Genopslag Faxe Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Genopslag Faxe Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør"

Transkript

1 Genopslag Faxe Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør 1. maj 2014

2 1. Baggrund Faxe Kommune med over indbyggere og flere end 3000 medarbejdere søger ny kommunaldirektør, idet den hidtidige har fået andet job. Vi søger en kommunaldirektør, som kan se Faxe Kommunes mange muligheder for udvikling og som vil være en aktiv del af denne udvikling. Faxe Kommune har modet til at satse og prøve nyt. På baggrund af interview med politikere, direktionen, ledelsesrepræsentanter samt medarbejderrepræsentanter er denne job- og personprofil udarbejdet for at give ansøgerne et konkret billede af de krav og forventninger, Faxe Kommune har til den nye kommunaldirektør. I forhold til øvrigt relevant materiale om kommunen henvises til Faxe Kommunes hjemmeside på Der kan også rettes fortrolig henvendelse til borgmester, Knud Erik Hansen, tlf eller til chef for KL s Konsulentvirksomhed, KLK, Bente Buhl Rasmussen, tlf , der er konsulent på opgaven. 2. Om Faxe Kommune Faxe Kommune er i udvikling en kommune, som er centralt placeret. Den er tæt på motorvejen og dermed tæt på både København og Øresundsregionen. De fleste store byer på Sjælland kan nås på mindre end en time. Faxe Kommune har også gode togforbindelser, hvor Haslev fremover bliver et trafikknudepunkt. Fra 2018 er der direkte togforbindelse til København på 40 minutter. Den nye Femern Bælt-forbindelse vil lette adgangen til Tyskland og hele Europa, nyt supersygehus i Køge og andre store anlægsarbejder vil give mange opgaver for virksomheder og medfølgende koncentration af mange nye arbejdspladsmuligheder i hele Sjællandsområdet herunder også Faxe Kommune. Faxe Kommune ligger i et smukt og varieret naturområde. Der er et rigt udvalg af boligtyper, arbejdspladser og fritidstilbud. Kommunen består af større handelsbyer og idylliske landsbymiljøer. Faxe Kommune byder også på et aktivt erhvervsliv. Kommunen tænker grønt og klimavenligt, både i det store og i det små. KL s Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse (KLK) - 2

3 Der sker mange spændende udviklingstiltag i Faxe Kommune. Her kan blandt andet nævnes: Campus i Haslev for ungdomsuddannelser Nyt stort sundhedscenter i det tidligere sygehus i Faxe Opførelsen af en helt ny skole i Haslev, Vibeengskolen, som er Danmarks første energineutrale skole Et nyt erhvervsområde i Rønnede direkte ved motorvejen, der skal tiltrække virksomheder med en særlig grøn profil Bystrategi i Haslev I byrådets planstrategi er følgende tre indsatsområder udpeget: Uddannelse Erhverv Sundhed Med disse tre indsatsområder markerer byrådet, at det vil gøre en ekstra indsats for at få grundlæggende vilkår forbedret for alle borgere, og samt i- dig hæve niveauet for dem, der har det sværest. Begrundelsen for ovennævnte er, at der er en bekymring for, at udviklingstendenserne peger mod øget ulighed. En gruppe borgere har uddannelse, job med gode indtægter, godt helbred og sociale netværk, mens en anden gruppe er præget af manglende uddannelse, arbejdsløshed, sygdom og ensomhed. Den demografiske udvikling i Faxe Kommune betyder - ligesom i mange af landets andre kommuner - at kommunen må forvente at stå overfor et betydeligt udgiftspres, eftersom andelen af befolkningen i den erhvervsaktive alder falder løbende, mens andelen af ældre stiger. Den generelle samfundsudvikling slår også igennem i Faxe Kommune og stiller dermed fortsat krav til stram styring og effektivisering. Økonomien er således også i Faxe Kommune under pres, men der er styr på driftsøkonomien. Faxe Kommunes nettodrifts- og anlægsbudget er i 2014 på ca. 2 mia. kr. KL s Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse (KLK) - 3

4 Politisk organisation Den politiske organisation består af byrådet med 25 medlemmer, Økonomiudvalget og følgende stående udvalg: Børne- og Familieudvalget Uddannelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Faxe byråd har et kodeks for godt byrådsarbejde. Administrativ organisation Faxe Kommune indførte 1. januar 2012 en ny administrativ organisering med koncerndirektion og centerstruktur. Koncernmodellen med en centerstruktur indeholder direktionen, syv fagcentre og tre stabscentre. Direktion Kommunaldirektør og tre direktører Stabscentre Center for Erhverv og Udvikling Center for Økonomi & HR Center for IT & Digitalisering Fagcentre Center for Sundhed & Pleje Center for Undervisning Center for Børn & Familie Center for Social og Beskæftigelse Center for Teknik & Miljø Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Center for Ejendomme KL s Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse (KLK) - 4

5 Organisationsmodellen skal bidrage til at opfylde fire overordnede målsætninger: Fokus på borgere og brugere Effektiv ressourceudnyttelse Innovation og udvikling Faglig kvalitet Direktionen skal varetage den samlede ledelse af organisationen. Dette i n- debærer at sikre helheder og sammenhænge på tværs af centrene, at sikre bæredygtighed i den samlede kommunale økonomi, at videreformidle de politiske visioner og mål samt at udstikke de strategiske pejlemærker for den fortsatte udvikling af kommunen. Hver direktør refererer til kommunaldirektøren. Direktionen er forpligtet til at varetage den strategiske ledelse og koordination af de kommunale opgaver i fællesskab, hvorfor der også er en forpligtigelse til i direktionen at sikre en høj grad af indbyrdes videndeling og tæt kommunikation. Direktørerne er den primære indgang til administrationen for politikerne samt de primære sparringspartnere og kontaktpersoner for udvalgsformændene. Direktørerne er til stede ved møder i de udvalg, som de betjener og skal bidrage med oplysninger og politisk sparring vedrørende strategiske og overordnede spørgsmål, samt procesmæssige forhold. Centercheferne har ansvaret for dagsordenspunkter til det/de politiske u d- valg, centeret betjener. Centercheferne vil være til stede på fagudvalgsmøderne, hvor de har punkter til behandling, og hvor de har ansvaret for at kunne redegøre detaljeret for sagernes indhold. Hver direktør har tilknyttet et antal centre og skal varetage den umiddelbare personaleledelse af de respektive centerchefer i respekt for det lede l- sesansvar, der er tillagt centercheferne. Men hver direktør vil også skulle varetage tværgående ansvar og opgaver. Organisationens arbejde sker gennem værdierne: vi går i dialog og skaber resultater, vi viser tillid og tager ansvar samt vi har helheden i fokus og kerneopgaven for øje. Styringsmodellen i Faxe Kommune bygger på et grundlæggende princip om central styring, decentral ledelse. Dette indebærer en adskillelse af på den ene side helhedsorienteret politisk styring og en høj uddelegering af beslutningskompetence på den anden side. KL s Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse (KLK) - 5

6 For at sikre, at overordnede politiske og administrative mål omsættes til konkrete initiativer og resultater, benyttes dialogbaserede aftaler mellem niveauerne i organisationen. Du vil komme til en kommune, hvor der er tillid mellem det politiske og det administrative niveau. En kommune, hvor der er en høj grad af etik og ordentlighed. Der er ansvarlighed til stede - og man vil gerne gøre et godt stykke arbejde. Du vil med andre ord opleve et engageret og uformelt miljø med gode udviklingsmuligheder. Inddragelse af medarbejderne tages alvorligt. Der er et rigtigt godt samspil i direktionen, hvor det er forventningen, at du kan gå ind i direktionen og vil understøtte dette men også en forventning om, at du vil udfordre og lade dig udfordre. 3. Kommunaldirektørens ansvarsområder og opgaver Kommunaldirektøren refererer til borgmesteren og byrådet. Kommunaldirektøren har direkte ledelse af direktørerne. Denne kommunaldirektørstilling indeholder det traditionelle, formelle ansvarsområde for en kommunaldirektørstilling i en kommunestørrelse på over indbyggere. Kommunaldirektøren: er nærmeste rådgiver og sparringspartner for byrådet, Økonomiudvalget og borgmesteren. Kommunaldirektøren skal sikre økonomisk rådgivning til Økonomiudvalget og byrådet med det fornødne overblik og retning i planlægningen er øverst ansvarlige for formidlingen af samspillet mellem den politiske og administrative ledelse herunder at sikre høj faglig kvalitet og strategisk sammenhæng i oplæggene til det politiske niveau. Skal sikre, at de politiske beslutninger følges op skal sikre strategi- og perspektivudvikling for helheden Faxe Kommune skal sikre en overordnet administrativ styring, plankoordinering, teknologiudvikling, tværkommunale samarbejder samt tværgående helhedstænkning i planlægningen og opgaveudførelsen på tværs af sektorområderne blandt andet gennem samspillet i direktionen, øvrige lederfora og lederniveauer samt MED-organisationen KL s Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse (KLK) - 6

7 skal sikre, at der på alle de kommunale kerneydelser er fokus på effektivitetsfremmende processer samt fokus på krav og forventninger fra politikere, borgere og lovgivning skal sikre, at Faxe Kommune drives innovativt og effektivt samt fortsat fremtræder som en veldrevet kommune er chef og holdleder for direktionen. Skal kunne gå foran direktørerne og sikre en samlet koncerndirektion, hvor den enkelte har plads er øverste personaleleder for kommunens ansatte på såvel centralt som decentralt niveau skal sikre lovlig forvaltningsudøvelse Ansøgerkredsen forventes fra deres jobmæssige erfaring at være bekendt med de indholdsmæssige aspekter af kommunaldirektørjobbet. Den formelle ramme om opgaver og ansvar samt de mere traditionelle forventninger til den nye kommunaldirektør uddybes derfor ikke nærmere. Dagsordenen for kommunaldirektøren vil blandt andet være: at etablere et sikkert samspil og gensidigt tillidsforhold til borgmester, Økonomiudvalg og byråd. Herunder også at få afklaret ledelsesrummet i forhold til borgmesteren at fortsætte arbejdet med at videreudvikle koncerntankegangen. Det helhedstænkende arbejde i direktionen er forudsætningen for, at der skabes den ønskede tværgående sammenhængskraft i den samlede organisation. Kommunaldirektøren skal få organisationen til at føle sig som en helhed, hvor kommunaldirektøren ser sig som det naturlige bindeled udvikling af MED-organisationen, således at den oplever at være involveret, respekteret og medspiller at kommunaldirektøren går foran i forhold til tryghed, ledelse og dialog i organisationen at arbejde med hvordan Faxe Kommune fremadrettet håndterer og placerer sig i velfærdssamfundet. I det spor lægger sig også det strategiske arbejde med Faxe Kommunes vision det strategiske arbejde med erhvervsudviklingen og bosætningen effektiviseringer, digitalisering samt involvering af brugere og borgere. Hvordan sikrer Faxe Kommune synlighed på danmarkskortet? fortsat at tilpasse økonomien i et perspektiv, hvor der skal være råderum til udvikling samtidig med at den sikre drift fortsat opretholdes og gælden nedbringes KL s Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse (KLK) - 7

8 at skabe tydelig sammenhæng, når strategiske beslutninger skal implementeres. Retningen skal være klar etablering af faglige og personlige netværk ift. kommunaldirektørens ageren i lokalsamfundet og i forhold til offentlige myndigheder, private virksomheder, samarbejdskommuner m.v. Kommunaldirektøren forventes at være en stærk ambassadør for Faxe Kommune 4. Kommunaldirektørens profil Faxe Kommune forventer, at du har udsyn, er innovativ og en holdspiller, der har stor lyst og vilje til at gå ind i et kommunaldirektørjob i en kommunestørrelse, hvor der er nærhed og nærvær samt befordrer stolthed. Du skal tro på udviklingen i Faxe Kommune - og vil bidrage dertil. Du skal være villig til at involvere dig i lokalsamfundet og forstå borgernes rolle. Du har blik for den gode historiefortælling. Du har god ledelseserfaring fra det strategiske niveau, således at du hurtigt kan sætte dig for bordenden i direktionen og i det samlede chefforum. Den eksakte uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men vi forventer, at du kan matche mange af nedenstående kompetencer samt har relevant efteruddannelse også indenfor ledelse. Faglige kompetencer erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation. Du skal kende din position i det politiske rum og være klar på rollen ind i det politiske rum katalysator, rådgiver og vejleder. Tør og kan give det politiske et givende med- og modspil god forståelse for det vigtige, tillidsfulde samspil mellem borgmester og kommunaldirektør. Du skal forstå sparringsopgaven og rådgivningen af borgmesteren samtidig med, at du er hele byrådets kommunaldirektør mestrer strategisk økonomiforståelse og kommunal styring god erfaring med forandringsledelse og implementering. Du ved, hvad der skal til for at ting lykkes. Du kan bevare overblikket og følge op strategisk og analytisk stærk gode formidlingskompetencer. Du har lyst og vilje til at bevæge dig og kommunikere med de forskellige miljøer, som naturligt følger af kravet til dialog med borgere og interessenter netværksskabende KL s Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse (KLK) - 8

9 Ledelsesmæssige kompetencer Din ledelsesstil skal være præget af flest mulige af følgende forventninger: du er synlig i din ledelse. Du er nysgerrig på såvel ledere som medarbejdere. Du skal kunne mærkes ud i organisationen. Din ledelsesstil er værdibaseret med en anerkendende og inddragende tilgang. Du skal udøve en transparent ledelse og turde stå ved dit ansvar du har naturlig autoritet, empati, professionalisme, ordentlighed og nærvær i din ledelse. Du bidrager med ro og overblik i kombination med drive og engagement. Samværet og samarbejdet skal være præget af en uformel og uhøjtidelig tilgang. Du har humor du har et klart blik for balancen mellem udvikling og nye initiativer i kombination med organisationens evne og muligheder for at gennemføre sådanne initiativer. Opretholder også sikker drift du har tydelige evner for delegering af både opgaver og ansvar og er dermed god til at understøtte og udvikle andre i deres ledelse du kan navigere på forskellige niveauer og bevare din troværdighed. Du har god situationsfornemmelse du er beslutnings- og resultatorienteret. Beslutninger skal være velovervejede og ske på et ordentligt grundlag. Inddrager naturligt andre i dine beslutningsprocesser du vil MED-organisationen og udøver et respektfuldt samarbejde du er troværdig og god forhandlingspartner for såvel eksterne som interne forhandlingsparter 5. Rekrutteringsprocessen Faxe Kommune har nedsat et ansættelsesudvalg bestående af Økonomiudvalget, en direktør, en ledelsesrepræsentant samt to medarbejderrepræsentanter. Ansøgningsfristen udløber torsdag den 22. maj 2014 kl. 9.00, hvor ansøgninger skal være modtaget. Ansøgning sendes til KLK s chefsekretær Lone Sørensen på mailadresse: Ansøgere bedes anføre telefonnummer og en eventuel fortrolig mailadresse, vi kan anvende i den efterfølgende kommunikation. Ikkeelektroniske bilag eftersendes, hvis det ønskes, senere i ansættelsesforløbet. KL s Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse (KLK) - 9

10 Ansættelsesudvalget gennemgår sammen med konsulenten ansøgningerne onsdag den 28. maj 2014 med henblik på at udvælge kandidater til første samtale, der finder sted onsdag den 4. juni I forbindelse med første samtale vil kandidaterne blive stillet overfor én e l- ler flere opgaver. Forberedelsen vil finde sted umiddelbart inden samtalen. Samtalen gennemføres primært af konsulenten under overværelse af ansættelsesudvalget. Efter første samtalerunde udvælges kandidater til anden samtale, der fi n- der sted tirsdag den 17. juni Mellem 1. og 2. samtale skal de udvalgte kandidater gennemføre en test, ligesom der indhentes referencer fra politikere, ledere, kolleger og meda r- bejdere efter nærmere aftale med den enkelte kandidat. Kandidater, der går videre til 2. samtalerunde, opfordres til at aftale et møde med borgmester, Knud Erik Hansen, for at få uddybet job- og personprofilen samt at få svar på eventuelle spørgsmål inden anden samtale. Efter 2. samtale udarbejdes indstilling til Økonomiudvalget. Byrådet træffer den endelige godkendelse med baggrund i Økonomiudvalgets indstilling torsdag den 19. juni Forventet tiltrædelse 1. august Stillingen besættes på kontraktvilkår dog med eventuel mulighed for åremålsansættelse. Lønnen vil udgøre ca kr. årligt ekskl. kontrakttillæg og pension. Vilkårene aftales konkret mellem Faxe Kommune og den forhandlingsberettigede organisation. Konsulenten tilbyder inden ansættelsen en opfølgende samtale til den ansøger, der er blevet valgt som ny kommunaldirektør. Efter nærmere aftale med Faxe Kommune tilbyder konsulenten en opfølgning på ansættelsen ca. ½ år efter den nye direktørs tiltræden. Opfølgni n- gen sker med henblik på at evaluere i hvilken grad, der er match mellem Faxe Kommune og direktørens gensidige krav og forventninger i relation til den til jobbet udarbejdede job- og personprofil. Opfølgningen er ikke en personalejuridisk evaluering af ansættelsesforholdet. KL s Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse (KLK) - 10

11 Bilag 1: Organisation & ledelse 2012 Bilag 2: Styringsmodel for Faxe Kommune Bilag 3: Kodeks for godt byrådsarbejde Bilag 4: Planstrategi Bilag 5: Ledelsesgrundlag KL s Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse (KLK) - 11

Faxe Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør

Faxe Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør Faxe Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør 19. Juni 2013 1. Baggrund Faxe Kommune med ca. 35.000 indbyggere og mere end 3000 medarbejdere søger ny kommunaldirektør, idet den hidtidige har fået

Læs mere

Job- og personprofil for Leder af Faxe-Mentorerne

Job- og personprofil for Leder af Faxe-Mentorerne Job- og personprofil for Leder af Faxe-Mentorerne 21. november 2013 1. Baggrund Faxe Kommune vedtog i 2011 en inkluderende beskæftigelsespolitik, som betyder, at der skal arbejdes hen imod større helhed

Læs mere

Job- og personprofil for Leder af Handicapboligerne i Faxe By

Job- og personprofil for Leder af Handicapboligerne i Faxe By Job- og personprofil for Leder af Handicapboligerne i Faxe By 21. november 2013 1. Baggrund Faxe Kommune vedtog i sommeren 2011 en inkluderende beskæftigelsespolitik. Det betyder, at vi i Faxe Kommune

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør

Høje-Taastrup Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør Høje-Taastrup Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør 30. marts 2012 1. Baggrund Høje-Taastrup Kommune skal have ny kommunaldirektør, da den nuværende tiltræder nyt job i en anden kommune 1.august

Læs mere

Albertslund Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør

Albertslund Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør Albertslund Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør 15. august 2012 1. Baggrund Albertslund Kommune skal have ny kommunaldirektør, da den nuværende er tiltrådt tilsvarende job i Gladsaxe Kommune.

Læs mere

Faxe Kommune Job- og personprofil for Leder af Faxes Sociale Udviklingscenter 23. oktober 2012

Faxe Kommune Job- og personprofil for Leder af Faxes Sociale Udviklingscenter 23. oktober 2012 Faxe Kommune Job- og personprofil for Leder af Faxes Sociale Udviklingscenter 23. oktober 2012 1. Baggrund Faxe Kommune vedtog i sommeren 2011 en inkluderende beskæftigelsespolitik. Det betyder, at vi

Læs mere

Sorø Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør

Sorø Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør Sorø Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør Maj 2014 1. Indledning Sorø Kommune skal have ny kommunaldirektør, idet den nuværende har fået job som kommunaldirektør i en anden kommune. Sorø Kommune

Læs mere

Struer Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør

Struer Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør Struer Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør 20.december 2007 1. Indledning Struer Kommune søger ny kommunaldirektør, da den nuværende gennem 18 år har valgt at gå på pension. Struer Kommune

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør

Allerød Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør Allerød Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør 29. april 2015 1. Baggrund Allerød Kommune søger en ny kommunaldirektør, som med strategisk udsyn kan se Allerøds mange muligheder for fortsat

Læs mere

Genopslag Hillerød Kommune Job- og personprofil for leder i Ejendomme

Genopslag Hillerød Kommune Job- og personprofil for leder i Ejendomme Genopslag Hillerød Kommune Job- og personprofil for leder i Ejendomme 11. marts 2014 1. Baggrund Hillerød Kommune søger en leder til kommunens afdeling for Ejendomme. Afdelingen med 26 medarbejdere blev

Læs mere

Ballerup Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør

Ballerup Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør Ballerup Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør Januar 2015 1. Baggrund Ballerup Kommune skal have ny kommunaldirektør. En kommunaldirektør som er optaget af kommunestyret og velfærdssamfundets

Læs mere

Kommunaldirektør til Ishøj Kommune

Kommunaldirektør til Ishøj Kommune til Ishøj Kommune Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 01-12-2016 www.malenehansen.dk Den korte introduktion

Læs mere

Kerteminde Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør

Kerteminde Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør Kerteminde Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør Marts 2014 1. Indledning Kerteminde Kommune skal have ny kommunaldirektør. En kommunaldirektør med evne og erfaring i organisationsudvikling

Læs mere

Hedensted Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør

Hedensted Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør Hedensted Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør 2. oktober 2014 1. Baggrund Hedensted Kommune, som er i gang med en meget spændende og innovativ udvikling, søger kommunaldirektør, da den nuværende

Læs mere

Genopslag Frederikssund Kommune Job- og personprofil for fagchef til Byrådssekretariatet

Genopslag Frederikssund Kommune Job- og personprofil for fagchef til Byrådssekretariatet Genopslag Frederikssund Kommune Job- og personprofil for fagchef til Byrådssekretariatet 10. august 2015 1. Indledning Frederikssund Kommune søger en fagchef til Byrådssekretariatet. Det er et spændende

Læs mere

Skanderborg Kommune Job- og personprofil for jobcenterchef

Skanderborg Kommune Job- og personprofil for jobcenterchef Skanderborg Kommune Job- og personprofil for jobcenterchef 7. september 2012 1. Baggrund Skanderborg Kommune søger ny jobcenterchef. Et job med en masse spændende udfordringer og opgaver i en tid, hvor

Læs mere

Silkeborg Kommune Job- og personprofil for ordførende direktør

Silkeborg Kommune Job- og personprofil for ordførende direktør Silkeborg Kommune Job- og personprofil for ordførende direktør 29. april 2015 1. Baggrund Silkeborg Kommune søger en ny ordførende direktør, som kan sætte sig i spidsen for realisering af kommunens visioner

Læs mere

Allerød Kommune Rekruttering af direktør. 9. august 2015

Allerød Kommune Rekruttering af direktør. 9. august 2015 Allerød Kommune Rekruttering af direktør 9. august 2015 1. Indledning Allerød Kommune har rettet henvendelse til KL s Konsulentvirksomhed (KLK) med henblik på bistand til rekruttering af ny direktør. Stillingen

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Job- og personprofil for Fagchef Teknik

Faaborg-Midtfyn Kommune Job- og personprofil for Fagchef Teknik Faaborg-Midtfyn Kommune Job- og personprofil for Fagchef Teknik 14. august 2009 1. Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune søger en fagchef for Teknik. En attraktiv fagchefstilling, som skal udfoldes i en kommune,

Læs mere

Slagelse Kommune Side 2 af 11 Job- og personprofil for kommunaldirektør

Slagelse Kommune Side 2 af 11 Job- og personprofil for kommunaldirektør Slagelse Kommune 13. maj 2016 Slagelse Kommune Side 2 af 11 1 Indledning Slagelse Kommune skal have ny kommunaldirektør, som vil og kan stå i spidsen for realisering af kommunens visioner, potentialer

Læs mere

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune Borgmestersekretariat, HR og Udvikling Kirkevej 7 2791 Dragør Tlf.: 32 89 01 00 CVR: 12881517 www.dragoer.dk Jobprofil Velfærdsdirektør i Dragør Kommune 19. maj 2014 En af Dragør Kommunes direktører har

Læs mere

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Direktøren i Næstved Erhverv A/S har besluttet at tiltræde en direktørstilling i andet regi. Stillingen som direktør opslås derfor til besættelse cirka 1. november

Læs mere

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur 23. januar 2013 1. Indledning Nordfyns Kommune ved kommunaldirektør Morten V. Pedersen har rettet henvendelse KL s Konsulentvirksomhed (KLK)

Læs mere

Job- og personprofil direktør for Social og senior

Job- og personprofil direktør for Social og senior Job- og personprofil direktør for Social og senior 1. Baggrund Stillingen som direktør med ansvar for Social og seniorforvaltningen i Sønderborg Kommune skal besættes som konsekvens af, at stillingen er

Læs mere

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør 17.06.2015. Morsø Kommune Vicekommunaldirektør Job- og personprofil Baggrund Morsø Kommune har gennemført en evaluering og udvikling af den eksisterende organisations- og ledelsesstruktur. Dette har medført,

Læs mere

Næstved Kommune. Job- og personprofil for teamleder for Team Ejendom i Center for Trafik og Ejendomme

Næstved Kommune. Job- og personprofil for teamleder for Team Ejendom i Center for Trafik og Ejendomme Næstved Kommune Job- og personprofil for teamleder for Team Ejendom i Center for Trafik og Ejendomme Indledning I forbindelse med den nye organisering i Næstved Kommune pr. 1.1.2017 er det besluttet, at

Læs mere

Genopslag Høje-Taastrup Kommune Job- og personprofil for direktør med ansvar for økonomi, borgerservice

Genopslag Høje-Taastrup Kommune Job- og personprofil for direktør med ansvar for økonomi, borgerservice Genopslag Høje-Taastrup Kommune Job- og personprofil for direktør med ansvar for økonomi, borgerservice og HR 5. november 2010 1. Baggrund Høje-Taastrup Kommune skal have ny direktør med ansvar for områderne:

Læs mere

Thisted Kommune Side 2 af 8 Job- og personprofil for Økonomichef

Thisted Kommune Side 2 af 8 Job- og personprofil for Økonomichef Thisted Kommune 1. juli 2016 Thisted Kommune Side 2 af 8 1 Indledning Thisted Kommune med ca. 44.000 indbyggere og ca. 4.500 ansatte skal have ny økonomichef med ansvar for økonomi og løn, idet den tidligere

Læs mere

Genopslag Solrød Kommune Job- og personprofil for direktør til familie- og uddannelsesområdet

Genopslag Solrød Kommune Job- og personprofil for direktør til familie- og uddannelsesområdet Genopslag Solrød Kommune Job- og personprofil for direktør til familie- og uddannelsesområdet 21. september 2015 1. Baggrund Solrød Kommune med sine ca. 21.600 indbyggere skal have ny direktør til familie-

Læs mere

Aabenraa Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør

Aabenraa Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør Aabenraa Kommune 2. marts 2017 Aabenraa Kommune Side 2 af 11 1 Baggrund Aabenraa Kommune søger en ny kommunaldirektør, som kan se Aabenraas mange muligheder for fortsat udvikling, og som vil være en aktiv

Læs mere

Hørsholm Kommune Job- og personprofil for direktør med ansvar for børn og unge, det specialiserede område samt sport, fritid & kultur

Hørsholm Kommune Job- og personprofil for direktør med ansvar for børn og unge, det specialiserede område samt sport, fritid & kultur Hørsholm Kommune Job- og personprofil for direktør med ansvar for børn og unge, det specialiserede område samt sport, fritid & kultur 6. februar 2015 1. Baggrund Hørsholm Kommune med knapt 25.000 indbyggere

Læs mere

Thisted Kommune Job- og personprofil for beskæftigelseschef

Thisted Kommune Job- og personprofil for beskæftigelseschef Thisted Kommune Job- og personprofil for beskæftigelseschef 15. august 2013 1. Indledning Thisted Kommune med knapt 45.000 indbyggere og ca. 5.000 ansatte skal have ny beskæftigelseschef. Et job med mange

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

Solrød Kommune Job- og personprofil

Solrød Kommune Job- og personprofil Solrød Kommune Job- og personprofil Leder af Ungdomsskolen februar 2013 1 1. Baggrund Solrød Kommune med ca. 1500 ansatte søger en ny leder af Ungdomsskolen, idet den nuværende leder har valgt at gå på

Læs mere

Ballerup Kommune Rekruttering af kommunaldirektør. september 2014

Ballerup Kommune Rekruttering af kommunaldirektør. september 2014 Ballerup Kommune Rekruttering af kommunaldirektør september 2014 1. Indledning Ballerup Kommune ved HR-konsulent Kirsten Christensen har rettet henvendelse til KL s Konsulentvirksomhed (KLK) med henblik

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Kommunale Ejendomme

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Kommunale Ejendomme Slagelse Kommune Job- og personprofil for Centerchef for Kommunale Ejendomme Oktober 2017 1. Baggrund Center for Kommunale Ejendomme har ansvaret for kommunens ejendomsstrategi, bygningsdrift og ejendomsadministration

Læs mere

Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed?

Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed? Ambitiøs økonomichef til Greve Kommune Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed? Kan du svare ja hertil, og kan du også omsætte disse centrale

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Job- og personprofil for direktør med ansvar for HR-Center, Jobcenter, Sundheds- og Omsorgscenter, samt Social- og

Høje-Taastrup Kommune Job- og personprofil for direktør med ansvar for HR-Center, Jobcenter, Sundheds- og Omsorgscenter, samt Social- og Høje-Taastrup Kommune Job- og personprofil for direktør med ansvar for HR-Center, Jobcenter, Sundheds- og Omsorgscenter, samt Social- og Handicapcenter 9. oktober 2012 1. Baggrund Høje-Taastrup Kommune

Læs mere

Tønder Kommune Job- og personprofil for direktør Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Tønder Kommune Job- og personprofil for direktør Social, Arbejdsmarked og Sundhed Tønder Kommune Job- og personprofil for direktør Social, Arbejdsmarked og Sundhed 13. september 2013 1. Indledning Tønder Kommune skal have ny direktør for Social, Arbejdsmarked og Sundhed (SAS), idet

Læs mere

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé:

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Jobadministration» Jobprofiler 2017» Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Redaktion: Alle Målgruppe: Intern Offentlig Nyhed: Ja Nej Periode: 29-06-2017 -> portal:

Læs mere

Genopslag Slagelse Kommune Job- og personprofil for skolechef

Genopslag Slagelse Kommune Job- og personprofil for skolechef Genopslag Slagelse Kommune Job- og personprofil for skolechef 1. maj 2014 1. Baggrund Slagelse Kommune, som er i gang med en meget spændende udvikling, skal have ny skolechef. På baggrund af interview

Læs mere

Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune

Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration Teknik og Miljø, Herning Kommune Job- og kompetenceprofil Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL for direktør til Stevns Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit

JOB- OG PERSONPROFIL for direktør til Stevns Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit JOB- OG PERSONPROFIL for direktør til Stevns Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit 1. Stevns Kommune 2. Stillingen som direktør 3. Direktørens ansvar generelt 4. Direktørens opgaver

Læs mere

Rebild Kommune Job- og personprofil for direktør med særligt ansvar for Center Natur og Miljø, Center Plan, Byg og Vej og fællescentrene IT og

Rebild Kommune Job- og personprofil for direktør med særligt ansvar for Center Natur og Miljø, Center Plan, Byg og Vej og fællescentrene IT og Rebild Kommune Job- og personprofil for direktør med særligt ansvar for Center Natur og Miljø, Center Plan, Byg og Vej og fællescentrene IT og Digitalisering 29. maj 2015 1. Baggrund Rebild Kommune søger

Læs mere

Job og personprofil Arbejdsmarkedschef

Job og personprofil Arbejdsmarkedschef Fællescenter HR og Udvikling Journalnr: 81.02.00-A00-5-14 Ref.: Mette Lundvig Dissing Dato: 18-08-2014 Job og personprofil Arbejdsmarkedschef Baggrund Vi søger en ny Arbejdsmarkedschef med tiltrædelse

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen

Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 25.000 indbyggere, og flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland, og har en veludviklet

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Slagelse Kommune Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Februar 2016 1. Baggrund I juni 2015 godkendte Økonomiudvalget direktionens oplæg om en ændret administrativ organisering.

Læs mere

Leder af Hjemmesygeplejen Hvidovre Kommune

Leder af Hjemmesygeplejen Hvidovre Kommune Leder af Hjemmesygeplejen Hvidovre Kommune marts 2017 Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder,

Læs mere

Greve Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør

Greve Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør Greve Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør 5. november 2010 1. Indledning Greve Kommune søger en kommunaldirektør, da den hidtidige kommunaldirektør har fået ny stilling. Et særdeles attraktivt

Læs mere

Greve Kommune Job- og personprofil for direktør med ansvar for job & socialservice samt sundhed & pleje

Greve Kommune Job- og personprofil for direktør med ansvar for job & socialservice samt sundhed & pleje Greve Kommune Job- og personprofil for direktør med ansvar for job & socialservice samt sundhed & pleje 1. februar 2012 1. Indledning Greve Kommune søger en ny direktør med ansvar for job & socialservice

Læs mere

Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune

Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år. Favrskov Kommune

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for Familiechef

Allerød Kommune Job- og personprofil for Familiechef Allerød Kommune Job- personprofil for Familiechef Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 24.500 indbyggere, flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland, har en veludviklet infrastruktur

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

Dagtilbudschef til Guldborgsund Kommune

Dagtilbudschef til Guldborgsund Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 05-10-2014 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Overordnet

Læs mere

Rebild Kommune Job- og personprofil for direktør med særligt ansvar for Center Børn og Unge samt Center Familie og Handicap

Rebild Kommune Job- og personprofil for direktør med særligt ansvar for Center Børn og Unge samt Center Familie og Handicap Rebild Kommune Job- og personprofil for direktør med særligt ansvar for Center Børn og Unge samt Center Familie og Handicap 23. maj 2013 1. Baggrund Rebild Kommune søger ny direktør med særligt ansvar

Læs mere

Job og personprofil Centerchef Børn og Unge

Job og personprofil Centerchef Børn og Unge Nota Job og personprofil Centerchef Børn og Unge Baggrund Vi søger en ny centerchef for Center Børn og Unge med tiltrædelse 1. februar 2017. Rebild Kommune har ca. 29.300 indbyggere og er beliggende i

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 1. BAGGRUND Denne job- og personprofil er udarbejdet på baggrund af interview med ansættelsesudvalget med henblik

Læs mere

Hjørring Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Kommunaldirektør til Hjørring Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit:

Hjørring Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Kommunaldirektør til Hjørring Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Hjørring Kommune April 2010 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Kommunaldirektør til Hjørring Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Ansættelsesvilkår

Læs mere

For derigennem at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af de strategiske indsatser i Center for Sundhed og Omsorg?

For derigennem at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af de strategiske indsatser i Center for Sundhed og Omsorg? Vil du være med til, at dyrke ledelse som hold sport? For derigennem at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af de strategiske indsatser i Center for Sundhed og Omsorg? Med det mål at virkeliggøre

Læs mere

Vilkårene Indledning og baggrund for stillingen Ansættelsesvilkår Faxe Kommune rammerne for stillingen...

Vilkårene Indledning og baggrund for stillingen Ansættelsesvilkår Faxe Kommune rammerne for stillingen... Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Direktør til Faxe Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indhold Vilkårene... 2 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2

Læs mere

Billund Kommune Job- og personprofil for Social- og Sundhedsdirektør

Billund Kommune Job- og personprofil for Social- og Sundhedsdirektør Billund Kommune Job- og personprofil for Social- og Sundhedsdirektør 19. november 2015 1. Indledning Billund Kommune søger ny Social- og Sundhedsdirektør en direktørstilling med stor bredde. Et særdeles

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Økonomi- og indkøbschef

Økonomi- og indkøbschef Stillings- og personprofil Økonomi- og indkøbschef Norddjurs Kommune Opdragsgiver Norddjurs Kommune Adresse Torvet 3 8500 Grenaa Telefon 89 59 10 00 Stilling Økonomi- og indkøbschef Refererer til Afdelingen

Læs mere

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Horsens Kommune søger en driftssikker leder til HR-afdelingen. Det gode arbejde i HR skal videreføres, og de allerede udviklede koncepter

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Faxe Kommune Rekruttering af kommunaldirektør. 24. april 2013

Faxe Kommune Rekruttering af kommunaldirektør. 24. april 2013 Faxe Kommune Rekruttering af kommunaldirektør 24. april 2013 1. Indledning Faxe Kommune har rettet henvendelse til KL s Konsulentvirksomhed (KLK) med henblik på bistand til rekruttering af ny kommunaldirektør.

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016 Slagelse Kommune Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016 1. Baggrund Slagelse Kommune er inde i en meget spændende og aktiv udvikling af kultur- og fritidsområdet,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013 Job- og personprofil Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik 1. Om Lyngby-Taarbæk Kommune og den nye administrative hovedstruktur Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef

Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef JOB- OG KRAVPROFIL John Reynolds Hellerup, den 13. november 2013 Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

Hvidovre Kommune Job- og personprofil for ejendomschef

Hvidovre Kommune Job- og personprofil for ejendomschef Hvidovre Kommune Job- og personprofil for ejendomschef 1. september 2011 1. Baggrund Hvidovre Kommune søger en ejendomschef. Hvidovre Kommune har i 2011 gennemført en organisationsændring, herunder også

Læs mere

Skoleleder til Østskolen i Faxe Kommune

Skoleleder til Østskolen i Faxe Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Skoleleder til Østskolen i Faxe Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene...

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center for

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

Langeland Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør

Langeland Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør Langeland Kommune 24. november 2016 Langeland Kommune Side 2 af 11 1 Indledning Langeland Kommune skal have ny kommunaldirektør, som med et strategisk udsyn og evnen til det muliges kunst kan se de mange

Læs mere

Direktør i Dragør Kommune

Direktør i Dragør Kommune Borgmestersekretariat, HR og Udvikling Kirkevej 7 2791 Dragør Tlf.: 32 89 01 00 CVR: 12881517 www.dragoer.dk Job- og personprofil Direktør i Dragør Kommune Dragør Kommune ønsker at sikre den politiske

Læs mere

Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL

Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL Stillings- og personprofil for Plan- og byggechef Indhold 1. Indledning.... 2 2. Middelfart Kommune... 2 Byrådets vision... 2 3. Organisationen... 3 Administrativ

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for skole- og dagtilbudschef

Allerød Kommune Job- og personprofil for skole- og dagtilbudschef Allerød Kommune Job- personprofil for skole- dagtilbudschef Allerød Kommune søger en skole- dagtilbudschef til at lede kommunens Skole- dagtilbudsafdeling. Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Lejre Kommune Job- og personprofil for Chef for Center for Børn, Unge & Familie

Lejre Kommune Job- og personprofil for Chef for Center for Børn, Unge & Familie Lejre Kommune Job- og personprofil for Chef for Center for Børn, Unge & Familie 10. oktober 2014 1. Baggrund Lejre Kommune skal have en Chef for Center for Børn, Unge & Familie. Det er en nyoprettet stilling,

Læs mere

Viborg Kommune Job- og personprofil for direktør for Job & Velfærd

Viborg Kommune Job- og personprofil for direktør for Job & Velfærd Viborg Kommune Job- og personprofil for direktør for Job & Velfærd Oktober 2014 1. Baggrund Viborg Kommune skal have ny direktør med ansvar for Job & Velfærd, da den nuværende direktør går på pension.

Læs mere

Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole

Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole Pædagogisk medarbejder -, Sekretariatet ved Børn og Skole, medio 2017 side 1/5 1. Indledning

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune 1 1. Baggrund Den tidligere sekretariatschef i Børn og Skole er blevet Centerchef for Byråd, Personale og Strategi

Læs mere

Centerchef, Borger og Branding, Guldborgsund Kommune

Centerchef, Borger og Branding, Guldborgsund Kommune Centerchef, Borger og Branding, Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 31-03-2015 www.malenehansen.dk

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER EN STRATEGISK HANDLENDE KONTORCHEF

Læs mere

Rekruttering af Afdelingsleder til Administration og Udvikling i Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune

Rekruttering af Afdelingsleder til Administration og Udvikling i Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune Rekruttering af Afdelingsleder til Administration og Udvikling i Center for Ejendomme, Veje og Administration Teknik og Miljø, Herning Kommune Job- og kompetenceprofil Indhold: 1. Baggrund 2. Organisation,

Læs mere

Genopslag Kalundborg Forsyning A/S Job og personprofil for direktør

Genopslag Kalundborg Forsyning A/S Job og personprofil for direktør Genopslag Kalundborg Forsyning A/S Job og personprofil for direktør 1. august 2013 1. Baggrund Kalundborg Forsyning A/S skal have ny direktør, idet den nuværende direktør har valgt at gå på pension. Den

Læs mere

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder Visionær HR-chef Ønsker du et lederjob, hvor du har indflydelse på at skabe innovative, effektive og attraktive arbejdspladser? Så er stillingen som HR-chef i Greve Kommune noget for dig! Du skal være

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

Job- og personprofil Udviklingschef Greve Kommune

Job- og personprofil Udviklingschef Greve Kommune Job- og personprofil Udviklingschef Greve Kommune 1 Denne job- og personprofil for Greve Kommunes nye udviklingschef indeholder: Jobbet o Introduktion o Opgaver og udfordringer Personen o Baggrund o Kompetencer

Læs mere

Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje

Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje 1. Baggrund Afdelingslederen for Trafik og Veje i Favrskov Kommune har fået nyt job, og vi søger derfor en ny afdelingsleder. Favrskov

Læs mere

Brand og Redning Vestsjælland Job- og personprofil for beredskabsdirektør

Brand og Redning Vestsjælland Job- og personprofil for beredskabsdirektør Brand og Redning Vestsjælland Job- og personprofil for beredskabsdirektør 30. april 2015 1. Baggrund De eksisterende beredskaber i Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner fusionerer

Læs mere