Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Boulevarden 13,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Boulevarden 13,"

Transkript

1 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Magistraten Mødet den kl Boulevarden 13,

2 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Drøftelse af Lederkonferencen Drøftelse af bidrag til omprioriteringskataloget i Borgmesterens Forvaltning 3 4 Godkendelse af Regnskab 2015 for Borgmesterens Forvaltning 11 5 Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2015 til budget 2016, Borgmesterens Forvaltning, drift. Tillægsbevilling Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2015 til budget 2016, Borgmesterens Forvaltning, anlæg. Tillægsbevilling Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab Borgmesterens Forvaltning 8 Orientering om byrådsmedlemmers mulighed for at tilføje bemærkninger til beslutninger i beslutningsprotokollen Orientering om udarbejdelse af præsentation af +BUS Aalborg Godkendelse af 2. status/afrapportering af Tryg Aalborg - en mere tryg kommune Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik Godkendelse af Horizon2020-ansøgning under rammeprogrammet SMART Cities and Societies" 13 Eventuelt Godkendelse af referat Orientering om foreløbigt regnskab 2015 for Aalborg Kommune 52 Lukket 15 Godkendelse af bankaftale 48

3 Tid Mandag 14. marts 2016, kl Sted Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 Afbud Til stede Øvrige deltagere Mai-Britt Iversen, Niels Thomas Krarup, Lasse Puertas Navarro Olsen, Hans Henrik Henriksen, Thomas Kastrup-Larsen, Tina French Nielsen, Mads Duedahl Johansen Jens Kristian Munk, Jørgen Litske Petersen Øvrige oplysninger

4 Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt. kl Side 1 af 154

5 Punkt 2. Drøftelse af Lederkonferencen Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten drøfter præsentation af Lederkonferencen Bilag er udsendt til Magistratens medlemmer. Birgitta Sloth Christiansen deltager under punktet. Beslutning: Drøftedes. Tiltrådt med enkelte justeringer. kl Side 12 af 154

6 Punkt 3. Drøftelse af bidrag til omprioriteringskataloget i Borgmesterens Forvaltning Borgmesterens forvaltning indstiller, at Magistraten - i fortsættelse af drøftelsen den 15. februar drøfter bidrag til Omprioriteringskataloget jf. de i sagsbeskrivelsen nævnte forslag vedrørende administrationen i Borgmesterens Forvaltning, bidrag jvf. sagsbeskrivelsen fra mødet den 15. februar 2016 vedrørende sektor Fælles kommunale udgifter, samt at Magistraten godkender forslag til kommissorium for IT-analyse. Beslutning: Godkendt som Borgmesterens Forvaltnings bidrag til Omprioteringskataloget. Endvidere blev forslag til kommissorium for IT-analyse godkendt. kl Side 13 af 854

7 Sagbeskrivelse Magistraten havde sagen til en første drøftelse den 15. februar 2016, pkt. 2. Beslutning: Drøftelsen fortsættes den 14. marts A. Sektor: Administration. A.1 Organiseringen i Borgmesterens Forvaltning Borgmesterens forvaltning består i 2016 af 1 meget stor afdeling Økonomisk afdeling, 1 større afdeling Business Aalborg samt 2 små afdelinger HR & Arbejdsmiljø samt Business Development. Hertil kommer Borgmesterkontoret med 3 mindre afsnit Byrådssekretariat, Events og Kommunikation samt 2 større resultatcentre IT Center og AaK Bygninger. Borgmesterens forvaltning består således alt i alt af ca. 200 administrative medarbejdere og ca. 50 medarbejdere i de to resultatcentre. Fortsatte reduktioner alene på grundlag af naturlig afgang sammenholdt med en fortsat reduktion ved hjælp af grønthøsteren med nogenlunde ens procentvise reduktioner i alle afdelinger er ikke længere en farbar vej. De små afdelinger bliver alt for sårbare ved fravær og afgang, hvilket sammenholdt med at naturlig afgang falder mere eller mindre tilfældigt i de forskellige afdelinger, gør det meget vanskeligt fortsat at opretholde en målsætning om rigtige og tilstrækkelige kompetencer til alle kerneopgaver. Hertil kommer et vedvarende pres på at øge indsatsen på en række strategiske og ledelsesmæssige opgave som eksempelvis: Styringen af den overordnede økonomi, realiseringen af en ambitiøs erhvervspolitik, stigende fokus på det regionale, nationale og internationale perspektiv, realiseringen af digitaliseringsstrategien samt en tilfredsstillende betjening af borgerne i Borgerservice. I den seneste tid er der i mange sammenhænge påpeget et behov for, at Aalborg Kommune fremadrettet spiller en endnu mere proaktiv rolle i forhold til at samarbejde om udvikling i Nordjylland, at sætte den landspolitiske dagsorden og at være med på den internationale scene. Aktuelt er der primært kommunikationskompetencer på Borgmesterkontoret, som kan understøtte denne rolle, hvorimod der ikke er strategisk eller dagsordensforberedende kapacitet. Opgaverne varetages i stedet spredt mellem afdelingerne og ad hoc. En del opgaver varetages i Business Development. Alt sammen opgaver som kræver yderligere personalemæssige ressourcer og/eller ændringer i anvendelsen af kvalifikationer og kompetencer. Med henblik på at være bedst mulig forberedt på de nævnte yderligere reduktioner og de nævnte indsatsområder i de kommende år foreslås en drøftelse om og hvordan, vi kan mindske sårbarheden for de to nævnte små afdelinger HR & Arbejdsmiljø og Business Development herunder sikre et øget strategisk fokus. Drøftelsen kan tage udgangspunkt i følgende overvejelser. Overvejelser vedrørende ændret organisering af HR og Arbejdsmiljøafdelingen i Borgmesterens Forvaltning For at styrke den strategiske HR agenda i Aalborg Kommune og gøre HR klar til de fremtidige HR udfordringer, kræves der et endnu større strategisk fokus. For at styrke den tværgående HR strategi og hermed det tværgående HR arbejde i forvaltningerne, er det vigtigt at fortsætte den udvikling, der allerede er igangsat i personalechefgruppen. Desuden er der behov for at mobilisere og dedikere alle strategiske HR ressourcer til denne opgave samt udbygge yderligere på det tværkommunale og regionale samarbejde på HR området. Derfor foreslås som en mulighed etablering af en strategisk HR-enhed i Borgmesterkontoret under kommunaldirektøren. kl Side 24 af 854

8 En konsekvens heraf vil være at opsplitte den nuværende HR og Arbejdsmiljøafdeling, således at man får en funktion "HR" indeholdende de tværgående HR udviklingsopgaver, arbejdsmiljøopgaver og MED sekretariatsopgaver. Ressourcerne i HR: HR- og Arbejdsmiljøchef, 2 HR udviklingskonsulenter, 1 arbejdsmiljøkonsulent, 1 MED konsulent. De administrative opgaver som arbejdsskadeadministration og elevadministration foreslås f.eks. at overgå til Juridisk Kontor samt Løn- og personalekontoret. En sådan omorganisering af de administrative opgaver sammen med øvrige tilpasninger forventes at have en positiv effekt svarende til et netto mindre forbrug på Løn- og Personalekontoret på 1 normering fra 2017 og Juridisk Kontor på 1 normering fra 2017, som forudsættes at ske ved naturlig afgang og/eller omrokering. Yderligere styrker ved etablering af en HR stab: Øge effekten af den strategiske tværgående HR indsats Øge det strategiske fokus Optimal anvendelse af ressourcer og kompetencer Tættere strategisk sparring til kommunaldirektør og direktørgruppe Overvejelser vedrørende Business Development i Borgmesterens Forvaltning Business Development blev efter godkendelse i Magistaten etableret som en selvstændig enhed i Borgmesterens Forvaltning i juni 2014 med det formål at styrke indsatsen inden for en række strategiske indsatsområder, som skulle understøtte den langsigtede vækst i Aalborg Kommune. (Navnet Business Development er misledende, da enheden ikke arbejder med erhvervsudvikling, men med forberedelse og igangsætning af strategisk udvikling og samarbejde, der understøtter vækst i kommunen i bred forstand). Enheden blev etableret indtil videre for en periode på 2 år og blev bemandet med 3 årsværk. Business Development har primært arbejdet med: BRN Business Region North Denmark: etablering og udvikling af ny dagsordenssættende og igangsættende samarbejdsplatform i Nordjylland om vækst og udvikling Strategi for Aalborg Kommunes internationale samarbejde, herunder opbygning af organisatoriske kompetencer, udvikling af strategiske internationale alliancer og konkrete EU-projekter Smart City Aalborg, herunder opbygning af fælles samarbejdsplatform, igangsættelse af en række konkrete initiativer og etablering af nationalt netværk STAY jobskabelse i partnerskab, herunder etablering af nye studiejobs i Nordjylland og ansættelse af 500 nyuddannede i SMV er i Nordjylland Det er vurderingen, at udbyttet af allokering af nogle få personaleressourcer direkte til strategiske udviklingsopgaver har givet et stort udbytte for kommunen. Det er samtidig vurderingen, at en fremadrettet endnu mere proaktiv rolle for Aalborg Kommune i forhold til den regionale, nationale og internationale agenda kan styrkes ved, at den strategiske kapacitet i Business Development fremadrettet indgår i Borgmesterkontoret som en enhed som del af et reorganiseret Borgmesterkontor. Det vil skulle vurderes konkret, hvilke opgaver, der skal følge med til Borgmesterkontoret, og hvilke, der evt. skal overdrages til andre afdelinger, herunder også et tættere samarbejde omkring eksempelvis sekretariatsbetjeningen i Væksthuset, Norddanmarks EUkontor og BRN. En sådan omorganisering af de administrative opgaver forventes at have en positiv effekt svarende til et netto mindre forbrug på i alt 1 normering fra 2017, som forudsættes at ske ved naturlig afgang og/eller omrokering. Økonomi kl Side 35 af 854

9 Det umiddelbare bidrag til Omprioriteringskataloget i 2017 vil således være en reduktion på 3 normeringer svarende til ca. 1,2 mio. kr. De skønnede virkninger i de efterfølgende år vil følge i den videre proces. Det videre arbejde Ovenstående er en række opmærksomhedspunkter, der skal understøtte en effektiv, optimal og fleksibel organisering til opnåelse af forvaltningens strategi(er) herunder at de samlede kompetencer og viden i forvaltningen udnyttes optimalt mod strategien. Det er således udtryk for nogle indledende overvejelser, der naturligvis skal kvalificeres og uddybes yderligere i en proces sammen med den nye kommunaldirektør efter den 1. april Forslaget er drøftet i Borgmesteren Forvaltnings FMU den 9. marts A.2 Om muligheder for besparelser på IT og IT-anvendelse i BF Licenser og kontrakter Digitaliseringen betyder, at der er brug for at udnytte IT mere og mere både ift. licenser og it-kontrakter (f.eks. mobile enheder og nye systemområder som følge af bølgeplaner m.v.). På de områder er udgifterne derfor stigende. Men udgifterne skal altid efterses med effektiv licens- og kontraktstyring. Der skal være en grundig årlig gennemgang af brugerantallet ift. licenser som nu. Desuden opfordres itsystemejere i BF, der har IT-kontrakter, at få dem checket i IT & Digitalisering mhp. om der kan være muligheder for besparelser. Det samme gælder mht. kvalitetssikring inden nye løsninger anskaffes På den nye licensaftale med Microsoft gældende fra 1. april er der ikke direkte besparelser i Borgmesterens Forvaltning. Udfordringen har været at minimere prisstigninger og få mest muligt for pengene. En økonomisk fordel ved aftalen er, at vi undgår ellers nødvendig fornyelse af licenser til mobile enheder omkring Desuden vil tilvækst i mobile enheder være en del af licensen. Centralisering af pc- og smartphone-indkøb i IT-Centret I dag står hver afdeling/kontor for indkøb og genanskaffelse af pc er og smartphones, også vurderinger af hvornår m.v. Et forslag til effektivisering kan være, at dette centraliseres i IT-Centret, som med et fast interval sørger for, at pc er og smartphones bliver udskiftet. Standard bærbare pc er eller stationære efter behov - og billigere smartphones end IPhones. Det kan være ud fra, at IT-Centret forvalter og betaler ud fra afdelingernes pc-budgetter eller en årlig betaling til IT-Centret pr. bruger. IT-Centret skal have et beløb årligt, ca kr. for servicen. Udbyttet ved denne nye model vil være, at kontorerne sparer den tid de bruger på det i dag, og afhængigt af nuværende købsmønster kan der måske spares penge. Det vil kræve en nærmere undersøgelse, hvis vi skal tættere på det. Mobiltelefoni Vi har hidtil kun haft mulighed for at bruge dyre iphones til at tilgå mail/kalender. Med indkøb af mobil management systemet Airwatch kan vi nu åbne op for andre og billigere smartphones - f.eks. Android-telefoner fra Sony eller Samsung. Vi kan derfor foreslå at BF og kommunen vælger en billigere standard-mobil f.eks. en model, der er ca kr. billigere end en iphone - i øjeblikket er der ca iphones i kommunen, og regner man med de skal skiftes hvert andet år, vil man så spare ca. 1,7 millioner årligt. BF's del vil skønsmæssig udgøre kr. Ulempen kan være at nogen synes, det går ud over brugervenligheden ved telefonen. BYOD og bruttolønsordning Mange medarbejdere er trætte af at gå rundt med to mobiler - en til arbejde, og en til privat. Vi kan ikke tillade at arbejdsmobilen bliver brugt privat, fordi det vil så udløse en beskatning af "fri telefon" på 2600 kr. årlig. Derimod kunne man forestille sig, at mange medarbejdere faktisk godt vil bruge deres egen private smartphone i arbejdstiden - et koncept man kalder BYOD (Bring Your Own Device). I så fald kunne vi tilbyde medarbejderen at installere kommunale apps (kommunal mail/kalender og kommunal telefoni-app) på medarbejderens egen smartphone. Hvis medarbejderen rejser fra kommunen, kan disse apps fjernes igen uden kl Side 46 af 854

10 det påvirker den private del af telefonen. En stor tilslutning til en sådan BYOD-ordning vil selvsagt give endnu større besparelser. Der skal naturligvis værre tale om et frivilligt valg, så nogle vil stadig have et behov for at få en arbejdsmobil fra kommunen, men det behøver jo så ikke at være en topmodel. En yderligere fordel vil være, at man billigt vil kunne tilbyde endnu flere medarbejdere muligheden for at se sin kommunale mail på mobiltelefon, og dermed fremme mobilitet og fleksibilitet. En gulerod til medarbejderen (win-win situation) kunne skabes ved at give medarbejderne mulighed for at købe mobiltelefoner m.m. ind via en bruttoløn-ordning. Forvaltningen sparer udgiften til mobil og abonnement og medarbejderen kan nøjes med én telefon, f.eks. egen ny iphone. Revurdering af behov for betalt internetforbindelse Der kan evt. gennemføres en revurdering af behovene for, at forvaltningen betaler internetforbindelser. Prisen er ca pr. stk. pr. år for de ansatte, der har det idag. Vejledninger i brug af IT-systemerne Det kan frigøre tid hos brugerne og øge arbejdsglæden - at der udarbejdes mere let tilgængelige ITvejledninger til intranettet, hvor nye og mere målrettede muligheder udnyttes bl.a. videoclip. Digitalisere arbejdsgange Det kan frigøre tid til kerneopgaverne, at arbejdsgangene optimeres mest muligt digitalt. I den nye digitaliseringsstrategi er der handleplan på vej om arbejdsgangene ifm. de tværgående systemer (f.eks. Prisme, SD, edoc), som jo i stort omfang anvendes i BF. Desuden er der indsats på vej om at minimere brug af papirblanketter m.v. Videomøder Der kan frigøres rejsetid og budget ved at udnytte videomøder (Skype for Business) optimalt, der hvor det er relevant. Dette bliver også til handleplan ud fra den nye digitaliseringsstrategi. Optimering af kopi/print og telelinjer. Et forsøg i økonomisk afdeling viser, at det giver god mening at gennemgå den enkelte institutions kopi/print forbrug og behov. Kan man konsolidere på færre printere? Er man på den rigtige aftale? Har man udnyttet fordelen ved en serviceaftale osv. Ligeledes kan vi se at kommunen stadigvæk betaler for mange telelinjer hos teleselskaberne trods større udbredelse af kommunens eget fibernet og ip-telefoni. Er der uopsagte telelinjer i institutionen? Gammel fax-maskine? Elevator-alarm, gammelt telefoni osv. Vi kunne derfor foreslår at kommunen nedsætter en task-force evt. bemandet med studentermedhjælpere til at besøge og gennemgå/registrere disse forhold i den enkelte institution, og komme med besparelsesforslag til den lokale ledelse. Det er umiddelbart svært at spå om udbyttet ved en sådan gennemgang, men vi er ikke i tvivl om, at der er en positiv businesscase for kommunen som sådan. Alle de ovennævnte forslag om nye tiltag i IT og IT-anvendelse skal i givet fald gennemføres successivt, hvorfor der foreslås en rammebesparelse til BF i størrelsesordenen kr. fra Sammenfatning Alt i alt er der således forslag om besparelser i den administrative del af BF på 1,5 mio. kr. modsvarende omprioriteringskatalogets krav på i alt 1,3 mio. kr. på den administrative del i Borgmesterens Forvaltning. B. Sektor: Fælles kommunale udgifter Der henvises til den efterfølgende sagsbeskrivelse fra Magistratens møde den 15. februar C. Sektor: Fælles kommunale udgifter og forvaltningernes administrative konti Forslag til kommissorium for analyse af IT For at afdække eventuelle effektiviseringsmuligheder på det samlede IT-område på tværs af forvaltningerne foreslås det, at der i foråret 2016 gennemføres en analyse af IT-området. kl Side 57 af 854

11 IT-gruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen har udarbejdet vedlagte forslag til kommissorium til Magistratens godkendelse. Sagsbeskrivelse fra mødet den 15. februar 2016 Det er jo slet ikke noget nyt med forandringer og tilpasninger hverken i kommunen eller i Borgmesterens Forvaltning. Gennem de sidste mange år har der således været tale om tilpasninger og reduktioner i personaletallet, som vi i Borgmesterens Forvaltning har fundet dels ved grønthøsteren med nogenlunde ens reduktioner i alle afdelinger dels ved forskellige organisationsændringer. Alle de nævnte personalereduktioner er gennem alle årene stort set klaret ved naturlig afgang. De nu udmeldte reduktioner på årligt 1 procent til Borgmesterens Forvaltning svarer til et beløb i størrelsesordenen 4,3 mio. kr. i 2017 henholdsvis 8,6 mio. kr. og 12,9 mio. kr. i 2018 og Der er et samlet personaletal i Borgmesterens Forvaltning på 249,51, heraf ca. 50 i de to resultatcentre (IT Center og AaK Bygninger). Hvis reduktionen sker ud af et samlet personale på 200 administrative medarbejdere, skulle der således ske en reduktion på mere end 10 personer i 2017, yderligere mere end 10 personer i 2018 og igen yderligere mere end 10 personer i Alt sammen svarende til en samlet reduktion i 2019 på mere end 30 personer, dvs. hver sjette medarbejder i Borgmesterens Forvaltning. For at løse opgaven med et omprioriteringskatalog skal der således ske en meget klar prioritering af opgaverne og den måde opgaverne løses på i Borgmesterens Forvaltning. Nogle opgaver skal opprioriteres, andre opgaver skal nedprioriteres og alle opgaveløsninger skal ses efter sømmene, for at løse opgaven med indstilling af et omprioriteringskatalog indeholdende en besparelsesmulighed på de nævnte beløb. Omprioriteringskataloget for 2017 for Borgmesterens Forvaltning på 4,3 mio. kr. foreslås delt i to områder, nemlig med forslag til reduktioner på ca. 3,6 mio. kr. svarende til 1 procent af de samlede nettoudgifter til Fælles kommunale udgifter jf. vedlagte bilag side 1 og med forslag til reduktioner på ca. 0,7 mio. kr. svarende til 1 procent af de samlede nettoudgifter til Administration jf. vedlagte bilag. Herudover foreslås yderligere interne omprioriteringer på ca. 0,6 mio. kr. til Administration, idet der er enkelte besluttede reduktioner i budget 2016, som ikke kan realiseres. Alt i alt indstilles derfor et omprioriteringskatalog for Administration i Borgmesterens forvaltning i 2017 på 1,3 mio. kr. og yderligere 0,8 mio. kr. og 0,9 mio. kr. i henholdsvis 2018 og Forslag - Omprioriteringskatalog 2017 for sektor Fælles kommunale udgifter Et forslag kunne være reduktion af automatikken i Sats- og takstregulering I forbindelse med hvert års budgetlægning er der en række eksterne aftaler og kontrakter mv. hvori er aftalt en prisregulering; men da Aalborg Kommune ikke regulerer budgettet for priser men alene regulerer med lønændringer, er der som kompensation gennem årene aftalt en praksis, hvorefter de forvaltninger, som har de pågældende aftaler og kontrakter, får tilført kompensation for pris- og lønstigninger samt evt. ændringer i befolkningstallet ved den samlede fremskrivning af budgetforslaget til årets pris- og lønniveau. De samlede beløb til denne post har gennem de sidste mange år udgjort et beløb i størrelsesordenen 55 mio. kr. Heraf udgør det budgetgaranterede område ca. 30 mio. kr., og det rammebelagte område fremskrives med ca. 25 mio. kr. Der har gennem årene udviklet sig en form for automatik i denne reguleringsmekanisme, som tillige er friholdt for drøftelse i forbindelse med budgetprioriteringerne. Den samlede Sats- og takstregulering i budget 2016 for hele Kommunen fremgår af vedlagte bilag side 4. Det foreslås, at Sats- og takstreguleringen i lighed med alle andre konti prioriteres, så der i lighed med den almene praksis ikke mere foretages en 100% regulering; men at denne reduceres til 50%. Hvis dette er muligt, vil der ske en reduktion på ca. 12,5 mio. kr. på de rammebelagte udgifter, som vil være stigende til 25 kl Side 68 af 854

12 mio. kr. henholdsvis 37,5 mio. kr. i de næstfølgende år. Der foreslås ingen ændringer for så vidt angår det budgetgaranterede område. En sådan ændring vil i Borgmesterens Forvaltning frigøre et beløb på ca. 1,5 mio. kr. i 2017 stigende til 3 mio. kr. henholdsvis 4,5 mio. kr. i de næstfølgende år. Et andet forslag kunne være en reduktion af tilskuddene til selvejende institutioner svarende til 1% Det samlede tilskud til selvejende institutioner i Borgmesterens Forvaltning udgør 21,6 mio. kr. Det foreslås, at der sker en reduktion på 1% på dette tilskud i 2017 og de næstefølgende år. En sådan ændring vil i Borgmesterens Forvaltning frigøre et beløb på ca kr. i 2017 stigende til ca kr. henholdsvis kr. i de næstfølgende år. Et tredje forslag kunne være at kræve et effektiviseringsbidrag fra de to resultatcentre. Der er i alt ansat ca. 50 medarbejdere i de to resultatcentre IT Center og AaK Bygninger. Det foreslås, at de to resultatcentre i lighed med de øvrige kontorer og afdelinger i Borgmesterens Forvaltning hele tiden arbejder med forandringer og effektiviseringer. Eksempelvis svarende til kr. pr. år pr. medarbejder. Et sådan forslag i de to resultatcentre vil i Borgmesterens Forvaltning frigøre et beløb på ca kr. i 2017 stigende til ca kr. henholdsvis kr. i de næstfølgende år. Et fjerde forslag kunne være at kræve et årligt bidrag fra Indkøbsfunktionen i lighed med andre resultatcentre. Der er gennem årene eksempler på, at der er overført beløb fra Indkøbsfunktionen i Miljø- og Energiforvaltningen til det skattefinansierede område. Det foreslås, at der gennemføres et krav om et årligt bidrag. Et sådan forslag fra Indkøbsfunktionen vil i Borgmesterens Forvaltning i lighed med andre betalinger fra kommunens øvrige resultatcentre kunne frigøre et beløb på ca kr. i 2017 stigende til ca. 1,2 mio. kr. henholdsvis 1,8 mio. kr. i de næstfølgende år. Et femte forslag kunne være at se på det samlede IT-område i hele kommunen. Der bør gennemføres en samlet analyse af IT-området og IT-forbruget i kommunen. Dette med henblik på at undersøge besparelsesmuligheder ved at omorganisere og centralisere opgaver, ressourcer og budgetter samt standardisere processer om indkøb, håndtering og styring af udstyr, datakommunikation, licenser, sikkerhed og systemer for hele koncernen. Det er som udgangspunkt ikke tanken, at forvaltningernes fagspecifikke strategier og projekter bør centraliseres. Derimod handler det om teknik, drift, support, infrastruktur, sikkerhed og relevant kontraktstyring svarende til hvad der er centraliseret i langt hovedparten af landets øvrige kommuner. Analysen omfatter også de interne kontraktforhold i forhold til IT-Centret. Et optimistisk gæt kunne være, at det kan frigøre en samlet reduktion i Borgmesterens Forvaltning i størrelsesordenen 1 mio. kr. i 2017 stigende til 2 mio. kr. henholdsvis 3 mio. kr. i de næstfølgende år. Dertil kommer frigivelse af ressourcer i øvrige forvaltninger. Opsamling på konsekvensen af de 5 nævnte forslag: Alt i alt vil en gennemførelse af de 5 forslag kunne frigøre et beløb i størrelsesordenen 3,6 mio. kr. i 2017 stigende til 7,1 mio. kr. henholdsvis 10,7 mio. kr. i de næstfølgende år. Forslag til Omprioriteringskatalog 2017 vedrørende sektor Administration følger senere. Ovennævnte forslag til Omprioriteringskataloget drøftes i FMU den 11. februar kl Side 79 af 854

13 Bilag: Magistraten IT-analyse 2016 forslag til kommissorium.docx kl Side 810 af af 854

14 Punkt 4. Godkendelse af Regnskab 2015 for Borgmesterens Forvaltning Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender årsregnskab 2015 for Borgmesterens Forvaltnings område og overgiver det til byrådets behandling. Beslutning: Godkendt. Magistraten godkender anlægsprojekt vedrørende Sundheds- og Kulturhuset i Gandrup til i alt 7,5 mio. kr., som finansieres således: Sundhed og Kultur ved overførsel fra regnskab 2015: 2,0 mio.kr. Ældre og Handicap: 0,5 mio. kr. Energilån: 2,5 mio. kr. Konto 1390, udvendig vedligeholdelse: 2,5 mio. kr. Projektet varetages af AaK Bygninger. kl Side 11 af af 754

15 Sagsbeskrivelse Materialet vil indgå i den videre politiske behandling af årsregnskabet i henhold til reglerne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ. Aalborg Kommunes regnskab behandles samlet i Magistraten og byrådet den 25. april Oversigten nedenfor viser Borgmesterens Forvaltnings regnskab 2015 samt afvigelser opgjort på henholdsvis drift og anlæg. Drift Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Regnskab 2015 Afvigelse mellem regnskab og oprindeligt budget, netto Afvigelse mellem regnskab og korrigeret buget, netto kr Sektor Fælles kommunale udgifter Sektor Resultatcentre Sektor Administration Drift i alt Sektor Rammebeløb I alt inklusive sektor Rammebeløb Anlæg Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Regnskab 2015 Afvigelse mellem regnskab og oprindeligt budget, netto Afvigelse mellem regnskab og korrigeret budget, netto Sektor Fælles kommunale udgifter: Anlægsprojekter Business Aalborg, projekter Business Development, projekter kr Anlæg i alt Afvigelser: -= mindreudgift/merindtægt += merudgift/mindreindtægt Bemærkninger Borgmesterens Forvaltnings regnskab 2015 viser samlet for sektorerne Fælles kommunale udgifter, Resultatcentre og Administration et netto mindre forbrug på kr. på drift. Sektor Rammebeløb viser et netto merforbrug på kr., som skal ses i sammenhæng med, at der er indtægtsført momsrefusion andet sted på kr. efter gennemførte dataanalyser. Endelig viser det samlede anlægsregnskab et nettomerforbrug på kr. I årets løb er der budgetomplaceret ganske få poster på sektoren. Den største post er fra kommunalbestyrelsens konto hvor der er omplaceret kr. til finansiering af et merforbrug på tjenestemandspensioner i I alt udgjorde de samlede udbetalinger til kommunens pensionerede tjenestemænd, efterlevende ægtefælle- og børnepensionister herefter 160,8 mio. kr. i kl Side 212 af af 754

16 Sektor Fælles kommunale udgifter Det samlede nettomerforbrug på IT-fastprisaftalen udgør 6,6 mio. kr. ved årets udgang. I dette beløb er indeholdt merudgifter på 10 mio. kr. til implementering af den nye IT-koncernløsning, som blev taget i brug den 1. januar 2015, mens der på de øvrige aftaler er mindre udgifter på 3,4 mio. kr. En del af fastprisaftalens merforbrug, i alt 5 mio. kr., forventes overført og finansieret i En forventet indtægt i 2015 på 5 mio. kr., som følge af salget af KMD-bygninger, indgår som indtægt i I 2015 blev der afholdt valg til folketinget og folkeafstemning om retsforbeholdet. Folkeafstemningen, som blev afholdt i november 2015, var ekstraordinær og var derfor ikke budgetlagt. Udgifterne hertil udgør 3,5 mio. kr., mens merudgifter til folketingsvalget og følgeudgifter fra tidligere år udgør 0,2 mio. kr. Ved budgetlægningen for 2015 blev der afsat 5 mio. kr. til DGI s Landsstævne. Det er opsparing af driftsmidler fra 2013, som ved budgetlægningen blev indregnet i rammerne for Landsstævnet afholdes i Aalborg i 2017 og de resterende 4,7 mio. kr. i 2015 forventes overført til formålet i The Tall Ships Races blev afholdt sommeren 2015 og viser et mindre forbrug på 1,8 mio. kr. Beløbet opspares og overføres til det videre arbejde. Fordelt med 0,3 mio. kr. til budget 2016 og 1,5 mio.kr. til budget På forsikringsområdet er der en netto merindtægt på 5 mio. kr. Det er forskydning af refusioner på tidligere skader på i alt 4 mio. kr. samt en overførsel fra 2014 på 1 mio. kr. Sidstnævnte var reserveret til mulig afklaring af arbejdsskade i 2015 men blev ikke anvendt, da afklaring pt. stadig mangler. Der vil ikke blive overført midler til forsikringsområdet til Forsikringsområdet skal i nyt udbud i 2016 med start fra Der er netto mindre udgifter til drift på ejendomme herunder forbrugsafgifter og vedligeholdelse samt almindelige lejereguleringer i alt 1,9 mio. kr. På Kommunalbestyrelsen er der mindre udgifter til vederlag samt besparelser på udgifter til IT, i alt 0,9 mio. kr. På IT-fælles formål er der et mindre forbrug på 2,2 mio. kr. Det er forskydninger i betalinger f.eks. udgifter til edoc og til servere. Herudover er der mindre udgifter til støttesystemer, kreditering vedrørende eboks og afsatte midler til planlagt digitaliseringsløsning, der ikke blev realiseret i Sektor Resultatcentre Resultatcentrene (IT-Centret og Aak bygninger) viser et merforbrug i 2015 på 5,7 mio. kr. Dette beløb vil blive overført direkte til resultatcentrenes statuskonti. Beløbet er fordelt med et forbrug på IT-Centret på 5,5 mio. kr. og Aak bygninger på 0,2 mio. kr. It-Centret, inklusive AkPrint og Telefoni, har haft overskud på alle tre områder. På de fælles puljer til IT- investeringer, som administreres af IT-Centret, er der brugt af opsparingen til bl.a. investeringer i system til bedre sikkerhed og administration af mobile klienter. Endvidere er der betalt en større regning vedrørende ESDHsystem (edoc). m.m. I alt et forbrug på 5,5 mio. kr. som overføres og modregnes på status. De to resultatcentre har ultimo 2015 aktiver på: IT-Centret, drift: ( kr.) IT-Centret, tilgodehavender, fællespuljer, IT-investeringer m.m.: ( kr.) Aak-Bygninger, drift ( kr.) Sektor Administration kl Side 313 af af 754

17 Viser et mindre forbrug på 6,3 mio. kr. Det er bl.a. merindtægter på gebyrer på 2 mio. kr. (bl.a. på grund af ændret regnskabspraksis vedrørende tidligere pålignede rykkergebyrer) og diverse administrationsbidrag 1,3 mio. kr. Herudover er der mindre udgifter til indvendig vedligeholdelse og forbrugsafgifter på administrationsbygninger på ca. 2 mio. kr. m.m. Sektor Rammebeløb På sektoren er der afsat bevillinger til formål, der vedrører hele kommunen og som udmøntes via tillægsbevillinger godkendt i byrådet. Ved årets udgang er der et ikke udmøntet beløb på 3,5 mio. kr. i merudgift i forhold til det oprindelige budget på 108,3 mio. kr. Denne post finansieres af korrektioner på sektoren således: I budget 2015 er der budgetteret med en indtægt på 5 mio. kr. på dataanalyser på udvalgte områder. I 2015 har der således været foretaget analyse på moms, hvilket har bevirket et refusionsbeløb på 4,98 mio. kr. mio. kr. i Aalborg Kommunes favør. Refusionsbeløbet vedrører momskorrektioner fra tidligere år (2010, 2011 og 2012). Da momskorrektioner skal konteres på konto 7.87, kan indtægten derfor ikke bogføres direkte på sektor Rammebeløb og modregnes derfor med refusionsbeløbet på 4,98 mio. kr. På sektoren er et ikke fordelt beløb på 3,5 mio. kr. tilbage fra puljerne til trepartsinitiativer, lønregulering og efteruddannelse af ledere. Dette beløb anvendes til finansiering af de budgetlagte besparelser til konkurrenceudsættelse på genoptræningsområder samt kommunal kørsel i egen bil i alt 2 mio. kr. På sektoren er der afsat bevillinger til formål, der vedrører hele kommunen og som udmøntes via tillægsbevillinger godkendt i byrådet. Ved årets udgang er der et ikke udmøntet beløb på kr. i merudgift i forhold til det oprindelige budget på kr. Denne post finansieres af korrektioner på sektoren således: I budget 2015 er der budgetteret med en indtægt på 5 mio. kr. på dataanalyser på udvalgte områder. I 2015 har der således været foretaget analyse på moms, hvilket har bevirket et refusionsbeløb på kr. i Aalborg Kommunes favør. Refusionsbeløbet vedrører momskorrektioner fra tidligere år (2010, 2011 og 2012). Da momskorrektioner skal konteres på konto 7.87 kan indtægten derfor ikke aflæses direkte på sektor Rammebeløb og modregnes derfor med refusionsbeløbet på 4,9 mio. kr. På sektoren er et ikke fordelt beløb på 3,5 mio. kr. tilbage fra puljerne til trepartsinitiativer, lønregulering og efteruddannelse af ledere. Dette beløb anvendes til finansiering af de budgetlagte besparelser til konkurrenceudsættelse på genoptræningsområder samt kommunal kørsel i egen bil i alt 2 mio. kr. Herudover reserveres der kr. til lederuddannelse/ledertalentudvikling m.m., som overføres til De resterende 1,2 mio. kr. tillægges kassebeholdningen og hermed overføres der ikke fra 2015 til 2016 på sektor Rammbeløb. Tillægsbevillinger 2015 Drift Anlæg Sektor Fælles kommunale udgifter, Resultatcentre og Administration kr Køb af Budolfihus Anvendelse og fordeling af trepartsmidler Barselsudligningsordning (2014) Flytning af normering fra HR og Arbejdsmiljø til Miljø- og Energiforvaltn Overførsel af uforbrugte midler 2014 til 2015, drift og anlæg Energibesparende foranstaltninger Justering af lønbudget Uforbrugte anlægsmidler, indskud i Landsbyggefonden m.m Aktuel status Lederuddannelse m.m. oveført kl Side 414 af af 754

18 Drift Anlæg Sektor Fælles kommunale udgifter, Resultatcentre og Administration kr Lokale midler vedr. AKUT Overhead konto 5 og Regulering af intern husleje Fordeling af omprioriteringsbidraget statens del Kommunal købsmomsordning, drift Borgmesterens Forvaltning i alt Sektor Rammebeløb Overførsel af uforbrugte midler i 2015 til Overførsel af uforbrugte midler i 2015 til 2016, AKUT-midler Justering af lønbudget Aktuel status Rammebeløb, lederuddannelse til HR Fordeling af Moderniseringsaftalen 2015 statens andel Anvendelse og fordeling af trepartsinitiativer Sektor Rammebeløb i alt Anlæg Projekter kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Regnskab 2015 Afvigelser mellem regnskab og oprindeligt budget, netto Afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget, netto Ejendomsanalysen... Rammebeløb AKKC... Klimaanlæg i AKKC... Køb af Budolfihus... Køb af Forchhammersvej. Rammebeløb til vedligeholdelse... Energibesparende foranstaltninger... Uddybning af Aalborg Havn... Ombygning vedrørende ny forvaltningsstruktur Business Aalborg, projektdel. Business Development, projektdel Anlæg i alt Bemærkninger til anlæg 2015 Borgmesterens Forvaltning viser et merforbrug på anlæg på kr. Heraf udgør de energibesparende foranstaltninger kr., som finansieres ved lånoptagning i På de øvrige ordinære projekter er der et samlet nettomerforbrug på kr., som foreslås finansieret fra Borgmesterens Forvaltnings driftsbudget Dermed vil der ikke blive overført anlægsudgifter eller anlægsindtægter fra Borgmesterens Forvaltnings regnskab 2015 til budget 2016 bortset fra udlæg på de erhvervsmæssige projekter i Business Aalborg og Business Development, som skal indgå i projekternes videre forløb. kl Side 515 af af 754

19 I henhold til regnskabsresultatet for ejendomsanalysen mangler der salgsindtægter på kr. Årsagen hertil er ændringer i planer for det tidligere rådhus i Gandrup, vederlagsfrit udlån til gennemgangsboliger til flygtninge, finansiering af 2 mio. kr. i udlæg for nedrivning af det tidligere Tæppeland mv. Det var oprindelig planen at realisere følgende salg mm. vedr. ejendomsanalysen i 2015: Udlånt til flygtningeindsats: Restrup Kærvej. Rullebanen 11 i Vadum.... Ændrede planer og samarbejder: Mageskifte i Svenstrup Materielgården i Nibe, samarbejde By- og Landskabsforvaltningen Gandrup Rådhus, udlejet + kombineret med kommunal lejekontrakt kr kr kr kr kr. I alt kr. Andet: I forbindelse med salget af den gamle skøjtehal på Østre Alle blev det besluttet, som en del af handlen, (byrådets møde den 25. juni 2007, punkt 14) at Aalborg Kommune efter nedrivningen når dette måtte ske - etablerer ny skalmur langs svømmehallen, fjerner omklædningsrum og retablerer facade og forplads mv. mod svømmehallen. Udgiften er anslået til kr., som afholdes af salgsindtægten (ejendomsanalysen) Ej realiseret i 2015 netto indtægt kr kr. I budget 2016 er der ikke budgetlagt indtægter for salg af ejendomme. Der er derimod indregnet en salgsindtægt i budget 2017 på 7 mio. kr., som måske tidsmæssigt passer med de ovennævnte salgsmuligheder. På projekt Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse, i daglig tale konto 1390, er der et merforbrug på 2,1 mio. kr. Det skyldes færdiggørelse af en række anlægsarbejder. Bl.a. har der været et øget antal tagskader i forbindelse med angreb af skimmelsvamp og almindeligt vedligeholdelsesefterslæb. De udvendige vedligeholdelsesarbejder foretages efter prioriteret liste og aktuelle tilstandsrapporter. På Energibesparende foranstaltninger er der et merforbrug i 2015 på 5,3 mio. kr. som finansieres ved optagelse af lån. Merforbruget vedrører bl.a. vinduesudskiftning på 5 skoler og i flere administrationsbygninger henholdsvis Rantzausgade 8 og Boulevarden 13. Herudover er der gennemført efterisoleringsarbejder på adresserne Godthåbsgade 8A og Danmarksgade 17 A-B samt etableret sparepumper m.v. på Haraldslund. Ombygning i forbindelse med ny forvaltningsstruktur. Der er et merforbrug på 2,4 mio. kr. grundet i en række aftalte istandsættelser af fraflyttede eksterne lejemål mv. og finansieringen heraf var planlagt at skulle ske fra salg af ejendomme m.v. Køb af Nordea Bygning (Budolfihus). Merforbruget på kr. er handelsomkostninger i forbindelse med køb af bygningen. Køb af Forchhammersvej. Køb af tidligere lejemål. Købesummen på 3,5 mio.kr. svarer til det afsatte budget i Klimaanlæg i AAKC. Der er anvendt 2,9 mio. kr. til etablering af klimaanlæg i Europahallen og i diverse mødelokaler. Beløbet indgår i det samlede budget til energibesparende foranstaltninger og kan lånefinansieres. Anlægstilskud til AKKC. Anlægstilskud til Aalborg Kongres og Kultur Center er udbetalt med 7,4 mio. kr. og anvendes til betaling af ydelser på lån optaget til renovering af centret i perioden Momsrefusion udgør via positivlisten kr. Heraf er anvendt kr. til kontraktlige forpligtelser med køkken. kl Side 616 af af 754

20 Restbeløbet på kr. indgår i finansieringen af nettomerforbruget på anlæg i Borgmesterens Forvaltning. Uddybning af Aalborg Havn. Aalborg Havn uddybes hvert år. I 2015 blev det skønnet nødvendigt forud for The Tall Ships Races, som blev gennemført i sommeren I at 2,9 mio. kr. svarende til det afsatte budget. Business Aalborg og Business Development - projektdel Bussiness Aalborg og Business Developments projekter afvikles af styringsmæssige årsager under anlæg og overføres til 2016 til projekternes videre gennemførelse. Forventet overførsel drift og anlæg fra 2015 til 2016 DRIFT Sektor Fælles kommunale udgifter Sektor Administration Udgifter Indtægter kr Drift sektor Rammebeløb 0 0 Drift i alt ANLÆG Sektor Fælles kommunale udgifter: Business Aalborg og Business Development, Erhvervsmæssige projekter. Fremrykning af anlæg fra 2017 til Udvendig vedligeholdelse, projekt Anlæg i alt kl Side 717 af af 754

21 Punkt 5. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2015 til budget 2016, Borgmesterens Forvaltning, drift. Tillægsbevilling Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift og kr. i mindreudgift, netto i alt kr. i mindreudgift til budget 2016, at der til sektor Administration gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift til budget 2016, at der fra Borgmesterens Forvaltnings drift i 2015 anvendes kr. til finansiering af merforbruget på anlæg i Borgmesterens Forvaltning i 2015, at der fra Borgmesterens Forvaltnings drift i 2015 reserveres kr. til overførsel til budget 2017, at der på sektor Rammebeløb, til finansiering af ikke realiserede besparelser vedrørende konkurrenceudsættelse på genoptræningsområdet samt kommunal kørsel i egen bil i alt 2 mio. kr., anvendes en tilsvarende mindreudgift på samme sektor, at der fra sektor Rammebeløb i 2015 reserveres kr. til overførsel til 2017, og at restbeløbet på sektor Rammebeløb i 2015 tillægges kassebeholdningen i alt kr. Borgmesterens Forvaltnings overførsel fra 2015 til 2016 inklusive sektor Rammebeløb er hermed netto 0 kr. Beslutning: Anbefales. kl Side 18 af af 554

22 Sagsbeskrivelse Borgmesterens Forvaltnings regnskab 2015 viser et samlet netto mindreforbrug på kr. Heraf udgør Resultatcentrenes merudgifter kr., hvilket beløb overføres direkte til status. Yderligere korrigeres regnskabsresultatet med kr., som er anvendt til den ekstraordinære og ikke budgetlagte folkeafstemning om retsforbeholdet. Udgiften til folkeafstemningen finansieres af kassebeholdningen. Det samlede netto mindreforbrug til overførsel til 2016 og 2017 udgør herefter , som foreslås overført /anvendt således: På sektor Fælles kommunale udgifter foreslås deltagerindbetalinger til MBT, som afvikles i 2016, overført med kr. og førudgifter til The Tall Ships Races med kr. Herudover overføres der et merforbrug på implementeringsudgifter under fastpristalen på 5 mio. kr. til Dette merforbrug vil blive udlignet af en tilsvarende merindtægt i Fra de fælleskommunale udgifter reserveres der kr. til budget Beløbet henlægges til følgende fælleskommunale formål: The Tall Ships Races (1,5 mio. kr.), fælles information (0,4 mio. kr.), DGI Landsstævne (4,7 mio. kr.) og Rammesekretariatet (0,9 mio. kr.). Til sektor Administration overføres der et mindreforbrug fra 2015 til 2016 på kr. Beløbet overføres som en pulje til senere fordeling til dækning af opsparing i de enkelte afdelinger og kontorer, betaling for analyser mv. som magistraten har bestilt samt andre fælleskommunale tilsagn. Resultatcentrenes merforbrug overføres direkte til status med kr. Overførslen sker til en særlig statuskonto, så kommunens finansielle status ikke påvirkes. Restbeløbet fra driften i 2015 på i alt kr. overføres ikke men anvendes til finansiering af merforbrug på anlæg i 2015 og fremgår af indstillingen om overførsel til anlæg fra 2015 til Sektor Rammebeløb: Samlet på sektoren er der et ikke fordelt beløb på 3,5 mio. kr. fra puljerne trepartsinitiativer, lønregulering og efteruddannelse af ledere. Dette beløb foreslås anvendt til finansiering af de budgetlagte besparelser til konkurrenceudsættelse på genoptræningsområder samt kommunal kørsel i egen bil i alt 2 mio. kr. Herudover reserveres der kr. til lederuddannelse/ledertalentudvikling mm., som overføres til De resterende 1,2 mio. kr. tillægges kassebeholdningen og hermed overføres der ikke fra 2015 til 2016 på sektor Rammbeløb. I budget 2015 er der budgetteret med en indtægt på 5 mio. kr. på dataanalyser på udvalgte områder. I 2015 har der således været foretaget analyse på moms, hvilket har bevirket et refusionsbeløb på kr. i Aalborg Kommunes favør. Refusionsbeløbet vedrører momskorrektioner fra tidligere år (2010, 2011 og 2012). Momskorrektioner tidligere år skal konteres på konto 7.87 Refusion af købsmoms og indtægten er derfor ikke bogført direkte på sektor Rammebeløb. Der modregnes derfor med refusionsbeløbet på 4,9 mio. kr., hvorefter der resterer 1,2 mio. kr., som tillægges kassebeholdningen som nævnt ovenfor. Oversigt overførsel af drift fra kr. Mindre- /merforbrug regnskab (1) Overføres til (-)/ fra(+) anlæg netto (2) Overføres til (-)/ fra(+) andre forvaltninger/sektorer (3) Overføres til status (4) Overføres ikke (5) Overføres til samme sektor (budget 2016) (7) Borgmesterens Forvaltning kl Side 219 af af 554

23 1.000 kr. Mindre- /merforbrug regnskab (1) Overføres til (-)/ fra(+) anlæg netto (2) Overføres til (-)/ fra(+) andre forvaltninger/sektorer (3) Overføres til status (4) Overføres ikke (5) Overføres til samme sektor (budget 2016) (7) Fælles kommunale udgifter Resultatcentre Administration I alt Rammebeløb... I alt Overførsler fra 2015 til drift Beløb i kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor Fælles kommunale udgifter i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: Overført fra sektor Administration 300 III. Søges overført til anlæg: Overføres til finansiering af anlæg i BF IV. Overføres ikke: Overføres til budget IV. Overføres ikke: Udgifter til EU folkeafstemning om retsforbeholdet Sektor Fælles kommunale udgifter i alt - til drift Beløbet anvendes til: Merforbrug vedr. fastprisaftalen (implementeringsudgifter) Indtægter (deltagerbetaling) MTB Planlægning m.m. vedr. The Tall Ships Races. 300 I alt = mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 Overførsler fra 2015 til drift Beløb i kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor Resultatcentre i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Overføres til status: kl Side 320 af af 554

24 Beløb i kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor Resultatcentre i alt - til drift Beløbet anvendes til: Det videre arbejde og afslutning af projekterne. I alt 0 += mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 Overførsler fra 2015 til drift Beløb i kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor Administration i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: Overført til sektor Fælles kommunale udgifter II. Overført fra andre sektorer: 0 III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: 0 Sektor Administration i alt - til drift Beløbet anvendes til: Afsættes som en pulje til dækning af opsparing i de enkelte afdelinger og kontorer, betaling for analyser mv. samt andre fælleskommunale tilsagn I alt = mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 Overførsler fra 2015 til drift Beløb i kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor Rammebeløb i alt til overførsel regnskab IV. Overføres ikke: Momsrefusion 2010, 2011 og 2012 vedrørende dataanalyser 2015 (budget 5 mio.kr) IV. Overføres ikke: Der reserveres kr. til talentlederudvikling m.m. som overføres til Overføres ikke: Restbeløbet på sektor Rammebeløb tillægges kassebeholdningen Sektor Rammebeløb i alt - til drift Beløbet anvendes til: Restbeløbet tillægges kassebeholdningen i alt kr. kl Side 421 af af 554

25 Beløb i kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter I alt 0 += mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 kl Side 522 af af 554

26 Punkt 6. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2015 til budget 2016, Borgmesterens Forvaltning, anlæg. Tillægsbevilling Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter gives en tillægsbevilling på kr. på de erhvervsmæssige projekter i Business Aalborg og Business Business Development i mindre udgift til anlægsbudget 2016, at der fra Borgmesterens Forvaltnings mindreudgift på drift i 2015 anvendes kr. til finansiering af nettomerforbruget på anlæg i 2015, og at der i forbindelse med overførsel fremrykkes 10 mio. kr. fra 2017 til 2016 til konto 1390, idet det er aftalt med By- og Landskabsforvaltningen, at de overfører mindst 10 mio. kr. i anlægsudgifter fra 2016 til 2017, hvorefter fremrykningen til konto 1390 er finansieringsmæssig og rammemæssig neutral. I alt foreslås der således overført netto kr. til anlæg i Borgmesterens Forvaltning i merudgift til budget Beslutning: Anbefales. kl Side 123 af af 354

Drøftelse af bidrag til omprioriteringskataloget i Borgmesterens Forvaltning

Drøftelse af bidrag til omprioriteringskataloget i Borgmesterens Forvaltning Punkt 3. Drøftelse af bidrag til omprioriteringskataloget i Borgmesterens Forvaltning 2016-008389 Borgmesterens forvaltning indstiller, at Magistraten - i fortsættelse af drøftelsen den 15. februar 2016

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Borgmesterens Forvaltning fremsender hermed økonomisk status for 2014 og budgetoplæg til Magistratens budgetdrøftelser.

Borgmesterens Forvaltning fremsender hermed økonomisk status for 2014 og budgetoplæg til Magistratens budgetdrøftelser. #BREVFLET# Click here to enter text. Økonomisk status 2014 for Borgmesterens Forvaltning - herunder Midtvejsregulering m.m. samt budgetoplæg 2015-2018 for Borgmesterens Forvaltning Til Magistraten 12-08-2014

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016 Punkt 8. Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016 2016-065083 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til Borgmesterens Forvaltning

Læs mere

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. november 2017 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2017 sammenholdt med

Læs mere

Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer Tillægsbevilling

Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer Tillægsbevilling Punkt 2. Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer 2016. Tillægsbevilling 2015-047312 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender følgende anvendelse af

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2015 sammenholdt med det ajourførte budget.

1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2015 sammenholdt med det ajourførte budget. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. oktober 2015 regnskab 2015 og tillægsbevillinger - BA 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det

Læs mere

1.000 kr. Hele landet Aalborg. Endelig regulering af beskæftigelsestilskud

1.000 kr. Hele landet Aalborg. Endelig regulering af beskæftigelsestilskud #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, Økonomikontoret Boulevarden 13, 9000 Aalborg Til Magistraten 07-08-2016 Økonomisk status 2016 - herunder Midtvejsregulering

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Orientering: Regnskab Overførsel fra drift.

Orientering: Regnskab Overførsel fra drift. Punkt 6. Orientering: Regnskab 2013 - Overførsel fra 2013-2014 drift. 2013-49078. Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at der til Sektor Serviceydelser for ældre drift overføres

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Boulevarden 13,

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Boulevarden 13, Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Magistraten Mødet den 29.08.2016 kl. 09.00-11.15 Boulevarden 13, Indholdsfortegnelse Lukket 14 Personalesag 1 15 Godkendelse af indstilling vedrørende kommunale indkøb

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat)

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Indledning Overførselssagen består af to dele: 1) Den første del gennemgår, hvilke perspektiver der ligger til grund

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Budgetområde: 826 Administration

Budgetområde: 826 Administration Regnskab På budgetområde 826 Administration udgør størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter i kommunens 7 fagcentre og 4 fællescentre i. Derudover er der udgifter til IT, administrationsbygninger,

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Flere computere til skolerne Det indstilles, at der indkøbes ca. 5.700 computere 1 til skolerne, således at de i højere

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0 BEMÆRKNINGER TIL BØRN OG FAMILIE Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie 5.07 Refusion fra den centrale refusionsordning 650 5.21 Forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - november 2016

Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - november 2016 Punkt 3. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - november 2016 2016-026816 Magistraten indstiller, at byrådet godkender den kommenterede virksomhedsrapport januar - november 2016. kl.

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 25. april 2007 Århus Kommune IT- og Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende renter, dataanalyser, rammebeløb, energiafgifter og forskerskat - Tillægsbevilling 2017

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende renter, dataanalyser, rammebeløb, energiafgifter og forskerskat - Tillægsbevilling 2017 Punkt 26. Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende renter, dataanalyser, rammebeløb, energiafgifter og forskerskat - Tillægsbevilling 2017 2017-059617 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Planlægning og Byggeri

Planlægning og Byggeri - 85 - Planlægning og Byggeri 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 220 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Halvårsregnskab Aalborg Kommune..

Halvårsregnskab Aalborg Kommune.. Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 26.06.2014 Politikområde: 02 Politikere 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift Merudgift til aflønning af

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for hvilke uforbrugte driftsmidler i 2013, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. Økonomiudvalget

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Budgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer

Budgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer Punkt 3. Budgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer 2014-15714 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til drifts- og anlægsbudgettet for 2014 gives tillægsbevillinger

Læs mere

Notat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes

Notat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes Notat Til: Magistraten Den 16. oktober 2012 Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes høringssvar til indstilling vedr. udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til

Læs mere

Status over økonomiske konsekvenser af en række omflytninger og bygningsmæssige ændringer grundet ny forvaltningsstruktur mv..

Status over økonomiske konsekvenser af en række omflytninger og bygningsmæssige ændringer grundet ny forvaltningsstruktur mv.. Punkt 4. Status over økonomiske konsekvenser af en række omflytninger og bygningsmæssige ændringer grundet ny forvaltningsstruktur mv.. 2012-35196. Borgmesterens Forvaltning fremsender i samarbejde med

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget

Udvalg Økonomiudvalget REGNSKAB 2008 Udvalg Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.60. Jordforsyning og faste ejendomme Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift

Læs mere

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. marts 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012 Indstilling Til Byrådet via Magistraten Den 12. oktober 2012 Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling 1. Resume Med henblik på at styrke ledernes kompetenceudvikling

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Michael Holst Mogens Bak Hansen

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Michael Holst Mogens Bak Hansen Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 26. november 2015 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Louise Thule Michael Holst Mogens

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Omprioriteringskatalog Budget

Omprioriteringskatalog Budget Omprioriteringskatalog Budget 2014-2017 Sagsnr. 237794 Sammenfatning af omprioriteringsforslag på udvalgsniveau 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget 10.750 10.750 10.750 10.750 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. februar 2009 Forhøjelse af anlægsbevilling samt ændret finansiering vedr. renovering m.v. af tagene på Brobjergskolen, Århus

Læs mere

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service 1. primære aktiviteter Primære aktiviteter Der er tale om løn, drifts- og udviklingsbudgettet på følgende områder: (generelt) HR & Kommunikation Sekretariat Digitalisering & Effektivisering Økonomi 2.

Læs mere