Faarehyrden rejst. Den tyske faarebyrde, Hildebrandt, der blev tilbage i Hansled efter a' de tyske soldater var

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faarehyrden rejst. Den tyske faarebyrde, Hildebrandt, der blev tilbage i Hansled efter a' de tyske soldater var"

Transkript

1 _ ~ """'''J '''''''' ",.. Ulgm.- UVU la Ydby, der kommer maj. Faarehyrden rejst. Hao la.. dog lov al bliv. bor l laodol. Den tyske faarebyrde, Hildebrandt, der blev tilbage i Hansled efter a' de tyske soldater var rejst hjem, forlod forleden egnen efter at den store faareflok, som han siden 1945 stadig bavde passet, var blevet solgt. Det var meningen, at Hildebrand! skulle sendee til Tyskland gen, og det var bsd grumme ked al. Hildebrandt var el helt geni ii at pane f Uf samt til at slrelte bunde til samme arbejde. Delle vidste man i landbrugsminsteriet, og her bar mad i sidste øjeblik faeet udvirket, at Hildebrandl kan blive lande!. Stalen har flere steder store fureflokke, som man savner kyndige folk fil al passe, og det er derfor blevel bestemt, al Hildebrand! foreløbig skal passe slatens fur ved Skrydstrup. ne~ mo, stat sk. "e Tbl oin~ og om ved fore B nln~ lyst vi oeril J. Vens ning rede sig overl lig \ modi P, med ændr Denn let h ret t _~'._._.., '..,0...

2 ka. se me alvt om. ikke dyrt us.e ger., at eog at en _ler irt Gratis kluos til soldater. af le Krigsministeriet bar udsendt Ul medde~e18e om, at der for frem- si tiden vil blive le~eret lig. under. nt muoderidr80ager til menige i hæ trl ren: Tre undertrøjer tre par un.. ve' derbenklæ.c..ler, lire par lokker, tr~ skjorter, g to slip. Udleveringen gælder og.. a lor de værnepligtige k_~ befalingsmænd. lej De nævnte beklædning.genstande ka' vedligehold.. og vaskes al H, brureren 01/ okal benylles saavel va under uddannels.n lom under læ ~enindk.ldelse til 10rtiBt øveloe. Den godtgørel,., der hidtil har ke været ydet ved bedylfelaen af eget pø tøj, vil herelter bortfalde. Der skal SD ikke atlevtreo tekstilmærker til de skjorterne. st, Til rlrbejderoes børoebeklædoior V8 te. JU

3 -l_s_ne_d...;. S...; te;...d_s_o~g_ns---..: sy:.:g:...e_ --l.l -.!!MALER/t.R Nordthy hj - Thisted afd. - indbyder herved samtlige medlemmer til appel pas realskolen toradek den 17, ft"bruar kl. 20,15. Læli!;dsrullebetegnelse medbrlne:el, men kke vasben. Vejlednin2" angaaende frlvilli~ tjeneste i hjemmeværnet vil blive alvet, og økemfs til begæring om antagelse uddelt. kke-medl mmer med ntere8se for ssgen er veltomme'!l (4Si( THSTED d. 15. februar Sekretæren.,

4 , li- 'l'yfok Barak Horn Forr-;urnling-Hhus i Hillerlllcv. ;{ Onn hentes i Okshl:lllujrCJ 0'1 d. koster 15,000 Kr. ' '".' 'ft H"'il)J'pl.'>'1l fl)n'la,l,.! VoJ'lilllg J ul wiw (", d 1'. TY'iJ~' nl'/l. 'ftl'l'liullf' 'htj'lkl,"' )' (JhJmllc'jJ"pll, li vil k.'t "'l'rllf~!'.- li Jlll'r ;Ja Sll~nmH'r- 111O,;~!!:"JH:- 'j kp/) lfj;.pllf'' :do Lia lig' m AJl'll. " rg 1;.1).~(o' 1;,.0(,0 Kr \l'1t~vi, '- krlll /nall r,lil ~o "Cl, 1:":'11 ' h, :-;Y'P].s."1l slilll'd!' 1'\,illl'l'l','rllslag om, H'rirlt lilan f;~;ulri,. ~ R upføre Harukkl'J!sOJl'J J~'(jl "alll. 1i1l:.{sl!u1j i sin nuvh-'"f'llr!r. Skik- ~ 1 hlsl' j-lil>" h~'g""p jo'uj'hlll«j af ' ~11'11..\11"1 1:J S(>1111J1'1" Jl,,1 17 ( l wdlugt's,ti Oprurf' Hal"ilkkf'l. 11 dl'lh; 1tl\'. Skikkr'!sP,,~ai1 F'lr- < J samlingsluset J,li\'(>1' af T',., hr,j( l t gejlllem, En 'fuml'el' fra ~ ' lel'slp\' lil~{'' nu 111 Ol..sholj('hr'll og hl ~'dl'l' Barakkf'n H'r, [.\11'1- d cmlidl'1l }wgyllrll'/' llall ;11 sl,fll}<' Til Re\'isol'C'l' g('jl\'. ),tlds Ghr. i) F"cmskarr",lspn af fl",t, Pl'nge til. n"j al tegnr flerp Bidrag, og tip a: fol' al frc'm.'.;kaffo tlt'l l1allg-!'hh' fr F'1l1d<.trl1l'nlet til Husel, ~a.<t d.'\ \'a.rer ikke l<l'ngt}, fj' Hille,'slf~v l 1-<11' sil la'ngc' sa\"jh'r!p Forsam"' ingshus. Man vil invl'igt QJ:~_-;a:'t l"0gr al kohe nogle ar Ok!'bol- l - [pj/ens Val'mt'appalalcJ' til Up- h slilling i Forsamling:-;!ll;;el.. Til Bel'lY'(>ben g'c'l\'algtes Ud- } dulel' Eng-gaal'd. Glr. ~[aj'tin, t.j(,llrcn~ JliJ1Nslp\., og Gdr. JPH"; 11. Kanstrup Gl'uvl'sen, Kaastl'llp. p Godiks('n. Kaastrup, og Kad h Kif?!sgaanl, Kjelsl rup f(, l"ndel' }~"t. d'øftf'dt> man b F'Ol'Sal;Jlling:-;llll,;('C ),an "il JH'Cl-- K uverlodes De:)tYl'el~wn al sol'ge K, B(~løb, FOl' GL'Jwralful'samlin:;en ti cgu\!tlcs 5 nye AklioUH'l'C', Ul,, c

5 Thisted Afdeling " indkalder her\'ed samtlige sine. Medlemmer til Appel ~;' Realskolell Torsdag den 17. Februar O. 20,15. ':( 'H r p~,l J "len ~ Be Lægdsrullebetegnelse medbringes, men ikke Vaaben. Thisted, den 15, Feb!', 1949, Sekretæren. Vejledning ang, frivillig Tjeneste i Hjemmeværnet " blive givet og Skema til Begæring om Antagelse 'uddelt. i- kke-medlemmer med nteresse for Sagen el' velkomne.

6 ~e Hjemmeværnet i Hurup - modtog i Aftes ndmeldelser til g det nye Hj'emmeværn. Der meldte J- E':g en Sm:æ gllimle Medlemmer, t 9 hviljket s~a l1'ogenlun-de svarer til det srumil lde M ed! emstal fol" Ti _ 1:, dem.. os e f

7 r- u- m er d- g, 9 - t- d t il n o om anonerne or ver vor e er kke, som Forsvarsministeren meddelte, Hanstholm-Kanonerne med Kanonrør fra Guldager, der skal til Norge FOl' et Par Uger siden udtalte Forsvarsminister Rasmus Hansen,som bekendt, at nogle af de store 38 cm Kanonl'øl' ved Hanstholm skulde til Norge, og at vi i Stedet.., for skulde modtage et vist Antnl Luftskytskanoner m. v, Meddelelsen om at det er Hanstholmkanoneme, der skulde til Norge har imidlertid vist sig at være en Misforstaaelse fra Forsvarsministerens Side, idet Kanonerne i Hanstholm ligger indemuret og ikke kan. flyttes. "Thisted Amtsavis" hal' henvendt sig til Oberstløjtnant L i l d h a r d t. Krigsministeriet, som op Jysel', at der ganske rigtigt skal nogle store Kanonl'ol' til Norge, men at det er nogle }{anoncl', som ligger ved Guldager mellem Vnrdc og Esbjerg, som Tyskerne ikke naaede nt fna OPHlHlct" der f'k1l1 de ba fo: R, m, m, F, 10 bortbyues. Naar Forsvarsministe Vl ren hal' udtalt, at der er Tale om O" Hanstholm Kanonerne maa det de m, skyldes en l\isforstaaelse, som l, l'll maaske ka.n fol'klares derhen, at det er nogle Kanoner Magen ti de ved ' Ha11stholm opstillede. siger Oberstløjtnanten. Hele Sa~en er iøvrigt et Marineanliggende, og Oberstløjtnant Lindhardt tager derfor al mulig Forbehold i sine Udtalelser, men eftel' hvad hun nh'~ nel' at vide drejer det sig om 2,,3 Kanonror af Kaliber 38 cm, HV01'1la31' Trunsporlen skal fol'<;'~ gaa kan efter hvad Thisted Amts-,, avis ellers erfarer. del' endnu ikke siges noget om, idet der først skal transporteres en S11 ciel Kl'UJl fra Hanstholm til Guldager, da denne Krm el' den ('llehte hel' i Landet., del' knn lofte de 110 Toml t.unge J{~\l101l'(l', HoC-. P S be n i l la' bl, O" slo

8 ...,. <1... Uh Derpaa talte Konsulent Frk. L li n d s t e i n ra Aalborg om Køkkenhavens Trængsler., Tilgang til Hjemmeværnet i Hurup Hjemmeværnets MønstJ'ing i Hl- Al' BOGNEDSÆTTELSEN: Bertel Budt. Moller:.THYBOER«, S K,. J. P. Jacobsen:,N E L S L Y H N E«, 2 Kr. CARL E. BALLEBY's Boghandel Tel!. 90. ti 3 1 F 11,. Slg ha og nth

9 ~alln MOROEN Torsdag d 17. Febr. 48. Dag Rest 317 Dage. ~"",t5 SOLllN: opgang 7 T. 53 M. NedgllBg 28 M. Dagens Længde 9 T. 35 M 1 1D;~en tiltagen: 3 T. Ol M.!A~NlN: Opgang l3 T. 5~ M.. AUTOMOBL.- VOON,- og CYKLEyaTER tændes Kl. 17,58 Aften. L THSTED, den 16. F ebr. wlodel' syg' ved Sønnens Beg'mrup i Aftes resulterede i meldte sig 20 frivillige. ' at del' Thisted Havnebudget har Underskud paa Kroner Overslaget for Thisted Havn fol' behandledes i Aftes i Thisted Byraads Møde. Overslaget balancerer 89.69

10 G Den tyske Faarehyrde fra Sa; Hansted maatte blive l'oo den sidste Flygtningetranspol't. som l Gaar afgik fra Kolding Banegaard, var der ogsun. den 55-:u1. rige Faal'ehyrdet, Hilhelm Hildebrndt og hans Hustru samt dere..-; Schæferhund. Disse fik imidlertid Lov at stige af i Padborg igen pau Landbrugsministeriets Foranledning, og dette er formentlig ensbetydende med, at de.!lu faar Lov at blive i Danmark. Var del' nogen, del' var glade. var det ihldebl'a.ndt. Familien hur i de :~-n Aar, de har væl-et 1 Danmark. vogtet Fa.ar pa.a Statens Gaard i Han sted. Qg det er nu 1UmhJteriets Hensigt at beholde Ægteparret ~om Fu.r~byr~ der pau. en anden af Statens Gtlarde i Skrydstrup. b M G A S bj.'e

11 - - t indkalder herved samtlige sine Medlemmer til Appel paa Realskol~n Torl'idag den 17. Februar 1\.1. 20,15. LægdsruJtebetegnelse medbringes - men ikke Vaaben. \ Vejledning angaaende frivillig Tjeneste i Hjemmeværnet vil blive givet, og S:kema til Begæring om Antagelse uddeles. _ kke-medlemmer med nteresse for Sagen er velkommen. Thisted, den 15. Februar Se-krctæren. ~~.,r~ '. sø. 1 f b }

12 sr en barn j til en o10t8 ypjanegaar r sas Hjemmeværnet. ODd gsok i imeldioge,oe. Nordlby hlemmeværosforeolog pl har lodksldl medlemsappel _ affen k/. 20 1/ 4 paa Thisfed realskole, ljl Endnu har man ingen opgørelse pl gasr over j hvor slorl omfang hjemme m nden værnsforenin2ernes medlemmer ol/- melder sig gen, del oplsgelsesvin- begæringerne kun de færreste ~i erne sleder er færdigbehandlet. enda Der er ngen grund J pessimisme, ~~ uden udtaler hjemmeværnets cjvtlkomll k' terede, fojkelfngsm. Prode Jacob sen, og det er mit ndtryk, al det m ~aar hett godt med tilmeldelserne. M lng Jyllandspostens psasfllnd om, 81 d~ lirs- kun meget taa tidligere medlemmer :d 11 og melder sig, er ikke i overensslem- nye mejse med virkelgheden. Nogle d o". 0J Sleder melder sig 100 pcl. af de oo, f gamle medlemmer hjemmeværns- el lor! foreningerne. l k.1 ro. ~.

13 tø mm fik to af de tyske Flygtninge, som ellers skulde seiwt af Sted til Tyskland. Tirsdag, i allersidste Minut blive i Danmark. Det var den 55-aarige Faarehyrde, Wi! d e b r a n d t og hans jævnaldrende Hustru. De var kommet i Flygtningetoget i Kolding, men da Toget naaede Padborg, fik Ægteparret Lov ti! at stige ud tillige med Schæferhunden Lenta ol deres Bagage. Hldebrandts har i 3'h Aar vogtet Faar paa Statens Gaarde paa Hanstholmen, og nu havde Landbrugsministeriet ØRSket at beholde Ægteparret som Hyrder og Hundeopdrættt're pau er af Statens Gaarde i Skrydstrup. Tilladelsen til at blive i Dan- mark kom i sidste Øjeblik. Lidt fortumlede. men glade forlod Hildebrandt og Hustruen Toget, mens Flygtningene i det lange Tog med ca. 800 Passagerer kiggede forbavset paa dem. Dilledet viser Ægteparret med Hunden, som reddede dem fra Flygtningetur<'n til den fran~k c Zonc.

14 ~~~~----- _ Nordfhy Hjemmeværnsforenings Thisted Afdeling nr :'~2: ::r r.ene: f ~f.'1~~;g ' ne ~ ;.dlem!j1er ::! Appel paa! ~ He",,.' Tondag den l. Februar Kl Lægd p.,it""'*-!e$f11~.s~ n:~briuge5, Jnen Hd:.:= Yaabe-T. T:: '.et!, "'n 1.,. FehT 1!! 19. Sekretæren. Vf:Ja:.r.~::g <i~6' ir~wi!!ig T;tne.--:e i Hiemmf'værr.et vi!...a til B~gæ:r:ng om _;ntagclse uddelt...le(; i:-1~:jk.ujne::r med ht.. re:~~ for Sagen er 'velkomne.,,::-.' givet (g Sker. ~,.<.. ~ ~ "..,

15 ... "1'... -,... ;;a:::j.tidig skulde de ydes et B0.r Dl:."tilsk-ud paa l::!t) Kr. pr. Bam ~. Det \id~ æt yde- u.t en Famije med to Børn - og det et' ~r dette Pristallet beregnes _ (F"nsætte5 Side S.) l. --.,.- efter :!kude de.r 'i".ære sat en. effektiv stqpp~ for de uhy,_ lljp!' 0de~gg-es... 1". som ufur. 3taaend!l' Folk pu:j. EP~n ml!d Mt.>flem...-..u.m n:n" gjort sig!!kyl_ di~ i Qwrfor d~ l:b-tori,.kt! )lindej:. "..,,." " lid d~a.rltgste i den ska..n.dill~v-iske :rl'a.fikflyvu i.ngs. 30.a.u-ige Hh;tol'ie. tdet dl:.' tre ~ka.ndina.llisk\!o ~ska. ~r ~ntes at ville lu et samlet Undo!l'skud paa mind$t au ihiu Kz Sel:c<kn.bl!ro.... har n.:l!.ppe )'lulighed for at fa.:\, dækjtet linde~ku.d.t;!t pa.a. andl?n ihaade end \'>tå Tiliku.! fr-.i Staten. hvilk.d s3.d.d.$,.""t1l:igv~ ~ l lllri~. F1L\ DET "O-';TE FLlGT\:-;CEHOLD~ AFREJ~E. Lejrew; Pvrtl" er aabnl'. Dll'c vt'nt~" paa "';ig:nalet til d"n.. id:4e 'lan!.. rur Toget l;kal bnngl' t'lygtningelh' vidl'ro! til Hjl.'m.laød('t " J"""r-.JYllnlQ,... ad... iniht,.'or, U.,hrminl t~l' Klztool l)cl" Flln.. l. f1j1uutt;.,.. "mn. h-, lur kj~rooj 1\ , T't'1 h.n t' O';n.1 11/(1' 11'1 ~hltl "",rn d.. Til -"'t' Pr." 'Jodn. l,..rn'.. l'ilcfrlllldf'l. Qlt'n 0111" ~r par.lt>..." ","e v po 1._' mj'od 1'.lo.k.. r, uc d.. ur rl.'l'ff!'lo.lar ""lhrl't". lu \rl~ ltn.o"l'j,,"

16 fi'ont/un J i nghh UH j l;nrmnul'd '. Ol{sbøl-larak Ul Hllerslev Rom Forsamlingshus H h HlJt''fllcv J;'Ol'Hll1nlillgflhuti hlll' r holdt GeOl'fdfol'fHlmJing. (l FOl'mnntloll,,J illl H R li 11 j' f (' n, VeflLCrf{Ull'd, flflllg(l~ Bel'C'l-ning, l t f JlVilkj'n del. fl'/jmgik, Ht. nwn \g l (ld~l 111. lmhr 011 tyrk Bl'll l{ rl'll OkH lm] J'jrcn og opfjj}'(' BH'111{ki'n liom U1lgnflkhhnL, *'lolll Op lllltll,i'8 lf J{tl88A'/l'e!l, 'Jlhcotllll' P H ti J f" n, HJ"" nl"v, vlfl~r. (ll T{ml/;\h,'holdll]lg JlfUl 39,000 Kl', 'l'li lhlr.yl'r'8cj1 gl\vttlut.'b Cdl", Mm'lin,l AllA/lil, 1f1l1l!',flov, Udllu!l' l' og Gill',.J" ml l{ulrtl'up l:1'w'h'j, J{fllHl,rujl, Qg til Ht viror y,1'llvn ljt,tjh RUl'! f{,"ltlff1l11'cj, Kj,,1 HL'U), og MildN (;o,likk'j, 1</111 ' R' UP,

17 r o " ~~... ~... ~.....-::----=::--_:.~::::=...,. :=:-:-:.==::!:::-"'!!~~=:. _ ordtby mdkalder herved samtlige sine Medlemmer til Appel pau Realskolen Torsdag den 17. Februar Kl. 20,15. Lægdsrullehetegnelse medbringes - men ikke Vnaben. Vejledning anganende frivillig Tjeneste i Hjemmeværnet vil blive givet, og Skema til Begæring om Antagelse -uddeles. kke-medlemmer med nteresse for Sagen er velkommen. Thisted, den 15. Februar Sekretæren. -, 1 ( ~

18 lde t, ~ ~ er Nordlhy hjemmeværnsforening - Thl.t.d afd. -,ndbyder herved samtlige medlemmer til appel paa real8kolen toradalit deu ~8 J"r- 17. f, brust kj. 20,15. Læ2dsrullebetegnelse medbringes, men kke vbaben. '-_ Vejledning angaaende frivllig tieneste i hfemmeværnet v blive llvet, 0l r skemu til beli:rerlng om antsjizelae uddelt. ar g. kke-medh mrner med interesse for Bagen er velkommen, (482( e--"-r THSTED d. 15. februar Sekret.ren. Bed NJe' Jaen, RøJle l, d. e ol et.f mø, ben Offentligt i Thisted. Alle indbydes til delta2eløe et offentligt mode lørdag den 19. da. kl. 20 PhB hotel.,aalborg". Folle.tlng.mand, g.o... W E K O P laler om afvikling af restriktioner og rationeringer og om handelens forhold det hele. Folkatlng.mand F B G E R taler om Danmarks slllllng til nordl~k fonvarsforbund og 8t1 E1nterhav~unlon. Thisted købetade køn.ary.uve vælgerforening. n. Snedsted husmandsforening L0rdflg den 19. februar kl. 19,30 pan gæ3tehlemmet opfører Hundborg hu' mandøforenlngø dilettanter "EN SØN VENDER HJEM". Skueøpll 6 akter. B8~efter en øvlngnm. (472) a tyrel n.

19 .,,"~,., ri!, -"","'''.,' T.ull" ",......,..".,.,,1... OM r' Wlv"rnd..,nl,l nllll,hl1l1.'u" \~1 t.ur"hu,' f ti.. k"ll1nl' Jlu fir-lim Thl.l!!'d dun n' tin "'~'~ ru [ h!..dtu d luln.url hh' lt'ol'" ~_[.'" 1" 1,~.. nd.. V' no",..., N "U fir,,,,.. hhrvan'l, '' clrll 11~'''V"(t, Oll <./',r hl,1,1 wl!u'",u ku.' v"r.. H!~k.",1,1111' ru'«,,rt' " komme l'",,,t" lt' dflul~ no,,kr 1.k. ()~. h'l ",.,,1 hr/all u"mlt'o<ll',,,. lh el ~nm.. ndl'rll(l 1.11 hllll.1 ~O''1(',U, l,h ''''M. f,. dal/t 1/1'_11',111'.'1111' 11., doll' "1'11\ 1'C'11r dl! 1111:1111''' '"d.,'rl, 1111'11 (l'l m.n k.n 1m m."'!!" (lnl"" kølll' Ul1,.~, Nnlll:t rl tll,..,u' )' dl' kkr "",_C' "'runr. Undr' NmMt'll'lj' u'o h"",.., to! drl lom 1'V1 /nl'l1fna"n, rhl~lrdb()t'rnl'.k.1 bl} [rltl vrl lvn, (R l.n 1."'1 kont'nt' mlod 0ll,.. dr 1m., Ul' rl1 ' t'n uø"," t l'o v."lla 1"ultlplfVrl~l', l!t'n... r u- 01l~U lor ~ ha... \' lom!'n!., lfol ~()~, <11'11 drjllll" frk', <n "'1'1111" lod 1'1!!rl '1. rhl~ll'd Bill' 1'1 d\'t "'~ «,rrr 'H!' /lotlt'n ruml.hr... lld,.om 'Ol O,nlende'.!' ~" havl' ""lil'o,,,_ r.nonlel't".1, men "for trbrjllu P'.., Thl.'ednphnldt'1 l" Pli ndll' (nlllbdr, kln bydt' 1)111 ro n.vt' d. d, h81 ". T'. h r "T 11('1 '" d, Ylrrtl,'nrl'olnJf. 1111r11"'fJ,kl,1 Hrl l" ' ""J!. lhl.lr,l, "J1ly~N 1""'/'11' ny'1 ", o. al U'!ludl N.1f',Jt' "t... r~ndt' hlrmm"v"'ln hl"t'd "r h lur ",rldl.111 rlvlllll(l ',,,,.,.,!, Pli.nlhll~"'k'~r"" "114 lfllr! 11,ltll... ndf!".. lnr11f Hn (.<), 1U1f1"1'.1 vlf" Od 1/1. :::: lild, nt'll ",rnfl., V' ~"nrfl.ndlt'.t'drf. ~.f\drr /118n."lU 11th!li hrl, u; fly.llfl yl.l" d" ~; n, Ull'd\'rltl'l'ln' om ".r.ldtl V' h.~".1 la,,'arr. d"r ~kl' val Vl'd 'n marll npl.. ar. No/o1lhV ",.., n lnl ('n n N. T d 17 Frelsens hær paa restauront, Hvord.n Yilln,n n,r dl'nnl! T-O" rcmunum dt' 1 blmu P'l'l'fO' hil" Din muk har of'lrvl'løel. '1'111 rir nm-k, vl'nnel ra.,1 t'1! flv l('d', 'Onl øl,n,m!'! k," havl:' l1/tdt" nl. r. S"'frrfw, hvor tll'vll'~ tllfn h., nnrl mentl hhlndr.>lle hlt'f.f t.n Yt'l1drlft(' lu/ al h"",'yt' ~1t'lr. lil1/otlysle skod er. O,mnr mand har nu Danmafk 1'.la m!"!,...","" p~ N. <lcc"'~t"l. rrakllu/rl rll t'nkrll,,"l' dret hllrltul'. 11.'" tnl' (l. f'rh l\flllll'_r, Drn tl" ud PDA,.1 "el.ef~ol U",.... k.t>~ '11"1 110"10 kr.. ~Q,l'rF,,~ dall" mp", uhllt'hoi: bib'! mn :lwo n..ltt'0wt'ln,lrurnu'!1l.flrilkr,.,. Fr. l.. J. lltll~, ""bh~,.'rd, Ul \r. 'OM llli rul U!,n'", hor l' ),,'u. 1'",1'''en, rr,hb!:rol.. d. k"bu"'n w.,nlt'llt' f'1! amlro U", ",,oi", 4000 k~.. vurd, 'htll"lll1 1$00 kr (lild "t' t'r Vini til. 11jemmeværnet. (J illllulnlnr 'jljll'lh'o Thl~('J. T

20 l"; (~r; ~~r "~';'~B~iaThlsted kammer''''', kun[je HØJ(, ",..,.u alge, og el tllsv8rende lnlal nordmænd ved al lociali.erc virk80mheder,\prttli' _ el to vil komme pall bcøeg Thisted dog ol der ~ agsall i el konllelvølivt Skien cr beliggende ved noget _-.::. ' bo.,,, """'"'. o, 15 pu- al N/)!gcs bl'dlle rjskeyllnd, spe' "d"m "" "CO""""" ",d",p'"'' H'" " p"",',"",..,,110', ldlo del væ,entllr,""~æ kun været beøkaarel ng, Thisted, oplyser [øvrigt ovcr S~yd'UP,,'., d.',m " 'omm' p..,,, " "... 'o" "m.11' i'",.. '.o" [Ju\lær~nde "hy,d''', 1ed d",nd,,'" h~ h"kerl eller de dejlige norske laks hjemmeværn Thistec! ophold HaOll h."vede en ndes Det hat været belal! svimlende har ~ætle, meldt <! frlvilllgt 81 [Oll dth!! m~n og lilbagctlukken h!værl::'l', efo sluel bt'ab al englænderne for blol al Pra landdl!lrlklerne lore dog val pu bedte lo d med leloo- komme H_ el ke nogle fu ligger ligeledes underrelnlne om belojkninj,!'en. vil Olidlulid a: ".",,, do" Tb."d"'''"' hu 'o, ol" ""'"'., 'd,11", D",,,.,,' Am,dk<, h'o, h" m'"''., ~i"rre!nnem næppe de riglige redskaber, men lald, som m.n mener al bllye opgavtr \"olcr pb ham. drin,,,. mø' k.n '"m,"" '""",.",p,,".nd" """. "",,, m.n Hø' h" " om,mu'".m' sam. dlue i Norge el er lune hos de allsaa kke 111 her, og lewi g! ",rere, og de danske ldvan lli. r 'kk, "",,, """,,. U,d" 'ol '" '0'. N,,<"OP','''' 'o,., m...,,,,,,,n,...yndi.h'd",;,.,.. ",',' < "'0 ","" " '" "m næ"" m",'n"n om f",.d",,,,,ol,o< p" op' " h.n f...,ll.n." 'pfyfd'. at Thistedboerne skal bf) fjeld- gøreiser der kke vat alstullede. ";'" h,". o, m.n ",O< ko'''''' m,d V,';n g,n".""mll n d. 27 v.,,',de d'o sorfe k.1 om bil 0, og bllade tor al de klin laa en usæd maris opleses NorOlhy hjemme- sammenstødet? o,... er m'" en v8nllr '0' naturopleyelse, " hm,,,.,n meo '" vel " værnsforenjng. ' g,,',"mldd.g "d f6 ""0,,,,,. Frelsens hær!æ/i:et koge den dejlige luks, der ventel skete i del farlige vejkryds i ',n,o. S'O"y " "mm",".d m,,m nter. Thisted amt er der desvl!he' pas restaurant. o lastbiler, den ene ra Herning, " ",. 'kk.,æ""" '''''''''', "m '.n ",m,,,,,'bo'. me~en Sk.n' 101- nordmændene kan have ttvordøo vil mad 16j!e denne farten kun var rln!!e O! t)llerne.,.,. 'o<n',"" ", lo,n dr',,""" m,,' ".dc, Ved "mm",".d, pa, al ThlateOopboldel!! pu rcmgllogsmallde i Tblsled? blev chaulføren i Aalborgbrleo lindre omrallder klin byde pa Prelsen3 hær Oanmllrk har ~!yngel ud af bilens førerhus, men oplevelser, lom de norske venner faael en ny leder, som stammer hiln sltlp med ubelydelige s.ur.,o< ko' hm,'æd'.,.,.. S""'" hm b"æ"',,n "" Ko<',,,,,,dcn,h"del." en,," tagel mege1 frisindede ideer j 110' kb! lebel over vejen lorao hans n nye ag d. -andsbo< 1. Andel laglerlernes landsnolerlng lall18llttes dao!; til 324 øre pr. k~. Væ~t~rænBe kil lel!;lel væs(t. Ulldcrvæglt!fredral!: &9 i.-5:) ki! ti øeneya'. Chr, voraf lallel g 20 Tinglyste skøder. H Era amedeøveno E. N. Greae"".. unsnnp.! l:arlner O. Bech Andeucn, H!1enlev, kubelum 5000 kr.. yurderlng' sum 2100 kr. Pro Ole J. Bunk, Pebbcuted. Ul Kr. Johs. Pøderllen, f'ebbereled, kllbeøum 4000 kr., vurderlnguum bod kr. Hjemmeværnet. Ood tilslutoiog ii appelleo Thisted. avde Thisled aldellnj{ al Nordlhy toel hjemmcværnslorenlng afholdt mod aftes J den Ramle realskoles gym,!: over nl5t1k~al en a ppel under!llor til r roel Qlutnlng. Top- POlp8Rter Sleen PbiRer Øland ~:!J~~ 1il8 V her en række wpl Y Sl\ i ~ge r orr: deo nye hlemmeværnsordnlng r, der som træd r kraft. april. Naa; gamle (itlmle hjemmeværnsrolk melder ~~yi;: sig paany, inddeleø de t tre "fup'.h"" p,',r,!8aledn al ment!!e Skal & le 24 11mel' y O yllet. menige l 50 tlmel~ ~d~ea:~.',','. apro medens menge fil sk f ' Thi. lfla hl. B Ronnl"m 'et ttl. P "mmeværnets irund'kole. for Brun., all.lør i ar ' Leo fo~~l:::~~~- Uo:al~~~ ~::~~ere v mere. nogfl O,, Aztt kabet, 5 kl. uret, : luler henalglen.1 hj værnenf' remudlg kal brl emme vendelae lor al hverve sjæle. bu, ag da synles den ra..-el Denne mand bar nu DanOlark grøllen betngtede ham S under praktiseret en enkel! af sine deer gl, bemærkede han L en pas Den gut ud pa, al relsersol. sagl'rrfj al kallen vat varsel om daler med aalmebog. bibel og el uheld Nu er han sikket lot strengejnlltrumenler aflægger beo alvor overtroisk. gør paa resluranter lor al give gæsterne en anden underholdning, end de er vanl lil. Restauratørerne bar overall lukkel døreoe'op for frelsersoldaleroe, 1liC esom publikum bllr legel 11: 111 [mod dem. Porkynderne selv er overbevist om, al menoe5ker under disse lorbold er modtagelige lor guds ord '0 gaat det løs paa restau rbnt wmarke dsh8j[en ~ Tblsted Ved 22-tiden ankolllmet ObeS' løll nant SchouLltseu ml.'d 5lne &oldl:ller, der medbrlnrer shenl!:e l nstrumenler. Der v blive lun Ret, læ~1 mual k,.underholdniogeo op og spillet krlstellg bliver kke ~: l~nr varlrhed, og der sker ikke re le henvendelse til ~æelerne ~t~"'rel ~kal elvlkles ni stlær: R som muligt. Paa, programmel aar de kendte ar: me t lære ulmer B orneho R:e OR pop Ku u n en dlr, el ølebltk d i!on' ena,om soldaterne.yn8er 111 si R, ak kompagnement. renge Pia ma d f liges op Faarehyrdco skal Ul ~m.r'k. tlvl1llg illlslulnln n, oreløblr' ved Olln '" la8tchyrde/ Hilht'lm kke eluekkn u1' ~en hvil danne Hild b Y~'re deller. Som [('dct ~ ;~~~~dk.'. 'idii: ':ie~;i" d:r.om nllth n i el onvatemini.ml hulh.,mmfn mcd lin overolllclant Vtl.eSntrlct Udpeget tu a~1 ::, ~hli'ctl und bl"... lalld Bopæl Thl.ted,h" lller rlorl H T ',te 'YRhuu\lt-llon S k Y: nd nu e niereli t NQfdlby J del,e ii t ophul'd,lu,i,.. l emme. lorel.bi" l ~ l Ollnmllk () m8"nedtlr l Hit! hlu!.'le, M/-ilO kli!. O øre. ' Overv({'j;!tsfradraS( lor avln pal kr og d~rover 10 ore pr. kl'!:. lærer Arne Nistoeo, FeDsmark ~Slldl!;'ule prø.>mla Wellet':n":' d unkll"enca om den bed_te boa~n ral LellO ml'd anmru"ln f \\'ll1ard M... lte'. ev " _lærkt. - "" ~ ", H 1111 (lpf._ - me lin thl'c!k ru 1l.1OO kr. nandl' Køb hos de averterende lull f..:v,~, Niti,hyil -, '",,,,,,

21 ,.,. de e ee cr ef ts F'orsV'arl'lviJ,jell i Thy en Realitet Oel' haj' ajrrcdc ml hlt ~ig mange F'rJvillige til lfjemme_ v::crllet. ( '" ;amt flere lkkc-medlemmer, som., )artcn af Medlemmerne bal' haft.1 >aa at blive optaget i Hjemme_ b 'en skal nok tage de unge Men. ')l lesker, den hal' Brug for, siger P Nordthy HjemmcværOSfor. 1' njngs Thisted-AfdcJing havd( [ ndkaldt til Appel paa den gam. e' e nealskole i Aftes, Der Val, nødt henved 90 Medlemmer f r l! Form, for NOl'dthy Hjemme_ l) rærn, Steen Fibigt>", Øland, fik ~ n Redegørelse for den nye: b jcmmcværnsordjljng. Største- 2 r 50 ØvelseStimer, og de vl kun n 'aa 24 Øvelsestimer om Aaret j ri let nye Hjemmeværn, Hgesorr f\, le kan [øje sig nogenlunde sikr( D 'ærnet., ", Anderledes lgger det [Ol' de ~ ~ ) nge. som søger Optagelse. Hæ. :':)e lekretæren i Nordthy Hjemme. H, 'ærnsforening, Landinspektør 1 e l' i n g, TJ,istec1. D, }\lle de mødte ved Appellen i Pr 'Vtes fik udleveret et AnsØglingsskema de om Optagelse, og de!b leste udf)' ldtc det med det samne. væ Man regner med at ca. 100.kc \1and af ca, 110 aktive Medlem Tier i Thisted-Afdelingen melder dg frivilligt, hvilket maa siges af lære særdeles fmt. Rapporter 'ra Landafdelingerne under \'ordthy Hjemmeværn tyder paa kon lt Forsvarsviljen paa disse Kaner er en Realitet og ikke bare :fen Kol ~n flygtig Tanke. Der er nemlig,lierede mange, som har meldt han :ig frivilligt. AnsØgningsskema met 'rne skal være indleveret tl de mar okale Ledere inden den 20. ds., staa >g senere sendes de tilfreglonen, Kris veru ~.

22 - - tyske Fa fra H 1m r o n - l - - hans skal Det har vakt Opmærksomhed, at den 55-aarige FaarehYl'de Wilhelm Hildeblandt og hans jævnaldrende Hustru, del' hm: vogtet Filur ved Hanstholm, og som vm" med det sidste Flygtningetog sydpaa, i sidste Øjeblik fik THladelse til at blive i Danmark og kunde staa. ud af ''oget poa Padborg Station med deres Schæferhund og Bagage, De skal jo være Hyrdel' fol 400 Fanl' paa en af Stntens Gallrde i Skrydstrup. Mange hal' lmdret sig over, hvo'fol' re til USA lletop en TyskCl' var blevet udtaget til dette Arbejde. l\1en Hildebrandt. og Hustru [allr ikke Lo\' til lt bu,'!? i Dnnmark, oplyser Driftslederen fol' Statens Jordlovsudvalg pall. Flyvepladsen, Sagnerallilsfol'mmtd, Gmndejel' Therkel Jensen, ~ Utdnlguard «, Shydstrup, OVe.rfO' JlJyd:;ke Tidende.;:., - Deres Opholdstilladelse gælder kun [flt" to Maanedel', og til den Tid udvandrer de til 'USA. Hildebrandt hen i Slh.AU1 pusset. de Fan!', har, sknl vogte i Skrydstrup, og hun skal oplære en gift Dansker, som Cl' anhlget som Hyrde, ligesom hnn!; lhmd sknl oplære en HYldeh\md, del' el' købt i S\'cl'i}(('. ~J d g p~ u D -

23 FaDe til Forsvarsbrødrene i Sydthy. Far et Aars Tid siden havde De danske Fors'larsbrødre for Sydthy Bortlodning for at ~kaffe Midler til m Forerongsfane.. Nu er Fanen købt, og den,,;1 blive indviet ved en Festijgfied paa Morup Mølle KiO Lørdag den 12. MartSh Tilmeldingerne til Hjemmeværnet. J/edlemmerne af Thisted Afde lingen af Nordthy Hjemmeyærn var i Aftes indbudt til Appel paa Thisted Realskole, og ogsaa andre, der kunde tænke sig at gaa ind som frivillige Medlemmer afhjemmeværnet, var indbudt. Formanden for Nordthy Hjem meværn, Proprietær Steen F i b i g er, gaven Række Oplysninger om Vilkaarene for Optagelse i te tag ve( sø nu; ler - 1 G E h'

24 . Hjemmeværnet og opfordrede stærkt til at slutte op om dette. Efter at forskellige Forespørgsler var besvaret blev der uddelt Skemaer til Ansøgning om Optagelse til dem, der ikke allerede - havde afhentet disse. Skemaerne skal være indleveret r) senest Søndag. Der er iøvrigt alle rede kommet mange. g 1 l

25 møde arp kj. ullgt, er og med r vjlle ngen ende tage, Haosled-kraoeo paa rejse. Gigant-kranen, '0'" iyskerne ' benyuc::de ved monlerin/li:en al ka ' nanerne i Hansted, er blevet neej..! brudt af el ipecialmands!.; ab, o'! i 1 morgen tranlporlere, den til Guld / ager ved E.. bjera, h\lor den ai. al tagea i brug ved lorsen 1 elllcn al nogle tunge kanonrør ~ om ikal l lil Norge. Rejøen iii Guidoser bli ver foretagel pa. en 24 hjul. la, t vogn, iom i morgen larm id dag Baj passerer gennem Thisted., l f

26 ~ Hanstholm-Kranen kommer gennem Thisted Kranen, der kom hertil i.julen 1947, skal i Morgen til Guldager Den store Hanstholm Kran, som i sig selv vejer 40 Tons, men med Blokvogn og alt Tilbehør kommer op paa 85 Tons. skal i Morgen tidlig transporteres afsted fra Htmstholm og vil i Løbet af Formiddagen komme gennem Thisted paa Vej til Guldager, hvor et Pal' store 38 cm Kanonrør som omtalt skal til Norge som Led i en Byttehandel. Pau J-anstholmfortet udtaler Maskinmester ]\f ø 11 e r overfor "Thisted Amtsavis", ilt den store Kran vil blive transporteret. ad Lande- i Julen 1947 kom hertil. Dertil ](l'æves en Lavetvon-n med 12 Hjul- par. Kl-anen kom hertil fra Guldager, hvor den brugtes til at flytle et af de stol'e Kanonl'or til Tøjmuseet i København, og naal' den kom til Hanstholm, skyldtes det, at dette var det eneste Sted, hvor der var Bevogtning, og hvql' del kunde tænkes, at man, kunde!aa Brug fol' den. Kra'nen kol't.e, som det maaske mel' igennem Thisted i l... rol'gen. vejen paa samme Maade, som den Hol-. g vil huskes, i Sill Tid fast her i Thi- sted og senere i Nors, hvor ARfallen blev pløjet op. Det vil hlive interessant at se. hvorledes den komt l

27 Vognmændene fordømmer Revisions.. betalingerne Skarpe Ord ved Generalforsamlingen i Thisted Thisted Amts Vognmandsfol' ening holdt Lordag GeneraJforsamling paa Hotel "Phønix'" i Thisted. Formanden, A. K a a g a a r d, Hørdum, aflagde Beretning, af hvilken det fremgik. at det var sløj t med Beskæftigelsen inden for Faget for Tiden, idet mange Vognmænd ofte i flere Dage ikke er nu ved at forberede sig pan Som i en af de s mukke gamle Gaarde. -»Aah, Ftue,c HVurede Assistensen konverserende, Jodet er nok Bom el Ud tryk for Hurtighed, Kraft og ndsntli.c.na.n, Mndan. Tak sknl De hn\ e. Jeg var bange for, at dfot havde Rt>lution til den mandlige Egenskab nt grul pl'æcifl hjl"mmefra om MOTgf'nCn ng kommt> lige SØfl pr~is for fjent hjf'm om ALlene". - - hal' noget at bestille. Foreningen har for Tiden 102 Medlemmer, hvilket er en lille Fremgang. l Beretningen udtalte Formanden sin Bek1agelse af Dagbladenes Behandling af Vognmændene, idet han mente, de var ude efter Vogrunændene konstant. Han beklagede videre. at en enkelt Zonegrænse.lnmde tolereres i hele Jylland, hvad nemlig bevirkede, at Varerne fragtedes til Thy i fremmede Vogne, og Formanden mente, at den eneste Maade at komme om ved dette paa, var at hver Vognmand fik sin Eev-illing. Regnskabet balancerede med 3186 Kr. Til Bestyrelsen genvalgtes Formanden og endvidere Chr. Plougman. Hvidbjerg, og Oscar Lynge. Øeterild. Til Revisor genvalgtes Chr. Jensen. Hørdurn. Drøttelse af Revisionssagerne Om Revifiionssa~erne udtalte F o r ma'nden bl. a: Dette Sporgsms31 er meget mere alvorlig, end Bladene skriver. Kun 4000 kommer hl at bewle tilbolge, skriver de. Ja, hvis de 4000 hrvde tjent de lol"stc Penge, skulde jeg ikke sige noget. til, at de skal dele de 40 Mil!. Kr. i Tilbagebetallng. Men det er besynderligt, at RevieionlOuavalget sknl ralde over 4000 Vognmænd.som gennemgaaf'.nde hul' levet et ordentligt Liv og ikke brugt Pl!ngene. Jeg beklager. al Hf'vlaionsuh'i11gl'l hal" r;ct lil( KAle pua disse ØM de skal snas ned og ødelægges, drives fra Hus og Hjem. medens andre slipper. En af vore Rig:;dagsmænd i Thy..-ar med til at fremlægge denne Lov pm Rigl;(ingen, og jeg synes,,,"l som Thyboer maa skamme os herover! (Her') Er det en 14a.ade at hjælpe da.nske, dygtige Mænd pa'? Vi fik Besked ar Regeringen pan at køre for.de fremmedeo:. Chr. J e n s e n, Hørdum, udt.alte, a.t der er ingen Udpantningsret paa en Ejendom uden Dom. og det skal vi be- nytte os af. Loven bh~'er misbrugt. Det er mærkeligt, at ~-ore Folketingsmænd kan finde sig i at se paa dette. Jeg siger kun: H"\'is Folk "\'idste. hvor stor Sorg og Elendighed, der komme!' o~'er de Vognmænd, som har haft noget at gøre med Revosionsudvalget! Jens Vestergaard, Sned~l.ed, forklarede om "in Sag med Re\cision:-; udvalget og erklærede, at cn Vo~mandssag ikke kom længere, end }{t. visionsudyalget fandt for godt. Pel.er ){ i k k e s e n, Hansted. fremhævede, at det ikke "ar ga.aet ;:all galt. hvis Vognmændene havde haft Rcg'n ~kiiber at kunne fremlægge for Revisionsud"ulget. _ Man kom i den Forbindelse ind pm Sporgsfllnalet om Fradrog af Udgiflerne til Bilgunllni, hvilket foranledigede Dirigenten, Johs_ K r o g, Hørdum, til at sporge Medlemme.rne, om der fandtes nogen hennde, som ikke havde kobt Gummi paa den sorte Bør:-; under Krigen. Chr. P lou g m n n, H,idbjerg, oply ste, at hlln havde k.0bt Gummi for Kr. og f;luet Kr. trukket fra. N. C, r e d c r s c n. Hundborg, Chr. Jenscn. Horoum, reter Nielsen, Skjoldborg. og Peter M i k k e s e n, Hnnsled, n.>ltedc en Tak til FNman den for hun" ~tot\': ArMjde for FOl eningen. (Forsamlingen Tejste sig)..f o ' m n n d ' n inlooegik 1"' Mik kelsens ratl.~tnnd om, al det ikke \ r (For\...'W!ttN Sidt' tt l,

28 B- Den dt en t. t. 'en lts el' a i1- ke p- dene (Fortsat f ra Side 5.) ganet S!1a galt, hvir man huvde hot Regnskaber a t kunne fremlægge, og hsll fremsatte nogle pel'sonlige Bemærkninger om P. Mikkelsens Regnskabsf(lrin~. P. i\f i k k e s e n erklærede. at man val' nodt til a t rette sig efter Loven, seh'om den er lavet med lilbage".;rkende Kraft. Han sluttede med at sige, a t han ikke kom mere, san længe Kangaard var Formand. Under den videre Diskussion sagde K all g a ard bl. a 'l at man havde droftet, om Revisionsudvalget benyttede sig af Stikkere. Det '\-'tu' paafnldende, at san mange store Vognmænd s lap S3!l. billigt. Jens Ve s terganl'd, Snedf>ted: Priva tbanel'1le gik godt under Krigen, fol'di de kørte for Tyskerne. Hvordan kan de i Dag komme til Stal op; Kommune og bede om Tilskud? Peter N i e s e n, Skjoldborg, ankede over den hoje Benzinsknt, som hun mente var Verdens storste. N. Søndergaar d, Hlnsled, mente, al det mantte betragtes som Fremgang, at. Skat.ten blev lagt. pan Bruttobelastningen. Chr. J e n s e 11, HOl'dum, betegnede Stemme Snmtnle Sled. at. benægte. ()\'el'hoyedet havde, rundet Leirer skulde tilbydes Pengene Derefter afhortes den omtalte Fabl'ikant, der oplyste, at hun hal-de kendt Leifer frn Studenterdag~ne. ~g nt Lejfer havde været ham bchjoolpebg med mange Ting. Hnn benægtede. at Leifer!=ikulde hnve 10,000 Kl'. for al skaffe ham et Pas. 1<'01' i srul Fald "ilde hnn ikke i Dag have holdt Haanden over Leifer. '1 Han havde derimod sa.gt, at han V1 - de stille 10,000 Kr. til Leifel's Disposition, fordi han vidste. at Leifer pau et meget tidligt TidspuQkt \'ar ~aaet ind imodstandsarbejdet. Memngen var at tilbyde Lei(er de 10,000 Kr. for at \'ise Taknemhghed overfor Modstandsbe\rægelsen. Anklngel'ell erklærede i Proceduren, al; det Punkt. Sagen drejede!-.ig om. Vlll' Sporgsmnalct om Leife.r~ Krav pnn Erstatning. Hvis det fa!" lua!', al BenzlllskaHen ~om ('l "Lommetyv. En {nsl Skat '-lil' meget bedre. Nic. N i (! l.. e n, Hurup, mente ikke. nl man 110~enl:linde fik en fa!'lt Skat. Lei for tua E" - le K

29 'TYbkerkraDeo slap eeddem Thisted. Den.tore Han.ted kran pu.e,ede, fo,middal! lennem ThlOled e p.a Hj t;1 Guldag.r. D t kneb al 11.. den lanl/e lavehogn manøvre : rel flenn.m go ferae og al ond;.n a færd.- var.1.,dit', hvor kør e løjet 1-. k0m rom. Man "liner med al ~. nl' iii Ringkøbing allen.

30 .. n i4h tn ltle 1!1 Uy(HJetr""-'" u._.~ vidt bt'skt"d OlU pcoblemnne. ok ~~ HJommeværnet 275 ollt'r ~fta ~tldt som Umt~ cot.'dlt>ttltnef al hjl"'mmf'v!l!rneol.. fhlst,'d har meldt sl~ til hleman mrværllrt ~ltef den ny~ MdnlnL':, lis 00 l? r _ r _ l~r tr",d.r kr.1. april. Der vt"nlt!'~ Snart be!'øit lir H'Rlon!' chelel1, kaptajn Mt!lt'f, som v huldt~ ell koflft~fl'nqt' med hkmuu'l YtNUtts f'def~, <"l N)" sleoald~rfund i Thisled. d. Und"f.;.;.;.. dt'( fqrtutlt'.... ):fovt"srbrjde.. tot'f' 0111 beg (Wfl eflt"1 ro ll' sog St! ~ Po,. ~rr fton

31 "111'- ko, Kæmpekranen kom fint \ l' r, " U~,, " "., 11. gennem Thisted..'Jan maattc dog foretage»)omgaacmle Bevægelsen pha.i\"yton og Storctol'\', ~lr,.j ('l P:u19ki'T \,,'d Hattf t gik rm"f! L:Jn l'fjr,.ivogrwn kom for.,i,: hetydeligt l( rjl'o.; med TrUl!_ lnl\vt f\ f. \.'nstrp Sjdp af ~y. JlorlC'n af dfn!>lorr' lo Ton.~ tun- torv,!\.an olm: lloot ti lt ipn(je ~r(', ty' l' 1(1';\11 (1',1 hnst.<>dfor. t!'n fa o.~ lafh~ dc'n kurl' (f(~rn og \" \f.t, dp!, i /lag paa H1okvog'n Bkul_ clrrl ftrr ~.ll:ag(', lina. Krnn,'" kun- S- dc' nhn.p(jrtrr(~ 1:1 Hillgknhing dr' pas~t't('. h:l tog hl/l\ed et sl fol'!t101'gl'l1 a' hh\"(, op:itill(>l j K\'ar~(;nltid, inden Tmnliporlt'll 1'1 (~l1ld:l;:f'r mrut"!}l E.~,jl'l g,r' kundf. g-aa v,tlere og Mrllcm \ "rol f:. Jn K'u_nell i lt'c'('111h(>r tid('11 var al Færd);!!'1 0\1'1' Nylorv r!j7 bk\' kort lil Hilllstrdfortct stillld:-et. nd gpnnc'1ll BY('/1 led- k Jla,t SlUllnH' Mua,!p, lilith' r!pl SaR'r!",::; Tran:,:porLcn af O Politi_ ly 8 \ " l f:ut J!\"ørregl1u(! ThL'i(.;J og hcljf'"tc, og Slad"ingen:oT lhum_ "ptl'll'(df> Fa:r (i~'cll, TinPT, og gu g, tf':] Ol.sen fulgt.e yderst inter- i~ \' rll' r' kort.<- dru " Hltxw" \('ri r!'st :"'l Larvtfods\'ogncns og FOhn af \'(wlbjng bkke Syd Blu;,xognen~ ](oriscl paa Gadeine, ul e f,jl'\/11 'l, En '/y.,dt"r korti' dp_ uel' do.?' ikke 6a:l url li) al han li il' 7;Jngo J a"v ~J()J:"..,~-nrl\,.,om træ"_ t;1~h \æslnt.j:g Sk:tdc. Transpol'_ gi ij "'" BlokYt"':lrr" fort!' i!l~('/l af ten, -')111 o\"(naredes rd 1111lllgl' rlp hn "'e r.! m1h H' \':tr 1lf'll fol'- (Fort.,ættcs Side 3). h, truli~ 111<, a1 v"(' r!('n, K"U 81,011 l.1 hr',lltf>s i Guld - J.gt 1', il/- dp" h ' fra )(111 ~f'jldl'r.. f _ P;tl" Ri T y~k,'1 HP!! 'rkrludll' :18 Cll1 Kall');U'r, ~1J11.':' ll!~" k,i hav., "'Jm i Lcd i "/ V'llb,'n- llylltlhan ri!"] 1111'1 1 J 'r/llia! ". Tur' 1/ fra i::~tf d til Thitltl,tl Vand/' 1':1. 'l' Ti/lil' o~ fnl'lth U"'ll tll/"!'.' l'hpld, 1\1n/1 hh v J1(jdlO1': ~:r at hld., ',lill. f il!.;urt 1';(" da arvl'(ud \l'~llf'111 J.admrat,l i"11l1 j flll dl'l1. Vf'r! lfj,l!,'j''~" V:' 1l1l/] /111.:\ 'l ti] '" h:("d, og' d, i «hm'!'l! lir!. ka.,! d. r flv'l'v,gldl Tran porlf, V' j n,1'w: l l': lo t paa, Olll d. t dl l/' (.;UK./n/d., )'kkl at lonmw g,.rllll fil d, l1,tlll' ",' øf 'inn u',. s; 'ti, \,.f,r'/h /f"'f-' 11 f'j1! r " g,' l" UK /1"rt. (lit, "~ :::==== Duktor paa Tændtr. "n r ~ p b 11 t l, Grønlænder - h! P: 111 ej l' 11 n 11 l: h l.',,",

32 - - - æmpe ranen. (For tsat fra F orsiden)., Thistedboere, kom let op til Store Torv, Tl1~n her \Ovede llian ikke at tage,let skarpe Sving fra Tor- vegade op i V""tergade. Man f!hts>!tte et lille Stykke hen i - J ernbnegerle. Her blev Larvefodsvegnen spændt fra og korte, ned o.mkring Havnen, hvorefter den ule" koblet til den aneen Ende,i Blokvognen. Det tog wmmel~b lang Tid, inden Transpor - ten kul.de fortsætte op ad \' ESter ~ gade, :'fan ha,'de næret Tvivl 0111, ~ h-'-<ln-i'j" det t<unde undgaas at ~ molestere nskildplljderne" pa:!. St3re Torv, lnen man passede godt ijall, ~ Jer skej" o\'erho\"odet in~"'jl Skad" Laf\'e.fodsw)gn~n E>r en af Ty ' skernes eftcrladtp. Ven \'ejer ca. 17 Tons, o;:: an Blok\'ognen med Kr.annl ~.(,.!(,l' C Tons, e-r upt a_+ 11:\ i'll Trant:.pot't paa Q\"H" 1 )0 Ton_. d r i FormKldagstimerne gik igcnn'!fj1 Thist o. l -

33 Alle Hjemmeværnsfolk i s t o n, g r t Nordthy har meldt sig Meget stor Tilslutning til det nye Hjemmeværn. i Nordthy NOl'dihy Hjemmeværll synes man at nære >l:il01' Tillid til del nye, lovbefalede Hjemmeværn, oplyser Landinspektør H e r l i n g i Dag overfor "Thisted Amtsavis". alt Fald kan vi af Tilmeldingerne ude ra Landdistrikteme nu se, at san at sige abe de aktive har meldt sig til det nye Hjemmeværn, 275 Mand. det vil sige jall ' Og det er glædeligt, saa meget mel'e, som man andre Steder scr, hvol' tilbageholdende d~ gamle l HjemmeværJlsfolk el', Endvidere - har man ndtrykket Hf, fortsætter - Landinspektøren. at adskillige. ~ som ikke føl' hal' været Medlemmer, nu melder sig, men <li!lse Ta.1 har vi ikke rede paa endnu, men V har modtaget nhll1g'{ FOl"c- 8p01'gsler. lovrigt faar V i den nærmeste Fremtid Besøg af den nyudnævnte Regionschef fol" Region T. KriDli~ naloverbetjent, Kaptajn JørKensen. Horsens. :lom vil holde en Konf":! l'c-nce med Hjemmeværnsledel'ne l T hy. Hof-. " _.,,."..,.,. ', Kvinde Hjemmets Finansminister _ 'ol St.ockholm. (RB) Den svenske Kvinde er Hjemmets Finansministt'l", - r~ll,ts;laal' Stockholms Tidningen«. Den :<vellske Detnilhnndel om~ætter C.L 10,000 Millioner Kl'. (\n1 Anret, og hernf kommer d(' '1000 Millioner pull,k"iudehge ~ lnd- _ ;"';;.;;;;.;;i-:;;;;;....,"'..,,;... ",t e " 1,1 si n n, ri 1 i dj,

34 , y J - e r r o a O. Hanstholm-Kranen kørte fast paa Storetorv Men kom atter løs og ud af Thisted i.\forgeg ved 7-Tiden blev l{l'unen i Hanstholm kørt bort. trukket :lf en 360 Heste.s Vogn pml Lal"'efod der. r Formiddags vecl l-tiden var man naaet til Thisted uden Uheld. l1en der var visse Vanskeligheder med at faa den lodset gennem Thisted, navnlig over Storetorv, hvor den kørte f:lst en halv Time~tid Paa Gl'und af det noget fedtede Fore gled den store '1'l"a.'k~ vogn ud i Svingene. Selve Kranen, der er S:ll hnj som et l-etnp:cl'1' Hus. val' ;mbr:lg1 paa en 24 Hjuls Lnvetvogn med Gummihjul. {rallen fortsætter ned gennem Vestjylland, men man regner ikke med nt naa lællgere eud tilringkobing j Eftermiddag, hvorefter mnn taj:t'el' den sidste Stræk ning til Guldager i :MOl'gell. Om Kranen skal transporteres tilba~e taget Stilling til. til Hanstholm el' der endnu lkke.

35 Hanstholm-Kranen kørte fast i Hosttebro Hanstholm-Kranen naaede ikke frem til Guldager uden videre. Da den store J Kran kom til Holstebros smalle Gader, kørte den fast. Det skete paa Storetorv, hvor den stod nogle Timer, inden det lykkedes at faa den lirket fri, saa den kunde fortsætte sydover.

36 søv RN ET, UNGE MÆND, 17 til ca. 20 år, antages ca. 20 april 1949 som MATH-ELEVER til fdvillig, mdlertidig tjeneste.ved kystdefensionen i mindst 3 ål' og 3 må- 1ledet', heraf 15 månedel' som rnath-elcv og 2 flr som rnath. VærnepJigten najenes samtidig. Efter gennemgang af en eksercerskole af ca. 2 måneders varighed uddannes eleverne til tjeneste ved kystdefel sionen. Math-elever har fri kostforplejning, ophold, fuld beklædning, sygepleje og uddannelse samt 3,60 kr. pl'. dag. Mather har fri $ygepleje og mundering, cn. kl', om måneden samt kost og tillæg under udkommando 111 m. Legernsundersøgelse, prøver m. v. finder sted.i slutningen af marts måned d. å. Anmeldelsesskema samt nærmere oplysninger, henmder om eventuel senere forfremmelse til befalingsmand (undel1{v3rtermestel', kvarternester og mrtedelmested, fås ved henvendelse (skriftlig eller mundtlig) til SOVÆRNS- 1,oJl.H1ANnOENS PERSONELKONTOR, Holmen, Kobenlu\\'l1 K., telefon Sundby Ansøgningsfl'isten udløbel' den 5. marts 1949.,

37 , e om ørtor og Ny torp Odr. Lars Bunk overtager begge Oaarde Som omhlit har del' i længere l 'ril Nnl'tol'}l horer M. Tdr. Lund Tid VE(!].'ct forhandlet om de to geometrisk Man Ager og Eng OA' Gmil'do NOl'iorp o~ NytOl'jl i Ræhr, l 30 Tdl', ),(1. lede, og til Nytol'Jl Rom 'j'yskcl'ne beslaglagde, og Rom 100 "dj', Ld. Ager og Eng o~ 60 den l.idlig{'l'o Ejer nf Nøl'Lol'P, GdJ', Tdr. Ld, Hede, LarM Bunk, Thistecl. havde ]1~Ol'~ Ved A.fsltll1ehicn i sin 'l'id fik kobt\rr! til, idet han hftl' kobt Fol' Lnl's Bunk fol' N<,l'lol'p 105,000 Kr, kubhret.ten Lil Nytol'p af den Lidli og Anl.on SOl'Cll!H.'n for Ny torp J{('j'C Ejer, Anton Snl'ellHC'J \.1', uden Besætning, Mens Vnrde1'ingsudvn.lget hnvc1c fn~t Nyt.orps Bygning!'\' nu t!l' i god sut. ('l P1'1,'3 fol' Gnnrdeno Ml Stand, og dc' bl. n, Cl' nyopfort onkelte Kl', fol' Nyt01'P og G~,OOO, bnlgclhn~ Bygninger, ann ('l' 1(1'. foj' Nen'torjl, og denno Pris bjev NOl'tOl'PR Bygningel' i mog lt dl\~u' indankcd, 1'01' Al1kenævnet, som Hit FOl'fatllt11R' osrfaktisk unnv('ndelige. Det. blivf'r dl'rfor nud\'c1\' imidlertid Htudireslede flem, o~ indellpl'ihf.ellfl Udløb i Dug hul" derenel' Gdl'. r~n l'a Bunk mnddclt, at drive h('ggl' GHardt'lH' frn Ny torp, digt i hv('\,tfllld indtil vidt'l'(, ut Ull HlHH'l' tt gøre!'lin j~ol'kobrrct og del' 11111' VP 't'l O\'Cl'vejt'~(l1' om YfP!(lnndt og overtage th' 10 GaRrett' :11. O'C1.l}{P i hvt'l't Fnld 011 delvi:-l j il 11<'11 fllrt/nll.ta Pd.,. ()V(ll tf\f:tl'h~\tn ~ltmmf'n1tl'gllil\g af di:> to Glllrtl('i ~k'l' dl'l"efll'l" ti!. \nrth. A'Nltl'",

38 UNGE MÆND, 17 til ca. 20 år, antages ca. 20 april 1949 som MATH-E"LEVER til frivillig, midlertidig tjeneste ved kystdefensionen i mindst 3 år og 3 måneder, lel."f 15 måneder som math-elev og 2 år som rnath. Værnepligten aftjenes samtidig_ Efter gennemgang a en eksercerskole af ca. 2 måneders varighed uddannes eleverne til tjeneste ved kystdefensionen. Math-elever har fri kostforplejning, ophold, fuld beklædning, sygepleje og uddannelse samt 3,60 kr. pr. dag. ~ather har fri sygepleje og mundering, ca. kr om måneden samt kost og tillæg under udlmmmando- m. m. Legemsundersøgelse, p øvel m. v. finder sted i slutningen af marts måned d. å. Anmeldelsesskema samt nærmere oplysninger, herunder om eventuel senere forfremmelse til befalingsmand (underkvartermester, kvartermester og materielmester), fås ved henvendelse (skriftlig eller mundtlig) til SØVÆRNS KOMMANDOENS PERSONELWNTOR, Holmen, København K., telefon. Sundby 36n. An~øJ!l1lngsCri8ten udløber den 5. marts 1949.

39 en slegel med 61 iii om la~~ l orp-llaarden Ræbr atle r and pas private bænder. ro Odr. Lara Bunk, Thisled, der rlo. havde lorkøbsrel paa de o gaa,de del, Nørlorp og Nylorp i Ræhr, har al". gjorl.in ret gældende Oll tilbage. købl gaardene lor hhv. 53,000 og 128,000 Kr alsl8len. Overtal/elsen sker. marts. Ved alalaaelsen til alle talen i sin lid koblede de ') ejen. ldel domme 105,000 k. 101 Nørtorp og den 125,000 kr, NYlorp. midlertid er all!: Nørlorpø hygninger laa lorlaldne, ca. at der ik~e kan drives landbrug lten herfra, Oll de o ejenetomme maa anlagelig aammenlægg.s. ~bør - -, kø.,, lils,, ko bol,, Thi ele ga OS' ner,a

40 .. "... " SØVÆRNET UNn Jo; M. END, 17 til ca. 20 år, nntage~ cn. 20 upril 194!l om MATH-ELEVER li! fjivillig, midh l1.idig tjent':.;lp ypc kr~td('fensi(lnc'n i mim!,;t S ill lig.: n ned('r, hl fuf J5 manedel' som math-c!('\' og 2 år som mnlh. Værncllligl(lll :lfljnles!onmtidi~. JUtM gc'lul'lngnng uf ell C'k5l'rcernkole af ell. 2 manedel': \'.dghf'd. liddan nes e"'ve~l'ne til tjlm('stc ved kysldl'fl lltuonen. Mulh-p!over har ri km;l(oph jnilr, ophold. fuld hekhl!dning, :::~~'llojl'.l~ uddanmltlf" suml 3,50 kr. pr. dng. Muther hal' fd sygepleje og llundpring, ct!. kr. 297 Hl:) om måm'den ~mt kost og tillæg under udkommandu m. m. Legemsundpl"flogelsc. })ro\'('r m. v. findt't'!"ted i lutninj::cn nr murt månl.,<l d. 11. Anmt'ldolaeRKkelllll tlumt nlcl'm{>\"(' opjytlninger, hel'undl'l' nm E'\'t'utuel 'cnert> fol r.. C>llllneHe til be{nlingljnmnd (ulldl'rkvm't('rmesll'', kvlu'h'r)lcnlt'r og mhtl!'h'lmt>rlt>lo). rflj ved henv('ndf>ll'(' (tlkl'iftlig eller mundtlig) til ~O\"Æn:\sh.O!\1J\1ANJ)O~NS PERSOr\ELl«)NTOR, Dolmen, Kubl'llhu,ol\ K., tdt"(tll\ Sundby :16'11. Arllwgl1ill~!lflifltPl udlob{'1' dl'n li. n arts 1949.

41 med va ole- HJammeYlCrø i australske uniformer_ Red pænt 80 ejde. Lslen Over de 270 nye hjemme- be ske- værns kompagniførere kan snart ro hæl- ventes. Til de Jydske hjemmeværn h. ene, er aoskaffet auslralske uniformer, ra for- besluende af bukser og frakker. ae op- Paa Sjælland skal hjemoleværnef n db baltledres. Haandvaabnene er h. en fremskaffet. hl vel- den. Godt aar for Thisted uldspinderi. ago~

42 - 1, Hjemmeværnet udrustes som l, e', FOdfolkskompagni, l' Endnu har man ingen samlet J: il OVErsigt ove,, Ti:gangen af Mand- 'c "kab fra de gamle Hjemme- [,- værnsforeninger til det nye Hjem- ~- meværn, men stort set hal' Til J 1- gangen i Landdistrikterne været J', lang~ over Forventning og i Proil vinsbyerne særdeles god. Køg, benhavn er det endnu ikke mu '- ligt at have noget Overblik, Naar 11 Forsvaret er mere opbygget, vil l' Hjemmeværnet være udrustet ganske som et af Hæl ens Fod, C, folksltompagnie" l, il

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Hvidt Rensetøj + 15 kr. pris fra Al Alterdug --- kr. 68,00 ------ ---- & håndstryg --- kr. 81,00 As Assiet --- --- kr. 18,00 Ba Baby Kørepose --- ---

Hvidt Rensetøj + 15 kr. pris fra Al Alterdug --- kr. 68,00 ------ ---- & håndstryg --- kr. 81,00 As Assiet --- --- kr. 18,00 Ba Baby Kørepose --- --- Hvidt Rensetøj + 15 kr. pris fra Al Alterdug --- kr. 68,00 ------ ---- & håndstryg --- kr. 81,00 As Assiet --- --- kr. 18,00 Ba Baby Kørepose --- --- kr. 95,00 Badekåbe --- --- kr. 156,00 Benklæder pr.

Læs mere

Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11.

Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11. TKV K-11 Rettelse nr. 3 side 1. Fordeles som Tjenestekøreplan TKV. Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11. Gyldig fra 23.01.2011 udsendes følgende nye rettelsesblade: 10-15 Gyldig fra 23.01.2011

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev.

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev. NYHEDSBREV Sommn næm o d o dmd d o um o nhdb Vd dcmb nhdb n pænd o opd nnhcødj36o36a Knæn80hod2Mobupp dd onn Å-Hu Fnnnhæpnodon odsbo om ponudoo dhdmddnom D h o æ bjd nn p b no od udomd md bpd hænøj n o

Læs mere

01203.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00. Fredningen vedrører: Visborg Kirke. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet

01203.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00. Fredningen vedrører: Visborg Kirke. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet 01203.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00 Fredningen vedrører: Visborg Kirke e Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-11-1949 Fredningsnævnet 04-04-1949 Kendelser Deklarationer

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Design. Redegørelse. Opgaven. Værktøjer. Proces. Målgruppe. kvalitetsvurdering. Mine designvalg. programvalg

Design. Redegørelse. Opgaven. Værktøjer. Proces. Målgruppe. kvalitetsvurdering. Mine designvalg. programvalg G G ol by j, y h l o h ø, o D D? h o D. o l l o, h o l h h o p l o b å øj u å l h, på bu hu h,, h bu,. ø b 2 G D Røl Op J p op o o l ol l h bo: Cl Vlh. D ocll oo ho øl Cl, h l æ på u u o øl bo o ob, o

Læs mere

Forslag til tillæg 11 til Spildevandsplan for Silkeborg Kommune

Forslag til tillæg 11 til Spildevandsplan for Silkeborg Kommune F æ pp - f u f, pup pæ f N H T f æ f H æ f INDHOLDFOTGNL. INDLDNING.... LNLÆGNINGFOHOLD.... pæ.... ppæ..... pp -..... F f.... LOFOHOLD.... p- fæy.... y.... MILØMÆIG ONN.... ØONOMI FOHOLD.... TIDLN....

Læs mere

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05399.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05399.00 Frdningn vdrørr: Mo's Grund Domm Taksati ans kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1970 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 401 ALLNGE

Læs mere

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen , 01629.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00 Fredningen vedrører: Skibinge Kirke e Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 08-06-1951, 23-06-1952 Kendelser

Læs mere

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01732.05 Afgøreser - Reg'. nr.: 01732.05 Fredningen vedrører: Sigersted Kirke e Domme Taksations kom miss ion en Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-10-1951, 26-02-1952 Kendeser Dekarationer

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv Tglgaad Entpis 11-17 Snydning s up ss d hu s Å iis Skalbog n M ad Lyng Vstgad Høby Sø by Fu gl sa ng s i P s Søby and Lillinsbog Hoskæ Kals ømad lø S t Vads Møll and olm Splidh s næ d Lin Sond up up S

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S

KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S SOMMER KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S D Tj Ty Ø S U H K S I Scwz F R j S 474 C Sw C ø y B f f y f B f S f Sw E C f f y Cc By ø y C y R BLU C**** G S& j j Njy P D H*** I Pø w I y M D f Njy: Bø S G Rj

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

TIB-oversigtskort TIB (Ø/V) 28 Sdb

TIB-oversigtskort TIB (Ø/V) 28 Sdb TIB (Ø/V) TIB-oversigtskort Hj 25 25 Fh 1. København - Fredericia / Taulov 2. Ringsted - Rødby Færge 3. Nykøbing F - Gedser 4. Roskilde - Køge - Næstved 5. Roskilde - Kalundborg 7. Lersøen - Østerport

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ",'ïrr''ïrll" rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013.

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ,'ïrr''ïrll rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013. Fredag 30 august 2013 Marmrkirken. MMK2-2 Alle værdier er "frit-felt" (krrektin = -6 db) 6' Ër d 970 =(U.9 c l Þ50.> Ê r',n õ '= 30 l< Þ20 ) ' Dagperide LAeq = 67 [dbl \ Aftenperide LAeq = 57 [db] Natpedde

Læs mere

- b r u g e r v e j l e d n i n g

- b r u g e r v e j l e d n i n g Active - b r u g e r v e j l e d n i n g! O B S! V I G T I G T L æ s d e n n e b r u g e v e j l e d n i n g f ø r A c t i v e t a g e s i b r u g. D a t o : 2 0 0 7-0 2-2 3 V e r s i o n 3 P r o ducent

Læs mere

Spotlight. byens bedste tegnestue

Spotlight. byens bedste tegnestue Sptlt y t ttu FF " "t t t t- TAG PÅ VANDREEVE I NORGE NTYR P t tu tl Dy jø P 28-29 u & ju 2 015 N O ATI T I V IN t få ltl tl f tt pt t! p l t læt Du t T N Ft: Ij tl ll St: D pæ u f T: T c Fæ tt u w 24j

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012 Tgningsbiag Entpis 6780.76 Bysningsabd Hostbo V N >>> Øhom V N Api 2012 67 HOLSTEBRO - VEJLE 6770 ØLHOLM - VEJLE N Tgningsn. Indhod Må R. Dato Bm. 6780-1091 Osigtspan 1:25.000 26.06.2009 6780-36001 But

Læs mere

Grundejerforeningen VED SØNDERSØ

Grundejerforeningen VED SØNDERSØ Vedtægter for Grundejerforeningen VED SØNDERSØ 1. Navn og hjemsted: Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen VED SØNDERSØ. Grundejerforeningens hjemsted Ll. Værløse i Furesø Kommune. 2. Formål:

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Fem danske sange. Arrangement for SAB & klaver

Fem danske sange. Arrangement for SAB & klaver Fem danske sange Arrangement for SAB & klav 1. Aprlvse (Grøn vårens hæk) 2. Nu lakk d ad t småt 3. dag vejr, solsknsvejr 4. en grønne sø vår 5. I skovens dybe stl ro Arr. Uffe Most 2013 opyrght Most Musc

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

Spil golf i Esbjerg Golfklub

Spil golf i Esbjerg Golfklub Sl lf Ebj Glfklub Sm mlm få u: l T 18 hull ba vkla. Mabækba bø ljlhv af aal mkab. l Damak b æfacl, m vækk ulahu la ø v a fa æ am 3 l. l S m klubhu m jl aua a. l M vluy h m al hva lfll ka ømm m. Ny Glfll

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

SØNDAG DEN 7. - LØRDAG DEN 13. JUNI

SØNDAG DEN 7. - LØRDAG DEN 13. JUNI Velkommen til i Kolind SØNDAG DEN 7. - LØRDAG DEN 13. JUNI 2015 Vi mødes til en e lle e elkomne 7 festlige dage i Kolind Landskabsfoto: Susanne Simonsen, Sign Bizz 1 7 FESTLIGE DAGE I BYEN Kære alle i

Læs mere

NEWS OVERDREV. FfELLESARBEJDE

NEWS OVERDREV. FfELLESARBEJDE 6. april 1983 FfELLESARBEJDE Lørdag d. 16. april starter fællesarbejdet op. Vi skal igang inden ukrudtet tager overhånd. Da vi ved der navnlig i starten er meget der skal nås, indkaldes der også til fællesarbejde

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Strækningslængder. Bilag 6.6

Strækningslængder. Bilag 6.6 Banedanmarks Netredegørelse 2015 Bilag 6.6 Strækningslængder Afstandstabellen angiver den kilometerafstand, som infrastrukturafgifterne beregnes efter. Afstanden mellem Sjælland og Fyn er redurceret med

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Skriv papirskarpe tekster. Anders Witzel

Skriv papirskarpe tekster. Anders Witzel Skriv papirskarpe tekster Anders Witzel Hvad skal en god tekst kunne? - Fange opmærksomhed Oplyse/overbevise Forføre/sælge Skabe handling Skabe følelser Skabe billeder hos læseren Formål Hvad vil jeg med

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

AAKIRKEBY KOMMUNE REG. NR.

AAKIRKEBY KOMMUNE REG. NR. 01183.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01183.00 Fredningen vedrører: Almindingen, skovparter, bøgetræer Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 16-11-1948 Kendelser

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C 11-04- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende Århus Lejerforenings henvendelse om udpe g- ning af medlemmer til huslejenævnene i Århus Århus Lejerforening

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

AF 95.LF 95 TONEMODUL ,,' TYPE AF 95 er med ftinus til TYPE LF 95 er med pl,us til. stel.' er udstyret

AF 95.LF 95 TONEMODUL ,,' TYPE AF 95 er med ftinus til TYPE LF 95 er med pl,us til. stel.' er udstyret TYPE AF 95 er med ftinus til TYPE LF 95 er med pl,us til Det er kun type AF..95 der med siliciumtr:ansistorer.,,' TONEMODUL s.tel. stel.' er udstyret AF 95.LF 95 TEKNSKE DATA: Arbej dsspanding : 24 YoLt.

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere