Lokalplan nr. 235 Boligområde ved Holdgårdsvej i Sdr. Omme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 235 Boligområde ved Holdgårdsvej i Sdr. Omme"

Transkript

1 Lokalplan nr. 235 Boligområde ved Holdgårdsvej i Sdr. Omme November 2010

2 Indholdsfortegnelse. Indledning 3 Redegørelse 4 Lokalplanområdet 4 Eksisterende forhold 5 Lokalplanens indhold 6 Redegørelse for anden planlægning og lovgivning 8 Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder 11 LOKALPLAN NR Lokalplanens formål 12 2 Område og zonestatus 12 3 Områdets anvendelse 12 4 Udstykninger 13 5 Bebyggelsens omfang og placering 13 6 Bebyggelsens ydre fremtræden 14 7 Vej-, sti- og parkeringsforhold 14 8 Ubebyggede arealer 15 9 Grundejerforening Lokalplanens retsvirkninger 16 Vedtagelsespåtegning 17 Kortbilag 1 Matrikelkort 18 Kortbilag 2 Arealanvendelse 19 Kommuneplantillæg 20 Miljøscreening af lokalplan nr

3 Indledning Dette dokument indeholder Lokalplan nr. 235 for område til boligformål ved Holdgårdsvej, Sønder Omme. Lokalplanen er opdelt i følgende hovedafsnit: Redegørelsen Redegørelsen giver indledningsvis en kort beskrivelse af lokalplanen og det område, der er omfattet af denne, herunder områdets beliggenhed, lokalplanens baggrund og formål, lokalplanområdets eksisterende forhold og lokalplanens indhold. Herefter følger en redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning, herunder en opsummering af de tilladelser og dispensationer, der er påkrævet fra andre myndigheder. I redegørelsen beskrives desuden resultatet af den miljøvurdering, der er gennemført under udarbejdelsen af lokalplanen. I forbindelse med miljøvurderingen er der foretaget en screening, som findes sidst i lokalplanen. Lokalplanens redegørelse er ikke bindende for borgeren, men tjener til forståelse af lokalplanen og dens bindende bestemmelser samt til dokumentation for de bagvedliggende undersøgelser, der er gennemført i forbindelse med lokalplanens udarbejdelse, herunder dokumentation for lokalplanens overholdelse af lovmæssige krav og sammenhæng med anden planlægning. Lokalplanbestemmelser Lokalplanen opstiller bindende bestemmelser for lokalplanområdets fremtidige anvendelse. De bindende bestemmelser omfatter lokalplanens formål, områdets fremtidige anvendelse, ny bebyggelses omfang, placering og ydre fremtræden samt bestemmelser for øvrige forhold, der reguleres af lokalplanen. Afsnittet afsluttes med lokalplanens retsvirkninger for ejere og brugere. Kortbilag Sidst i lokalplanen findes kortbilag og eventuelle andre illustrationer. Kortbilag omfatter matrikelkort med lokalplanområdets afgrænsning, områdets arealanvendelse og evt. andre forhold, der kan visualiseres, f.eks. en beplantningsplan. Lokalplanens illustrationer og kortbilag er bindende i det omfang, der henvises hertil i lokalplanens bestemmelser. Herudover har lokalplanens illustrationer til hensigt at give en forståelse af lokalplanens bestemmelser og være til inspiration. Kommuneplantillæg Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med de gældende kommuneplanrammer, som er fastsat i Kommuneplan for Billund Kommune. Derfor ændres de eksisterende kommuneplanrammer i et tillæg til kommuneplanen. Tillægget offentliggøres samtidig med nærværende lokalplan og med samme indsigelsesfrist. 3

4 Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål Denne lokalplan er udarbejdet som følge af, at Kriminalforsorgen agter at udstykke og sælge tidligere funktionærboliger ved Sdr. Omme Statsfængsel. Funktionærboligerne har ikke længere nogen funktionsmæssig sammenhæng med fængselsdriften. Lokalplanområdet Området ligger ved Holdgårdsvej i Sønder Omme. Arealet, som denne lokalplan omfatter, udgør ca. 10,5 hektar. 4

5 Området er beliggende i landzone og forbliver ved vedtagelsen af denne lokalplan i landzone. Dog med en såkaldt bonusvirkning. Det kræver generelt en landzonetilladelse at ændre arealanvendelse i landzone det gælder også selv om aktiviteten er planlagt i en lokalplan. Men en lokalplan kan tildeles bonusvirkning. Det betyder, at lokalplanen erstatter eventuelle landzonetilladelser, der er nødvendige for planens virkeliggørelse. Har en lokalplan bonusvirkning, skal det fremgå af lokalplanens bestemmelser, og de skal være så specifikke, at det tydeligt fremgår, hvad det er for byggeri, der med bonusvirkningen erstatter landzonetilladelsen. Lokalplanområdet omfatter 38 parceller, hvoraf der allerede er nedrevet eller tilladt nedrevet en del bygninger. Næromgivelserne præges af beplantning af træer og buske, haver, små stier og interne boligveje. Omkring boligområdet er der skovbeplantning, og bebyggelsen er først synlig for omverdenen ved ankomsten til boligområdet. Terrænet er forholdsvist fladt Eksisterende forhold Bebyggelsen er omgivet af skovbevoksninger, hvor skoven på fængslets tilbageværende ejendom er fredskov. Adgangen til området sker fra vest ad kommunevejen Holdgårdsvej, som fortsætter forbi lokalplanområdet som adgangsbegrænset indkørsel til Statsfængslet Sdr. Omme. Nord for området slynger Omme Å sig i retningen øst mod vest. Vest for lokalplanområdet er der private mark og skovarealer. Øst og syd for området er nærmeste nabo Statsfængslets skove. Fængslet er etableret i 1933, hvor fangerne deltog i opdyrkningen af heden. Fængslet er i dag et såkaldt åbent fængsel med ca hektar land- og skovbrug. Fængslet beskæftiger de indsatte i blandt andet landbrug, skovbrug og gartneri. Det er hensigten at områdets karakter bevares uændret. Derfor er der ikke lagt op til yderligere udstykningsmuligheder og heller ikke til at afvige fra den tydelige facadelinie, som bebyggelserne er opført efter. Eksisterende boliger 5

