BOV KOMMUNE. Byplanvedtægt 2. Del af Padborg By Padborg Stadion. Delvis erstattet af lokalplan 1/2-1 og 22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOV KOMMUNE. Byplanvedtægt 2. Del af Padborg By Padborg Stadion. Delvis erstattet af lokalplan 1/2-1 og 22"

Transkript

1 BOV KOMMUNE Byplavedtægt 2 Del af Padborg By Padborg Stado 1956 Delvs erstattet af lokalpla 1/2-1 og 22

2 ' \? -, ' r M V /-»! l '"» un 'Wld/.d AOS xa OHoa m 13Q M3 "m seras

3 l Kaptel^ l, aclsbrattv del; Kaptel 2. veee: l* Vedtægtes blag 2. Gyldghedsområde, VEDTÆGTENS INDHOLD«, 3. Ekssterede bebyggelse. 4. Lempelser. 5. Æhdrger vedtægte. 6. Påtaleret. Kaptel 3. zoere; 7. Ikrafttræde. 8. Vees leførg. 9. Veees udlægsbredder. lo.veskellee..byggeler lags veee. 12.Skrå byggeler ved vekudepuktere. 13.Zoeddelg. 0 Zoe A (bladet bebyggelse) stkc, 1. Udyttelse og bebyggelse. stk, 2. Grudstykkerés form og størrelse * stk. 3. Afstade fra aboskel. stk. 4. Ubebygget areal. stk. 5v Lysafstade. 15.Zoe B. (bolgområde) stk. 1. Udyttelse og bebyggelse«stk. 2o Grudstykkeres form og størrelse* stk. 3. Afstade fra aboskel. stk, 4 t Ubebygget areal. stk. 5. Lysafstade«- 16,Zoe C 0 (område forbeholdt offetlge formål) stk. 1.. Udyttelse og bebyggelse.. ITf.Zoe D f (områdo hvor byggetlladølsø kke ka forvetes) stko 1. Udyttelse og bebyggelse. Kaptol 4 f T/xlysg; y _ved.tagolae v stadfæstol^^se* 18.Matrkulære og tgbogsæssge betegelser for arealere defor gyldghedsorådet. Vedtagelse. Stadfæstelse. %

4 2 I medfør af bekedtgøreso zr, 242 af 30. aprl 1949 af lov om byplaer, pålægges der et område vest for Padborg stato Bov kommue følgede bypla: Kaptel 1.»p; ~ g; r-1 ~ T-» ' ; rr r!k,~t 1. Vedtægtes b l aff, Med ærva>rede vedtægt følger plakort 1:2000 udvaede vedtægtes gyldghedsområde, zoeddelg, samt ve- og kloakalægt 2, Gy l d ghe ds omr 4de, Nærværede byplavedtægt omfatter det område af Padborg by Bov kommue, der er agvet med katskraverg på vedhæftede pla, De matrkulære og tgbogsmæssge betegelser for arealere defor gyldghedsområdet fremgår af fortegelse 18, Området er begræset af: mod øst: Oksevees vestskel mod syd: Ladegræse. mod vest: Vestskellee af parcellere 461/41, 390/41, 68 og 155/69, samt forlægelsere mod ord og syd af vestskellee af parcellere 68 og 155/69 tl skærg med heholdsvs sydskellet af parcel 390/41 og ladegræse«mod ord: Nygade s sydskel, 3 t Ekssterede bebyggelse, stk, l. Nærværede vedtægt skal kke være tl hder for bbeholdelse af de ekssterede u lovlge beyttelse og bebyggelse«stk, 2, Udvdelse ved om eller tlbygg eller overgag tl ade avedelse strd med byplaes bestemmelser må kke fde sted, 4«Lempe l s er. Sogerådet ka drømme mdre betydede lempelser bestemmelsere dee vedtægt, f orsåvdt ma kke derved ædrer karaktere af det ktttrrter byplae søger at skabe. 5, Ædrger vedtægte, Foradrger ærværede bypla ka sko efter sogerådets vedtagelse og bolgmsterets godkedelse efter reglere for vedtagelse og godkedelse af ye byplaer vf, byplaloves 5.

5 ~ 3 ~ 6. Påtaleret Påtaleret vedrørede overholdese af bestemmelsere ærværede vedtægt aar BOV SQGSSlD, 7. Ikrafttræde, Vedtægte træder kraft straks efter des stadfæstelse af bolgmstereto 8, Ve.1 ee g l e f o r g, Kaptel 2. S3 a=s=rr es =r= rr 2S es VEJENE Nye vee på vedtægtes gyldghedsområde skal udlægges med e hesgtmæssg retg efter e af sogerådet godkedt pla* Veduudger heholdsvs Oksevee og Nygade alægges symmetrsk om de på plakortet vste ler A-B og C~D* 9, Ve,1 ees udæg$fotørsbr edde,_ Nye vee skal udlægges- mdst 10>0 m bredde«10. Ve.skellee, Ve arerlere 9 begræsg er sarmef alrlede med plaumskatere, så-* ledes at eere af de tl veee stødede grude må tolerere, at evetuelle skråger forbdelse med vealæggee alægges på dsse grude«. Byggeler lages.veee«. Stk. l«bygger heruder takalæg - såvel som sportspladser, krke«gårde, prvate vealæg og adre alæg af blvede art skal mdst holdes de edefor aførte afstade fra vees mdtler: Oksevee(ladeve) 12,0 m. adre vee 12,5 m. 2* Dsse mdstemål gælder dog ku, såfremt bygge opføres med s ordle vehøde. Hvor vee lgger et adet veau % ed de tlgræsede arealer, forøges afstade tl hver sde med l^r gage dee veauforskel med yderlgere tllæg af mdst 1,0 m*(dog skal mdst tllægges de bredde, der af vedkommede eer øskes tl færdsel på arealet mellem.bygge og veskollet)«

6 -, 4 stk. 3. Bestemmelsere om bygges afstad fra veradte gælder, hvadete opførelse sker på e hdtl ubebygget del af området, eller stedet for edbrædte eller edreve bygger. *2. Skrå byggeler ved ve krmde pukter;». \ stk. l* Hvor e ve på vedtægtes gyldghedsområde møder e ade ve, dlægges skrå byggeler over hørearealere* Dsse skråler forbder pukter, der er belggede de af de to sammestødede vees kørebaekater, der lgger ærmest det pågældede høre, og hvs afstade fra kørebaekateres skærgspukt er: Ved udmudger Oksevee (ladevee) 70 m lags Oksevee og 15 m lags de dmudede vee. Ved øvrge drrudger. 20 m lags begge vee. stk. 2, For dsse skrå byggeler gælder de samme bestemmelser som aført forrge paragrafs stk. 2 og 3 om byggeler lags veee«13. ZONEIIÆDELINGEN. Kaptel 3. ZONFKNE. stk. 1. Byplaes gyldghedsområde ddeles? Zoe A: område med bladet bebyggelse (umærket på plae). Zoe B: område med re bolgbebyggelse (prkket på plae ) Zoe C: område forbeholdt offetlge alæg (krydaskraveret på plae) Zoe D: område hvor byggetlladelse kke ka forvetes (ekeltskraveret på plae) stk. 2 t Græsere for de ekelte zoer fremgår af vedlagte pla.. ZONE A. (bladet bebyggelse)«zoe A, området med bladet bebyggelse er på hoslagte plakort"umærket". otk, ky~jb 4g^4^]r^ *>é CUA4^U*\ * Idefor området aåf ku opføres eller drettes bygger tl brug for beboelse og/or såda forretgs- eller hådværkspræget vrksomhed som opfylder samtlge følgede betgelser: a) drves ar de pågældede eedoms beboere, b) beskæftger h^st 5 persoer på selve eedomme, c) kke/ved brad- eller sprægfare, lugt, rystelser, røg, støv, udseede eller uro eller på ade måde efter ~&kø^ ^

7 ~ 5 - r -eofce^^^ præg af beboelseskvarter ophæyfcs, På hver eedom må ku opføres eller drettes ete e ekelt beboelse og e ekelt V*<K60Jthed (evt. to butkker) eller to beboelser, - alt med^^dvalg tlhørede udhuse og garager* Idefor området^å ku opføres eller drettes bygger ee etage med udrfyttet tagetage (der ka drettes tl selvstæstk, 2, f rudstykkere a f orm og størrelse «stk. 3, Ige byggegrud må udstykkes med mdre, arealdhold ed p 700 m" og med e mdre facadelægde ed 17 m«i de ævte mdste arealstørrelse medreges kke det ud for grude lggede veareal«hvor e ve dmuder e ade, afskæres grudstykkeres hører efter - skrå ler, der skal have lægde af mdst 2,5 m og dae lge store vkler med de sammestødede veler. Afstade fra aboskel«bygger skal på hver parcel holdes e afstad fra grud«stykkets aboskel, der mdst er lg med byggshøde målt fra terræ tl overkat af øverste bælkelag. Garager og mdre udhuse ka dog med sogerådets særlge tlladelse opføres skel, Det oveævte skal kke forhdre at flere bygger ka sarmebygges, såfremt der forelgger e af sogerådet godkedt for flere grude fælles pla for udstykg og bebyggelse, og såfremt opførelse sker samtdgt, og byggere deres ydre harmoerer, stk, 5, M& a t ^ Ly a af stade«/ x l/~5-~~a&- 1 veap-e ke 1 1 ~ -paa^ee l a ~flrp ~al Mellem bygger (eller aur) på samme grud skal der holcfea e afstad der er lg med de høeste af do to byggers høde målt fra terræ tl overkat af øverste bælkelag

8 - 6 ~ 15. Z ONf _ J ^ ( b o 1 1 g crar åde ) Zoe 3 "bolgområdet er på hoslagte plakort vst "prkket. atk. l. Udyt t e 1 8 e og bebygge Is e, På hver parcel må ku opføres ee bygg tl beboelse ed sædvalg tlhørede udhuse og garager«bygge må høst drettes med to etager, og udyttet tagetage, der dog ka drettes tl selvstædg beboelse. Byggshøde - målt fra terræ tl overkat af øverste bælkelag - må kke overstge 3 m. På eedomme å kke drettes fabrkker eller oplag. Det akal være tlladt at drette butkker, og sådae små hådværksprægede vrksomheder, der alee teer kvarterets daglge behov, og som kke ved røg, stø, rystelser, lde lugt, skæmede udseede eller på ade måde efter sogerådets skø er tl ulempe for de omboede, stk. 2. Gruds tykkere s f orm og størrelse, Samtlge byggegrude defor området skal udstykkes med faca- * de mod Nygade, og used bagskollot sammefaldede med zoegrsmao mod zoe C, Ige byggegrud må udstykkes med mdre areal dhold ed m og med mdre fac a delægde mod ve og bagskel ed 17 m. stk. 3, Afstade f rå Bygger akal på hver parcel holdes e afstad fra grud- stykkets aboskel, der mdst er lg med byggshøde - målt fra t terræ tl overkat af øverste bælkelag. Garager og mdre udhuse ka dog med sogerådets særlge tlladelse opføres skel. stk, 4. Ub e byg < ; e t a r e a l, Høst 1/5 af hver ekelt parcels areal - efter fradrag af det tl ve udlagte - må bebyggeo. stk. 5. Ly s a f s t åde ^ Mellem bygger (eller mur) på samme grud skal der holdes e afstad, der er lg med de høeste af de to byggers høde- målt fra terræ tl overkat af øverste bælkelag.

9 ~ 7 - «ZONE C. (orådq forbeholdt offetlge alæg;)«zoe C "område forbeholdt offetlge alæg - er på vedlagte plakort agvet med kryds skraverg«stk«1. Udy o l se o^ b e by g g e Is e «Området er forbeholdt offetlge alæg ærmere beteget alæg for udøvelse af sport og parkalæg* Der må på arealere ku opføres bygger, der teer dsse formål, og hvs udseede harmoerer med arealeta karakter af "grøt område"«17» ZONE D, (område hvor stk. l. Udyt te l se og beby^el se, Zoe D. f der er agvet med ekeltskraverg på vedhæftede pla, helgger som vadfyldte mosearealer med spredt bevoksg, Området må ases for ueget tl bebyggelse, hvorfor der kke ka forvetes udstedt byggetlladelse«

10 - 8 - KAPITEL 4, TINGLYSNING, VEDTAGELSE, STADFÆSTELSE. 18. MATRIKULÆRE OG TING30GSM.-ESSIGE BETEGNELSER FOR.Zoe A 'AREALERNE INDENFOR GYLDXGHEDSOHRÅDET«Bestemmelsere ærværede byplavedtægt agår de edefor aførte arealer, samt alle udstykkede lodder: s ;. -' 154 " >v' 212 ' " 462/034 5 '-; 220 " "! 502/034 (halv 5 f «/ 236 " " 1 325/034 5! '' 260 ' «;!, 270 -».V 274 '». \, " L " 475/34 ' 5 J!. v 284 " 673/34 5, v 287 " J " : 'v 289 ' " L / 290» U' 292 " fra do æ\tte artkelumre efter de 12. oktober 1955 Artkel r. Eerlav '.! Parcel r«kortblad Kortdstrkt ; [ '. J 75 Bov 518/54 5 Bov ' -, 75 «518/66 (halv) 5 t 468/34 5 t 467/ / / /34, 5 454/ / / / /34 5 -v 293! " 528/34 5 " t -' 296 ' " 530/34 5 ; " v 322 ' " - / 323 ' "! / 323 < " ' \*' 389 " ; tt H 4 " tt «tt H»1 t! / 431 ' " 674/34 5 { " f t <J 32 * Frøslev : 517/43 ' Frøslev \ g 1 - «177/96 " ' / 369 '!», 296/43 " * v 369.» 629/34 5 " 548/34 5 " 549/34 5 " 628/34 5 "' ; 348/43 " J

11 Ar t kel r. Eerlav! Parcel r. Kortblad Kortdstrkt.»' * 375, ^ / 384. v 407 'v 417 / 48 0 J 520 v' J v 724 Zoe B Artkel r. Frøslev 1 II t II II u u t II Eerlav [ 341/43 345/43 312/43 336/43! 335/43 ; 383/43 525/43 359/43 : 424/43 518/43-526/43 Parcel r. Kortblad Froslev ". " u Kortdstrkt, t,^1 ' - / 532 -»v 632 V'674 ' ' "< >! 706 ' Zoe C Artkel r. Frøslev u : u Eerlav B27 - Frøslev M! v 527 * ; \ " 1 fl * 527 " ':! 177/96 395/41 461/41 462/41 5/38 515/38! 516/38 ' ^ & Parcel r,! * ' 388/38 389/ / A2! Kortblad! Frøslev ' 1 Kortdstrkt, Frøslev '- " u *

12 Zoe D 1 Urtkel r. Eerlav l\ Parcel r, M : : * l V 35. Frøslev r 8/54 '' 35 s V 35 ' '. V 35 " v 35.y , v 42 ' ' - \J 42 l «t 67 ' ; 67,' 67 ; ;.. v 67 - /1' l/' 1 ' - \l 1 \ \ 244 l - 247! J! 247 -! " 702 -! 1- l ;/ 702 ' - «219 - \ 55 " : 150/58 f' '! /62 " [; 63 ;' 52 " 7/53 " ( 154/66 " 67 " ; 4/ " f} 44 J "!» 3/45 " 48 l 5/49 J 97 "! 158/103 (halv) " 159/103 (halv) " 6/50 "! 51 \: 1 88 t 1 155/69 [! 56 : 9/57 N 64 1? " 153/65 " 60»! 151/61 Bov! 323/034 (halv) Kortblad _ Kortdstrkt. : ~ - * ^ _*. _ «..»~_! Frøslev " " " ) " 1 " " " "! " " " J "» ; "! " :.. " " " '» " " " " " ] " ' t t " 5 Bov,!

13 - - Nærværede vedtægt tglyses medfør af 10 byplalove på de oveævte eedomme med Bov sogeråd som påtaleberettget og ed rag forud for alle hæftelser på eedommee. Y E D T Å G E L S E, Således vedtaget af Bov sogeråd st møde de.. vv. '»4% «...,,»»1955 m»de // (sogeradsf ormad) STADFÆSTELSE. I hehold tl lov r. 181 af 29. aprl 1838 om byplaer, fr. lov r. 2 af 23. aprl_1949^ w U &l ' *** *.***» *.*.*. * '»..*{ "I* * * herved foraståede af Bov sogeråd vedtage bypla UB.,».*.*.*. BOLIGMINISTEEIET r de. P.K.V. V Vag Rud Ilelsea Efter 5 svares Å / s'/p

14 2. kt., r. -$2-3 Hehører tl de uder dags dato godkedte byplavedtægt r. II for e del af Padborg by Bov kommue. Bolgmsteret P. M. V. E.B. \ Vag Idfort dagboge for retskred Ludtofte, og Mybc herreder, de Lyst: Tgbog l <r * / *&A

15 Lartd*r*u«^.'^r G r * a r* l c f AF u PCR FÅPBOEG B? I BOV- SOaNaKOSMKKb tl gædret udferæffurg af fcone A (bledet bebyggelse) Stk* I c og stkc 4o grudatykho defor området raå. udyttes eåledo.q at do pågældede eedom ved brad- øllor tsprøru^srop lugt, tyr»tels3r, røg, støy 9 ' ^//v udsaodo eller uro Iler på ade måde efter sogerådets skou er Yrsoetlg ust uxompe for do omboc^doo Der må ovrgt defor området ku opføres eller drettes byg«xger tl brug Bo 2S f-' u Å SS^^2åS«rXl^5 og restawrutørp samt ^ horder koto. vor s hotø&lar ^ S^^ ^!H'BJ5Sl e «c 2«JH^fe^^^^ - som ^ v^y evetuelt kotorpersoale ekspedoator øl. lg- høst beskæftger 5 saryl på selve eedosee. og som efter sogerådets eks ka etableres og drrv^a^ude at kvarterets pra^g af bladet beboelse e«og forretgskyarter oplul-veso»såda hådv^rkspr^get mdra % 7 rksobl)ed på dog kuu etableres og fx'ves^stvfrert- eedoaame beboas ete af Qedoa-r.o&s oor eller dea.der ' drver do påg^ldefe vrksomhodo F& hver eedom ruå opfcres eller drettes dtl ; beboelser o Perudover ka dp^ares eller dretteøs ooa ekelt hådvs-'rkept^g'et m^drc vrksomhed evtr. forbdel30 ed forrgtssprsrgct vrkso-iocl.dddl to forretg^p^^de vrksomh&doro Sftfromt d#r på ou eodct opforas eller ^rel-toa oge vrksc'>*.u vedfco- rer-ode eedoms b</boelsc ku b-^bcoe el' gerxdosts^ --^X'p ellor persoor der de påg^idotlo Vrk&c*^d or faeekasftget på solve e?-ll to fulde e tager r- Idefor o^radut må km opfer-s eller Eårotlo«byf-Bcga l-"' T '" :»? '' > f-vk'* l''^ "r rr "'*' ">!T't*"'T*' r ** ^ f--'"«f)', * K^rr-'t'- J"''f ".<" V t>r ; ' A ***-'» ; '>" " -- r ;: 'B* { :> -""«! * C"^ I ^ -' fc>''-»» s,.* '"V7 **^»--f^ f.^ * "J? * ^}+J -*** * * * V.' '? '.-'.t.s, < V > U V..' A»J Sv % -.»».* t-*-.:.,- -'»»»,& \ c-za.-.v- J":.f

16 BOLIGMINISTERIET EKSPEDITIONSTID KL LØRDAG KL TELEFONER IC Merva 29pl SLOTSHOLMSGADE 16 KØBENHAVN K. 2. kt.. r Bov sogeråd Bov. Uder dags dato har bolgmsteret medfør af l lov om byplaer (lovbekedtgørelse r. 242 af 3o. aprl 1949) godkedt det af sogerådet vedtage forslag tl byplavedtægt r. II for e del af Padborg by Bov kommue. Det hestlles, at de edelge udformg af stk. l og stk. 4 zoe A dføes vedtægte ved dees reskrvg. Msteret ka tltræde sogerådets beslutger med hesy tl de mod forslaget fremsatte dsgelser, hvlket bedes meddelt de på.gældede grudeere. Opmærksomhede heledes på byplaloves lo om vedtægtes bekedtgørelse og tglysg umddelbart efter des godkedelse. Vedtægtsforslaget forsyet med påtegg om godkedelse følger hoslagt tlbage. Af der godkedte vedtægt bedes lo eksemplarer med vedhæftede plaer dsedt hertl. P. M. V. E. B. Vag Bud flelse

17

1.0 FORSIKRINGSFORMER

1.0 FORSIKRINGSFORMER eam Lv forskrgsakteselskab Bereggsgrudlaget sgrp217 tl præmeberegg for gruppeforskrg e-am Lv forskrgsakteselskab 1. FORIKRINGFORMER 1.1 Oblgatorske ordger Alle gruppeforskrgsordger teget på dette grudlag

Læs mere

Men tilbage til regression og Chi-i-anden. test. Begge begreber refererer til normalfordelingen med middelværdi μ og spredning σ.

Men tilbage til regression og Chi-i-anden. test. Begge begreber refererer til normalfordelingen med middelværdi μ og spredning σ. χ test matematkudervsge χ - test gymasets matematkudervsg I jauar ummeret 8 af LMFK bladet havde jeg e artkel, hvor jeg harcelerede ldt over, at regresso og sær χ fordelg havde fudet dpas matematkudervsge

Læs mere

Videregående Algoritmik. David Pisinger, DIKU. Reeksamen, April 2005

Videregående Algoritmik. David Pisinger, DIKU. Reeksamen, April 2005 Vderegåede Algortmk Davd Psger, DIKU Reeksame, Aprl 5 Bsecto problemet Gvet e uvægtet graf G = (V, E) samt et heltal k. E bsecto af grafe G er e opdelg af kudere V to lge store mægder S og T. MAX-BISECTION

Læs mere

Kvalitet af indsendte måledata

Kvalitet af indsendte måledata Notat ELT2004-112 Aktørafregg Dato: 23. aprl 2004 Sagsr.: 5584 Dok.r.: 185972 v1 Referece: NIF/AFJ Kvaltet af dsedte måledata I Damark er det etvrksomhederes opgave at måle slutforbrug, produkto og udvekslg

Læs mere

SKJERN KOMMUNE, PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR.2. BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR ET OMRÅDE MELLEM VES- TERGADE, AMAGERVEJ, KLOSTERVEJ OG GANER Å. i Område.

SKJERN KOMMUNE, PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR.2. BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR ET OMRÅDE MELLEM VES- TERGADE, AMAGERVEJ, KLOSTERVEJ OG GANER Å. i Område. SKJERN KOMMUNE, PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR.2. BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR ET OMRÅDE MELLEM VES- TERGADE, AMAGERVEJ, KLOSTERVEJ OG GANER Å. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o.2.197o) fastsættes

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser

Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk l medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 4 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. For et boligområde i Vemb (Bigården) TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

BYPLANVEDTÆGT NR. 4 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. For et boligområde i Vemb (Bigården) TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN BYPLANVEDTÆGT NR. 4 For et boligområde i Vemb (Bigården) ULFBORG - VEMB KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Tingvej 5-6990 Ulfborg - tlf. 97 49 15 55 ULFBORG-VEMB KOMMUNE RINGKJØBING AMT PARTIEL BYPLAJWEDTÆGT

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 12

BYPLANVEDTÆGT NR. 12 BYPLANVEDTÆGT NR. 12 For et boligområde i Vemb (Humlevænget) ULFBORG - VEMB KOMMUNE TEKNK- OG MLJØFORVALTNNGEN Tingvej 5-6990 Ulfborg - tlf. 97 49 15 55 Miljøministeriet 3. n r. R 2 O HAJ 197 U L F B O

Læs mere

Betænkning om kommunernes udgiftsbehov. Bilag (med metodediskussion af professor Anders Milhøj)

Betænkning om kommunernes udgiftsbehov. Bilag (med metodediskussion af professor Anders Milhøj) Betækg om kommueres udgftsbehov Blag (med metodedskusso af professor Aders Mlhøj) Betækg r. 36 Oktober 998 Kommueres Udgftsbehov Betækg om kommueres udgftsbehov - Redegørelse fra arbejdsgruppe uder Idergsmsterets

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 9

Partiel byplanvedtægt nr. 9 Hasseris kommune Partiel byplanvedtægt nr. 9 Byplanvedtægt for Hasseris Bytoft Byplanvedtægt for Hasseris Bytoft. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende

Læs mere

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det.

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det. Matr. nr.: la Borupgård Egebæksvang sogn Anmelder: Tikøb Sogneråd Espergærde Deklaration Tikøb kommune pålægger herved de kommunen tilhørende parceller nr. 2-243 af matr. nr. la Borupgård følgende servitutter,

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Induktionsbevis og sum af række side 1/7

Induktionsbevis og sum af række side 1/7 Iduktosbevs og sum af række sde /7 Skrver ma,,,...,,..., =, 2, 3,... 2 3 taler ma om e talfølge, eller blot e følge. Adre eksempler på følger er, -,, -,, -,..., (-) +,..., =, 2, 3,..., 2, 3, 4,...,,...,

Læs mere

2. Området omfatter helt eller delvis matr.nre. 4 d, 4 ar, 4 bd, 4 bf, 4 bg, 4 bh, 4 bi, 4 bk, 4 bl, Nederste Torp, 1 b, 1 ac, 1 ad, i ae, 1 af, 1 ag,

2. Området omfatter helt eller delvis matr.nre. 4 d, 4 ar, 4 bd, 4 bf, 4 bg, 4 bh, 4 bi, 4 bk, 4 bl, Nederste Torp, 1 b, 1 ac, 1 ad, i ae, 1 af, 1 ag, 1av, 3az, 4g,, ay, bæ, bø 7a 17b 10 ASMlNDERØD-GRØNHOLT KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR 14 Partiel byplanvedtægt for et etagehusområde i Humlebæk I medfør af byplanloven Boligministeriets lovbekendtgørelse nr

Læs mere

FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse. O p t i k. Jacob Christiansen Afleveringsdato: 3. april 2003 Morten Olesen Andreas Lyder

FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse. O p t i k. Jacob Christiansen Afleveringsdato: 3. april 2003 Morten Olesen Andreas Lyder FY0 Oblgatorsk laboratoreøvelse O p t k Hold E: Hold: D Jacob Chrstase Alevergsdato: 3. aprl 003 Morte Olese Adreas Lyder Idholdsortegelse Idholdsortegelse Forål...3 Måleresultater...4. Salelser...4. Spredelse...5.3

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE SMØRUMOVRE PR. MÅLØV - TLF. (01) is - GIRO Byplanvedtægt for et boligområde øst for Stangkærgård

LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE SMØRUMOVRE PR. MÅLØV - TLF. (01) is - GIRO Byplanvedtægt for et boligområde øst for Stangkærgård T Mr. LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE SMØRUMOVRE PR. MÅLØV - TLF. (01) 97 52 is - GIRO 34130 ANMELDER: C.M?. kl B LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE -j 5 j;; j -p -n.j^ SMØRUMOVRE _ 0_. _ Q, Q, J.nr. 27.5. - 8-1 - 8-m Smn. 276o

Læs mere

x-klasserne Gammel Hellerup Gymnasium

x-klasserne Gammel Hellerup Gymnasium SANDSYNLIGHEDSREGNING OG KOMBINATORIK x-klassere Gammel Hellerup Gymasum Idholdsfortegelse SANDSYNLIGHEDSREGNING... 3 Sadsylghedsfelt... 3 Edelge sadsylghedsfelter (sadsylghedsfordelger):... 3 Uedelge

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Scorer FCK "for mange" mål i det sidste kvarter?

Scorer FCK for mange mål i det sidste kvarter? Uge 7 I Teoretsk Statstk, 9. aprl 2004. Hvor er v? Hvor var v: opstllg af statstske modeller Hvor skal v he: tro om estmato og test 2. Eksempel: FCK Estmato (tutvt) Test Maksmum lkelhood estmato Scorer

Læs mere

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO 22.../ Ammelder: Ullrjev&où ( / 5540 Ul1?r1.. 4866 PITIEL BYPLPINVEDTÆIT NR 0 2 I ULLERSLEV KO1MUNEO 31. JUL 972 medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr0 63 af 2o0 februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

for område Bryggergade, Nørregade, Østergade, Nørresundby købstad.

for område Bryggergade, Nørregade, Østergade, Nørresundby købstad. BYPLANVEDTÆGT for område Bryggergade, Nørregade, Østergade, Nørresundby købstad. I medfør af lov, nr. 181 af 29. april 1938 om byplaner med ændringer ifølge lov, nr, 211, af 23. april 1949, jfr. lovbekendtgørelse,

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse.

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse. HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 26. Boligområde ved Ladegårdsvej i Aastrup. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Byplanvedtægt nr. l. tor Århusvejkvarteret. Grenaa kommune

Byplanvedtægt nr. l. tor Århusvejkvarteret. Grenaa kommune Byplanvedtægt nr. l tor Århusvejkvarteret Grenaa kommune Byplanvedtægt for et område ved Århusvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 2. Boholtemarken og Klemmenstrupmarken KØGE KOMMUNE 1965

BYPLANVEDTÆGT NR. 2. Boholtemarken og Klemmenstrupmarken KØGE KOMMUNE 1965 BYPLANVEDTÆGT NR. 2 Boholtemarken og Klemmenstrupmarken KØGE KOMMUNE 1965 KØGE KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2. BYPLANVEDTÆGT FOR BOHOLTEMARKEN OG KLEMMENSTRUPMARKEN. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Byplanvedtægt 7. For et område sydvest for Finlandsvej og Danmarksvej. Lyngby-Taarbæk Kommune

Byplanvedtægt 7. For et område sydvest for Finlandsvej og Danmarksvej. Lyngby-Taarbæk Kommune Byplanvedtægt 7 For et område sydvest for Finlandsvej og Danmarksvej Lyngby-Taarbæk Kommune PARTIEL BYPLAN NR.7 for et område sydvest for Finlandsvej og Danmarksvej i Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT

Læs mere

KOMMUNE BOGENSE PART IEL BYP LANVE DTIEGT NR.8 OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE, ADELGADE OG VESTERGADE

KOMMUNE BOGENSE PART IEL BYP LANVE DTIEGT NR.8 OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE, ADELGADE OG VESTERGADE BOGENSE KOMMUNE PART IEL BYP LANVE DTIEGT NR.8 OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE, ADELGADE OG VESTERGADE Ib Andersen og E.Juul Møller AIS Den 5.april 1974 ByplankonSulenter. Ax~kitektex~M.A.A 11 Sag nr.bgs 22.o

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration.

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration. P D "". -9 o :å 77 " a t> c &.4 6 d o Mtr. nr., ejerlav, sogn: ( København kvarter) eller ( de sønderjydske landsdele) bd. og bl. tngbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: 6 ' Stempel: 2 5 krp

Læs mere

Indeks over udviklingen i biltrafikken i Danmark

Indeks over udviklingen i biltrafikken i Danmark Ideks over udvklge bltrafkke Damark Afdelgsgeør Alla Crstese, Vejdrektoratet, og cvlgeør, p.d. Crsta Overgård ase, TetraPla A/S. Baggrud og formål. Baggrud Vejdrektoratet ar sde 978 regelmæssgt udgvet

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 12

BYPLANVEDTÆGT NR. 12 Gredstedbro Nord BYPLANVEDTÆGT NR. 12 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr. 12 BYPLANVEDTÆGT W R. 12 for Et omr åde^t i l åben og lav^oligbebyggel-- se og til offentlige formål i Gredstedbro, I medfør

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 23 gældende for et område ved "Aarø Sydstrand fl.

Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 23 gældende for et område ved Aarø Sydstrand fl. Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 23 gældende for et område ved "Aarø Sydstrand fl. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o} fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXV. i Herlev kommune.

Byplanvedtægt for byplanområde XXV. i Herlev kommune. Byplanvedtægt for byplanområde XXV i Herlev kommune. I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse nr. 16o af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

IKKE-KONTINUERTE (DISKRETE) STOKASTISKE VARIABLE MIDDELVÆRDI, VARIANS, SPREDNING FORDELINGER: HYPERGEOMETRISK, BINOMIAL, POISSON

IKKE-KONTINUERTE (DISKRETE) STOKASTISKE VARIABLE MIDDELVÆRDI, VARIANS, SPREDNING FORDELINGER: HYPERGEOMETRISK, BINOMIAL, POISSON IE-ONTINUERTE (DISRETE) STOASTISE VARIABLE MIDDELVÆRDI, VARIANS, SPREDNING FORDELINGER: HYPERGEOMETRIS, BINOMIAL, POISSON Edelgt sadsylghedsfelt V reeterer: Et sadsylghedsfelt ( P ) U, kaldes edelgt, hvs

Læs mere

PARTI EL BYPLANVEDTÆGT NR.3

PARTI EL BYPLANVEDTÆGT NR.3 PARTI EL BYPLANVEDTÆGT NR.3 FOR FRØRUP BY ØRBÆK KOMMUNE APRIL. 1977 PARTJE[ BYPLANVEDTÆGT NR. 3 I ØRBÆK KOMMUNE, FRØRUP BY 1. PARTIEL BYPLANVEDT/EGT NR. 3 I ØRBÆK KOMMUNE, FRØRUP BY I medfør af byplanloven

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 13 HØJVANGSPARKEN

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 13 HØJVANGSPARKEN MUNKEBO KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 13 HØJVANGSPARKEN I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. f e- bruar l97o) fastsættes følgende bestemmelser for det i i nævnte område i Munkebo

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 2 SØNDERHALD KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT. For et område med åben og lav boligbebyggelse mellem

Partiel byplanvedtægt nr. 2 SØNDERHALD KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT. For et område med åben og lav boligbebyggelse mellem Partiel byplanvedtægt nr. 2 SØNDERHALD KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT For et område med åben og lav boligbebyggelse mellem Assentoft og Drastrup byer - Assentoft Øst, etape II. SØNDERHALD KOMMUNE. Partiel byplanvedtægt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen.~,I-,, ~,. I. NYBORG KOMMUNE Teknsk forvaltnng 1992 2. oplag, august 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund og ndhold Forholdet tl andet planlægnng

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 18 BYPLANVEDTÆGT FOR »SELSKOVPARKEN« I HILLERØD KOMMUNE

Byplanvedtægt nr. 18 BYPLANVEDTÆGT FOR »SELSKOVPARKEN« I HILLERØD KOMMUNE Byplanvedtægt nr. 18 BYPLANVEDTÆGT FOR»SELSKOVPARKEN«I HILLERØD KOMMUNE Byplanvedtægt nr. 18»Selskovparken«i Hillerød kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTFGT NR. 19. for et parcelhusområde i SA KS I LD BY

PARTIEL BYPLANVEDTFGT NR. 19. for et parcelhusområde i SA KS I LD BY PARTIEL BYPLANVEDTFGT NR. 19 for et parcelhusområde i SA KS I LD BY ODDER KONMUNE Byplanvedtægt for et parcelhusomrade i Saksild. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR: - 19. I medf@r af byplanloven (1ovbekendtgØrelce

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 23. Åkarrèen KØGE KOMMUNE 1977

BYPLANVEDTÆGT NR. 23. Åkarrèen KØGE KOMMUNE 1977 BYPLANVEDTÆGT NR. 23 Åkarrèen KØGE KOMMUNE 1977 KØGE KOMMUNE, PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 23. BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE MELLEM VESTERGADE, TORVET, BROGADE Og KØGE Å ( ÅKARREEN ) I medfør af byplanloven

Læs mere

HVALSØ KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ

HVALSØ KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner Projekter: Kapitel 4 Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Kotiuitet og kotiuerte fuktioer Ord som kotiuert og kotiuerlig

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 13

BYPLANVEDTÆGT NR. 13 Øster Vedsted BYPLANVEDTÆGT NR. 13 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr. BYPLANVEDTÆGT N R. 13 for Et byområde i Øster Vedsted I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o é februar 197 ) fastsættes

Læs mere

I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i l nævnte område:

I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i l nævnte område: ÅRHUS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. l FOR SABRO. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i l nævnte område: 1. BYPLANVEDTÆGTENS OMRÅDE.

Læs mere

Byplanvedtægt 1 02. Et område syd for Høje Taastrup Vej og øst for Køgevej. Høje-Taastrup Kommune. Taastrup. Boligformål: etage- og villabebyggelse

Byplanvedtægt 1 02. Et område syd for Høje Taastrup Vej og øst for Køgevej. Høje-Taastrup Kommune. Taastrup. Boligformål: etage- og villabebyggelse Høje-Taastrup Kommune Byplanvedtægt 1 02 Et område syd for Høje Taastrup Vej og øst for Køgevej Taastrup Boligformål: etage- og villabebyggelse 09.12.1957 Kongsbak Informatik BYPLANVEDTÆGT 1-02 Haje-Taastrup

Læs mere

overbetjent Poul E.Møller, Bylderyp Bov art. 4 Kongsmark - spildevand

overbetjent Poul E.Møller, Bylderyp Bov art. 4 Kongsmark - spildevand N verbetjet Pul E.Møller, Bylderyp Bv art. 4 Kgsmark - spildevad TØNDER AMT.maj 1969 6270 Tøder, de Tlf. 215 35 r Rømø sudhedskmmissi, 6791 Kgsmark. TN/hc 99-25-63-460-69 L J Ma har idag tllslcrevet verplitibetjet

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

Lys og gitterligningen

Lys og gitterligningen Fysik rapport: Lys og gitterligige Forfatter: Bastia Emil Jørgese.z Øvelse blev udført osdag de 25. jauar 202 samme med Lise Kjærgaard Paulse 2 - Bastia Emil Jørgese Fysik rapport (4 elevtimer), februar

Læs mere

Elementær Matematik. Sandsynlighedsregning

Elementær Matematik. Sandsynlighedsregning lemetær Matematk Sadsylghedsregg Ole Wtt-Hase Køge Gymasum 008 INDHOLD KAP. KOMBINATORIK.... MULTIPLIKATIONS- OG ADDTIONSPRINCIPPT.... PRMUTATIONR... 3. KOMBINATIONR...3 KAP. NDLIGT SANDSYNLIGHDSFLT...7.

Læs mere

Leica Lino. Præcise, selvnivellerende punkt- og linje-lasere

Leica Lino. Præcise, selvnivellerende punkt- og linje-lasere Leica Lio Præcise, selvivellerede pukt- og lije-lasere Opsæt, tæd, klar! Med Leica Lio er alt i lod og perfekt lige Leica Lios projekterer lijer eller pukter med milimeterøjagtighed, så du har hædere fri

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXIV. i Herlev kommune.

Byplanvedtægt for byplanområde XXIV. i Herlev kommune. Byplanvedtægt for byplanområde XXIV i Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

ODENSE KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT

ODENSE KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT Partiel byplan nr 90 ODENSE KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT TOR OMRDET MELLEM BANGS BODER/SORTEBRØDRE 'TORV - CLAUS BERGS GADE - OVERGADE- DET VESTLIGE SKEL A1 MATR NR 17,50 I ODENSE KOMMUNE de område gtens I medfør

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder m.v. (takststigningsloftet)

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder m.v. (takststigningsloftet) Oversigt (idholdsfortegelse) Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 De fulde tekst Bekedtgørelse om takstædriger i offetlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jerbaevirksomheder m.v. (takststigigsloftet) I medfør

Læs mere

ODDER KOMMUNE Partiel byplanvedtegt nr. 22

ODDER KOMMUNE Partiel byplanvedtegt nr. 22 ODDER KOMMUNE Partiel byplanvedtegt nr. 22 i,ypaciiiv< I L L I ~ L l'er ez parcelhusområdl? i Hou. Udarbejdet af Odder kommunes tekniske forvaltning i januar 1977, 1. BYPLANVEDTÆST NR. 22 FOR DEL AF ODDER

Læs mere

LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE. Byplan nr.2 Byplanvedtægt.for et areal vest for ÅGERUP VEJEN.

LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE. Byplan nr.2 Byplanvedtægt.for et areal vest for ÅGERUP VEJEN. Ma,tr.nr.l2 h m.fl. Ledøje By og Sogn. 2Q.ÂPSU964* O 41)4 :î Anmelder: Landinspektør Em-> l Krog, Brodersens Alle 3, Hellerup, LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE. Skab K Nr. 21 Byplan nr.2 Byplanvedtægt.for et areal

Læs mere

Partiel byplan nr. 103. (Lumby nr. 1) ODENSE KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE OMKRING

Partiel byplan nr. 103. (Lumby nr. 1) ODENSE KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE OMKRING Partiel byplan nr 103 (Lumby nr 1) ODENSE KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE OMKRING HEDELUND i ODENSE KOMMUNE 4 2 3 For at sikre et godt og tiltalende haveboligområde træffer Lumby sogneråd herved -

Læs mere

Byplanvedtægt 3. Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup

Byplanvedtægt 3. Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup Byplanvedtægt 3 Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 3 Den sydlige del af strandvejskvarteret-smidstrup Byplanvedtægt for den sydlige del af strandvejskvarteret-smidstrup

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor lager området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

Partiel byplan. for et område af. Roskilde købstads bygrunde. i domsognet, beliggende mellem. Ringstedgade-Blågårdsstræde og. Borgediget-Byvolden

Partiel byplan. for et område af. Roskilde købstads bygrunde. i domsognet, beliggende mellem. Ringstedgade-Blågårdsstræde og. Borgediget-Byvolden Nr. 4 Partiel byplan for et område af Roskilde købstads bygrunde i domsognet, beliggende mellem Ringstedgade-Blågårdsstræde og Borgediget-Byvolden ROSKILDE Felix Mallers Bogtrykkeri v S. og V. Pedersen

Læs mere

Partiel byptan nr. 4 BYPLANVEDTÆGT FOR EN DEL AF NYBORG AVLSGARDS JORDER. med tilhørende kortbitag

Partiel byptan nr. 4 BYPLANVEDTÆGT FOR EN DEL AF NYBORG AVLSGARDS JORDER. med tilhørende kortbitag Partiel byptan nr. 4 NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR EN DEL AF NYBORG AVLSGARDS JORDER med tilhørende kortbitag I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2. februar 197) fastsættes følgende

Læs mere

Byplanvedtægt 3. Frederiksværk Kommune. Frederiksværk Kommune

Byplanvedtægt 3. Frederiksværk Kommune. Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Byplanvedtægt 3 for området beliggende mellem landevejen Frederiksværk- Hundested (Åsebro), Nørregade, Hærens Krudtværks terræn og kommunegrænsen mellem Frederiksværk og Melby kommuner

Læs mere

BYPLAN. Nr. 26. For området vest for Ålekistevej og nord for Damhussøen KØBENHAVNS KOMMUNE

BYPLAN. Nr. 26. For området vest for Ålekistevej og nord for Damhussøen KØBENHAVNS KOMMUNE BYPLAN Nr. 26 For området vest for Ålekistevej og nord for Damhussøen KØBENHAVNS KOMMUNE Byplanvedtægt Det vedtages i medferr af lov nr. 181 af 29. april 1938 om byplaner, jfr. bekendtgorelse nr. 242af30.

Læs mere

Byplanvedtægt 13. For et område ved Bagsværdvej - Rønne Allé. Lyngby-Taarbæk Kommune

Byplanvedtægt 13. For et område ved Bagsværdvej - Rønne Allé. Lyngby-Taarbæk Kommune Byplanvedtægt 13 For et område ved Bagsværdvej - Rønne Allé Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRADE VED BAGSVÆRDVEJ RØNNE ALLE 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. I medfør af lovbekendtgørelse nr. 160

Læs mere

Partiel byplan nr. 58. ODENSE KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR OMRÅDET HUNDERUPVEJ-KASTANIEVEJ-LÆSSØEGADE-LAHNSGADE I HUNDERUPKVARTERET I ODENSE KOMMUNE

Partiel byplan nr. 58. ODENSE KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR OMRÅDET HUNDERUPVEJ-KASTANIEVEJ-LÆSSØEGADE-LAHNSGADE I HUNDERUPKVARTERET I ODENSE KOMMUNE Partiel byplan nr 58 ODENSE KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR OMRÅDET HUNDERUPVEJ-KASTANIEVEJ-LÆSSØEGADE-LAHNSGADE I HUNDERUPKVARTERET I ODENSE KOMMUNE område I medfør af lov øm byplaner, lovbekendtgørelse nr

Læs mere

FACITLISTE TIL KOMPLEKSE TAL

FACITLISTE TIL KOMPLEKSE TAL FACITLISTE TIL KOMPLEKSE TAL Kaptel Opgave Opgave Opgave Det emmeste check af lgge er at opløfte begge sder tl. potes. Bombells metode gver følgede lgger: a a b = 5 ( ) b a b = 09 = 7. Løs dem med et CAS

Læs mere

Sejladsbestemmelser for Faurby Yacht 2STAR CUP 2015

Sejladsbestemmelser for Faurby Yacht 2STAR CUP 2015 Sejladsbestemmelser for Faurby Yacht 2STAR CUP 2015 Lørdag de 20. jui 2015 Arr. Middelfart- og Fredericia Sejlklubber. 1 Regler 1.1 Sejladse sejles efter de i Kapsejladsreglere defierede regler ikl. Skadiavisk

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Byplanvedtægt 15. for "Karlsgave" området Kregme sogn. Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Byplanvedtægt 15. for Karlsgave området Kregme sogn. Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Byplanvedtægt 15 for "Karlsgave" området Kregme sogn Frederiksværk Kommune PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NUMMER 15 for»karlsgave«området, Kregme sogn Frederiksværk kommune - Frederiksborg

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXI. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde XXI. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XXI i Herlev kommune med tillæg nr. 1. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 57. Vedr. et område beliggende langs Sofiendalsvej mellem Bygaden og Skelagervej STADSARKITEKTEN I AALBORG APRIL 1974

BYPLANVEDTÆGT NR. 57. Vedr. et område beliggende langs Sofiendalsvej mellem Bygaden og Skelagervej STADSARKITEKTEN I AALBORG APRIL 1974 BYPLANVEDTÆGT NR. 57 Vedr. et område beliggende langs Sofiendalsvej mellem Bygaden og Skelagervej STADSARKITEKTEN I AALBORG APRIL 1974 BYPLANVEDTÆGT NR. 57. Sofiendalsvej, Hasseris. Byplanvedtægt for

Læs mere

Byplanvedtægt 17. Ishøj Landsby

Byplanvedtægt 17. Ishøj Landsby Byplanvedtægt 17 Ishøj Landsby Ishøj Kommune PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. l?, ISHØJ KOMMUNE. OMRÅDET. Byplanvedtægt for Ishøj landsby. I medfør af "byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o)

Læs mere

n n ' 8 DK. 2012 Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde D D D D 3 3 3 3 3 3 E 3

n n ' 8 DK. 2012 Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde D D D D 3 3 3 3 3 3 E 3 WS101651W omska 18 12 2012 10 17 SEPBARCOE 0U121 Syddjurs Kommue Hovedgade 77 8410 Røde Telefo 87 5 50 00 Kommues av og adresse Syddjurs Kommue Borgerservice Hovedgade 77 8410 Røde ' 8 K. 2012 Udfyldes

Læs mere

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300 Partiel Byplan 3 For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.06.1975 3011502PB0300 BJERGSTED KOMMUNE Partiel Byplanvedtægt nr. 3, for dele af Havnsø og Egemarke

Læs mere

BYPLAN. Nr. 63. For området omkring Ove Billes Vej, Tyge Krabbes Vej, Peder Lykkes Vej m.fl. KØBENHAVNS KOMMUNE

BYPLAN. Nr. 63. For området omkring Ove Billes Vej, Tyge Krabbes Vej, Peder Lykkes Vej m.fl. KØBENHAVNS KOMMUNE BYPLAN Nr. 63 For området omkring Ove Billes Vej, Tyge Krabbes Vej, Peder Lykkes Vej m.fl. KØBENHAVNS KOMMUNE Byplanvedtægt. Det vedtages i medfør af lov nr. 181 af 29. april 1938 om byplaner, jfr. bekendtgørelse

Læs mere

Simpel Lineær Regression - repetition

Simpel Lineær Regression - repetition Smpel Leær Regresso - repetto Spørgsmål: Afhæger leært af?. Model: β + β + ε ε d N(0, σ 0 ) Sstematsk kompoet + Stokastsk kompoet Estmato - repetto Vha. Mdste Kvadraters Metode fder v regressosle hvor

Læs mere

SKIVE K0BSTADKOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3

SKIVE K0BSTADKOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 SKIVE K0BSTADKOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 Byplanvedtægt nr. 3 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i paragraf 1 nævnte område

Læs mere

BEVISER TIL KAPITEL 7

BEVISER TIL KAPITEL 7 BEVISER TIL KAPITEL 7 A. Komplemetærhædelse Det er klart, at e hædelse A og de komplemetære hædelse A udgør hele udfaldsrummet U, dvs. A A = Da fås P(U = U P(A A = P (A + P(A = da de to hædelser er dsjukte

Læs mere

Renteformlen. Erik Vestergaard

Renteformlen. Erik Vestergaard Reteformle Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2010. Billeder: Forside: istock.com/ilbusca Side 4: istock.com/adresrimagig Desude ege illustratioer. Erik Vestergaard

Læs mere

ODENSE KOMMUNE FOR ET OMRÅDE

ODENSE KOMMUNE FOR ET OMRÅDE Partiel byplan nr. 77 ODENSE KOMMUNE BYPLANVED ÆG FOR ET OMRÅDE BEGRÆNSET AF PJENTEDAMSGADE, RYTTERGADE, DANMARKSGADE, DE ØSTLIGE SKEL AF MATR. N R. 1 eq OG MATR. NR. 2014 OG SKT. JØRGENS GADE I medfør

Læs mere

LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ

LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ (@STERAGER). INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplan GL 61 2 Kortbi lag 1. INDLEDNING. Lokalplan GL 61 er endeligt

Læs mere

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Bin Packing Problemet

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Bin Packing Problemet DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse, 2007 Bi Packig Problemet David Pisiger, Projektopgave 2 Dette er de ade obligatoriske projektopgave på kurset DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse.

Læs mere

Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 8. Byplanvedtægt nr. 8 for et bolig- og institutionsområde

Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 8. Byplanvedtægt nr. 8 for et bolig- og institutionsområde Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 8. Byplanvedtægt nr. 8 for et bolig- og institutionsområde i Spjald by* I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 19?o) fastsættes følgende

Læs mere

byplan vedtægt nr. 38 Område mellem Vestergade-Grrzrnsgade- Storåen HOLSTEBRO KOMMUNE

byplan vedtægt nr. 38 Område mellem Vestergade-Grrzrnsgade- Storåen HOLSTEBRO KOMMUNE byplan vedtægt nr. 38 Område mellem Vestergade-Grrzrnsgade- Storåen HOLSTEBRO KOMMUNE Matr. nr. 189 - C, Holstebro Bygrunde m.fl. Stempel: 25,d kr. HOLSTEBRO KOMMUNE Byplanvedtægt nr. 38. STEMPELMÆRKE

Læs mere

Partiel byplan nr. 51. FOR OMRÅDET

Partiel byplan nr. 51. FOR OMRÅDET Partiel byplan nr. 51. ODENSE KOMMUNE j: YP LANVE D TÆ GT FOR OMRÅDET E LM E LU \D SVEJ - M IDDELFART V I J - østlige skel af matr.n r. 6 f og 6 fæ - VALHAL.SVEJ-IiEJIN-zDaLSVEJ-ROI SSKOVSVEJ I ODENSE

Læs mere

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave B: Rækkefølge efter indsigelser

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave B: Rækkefølge efter indsigelser Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave B: Rækkefølge efter idsigelser 19. auar 2010 Udgave B: rækkefølge efter idsigelser 19.1.2010 Idhold

Læs mere

Byplanvedtægt 1. Kvarteret omkring Hannelundsvej og Christiansgave

Byplanvedtægt 1. Kvarteret omkring Hannelundsvej og Christiansgave Byplanvedtægt 1 Kvarteret omkring Hannelundsvej og Christiansgave HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 1 Kvarteret omkring Hannelundsvej og Christiansgave Byplanvedtægt for kvarteret omkring Hannelundsvej og

Læs mere

byplan vedtægt nr. 34 Omriide mellem Narre Boulevard, Skolestien, Daesvej og - HOLSTEBRO KOMMUNE Fra j kve j

byplan vedtægt nr. 34 Omriide mellem Narre Boulevard, Skolestien, Daesvej og - HOLSTEBRO KOMMUNE Fra j kve j byplan vedtægt nr. 34 - HOLSTEBRO KOMMUNE Omriide mellem Narre Boulevard, Skolestien, Daesvej og Fra j kve j HOLSTEBRO KOMMUNE Byplanvedtægt nr, 34, O I V. I medferr af byplanloven (lovbekendtgarelse nr,

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

Byplanvedtægt 11a. Gadekæret

Byplanvedtægt 11a. Gadekæret Byplanvedtægt 11a Gadekæret Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLANVEDTÆGT m. lla r TORSLUITDE- ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Stationsvej, Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard og Ishøjstien.

Læs mere

BOV KOMMUNE. Byplanvedtægt 18. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1975

BOV KOMMUNE. Byplanvedtægt 18. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1975 BOV KOMMUNE Byplanvedtægt 18 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1975 OV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT SWi^flATMKFKDNINGS- OG LÅNUSKAESKtJNSULENT NR. 18 2. 5FEB - 1975 Hatr. nr. 7^7 Bov e 'erlav og ^ogn.

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Vejleåparken

Byplanvedtægt 12. Vejleåparken Byplanvedtægt 12 Vejleåparken Ishøj Kommune 2003 I OMRÅBET, Byplanvedtægt for et område nord for forlagt Lille Yejleå mellem Ishøj Boulevard, Yejlesø Parkvej og Stenbjerggårds Alle. I medfør af byplanloven

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Industriarealet III

Byplanvedtægt 12. Industriarealet III Byplanvedtægt 12 Industriarealet III PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 12 FOR VOJENS KOMMUNE 1973 PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 12 Industriarealet etape 3. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20.

Læs mere

Partiel. (Allesø-Nxsbyhovedbroby-

Partiel. (Allesø-Nxsbyhovedbroby- byplan nr 106 2) Partiel (Allesø-Nxsbyhovedbroby- I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr 242 af 30 april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Næsby, Allesø-Næsbyhovedbroby

Læs mere