Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att.: Chefkonsulent Susanne Beck Petersen Holbergsgade København K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att.: Chefkonsulent Susanne Beck Petersen Holbergsgade 6 1057 København K"

Transkript

1 Ministeriet fr Sundhed g Frebyggelse Att.: Chefknsulent Susanne Beck Petersen Hlbergsgade København K Statsfrvaltningen har den 11. juli 2014 mdtaget Min i- steriet fr Sundhed g Frebyggelses høringsbrev vedr ø- rende udkast til frslag til lv m ændring af lv m a n- vendelse af tvang i psykiatrien. Statsfrvaltningens besvarelse er pdelt i tre dele: D i r e k t i n Del I: De verrdnede ændringer, sm udkastet lægger p til. Del II: Andre verrdnede prblemstillinger. Del III: Specifikke prblemstillinger, der gså kunne indgå i ministeriets vervejelser i den efterfølgende r e- visin af de tilhørende bekendtgørelser. Ad I : De verrdnede ændringer, sm udkastet lægger p til. Udkastet til lvændringer angår efter sit indhld 1. pr æ- cisering af mindreåriges retsstilling, 2. ny frmålsb e- stemmelse, 3. frhåndstilkendegivelser, 4. skærpede kr i- terier fr tvangsfiksering, 5. skærpede kriterier fr tvangsbehandling, 6. revisin af bestemmelserne m tvungen pfølgning efter udskrivning, 7. revisin af b e- stemmelserne m ppegående tvangsfiksering, g 8. æ n- dring af kriterierne i 19 a fr undersøgelse af pst, p a- tientstuer g ejendele samt krpsvisitatin m.v. S t a t s f r v a l t n i n g e n S t r e t r v A a b e n r a a J O U R N A L N R. : / 3 0 S A G S B E H A N D L E R : H E L U S O D I R E K T E T E L E F O N : T e l e f n : E A N - N r f i n d m a i l - a d r e s s e n p å w w w. s t a t s f r v a l t n i n g e n. d k / m a i l w w w. s t a t s f r v a l t n i n g e n. d k E K S P E D I T I O N S - O G T E L E F O N T I D E R f i n d e s p å w w w. s t a t s f r v a l t n i n g e n. d k / t i d e r i. Ad 1. Præcisering af m indreåriges retsstilling Statsfrvaltningen kan tilslutte sig de freslåede ændri n- ger, der bringer retstilstanden fr mindreårige psykisk syge patienter i verensstemmelse med andre retsmr å- der, hvr børn g unges udvikling g mdenhed tillægges udslagsgivende betydning. Dertil kmmer, at udkastet tager højde fr de meget v æ- sentlige g substantielle bemærkninger, sm prfessr Helle Bødker Madsen har fremsat i sin Psykiatriret side 34-46, Jurist- g Øknmfrbundets frlag 2013.

2 ii. Ad 2. Ny frmålsbestemmelse Den nye frmålsbestemmelse angår det vigtige skisma mellem på den ene side : sikring af msrg fr patienten, g på den anden side: sikring af patientens selvstændi g- hed. Mdsætningen mellem disse synspunkter pleves størst i frbindelse med påtænkt tv angsbehandling, hvis en pat i- ent kategrisk nægter at mdtage knventinel medicin. Da frmålsbestemmelsen ikke indehlder materielle re t- tigheder fr patienterne heller ikke undtagelsesvis vil denne prblemstilling ikke indgå i Det Psykiatriske Pat i- entklagenævns bedømmelsesgrundlag g giver derfr he l- ler ikke anledning til yderligere bemærkninger fra Stat s- frvaltningens side. iii. Ad 3. Frhåndstilkendegivelser Prblemstillingen ligger principielt uden fr Det Psyki a- triske Patientklagenævns kmpetencemråde g giver derfr ikke anledning til bemærkninger, se dg nedenfr u n- der pkt. III, 7. iv. Ad 4. Skærpede kriterier fr tvangsfiksering Det Psykiatriske Patientklagenævn har i sin praksis fulgt p på denne g tidligere regeringers tilkendegivelser m nedbringelse af antallet af tvangsfikseringer. Sm led i denne hensigtserklæring har Det Psykiatriske Patientkl a- genævn skærpet sin frtlkning af de givne bestemmelser i psykiatrilven m tvangsfiksering, således at det ikke anses sm tilstrækkeligt, at hspitalet i jurnalen har p- lyst, at patienten udsætter sig selv eller andre fr nærli g- gende fare fr at lide skade på legeme eller helbred, at patienten frfølger eller på anden lignende måde grft frulemper medpatienter, eller at patienten øver hærværk af ikke ubetydeligt mfang. Det Psykiatriske Patientklagenævn gdkender således kun en tvangsfiksering, hvis hspitalet fyldestgørende har b e- skrevet, på hvilken måde patienten er til fare, er til ule m- pe eller øver hærværk, g det dermed er dkumenteret, at der er tale m en knkret, aktuel g påviselig fare, f r- ulempelse eller ødelæggelse. Den i udkastet freslåede skærpelse, hvr der sndres mellem en krtvarig tvangsfiksering i ngle få timer g en længerevarende tvangsfiksering, sm varer i mere end ngle få timer, må anses sm et væsentligt tiltag i b e- stræbelserne på at få nedbragt især de langvarige tvang s- fikseringer, g Statsfrvaltningen kan derfr tilslutte sig frslaget m skærpede kriterier. S I D E 2

3 v. Ad 5. Skærpede kriterier fr tvangsbehandling Det frhld, at behandlingerne fremver skal ske i ve r- ensstemmelse med Sundhedsstyrelsens til enhver tid gæ l- dende vejledninger vedrørende behandling med antipsyk - tisk medicin, anser Statsfrvaltningen sm en kdificering af den gældende retstilstand. Statsfrvaltningen anser det samtidig fr et klart fre m- skridt, at der nu indføres lvkrav jf. 12, stk. 4, m, at der skal tages stilling til, m der kan tilbydes andre ti l- tag, sm alternativ til den behandling patienten ikke sa m- tykker til I dag er det kun de bedste ju rnalptegnelser g lægeerklæringer, hvr alternativ medicinsk behandling bliver b e- skrevet i jurnalen med vurdering g plysninger m pat i- entens reaktin. vi. Ad 6. Revisin af bestemmelserne m tvungen pfølgning efter udskrivning I bemærkningerne til lvudkastet, s. 37 nederst, plyses det m iværksættelse af en ny tvungen pfølgning efter udskrivning efter en tidligere tvungen pfølgning på 12 måneder, at det ligger implicit i bestemmelsen m tvu n- gen pfølgning efter udskrivning, at der ikke er krav m tre nye indlæggelser fr patienter, der har været under tvungen pfølgning efter udskrivning. Statsfrvaltningen må medgive, at det ikke er den pra k- sis, der har været fulgt i Det Psykiatriske Patientklag e- nævn, når det gælder tvungen pfølgning, der skal u d- strækkes ud ver 12 måneder. Det Psykiatriske Patientklagenævn har henhldt sig til Sundhedsstyrelsens vejledning nr af 20. januar 2011, hvr der i næstsidste afsnit i punkt 8. udtrykkeligt er anført, at det er i den frbindelse vigtigt at være p- mærksm på, at patienten frud fr den nye aktuelle tvangsindlæggelse eller tvangstilbagehldelse, udver de øvrige kriterier, skal have været tvangsindlagt eller tvangstilbagehldt minimum tre gange inden fr tre år siden (vres fremhævelse) afslutningen af sidste pfølgning. Det Psykiatriske Patientklagenævn har i sin praksis en d- videre støttet sig til lvbemærkningerne til det tidligere lvfrslag m tvungen pfølgning efter udskrivning, hvr det er anført, at det er vigtigt, at patienter ikke længerevarende skal kunne fasthldes i tvangsbehandling. Der ønskes således ikke et permanent indgreb i den persnl i- S I D E 3

4 ge frihed fr denne gruppe af psykiatriske patienter. Da der er tale m pfølgning på en indlæggelse, freslås det derfr, at tvungen pfølgning tidsbegrænses til 12 mån e- der. Dermed frhindres det, at der kan blive tale m at fasthlde patienten i et meget langvarigt tvangsbehan d- lingsfrløb. Der vil således efter lvfrslaget først på ny kunne etableres tvungen pfølgning efter udskrivni ng, hvis patienten igen (vres fremhævelse) pfylder betingelserne herfr. Senere i samme lvbemærkninger hedder det, at da der er tale m pfølgning på en indlæggelse, kan en patient maksimalt være i tvungen pfølgning efter udskrivning i 12 måneder. Dette abslutte lft ver, hvr lang tid pat i- enten kan være undergivet tvungen pfølgning efter u d- skrivning, frhindrer, at der kan blive tale m at fasthlde patienten i en tvangsbehandling igennem meget lang tid. Det Psykiatriske Patientklagenævn har så ledes lagt vægt på tilkendegivelsen m, at tvungen pfølgning efter u d- skrivning er en tidsmæssigt meget begrænset rdning, der kun kan frlænges ud ver den abslutte grænse på 12 måneder, hvis alle betingelser på ny er pfyldt. vii. Ad 7. revisin af bestemmelserne m ppegående tvangsfiksering De reviderede bestemmelser giver ikke Statsfrvaltningen anledning til bemærkninger. viii. Ad 8. Ændring af kriterierne i 19 a fr unde r- søgelse af pst, patientstuer g ejendele samt krpsvisitatin m.v. Da bestemmelsen ikke er mfattet af Det Psykiatriske P a- tientklagenævns kmpetencemråde, giver udkastet ikke Statsfrvaltningen anledning til bemærkninger. Ad. II Andre verrdnede prblemstillinger Statsfrvaltningen har i henvendelse af 18. januar 2013 til Ministeriet fr Sundhed g Frebyggelse anmdet m i- nisteriet m stillingtagen til frtlkning af psykiatrilvens 10, stk. 3, vedrørende patienter, der tilbagehldes på 24 timers reglen. Det er Statsfrvaltningens pfattelse, at de psykiatriske patientklagenævn i 1989 sm 1. instans vertg de pg a- ver, sm dmstlene hidtil havde varetaget. Ifølge K m- mentaren til Psykiatrilven: Tvang i Psykiatrien af Pul Dahl Jensen g Jørgen Paulsen, Jurist g Øknm Frbundets Frlag 1991, side 79, kan en patient, der md S I D E 4

5 sin prtest er blevet tvangstilbagehldt på afdelingen i en venteperide, få lvligheden af denne venteperide prøvet efter retsplejelvens kapitel 43 a, idet tilbagehldelsen må antages at udgøre en frihedsberøvelse. I kmmentaren siges det videre: En tilb agehldelse i venteperiden støtter sig ikke på betingelserne i 5, men på lvens rdning i 10, der har indrømmet verlægen den deri angivne betænkningstid. En efterprøvelse vil derfr i første række mfatte en vurdering af, m det må anses fr rimeligt, at verlægen har anvendt en betænkningstid af den pågældende varighed inden fr 24-timers-fristen. Statsfrvaltningen har anset det sm en lapsus, at psyk i- atrilvens 35, der fastlægger Det Psykiatriske Patien t- klagenævns kmpetencemråde, ikke direkte nævner, at Det Psykiatriske Patientklagenævn gså kan tage stilling til vennævnte situatin. Statsfrvaltningen er dg enig med Flketingets Ombud s- mand i, at 35 ikke kan underkastes en udvidende f r- tlkning. Da prblemstillingen ikke er ukendt i dag ligdagen, bør der via klar lvhjemmel skabes grundlag fr, at Det Psyk i- atriske Patientklagenævn gså kan tage stilling til denne prblemstilling med ankemulighed til dmstlene. Statsfrvaltningen har i flere sager plevet, at patienter klager ver frhld, der tidsmæssigt er fregået fr ma n- ge år siden. Disse klager giver anledning til stre praktiske g b e- dømmelsesmæssige prblemer. Den pågældende afdeling er måske nedlagt den pågældende verlæge er ikke på afdelingen mere g de tilh ø- rende jurnalark er kasseret i bedste fald mangelfulde. Det er således frbundet med en ufrhldsmæssig str ressurceanvendelse at fremskaffe lægeerklæring g ju r- nalark. Dertil kmmer, at det fremfundne dkumentmat e- riale fte er ufuldstændigt sm bedømmelsesgrundlag. På den baggrund anser Statsfrvaltningen det fr he n- sigtsmæssigt, at der gså fr klager til Det Psykiatriske Patientklagenævn indføres en klagefrist. Ministeriet pfrdres til nærmere at undersøge a n- vendelsen af psykiatrilvens 18 d m persnlig skærmning. S I D E 5

6 Det Psykiatriske Ankenævn har i verensstemmelse med lvbemærkningerne til bestemmelsen anlagt en meget restriktiv frtlkningspraksis, der indebærer, at Det Psykiatriske Patientklagenævn strt set ikke er kmpetent i denne sagstype. Det er uhensigtsmæssigt både fr patienten g pat i- entrådgiveren, at de efter lvens bgstav trr, at de har en klageadgang til Det Psykiatriske Patientkl a- genævn, sm der reelt ikke er. Den tidligere inspektinschef hs Flketingets O m- budsmand, Lennart Frandsen, gav ved flere lejligheder udtryk fr, at den freliggende praksis afskar patienten fra de retsgarantier, der ligger i beski k- kelse af en patientrådgiver g klageadgang til Det Psykiatriske Patientklagenævn. Ad III Specifikke prblemstillinger, der gså kun ne indgå i ministeriets vervejelser i den efterfølgende revis i- n af de tilhørende bekendtgørelser Ministeriet pfrdres til at verveje i bekendtgøre l- sen at indsætte bestemmelse m, at et tilsyn af en tvangsfikseret patient ikke skal gennemføres, mens patienten sver, men udskydes til umiddelbart efter at patienten er vågnet. I samme frbindelse ville det være frmålstjenligt, hvis ministeriet i bekendtgørelsen uddybede den nye 14, stk. 2, m, at tvangsfiksering kun må a n- vendes krtvarigt herunder frtlkning af bestemmelsen når det drejer sig m svende patie n- ter. Ministeriet pfrdres til eksplicit i bekendtgørelsen at anføre lvbemærkningerne m, at tvangsfiksering sm udgangspunkt ikke anvendes ver fr mi n- dreårige jf. lvbemærkninger side 1 5, 3 afsnit. Statsfrvaltningen vil anmde ministeriet m at genverveje reglen i bekg. nr af 2. december 2010 m patientrådgivere 13, stk. 3, m pat i- entrådgiverens aktindsigtsadgang. Reglen kunne med frdel suppleres med en undt a- gelse, når det drejer sig m patientrådgiverens ak t- indsigtsadgang i klagesager til Det Psykiatriske P a- tientklagenævn, således at patientrådgiveren i kl a- gesager skal mdtage de samme sagsakter, sm p a- tienten får tilsendt til mødet i Det psykiatriske P a- S I D E 6

7 tientklagenævn, medmindre patienten direkte m d- sætter sig en sådan aktindsigt fr patientrådgiv e- ren. Det er ikke hensigtsmæssigt, at patientrådgiveren hlder frmøde med patienten uden på frhånd at have de dkumenter, sm behandles i Det Psykiatr i- ske Patientklagenævn. Ministeriet pfrdres til at revurdere bestemmelsen i vennævnte bekendtgørelses 3 i.f., hvrefter der skal beskikkes en patient rådgiver, medmindre disse patienter i frvejen har en bistandsværge. Den gældende rdning indebærer, at patienter, der i frvejen har en bistandsværge, er ringere stillet end en patient, der får en patientrådgiver, idet en patient med en bistandsværge kun har krav på b e- søg efter behv, mens en patient med en patien t- rådgiver har krav på besøg mindst én gang m ugen g i øvrigt efter behv. Dertil kmmer, at en pat i- entrådgiver er frpligtet til så vidt muligt, at de l- tage i møder i Det Psykiatriske Patientklagenævn, mens bistandsværger ikke er underkastet en tilsv a- rende frpligtelse. Dertil kmmer, at rådgivning m klagemuligheder inden fr det psykiatriske system, frudsætter en særlig viden, sm især patientrådgiverne er i b e- siddelse af. Ministeriet kunne verveje, m det i bekendtgøre l- sen klart skal tilkendegives, m Det Psykiatriske Patientklagenævn har beføjelser til at fret age en prøvelse af hspitalets vurdering af, m en ung p a- tient har den frnødne mdenhed g kapacitet til at frstå g tage stilling til tvangsbehandling.l. Det må knstateres, at Det Psykiatriske Patientkl a- genævn jævnligt påtaler frhld eller fremsætter kritik af frmelle frhld mkring hspitalets efte r- levelse af gældende regler. Det Psykiatriske Patientklagenævn har i sin seneste årsberetning skrevet et afsnit m disse påtaler g kritikpunkter fr på den måde at identificere g i hspitalernes frbedringsbestræbelser at eliminere de fremgangsmåder, der giver anledning til påtale eller kritik. S I D E 7

8 Imidlertid må det knstateres, at Det Psykiatriske Patientklagenævn i sin frretningsrden bekendtgørelse 1339 af 2. december 2010 ikke har direkte kmpetence til at udtale kritik. Ministeriet pfrdres til at verveje m Det Psyki a- triske Patientklagenævn skal frtsætte sin hidtidige praksis på dette mråde, g derfr bør udstyres med en direkte lvhjemmel fr sin praksis, eller m Det Psykiatriske Patientklagenævn skal phøre med denne praksis. Knkret kunne der peges på, m en manglende frhåndstilkendegivelse jf. 4, stk. 4, i udkastet skal udløse kritik fra Det Psykiatriske P a- tientklagenævn eller ej. I bekendtgørelsen m frretningsrden fr de psykiatriske patientklagenævn kunne det desuden ve r- vejes i 6, stk. 1, at indføje rdet jurnalark, idet disse altid indhentes, sm følge af Det Psyki a- triske Ankenævns praksis, hvr disse papirer altid skal indgå i ankesagen. Ifølge bemærkningerne til udkastet pkt. 25 vedr ø- rende indsættelse af en ny 21 a stk. 2, m indb e- retning til Sundhedsstyrelsen med henblik på ti l- synstiltag fra Sundhedsstyrelsen (side 48, 4. sidste afsnit), vil Sundhedsstyrelsen herefter vurdere, m der skal iværksættes tilsynstiltag ver fr den p å- gældende afdeling. Statsfrvaltningen ser gerne, at Sundhedsstyrelsen bliver tjenstlig frpligtet til i annymiseret frm at rientere Det Psykiatriske Patientklagenævn m s å- danne eventuelle tiltag. Ministeriet pfrdres til at verveje at stramme p på eksisterende lvbemærkninger mkring frtl k- ningen af psykiatrilvens 4 a, hvr det er anført, at udtrykket snarest indebærer, at verlægen skal tage stilling hurtigst muligt efter, at verlægen igen er mødt på hspitalet. I lvbemærkninger er nævnt en situatin, hvr en patient indlægges m natten. Her kan verlægens gdkendelse afvente, at verlægen møder på arbe j- de på hspitalet den følgende dag. S I D E 8

9 I praksis giver bestemmelsen anledning til usikke r- hed, hvr tvangsindgrebet fretages lige før en f e- rie, hvr verlægen først møder ind flere dage efter, eksempelvis en tvangsindlæggelse umiddelbart før påske, hvr verlægen først møder på hspitalet igen tirsdagen efter påske. Ministeriet pfrdres til at vervej e, m en patientrådgiver skal være tjenstlig frpligtet til at deltage i Det Psykiatriske Patientklagenævns møder, der behandler klager ver tvangsfranstaltninger fr e- gået på et tidligere hspital inden fr reginen. Mange patienter plever i et indlægg elsesfrløb at blive flyttet fra et hspital til et andet hspital. Hvis patienten ønsker at klage ver tvangsanvende l- sen på det første hspital, g patienten ikke er genstand fr tvangsfranstaltninger på det andet hspital, får patienten ingen patientråd giver på det andet hspital, hvr patienten nu befinder sig. I den situatin ville det være frmålstjenligt, hvis p a- tientrådgiveren fra det første hspital var frpligtet til at deltage i Det Psykiatriske Patientklagenævns møde, sm afhldes på det hspita l, hvr patienten nu er indlagt, hvis dette hspital ligger inden fr Reginen. Hvis hspitalet ligger uden fr Reginen, bør det andet hspital i denne situatin være frpligtet til at beskikke en ad hc patientrådgiver. Ministeriet pfrdres til at verveje, at det i næ v- nets frretningsrden bekendtgørelse 1339 af 2. december 2010 præciseres, hvilke retsvirkninger der knytter sig til 14, stk. 1, hvrefter Det Ps y- kiatriske Patientklagenævnets afgørelser kan gå ud på, at tvangsindgrebet gdkende s, eller at indgrebet findes at være fretaget med urette. På baggrund af en knkret sag, hvr en patient a n- bragt i henhld til dm på Sikringsafdelingen Nyk ø- bing Sjælland, finder Det Psykiatriske Patientkl a- genævn, at det kunne vervejes at fretage en t ilføjelse til Psykiatrilvens 18 a. En patient har i tre år været døraflåst på nær de perider, hvr han har været tvangsfikseret med bælte. Sikringsafdelingen betragter således døraflåsning, dvs. udelukkelse fra fællesskab, sm en slags nrmaltilstand fr denne patient. S I D E 9

10 Psykiatrilvens 18 a, indehlder ikke bestemme l- ser m faste revurderinger, eller at en læge udefra skal fretage vurdering efter et vist tidsrum fr p a- tienter, der er udelukket fra fællesskabet, sådan sm det er tilfældet ved tvangsfiskering, hvr der efter 48 timer skal fretages en ekstern vurdering af den frtsatte anvendelse af tvangsfiksering. Fr almindeligt indsatte fanger, der udsættes fr udelukkelse fr fællesskabet (døraflåsning), gælder straffuldbyrdelseslvens 6 3. Det fremgår af straffuldbyrdelseslven 63, stk. 8, at udelukkelse fra fællesskab straks skal bringes til phør, når betingelserne herfr ikke længere er p- fyldt, g at institutinen mindst en gang m ugen skal verveje spørgsmålet m helt eller delvi s at bringe udelukkelsen fra fællesskab til phør, samt at det af straffuldbyrdelseslven 63, stk. 9, fre m- går, at udelukkelse fra fællesskab ikke må verstige tre måneder. Direktratet fr Kriminalfrsrgen kan dg træffe afgørelse m udelukkelse fra fæl lesskab i mere end tre måneder, såfremt der freligger helt særlige mstændigheder. Fr således ikke at stille patienter, indlagt på Si k- ringsafdelingen i henhld til dm, ringere end in d- satte, kunne det vervejes, at der i Psykiatrilvens 18 a blev indsat et stk. 5, der skulle henvise til, at straffuldbyrdelseslvens 63 gså finder anve n- delser fr patienter, der får aflåst deres stue efter psykiatrilvens 18 a med den undtagelse, at det er Flketingets Ombudsmand eller en anden myndighed, der træffer afgørelse m udelukkelse, når der er frløbet mere end tre måneder. P.S.V. Helle Haxgart direktør / Henning Lund-Sørensen kmmitteret S I D E 10

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a)

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a) INSTRUKS fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner magtanvendelse ktber 2015 Instruks fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner (SEL 126a) Udstedt: 12. februar 2015. Redigeret ktber 2015 Gdkendt af:

Læs mere

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1 Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 22 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om patientrådgivere I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes:

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd Frældreindflydelse Dagtilbud Brnhlm En ø et fællesskab Styrelsesvedtægt fr bestyrelse, frældrenetværk g frældreråd Gdkendt af Kmmunalbestyrelsen 10. ktber 2013 1. Frmål Virksmheden drives i henhld til

Læs mere

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten Reginshuset Vibrg Sundhedsplanlægning Fakta, spørgsmål g svar m udredningsretten Skttenbrg 26 Pstbks 21 DK-8800 Vibrg Tel. +45 7841 0000 kntakt@rm.dk www.rm.dk Flketinget har den 19. december 2012 vedtaget

Læs mere

Bedre Psykiatris vurdering af Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud

Bedre Psykiatris vurdering af Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud Bedre Psykiatris vurdering af Handlingsplan til frebyggelse af vld på btilbud INDLEDNING Partierne bag satspuljeaftalen er blevet enige m, at der er behv fr en målrettet indsats fr at frebygge vld g vergreb

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Ntat Side 1 af 11 Til Til Kpi til Byrådet Drøftelse Administratinsgrundlag fr frældrebetaling ved anbringelse af børn g unge uden fr hjemmet. Grundlæggende m frældrebetaling Betaling er udgangspunktet

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010 Mrsø Kmmune Frit valg på ældremrådet Gdkendelse af leverandører August 2010 Side 1 af 9 1. 1 Indledning 1.1. Baggrund Flketinget har den 29. maj 2002 indført frit leverandørvalg på ældremrådet. Hermed

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Dansk Hjemmepleje Service Ryttergårdsvej 3 Farum Tilsynet er udført den 15. september 2009 kl. 8.00-16.30

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 2014/1 LSV 137 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300459 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28.

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Notat vedr. Brandskolen - RESC

Notat vedr. Brandskolen - RESC Ntat vedr. Brandsklen - RESC Resume Brandsklen i Krsør (RESC) er i dag en del af Slagelses kmmune. Brandsklen uddanner brandmænd i kmmunes beredskab. Derudver har Brandsklen en str kursusvirksmhed, hvr

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015 Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Nvember 2015 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn Assens Havn Nrdre Havnevej 12 5610 Assens Att. Ole Knudsen Varsling af påbud m regulering af støvemissin fra håndtering af flis g træpiller på Assens Havn I frhld til støv er det administratinens faglige

Læs mere

Styrelsesvedtægt for daginstitutionen. Nørrehus. Fra 0 år og indtil skolestart

Styrelsesvedtægt for daginstitutionen. Nørrehus. Fra 0 år og indtil skolestart Styrelsesvedtægt fr daginstitutinen Nørrehus Fra 0 år g indtil sklestart Lvgrundlag...2 Byrådet...2 Frældrebestyrelse...2 Institutinslederen...2 Valg af frældrerepræsentanter...3 Valg af medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 Samlet driftsudbud 2012 Entreprise ME-KB-OD (Krnprins Frederiks Br) Indhldsfrtegnelse: 1. Overdragelse af medarbejdere fra BV System v/ Michael Schlægelberger

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Center for Social Service Underretningsguide

Center for Social Service Underretningsguide Center fr Scial Service Underretningsguide Børn g unge med udfrdringer har brug fr hjælp i tide 1 Indhld Frrd... 3 Underretningspligten... 4 Hvrnår har du skærpet underretningspligt... 4 Hvrnår skal du

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Lergravsvej 53, 2300 København S Tilsynet er udført den 14. september 2009, kl. 8.00-15.30 af specialknsulenter

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose.

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose. Side 1 Bilag 5: Medicinsk behandlingsprgram fr diskusprlaps, islerede lændesmerter g spinalstense. 01.09.2013 Bilag til kntrakt mellem Danske Reginer g leverandører der udfører behandlinger under udvidet

Læs mere

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 FOA Aalbrg den 18. juni 2014 Tjekliste Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 Indledning I det følgende gives der en tjekliste til, hvad man bør være pmærksm på, når der udarbejdes høringssvar til

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det: Kendelse af 10. nvember 2009 (J.nr. 2009-0019167) Bnuscertifikater ikke mfattet af 12, stk. 1, nr. 3, jf. nr. 11, i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006. Bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Regulativ fr jrd Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Frmål...3 2 Lvgrundlag...3 3 Definitiner...3 4 Anvendelsesmråde...3 5 Pligter g rettigheder...4 6 Gebyrer...4 7 Registrering af udenlandske

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Allerød Kmmune Ældre g Sundhed Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecenter Enghlm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 14. juni 2011, kl. 8.30-17.00 af sygeplejerske, chefknsulent Lis Oline Madsen

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien. Kapitel 1. Lovens område

Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien. Kapitel 1. Lovens område Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien Kapitel 1 Lovens område 1. Frihedsberøvelse og anvendelse af anden tvang i forbindelse med indlæggelse, ophold

Læs mere

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider Side 1 af 7 sider RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 26. AUGUST 2011 Side 2 af 7 sider Generelt. Ved bedømmelsen lægges dels vægt på de i efterfølgende vejledning

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling Inspiratinsntat nr. 7b til arbejdet i MED-Hvedudvalg 2.11.2009 Vejledning m retningslinje fr persnaleplitiske vilkår ved mstilling Anbefalinger Kravet m en prcedureretningslinje fr mstilling, herunder

Læs mere

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a)

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a) INSTRUKS fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner magtanvendelse februar 2015 Instruks fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner (SEL 126a) Udstedt: xx. februar 2015 Gdkendt af: Myndighedschef Ove G.

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Faaborg Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen

Faaborg Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen Faabrg Gymnasium Frretningsrden fr bestyrelsen Fastsat i medfør af 18 i lv nr. 575 af 9. juni 2006 m institutiner fr almengymnasiale uddannelser mv. g 14 i vedtægterne fr Faabrg Gymnasium af 1. nv. 2006.

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG Servicedirektivet giver frbrugerne større valgmuligheder, mere valuta fr pengene g lettere adgang til serviceydelser i hele EU HVORFOR

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Forslag fra Keld Boeck, Fjordvej 15 om gennemgang af servitutter

Forslag fra Keld Boeck, Fjordvej 15 om gennemgang af servitutter Dagsrdenens punkt 7.2 Ved Strandgaarden: Frslag fra Keld Beck, Fjrdvej 15 m servitutter Frslag fra Keld Beck, Fjrdvej 15 m gennemgang af servitutter Bestyrelsens reaktin på frslaget er det af bestyrelsen

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Udvikling af en hjemmeside til brgerfrslag samt hsting g vedligehldelse Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Side 2/8 Aftale m

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING

ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING 2009 Årspgørelse 2008 I 2003 etableredes rdningen vedrørende eksperimentel behandling, g Sundhedsstyrelsen nedsatte i januar 2003 et rådgivende panel. Det rådgivende

Læs mere

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år.

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år. NOTAT Dat: 21. nvember 2014 Udfrdringer i behandlingen af kræftpatienter Reginsrådet har med Visin g handleplan 2014-17 afstukket retningen fr Regin Sjællands arbejde i de kmmende år. Det er med udgangspunkt

Læs mere

EN/DA 087211/EU XXIV. GP. Eingelangt am 05/07/12. Brussels, 5 July 2012 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 12231/12 AGRIFIN 127 FIN 505

EN/DA 087211/EU XXIV. GP. Eingelangt am 05/07/12. Brussels, 5 July 2012 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 12231/12 AGRIFIN 127 FIN 505 087211/EU XXIV. GP Eingelangt am 05/07/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 5 July 2012 12231/12 AGRIFIN 127 FIN 505 NOTE frm: t: Subject: Danish delegatin Cuncil Cmmunicatin n the 31 st cnference

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende Januar 2013 Nyhedsbrev Crprate/M&A Erhvervsfndsudvalgets rapprt m fremtidens regulering af erhvervsdrivende fnde Erhvervsfndsudvalget ( Udvalget ) afleverede den 18. december 2012 sin rapprt m fremtidens

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden Justitsministeriet Sltshlmsgade 10 1216 København K Att. Lennart Humann Høring ver udkast til bekendtgørelse m adgang til tinglysningssystemet g tinglysningsmåden Den finansielle sektr (sektren) mdtg den

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé.

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé. Frederikssund den 18. august 2010 UngdmsCafé Ungdmssklen/Afdækning/Ungdmscafé Indledning Ungdmssklen er, på baggrund af Byrådets supplerende bemærkninger til budget 2010, blevet anmdet m at gennemføre

Læs mere

Fastholdelse af kvindelige ph.d.-studerende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Fastholdelse af kvindelige ph.d.-studerende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Fasthldelse af kvindelige ph.d.-studerende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Med det frmål at sikre en ptimal fasthldelse af kvindelige ph.d.-studerende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

Godkendelse af projektforslag om flisfyret kedel til fjernvarme for Oksbøllejren Dok.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Heox Åben sag

Godkendelse af projektforslag om flisfyret kedel til fjernvarme for Oksbøllejren Dok.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Heox Åben sag Gdkendelse af prjektfrslag m flisfyret kedel til fjernvarme fr Oksbøllejren Dk.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Hex Åben sag Sagsfremstilling Baggrund COWI har fr Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. udarbejdet

Læs mere

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse København 28.8.2014 s høringssvar vedr. Forslag til ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 11.juli

Læs mere

Svar: Jeg har for så vidt angår lægdommeres virke, herunder aflønning og planlægning indhentet følgende udtalelse fra Justitsministeriet:

Svar: Jeg har for så vidt angår lægdommeres virke, herunder aflønning og planlægning indhentet følgende udtalelse fra Justitsministeriet: Tilsynet i henhold til grundlovens 71 71-tilsynet alm. del - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: Kontor: 3.s.kt. J.nr.: 2005-12140-173 Sagsbeh.: LCH Fil-navn: Dokument

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask for borgere i eget hjem i Aarhus Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask for borgere i eget hjem i Aarhus Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask fr brgere i eget hjem i Aarhus Kmmune Side 1 af 21 1 Indledning Nærværende udbud vedrører Aarhus Kmmunes anskaffelse af tjenesteydelser vedrørende

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 2 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 Indhld Frrd... 4 1. Overrdnet ydelsesbeskrivelse fr individuel

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Klublove. Love for "361 Kano- og Kajakklub"

Klublove. Love for 361 Kano- og Kajakklub Klublve Lve fr "361 Kan- g Kajakklub" I - NAVN OG HJEMSTED 1. Klubbens navn er 361 Kan- g Kajakklub. 2. Klubben er stiftet den 17. juni 1951. 3. Hjemsted : Gladsaxe kmmune. 4. Adresse: Nybrvej 361, 2800

Læs mere

Bilag 17. Databehandleraftale

Bilag 17. Databehandleraftale Bilag 17 Databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Bilaget udgør i det hele et mindstekrav. Side 2/9 Aftale m databehandling mellem Kunden g Leverandøren

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Labofaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse

Labofaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse HD Ejendmme Unsbjergvej 2B 5220 Odense SØ Huslejenævnet Rådhuset Rådhuspladsen 11 4200 Slagelse Tlf.: 58 57 36 00 isbri@slagelse.dk www.slagelse.dk Labfaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse Baggrund

Læs mere

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013 Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet Årsberetning 2013 August 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD.... 3 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn....4-5 1.1. Sammensætning 1.2. Kompentenceområder

Læs mere

Indflydelse på budgettet i regionerne

Indflydelse på budgettet i regionerne Inspiratinsntat nr. 2aa til arbejdet i MED-Hvedudvalg 3. juli 2007 Indflydelse på budgettet i reginerne Generelt I frhld til kmmunerne hvr man har ét samlet budget, har man i reginerne i praksis 3 frskellige

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1111 af 01/11/2006 (Gældende) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 4 a Kapitel 5 Kapitel 5 a Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere