Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 86. Ordinære generalforsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 86. Ordinære generalforsamling"

Transkript

1 Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 86. Ordinære generalforsamling Afholdt torsdag den 17. november 2011 kl. 19:00 i DGI-Huset Vejle Formanden Anders Christian Rasmussen bød på bestyrelsens vegne de ca. 110 fremmødte medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Anders oplyste, at VSFs tidligere formand Alvin Balle efter lang tids sygdom var afgået ved døden d.12. april 2011 og anmodede på bestyrelsens vegne forsamlingen om at holde et minuts stilhed i respekt for det store arbejde Alvin Balle har udført for vores forening. Anders gennemgik herefter kort den foreliggende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag fra medlemmerne 5. Indkomne forslag fra bestyrelsen 6. Fastsættelse af kontingent 7. Valg af bestyrelse 8. Valg af bilagskontrollant 9. Eventuelt Anders oplyste at bestyrelsens og udvalgenes beretninger ved generalforsamlingen vil blive summariske, da de detaljerede beretninger er tilgængelige på hjemmesiden. PowerPoint præsentationen vil blive lagt på hjemmesiden efter generalforsamlingen. Klik her for at læse: Udvalgsberetningerne eller se PowerPoint-præsentationen (PDF-fil) Anders oplyste, at VSF i 2011 fylder 85 år, og foreningen vil derfor i pausen være vært ved et stykke smørrebrød og en øl eller vand. 1 Valg af dirigent Bestyrelsen havde foreslået Jørgen Asger Nielsen som dirigent. Der var ikke andre forslag, og Jørgen Asger Nielsen blev følgelig valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen var udsendt 21. okt. 2011, og generalforsamlingen var således indvarslet lovligt, jv. vedtægternes 3 stk.2. 2 Bestyrelsens beretning 2.1 Formandens beretning v/anders Christian Rasmussen Indledning Anders indledte med at omtale de to gaver som VSF har modtaget fra Vejle Kommune: Anders og Niels Risak har d. 14. okt afholdt møde med borgmester Arne Sigtenbjerggaard, viceborgmester Leif Skov og udvalgsformand Søren Peschardt. Ved mødet gav Vejle kommunen tilsagn om Side 1 af 10

2 at ville give en lånegaranti for omlægning af varmeforsyning i klubhuset, som i dag er en meget stor post på budgettet. at kommunen ved et eventuelt salg af kommunale arealer langs vandløb vil sikre sig, at der udmatrikuleres en otte til ti meter bræmme langs vandløbet således, at fiskeretten forbliver på kommunens hænder. Dette har især interesse for VSF i forbindelse med et evt. salg af Haraldskær VSFs ledelse Det var Anders vurdering, at bestyrelsen og udvalgene igen i år har arbejdet godt, målrettet og selvforvaltende indenfor de rammer og kommissorier, der ligger for bestyrelse og udvalg. Bestyrelsesarbejdet fungerer rigtig godt, og det samme gør det i udvalgene - og mellem udvalg og bestyrelse. Anders og næstformanden Søren Stjernholm har efter konstitueringen sidste år holdt møder med de enkelte udvalg, hvor man bl.a. har drøftet samarbejdsformer og de gensidige forventninger. VSF har en velfungerende Juniorafdeling - og nogle rigtige gode ledere til at tage sig af vores juniorer. Anders takkede juniorledelsen for det store stykke arbejde, der blev udført. Anders gjorde opmærksom på, at juniorafdelingen altid kan bruge frivillige bidrag bl.a. til juniortur til Norge i Økonomi Anders orienterede kort om regnskabet, som viser, at både udvalgene og bestyrelsen har holdt sig indenfor budgettet, og at der er et mindre overskud. Som en konsekvens af den store varmeregning og VSFs ønske om at være en Grøn forening arbejdes der seriøst på alternative opvarmningsmuligheder for klubhuset. Bestyrelsen ønsker at vise rettidigt omhu og vil derfor igen i år under drøftelse af kontingentfastsættelse fremsætte forslag om gradvis afvikling af pensionistrabatten Foreningens administration Anders nævnte, at det igen i år har været et irritationsmoment, at Danmarks Sportsfiskerforbund - ligesom de foregående år - ikke har kunnet levere varen med hensyn til administration overfor foreningerne. Det er noget, der efter bestyrelsens opfattelse skulle være forbundets kerneydelse. Det er et stort svigt, og DSF`s formåen og gøren og laden i denne sag har været mere end kritisabel. Det er bare ikke godt nok. Anders fandt, at det derfor var den helt rigtige beslutning, vi traf sidste år, da vi besluttede, at vi selv indtil videre vil opkræve kontingent. Anders fremhævede, at nogle få personer igen i år har lagt megen frivillig arbejdskraft i at få tingene til at fungere ikke mindst i forholdet til DSF og vi skylder dem en rigtig stor tak. Uden deres indsats skulle vi enten have langt flere frivillige eller købe os til ydelsen Danmarks Sportsfiskerforbund Anders henviste til indkaldelsen til generalforsamlingen og brevet til Danmarks Sportsfiskerforbund, som ligger på hjemmesiden. Som det fremgår heraf, er bestyrelsen ikke specielt imponeret over dels, hvordan forbundet har håndteret sagen om medlemsadministrationen og kasserersystemet, og dels deres deltagelse i udarbejdelsen af pjecen Sådan ligger landet Danmarks Sportsfiskerforbund har sammen med andre organisationer udarbejdet pjecen, som er et debatoplæg om dansk landbrug. Bestyrelsen har dels holdt møde med forbundsformanden angående pjecen, og dels skriftligt gjort opmærksom på, at vi mener, at præsentationen og teksten er tendentiøs. Vi har bl.a. gjort opmærksom på, at vi savner, at publikationen lægger op til konstruktiv dialog og debat med landbruget - og at foreningen stiller spørgsmålstegn ved, om forbundet har varetaget medlemmernes interesser. Side 2 af 10

3 Det er en grundlæggende forudsætning for, at vi kan udøve vores interesse er, at vi kan leje fiskevand. Langt hovedparten af vores fiskevand er lejet hos landmændene. Derfor er det vigtigt, at vi opretholder en konstruktiv dialog med vores lodsejere. Denne dialog skal være baseret på en gensidig hensyntagen til og forståelse af de modstridende interesser, der kan være. Som en konsekvens af pjecen har bestyrelsen til generalforsamlingen stillet forslag om ophævelse af den paragraf, der betingelsesløst foreskriver, at foreningen skal samarbejde med forbundet Problemområder Anders nævnte tre sager, som vi gerne ville have været foruden. En lodsejer, som vi har haft kontrakt med i 40 år, har som konsekvens af Sådan ligger landet opsagt kontrakten. VSF har forsøgt en dialog med lodsejeren, som p.t. ikke ønsker en forlængelse. Den anden sag drejer sig om medlemmers fiskeri på fiskevand, som vi ikke lejer, men gerne vil leje. Denne sag er baggrunden for bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes 7 stk. 2. Det var Anders holdning og opfattelse, at det at være medlem af vores forening forudsætter solidaritet. Det betyder bl.a., at man handler på fællesskabets vegne, at man til tider må tilsidesætte egne personlige interesser, at man må yde og måske også til tider må give afkald på et personligt gode at man med andre ord sætter foreningsfællesskabet højest. Den tredje sag er de indbrud, vi har haft i klubhuset. Som konsekvens heraf vil der nu blive installeret videoovervågning Fokuspunkter Anders omtalte bestyrelsens fokuspunkter i 2012 Fortsat indbetaling af ekstra kontingent til opbygning af en reservekapital til betaling af fiskeret, hvis medlemstallet pludselig falder. Forbedret tilgængelighed langs åerne. Kræver medvirken af medlemmerne Lodsejerfesten Der blev afholdt lodsejerfest på Vingsted Centeret d.12.nov Det var en stor tilslutning af lodsejere. Lodsejerfesten er en tradition, som er meget væsentlig for vores dialog med lodsejerne. Lodsejerne blev ved denne lejlighed orienteret om vores dilemma med forbundet og forbundets deltagelse i pjecen Sådan ligger Landet Fiskeriet Havørredsæsonen har, ifølge de til dato modtagne rapporter, været under middel - både hvad angår mængder og størrelser. Det er en tendens, som vi desværre har set ved alle Jyllands østvendte havørredåer. Om det er naturlige udsving, de to seneste års isvintre, forsommerens opblomstring af alger eller helt andre forhold vides ikke. VSF vil under alle omstændigheder fortsætte strategien med restaureringsprojekter og udlægning af gydegrus i de mindre tilløb. Projektet med genslyngning af en større strækning mellem Tørskind og Ravning er nu afsluttet. Det er et meget smukt stykke naturgenopretning, som vi forventer at få megen glæde af i de kommende år. Anders anbefalede alle at besøge området. VSF har i år hjulpet DTU AQUA med at sætte ca stk. ål ud i Vejle å. Side 3 af 10

4 Fiskevandet Lodsejerudvalget har i årets løb koncentreret sin indsats om at bibeholde fiskeretten til det fiskevand, som vi hidtil har haft. VSF forhandler p.t. med Naturstyrelsen om en ny femårs forlængelse af kontrakten Handicappladsen Anders gjorde rede for projekt handicappladsen ved gruset, samlet længde 300 m. Platform ved gruset vil blive startet op i 2011/12. Det er et projekt, som vil komme til at strække sig over flere år alt efter, hvordan vi finder midler til projektet, VSF råder over kr., som er modtaget fra sponsorer og Vejle Kommune 2.2 Å-udvalget v/brian Petrowski Brian gennemgik i korte træk Å-udvalgets aktiviteter i 2011: Møder med DTU Aqua bl.a. ang. udviklingen i 3 referencebække Beskæring ved Fåruphuse Sø, ved Kromanden, Godset og Nørager Systematisk gennemgang langs af Vejle Å med henblik på forbedret tilgængelig er påbegyndt VSF havde assisteret med udsætning af ålelarver i Vejle Å systemet Vedligehold af klækkehuset Brian oplyste, at der i 2012 vil blive etableret nye gydebanker på Nørager og udført genslyngning på den øvre del af godset. Endvidere vil kommunen prøve at genoptage projektet for genslyngning på Ravning. Bestandsanalyse i Rhoden Å har vist, at den inden for de sidste 8 år har været selvreproducerende. 2.3 Arrangementsudvalget v/henrik Skøtt Skøtt oplyste, at der havde været god søgning til forårets arrangementer, og udvalget var kommet godt i gang med vintersæsonen 2011/12. Skøtt henviste til det udsendte program for vinterens klubaftener og opfordrede alle til at deltage. Forslag til aktiviteter vil være velkomne. Skøtt nævnte, at Niels Risak og Kasper Emil Nielsen er tiltrådt udvalget. 2.4 Sponsorudvalget v/ Arne Rasmussen Arne aflagde beretning på vegne af Thomas Holst Tegllund, som var bortrejst. Arne oplyste, at VSF har modtaget: kr. fra Friluftsrådet til etablering af kastebro kr. fra Friluftsrådet til indkøb af buskryddere mm kr. fra Vejle Kommune til handicap-fiskeplads Sponsorudvalget har udestående ansøgninger til: Hjertestarter Køreplader til Å-udvalget Tilskud til jubilæumsskrift Der arbejdes på muligheden for indbetaling af frivillige tilskud via hjemmesiden. 2.5 Klubhusudvalget v/kim Juhl Jensen Kim oplyste, at Alex Arnholtz er trådt ud af udvalget. Side 4 af 10

5 De væsentligste projekter har været etablering af kastebro og lyd- og varmeisolering af loftet i klublokalet. Kim takkede alle, der havde hjulpet til med disse projekter. En særlig tak til Klub60+, som havde været aktiv med loftet i klublokalet. Kim nævnte, at den omfattende græsslåning var meget ressourcekrævende. Kim efterlyste hjælpere, som kunne aflaste udvalgets få medlemmer. I 2012 har klubhusudvalget planlagt: Opsætning af ny eltavle Etablering af alarm og videoovervågning Omlægning af varmeforsyning Byggeri af en rygeovn Kim orienterede om, at udvalgsmøderne var lagt om til arbejdsmøder fremfor dialogmøder. På spørgsmål fra salen oplyste Kim, at etablering af handicaptoilet indgår i overvejelserne vedr. forbedring af klubhuset. 2.6 Lodsejerudvalget v/ Arne Rasmussen Arne oplyste: at der er udarbejdet komplette lister over samtlige lodsejere samt oversigtskort med ejerforhold langs Vejle og Rohden å. at VSF har lejet nyt fiskevand ved Ravning, Tørskind, Rohden Å og Grejs Å. På forespørgsel fra Leif Rasmussen oplyste Arne, at der er sat kr. af til at opsøge nyt fiskevand ved Vejle Å og evt. ved Sdr. Omme Å. 2.7 Klub 60+ v/knud Jørgensen Knud oplyste, at der hver mandag i vintersæsonen 2010/2011 havde været stort fremmøde. Der havde været foredrag ved Steen Hedrup, Peder Pedersen (Gels Å) - og Søren Peschardt og Bo Levesen fra Vejle Kommune. Der er 23. nov planlagt besøg til Fyns Fiskeopdræt Elsesminde. 2.8 Opsynet v/ Henrik Bach Bach oplyste, at Flemming Maack, Henrik Skøtt og Morten Bonde havde forladt opsynet. Bach rettede en stor tak til Flemming, som har været med i opsynet i 31 år. Opsynet vil selv kontakte en række mulige nye kandidater. Opsynet har koncentreret sin indsats ved sæsonstart, hvor der har været overraskende mange, som ikke havde medlemskort eller statstegn. Der er udstedt 8 girokort pga. manglende statstegn. Opsynet har i sæsonens løb ikke observeret ulovligt fiskeri ved åernes mundinger. Opsynet har anmeldt 3 ulovlige ruser i åerne. Disse sager er blevet overgivet til fiskerikontrollen. P-pladsen ved Årup Mølle vil blev nedlagt og adgangsvejen spærret med bom på grund af gentagne dieseltyverier. Bach oplyste, at der har været gennemført 357 kontrolture og 318 personer er blevet kontrolleret. Opsynets fokusområder i 2011/2012: Parkering (f.eks. ulovlig parkering ved motortrafikvejsbroen) Tilgængelighed (forbedringer vil være med til at sprede fiskepresset) Skiltning (udskiftning til bedre kvalitet og standardisering af teksten) Side 5 af 10

6 2.9 Redaktionsudvalgets beretning v/ole Damsgaard Medlemsadministration Ole oplyste, at medlemstallet pr. 1. nov var 817. Heraf er 739 seniorer og pensionister. Der er således 11 ledige pladser. Kontingentopkrævning for 2012 vil blive udsendt i begyndelsen af december Vi arbejder på, at kontingentindbetaling kan foregå med kreditkort via hjemmesiden. Medlemmerne kan så straks skrive deres medlemskort ud. Der vil dog fortsat være muligt at betale via bankoverførsel. VSF egen-opkrævning af kontingent har forbedret VSFs likviditet i foråret, hvor der skal betales fiskeleje. Dagkortsalget er gået godt og ordningen med indbetaling og refusion af fangstrapportdepositum fungerer efter hensigten Fangstrapporter Ole oplyste, at ca. 630 medlemmer indtil dato havde afleveret deres fangstrapport for Svarprocenten var dermed nået op på 77%. Antallet af hjemtagne havørreder rapporteret pr. 1. nov. 11 var 601 stk. De seneste rapporteringer tydede på, at fangsterne i 2011 ville ligge på samme niveau som i Leif Rasmussen var bekymret over, at fangsterne havde været konstant faldende siden 2008, og opfordrede bestyrelsen til at genoptage mundingsudsætningerne. Ole mente, at vi måtte støtte os på biologernes vurderinger. Det må forventes, at der kan være store naturlige udsving (isvintre, alger og skarv), og derfor må vurderinger baseres på en lang årrække. Flemming Andersen advarede mod, at man alene støttede sig på biologernes udsagn Hjemmesiden Ole bekræftede, at problemerne med hjemmesidens hastighed nu var blevet løst. Antallet af besøg havde været relativt højt i februar-marts, hvilket skyldes medlemmernes egen udskrivning af medlemskort. Det er ikke lykkedes at få det antal bannerreklamer, som vi har regnet med. Det skyldes måske prisen. Udvalget har valgt at fastholde prisen, da eksponeringen er så målrettet, at det burde være prisen værd Juniorudvalgets beretning v/kim Bentzen Kim Bentzen oplyste, at der var optaget 8 nye, men der var kun 4, som var fortsat. Juniorafdelingen var dermed oppe på 30 medlemmer. 3 juniorer havde deltaget i DM i fluebinding. 4 juniorer havde været på DSFs Juniorlederkursus. Juniorafdelingen var i gang med at forberede Norgesturen i Indtægten fra juniorernes omdeling af affaldsposer havde givet kr. pr. gang til Norgesturen Afslutning Generalforsamlingen godkendte beretningerne. Side 6 af 10

7 3 Regnskab v/leo Mikkelsen Efter omdeling af resultatopgørelsen for perioden 1.okt.2010 til 30.sep.2011 gennemgik Leo tallene. Indtægter udgjorde i alt De væsentligste indtægter var Kontingenter Dagkortsalg Sponsorindtægter Udgifter udgjorde i alt De væsentligste udgifter var Leje af fiskevand Lodsejerfest IT og Hjemmeside Pengeoverskud udgjorde i alt kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Ekstraordinære indtægter indsat på særlig konto Ekstra kontingenter kr. Strafgebyr kr. Indskud nye medlemmer kr. I alt kr. Herefter gennemgik Leo juniorafdelingens regnskab. Generalforsamlingen godkendte regnskaber og budget. 4 Indkomne forslag fra medlemmer 4.1 Forslag fremsat af Stig Panduro Stig Panduro havde fremsat forslag om ændring af 7 stk. 5 vedr. frister for fangstrapportering. Stig har, efter at bestyrelsen har fremsat et tilsvarende forslag, hvor rapporteringsfristen er sat til 10 dage, trukket sit forslag tilbage. 5 Indkomne forslag fra bestyrelsen 5.1 Forslag til ny 2 stk. 3 Bestyrelsen har forslået, at juniorer, der fisker med et voksent medlem, kan fritages for introduktionskursus. 5.2 Ændringsforslag, 4 stk. 7 Bestyrelsen har forslået, at bestemmelserne vedr. bestyrelsens forpligtigelse til at opretholde en juniorafdeling, bliver skærpet. Side 7 af 10

8 5.3 Ændringsforslag, 5 stk. 2 Efter overgang til VSF-opkrævning af kontingent finder bestyrelsen det uhensigtsmæssigt at udsætte opkrævning af evt. gebyrer til det efterfølgende år. 5.4 Ændringsforslag, 6 stk. 2 Bestyrelsen har fundet det påkrævet at stramme op på bestemmelserne vedr. håndtering af medlemmers restancer. 5.5 Ændringsforslag, 6 stk. 3 Bestyrelsen har ønsket at klargøre, at rettigheder fortabes ved udmeldelse. 5.6 Ændringsforslag, 7 stk. 1 Formanden gjorde i sin beretning rede for de problemer, som der har været med hensyn til Danmarks Sportsfiskerforbunds varetagelse af foreningernes interesser. Bestyrelsen ønsker derfor at være mere frit stillet med hensyn til medlemskab af Danmarks Sportsfiskerforbund. 5.7 Ændringsforslag, 7 stk. 2 Bestyrelsen ønsker at hindre, at medlemmer mod foreningens interesser skaffer sig fiskeret ved de vandløb, hvor foreningen har lejet fiskeret og dermed har de primære interesser. Anders understregede, at ændringsforslaget ikke havde til hensigt at genere medlemmerne, men at foreningen i medlemmernes egen interesse ønsker at have hånd i hanke med udviklingen. Anders savnede, at de medlemmer, som havde ført en omfattende dialog på hjemmesidens forum, var til stede ved generalforsamlingen. Flere af de tilstedeværende medlemmer gav udtryk for, at de fandt, at der fra de pågældende medlemmers side var tale om illoyal optræden. På forespørgsel fra Anders Børresen bekræftede Anders, at bestemmelsen ikke forhindrer køb af dagskort ved de anførte vandløb. Hans Jørgen Germansen fandt, at det ikke kunne være rigtigt, at man skulle spørge bestyrelsen, hvor man må fiske. Anders svarede, at det var beklageligt, at det var nødvendigt at sætte regler for at beskytte interesserne for de medlemmer, som optræder solidarisk. Der var et medlem, som fandt, at forslaget ramte for bredt. Det vil f.eks. forhindre, at man, uden på forhånd at have indhentet bestyrelsens accept, kunne fiske på strækninger, der tilhører ens egen familie. Anders rådede medlemmer, der var i den situation, til at orientere bestyrelsen, så der ikke opstår misforståelser i forhold til andre medlemmer. Bach oplyste, at bestyrelsen havde fundet det nødvendigt at reagere - men at det var vanskeligt at formulere, uden at det fik utilsigtede konsekvenser. De nuværende bestemmelser er ikke tilstrækkelige til, at man kan gribe effektivt ind overfor den slags situationer eller ekskludere medlemmer, der optræder illoyalt. Side 8 af 10

9 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring blev vedtaget med 31 for og 15 imod. 6 Fastsættelse af kontingent 6.1 Kontingent Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent, som dog pristalsreguleres jf. beslutning på generalforsamlingen Det betyder, at VSF grundkontingentet for seniorer stiger med 31 kr. til 1157 kr. Hertil kommer særbidrag på 50 kr. og DSF kontingent på 331 kr. i alt 1518 kr. Forslaget blev vedtaget. Indskuddet ved indmeldelse blev forhøjet fra de nuværende 300 kr. til 350 kr. jf. beslutningen ved generalforsamling Finn Holst ønskede oplysninger om, hvor det er fastsat, at bestyrelses- og udvalgsmedlemmer har frikontingent. Anders svarede, at alternativet til frikontingent ville være, at disse medlemmer skulle have refusion for kørsel, telefon mm. Disse udgifter ville være mange gange større end værdien af frikontingentet. Claus Jelling gjorde opmærksom, at frikontingent ikke omfattede fritagelse for forbundskontingent. Jens Jeppesen henstillede, at udvalgenes størrelse til enhver tid blev tilpasset de foreliggende opgaver. Anders oplyste, at de enkelte udvalg selv organiserede sig indenfor de retningslinjer, der var udstukket af bestyrelsen. 6.2 Pensionistrabat Bestyrelsen havde fremsat forslag om, at den nuværende 50% rabat afvikles med 5% om året over en 10 års periode. Hauge gjorde rede for, hvorledes udviklingen ville medføre, at andelen af pensionister ville stige, og andelen af fuldt betalende seniorer samtidig ville falde. Det vil på sigt indebære et betydeligt tab i kontingentindtægter. Bestyrelsen ønskede derfor at udvise rettidig omhu og komme udviklingen i forkøbet ved at fremsætte forslaget om afvikling af rabatten. Gert Pedersen fandt, at teksten i forslaget indebar, at reduktionen af pensionistrabatten ikke ville føre til en afvikling indenfor en 10 års periode. Det var Jørgen Asger Nielsens opfattelse, at ingen, uanset mulige alternative fortolkninger, kunne være i tvivl om hensigten med det fremsatte forslag, nemlig at pensionistrabatten ville være helt væk i løbet af 10 år. Leif Rasmussen var bange for, at forslaget ville medføre, at foreningen ville miste 100 pensionister uden, at der kom et tilsvarende antal nye medlemmer ind. Bestyrelsen delte ikke denne frygt. Dels er det usandsynligt, at den gradvise afvikling vil medføre massive udmeldinger, dels er der en forholdsvis lang venteliste. Bjarne Panduro havde indtryk af, at pensionister efterhånden var ugleset i VSF. Det var ikke rimeligt at tage højere kontingent for pensionister, som i mange tilfælde havde en svag økonomi. Flemming Andersen var enig med Bjarne og syntes ikke, at bestyrelsens forslag var rimeligt. Flemming Maack konkluderede at VSF aktuelt ikke har et problem med økonomien, og foreslog at bestyrelsen i stedet bør tage ét år ad gangen. Kontingentet kan så øges, når der er behov herfor. Side 9 af 10

10 Bestyrelsens forslag blev nedstemt. Niels Risak oplyste, at bestyrelsen efter 3 forgæves forsøg ikke ved fremtidige generalforsamlinger vil genfremsætte forslag om reduktion af pensionistrabat. Anders supplerede med at konstatere, at problemet med faldende kontingentindtægter er faktuelt. Medlemmerne må være forberedt på, at bestyrelsen derfor ved kommende generalforsamlinger formentlig vil komme med forslag om generelle kontingentforhøjelser - en situation som tidligere har givet anledning til kritik. 7 Valg til bestyrelsen På valg var: Anders Chr. Rasmussen (modtager genvalg) Arne Rasmussen (modtager genvalg) Henrik Bach (modtager genvalg) Leo Mikkelsen (modtager genvalg) Ole Damsgaard (modtager genvalg) Alle blev genvalgt. Thomas Holstein Bech har ønsket at træde ud af bestyrelsen. Bent Friborg blev i stedet valgt ind i bestyrelsen. Anders takkede Thomas for hans mange års indsats i bestyrelsen og som formand for Arrangementsudvalget. 7.1 Valg af bilagskontrollant På valg var: Søren Østergaard (modtager genvalg) Morten Christensen (modtager genvalg) Begge blev genvalgt. 8 Eventuelt 8.1 Æresmedlem Alex Arnholtz har indstillet, at Flemming Maack blev udnævnt til æresmedlem. Bestyrelsen har enstemmigt tilsluttet sig indstillingen. Anders overakte diplomet til Flemming og nævnte, at Flemming i en meget lang årrække har ydet en stor indsats indenfor flere af udvalgene, og foreningen skylder ham stor tak. 8.2 Afslutning Anders takkede for en god og saglig debat. Anders opfordrede medlemmer til at kontakte bestyrelse eller udvalg, hvis der var problemer, forslag eller ønsker. Bestyrelsen lægger vægt på, at VSF er en åben forening, hvor der er en god dialog mellem ledelse og medlemmer. Generalforsamlingen sluttede med hurra og længe leve for VSF, og så suset fra Vejle Å. Side 10 af 10

Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2011

Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2011 Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2011 Beretningerne danner grundlag for fremlæggelsen på generalforsamlingen, hvor der ikke afsættes tid til detaljeret gennemgang, men til uddybende spørgsmål.

Læs mere

Vejle Sportsfiskerforening

Vejle Sportsfiskerforening Konstituering Møde med Vejle Kommune om Godset gennemgang af præsentation Hvad bliver der arbejdet med lige nu Konstituering: Formand Per Nørgaard Næstformand Niels Risak Kasserer Leo Mikkelsen Sekretær

Læs mere

VSF Fangstrapport for 2010

VSF Fangstrapport for 2010 15. december 2010 VSF Fangstrapport for 2010 1 Generelt... 1 2 Havørred... 3 2.1 Vejle Å... 3 2.2 Rohden Å... 6 2.3 Øvrige åer... 7 3 Laks... 7 4 Regnbue... 8 5 Bækørred... 8 6 Gedde... 8 7 Ål... 8 8 Andet...

Læs mere

Referat fra Vejle Sportsfiskerforeningens 82. ordinære generalforsamling

Referat fra Vejle Sportsfiskerforeningens 82. ordinære generalforsamling Vejle Sportsfiskerforening, referat 82. generalforsamling, side 1 af 11 Referat fra Vejle Sportsfiskerforeningens 82. ordinære generalforsamling Næstformand Per Nørgaard bød på bestyrelsens vegne velkommen

Læs mere

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 88. ordinære generalforsamling Afholdt torsdag den 21. november 2013 kl. 19:00 på Hotel Haraldskær i Vejle

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 88. ordinære generalforsamling Afholdt torsdag den 21. november 2013 kl. 19:00 på Hotel Haraldskær i Vejle Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Jelling d. 29. november 2013 Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 88. ordinære generalforsamling Afholdt torsdag den 21. november 2013 kl. 19:00 på

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2009. Vejle Sportsfiskerforenings 84. ordinære generalforsamling

Velkommen til Generalforsamling 2009. Vejle Sportsfiskerforenings 84. ordinære generalforsamling Velkommen til Generalforsamling 29 Vejle Sportsfiskerforenings 84. ordinære generalforsamling 2.a. Formandens beretning Generelt Der er fanget mange store og flotte fisk i vores fiskevande Vejle Å er blevet

Læs mere

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 89. ordinære generalforsamling Afholdt torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 på Hotel Haraldskær i Vejle

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 89. ordinære generalforsamling Afholdt torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 på Hotel Haraldskær i Vejle Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Jelling d. 1. december 2013 Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 89. ordinære generalforsamling Afholdt torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 på Hotel

Læs mere

Formanden Anders Christian Rasmussen bød på bestyrelsens vegne de 87 fremmødte medlemmer velkommen til generalforsamlingen.

Formanden Anders Christian Rasmussen bød på bestyrelsens vegne de 87 fremmødte medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 87. ordinære generalforsamling Afholdt torsdag den 29. november 2012 kl. 19:00 i DGI-Huset Vejle Formanden Anders Christian Rasmussen bød på bestyrelsens vegne de

Læs mere

VSF Fangstrapport for 2011

VSF Fangstrapport for 2011 Rev 15. december 2011 VSF Fangstrapport for 2011 1 Generelt... 1 1.1 Rapportering... 1 1.2 Årsvariation... 2 1.3 Oversigt... 2 2 Havørred... 3 2.1 Vejle Å... 4 2.2 Rohden Å... 6 2.3 Øvrige åer... 7 3 Laks...

Læs mere

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 90. generalforsamling

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 90. generalforsamling Vejle sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Jelling d. 26. november 2015 Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 90. generalforsamling Afholdt torsdag d. 19. November kl. 19.00 i DGI-byen Vejle 2015

Læs mere

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 83. ordinære generalforsamling.

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 83. ordinære generalforsamling. Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 83. ordinære generalforsamling. Afholdt den 27. november 2008 i Vejle - Idrættens Hus. Formand Per Nørgaard bød på bestyrelsens vegne de ca. 80 fremmødte medlemmer

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2013

Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2013 Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2013 Beretningerne fremlægges ikke detaljeret på generalforsamlingen. Der afsættes imidlertid tid af til uddybende spørgsmål. Indhold: Arrangementsudvalgets

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

VSF Medlemsinfo Efteråret 2014

VSF Medlemsinfo Efteråret 2014 VSF Medlemsinfo Efteråret 2014 Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Udsendt 27. oktober 2014 Indkaldelse til generalforsamling Der indkaldes hermed til Vejle Sportsfiskerforenings 89. ordinære

Læs mere

Vedtægter for Assens Sejlklub.

Vedtægter for Assens Sejlklub. 1 Vedtægter for Assens Sejlklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Assens Sejlklub. Dens hjemsted er Assens Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Generalforsamling TCO 2014

Generalforsamling TCO 2014 Referat af Tennis Club Odenses Generalforsamling onsdag d.26.marts k.19.30 OB Fodbold, Atriumgården/L easy Lounge, Sdr.Boulevard 172 Dagsorden 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog valg af John Christensen,

Læs mere

Medlemsinfo foråret 2015

Medlemsinfo foråret 2015 Medlemsinfo foråret 2015 20. årgang Akvarel: Jørgen Vind, 2010 Nørager HUSK PREMIEREN: ONSDAG DEN 1. APRIL I KLUBHUSET. GULE ÆRTER BESTILLES SENEST 30. MARTS (se side 4) Vejle Sportsfiskerforening Buldalen

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Medlemsinfo foråret 2016

Medlemsinfo foråret 2016 Medlemsinfo foråret 2016 21. årgang Akvarel: Jørgen Vind, 2010 Nørager HUSK PREMIEREN: FREDAG DEN 1. APRIL I KLUBHUSET. GULE ÆRTER BESTILLES SENEST 29. MARTS (se side 7) Vejle Sportsfiskerforening Buldalen

Læs mere

VSF Fangstrapport for 2014

VSF Fangstrapport for 2014 Vejle, d. 19. nov. 2014 VSF Fangstrapport for 2014 1 Generelt... 1 2 Oversigt... 1 3 Havørred... 2 3.1 Vejle Å... 3 3.2 Rohden Å... 6 3.3 Øvrige åer... 7 3.4 Analyse af smolt-årgange... 7 4 Laks... 9 5

Læs mere

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen.

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen. Advokat Peter Skau-Andersen Ved Stranden 18 Box 2034 1012 København K Tlf +45 7730 4050 Fax +45 7730 4077 J.nr. 142286 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VÆRLØSE GOLFKLUB 1 Foreningens navn, hjemsted og formål 1.1

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2014

Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2014 Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2014 Beretningerne fremlægges ikke detaljeret på generalforsamlingen. Der afsættes imidlertid tid af til evt. uddybende spørgsmål. Indholdsfortegnelse: Arrangementsudvalget

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Seniorsektionen Socialpædagogerne Midtsjælland

Seniorsektionen Socialpædagogerne Midtsjælland 1 Seniorsektionen Socialpædagogerne Midtsjælland Referat af generalforsamling mandag den 23. marts 2015 i Ringsted. Dagsorden: Formalia 1 Beretning, herunder regnskab 2 Indkomne forslag 3 Fremtidigt arbejde

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SPORTSFISKERFORENINGEN ALS

VEDTÆGTER FOR SPORTSFISKERFORENINGEN ALS VEDTÆGTER FOR SPORTSFISKERFORENINGEN ALS 1 Foreningens navn: Foreningens hjemsted: Sportsfiskerforeningen ALS Sønderborg 2 Foreningens mål: - At varetage medlemmernes interesser - At tilslutte sig Danmarks

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup.

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 11. marts 2006, kl. 14.00 Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 20 virksomheder Michael H. Nielsen (dirigent)

Læs mere

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016 Referat Generalforsamling Hoptrup Frivillige Brandværn d. 29. januar 2016 Hoptrup den 04/02/16 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning v. Kaptajnen. REFERAT: Bent Mikki Kristensen blev

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 1 2 Ekstraordinær Generalforsamling Dato: Mandag, den 30/01-2012 Tid: Kl. 19:00 Sted: Sognegården i Bredballe Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Vedtægtsændringer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Forslag Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00 Deltagere: Leif Tullberg, John Gothjelpsen, Henrik Helt, Mette Overby, Andy McCourt, Flemming Gottschalck.

Læs mere

Medlemsinfo foråret 2013

Medlemsinfo foråret 2013 Medlemsinfo foråret 2013 18. årgang Akvarel: Jørgen Vind, 2010 HUSK 2. PÅSKEDAG: PREMIERE MANDAG DEN 1. APRIL I KLUBHUSET Bestyrelsen (FU) = Forretningsudvalg Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13, 7100

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i KMK Københavns MotorbådsKlub KRAFTVÆRKSVEJ KØBENHAVN S, 26. marts 2017

Referat af ordinær generalforsamling i KMK Københavns MotorbådsKlub KRAFTVÆRKSVEJ KØBENHAVN S, 26. marts 2017 Referat af ordinær generalforsamling i KMK Københavns MotorbådsKlub KRAFTVÆRKSVEJ 20 2300 KØBENHAVN S, 26. marts 2017 Generalforsamlingen startede kl. 10:20. Der var 53 medlemmer repræsenteret 1. Valg

Læs mere

Fangster af laks 2010-2015

Fangster af laks 2010-2015 GENERALFORSAMLING FOR 2015 Den 23. februar 2016 kl.19:00 på Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55. Ca. 90 medlemmer fremmødt. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. (Erik Nielsen) 2 Formandens beretning. (Tommy Lykke

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg Forslag til vedtægtsændringer For at lette sammenligningen mellem de nuværende vedtægter og forslaget til nye vedtægter er de sat op overfor hinanden i nedenstående skema. Ændringer i vedtægterne er markeret

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP REFERAT AF BESLUTNINGER TRUFFET PÅ 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING SØNDAG DEN 8. DECEMBER 2013 I KLUBHUSET I MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP REFERAT AF BESLUTNINGER

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

Hillerød Lystfiskerforening

Hillerød Lystfiskerforening Hillerød Lystfiskerforening Vedtægter www.hlf.dk Revideret på den ordinære generalforsamling den 14. april 2010 1 Navn, stiftelse, hjemsted og adresse Foreningens navn er Hillerød Lystfiskerforening. Foreningen

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen, som enstemmigt blev valgt.

Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen, som enstemmigt blev valgt. Dato: 9. marts 2016 Vedr.: Generalforsamling Jyllinge Løbeklub 2016. Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Dagsorden: a. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen,

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 84. ordinære generalforsamling

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 84. ordinære generalforsamling Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 84. ordinære generalforsamling Afholdt torsdag den 26/11 kl. 19:00 i DGI-Huset Vejle Med ønsket om en god og konstruktiv debat bød formanden Niels Risak på bestyrelsens

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

LOVE Gældende fra d. 25 marts Rev. 1983, 1984, 1988, 1995, 1996, 2010, MIDTSJÆLLANDS SVÆVEFLYVEKLUB

LOVE Gældende fra d. 25 marts Rev. 1983, 1984, 1988, 1995, 1996, 2010, MIDTSJÆLLANDS SVÆVEFLYVEKLUB LOVE Gældende fra d. 25 marts 1982. Rev. 1983, 1984, 1988, 1995, 1996, 2010, 2011. MIDTSJÆLLANDS SVÆVEFLYVEKLUB LOVE. 1 Klubbens navn er: MIDTSJÆLLANDS SVÆVEFLYVEKLUB Klubbens hjemsted er svæveflyvecentret

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1982 3. Regnskab for

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN 1. Valg af dirigent Formanden, Bo Wildfang bød velkommen. Som dirigent foreslog bestyrelsen advokat John

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 28.12.2008 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune.

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Vedtægter Nuværende 1 Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet

Læs mere

Her følger 3 dokumenter 1) Dagsorden ved stiftende generalforsamling i web-lystfiskerforeningen. (side 1) 2) Vedtægter for Fisketips Forening (side 2-4) 3) Praktiske retningslinier for generalforsamling

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

MØ D E RE F E RAT-Genera lforsam I i n g

MØ D E RE F E RAT-Genera lforsam I i n g MØ D E RE F E RAT-Genera lforsam I i n g 19. marts 2013 MØDEEMNE: Møde nr. 6. Generalforsamling STED OG DATO: Nørrevang, tirsdag d. 19-03-2013, kl. 19:00 DELTAGERE: Formand: Arne Boye.Møllet, ff.71. arne@bove-moller.dk

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Antenneforeningen Ejby Strand

Antenneforeningen Ejby Strand . Antenneforeningen Ejby Strand Bittensvej 5, Ejby 4070 Kirke Hyllinge Tlf. 22 74 76 64 info@ejbyantenne.dk 22. februar 2015/ Til alle medlemmer Generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.30 i

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere