Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att.: Chefkonsulent Susanne Beck Petersen Holbergsgade København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att.: Chefkonsulent Susanne Beck Petersen Holbergsgade 6 1057 København K"

Transkript

1 Ministeriet fr Sundhed g Frebyggelse Att.: Chefknsulent Susanne Beck Petersen Hlbergsgade København K Statsfrvaltningen har den 11. juli 2014 mdtaget Min i- steriet fr Sundhed g Frebyggelses høringsbrev vedr ø- rende udkast til frslag til lv m ændring af lv m a n- vendelse af tvang i psykiatrien. Statsfrvaltningens besvarelse er pdelt i tre dele: D i r e k t i n Del I: De verrdnede ændringer, sm udkastet lægger p til. Del II: Andre verrdnede prblemstillinger. Del III: Specifikke prblemstillinger, der gså kunne indgå i ministeriets vervejelser i den efterfølgende r e- visin af de tilhørende bekendtgørelser. Ad I : De verrdnede ændringer, sm udkastet lægger p til. Udkastet til lvændringer angår efter sit indhld 1. pr æ- cisering af mindreåriges retsstilling, 2. ny frmålsb e- stemmelse, 3. frhåndstilkendegivelser, 4. skærpede kr i- terier fr tvangsfiksering, 5. skærpede kriterier fr tvangsbehandling, 6. revisin af bestemmelserne m tvungen pfølgning efter udskrivning, 7. revisin af b e- stemmelserne m ppegående tvangsfiksering, g 8. æ n- dring af kriterierne i 19 a fr undersøgelse af pst, p a- tientstuer g ejendele samt krpsvisitatin m.v. S t a t s f r v a l t n i n g e n S t r e t r v A a b e n r a a J O U R N A L N R. : / 3 0 S A G S B E H A N D L E R : H E L U S O D I R E K T E T E L E F O N : T e l e f n : E A N - N r f i n d m a i l - a d r e s s e n p å w w w. s t a t s f r v a l t n i n g e n. d k / m a i l w w w. s t a t s f r v a l t n i n g e n. d k E K S P E D I T I O N S - O G T E L E F O N T I D E R f i n d e s p å w w w. s t a t s f r v a l t n i n g e n. d k / t i d e r i. Ad 1. Præcisering af m indreåriges retsstilling Statsfrvaltningen kan tilslutte sig de freslåede ændri n- ger, der bringer retstilstanden fr mindreårige psykisk syge patienter i verensstemmelse med andre retsmr å- der, hvr børn g unges udvikling g mdenhed tillægges udslagsgivende betydning. Dertil kmmer, at udkastet tager højde fr de meget v æ- sentlige g substantielle bemærkninger, sm prfessr Helle Bødker Madsen har fremsat i sin Psykiatriret side 34-46, Jurist- g Øknmfrbundets frlag 2013.

2 ii. Ad 2. Ny frmålsbestemmelse Den nye frmålsbestemmelse angår det vigtige skisma mellem på den ene side : sikring af msrg fr patienten, g på den anden side: sikring af patientens selvstændi g- hed. Mdsætningen mellem disse synspunkter pleves størst i frbindelse med påtænkt tv angsbehandling, hvis en pat i- ent kategrisk nægter at mdtage knventinel medicin. Da frmålsbestemmelsen ikke indehlder materielle re t- tigheder fr patienterne heller ikke undtagelsesvis vil denne prblemstilling ikke indgå i Det Psykiatriske Pat i- entklagenævns bedømmelsesgrundlag g giver derfr he l- ler ikke anledning til yderligere bemærkninger fra Stat s- frvaltningens side. iii. Ad 3. Frhåndstilkendegivelser Prblemstillingen ligger principielt uden fr Det Psyki a- triske Patientklagenævns kmpetencemråde g giver derfr ikke anledning til bemærkninger, se dg nedenfr u n- der pkt. III, 7. iv. Ad 4. Skærpede kriterier fr tvangsfiksering Det Psykiatriske Patientklagenævn har i sin praksis fulgt p på denne g tidligere regeringers tilkendegivelser m nedbringelse af antallet af tvangsfikseringer. Sm led i denne hensigtserklæring har Det Psykiatriske Patientkl a- genævn skærpet sin frtlkning af de givne bestemmelser i psykiatrilven m tvangsfiksering, således at det ikke anses sm tilstrækkeligt, at hspitalet i jurnalen har p- lyst, at patienten udsætter sig selv eller andre fr nærli g- gende fare fr at lide skade på legeme eller helbred, at patienten frfølger eller på anden lignende måde grft frulemper medpatienter, eller at patienten øver hærværk af ikke ubetydeligt mfang. Det Psykiatriske Patientklagenævn gdkender således kun en tvangsfiksering, hvis hspitalet fyldestgørende har b e- skrevet, på hvilken måde patienten er til fare, er til ule m- pe eller øver hærværk, g det dermed er dkumenteret, at der er tale m en knkret, aktuel g påviselig fare, f r- ulempelse eller ødelæggelse. Den i udkastet freslåede skærpelse, hvr der sndres mellem en krtvarig tvangsfiksering i ngle få timer g en længerevarende tvangsfiksering, sm varer i mere end ngle få timer, må anses sm et væsentligt tiltag i b e- stræbelserne på at få nedbragt især de langvarige tvang s- fikseringer, g Statsfrvaltningen kan derfr tilslutte sig frslaget m skærpede kriterier. S I D E 2

3 v. Ad 5. Skærpede kriterier fr tvangsbehandling Det frhld, at behandlingerne fremver skal ske i ve r- ensstemmelse med Sundhedsstyrelsens til enhver tid gæ l- dende vejledninger vedrørende behandling med antipsyk - tisk medicin, anser Statsfrvaltningen sm en kdificering af den gældende retstilstand. Statsfrvaltningen anser det samtidig fr et klart fre m- skridt, at der nu indføres lvkrav jf. 12, stk. 4, m, at der skal tages stilling til, m der kan tilbydes andre ti l- tag, sm alternativ til den behandling patienten ikke sa m- tykker til I dag er det kun de bedste ju rnalptegnelser g lægeerklæringer, hvr alternativ medicinsk behandling bliver b e- skrevet i jurnalen med vurdering g plysninger m pat i- entens reaktin. vi. Ad 6. Revisin af bestemmelserne m tvungen pfølgning efter udskrivning I bemærkningerne til lvudkastet, s. 37 nederst, plyses det m iværksættelse af en ny tvungen pfølgning efter udskrivning efter en tidligere tvungen pfølgning på 12 måneder, at det ligger implicit i bestemmelsen m tvu n- gen pfølgning efter udskrivning, at der ikke er krav m tre nye indlæggelser fr patienter, der har været under tvungen pfølgning efter udskrivning. Statsfrvaltningen må medgive, at det ikke er den pra k- sis, der har været fulgt i Det Psykiatriske Patientklag e- nævn, når det gælder tvungen pfølgning, der skal u d- strækkes ud ver 12 måneder. Det Psykiatriske Patientklagenævn har henhldt sig til Sundhedsstyrelsens vejledning nr af 20. januar 2011, hvr der i næstsidste afsnit i punkt 8. udtrykkeligt er anført, at det er i den frbindelse vigtigt at være p- mærksm på, at patienten frud fr den nye aktuelle tvangsindlæggelse eller tvangstilbagehldelse, udver de øvrige kriterier, skal have været tvangsindlagt eller tvangstilbagehldt minimum tre gange inden fr tre år siden (vres fremhævelse) afslutningen af sidste pfølgning. Det Psykiatriske Patientklagenævn har i sin praksis en d- videre støttet sig til lvbemærkningerne til det tidligere lvfrslag m tvungen pfølgning efter udskrivning, hvr det er anført, at det er vigtigt, at patienter ikke længerevarende skal kunne fasthldes i tvangsbehandling. Der ønskes således ikke et permanent indgreb i den persnl i- S I D E 3

4 ge frihed fr denne gruppe af psykiatriske patienter. Da der er tale m pfølgning på en indlæggelse, freslås det derfr, at tvungen pfølgning tidsbegrænses til 12 mån e- der. Dermed frhindres det, at der kan blive tale m at fasthlde patienten i et meget langvarigt tvangsbehan d- lingsfrløb. Der vil således efter lvfrslaget først på ny kunne etableres tvungen pfølgning efter udskrivni ng, hvis patienten igen (vres fremhævelse) pfylder betingelserne herfr. Senere i samme lvbemærkninger hedder det, at da der er tale m pfølgning på en indlæggelse, kan en patient maksimalt være i tvungen pfølgning efter udskrivning i 12 måneder. Dette abslutte lft ver, hvr lang tid pat i- enten kan være undergivet tvungen pfølgning efter u d- skrivning, frhindrer, at der kan blive tale m at fasthlde patienten i en tvangsbehandling igennem meget lang tid. Det Psykiatriske Patientklagenævn har så ledes lagt vægt på tilkendegivelsen m, at tvungen pfølgning efter u d- skrivning er en tidsmæssigt meget begrænset rdning, der kun kan frlænges ud ver den abslutte grænse på 12 måneder, hvis alle betingelser på ny er pfyldt. vii. Ad 7. revisin af bestemmelserne m ppegående tvangsfiksering De reviderede bestemmelser giver ikke Statsfrvaltningen anledning til bemærkninger. viii. Ad 8. Ændring af kriterierne i 19 a fr unde r- søgelse af pst, patientstuer g ejendele samt krpsvisitatin m.v. Da bestemmelsen ikke er mfattet af Det Psykiatriske P a- tientklagenævns kmpetencemråde, giver udkastet ikke Statsfrvaltningen anledning til bemærkninger. Ad. II Andre verrdnede prblemstillinger Statsfrvaltningen har i henvendelse af 18. januar 2013 til Ministeriet fr Sundhed g Frebyggelse anmdet m i- nisteriet m stillingtagen til frtlkning af psykiatrilvens 10, stk. 3, vedrørende patienter, der tilbagehldes på 24 timers reglen. Det er Statsfrvaltningens pfattelse, at de psykiatriske patientklagenævn i 1989 sm 1. instans vertg de pg a- ver, sm dmstlene hidtil havde varetaget. Ifølge K m- mentaren til Psykiatrilven: Tvang i Psykiatrien af Pul Dahl Jensen g Jørgen Paulsen, Jurist g Øknm Frbundets Frlag 1991, side 79, kan en patient, der md S I D E 4

5 sin prtest er blevet tvangstilbagehldt på afdelingen i en venteperide, få lvligheden af denne venteperide prøvet efter retsplejelvens kapitel 43 a, idet tilbagehldelsen må antages at udgøre en frihedsberøvelse. I kmmentaren siges det videre: En tilb agehldelse i venteperiden støtter sig ikke på betingelserne i 5, men på lvens rdning i 10, der har indrømmet verlægen den deri angivne betænkningstid. En efterprøvelse vil derfr i første række mfatte en vurdering af, m det må anses fr rimeligt, at verlægen har anvendt en betænkningstid af den pågældende varighed inden fr 24-timers-fristen. Statsfrvaltningen har anset det sm en lapsus, at psyk i- atrilvens 35, der fastlægger Det Psykiatriske Patien t- klagenævns kmpetencemråde, ikke direkte nævner, at Det Psykiatriske Patientklagenævn gså kan tage stilling til vennævnte situatin. Statsfrvaltningen er dg enig med Flketingets Ombud s- mand i, at 35 ikke kan underkastes en udvidende f r- tlkning. Da prblemstillingen ikke er ukendt i dag ligdagen, bør der via klar lvhjemmel skabes grundlag fr, at Det Psyk i- atriske Patientklagenævn gså kan tage stilling til denne prblemstilling med ankemulighed til dmstlene. Statsfrvaltningen har i flere sager plevet, at patienter klager ver frhld, der tidsmæssigt er fregået fr ma n- ge år siden. Disse klager giver anledning til stre praktiske g b e- dømmelsesmæssige prblemer. Den pågældende afdeling er måske nedlagt den pågældende verlæge er ikke på afdelingen mere g de tilh ø- rende jurnalark er kasseret i bedste fald mangelfulde. Det er således frbundet med en ufrhldsmæssig str ressurceanvendelse at fremskaffe lægeerklæring g ju r- nalark. Dertil kmmer, at det fremfundne dkumentmat e- riale fte er ufuldstændigt sm bedømmelsesgrundlag. På den baggrund anser Statsfrvaltningen det fr he n- sigtsmæssigt, at der gså fr klager til Det Psykiatriske Patientklagenævn indføres en klagefrist. Ministeriet pfrdres til nærmere at undersøge a n- vendelsen af psykiatrilvens 18 d m persnlig skærmning. S I D E 5

6 Det Psykiatriske Ankenævn har i verensstemmelse med lvbemærkningerne til bestemmelsen anlagt en meget restriktiv frtlkningspraksis, der indebærer, at Det Psykiatriske Patientklagenævn strt set ikke er kmpetent i denne sagstype. Det er uhensigtsmæssigt både fr patienten g pat i- entrådgiveren, at de efter lvens bgstav trr, at de har en klageadgang til Det Psykiatriske Patientkl a- genævn, sm der reelt ikke er. Den tidligere inspektinschef hs Flketingets O m- budsmand, Lennart Frandsen, gav ved flere lejligheder udtryk fr, at den freliggende praksis afskar patienten fra de retsgarantier, der ligger i beski k- kelse af en patientrådgiver g klageadgang til Det Psykiatriske Patientklagenævn. Ad III Specifikke prblemstillinger, der gså kun ne indgå i ministeriets vervejelser i den efterfølgende revis i- n af de tilhørende bekendtgørelser Ministeriet pfrdres til at verveje i bekendtgøre l- sen at indsætte bestemmelse m, at et tilsyn af en tvangsfikseret patient ikke skal gennemføres, mens patienten sver, men udskydes til umiddelbart efter at patienten er vågnet. I samme frbindelse ville det være frmålstjenligt, hvis ministeriet i bekendtgørelsen uddybede den nye 14, stk. 2, m, at tvangsfiksering kun må a n- vendes krtvarigt herunder frtlkning af bestemmelsen når det drejer sig m svende patie n- ter. Ministeriet pfrdres til eksplicit i bekendtgørelsen at anføre lvbemærkningerne m, at tvangsfiksering sm udgangspunkt ikke anvendes ver fr mi n- dreårige jf. lvbemærkninger side 1 5, 3 afsnit. Statsfrvaltningen vil anmde ministeriet m at genverveje reglen i bekg. nr af 2. december 2010 m patientrådgivere 13, stk. 3, m pat i- entrådgiverens aktindsigtsadgang. Reglen kunne med frdel suppleres med en undt a- gelse, når det drejer sig m patientrådgiverens ak t- indsigtsadgang i klagesager til Det Psykiatriske P a- tientklagenævn, således at patientrådgiveren i kl a- gesager skal mdtage de samme sagsakter, sm p a- tienten får tilsendt til mødet i Det psykiatriske P a- S I D E 6

7 tientklagenævn, medmindre patienten direkte m d- sætter sig en sådan aktindsigt fr patientrådgiv e- ren. Det er ikke hensigtsmæssigt, at patientrådgiveren hlder frmøde med patienten uden på frhånd at have de dkumenter, sm behandles i Det Psykiatr i- ske Patientklagenævn. Ministeriet pfrdres til at revurdere bestemmelsen i vennævnte bekendtgørelses 3 i.f., hvrefter der skal beskikkes en patient rådgiver, medmindre disse patienter i frvejen har en bistandsværge. Den gældende rdning indebærer, at patienter, der i frvejen har en bistandsværge, er ringere stillet end en patient, der får en patientrådgiver, idet en patient med en bistandsværge kun har krav på b e- søg efter behv, mens en patient med en patien t- rådgiver har krav på besøg mindst én gang m ugen g i øvrigt efter behv. Dertil kmmer, at en pat i- entrådgiver er frpligtet til så vidt muligt, at de l- tage i møder i Det Psykiatriske Patientklagenævn, mens bistandsværger ikke er underkastet en tilsv a- rende frpligtelse. Dertil kmmer, at rådgivning m klagemuligheder inden fr det psykiatriske system, frudsætter en særlig viden, sm især patientrådgiverne er i b e- siddelse af. Ministeriet kunne verveje, m det i bekendtgøre l- sen klart skal tilkendegives, m Det Psykiatriske Patientklagenævn har beføjelser til at fret age en prøvelse af hspitalets vurdering af, m en ung p a- tient har den frnødne mdenhed g kapacitet til at frstå g tage stilling til tvangsbehandling.l. Det må knstateres, at Det Psykiatriske Patientkl a- genævn jævnligt påtaler frhld eller fremsætter kritik af frmelle frhld mkring hspitalets efte r- levelse af gældende regler. Det Psykiatriske Patientklagenævn har i sin seneste årsberetning skrevet et afsnit m disse påtaler g kritikpunkter fr på den måde at identificere g i hspitalernes frbedringsbestræbelser at eliminere de fremgangsmåder, der giver anledning til påtale eller kritik. S I D E 7

8 Imidlertid må det knstateres, at Det Psykiatriske Patientklagenævn i sin frretningsrden bekendtgørelse 1339 af 2. december 2010 ikke har direkte kmpetence til at udtale kritik. Ministeriet pfrdres til at verveje m Det Psyki a- triske Patientklagenævn skal frtsætte sin hidtidige praksis på dette mråde, g derfr bør udstyres med en direkte lvhjemmel fr sin praksis, eller m Det Psykiatriske Patientklagenævn skal phøre med denne praksis. Knkret kunne der peges på, m en manglende frhåndstilkendegivelse jf. 4, stk. 4, i udkastet skal udløse kritik fra Det Psykiatriske P a- tientklagenævn eller ej. I bekendtgørelsen m frretningsrden fr de psykiatriske patientklagenævn kunne det desuden ve r- vejes i 6, stk. 1, at indføje rdet jurnalark, idet disse altid indhentes, sm følge af Det Psyki a- triske Ankenævns praksis, hvr disse papirer altid skal indgå i ankesagen. Ifølge bemærkningerne til udkastet pkt. 25 vedr ø- rende indsættelse af en ny 21 a stk. 2, m indb e- retning til Sundhedsstyrelsen med henblik på ti l- synstiltag fra Sundhedsstyrelsen (side 48, 4. sidste afsnit), vil Sundhedsstyrelsen herefter vurdere, m der skal iværksættes tilsynstiltag ver fr den p å- gældende afdeling. Statsfrvaltningen ser gerne, at Sundhedsstyrelsen bliver tjenstlig frpligtet til i annymiseret frm at rientere Det Psykiatriske Patientklagenævn m s å- danne eventuelle tiltag. Ministeriet pfrdres til at verveje at stramme p på eksisterende lvbemærkninger mkring frtl k- ningen af psykiatrilvens 4 a, hvr det er anført, at udtrykket snarest indebærer, at verlægen skal tage stilling hurtigst muligt efter, at verlægen igen er mødt på hspitalet. I lvbemærkninger er nævnt en situatin, hvr en patient indlægges m natten. Her kan verlægens gdkendelse afvente, at verlægen møder på arbe j- de på hspitalet den følgende dag. S I D E 8

9 I praksis giver bestemmelsen anledning til usikke r- hed, hvr tvangsindgrebet fretages lige før en f e- rie, hvr verlægen først møder ind flere dage efter, eksempelvis en tvangsindlæggelse umiddelbart før påske, hvr verlægen først møder på hspitalet igen tirsdagen efter påske. Ministeriet pfrdres til at vervej e, m en patientrådgiver skal være tjenstlig frpligtet til at deltage i Det Psykiatriske Patientklagenævns møder, der behandler klager ver tvangsfranstaltninger fr e- gået på et tidligere hspital inden fr reginen. Mange patienter plever i et indlægg elsesfrløb at blive flyttet fra et hspital til et andet hspital. Hvis patienten ønsker at klage ver tvangsanvende l- sen på det første hspital, g patienten ikke er genstand fr tvangsfranstaltninger på det andet hspital, får patienten ingen patientråd giver på det andet hspital, hvr patienten nu befinder sig. I den situatin ville det være frmålstjenligt, hvis p a- tientrådgiveren fra det første hspital var frpligtet til at deltage i Det Psykiatriske Patientklagenævns møde, sm afhldes på det hspita l, hvr patienten nu er indlagt, hvis dette hspital ligger inden fr Reginen. Hvis hspitalet ligger uden fr Reginen, bør det andet hspital i denne situatin være frpligtet til at beskikke en ad hc patientrådgiver. Ministeriet pfrdres til at verveje, at det i næ v- nets frretningsrden bekendtgørelse 1339 af 2. december 2010 præciseres, hvilke retsvirkninger der knytter sig til 14, stk. 1, hvrefter Det Ps y- kiatriske Patientklagenævnets afgørelser kan gå ud på, at tvangsindgrebet gdkende s, eller at indgrebet findes at være fretaget med urette. På baggrund af en knkret sag, hvr en patient a n- bragt i henhld til dm på Sikringsafdelingen Nyk ø- bing Sjælland, finder Det Psykiatriske Patientkl a- genævn, at det kunne vervejes at fretage en t ilføjelse til Psykiatrilvens 18 a. En patient har i tre år været døraflåst på nær de perider, hvr han har været tvangsfikseret med bælte. Sikringsafdelingen betragter således døraflåsning, dvs. udelukkelse fra fællesskab, sm en slags nrmaltilstand fr denne patient. S I D E 9

10 Psykiatrilvens 18 a, indehlder ikke bestemme l- ser m faste revurderinger, eller at en læge udefra skal fretage vurdering efter et vist tidsrum fr p a- tienter, der er udelukket fra fællesskabet, sådan sm det er tilfældet ved tvangsfiskering, hvr der efter 48 timer skal fretages en ekstern vurdering af den frtsatte anvendelse af tvangsfiksering. Fr almindeligt indsatte fanger, der udsættes fr udelukkelse fr fællesskabet (døraflåsning), gælder straffuldbyrdelseslvens 6 3. Det fremgår af straffuldbyrdelseslven 63, stk. 8, at udelukkelse fra fællesskab straks skal bringes til phør, når betingelserne herfr ikke længere er p- fyldt, g at institutinen mindst en gang m ugen skal verveje spørgsmålet m helt eller delvi s at bringe udelukkelsen fra fællesskab til phør, samt at det af straffuldbyrdelseslven 63, stk. 9, fre m- går, at udelukkelse fra fællesskab ikke må verstige tre måneder. Direktratet fr Kriminalfrsrgen kan dg træffe afgørelse m udelukkelse fra fæl lesskab i mere end tre måneder, såfremt der freligger helt særlige mstændigheder. Fr således ikke at stille patienter, indlagt på Si k- ringsafdelingen i henhld til dm, ringere end in d- satte, kunne det vervejes, at der i Psykiatrilvens 18 a blev indsat et stk. 5, der skulle henvise til, at straffuldbyrdelseslvens 63 gså finder anve n- delser fr patienter, der får aflåst deres stue efter psykiatrilvens 18 a med den undtagelse, at det er Flketingets Ombudsmand eller en anden myndighed, der træffer afgørelse m udelukkelse, når der er frløbet mere end tre måneder. P.S.V. Helle Haxgart direktør / Henning Lund-Sørensen kmmitteret S I D E 10

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det: Kendelse af 10. nvember 2009 (J.nr. 2009-0019167) Bnuscertifikater ikke mfattet af 12, stk. 1, nr. 3, jf. nr. 11, i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006. Bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden Justitsministeriet Sltshlmsgade 10 1216 København K Att. Lennart Humann Høring ver udkast til bekendtgørelse m adgang til tinglysningssystemet g tinglysningsmåden Den finansielle sektr (sektren) mdtg den

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG Servicedirektivet giver frbrugerne større valgmuligheder, mere valuta fr pengene g lettere adgang til serviceydelser i hele EU HVORFOR

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende Januar 2013 Nyhedsbrev Crprate/M&A Erhvervsfndsudvalgets rapprt m fremtidens regulering af erhvervsdrivende fnde Erhvervsfndsudvalget ( Udvalget ) afleverede den 18. december 2012 sin rapprt m fremtidens

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg Betingelser fr handel med værdipapirer i Sparekassen Faabrg Gældende fra 1. nvember 2007. Intrduktin Handel med værdipapirer er et vigtigt frretningsmråde fr Sparekassen Faabrg, hvrfr vi ønsker at give

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling Udbudsbetingelser i frbindelse med ffentligt EU-udbud af Dentalprdukter til tandbehandling 2014 1. INDLEDNING Følgende 11 Kmmuner i Indkøbsfællesskab Nrdsjælland (herefter samlet benævnt Kmmunerne) er

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/1 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Laget Navn g hjemsted... 3 3.

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Vedtægt fr Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse Kapitel 1: Navn, hjemsted g frmål 1. Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse er en selvejende institutin med hjemsted i Slagelse Kmmune, Regin

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015 Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Vedtægt fr Harbøre Digelag af 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Vestersø 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Lagets navn g hjemsted... 3 3. Anlægget...

Læs mere

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Referat fra møde i Vildtfrvaltningsrådet Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 9.30 14.00 SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur g Skv J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Fra Vildtfrvaltningsrådet deltg:

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE

GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE Når du køber erhvervsjrd af Randers Kmmune skal du betale følgende udver købesummen: (taksterne er fr 2009 g reguleres én gang årligt) Tilslutningsbidrag

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden. Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen,

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden ) J.nr.: 7509602 PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin

Læs mere

KRAV TIL PROJEKT- MATERIALE M.V.

KRAV TIL PROJEKT- MATERIALE M.V. KRAV TIL PROJEKT- MATERIALE M.V. I OMBYGNINGSSAGER, HVOR- TIL DER SØGES OFFENTLIG STØTTE I HENHOLD TIL BYFORNYELSES- LOVGIVNINGEN. Område - g Byfrnyelse fr Ursula Bach, TMF Januar 2011, pdateret nvember

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 MinBilDinBil Frretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 1. Intrduktin 1.1 MinbilDinbil lader registrerede brugere af MinbilDinbil udbyde biler til leje, fretage bkinger g leje biler af hinanden via

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Carsten Mejer 29424380

Carsten Mejer 29424380 Emne Ordinær generalfrsamling i Strøby Ladeplads Vandværk Dat fr møde Tidspunkt Sted 26. maj 2013 09.30 Strøby frsamlingshus Referat udarbejdet af Telefn Carsten Mejer 29424380 Mødedeltagere Frede Zeiler

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7 vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende øknmiske g mediefaglige knsulentudtalelser til brug fr vurdering af ansøgninger m tilskud fra innvatinspuljen (Offentligt udbud) Indhldsfrtegnelse:

Læs mere

Servicekvalitetsrapport for Stog 2012

Servicekvalitetsrapport for Stog 2012 1 Servicekvalitetsrapprt fr Stg 2012 Jf. Eurpaparlamentets g Rådets frrdning (EF) nr. 1371/2007 af 23. ktber 2007 m jernbanepassagerers rettigheder g pligter (passagerrettighedsfrrdningen) artikel 28 skal

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Frmanden bød velkmmen g pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen sm dirigent. Pkt. 1: Vagn

Læs mere

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM)

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM) Vedtægt fr Dansk Magisterfrening (DM) Indhldsfrtegnelse: 1. Navn 2. Hjemsted 3. Frmål 4. Medlemskab 5. Medlemmernes rettigheder g pligter 6. Indmeldelse g udmeldelse 7. Arbejdspladsklubber 8. Landsklubber,

Læs mere

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland Niveau: Retningslinjer Hjemmefødsel - en naturlig del af livet Visitatin til g fra Hjemmefødselsrdning Sjælland ID-nr.: R-15 Versin: 1 Standard(er): 2.4.1 g 2.12.1 DDKM 2. vers. Gyldighed: 21.03.14-20.03.17

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2013 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Tips- g lttlvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk.

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

Aktie- og Anpartsselskaber 1

Aktie- og Anpartsselskaber 1 Aktie- g Anpartsselskaber 1 Persnselskaberne samt valg af selskabsfrm Indledning Tidligere lignende ASL g APL meget hinanden, hvilket dg blev ændret i 1996, da APL blev frenklet (en række af de slettede

Læs mere

Revisionsinstruks. for. Aftenskoleområdet

Revisionsinstruks. for. Aftenskoleområdet Revisinsinstruks fr Aftensklemrådet Januar 2012 Revisinsinstruks Revisinsinstruks fr freninger der tilbyder flkeplysende vksenundervisning g sm mdtager tilskud i henhld til Flkeplysningslven I henhld til

Læs mere

NOTAT. 8. februar 2010. Anvendelse af tvang i psykiatrien mindreåriges retsstilling AF KNUD KRISTENSEN, Landsforeningen SIND

NOTAT. 8. februar 2010. Anvendelse af tvang i psykiatrien mindreåriges retsstilling AF KNUD KRISTENSEN, Landsforeningen SIND NOTAT 8. februar 2010 Anvendelse af tvang i psykiatrien mindreåriges retsstilling AF KNUD KRISTENSEN, Landsforeningen SIND Indledning I en konkret sag vedrørende indlæggelse på Ungdomspsykiatrisk Sengeafsnit

Læs mere

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang Palm City Prperties A/S Skagensvej 100A 9900 Frederikshavn Att. Ott Stavad Frederikshavn Frsyning A/S Knivhltvej 15, 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 60 00 Fax 98 43 93 88 Lkal tlf. 98 45 60 97 Sagsbeh.:

Læs mere

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4 1. Intrduktin til sikkerhedsrundering... 4 1.1 Frmål g mål... 4 1.2 Den samlede prces... 4 2. Patientsikkerhedsrundering g Den Danske Kvalitetsmdel... 5 3. Ledelse g sikkerhedsrundering... 5 Eksempler

Læs mere

Servicekvalitetsrapport for Stog 2011

Servicekvalitetsrapport for Stog 2011 1 Servicekvalitetsrapprt fr Stg 2011 Jf. Eurpaparlamentets g Rådets frrdning (EF) nr. 1371/2007 af 23. ktber 2007 m jernbanepassagerers rettigheder g pligter (passagerrettighedsfrrdningen) artikel 28 skal

Læs mere

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet Psyklghjælp betaler sig fr den enkelte g fr samfundet Af Danske Patienter g Danske Handicaprganisatiner Alle kan i dag få gratis hjælp til fysiske sygdmme sm en brækket arm g galdesten. Men ikke til psykiske

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalfrsamlingen i Grundejerfreningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslkalet Frmand Simn Krhtz bød velkmmen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen freslg

Læs mere

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 TILHØRSFORHOLD... 3 UDDANNELSENS MÅL, VARIGHED, STRUKTUR OG TILRETTELÆGGELSE 4 KERNEOMRÅDER... 6 UNDERVISNINGENS

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o Kundeservice Fragt & Levering Betaling g sikkerhed Afhentning Bank infrmatin Handelsvilkår Retur/frtrydelsesret Reklamatin Fragtskade Telefntider Virksmheden Kntakt Fragt g levering Levering Varer sendes

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen Frca, Aktuariat 05. juli 2013 A N A L Y S E A F L I V S L Ø N : Kvinderne haler ind på mændene gennem pensinen Kvinder får gennemsnitlig mindre løn end mænd. Men udlignes det gennem pensinstiden? Er der

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Dansk Skak Union 2. hovedkreds

Dansk Skak Union 2. hovedkreds Dansk Skak Unin 2. hvedkreds Referat af møde i hvedkredsbestyrelsen (HKB), Dansk Skak Unins 2. hvedkreds søndag den 19. januar 2003 i Srø Tilstede: Niels Steen Larsen (NSL), Frank Hartmann (FH), Leif Jensen

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014 SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kmmune 2014 Denne vejledning tager udgangspunkt i gældende lvgivning sm træder i kraft henhldsvis januar 2014 g august 2014. Vejledningen beskriver på dette grundlag udmøntning

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2014 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Udldningslvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk. 9

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Vesthimmerlands Kmmune Psykiatri g handicapafdelingen Revideret April 2013 1. 2. INDLEDNING... 4 DET SIGER LOVEN... 5 2.1 2.2 Frmål med

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Til beboerne i Viby J, den 24. august 2015 afdeling 10, Lykkesholms Alle

Til beboerne i Viby J, den 24. august 2015 afdeling 10, Lykkesholms Alle Til beberne i Viby J, den 24 august 2015 afdeling 10, Lykkeshlms Alle I frlængelse af indkaldelse til rdinært, bligatrisk afdelingsmøde udsendes hermed endelig dagsrden fr mødet, sm afhldes Dagsrden fr

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet Anbefalinger til ffentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale fr vikarydelser på sundhedsmrådet Udarbejdet juli 2011 af branchefreningen: Freningen af Sygeplejevikarbureauer I Danmark FASID 1.

Læs mere

DRK Region Nordsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18. Emne: Årsmøde 2011. Dato: 18-01-2011. Åbjergskolen, Frederikssund. Referent: Caroline Ditlefsen

DRK Region Nordsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18. Emne: Årsmøde 2011. Dato: 18-01-2011. Åbjergskolen, Frederikssund. Referent: Caroline Ditlefsen DRK Regin Nrdsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18 Emne: Årsmøde 2011 Dat: 18-01-2011 Sted: Åbjergsklen, Frederikssund Referent: Carline Ditlefsen Frdeling: Dirigent, reginsledelsen, sekretariat Altin:

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere