Overgang til elektronisk sagsbehandling i Udlændingeservice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overgang til elektronisk sagsbehandling i Udlændingeservice"

Transkript

1 Nyhedsbrev til kommunerne og KL November 2010 Overgang til elektronisk sagsbehandling i Udlændingeservice Udlændingeservice er ved at overgå til elektronisk sagsbehandling, og befinder sig derfor i en overgangsfase mellem arbejdet med det velkendte udlændingeregister (UR) og det nye elektroniske dokumenthåndteringssystem EstherH. I forhold til vores samarbejde med politiet vil dette blandt andet betyde, at forskellige nye begreber tages i brug. Således vil UR-betegnelsen udlændingenummer (udl.nr.) løbende blive erstattet med EstherH-betegnelsen udlændinge-id (udl-id)/personid. Udlændinge-id og PersonID er to overlappende begreber i EstherH og vil derfor i fremtiden blive brugt parallelt i Udlændingeservices sager. I en længere overgangsfase vil både det gamle begreb udlændingenummer og de nye begreber udlændingeid / PersonID optræde i Udlændingeservices sager, afhængigt af hvilket kontor i Udlændingeservice den givne sag kommer fra. EstherH og dermed udlændinge-id/personid vil nemlig blive løbende indført i Udlændingeservices forskellige kontorer og sagsområder efter nedenstående udrulningsplan. Indtil de enkelte kontorer overgår til at arbejde i EstherH og dermed til at anvende udlændinge-id/personid, vil de altså stadig arbejde i UR og dermed anvende udlændingenummer. Følgende sagsområder er allerede overgået til elektronisk sagsbehandling: Erhvervssager Studiesager Au Pair- og Praktikant-sager Følgende sagsområder overgår til elektronisk sagsbehandling i den kommende tid: 13. december 2010: Familiesammenføringssager, forlængelsessager og passager overgår til EstherH Maj 2011: Asylsager og humanitære opholdssager overgår til EstherH September 2011: Indfødsretssager og EU/EØS-området overgår til EstherH Selv efter gennemførelsen af ovenstående udrulningsplan vil man i et stykke tid fremover kunne støde på sager, hvor udlændingen har et udlændingenummer frem for et udlændinge-id/personid. Dette vil være tilfældet indtil alle sager, der var verserende ved overgangen til elektronisk sagsbehandling, er afsluttet, og der kun resterer nyere sager, der er oprettet i EstherH, og hvor udlændingen har fået et udlændinge-id/personid. Brug af UIS i forbindelse med udl.nr. og CPR I overgangsfasen mellem arbejdet i udlændingeregistret og arbejdet i det nye elektroniske dokumenthåndteringssystem EstherH vil man i kommunerne både støde på sager, hvor begrebet udl.nr og begrebet udl-id er anvendt. Afhængigt af, hvilket af de to begreber, der er brugt, skal sagerne gribes forskelligt an i forhold til udfyldning af feltet PersonID i CPR. Udlændingenummer (udl.nr.) I et stykke tid vil man i kommunerne støde på udlændinge, der på deres opholdskort har fået anført et udlændingenummer. I sådanne tilfælde skal kommunen via UIS en finde frem til PersonID et ved hjælp af det anførte udlændingenummer. Herefter tastes det fremsøgte PersonID ind i CPR i feltet PersonID. Det er meget vigtigt, at PersonID et skrives ind i CPR, da Udlændingeservice ellers ikke i CARL2-systemet kan se, at udlændingen har et CPR-nummer. Hvis PersonID et ikke overføres til CPR, vil det betyde, at udlændingen efterfølgende ikke får opdateret adresseoplysninger fra CPR, og at det heller ikke er muligt at søge personen frem via CPRnummeret.

2 Udlændinge-id (udl-id) Fremover vil udlændinge af Udlændingeservice få tildelt et såkaldt udlændinge-id i stedet for et udlændingenummer. Hvad angår udlændinge, der på deres opholdskort har fået anført et udlændinge-id, kan kommunen skrive dette udlændinge-id direkte ind i feltet PersonID i CPR-registeret. Kommunernes indberetningspligt ved mistanke om genopdragelsesrejser Den 1. august 2010 trådte nye regler vedrørende bortfald af mindreårige, familiesammenførte børns opholdstilladelse i kraft. Af udlændingelovens 17, stk. 2 fremgår det således nu, at når en mindreårig udlænding har opholdt sig uden for landet i mere end 3 på hinanden følgende måneder på genopdragelsesrejse eller andet udlandsophold af negativ betydning for skolegang og integration, bortfalder vedkommendes opholdstilladelse. Udlændingeservice skal i den forbindelse minde kommunerne om, at der gælder en indberetningspligt i sager, hvor kommunen får mistanke om, at et barn er blevet sendt på genopdragelsesrejse. En genopdragelsesrejse betyder, at barnet på baggrund af forældrenes egen frivillige beslutning sendes til forældrenes hjemland eller et andet land, for at barnet kan blive opdraget dér, og præges af dette lands kultur, værdier og normer. I sådanne sager er det bopælskommunens forpligtelse at underrette Udlændingeservice, såfremt kommunen har kendskab til eller begrundet mistanke om, at et barn har været sendt på genopdragelsesrejse eller andet længerevarende udlandsophold af negativ betydning for barnets skolegang og integration, jf. udlændingelovens 44 c. Indberetning til Udlændingeservice vil normalt forudsætte, at barnet har været ude af landet i en periode på mere end 3 måneder og som følge heraf ikke har deltaget i skolegang eller andre aktiviteter, som ville være en naturlig del af barnets integration i Danmark. Indberetningen vil give Udlændingeservice anledning til at overveje brugen af udlændingelovens regler om bortfald af opholdstilladelse. Indberetningspligten omfatter derfor ikke udlandsophold af kortere varighed, medmindre barnet samtidig har opgivet sin bopæl i Danmark. Udlændingeservice vil i forbindelse med behandlingen af en sådan sag samtidig vurdere, hvorvidt der er grundlag for at dispensere fra bortfald af barnets opholdstilladelse i henhold til udlændingelovens 17, stk. 3. Vurderingen er af skønsmæssig karakter, og det vil således indgå i Udlændingeservices afgørelse, såfremt kommunen fremsender eventuel dokumentation for, at barnet ikke selv har ønsket at udrejse, og dokumentation for de forhold, der lå forud for barnets udrejse af Danmark. En sådan dokumentation kan fx være kommunens referater af møder mellem kommunen og barnet og/eller barnets familie eller kommunens egen objektive vurderinger af barnet og familiens forhold. På Udlændingeservices hjemmeside findes flere informationer vedrørende kommunens indberetningspligt, herunder et skema til indberetning, informationer om kommunernes muligheder i sådanne sager, samt kontaktoplysninger til relevant rådgivning. Vejledningspligt i forbindelse med udbetaling af revalideringsydelser efter lov om aktiv socialpolitik Det fremgår af udlændingelovens 9, stk. 5, at en opholdstilladelse som familiesammenført på baggrund af ægteskab/registreret partnerskab/samliv, betinges af, at ansøgeren og den herboende person ikke modtager hjælp efter aktiv socialpolitik eller integrationsloven, i tiden indtil ansøgeren meddeles tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse i Danmark, medmindre ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, afgørende taler derimod. Det fremgår endvidere af udlændingelovens 19, stk. 1, nr. 4, at en opholdstilladelse, der er betinget af, at udlændingen og den herboende person ikke modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, kan inddrages, hvis udlændingen eller den herboende person modtager sådan hjælp. I familiesammenføringssager, hvor Udlændingeservice har stillet forsørgelseskrav, har bopælskommunen pligt til at indberette til Udlændingeservice, hvis udlændingen eller den herboende person modtager offentlige ydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, jf. udlændingelovens 9, stk. 23. Side 2 af 7

3 Det forudsættes, at kommunen i relevante sager i medfør af de almindelige forvaltningsretlige regler vejleder om de mulige opholdsretlige konsekvenser (inddragelse/nægtelse af forlængelse af opholdstilladelse) af en ansøgning om offentlige ydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven. Særligt vedrørende revalideringsydelser udbetalt efter lov om aktiv socialpolitik bemærkes det, at disse efter praksis ikke skal behandles anderledes end andre ydelser udbetalt efter lov om aktiv socialpolitik - f.eks. kontanthjælp hvorfor udbetaling af revalideringsydelser til en herboende udlænding, der har tidsbegrænset opholdstilladelse som familiesammenført på baggrund af ægteskab/registreret partnerskab/samliv, eller udbetaling til denne udlændings herboende ægtefælle/registrerede partner/samlever, kan få konsekvenser for udlændingens opholdstilladelse. Kommunerne bør således være særligt opmærksomme på, at der vejledes herom forud for udbetaling af revalideringsydelse efter lov om aktiv socialpolitik i denne type sager. Vedrørende frigivelse af garantistillelsen i familiesammenføringssager Udlændingeservice modtager mange henvendelser fra herboende referencer i familiesammenføringssager, som ønsker at få frigivet deres sikkerhedsstillelse, f. eks. fordi den familiesammenførte ægtefælle er fraflyttet den fælles bopæl, eller en af parterne ønsker separation eller skilsmisse. Udlændingeservice gør opmærksom på, at alle henvendelser vedrørende frigivelse af sikkerhedsstillelsen skal rettes til kommunen, da det ifølge bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse (Bekg. nr. 934 af 5. september 2006) 6, stk. 3 er kommunen, der tager stilling til en eventuel frigivelse. Derboende referencer i familiesammenføringssager skal således ikke henvende sig til Udlændingeservice med henblik på frigivelse af sikkerhedsstillelsen. Udlændingeservice skal i øvrigt gøre opmærksom på, at sikkerhedsstillelsen først frigives, når den familiesammenførte ægtefælle har fået tidsubegrænset opholdstilladelse, eller har fået opholdstilladelse på andet grundlag, eller er afgået ved døden. Den frigives tillige, hvis den familiesammenførte ægtefælles opholdstilladelse er udløbet, bortfaldet, inddraget eller er nægtet forlænget og pågældende er udrejst. Herudover skal eventuel hjælp, der er udbetalt, være inddrevet. Udlændingeservice underretter i medfør af udlændingelovens 44 a kommunen, hvis der træffes afgørelse om inddragelse, nægtelse af forlængelse eller, hvis der ikke er grundlag for dispensation fra bortfald. Kommunen underrettes ligeledes, når der gives en ny opholdstilladelse til en udlænding. Vi gør opmærksom på, at der forekommer tilfælde, hvor en udlænding ikke længere har opholdstilladelse, f. eks. hvis en opholdstilladelse er udløbet eller, hvis opholdstilladelsen bortfalder uden videre (ex lege) ved en udlændings opgivelse af bopæl eller langvarige udlandsophold, som Udlændingeservice ikke nødvendigvis er bekendt med. Kommunerne underrettes ikke, hvis en familiesammenført får forlænget sin opholdstilladelse på samme grundlag, selvom de oprindelige betingelser, f.eks. samliv på fælles bopæl, ikke længere er til stede. Der bliver opdateret en forlængelse af tilladelsen i udlændingeregistret, og denne forlængelse vil ligeledes fremgå af UIP. I denne situation skal sikkerhedsstillelsen fortsat gælde. Kommunens forsørgelsespligt overfor en udlænding med herboende ægtefælle Udgangspunktet i udlændingelovens 42 a, stk. 1 er, at forsørgelsespligten for udlændinge, der indgiver ansøgning om asyl, påhviler Udlændingeservice, indtil udlændingen får opholdstilladelse, udrejser eller udsendes. Det følger af ægteskabsretsvirkningslovens 2, at ægtefæller har en gensidig forsørgelsespligt. Hvis udlændingen har en herboende ægtefælle, påhviler forsørgelsespligten således denne person. Det fremgår også af udlændingelovens 42 a, stk. 3, nr. 2, at forsørgelsen af en udlænding, der er gift med en herboende person, ikke påhviler Udlændingeservice, medmindre særlige grunde foreligger. Side 3 af 7

4 Særlige grunde foreligger, hvis det vurderes, at den herboende ægtefælle ikke har de fornødne midler til at forsørge den pågældende, og det vil kun være i tilfælde, hvor udlændingen har ulovligt ophold og dermed har fået endeligt afslag på ansøgning om opholdstilladelse. Har udlændingen lovligt ophold her i landet, og kan den herboende ægtefælle ikke forsørge den pågældende, påhviler forsørgelsen ægtefællens bopælskommune i medfør af aktivloven. Se nærmere herom i lovforslag L 264 af 30. marts 2000 om Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v. og straffeloven. Lovligt ophold i denne situation er både, når man har processuelt ophold og har en ansøgning under behandling, og når man har fået opholdstilladelse. Siden vedtagelsen af bestemmelsen i udlændingeloven er aktivloven blevet ændret, og den tidligere bestemmelse er ophævet. Af lovforslaget i forbindelse med ophævelsen fremgår det, at persongruppen, der var omfattet af aktivloven, fortsat vil modtage hjælp til forsørgelse. Hjælpen vil imidlertid ikke længere bestå af kontanthjælp, men af starthjælp, jf. Lovforslag L 126 af 1. marts 2002 om fysiske eller psykiske handicaps Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven (ændring af reglerne om ret til kontanthjælp, introduktionsydelse mv.). I tilfælde, hvor udlændingen har lovligt ophold, er det kommunen, der foretager en vurdering af, i hvilket omfang den herboende ægtefælle er i stand til at forsørge udlændingen. Udlændingeservice foretager således ikke en sådan vurdering i sager om lovligt ophold. Midlertidig indkvartering efter overgivelsesdatoen Kommunalbestyrelsens opgaver er fastlagt i integrationslovens 4, hvorefter kommunalbestyrelsen har ansvaret for boligplacering af flygtninge, for introduktions- programmet og for udbetaling af introduktionsydelse. Disse opgaver udgør den særlige integrationsindsats. Kommunalbestyrelsen har også ansvaret for samordningen af den almindelige integrationsindsats i kommunen. Det fremgår af integrationslovens 12, stk. 2, at I ganske særlige tilfælde kan en flygtning, efter kommunalbestyrelsens har overtaget ansvaret for den pågældende, jf. 4, stk. 2, med tilladelse fra Udlændingeservice midlertidigt forblive indkvarteret på et sted, der er beregnet til indkvartering, jf. udlændingelovens 42 a. Udgangspunktet er, at flygtningen senest på tidspunktet for kommunalbestyrelsens overtagelse af ansvaret for den pågældende, vil skulle forlade det sted, hvor vedkommende har opholdt sig under asylsagens behandling og tage ophold i den kommune, hvortil Udlændingeservice har visiteret den pågældende efter integrationslovens 10, jf. 4, stk. 2. For at undgå en midlertidig boligplacering eller ophold på et indkvarteringssted, som stilles til rådighed af kommunalbestyrelsen, vil Udlændingeservice, efter begrundet ansøgning fra kommunalbestyrelsen, kunne give tilladelse til, at en flygtning midlertidigt kan forblive indkvarteret på et asylcenter, efter at kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for flygtningen, jf. integrationslovens 12, stk. 2. Situationer, der kan begrunde tilladelse til midlertidig indkvartering efter overgivelsesdatoen, er efter bestemmelsens forarbejder og styrelsens praksis f.eks. tilfælde, hvor en flygtning lider af en alvorlig sygdom eller et handicap, der nødvendiggør en særlig bolig. Der kan også være tale om en mindreårig flygtning, der skal institutionsanbringes eller anbringes i familiepleje, hvilket kræver nærmere samtaler med den pågældende og en grundig sagsbehandling fra kommunens side for at finde et egnet indkvarteringssted eller en egnet plejefamilie. Der kan alene være tale om en kortvarig midlertidig indkvartering, indtil kommunalbestyrelsen kan tilbyde den pågældende en bolig, eller indtil den pågældende kan institutionsanbringes m.v. Det forhold, at en kommune først har en bolig i den efterfølgende måned, eller at kommunens medarbejder holder ferie kan ikke begrunde en tilladelse til indkvartering efter overgivelsesdatoen. Udlændingeservice giver derfor som udgangspunkt kun tilladelse til midlertidig indkvartering efter overgivelsesdatoen i 14 dage. Tilladelsen kan dog efter en konkret vurdering forlænges i op til en måned. Kun i ekstraordinære tilfælde kan tilladelsen forlænges yderligere. Udlændingeservice lægger ved afgørelsen vægt på hensynet til den pågældende flygtning, herunder på den ene side hensynet til, at den pågældende hurtigst muligt kommer i gang med et egentlig integrationsforløb og kan etablere en tilværelse uden for asylcenteret, og på den anden side, at den pågældende ikke skal flyttes rundt imellem midlertidige boliger dette navnlig, hvis den pågældende er mindreårig eller lider af fysiske eller psykiske handicaps. Et andet meget væsentligt element i vurderingen er, om det asylcenter, som den pågældende flygtning er indkvarteret på, er præget af overbelægning, og/eller om centret har akut behov for ekstra indkvarteringsplads. Kommunalbestyrelsens og flygtningens rettigheder og pligter efter integrationsloven forbliver de samme uanset, at Side 4 af 7

5 flygtningen efter tidspunktet for ansvars- overtagelsen for den pågældende opholder sig på et af Udlændingeservices indkvarteringssteder, jf. udlændingelovens 42 a, stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal således udbetale flygtningen de ydelser, den pågældende har ret til efter lov om aktiv social politik fra overgivelsesdatoen. Udlændingeservice opkræver endvidere betaling for den midlertidige indkvartering efter overgivelsesdatoen, og der betales pr. døgn pr. person. Følgende takster pr. person pr. døgn er gældende: Dagstakster i Eksl. moms Ophold på et modtagecenter Ophold på et opholdscenter Ophold på et omsorgscenter Ophold på et børnecenter Ophold i et anneks tilknyttet et opholdscenter Ophold i et anneks tilknyttet et omsorgscenter Takster i kr. 302 kr. 715 kr kr. 302 kr. 715 kr. Inkluderet i disse takster er udgifter til bolig, personale på centrene, deltagelse i børnehave eller skole. Taksten svarer til de udgifter, der er forbundet med at opretholde en plads i den pågældende centertype. Taksterne inkluderer ikke udgifter til kontante ydelser, som kommunalbestyrelsen skal afholde. Betaling for sundhedsmæssige ydelser er heller ikke medregnet i prisen. Efter overgivelsesdatoen må kommunalbestyrelsen af egen drift påse, at flygtningen får udbetalt introduktionsydelse, og hvis det er nødvendigt, modtager sundhedsbehandling. Ansøgningen om midlertidig indkvartering skal være indgivet til senest 14 dage inden overgivelsesdatoen og helst allerede, når kommunen bliver klar over, at det er nødvendigt at søge om midlertidig indkvartering. Fremsendes ansøgningen efter den dato, som er anført i loven for kommunens overtagelse af integrationsansvaret, kan ansøgningen ikke godkendes af Udlændingeservice, og flygtningen vil blive henvist til integrationskommunen med øjeblikkelig virkning. Den 1. januar 2011 falder på en lørdag. Udlændingeservice skal derfor anmode om, at ansøgninger, der relaterer sig til overgivelser pr. 1. januar 2011, indsendes i så god tid, at de kan færdigbehandles inden den 23. december Udlændingeservice holder ferielukket mellem jul og nytår. På grund af den aktuelle indkvarteringssituation, kan ansøgninger kun forventes imødekommet, hvis der foreligger helt særlige omstændigheder. Ansøgningsskemaet returneres, hvis det ikke er fuldt udfyldt, herunder hvis der mangler oplysninger om CVR nr. og EAN nr. Ansøgningsskemaet findes på og indsendes til Udlændingeservice, Forsørgelseskontoret, Ryesgade 53, 2100 København Ø. Nye ansøgningsskemaer til brug for familiesammenføring (FA1) Udlændingeservice skal gøre kommunerne opmærksom på, at der pr. 20. juli 2010 er kommet nye ansøgningsskemaer til brug for ægtefællesammenføringer indgivet efter 1. august Det er specielt samtykke- og tro og love-erklæringer og reglen i udlændingelovens 9, stk.5, om, at den herboende reference ikke må have modtaget ydelser efter lov om aktiv socialpolitik i de sidste 3 år, der er vigtige ændringer. Kommunerne anmodes om at vejlede borgerne om at bruge de nye ansøgningsskemaer for at sikre, at ansøgningerne er fuldt oplyste ved modtagelsen. Der vil komme et revideret skema i forbindelse med ikrafttrædelse af indvandringsprøven. Udlændingeservice vil udsende særskilt nyhedsbrev om indvandringsprøven umiddelbart inden ikrafttrædelsen. Ny opholdsticker (Z) til studerende på videregående Side 5 af 7

6 uddannelser Fra 15. november 2010 vil Udlændingeservice udstede en ny opholdssticker, type Z i forbindelse med meddelelse af opholdstilladelse til udenlandske studerende på videregående uddannelser, der samtidig får en arbejdstilladelse. Definitionen på opholdssticker, type Z er opholds- og arbejdstilladelse til studerende og gives som en opholdstilladelse i kombination med en begrænset arbejdstilladelse. Hidtil er denne type opholdstilladelse givet som to separate stickers, en sticker B (opholdstilladelse) og sticker P (begrænset arbejdstilladelse). Udenlandske studerende fra lande uden for EU, der får opholdstilladelse som studerende ved en videregående uddannelse, får i langt de fleste tilfælde også en arbejdstilladelse. Arbejdstilladelsen er begrænset. Arbejdstilladelsen giver alene den studerende ret til at arbejde 15 timer om ugen samt fuld tid i sommermånederne juni, juli og august. Opholdsstickerne B og P vil stadig blive brugt Det er værd at være opmærksom på, at opholdsstickerne B og P ikke afskaffes, idet de også bruges til opholdstilladelser på andre grundlag. Nogle studerende, f.eks. elever på højskoler og uddannelser på grund- og ungdomsniveau, vil fortsat få udstedt en sticker B, da disse studerende ikke meddeles en arbejdstilladelse. Dertil kommer, at opholdstilladelser til studerende på videregående uddannelser udstedes for den normerede længde af studiet plus 6 måneders efterfølgende jobsøgningstilladelse til studerende, der afslutter deres studie i Danmark. Og det betyder, at der vil være gyldige sticker B og P-kombinationer til studerende på videregående uddannelser frem første halvdel af Folkeregistrering af udenlandske studerende Kommunerne vil som hidtil modtage underretning om meddelelsen af opholdstilladelse via UIP/UIS i medfør af udlændingeloven 44 a. Når den nye type opholdssticker (Z) tages i brug den 15. november 2010, vil stickeren have følgende betegnelse: - Z Opholds- og arbejdstilladelse til studerende. I forbindelse med folkeregistrering er det værd at være opmærksom, at der indtil den 15. november 2010 vil være udstedt kombinationen af en sticker B og P til studerende på videregående uddannelser. Udlændingeservice bør kontaktes, såfremt en udlænding med opholdstilladelse på baggrund af studier udstedt efter 15. november 2010 fremviser kombinationen af opholdssticker, type B og P. Udlændingeservices Studiekontor kan kontaktes på alle hverdage Kontrol i efteråret 2010 Udlændingeservice gennemfører i efteråret 2010 på ny stikprøvekontrol og andre kontroltiltag på en række områder. Eksempelvis kontrolleres det for tiden igen, om betingelserne for meddelte opholds- og arbejdstilladelser til udlændinge med konkrete arbejdstilbud i Danmark, er overholdt. Der udføres sideløbende stikprøvekontrol og kontrol i sager, som sagsbehandlerne har markeret til kontrol grundet omstændighederne i sagerne. Ved kontrollerne anmodes arbejdstagerne i visse tilfælde arbejdsgiverne om oplysninger om, hvorvidt ansættelsesforholdet består, og i bekræftende fald om dokumentation for lønforhold. Efter modtagelsen af den udbedte dokumentation vurderer Udlændingeservice, om betingelserne for de meddelte tilladelser er overholdt. Herudover indleder Udlændingeservice inden længe en kontrol på greencard-området, hvor det undersøges, om greencardindehavere overholder betingelsen om ikke at modtage offentlig hjælp til forsørgelse. Der bliver også gennemført kontrol af sager vedrørende ægtefællesammenførte og udlændinge med au pair-tilladelse. Det gælder for alle sagsområder, at hvis der viser sig sager, hvor betingelserne for den meddelte opholdstilladelse ikke har været overholdt, kan det føre til inddragelse af tilladelserne og i nogle tilfælde anmeldelse til politiet. Dialogmøder m.v. med Udlændingeservice Vi opfordrer alle kommuner til at kontakte os, hvis man -postkasser Visum: Arbejde: Side 6 af 7

7 ønsker en nærmere gennemgang af særlige udlændingeretlige områder m.v. Det vil vi så søge at tage op indenfor rammen af det Regionale Netværk. Vi vil også gerne opfordre alle kommuner til at orientere os, hvis de har ideer/forslag til indholdet af de kommende nyhedsbreve. Kontakt os på kommunikationschef Tina Kaare, tlf eller fuldmægtig Jesper Larsen tlf Kontakt Udlændingeservice Det er muligt at få telefonisk vejledning på alle vores sagsområder alle hverdage mellem kl. 9 og 15. Udlændingeservice vil desuden primo 2011 etablere bedre service for telefoniske henvendelser fra kommuner. Visum: Arbejde (greencard, positivlisten, beløbsordningen eller idrætsområdet) Arbejde (Andre arbejdstilladelser) Studerende: Au pair: Forskere og volontører: Praktikanter, religiøse forkyndere, working holiday: Asyl og Familiesammenføring: Greencard: Studier: Au pair og praktikanter: Asyl: Regionale Netværk: Generelle spørgsmål om Andre henvendelser: Åbningstider i Servicecentret Vores brugere kan møde op personligt i Servicecenteret for at indgive ansøgning om opholdstilladelse, tilbagerejsetilladelse m.v. samt for at søge vejledning og hjælp i forbindelse med ansøgning om opholdstilladelse. Servicecenteret er åbent for personlig henvendelse mandag-fredag samt torsdag Servicecenteret har udvidet åbningstid tirsdag den 21. december fra kl til Torsdag den 23. december er Servicecenteret åbent kl til Servicecenteret er lukket fra 24. december 2010 til 2. januar 2011, begge dage inklusive. Andre henvendelser: Side 7 af 7

Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk

Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk Nyhedsbrev til kommunerne og KL Maj 2010 Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk Dialogen med vores brugere og interessenter er helt afgørende for, at vi kan lykkes med løbende at forbedre vores

Læs mere

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Indhold Pas og andre personlige dokumenter s. 2 Underskrift på ansøgningsskemaer den herboende reference skal være myndig s. 2 Opholdskort til visiterede

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Reglerne, der er beskrevet nedenfor, gælder for

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven 1. Særlig vigtig information i forbindelse med tidsubegrænset opholdstilladelse For at få tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse skal man som

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven UDKAST Dato: 2. marts 2012 Kontor: Sagsnr.: Udlændingelovkontoret 2012-960-0003 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Familiesammenføring med børn) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere)

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) IN6_da_141014 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af asylansøgere, som ønsker at arbejde

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af til familiesammenførte børn er omfattet af obligatorisk

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/005066 Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag til ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven, 23. november 2005.

Forslag til ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven, 23. november 2005. Forslag til ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven, 23. november 2005. DRFs udtalelse til forslag til lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven, j.nr. 2005/4000-69. D A N S K R E T S P

Læs mere

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation Invitation til brug for ansøgning om visum VU2_da_150415_v1.1 1. Information om værten - dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn Efternavn Bopælsadresse i Danmark Nationalitet

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse 10. november 2005 Udkast til Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse I medfør af udlændingelovens 11, stk. 11, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 10. august 2009 med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 493 af 12. juni 2009, 3, nr. 1, 4-21

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

Integrationskontrakt

Integrationskontrakt Integrationskontrakt Vedrørende Cpr.nr. Grundoplysninger ved modtagelsen Dato for kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret: Tidspunkt for påbegyndelse af introduktionsforløb: I. Opholdsoplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1 of 58 27/09/2010 11:17 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold Kapitel 2 Arbejde Kapitel 3 Bortfald og inddragelse af opholdstilladelser og arbejdstilladelser Kapitel

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Ansøgningsskema FA9_da_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Fremsat den 10. december 2009 af integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA11_da_240915 Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke

Læs mere

Informationspakke om indvandringsprøven

Informationspakke om indvandringsprøven Informationspakke om indvandringsprøven Til ansøgere om ægtefællesammenføring i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om indvandringsprøven er udarbejdet til ansøgere om ægtefællesammenføring

Læs mere

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik.

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Partshøring En udlænding fik af udlændingemyndighederne afslag på sin ansøgning

Læs mere

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag.

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag. Til kommuner m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering om reglerne om samlivsvurdering mv. i forbindelse

Læs mere

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse Notat: De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse i Danmark Indhold 1. Introduktion... 2 2. Kort resume... 2 3. Visum (kort ophold)... 7 4. Permanent opholdstilladelse... 8 5. Arbejde...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik Dato: 3. november 2006 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 2006/4000-78 Sagsbeh.: SWE Fil-navn: Lovforslag Nov II 2006 Udkast til Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er del af en international

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Kompetenceplan for. Integrationsloven

Kompetenceplan for. Integrationsloven Kompetenceplan for Integrationsloven Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses- og Erhvervsudvalg = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef I = Indstiller GR/

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven LBK nr 1044 af 06/08/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-09-2007 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Sådan søger man visum til Danmark

Sådan søger man visum til Danmark Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 120 Offentligt Bilag 1 Sådan søger man visum til Danmark Hvad er et Schengenvisum? Et Schengenvisum er en tilladelse, der giver

Læs mere

Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet

Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Baggrund og formål... 3 2. Sammenfatning og anbefalinger... 4 3. Retsgrundlaget... 6 3.1.

Læs mere

Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie

Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie 10.4.2014 Til frivillige i Dansk Flygtningehjælp Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie INDLEDNING En del frivillige oplever jævnligt at være i tvivl omkring

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1)

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1) LBK nr 1021 af 19/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-949-0440 Senere ændringer til forskriften LOV nr 572 af 31/05/2010

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring

Ansøgning om permanent opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring Ansøgningsskema Ansøgning om permanent opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring TU1_da_010515 Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning permanent opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring

Læs mere

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015.

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2014-15 Afgjort den 19. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Justitsministeriet. København,

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

2. Information om værtsfirmaets kontaktperson dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

2. Information om værtsfirmaets kontaktperson dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation - forretningsvisum Invitation til ansøgning om forretningsvisum VU1_da_150415_v1.1 1. Information om værtsfirmaet Firmanavn Hjemmeside Firmaadresse i Danmark Telefax Branche CVR-Nr. 2. Information

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr. 31.01.2010. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser.

Tal på udlændingeområdet pr. 31.01.2010. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Tal på udlændingeområdet pr. 31.01. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse Generel introduktion til tal på udlændingeområdet

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet.

1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold 1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. 2. Udlændinge, der er statsborgere i et land, der

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 16. marts 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 17 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2012-5209 / lth 11. november 2013 UDKAST Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/05 om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om navne I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 4 og 5, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 4, 11, stk. 3, 13, stk. 3, 16, stk. 4, 20, 21, stk. 2, 25 a, stk. 4, og 30, stk. 4, i lov nr. 524 af 24. juni

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

Ydelser efter integrationsloven

Ydelser efter integrationsloven Ydelser efter integrationsloven Juni 2004 Ydelser efter integrationsloven Vejledning Juni 2004 Vejledning om ydelser efter integrationsloven MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION JUNI

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne

Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne OD2/B_da_010414 Hvad kan denne ansøgning bruges til? Denne ansøgning kan bruges til

Læs mere

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder:

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder: au pair formidling Au pair formidling tilbyder professionel og kvalificeret kontakt mellem familier og au pairs fra Filippinerne. Vores baggrund er et indgående kendskab og tæt samarbejde med det filippinske

Læs mere

Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan

Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan Lovafdelingen Dato: 17. september 2014 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne A. Edmonson Sagsnr.: 2013-6140-0442 Dok.: 1247301 Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan 1. Indledning EU-Domstolen

Læs mere

Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring

Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring 28. november 2013 Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring I Ægteskab Uden Grænser har vi med stor interesse fuldt debatten om familien Iversens familiesammenføringssag, som har

Læs mere