?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad er en lokalplan?"

Transkript

1 N N 6 r! for Lumby landsby

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, fx om : - anvendelse - udstykning - vej- og stiforhold - placering og udformning af bebyggelsen samt materialer - bevaring af bygninger og landskabstræk - sikring af friarealer - fællesanlæg Ifølge kommuneplanloven skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri eller anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes igang Hensigten er at sikre en sammenhæng i planlægningen Desuden skal der udarbejdes lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse Herudover kan byrådet altid fastlægge nærmere bestemmelser for et område i en lokalplan Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag, og byrådet skal tage stilling hertil, inden planen kan vedtages endeligt Efter byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på ejendommene inden for planens område

3 Indhold Lokalplanens baggrund Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning 2 Lokalplanens retsvirkninger 5 Lokalplanens bestemmelser 7 1 Lokalplanens formål -7 2 Område- og zonestatus j 7 3 Områdets anvendelse 8 4 Udstykninger 9 5 Vej- og stiforhold j 9 6 Bebyggelsens omfang og placering 9 7 Bebyggelsens ydre fremtræden j 9 8 Ubebyggede arealer 10 9 Forudsætning for ibrugtagning Tilladelse fra andre myndigheder Servitutter 10

4 Lokalplanens baggrund Lokalplanen omfatter Lumby landsby, som ligger omkring H C Lumbyes Vej Afgrænsningen er vist på kortbilaget arealet mellem boldbanen og Bladstrupvej til erhvervsformål Dette udlæg af et erhvervsområde skal blev der udarbejdet en registrant for Lumby for at kortlægge landsbyens arkitektoniske og kulturhistoriske værdier Den byudvikling, der er sket i Lumby, er overvejende placeret syd for landsbyen Gennem nogen tid har der været ønske om et lokalt erhvervsområde i Lumby, l lokalplanen er der forslag om at udlægge

5 ses som en endelig afrunding af Lumby, idet en evt senere udvidelse af området ikke forekommer hensigtsmæssig Arealerne mellem Lumby og Bladstrupvej er udlagt til jordbrug Der er ikke planer om at inddrage disse arealer til byudviklingsformål Lokalplanens indhold Lokalplanen indeholder bestemmelser om områdets anvendelse, byggemuligheder m m Lokalplanen er opdelt i fire områder : B Boligformål LB Boligformål og landbrugsformål F Friareal - idrætsformål E Erhvervsformål Lokalplanen indeholder desuden bevarende bestemmelser om landsbymiljøet, herunder om muligheder for ændret anvendelse af overflødige landbrugsbygninger Formålet med lokalplanen er at bevare og styrke landsbymiljøet omkring H C Lumbyes Vej samt udlægge et mindre område til lokalt erhvervsområde Bevaringsbestemmelserne knytter sig især til den nordlige del af Lumby med den karakteristiske landsbybebyggelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Kommuneplanen Lokalplanen er i kommuneplanens 3- rammer omfattet af områderne , og del af Ved kommuneplantillæg nr 11 3 udskilles

6 fra område 11 J1 et nyt erhvervsområde 11 E1 Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplan og kommuneplantillæg Det areal, som i paragraf 3-rammerne er udlagt til friareal, er ikke omfattet af lokalplanen, idet det ikke pt skønnes hensigtsmæssigt at inddrage arealet i byzone og dermed udløse betaling af frigørelsesafgift og kommunal overtagelsespligt Andre lokalplaner I Lumby er der tidligere vedtaget to lokalplaner : Lokalplan nr , som omfatter ejendommen Slettensvej 351, udlægger ejendommen til offentligt formål (varmecentral) Lokalplan nr , som omfatter et areal nordvest for Lumby Skole samt Lumby Skole, udlægger arealet til boligformål og offentlig service Registranten skal således fortsat opfattes som en hjælp til landsbyfællesskabet om at udpege og dermed sørge for, at de største værdier i Lumby kan blive bevaret og beskyttet gennem en fælles indsats I forbindelse med eventuelle fremtidige bygnings-, renoverings- eller beplantningsmæssige opgaver er Odense kommune, magistratens 2 afdeling fortsat parat til at yde bistand i form af gode råd og vejledning Tekniske forsyninger Lumby hører under EFFLA's forsyningsområde Fjernvarmeforsyning varetages af Odense kommunale Fjernvarmeforsyning Vandforsyning varetages af Odense Vandforsyning Registranten for Lumby blev der udarbejdet en registrant for Lumby Registranten indeholder en historisk oversigt, en beskrivelse af landskabet omkring Lumby samt af Lumby landsby l registranten findes en detaljeret beskrivelse af de enkelte bygninger i Lumby Også de naturmæssige forhold er nærmere beskrevet Specielt er bevaringsværdig beplantning - træer, hække og levende hegn - indtegnet på et kortbilag i registranten Skole Lokalplanområdet hører under Lumby skoledistrikt Kollektiv trafik Lumby betjenes af Odense Bytrafiks linier 73 og 75, der kører ad H C Lumbyes Vej og Kvadrillevej med endestation ved varmecentralen på Slettensvej Trafikforhold Lumby er placeret omkring H C Lumbyes Vej, som er gennemgående Fra Hj C Lumbyes Vej udgår en del side-

7 Der er planer om at trafiksanere H C Lumbyes Vej Trafiksaneringen placeres på strækningen ud for kirken Der udlægges areal til ny vej i det planlagte erhvervsområde Vejen placeres i arealets nordside og tilsluttes Cecilievej i en afstand af ca 80 m fra Bladstrupvej veje, som overvejende er blinde eller "lukket", i slutningen af 1950'erne blev der åbnet en ny vej øst om Lumby - Slettensvej I slutningen af 1970'erne blev Slettensvej erstattet af Otterupvej, og Slettensvej blev endrillevej blind vej, som ender lige nord for Kva- - beskyttelseszoner Fredningsforhold Der er tinglyst fredningsbestemmelser på del af matr nr 16b, 17a og 73j Lumby Kirke er omfattet af naturfredningslovens 47b om max byggehøjde inden for en afstand af 300 m l regionplan er der fastlagt beskyttelseszone for Lumby Kirke beskyttelseszonen ligger vest for kirken Der er ikke planlagt ny bebyggelse inden for beskyttelseszonen

8 Miljørmæssige forhold Erhvervsområdet grænser mod nord til et idrætsanlæg, mod vest, syd og øst grænser det til det åbne land Grænseværdierne for støjniveauet fra virksomhederne forudsættes ikke at overskride 55/45/40 db(a) Nærmeste boligområde ligger min 150 m fra erhvervsområdet Grænseværdien for støjbelastningen i boligområdet er 45140/35 db(a), Afstanden på min 150 m mellem erhvervsområdet og boligområdet bevirker, at grænseværdien i boligområdet ikke overskrides Rekreative forhold Landsbyens offentlige friarealer er hovedsageligplads knyttet til Lumby Skole og idræts- Herudover er der i forbindelse med de større boligudstykninger anlagt private friarealer Med den igangværende renovering af Lumby Mølle har landsbyfællesskabet i øvrigt her fået et markant og meget brugt samlingssted i området Derfor udlægger lokalplanen ikke nye friarealer i Lumby Kloakforhold De godkendte kloakoplande i Lumby er 611-1, 611-2, 611-3, 611-4, , som alle er fælleskloakerede, samt , som omfatter arealerne omkring boldbanerne, der er separatkloakerede Det planlagte erhvervsområde ligger uden for godkendt kloakopland og vil kræve en udvidelse af kloakoplandet Spildevandet fra området kan ledes til eksisterende kloakledninger og videre til Nordvestenlægget Nærmeste bolig i det åbne land ligger ca 40 m fra erhvervsområdet Grænseværdien for støjbelastning i det åbne land vurderes i hvert enkelt tilfælde, men fastsættes imidlertid ofte til 55/45/40 db(a), som er den samme, der gælder for nævnte erhvervsområde Lo k vi l p la rie ris retsvirkninger Efter Odense byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv, der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt (eller fastholdt) ved lokalplanen

9 Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan Lokalplanforslaget indeholder i afsnit 2 1 bestemmelser om, at en del af det af planen omfattede område overføres til byzone Retsvirkningerne heraf fremgår bl a af lov om frigørelsesafgift Lokalplanen indeholder bestemmelse om, at en del af bebyggelsen ikke må nedrives uden tilladelse fra byrådet Hvis en sådan tilladelse nægtes, kan ejeren efter kommuneplanlovens 33 under visse forudsætninger forlange, at ejendommen overtages af Odense kommune mod erstatning Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen

10 Lokalplanens bestemmelser I henhold til lov om kommuneplanlægning (jf miljøministeriets bekendtgørelse nr 918 af 22 december 1989, jf lov nr, 270 af 2 maj 1990) fastsættes følgende bestemmelser for det i afsnit 2 1 nævnte område 1 Lo al lanens formål 1 1 Lokalplanen har til formål - at udlægge et mindre areal ved Bladstrupvej-Cecilievej til erhvervsformål - at overføre område E fra landzone til byzone - at fastlægge bestemmelser for anvendelsen af overflødiggjorte landbrugsbygninger til enten boligformål eller erhvervsformål - at udlægge lokalplanområdet til boligformål, friarealer mm - at fastlægge bestemmelser for opførelse af ny bebyggelse - at skabe grundlag for, at eksisterende karakteristisk bebyggelse med tilhørende omgivelser bevares - at skabe grundlag for, at karakteristiske træer og hegn bevares Endvidere skal lokalplanen med baggrund i kommuneplanen samt registranten for Lumby sikre de kulturhistoriske værdier i landsbyen 2 Område- og zonestatus, 2 1 Lokalplanen afgrænses som vist på vedlagte kortbilag og omfatter følgende matrikelnumre : Matr nr i byzone : 1 p, 1 q, 1 r, 1 s, 2b, 2c, 2d, 2e, 15ø, 15ac, 15ad, 15ae, 15af, 15ag, 15ah, 15ai, 15ak, 15a1, 15am, 15an, 15ao, 15ap, 15aq, 15ar, 15as, 15at, 15au, 16p, 16ac, 16ae, 16af, 16ag, 16ah, 16ai, 16ak, 16a1, 16am, 16an, 16ao, 16ap, 16as, 16at, 16au, 16ax, 16ay, 16az, 16aæ, 16aø, 16ba, 16bb, 16bc, 16bd, 16be, 16bf, 16bk, 16bl, 16bm, 16bn, 16bo, 16bp, 17a, 17g, 17h, 171, 17m, 17n, 17o, 17p, 17q, 17v, 17y, 17z, 17ø, 17aa, 17ab, 17ac, 17ad, 17ae, 17af, 17ag, 17ah, 17ai, 17am, 17an, 17ao, 17ap, 17aq, 17as, 17at, 17au, 17av, 17ax, 17ay, 17az, 17aæ, 17ba, 17bb, 17bc, 17bd, 17be, 17bf, 17bg, 17bh, 17bi, 17b 17bm, 17bn, 17bo, 17bp, 17bq, 17br, 17bs, 17bt, 17bu, 17bv, 17bx, 17by, 17bz, 17bæ, 17bø, 17ca, 17cb, 17cc, 17cd, 17ce, 17cf, 17cg, 17ch, 17ci, 17ck, 17c1, 17cm, 17cn, 17co, 17cp, 17cq, 17cr, 17cs, 17ct, 17cu, 17cv, 17cx, 17cy, 17cz,

11 17cæ, 17cø, 17da, 17db, 17dc, 17di, 181, 18m, 18n, 18q, 18r, 18s, 18t, 22b, 22c, 22d, 22e, 40b, 45, 47, 55a, 55b, 55c, 58 Matr n r i landzone : 1 b, lo, 3b, 3c, 6g, 6h, 6o, 6p, 7i, 8d, 8g, 8n, 8o, 8p, 8q, 8r, 8s, 8t, 10m, 10r, 10s, 10ad, 111, 11 m, 11 n, 11 o, 11 r, 12e, 14e, 14m, 15a, 16b, 17a, 18a, 18i, 19a, 19k, 20b, 39b, 41, 42, 43, 44, 48, 49a, 52a, 52b, 53, 57, 59, 63, 70a, 70b, 72, 73, del af 1a, 1m, 5a, 5k, 6a, 6n, 7a, 8a, 8v, 9a, 10a, 10q, 11 a, 1 1 aa, 12a, 13a, 14a, alle Lumby By, Lumby samt alle parceller, der udstykkes herfra efter den 3 september 1991 Med offentliggørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan overføres område E til byzone Derudover sker der ingen ændringer i zonestatus'en 2 2 Lokalplanens område opdeles som vist i kortbilaget : B Boligformål LB Boligformål og jordbrugsformål F Friareal - idrætsformål E Erhvervsformål 23 Landbrugsejendommene er som hovedregel undergivet landbrugspligt Landbrugspligten skal dog ikke være til hinder for, at kommunen kan tillade, at arealer inden for lokalplanens område tages i brug til de i lokalplanen angivne formål 3 Områdets anvendelse 3 1 Område udlægges til boligformål Det kan tillades, at der opføres/indrettes lav boligbebyggelse, mindre butikker, institutioner, mindre erhvervsvirksomheder, der kan indpasses i området uden genevirkninger for omgivelserne Desuden udlægges areal til kirke og kirkegård 3 2 Område L udlægges til bolig- og jordbrugsformål Ny bebyggelse må - bortset fra bebyggelse til jordbrugsformål - kun opføres i meget begrænset omfang, dvs der må max opføres 5 nye boliger i planperioden, som løber til 1998 Bebyggelsen kan opføres som huludfyldning ved bebyggelse af eksisterende ubebyggede grunde på min 700 m2 og som stuehuse ved eksisterende landbrugsejendomme Eksisterende stuehuse til landbrugsejendomme kan tillades opdelt i to beboelser Overflødiggjorte landbrugsbygninger kan indrettes til erhvervsformål (herunder bondegårdsferie), når bevaringsinteresserne er iagttaget, og det ved om- eller tilbygning sikres, at landsbyens miljø og karakter ikke ændres Virksomheden skal drives på en sådan måde, - at landsbyens karakter og miljø ikke forringes - at kulturhistoriske værdier ikke forringes eller ødelægges - at virksomheden ikke ved støj, røg og lugt medfører ulemper for de omkringboende - at virksomheden ikke medfører parkeringsbehov, der ikke er plads til på den pågældende ejendorn 3 3 Område E udlægges til erhvervsformål Det kan tillades, at der opføres bebyggelse til lettere, ikke generende industri ; lager- og værkstedsvirksomhed Det er tilladt at indrette forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende virksomheder Detailhandel med dagligvarer/udvalgsvarer må ikke finde sted Det kan tillades, at der opføres enke!te boliger i området, når boligen har tilknytning til virksomheden 3 4 Område udlægges til friareal - idrætsanlæg Der må kun opføres bebyggelse i begrænset omfang som fx klubhus samt

12 mindre bygninger til opbevaring af redskaber, maskiner, rekvisitter o lign 4 Udstykninger 4 1 Udstykninger må kun ske med byrådets tilladelse 42 Inden for område B må parcelhusgrunde ikke udstykkes med grundstørrelser, der er mindre end 700 m2 Udstykning til erhvervsgrunde inden for område B må ikke ske med en grundstørrelse, der overstiger 3500 m2 Bestemmelsen gælder ikke ved frastykning af jorden fra en landbrugsejendom 4 3 Inden for område E må der ikke udstykkes til selvstændig beboelse 4 4 Inden for område LE må der ikke udstykkes yderligere til selvstændig beboelse 5 Vej- og stiforhold*) 5 i Inden for område E udlægges areal til ny vej med beliggenhed som vist på kortbilaget Vejen udlægges i 12 m bredde 52 Der er planlagt trafiksanering af H C Lumbyes Vej på strækningen ved kirken *) Der er i medfør af vejlovgivningen fastlagt byggelinier og særlige adgangsbestemmelser langs landevej 524 Lumby- Vester Egense-(Bladstrupvej) og langs landevej 509 Odense- Krogsbølle (Otterupvej) Landevej 509 er desuden anlagt facadeløs langs den pågældende strækning 6 Bebyggelsens omfang og placering 6 1 Bebyggelsesprocenten inden for område B må ikke overstige 25 for den enkelte grund Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 2 etager incl udnyttelig tagetage 6 2 Inden for område LB må bebyggelsesprocenten ikke overstige 25 for den enkelte grund 6 5 Inden for område F må der kun opføre bebyggelse, som er nødvendig for om- Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttelig tagetage 63 Eksisterende bebyggelse inden for område LB må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden byrådets særlige tilladelse Nye beboelsesbygninger skal opføres som længehuse, og tage skal være med symmetriske tagflader 6 4 Inden for den i regionplanen fastlagte beskyttelseszone ved Lumby Kirke må bebyggelsen ved om- og/eller tilbygning ikke opføres med større højde, end den har på nuværende tidspunkt 65 Inden for områder F må der kun opføres bebyggelse, som er nødvendig for områdets anvendelse som idrætsanlæg 66 Inden for område E må højst 40% af den enkelte grund bebygges, og bygningernes rumfang må højst være 3 m3/m2 grundareal Rumfanget beregnes af den del af bygningen, der er over færdigt terræn, herunder kviste, fremspring, skorstene m m Bebyggelsens højde må ikke overstige 10 m Mindre bygningsdele og skorstene kan dog opføres med større højde 7 Bebyggelsens ydre fremtræden Ll For område B og LB gælder, at der til udvendige bygningssider og tagflader ikke må anvendes materialer eller farver, som efter byrådets skøn virker skæmmende Skiltning og reklamering må kun finde sted med byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde Tilbygninger inden for område LB skal opføres af materialer og i en stil, som svarer til/harmonerer med de eksisterende bygninger Ved udskiftning af vinduer og døre skal de nye vinduer og døre udføres, så de harmonerer med bygningens stil, alder og proportioner

13 84 Inden for omåde E må udendørs oplagring kun finde sted på dertil indrettede, tæt hegnede arealer Bestemmelsen gælder ikke for udstillinger 85 Inden for område E skal ubefæstede og ubebyggede arealer tilsås med grams eller beplantes Mindst 5% af den enkelte grunds areal skal kunne anvendes til opholdsareal 9 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 9 1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før den i stk 8 3 nævnte beplantning er etableret 8 Ubebyggede arealer 8 1, Inden for område B udlægges et ca 50 m bredt areal mellem bebyggelsen ved Kanefarten og Otterupvej til støjafskærmning Der er etableret støjafskærmning i form af jordvold og beplantning Arealet må ikke tages i brug til andet formål 8 2 Inden for område B udlægges friareal ved Kanefarten med beliggenhed som vist på kortbilaget Arealerne må ikke inddrages til bebyggelse, men kan bruges til legeplads 83 Inden for område E udlægges areal til et 10 m bredt plantebælte langs Bladstrupvej og Cecilievej Langs Cecilievej udlægges areal til en rabat som ud for boldbanerne Beplantning skal udføres som vist på principskitsen 10 Tilladelse fra andre myndigheder 10 1 Der er tinglyst fredningsbestemmelser (lyst ) på et areal ved Lumby Kirke Ændringer inden for fredningsområdet kræver godkendelse af Fredningsnævnet 102 l henhold til naturfredningslovens 47b må der inden for en afstand af 300 m fra kirken ikke opføres bebyggelse med en større højde end 8,5 m uden fredningsnævnets tilladelse 10 3 Etablering af ny sidevejstilslutning til Cecilievej nærmere end 100 m fra Bladstrupvej skal godkendes af Fyns Amt som vejbestyrelse 11 Servitutter 11 1 Den 23 november 1940 er der tinglyst servitut om strandbyggelinie Byggelinien var gældende i forhold til en strandbred, som forsvandt i forbindelse med inddæmning af Lumby Strand Servitutten skønnes at være uden betydning og vil blive søgt ophævet 11 2 Den 6 september 1965 er der tinglyst bestemmelse om parkering for 12 biler på matr n r 15a Lumby By, Lumby De

14 12 pladser svarer til den parkeringsplads, som er anlagt på Brittavej Deklarationen skønnes forældet og vil blive søgt aflyst Således vedtaget Odense byråd, den 18 september 1991 Lokalplanen vedtages endeligt Odense byråd, den 18 marts 1992 sign Verner Dalskov / Otto Jespersen Anmelder : Odense magistrat 2 afdeling Byplanafdelingen Odense Slot, 5000 Odense C Foranstående lokalplan nr for Lumby landsby begæres herved i medfør af paragraf 31 i planloven tinglyst på følgende matrikelnumre : 1 p, 1 q, 1 r, 1 s, 2b, 2c, 2d, 2e, 15ø, 15ac, 15ad, 15ae, 15af, 15ag, 15ah, 15ai, 15ak, 15a1, 15am, 15an, 15ao, 15ap, 15aq, 15ar, 15as, 15at, 15au, 16p, 16ac, 16ae, 16af, 16ag, 16ah, 16ak, 16a1, 16an, 16ao, 16ap, 16as, 16at, 16au, 16ax, 16ay, 16az, 16aæ, 16aø, 16ba, 16bb, 16bc, 16bd, 16be, 16bf, 16bk, 16b1, 16bm, 16bn, 16bo, 16bp, 17a, 17g, 17h, 171,17m, 17n, 17o, 17p, 17q, 17v, 17y, 17z, 17ø, 17aa, 17ab, 17ac, 17ad, 17ae, 17af, 17ah, 17ai, 17am, 17an, 17ao, 17ap, 17aq, 17as, 17at, 17au, 17av, 17ax, 17ay, 17az, 17aæ, 17ba, 17bb, 17bc, 17bd, 17be, 17bf, 17bg, 17bh, 17bi, 17b1, 17bm, 17bn, 17bo, 17bp, 17bq, 17br, 17bs, 17bt, 17bu, 17bv, 17bx, 17by, 17bz, 17bæ, 17bø, 17ca, 17cb, 17cc, 17cd, 17ce, 17cf, 17cg, 17ch, 17ci, 17ck, 17c1, 17cm, 17cn, 17co, 17cq, 17cp, 17cr, 17cs, 17ct, 17cu, 17cv, 17cx, 17cy, 17cz, 17cæ, 17cø, 17da, 17db, 17dc, 17di, 181, 18m, 18n, 18q, 18r, 18s, 18t, 22b, 22d, 22e, 40b, 45, 47, 55a, 55c, 58, 1 b, 1 o, 3b, 3c, 6g, 6h, 6o, 6p, 7i, 8d, 8o, 8p, 8q, 8r, 8s, 8t, 10m, 10r, 10ad, 111, 11 m, 11 n, 11 o, 11 r, 12e, 14e, 14m, 15a, 16b, 17a, 18a, 18i, 19a, 19k, 20b, 39b, 41, 42, 43, 44, 48, 49a, 52a, 52b, 53, 57, 59, 63, 70a, 70b, 72, 73, 1 a, 5a, 5k, 6a, 6n, 7a, 8a, 8v, 9a, 10a, 10q, 11a, 11 aa, 12a, 13a, 14a, alle Lumby By, Lumby Siden 3 september 1991 er der i forhold til lokalplanens afsnit 2 1 sket følgende matrikulære ændringer : 16ai og 16am udgået og inddraget under 16ag, 22c udgået og inddraget under 22d, 17ag udgået og inddraget under 17ae, 10s udgået og inddraget under 10r, 1m udgået og inddraget under 1 b, 8n og 8g udgået og inddraget under 8d, 55b udgået og inddraget under 55a De matrikulære ændringer er sket den 25 september 1991 Byplanafdelingen, 16 september 1992 sign Jørgen Boe Indført i Dagbogen for Retten i Odense Lyst sign Bente Rasmussen

15

16

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 / / ; p/t. 25.SEP.1988*007263 Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTtMPLING Af DOMMERKONTORETS KASSEl

Læs mere

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.22 Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Lokalplanens baggrund og formål...3 Eksisterende forhold....4 Forhold til anden planlægning...5 LOKALPLAN...7

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

For i cl rætran! ae 3 y e cl Rågelun dvej i Å s ti rim

For i cl rætran! ae 3 y e cl Rågelun dvej i Å s ti rim For i cl rætran! ae 3 y e cl Rågelun dvej i Å s ti rim Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om anvendelse, udstykning, vej-

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk 3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2 Kommuneplantillæg nr. 10 til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018 Kolind Fjernvarmeværk Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan.

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.5.1 Poppelhusene Hvad er en lokalplan En lokalplan er

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

for et område i Birkum

for et område i Birkum for et område i Birkum Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, fx om : - anvendelse - udstykning - vej~ og stiforhold - placering

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

til Fredstidsopstilling af for militærets øvelsesplads Q Højstrup IHAWK raketbatterier

til Fredstidsopstilling af for militærets øvelsesplads Q Højstrup IHAWK raketbatterier til for militærets øvelsesplads Q Højstrup Fredstidsopstilling af IHAWK raketbatterier Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, fx om : - anvendelse - udstykning - vej- og stiforhold - placering og udformning af bebyggelsen

Læs mere

for et areal e Borre byvej i Fangel til brug for fjernvarmecentral o fjernvarme u pestation

for et areal e Borre byvej i Fangel til brug for fjernvarmecentral o fjernvarme u pestation for et areal e Borre byvej i Fangel til brug for fjernvarmecentral o fjernvarme u pestation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område,

Læs mere

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Lokalplan 1.C.1.C-2 regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven

Læs mere

LOKALPLAN NR For 3 boligområder i Stige

LOKALPLAN NR For 3 boligområder i Stige LOKALPLAN NR 11-453 For 3 boligområder i Stige Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, fx om : - anvendelse - udstykning - vej- og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge.

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSHMPUNG AF :. GUTldSØ kdtffnune KASSEKONTROLAFFARAT T 9 7)064 A GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16 Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. I henhold til kommuneplanloven

Læs mere

LOKALPLA.N NR. 11.1 FOR REFSVINDINGE BY ØRBÆK KOMI ~1UNE IVIAJ 1981.

LOKALPLA.N NR. 11.1 FOR REFSVINDINGE BY ØRBÆK KOMI ~1UNE IVIAJ 1981. LOKALPLA.N NR. 11.1.0 FOR REFSVINDINGE BY ØRBÆK KOMI ~1UNE IVIAJ 1981. ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN 11.1 REFSVINDINGE BY INDHOLDET AF LOKALPLA1~IFORSLAGET Loaklplanen omfatter hele landsbyen Refsvindinge. Planen

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

Byplanvedtægt 18. Vestervang

Byplanvedtægt 18. Vestervang Byplanvedtægt 18 Vestervang Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 18, VESTERVANG. OMRÅDET. BYPLANVEDTÆGT FOR VESTERVANG. I medfør af "byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes

Læs mere

Lokalplan nr Dokumentnavn:Lokalplan nr Dokumentnr: Forfatter-ID: op

Lokalplan nr Dokumentnavn:Lokalplan nr Dokumentnr: Forfatter-ID: op , Lokalplan nr. 42-1 Dokumentnavn:Lokalplan nr. 42-1 1 Marstal Kommune Lokalplan nr. 42-1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens indhold:...side 3 Forholdet til den øvrige planlægning:... 3 Lokalplanens retsvirkninger:...

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

LOKALPLAN Område ved Pilegårdsvej og Rybjerg Alle Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1979

LOKALPLAN Område ved Pilegårdsvej og Rybjerg Alle Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1979 LOKALPLAN 11.05 Område ved Pilegårdsvej og Rybjerg Alle Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1979 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres,

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989)

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) INDLEDNING LOKALPLANENS BAGGRUND. På baggrund af grundejerforeningens ønske om at sikre at områdets karakteristiske træk

Læs mere

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten)

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) -sl Indholdsfortegnelse Lokalplanens baggrund, ^,,,,, I Lokalplanens indhold,,,,, I Lokalplanens retsvirkninger,,,,,,, 2 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Supplement til Lokalplan nr. 200 For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-205 FOR OMRÅDET : MELLEM SKT. KLE- MENSVEJ-STENLØSEVEJ -ODENSE A.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-205 FOR OMRÅDET : MELLEM SKT. KLE- MENSVEJ-STENLØSEVEJ -ODENSE A. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-205 FOR OMRÅDET : MELLEM SKT. KLE- MENSVEJ-STENLØSEVEJ -ODENSE A. I N D H O L D S F O R T E G N E L S E AFSNIT 1 Lokalplanens formål side 1 AFSNIT 2 Område - og zonestatus

Læs mere

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985 Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1985 Lokaiplan nr. 77 for et område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 29 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 29 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 29 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 29 vedrører et område mellem Tårnvænget og Kastaniedal og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres efter. Bebyggelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET OMRÅDE VED HOLE SKOV. (KORUPSTIEN.)

LOKALPLAN NR FOR ET OMRÅDE VED HOLE SKOV. (KORUPSTIEN.) LOKALPLAN NR. 22-213 FOR ET OMRÅDE VED HOLE SKOV. (KORUPSTIEN.) INDHOLDS FORTE G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål side 1 AFSNIT 2. Område- og zonestatus side 1 AFSNIT 3. Områdets anvendelse side

Læs mere

LANDZONE. Jernved / Jernvedlund LOKALPLAN NR

LANDZONE. Jernved / Jernvedlund LOKALPLAN NR LANDZONE Jernved / Jernvedlund LOKALPLAN NR. 10.04 INDHOLD: Side Indledning... l Fremlæggelse og vedtagelse... l Redegørelse: 1. Lokalplanens formål... 2 2. Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning

Læs mere

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55 Lokalplan nr. 148 for Roskildevej 53-55 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger de

Læs mere

NR. 48. FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. o

NR. 48. FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. o Videbæk i september 1987. 27-11-48. NR. 48 FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. Teknisk forvaltning Videbæk kommune 692o Videbæk. o7 17 15

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

TILLÆG NR. 01 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 01 TIL KOMMUNEPLAN BLAABJERG KOMMUNE TILLÆG NR. 01 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 BLAABJERG KOMMUNE TILLÆG NR. 01 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 RAMMEBESTEMMELSER Erhvervsområde Outrup område 02E2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Formål 21

Læs mere

LOKALPLAN Område ved Andersen Nexø Vej og Vandtårnsvej Buddinge kvarter

LOKALPLAN Område ved Andersen Nexø Vej og Vandtårnsvej Buddinge kvarter LOKALPLAN 9.16 Område ved Andersen Nexø Vej og Vandtårnsvej Buddinge kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1986 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr.40

Partiel byplanvedtægt nr.40 Partiel byplanvedtægt nr.40 Dønnergård Greve kommune Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk

Læs mere

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...4 LOKALPLANEN...5 1 - Områdets afgrænsning...6 2 - Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 82. for et område afgrænset af Pile Allé, Kammasvej, Rahbeks Allé og Vesterbrogade

Lokalplan nr. 82. for et område afgrænset af Pile Allé, Kammasvej, Rahbeks Allé og Vesterbrogade Lokalplan nr. 82 for et område afgrænset af Pile Allé, Kammasvej, Rahbeks Allé og Vesterbrogade December 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Bebyggelsen i området mellem Pile Allé, Kammasvej, Rahbeks

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Baggrunden for lokalplanen side 3 Indholdet i lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 4 Efter vedtagelsen af lokalplan

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-577. for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej

LOKALPLAN NR. 11-577. for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej LOKALPLAN NR. 11-577 for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, Byplan- og Miljøafdelingen 2001 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Områder...3 2 Områdets anvendelse...3 3 Vejforhold...4 4 Udstykning samt bebyggelsens omfang og placering...4 5 Byplanvedtægtens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 INDLEDNING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...3 LOKALPLANENS INDHOLD...4 LOKALPLANEN I FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...4 TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

LOKALPLAN 11-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAR 1980

LOKALPLAN 11-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAR 1980 E LOKALPLAN 11-001 KOLONIHAVER M.V., SOFIEDAL AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAR 1980 Lokalplanens baggrund og område Lokalplanen er udarbejdet dels på baggrund af aktuelle planer om at anlægge

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? ejendommen jalles Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, fx om : - anvendelse - udstykning - vej- og stiforhold - placering og udformning

Læs mere

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Lokalplan nr. 58 for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Juli 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for opførelse af en bebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Lokalplan Baldershøj

Lokalplan Baldershøj Lokalplan 1.19 Baldershøj Ishøj Kommune 2003 JSHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.19 LOKALPLANENS INDHOLD. Lokalplanens område omfatter et ca. 10 ha stort areal, der er beliggende umiddelbart syd for det eksisterende

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

Lokalplan nr 8 Vamdrup kommune

Lokalplan nr 8 Vamdrup kommune andinspektørfirmaet Jeppesen. & Bjerre 'A Akieltorv 2 A. 6000 Kolding Tif, 05 52 05 77.v r: -"- v "'F?3

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan 4.5. For dele af Sejerby. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 07.05.1990 3011501L40500

Lokalplan 4.5. For dele af Sejerby. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 07.05.1990 3011501L40500 Lokalplan 4.5 For dele af Sejerby Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 07.05.1990 3011501L40500 BJERGSTED KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.5 FOR DELE AF SEJERBY samt tillæg nr, 4 til kommuneplanen. Teknisk

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune.

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. T. 22.10 LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 10 vedrører at ubebygget område øst for Tornerosevej og fastlægger, at området kun må anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 287 Eksisterende boligområde Balagervej, Viby KONGSBAK INFORMATIK Juli 1989 hhus kommune Lokalplan nr: Eksisterende boligområde Balagervej, Viby 287 Statistikomride/distrikt

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 13

BYPLANVEDTÆGT NR. 13 Øster Vedsted BYPLANVEDTÆGT NR. 13 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr. BYPLANVEDTÆGT N R. 13 for Et byområde i Øster Vedsted I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o é februar 197 ) fastsættes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV LOKALPLAN NR. 90 for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 90 - Erhvervsområde E 11, HC Handelscenter Syd INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE... 3 INDLEDNING... 3 BYRÅDETS HENSIGT MED

Læs mere

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro.

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro. Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om anvendelse, udstykning, vej-

Læs mere

HVALSØ KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ

HVALSØ KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 6

T LOKALPLAN NR. 6 T. 22.06 LOKALPLAN NR. 6 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 6 vedrører et areal mellem Klausdalsbrovej og Stamvejen og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål i

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER i.. L 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 1. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes,

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

- bevaring af bygninger og landskabstræk, - sikring af friarealer, - fællesanlæg.

- bevaring af bygninger og landskabstræk, - sikring af friarealer, - fællesanlæg. Erhvervsområdet i Højme Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om - anvendelse, - udstykning, - vej- og stiforhold, - placering

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

INDLEDNING. 1. Lokalplanens indhold

INDLEDNING. 1. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 104 for et område mellem Falkoner Allé, jernbanearealet, skellet mod Den Kongelige Veterinærog Landbohøjskole, Grundtvigs Sidevej, Henrik Steffens Vej og Gammel Kongevej April 1999 INDLEDNING

Læs mere

HOLMSLAND KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 STI FRA SØNDERVIG TIL HVIDE SANDE P 443 LOKALPLANEN VEDTAGET DEN 21. SEPTEMBER 1989.

HOLMSLAND KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 STI FRA SØNDERVIG TIL HVIDE SANDE P 443 LOKALPLANEN VEDTAGET DEN 21. SEPTEMBER 1989. P 443 LOKALPLAN NR. 32 STI FRA SØNDERVIG TIL HVIDE SANDE LOKALPLANEN VEDTAGET DEN 21. SEPTEMBER 1989. LOKALPLANEN ENDELIG VEDTAGET DEN 6. FEBRUAR 1990 LOKALPLANEN TINGLYST DEN HOLMSLAND KOMMUNE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

For området ved Sdr. Boulevard - Filosofganen - Odense

For området ved Sdr. Boulevard - Filosofganen - Odense For området ved Sdr Boulevard - Filosofganen - Odense Odense Magistrat 2 Afdeling Byplanafdelingen 1986 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere