Billund Boligforening Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Museumsparken 1-31, 4-26, Fra Til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Billund Boligforening Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Museumsparken 1-31, 4-26, Fra Til"

Transkript

1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0683 LBF-nr.: 030 Kommunenr.: 530 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Billund Boligforening Museumsparken 1-31, 4-26, Billund Kommune c/o Tværvej 3 Museumsparken 4-56 Rådhuset 7190 Billund 6623 Vorbasse 7200 Grindsted Telefon: Telefon: Telefon: Fax: Fax: Fax: E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: Hjemmeside: Hjemmeside: CVR-nr.: CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 1/5 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt Side 1 af 22

2 Matrikel nr.: Matrikel tekst: 5 el BBR-ejendomsnr.: Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Nej Fjernvarme Nej Særskilte selskabs- og mødelokaler Nej Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Ja Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Ja Tostrenget vandsystem Ja Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Ja Vandmåling - kollektiv Nej Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Ja Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Nej Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Ja Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 728 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m² i kr.: Forhøjelse i pr. m² i %: Forhøjelse i alt på årsbasis: Side 2 af 22

3 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter * Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond 3. Arbejdskapitalen Konto 112 i alt Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud 2. G-indskud Konto 113 i alt OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse * Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: * 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Konto 116 i alt Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter Side 3 af 22

4 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 2. Heraf dækkes af henlæggelser Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri * 2. Andel i fællesfaciliteters drift * 3. Drift af møde- og selskabslokaler Konto 118 i alt 119 * Diverse udgifter VARIABLE UDGIFTER I ALT HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) * Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Administrationsbidrag 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) Konto 126 i alt 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. Side 4 af 22

5 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 3. Administrationsbidrag 4. Overskydende beboerbetaling til LBF 5. Ydelsesstøtte fra LBF 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt Tab ved lejeledighed m.v Dækket af dispositionsfonden m.v Konto 129 i alt Tab ved fraflytninger Andre renter: 2. Dækket af tidligere henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Konto 130 i alt 4 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 134 * Korrektion vedr. tidligere år 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) Konto 135 i alt 136 * Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. Side 5 af 22

6 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT Side 6 af 22

7 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger 4. Erhverv 5. Institutioner 6. Kældre m.v. 7. Garager/Carporte 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 9. - Merleje Lejeindtægter i alt * Renter Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 2. Drift af fællesvaskeri 3. Andel af fællesfaciliteters drift 4. Drift af møde- og selskabslokaler 5. Indeksoverskud 6: Overført fra opsamlet resultat 40 ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 209 INDTÆGTER I ALT Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT Side 7 af 22

8 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejendomsværdi pr Kontant ejendomsværdi Heraf grundværdi Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme Beboerindskud * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 6. Andre debitorer Forudbetalte udgifter Prioritetsydelser Konto 305 i alt * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bank- og depotbeholdning Side 8 af 22

9 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 9 af 22

10 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Fælleskonto (B-ordning) 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 405 * Tab ved fraflytning m.v * Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT * Opsamlet resultat Henlæggelser +/- opsamlet resultat LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: Nykredit Øvrige Konto 408 i alt Beboerindskud Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 2. Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt 414 Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning 2. Forhøjet indskud ved genudlejning Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt Konto 414 i alt Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) Side 10 af 22

11 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere * Deposita og forudbetalt leje Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskaber Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Eventualforpligtelser: Side 11 af 22

12 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag Overskydende beboerbetaling til staten Rentesikring fra staten Ydelsessikring fra staten Ydelsesstøtte fra staten Ungdomsboligbidrag Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Andel til Nybyggerifonden Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter) Administrationsbidrag Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelsesstøtte Ungdomsboligbidrag Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) VANDAFGIFT Nettokapitaludgifter i alt Vandafgift Konto 107 i alt Side 12 af 22

13 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 109 RENOVATION Renovation Konto 109 i alt ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 114 RENHOLDELSE 1.4 Tillægsydelser, i alt Administrationsbidrag i alt Gårdmand Konto 114 i alt ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 115 i alt PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel 110 Konto 116 i alt SÆRLIGE AKTIVITETER DRIFT AF FÆLLESVASKERI Konto i alt ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Konto i alt DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Side 13 af 22

14 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto i alt 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt 119 DIVERSE UDGIFTER B.L. & Beboerbladet Afd.best. rådighedsbeløb 1 1 Beboeraktiviteter - telefon Diverse Konto 119 i alt PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Henlæggelsesbeløb pr. m2 71,86 Samlet henlæggelse i alt Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 120 i alt ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING Fælleskonto. Beløb pr. m Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 124 ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE Side 14 af 22

15 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt Midlertidige driftslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 134 i alt 136 BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v. Beboerrådgivere Sociale viceværter Konto 136 i alt 202 RENTER Mellemregning Diverse renter Konto 202 i alt DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV. Side 15 af 22

16 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Tilskud til beboerrådgiver Tilskud til sociale viceværter Huslejesikring Driftssikring Tilskud til energihandlingsplaner m.v. Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 206 i alt Side 16 af 22

17 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo Forbedringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo + Godtgørelser i året Side 17 af 22

18 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året - Afskrivning Saldo ultimo konto ANDRE ANLÆGSAKTIVER DRIFTSTABSLÅN Konto i alt ultimo MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto i alt ultimo BEBOERINDSKUDSLÅN Konto i alt ultimo SÆRSTØTTELÅN Konto i alt ultimo ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Konto i alt ultimo TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto i alt UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El 731 Vand Maskiner Antenne Varekøb Andet Konto i alt FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto i alt Heraf til inkasso AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Side 18 af 22

19 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Vand Antenne Konto i alt 306 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo Forbrugt i året (konto 116.2) Årets henlæggelser (konto 120) Saldo ultimo konto TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo Forbrugt i året (konto 130.2) Årets henlæggelser (konto 123) Saldo ultimo ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo - Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo 407 OPSAMLET RESULTAT Side 19 af 22

20 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 1. Saldo primo Årets underskud (konto 210) + Årets overskud (konto 140) mæssig afvikling af underskud (konto 133.1) - Overført til drift (konto 203.6) Saldo ultimo a Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) Bogført saldo b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 419 i alt SKYLDIGE OMKOSTNINGER Skyldige omkostninger: Konto 421 i alt DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum Forudbetalinger i alt AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Side 20 af 22

21 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Antenne Konto 425 i alt Side 21 af 22

22 FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Godkendt Billund Dato for underskrift Underskrift (sign) Per Nielsen, direktør REVISORS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Godkendt Trekantområdet Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) PricewaterhouseCoopers AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Påtegning By for underskrift Godkendt Billund Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Formanden BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Påtegning By for underskrift Godkendt Billund Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Formanden ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Påtegning By for underskrift Godkendt Billund Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Generalforsamlingen Side 22 af 22

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afd. 28. Lokesvænget Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afd. 28. Lokesvænget Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0156 LBF-nr.: 028 Kommunenr.: 791 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet VIBORG Afd. 28. Lokesvænget Viborg Kommune c/o

Læs mere

AAB,AARHUS Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Riisvangen I Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

AAB,AARHUS Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Riisvangen I Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0197 LBF-nr.: 011 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AAB,AARHUS Riisvangen I Aarhus Kommune Langelandsgade 50 Riisvangs

Læs mere

AlmenBo Aarhus Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling 99, Kløvervangen (serviceareal) Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013

AlmenBo Aarhus Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling 99, Kløvervangen (serviceareal) Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0328 LBF-nr.: 299 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AlmenBo Aarhus 99, Kløvervangen (serviceareal) Aarhus Kommune

Læs mere

GRINDSTED BOLIGFORENING Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Afd. 30 Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013

GRINDSTED BOLIGFORENING Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Afd. 30 Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0226 LBF-nr.: 030 Kommunenr.: 530 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: GRINDSTED BOLIGFORENING Afd. 30 Billund Kommune Nørregade 36

Læs mere

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 71 Damgårdstoften Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 71 Damgårdstoften Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0031 LBF-nr.: 171 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Århus 71 Damgårdstoften Aarhus Kommune Brendstrupgårdsvej

Læs mere

OK-Fondens ældreboliger Højvanggård Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Højvanggård Fra Til

OK-Fondens ældreboliger Højvanggård Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Højvanggård Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 6006 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 265 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: OK-Fondens ældreboliger Højvanggård Højvanggård Roskilde Kommune

Læs mere

AAB,AARHUS Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Teglgården Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

AAB,AARHUS Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Teglgården Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0197 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AAB,AARHUS Teglgården Aarhus Kommune Langelandsgade 50 Teglværksgade

Læs mere

DOMI Bolig Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Rørthvej 79-117 Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

DOMI Bolig Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Rørthvej 79-117 Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0090 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 727 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: DOMI Bolig Rørthvej 79-117 Odder Kommune Tornøegade 12 Rørthvej

Læs mere

AAB Kolding Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Midtgaarden - Lejligheder Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

AAB Kolding Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Midtgaarden - Lejligheder Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0108 LBF-nr.: 039 Kommunenr.: 621 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AAB Kolding Midtgaarden - Lejligheder Kolding Kommune Engstien

Læs mere

Boligselskabet Domea Solrød Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling 10306 - Domea Solrød - Trylleskov Strand Fra 01-04-2012 Til 31-03-2013

Boligselskabet Domea Solrød Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling 10306 - Domea Solrød - Trylleskov Strand Fra 01-04-2012 Til 31-03-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0504 LBF-nr.: 006 Kommunenr.: 269 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Domea Solrød 10306 - Domea Solrød - Trylleskov

Læs mere

Fællesorganisationens Boligforening Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Olufsgade 5-7 Fra Til

Fællesorganisationens Boligforening Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Olufsgade 5-7 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0318 LBF-nr.: 057 Kommunenr.: 330 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Fællesorganisationens Boligforening Olufsgade 5-7 Slagelse kommune

Læs mere

S/I Ældre- og Plejeboligerne ved Hunderup Skole Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Boligerne ved Hunderup Skole Fra Til

S/I Ældre- og Plejeboligerne ved Hunderup Skole Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Boligerne ved Hunderup Skole Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 6070 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 461 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: S/I Ældre- og Plejeboligerne ved Hunderup Skole Boligerne ved

Læs mere

Boligkontoret Fredericia Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Ullerupdalvej 96 Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

Boligkontoret Fredericia Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Ullerupdalvej 96 Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0025 LBF-nr.: 397 Kommunenr.: 607 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Fredericia Ullerupdalvej 96 Fredericia Kommune

Læs mere

Køge Boligforening af 1943 Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling I A Engsvinget Fra Til

Køge Boligforening af 1943 Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling I A Engsvinget Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0066 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 259 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Køge Boligforening af 1943 I A Engsvinget Køge Kommune c/o Bag

Læs mere

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 03 Viggo Stuckenbergs Vej Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 03 Viggo Stuckenbergs Vej Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0031 LBF-nr.: 103 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Århus 03 Viggo Stuckenbergs Vej Aarhus Kommune

Læs mere

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Børneinstitution v/stationsparken Fra 01-10-2014 Til 30-09-2015

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Børneinstitution v/stationsparken Fra 01-10-2014 Til 30-09-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0061 LBF-nr.: 027 Kommunenr.: 159 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Børneinstitution v/stationsparken

Læs mere

H.C. Ørsted Huset Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling H. C. Ørsteds Huset Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

H.C. Ørsted Huset Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling H. C. Ørsteds Huset Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 1000 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 561 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: H.C. Ørsted Huset H. C. Ørsteds Huset Esbjerg Kommune v/arbejdernes

Læs mere

Plus Bolig Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Gormsvej 8-10 Fra 01-07-2010 Til 31-12-2011

Plus Bolig Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Gormsvej 8-10 Fra 01-07-2010 Til 31-12-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0769 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Plus Bolig Gormsvej 8-10 Aalborg Kommune c/o Postboks 506 Østre

Læs mere

Kollegieboligselskabet Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Rasmus Rask Kollegiet Fra Til

Kollegieboligselskabet Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Rasmus Rask Kollegiet Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0972 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 461 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Kollegieboligselskabet Rasmus Rask Kollegiet Odense Kommune

Læs mere

Tønder Boligselskab Regnskabsår 2016 Regnskab for afdeling Kastanie bo, serviceareal Fra Til

Tønder Boligselskab Regnskabsår 2016 Regnskab for afdeling Kastanie bo, serviceareal Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0859 LBF-nr.: 014 Kommunenr.: 550 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Tønder Boligselskab 1314 - Kastanie bo, serviceareal Tønder

Læs mere

Greve Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Gersagerparken Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

Greve Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Gersagerparken Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0404 LBF-nr.: 004 Kommunenr.: 253 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Greve Boligselskab Gersagerparken Greve Kommune Greveager 1

Læs mere

Boligforeningen Fjordblink Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afdeling 35, Godsbanen Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

Boligforeningen Fjordblink Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afdeling 35, Godsbanen Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0293 LBF-nr.: 035 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Fjordblink Afdeling 35, Godsbanen Aalborg Kommune

Læs mere

Nørresundby Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 68, Østerbro Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011

Nørresundby Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 68, Østerbro Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0807 LBF-nr.: 068 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Nørresundby Boligselskab 68, Østerbro Aalborg Kommune Gl. Østergade

Læs mere

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afd. 73. Vestergade, Frederiks Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afd. 73. Vestergade, Frederiks Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0156 LBF-nr.: 073 Kommunenr.: 791 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet VIBORG Afd. 73. Vestergade, Frederiks Viborg

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Afd. 38 Fra 01-07-2010 Til 30-06-2011

SILKEBORG BOLIGSELSKAB Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Afd. 38 Fra 01-07-2010 Til 30-06-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0077 LBF-nr.: 038 Kommunenr.: 740 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: SILKEBORG BOLIGSELSKAB Afd. 38 Silkeborg Kommune Vestergade

Læs mere

Aalborg Boligforening af 1941 Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Aalborg Boligforening af 1941 Fra Til

Aalborg Boligforening af 1941 Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Aalborg Boligforening af 1941 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0072 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Aalborg Boligforening af 1941 Aalborg Boligforening af 1941

Læs mere

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Afd. 20. Sct. Mogensbo / ungdomsboliger Fra Til

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Afd. 20. Sct. Mogensbo / ungdomsboliger Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0156 LBF-nr.: 013 Kommunenr.: 791 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet VIBORG Afd. 20. Sct. Mogensbo / ungdomsboliger

Læs mere

Lejerbo, Vejle Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 959-0, Grejsåparken Fra Til

Lejerbo, Vejle Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 959-0, Grejsåparken Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0508 LBF-nr.: 959 Kommunenr.: 630 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lejerbo, Vejle 959-0, Grejsåparken Vejle Kommune Gl. Køge Landevej

Læs mere

Greve Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Grevehaven Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011

Greve Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Grevehaven Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0404 LBF-nr.: 051 Kommunenr.: 253 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Greve Boligselskab Grevehaven Greve kommune Greveager 1 Grevehaven

Læs mere

Boligselskabet Sjælland Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Fredensvej Fra Til

Boligselskabet Sjælland Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Fredensvej Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0240 LBF-nr.: 329 Kommunenr.: 329 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Sjælland Fredensvej Ringsted Kommune Sjællandsvænget

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afd. 56 Fra Til

SILKEBORG BOLIGSELSKAB Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afd. 56 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0077 LBF-nr.: 056 Kommunenr.: 740 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: SILKEBORG BOLIGSELSKAB Afd. 56 Silkeborg Kommune Vestergade

Læs mere

Østjysk Boligselskab af 1976 Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Løsning 9, Serviceareal Fra Til

Østjysk Boligselskab af 1976 Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Løsning 9, Serviceareal Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0298 LBF-nr.: 021 Kommunenr.: 766 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Østjysk Boligselskab af 1976 Løsning 9, Serviceareal Hedensted

Læs mere

Hrsholm almene Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling ÅÅdalsparken II Fra 01-10-2012 Til 30-09-2013

Hrsholm almene Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling ÅÅdalsparken II Fra 01-10-2012 Til 30-09-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0358 LBF-nr.: 902 Kommunenr.: 223 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Hrsholm almene Boligselskab ÅÅdalsparken II Hørsholm Kommune

Læs mere

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 17 Kongsvang Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 17 Kongsvang Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0031 LBF-nr.: 117 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Århus 17 Kongsvang Aarhus Kommune Brendstrupgårdsvej

Læs mere

Boligforeningen Give Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Kastaniehaven Sundhedshuset Fra Til

Boligforeningen Give Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Kastaniehaven Sundhedshuset Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0005 LBF-nr.: 022 Kommunenr.: 630 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Give 13622 - Kastaniehaven Sundhedshuset Vejle

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Nørre-Aaby ÆB. Seniorfællesskab Fra Til

Nørre-Aaby Ældreboligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Nørre-Aaby ÆB. Seniorfællesskab Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0982 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 410 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Nørre-Aaby Ældreboligselskab 12102 - Nørre-Aaby ÆB. Seniorfællesskab

Læs mere

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 90 Daginstitutionen Kornbakke Alle Fra Til

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 90 Daginstitutionen Kornbakke Alle Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0031 LBF-nr.: 190 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Århus 90 Daginstitutionen Kornbakke Alle 56-60

Læs mere

DS Plejeboliginst. Ringkøbing Plejehjem Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Ringkøbing Plejehjem Fra Til

DS Plejeboliginst. Ringkøbing Plejehjem Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Ringkøbing Plejehjem Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 6124 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 760 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: DS Plejeboliginst. Ringkøbing Plejehjem Ringkøbing Plejehjem

Læs mere

Friplejehjemmet Bedsted/Thy Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Friplejehjemmet Bedsted/Thy Fra Til

Friplejehjemmet Bedsted/Thy Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Friplejehjemmet Bedsted/Thy Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 5018 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 787 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Friplejehjemmet Bedsted/Thy Friplejehjemmet Bedsted/Thy Thisted

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Tømmergården Fra 01-07-2014 Til 30-06-2015

Roskilde Nord Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Tømmergården Fra 01-07-2014 Til 30-06-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0185 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 265 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Roskilde Nord Boligselskab Tømmergården Roskilde Kommune c/o

Læs mere

Rødovre Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Rødager Alle Fra Til

Rødovre Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Rødager Alle Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0098 LBF-nr.: 012 Kommunenr.: 175 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Rødovre Boligselskab Rødager Alle Rødovre Kommune Brandholms

Læs mere

Boligforeningen Give Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Søndermarken Serviceareal Fra Til

Boligforeningen Give Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Søndermarken Serviceareal Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0005 LBF-nr.: 018 Kommunenr.: 630 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Give 13618 - Søndermarken Serviceareal Vejle

Læs mere

Østjysk Boligselskab af 1976 Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Hedensted 12 Fra Til

Østjysk Boligselskab af 1976 Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Hedensted 12 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0298 LBF-nr.: 320 Kommunenr.: 766 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Østjysk Boligselskab af 1976 Hedensted 12 Hedensted Kommune

Læs mere

AAB Kolding Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Blæsbjerggade m.fl. Fra Til

AAB Kolding Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Blæsbjerggade m.fl. Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0108 LBF-nr.: 028 Kommunenr.: 621 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AAB Kolding Blæsbjerggade m.fl. Kolding Kommune Engstien 2 A

Læs mere

Boligforeningen P.M. Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Afdeling 40 Fra Til

Boligforeningen P.M. Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Afdeling 40 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0095 LBF-nr.: 040 Kommunenr.: 810 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen P.M. Afdeling 40 Brønderslev Kommune Søndergade

Læs mere

AlmenBo Aarhus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 41, Torpevænget Fra Til

AlmenBo Aarhus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 41, Torpevænget Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0328 LBF-nr.: 241 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AlmenBo Aarhus 41, Torpevænget Aarhus Kommune Frydenlunds Allé

Læs mere

Sundby-Hvorup Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Afdeling 31 Fra Til

Sundby-Hvorup Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Afdeling 31 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0198 LBF-nr.: 031 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 31 Aalborg Kommune Lindholm

Læs mere

Boligselskabet Gulspurven Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling 1 Fra Til

Boligselskabet Gulspurven Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling 1 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0999 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 269 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Gulspurven 1 Solrød Kommune Sivvænget 10 Solrød

Læs mere

Boligselskabet Sjælland Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Benediktegården 2 Fra Til

Boligselskabet Sjælland Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Benediktegården 2 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0240 LBF-nr.: 320 Kommunenr.: 265 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Sjælland Benediktegården 2 Roskilde Kommune Sjællandsvænget

Læs mere

AlmenBo Aarhus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 3, Paludan-Müllers Vej Fra Til

AlmenBo Aarhus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 3, Paludan-Müllers Vej Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0328 LBF-nr.: 203 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AlmenBo Aarhus 3, Paludan-Müllers Vej Aarhus Kommune Frydenlunds

Læs mere

Boligselskabet Sjælland Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Kristoffersvej Fra Til

Boligselskabet Sjælland Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Kristoffersvej Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0240 LBF-nr.: 321 Kommunenr.: 329 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Sjælland Kristoffersvej 2-178 Ringsted Kommune

Læs mere

Seniorbofællesskabet Humlehaven Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling S/I Seniorbofællesskabet Humlehaven Fra Til

Seniorbofællesskabet Humlehaven Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling S/I Seniorbofællesskabet Humlehaven Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 6033 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 270 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Seniorbofællesskabet Humlehaven S/I Seniorbofællesskabet Humlehaven

Læs mere

Vestsjællands Almene Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Asnæs 2 - Søndervangen Fra Til

Vestsjællands Almene Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Asnæs 2 - Søndervangen Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0553 LBF-nr.: 031 Kommunenr.: 306 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Vestsjællands Almene Boligselskab Asnæs 2 - Søndervangen Odsherred

Læs mere

BOLIGSELSKABET PRÆSTEHAVEN Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling BØRNEHUSET ROSENVÆNGET Fra Til

BOLIGSELSKABET PRÆSTEHAVEN Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling BØRNEHUSET ROSENVÆNGET Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0045 LBF-nr.: 008 Kommunenr.: 746 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: BOLIGSELSKABET PRÆSTEHAVEN BØRNEHUSET ROSENVÆNGET Aarhus Kommune

Læs mere

Vestsjællands Almene Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Kr. Eskilstrup 2 - Eliasmindevej Fra Til

Vestsjællands Almene Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Kr. Eskilstrup 2 - Eliasmindevej Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0553 LBF-nr.: 086 Kommunenr.: 316 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Vestsjællands Almene Boligselskab Kr. Eskilstrup 2 - Eliasmindevej

Læs mere

Himmerland Boligforening Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Vuggestue/Børnehave/Fritidshjem Fra Til

Himmerland Boligforening Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Vuggestue/Børnehave/Fritidshjem Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0144 LBF-nr.: 029 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Himmerland Boligforening Vuggestue/Børnehave/Fritidshjem Aalborg

Læs mere

Humlebæk Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Benediktevej Fra Til

Humlebæk Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Benediktevej Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0288 LBF-nr.: 010 Kommunenr.: 210 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Humlebæk Boligselskab 408 - Benediktevej Fredensborg Kommune

Læs mere

Favrskov Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Hinnerup Fra Til

Favrskov Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Hinnerup Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 1009 LBF-nr.: 004 Kommunenr.: 710 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Favrskov Boligselskab Hinnerup Favrskov Kommune Langkærvej 2

Læs mere

ALBOA Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afdeling Bofællesskab Skejbyparken Fra Til

ALBOA Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afdeling Bofællesskab Skejbyparken Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0715 LBF-nr.: 065 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: ALBOA Afdeling 065 - Bofællesskab Skejbyparken Aarhus Kommune

Læs mere

Skanderborg Andelsboligforening Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling GRANHØJEN Fra Til

Skanderborg Andelsboligforening Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling GRANHØJEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0044 LBF-nr.: 020 Kommunenr.: 746 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Skanderborg Andelsboligforening GRANHØJEN 81-169 Skanderborg

Læs mere

Vestsjællands Almene Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Tuse 1 - Hirsevænget Fra Til

Vestsjællands Almene Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Tuse 1 - Hirsevænget Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0553 LBF-nr.: 093 Kommunenr.: 316 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Vestsjællands Almene Boligselskab Tuse 1 - Hirsevænget Holbæk

Læs mere

Den selvej. almene ældreboliginst. Ellen Marie Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Ellen Marie Bolig (ombygning) Fra Til

Den selvej. almene ældreboliginst. Ellen Marie Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Ellen Marie Bolig (ombygning) Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 6069 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 270 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Den selvej. almene ældreboliginst. Ellen Marie Ellen Marie Bolig

Læs mere

Boligselskabet LAB Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Nestlegaarden Fra 01-01-2010 Til 31-12-2010

Boligselskabet LAB Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Nestlegaarden Fra 01-01-2010 Til 31-12-2010 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0788 LBF-nr.: 012 Kommunenr.: 607 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet LAB Nestlegaarden Fredericia Kommune Vesterbrogade

Læs mere

Boligselskabet Domea København Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Gadekærvej Fra Til

Boligselskabet Domea København Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Gadekærvej Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0774 LBF-nr.: 025 Kommunenr.: 101 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Domea København 3525 - Gadekærvej Københavns

Læs mere

Thisted Bolig Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afdeling 4 - Gl. Grønningen Fra Til

Thisted Bolig Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afdeling 4 - Gl. Grønningen Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0169 LBF-nr.: 004 Kommunenr.: 787 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Thisted Bolig Afdeling 4 - Gl. Grønningen Thisted Kommune c/o

Læs mere

Vestsjællands Almene Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Høng II - Poppellunden 2-52 Fra Til

Vestsjællands Almene Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Høng II - Poppellunden 2-52 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0553 LBF-nr.: 184 Kommunenr.: 326 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Vestsjællands Almene Boligselskab Høng II - Poppellunden 2-52

Læs mere

Fællesorganisationens Boligforening Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 34 Fra Til

Fællesorganisationens Boligforening Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 34 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0318 LBF-nr.: 034 Kommunenr.: 330 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Fællesorganisationens Boligforening 34 Slagelse kommune Slotsalleen

Læs mere

Fjordbo Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Gundsølillebo Fra Til

Fjordbo Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Gundsølillebo Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0341 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 265 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Fjordbo Gundsølillebo Roskilde Kommune Parkvænget 25 Store Valbyvej

Læs mere

ALBOA Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afdeling Myrholmsvej Fra Til

ALBOA Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afdeling Myrholmsvej Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0715 LBF-nr.: 309 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: ALBOA Afdeling 309 - Myrholmsvej Aarhus Kommune Vestergårdsvej

Læs mere

Boligkontoret Fredericia Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Fr. Hansens Alle - Johs. Jensens Alle Fra Til

Boligkontoret Fredericia Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Fr. Hansens Alle - Johs. Jensens Alle Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0025 LBF-nr.: 203 Kommunenr.: 607 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Fredericia Fr. Hansens Alle - Johs. Jensens Alle

Læs mere

Boligselskabet Sjælland Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Ellebæk Fra Til

Boligselskabet Sjælland Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Ellebæk Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0240 LBF-nr.: 221 Kommunenr.: 265 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Sjælland Ellebæk Roskilde Kommune Parkvænget

Læs mere

B45 Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Havnevej 128 B-P Fra 01-07-2011 Til 30-06-2012

B45 Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Havnevej 128 B-P Fra 01-07-2011 Til 30-06-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0192 LBF-nr.: 044 Kommunenr.: 707 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: B45 Havnevej 128 B-P Norddjurs Kommune Engdalen 2 Havnevej 128

Læs mere

Nykøbing F. Andelsboligforening Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling II Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

Nykøbing F. Andelsboligforening Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling II Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0551 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 376 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Nykøbing F. Andelsboligforening II Guldborgsund Kommune c/o

Læs mere

Boligselskabet Vesterlund Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Vester Alle og 2-96 (rækkehuse) - Nordens Alle 25 Fra Til

Boligselskabet Vesterlund Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Vester Alle og 2-96 (rækkehuse) - Nordens Alle 25 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0123 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 860 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Vesterlund Vester Alle 1-187 og 2-96 (rækkehuse)

Læs mere

Boligselskabet AKB, København Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Sundbyvang, plejeboliger Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013

Boligselskabet AKB, København Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Sundbyvang, plejeboliger Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0255 LBF-nr.: 817 Kommunenr.: 101 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet AKB, København Sundbyvang, plejeboliger København

Læs mere

Cama-Kollegierne Svendborg Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Brogården Fra Til

Cama-Kollegierne Svendborg Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Brogården Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0634 LBF-nr.: 012 Kommunenr.: 479 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Cama-Kollegierne Svendborg Brogården Svendborg kommune Tinghusgade

Læs mere

Bramming Boligforening Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Bofællesskab Fra Til

Bramming Boligforening Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Bofællesskab Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0034 LBF-nr.: 025 Kommunenr.: 561 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Bramming Boligforening Bofællesskab Esbjerg Kommune c/o Postboks

Læs mere

Haderslev Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Braineparken Fra Til

Haderslev Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Braineparken Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0935 LBF-nr.: 007 Kommunenr.: 510 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Haderslev Boligselskab 1626 - Braineparken Haderslev Kommune

Læs mere

Stenløse-Ølstykke Boligforening Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Teglværksparken Fra Til

Stenløse-Ølstykke Boligforening Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Teglværksparken Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0064 LBF-nr.: 024 Kommunenr.: 240 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Stenløse-Ølstykke Boligforening Teglværksparken Egedal Kommune

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afdeling 21 Fra Til

Aabenraa Almene Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afdeling 21 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0534 LBF-nr.: 021 Kommunenr.: 580 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Aabenraa Almene Boligselskab Afdeling 21 Aabenraa Kommune Kallemosen

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Helsinge Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Søfryd - bofællesskab Fra Til

Boligselskabet af 1961 i Helsinge Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Søfryd - bofællesskab Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0900 LBF-nr.: 017 Kommunenr.: 270 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet af 1961 i Helsinge 2317 - Søfryd - bofællesskab

Læs mere

DS Plejeboliginst. Holmely, Aarup Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Servicearealer, Sundhedscenter Holmely Fra Til

DS Plejeboliginst. Holmely, Aarup Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Servicearealer, Sundhedscenter Holmely Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 6072 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 420 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: DS Plejeboliginst. Holmely, Aarup Servicearealer, Sundhedscenter

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab v/domea Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Lunderosevej Fra Til

Holbæk Ældreboligselskab v/domea Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Lunderosevej Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0975 LBF-nr.: 003 Kommunenr.: 316 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Holbæk Ældreboligselskab v/domea 10203 - Lunderosevej Holbæk

Læs mere

Boligselskabet Ældrecentrene Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afd. 11 Æ1-3-4 Stouby,Barrit,Glud,Hjarnø Fra Til

Boligselskabet Ældrecentrene Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afd. 11 Æ1-3-4 Stouby,Barrit,Glud,Hjarnø Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0973 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 766 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Ældrecentrene Afd. 11 Æ1-3-4 Stouby,Barrit,Glud,Hjarnø

Læs mere

Arbejdernes Boligselskab Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Fiskebækparken Fra 01-01-2010 Til 31-12-2010

Arbejdernes Boligselskab Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Fiskebækparken Fra 01-01-2010 Til 31-12-2010 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0071 LBF-nr.: 015 Kommunenr.: 390 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Arbejdernes Boligselskab Fiskebækparken Vordingborg Kommune

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afdeling 10, Hvenekildeløkken Fra Til

Arbejdernes Boligforening Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afdeling 10, Hvenekildeløkken Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0190 LBF-nr.: 017 Kommunenr.: 461 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Arbejdernes Boligforening Afdeling 10, Hvenekildeløkken Odense

Læs mere

Boligselskabet Cimbria Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling Plejehjemmet Østerbro (Aalborg Kommune) Fra 01-07-2009 Til 30-06-2010

Boligselskabet Cimbria Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling Plejehjemmet Østerbro (Aalborg Kommune) Fra 01-07-2009 Til 30-06-2010 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0597 LBF-nr.: 019 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Cimbria c/o Postboks 506 Plejehjemmet Østerbro

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afdeling 11, Store Glasvej 44 Fra Til

Arbejdernes Boligforening Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afdeling 11, Store Glasvej 44 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0190 LBF-nr.: 018 Kommunenr.: 461 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Arbejdernes Boligforening Afdeling 11, Store Glasvej 44 Odense

Læs mere

Jægerspris Boligselskab Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Møllehegnet Fra Til

Jægerspris Boligselskab Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Møllehegnet Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0295 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 250 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Jægerspris Boligselskab 2901 - Møllehegnet Frederikssund Kommune

Læs mere

Plus Bolig Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Godfred Hansensvej 1-34 Fra Til

Plus Bolig Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Godfred Hansensvej 1-34 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0597 LBF-nr.: 004 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Plus Bolig Godfred Hansensvej 1-34 Aalborg Kommune c/o Postboks

Læs mere

Vestsjællands Almene Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Ejby 1 - (158) Lindelunden Fra Til

Vestsjællands Almene Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Ejby 1 - (158) Lindelunden Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0553 LBF-nr.: 162 Kommunenr.: 350 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Vestsjællands Almene Boligselskab Ejby 1 - (158) Lindelunden

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Afd. 31 Fra Til

SILKEBORG BOLIGSELSKAB Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Afd. 31 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0077 LBF-nr.: 031 Kommunenr.: 740 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: SILKEBORG BOLIGSELSKAB Afd. 31 Silkeborg Kommune Vestergade

Læs mere

Boligforeningen Kristiansdal Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afdeling 32, Nordatlantisk Hus Fra 01-11-2013 Til 31-12-2014

Boligforeningen Kristiansdal Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afdeling 32, Nordatlantisk Hus Fra 01-11-2013 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0013 LBF-nr.: 132 Kommunenr.: 461 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Kristiansdal Afdeling 32, Nordatlantisk Hus

Læs mere

BOLIGNÆSTVED Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Herlufsholm Andelsboligforening Fra Til

BOLIGNÆSTVED Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Herlufsholm Andelsboligforening Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0390 LBF-nr.: 708 Kommunenr.: 370 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: BOLIGNÆSTVED Herlufsholm Andelsboligforening Næstved Kommune

Læs mere

Beder-Malling Boligforening Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Veilgården - afdeling 15 Fra Til

Beder-Malling Boligforening Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Veilgården - afdeling 15 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0400 LBF-nr.: 015 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Beder-Malling Boligforening Veilgården - afdeling 15 Århus Kommune

Læs mere

Boligforeningen Enggården Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Afdeling VII Fra 01-04-2008 Til 31-03-2009

Boligforeningen Enggården Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Afdeling VII Fra 01-04-2008 Til 31-03-2009 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0393 LBF-nr.: 007 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Enggården Afdeling VII Aalborg Kommune Hovvej

Læs mere

Vamdrup Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Afdeling 3 Fra Til

Vamdrup Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Afdeling 3 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0265 LBF-nr.: 003 Kommunenr.: 621 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Vamdrup Boligselskab Afdeling 3 Kolding Grønvang 15 Grønvang

Læs mere

Boligselskabet Sjælland Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Borup Nord 1 Fra Til

Boligselskabet Sjælland Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Borup Nord 1 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0240 LBF-nr.: 015 Kommunenr.: 265 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Sjælland Borup Nord 1 Roskilde Kommune Parkvænget

Læs mere

Lyngby Ældreboligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Lyngby ÆB, afd. 1, Kastaniehaven Fra Til

Lyngby Ældreboligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Lyngby ÆB, afd. 1, Kastaniehaven Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0567 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 173 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lyngby Ældreboligselskab 10001 - Lyngby ÆB, afd. 1, Kastaniehaven

Læs mere

Seniorbo-Daugaard S/I Hedensted Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling S/I Seniorbo Daugård Fra Til

Seniorbo-Daugaard S/I Hedensted Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling S/I Seniorbo Daugård Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 6062 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 766 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Seniorbo-Daugaard S/I Hedensted 40901 - S/I Seniorbo Daugård

Læs mere