Tilsynsrapport Plejehjemmet Irlandsvej. Adresse: Irlandsvej 122, 2770 Kastrup. Kommune: Tårnby. Leder: Susan Andreasen. Telefon:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport 2012. Plejehjemmet Irlandsvej. Adresse: Irlandsvej 122, 2770 Kastrup. Kommune: Tårnby. Leder: Susan Andreasen. Telefon: 3246 8246"

Transkript

1 Den 13. august 2012 j.nr /1/MAT Tilsynsrapport 2012 Plejehjemmet Irlandsvej Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf Fax E-post Dir. tlf E-post Adresse: Irlandsvej 122, 2770 Kastrup Kommune: Tårnby Leder: Susan Andreasen Telefon: E-post: Dato for tilsynet: 17. juli 2012 SST-id: PHJSYN P-nr.: Tilsynet blev foretaget af: Sonja Aasted

2 Plejehjemstilsynet i 2012 I forbindelse med tilsynene i 2012 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i Hvis plejehjemmet ikke skal have tilsyn i 2013, vil det fremgå af tilsynsrapporten. De plejehjem, der ikke får tilsyn i 2013, vil få tilsyn i Side 2 Temaet for plejehjemstilsynet i 2012 fokuserer på plejehjemmenes opgave med at sikre oplysninger om beboernes sygdomme og handikap. Temaet skal udelukkende give mere viden om området og inspirere plejehjemmene til at reflektere over egen praksis. Det indgår ikke i hovedkonklusionen og i beskrivelsen af fejl og mangler i tilsynsrapporten. Konklusion Det var s vurdering, at der ved tilsynet blev fundet fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden, men ikke alvorlige fejl og mangler. Det var s vurdering, at ledelsen og personalet havde arbejdet målrettet for at imødekomme s krav ved tilsynet i Der blev fundet fejl og mangler indenfor områderne den sygeplejefaglige dokumentation og patientrettigheder. Medicinhåndteringen var ikke i overensstemmelse med god praksis. skal derfor anmode om, inden 4 uger efter at den endelige tilsynsrapport er modtaget, at få en handleplan for, hvordan plejehjemmet vil efterkomme de anførte krav. Det skal heri oplyses: 1. Hvilke løsninger, der vil blive iværksat 2. Hvornår kravene vil være imødekommet 3. Hvordan effekten af de iværksatte løsninger vil blive vurderet Nedenfor er angivet de krav, som skal være opfyldt, for at plejehjemmet efterlever s regler for de sundhedsmæssige forhold. Som driftsansvarlig myndighed er Tårnby Kommune ansvarlig for at følge op på s tilsynsrapporter for de enkelte plejehjem i kommunen. forventer således, at kommunen fører kontrol med, at plejehjemmet følger op på påviste fejl og mangler ved tilsynsbesøget. Næste tilsyn foretages i Afvigelser fra gældende regler på sundhedsområdet 2012 har ved tilsynet fundet afvigelser fra gældende regler inden for sundhedsområdet, som giver anledning til følgende krav:

3 at der systematisk bliver fulgt op og evalueret på iværksat pleje og behandling, og at det dokumenteres i journalen at enkeltdosis og døgndosis på fast medicin fremgår af medicinskemaet og fremstår entydigt Side 3 at behandlingsindikationer fremgår af medicinskemaet at dato for seponering af medicin fremgår af medicinskemaet at der er overensstemmelse mellem den ordinerede medicin og den i medicinskemaet anførte medicin, så beboeren får den ordinerede medicin at det fremgår af dokumentationen, hvem der varetager beboernes helbredsmæssige interesser at der indhentes informeret samtykke til behandling Grundlaget for konklusionen fremgår af beskrivelsen af plejehjemstilsynet nedenfor. Tilsynet Plejehjemmet Irlandsvej havde 106 beboere fordelt på tre afdelinger med henholdsvis 41, 33 og 32 boliger. Otte boliger fungerede som aflastningspladser, to boliger blev brugt som vurderingspladser og to som akutpladser. Alle afdelinger havde en afdelingsleder og en 1. assistent, begge social- og sundhedsassistenter. Både aften og nat var der en ansvarshavende social- og sundhedsassistent, med mulighed for tilkald af souschef eller leder. I forbindelse med tilsynet blev der afholdt samtale med lederen af plejehjemmet, der orienterede om den sundhedsfaglige arbejdstilrettelæggelse og den sygeplejefaglige dokumentation. Efterfølgende blev plejehjemmet besigtiget. Der var samtale med flere ansatte og enkelte beboere. Den sygeplejefaglige dokumentation og medicinhåndteringen blev vurderet hos seks tilfældigt udvalgte beboere med komplekse plejebehov. Opfølgning på tidligere tilsyn Kravene ved tilsynet i 2011 var fulgt. Personalet havde modtaget undervisning og modtog undervisning løbende i korrekt dokumentation. Arbejdsgangene omkring beboerne var blevet evalueret ved Lean metoden og ved konsulentbistand, for at øge kvalitet og sikkerhed i dokumentation, medicinhåndtering og den sygeplejefaglige indsats i forhold til beboerne. Lederen gennemførte egenkontrol på hele plejehjemmet.

4 Sundhedsadministrative forhold Instrukser Side 4 Alle plejehjem skal have instrukser for de fem områder, der er nævnt nedenfor. Det fremgår af afsnittet Sundhedsfaglige instrukser i det vedlagte afrapporteringsskema. De fem områder er: 1. Personalets kompetence, ansvars- og opgavefordeling 2. Personalets opgaver i forbindelse med beboernes behov for behandling 3. Personalets opgaver i forbindelse med smitsom sygdom 4. Føring, opbevaring og adgang til de sygeplejefaglige optegnelser 5. Medicinhåndtering En instruks er en forskrift for, hvordan personalet skal forholde sig i en bestemt situation, herunder hvilke procedurer, de skal følge. En instruks skal indeholde en præcisering af, hvilken personalegruppe instruksen er skrevet for. Derudover skal det fremgå med dag, måned og år, hvornår instruksen trådte i kraft, og hvornår den er blevet ajourført og hvem, der er ansvarlig for instruksen. Det blev oplyst, at plejehjemmet havde skriftlige instrukser for de fem områder, som stiller krav om, at der skal være instrukser for. Instrukserne var tilgængelige for alle medarbejdere i mapper på de enkelte afsnit. Nye instrukser og ændringer blev introduceret ved personalemøder. Nyansatte blev introduceret til instrukserne i løbet af introduktionen. De personalemedlemmer, der blev interviewet, var orienteret om de skriftlige instrukser. Stikprøvekontrol viste, at instrukserne generelt blev fulgt i det daglige arbejde. De skriftlige instrukser var daterede, signerede og forsynet med dato for, hvornår de var trådt i kraft, og hvornår de var blevet ajourført, og de indeholdt en præcisering af den personalegruppe, de var skrevet for. Sundhedsfaglige forhold Sygeplejefaglige optegnelser De sundhedsfaglige forhold blev dokumenteret i en elektronisk journal. Ved tilsynet blev seks beboeres sygeplejefaglige optegnelser gennemgået. Alle optegnelserne indeholdt en vurdering af beboerens sundhedstilstand, der omfattede alle de sygeplejefaglige problemområder, som er angivet i s vejledning om sygeplejefaglige optegnelser og som tilsynet omfatter. I en enkelt stikprøve var søvn og hvile kun beskrevet i døgnrytme-

5 planen. Enkelte problemområder kunne beskrives mere præcist. Vurdering af problemområderne er nødvendig for at udføre den fornødne pleje og behandling. Side 5 I alle seks stikprøver var der en oversigt over beboernes sygdomme og handikap. I enkelte stikprøver var nogle af beboerens sygdomme og handicap kun beskrevet i helhedsvurderingen eller på medicinskemaet. Hos beboere med kroniske sygdomme var det beskrevet, hvilke aftaler der var med den behandlende læge om kontrol mv. af de kroniske sygdomme. De sygeplejefaglige optegnelser hos de seks beboere indeholdt konsekvent en beskrivelse af pleje- og behandling af beboernes sundhedsproblemer. Indikationen for behandlingen fremgik af alle stikprøver. Opfølgning og evaluering af iværksat pleje og behandling blev ikke rutinemæssigt anført i de sygeplejefaglige optegnelser. I en stikprøve var skift af kateter eksempelvis ikke dokumenteret i henhold til plan herfor. For højt blodtryk, som beboeren blev behandlet for, blev ikke kontrolleret i henhold til aftale med behandlende læge i en anden stikprøve. Det fremgik ikke konsekvent i flere stikprøver, hvilken effekt der var af pn-medicin (medicin efter behov). Det blev drøftet, at det skulle beskrives mere præcist, hvordan personalet skulle forholde sig ved for lavt og for højt blodsukker hos en beboer med insulinkrævende sukkersyge Vedrørende opbevaringen af de sygeplejefaglige optegnelser og den måde, notaterne blev skrevet på (angivelse af beboerens navn og personnummer, dato for notaterne, signering af notaterne og rettelser), var alle relevante målepunkter opfyldt i de seks stikprøver. Injektion af skema medicin blev dog ikke dokumenteret konsekvent i journalen, men medicinen var givet i henhold til kalendernotat. Afvigelser fra gældende regler medfører følgende krav: at der systematisk bliver fulgt op og evalueret på iværksat pleje og behandling, og at det dokumenteres i journalen s vejledning om sygeplejefaglige optegnelser findes på s hjemmeside Medicinhåndtering Plejehjemmet anvendte dosispakket medicin fra apoteket og medicin doseret i doseringsæsker af personalet. Plejehjemmet havde i april 2012 taget PEM (personlig elektronisk medicinprofil) i anvendelse, som en del af dokumentationen ved medicinhåndteringen. Personalet var stadig under oplæring i korrekt medicindokumentation. Dokumentationen af medicinordinationerne var ikke korrekt i fire af seks stikprøver. Døgndosis på fast medicin var ikke dokumenteret konsekvent i medicinskemaets tekstfelt for ordination, men kun under tidspunkt for indgift i flere stikprøver. Lægens indikation for behandling manglede på enkelte

6 præparater. Det blev drøftet, at det er vigtigt at kontrollere, om de oplysninger, der overføres automatisk til beboerens journal via PEM, efterlever s vejledning om ordination og håndtering af lægemidler, og at dokumentationen, for hvert enkelt præparat, fremstår entydigt. Medicinsk behandling for infektion, som var overstået, stod stadig på medicinskemaet uden dato for seponering. Side 6 Der var i to af stikprøverne ikke overensstemmelse mellem den ordinerede medicin og den i medicinskemaet anførte medicin. På medicinskemaet var injektion af medicin efter skema anført som injektion hver tredje måned. Dette fremgik også af label på medicinglasset. På skemaet, hvor indgift af medicinen blev dokumenteret, var hyppighed af injektionerne anført som injektion hver anden måned. I en anden stikprøve fremstod døgndosis ikke entydigt i medicinskemaets tekstfelt og under tidspunkt for indgift. Beboeren fik ikke den ordinerede medicin. Det blev drøftet, at det af patientsikkerhedsmæssige årsager er vigtigt, at enhver ordinationsændring kan genfindes under dato for ændringen. Antallet af tabletter angivet i medicinskemaet var i overensstemmelse med antallet af tabletter i doseringsæskerne i alle stikprøver. Medicinen blev opbevaret forsvarlig. Den ordinerede medicin fandtes i beboerens medicinbeholdning i alle stikprøver. Aktuel medicin blev holdt adskilt fra ikke aktuel medicin. Doseringsæsker og beholdere med ophældt medicin var mærket korrekt i alle seks stikprøver. Der var anbrudsdato på medicinske salver, dråber mv. Der fandtes ikke medicin med overskredet holdbarhedsdato. I alle seks stikprøver fremgik det, hvornår den behandlende læge sidst havde gennemgået beboerens medicin. Plejehjemmet havde ikke fælles medicin eller depot af akut medicin med undtagelse af adrenalin. Afvigelser fra gældende regler medfører følgende krav: at enkeltdosis og døgndosis på fast medicin fremgår af medicinskemaet og fremstår entydigt at behandlingsindikationer fremgår af medicinskemaet at dato for seponering af medicin fremgår af medicinskemaet at der er overensstemmelse mellem den ordinerede medicin og den i medicinskemaet anførte medicin, så beboeren får den ordinerede medicin s vejledning om ordination og håndtering af lægemidler findes på s hjemmeside

7 Adgang til sundhedsfaglige ydelser Samarbejdet med beboernes praktiserende læger fungerede nogenlunde tilfredsstillende. Der var normalt ikke problemer vedrørende kontakt til lægerne, sygebesøg, indhentning af oplysninger eller revision af medicinlisterne. Side 7 Samarbejdet med vagtlæger, speciallæger, omsorgstandplejen samt gerontopsykiatrisk team fungerede tilfredsstillende. Der var et oftest velfungerende samarbejde med de lokale sygehuse og hospitaler. Ved udskrivning af beboerne fra sygehus eller hospital fik plejehjemmet normalt relevante oplysninger om undersøgelse, behandling og pleje. Alle beboere var blevet orienteret om muligheden for influenzavaccination og om Fødevarestyrelsens og s anbefaling af D-vitamin og kalciumtilskud. Patientrettigheder Plejehjemmet havde en fast rutine med henblik på at vurdere, om beboerne selv var i stand til at varetage deres helbredsmæssige interesser. Det fremgik ikke konsekvent af de sygeplejefaglige optegnelser, om det var beboeren selv eller en pårørende/værge, der gav informeret samtykke til behandling. Det blev oplyst, at der altid blev indhentet informeret samtykke til behandling. Informationen blev ikke rutinemæssigt dokumenteret i de sygeplejefaglige optegnelser, og beboernes og de pårørendes/værgens tilkendegivelse fremgik ikke systematisk. Det blev endvidere oplyst, at hvis en beboer ikke ønskede at blive behandlet, blev pårørende/værge og egen læge - efter aftale med beboeren - informeret og eventuelt inddraget i det videre forløb. Personalet oplyste, at de kun videregav helbredsoplysninger til de pårørende, hvis der var indhentet samtykke fra beboeren. Samtykket blev noteret i de sygeplejefaglige optegnelser. Efter det oplyste blev beboernes krav på sundhedspersonalets tavshed om helbredsforhold efterkommet. Afvigelser fra gældende regler medfører følgende krav: at det fremgår af dokumentationen, hvem der varetager beboernes helbredsmæssige interesser at der indhentes informeret samtykke til behandling s vejledning om patienters/beboeres retsstilling på plejehjem og i plejeboliger findes på s hjemmeside

8 Sundhedsrelaterede forhold Hygiejne Side 8 Personalet oplyste, at de var instrueret i håndhygiejne. konstaterede ved tilsynet, at ingen af personalet havde smykker og ur på hænder eller underarme. Der var mulighed for at vaske hænder og anvende håndsprit i beboernes bolig, hvor der også var engangshandsker og engangshåndklæder til rådighed. Personalet anvendte arbejdsdragt som anvist i s vejledning om brug af arbejdsdragt inden for sundheds- og plejesektoren (Vejledning nr af 7. juni 2011). Statens Serum Instituts e-learning program om håndhygiejne er tilgængeligt på deres hjemmeside: Programmet kan bruges til at lære, hvordan man opretholder en høj håndhygiejnekvalitet til forebyggelse af smittespredning. Ernæring Personalet oplyste, at beboerne altid fik tilbud om at blive vejet og få udregnet BMI, når de flyttede ind på plejehjemmet og efterfølgende med jævne mellemrum. For beboere med særlige ernæringsmæssige behov blev der udarbejdet en kostplan/ernæringsplan. Planen blev vurderet med jævne mellemrum samtidig med, at beboeren fik kontrolleret vægten. Der var opmærksomhed på beboernes væske- og fødeindtagelse, og der blev ført væske- og ernæringsregnskab hos beboere, som havde problemer med at spise og drikke. I stikprøverne havde de beboere, der havde behov for en kostplan, fået udarbejdet en sådan, som var blevet evalueret regelmæssigt. En beboer skulle bl.a. vejes ugentligt på grund af væskeophobning, hvilket var dokumenteret præcist. En beboer havde ernæringssonde. Der var udarbejdet en ernæringsplan, som blev evalueret løbende. Personale, der gav sondemad, var undervist og oplært i dette og førte regnskab med indgift af sondemad og væske. Beboerne tilkendegav ved tilsynet, at de fik nok at spise og drikke. Desuden oplyste beboerne og personalet, at beboerne fik den hjælp, de havde behov for i forbindelse med måltiderne. Aktivering og mobilisering Ved tilsynet blev det oplyst, at beboernes fysiske funktionsniveau og eventuelle behov for træning blev vurderet af personalet ved indflytningen, og at det blev beskrevet i de sygeplejefaglige optegnelser. Ved behov blev plejehjemmets fysioterapeuter inddraget, og de deltog også i møder omkring beboerne. Beboere med nedsat fysisk funktionsniveau fik tilbud om træning. Resultatet af evt. træning blev vurderet og dokumenteret.

9 I stikprøverne havde en af beboerne modtaget særlig træning. Effekten var ikke evalueret gennem nogen tid, men det fremstod heller ikke klart, om beboeren stadig var tilmeldt træning. Det blev drøftet, at det er vigtigt at sikre, at beboeren kommer til den visiterede træning med løbende evaluering af effekten og dokumentere, hvis træningen afsluttes. Side 9 Der var opmærksomhed på forebyggelse af fald. Faldepisoder blev registreret i de sygeplejefaglige optegnelser. Herudover registrerede plejehjemmet systematisk fald med henblik på forebyggelse. Det blev oplyst, at plejehjemmet ikke havde problemer med tryksår. Der var de nødvendige trykaflastende hjælpemidler til rådighed, og personalet var opmærksom på at forebygge tryksår. Vurdering og behandling af beboere med risiko for udvikling af tryksår fremgik af de sygeplejefaglige optegnelser. Bygningsforhold og indeklima Det blev oplyst, at der på plejehjemmet ikke var indeklimaproblemer, som havde betydning for beboernes sundhed. Kvalitetssikring og egenkontrol Fra efteråret 2010 blev patientsikkerhedsordningen udvidet til også at omfatte den kommunale sundhedssektor og de sociale institutioner. Plejehjemmet havde taget indberetningssystemet i brug. Fejl og utilsigtede hændelser blev indberettet. Der foregik på plejehjemmet en systematisk registrering og opfølgning af fejl og mangler vedrørende medicinhåndtering og fald med henblik på forebyggelse. Tema 2012: Plejehjemmets sikring af oplysninger om beboernes sygdomme og handikap Lederen oplyste, at det ikke fremgik af plejehjemmets instrukser, hvem der skulle vurdere oplysninger om beboernes sygdomme og handikap i forbindelse med indflytningen, og hvordan en sådan vurdering skulle foretages. Instrukserne beskrev heller ikke præcist fremgangsmåden ved indhentning af supplerende oplysninger, hvis oplysningerne ved indflytningen ikke var tilstrækkelige. I en af stikprøverne, hvor beboeren var flyttet ind for nogle måneder siden, fremgik det af journalen, at der var foretaget en vurdering af, om oplysningerne om beboerens sygdomme og handikap var fyldestgørende, og hvorfra oplysningerne var indhentet. Det fremgik ikke direkte, om der var indhentet supplerende oplysninger om beboerens sygdomme og handikap fra beboerens praktiserende læge. Det gø-

10 res rutinemæssigt, ved behov herfor. Oplysningerne i stikprøven var fyldestgørende. Side 10 Sonja Aasted Sundhedsfaglig konsulent Marianne Presskorn-Thygesen Oversygeplejerske Hvis der er spørgsmål eller noget, der er uafklaret, eller I har behov for yderligere at drøfte tilsynet med os, er I velkommen til at kontakte os. Tilsynet er nærmere beskrevet i s vejledning om tilsyn med plejehjem, plejeboligbebyggelser og tilsvarende boligenheder. Denne vejledning kan ses på s hjemmeside: Af vejledningen fremgår det, at tilsynet alene omfatter den sundhedsfaglige indsats. Lovgrundlaget for plejehjemstilsynet er sundhedslovens 219, stk. 1 og 2, lovbekendtgørelse nr. 95 af 7. februar 2008, som ændret ved lov nr. 820 af 01. juli Regler vedrørende tilsynet kan findes på s hjemmeside:

Digterparken. Tilsynsrapport 2012. Adresse: Tove Ditlevsensvej 2, 8500 Grenaa. Kommune: Norddjurs. Leder: Inge Bukhart.

Digterparken. Tilsynsrapport 2012. Adresse: Tove Ditlevsensvej 2, 8500 Grenaa. Kommune: Norddjurs. Leder: Inge Bukhart. Tilsynsrapport 2012 J.nr. 5-2211-404/1 Digterparken Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Adresse: Tove Ditlevsensvej 2, 8500 Grenaa

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET ROSENGÅRDEN. Adresse: Østerbrogade 16, 7600 Struer. Kommune: Struer. Leder: Funktionsleder Birthe Jønsson

Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET ROSENGÅRDEN. Adresse: Østerbrogade 16, 7600 Struer. Kommune: Struer. Leder: Funktionsleder Birthe Jønsson Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET ROSENGÅRDEN 26. november 2013 Sagsnr. 5-2211-2089/1 Embedslægeinstitutionen Nord Langelandsvej 8 8940 Randers Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post senord@sst.dk Adresse:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Randers Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Randers Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 1. maj 2013 Sagsnr. 5-2210-1582/1 Reference DSP T 7222 7970 E midt@sst.dk Randers Kommune 2012 Tilsynene i Randers Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Aarhus Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Aarhus Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Aarhus Kommune 10. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1575/1/ Reference DSP T +4572227970 E midt@sst.dk 2012 Tilsynene i Aarhus Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person

Læs mere

Rammekontraktbilag P Instrukser

Rammekontraktbilag P Instrukser Rammekontraktbilag P Instrukser 1 Indhold 1 Sundhedsfaglige instrukser... 4 1.1 Sundhedsfaglige instrukser generelt... 4 2 Instrukser for personalets kompetence og ansvar... 5 2.1 Funktionsbeskrivelse

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 kl. 14:00 Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Hjortdal Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 Punkter på åbent møde: 170. Budgetopfølgning

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Claus Vigsø Behandlingssted: Stop

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Inspektion af kosmetisk behandlingssted

Inspektion af kosmetisk behandlingssted Inspektion af kosmetisk behandlingssted Læge: Klinik: Georgios Zontos Hårklinikken ApS Adresse: Amaliegade 42, 1256 København K Telefon: 33113610 Tilsynet blev foretaget af: Embedslæge Ulla Aelsen Embedslæge

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Pia Georg Jensen Behandlingssted:

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Henrik Per Møller Behandlingssted:

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Jørgen Nørby Behandlingssted:

Læs mere

Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3 Formål...4 Metode...4 Anmeldt tilsyn...

Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3 Formål...4 Metode...4 Anmeldt tilsyn... Tilsynsenheden Manual for tilsyn på tilbud omfattet af tilsynsforpligtigelsen 2011 Revideret Marts 2011 Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Behandlingssted: Overordnet ansvarlig læge: Sundhedsklinikken Røde Kors Ryesgade 1, 2 8000 Aarhus C Danmark Peter Poulsen Besøgsdato: 28. april 2015

Læs mere

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE Samarbejdsaftale om børn og unge med sindslidelse Centerchef Uwe Klahn Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød Ebbe Ro Madsen Ledende psykolog Hørsholm Kommune Indholdsoversigt Aftaleindhold Aftaleparter

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Behandlingssted: Overordnet ansvarlig læge: ØRE NÆSE HALS KLINIKKEN I/S Trangstræde 15 8900 Randers C Danmark Morten Christian Grøn Besøgsdato: 20.

Læs mere

Handleplan udarbejdet på baggrund af embedslægetilsynet på Rørbæk Ældrecenter den 8 maj 2014.

Handleplan udarbejdet på baggrund af embedslægetilsynet på Rørbæk Ældrecenter den 8 maj 2014. Handleplan udarbejdet på baggrund af embedslægetilsynet på den 8 maj 2014. KRAV kompetence, ansvars- og opgavefordeling, herunder beskrivelse af regler for delegation af sundhedsfaglige opgaver, hvor indholdet

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag Denne publikation er særligt rettet imod ledelse samt sundhedspersonale involveret i dosisdispenseret medicin. Dosisdispensering Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Læs mere

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område Notat vedr. radiologi j.nr. 7-207-01-26/1/HRA 1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område skal følge sundhedsforholdene og holde sig orienteret

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 1. version af Den Danske

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Behandlingssted: Overordnet ansvarlig læge: SPECIALLÆGE LOTTE GRINSTED Roarsvej 2, 1 TH 2000 Frederiksberg Danmark Lotte Grinsted Besøgsdato: 29.

Læs mere