Personnummer. 1. og 2. del

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personnummer. 1. og 2. del"

Transkript

1 LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende dig til din læge for at få udfyldt medfølgende blanket. Du bedes medbringe denne LÆ 251 og den vedlagte attestblanket LÆ 255 til lægen. Attestudstedelsen kræver personligt fremmøde i lægens konsultation. For at sikre, at der afsættes tilstrækkelig tid til undersøgelsen, bedes du gøre lægen/lægesekretæren opmærksom på, hvilken betegnelse attesten har (LÆ 255) samt hvilke dele af attesten, kommunen har anmodet om bliver udfyldt (se nedenfor). Du bedes kontakte os, hvis det ikke er muligt at kontakte lægen for tidsbestilling inden (frist minimum: d.d. + 3 dage) Sidste frist for kommunens modtagelse af den udfyldte attest er (frist minimum: 2 uger + 3 dage efter dato for tidsbestilling). Forsinkelse af attesten kan medføre standsning af evt. udbetaling) Der anmodes om, at lægen i medfølgende blanket udfylder 1. del 1. og 2. del Dato Dato Hvis lægen skønner, der er risiko for, at funktionsevnen i forhold til arbejdsmarkedet er truet, hvis der er væsentlig risiko for tilbagevendende uarbejdsdygtighed eller lægen har relevante supplerende oplysninger, udfylder lægen både 1. og 2. del. Årsag til anmodningen Sygedagpenge Refusion af sygedagpenge til arbejdsgiver Kontanthjælp Andet Kommunens uddybende oplysninger til lægen (skal udfyldes) Der skal indgå en beskrivelse af hvad oplysningerne skal bruges til, hvilke helbredsklager pågældende selv har oplyst og hvilke aktuelle lægelige oplysninger kommunen har i forvejen. Oplysningerne indhentes efter Samtykke Kontaktperson Navn stilling Retssikkerhedslovens 11 c Kontaktperson Navn stilling Træffetid Telefon Træffetid Telefon Kommune Kommunens navn, adresse og telefonnummer (Stempel) Dato og underskrift EAN-lokationsnummer Ordre-/rekvisitionsnummer (Person)reference Udarbejdet af KL og Lægeforeningen

2 Attest om mulighed for at varetage et arbejde Første fraværsdag LÆ del Sendes til kommunen Patientoplysninger Personnummer, navn, adresse og evt. telefonnummer 1. Årsag til sygemeldingen Kort uddybende beskrivelse af årsagen til sygemeldingen herunder diagnosen 2. Uddybende vurderinger vedrørende sygemeldingen A. Sygeperioden forventes at vare til B. Sygeperiodens varighed er usikker, men forventes at være (anfør dato) (uger fra attestens dato) C. Forventes der at indgå en periode med delvis uarbejdsdygtighed? (fra hvornår, dato) Ved ikke D. Er der risiko for, at funktionsevnen i forhold til arbejdsmarkedet er truet (udfyld også 2. del) Ved ikke E. Er der en væsentlig risiko for, at sygdommen medfører tilbagevendende uarbejdsdygtighed? (udfyld også 2. del) F. Er erklæringen udarbejdet i samarbejde med den sygemeldte? G. Evt. supplerende bemærkninger Attestudstedende læge (anvendes, hvis lægen alene udfylder 1. del) De lægelige oplysninger og vurderinger, der fremgår af denne attest, har snæver sammenhæng med attestens formål og kan alene lægges til grund for sager, der har udgangspunkt i den kommunale forvaltning Lægens navn, adresse, telefonnr. og SE- eller personnr. (Stempel) For sygehus angives desuden afdeling Dato og underskrift Udarbejdet af KL og Lægeforeningen