6 Lokalplanens indhold Anvendelsen Lokalplanen udlægger området til boligformål med mulighed for at opføre parcelhuse og dobbelthuse. Inden for området er der mulighed for at udstykke de eksisterende boliger, mens udstykning af yderligere parceller ikke kan finde sted. Bebyggelsens udformning Hensigten med lokalplanen er at bevare områdets særegne udtryk, hvor bygningerne langs de 4 veje er beliggende langs en facadelinie, og samtidig give mulighed for at genopføre eller nyopføre åben-lav bebyggelse i den sydlige del og åben-lav/dobbelthuse i områdets nordlige del. Dog kan åben lav bebyggelse i den nordlige del kun ske i form af sammenlægning af de i dag eksisterende dobbelthuse til én bolig. Det er ydermere hensigten at bevare de fælleshuse (tørrehuse og udhuse), som findes i området. Boligbebyggelsen skal fremstå med blank mur, pudsede eller vandskurede. Der kan endvidere opføres huse af træ i området. Tage kan udføres med tagsten, skifer, fibercement og tagpap. Dog gives der ikke mulighed for glaseret tegl eller anden tilsvarende blank tagflade. De grønne arealer De grønne arealer skal fremstå beplantede med lysninger i form af legepladser mm. med karakter som bynær skov og få området til at fremstå grønt og imødekommende. Vej og parkeringsforhold Adgang til området opnås fra Holdgårdsvej. Parkering foretages på parcellerne samt langs vejsiderne. Inden for lokalplanområdet udlægges en privat fællesvej, hvilket betyder, at de grundejere, der anvender denne som adgangsvej, skal forestå driften og vedligeholdelse af denne samt afholde udgifterne i forbindelse hermed. Til at forestå drift og vedligeholdelse af den private fællesvej skal der etableres en grundejerforening. Det betyder at følgende påhviler grundejerne som medlemmer af grundejerforeningen: snerydning og glatførebekæmpelse, strøm til gadebelysning, udskiftning af lyskilder i lysarmaturer, reparation og udskiftning af vejbelægning, reparation og udskiftning af vejafvandingsbrønde og disses riste, rensning af vejafvandingsbrønde for sand, slam m.m., etablering og vedligeholdelse af fælles opholds- og legeareal De interne veje, grønne områder og fælles bygninger fremgår af lokalplanens kortbilag 6

7 Fællesbygninger 7

8 Redegørelse for anden planlægning og lovgivning Kommuneplanens rammebestemmelser Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan , idet der lokalplanlægges for et areal, der ikke er udlagt i Kommuneplanen som boligområde. Der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 3 til Kommuneplan , hvormed den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen sikres. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplantillægget. Inden udarbejdelsen af kommuneplantillægget har Billund Kommune i sommeren 2010 gennemført en for offentlighedsfase. Kommuneplanens retningslinjer Lokalplanområdet er helt eller delvist omfattet af følgende bestemmelser i ht. kommuneplanens retningslinjer: Drikkevandsinteresser, naturområde og økologisk forbindelsesområde. Da lokalplanen omfatter et eksisterende og fuldt udbygget boligområde og lokalplanen i øvrigt ikke tillader ændret anvendelse af området, er lokalplanen ikke i strid med de nævnte bestemmelser. Lokalplaner og byplanvedtægter Lokalplanområdet er ikke omfattet af lokalplaner eller byplanvedtægter. Servitutter Lokalplanområdet er ikke omfattet af tilstandsservitutter. Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. drejer sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område. Detailhandel I lokalplanområdet ønskes ikke mulighed for detailhandel. Der kan drives lettere liberale erhverv, når det udøves af ejendommens beboere, som f.eks. revision, advokat, frisør, kiropraktiker og tilsvarende. Tekniske sektorplaner Varmeforsyning Lokalplanområdet er omfattet af varmeforsyningsplanen for Billund Kommune. 8

9 Vandforsyning Vandforsyningen sker fra Sdr. Omme Vandværk Spildevand Ejendommene er omfattet af den gældende spildevandsplan for Billund Kommune benævnt som deloplande S18, S19 og S21. Det er optaget som en del af et privat spildevandsanlæg ejet af Statsfængselet. Spildevandsanlægget afleder spildevandet gennem en fælles kloakledning til Billund Spildevands A/S s ledningsanlæg i Holdgårdsvej. Det overdrages af Statsfængselet til Boligselskabet, der opretter et spildevandslaug i henhold til lovgivningen. Spildevandslauget kan derefter indgå nærmere aftaler Billund Spildevand A/S om spildevandsanlæggets fremtidige tilhørsforhold. Antenneforhold Lokalplanområdet er ikke forsynet med fællesantenne, bredbånd o. lign. Lokalplanen indeholder bestemmelse om placering mv. af eventuelle udvendige parabolantenner. Vej og trafik Trafikplan Vejadgang fra Holdgårdsvej til lokalplanområdet sker via privat fællesvej på matr.nr. 4-d Østerby By, Sdr. Omme. Det er brugerne af vejen, der i fællesskab skal sikre drift og vedligehold af vejen og afholde alle udgifter hertil i henhold til Lov om private fællesveje. Indenfor lokalplanområdet varetages disse forpligtigelser af grundejerforeningen. Natur Naturbeskyttelseslovens beskyttelses- og byggelinier Sø- og åbeskyttelseslinie Lokalplanområdets nordlige del er omfattet af å-byggelinien 150 m fra vandløbet Omme Å. Skovbyggelinie Lokalplanområdet er i sin helhed omfattet af skovbyggelinien 300 m fra fredskove og andre større sammenhængende skove. Fredskov I lokalplanområdets fællesarealer er beplantningen ikke omfattet af fredskovsreglerne. Grundvand og overfladevand Lokalplanområdet er beliggende i et område med drikkevandsinteresser. Boligbebyggelse finder kun sted i det omfang, det erstatter tidligere bebyggelse. Kulturmiljøer Jordfaste fortidsminder Boligbebyggelse finder kun sted i det omfang, det erstatter tidligere bebyggelse. Der foretages intet anlægsarbejde. Findes der imidlertid i forbindelse med gravearbejde spor af fortidsminder, f.eks. stensamlinger eller mørke spor i undergrunden skal den del af arbejdet, der berører fortidsmindet straks indstilles, og Esbjerg Museum kontaktes. Efter indstilling fra museet vurderer Kulturarvsstyrelsen, hvorvidt der skal foretages en arkæologisk undersøgelse, eller om byggeriet kan fortsætte. Udgiften til denne undersøgelse afholdes af bygherre. 9

10 Udgifterne afholdes dog af Kulturarvsstyrelsen, hvis Esbjerg Museum i en forud for projektet bestilt udtalelse har meddelt, at der ikke var fortidsminder af væsentlig interesse på arealet. I særlige tilfælde kan Kulturarvsstyrelsen yde tilskud til privates udgifter til større forundersøgelser og arkæologiske udgravninger. Meromkostninger i forbindelse med anlægsforsinkelser, som de arkæologiske undersøgelser kan påføre bygherre, dækkes ikke af museumslovens bestemmelser. Miljø Jordforurening Hvis der under byggearbejder konstateres en forurening, skal arbejdet standses, og der skal ske anmeldelse til Billund Kommune. Hvis der registreres jordforurening i området efter lokalplanens vedtagelse, kræver byggeri, terrænregulering eller ændret arealanvendelse særlig tilladelse fra Billund Kommune, der bl.a. vurderer, om den ønskede anvendelse medfører øget risiko for sundhed eller miljø. Dyrehold Der tillades ikke nogen form for erhvervsmæssig dyrehold i lokalplanområdet. 10

11 Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder Tilladelse efter naturbeskyttelsesloven Lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinie og å-beskyttelseslinje. I forbindelse med vedtagelsen af nærværende lokalplan søges der om ophævning af skovbyggelinien og å-beskyttelseslinjen ved Skov- og Naturstyrelsen. Servitutter I forbindelse med områdets udstykning forudsættes tinglyst servitutter om forsynings- og afløbsledninger mv. Miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal lokalplaner miljøvurderes, hvis planen vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. En miljøvurdering indebærer, at der skal udarbejdes en miljørapport. En sådan miljørapport skal indeholde en vurdering af lokalplanens indvirkning på miljøet, herunder biologisk mangfoldighed, menneskers sundhed, fauna, flora, støj, luft og jordforurening, landskab samt arkitektonisk og arkæologisk arv. Ved afgørelsen af om lokalplanen må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, skal der tages hensyn til en række lovbestemte kriterier, ligesom berørte myndigheder skal høres. Billund Kommune har gennemført en screening af lokalplanen. Kommunen har på baggrund af screeningen vurderet, at indretningen af et boligområde ved Sdr. Omme som beskrevet i denne lokalplan, ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal gennemføres en miljøvurdering. Denne afgørelse annonceres samtidig med annonceringen af lokalplanforslaget. Kommunens afgørelse om, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes, kan påklages til Naturklagenævnet inden 4 uger regnet fra datoen for offentliggørelsen af lokalplanforslaget. 11

12 LOKALPLANBESTEMMELSER LOKALPLAN NR BOLIGOMRÅDE VED HOLDGÅRDSVEJ I SDR. OMME I henhold til lov om planlægning - lovbekendtgørelse nr. 937 af med senere ændringer - fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 LOKALPLANENS FORMÅL 1.1 Lokalplanens formål er: at fastlægge områdets anvendelse til boligformål at fastlægge placering af ny bebyggelse at sikre, at der kan opføres ny bebyggelse til erstatning for nedrevne bebyggelser at fastholde områdets karakter uændret at sikre, at de grønne arealer bibeholdes at sikre, at områdets fælleshuse, som f.eks. cykelskure og tørrerum bevares og at sikre, at der dannes en grundejerforening 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1. Området omfatter følgende matrikler: Matrikel nr.: 1-at Ll. Brande By, Sdr. Omme og en mindre del af matrikel nr. 4-d Østerby By, Sdr. Omme Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den 6. oktober 2010 udstykkes fra nævnte ejendomme indenfor lokalplanens område. 2.2 Lokalplanområdet er som vist på bilag 2 opdelt i delområderne Lokalplanområdet ligger i landzone. I henhold til planlovens 15, stk. 4 er der med lokalplanens endelige vedtagelse samtidig meddelt landzonetilladelse efter planlovens 35, stk. 1 til anvendelse, udstykning, bebyggelse og befæstelse m.v. af lokalplanområdet, der er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Bestemmelserne er tilvejebragt efter reglerne i planlovens 36, stk. 1, nr. 5. (Bonus-virkning) 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Lokalplanområdet opdeles i tre delområder: 3.2 Delområde 1 må kun anvendes til åben-lav boligbebyggelse og tæt-lav boligbebyggelse i form af dobbelthuse samt tilhørende fælles faciliteter, som f.eks. fælleshus, tørrerum mv. Åben lav bebyggelse må kun ske i form af sammenlægning af de i dag eksisterende dobbelthuse til én bolig. 12

13 3.2 Delområde 2 må kun anvendes til åben-lav boligbebyggelse samt tilhørende fælles faciliteter, som f.eks. fælleshus, tørrerum mv. 3.3 Delområde 3 er fællesarealer bestående af skovbevoksning med tilhørende lysninger mv. 3.4 Der må i delområderne 1 og 2 drives sådan erhvervsvirksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder på betingelse af, at virksomheden drives af den der bebor den pågældende ejendom, at virksomheden drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres, og områdets karakter af beboelsesområde ikke brydes, at virksomheden ikke medfører ulemper for de omboende, at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom og at erhvervsetagearealet normalt højst udgør 1/3 af det totale etageareal. Såfremt en del af kælderen anvendes til erhverv, skal denne del medregnes i det totale etageareal. 4 UDSTYKNINGER 4.1 Udstykning, arealoverførsler og sammenlægninger må kun ske i overensstemmelse med principperne i den på kortbilag 2 viste udstykningsplan. Billund Kommune skal i hvert tilfælde godkende ønsket om den matrikulære forandring. 4.2 Billund Kommune kan godkende at der i delområde 1 udstykkes parceller med et grundareal mindre end 700 m². 5 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Delområde Ny bebyggelse må kun opføres som tæt-lav boligbebyggelse i form af dobbelthuse. Åben lav bebyggelse må kun ske i form af sammenlægning af de i dag eksisterende dobbelthuse til én bolig. 5.2 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30% ved åben-lav og 40% ved tætlav. Delområde Ny bebyggelse må kun opføres som åben-lav boligbebyggelse. 5.4 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30%. Fælles bestemmelser 5.5 Ny boligbebyggelse skal opføres med den længste facade placeret i en facadebyggelinje vist på kortbilag Ny bebyggelses skal placeres indenfor de på kortbilag 2 viste byggefelter. 13

14 5.7 Bebyggelsen må maksimalt opføres i 1½ etage og bygningshøjden må ikke overstige 7 m målt fra naturligt terræn eller niveauplan fastsat af Billund Kommune. 5.8 Tagform skal være sadeltage med en taghældning over 20 grader, men ikke over 45 grader. 5.9 Udestuer må maksimalt udføres med en dybde 6 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 6.1. Boligbebyggelsen skal fremstå med blank mur, pudsede eller vandskurede. Der kan endvidere opføres huse af træ i området 6.2 Udvendige bygningssider, herunder døre, vinduesrammer, skodder og lignende bygningsdele må kun fremtræde i følgende farver: hvid, sort eller jordfarver, der omfatter okker (gul-rød), terra de sienna (rødbrun), umbra (brun), engelskrød og dodenkop (lys- eller mørkbrun) eller disse sidste nævnte farvers blanding med hvid, grå eller sort. 6.3 Blanke og reflekterende materialer med glanstal over 30, herunder glaserede og ædelengoberede tagsten og tagplader må ikke anvendes på hverken tagflader eller ydervægge. Denne bestemmelse gælder ikke solfangere og solcelleanlæg. 6.4 Parabolantenner skal placeres i jordniveau på sydsiden af bebyggelsen og ikke være synlig fra gadeplan og -side. Diameteren må ikke overstige 1m. 6.5 Skiltning i forbindelse med eventuel liberal erhvervsvirksomhed må maksimalt have en størrelse på 0,5 m² og skiltet skal placeres på boligens facade. 7 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD 7.1 Vejadgang fra Holdgårdsvej til lokalplanområdet sker via privat fællesvej på matr.nr. 4-d Østerby By, Sdr. Omme. 7.2 Lokalplanområdets vejbetjenes via de eksisterende veje i lokalplanområdet. 7.3 Alle veje i lokalplanområdet er private fællesveje. 7.4 Alle stier i lokalplanområdet er private fællesstier. 7.5 Alle private fællesveje og stier vedligeholdes, renholdes og sneryddes på foranledning af grundejerforeningen og på dennes bekostning. 7.6 Al vejbetjening af bebyggelserne i delområde 1 og 2 sker udelukkende fra nord, dvs. ensidig vejbetjening. 7.7 Inden for lokalplanområdet må der ikke ske parkering af lastbiler og større varevogne (totalvægt over kg). 14

15 7.8 Campingvogne og større både og bådtrailere må i sommerhalvåret fra 1. april til 30. september parkeres kortvarigt (max. 14 døgn) på egen grund men ikke på vej og fællesarealer. Grundejerforeningen kan dog optage bestemmelser om at der i umiddelbar tilknytning med lokalplanområdets fælleshuse indrettes særlige p-pladser til opbevaring af campingvogne og større bådtrailere o.l. 7.9 I vinterhalvåret fra 1. oktober til 31. marts må campingvogne og større bådtrailere ikke parkeres i området. Grundejerforeningen kan dog optage bestemmelser om at der i umiddelbar tilknytning med lokalplanområdets fælleshuse indrettes særlige p-pladser til opbevaring af campingvogne og større bådtrailere o.l. 8 UBEBYGGEDE AREALER 8.1 Delområde 3 er lokalplanområdets fælles opholds- og friarealer. Delområde 3 skal bevares i udtryk og form med en varieret og egnstypisk beplantning, lysninger mv. Funktionen om bynær skov skal bevares og området som helhed skal fremstå grøn og imødekommende. 8.2 Delområde 3 indeholder boligområdets fællesbygninger. Yderligere bebyggelse kan kun ske i ringe omfang og alene med særskilt tilladelse fra Planmyndigheden. 8.2 I lokalplanområdets fællesarealer gælder det, at større træer skal være egnstypiske arter, som f.eks. eg, gran og fyr. 8.3 På arealerne mellem facadebyggelinie og vej må der ikke opsættes, hække, stakit, plankeværk eller lign. Arealet skal fremstå som åbne amerikanske forhaver, hvor der ikke er en markant afgrænsning mellem ejendommene. Bestemmelsen er ikke til hinder for indretning af terrasser, beplantning med buske mv. 8.4 Hegn i skel skal være levende hegn. 8.5 Terrænreguleringer på mere end +/- 0,50 m må kun foretages med kommunens tilladelse, og kun hvis det er påkrævet for byggeri eller anlæg, der er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. 8.7 Udendørs oplagring må ikke finde sted. Der må ikke henstilles både, uindregistrerede lastvogne, - biler og - campingvogne. Dog er det tilladt at have oplagt mindre både som kanoer, kajakker og små joller på maks. 14 fod. 9 GRUNDEJERFORENING 9.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af bebyggede grunde inden for lokalplanens område. Grundejerforeningen skal forestå drift, vedligeholdelse m.m., samt renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse på veje og stier, der er fælles for samtlige beboere, herunder afvanding af veje og stier frem til offentlige regnvandsledninger samt vedligeholdelse af friarealerne. Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen, jf. redegørelsen s

16 9.2 Medlemspligten tinglyses tillige på de enkelte ejendomme. 9.3 Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af private fællesveje, stier og fælles friareal med beplantning og belysningsanlæg,fælles ledningsanlæg mv. Bestemmelsen finder tilsvarende anvendelse fsva. vintervedligeholdelse. 10 LOKALPLANFORSLAGETS RETSVIRKNINGER MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder således et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Når fristen for fremsættelse af bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser er udløbet, kan Billund Kommune efter planloven give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et støre byggearbejde, der er lokalplanpligtig. De midlertidige retsvirkninger gælder for lokalplanforslagets offentliggørelse den 21. december 2010, indtil den endeligt vedtaget lokalplan er offentliggjort og højst et år efter lokalplanforslagets offentliggøres. VARIGE RETSVIRKNINGER Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må det område der er omfattet af planen, kun bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser, jævnfør planlovens 18. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis det ikke er i strid med principperne i planen. Større afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Lokalplanen fortrænger private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige hermed. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen. 16

17 Vedtagelsespåtegning Forslag til lokalplan nr. 235 og forslag til tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Billund Kommune er vedtaget af Billund byråd den 14. december 2010 Forslaget er offentliggjort den 21. december Ib Kristensen Borgmester Tove Baisgaard Kommunaldirektør 17

18

19

20 TILLÆG NR. 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR BILLUND KOMMUNE I henhold til 11 i Lov om Planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes følgende: Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Billund Kommune. Formålet med kommuneplantillægget er at ændre rammebestemmelserne for et eksisterende boligområde ved Holdgårdsvej ved Sdr. Omme. Området er markeret på nedenstående kort. Boligerne har førhen fungeret som funktionærboliger med tilknytning til Sdr. Omme Statsfængsel. Boligerne har i dag ikke længere nogen funktionsmæssig sammenhæng med fængselsdriften. Kriminalforsorgen agter derfor at udstykke frastykke og sælge boligerne. Området ligger i landzone. Det er ikke udlagt til byområde i kommuneplanen og der er ikke nogen lokalplan for boligerne. I forbindelse med områdets overgang til privatejet boligområde har Billund Kommune besluttet at ændre plangrundlaget for boligerne. Området agtes i kommuneplanen udlagt som et selvstændigt landsbyområde landområde nr Holgårdsvej, Sdr. Omme. Desuden skal der udarbejdes en lokalplan som sikrer områdets nuværende anvendelse og indretning som tæt lav og åben-lav boligområde.

21 Kommuneplantillægget fastlægger følgende bestemmelser for område : Intentioner Det er intentionen at fastholde områdets nuværende anvendelse og indretning som tæt-lav og åben lav boligområde i landzone. Inden for landsbyafgrænsningen må de huse genetableres, som er blevet revet ned. Eksisterende beplantning skal bevares og genetableres således, at den harmoniske overgang imellem boligområdet og det omgivende landskab fastholdes. Herved sløres og nedtones boligområdets effekt på landskabet. Status - Boligområde i landzone. Anvendelse - Boligområde for tæt-lav og åben-lav bebyggelse med tilhørende fællesanlæg og grønne områder - Områdets indretning og struktur fastholdes - I området kan der ikke indrettes detailhandel. Bebyggelsesregulering - Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige: o 30 for åben-lav boligbebyggelse o 40 for tæt-lav boligbebyggelse - Bebyggelsen må maksimalt opføres i 1½ etage og bygningshøjden må ikke overstige 7 m - Nye boliger placeres efter landsbyens eksisterende struktur som rækker af huse langs den østvestgående adgangsvej. Friarealer - Områdets nuværende friarealer fastholdes. Andet - Området forbliver i landzone. Forskellige oplysninger - Lokalplaner: Skovbyggelinje - Åbeskyttelseslinje - Se Hovedstruktur og retningslinjer for Trekantområdet: - Lokale retningslinjer - Vedtagelsespåtegning Den xx.xx.xxxx har Billund Byråd vedtaget kommuneplantillæg nummer 3 endeligt Ib Kristensen Borgmester Tove Baisgaard Kommunaldirektør

22 MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL LOKALPLAN NUMMER 235 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NUMMER 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR BILLUND KOMMUNE Billund Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer screenet ovennævnte lokalplan og kommuneplantillæg i forhold til de kriterier, som fremgår af lovens bilag 2. Screeningen er gennemført for at afklare, om de anlægsarbejder, byggeri mm., som planen giver mulighed for, vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

23 1. MILJØSCREENINGEN SAGSFAKTA Sagsnr: 10/10711 Dok. nr.: Sagsbehandler: HP Hvor: Holdgårdsvej, Sdr. Omme Sagskarakteristik: Lokalplan og kommuneplantillæg for et eksisterende boligområde ved Sdr. Omme Statsfængsel VÆSENTLIGHEDSBEGREBET 1: Planens karakteristika - Hvad Påvirkningsgrad Ved Ja Nej kendetegner planens påvirkninger? ikke Mindre Nogen Større Bemærkninger Hvilket omfang af afledte projekter eller aktiviteter medfører planen Lokalplanen omfatter et eksisterende boligområde, som er fuldt udbygget Omfang af trafikmængde, ændret x trafikmønster Forbrug af naturressourcerne? Kumulation med andre aktiviteter (eksisterende og planlagte)? Har planen indflydelse på andre planer Indeholder planen særlige tiltag for at fremme bæredygtighed Miljøproblemer i planen x Relevans for gennemførelse af anden miljølovgivning 2: Kendetegn ved det berørte Nogen Ved Ja Nej Mindre Større område ikke Bemærkninger Sårbarhed / kvalitativ værdi x Lokalplanen omfatter et eksisterende boligområde, som er fuldt udbygget Områder eller landskaber med anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt, fællesskabsplan eller internationalt plan MILJØPARAMETRE SANDSYNLIG VÆSENTLIG INDVIRKNING HVILKEN Ikke væsentlig Mindre væsentlig Væsentlig Ikke relevant BEMÆRKNINGER

24 NATUR Biologisk Mangfoldighed Søer, åer, kyst, hede, skov (fx 3- områder) Skovrejsning/-nedlæggelse Grønne strukturer Fauna og Flora Biotoper (særlige arter) Spredningskorridorer Den nordøstlige del af lokalplanområdet er omfattet af en å-beskyttelseslinje, men det er uvæsentligt, da lokalplanen omfatter et eksisterende boligområde, som er fuldt udbygget. I den østlige del af lokalplanområdet er udlagt naturareal. Det pågældende areal friholdes for bebyggelse. MILJØ BEFOLKNING Jordbund Jordbundsforhold / geologisk særpræg Jordforurening Regionen har ikke kortlagt jordforurening i planområdet. Den kommende anvendelse vurderes ikke at medføre ny jordforurening. Vand Grundvandsinteresser/ grundvandsstand Udledning til søer, åer/overfladevand Kloakering, håndtering af spildevand Luft Emissioner (partikler, luftarter) / x smog lugt Klima Energiforbrug/ afgivelse Vandstandsændringer (fx lavbundsområder) Vindforhold (fx turbulens ved høje bygninger) Befolkning (levevilkår generelt) Trafikal tilgængelighed Svage grupper (ældre, handicappet m.fl.) Adgang til udannelse og arbejde Boligforhold Menneskers sundhed (individet) Støj, vibrationer, lysgener, smog, arbejdsmiljø Området ligger inden for et område med drikkevandsinteresser, men da der ikke er tale om forurenende virksomhed, vil der ikke blive stillet krav om særlige foranstaltninger til beskyttelse af grundvandet Overfladevand nedsives eller ledes til spildevandsanlæg Spildevand bliver afledt til kommunens renseanlæg, jf. spildevandsplanen.

25 Trafiksikkerhed Fare ved brand, eksplosion, giftudslip, mv. Rekreation friluftsliv/ grønne områder KULTUR RESSOURCER Materielle goder Adgang til service Udviklingsvilkår/-muligheder (fx landområder) Attraktive omgivelser / livskvalitet /visuel værdi Affaldsmængder (-håndtering) Affald håndteres traditionelt efter den til enhver tid gældende renovationsordning Landskab Landskabsværdi / særlige landskabstræk Beskyttelsesområder nationalt /internationalt Fredninger Kulturarv Kirker og deres omgivelser Bygningskulturel arv / bymiljø /kulturmiljø Fortidsminder Arkæologisk arv Almene bevaringsinteresser (fx lokalt) Ressourceforbrug Arealforbrug Energiforbrug Vandforbrug Produkter, materialer, råstoffer Kemikalier, miljøfremmende stoffer Affald, genanvendelse x

26 2. KONKLUSION Billund Kommune har gennemført miljøscreening af planen i henhold til ovenstående skema og vurderer på den baggrund, at planen ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Byrådet har derfor besluttet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering, jf. 3, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Begrundelse: Lokalplanen og Kommuneplantillægget omfatter et eksisterende boligområde, som er fuldt udbygget. Planen giver ikke mulighed for ændringer i områdets nuværende anvendelse og udnyttelse. Kommunens afgørelse annonceres samtidig med annoncering af lokalplanforslagets vedtagelse. Kommunens afgørelse om, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes, kan påklages til Naturklagenævnet, hvilket fremgår af annonceringen. Planafdelingen den

Lokalplan nr. 235 Boligområde ved Holdgårdsvej i Sdr. Omme

Lokalplan nr. 235 Boligområde ved Holdgårdsvej i Sdr. Omme Lokalplan nr. 235 Boligområde ved Holdgårdsvej i Sdr. Omme Marts 2011 Indholdsfortegnelse. Indledning 3 Redegørelse 4 Lokalplanområdet 4 Eksisterende forhold 5 Lokalplanens indhold 6 Redegørelse for anden

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02.

Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02. NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02.05-P16-14-15

Læs mere

Lokalplan nr. 110 for Park Teatret Dato: 18. januar 2018 Sagsbehandler: rburv J.nr.: P

Lokalplan nr. 110 for Park Teatret Dato: 18. januar 2018 Sagsbehandler: rburv J.nr.: P NOTAT Miljøscreening Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 448 af 10/05/2017) Lokalplan nr. 110 for Park Teatret Dato: 18. januar 2018 Sagsbehandler: rburv

Læs mere

Screeningen er gennemført for at afklare, hvorvidt nedlæggelsen af DuPonts interne renseanlæg, kan føre til væsentlige påvirkninger på miljøet.

Screeningen er gennemført for at afklare, hvorvidt nedlæggelsen af DuPonts interne renseanlæg, kan føre til væsentlige påvirkninger på miljøet. Bilag 2b: Miljøscreening af tillæg 5 (Dupont) til Spildevandsplanen for Billund Kommune 2011-2018 Byg & Plan, den 21/12/16 Billund Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

Miljøscreening. i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening. i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til kommuneplantillæg nr. 018 Håndværksområde ved Skuldelev Dato: 10. marts 2015 Sagsbehandler: dejds J.nr.: Dok.

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 041, Mejerigårdsvej i Lyngerup Dato: August 2011 Sagsbehandler: prybo J.nr.: 018561-2010 Dok.

Læs mere

Lokalplan nr. 117 for ny dagligvarebutik i Skibby nord Dato: 30. oktober 2017 Sagsbehandler: ejjep J.nr.: P

Lokalplan nr. 117 for ny dagligvarebutik i Skibby nord Dato: 30. oktober 2017 Sagsbehandler: ejjep J.nr.: P NOTAT Miljøscreening Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 448 af 10/05/2017) Lokalplan nr. 117 for ny dagligvarebutik i Skibby nord Dato: 30. oktober 2017

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 049 og kommuneplantillæg nr. 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup.

Forslag til lokalplan nr. 049 og kommuneplantillæg nr. 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup. NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 049 og kommuneplantillæg nr. 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup. Dato: November

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 015 Dato: 14-01-2015 Sagsbehandler: Mkchr J.nr.: 01.02.15-P16-15

Forslag til kommuneplantillæg nr. 015 Dato: 14-01-2015 Sagsbehandler: Mkchr J.nr.: 01.02.15-P16-15 NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til kommuneplantillæg nr. 015 Dato: 14-01-2015 Sagsbehandler: Mkchr J.nr.: 01.02.15-P16-15 LÆSEVEJLEDNING Lov om

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 029 Dato: 5. oktober 2009 Sagsbehandler: jrhan J.nr.: 017684-2008 Dok. nr.: 454708 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 030 for rammeområde B 1.29 Dato: Oktober 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: P

Forslag til kommuneplantillæg nr. 030 for rammeområde B 1.29 Dato: Oktober 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: P NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til kommuneplantillæg nr. 030 for rammeområde B 1.29 Dato: Oktober 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: 01.02.03-P16-3-16

Læs mere

Lokalplan nr. 095 for boliger ved Byvej 47 Dato: Oktober 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: Dok. nr.:

Lokalplan nr. 095 for boliger ved Byvej 47 Dato: Oktober 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: Dok. nr.: NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. 095 for boliger ved Byvej 47 Dato: Oktober 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: Dok. nr.: LÆSEVEJLEDNING Lov om

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 102 for nyt boligområde ved Esrogårdsvej, Gerlev Dato: Januar 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.:

Forslag til lokalplan nr. 102 for nyt boligområde ved Esrogårdsvej, Gerlev Dato: Januar 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 102 for nyt boligområde ved Esrogårdsvej, Gerlev Dato: Januar 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.:

Læs mere

Dok LP-S15

Dok LP-S15 LP-S15 Miljøscreening af forslag til Tillæg 22 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan 23.03.L03 døgninstitution, parkering og rekreative formål på Jægumsvej i Varde 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Miljøscreeningen...

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 085 for ny idrætshal for Frederikssund Private Realskole Dato: November 2015

Forslag til lokalplan nr. 085 for ny idrætshal for Frederikssund Private Realskole Dato: November 2015 NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 085 for ny idrætshal for Frederikssund Private Realskole Dato: November 2015 Sagsbehandler: prybo

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 002 til Kommuneplan Dato: 5. januar 2015

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 002 til Kommuneplan Dato: 5. januar 2015 NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Kommuneplantillæg nr. 002 til Kommuneplan 2013-2025 Dato: 5. januar 2015 Sagsbehandler: Rerst J.nr.: 01.02.03.-P16-1-13

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 032 Jægerspris Kraftvarme Dato: 07. måned 2009 Sagsbehandler: jrhan J.nr.: 015861-2009 Dok. nr.:

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 034 ved Fabriksvangen og Raasigvangen Dato: Oktober 2016

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 034 ved Fabriksvangen og Raasigvangen Dato: Oktober 2016 NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Kommuneplantillæg nr. 034 ved Fabriksvangen og Raasigvangen Dato: Oktober 2016 Sagsbehandler: jbcre LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 099 for omdannelse af et bymæssigt område ved A.C. Hansensvej i Frederikssund

Forslag til lokalplan nr. 099 for omdannelse af et bymæssigt område ved A.C. Hansensvej i Frederikssund NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 099 for omdannelse af et bymæssigt område ved A.C. Hansensvej i Frederikssund Dato: 5. oktober

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan nummer 258. Område til offentlige formål Sdr. Omme Skole. Forslag

Lokalplan nummer 258. Område til offentlige formål Sdr. Omme Skole. Forslag Lokalplan nummer 258 Område til offentlige formål Sdr. Omme Skole Forslag August 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Tilrettes senere Forord 3 Indledning 4 REDEGØRELSE Baggrund og formål 5 Områdets beliggenhed

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Forslag til Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde

Forslag til Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde Forslag til Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde ENKELTOMRÅDE 23.02.B38 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - DECEMBER 2014 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg

Læs mere

Kommuneplan for Billund Kommune. Tillæg nr. 23

Kommuneplan for Billund Kommune. Tillæg nr. 23 Tillæg nr. 23 Forslag Marts 2016 Forord Hvad er et kommuneplantillæg? Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen skal tages op til vurdering

Læs mere

i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 082 for Vindmølle ved Dalby

i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 082 for Vindmølle ved Dalby NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 082 for Vindmølle ved Dalby Dato: 7. maj 2015 Sagsbehandler: Mkchr J.nr.: 01.02.05-P16-5-15 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 087 for et sommerhusområde vest for Vellerup by Dato: 20. januar 2016 Sagsbehandler: Mkchr J.nr.:

Forslag til lokalplan nr. 087 for et sommerhusområde vest for Vellerup by Dato: 20. januar 2016 Sagsbehandler: Mkchr J.nr.: NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 087 for et sommerhusområde vest for Vellerup by Dato: 20. januar 2016 Sagsbehandler: Mkchr J.nr.:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR.

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 SOMMERHUSOMRÅDE VED MÅRUP ØSTERSTRAND 1 REDEGØRELSE Nærværende lokalplan nr. 35 skal danne grundlag for udstykning af et ca. 4.500 kvm område af matr. nr. 1 ac, Nordby Hede,

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Forslag til tillæg nr.009 til kommuneplan 2013 for besøgsgård ved Svanholm Gods Nyt rammeområde LL. 5.1.

Forslag til tillæg nr.009 til kommuneplan 2013 for besøgsgård ved Svanholm Gods Nyt rammeområde LL. 5.1. NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til tillæg nr.009 til kommuneplan 2013 for besøgsgård ved Svanholm Gods Nyt rammeområde LL. 5.1. Dato: 1.5.2014

Læs mere

LOKALPLAN NR. 06.61.D

LOKALPLAN NR. 06.61.D LOKALPLAN NR. 06.61.D Område til offentlige formål ved Ll. Lyngby Skole Landinspektørgruppen i samarbejde med Teknisk Afdeling April 2006 Lokalplan 06.61.D er offentliggjort fra 28. december 2005 til og

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Miljøscreening af forslag til

Miljøscreening af forslag til Miljøscreening af forslag til tillæg 12 til Kommuneplan 2013, Varde Kommune og lokalplan 05.01.L02 - område til campingog ferieformål ved Hvidbjerg Strand i Blåvand 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Miljøscreeningen...

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

Screeningsafgørelse for forslag til Lokalplan nr. 300 for etagebyggeri ved Hovedgaden, Granvej og Ole Kirksvej.

Screeningsafgørelse for forslag til Lokalplan nr. 300 for etagebyggeri ved Hovedgaden, Granvej og Ole Kirksvej. Screeningsafgørelse for forslag til Lokalplan nr. 300 for etagebyggeri ved Hovedgaden, Granvej og Ole Kirksvej. Billund Kommune har i henhold til Miljøvurderingsloven (LBK nr. 1533 af 10/12/2015: Bekendtgørelse

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til kommuneplantillæg nr. 007 og lokalplan nr. 044 for et sommerhusområde ved Over Dråby Strand Dato: 12. juli 2011

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E. F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0 RINGKØBING KOMMUNE TI.F* 87«32 &* #0 LOKALPLAN NR. 04.016 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T RlHGKiiBIHG KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 936348 D. 13. APRIL 1988 FOR ET

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Føllegården i Skævinge Kommuneplantillæg nr. 9 28.05.2003 f Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Fødegården Delaf matr.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR INDHOLDSFORTEGNELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR INDHOLDSFORTEGNELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2-03 Lokalplan for et boligområde i Strøby Egede. INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Miljøscreening af forslag til Lokalplan 13.03.L01 Feriecenter og vandrerhjem ved Lønne

Miljøscreening af forslag til Lokalplan 13.03.L01 Feriecenter og vandrerhjem ved Lønne Miljøscreening af forslag til Lokalplan 13.03.L01 Feriecenter og vandrerhjem ved Lønne 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Miljøscreeningen... 3 2. Konklusion... 6 3. Klagevejledning... 7 Oversigtskort Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 027-707 Boligområde på Skalbakken i Ørsted Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg.

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk i oktober 2000 J. Nr. 27-11-48.1 Lokalplan nr. 48.1 For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk Kommune Tillæg nr. 8 til Videbæk Kommuneplan 1997. Lokalplan nr. 48.1 for et boligområde

Læs mere