Overgang til elektronisk sagsbehandling i Udlændingeservice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overgang til elektronisk sagsbehandling i Udlændingeservice"

Transkript

1 Nyhedsbrev til kommunerne og KL November 2010 Overgang til elektronisk sagsbehandling i Udlændingeservice Udlændingeservice er ved at overgå til elektronisk sagsbehandling, og befinder sig derfor i en overgangsfase mellem arbejdet med det velkendte udlændingeregister (UR) og det nye elektroniske dokumenthåndteringssystem EstherH. I forhold til vores samarbejde med politiet vil dette blandt andet betyde, at forskellige nye begreber tages i brug. Således vil UR-betegnelsen udlændingenummer (udl.nr.) løbende blive erstattet med EstherH-betegnelsen udlændinge-id (udl-id)/personid. Udlændinge-id og PersonID er to overlappende begreber i EstherH og vil derfor i fremtiden blive brugt parallelt i Udlændingeservices sager. I en længere overgangsfase vil både det gamle begreb udlændingenummer og de nye begreber udlændingeid / PersonID optræde i Udlændingeservices sager, afhængigt af hvilket kontor i Udlændingeservice den givne sag kommer fra. EstherH og dermed udlændinge-id/personid vil nemlig blive løbende indført i Udlændingeservices forskellige kontorer og sagsområder efter nedenstående udrulningsplan. Indtil de enkelte kontorer overgår til at arbejde i EstherH og dermed til at anvende udlændinge-id/personid, vil de altså stadig arbejde i UR og dermed anvende udlændingenummer. Følgende sagsområder er allerede overgået til elektronisk sagsbehandling: Erhvervssager Studiesager Au Pair- og Praktikant-sager Følgende sagsområder overgår til elektronisk sagsbehandling i den kommende tid: 13. december 2010: Familiesammenføringssager, forlængelsessager og passager overgår til EstherH Maj 2011: Asylsager og humanitære opholdssager overgår til EstherH September 2011: Indfødsretssager og EU/EØS-området overgår til EstherH Selv efter gennemførelsen af ovenstående udrulningsplan vil man i et stykke tid fremover kunne støde på sager, hvor udlændingen har et udlændingenummer frem for et udlændinge-id/personid. Dette vil være tilfældet indtil alle sager, der var verserende ved overgangen til elektronisk sagsbehandling, er afsluttet, og der kun resterer nyere sager, der er oprettet i EstherH, og hvor udlændingen har fået et udlændinge-id/personid. Brug af UIS i forbindelse med udl.nr. og CPR I overgangsfasen mellem arbejdet i udlændingeregistret og arbejdet i det nye elektroniske dokumenthåndteringssystem EstherH vil man i kommunerne både støde på sager, hvor begrebet udl.nr og begrebet udl-id er anvendt. Afhængigt af, hvilket af de to begreber, der er brugt, skal sagerne gribes forskelligt an i forhold til udfyldning af feltet PersonID i CPR. Udlændingenummer (udl.nr.) I et stykke tid vil man i kommunerne støde på udlændinge, der på deres opholdskort har fået anført et udlændingenummer. I sådanne tilfælde skal kommunen via UIS en finde frem til PersonID et ved hjælp af det anførte udlændingenummer. Herefter tastes det fremsøgte PersonID ind i CPR i feltet PersonID. Det er meget vigtigt, at PersonID et skrives ind i CPR, da Udlændingeservice ellers ikke i CARL2-systemet kan se, at udlændingen har et CPR-nummer. Hvis PersonID et ikke overføres til CPR, vil det betyde, at udlændingen efterfølgende ikke får opdateret adresseoplysninger fra CPR, og at det heller ikke er muligt at søge personen frem via CPRnummeret.

2 Udlændinge-id (udl-id) Fremover vil udlændinge af Udlændingeservice få tildelt et såkaldt udlændinge-id i stedet for et udlændingenummer. Hvad angår udlændinge, der på deres opholdskort har fået anført et udlændinge-id, kan kommunen skrive dette udlændinge-id direkte ind i feltet PersonID i CPR-registeret. Kommunernes indberetningspligt ved mistanke om genopdragelsesrejser Den 1. august 2010 trådte nye regler vedrørende bortfald af mindreårige, familiesammenførte børns opholdstilladelse i kraft. Af udlændingelovens 17, stk. 2 fremgår det således nu, at når en mindreårig udlænding har opholdt sig uden for landet i mere end 3 på hinanden følgende måneder på genopdragelsesrejse eller andet udlandsophold af negativ betydning for skolegang og integration, bortfalder vedkommendes opholdstilladelse. Udlændingeservice skal i den forbindelse minde kommunerne om, at der gælder en indberetningspligt i sager, hvor kommunen får mistanke om, at et barn er blevet sendt på genopdragelsesrejse. En genopdragelsesrejse betyder, at barnet på baggrund af forældrenes egen frivillige beslutning sendes til forældrenes hjemland eller et andet land, for at barnet kan blive opdraget dér, og præges af dette lands kultur, værdier og normer. I sådanne sager er det bopælskommunens forpligtelse at underrette Udlændingeservice, såfremt kommunen har kendskab til eller begrundet mistanke om, at et barn har været sendt på genopdragelsesrejse eller andet længerevarende udlandsophold af negativ betydning for barnets skolegang og integration, jf. udlændingelovens 44 c. Indberetning til Udlændingeservice vil normalt forudsætte, at barnet har været ude af landet i en periode på mere end 3 måneder og som følge heraf ikke har deltaget i skolegang eller andre aktiviteter, som ville være en naturlig del af barnets integration i Danmark. Indberetningen vil give Udlændingeservice anledning til at overveje brugen af udlændingelovens regler om bortfald af opholdstilladelse. Indberetningspligten omfatter derfor ikke udlandsophold af kortere varighed, medmindre barnet samtidig har opgivet sin bopæl i Danmark. Udlændingeservice vil i forbindelse med behandlingen af en sådan sag samtidig vurdere, hvorvidt der er grundlag for at dispensere fra bortfald af barnets opholdstilladelse i henhold til udlændingelovens 17, stk. 3. Vurderingen er af skønsmæssig karakter, og det vil således indgå i Udlændingeservices afgørelse, såfremt kommunen fremsender eventuel dokumentation for, at barnet ikke selv har ønsket at udrejse, og dokumentation for de forhold, der lå forud for barnets udrejse af Danmark. En sådan dokumentation kan fx være kommunens referater af møder mellem kommunen og barnet og/eller barnets familie eller kommunens egen objektive vurderinger af barnet og familiens forhold. På Udlændingeservices hjemmeside findes flere informationer vedrørende kommunens indberetningspligt, herunder et skema til indberetning, informationer om kommunernes muligheder i sådanne sager, samt kontaktoplysninger til relevant rådgivning. Vejledningspligt i forbindelse med udbetaling af revalideringsydelser efter lov om aktiv socialpolitik Det fremgår af udlændingelovens 9, stk. 5, at en opholdstilladelse som familiesammenført på baggrund af ægteskab/registreret partnerskab/samliv, betinges af, at ansøgeren og den herboende person ikke modtager hjælp efter aktiv socialpolitik eller integrationsloven, i tiden indtil ansøgeren meddeles tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse i Danmark, medmindre ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, afgørende taler derimod. Det fremgår endvidere af udlændingelovens 19, stk. 1, nr. 4, at en opholdstilladelse, der er betinget af, at udlændingen og den herboende person ikke modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, kan inddrages, hvis udlændingen eller den herboende person modtager sådan hjælp. I familiesammenføringssager, hvor Udlændingeservice har stillet forsørgelseskrav, har bopælskommunen pligt til at indberette til Udlændingeservice, hvis udlændingen eller den herboende person modtager offentlige ydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, jf. udlændingelovens 9, stk. 23. Side 2 af 7

3 Det forudsættes, at kommunen i relevante sager i medfør af de almindelige forvaltningsretlige regler vejleder om de mulige opholdsretlige konsekvenser (inddragelse/nægtelse af forlængelse af opholdstilladelse) af en ansøgning om offentlige ydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven. Særligt vedrørende revalideringsydelser udbetalt efter lov om aktiv socialpolitik bemærkes det, at disse efter praksis ikke skal behandles anderledes end andre ydelser udbetalt efter lov om aktiv socialpolitik - f.eks. kontanthjælp hvorfor udbetaling af revalideringsydelser til en herboende udlænding, der har tidsbegrænset opholdstilladelse som familiesammenført på baggrund af ægteskab/registreret partnerskab/samliv, eller udbetaling til denne udlændings herboende ægtefælle/registrerede partner/samlever, kan få konsekvenser for udlændingens opholdstilladelse. Kommunerne bør således være særligt opmærksomme på, at der vejledes herom forud for udbetaling af revalideringsydelse efter lov om aktiv socialpolitik i denne type sager. Vedrørende frigivelse af garantistillelsen i familiesammenføringssager Udlændingeservice modtager mange henvendelser fra herboende referencer i familiesammenføringssager, som ønsker at få frigivet deres sikkerhedsstillelse, f. eks. fordi den familiesammenførte ægtefælle er fraflyttet den fælles bopæl, eller en af parterne ønsker separation eller skilsmisse. Udlændingeservice gør opmærksom på, at alle henvendelser vedrørende frigivelse af sikkerhedsstillelsen skal rettes til kommunen, da det ifølge bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse (Bekg. nr. 934 af 5. september 2006) 6, stk. 3 er kommunen, der tager stilling til en eventuel frigivelse. Derboende referencer i familiesammenføringssager skal således ikke henvende sig til Udlændingeservice med henblik på frigivelse af sikkerhedsstillelsen. Udlændingeservice skal i øvrigt gøre opmærksom på, at sikkerhedsstillelsen først frigives, når den familiesammenførte ægtefælle har fået tidsubegrænset opholdstilladelse, eller har fået opholdstilladelse på andet grundlag, eller er afgået ved døden. Den frigives tillige, hvis den familiesammenførte ægtefælles opholdstilladelse er udløbet, bortfaldet, inddraget eller er nægtet forlænget og pågældende er udrejst. Herudover skal eventuel hjælp, der er udbetalt, være inddrevet. Udlændingeservice underretter i medfør af udlændingelovens 44 a kommunen, hvis der træffes afgørelse om inddragelse, nægtelse af forlængelse eller, hvis der ikke er grundlag for dispensation fra bortfald. Kommunen underrettes ligeledes, når der gives en ny opholdstilladelse til en udlænding. Vi gør opmærksom på, at der forekommer tilfælde, hvor en udlænding ikke længere har opholdstilladelse, f. eks. hvis en opholdstilladelse er udløbet eller, hvis opholdstilladelsen bortfalder uden videre (ex lege) ved en udlændings opgivelse af bopæl eller langvarige udlandsophold, som Udlændingeservice ikke nødvendigvis er bekendt med. Kommunerne underrettes ikke, hvis en familiesammenført får forlænget sin opholdstilladelse på samme grundlag, selvom de oprindelige betingelser, f.eks. samliv på fælles bopæl, ikke længere er til stede. Der bliver opdateret en forlængelse af tilladelsen i udlændingeregistret, og denne forlængelse vil ligeledes fremgå af UIP. I denne situation skal sikkerhedsstillelsen fortsat gælde. Kommunens forsørgelsespligt overfor en udlænding med herboende ægtefælle Udgangspunktet i udlændingelovens 42 a, stk. 1 er, at forsørgelsespligten for udlændinge, der indgiver ansøgning om asyl, påhviler Udlændingeservice, indtil udlændingen får opholdstilladelse, udrejser eller udsendes. Det følger af ægteskabsretsvirkningslovens 2, at ægtefæller har en gensidig forsørgelsespligt. Hvis udlændingen har en herboende ægtefælle, påhviler forsørgelsespligten således denne person. Det fremgår også af udlændingelovens 42 a, stk. 3, nr. 2, at forsørgelsen af en udlænding, der er gift med en herboende person, ikke påhviler Udlændingeservice, medmindre særlige grunde foreligger. Side 3 af 7

4 Særlige grunde foreligger, hvis det vurderes, at den herboende ægtefælle ikke har de fornødne midler til at forsørge den pågældende, og det vil kun være i tilfælde, hvor udlændingen har ulovligt ophold og dermed har fået endeligt afslag på ansøgning om opholdstilladelse. Har udlændingen lovligt ophold her i landet, og kan den herboende ægtefælle ikke forsørge den pågældende, påhviler forsørgelsen ægtefællens bopælskommune i medfør af aktivloven. Se nærmere herom i lovforslag L 264 af 30. marts 2000 om Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v. og straffeloven. Lovligt ophold i denne situation er både, når man har processuelt ophold og har en ansøgning under behandling, og når man har fået opholdstilladelse. Siden vedtagelsen af bestemmelsen i udlændingeloven er aktivloven blevet ændret, og den tidligere bestemmelse er ophævet. Af lovforslaget i forbindelse med ophævelsen fremgår det, at persongruppen, der var omfattet af aktivloven, fortsat vil modtage hjælp til forsørgelse. Hjælpen vil imidlertid ikke længere bestå af kontanthjælp, men af starthjælp, jf. Lovforslag L 126 af 1. marts 2002 om fysiske eller psykiske handicaps Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven (ændring af reglerne om ret til kontanthjælp, introduktionsydelse mv.). I tilfælde, hvor udlændingen har lovligt ophold, er det kommunen, der foretager en vurdering af, i hvilket omfang den herboende ægtefælle er i stand til at forsørge udlændingen. Udlændingeservice foretager således ikke en sådan vurdering i sager om lovligt ophold. Midlertidig indkvartering efter overgivelsesdatoen Kommunalbestyrelsens opgaver er fastlagt i integrationslovens 4, hvorefter kommunalbestyrelsen har ansvaret for boligplacering af flygtninge, for introduktions- programmet og for udbetaling af introduktionsydelse. Disse opgaver udgør den særlige integrationsindsats. Kommunalbestyrelsen har også ansvaret for samordningen af den almindelige integrationsindsats i kommunen. Det fremgår af integrationslovens 12, stk. 2, at I ganske særlige tilfælde kan en flygtning, efter kommunalbestyrelsens har overtaget ansvaret for den pågældende, jf. 4, stk. 2, med tilladelse fra Udlændingeservice midlertidigt forblive indkvarteret på et sted, der er beregnet til indkvartering, jf. udlændingelovens 42 a. Udgangspunktet er, at flygtningen senest på tidspunktet for kommunalbestyrelsens overtagelse af ansvaret for den pågældende, vil skulle forlade det sted, hvor vedkommende har opholdt sig under asylsagens behandling og tage ophold i den kommune, hvortil Udlændingeservice har visiteret den pågældende efter integrationslovens 10, jf. 4, stk. 2. For at undgå en midlertidig boligplacering eller ophold på et indkvarteringssted, som stilles til rådighed af kommunalbestyrelsen, vil Udlændingeservice, efter begrundet ansøgning fra kommunalbestyrelsen, kunne give tilladelse til, at en flygtning midlertidigt kan forblive indkvarteret på et asylcenter, efter at kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for flygtningen, jf. integrationslovens 12, stk. 2. Situationer, der kan begrunde tilladelse til midlertidig indkvartering efter overgivelsesdatoen, er efter bestemmelsens forarbejder og styrelsens praksis f.eks. tilfælde, hvor en flygtning lider af en alvorlig sygdom eller et handicap, der nødvendiggør en særlig bolig. Der kan også være tale om en mindreårig flygtning, der skal institutionsanbringes eller anbringes i familiepleje, hvilket kræver nærmere samtaler med den pågældende og en grundig sagsbehandling fra kommunens side for at finde et egnet indkvarteringssted eller en egnet plejefamilie. Der kan alene være tale om en kortvarig midlertidig indkvartering, indtil kommunalbestyrelsen kan tilbyde den pågældende en bolig, eller indtil den pågældende kan institutionsanbringes m.v. Det forhold, at en kommune først har en bolig i den efterfølgende måned, eller at kommunens medarbejder holder ferie kan ikke begrunde en tilladelse til indkvartering efter overgivelsesdatoen. Udlændingeservice giver derfor som udgangspunkt kun tilladelse til midlertidig indkvartering efter overgivelsesdatoen i 14 dage. Tilladelsen kan dog efter en konkret vurdering forlænges i op til en måned. Kun i ekstraordinære tilfælde kan tilladelsen forlænges yderligere. Udlændingeservice lægger ved afgørelsen vægt på hensynet til den pågældende flygtning, herunder på den ene side hensynet til, at den pågældende hurtigst muligt kommer i gang med et egentlig integrationsforløb og kan etablere en tilværelse uden for asylcenteret, og på den anden side, at den pågældende ikke skal flyttes rundt imellem midlertidige boliger dette navnlig, hvis den pågældende er mindreårig eller lider af fysiske eller psykiske handicaps. Et andet meget væsentligt element i vurderingen er, om det asylcenter, som den pågældende flygtning er indkvarteret på, er præget af overbelægning, og/eller om centret har akut behov for ekstra indkvarteringsplads. Kommunalbestyrelsens og flygtningens rettigheder og pligter efter integrationsloven forbliver de samme uanset, at Side 4 af 7

5 flygtningen efter tidspunktet for ansvars- overtagelsen for den pågældende opholder sig på et af Udlændingeservices indkvarteringssteder, jf. udlændingelovens 42 a, stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal således udbetale flygtningen de ydelser, den pågældende har ret til efter lov om aktiv social politik fra overgivelsesdatoen. Udlændingeservice opkræver endvidere betaling for den midlertidige indkvartering efter overgivelsesdatoen, og der betales pr. døgn pr. person. Følgende takster pr. person pr. døgn er gældende: Dagstakster i Eksl. moms Ophold på et modtagecenter Ophold på et opholdscenter Ophold på et omsorgscenter Ophold på et børnecenter Ophold i et anneks tilknyttet et opholdscenter Ophold i et anneks tilknyttet et omsorgscenter Takster i kr. 302 kr. 715 kr kr. 302 kr. 715 kr. Inkluderet i disse takster er udgifter til bolig, personale på centrene, deltagelse i børnehave eller skole. Taksten svarer til de udgifter, der er forbundet med at opretholde en plads i den pågældende centertype. Taksterne inkluderer ikke udgifter til kontante ydelser, som kommunalbestyrelsen skal afholde. Betaling for sundhedsmæssige ydelser er heller ikke medregnet i prisen. Efter overgivelsesdatoen må kommunalbestyrelsen af egen drift påse, at flygtningen får udbetalt introduktionsydelse, og hvis det er nødvendigt, modtager sundhedsbehandling. Ansøgningen om midlertidig indkvartering skal være indgivet til senest 14 dage inden overgivelsesdatoen og helst allerede, når kommunen bliver klar over, at det er nødvendigt at søge om midlertidig indkvartering. Fremsendes ansøgningen efter den dato, som er anført i loven for kommunens overtagelse af integrationsansvaret, kan ansøgningen ikke godkendes af Udlændingeservice, og flygtningen vil blive henvist til integrationskommunen med øjeblikkelig virkning. Den 1. januar 2011 falder på en lørdag. Udlændingeservice skal derfor anmode om, at ansøgninger, der relaterer sig til overgivelser pr. 1. januar 2011, indsendes i så god tid, at de kan færdigbehandles inden den 23. december Udlændingeservice holder ferielukket mellem jul og nytår. På grund af den aktuelle indkvarteringssituation, kan ansøgninger kun forventes imødekommet, hvis der foreligger helt særlige omstændigheder. Ansøgningsskemaet returneres, hvis det ikke er fuldt udfyldt, herunder hvis der mangler oplysninger om CVR nr. og EAN nr. Ansøgningsskemaet findes på og indsendes til Udlændingeservice, Forsørgelseskontoret, Ryesgade 53, 2100 København Ø. Nye ansøgningsskemaer til brug for familiesammenføring (FA1) Udlændingeservice skal gøre kommunerne opmærksom på, at der pr. 20. juli 2010 er kommet nye ansøgningsskemaer til brug for ægtefællesammenføringer indgivet efter 1. august Det er specielt samtykke- og tro og love-erklæringer og reglen i udlændingelovens 9, stk.5, om, at den herboende reference ikke må have modtaget ydelser efter lov om aktiv socialpolitik i de sidste 3 år, der er vigtige ændringer. Kommunerne anmodes om at vejlede borgerne om at bruge de nye ansøgningsskemaer for at sikre, at ansøgningerne er fuldt oplyste ved modtagelsen. Der vil komme et revideret skema i forbindelse med ikrafttrædelse af indvandringsprøven. Udlændingeservice vil udsende særskilt nyhedsbrev om indvandringsprøven umiddelbart inden ikrafttrædelsen. Ny opholdsticker (Z) til studerende på videregående Side 5 af 7

6 uddannelser Fra 15. november 2010 vil Udlændingeservice udstede en ny opholdssticker, type Z i forbindelse med meddelelse af opholdstilladelse til udenlandske studerende på videregående uddannelser, der samtidig får en arbejdstilladelse. Definitionen på opholdssticker, type Z er opholds- og arbejdstilladelse til studerende og gives som en opholdstilladelse i kombination med en begrænset arbejdstilladelse. Hidtil er denne type opholdstilladelse givet som to separate stickers, en sticker B (opholdstilladelse) og sticker P (begrænset arbejdstilladelse). Udenlandske studerende fra lande uden for EU, der får opholdstilladelse som studerende ved en videregående uddannelse, får i langt de fleste tilfælde også en arbejdstilladelse. Arbejdstilladelsen er begrænset. Arbejdstilladelsen giver alene den studerende ret til at arbejde 15 timer om ugen samt fuld tid i sommermånederne juni, juli og august. Opholdsstickerne B og P vil stadig blive brugt Det er værd at være opmærksom på, at opholdsstickerne B og P ikke afskaffes, idet de også bruges til opholdstilladelser på andre grundlag. Nogle studerende, f.eks. elever på højskoler og uddannelser på grund- og ungdomsniveau, vil fortsat få udstedt en sticker B, da disse studerende ikke meddeles en arbejdstilladelse. Dertil kommer, at opholdstilladelser til studerende på videregående uddannelser udstedes for den normerede længde af studiet plus 6 måneders efterfølgende jobsøgningstilladelse til studerende, der afslutter deres studie i Danmark. Og det betyder, at der vil være gyldige sticker B og P-kombinationer til studerende på videregående uddannelser frem første halvdel af Folkeregistrering af udenlandske studerende Kommunerne vil som hidtil modtage underretning om meddelelsen af opholdstilladelse via UIP/UIS i medfør af udlændingeloven 44 a. Når den nye type opholdssticker (Z) tages i brug den 15. november 2010, vil stickeren have følgende betegnelse: - Z Opholds- og arbejdstilladelse til studerende. I forbindelse med folkeregistrering er det værd at være opmærksom, at der indtil den 15. november 2010 vil være udstedt kombinationen af en sticker B og P til studerende på videregående uddannelser. Udlændingeservice bør kontaktes, såfremt en udlænding med opholdstilladelse på baggrund af studier udstedt efter 15. november 2010 fremviser kombinationen af opholdssticker, type B og P. Udlændingeservices Studiekontor kan kontaktes på alle hverdage Kontrol i efteråret 2010 Udlændingeservice gennemfører i efteråret 2010 på ny stikprøvekontrol og andre kontroltiltag på en række områder. Eksempelvis kontrolleres det for tiden igen, om betingelserne for meddelte opholds- og arbejdstilladelser til udlændinge med konkrete arbejdstilbud i Danmark, er overholdt. Der udføres sideløbende stikprøvekontrol og kontrol i sager, som sagsbehandlerne har markeret til kontrol grundet omstændighederne i sagerne. Ved kontrollerne anmodes arbejdstagerne i visse tilfælde arbejdsgiverne om oplysninger om, hvorvidt ansættelsesforholdet består, og i bekræftende fald om dokumentation for lønforhold. Efter modtagelsen af den udbedte dokumentation vurderer Udlændingeservice, om betingelserne for de meddelte tilladelser er overholdt. Herudover indleder Udlændingeservice inden længe en kontrol på greencard-området, hvor det undersøges, om greencardindehavere overholder betingelsen om ikke at modtage offentlig hjælp til forsørgelse. Der bliver også gennemført kontrol af sager vedrørende ægtefællesammenførte og udlændinge med au pair-tilladelse. Det gælder for alle sagsområder, at hvis der viser sig sager, hvor betingelserne for den meddelte opholdstilladelse ikke har været overholdt, kan det føre til inddragelse af tilladelserne og i nogle tilfælde anmeldelse til politiet. Dialogmøder m.v. med Udlændingeservice Vi opfordrer alle kommuner til at kontakte os, hvis man -postkasser Visum: Arbejde: Side 6 af 7

7 ønsker en nærmere gennemgang af særlige udlændingeretlige områder m.v. Det vil vi så søge at tage op indenfor rammen af det Regionale Netværk. Vi vil også gerne opfordre alle kommuner til at orientere os, hvis de har ideer/forslag til indholdet af de kommende nyhedsbreve. Kontakt os på kommunikationschef Tina Kaare, tlf eller fuldmægtig Jesper Larsen tlf Kontakt Udlændingeservice Det er muligt at få telefonisk vejledning på alle vores sagsområder alle hverdage mellem kl. 9 og 15. Udlændingeservice vil desuden primo 2011 etablere bedre service for telefoniske henvendelser fra kommuner. Visum: Arbejde (greencard, positivlisten, beløbsordningen eller idrætsområdet) Arbejde (Andre arbejdstilladelser) Studerende: Au pair: Forskere og volontører: Praktikanter, religiøse forkyndere, working holiday: Asyl og Familiesammenføring: Greencard: Studier: Au pair og praktikanter: Asyl: Regionale Netværk: Generelle spørgsmål om Andre henvendelser: Åbningstider i Servicecentret Vores brugere kan møde op personligt i Servicecenteret for at indgive ansøgning om opholdstilladelse, tilbagerejsetilladelse m.v. samt for at søge vejledning og hjælp i forbindelse med ansøgning om opholdstilladelse. Servicecenteret er åbent for personlig henvendelse mandag-fredag samt torsdag Servicecenteret har udvidet åbningstid tirsdag den 21. december fra kl til Torsdag den 23. december er Servicecenteret åbent kl til Servicecenteret er lukket fra 24. december 2010 til 2. januar 2011, begge dage inklusive. Andre henvendelser: Side 7 af 7

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Fremsat den 10. december 2009 af integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik Dato: 3. november 2006 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 2006/4000-78 Sagsbeh.: SWE Fil-navn: Lovforslag Nov II 2006 Udkast til Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Rapport om en styrket indsats mod genopdragelsesrejser og andre længerevarende udlandsophold af negativ betydning for herværende børns skolegang og

Rapport om en styrket indsats mod genopdragelsesrejser og andre længerevarende udlandsophold af negativ betydning for herværende børns skolegang og Rapport om en styrket indsats mod genopdragelsesrejser og andre længerevarende udlandsophold af negativ betydning for herværende børns skolegang og integration Udarbejdet af den tværministerielle arbejdsgruppe

Læs mere

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse Notat: De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse i Danmark Indhold 1. Introduktion... 2 2. Kort resume... 2 3. Visum (kort ophold)... 7 4. Permanent opholdstilladelse... 8 5. Arbejde...

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for personer med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for personer med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier Ansøgningsskema TU4_da_060515 Ansøgning om permanent opholdstilladelse for personer med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan kun bruges

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Integrationskontrakten og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. Informationsmateriale til kommunerne

Integrationskontrakten og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. Informationsmateriale til kommunerne Integrationskontrakten og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund Informationsmateriale til kommunerne Marts 2006 Indhold 1. Indledning 3 2. Integrationskontrakten 4 2.1.

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning Ansøgningsskema Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning TU2_da_010515 Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om permanent opholdstilladelse

Læs mere

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring 10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring Integrationsministeriet indførte i maj 2003 en ny praksis for sager om familiesammenføring. Ændringen betød at

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 10. august 2009 med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 493 af 12. juni 2009, 3, nr. 1, 4-21

Læs mere

Sidste nyt og udvalgte emner indenfor udlændingeretten

Sidste nyt og udvalgte emner indenfor udlændingeretten Sidste nyt og udvalgte emner indenfor udlændingeretten Fredag den 13.december 2013 Sidste nyt og udvalgte emner indenfor udlændingeretten Undervisere: Advokat Bjørn Dilou Jacobsen og Eddie Khawaja, Homann

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

Ydelser efter integrationsloven

Ydelser efter integrationsloven Ydelser efter integrationsloven Juni 2004 Ydelser efter integrationsloven Vejledning Juni 2004 Vejledning om ydelser efter integrationsloven MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION JUNI

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel

IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel 1 INDHOLD... 2 FORRETNINGSBEGREBSSKABELON... 4 A-KASSE... 5 ANDEN AKTØR... 6 ANSÆTTELSE I FLEKSJOB... 8 ANSÆTTELSE MED LØNTILSKUD...10 ARBEJDSEVNEMETODE... 11 ARBEJDSEVNEVURDERINGEN...12

Læs mere

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3)

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3) Departementet Til Udbetaling Danmark, kommuner, mfl. UDKAST Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk

Læs mere

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 2011 VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9770 af 30. september 2009 om adoption, der

Læs mere

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2013

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2013 Tal og fakta på udlændingeområdet 2013 Forår 2014 Tal og fakta på udlændingeområdet Udgiver: Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 Fax: 35 36 19 16 E-post: Ansvarlig for udgivelsen:

Læs mere

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5 NOTAT Dato: 11. januar 2013 Kontor: Asyl- og Visumkontoret J.nr.: 2012-940-0011 NOTAT om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013 Indhold 1 Indledning 5 2 Væsentlige ændringer i visumpraksis i forhold

Læs mere

1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet.

1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold 1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. 2. Udlændinge, der er statsborgere i et land, der

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne

Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne OD2/B_da_010414 Hvad kan denne ansøgning bruges til? Denne ansøgning kan bruges til

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1)

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1) LBK nr 1021 af 19/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-949-0440 Senere ændringer til forskriften LOV nr 572 af 31/05/2010

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013 Erik Jappe KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013... de gældende regler for at få kontanthjælp efter den sociale lovgivning 23. reviderede udgave Frydenlund Kontanthjælpshåndbogen 2013 23. udg., 1. oplag, 2012

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.)

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret ved

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven LBK nr 1044 af 06/08/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-09-2007 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere