Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse"

Transkript

1 Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene i en sag inden for online hotelbooking. Baggrunden for undersøgelsen var nogle konkrete vilkår (såkaldte paritetsklausuler) i bookingportalernes aftaler med de danske hoteller, som umiddelbart gav anledning til konkurrenceretlige betænkeligheder. Den 25. juni 2015 og den 1. juli 2015 offentliggjorde online bookingportalerne Booking.com og the Expedia Group (Expedia og Hotels.com), at de med virkning fra henholdsvis den 1. juli 2015 og den 1. august 2015 agtede at ændre disse vilkår i deres aftaler med de europæiske, herunder de danske hoteller. Ifølge styrelsens oplysninger er Booking.com og Expedia to af de mest betydningsfulde online hotelbookingportaler på det danske marked. Ud fra de foreliggende oplysninger om udformningen af de ændrede kontraktvilkår har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen besluttet at indstille den videre behandling af sagen, jf. konkurrencelovens 15, stk. 1, 3. punktum. Som det fremgår af nedenstående, fjerner implementeringen af nye vilkår i online bookingportalernes aftaler med de danske hoteller de umiddelbare konkurrencemæssige betænkeligheder, der oprindeligt lå til grund for styrelsens undersøgelse. Derudover vil implementeringen af nye kontraktvilkår mindske værdien af en markedsundersøgelse på nuværende tidspunkt, da de nye kontraktvilkår må forventes at ville ændre de nuværende markedsforhold. KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej Valby Tlf Fax CVR-nr EAN-nr ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Den nærmere begrundelse for denne beslutning er beskrevet nedenfor. Bookingportalernes oprindelige aftalevilkår Flere bookingportaler, som eksempelvis Booking.com og Expedia, benytter i deres aftaler med hotellerne såkaldte paritetsklausuler. Det fremgår af klausulerne, at den værelsespris og det antal værelser, som et hotel udbyder på den pågældende bookingportal, skal være den samme eller bedre end den pris og det antal værelser, der udbydes af hotellet gennem andre salgskanaler, så som andre online bookingportaler, og på hotellets egen hjemmeside.

2 Ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens oplysninger udgør andelen af danske hotelværelser, der bookes gennem online bookingportaler, cirka 22 pct. af det samlede antal værelsesbookninger. Denne andel formodes at være stigende. Derudover udgjorde hotellernes udgifter til kommissions- og reservationsgebyrer til online bookingportaler, samt udgifter til kædesamarbejder, mere end 250 mio. kr. i 2013, hvilket svarer til mellem 5 pct. og 9 pct. af værelsesomsætningen, og 2,2 pct. af den samlede omsætning i den danske hotelbranche. 1 Paritetsklausulerne gav umiddelbart anledning til betænkeligheder i forhold til paritetsklausulernes mulige påvirkning af konkurrencen imellem de konkurrerende bookingportaler. Baggrunden for dette var, at klausulerne potentielt kunne mindske bookingportalernes incitament til at konkurrere på de kommissionsgebyrer, som et hotel betaler for den service, bookingportalerne yder. Kommissionsgebyrerne er som regel fastsat som en procentvis andel af prisen på de hotelværelser, der sælges gennem bookingportalen. Styrelsens betænkeligheder gik mere specifikt på, at kravet om paritet kan bevirke, at en bookingportal uden risiko kan hæve kommissionsgebyret, fordi det ikke fører til en forholdsmæssig forhøjelse af den udbudte værelsespris i forhold til den pris, der udbydes via de øvrige bookingportaler og salgskanaler. Dermed fører øgede kommissionsgebyrer heller ikke til en risiko for tab af kunder til konkurrerende portaler. Tilsvarende kan klausulerne mindske incitamentet for den enkelte bookingportal til at nedsætte gebyret for at tiltrække yderligere kunder, da en nedsættelse af kommissionsgebyret ikke kan afspejles i en lavere værelsespris i forhold til den pris, der udbydes via andre kanaler. Det var derfor styrelsens umiddelbare vurdering, at det ikke kunne udelukkes, at paritetsklausulerne direkte eller indirekte havde til formål eller følge at begrænse konkurrencen mellem bookingportaler i strid med konkurrencelovens 6 og TEUF art. 101 (1) om forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler, hvilket var anledningen til, at styrelsen indledte en undersøgelse af paritetsklausulernes effekt på det danske marked. Implementering af begrænsede paritetsklausuler Online bookingportalen, Booking.com, afgav i april 2015 tilsagn til de franske, italienske og svenske konkurrencemyndigheder om at begrænse paritetsklausulerne i deres kontrakter med hotellerne i Frankrig, Italien og Sverige. Tilsagnene blev udformet med bistand fra EU Kommissionen. 1 Kilde: Normtal 2013/2014, Normtal og analyse, udgivet af HORESTA. Oplysningerne er alene baseret på HORESTAs medlemmer. 2

3 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er løbende blevet orienteret og hørt i forhandlingen af disse tilsagn gennem en arbejdsgruppe i det europæiske konkurrencenetværk, European Competition Network, der havde til formål at tilrettelægge og koordinere de nationale konkurrencemyndigheders behandling af online bookingportalernes brug af paritetsklausuler i deres aftaler med hotellerne. Booking.com s tilsagn indebærer, at paritetsklausulerne kun gælder i forhold til hotellernes egne hjemmesider samt hotellernes øvrige online kanaler (herefter samlet hjemmesider ), mens krav om paritet med hensyn til pris, antal værelser og andre betingelser ikke længere anvendes i forhold til booking foretaget via andre salgskanaler, herunder konkurrerende bookingportaler og hotellernes egne offline kanaler, som eksempelvis ved direkte kontakt til hotellet om en booking. Paritetskravene vil heller ikke gælde i forhold til hotellernes såkaldt lukkede brugergrupper (det vil fx sige kunder, der har tilmeldt sig særlige loyalitetsbonusprogrammer og lignende). De svenske, italienske og franske konkurrencemyndigheder konkluderede ved accepten af tilsagnene, at de begrænsede paritetsklausuler fjerner de konkurrencemæssige betænkeligheder, som de tidligere og mere omfattende paritetsklausuler gav anledning til på de pågældende markeder. I kølvandet på tilsagnsafgørelserne i Sverige, Italien og Frankrig oplyste Booking.com Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at de havde til hensigt implementere de aftalevilkår, der er indeholdt i tilsagnene, hvis Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfyldte nærmere bestemte betingelser. Den 25. juni 2015 oplyste Booking.com, at de uden betingelser ensidigt vil implementere de aftalevilkår, der er indeholdt i tilsagnene, i deres kontrakter med samtlige europæiske hoteller, herunder i Danmark, således at paritetskravet fremover alene vil gælde i forhold til hotellernes egne bookinghjemmesider. De nye kontraktvilkår trådte i kraft den 1. juli Den 1. juli 2015 oplyste Expedia, at de ensidigt ville implementere kontraktvilkår (svarende til de vilkår, som Booking.com havde givet tilsagn om) i deres aftaler med europæiske hoteller, herunder i Danmark, i en periode på 5 år. Expedia s reviderede vilkår trådte i kraft den 1. august 2015 og, i lighed med Booking.com s fornyede aftalevilkår, at indeholde paritetsklausuler, der gælder hotellernes egne hjemmesider (undtagen paritet med hensyn til antal værelser). De begrænsede paritetsklausuler betyder, at det fremover vil være muligt for et hotel at differentiere sine værelsespriser mellem forskellige online bookingportaler, fx ved at tilbyde en lavere værelsespris til den booking- 3

4 portal, der tilbyder de økonomisk mest fordelagtige vilkår med hensyn til kommissionsgebyr mv., hvilket må forventes at give et større incitament for bookingportalerne til at konkurrere indbyrdes på størrelsen af deres kommissionsgebyrer. Portaler med søge- og sammenligningsfunktioner kan generelt bidrage til at skabe gennemsigtighed til gavn for de forbrugere, som ønsker at afsøge et marked. Afhængigt af de konkrete markedsforhold kan sådanne portaler derfor øge konkurrencepresset og kan bl.a. medvirke til at skabe større priskonkurrence i markedet. Med de begrænsede paritetsklausuler vil det fortsat ikke være muligt for hotellerne at tilbyde lavere værelsespriser på deres egne hjemmesider. Ifølge online bookingportalerne skal dette ses i lyset af, at online hotelbookingportalerne primært finansieres gennem den kommission, som hotellerne betaler, når kunderne booker hotelværelser på bookingportalen. Det betyder, at bookingportalernes søge- og sammenligningsfunktioner stilles vederlagsfrit til rådighed for både hoteller og forbrugere. Online bookingportalernes begrundelse for ikke at ophæve paritetsklausulerne i forhold til hotellernes egne hjemmesider er, at det vil medføre, at online bookingportalernes forretningsmodel ikke kan opretholdes. En lavere pris på hotellernes egne hjemmesider kan indebære, at søge- og sammenligningsfunktionen på bookingportalerne kun benyttes til at afsøge markedet, mens værelset efterfølgende bookes til en lavere pris på hotellernes egne hjemmesider, hvorved hotellerne gratis får adgang til den markedsføring, der fører med at blive vist på bookingportalerne. Selv om implementeringen af de begrænsede paritetsklausuler ikke giver hotellerne mulighed for at annoncere med lavere priser på deres egne hjemmesider, er det styrelsens umiddelbare opfattelse, at disse reviderede og mindre restriktive klausuler kan medvirke til at fjerne de konkurrenceretlige betænkeligheder i forhold til bookingportalernes indbyrdes konkurrence, der oprindeligt lå til grund for styrelsens undersøgelse af forholdene. Dette er i overensstemmelse med grundlaget for sagerne i Sverige, Italien og Frankrig. Derfor er implementeringen af de begrænsede paritetsklausuler udtryk for en pan-europæisk løsning, der støttes af de fleste nationale konkurrencemyndigheder inden for EU, og som er udformet med støtte fra EU- Kommissionen. Dette er sket for på europæisk plan at skabe så ensartede vilkår som muligt, således som der også er udtrykt ønske om fra hotellernes nationale og europæiske brancheorganisationer. Da implementeringen af de begrænsede paritetsklausuler umiddelbart fjerner de konkurrencemæssige betænkeligheder, der oprindeligt lå til 4

5 grund for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelse, er det styrelsens opfattelse, at yderligere undersøgelser på nuværende tidspunkt ikke kan forventes at føre til afdækning af forhold, der kan forfølges efter konkurrenceloven. Desuden vil implementeringen af de begrænsede paritetsklausuler mindske værdien af en markedsundersøgelse på nuværende tidspunkt, da implementeringen skaber grundlag for ændringer i de nuværende markedsforhold. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har derfor og med henvisning til konkurrencelovens 15, stk. 1, 3. pkt. besluttet at indstille den videre behandling af sagen. Styrelsen er efter konkurrencelovens 15, stk. 1, 3. pkt. berettiget til at vurdere, om der er tilstrækkelig anledning til at behandle en sag. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens beslutninger efter konkurrencelovens 15, stk. 1, 3. pkt., kan i henhold til lovens 19, stk. 3, ikke påklages til Konkurrenceankenævnet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forbeholder sig dog retten til på ethvert tidspunkt at genoptage sagen, såfremt implementeringen af de nye kontraktvilkår ikke sker under de givne forudsætninger, eller at de nye vilkår i praksis viser sig at give anledning til konkurrencemæssige problemer. 5

MEDIERETTIGHEDER TIL DANSK LIGAFODBOLD REVISION AF TILSAGN

MEDIERETTIGHEDER TIL DANSK LIGAFODBOLD REVISION AF TILSAGN 26-02 2014 13/04400 /MST/MMW/UHL Punkt 2: Rådsmøde den 26. februar 2014 MEDIERETTIGHEDER TIL DANSK LIGAFODBOLD REVISION AF TILSAGN KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K. Att.: Svend Pedersen. Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K. Att.: Svend Pedersen. Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K Att.: Svend Pedersen Dato: 5. marts 2015 Sag: BITE-14/08045-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

Læs mere

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER 20-02-2013 12/05672 /KB PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 20. FEBRUAR 2013 FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ...

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG 30-11 2011 4/0120-0500-0031 /JKM, SR PUNKT 6: RÅDSMØDE DEN 30. NOVEMBER 2011 NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS OG VÆKSTMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 Autorisationsordningen for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 2012 Autorisationsordning for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranslyse 02 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler 2015 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere

DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9

DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9 20-05 2015 14/11313 /ABR /HBF /NVH /UHL Punkt 2: Rådsmøde den 27. maj 2015 DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport om frivillige kæder

Rapport om frivillige kæder Rapport om frivillige kæder MAJ 2005 2/87 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1.1. Indledning 1.2. Løsningsmodeller 1.2.1. Koncernmodellen 1.2.2. Regelforenklingsmodellen 1.3. Forventede konsekvenser

Læs mere

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 23. juni 2010 4/0120-0500-0029 /KLE/LD/JKM Rådsmødet den 23. juni 2010 Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 1. Resumé...2 2. Afgørelse...5 3. Sagsfremstilling...6 3.1.

Læs mere

1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER

1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER 1 1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER Europa-Kommissionen offentliggjorde i juli 2013 et forslag til en forordning om regulering af interbankgebyrer ved kortbetalinger. 1 Forordningen fastlægger et loft for

Læs mere

Rapport. fra. arbejdsgruppen om konkursdækning af indkvartering og anden transport end flytransport. April 2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet

Rapport. fra. arbejdsgruppen om konkursdækning af indkvartering og anden transport end flytransport. April 2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Rapport fra arbejdsgruppen om konkursdækning af indkvartering og anden transport end flytransport April 2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4 2. Baggrund for undersøgelsen...12

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN. Udvalgte konkurrenceanalyser

KONKURRENCESTYRELSEN. Udvalgte konkurrenceanalyser KONKURRENCESTYRELSEN Udvalgte konkurrenceanalyser December 2005 KONKURRENCESTYRELSEN Udvalgte konkurrenceanalyser December 2005 UDVALGTE KONKURRENCEANALYSER Oplag 500 Bogen er gratis og kan fås ved henvendelse

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

CAD OPFORDRER MEDLEMSVÆRKSTEDER TIL AT BOYKOTTE AUTOBUTLERS UDBUDSPORTAL, WWW.AUTOBUTLER.DK

CAD OPFORDRER MEDLEMSVÆRKSTEDER TIL AT BOYKOTTE AUTOBUTLERS UDBUDSPORTAL, WWW.AUTOBUTLER.DK 26-03 2014 12/06552 CHJ/KHJ Punkt 2: Rådsmøde den 26. marts 2014 CAD OPFORDRER MEDLEMSVÆRKSTEDER TIL AT BOYKOTTE AUTOBUTLERS UDBUDSPORTAL, WWW.AUTOBUTLER.DK KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs-

Læs mere

EY S OVERTAGELSE AF KPMG DANMARK

EY S OVERTAGELSE AF KPMG DANMARK 22-05 2014 13/13057 /LJE/MSE/CHM /KB/LKA Punkt 2: Rådsmødet den 28. maj 2014 EY S OVERTAGELSE AF KPMG DANMARK KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse 1. RESUMÉ...

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber 1 af 15 03-07-2012 12:19 Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Journal nr.3:1120-0388-69 samt 3:1120-0388-70/Industri/kra Rådsmødet den

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer - - KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk Dato: 04.03.2013 Sag: 13/0183 Sagsbehandler: BFJ Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt 2013 Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND Indhold 1. Resume...3 2. Indledning...5 2.1. Den

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

KONKURRENCEBEGRÆNSENDE VEDTAGELSE I A-APOTEKET

KONKURRENCEBEGRÆNSENDE VEDTAGELSE I A-APOTEKET 26-06 2013 12/05103 LIF/UHL PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 26. JUNI 2013 KONKURRENCEBEGRÆNSENDE VEDTAGELSE I A-APOTEKET KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ...

Læs mere

Mobilix A/S' distributionsaftale med Merlin A/S

Mobilix A/S' distributionsaftale med Merlin A/S 1 af 9 18-06-2012 10:47 Mobilix A/S' distributionsaftale med Merlin A/S J.nr. 2:8032-234/hh Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé Mobilix A/S har den 29. juni 1998 foretaget anmeldelse af distributionsaftaler

Læs mere

Analyse. klagemønstret i udbudsklagesager

Analyse. klagemønstret i udbudsklagesager Analyse klagemønstret i udbudsklagesager 2012 Titel: Analyse af klagemønstret i udbudsklager Analysen er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet Grafisk produktion: Rosendahls-Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

Elselskabernes udrulning af fibernet

Elselskabernes udrulning af fibernet Elselskabernes udrulning af fibernet September 2005 2/71 Indholdsfortegnelse Boks-, figur- og tabelfortegnelse... 3 1 Sammenfatning og konklusioner... 5 1.1 Undersøgelsens formål og omfang... 6 1.2 Forholdet

Læs mere

Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om elektroniske kommunikationsnet

Læs mere