3 LÆ del side 1 af 3 Attest om mulighed for at varetage et arbejde Personnummer 3. Behandlingsmuligheder Er der behandlingsmuligheder? Ved ikke Hvis Ja hvilke behandlingsmuligheder er der og hvor længe vurderes behandlingen at vare? Der skal gives en nøje redegørelse, der bl.a. indeholder en beskrivelse af planlagt eller igangsat behandling samt skøn over hvornår behandlingen forventes afsluttet. Hvis Nej eller Ved ikke skal der kort redegøres for, hvorfor der ikke er yderligere behandlingsmuligheder henholdsvis hvorfor behandlingsmuligheden skønnes uafklaret. 4. Henvisning til supplerende undersøgelser Er undersøgte henvist til supplerende undersøgelse? Hvis Ja hvilke undersøgelser er pågældende henvist til? Undersøgelsestidspunkt og undersøgelsessted skal oplyses, hvis det er kendt. Der skal også oplyses om allerede foretagne undersøgelser, hvor resultatet stadig afventes. Hvis Nej skal det tilkendegives, om henvisning til supplerende undersøgelser skønnes at kunne komme på tale senere eller om pågældende er færdigundersøgt. Udarbejdet af KL og Lægeforeningen

4 Attest om mulighed for at varetage et arbejde LÆ del side 2 af 3 Personnummer 5. Genoptagelse af arbejdet (supplerende til attestens punkt 2). Opmærksomheden henledes på punkt 2.C., der vedrører delvis uarbejdsdygtighed. 5.1 Skønnes det, at behandlingen medfører, at pågældende kan genoptage sit nuværende arbejde i fuldt omfang? 5.2 Hvis Ja til (5.1) hvornår skønnes det, at pågældende kan genoptage sit nuværende arbejde i fuldt omfang? Om ca. uge(r) jf. punkt 2.B 5.3 Hvis Nej til (5.1) vil pågældende kunne påtage sig andet arbejde? 6. Misbrugsproblemer Har lægen kendskab til evt. misbrugsproblemer (alkohol, medicin, euforiserende stoffer m.v.)? Hvis Ja hvilke? 7. Sygdom eller ikke sygdom som fraværsårsag Er der tale om sygdom i medicinsk/klinisk forstand? Hvis Nej hvad er årsagen til fraværet? 8. Andre helbredsmæssige forhold af betydning Er der andre helbredsmæssige forhold der nu eller i fremtiden kan have betydning for arbejdsevnen? Hvis Ja hvilke? Udarbejdet af KL og Lægeforeningen

5 Attest om mulighed for at varetage et arbejde LÆ del side 3 af 3 Personnummer 9. Skånebehov Det drøftes med sygemeldte, om der er arbejdsfunktioner, der kan udføres, og hvilke funktioner den sygemeldte skal undgå, hvis arbejdet nuværende eller andet arbejde genoptages. Hvad er resultatet af denne drøftelse? 10. Drøftelse af arbejdsforhold med sygemeldte Er spørgsmål om sygemeldtes fremtidige arbejdsforhold drøftet med sygemeldte? Hvis der er svaret Ja, skal resultatet af denne drøftelse angives. Hvis der er svaret Nej, skal det beskrives, hvorfor spørgsmålet ikke er drøftet. 11. Belastninger af betydning for den fremtidige funktion i erhverv Skønnes der at være belastninger (hjemlige og/eller arbejdsmæssige), der kan have betydning for den fremtidige funktion i erhverv? 12. Rundbordssamtale Kan en rundbordssamtale efter din vurdering bidrage til at klarlægge den sygemeldtes ressourcer? Ved ikke Attestudstedende læge (anvendes, hvis lægen både udfylder 1. del og 2. del) De lægelige oplysninger og vurderinger, der fremgår af denne attest, har snæver sammenhæng med attestens formål og kan alene lægges til grund for sager, der har udgangspunkt i den kommunale forvaltning Lægens navn, adresse, telefonnr. og SE- eller personnr. (Stempel) For sygehus angives desuden afdeling Dato og underskrift Udarbejdet af KL og Lægeforeningen

6 LÆ Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde 1. Formål Blanketten er en anmodning om, at borgeren søger læge for at få udfyldt LÆ Attest om mulighed for at varetage et arbejde. 2. Hvad skal kommunen Kommunen sender LÆ 251 til borgeren og vedlægger LÆ 255 ALTID både del 1 og del 2. Kommunen udfylder på LÆ 255 feltet 1. fraværsdag og eventuelt øverste felt med kommunens adresse og patientoplysninger. Fristen for borgerens kontakt til lægen for tidsbestilling er minimum d.d. + 3 hverdage. Seneste frist for kommunens modtagelse af attesten fra lægen er 2 uger + 3 dage efter tidsbestilling. Kommunen anfører derfor en dato for returnering af attesten, der ikke ligger tidligere end d.d. + 3 uger. Derudover skal kommunen oplyse følgende: Beskrivelse af hvad oplysningerne skal bruges til Information til lægen om borgerens egne helbredsklager Hvilke aktuelle lægelige oplysninger har kommunen allerede? Forsørgelsesgrundlaget Oplysning om lovhjemmel og/eller samtykke Angivelse af hvortil svaret skal sendes Oplysning om EAN-nummer, Ordre-/rekvisitionsnummer og (person)reference 3. Hvad skal lægen Se vejledning til LÆ Attest om mulighed for at varetage et arbejde. 4. Bemærkninger Det er vigtigt, at kommunens oplysninger til lægen er fyldestgørende, således at lægen bedst muligt kan imødekomme kommunens behov. Side 1

7 LÆ Attest om mulighed for at varetage et arbejde 1. Formål Attesten kan anvendes i alle typer sager, hvor der er behov for belysning af arbejdsfunktionen i relation til socialmedicinske problemstillinger. Det vil typisk være tilfældet i sygedagpengesager. Attesten anvendes, når kommunen i forbindelse med en sygemelding skal vurdere den sygemeldtes ressourcer og mulighed for at genoptage arbejdet helt eller delvist. Kommunen anvender bl.a. oplysningerne til at vurdere, om der er behov for særlige initiativer for yderligere at klarlægge mulighederne. Som eksempel herpå kan nævnes rundbordssamtale med deltagelse af relevante parter. Oplysningerne anvendes desuden til at afklare, om betingelserne for udbetaling af sygedagpenge er opfyldte, - herunder at der foreligger lægelig dokumentation for sygdom. Hensigten er endvidere at fremme brugen af delvis sygemelding/delvis raskmelding i sygedagpengesager med henblik på arbejdsfastholdelse. 2. Hvad skal kommunen Kommunen har fremsendt blanketterne LÆ 251 og LÆ 255 til borgeren jf. i øvrigt vejledningen til LÆ 251 Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde. 3. Hvad skal lægen Udfærdigelse af attesten kræver, at patienten møder hos lægen. Patienten medbringer både LÆ 251 og LÆ 255 (såvel 1. som 2. del) til lægen. 1. Årsag til sygemeldingen Det skal fremgå, hvad der antages at være årsag til sygemeldingen. Hvis der foreligger en formodet eller konstateret klinisk diagnose anføres denne. Hvis sygemeldingen skyldes andre forhold end sygdom i medicinsk forstand, anføres årsagen i denne rubrik. 2. Uddybende vurderinger vedrørende sygemeldingen Varigheden anføres så præcist som muligt. I de tilfælde, hvor lægen skønner, at der er risiko for, at funktionsevnen i forhold til arbejdsmarkedet er truet, eller at der er væsentlig risiko for tilbagevendende uarbejdsdygtighed, eller lægen har relevante supplerende oplysninger udfærdiger lægen både del 1 og del 2 af attesten, uanset at kommunen ikke primært har anmodet om såvel del 1 som del 2. Lægen vurderer efter drøftelse med den sygemeldte, om der kan indgå en periode med delvis uarbejdsdygtighed. Der anføres i bekræftende fald fra hvornår. Det er også vigtigt for kommunen at vide, om der er risiko for tilbagevendende uarbejdsdygtighed. I så fald kunne der være behov for særlige initiativer fra kommunens side. Der lægges meget vægt på, at lægen i forbindelse med attestens udstedelse nøje har drøftet mulighederne for genoptagelse af arbejdet med den sygemeldte. Det forventes, at lægen orienterer den sygemeldte om, hvilke oplysninger og vurderinger, lægen forventer at meddele kommunen. 3. Behandlingsmuligheder Der redegøres for, hvilken behandling der forventes eller aktuelt gives samt den formodede varighed. Hvis der ikke skønnes at være yderligere behandlingsmuligheder, gives en nærmere begrundelse. Hvis spørgsmålet om yderligere behandlingsmuligheder er uafklaret, gives der tilsvarende en nærmere redegørelse. Side 2

8 4. Henvisning til supplerende undersøgelser Oplysningerne belyser, hvor langt den sygemeldte er kommet i udredningen af sin sygdom. Der oplyses om allerede foretagne undersøgelser, hvor resultatet stadig afventes. Hvis der ikke er henvist til supplerende undersøgelser, tilkendegives det, om supplerende undersøgelser skønnes at kunne komme på tale senere eller om personen er færdigundersøgt. 5. Genoptagelse af arbejdet Mulighederne for at genoptage det nuværende arbejde i fuldt omfang beskrives nærmere. Hvis det ikke vurderes, at patienten kan vende tilbage til sit sædvanlige arbejde, gives der en vurdering af, om patienten kan påtage sig andet arbejde. 6. Misbrugsproblemer Der anføres alene konstaterede misbrugsproblemer. 7. Sygdom eller ikke sygdom som fraværsårsag Der vil i dette punkt være mulighed for at tilkendegive, om fraværet har anden årsag end sygdom. Der kan eksempelvis være formodning om arbejdspladsproblemer. 8. Andre helbredsmæssige forhold af betydning Der anføres forhold, som har betydning for muligheden for at varetage et arbejde men som ikke nødvendigvis har været årsag til sygefraværet. 9. Skånebehov Det drøftes med sygemeldte, om der er arbejdsfunktioner, der kan udføres, og hvilke funktioner den sygemeldte skal undgå, hvis arbejdet nuværende eller andet arbejde genoptages. Det kan dog ikke forventes, at lægen har nøje kendskab til arbejdspladsens indretning eller til arbejdsprocedurerne, og lægen kan derfor normalt ikke præcist udtale sig om, hvilke arbejdsfunktioner den sygemeldte kan udføre. 10. Drøftelse af arbejdsforhold med sygemeldte Dialogen med den sygemeldte om de fremtidige arbejdsmuligheder skønnes at være et væsentligt led i at fastholde den sygemeldte på arbejdsmarkedet. 11. Belastninger af betydning for den fremtidige funktion i erhverv Oplysningerne er et led i beskrivelsen af sygemeldtes ressourcer. 12. Rundbordssamtale Lægen vurderer ud fra sit kendskab til sygemeldte og sin egen mulighed for at yde et bidrag til yderligere beskrivelse af sygemeldtes funktionsniveau, om afholdelse af en rundbordssamtale kan være en nyttig foranstaltning. 4. Bemærkninger Lægen har normalt pligt til at udfærdige denne attest. Hvis lægen imidlertid ikke har noget kendskab til patienten eller sygdommen (fx i ferieperioder), bør det meddeles kommunen, som eventuelt må søge sagen oplyst på anden vis. I sådanne tilfælde udløses intet honorar. Hvis kommunen ønsker attesten, selv om lægen ikke har set patienten i det aktuelle sygdomsforløb - fx baseret på lægens kendskab til patientens kroniske sygdom - kan lægen udstede attestens 1. del, men der må i så fald på attesten gøres opmærksom på den manglende aktuelle undersøgelse. I så fald honoreres attesten på vanlig vis. 5. Frister for levering og betaling LÆ 255 skal leveres hurtigst muligt og skal være kommunen i hænde senest 2 uger + 3 hverdage efter den sygemeldte har rettet henvendelse til lægen for at bestille tid til undersøgelsen. Honoraret for LÆ 255 skal betales til lægen senest 14 dage efter kommunens modtagelse af attesten. Side 3

Attester. Lovgivning: Autorisationsloven. Attester. Autorisationsloven 20 om erklæringer afgivet af aut. sundhedspersoner

Attester. Lovgivning: Autorisationsloven. Attester. Autorisationsloven 20 om erklæringer afgivet af aut. sundhedspersoner Attester Attester Generelt om lovgivning videregivelse af oplysninger - samtykke Attestation af sygdom spec. om mulighedsattesten Social-lægeligt samarbejde Aftaler med forsikringsselskaber Attestetik

Læs mere

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb...

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... Når du bliver syg Indholdsfortegnelse Forord... 3 At være aktiv sygemeldt... 4 Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5 Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... 6 Ved alvorlig livstruende sygdom...

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Det socialt-psykologiske samarbejde

Det socialt-psykologiske samarbejde Det socialt-psykologiske samarbejde 2011 Dansk Psykolog forening KL Indhold Forord... 3 Kapitel 1. Parterne i det socialt-psykologiske samarbejde... 5 1.1. Psykologerne... 5 1.1.1. Titlen psykolog/autoriseret

Læs mere

Det Socialt-Kiropraktiske samarbejde

Det Socialt-Kiropraktiske samarbejde Det Socialt-Kiropraktiske samarbejde Indhold Det Socialt-Kiropraktiske samarbejde Dansk Kiropraktor Forening, KL, Københavns og Frederiksberg kommuner November 2004 Sats og tilrettelægning Folkmann Design

Læs mere

Socialt-lægeligt samarbejde

Socialt-lægeligt samarbejde Socialt-lægeligt samarbejde 2011 Lægeforeningens Attestudvalg KL 1. Indledning... 3 2. Det socialt-lægelige samarbejdes parter... 4 2.1. Lægerne... 4 2.2. Kommunerne... 5 2.3. Læger ansat i kommunen...

Læs mere

Sygefraværsreformen - 2009

Sygefraværsreformen - 2009 Indhold Sygefraværsreformen - 2009 www.finkelstein.dk Sygefraværsreformen og dens forudsætninger Ny lovgivning om sygefravær Sygedagpengeloven Tilbud til sygemeldte mv. -Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Det socialt-lægelige samarbejde om arbejdsfastholdelse

Det socialt-lægelige samarbejde om arbejdsfastholdelse Publiceret i Månedsskrift for almen praksis marts 2004 Det socialt-lægelige samarbejde om arbejdsfastholdelse Af Herluf Thieden, Kirsten Bruun og Marc Lehmann Forfatterne er tilknyttet Fonden for Arbejdsmarkedsrevalidering.

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om?

Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om? S I D E 1 SOCIALT ENGAGEMENT: Sygefraværssamtalen Fastholdelsesplan Mulighedserklæring Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om? I sommeren 2009 og i begyndelsen af 2010 træder ny lovgivning i kraft om

Læs mere

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: Cpr.nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns cpr.nr.: Egen læges adresse: 1 Hvad er årsagen til din

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger

Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger 09.05.2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vejledningen 2 2. Selskabers behov for indhentning af helbredsoplysninger - generelt 3 3. Lovgivningen

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling Holbæk Kommune Arbejdsmarkedscentret Administrationsgrundlag For HelhedsOrienteretSagsbehandling Godkendt i Økonomiudvalget den 02. 11. 2011 Tilrettet i henhold til ændret praksis og myndighedsdeling i

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

Helhedsorienteret Kontrol. - en vejledning til de kommunale medarbejdere

Helhedsorienteret Kontrol. - en vejledning til de kommunale medarbejdere Helhedsorienteret Kontrol - en vejledning til de kommunale medarbejdere 1 Forord Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Borgerservice Danmark og KL. Formålet med vejledningen er at opstille

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere