Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att.: Chefkonsulent Susanne Beck Petersen Holbergsgade København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att.: Chefkonsulent Susanne Beck Petersen Holbergsgade 6 1057 København K"

Transkript

1 Ministeriet fr Sundhed g Frebyggelse Att.: Chefknsulent Susanne Beck Petersen Hlbergsgade København K Statsfrvaltningen har den 11. juli 2014 mdtaget Min i- steriet fr Sundhed g Frebyggelses høringsbrev vedr ø- rende udkast til frslag til lv m ændring af lv m a n- vendelse af tvang i psykiatrien. Statsfrvaltningens besvarelse er pdelt i tre dele: D i r e k t i n Del I: De verrdnede ændringer, sm udkastet lægger p til. Del II: Andre verrdnede prblemstillinger. Del III: Specifikke prblemstillinger, der gså kunne indgå i ministeriets vervejelser i den efterfølgende r e- visin af de tilhørende bekendtgørelser. Ad I : De verrdnede ændringer, sm udkastet lægger p til. Udkastet til lvændringer angår efter sit indhld 1. pr æ- cisering af mindreåriges retsstilling, 2. ny frmålsb e- stemmelse, 3. frhåndstilkendegivelser, 4. skærpede kr i- terier fr tvangsfiksering, 5. skærpede kriterier fr tvangsbehandling, 6. revisin af bestemmelserne m tvungen pfølgning efter udskrivning, 7. revisin af b e- stemmelserne m ppegående tvangsfiksering, g 8. æ n- dring af kriterierne i 19 a fr undersøgelse af pst, p a- tientstuer g ejendele samt krpsvisitatin m.v. S t a t s f r v a l t n i n g e n S t r e t r v A a b e n r a a J O U R N A L N R. : / 3 0 S A G S B E H A N D L E R : H E L U S O D I R E K T E T E L E F O N : T e l e f n : E A N - N r f i n d m a i l - a d r e s s e n p å w w w. s t a t s f r v a l t n i n g e n. d k / m a i l w w w. s t a t s f r v a l t n i n g e n. d k E K S P E D I T I O N S - O G T E L E F O N T I D E R f i n d e s p å w w w. s t a t s f r v a l t n i n g e n. d k / t i d e r i. Ad 1. Præcisering af m indreåriges retsstilling Statsfrvaltningen kan tilslutte sig de freslåede ændri n- ger, der bringer retstilstanden fr mindreårige psykisk syge patienter i verensstemmelse med andre retsmr å- der, hvr børn g unges udvikling g mdenhed tillægges udslagsgivende betydning. Dertil kmmer, at udkastet tager højde fr de meget v æ- sentlige g substantielle bemærkninger, sm prfessr Helle Bødker Madsen har fremsat i sin Psykiatriret side 34-46, Jurist- g Øknmfrbundets frlag 2013.

2 ii. Ad 2. Ny frmålsbestemmelse Den nye frmålsbestemmelse angår det vigtige skisma mellem på den ene side : sikring af msrg fr patienten, g på den anden side: sikring af patientens selvstændi g- hed. Mdsætningen mellem disse synspunkter pleves størst i frbindelse med påtænkt tv angsbehandling, hvis en pat i- ent kategrisk nægter at mdtage knventinel medicin. Da frmålsbestemmelsen ikke indehlder materielle re t- tigheder fr patienterne heller ikke undtagelsesvis vil denne prblemstilling ikke indgå i Det Psykiatriske Pat i- entklagenævns bedømmelsesgrundlag g giver derfr he l- ler ikke anledning til yderligere bemærkninger fra Stat s- frvaltningens side. iii. Ad 3. Frhåndstilkendegivelser Prblemstillingen ligger principielt uden fr Det Psyki a- triske Patientklagenævns kmpetencemråde g giver derfr ikke anledning til bemærkninger, se dg nedenfr u n- der pkt. III, 7. iv. Ad 4. Skærpede kriterier fr tvangsfiksering Det Psykiatriske Patientklagenævn har i sin praksis fulgt p på denne g tidligere regeringers tilkendegivelser m nedbringelse af antallet af tvangsfikseringer. Sm led i denne hensigtserklæring har Det Psykiatriske Patientkl a- genævn skærpet sin frtlkning af de givne bestemmelser i psykiatrilven m tvangsfiksering, således at det ikke anses sm tilstrækkeligt, at hspitalet i jurnalen har p- lyst, at patienten udsætter sig selv eller andre fr nærli g- gende fare fr at lide skade på legeme eller helbred, at patienten frfølger eller på anden lignende måde grft frulemper medpatienter, eller at patienten øver hærværk af ikke ubetydeligt mfang. Det Psykiatriske Patientklagenævn gdkender således kun en tvangsfiksering, hvis hspitalet fyldestgørende har b e- skrevet, på hvilken måde patienten er til fare, er til ule m- pe eller øver hærværk, g det dermed er dkumenteret, at der er tale m en knkret, aktuel g påviselig fare, f r- ulempelse eller ødelæggelse. Den i udkastet freslåede skærpelse, hvr der sndres mellem en krtvarig tvangsfiksering i ngle få timer g en længerevarende tvangsfiksering, sm varer i mere end ngle få timer, må anses sm et væsentligt tiltag i b e- stræbelserne på at få nedbragt især de langvarige tvang s- fikseringer, g Statsfrvaltningen kan derfr tilslutte sig frslaget m skærpede kriterier. S I D E 2

3 v. Ad 5. Skærpede kriterier fr tvangsbehandling Det frhld, at behandlingerne fremver skal ske i ve r- ensstemmelse med Sundhedsstyrelsens til enhver tid gæ l- dende vejledninger vedrørende behandling med antipsyk - tisk medicin, anser Statsfrvaltningen sm en kdificering af den gældende retstilstand. Statsfrvaltningen anser det samtidig fr et klart fre m- skridt, at der nu indføres lvkrav jf. 12, stk. 4, m, at der skal tages stilling til, m der kan tilbydes andre ti l- tag, sm alternativ til den behandling patienten ikke sa m- tykker til I dag er det kun de bedste ju rnalptegnelser g lægeerklæringer, hvr alternativ medicinsk behandling bliver b e- skrevet i jurnalen med vurdering g plysninger m pat i- entens reaktin. vi. Ad 6. Revisin af bestemmelserne m tvungen pfølgning efter udskrivning I bemærkningerne til lvudkastet, s. 37 nederst, plyses det m iværksættelse af en ny tvungen pfølgning efter udskrivning efter en tidligere tvungen pfølgning på 12 måneder, at det ligger implicit i bestemmelsen m tvu n- gen pfølgning efter udskrivning, at der ikke er krav m tre nye indlæggelser fr patienter, der har været under tvungen pfølgning efter udskrivning. Statsfrvaltningen må medgive, at det ikke er den pra k- sis, der har været fulgt i Det Psykiatriske Patientklag e- nævn, når det gælder tvungen pfølgning, der skal u d- strækkes ud ver 12 måneder. Det Psykiatriske Patientklagenævn har henhldt sig til Sundhedsstyrelsens vejledning nr af 20. januar 2011, hvr der i næstsidste afsnit i punkt 8. udtrykkeligt er anført, at det er i den frbindelse vigtigt at være p- mærksm på, at patienten frud fr den nye aktuelle tvangsindlæggelse eller tvangstilbagehldelse, udver de øvrige kriterier, skal have været tvangsindlagt eller tvangstilbagehldt minimum tre gange inden fr tre år siden (vres fremhævelse) afslutningen af sidste pfølgning. Det Psykiatriske Patientklagenævn har i sin praksis en d- videre støttet sig til lvbemærkningerne til det tidligere lvfrslag m tvungen pfølgning efter udskrivning, hvr det er anført, at det er vigtigt, at patienter ikke længerevarende skal kunne fasthldes i tvangsbehandling. Der ønskes således ikke et permanent indgreb i den persnl i- S I D E 3

4 ge frihed fr denne gruppe af psykiatriske patienter. Da der er tale m pfølgning på en indlæggelse, freslås det derfr, at tvungen pfølgning tidsbegrænses til 12 mån e- der. Dermed frhindres det, at der kan blive tale m at fasthlde patienten i et meget langvarigt tvangsbehan d- lingsfrløb. Der vil således efter lvfrslaget først på ny kunne etableres tvungen pfølgning efter udskrivni ng, hvis patienten igen (vres fremhævelse) pfylder betingelserne herfr. Senere i samme lvbemærkninger hedder det, at da der er tale m pfølgning på en indlæggelse, kan en patient maksimalt være i tvungen pfølgning efter udskrivning i 12 måneder. Dette abslutte lft ver, hvr lang tid pat i- enten kan være undergivet tvungen pfølgning efter u d- skrivning, frhindrer, at der kan blive tale m at fasthlde patienten i en tvangsbehandling igennem meget lang tid. Det Psykiatriske Patientklagenævn har så ledes lagt vægt på tilkendegivelsen m, at tvungen pfølgning efter u d- skrivning er en tidsmæssigt meget begrænset rdning, der kun kan frlænges ud ver den abslutte grænse på 12 måneder, hvis alle betingelser på ny er pfyldt. vii. Ad 7. revisin af bestemmelserne m ppegående tvangsfiksering De reviderede bestemmelser giver ikke Statsfrvaltningen anledning til bemærkninger. viii. Ad 8. Ændring af kriterierne i 19 a fr unde r- søgelse af pst, patientstuer g ejendele samt krpsvisitatin m.v. Da bestemmelsen ikke er mfattet af Det Psykiatriske P a- tientklagenævns kmpetencemråde, giver udkastet ikke Statsfrvaltningen anledning til bemærkninger. Ad. II Andre verrdnede prblemstillinger Statsfrvaltningen har i henvendelse af 18. januar 2013 til Ministeriet fr Sundhed g Frebyggelse anmdet m i- nisteriet m stillingtagen til frtlkning af psykiatrilvens 10, stk. 3, vedrørende patienter, der tilbagehldes på 24 timers reglen. Det er Statsfrvaltningens pfattelse, at de psykiatriske patientklagenævn i 1989 sm 1. instans vertg de pg a- ver, sm dmstlene hidtil havde varetaget. Ifølge K m- mentaren til Psykiatrilven: Tvang i Psykiatrien af Pul Dahl Jensen g Jørgen Paulsen, Jurist g Øknm Frbundets Frlag 1991, side 79, kan en patient, der md S I D E 4

5 sin prtest er blevet tvangstilbagehldt på afdelingen i en venteperide, få lvligheden af denne venteperide prøvet efter retsplejelvens kapitel 43 a, idet tilbagehldelsen må antages at udgøre en frihedsberøvelse. I kmmentaren siges det videre: En tilb agehldelse i venteperiden støtter sig ikke på betingelserne i 5, men på lvens rdning i 10, der har indrømmet verlægen den deri angivne betænkningstid. En efterprøvelse vil derfr i første række mfatte en vurdering af, m det må anses fr rimeligt, at verlægen har anvendt en betænkningstid af den pågældende varighed inden fr 24-timers-fristen. Statsfrvaltningen har anset det sm en lapsus, at psyk i- atrilvens 35, der fastlægger Det Psykiatriske Patien t- klagenævns kmpetencemråde, ikke direkte nævner, at Det Psykiatriske Patientklagenævn gså kan tage stilling til vennævnte situatin. Statsfrvaltningen er dg enig med Flketingets Ombud s- mand i, at 35 ikke kan underkastes en udvidende f r- tlkning. Da prblemstillingen ikke er ukendt i dag ligdagen, bør der via klar lvhjemmel skabes grundlag fr, at Det Psyk i- atriske Patientklagenævn gså kan tage stilling til denne prblemstilling med ankemulighed til dmstlene. Statsfrvaltningen har i flere sager plevet, at patienter klager ver frhld, der tidsmæssigt er fregået fr ma n- ge år siden. Disse klager giver anledning til stre praktiske g b e- dømmelsesmæssige prblemer. Den pågældende afdeling er måske nedlagt den pågældende verlæge er ikke på afdelingen mere g de tilh ø- rende jurnalark er kasseret i bedste fald mangelfulde. Det er således frbundet med en ufrhldsmæssig str ressurceanvendelse at fremskaffe lægeerklæring g ju r- nalark. Dertil kmmer, at det fremfundne dkumentmat e- riale fte er ufuldstændigt sm bedømmelsesgrundlag. På den baggrund anser Statsfrvaltningen det fr he n- sigtsmæssigt, at der gså fr klager til Det Psykiatriske Patientklagenævn indføres en klagefrist. Ministeriet pfrdres til nærmere at undersøge a n- vendelsen af psykiatrilvens 18 d m persnlig skærmning. S I D E 5

6 Det Psykiatriske Ankenævn har i verensstemmelse med lvbemærkningerne til bestemmelsen anlagt en meget restriktiv frtlkningspraksis, der indebærer, at Det Psykiatriske Patientklagenævn strt set ikke er kmpetent i denne sagstype. Det er uhensigtsmæssigt både fr patienten g pat i- entrådgiveren, at de efter lvens bgstav trr, at de har en klageadgang til Det Psykiatriske Patientkl a- genævn, sm der reelt ikke er. Den tidligere inspektinschef hs Flketingets O m- budsmand, Lennart Frandsen, gav ved flere lejligheder udtryk fr, at den freliggende praksis afskar patienten fra de retsgarantier, der ligger i beski k- kelse af en patientrådgiver g klageadgang til Det Psykiatriske Patientklagenævn. Ad III Specifikke prblemstillinger, der gså kun ne indgå i ministeriets vervejelser i den efterfølgende revis i- n af de tilhørende bekendtgørelser Ministeriet pfrdres til at verveje i bekendtgøre l- sen at indsætte bestemmelse m, at et tilsyn af en tvangsfikseret patient ikke skal gennemføres, mens patienten sver, men udskydes til umiddelbart efter at patienten er vågnet. I samme frbindelse ville det være frmålstjenligt, hvis ministeriet i bekendtgørelsen uddybede den nye 14, stk. 2, m, at tvangsfiksering kun må a n- vendes krtvarigt herunder frtlkning af bestemmelsen når det drejer sig m svende patie n- ter. Ministeriet pfrdres til eksplicit i bekendtgørelsen at anføre lvbemærkningerne m, at tvangsfiksering sm udgangspunkt ikke anvendes ver fr mi n- dreårige jf. lvbemærkninger side 1 5, 3 afsnit. Statsfrvaltningen vil anmde ministeriet m at genverveje reglen i bekg. nr af 2. december 2010 m patientrådgivere 13, stk. 3, m pat i- entrådgiverens aktindsigtsadgang. Reglen kunne med frdel suppleres med en undt a- gelse, når det drejer sig m patientrådgiverens ak t- indsigtsadgang i klagesager til Det Psykiatriske P a- tientklagenævn, således at patientrådgiveren i kl a- gesager skal mdtage de samme sagsakter, sm p a- tienten får tilsendt til mødet i Det psykiatriske P a- S I D E 6

7 tientklagenævn, medmindre patienten direkte m d- sætter sig en sådan aktindsigt fr patientrådgiv e- ren. Det er ikke hensigtsmæssigt, at patientrådgiveren hlder frmøde med patienten uden på frhånd at have de dkumenter, sm behandles i Det Psykiatr i- ske Patientklagenævn. Ministeriet pfrdres til at revurdere bestemmelsen i vennævnte bekendtgørelses 3 i.f., hvrefter der skal beskikkes en patient rådgiver, medmindre disse patienter i frvejen har en bistandsværge. Den gældende rdning indebærer, at patienter, der i frvejen har en bistandsværge, er ringere stillet end en patient, der får en patientrådgiver, idet en patient med en bistandsværge kun har krav på b e- søg efter behv, mens en patient med en patien t- rådgiver har krav på besøg mindst én gang m ugen g i øvrigt efter behv. Dertil kmmer, at en pat i- entrådgiver er frpligtet til så vidt muligt, at de l- tage i møder i Det Psykiatriske Patientklagenævn, mens bistandsværger ikke er underkastet en tilsv a- rende frpligtelse. Dertil kmmer, at rådgivning m klagemuligheder inden fr det psykiatriske system, frudsætter en særlig viden, sm især patientrådgiverne er i b e- siddelse af. Ministeriet kunne verveje, m det i bekendtgøre l- sen klart skal tilkendegives, m Det Psykiatriske Patientklagenævn har beføjelser til at fret age en prøvelse af hspitalets vurdering af, m en ung p a- tient har den frnødne mdenhed g kapacitet til at frstå g tage stilling til tvangsbehandling.l. Det må knstateres, at Det Psykiatriske Patientkl a- genævn jævnligt påtaler frhld eller fremsætter kritik af frmelle frhld mkring hspitalets efte r- levelse af gældende regler. Det Psykiatriske Patientklagenævn har i sin seneste årsberetning skrevet et afsnit m disse påtaler g kritikpunkter fr på den måde at identificere g i hspitalernes frbedringsbestræbelser at eliminere de fremgangsmåder, der giver anledning til påtale eller kritik. S I D E 7

8 Imidlertid må det knstateres, at Det Psykiatriske Patientklagenævn i sin frretningsrden bekendtgørelse 1339 af 2. december 2010 ikke har direkte kmpetence til at udtale kritik. Ministeriet pfrdres til at verveje m Det Psyki a- triske Patientklagenævn skal frtsætte sin hidtidige praksis på dette mråde, g derfr bør udstyres med en direkte lvhjemmel fr sin praksis, eller m Det Psykiatriske Patientklagenævn skal phøre med denne praksis. Knkret kunne der peges på, m en manglende frhåndstilkendegivelse jf. 4, stk. 4, i udkastet skal udløse kritik fra Det Psykiatriske P a- tientklagenævn eller ej. I bekendtgørelsen m frretningsrden fr de psykiatriske patientklagenævn kunne det desuden ve r- vejes i 6, stk. 1, at indføje rdet jurnalark, idet disse altid indhentes, sm følge af Det Psyki a- triske Ankenævns praksis, hvr disse papirer altid skal indgå i ankesagen. Ifølge bemærkningerne til udkastet pkt. 25 vedr ø- rende indsættelse af en ny 21 a stk. 2, m indb e- retning til Sundhedsstyrelsen med henblik på ti l- synstiltag fra Sundhedsstyrelsen (side 48, 4. sidste afsnit), vil Sundhedsstyrelsen herefter vurdere, m der skal iværksættes tilsynstiltag ver fr den p å- gældende afdeling. Statsfrvaltningen ser gerne, at Sundhedsstyrelsen bliver tjenstlig frpligtet til i annymiseret frm at rientere Det Psykiatriske Patientklagenævn m s å- danne eventuelle tiltag. Ministeriet pfrdres til at verveje at stramme p på eksisterende lvbemærkninger mkring frtl k- ningen af psykiatrilvens 4 a, hvr det er anført, at udtrykket snarest indebærer, at verlægen skal tage stilling hurtigst muligt efter, at verlægen igen er mødt på hspitalet. I lvbemærkninger er nævnt en situatin, hvr en patient indlægges m natten. Her kan verlægens gdkendelse afvente, at verlægen møder på arbe j- de på hspitalet den følgende dag. S I D E 8

9 I praksis giver bestemmelsen anledning til usikke r- hed, hvr tvangsindgrebet fretages lige før en f e- rie, hvr verlægen først møder ind flere dage efter, eksempelvis en tvangsindlæggelse umiddelbart før påske, hvr verlægen først møder på hspitalet igen tirsdagen efter påske. Ministeriet pfrdres til at vervej e, m en patientrådgiver skal være tjenstlig frpligtet til at deltage i Det Psykiatriske Patientklagenævns møder, der behandler klager ver tvangsfranstaltninger fr e- gået på et tidligere hspital inden fr reginen. Mange patienter plever i et indlægg elsesfrløb at blive flyttet fra et hspital til et andet hspital. Hvis patienten ønsker at klage ver tvangsanvende l- sen på det første hspital, g patienten ikke er genstand fr tvangsfranstaltninger på det andet hspital, får patienten ingen patientråd giver på det andet hspital, hvr patienten nu befinder sig. I den situatin ville det være frmålstjenligt, hvis p a- tientrådgiveren fra det første hspital var frpligtet til at deltage i Det Psykiatriske Patientklagenævns møde, sm afhldes på det hspita l, hvr patienten nu er indlagt, hvis dette hspital ligger inden fr Reginen. Hvis hspitalet ligger uden fr Reginen, bør det andet hspital i denne situatin være frpligtet til at beskikke en ad hc patientrådgiver. Ministeriet pfrdres til at verveje, at det i næ v- nets frretningsrden bekendtgørelse 1339 af 2. december 2010 præciseres, hvilke retsvirkninger der knytter sig til 14, stk. 1, hvrefter Det Ps y- kiatriske Patientklagenævnets afgørelser kan gå ud på, at tvangsindgrebet gdkende s, eller at indgrebet findes at være fretaget med urette. På baggrund af en knkret sag, hvr en patient a n- bragt i henhld til dm på Sikringsafdelingen Nyk ø- bing Sjælland, finder Det Psykiatriske Patientkl a- genævn, at det kunne vervejes at fretage en t ilføjelse til Psykiatrilvens 18 a. En patient har i tre år været døraflåst på nær de perider, hvr han har været tvangsfikseret med bælte. Sikringsafdelingen betragter således døraflåsning, dvs. udelukkelse fra fællesskab, sm en slags nrmaltilstand fr denne patient. S I D E 9

10 Psykiatrilvens 18 a, indehlder ikke bestemme l- ser m faste revurderinger, eller at en læge udefra skal fretage vurdering efter et vist tidsrum fr p a- tienter, der er udelukket fra fællesskabet, sådan sm det er tilfældet ved tvangsfiskering, hvr der efter 48 timer skal fretages en ekstern vurdering af den frtsatte anvendelse af tvangsfiksering. Fr almindeligt indsatte fanger, der udsættes fr udelukkelse fr fællesskabet (døraflåsning), gælder straffuldbyrdelseslvens 6 3. Det fremgår af straffuldbyrdelseslven 63, stk. 8, at udelukkelse fra fællesskab straks skal bringes til phør, når betingelserne herfr ikke længere er p- fyldt, g at institutinen mindst en gang m ugen skal verveje spørgsmålet m helt eller delvi s at bringe udelukkelsen fra fællesskab til phør, samt at det af straffuldbyrdelseslven 63, stk. 9, fre m- går, at udelukkelse fra fællesskab ikke må verstige tre måneder. Direktratet fr Kriminalfrsrgen kan dg træffe afgørelse m udelukkelse fra fæl lesskab i mere end tre måneder, såfremt der freligger helt særlige mstændigheder. Fr således ikke at stille patienter, indlagt på Si k- ringsafdelingen i henhld til dm, ringere end in d- satte, kunne det vervejes, at der i Psykiatrilvens 18 a blev indsat et stk. 5, der skulle henvise til, at straffuldbyrdelseslvens 63 gså finder anve n- delser fr patienter, der får aflåst deres stue efter psykiatrilvens 18 a med den undtagelse, at det er Flketingets Ombudsmand eller en anden myndighed, der træffer afgørelse m udelukkelse, når der er frløbet mere end tre måneder. P.S.V. Helle Haxgart direktør / Henning Lund-Sørensen kmmitteret S I D E 10

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Vesthimmerlands Kmmune Psykiatri g handicapafdelingen Revideret April 2013 1. 2. INDLEDNING... 4 DET SIGER LOVEN... 5 2.1 2.2 Frmål med

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2014 Side 1 af 69 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Familierådgivningen. Godkendt serviceniveau for foranstaltninger på området for udsatte børn og unge. Serviceloven

Familierådgivningen. Godkendt serviceniveau for foranstaltninger på området for udsatte børn og unge. Serviceloven Familierådgivningen Gdkendt serviceniveau fr franstaltninger på mrådet fr udsatte børn g unge Servicelven vedr. Merudgifter jfr. 41 Tabt arbejdsfrtjeneste, jf. 42 g Særligt supplerende tabt arbejdsfrtjeneste,

Læs mere

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet Anbefalinger til ffentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale fr vikarydelser på sundhedsmrådet Udarbejdet juli 2011 af branchefreningen: Freningen af Sygeplejevikarbureauer I Danmark FASID 1.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Den 17. Aug. EM 2012/128 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1. Den overordnede baggrund Tvangsindlæggelser af psykiatriske patienter fandt før 1980 udelukkende sted

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

LPD AVISEN. LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark. August 2007 Nr. 67

LPD AVISEN. LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark. August 2007 Nr. 67 LPD AVISEN August 2007 Nr. 67 FAGLIG TALT: Svar til patientrådgiver fra Statsforvaltningen Sjælland. Svar til patientrådgiver fra Sundheds- og Indenrigsministeriet DEBAT: Indlæg om beskyttelsesfiksering

Læs mere

Årsberetning 2012. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden

Årsberetning 2012. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden Årsberetning 2012 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden 2010 ÅRSBERETNING 1 Indhold Forord... 4 Afsnit I: Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden...

Læs mere

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen.

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen. Prblemstilling 1: Den prfessinelle lærerrlle Skal afdække lærerens mulighed fr den prfessinelle pgavevaretagelse under Lv409 g Flkesklerefrmen. Lærerautriteten hvrdan fasthldes den, når læreren ikke kan

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse Det er genialt, at det er en del af kmmunen, men man har j fjernet kmmunen. Man føler ikke, at man går ind i kmmunen, når man går ind i U-turn. Ung bruger m

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger Center fr HR g Udvikling 2014 Håndbg m specielle jbtyper Det sciale kapitel g integratins- g plæringsstillinger Indhld Frrd 3 Regler g rdninger 4 Persner med nedsat arbejdsevne 5 Aftalebaserede jb 6 Løntilskudsjb

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere