Referat af bestyrelsesmøde nr. 26 i Rudersdal Forsyning A/S den 11. april 2016 kl på Skovlytoften 27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde nr. 26 i Rudersdal Forsyning A/S den 11. april 2016 kl på Skovlytoften 27"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde nr. 26 i Rudersdal Forsyning A/S den 11. april 2016 kl på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen (deltog i behandlingen af punkt 1-3 og 8) Birgitte Schjerning Povlsen Søren Stenderup Jensen Erik Arvin Jane B. Madsen, direktør Kirsten Møller Kristensen, økonomichef Iben Koch, direktør i Rudersdal Kommune (afbud) 1. Meddelelser fra formanden Samtidigt med dette møde foregår der et møde om samarbejde forsyningerne imellem. 2. Bestyrelsesprotokol Bestyrelsesprotokollen med indført protokollering af bestyrelsesmøde nr. 25, afholdt 14. december 2015, forelægges til endelig godkendelse og underskrift. Bestyrelsesprotokollen med indført protokollering af bestyrelsesmøde nr. 25, afholdt 14. december 2015, blev endelig godkendt og underskrevet. 3. Meddelelser fra direktøren Lov nr. 132 af 16. februar 2016, Lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, lov om vandforsyning m.v., lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og forskellige andre love se eventuelt Hortens bud på 10 ting du bør vide om den nye vandsektorlov se link Henvendelse om aktindsigt i udgifter afholdt af eller for bestyrelsen, dens medlemmer og deltagende medarbejdere, ægtefæller mv. samt højest placerede medarbejdere Indslag i TV2 Lorry om overløb ved Sjælsø se eventuelt følgende link Halsnæs Forsyning er den 14. januar 2016 optaget som medejer af Nordkøb A/S Danvas Årsmøde 2016 finder sted den 26. og 27. maj på Frederiksberg 4. Udtrædelse og tilbagebetaling af tilslutningsbidrag (ved frakobling af regnvand) På bestyrelsesmødet den 20. april 2015 blev en sag om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ved frakobling af regnvand forelagt. Det blev besluttet, at de daværende regler for frakobling af regnvand skulle fastholdes, og at sagen skulle behandles på ny, når Rudersdal Kommune sender et forventet tillæg til spildevandsplan i offentlig høring. Herudover blev det besluttet, at en strategi Side 1 af 11

2 for nedsivning og håndtering af regnvand forelægges bestyrelsen inden fremsendelse til Rudersdal Kommune. I forlængelse heraf har forsyningen fået udarbejdet vedhæftede notat Udtrædelse og tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. Notatet beskriver den nuværende praksis for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ved frakobling af regnvand i henholdsvis Allerød Spildevand og Rudersdal Forsyning. Notatet anbefaler, at praksis for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ved frakobling af regnvand i de to forsyninger harmoniseres, og at størrelsen og perioden for tilbagebetalingen reguleres med henblik på at gøre ordningen udgiftsneutral for forsyningerne. Anbefalingen omfatter blandt andet, at Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ved frakobling fremover skal være på kr. pr. enfamilieejendom, Tilbagebetalingen begrænses til en periode på 2 år før anlægsarbejdet udføres og Muligheden for genindtræden begrænses Notatet er planlagt forelagt på bestyrelsesmødet i Forsyningen Allerød Rudersdal den 11. april med henblik på en drøftelse af, om der skal arbejdes videre med en harmonisering af praksis i de to forsyninger. Det forventes, at der på bestyrelsesmødet kan fremlægges en konklusion fra bestyrelsesmødet i Forsyningen Allerød Rudersdal. Herudover er udarbejdet vedlagte udkast til strategi for adskillelse af overfladevand og spildevand i Rudersdal Kommune. Udkastet er udarbejdet i samarbejde med teknikere fra Rudersdal Kommune. Udkastet er udarbejdet med henblik på at få fastlagt, hvordan klimaudfordringen i forhold til afløbssystemet skal håndteres i Rudersdal Kommune. Indholdet i strategien forventes i større eller mindre omfang indarbejdet i Rudersdal Kommunes tillæg til spildevandsplan, som er under udarbejdelse. Strategien beskriver, at der er to principielt forskellige metoder til at fastholde serviceniveauet 1. Udvide kapaciteten af kloakrørene, bassinerne m.v. og renseanlæggene eller 2. Afkoble regnvandet fra fælleskloakken Det er blandt andet anført, at udbygningen af spildevandsforsyningens afløbssystem vil foregå over de næste år. Der er desuden anført, at strategien for afkobling af regnvand fra afløbssystemet i fælleskloakerede områder fremover skal indarbejdes i forsyningens valg af løsning for udbygning af afløbssystemet. Spildevandsforsyningen skal således i forbindelse med fremtidige udbygninger af kapaciteten på afløbssystemet lave en vurdering af, om det er mest hensigtsmæssigt at anvende strategien for afkobling af regnvand, eller om området fortsat skal være fælleskloakeret. Valg af strategi for et givent område forventes først at ske, når spildevandsforsyningen har gennemført en analyse af det enkelte område. Det er målsætningen, at spildevandsforsyningen skal have udarbejdet et notat, som redegør for valg af strategi i de områder, hvor der sker udvidelser af kapaciteten af afløbssystemet i 2018 eller senere. Det indstilles, at anbefalingen i notatet Udtrædelse og tilbagebetaling af tilslutningsbidrag drøftes, at notatet Udtrædelse og tilbagebetaling af tilslutningsbidrag sendes til Rudersdal Kommune, og at udkast til strategi for adskillelse af overfladevand og spildevand i Rudersdal Kommune tages til efterretning. Notatet Udtrædelse og tilbagebetaling af tilslutningsbidrag blev drøftet. Notatet sendes til Rudersdal Kommune. Side 2 af 11

3 Udkast til strategi for adskillelse af overfladevand og spildevand i Rudersdal Kommune blev taget til efterretning. Forbrugerrepræsentanterne bemærkede, at der bør være et rimeligt forhold mellem fordelen for forsyningen og det beløb, der tilbagebetales til borgerne ved frakobling af regnvand. 5. Strømperenovering Der skal i løbet af sommeren 2016 indgås en ny rammeaftale om strømperenovering (opgravningsfri ledningsrenovering af afløbssystemet med foringer) efter EU-udbud, som kan træde i kraft til efteråret. I Danmark udbydes foringer normalt med kvalitetskrav svarende til de krav, som er defineret af Kontrolordningen for ledningsrenovering i Tekniske Bestemmelser. Kravene går primært på styrkeparametre og dokumentation. Ingen krav relaterer sig til miljø eller arbejdsmiljø. De fleste af de strømpeforingssystemer, som pt. er optaget i kontrolordningen indeholder styren. Styren er et opløsningsmiddel, som selv i meget lave koncentrationer giver anledning til lugtgener. Der anvendes også opløsningsmidler ved flere andre metoder til strømperenovering. Disse opløsningsmidler giver dog normalt ikke anledning til lugtgener. Med den nuværende rammeaftale for Rudersdal Forsyning har det været muligt frit at vælge, om strømperenoveringen skulle gennemføres med eller uden styren. Det har betydet, at der primært er valgt styrenfri strømperenovering i boligområder, mens entreprenøren i andre områder har fået lov til frit at vælge mellem styrenholdig og styrenfri strømperenovering. Det er forsyningens opfattelse, at der ved at stille krav om styrenfri ledningsrenovering i boligområder er undgået en del henvendelser om lugtgener. Forsyningen har overvejet, om der i forbindelse med det nye udbud skal stilles krav om, at entreprenøren skal kunne levere styrenfri strømperenovering. På baggrund heraf er udarbejdet vedlagte notat, hvori mulige konsekvenser, hvis forsyningen skulle ønske at stille et sådant krav, er vurderet. Af notatet fremgår bl.a., at kravet kan have følgende konsekvenser Ingen navngivne leverandører udelukkes Leverandør vil tilkendegive utilfredshed Risiko for forhøjede priser (havde ikke betydning for prisen i nuværende rammeaftale) En tilsvarende sag vil blive forelagt i Allerød Spildevand med henblik på, at Allerød Spildevands ønsker bliver indarbejdet i det nye udbud. Herudover vil sagen blive forelagt bestyrelsen i Forsyningen Allerød Rudersdal, da rammeaftalen forventes indgået mellem dette selskab og entreprenøren. Det indstilles, at det drøftes, om og i givet fald i hvilket omfang der ønskes anvendt særlige kriterier f.eks. ingen lugtgener ved renovering ved tildeling af ny rammeaftale om strømperenovering. Særlige kriterier ved tilldeling af ny rammeaftale blev drøftet. Det blev besluttet at anvende kriteriet ingen lugtgener ved renovering ved tildeling af ny rammeaftale om strømperenoveringer. 6. Grønt regnskab Forsyningen Allerød Rudersdal har udarbejdet vedlagte Grønt regnskab 2015 for Rudersdal Forsynings renseanlæg. Det grønne regnskab bliver udarbejdet med det formål at informere bestyrelsen, borgere og forsyningens medarbejdere om miljøbelastningen af omgivelserne fra Rudersdal Forsynings tre renseanlæg: Sjælsø, Bistrup og Vedbæk renseanlæg. Side 3 af 11

4 Rensningen af spildevand på alle renseanlæg er foregået på et tilfredsstillende niveau. Udlederkravene for det rensede spildevand er overholdt. Grænseværdierne for tungemetaller og miljøfremmede stoffer er efterkommet for spildevandsslam fra alle renseanlæg, hvorfor slammet således er godkendt til udbringning på landbrugsjord. Renseanlæggene i Rudersdal Forsyning har i 2015 i forening renset en spildevandsmængde på ca. 4,56 mio. m 3 med en forureningsbelastning svarende til ca personækvivalenter (PE). Den samlede spildevandsafgift i 2015 beløb sig til kr. mod kr. i 2014 for de samme tre renseanlæg. Årsagen til stigningen i afregning i spildevandsafgift er en kombination af, at afgiftssatserne steg med 50 % i 4. kvartal 2014, den øgede regnmængde i 2015 og generelt bedre renseresultater på renseanlæggene. De forureningsmæssige belastninger har ligget inden for anlæggenes respektive kapaciteter. Sjælsø Renseanlæg behandlede ca. 1,567 mio. m 3 spildevand og aflastede over 4 gange en samlet mængde på ca m 3. I gennemsnit over de sidste 5 år er der aflastet ca m 3 pr. år svarende til et gennemsnit på ca. 0,7 % af indløbsmængden. Alle krav er overholdt. Bistrup Renseanlæg behandlede ca. 1,074 mio. m 3 spildevand og aflastede over 4 gange en samlet mængde på ca m 3. I gennemsnit over de sidste 5 år er der aflastet ca m 3 pr. år svarende til et gennemsnit på ca. 1,01 % af indløbsmængden. Alle krav er overholdt. Vedbæk Renseanlæg behandlede ca. 1,921 mio. m 3 spildevand og aflastede over 25 gange en samlet mængde på ca m 3. I gennemsnit over de sidste 5 år må der højst aflastes 4,5 % af den udledte spildevandsmængde. Dette krav er overholdt, da gennemsnittet af aflastninger over 5 år ligger på 0,85 %. Et andet krav er, at den samlede vandmængde (ekskl. aflastning) gennemsnitlig højst må udgøre m 3 /år over 5 år. Dette krav er ikke overholdt, hvilket formodentlig skyldes en nu rettet fejl på flowmåleren og den store nedbørsmængde i Det grønne regnskab vil snarest blive publiceret på forsyningens hjemmeside. Det indstilles, at orienteringen om Grønt regnskab 2015 tages til efterretning. Orienteringen om Grønt regnskab 2015 blev taget til efterretning. Det blev desuden besluttet, at der på næste bestyrelsesmøde skal forelægges en oversigt over overløb. 7. Teknisk årsberetning Forsyningen Allerød Rudersdal har udarbejdet vedlagte Teknisk årsberetning Årsberetningen beskriver forsyningens aktiviteter og resultater for året Årsberetningen vil snarest blive publiceret på forsyningens hjemmeside. Det indstilles, at orienteringen om Teknisk årsberetning 2015 tages til efterretning. Orienteringen om Teknisk årsberetning 2015 blev taget til efterretning. 8. Årsrapport 2015 Der er udarbejdet vedlagte udkast til Årsrapport 2015 for Rudersdal Forsyning A/S som samlet selskab (koncern) med tilhørende revisionsprotokollat, Intern årsrapport 2015 for Rudersdal Forsyning A/S (Vand), Over/Underdækning 2015 for Rudersdal Forsyning A/S (Vand), Side 4 af 11

5 Intern årsrapport 2015 for Rudersdal Forsyning A/S (Spildevand) Over/Underdækning 2015 for Rudersdal Forsyning A/S (Spildevand) samt Årsrapport 2015 for Forsyningen Allerød Rudersdal A/S med tilhørende revisionsprotokollat På mødet vil revisor Michael Bak fra PWC gennemgå regnskaberne. Det indstilles, at de ovenfor anførte udkast til årsrapporter for 2015 for Rudersdal Forsyning A/S med tilhørende revisionsprotokollat godkendes. Årsrapporter for 2015 for Rudersdal Forsyning A/S med tilhørende revisionsprotokollat blev godkendt. 9. Økonomisk status Vedlagt er en perioderapport med en økonomisk status pr. 29. februar 2016 for Rudersdal Forsyning (henholdsvis vand og spildevand). Herudover er vedlagt notaterne Budget for og resumé af anlægsprojekter i 2016 for henholdsvis vand og spildevand. Notaterne redegør i korte træk for de anlægsprojekter, som er planlagt gennemført i 2016, herunder eventuelle planlagte omfordelinger inden for rammerne. Herudover er anført eventuelle ønsker om ændringer i forhold til de af bestyrelserne godkendte budgetter for anlægsinvesteringer. Af notatet for vand fremgår desuden, at der ønskes en tillægsbevilling på 6,25 mio. kr. i 2016, så det samlede anlægsbudget for 2016 til vand hæves fra 8,75 mio. kr. til 15 mio. kr. Ønsket om et øget budget skyldes primært renoveringen af Holte Vandværk. I forbindelse med detaljeringen af beskrivelserne for etape 2 har det vist sig, at behovet for renoveringen er mere omfattende end forudsat. Etape 2 omfatter arbejder, som skal gennemføres, mens Holte Vandværk er taget ud af drift. Det vil derfor være meget uhensigtsmæssigt at gennemføre etape 2 i del-etaper. Arbejdet anbefales gennemført i 2016, da en udsættelse af arbejdet f.eks. til 2017 vil medføre yderligere omkostninger til midlertidig nedlukning af renoveringsarbejdet. Rådgiver er anmodet om en uddybende forklaring på prisudviklingen. Det indstilles, at den økonomiske status for Rudersdal Forsyning godkendes og at der gives en yderligere bevilling på 6,25 mio. kr. til gennemførelse af anlægsprojekter på vand i Den økonomiske status for Rudersdal Forsyning blev godkendt. Yderligere bevilling på 6,25 mio. kr. til gennemførelse af anlægsprojekter på vand i 2016 blev godkendt. 10. Optagelse af lån På bestyrelsesmødet den 14. december 2015 blev det besluttet at søge Rudersdal Kommune om at stille kommunegaranti med henblik på at optage lån hos Kommunekredit. Herudover blev bestyrelsesformanden og direktøren bemyndiget til at optage lån hos Kommunekredit på maksimum 11,5 mio. kr. for anlægsinvesteringer gennemført i På baggrund heraf har Rudersdal Kommune på Økonomiudvalgsmødet den 16. marts 2016 behandlet vores ansøgning om at stille garanti for op til 11,5 mio. kr. svarende til det maksimale lånebehov. Ansøgningen er herefter planlagt behandlet på Kommunalbestyrelsesmødet den 30. marts Rudersdal Kommune forventes at ville opkræve en stiftelsesprovision på 1,0 % for Side 5 af 11

6 garantistillelsen i forbindelse med det aktuelle lån og en løbende provision på 1,5 % af garantiens restbeløb. På et senere tidspunkt forventes det besluttet, om Rudersdal Kommune eventuelt fremover vil opkræve løbende provision af tidligere stillede garantier til Rudersdal Forsyning. Stigningen i opkrævning i garantiprovision sker blandt andet på bagrund af en præcisering i den gennemførte revision af vandsektorloven. Her fremgår det eksplicit, at kommunen skal opkræve et vederlag for meddelelse af lånegarant, og at vederlaget skal fastsættes på markedsvilkår. Af vedlagte uddrag af Økonomi- og indenrigsministeriets rapport Arbejdsgrupperapport om modernisering af kommunernes og regionernes låne- og deponeringsmuligheder fra maj 2013 fremgår praksis for kommunerne, der opkræver henholdsvis løbende garantiprovision og/eller engangsbeløb ved kontraktindgåelse. Den løbende garantiprovision, som kommunerne opkræver, ligger typisk på 0,5 1 % af restgælden, mens engangsbeløbet typisk ligger på 1 1,5 % af garantisummen. Den af Rudersdal Kommune forventede opkrævede engangsprovision ligger således under den af kommunerne typiske opkrævede garantiprovision, mens den af Rudersdal Kommune forventede løbende provision ligger over den af kommunerne typiske opkrævede garantiprovision. Forsyningen er pt. i gang med at indhente tilbud på optagelse af lån hos Kommunekredit. Det forventes, at tilbud fra Kommunekredit kan forelægges på bestyrelsesmødet. Det indstilles, at et af de på mødet fremlagte tilbud på optagelse af lån hos Kommunekredit godkendes. Det blev besluttet, at Rudersdal Kommune skal kontaktes vedrørende rådgivning om lånestrategi. Herefter blev direktionen bemyndiget til at hjemtage lån hos Kommune Kredit. 11. Indkaldelse til generalforsamling Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal i henhold til vedtægterne som minimum indeholde Valg af dirigent Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår Forelæggelse af revideret årsrapport og eventuelt koncernregnskab til godkendelse Forelæggelse af selskabets budgetter til godkendelse Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Valg af revisor Eventuelt På baggrund heraf foreslås dagsordenen for den ordinære generalforsamling i Rudersdal Forsyning i 2016 at være som følger: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 3. Forelæggelse af revideret årsrapport og koncernregnskab til godkendelse 4. Forelæggelse af selskabets budgetter til godkendelse 5. Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen 6. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 7. Valg af revisor Side 6 af 11

7 8. Eventuelt Punkt 2, Teknisk årsberetning bliver behandlet som punkt 7 i dagsordenen for dette bestyrelsesmøde. Punkt 3 bliver behandlet som punkt 8 i dagsordenen for dette bestyrelsesmøde. Punkt 4, Budget 2016, godkendt af bestyrelsen den 5. oktober 2015, punkt 7. Punkt 6 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport fremgår af årsrapporten, som bliver behandlet som punkt 8 i dagsordenen for dette bestyrelsesmøde. Punkt 7 Valg af revisor. Det indstilles, at PWC anvendes som revisor for Det indstilles, at forslag til dagsordenen til den ordinære generalforsamling godkendes, og at formanden og direktøren bemyndiges til at gøre materialet færdig til den ordinære generalforsamling. Forslag til dagsordenen til den ordinære generalforsamling blev godkendt. Formanden og direktøren blev bemyndiget til at gøre materialet færdigt til den ordinære generalforsamling. 12. Generalforsamling i Forsyningen Allerød Rudersdal Der skal inden udgangen af maj 2016 afholdes ordinær generalforsamling i Forsyningen Allerød Rudersdal. Dagsordenen til mødet forventes af være som følger 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Forelæggelse af revideret årsrapport og koncernregnskab til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion 6. Valg af revisor 7. Eventuelt Det indstilles, at bestyrelsesformanden for Rudersdal Forsyning bemyndiges til at stemme på vegne af hele bestyrelsen for Rudersdal Forsyning på den ordinære generalforsamling i Forsyningen Allerød Rudersdal. Bestyrelsesformanden for Rudersdal Forsyning bemyndiges til at stemme på vegne af hele bestyrelsen for Rudersdal Forsyning på den ordinære generalforsamling i Forsyningen Allerød Rudersdal. 13. Takster 2017 I henhold til Rudersdal Kommunes ejerstrategi for Rudersdal Forsyning skal Rudersdal Forsyning hvert år i maj orientere Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune om et forventet takstniveau for det kommende år. Prislofterne udmeldes normalt af Forsyningssekretariatet i løbet af efteråret dog senest den 15. oktober gældende for det efterfølgende kalenderår. Det betyder, at det er vanskeligt for forsyningen allerede på nuværende tidspunkt af året at komme med et kvalificeret bud på en forventet takst for det efterfølgende år. Herudover er der i februar 2016 vedtaget en revision af vandsektorloven, som medfører ændringer i den fremtidige regulering. Reguleringerne har virkning fra 2017 og fremover. Der er endnu ikke Side 7 af 11

8 udarbejdet vejledninger til de nye bekendtgørelser, hvorfor der er endnu større usikkerheder forbundet med en skøn for taksten for F.eks. har forsyningerne tidligere fået udmeldt et årligt prisloft, som forsyningen ikke måtte overskride. Fremover vil forsyningen få udmeldt 4-årige indtægtsrammer, som skal overholdes over de 4 år. Tilslutningsbidraget vil igen indgå i indtægtsrammen, hvilket kan medføre større udsving i kubikmetertaksten. Hidtil har effektiviseringskravet alene omfattet driftsomkostninger. Fremover vil effektiviseringskravet omfatte såvel driftsomkostninger som anlægsinvesteringer. Det er dog endnu uvist, hvordan disse effektiviseringskrav vil blive beregnet. Hidtil har Rudersdal Forsyning ikke opkrævet en takst helt op til det af Forsyningssekretariatet udmeldte prisloft. Herudover bør effektiviseringsgevinster fremover opkræves, idet de da kan henlægges på egenkapitalen. Som følge af revisionen af vandsektorloven er tidsfristerne for indberetning og udmelding af indtægtsrammer flyttet i Indberetningen er flyttet fra 15. april til 15. maj. Herudover skal Forsyningssekretariatet senest den 15. november 2016 sende udkast til indtægtsramme i høring, og senest den 15. december 2016 skal Forsyningssekretariatet have fastsat og udmeldt afgørelse om indtægtsrammen for Fra næste år vil fristerne for udmeldelse af henholdsvis udkast til afgørelser og afgørelser igen være 15. september og 15. oktober. Beregningerne af prislofterne er desuden ret komplicerede. I beregningerne indgår blandt andet den generelle prisudvikling, et generelt og et individuelt effektiviseringskrav, planlagte investeringer i aktiver mv. Det vurderes, at taksten for 2017 bør fastsættes på niveau med taksten for 2016 med et tillæg på nogle procent, såfremt investeringsniveauet holdes uændret i forhold til Dette skøn er udarbejdet ved at anvende takstberegningsmodellen, som der er anvendt ved beregning af skøn af taksten for tidligere år. På bestyrelsesmødet vil der bliver fremlagt forskellige forslag til takster for Det indstilles, at et forventet takstniveau for det kommende år drøftes og fastlægges. Takstniveauet for 2017 blev drøftet, og det blev fastlagt til takstniveauet i 2016 med et tillæg/fradrag på op til 3 %. Det blev desuden besluttet, at der på næste bestyrelsesmøde skal ske en drøftelse af takstpolitikken, det vil sige sammensætningen af taksten (faste og variable dele). 14. Kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for etablering af et fælles forsyningsselskab På bestyrelsesmødet den 14. december 2015 blev der orienteret om, at Rudersdal Kommune har deltaget i tre forskellige analyser om mulige samarbejder med andre forsyninger. Efterfølgende har Rudersdal Kommune på Kommunalbestyrelsens møde den 16. december 2015 truffet principbeslutning om, at kommunen skulle indgå i et videre arbejde om etablering af et større tværkommunalt forsyningsselskab. I forlængelse heraf er der blevet udarbejdet et kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for stiftelse af en fælles forsyningskoncern bestående af forsyningsselskaberne i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner. Kommissoriet er udarbejdet af de 10 (tekniske) direktører i kommunerne. I kommissoriet er beskrevet projektorganisation og tidsplan for processen samt mål og principper for den nye koncern. Det fælles forsyningsselskab skal først og fremmest håndtere vand og spildevand samt for to kommuners vedkommende også affald. Side 8 af 11

9 Hovedprincippet for selskabsdannelsen er en holdingmodel, hvor man fastholder muligheden for lokale serviceniveauer og takster samtidig med, at der kan opnås synergieffekter fra en fælles udførende enhed. De fysiske anlægsaktiver i form af ledningsnet, renseanlæg mv. placeres således i datterselskaber, hvor hver kommune sikres fuld indflydelse på egne takster, service- og investeringsniveau samt bestyrelsessammensætning. Projektorganisationen består af en politisk styregruppe bestående af de 10 borgmestre, en administrativ styregruppe bestående af de 10 (tekniske) direktører, samt af et projektsekretariat bestående af Fredensborg, Furesø, Gentofte og Rudersdal Kommuner. Frederikssund Kommune har tilkendegivet en interesse for at deltage i samarbejdet, hvorfor den tekniske direktør fra Frederikssund Kommune vil følge arbejdet i den administrative styregruppe. Forsyningsselskaberne, herunder bestyrelsesformændene og forsyningsdirektørerne, inddrages aktivt i processen dels ved deltagelse i følgegrupper og dels ved deltagelse i arbejds-/projektgrupper. Der lægges op til en åben og grundig information og kommunikation af alle beslutninger til berørte ledere og medarbejdere, og der oprettes en særskilt hjemmeside ( hvor alle godkendte dokumenter og relevante oplysninger lægges åbent ud. Målet er at danne et nyt fælles forsyningsselskab, der gennem effektiviseringer og stordriftsfordele kan matche de forventede effektiviseringskrav på 2-4 % årligt, der kan forventes som følge af den statslige benchmarking og prisregulering. Der vil i forbindelse med beslutning om selskabets stiftelse blive fastsat et konkret mål for den samlede effektiviseringsgevinst, der som minimum skal opnås inden for de første fire år. Det er endvidere målet at opnå en øget robusthed og styrkelse af de faglige kompetencer, således at det nye selskab kan være på forkant med viden, arbejdsmetoder og teknologier, der kan matche de kommende års udfordringer bl.a. på klima- og miljøområdet. Sideløbende med selskabsdannelsen arbejdes der videre med at forberede etablering af en ny rensestruktur omkring Usserød Å. Der vedlægges et selvstændigt kommissorium for etablering af ny rensestruktur. Indstilling om godkendelse af kommissorium forelægges til godkendelse i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelser/Byråd i de 10 kommuner på møder i marts og april I juni 2016 forelægges efter tidsplanen udkast til ejerstrategi samt hovedprincipper for selskabsdannelsen til drøftelse i Kommunalbestyrelserne/Byråd, mens der i oktober 2016 forelægges sag omkring beslutning om stiftelse af fælles forsyningsselskab for Kommunalbestyrelserne/Byråd. De nærmere principper for selskabsdannelsen, herunder bestyrelsesmodel og kommunernes ejerfordeling i holdingselskabet, vil blive fastlagt endeligt i forbindelse med beslutning om stiftelse af det fælles forsyningsselskab. Der lægges op til, at de eksisterende bestyrelser i de ledningsejende selskaber fortsætter uændret frem til udgangen af den kommunale valgperiode, dvs. frem til udgangen af Samtidig forberedes og gennemføres den organisatoriske sammenlægning i løbet af 2017, idet der primo 2017 forventes ansat en ny direktør og en formel stiftelse af det nye holdingselskab. Den mere præcise tidsplan for 2017, som bliver et overgangsår, vil kunne fremlægges i forbindelse med beslutningen om stiftelse af selskabet og godkendelse af vedtægter mv. i sagen, der fremlægges til oktober Kommissorium for projekt Nyt forsyningsselskab kan ses på følgende link I kommissorium for projekt Nyt forsyningsselskab er anført, at der sideløbende med selskabsdannelsen skal arbejdes videre med at forberede etablering af en ny rensestruktur. Kommissorium for dette projekt Ny rensestruktur i området omkring Usserød Å kan ses på følgende link Rudersdal Kommune har på Miljø- og Teknikudvalgsmødet den 9. marts 2016, og efterfølgende på Økonomiudvalgsmødet den 16. marts 2016 tiltrådt kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget Side 9 af 11

10 for etablering af et fælles forsyningsselskab. Sagen er herefter planlagt behandlet på Kommunalbestyrelsesmødet den 30. marts Det indstilles, at orienteringen om kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for etablering af et fælles forsyningsselskab tages til efterretning. Orienteringen om kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for etablering af et fælles forsyningsselskab blev taget til efterretning. 15. Mulighed for ekskursion til renseanlæg Som et led i at arbejde videre med at forberede etablering af en ny rensestruktur, har bestyrelsen i Hørsholm Vand besluttet at tage på en ekskursion til Egå Renseanlæg og Billund BioRefinery den 22. august Egå Renseanlæg og Billund BioRefinery er valgt, da de vurderes at være nogle af de renseanlæg, som er længst fremme i Danmark i forhold til bæredygtighed, herunder energiproduktion og udvinding af fosfor. Ekskursionen er planlagt at ske med bus, og det vil være et heldagsarrangement. Bestyrelsen i Fredensborg Forsyning har efterfølgende besluttet at give bestyrelsesmedlemmer mulighed for at deltage i ekskursionen. På baggrund heraf foreslås drøftet, om hele bestyrelsen eller enkelte bestyrelsesmedlemmer ønsker at deltage sammen med bestyrelserne for Hørsholm Vand og Fredensborg Forsyning. Tilmeldingsfristen er den 1. maj 2016 af hensyn til den videre planlægning. Det indstilles, at det drøftes, om bestyrelsen ønsker at deltage i ekskursionen den 22. august 2016 til Egå Renseanlæg og Billund BioRefinery. Bestyrelsen ønsker mulighed for at deltage i ekskursionen den 22. august 2016 til Egå Renseanlæg og Bllund BioRefinery. Direktionen sender mail, hvorefter det enkelte bestyrelsesmedlem kan tilmelde sig. Erik Arvin tilmeldte sig strakt til turen. 16. Fastlæggelse af næste møder På bestyrelsesmødet den 5. oktober 2015 blev mødeplan for 2016 aftalt. På baggrund heraf foreslås de næste møder afholdt mandag den 13. juni 2016 kl mandag den 3. oktober 2016 kl og mandag den 5. december 2016 kl hos Forsyningen Allerød Rudersdal, Skovlytoften 27. Mødeplanen fastholdes Eventuelt Holte den 11. april 2016 Referent: Kirsten Møller Kristensen Side 10 af 11

11 Fremlagt til underskrift på bestyrelsesmødet den 13. juni 2016 Bestyrelse Erik Mollerup Daniel E. Hansen Birgitte Schjerning Povlsen Formand Erik Arvin Søren Stenderup Jensen Øvrige deltagere Jane B. Madsen Direktør Side 11 af 11

23. februar Kommissorium for projekt Nyt forsyningsselskab

23. februar Kommissorium for projekt Nyt forsyningsselskab Kommissorium for projekt Nyt forsyningsselskab 1. Mål og idégrundlag På baggrund af en række gennemførte analyser i 2015 af potentialerne ved øget samarbejde på forsyningsområdet (primært vand- og spildevandsområdet)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 22 i Rudersdal Forsyning A/S den 20. april 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 22 i Rudersdal Forsyning A/S den 20. april 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 22 i Rudersdal Forsyning A/S den 20. april 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen, afbud Birgitte Schjerning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Mødedato 24. oktober 2017, kl. 16.00 17.30 Mødested Deltagere Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte Bestyrelsen: Erik Mollerup (formand), Daniel E.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen deltog ikke i mødet under

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen Birgitte Schjerning Povlsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 29 i Rudersdal Forsyning A/S den 1. december 2016 kl på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 29 i Rudersdal Forsyning A/S den 1. december 2016 kl på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 29 i Rudersdal Forsyning A/S den 1. december 2016 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen Birgitte Schjerning Povlsen

Læs mere

Nyt fælles forsyningsselskab. 11 kommuner og 8 forsyningsselskaber

Nyt fælles forsyningsselskab. 11 kommuner og 8 forsyningsselskaber Nyt fælles forsyningsselskab 11 kommuner og 8 forsyningsselskaber DELTAGENDE KOMMUNER UDFORDRINGEN Øget effektiviseringskrav for sektoren på mindst 2-4 % årligt Organisatorisk og faglig robusthed Udfordringer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 27 i Rudersdal Forsyning A/S den 13. juni 2016 kl på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 27 i Rudersdal Forsyning A/S den 13. juni 2016 kl på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 27 i Rudersdal Forsyning A/S den 13. juni 2016 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen Birgitte Schjerning Povlsen

Læs mere

Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S.

Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S. Refer. Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S. Den 7. marts 2016, kl. 18:30 Mødested: Fredensborg Forsyning

Læs mere

Gennem fusion mellem vandselskaber til større enheder vil der kunne opnås konsolidering og robusthed til at kunne imødegå disse udfordringer.

Gennem fusion mellem vandselskaber til større enheder vil der kunne opnås konsolidering og robusthed til at kunne imødegå disse udfordringer. Udkast til kommissorium Undersøgelse af muligheder for formelt samarbejde/fusion af de kommunalt ejede vandselskaber i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Hørsholm, Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk,

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

KOMMISSORIUM. 1. Baggrund. Udfordringerne i vandsektoren

KOMMISSORIUM. 1. Baggrund. Udfordringerne i vandsektoren KOMMISSORIUM Undersøgelse af muligheder for sammenlægning af de kommunalt ejede vandselskaber i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal i

Læs mere

Bestyrelsesmøde og generalforsamling i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S.

Bestyrelsesmøde og generalforsamling i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S. Refer Bestyrelsesmøde og generalforsamling i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S. Den 21. april 2015, kl. 18:00 Mødested: Fredensborg Forsyning

Læs mere

Nyt fælles forsyningsselskab. 9 kommuner og 6 forsyningsvirksomheder

Nyt fælles forsyningsselskab. 9 kommuner og 6 forsyningsvirksomheder Nyt fælles forsyningsselskab 9 kommuner og 6 forsyningsvirksomheder Politisk beslutning Den xx dato vedtog Kommunalbestyrelsen/byrådet, at vores forsyningsselskab(er) bliver en del af Nyt Fælles Forsyningsselskab

Læs mere

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH)

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH) Referat: Bestyrelsesmøde den 24-03-2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Jens Jørgen Nygaard

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 21 Mødedato: Tirsdag den 16. april 2013, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Dato: 12. april 2011 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 12 Mødedato: Tirsdag den 12. april 2011, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mødelokalet, Lyngbygårdsvej 2, 2800 Kgs.

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155426 UDKAST VEDTÆGTER FOR FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S CVR-nr. 34 08 61 92 1. SELSKABETS NAVN 1.1 Selskabets

Læs mere

Referat: Bestyrelsesmøde d. 14. april 2015 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Kl. 17.00 19.00

Referat: Bestyrelsesmøde d. 14. april 2015 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Kl. 17.00 19.00 Referat: Bestyrelsesmøde d. 14. april 2015 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Kl. 17.00 19.00 Deltagere: Mødeleder: Referent: Kim Røgen (KRØ) Susanne Mortensen (SMO) Jens Jørgen

Læs mere

Kommissorium for projekt Ny rensestruktur i området omkring Usserød Å

Kommissorium for projekt Ny rensestruktur i området omkring Usserød Å Kommissorium for projekt Ny rensestruktur i området omkring Usserød Å Baggrund Allerød, Fredensborg, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner har gennemført en indledende undersøgelse i 2015, der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 C:\Users\gbs\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN 1. INDSTILLING Klima og Miljøudvalget

Læs mere

VEDTÆGTER [FÆLLES] HOLDING A/S CVR-NR. [] 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er [Fælles] Holding A/S ("Selskabet"). 1.2 Selskabets binavne er

VEDTÆGTER [FÆLLES] HOLDING A/S CVR-NR. [] 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er [Fælles] Holding A/S (Selskabet). 1.2 Selskabets binavne er Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 170554 20. september 2016 VEDTÆGTER [FÆLLES] HOLDING A/S CVR-NR. [] 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er [Fælles] Holding

Læs mere

Referat: Bestyrelsesmøde d. 1. april 2014 Klokken 16.00 18.00 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse

Referat: Bestyrelsesmøde d. 1. april 2014 Klokken 16.00 18.00 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Referat: Bestyrelsesmøde d. 1. april 2014 Klokken 16.00 18.00 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Susanne Mortensen (SMO) Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Punkt 2 Borgmestermandat til afklaring af Ballerup Kommunes forsyningsselskaber i en deltagelse i en fælles forsyningskoncern

Punkt 2 Borgmestermandat til afklaring af Ballerup Kommunes forsyningsselskaber i en deltagelse i en fælles forsyningskoncern Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Teknik- og Miljøudvalget - 15-12-2015 Teknik- og Miljøudvalget - 15-12-2015 15.12.2015 kl. 07:15 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Forsyningsanalyser. Byrådsmødet 25. november 2015

Forsyningsanalyser. Byrådsmødet 25. november 2015 Forsyningsanalyser t Disposition Tidligere beslutninger Udfordringer og konsolidering i forsyningsbranchen Nordlig( Hillerød ) analyse Midt- Nord (Nordvand) analyse Effektiviserings- og driftsanalyse af

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR 32662579 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune.

Læs mere

Karsten Søndergaard (Egedal), Karin Søjberg Holst (Gladsaxe) og John Schmidt Andersen (Frederikssund).

Karsten Søndergaard (Egedal), Karin Søjberg Holst (Gladsaxe) og John Schmidt Andersen (Frederikssund). Bestyrelsesmøde Mødedato, kl. 09.30 11.00 Mødested Deltagere Forsyning Ballerup, Ågerupvej 84, 2750 Ballerup Bestyrelsen: Jan Skovbo Nielsen (formand), Jens Ive (Rudersdal), Hans Toft (Gentofte), Ole Bondo

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 25. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Formidlingscentret, Genbrugsstationen, Ørnegårdsvej Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

PROJEKT NYT FORSYNINGSSELSKAB - NOVAFOS. Referat. Emne/udvalg. Projekt Nyt forsyningsselskab - NOVAFOS. Mødested Rudersdal Rådhus, mødelokale 3

PROJEKT NYT FORSYNINGSSELSKAB - NOVAFOS. Referat. Emne/udvalg. Projekt Nyt forsyningsselskab - NOVAFOS. Mødested Rudersdal Rådhus, mødelokale 3 PROJEKT NYT FORSYNINGSSELSKAB - NOVAFOS Referat Emne/udvalg Projekt Nyt forsyningsselskab - NOVAFOS Mødested Rudersdal Rådhus, mødelokale 3 Mødedato 28. februar 2017 Mødetidspunkt Kl. 9.00 10.30 Bemærkninger

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

PROJEKT NYT FORSYNINGSSELSKAB - NOVAFOS. Referat. Emne/udvalg. Projekt Nyt forsyningsselskab NOVAFOS. Mødested Rudersdal Rådhus, mødelokale 3

PROJEKT NYT FORSYNINGSSELSKAB - NOVAFOS. Referat. Emne/udvalg. Projekt Nyt forsyningsselskab NOVAFOS. Mødested Rudersdal Rådhus, mødelokale 3 PROJEKT NYT FORSYNINGSSELSKAB - NOVAFOS Referat Emne/udvalg Projekt Nyt forsyningsselskab NOVAFOS Mødested Rudersdal Rådhus, mødelokale 3 Mødedato 25. januar 2017 Mødetidspunkt Kl. 11.00 12.00 Bemærkninger

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 21. april 2015

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 21. april 2015 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 21. april 2015 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 1/2015 Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 8 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

UDKAST. 29. januar 2010 VEDTÆGTER FOR HALSNÆS KOMMUNALE VARMEFORSYNING A/S. C:\pdf995\input\ibnpkt 23 bilag 16 - bilag 15 vedtægter varmeforsyning.

UDKAST. 29. januar 2010 VEDTÆGTER FOR HALSNÆS KOMMUNALE VARMEFORSYNING A/S. C:\pdf995\input\ibnpkt 23 bilag 16 - bilag 15 vedtægter varmeforsyning. UDKAST 29. januar 2010 VEDTÆGTER FOR HALSNÆS KOMMUNALE VARMEFORSYNING A/S C:\pdf995\input\ibnpkt 23 bilag 16 - bilag 15 vedtægter varmeforsyning.doc 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Side 2 1.1 Selskabets

Læs mere

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S. Onsdag, den 6. maj 2015 kl Varmeværket, Assensvej 1, Slagelse

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S. Onsdag, den 6. maj 2015 kl Varmeværket, Assensvej 1, Slagelse Side 1 af 7 P R O T O K O L fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S Onsdag, den 6. maj 2015 kl. 08.00 Varmeværket, Assensvej 1, Slagelse Bestyrelsen: Ole Drost (Formand), Bodil Knudsen (Næstformand), Anders

Læs mere

Vedtægter Vordingborg Fjernvarme A/S. CVR.: (dato) 2013

Vedtægter Vordingborg Fjernvarme A/S. CVR.: (dato) 2013 Vedtægter Vordingborg Fjernvarme A/S CVR.: 30 69 24 46 (dato) 2013 VEDTÆGTER FOR VORDINGBORG FJERNVARME A/S CVR-NR. 30 69 24 46 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Vordingborg Fjernvarme A/S. 2. FORMÅL 2.1

Læs mere

Bilag 2.1 Dagsorden.

Bilag 2.1 Dagsorden. Bilag 2.1 Dagsorden. Bestyrelsesmøde i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S. Den 19. februar 2014, kl. 18:00 Mødested: Fredensborg Forsyning

Læs mere

2. møde i den midlertidige bestyrelse

2. møde i den midlertidige bestyrelse PROJEKT NYT FORSYNINGSSELSKAB Referat Emne/udvalg Projekt Nyt forsyningsselskab Mødested Rudersdal Rådhus, mødelokale 3 Mødedato 9. december 2016 Mødetidspunkt Kl. 8.00 9.00 Bemærkninger Deltagere 2. møde

Læs mere

Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem

Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem Referat: Bestyrelsesmøde d. 27.10.2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Kim Røgen (KRØ)

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Læsø Renovation ApS

VEDTÆGTER. for. Læsø Renovation ApS VEDTÆGTER for Læsø Renovation ApS 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Læsø Renovation ApS. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Læsø Kommune. 1.3 Selskabet skal varetage de opgaver

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FURESØ FORSYNING HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR FURESØ FORSYNING HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR FURESØ FORSYNING HOLDING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Side 2 1.1 Selskabets navn er Furesø Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Furesø Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Deltagere: Kim Røgen Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem

Deltagere: Kim Røgen Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem Referat: Bestyrelsesmøde d. 26.03.2015 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Kim Røgen Bestyrelsesformand

Læs mere

Bestyrelsesmøde d For selskaberne Furesø Forsyning A/S og Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Klokken

Bestyrelsesmøde d For selskaberne Furesø Forsyning A/S og Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Klokken Bestyrelsesmøde d. 16.12.2014 For selskaberne Furesø Forsyning A/S og Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Mødeleder: Referent: Susanne Mortensen (SMO) Per

Læs mere

Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem

Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem Referat: Bestyrelsesmøde d. 15.12.2015 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Klokken 17.00 19.30. Deltagere: Kim Røgen (KRØ)

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling 2016, AquaDjurs A/S. Mødedato: 26. april 2016, kl Mødested: Fornæs Renseanlæg.

Referat. Ordinær generalforsamling 2016, AquaDjurs A/S. Mødedato: 26. april 2016, kl Mødested: Fornæs Renseanlæg. Referat Ordinær generalforsamling 2016, AquaDjurs A/S Mødedato: 26. april 2016, kl. 15.00. Mødested: Fornæs Renseanlæg. Mødedeltagere: Hovedaktionær Norddjurs Kommune: - Jan Petersen. AquaDjurs bestyrelse:

Læs mere

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. januar 2015 Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Bestyrelsen for Aarhus Vand A/S har vedtaget en ny betalingsvedtægt

Læs mere

Teknisk Udvalg. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25

Teknisk Udvalg. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:25 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Dato: 14. juni 2011

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Dato: 14. juni 2011 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Dato: 14. juni 2011 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 13 Mødedato: Tirsdag den 14. juni 2011, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mødelokalet, Lyngbygårdsvej 2, 2800 Kgs. Lyngby OBS:

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. oktober 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Byråd tiltrådte den 16. december 2009 indstilling om overtagelsesbalance

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 8 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 22. marts 2012 kl. 16.30 DELTAGERE: Mogens Schou Andersen Søren Søe-Larsen Morten Lem (deltog i pkt erne 1-4) Morten

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS. 1.2 Selskabets

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: den 9.3.2011 Mødetid: 14,30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Punkt 1. Vedtægtsændringer. Som følge af bekendtgørelse om forbrugerindflydelse

Læs mere

26. april 2014 VEDTÆGTER FOR FURESØ FORSYNING HOLDING A/S. CVR-nr Advokataktieselskabet Horten CVR

26. april 2014 VEDTÆGTER FOR FURESØ FORSYNING HOLDING A/S. CVR-nr Advokataktieselskabet Horten CVR 26. april 2014 VEDTÆGTER FOR FURESØ FORSYNING HOLDING A/S CVR-nr. 33 05 62 65 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. SELSKABETS NAVN HJEMSTED OG FORMÅL Side 2 1.1 Selskabets navn er Furesø Forsyning

Læs mere

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON- CERN

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON- CERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 151286 [Gul markering] udfyldes af den enkelte kommune INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON-

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra Thomas Storm deltog ikke i behandlingen af punkterne 10, 11 og 12. INDHOLD Sagsnr. Side

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 46 mio. fordelt på aktier á kr. 1 eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 46 mio. fordelt på aktier á kr. 1 eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 149563 UDKAST 13.03.11 VEDTÆGTER FOR SOLRØD FORSYNING HOLDING A/S CVR-nr. 33 04 73 12 1.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S.

Bestyrelsesmøde i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S. Refer. Bestyrelsesmøde i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S. Den 23. februar 2016, kl. 18:00 Mødested: Fredensborg Forsyning A/S, Højvangen

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S DAGSORDEN SAG: Bestyrelsesmøde nr. 34 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 13. december 2016 kl. 17.00 DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen Ole Frederiksen (deltog i pkt. 2-8) Lars Hørsman

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Gentofte Spildevand A/S. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1 Selskabets

Læs mere

Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 8. april 2015 Aarhus Generalforsamling 2015 1. Resume Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling i Aarhus.

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S

Lynettefællesskabet I/S Bilag til pkt. 5 Lynettefællesskabet I/S 18. september 2009 Vandsektorlovens konsekvenser for Lynettefællesskabet 1. Baggrund Et bredt politisk flertal i Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Lov om vandsektorens

Læs mere

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt.

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt. Gribvand A/S Bestyrelse 13. maj 2015 Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. april 2015 Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30 Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming

Læs mere

Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget

Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget Referat åben Mødedato 25. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Formidlingscentret, Genbrugsstationen, Ørnegårdsvej Protokollen blev læst

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HILLERØD SPILDEVAND A/S

VEDTÆGTER FOR HILLERØD SPILDEVAND A/S VEDTÆGTER FOR HILLERØD SPILDEVAND A/S Indholdsfortegnelse 1. Selskabets navn, hjemsted og formål... 3 2. Selskabets kapital... 3 3. Generalforsamlinger... 3 4. Bestyrelse og direktion... 4 5. Revision...

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Protokol af bestyrelsesmøde 6. maj 2015 kl. 16.30-21.30 på Døjsøvej 1, Skanderborg

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Protokol af bestyrelsesmøde 6. maj 2015 kl. 16.30-21.30 på Døjsøvej 1, Skanderborg Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Protokol af bestyrelsesmøde 6. maj 2015 kl. 16.30-21.30 på Døjsøvej 1, Skanderborg Bestyrelsesmøde den 6. maj 2015 Deltagere: Henrik Müller (formand og mødeleder) Martin

Læs mere

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Lukket Dagsorden

Læs mere

Niras workshop: Klimatilpasning i praksis

Niras workshop: Klimatilpasning i praksis Niras workshop: Klimatilpasning i praksis 18. september, 2. oktober og 9. oktober 2012 1 Ny klimalovgivning. Hvis ansvar er klimatilpasningen, og hvem skal betale? v/ Søren Stenderup Jensen, advokat (H),

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 23.03.2015 For selskaberne Furesø Forsyning A/S, Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse, kl. 17.00 19.00.

Bestyrelsesmøde d. 23.03.2015 For selskaberne Furesø Forsyning A/S, Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse, kl. 17.00 19.00. Bestyrelsesmøde d. 23.03.2015 For selskaberne Furesø Forsyning A/S, Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse, kl. 17.00 19.00. Deltagere: Susanne Mortensen (SMO) Bestyrelsesformand Per Brøgger

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann Lars Fischer,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S

VEDTÆGTER FOR HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S VEDTÆGTER FOR HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S Indholdsfortegnelse 1. Selskabets navn, hjemsted og formål... 3 2. Selskabets kapital... 3 3. Generalforsamlinger... 3 4. Bestyrelse og direktion... 4 5. Revision...

Læs mere

Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30

Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. april 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 17. april 2012 Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30 Mødedeltagere:

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne: Acadre 07 27813 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg Affald

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Deltagere: Kim Røgen Bestyrelsesformand. Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem

Deltagere: Kim Røgen Bestyrelsesformand. Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem Referat: Bestyrelsesmøde d. 05.04.2016 Bilag 1.1 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S. Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Klokken 17.00 19.30. Deltagere: Kim

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 Skovlund/Ansager Vandværk Att.: Svend Aage Maden Lundvej 14 - Skovlund 6823 Ansager Den 29. januar 2016 Sag nr. 15/02441 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE-

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING HOLDING A/S. CVR. nr.:

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING HOLDING A/S. CVR. nr.: 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING HOLDING A/S CVR. nr.: 32 89 03 34 I:\ISHOJ FORSYNING\Dokumenter\Vedtægter revideret 2013.04.10\Vedtægter Ishøj Forsyning Holding AS (1).doc 1. SELSKABETS NAVN

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

Vedtægter for HOFOR A/S

Vedtægter for HOFOR A/S Vedtægter for HOFOR A/S CVR-nr. 10 07 30 22 1. Navn 1.1 Selskabets navn er HOFOR A/S. 1.2 Selskabets binavne er: 2. Formål - HOVEDSTADSOMRÅDETS FORSYNINGSSELSKAB A/S - HOFOR Service A/S - HOFOR Forsyning

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Vordingborg Rens A/S. Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune

Betalingsvedtægt for. Vordingborg Rens A/S. Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune Betalingsvedtægt for Vordingborg Rens A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune December 2014 Indhold 1. BETALINGSVEDTÆGT FOR VORDINGBORG RENS A/S... 2 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE... 3 3. BUDGET,

Læs mere

Bestyrelsesmøde d Bilag 1.1 Klokken Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse

Bestyrelsesmøde d Bilag 1.1 Klokken Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Bestyrelsesmøde d. 8.12.2015 Bilag 1.1 Klokken 17.00 19.00 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Susanne Mortensen (SMO) (næstformand)

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Afbud fra InSide, Dalvej 1, Hammel Thomas Storm, Tommy Funch Rasmussen INDHOLD Sagsnr. Side 6. - Budgetopfølgning 30.04.2015 - ÅBENT 11 7. Ny ejerstrategi

Læs mere