Inden mødet var der orientering til interesserede vedr. forholdene i Nykøbing Enge.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inden mødet var der orientering til interesserede vedr. forholdene i Nykøbing Enge."

Transkript

1 - Dit eget lokale forsyningsselskab! Referat af bestyrelsesmøde fredag d. 26. august 2016 kl. 12:30 i Morsø Forsyning. Sted: Forsyningens mødelokale, Det Gamle Rådhus, Nørregade 3, Nykøbing Mors Revisor Henrik Holst fra PWC deltager i pkt. 1.1 Økonomichef Vivian S. Søndergaard deltager i pkt. 1.1 og 1.2 Til stede: Uffe Korsgaard, UK, formand og mødeleder Peter Therkildsen, PT, næstformand Poul Kristensen, PK Vagn Kidmose VK Niels Kr. Østergaard, NKØ Allan Riis Larsen, AL Jesper Kirk, JK Gitte Guldberg GG, referent Inden mødet var der orientering til interesserede vedr. forholdene i Nykøbing Enge. Dagsordenen var som følger: 1. Indstillings punkter 1.1 Budgetopfølgning pr for selskaberne i MF 1.2 Budgetopfølgning på investeringer samt revidering af investeringsbudgettet for Morsø Spildevand 1.3 Forslag til ny kommunikationsstrategi 1.4 Ændring i betalingsvedtægten vedr. særbidrag 1.5 Lukket 2. Orienterings punkter 2.1 Orientering vedr. forventede konsekvenser af den vedtagne reviderede vandsektorlov 2.2 Orientering fra møde mellem den politiske del af bestyrelsen, UTM og borgmesteren 2.3 Status på drift og anlæg 2.4 Lukket 3. Drøftelses punkter 3.1 Lukket 4. Eventuelt Økonomichef Vivian S. Søndergaard deltog i pkt. 2.1 og Indstillings punkter Ad 1.1) Budgetopfølgningen blev gennemgået med følgende kommentarer.

2 Morsø Forsyning Budgetopfølgningen for 1 halvår af 2016 viser et svagt fald på viderefakturering af timer til underselskaberne. Dette skyldtes at der har været stor fokus på afvikling af afspadsering for driftsmedarbejderne. Denne tendens vil også afspejle sig i For lønomkostningerne i 1. halvår af 2016, har der været engangsudgifter på fratrædende medarbejdere i form af fratrædelsesgodtgørelse og udbetaling af feriepenge (300 t.kr.). På administrationsomkostninger er der samlet sket en besparelse på 200 t.kr. hvilket skyldtes hovedsageligt et fald i IT omkostninger i forhold til sidste år. Indtægter fra forbrugsafregning overordnet De forbrugsafhængige indtægter kender vi ikke det endelige resultat på førend til årsskiftet. Tendensen viser at forbruget generelt er faldende for hele øen. Det kan dog oplyses at der er udsendt opkrævninger på tilslutningsbidrag til ca. 27 nye kunder i Morsø Vands forsyningsområde og for landzonen (spildevand) er der d.d. udsendt 55. Disse forventes at have en positiv effekt på resultatet, dog gradvist over i Det er for byen, primært nybyggeri og for land, er det tilkobling til kloakering (Spildevandsplan Tillæg 5) fra tanktømning. Morsø Spildevand For Morsø Spildevand er der konstateret følgende afvigelser fra budgettet: Vejafvandingsbidraget når ikke den forventede indtægt, da Morsø Kommune besluttede at nedjustere bidraget til 1 %. Vejafvandingsbidraget for 2016 forventes at ende i ca. 180 t.kr. mod budgetteret 450 t.kr. Højesteret stadfæstede i en dom mellem FS og KL(og Slagelse kommune) i februar, at det er kommunalfuldmagten der er gældende ved uenighed om bidragets størrelse. Dog skal bidragets størrelse kunne dokumenteres med en beregning fra kommunens side. På transport af spildevand er der sket en samlet besparelse på 219 t.kr. Denne er nået primært ved besparelse på svovlbrintebekæmpelse. Driften kører forsøg med at justere ned på pumpedriften for at mindske brugen af kemikalier. I visse områder (primært Nordmors) har det været muligt uden at lugtgenerne er forværret, mens det ikke har lykkedes i andre områder. Justeringen af pumperne vil være et on going projekt over de næste par år. Forsøget skulle samtidig bidrage til fald i el omkostningerne. For renseanlæggene har der været merudgift (389 t.kr.)til bortskaffelse af slam, samt tilsætning af polymer. I forbindelse med omlægningen af renseanlægget, er slammængderne steget betydeligt og da det fortsat er B slam, vil udgiften være derefter. Det forventes dog at der vil kunne afhændes A slam fra 2017 og dermed nedbringe udgiften betydeligt. Samtidig arbejdes der på at nå en billigere pris på både slambortskaffelse, polymer m.m. gennem fællesudbud med andre forsyninger (MF er i dialog med selskabet Shared A/S, som er et fælles indkøbsselskab forsyninger imellem. I øjeblikket er følgende forsyninger med; Aarhus, Odder, Favrskov og Syddjurs Forsyning). Morsø Vand For produktionsomkostningerne er der konstateret et merforbrug på 23 t.kr. Dette er en merudgift til analyser, da der i foråret blev konstateret en overskridelse af grænseværdierne for coliforme bakterier. Distributionsomkostningerne er 129 t.kr. over budget, hvilket bl.a. skyldes vandsprængninger på Jernbanevej og Grønnegade. Derudover har varmepumpen igen været under reparation, hvilket har medført en merudgift til reparation samt tab i salg af varme. Det overvejes om varmepumpen skal sættes ud af drift, det regnes der på til budget For administrationsomkostninger er der blevet ændret på metoden for fordeling af udgifterne til kundeservice/forbrugsafregningen. Hvor det tidligere var mere jævn fordelt basseret på et skøn af timer, bliver udgifterne nu fordelt efter antal kunder for den enkelte forsyningsart. Dette giver et merforbrug for vand, mens udgifterne for spildevand og varme vil falde. Morsø Varme Gasudgifterne for varmeværket ligger 20 % lavere en forventet. Budgettet for gas er udarbejdet på baggrund af sidste års graddage og kan derfor variere afhængig af vejret. For ledningsnettet har det været præget af mange sprængninger i Faarupparken. Hele området planlægges fornyet. 2/9

3 Indstilling Bestyrelsen bedes godkende budgetopfølgningerne pr Beslutning: Indstillingen følges. Ad 1.2) Morsø Spildevand For Morsø Spildevand er der samlet set udgifter for 15 mio.kr. i pr , fordelt på transport af spildevand 11 mio.kr. og renseanlægget 4 mio.kr. Dette set ud af det samlede korrigeret budget (senest godkendt af bestyrelsen ) på 39,5 mio.kr. Separat kloakeringen af Toftegade har efter endt udbud vist sig at blive 2,3 mio. kr. dyrere end budgetteret. Oprindeligt var fordyrelsen på 3. mio.kr., idet Toftegade er meget besværlig at kloakere. Det er dog lykkes at finde en anden metode som afstivning af ledningsgraven, end den oprindelig projekterede, hvilket har betydet at vi kunne forhandle os frem til denne besparelse på godt 700 t.kr.. Der er lavet følgende justeringer, for at opnå plads i budgettet til fordyrelsen: Banegravens pumpestation nedjusteres med t.kr. som følge af at pumpestationen ikke længere skal flyttes fra Mågevej. Kloakering af Bangsgade udgår af investeringsplanen for t.kr. Rettelser i Alsted jf. spildevandsplan udføres ikke i t.kr. Besparelser fundet indenfor budgettet som anført ovenfor Toftegade oprindeligt budgetteret Heraf budgetteret i 2015 (ubrugte midler) Toftegade budget efter endt licitation og forhandling Underskud t.kr t.kr t.kr t.kr t.kr. Der ansøges hermed bestyrelsen om at udvide investeringsbudgettet med t.kr. Hermed er det korrigeret investeringsbudget på 40,75 mio.kr. Morsø Vand Der er i 1. halvår 2016 anvendt 2 mio.kr. i investering på Morsø Vand ud af budgetteret 5,1 mio.kr. Det er konstateret at der på nogle af de tidligere projekter, hvor Morsø Vand og Spildevand har arbejdet sammen, ikke er blevet overført udgift for Morsø Vands andel af gravearbejdet. Udgiftens størrelse kendes endnu ikke. (beregnes i øjeblikket). Afhængig af udgiftens størrelse vil selskabet skulle låneoptage for at dække denne. Det forventes af vi kender de endelige tal til bestyrelsesmødet i uge 45. Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende udvidelsen af det reviderede investeringsbudget 2016 for Morsø Spildevand med t.kr. til kloakering af Toftegade. Endvidere at midlerne fra de udskudte projekter anvendes. Beslutning: Indstillingen følges. Ad 1.3) Den nuværende kommunikationspolitik blev vedtaget i 2011 og revideret i Den sidst reviderede vedhæftes som bilag. I takt med at vi har fastsat en ny vision og strategi, er det nærliggende at revidere kommunikationspolitikken og i den anledning kalde den en kommunikationsstrategi. Den nuværende kommunikationspolitik tager ikke højde for de massive angreb og ikke dokumenterede beskyldninger i medierne/offentligheden, der har været på Morsø Forsyning, dels fra politisk side og dels fra kommunens embedsmandsside. 3/9

4 Det er vigtigt, at der i fredstid, dvs. når vi ikke står i kampens hede, tages stilling til hvordan MF skal agere i sådanne situationer, således at MF højner den offentlige dialog til et faktuelt og sagligt niveau. Ud over almindelige opdateringer har administrationen præciseret det der vedrører dette. Indstilling: Bestyrelsen bedes drøfte og beslutte en ny kommunikationsstrategi. Beslutning: Den forelagte kommunikationsstrategi blev godkendt. Ad 1.4) Energistyrelsen har udarbejdet en opdateret vejledning om reglerne om betaling for særligt forurenet spildevand. Den opdaterede vejledning vedrører reglerne i den seneste bekendtgørelse om betaling for særligt forurenet spildevand, bekendtgørelse nr. 1375/2015. Med bekendtgørelse nr af 30. november 2015 blev de hidtil gældende regler på området fra 2014 udbygget på nogle få punkter. Der blev således i 2, stk. 3, som noget nyt fastsat tre nationale grænseværdier i forhold til definitionen af særligt forurenet spildevand i relation til denne regulering. De nationale grænseværdier er fastsat for organisk stof, opgjort som COD, total-kvælstof og total-fosfor. Som konsekvens heraf erstattes teksten i betalingsvedtægtens 7 Særbidrag med følgende: Morsø Spildevand A/S skal opkræve særbidrag for ejendomme, hvorfra der afledes særligt forurenet spildevand i overensstemmelse med 2a, stk. 9, i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., og bekendtgørelse nr af 15. oktober 2014 om særbidrag for særligt forurenet spildevand. Særligt forurenet spildevand er defineret som spildevand, der giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af renseanlægget. Særligt forurenet spildevand har et højere forureningsindhold end husholdningsspildevand. Forureningsindholdet kan være organisk stof, kvælstof, phosphor, tungmetaller, miljøfremmede stoffer, hæmning af nitrifikation m.v. Der er fastsat følgende grænseværdier for organisk stof, kvælstof og phospor: Organisk stof, COD Kvælstof, total-n Phosphor, total-p 1600 mg/l 100 mg/l 15 mg/l Øvrige stoffer eller forhold opgøres ud fra Naturstyrelsens vejledning om bekendtgørelse for særligt forurenet spildevand. Særbidraget beregnes på grundlag af forureningsindholdet fra den pågældende ejendom og udgifterne til særlige foranstaltninger. Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende ændringen i Betalingsvedtægten. Beslutning: Indstillingen følges. Ad 1.5) Lukket 2. Orienterings punkter Ad 2.1) Lige inden sommerferien udsendte administrationen et notat på, hvordan konsekvenserne af den reviderede vandsektorlov forventes at påvirke vores vand- og spildevandsselskaber. VSS gennemgik et bud på de fremtidige rammer og hvilke lovændringer selskaberne skal være opmærksomme. GG pointerede afslutningsvis hvad bestyrelsen skal være opmærksom på i det fremtidige strategiarbejde. Powerpoints fra gennemgangen medsendes nærværende referat. 4/9

5 Den nye lov indikerer, at hvis prisloftet ikke udnyttes fuldt ud, vil der blive foretaget et såkaldt luftkorrektion. Det betyder i praksis, at hvis selskabet ikke udnytter muligheden for at opkræve den takst, som det rent faktisk har ret til, må selskabet jo ikke have behov for det. Det kan betyde, at hvis selskaberne på et senere tidspunkt får brug for en højere takst, end prisloftet tillader, så er det ikke muligt sådan lige uden videre at opkræve den. Fremadrettet bygger prisloftet på omkostninger for drift og anlæg i årene , hvor det hidtil har været på de historiske indgangsværdier (da selskaberne blev stiftet)for anlægssiden og driftsomkostningerne fra Spildevandsselskabet vil fremadrettet blive benchmarket på både drift og anlæg, hvor det hidtil kun har været på driften. Da Morsø Vand sælger mindre end m³ vand om året, vil selskabet ikke skulle deltage i benchmarking, men både vand og spildevand vil blive mødt med effektiviseringskrav på min. 2%. McKinsey har på statens foranledning udarbejdet en 234 siders rapport: Forsyningssektorens effektiviseringspotentiale, som findes i en mere spiselig udgave en sammenfatning, som medsendes nærværende referat (PT ønsker ikke at modtage). Rapporten peger på 7,1 mia. kr. besparelse for hele forsyningssektoren, hvor spildevands andel er vurderet til 2,1 mia. kr. og vand 1,2 mia. kr. Orientering blev taget til efterretning. Ad 2.2) Der er d. 31/ afholdt møde i kommunen med følgende deltagere: UK, PT, PK, VK, NKØ og UTMudvalget samt borgmesteren. Emnet var Nykøbing Enge og samarbejdet mellem Morsø Kommune og Morsø Forsyning. Konklusionen på mødet var, at Morsø Kommune snarest vil sørge for, at vedtægterne for Landvindingslaget i Nykøbing Enge ændres, således vedtægterne tager højde for en opdeling af engene i en østlig og vestlig del. Den bynære østlige del skal være Morsø Spildevands del med etablering af 2 regnvandsbassiner ved udledningen i Markedsgade. Den anden vestlige del skal være Landvindingslagets med de nye vedtægter som regulativ. Det bliver da i store træk som miljørådgiver P V Nielsen foreslog efter en workshop som kommunen og forsyningen deltog i foråret Ad 2.3) Værker Renseanlæg: Inden ferien er den nye udligningstank og det nye overløbsbygværk etableret. Byggeriet er forløbet stort set uden problemer, og vi er godt tilfredse med entreprenørerne. Det er dog en udfordring af få den daglige drift til at køre under ombygningen. Hver gang vi ændrer på en lille ting, giver det udslag videre i systemet. Der er desuden udfordringer med hydraulikken i et mellempumpebygværk. Vi forsøger at styre det manuelt her i ombygningsfasen. Næste skridt er montering af pumper, riste m.m. og udgravning til returslampumpestationerne. Når disse er monteret og sat ned, kan vi begynde at grave ud til ledninger og kabler. Vi har byggemøde igen den 10. august, hvor vi planlægger næste fase i detaljer. Vi holder nøje øje med sikkerheden og har indtil nu været forskånet for ulykker, der kræver mere end et plaster. Alle udløbsledninger på alle renseanlæg er inspiceret, det er mange år siden, at det er sket sidst. De ser alle rigtig fine ud, der er liv, og bunden er ikke mærket af aflejringer eller lign. Vi mangler endnu at få styr på overløbsledningen på Øster Strand. Byggeriet af laboratorie/sro er ved at tage form, det tegner til at blive fine lokaler. Velfærdsbygningen skal suppleres med pavillon og det eksisterende skal friskes op med nyt køkken og møbler senere i forløbet. Vi glæder os til at tage de nye omgivelser i brug. Madaffald: På et møde i april i år med Morsø Kommune, talte vi om planerne for madaffaldet. MS blev oplyst, at der var fremskredne planer om at madaffaldet fremover skulle udrådnes ved Limfjordens Bioenergi ApS, og at det allerede fra efteråret 2016 skulle afleveres hos dem. Set i lyset af, at Thisted Kommune fremover vil samle madaffaldet ind og køre det til Billund, er vi blevet i tvivl om, hvorvidt madaffaldet stadig skal omlæsses på renseanlægget inden det fragtes til Billund, eller om løsningen med udrådning hos Limfjordens Bioenergi bliver aktuel i nær fremtid. Administrationen vil derfor kontakte Morsø Kommune og vicedirektøren for Limfjordens Bioenergi, med henblik på at få en afklaring. MS ser gerne at der snarest bliver fundet en anden løsning, end omlæsning på renseanlægget. Trods mange konstruktive forsøg, så fungerer systemet ikke, der bliver stadig dagligt læsset madaffald af på terræn, fordi containeren ikke er skiftet til en tom. Den fri adgang til madaffaldet giver voldsomme gener fra 5/9

6 måger. Alle vores tanke, udstyr, firmabiler og private biler er overstrøet med mågeklatter. Samtidig spreder mågerne affaldet ud over anlægget, så der flyder affald rundt i vores bassiner. Der er samtidig en meget stor risiko for øget rottebestand, og lige nu er der godt gang i hvepsene. Omlæsningen giver desuden en hel del trafik på anlægget, som vi gerne vil være foruden. Der er desuden et sundhedsmæssigt aspekt i det, når vi stort set ikke kan røre et gelænder, uden at vi kommer i kontakt med mågernes efterladenskaber. Der er selvfølgelig gode forholdsregler m.h.t. hygiejne, men det er en unødvendig plage i forhold til, at man fandt en løsning andet sted, hvor det kunne læsses af under tag. Det er uæstetisk og ikke særligt spændende for medarbejderne at skulle udholde lugten og synet af affald spredt på anlægget. Vand: Vi har i løbet af sommeren haft udfordringer på analyser af vandet hos nogle forbrugere. Vi tager, som led i de ordinære analyser, prøver af drikkevandet hos et par enkelte forbrugere, som repræsenterer ledningsnettet. Her har antallet af coliforme bakterier ved 37 C været over grænseværdien, som er 0 kim/100 ml. Vi har ændret vandets vej ved gymnasiet og skyllet grundigt ud. Det har resulteret i, at vi næsten er på kravværdien, idet målingerne herefter har været på 1, dvs. en bagatel, men dog over grænsen. Vi har fulgt det op med flere nye analyser, og er nu endelig på normal drift, dvs. analyserne giver ikke anledning til øvrige tiltag. Alt er selvfølgelig sket i samarbejde med myndigheden. Vi overvejer, at etablere enkelte målebrønde direkte på ledningsnettet, så prøverne ikke skal tages inde hos private forbrugere eller institutioner. Når vi tager prøver hos forbrugerne, er der risiko for forurening fra deres eget interne system. Varme: Kører planmæssigt, ingen bemærkninger. Spildevand ledningsnet Der har lige været en rørsprængning på trykledningen fra Bangsgade til Markedsgade ved udmundingen af Strandparken. Ledningen er en Ø400 støbejernsledning og pumpestationen på Bangsgade er en ældre station og en af de pumpestationer der pumper mest spildevand. Sprængningen skete fredag d. 5. august lige ved middagstid. Da ledningen blev gravet fri og udgravningen pumpet fri for vand, så skaden kun besigtiges, viste det sig at røret var beskadiget ind under en ejendom som er bygget ovenpå røret. Det var derfor nødvendigt at udskifte røret under huset. Det var der ikke reservedele til, og det viste sig umuligt at fremskaffe disse i weekenden, hos de forespurgte. Sprængningen blev derfor anmeldt til beredskabet, da der ellers hurtigt ville blive oversvømmelse i området, når vi fortsat ikke kunne pumpe vand væk fra pumpestationen. Beredskabet iværksatte derfor en overpumpning af vandet fra Bangsgade til pumpestationen på N.A. Christensensvej, der er den nærmeste pumpestation der kan pumpe spildevandet til renseanlægget. Der blev fremskaffet nogle reparationsdele fra Thisted Cementstøberi og fra Skive Vand, som det blev forsøgt at reparere ledningen med lørdag formiddag. Man var klar over at det ikke var det optimale, men hvis det kunne holde weekenden over ville det være godt. Reparationen holdt dog kun i ca. 2 timer, så var beredskabet nødt til igen at overtage pumpningen. Mandag morgen blev de nødvendige dele bestilt og sendt ekspres, så driften til middag kunne udbedre røret, dette arbejde var færdig ca. til fyraften og har holdt indtil nu. D. 18. august har det været nødvendigt igen at grave ledningen fri, da der er opstået en utæthed omkring en af samlingerne. Utætheden er nu afhjulpet og der er foretaget ekstra afstivning omkring røret. Bundforholdene omkring røret er meget dårlige, og selve røret er i sin tid etableret på sveller, pga. de levrede bundforhold. Det er planlagt at røret fremadrettet skal sættes ud af funktion, idet der er etableret et rør fra Bangsgades Pumpestation til Markedsgades Pumpestation, der mangler blot tilkoblingen i Markedsgades Pumpestation. De nye rør er dimensioneret til at kunne tage separeret spildevand og derfor afventes separering af området. Vand og varme ledningsnet Vand deltager i både Toftegade og Fruevænget med udskiftning af vandledninger i forbindelse med kloakrenoveringen. De uttalige sprængninger på varmerørene i Faarupparken har givet anledning til en større udskiftning af rørene. Udskiftningen bliver planlagt til at løbe over de næste 4 år. 6/9

7 Anlægsprojekter Kærvej Separatkloak - etape 1 Fruevænget Separat kloak Fasanvej Separatkloak - etape 1 Banegraven Pumpestation Nye tilløbsledninger Østre Strand Toftegade kloakseparering Transportledning Erslev Kær til Feggerønvej Alsted Ret for spildevandsplan Østerbakken Vils Etape II Bangsgade Kærvej og Kærvej regnvandsbassin var 2013 eet projekt. Der var klar til udbud. Projektet er senere etapeopdelt, så bassin og kloak i Kærvej er skilt ad. Når selve Kærvej går i udbud , bør budgettet justeres for prisregulering og omkostninger til etapeopdeling. Skønsmæssigt med 0,5 mio. Men justering bør foretages, når licitationsresultat, forventet 2017, foreligger. Budgettet er efter licitation retvisende. Der kan komme tillægsarbejde i slugt øst for Dalvænget. Her er ledning uafklaret mht. status. Refshammer bassin kan pga. myndighedstilladelser ikke startes i år. Fasanvej var i 2013 oprindeligt Refshammer bassin og Fasanvej separatkloak. Efter opbremsning er projektet delt i 2 etaper, så bassinnet er selvstændig entreprise - Fasanvej etape I. Der er som følge af bevarelse af Mågevej Pumpestation sparet ca. 1,6 mio. kr., hvoraf ca. 0,3 mio. kr. vil anvendes til renovering af Mågevej Pumpestation. I forhold til worst-case, flytning, er sparet 6,8 mio. kr.. Anlægget er afsluttet, og vil kun blive tilført få timer for brøndrapporter og behandling af aktivet. Der er indhentet tilbud, og projektet er blevet dyrere end først antaget som beskrevet under pkt Forventes afsluttet i år. Forventes udført i år. Foreslået udskudt til nye spildevandsplan er besluttet. Vil gå til myndighedsbehandling, og til at grave skelbrønde til regnvand op. Det blev vedtaget i ØK 18. august 2016, at anlægget vil skulle udføres. Anlægget vil det blive prissat efter licitation. MS har forsyningspligt. Er udskudt på ubestemt tid af myndigheden. Udskiftning Erslev Kær pumpestation. inkl. tilkobling Forventes udført i år. Ø. Jølby afskærende pumpestation Forventes udført i år. Markedsgade regnvandsbassin Åbent land Projektering af traditionelt regnvandsbassin er i gang. Anlægget indeholder meget myndighedsbehandling, og budgettet vil være klart, når detailprojekt foreligger. Åbent land forventes at være afgrænset endeligt, når kommende spildevandsplan vedtages januar Kører indtil da efter Spildevandplanens Tillæg 5. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Ad 2.4) Lukket Ad 3) Ad 3.1) Lukket 7/9

8 Ad 4) Bestyrelsesmødet fredag d. 11/ , flyttes til tirsdag d. 8/ kl. 16:05. Dato Uffe Korsgaard Dato Peter Therkildsen Dato Vagn Kidmose Dato Poul Kristensen Dato Allan Riis Larsen Dato Niels Kr. Østergaard Dato Jesper Kirk 8/9

Dagsordenen var som følger:

Dagsordenen var som følger: - Dit eget lokale forsyningsselskab! Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 8. november 2016 kl. 16:05 i Morsø Forsyning. Sted: Forsyningens mødelokale, Det Gamle Rådhus, Nørregade 3, Nykøbing Mors Til

Læs mere

1. Indstillings punkter 1.1 Gennemgang af bestyrelsens regnskabsmæssige ansvar v/ Henrik Holst, revisionsfirmaet

1. Indstillings punkter 1.1 Gennemgang af bestyrelsens regnskabsmæssige ansvar v/ Henrik Holst, revisionsfirmaet Referat af bestyrelsesmøde fredag d. 29. april 2016 kl. 12:30 i Morsø Forsyning. Sted: Forsyningens mødelokale, Det Gamle Rådhus, Nørregade 3, Nykøbing Mors Revisor Henrik Holst fra PWC deltager i pkt.

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 15 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 24. oktober 2013 kl. 17.00 DELTAGERE: Mogens Schou Andersen Søren Søe-Larsen (deltog ikke i pkt. 1 og 2) Morten Lem

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Vordingborg Rens A/S. Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune

Betalingsvedtægt for. Vordingborg Rens A/S. Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune Betalingsvedtægt for Vordingborg Rens A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune December 2014 Indhold 1. BETALINGSVEDTÆGT FOR VORDINGBORG RENS A/S... 2 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE... 3 3. BUDGET,

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 20 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 26. august 2014 kl. 17.00 DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen (Afbud) Ole Frederiksen Lars Hørsman Klaus Anker

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Aftenens program - Velkomst og indledning ved Peter B. Andreasen, direktør Langeland Forsyning - Kloakering af sommerhusområderne

Læs mere

MØLLEÅVÆRKET A/S Journalnr.: S Dato: 24. juni 2015 Referat Referent: Karen Pilt

MØLLEÅVÆRKET A/S Journalnr.: S Dato: 24. juni 2015 Referat Referent: Karen Pilt MØLLEÅVÆRKET A/S Journalnr.: S2015-0084 Dato: 24. juni 2015 Referat Referent: Karen Pilt Mødenr.: 2/2015 Mødedato: Tirsdag den 23. juni 2015, kl. 14.00 til 16.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S DAGSORDEN SAG: Bestyrelsesmøde nr. 34 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 13. december 2016 kl. 17.00 DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen Ole Frederiksen (deltog i pkt. 2-8) Lars Hørsman

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen deltog ikke i mødet under

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra Thomas Storm deltog ikke i behandlingen af punkterne 10, 11 og 12. INDHOLD Sagsnr. Side

Læs mere

Referat. Bornholms Spildevand A/S 22.04.2015 1. Bestyrelsesmøde nr. 28 Den 22.april 2015 kl.15.00 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne.

Referat. Bornholms Spildevand A/S 22.04.2015 1. Bestyrelsesmøde nr. 28 Den 22.april 2015 kl.15.00 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne. Bornholms Spildevand A/S 22.04.2015 1 Referat Bestyrelsesmøde nr. 28 Den 22.april 2015 kl.15.00 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne Medlemmer: Per Ole Petersen - (Formand) Lotte Helms Linda Kofoed Persson

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Dato: 14. juni 2011

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Dato: 14. juni 2011 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Dato: 14. juni 2011 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 13 Mødedato: Tirsdag den 14. juni 2011, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mødelokalet, Lyngbygårdsvej 2, 2800 Kgs. Lyngby OBS:

Læs mere

Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem

Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem Referat: Bestyrelsesmøde d. 15.12.2015 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Klokken 17.00 19.30. Deltagere: Kim Røgen (KRØ)

Læs mere

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Hvilken samfundsmæssig rolle har vi som forsyningsselskab? Vi skal sikre: Hygiejnisk og sundhedsmæssig sikker bortledning af

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem

Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem Referat: Bestyrelsesmøde d. 27.10.2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Kim Røgen (KRØ)

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 6261 Bredebro 16. maj 2012 Sag 4/1020-0301-0705 / CGA Deres ref. Att. Dir. Bo K. Ludvigsen Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S. Onsdag, den 6. maj 2015 kl Varmeværket, Assensvej 1, Slagelse

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S. Onsdag, den 6. maj 2015 kl Varmeværket, Assensvej 1, Slagelse Side 1 af 7 P R O T O K O L fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S Onsdag, den 6. maj 2015 kl. 08.00 Varmeværket, Assensvej 1, Slagelse Bestyrelsen: Ole Drost (Formand), Bodil Knudsen (Næstformand), Anders

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra mødet den kl. 8.30 i Teknisk Forvaltning, Hurup - mødelokale 1 Medlemmer: Arne Hyldahl, Arnold Larsen, Benny B. Christensen, Bjarne Holm,, Morten Bo Bertelsen, Viggo Iversen Mødet hævet kl.:

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 8 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 32 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 25. oktober 2016 kl. 17.00 DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen (Afbud) Ole Frederiksen (deltog fra pkt. 2) Lars

Læs mere

Separatkloakering af Vrøgum Informationsmøde den 04. februar 2015

Separatkloakering af Vrøgum Informationsmøde den 04. februar 2015 Separatkloakering af Vrøgum Informationsmøde den 04. februar 2015 Dagsorden Velkomst og præsentation af panel Varde Kommune og Varde Forsyning A/S Baggrund Kloakeringsprincipper Tidsplan Det praktiske

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 8. april 2015 Aarhus Generalforsamling 2015 1. Resume Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling i Aarhus.

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den XX. XX. 2015. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME 2012 UDGIFTS FORDELING GRÆNSEFLADER MELLEM

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 21. april 2015

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 21. april 2015 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 21. april 2015 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 1/2015 Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale,

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 36 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 20. april 2017 kl. 17.00 DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen (fraværende) Ole Frederiksen (deltog i pkt. 2-12)

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X.X 2012. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 21 Mødedato: Tirsdag den 16. april 2013, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken

Læs mere

Morsø Forsyning. - En mindre forsynings vision om fremtiden. v/direktør Gitte Guldberg.

Morsø Forsyning. - En mindre forsynings vision om fremtiden. v/direktør Gitte Guldberg. Morsø Forsyning - En mindre forsynings vision om fremtiden v/direktør Gitte Guldberg www.morsoeforsyning.dk gg@morsoeforsyning.dk Morsø Forsyning koncern Bestyrelsen består af 7 medlemmer: 5 politisk valgte

Læs mere

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. januar 2015 Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Bestyrelsen for Aarhus Vand A/S har vedtaget en ny betalingsvedtægt

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Takster Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning

Takster Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning Takster 2014 Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning Takster 2014 1. INTRODUKTION 27. november 2013 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har udarbejdet

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 22 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 28. oktober 2014 kl. 17.00 DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen Ole Frederiksen (afbud) Lars Hørsman Klaus Anker

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Deltagere: Kim Røgen Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem

Deltagere: Kim Røgen Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem Referat: Bestyrelsesmøde d. 26.03.2015 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Kim Røgen Bestyrelsesformand

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger.

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger. ORDFORKLARING Faskine. Overløb. Separering. En faskine er et hulrum i jorden, der fyldes med sten eller med præfabrikerede kassetter af plastik, der kan købes i byggemarkedet. Regnvandet fra taget føres

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 24 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 24. februar 2015 kl. 17.00 DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen (deltog i pkt. 4-8) Ole Frederiksen Lars Hørsman

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Afbud fra InSide, Dalvej 1, Hammel Thomas Storm INDHOLD Sagsnr. Side 11. - Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 - ÅBENT 19 12. - Budget 2016 - ÅBENT

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Separatkloakering i dit område

Separatkloakering i dit område Separatkloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område separatkloakeres. Det nye kloaksystem vil blive udført som separatsystem,

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Albertslund A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00161 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter

Læs mere

Tillæg for 1:1 omkostninger udgør kr. 16.000 som følge af betaling til Forsyningssekretariatet og kr. 944.292 som spildevandsafgift.

Tillæg for 1:1 omkostninger udgør kr. 16.000 som følge af betaling til Forsyningssekretariatet og kr. 944.292 som spildevandsafgift. Hørsholm Vand ApS Prisloft 2011 Der foreligger på nuværende tidspunkt afgørelse af prisloft for vand for 2011 og udkast til afgørelse om prisloft for spildevand for 2011. Udkastene har resulteret i kommentarer

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 26 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 25. august 2015 kl. 17.00 DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen Ole Frederiksen Lars Hørsman Klaus Anker Hansen (deltog

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 6. september 2012

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 6. september 2012 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 6. september 2012 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 19 Mødedato: Torsdag den 6. september 2012, kl. 11.30 13.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale,

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: S2015-0306 Referat Dato: 18. juni 2015

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: S2015-0306 Referat Dato: 18. juni 2015 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: S2015-0306 Referat Dato: 18. juni 2015 Referent: Karen Pilt Mødenr.: 2/2015 Mødedato: Onsdag den 17. juni 2015, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale,

Læs mere

Infomøde 12. nov. 2014 - udvidelse af Løgumkloster renseanlæg

Infomøde 12. nov. 2014 - udvidelse af Løgumkloster renseanlæg Direkte tlf.: 88 43 75 11 Mail: bor@tonfor.dk Sags id: 14-1253 Dok. nr.: 000106278 Dato: 12-11-2014 R E F E R A T Emne: Infomøde 12. nov. 2014 - udvidelse af Løgumkloster renseanlæg Afholdt dato: 12. november

Læs mere

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S BUDGETTER OG PRISER 2017 HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S ØKONOMISKE RAMMER 2017, JF. AFGØRELSER FRA FORSYNINGS- SEKRETARIATET Vand Spildevand Oversigt over den økonomiske ramme Oversigt

Læs mere

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH)

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH) Referat: Bestyrelsesmøde den 24-03-2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Jens Jørgen Nygaard

Læs mere

FSP CDL KF GNSJ IVJ JKP NMJ. 1. Referat af bestyrelsesmødet den 17. september 2013

FSP CDL KF GNSJ IVJ JKP NMJ. 1. Referat af bestyrelsesmødet den 17. september 2013 Mødereferat Dato: 17. september 2013 Sted: A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Deltagere: Finn Stengel Petersen Christen Dam Larsen Kent Falkenvig Gert N. S. Jensen Inger Vejlgaard Jess Jan K. Pedersen Niels

Læs mere

Anlægsværdier i. vand- og spildevandsforsyningerne

Anlægsværdier i. vand- og spildevandsforsyningerne Anlægsværdier i vand- og spildevandsforsyningerne Forsyningssekretariatet februar 2011 Anlægsværdier i vandog spildevandsforsyningerne 1. INTRODUKTION OG RESUME Alle kommunale vand- og spildevandsforsyninger

Læs mere

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer - 1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer Planen skal skabe grundlaget for at Skive Vand A/S kan udføre alle kloakeringsopgaver. Det drejer sig om separering af flere

Læs mere

Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling i Aarhus Vand A/S.

Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling i Aarhus Vand A/S. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. april 2016 Ordinær Generalforsamling Aarhus Vand A/S 1. Resume Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling

Læs mere

FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER

FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER BUDGET 2016 FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER Administration 38% Produktion 47% Distribution 15% 1 BUDGETOVERSIGT ENDELIGT REVIDERET OPLÆG TIL RESULTATOPGØRELSE REGNSKAB BUDGET BUDGET

Læs mere

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 12. februar 2013 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 12. februar 2013 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen 1 Fraværende: Peter Sejersen og Jan R. Christiansen Dagsorden 1.0 Meddelelser fra formanden 2.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet 2.1 Siden sidst Vand Spildevand drift - Udbud af nye boringer til Skovparkens

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2013 2014. Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2014 kl. 19:00 på Thygesensvej 2.

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2013 2014. Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2014 kl. 19:00 på Thygesensvej 2. Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2014 kl. 19:00 på Thygesensvej 2. Mødte: Jens Rasmussen, Kristian Andersen, Palle Knudsen og Mogens Stougaard Afbud: Frans Tange Velkomst, vi indledte

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Dato: 24. april 2012 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 17 Mødedato: Tirsdag den 24. april 2012, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Mandag den 22. marts 2010 kl. 14.00-16.00 Deltagere: Peter Hansen, Jan Callesen, Erik Lauritzen, Ole Stisen,

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 28-10-2015 Mødetid: 09:00 11:00 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Henrik Jørgensen og Peter Carlsen. Fraværende: Referent: Punkt 1. Referat

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Mødedato 24. oktober 2017, kl. 16.00 17.30 Mødested Deltagere Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte Bestyrelsen: Erik Mollerup (formand), Daniel E.

Læs mere

Referat. Bornholms Spildevand A/S 08.02.2013 68. Bestyrelsesmøde nr. 18 Den 08.februar 2013 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle.

Referat. Bornholms Spildevand A/S 08.02.2013 68. Bestyrelsesmøde nr. 18 Den 08.februar 2013 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle. Bornholms Spildevand A/S 08.02.2013 68 Referat Bestyrelsesmøde nr. 18 Den 08.februar 2013 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle Medlemmer: René Nordin Bloch - (Formand) Martin Steen Jørgensen - (næstformand)

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: S2015-0436 Dato: 18. september 2015 Referat Referent: Karen Pilt Mødenr.: 3/2015

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: S2015-0436 Dato: 18. september 2015 Referat Referent: Karen Pilt Mødenr.: 3/2015 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: S2015-0436 Dato: 18. september 2015 Referat Referent: Karen Pilt Mødenr.: 3/2015 Mødedato: Torsdag den 17. september 2015, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets

Læs mere

Medlemsmøde Danske Vandværker FVD. Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015

Medlemsmøde Danske Vandværker FVD. Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015 Medlemsmøde Danske Vandværker FVD Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015 Indholdet i det politiske forlig af 29. april 2015 1,3 mia. kr i effektivisering fra 2014-2020 Spildevand 0,9

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 26. november 2013

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 26. november 2013 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 26. november 2013 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 24 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale,

Læs mere

Bestyrelsesmøde og generalforsamling i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S.

Bestyrelsesmøde og generalforsamling i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S. Refer Bestyrelsesmøde og generalforsamling i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S. Den 21. april 2015, kl. 18:00 Mødested: Fredensborg Forsyning

Læs mere

Vejlby Pumpelag: Peter Pætau, Jørgen K. Jensen; Poul Olsen, Christian Langer, Aksel Nielsen, Mogens Daugaard Christensen, Finn Vandborg.

Vejlby Pumpelag: Peter Pætau, Jørgen K. Jensen; Poul Olsen, Christian Langer, Aksel Nielsen, Mogens Daugaard Christensen, Finn Vandborg. REFERAT Projekt : Vejlby Klit og Vrist dræning Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S Emne : Referat af møde om Dræning i Vejlby den 31. maj 2012 Til : Vrist Pumpelag: formand Bendt Bjergaard. Vejlby

Læs mere

Inger Vejlgaard Jess, Finn Stengel Petersen, Christen Dam Larsen, Kent Falkenvig, Gert Jensen, Jan K. Pedersen

Inger Vejlgaard Jess, Finn Stengel Petersen, Christen Dam Larsen, Kent Falkenvig, Gert Jensen, Jan K. Pedersen Herning, den 19.10.2010 Dagorden til bestyrelsesmøde i Herning Vand A/S Dato: 14.10.2010 Tid: 9.00 Sted: Østre Vandværk, Engdahlsvej 11b, Til stede: Bestyrelse: Inger Vejlgaard Jess, Finn Stengel Petersen,

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 16 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 16. december 2013 kl. 16.30 DELTAGERE: Mogens Schou Andersen Søren Søe-Larsen (deltog ikke i pkt. 1) Morten Lem Morten

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

Referat. Bornholms Forsyning A/S 20.4.2012 120. Bestyrelsesmøde nr. 23 Den 20. april 2012 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1 A, Hasle.

Referat. Bornholms Forsyning A/S 20.4.2012 120. Bestyrelsesmøde nr. 23 Den 20. april 2012 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1 A, Hasle. Bornholms Forsyning A/S 20.4.2012 120 Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 Den 20. april 2012 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1 A, Hasle Medlemmer: René Nordin Bloch - (Formand) Martin Steen Jørgensen - (næstformand)

Læs mere

Referat: Bestyrelsesmøde d. 23.09.2014

Referat: Bestyrelsesmøde d. 23.09.2014 Referat: Bestyrelsesmøde d. 23.09.2014 For selskaberne Furesø Forsyning A/S, Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse, kl. 18.00 20.00. Deltagere: Susanne Mortensen (SMO) Per Brøgger Jensen

Læs mere

Notat. Benchmark drikkevand Internt notat bestyrelse og ledelse Vedrørende: Benchmarking 2012 Bilag: -

Notat. Benchmark drikkevand Internt notat bestyrelse og ledelse Vedrørende: Benchmarking 2012 Bilag: - Notat Til: Internt notat bestyrelse og ledelse Vedrørende: Benchmarking 2012 Bilag: - Benchmark drikkevand 2012 Nøgletal for Hørsholm Vand sammenlignes med naboforsyningerne Fredensborg Vand, Rudersdal

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby Velkommen til informationsmøde omkring 2 etape af kloakeringen i Vester Husby Følg med på vores hjemmeside: wwwvestforsyningdk Aftenens program Velkomst og indledning ved Avi Gaye, Vand & Miljøchef, Vestforsyning

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Protokol af bestyrelsesmøde 6. maj 2015 kl. 16.30-21.30 på Døjsøvej 1, Skanderborg

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Protokol af bestyrelsesmøde 6. maj 2015 kl. 16.30-21.30 på Døjsøvej 1, Skanderborg Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Protokol af bestyrelsesmøde 6. maj 2015 kl. 16.30-21.30 på Døjsøvej 1, Skanderborg Bestyrelsesmøde den 6. maj 2015 Deltagere: Henrik Müller (formand og mødeleder) Martin

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00103 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

Korrektion af prisloft for 2011

Korrektion af prisloft for 2011 Billund Spildevand A/S Varde Landevej 40 7200 Grindsted 7. oktober 2011 Sag 4/1020-0600-0006 / KST Indledning Korrektion af prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vandforsyninger

Læs mere

Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30

Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. april 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 17. april 2012 Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30 Mødedeltagere:

Læs mere

Bilag 2. 1 Prisloftet fastsættes af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med udgangspunkt i selskabets

Bilag 2. 1 Prisloftet fastsættes af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med udgangspunkt i selskabets Bilag 2 Kvalitetsniveau for håndtering af spildevand i Hedensted kommune. Der er mulighed for forskellige kvalitetsniveauer for håndteringen af spildevand i Hedensted Kommune og formålet med dette bilag

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskaberne:

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskaberne: Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskaberne: Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg Affald A/S Nordborg Kraftvarme

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 8 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 22. marts 2012 kl. 16.30 DELTAGERE: Mogens Schou Andersen Søren Søe-Larsen Morten Lem (deltog i pkt erne 1-4) Morten

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 11. februar 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 11. februar 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 11. februar 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 193. Orientering 3 194. Trafikplan for Aars 4 195. Omfartsveje, Aars by 6 196. Jyllandsgade

Læs mere

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 23. april 2013 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 23. april 2013 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen 6 Fraværende: Peter Sejersen Dagsorden 8.0 Meddelelser fra formanden Intet 9.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet 9.1 Siden sidst Vand Spildevand - Udbud af nye boringer til Skovparkens vandværk - Ledningsrenovering

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere