Overgang til elektronisk sagsbehandling i Udlændingeservice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overgang til elektronisk sagsbehandling i Udlændingeservice"

Transkript

1 Nyhedsbrev til kommunerne og KL November 2010 Overgang til elektronisk sagsbehandling i Udlændingeservice Udlændingeservice er ved at overgå til elektronisk sagsbehandling, og befinder sig derfor i en overgangsfase mellem arbejdet med det velkendte udlændingeregister (UR) og det nye elektroniske dokumenthåndteringssystem EstherH. I forhold til vores samarbejde med politiet vil dette blandt andet betyde, at forskellige nye begreber tages i brug. Således vil UR-betegnelsen udlændingenummer (udl.nr.) løbende blive erstattet med EstherH-betegnelsen udlændinge-id (udl-id)/personid. Udlændinge-id og PersonID er to overlappende begreber i EstherH og vil derfor i fremtiden blive brugt parallelt i Udlændingeservices sager. I en længere overgangsfase vil både det gamle begreb udlændingenummer og de nye begreber udlændingeid / PersonID optræde i Udlændingeservices sager, afhængigt af hvilket kontor i Udlændingeservice den givne sag kommer fra. EstherH og dermed udlændinge-id/personid vil nemlig blive løbende indført i Udlændingeservices forskellige kontorer og sagsområder efter nedenstående udrulningsplan. Indtil de enkelte kontorer overgår til at arbejde i EstherH og dermed til at anvende udlændinge-id/personid, vil de altså stadig arbejde i UR og dermed anvende udlændingenummer. Følgende sagsområder er allerede overgået til elektronisk sagsbehandling: Erhvervssager Studiesager Au Pair- og Praktikant-sager Følgende sagsområder overgår til elektronisk sagsbehandling i den kommende tid: 13. december 2010: Familiesammenføringssager, forlængelsessager og passager overgår til EstherH Maj 2011: Asylsager og humanitære opholdssager overgår til EstherH September 2011: Indfødsretssager og EU/EØS-området overgår til EstherH Selv efter gennemførelsen af ovenstående udrulningsplan vil man i et stykke tid fremover kunne støde på sager, hvor udlændingen har et udlændingenummer frem for et udlændinge-id/personid. Dette vil være tilfældet indtil alle sager, der var verserende ved overgangen til elektronisk sagsbehandling, er afsluttet, og der kun resterer nyere sager, der er oprettet i EstherH, og hvor udlændingen har fået et udlændinge-id/personid. Brug af UIS i forbindelse med udl.nr. og CPR I overgangsfasen mellem arbejdet i udlændingeregistret og arbejdet i det nye elektroniske dokumenthåndteringssystem EstherH vil man i kommunerne både støde på sager, hvor begrebet udl.nr og begrebet udl-id er anvendt. Afhængigt af, hvilket af de to begreber, der er brugt, skal sagerne gribes forskelligt an i forhold til udfyldning af feltet PersonID i CPR. Udlændingenummer (udl.nr.) I et stykke tid vil man i kommunerne støde på udlændinge, der på deres opholdskort har fået anført et udlændingenummer. I sådanne tilfælde skal kommunen via UIS en finde frem til PersonID et ved hjælp af det anførte udlændingenummer. Herefter tastes det fremsøgte PersonID ind i CPR i feltet PersonID. Det er meget vigtigt, at PersonID et skrives ind i CPR, da Udlændingeservice ellers ikke i CARL2-systemet kan se, at udlændingen har et CPR-nummer. Hvis PersonID et ikke overføres til CPR, vil det betyde, at udlændingen efterfølgende ikke får opdateret adresseoplysninger fra CPR, og at det heller ikke er muligt at søge personen frem via CPRnummeret.

2 Udlændinge-id (udl-id) Fremover vil udlændinge af Udlændingeservice få tildelt et såkaldt udlændinge-id i stedet for et udlændingenummer. Hvad angår udlændinge, der på deres opholdskort har fået anført et udlændinge-id, kan kommunen skrive dette udlændinge-id direkte ind i feltet PersonID i CPR-registeret. Kommunernes indberetningspligt ved mistanke om genopdragelsesrejser Den 1. august 2010 trådte nye regler vedrørende bortfald af mindreårige, familiesammenførte børns opholdstilladelse i kraft. Af udlændingelovens 17, stk. 2 fremgår det således nu, at når en mindreårig udlænding har opholdt sig uden for landet i mere end 3 på hinanden følgende måneder på genopdragelsesrejse eller andet udlandsophold af negativ betydning for skolegang og integration, bortfalder vedkommendes opholdstilladelse. Udlændingeservice skal i den forbindelse minde kommunerne om, at der gælder en indberetningspligt i sager, hvor kommunen får mistanke om, at et barn er blevet sendt på genopdragelsesrejse. En genopdragelsesrejse betyder, at barnet på baggrund af forældrenes egen frivillige beslutning sendes til forældrenes hjemland eller et andet land, for at barnet kan blive opdraget dér, og præges af dette lands kultur, værdier og normer. I sådanne sager er det bopælskommunens forpligtelse at underrette Udlændingeservice, såfremt kommunen har kendskab til eller begrundet mistanke om, at et barn har været sendt på genopdragelsesrejse eller andet længerevarende udlandsophold af negativ betydning for barnets skolegang og integration, jf. udlændingelovens 44 c. Indberetning til Udlændingeservice vil normalt forudsætte, at barnet har været ude af landet i en periode på mere end 3 måneder og som følge heraf ikke har deltaget i skolegang eller andre aktiviteter, som ville være en naturlig del af barnets integration i Danmark. Indberetningen vil give Udlændingeservice anledning til at overveje brugen af udlændingelovens regler om bortfald af opholdstilladelse. Indberetningspligten omfatter derfor ikke udlandsophold af kortere varighed, medmindre barnet samtidig har opgivet sin bopæl i Danmark. Udlændingeservice vil i forbindelse med behandlingen af en sådan sag samtidig vurdere, hvorvidt der er grundlag for at dispensere fra bortfald af barnets opholdstilladelse i henhold til udlændingelovens 17, stk. 3. Vurderingen er af skønsmæssig karakter, og det vil således indgå i Udlændingeservices afgørelse, såfremt kommunen fremsender eventuel dokumentation for, at barnet ikke selv har ønsket at udrejse, og dokumentation for de forhold, der lå forud for barnets udrejse af Danmark. En sådan dokumentation kan fx være kommunens referater af møder mellem kommunen og barnet og/eller barnets familie eller kommunens egen objektive vurderinger af barnet og familiens forhold. På Udlændingeservices hjemmeside findes flere informationer vedrørende kommunens indberetningspligt, herunder et skema til indberetning, informationer om kommunernes muligheder i sådanne sager, samt kontaktoplysninger til relevant rådgivning. Vejledningspligt i forbindelse med udbetaling af revalideringsydelser efter lov om aktiv socialpolitik Det fremgår af udlændingelovens 9, stk. 5, at en opholdstilladelse som familiesammenført på baggrund af ægteskab/registreret partnerskab/samliv, betinges af, at ansøgeren og den herboende person ikke modtager hjælp efter aktiv socialpolitik eller integrationsloven, i tiden indtil ansøgeren meddeles tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse i Danmark, medmindre ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, afgørende taler derimod. Det fremgår endvidere af udlændingelovens 19, stk. 1, nr. 4, at en opholdstilladelse, der er betinget af, at udlændingen og den herboende person ikke modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, kan inddrages, hvis udlændingen eller den herboende person modtager sådan hjælp. I familiesammenføringssager, hvor Udlændingeservice har stillet forsørgelseskrav, har bopælskommunen pligt til at indberette til Udlændingeservice, hvis udlændingen eller den herboende person modtager offentlige ydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, jf. udlændingelovens 9, stk. 23. Side 2 af 7

3 Det forudsættes, at kommunen i relevante sager i medfør af de almindelige forvaltningsretlige regler vejleder om de mulige opholdsretlige konsekvenser (inddragelse/nægtelse af forlængelse af opholdstilladelse) af en ansøgning om offentlige ydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven. Særligt vedrørende revalideringsydelser udbetalt efter lov om aktiv socialpolitik bemærkes det, at disse efter praksis ikke skal behandles anderledes end andre ydelser udbetalt efter lov om aktiv socialpolitik - f.eks. kontanthjælp hvorfor udbetaling af revalideringsydelser til en herboende udlænding, der har tidsbegrænset opholdstilladelse som familiesammenført på baggrund af ægteskab/registreret partnerskab/samliv, eller udbetaling til denne udlændings herboende ægtefælle/registrerede partner/samlever, kan få konsekvenser for udlændingens opholdstilladelse. Kommunerne bør således være særligt opmærksomme på, at der vejledes herom forud for udbetaling af revalideringsydelse efter lov om aktiv socialpolitik i denne type sager. Vedrørende frigivelse af garantistillelsen i familiesammenføringssager Udlændingeservice modtager mange henvendelser fra herboende referencer i familiesammenføringssager, som ønsker at få frigivet deres sikkerhedsstillelse, f. eks. fordi den familiesammenførte ægtefælle er fraflyttet den fælles bopæl, eller en af parterne ønsker separation eller skilsmisse. Udlændingeservice gør opmærksom på, at alle henvendelser vedrørende frigivelse af sikkerhedsstillelsen skal rettes til kommunen, da det ifølge bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse (Bekg. nr. 934 af 5. september 2006) 6, stk. 3 er kommunen, der tager stilling til en eventuel frigivelse. Derboende referencer i familiesammenføringssager skal således ikke henvende sig til Udlændingeservice med henblik på frigivelse af sikkerhedsstillelsen. Udlændingeservice skal i øvrigt gøre opmærksom på, at sikkerhedsstillelsen først frigives, når den familiesammenførte ægtefælle har fået tidsubegrænset opholdstilladelse, eller har fået opholdstilladelse på andet grundlag, eller er afgået ved døden. Den frigives tillige, hvis den familiesammenførte ægtefælles opholdstilladelse er udløbet, bortfaldet, inddraget eller er nægtet forlænget og pågældende er udrejst. Herudover skal eventuel hjælp, der er udbetalt, være inddrevet. Udlændingeservice underretter i medfør af udlændingelovens 44 a kommunen, hvis der træffes afgørelse om inddragelse, nægtelse af forlængelse eller, hvis der ikke er grundlag for dispensation fra bortfald. Kommunen underrettes ligeledes, når der gives en ny opholdstilladelse til en udlænding. Vi gør opmærksom på, at der forekommer tilfælde, hvor en udlænding ikke længere har opholdstilladelse, f. eks. hvis en opholdstilladelse er udløbet eller, hvis opholdstilladelsen bortfalder uden videre (ex lege) ved en udlændings opgivelse af bopæl eller langvarige udlandsophold, som Udlændingeservice ikke nødvendigvis er bekendt med. Kommunerne underrettes ikke, hvis en familiesammenført får forlænget sin opholdstilladelse på samme grundlag, selvom de oprindelige betingelser, f.eks. samliv på fælles bopæl, ikke længere er til stede. Der bliver opdateret en forlængelse af tilladelsen i udlændingeregistret, og denne forlængelse vil ligeledes fremgå af UIP. I denne situation skal sikkerhedsstillelsen fortsat gælde. Kommunens forsørgelsespligt overfor en udlænding med herboende ægtefælle Udgangspunktet i udlændingelovens 42 a, stk. 1 er, at forsørgelsespligten for udlændinge, der indgiver ansøgning om asyl, påhviler Udlændingeservice, indtil udlændingen får opholdstilladelse, udrejser eller udsendes. Det følger af ægteskabsretsvirkningslovens 2, at ægtefæller har en gensidig forsørgelsespligt. Hvis udlændingen har en herboende ægtefælle, påhviler forsørgelsespligten således denne person. Det fremgår også af udlændingelovens 42 a, stk. 3, nr. 2, at forsørgelsen af en udlænding, der er gift med en herboende person, ikke påhviler Udlændingeservice, medmindre særlige grunde foreligger. Side 3 af 7

4 Særlige grunde foreligger, hvis det vurderes, at den herboende ægtefælle ikke har de fornødne midler til at forsørge den pågældende, og det vil kun være i tilfælde, hvor udlændingen har ulovligt ophold og dermed har fået endeligt afslag på ansøgning om opholdstilladelse. Har udlændingen lovligt ophold her i landet, og kan den herboende ægtefælle ikke forsørge den pågældende, påhviler forsørgelsen ægtefællens bopælskommune i medfør af aktivloven. Se nærmere herom i lovforslag L 264 af 30. marts 2000 om Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v. og straffeloven. Lovligt ophold i denne situation er både, når man har processuelt ophold og har en ansøgning under behandling, og når man har fået opholdstilladelse. Siden vedtagelsen af bestemmelsen i udlændingeloven er aktivloven blevet ændret, og den tidligere bestemmelse er ophævet. Af lovforslaget i forbindelse med ophævelsen fremgår det, at persongruppen, der var omfattet af aktivloven, fortsat vil modtage hjælp til forsørgelse. Hjælpen vil imidlertid ikke længere bestå af kontanthjælp, men af starthjælp, jf. Lovforslag L 126 af 1. marts 2002 om fysiske eller psykiske handicaps Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven (ændring af reglerne om ret til kontanthjælp, introduktionsydelse mv.). I tilfælde, hvor udlændingen har lovligt ophold, er det kommunen, der foretager en vurdering af, i hvilket omfang den herboende ægtefælle er i stand til at forsørge udlændingen. Udlændingeservice foretager således ikke en sådan vurdering i sager om lovligt ophold. Midlertidig indkvartering efter overgivelsesdatoen Kommunalbestyrelsens opgaver er fastlagt i integrationslovens 4, hvorefter kommunalbestyrelsen har ansvaret for boligplacering af flygtninge, for introduktions- programmet og for udbetaling af introduktionsydelse. Disse opgaver udgør den særlige integrationsindsats. Kommunalbestyrelsen har også ansvaret for samordningen af den almindelige integrationsindsats i kommunen. Det fremgår af integrationslovens 12, stk. 2, at I ganske særlige tilfælde kan en flygtning, efter kommunalbestyrelsens har overtaget ansvaret for den pågældende, jf. 4, stk. 2, med tilladelse fra Udlændingeservice midlertidigt forblive indkvarteret på et sted, der er beregnet til indkvartering, jf. udlændingelovens 42 a. Udgangspunktet er, at flygtningen senest på tidspunktet for kommunalbestyrelsens overtagelse af ansvaret for den pågældende, vil skulle forlade det sted, hvor vedkommende har opholdt sig under asylsagens behandling og tage ophold i den kommune, hvortil Udlændingeservice har visiteret den pågældende efter integrationslovens 10, jf. 4, stk. 2. For at undgå en midlertidig boligplacering eller ophold på et indkvarteringssted, som stilles til rådighed af kommunalbestyrelsen, vil Udlændingeservice, efter begrundet ansøgning fra kommunalbestyrelsen, kunne give tilladelse til, at en flygtning midlertidigt kan forblive indkvarteret på et asylcenter, efter at kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for flygtningen, jf. integrationslovens 12, stk. 2. Situationer, der kan begrunde tilladelse til midlertidig indkvartering efter overgivelsesdatoen, er efter bestemmelsens forarbejder og styrelsens praksis f.eks. tilfælde, hvor en flygtning lider af en alvorlig sygdom eller et handicap, der nødvendiggør en særlig bolig. Der kan også være tale om en mindreårig flygtning, der skal institutionsanbringes eller anbringes i familiepleje, hvilket kræver nærmere samtaler med den pågældende og en grundig sagsbehandling fra kommunens side for at finde et egnet indkvarteringssted eller en egnet plejefamilie. Der kan alene være tale om en kortvarig midlertidig indkvartering, indtil kommunalbestyrelsen kan tilbyde den pågældende en bolig, eller indtil den pågældende kan institutionsanbringes m.v. Det forhold, at en kommune først har en bolig i den efterfølgende måned, eller at kommunens medarbejder holder ferie kan ikke begrunde en tilladelse til indkvartering efter overgivelsesdatoen. Udlændingeservice giver derfor som udgangspunkt kun tilladelse til midlertidig indkvartering efter overgivelsesdatoen i 14 dage. Tilladelsen kan dog efter en konkret vurdering forlænges i op til en måned. Kun i ekstraordinære tilfælde kan tilladelsen forlænges yderligere. Udlændingeservice lægger ved afgørelsen vægt på hensynet til den pågældende flygtning, herunder på den ene side hensynet til, at den pågældende hurtigst muligt kommer i gang med et egentlig integrationsforløb og kan etablere en tilværelse uden for asylcenteret, og på den anden side, at den pågældende ikke skal flyttes rundt imellem midlertidige boliger dette navnlig, hvis den pågældende er mindreårig eller lider af fysiske eller psykiske handicaps. Et andet meget væsentligt element i vurderingen er, om det asylcenter, som den pågældende flygtning er indkvarteret på, er præget af overbelægning, og/eller om centret har akut behov for ekstra indkvarteringsplads. Kommunalbestyrelsens og flygtningens rettigheder og pligter efter integrationsloven forbliver de samme uanset, at Side 4 af 7

5 flygtningen efter tidspunktet for ansvars- overtagelsen for den pågældende opholder sig på et af Udlændingeservices indkvarteringssteder, jf. udlændingelovens 42 a, stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal således udbetale flygtningen de ydelser, den pågældende har ret til efter lov om aktiv social politik fra overgivelsesdatoen. Udlændingeservice opkræver endvidere betaling for den midlertidige indkvartering efter overgivelsesdatoen, og der betales pr. døgn pr. person. Følgende takster pr. person pr. døgn er gældende: Dagstakster i Eksl. moms Ophold på et modtagecenter Ophold på et opholdscenter Ophold på et omsorgscenter Ophold på et børnecenter Ophold i et anneks tilknyttet et opholdscenter Ophold i et anneks tilknyttet et omsorgscenter Takster i kr. 302 kr. 715 kr kr. 302 kr. 715 kr. Inkluderet i disse takster er udgifter til bolig, personale på centrene, deltagelse i børnehave eller skole. Taksten svarer til de udgifter, der er forbundet med at opretholde en plads i den pågældende centertype. Taksterne inkluderer ikke udgifter til kontante ydelser, som kommunalbestyrelsen skal afholde. Betaling for sundhedsmæssige ydelser er heller ikke medregnet i prisen. Efter overgivelsesdatoen må kommunalbestyrelsen af egen drift påse, at flygtningen får udbetalt introduktionsydelse, og hvis det er nødvendigt, modtager sundhedsbehandling. Ansøgningen om midlertidig indkvartering skal være indgivet til senest 14 dage inden overgivelsesdatoen og helst allerede, når kommunen bliver klar over, at det er nødvendigt at søge om midlertidig indkvartering. Fremsendes ansøgningen efter den dato, som er anført i loven for kommunens overtagelse af integrationsansvaret, kan ansøgningen ikke godkendes af Udlændingeservice, og flygtningen vil blive henvist til integrationskommunen med øjeblikkelig virkning. Den 1. januar 2011 falder på en lørdag. Udlændingeservice skal derfor anmode om, at ansøgninger, der relaterer sig til overgivelser pr. 1. januar 2011, indsendes i så god tid, at de kan færdigbehandles inden den 23. december Udlændingeservice holder ferielukket mellem jul og nytår. På grund af den aktuelle indkvarteringssituation, kan ansøgninger kun forventes imødekommet, hvis der foreligger helt særlige omstændigheder. Ansøgningsskemaet returneres, hvis det ikke er fuldt udfyldt, herunder hvis der mangler oplysninger om CVR nr. og EAN nr. Ansøgningsskemaet findes på og indsendes til Udlændingeservice, Forsørgelseskontoret, Ryesgade 53, 2100 København Ø. Nye ansøgningsskemaer til brug for familiesammenføring (FA1) Udlændingeservice skal gøre kommunerne opmærksom på, at der pr. 20. juli 2010 er kommet nye ansøgningsskemaer til brug for ægtefællesammenføringer indgivet efter 1. august Det er specielt samtykke- og tro og love-erklæringer og reglen i udlændingelovens 9, stk.5, om, at den herboende reference ikke må have modtaget ydelser efter lov om aktiv socialpolitik i de sidste 3 år, der er vigtige ændringer. Kommunerne anmodes om at vejlede borgerne om at bruge de nye ansøgningsskemaer for at sikre, at ansøgningerne er fuldt oplyste ved modtagelsen. Der vil komme et revideret skema i forbindelse med ikrafttrædelse af indvandringsprøven. Udlændingeservice vil udsende særskilt nyhedsbrev om indvandringsprøven umiddelbart inden ikrafttrædelsen. Ny opholdsticker (Z) til studerende på videregående Side 5 af 7

6 uddannelser Fra 15. november 2010 vil Udlændingeservice udstede en ny opholdssticker, type Z i forbindelse med meddelelse af opholdstilladelse til udenlandske studerende på videregående uddannelser, der samtidig får en arbejdstilladelse. Definitionen på opholdssticker, type Z er opholds- og arbejdstilladelse til studerende og gives som en opholdstilladelse i kombination med en begrænset arbejdstilladelse. Hidtil er denne type opholdstilladelse givet som to separate stickers, en sticker B (opholdstilladelse) og sticker P (begrænset arbejdstilladelse). Udenlandske studerende fra lande uden for EU, der får opholdstilladelse som studerende ved en videregående uddannelse, får i langt de fleste tilfælde også en arbejdstilladelse. Arbejdstilladelsen er begrænset. Arbejdstilladelsen giver alene den studerende ret til at arbejde 15 timer om ugen samt fuld tid i sommermånederne juni, juli og august. Opholdsstickerne B og P vil stadig blive brugt Det er værd at være opmærksom på, at opholdsstickerne B og P ikke afskaffes, idet de også bruges til opholdstilladelser på andre grundlag. Nogle studerende, f.eks. elever på højskoler og uddannelser på grund- og ungdomsniveau, vil fortsat få udstedt en sticker B, da disse studerende ikke meddeles en arbejdstilladelse. Dertil kommer, at opholdstilladelser til studerende på videregående uddannelser udstedes for den normerede længde af studiet plus 6 måneders efterfølgende jobsøgningstilladelse til studerende, der afslutter deres studie i Danmark. Og det betyder, at der vil være gyldige sticker B og P-kombinationer til studerende på videregående uddannelser frem første halvdel af Folkeregistrering af udenlandske studerende Kommunerne vil som hidtil modtage underretning om meddelelsen af opholdstilladelse via UIP/UIS i medfør af udlændingeloven 44 a. Når den nye type opholdssticker (Z) tages i brug den 15. november 2010, vil stickeren have følgende betegnelse: - Z Opholds- og arbejdstilladelse til studerende. I forbindelse med folkeregistrering er det værd at være opmærksom, at der indtil den 15. november 2010 vil være udstedt kombinationen af en sticker B og P til studerende på videregående uddannelser. Udlændingeservice bør kontaktes, såfremt en udlænding med opholdstilladelse på baggrund af studier udstedt efter 15. november 2010 fremviser kombinationen af opholdssticker, type B og P. Udlændingeservices Studiekontor kan kontaktes på alle hverdage Kontrol i efteråret 2010 Udlændingeservice gennemfører i efteråret 2010 på ny stikprøvekontrol og andre kontroltiltag på en række områder. Eksempelvis kontrolleres det for tiden igen, om betingelserne for meddelte opholds- og arbejdstilladelser til udlændinge med konkrete arbejdstilbud i Danmark, er overholdt. Der udføres sideløbende stikprøvekontrol og kontrol i sager, som sagsbehandlerne har markeret til kontrol grundet omstændighederne i sagerne. Ved kontrollerne anmodes arbejdstagerne i visse tilfælde arbejdsgiverne om oplysninger om, hvorvidt ansættelsesforholdet består, og i bekræftende fald om dokumentation for lønforhold. Efter modtagelsen af den udbedte dokumentation vurderer Udlændingeservice, om betingelserne for de meddelte tilladelser er overholdt. Herudover indleder Udlændingeservice inden længe en kontrol på greencard-området, hvor det undersøges, om greencardindehavere overholder betingelsen om ikke at modtage offentlig hjælp til forsørgelse. Der bliver også gennemført kontrol af sager vedrørende ægtefællesammenførte og udlændinge med au pair-tilladelse. Det gælder for alle sagsområder, at hvis der viser sig sager, hvor betingelserne for den meddelte opholdstilladelse ikke har været overholdt, kan det føre til inddragelse af tilladelserne og i nogle tilfælde anmeldelse til politiet. Dialogmøder m.v. med Udlændingeservice Vi opfordrer alle kommuner til at kontakte os, hvis man -postkasser Visum: Arbejde: Side 6 af 7

7 ønsker en nærmere gennemgang af særlige udlændingeretlige områder m.v. Det vil vi så søge at tage op indenfor rammen af det Regionale Netværk. Vi vil også gerne opfordre alle kommuner til at orientere os, hvis de har ideer/forslag til indholdet af de kommende nyhedsbreve. Kontakt os på kommunikationschef Tina Kaare, tlf eller fuldmægtig Jesper Larsen tlf Kontakt Udlændingeservice Det er muligt at få telefonisk vejledning på alle vores sagsområder alle hverdage mellem kl. 9 og 15. Udlændingeservice vil desuden primo 2011 etablere bedre service for telefoniske henvendelser fra kommuner. Visum: Arbejde (greencard, positivlisten, beløbsordningen eller idrætsområdet) Arbejde (Andre arbejdstilladelser) Studerende: Au pair: Forskere og volontører: Praktikanter, religiøse forkyndere, working holiday: Asyl og Familiesammenføring: Greencard: Studier: Au pair og praktikanter: Asyl: Regionale Netværk: Generelle spørgsmål om Andre henvendelser: Åbningstider i Servicecentret Vores brugere kan møde op personligt i Servicecenteret for at indgive ansøgning om opholdstilladelse, tilbagerejsetilladelse m.v. samt for at søge vejledning og hjælp i forbindelse med ansøgning om opholdstilladelse. Servicecenteret er åbent for personlig henvendelse mandag-fredag samt torsdag Servicecenteret har udvidet åbningstid tirsdag den 21. december fra kl til Torsdag den 23. december er Servicecenteret åbent kl til Servicecenteret er lukket fra 24. december 2010 til 2. januar 2011, begge dage inklusive. Andre henvendelser: Side 7 af 7

Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk

Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk Nyhedsbrev til kommunerne og KL Maj 2010 Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk Dialogen med vores brugere og interessenter er helt afgørende for, at vi kan lykkes med løbende at forbedre vores

Læs mere

Kontoret for Indkvarteringsvilkår. Vejledning om midlertidig indkvartering efter overgivelsesdatoen. 1. Indledning

Kontoret for Indkvarteringsvilkår. Vejledning om midlertidig indkvartering efter overgivelsesdatoen. 1. Indledning Kontoret for Indkvarteringsvilkår Vejledning om midlertidig indkvartering efter overgivelsesdatoen 1. Indledning 2. oktober 2017 Udlændingestyrelsen Kommunerne har ansvaret for integration af de flygtninge,

Læs mere

1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2. 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2. 3. Familiesammenføring og offentlig forsørgelse s.

1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2. 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2. 3. Familiesammenføring og offentlig forsørgelse s. Nyhedsbrev til politiet til kommunerne og KL Særnummer 9. maj 2012 Nr. 2 juni 2013 Indhold: 1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2 3. Familiesammenføring

Læs mere

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 25. oktober 2010 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 09/04981 Sagsbeh.: MUR Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk 1. Selvforsørgelseskravet

Læs mere

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Indhold Pas og andre personlige dokumenter s. 2 Underskrift på ansøgningsskemaer den herboende reference skal være myndig s. 2 Opholdskort til visiterede

Læs mere

Opholdstilladelse som familiesammenført

Opholdstilladelse som familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Pas- og Forlængelseskontoret Center for Asyl og Familiesammenføring Dato: 20. januar 2009 Sagsbehandler:

Læs mere

1. Post til kommunerne sendes via Digital Post s. 2. 2. Kommunernes indberetningspligt overfor Udlændingestyrelsen s. 2

1. Post til kommunerne sendes via Digital Post s. 2. 2. Kommunernes indberetningspligt overfor Udlændingestyrelsen s. 2 Nyhedsbrev til politiet til kommunerne Særnummer 9. maj 2012 Nr. 1 februar 2014 Indhold: 1. Post til kommunerne sendes via Digital Post s. 2 2. Kommunernes indberetningspligt overfor Udlændingestyrelsen

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Reglerne, der er beskrevet nedenfor, gælder for

Læs mere

Orientering til de regionale netværk

Orientering til de regionale netværk 16. maj 2012 Orientering til de regionale netværk Nye regler for ægtefællesammenføring fra den 15. maj 2012 Folketinget har den 8. maj 2012 vedtaget nye regler for ægtefællesammenføring. Reglerne vil gælde

Læs mere

Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af integrationsindsatsen

Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af integrationsindsatsen [Modtagers navn og adresse] Opholdstilladelse Du har den [dato] fået opholdstilladelse i Danmark og skal bo i [navn] Kommune. Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 188 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Ansøgningsskema IN3_da_020117

Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos venner eller familie (udlændingelovens 42 l, stk. 1) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge

Læs mere

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA3_da_110814 Ansøgning

Læs mere

De nye mål gør det mere klart for brugerne, hvor lang tid de kan forvente, at der maksimalt vil gå, før de modtager et svar i deres sag.

De nye mål gør det mere klart for brugerne, hvor lang tid de kan forvente, at der maksimalt vil gå, før de modtager et svar i deres sag. SAGSBEHANDLINGSTID Udlændingestyrelsen indfører nye mål for sagsbehandlingstid Fra den 1. marts 2017 indfører Udlændingestyrelsen nye mål for den forventede maksimale sagsbehandlingstid på en række sagsområder.

Læs mere

GL/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

GL/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/SG4_da_150814 Ansøgning

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Retningslinjer for indkvartering af mindreårige asylansøgere, som har indgået ægteskab eller er samlevende med en person, som opholder sig i Danmark

Retningslinjer for indkvartering af mindreårige asylansøgere, som har indgået ægteskab eller er samlevende med en person, som opholder sig i Danmark Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 220 Offentligt 1. juli 2016 Retningslinjer for indkvartering af mindreårige asylansøgere, som har indgået ægteskab eller er samlevende

Læs mere

Ansøgning om tidsubegrænset ophold efter EU-retten

Ansøgning om tidsubegrænset ophold efter EU-retten Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. / Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA OD2/D_da_010414

Læs mere

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn)

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Ansøgningsskema BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Familiesammenføring til flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 3

Familiesammenføring til flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 3 Familiesammenføring til flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 3 Advokatforum, den 9. maj 2016 Kontorchef Lone Zeuner Ægtefæller og Børn, 2. kontor Familiesammenføring, når den

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (Indførelse af selvbetjeningsmodel, ny og forenklet udformning af forsørgelseskravet i familiesammenføringssager og reform af studieområdet)

Læs mere

GL/FA5. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID

GL/FA5. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/FA5_da_150814 Ansøgning

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold BEK nr 721 af 13/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-960-0025. Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FÆRFÆR/S G3 Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) GL/SG2_da_150814 Ansøgning om opholdstilladelse i

Læs mere

IN1_da_ Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_ Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_180917 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt.

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. Ansøgningsskema Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

Udfyldelse af spørgeskema, barn i udland

Udfyldelse af spørgeskema, barn i udland Erhvervs- og Familiesammenføringsafdelingen Dato: Kontor: Fællesjournalen Telefonservicecenter: Man-fre kl. 9.00-15.00 E-post: us@us.dk Udfyldelse af spørgeskema, barn i udland Du har søgt om at få lov

Læs mere

GL/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID

GL/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/SG3_da_150814 Ansøgning

Læs mere

Nyhedsbrev om samspillet mellem arbejdsløshedsforsikringsloven og reglerne for ophold og arbejde i Danmark

Nyhedsbrev om samspillet mellem arbejdsløshedsforsikringsloven og reglerne for ophold og arbejde i Danmark Nyhedsbrev om samspillet mellem arbejdsløshedsforsikringsloven og reglerne for ophold og arbejde i Danmark Formålet med dette nyhedsbrev er at give a-kasserne et billede af, hvilke regler for ophold og

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 1)

Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 1) Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning (Fremrykket ansøgningstidspunkt i sager om humanitær opholdstilladelse, indberetningspligt ved mistanke om genopdragelsesrejser,

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke G GL/BF1_da_050716 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab 1. Ægteskabslovens 11 a Ifølge 11 a, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning må ægteskab kun indgås, når hver af parterne

Læs mere

FO/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/SG4_da_280616

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke FO/BF1_da_210316 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland

GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland Ansøgningsskema GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor J. nr.: 2002/4109-2 Notat om anvendelse af henholdsvis 24 års kravet, jf. udlændingelovens 9, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold I medfør af 9 j, stk. 11, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret bl.a. ved 1

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FO/SG2_da_130616 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne på

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven 1. Særlig vigtig information i forbindelse med tidsubegrænset opholdstilladelse For at få tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse skal man som

Læs mere

FO/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID

FO/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/SG3_da_200616

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (2. samling) UUI alm. del - Bilag 55 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (2. samling) UUI alm. del - Bilag 55 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (2. samling) UUI alm. del - Bilag 55 Offentligt Spalte- og sidehenvisninger til Folketingstidende vedrørende behandlingen i Folketinget af den oprindelige

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Ansøgningsskema AS2_da_310516 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Hvad kan I bruge dette skema til? I kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Ansøgningspakke GL/BF2_da_140814 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke

Læs mere

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne)

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Ansøgningsskema BF3_da_310516 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til at søge

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Ansøgningsskema GL2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse i Grønland,

Læs mere

A) Nye regler for permanent opholdstilladelse fra den 1. juli 2012 s. 2. B) Nye regler for familiesammenføring med børn s. 6

A) Nye regler for permanent opholdstilladelse fra den 1. juli 2012 s. 2. B) Nye regler for familiesammenføring med børn s. 6 Nyhedsbrev til politiet til kommunerne og KL Særnummer 9. maj 2012 Nr. 1 juli 2012 Indhold: A) Nye regler for permanent opholdstilladelse fra den 1. juli 2012 s. 2 B) Nye regler for familiesammenføring

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens 9, stk. 4, eller 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv social politik eller integrationsloven

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken Beslutningsforslag nr. B 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Søren Espersen (DF) Forslag

Læs mere

SG4 online Dato og underskrift

SG4 online Dato og underskrift SG4 online Dato og underskrift Dato Underskrift **Digitalt underskrevet** SBID Baggrund for ansøgning Opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde Familiesammenføringsområdet Asylområdet Opholdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du Ansøgningsskema AS1_da_170615 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

Ændring af repatrieringsloven

Ændring af repatrieringsloven Ændring af repatrieringsloven Marts 2010 Quickguide Nye muligheder for økonomisk støtte ved frivillig tilbagevenden til en udlændings hjemland eller tidligere opholdsland Ændring af repatrieringsloven

Læs mere

Udkast til. bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Udkast til. bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge Udkast til bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge I medfør af 9, 10, stk. 7, og 12, stk. 7, i lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1094 af 7.

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

Ansøgningsskema FO2_da_031016

Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne,

Læs mere

SG4 online Dato og underskrift

SG4 online Dato og underskrift SG4 online Dato og underskrift Dato Underskrift **Digitalt underskrevet** SBID Baggrund for ansøgning Opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde Familiesammenføringsområdet Asylområdet Opholdstilladelse

Læs mere

BEK nr 1463 af 15/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2017

BEK nr 1463 af 15/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2017 BEK nr 1463 af 15/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-959-0069 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009 Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr. 2009-6156 6. marts 2009 Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni

Læs mere

Dette brev indeholder en orientering om ændringerne af repatrieringsloven og udlændingeloven.

Dette brev indeholder en orientering om ændringerne af repatrieringsloven og udlændingeloven. Til samtlige kommuner Orienteringsskrivelse om ændringer af repatrieringsloven og udlændingeloven som følge af vedtagelse af lovforslag L 174 i Folketinget den 2. juni 2017 Folketinget har den 2. juni

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring Ansøgningsskema FA3_da_020615 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af repatrieringsloven. 7. oktober 2014. Nr. 1099.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af repatrieringsloven. 7. oktober 2014. Nr. 1099. Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. oktober 2014 7. oktober 2014. Nr. 1099. Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1052 af 28. august 2013,

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

Informationsmøde Aarhus Universitet. Nanna Rytter Larsen,

Informationsmøde Aarhus Universitet. Nanna Rytter Larsen, Informationsmøde Aarhus Universitet 13. oktober 2011 Nanna Rytter Larsen, nbh@us.dk Meddelte opholdstilladelser til forskere i 2 Meddelte opholdstilladelser til forskere i 2. halvår af 2010 Forskersagernes

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema F0/AR2_da_161015 Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om

Læs mere

Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken

Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken Efter ændring af praksis med hensyn til meddelelse af midlertidige opholdstilladelser til medlemmer af Scientology-Kirken gav justitsministeriet afslag

Læs mere

Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år

Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Bilag 1 Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år Socialforvaltningens boligsociale anvisning

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeregistrering m.v.

Bekendtgørelse om folkeregistrering m.v. BEK nr 1034 af 04/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 20. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3910 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse

Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 436 Offentligt Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse Udlændingestyrelsen inddrager din tidsbegrænsede opholdstilladelse,

Læs mere

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25.

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. Til alle kommunalbestyrelser 8 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13150 Doknr. 205243 Dato 25-02-2014 Meddelelse om behandling

Læs mere

Notat om boligplacering

Notat om boligplacering Lene Mølgaard Kristensen & Bente Bondebjerg d. 3.november 2016 Notat om boligplacering Indledning Med det stigende pres på kommunerne i forhold til at boligplacere flygtninge er der for Dansk Flygtningehjælps

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation Invitation til brug for ansøgning om visum VU2_da_150415_v1.1 1. Information om værten - dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn Efternavn Bopælsadresse i Danmark Nationalitet

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN Notat om anvendelsen af tilknytningskravet ved ægtefællesammenføring, jf. udlændingelovens 9, stk. 7 1.

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn) Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0024 Dok.: 1134183 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt ovennævnte lovudkast i høring d.18.september 2017 og anmodet om eventuelle bemærkninger

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt ovennævnte lovudkast i høring d.18.september 2017 og anmodet om eventuelle bemærkninger Til udlændinge- og Integrationsministeriet 13.10.2017 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af integrationsloven og danskuddannelsesloven (Forenkling af og præciseringer af reglerne om fordeling

Læs mere

Ministeren. Tilladelse til familiesammenføring. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Ministeren. Tilladelse til familiesammenføring. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget har den 12. april 2016 stillet følgende spørgsmål nr. 481

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven UDKAST Dato: 2. marts 2012 Kontor: Sagsnr.: Udlændingelovkontoret 2012-960-0003 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Familiesammenføring med børn) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt NOTAT Dato: 2. juli 2007 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4199-844 Sagsbeh.: NHL Notat om

Læs mere

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse I anledning af nægtelse af visum til herboende konventionsflygtnings forlovede udtalt, at konventionsflygtninge her

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2009 til en advokat for en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2009 til en advokat for en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2009 til en advokat for en borger 2 6-0 8-2 0 0 9 T I L S Y N E T Statsforvaltningen har fra Folketingets Ombudsmand modtaget Advokatanpartsselskabets klage på vegne

Læs mere

ANSÆT EN FLYGTNING I EN ORDINÆR STILLING OG FÅ EN BONUS

ANSÆT EN FLYGTNING I EN ORDINÆR STILLING OG FÅ EN BONUS ANSÆT EN FLYGTNING I EN ORDINÆR STILLING OG FÅ EN BONUS Hvis du ansætter en nyankommen flygtning eller familiesammenført til en flygtning i et år eller mere har du mulighed for at ansøge om en bonus på

Læs mere