Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale Vejsalt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.80 Vejsalt"

Transkript

1 Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.80

2 Rammeaftale mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden og Leverandøren herefter enkeltvis benævnt Part(en) og samlet benævnt Parterne.) Side 2 af 41

3 Bilagsfortegnelse Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Bilag A Kravspecifikation Bilag B Priser Bilag C Option for Københavns Kommune (dette bilag vil kun indgå i rammeaftalen som indgås med Københavns Kommune) Side 3 af 41

4 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner Forpligtende Rammeaftale Rammeaftalens omfang og forpligtelse Kundens forpligtelse til at aftage varer Leverandørens forpligtelse af Rammeaftalen Leveringsforpligtelse Vejledningsforpligtelse Leverancen Generelt Levering Leveringssted Leveringstid Pakning og transport Kundens undersøgelsespligt Analyse og kontrol af Underretningspligt Garantier Generel garanti Prisgaranti Levering af vejsalt Miljø og arbejdsmiljø Tredjemands rettigheder Garantiperiode Misligholdelse Generelt Leverandørens forsinkelse Leverandørens underretnings- og afværgepligt Bod ved forsinkelse Mangler Mangelsbegrebet Omlevering og forholdsmæssigt afslag Bod ved mangler Kundens reklamation over mangler Dækningskøb Ophævelse Kundens ophævelse af en konkrete Leverance Kundens ophævelse af Rammeaftalen Leverandørens ophævelse af den konkrete leverance Leverandørens ophævelse af Rammeaftalen Leverandørens organisation Leverandørens anvendelse af underleverandører Eventuel solidarisk hæftelse og fælles befuldmægtiget Dokumentations- og underretningspligt Priser og prisregulering Priser Prisregulering Fakturering Side 4 af 41

5 Ændring i krav til den elektroniske faktura Fremsendelse af mangelfuld faktura Betalingsbetingelser Samarbejde Leverandørstatistik og rapportering Samarbejdsmodel Drifts- og statusmøder Eskalering til KL ved kommunale Kunders manglende overholdelse af aftageforpligtelsen Erstatningspligt og ansvarsforsikring Force Majeure Fortrolighed Overdragelse Varighed og opsigelse Varighed Opsigelse ved underkendelse Uden virkning Bistand i forbindelse med ophør Fortolkning Tvister, lovvalg og værneting Selvstændig aftale Underskrifter Side 5 af 41

6 1. Definitioner Nedenstående definitioner anvendes i Rammeaftalen. Ved Aftalen forstås den mellem SKI og Leverandøren indgåede aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI i forbindelse med indgåelse af den forpligtende Rammeaftale. Ved Arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftendag og grundlovsdag. Ved Bestilling forstås Kundens direkte bestilling af varer/produkter/ydelser hos Leverandøren på grundlag af Rammeaftalen. Ved Dag forstås kalenderdag. Ved Kunde forstås den eller de Kunder, som har tilsluttet sig den forpligtende Rammeaftale, og som fremgår af bilag I til Aftalen. For så vidt angår kommuner, der har tilsluttet sig og som fremgår af bilag I, forstås der ved Kunde kommunen og alle underliggende kommunale institutioner, der ikke har et selvstændigt CVR nr. Kommunale institutioner med eget CVR. nr. er Kunder, såfremt den kommunale institution med eget CVR nr. selvstændigt har tilsluttet sig og fremgår af bilag I. Ved Leverance forstås Leverandørens konkrete levering af varer/produkter/ydelser i henhold til Kundens Bestilling. Ved Leverandøren forstås den af Rammeaftalen forpligtede Leverandør. Ved Part forstås Leverandøren eller Kunden. Ved Parterne forstås Leverandøren og Kunden. Ved Rammeaftalen forstås nærværende aftaledokument, som Parterne har underskrevet efter SKIs konkurrenceudsættelse heraf i EU-udbud ved udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S , med de til aftaledokumentet hørende bilag og eventuelle senere aftalte ændringer. Rammeaftalen er en del af en overordnet aftale indgået mellem SKI og Leverandøren ("Aftalen"). Rammeaftalen benævnes også som den forpligtende Rammeaftale. Ved Sommerperiode forstås perioden fra og med 1. maj til og med 30. september. Ved Sommerpris forstås den pris Kunden skal betale for levering af i løsvægt i Sommerperioden. Ved Tilslutningsaftale forstås den mellem SKI og Kunden indgåede aftale omkring Kundens Side 6 af 41

7 forpligtelse til at anvende nærværende Rammeaftale. Tilslutningsaftalen etablerer alene et aftaleforhold mellem SKI og den enkelte Kunde og er ikke en del af aftalegrundlaget mellem SKI og Leverandøren eller mellem den enkelte Kunde og Leverandøren. Ved Udbudstidspunktet forstås tidspunktet for fremsendelse af ovennævnte udbudsbekendtgørelse til offentliggørelse i Supplement til EU-Tidende, dvs. den 24. maj Ved Underbilag forstås et nummereret og/eller litreret bilag, der indgår i et i nærværende aftaledokument anført litreret bilag. Ved forstås [indsæt salttype] i løsvægt. Ved Vinterperiode forstås perioden fra og med 1. oktober til og med 30. april. Ved Vinterpris forstås den pris Kunden skal betale for levering af i løsvægt i Vinterperioden. I Rammeaftalen anvendes ordene vare og produkt som synonymer. Side 7 af 41

8 2. Forpligtende Rammeaftale SKI er en indkøbscentral, der konkurrenceudsætter og indgår rammeaftaler om en lang række varer af relevans for danske offentlige organisationer og institutioner. På baggrund af EU-udbud ved udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S , er der indgået en forpligtende Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. De forpligtende Rammeaftale er indgået under forudsætning af og efter, at SKI og Leverandøren har indgået Aftalen. Rammeaftalen er underordnet Aftalen og indgår som bilag til Aftalen. Forud for udbuddet er der indgået en Tilslutningsaftale mellem SKI og Kunden, hvori Kunden har forpligtet sig til at gøre brug af Rammeaftalen, jf. nærmer om omfanget af Kundens forpligtelse i punkt 3. Ved tilslutning til den forpligtende Rammeaftale har Kunden givet SKI fuldmagt til at indgå den forpligtende Rammeaftale på vegne af Kunden. Rammeaftalen regulerer alene forholdet mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftalen er ikke indbyrdes afhængig af de øvrige forpligtende Rammeaftaler, der er indgået under samme udbud. Kunden hæfter således alene for egne forhold. Side 8 af 41

9 3. Rammeaftalens omfang og forpligtelse Nærværende Rammeaftale omfatter levering af i løsvægt til glatførebekæmpelse i form af: [indsæt: Havsalt, Stensalt eller Vakuumsalt, jf. Kundens tilslutning]. Supplerende til [salttype] i løsvægt omfatter Rammeaftalen også levering af salt i sække. Leverandøren kan i Rammaftalens løbetid ikke substituere [salttype] med en anden type vejsalt. Salt i sække kan leveres i form af havsalt, stensalt eller vakuumsalt. Mindstekravene til produkterne er beskrevet i Rammeaftalens bilag A, Kravspecifikation Kundens forpligtelse til at aftage varer Kunden er forpligtet til at anvende Rammeaftalen, når Kunden har behov for at købe i Rammeaftalens løbetid. Såfremt Kunden på årsbasis har aftaget den af Kunden oplyste volumen tillagt 100 %, har Kunden dog ikke pligt til at anvende rammeaftalen yderligere til anskaffelse af, uanset at Kunden har behov for at købe. Oplysning om Kundens årlige volumen (forventede forbrug) af fremgår af bilag I (Kundeliste). Såfremt Kunden ikke har behov for at købe, er Kunden ikke forpligtet til at aftage i Rammeaftalens varighed, uanset Kundens oplyste estimat for det forventede årlige forbrug. Kunden er endvidere ikke forpligtet til at aftage salt i sække, uagtet at Kunden i Kundelisten (bilag I) har angivet en estimeret mængde for forbruget af salt i sække. Kunden kan således anskaffe salt i sække uden for rammeaftalen. Kundens aftageforpligtelse indtræder på tidspunktet for Rammeaftalens ikrafttrædelse, medmindre Kunden har angivet en anden (senere) ikrafttrædelsesdato. Oplysning om ikrafttrædelsestidspunkterne fremgår af Kundelisten, jf. bilag I. Leverandøren har ret til at forespørge Kunden, såfremt Leverandøren er i tvivl om Kundens anvendelse af Rammeaftalen er i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende punkt, jf. punkt Side 9 af 41

10 3.2. Leverandørens forpligtelse af Rammeaftalen Leveringsforpligtelse Leverandøren er efter nedenstående bestemmelser forpligtet til at levere og salt i sække i henhold til bestemmelserne i nærværende Rammeaftale samt tilhørende bilag. Leverandøren er forpligtet til at levere Kundens anslåede årlige volumen af, jf. bilag I (Kundeliste) tillagt 100 % i Vinterperioden. Leverandøren er tilsvarende i Vinterperioden forpligtet til at levere salt i sække i det omfang, som oplyst af Kunden i bilag I tillagt 100 %. Såfremt Leverandøren årligt har leveret den af Kunden oplyste volumen tillagt 100 %, har Leverandøren ret, men ikke pligt til at levere og salt i sække i et videre omfang. Leverandøren er herudover forpligtet til at kunne levere mindst 10 % af Kundens anslåede årlige volumen af tillagt 100 % inden for en uge i Vinterperioden. Ligeledes er Leverandøren forpligtet til at kunne levere mindst 10 % af Kundens anslåede årlige volumen af salt i sække tillagt 100 % inden for en uge i Vinterperioden. Minimumsmængden af og salt i sække der skal kunne leveres inden for en uge i Vinterperioden kan illustreres efter følgende matematiske model: (x %) x 0,1 = y x = Kundens årlige anslåede volumen y = Minimumsmængde som Leverandøren skal kunne levere inden for 1 uge i Vinterperioden. 2. og 4. afsnit gælder uanset om Kundens Bestilling er foretaget i Sommerperioden eller Vinterperioden. Der kan henvises til punkt 4.4 samt Kravspecifikationen (bilag A) for oplysning om leveringsfrister Vejledningsforpligtelse Når Leverandøren som led i sin forretning måtte tage kontakt til eller blive kontaktet af Kunden og dennes eventuelle rekvirenter/decentrale indkøbere, skal Leverandøren udvise loyale bestræbelser på at vejlede Kunden om dennes muligheder for at gøre brug af Rammeaftalen. Leverandøren må ikke opfordre eller anspore Kunden til at foretage indkøb i strid med gældende udbudsregler, eller til at anvende Rammeaftalen i strid med bestemmelserne i denne. Side 10 af 41

11 4. Leverancen 4.1. Generelt Anvendelse af Rammeaftalen sker ved direkte køb på Rammeaftalen i form af en konkret Bestilling fra Kunden til Leverandøren om levering af en konkret Leverance. Varer omfattet af Rammeaftalen skal leveres frit på det leveringssted- og tidspunkt, der er angivet i punkt 4.3. og 4.4. Kunderne kan i bilag I (Kundeliste) have angivet særlige vilkår for, hvorledes levering af og saltsække skal finde sted. Leverandøren skal levere de varer, der fremgår af Kundens Bestilling. Kunden kan dog for i løsvægt kun bestille et eller flere fuldt læsset vogntog. Kunden kan således ikke bestille en mængde, der indebærer, at vogntog ikke er fuldt læsset. For salt i sække kan Kunden tilsvarende kun bestille i hele paller. En palle består af 40 saltsække. Bestilling skal kunne foretages via Kundens eget elektroniske indkøbssystem, såfremt Bestilling modtages som hos Leverandøren. Bestillingen skal endvidere kunne fortages pr. mail eller via bestillingsskemaer udarbejdet af Kunden til brug for centrale og decentrale institutioners Bestilling. Kunden kan foretage bestilling alle ugens Dage. Leverandøren skal bekræfte Bestillinger pr. mail senest 24 timer efter modtagelse af den enkelte Bestilling. Leverandøren skal derudover oplyse et døgnbemandet telefonnummer, som Kunden kan anvende i Vinterperioden ved kritiske uregelmæssigheder i forbindelse med Leverancen. Al korrespondance mellem Kunden og Leverandøren skal foregå på dansk. Leverandørens produkter skal opfylde kravene i Aftalen og Rammeaftalen, herunder Kravspecifikationen (bilag A) og Tilbudslisten (bilag B), og i øvrigt være lovlige i Danmark på tidspunktet for deres levering til Kunden. Leverandøren skal overholde gældende vejregler. Kunden kan til enhver tid kræve, at Leverandøren fremlægger dokumentation for eller på anden måde redegør for, at produkterne opfylder de i Aftalen og Rammeaftalen omfattede krav og beskrivelser. Side 11 af 41

12 4.2. Levering Levering finder sted, når Leverancen fysisk er overgivet til Kunden på det i Bestillingen angivne leveringssted og -tidspunkt, jf. punkt 4.3 og 4.4, og når Kunden har kvitteret herfor. Risikoen for Leverancens hændelige forringelse eller undergang overgår til Kunden på tidspunktet for levering Leveringssted Varerne skal frit leveres på den eller de adresse(r) i Danmark, og på det eventuelt specifikt anviste sted på leveringsadressen, som er oplyst af Kunden i forbindelse med en Bestilling. Leverandøren skal ved levering overholde de særlige krav, som Kunden måtte have angivet i Kundelisten (bilag I), til køretøjer og aflæsning på leveringsstedet Leveringstid Leveringstidspunktet aftales mellem Parterne. Leverandøren skal kunne levere og salt i sække indenfor normal arbejdstid, således at det kan forventes, at leveringsadressen er bemandet til at modtage varen. Levering udenfor normal arbejdstid kan aftales særskilt mellem Parterne. Normal arbejdstid er: Mandag - torsdag kl Fredag kl Leverancer skal leveres inden for maksimalt 5 Dage fra tidspunktet for Kundens Bestilling, medmindre andet specifikt er aftalt mellem Kunden og Leverandøren. Ved hasteleverance skal Leverandøren kunne levere og salt i sække inden for 1 Dag. Fristerne i tredje afsnit forudsætter, at varerne er bestilt inden kl Såfremt varerne er bestilt på et senere tidspunkt, udskydes leveringstidspunktet med yderligere 1 Dag Pakning og transport Leverandøren er ansvarlig for, at alle Leverancer af produkter er forsvarligt og hensigtsmæssigt emballeret under hensyntagen til produktet art, beskaffenhed og transportmåde. Leverandøren er forpligtet til at sikre, at transporteres i lastbiler/-vogne, der overholder færdselslovens regler, herunder regler om belæsning og vægt. Side 12 af 41

13 Transporten skal være overdækket. I tilfælde af at transporten ikke er overdækket kan Kunden uden videre afvise at tage imod varerne. Ved transport af palle med salt i sække, skal pallen være emballeret således, at den er vandtæt. Lad/vogntog, hvori transporteres, skal være rengjort forinden der læsses på ladet/vogntoget. Enhver Leverance af produkter skal ledsages af en følgeseddel påført Kundens reference, EAN-nummer, leveringsstedets navn og adresse samt nøjagtig angivelse af Leverancens indhold, herunder omfanget af det leverede og kopi af vejesedler for Leverancen. Vejesedler skal som minimum indeholde oplysninger om max tilladt last og vægt af faktisk last. Vejesedler skal udfærdiges pr. Leverance. I forbindelse med levering skal Leverandøren endvidere sikre, at produktet bliver pakket, transporteret og håndteret i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen, herunder bl.a.: Bekendtgørelse nr. 612 af 25. juni 2008 om indretning af tekniske hjælpemidler Bekendtgørelse nr af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler Bekendtgørelse nr af 16. december 1992 om manuel håndtering Arbejdstilsynets vejledning D.3.1 af september 2005: Løft, træk og skub Arbejdstilsynets vejledning A.1.15 af november 2008: Arbejdspladsens indretning og inventar Det er endvidere et krav, at de køretøjer, der anvendes ved levering af, som minimum opfylder Euro norm Kundens undersøgelsespligt Kunden skal ved modtagelse af Leverancen påse, at det leverede er til stede i de bestilte mængder, og om der er andre uregelmæssigheder. Kunden er herved berettiget til at lægge mængdeangivelser påført følgesedler og vejsedler til grund. Såfremt Kunden konstaterer, at den leverede mængde er mindre end den bestilte mængde, skal Kunden skriftligt påtale dette over for Leverandøren. Dette kan i praksis f.eks. ske ved påtegning herom på kvitteringen for modtagelse af Leverancen. Kunden skal endvidere uden ugrundet ophold fremsende meddelelse herom til Leverandøren. Kunden kan ved levering udtage en prøve til analyse, jf. punkt Analysen foretages på uvildigt laboratorium, Vejdirektoratets laboratorium eller Teknologisk Institut. Såfremt analysen viser, at Rammeaftalens vilkår er opfyldt, betaler Kunden for analysen. Viser analysen at Rammeaftalens vilkår ikke er opfyldt, afholder Leverandøren alle omkostninger i relation til den foretaget analyse, og Kunden er berettiget til at kræve omlevering eller forholdsmæssigt afslag, jf. punkt Side 13 af 41

14 Analyse og kontrol af Kunden kan i umiddelbar forlængelse af en levering af udtage prøver med henblik på at få foretaget en analyse af et, jf. nedenstående bestemmelser. Prøveudtagning Prøver udtages i henhold til DS/EN 932. Hver prøve skal være på mindst 3 kg. Prøver udtages af et uvildigt laboratorium eller af Kunden. Såfremt Kunden selv udtager prøve, skal Leverandøren orienteres og have mulighed for at deltage i prøveudtagningen. Prøverne skal straks efter udtagelse af prøven pakkes i rene vanddamptætte plastikposer/- bøtter og registreres med nr. og tilførende oplysninger om udtagningsdato, -sted og -person, samt kontrolafsnittets samlede mængde. De udtagne prøver sammensættes til det krævede antal prøver, idet der skal være sporbarhed vedrørende, hvilken salthal der indgår i hvilken prøve. Analyse Analyser skal udføres i henhold til de i Kravspecifikationen anførte standarder. Analysen skal indeholde produktionsspecifikation, som indeholder såvel en kemisk analyse som en sigteanalyse og oplysninger om saltets art. Analyser skal indeholde oplysning om: Sigtekurve Vandindhold ved levering Indhold af antiklumpningsmiddel (art og mængde) Indhold og art af andre stoffer end NaCl, såvel vandopløselige som -uopløselige. Hvis der findes stoffer med uoplyst sammensætning, angives mængden, og der skal afgives erklæring om disse stoffers uskadelighed Underretningspligt Parterne er forpligtede til inden for rimelig tid at underrette hinanden, såfremt der opstår tvivl om, hvorledes levering i henhold til Rammeaftalen skal opfyldes. Såfremt Leverandøren får kendskab til forhold, der udgør en ikke uvæsentlig risiko i forhold til Leverandørens korrekte opfyldelse af Rammeaftalen, er Leverandøren forpligtet til uden ugrundet ophold at give Kunden meddelelse herom. Side 14 af 41

15 5. Garantier 5.1. Generel garanti Leverandøren indestår for, at Leverancen opfylder alle krav og beskrivelser i Rammeaftalen, bilag A (Kravspecifikation) og bilag B (Priser), samt lever op til god branchestandard Prisgaranti Leverandøren indestår for, at Leverandøren ikke i forbindelse med Kundens anvendelse af Rammeaftalen tilbyder priser, der er i strid med Rammeaftalens bestemmelser om priser og regulering heraf, jf. punkt Levering af vejsalt Leverandøren indestår for, at Leverandøren kan levere i form af [salttype] for den mængde, som Kunden har oplyst i bilag I tillagt 100 %. Leverandøren indestår endvidere for, at Leverandøren årligt kan levere den af Kunden oplyste volumen af og salt i sække, jf. bilag I, tillagt 100 % i Vinterperioden. Herudover indestår Leverandøren for, at Leverandøren kan levere mindst 10 % af Kundens anslåede årlige volumen af og salt i sække, jf. bilag I, tillagt 100 % inden for en uge i Vinterperioden Miljø og arbejdsmiljø Leverandøren indestår for, at alt hvad der bliver leveret under nærværende Rammeaftale opfylder de til en hver tid gældende miljø- og arbejdsmiljøregler på leveringstidspunktet. Leverandøren indestår ligeledes for, at alt hvad der bliver leveret under nærværende Rammeaftale lever op til de miljøkrav, der fremgår af Kravspecifikationen i bilag A. Ved sin underskrift på nærværende Rammeaftale erklærer Leverandøren samtidigt, at virksomheden ikke har påbud fra Arbejdstilsynet eller tilsvarende national myndighed, som kan have betydning for udførelsen af Rammeaftalen. Side 15 af 41

16 5.5. Tredjemands rettigheder Leverandøren indestår for, at Leverandøren under opfyldelse af Rammeaftalen ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder ejendomsret og immaterielle rettigheder. Rejser tredjemand krav mod Kunden med påstand om retskrænkelse, skal Kunden give Leverandøren skriftlig meddelelse herom. Leverandøren er herefter forpligtet til at bistå Kunden ved sagen. Leverandøren er endvidere forpligtet til at holde Kunden skadesløs for ethvert krav, herunder sagsomkostninger Garantiperiode Garantierne i punkt gælder tidsubegrænset. Side 16 af 41

17 6. Misligholdelse 6.1. Generelt Dansk rets almindelige regler finder anvendelse ved misligholdelse, med mindre andet følger af Rammeaftalen Leverandørens forsinkelse Såfremt Leverandøren ikke leverer Leverancen rettidigt, foreligger der forsinkelse, med mindre forsinkelsen skyldes forhold, som Leverandøren ikke bærer risikoen for. Dette gælder uanset, om det er hele Leverancen, der er forsinket eller blot en del heraf (delvis forsinkelse) Leverandørens underretnings- og afværgepligt Leverandøren skal straks skriftligt meddele Kunden, såfremt forsinkelse er indtrådt eller må påregnes, samt angive årsagen hertil og den forventede varighed. I meddelelsen skal Leverandøren endvidere angive, hvilke tiltag Leverandøren agter at iværksætte med henblik på at overvinde eller begrænse forsinkelsen. Leverandøren er ved forsinkelse forpligtet til at foretage effektive skridt til at overvinde forsinkelsen, eller hvis dette ikke er muligt at begrænse denne Bod ved forsinkelse I tilfælde af forsinkelse med Leverancen betaler Leverandøren en dagsbod. Boden udgør 2 % af det samlede vederlag for Leverancen pr. Dag. Boden for en forsinket Leverance kan dog ikke overstige 10 % af det samlede vederlag. Den ifaldne bod kan alene opkræves af Kunden, såfremt det samlede bodsbeløb for Leverancen er større end DKK 2.000,-. Bod forfalder til betaling ugevis bagud. Har Leverandøren ikke senest 6 måneder efter den aftalte leveringsdato modtaget skriftligt påkrav om betaling af bod, bortfalder retten til den påløbne bod. Side 17 af 41

18 6.3. Mangler Mangelsbegrebet Der foreligger en mangel ved Leverancen, hvis Leverandørens varer ikke opfylder de afgivne garantier i punkt , eller hvis Leverancen ikke i øvrigt lever op til, hvad Kunden med føje kan forvente, herunder i forhold til angivelser i Kravspecifikationen (bilag A), Tilbudslisten tilbud (bilag B), Leverandørens eventuelle produktdatablade, tekniske tegninger, markedsføringsmateriale eller lignende, eller hvis Leverancen ikke i øvrigt er i overensstemmelse med god skik i branchen Omlevering og forholdsmæssigt afslag Leverandøren er forpligtet til at omlevere en Leverance, som er behæftet med mangler, medmindre Kunden kræver forholdsmæssigt afslag. Omlevering skal gennemføres uden unødigt ophold Bod ved mangler Leverandøren skal for den mangelfulde Leverance betale en bod på DKK 100 pr. leveret ton. Bodsopgørelsen er uafhængig af, hvor stor en del af Leverancen, der er mangelfuld. Kunden kan kræve bod, uanset at Kunden benytter sig af andre misligholdelsesbeføjelser Kundens reklamation over mangler Hvis Kunden måtte konstatere en mangel, skal Kunden skriftligt meddele Leverandøren herom inden for rimelig tid, såfremt Kunden ønsker at påberåbe sig misligholdelsesbeføjelser i anledning af manglen Dækningskøb Kunden kan foretage dækningskøb, såfremt Kunden ophæver en konkret Leverance, jf. punkt Kunden kan ligeledes foretage dækningskøb, hvis SKI suspenderer Rammeaftalen, jf. punkt 6.2 i Aftalen mellem SKI og Leverandøren. Dækningskøb kan kun foretages for. Kunden kan ved dækningskøb ikke anskaffe en anden salttype, end den, som er omfattet af Rammeaftalen, medmindre den pågældende salttype ikke kan anskaffes hos nogen anden leverandør i Danmark. Side 18 af 41

19 Ved dækningskøbet kan Kunden kræve, at Leverandøren betaler de meromkostninger, som Kunden måtte have ved dækningskøbet. Meromkostningerne skal opgøres som forskellen mellem den fakturerede pris for den ved dækningskøbet anskaffede Leverance af, og den pris, som Leverandøren kunne have faktureret ved levering af til Kunden. Hvis Kunden er berettiget til at foretage dækningskøb for en anden salttype, er Leverandøren forpligtet til at afholde eventuelle udgifter til omstilling af Kundens saltspredere, såfremt dette er nødvendigt for, at Kunden kan anvende den af dækningskøbet omfattede vejsalt. Leverandøren er endvidere forpligtet til at afholde udgifterne til at genomstille Kundens saltspredere, således at Kunden efterfølgende kan anvende den af Rammeaftalen omfattede salttype. Beløbet forfalder til betaling ved Kundens skriftlige påkrav til Leverandøren bilagt dokumentation for fakturabeløbet. Hvis Kunden har anskaffet en anden type vejsalt, skal Kunden endvidere fremsende dokumentation for, at ingen anden leverandør i Danmark kunne levere den af Rammeaftalen omfattede. Har Leverandøren ikke senest 3 måneder efter, at Kunden har foretaget dækningskøb, modtaget skriftligt påkrav om betaling af meromkostningerne i forbindelse med dækningskøbet, bortfalder Kundens ret til få dækket disse omkostninger. Kunden har ret til at modregne meromkostningerne til dækningskøbet i sine fremtidige betalinger til Leverandøren, forudsat at Kunden har angivet dette i påkravet til Leverandøren. Betaling af dækningskøb fritager ikke Leverandøren eller Kunden for deres forpligtelser i henhold til Rammeaftalen. Parterne er således forsat forpligtet af Rammeaftalen for fremtidige Leverancer. Betaling af dækningskøb medfører ikke, at Kunden er afskåret fra at anvende andre misligholdelsesbeføjelser, medmindre andet er anført under punkt Ophævelse Kunden eller Leverandøren kan helt eller delvist uden varsel hæve en konkrete Leverance, såfremt den anden Part væsentlig har misligholdt den konkrete Leverance, jf. punkt og Kunden eller Leverandøren kan endvidere uden varsel ophæve Rammeaftalen, såfremt en Part væsentlig misligholder Rammeaftalen, jf. punkt og Rammeaftalen kan alene ophæves med virkning for fremtiden. Allerede bestilte og leverede Leverancer er således ikke omfattet af ophævelsen af Rammeaftalen. Ophævelse af en konkret Leverance eller Rammeaftalen skal ske skriftligt. Side 19 af 41

20 Kundens ophævelse af en konkrete Leverance Kunden kan ophæve en konkrete Leverance, såfremt Leverandøren væsentligt misligholder denne. Følgende forhold men ikke begrænset hertil - anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger Kunden til at ophæve en konkrete Leverance: a. Såfremt Leverandøren er i forsinkelse med levering samt ifaldet maksimal bod jf. pkt.6.2. og b. Såfremt Leverandøren ikke kan foretage omlevering inden for 3 Dage efter modtagelse af Kundens meddelelse herom, jf. punkt og c. Såfremt Leverancen ikke opfylder garantierne i punkt , og Leverandøren ikke senest 30 Dage efter skriftligt påkrav fra Kunden har afhjulpet dette. d. Såfremt flere misligholdelser, der hver for sig ikke udgør en væsentlig misligholdelse, samlet set er væsentlige for Kunden. e. Leverandørens konkurs, såfremt konkursboet ikke på baggrund af skriftlig henvendelse fra Kunden uden ugrundet ophold tilkendegiver, at boet indtræder i den konkrete Leverance. f. Såfremt Leverandøren tages under rekonstruktionsbehandling. g. Leverandørens åbning af forhandlinger om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt, der bringer Leverancens rette opfyldelse i fare. h. Leverandørens ophør med den virksomhed, som Rammeaftalen vedrører, eller indtræden af andre omstændigheder, der bringer Leverancens rette opfyldelse i alvorlig fare. Kunden skal tilbagelevere de varer, der er omfattet af ophævelsen, i den stand, hvori de findes hos Kunden, og det påhviler Leverandøren at hente disse uden omkostninger for Kunden Ved ophævelse skal Leverandøren straks tilbagebetale vederlaget for de varer, som er omfattet af ophævelsen, uden fradrag. Kunden er berettiget til at udøve tilbageholdsret i de af ophævelsen omfattede varer, indtil tilbagebetaling er sket Kundens ophævelse af Rammeaftalen Følgende forhold men ikke begrænset hertil - anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger Kunden til at ophæve Rammeaftalen med virkning for fremtiden: a. Såfremt Leverandøren inden for 12 måneder har kørt med overlæs 5 gange i forbindelse med levering af /salt i sække, jf. punkt 4.5. Side 20 af 41

21 b. Såfremt en eller flere garantier i punkt svigter, og Leverandøren ikke senest 30 Dage efter skriftligt påkrav fra Kunden har afhjulpet dette. c. Såfremt Leverandøren har været i forsinkelse med 3 konkrete Leverancer indenfor en 3 måneders periode regnet fra den første forsinkelse, jf. punkt 6.2. d. Såfremt der i forbindelse med 3 Leverancer inden for en 3 måneders periode er leveret mangelfulde varer, jf. punkt 6.3. e. Manglende overholdelse af dokumentations- eller underretningskravet i Rammeaftalens punkt 8. f. Såfremt Leverandøren mere end 5 gange sender mangelfulde fakturaer over en periode på 12 måneder, jf. punkt 9.3. g. Manglende overholdelse af kravet om opretholdelse af ansvarsforsikring i henhold til Rammeaftalens punkt 11. h. Såfremt Leverandøren ikke loyalt medvirker i statusmøder og/eller implementering af beslutninger truffet i enighed mellem Parterne under statusmøder, jf. punkt 10.2 og 10.3 i. Såfremt flere misligholdelser af Rammeaftalen, der hver for sig ikke udgør en væsentlig misligholdelse, samlet set er væsentlige for Kunden. j. Leverandørens konkurs, såfremt konkursboet ikke på baggrund af skriftlig henvendelse uden ugrundet ophold tilkendegiver, at boet indtræder i Rammeaftalen. k. Leverandørens rekonstruktion, åbning af forhandlinger om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt, der bringer Rammeaftalens rette opfyldelse i fare. l. Leverandørens ophør med den virksomhed, som Rammeaftalen vedrører, eller indtræden af andre omstændigheder, der bringer Rammeaftalens rette opfyldelse i alvorlig fare. Kunden kan alene hæve Rammeaftalen med virkning for fremtiden. Leverancer, der er bestilt men ikke leveret før ophævelsen, er således ikke omfattet af ophævelsen af Rammeaftalen Leverandørens ophævelse af den konkrete leverance Leverandøren er berettiget til at ophæve den konkrete Leverance, såfremt Kunden væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til den konkrete Leverance. Følgende forhold men ikke begrænset hertil - anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger Leverandøren til at ophæve den konkrete Leverance: Side 21 af 41

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren. 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage

Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren. 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage Rammeaftale vedrørende Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage mellem [Se Kundeforsiderne]

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER DATO XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-7 Parterne Nærværende rammeaftale

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT INDKØB, MONTERING OG INSTALLATION AF ENDOSKOPISKE VASKEMASKINER OG TØRRE- SKABE MELLEM REGION MIDTJYLLAND

UDKAST TIL KONTRAKT INDKØB, MONTERING OG INSTALLATION AF ENDOSKOPISKE VASKEMASKINER OG TØRRE- SKABE MELLEM REGION MIDTJYLLAND UDKAST TIL KONTRAKT OM INDKØB, MONTERING OG INSTALLATION AF ENDOSKOPISKE VASKEMASKINER OG TØRRE- SKABE MELLEM REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden) OG xx (herefter benævnt Leverandøren) Kunden og

Læs mere

Rammeaftale. i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling. mellem

Rammeaftale. i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling. mellem Rammeaftale i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt kommunen) og [Leverandør] [Adresse] [Postnr.,

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem Indkøbsfællesskab Nordsjælland Aftalebilag 6 Rammeaftale om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt Kommunen) og [Leverandør]

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet)

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet) K O N T R A K T mellem Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (i det følgende kaldet Miljøministeriet) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør]

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør] Side 1 af 11 Rammeaftale om brystproteser mellem Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] (Herefter benævnt Kunden) og [Leverandør] (Herefter benævnt Leverandøren) Kontraktid: [Anføres af Ordregiver]

Læs mere

Rammeaftale. om levering af Stomiprodukter. mellem. Stengade 59 3000 Helsingør CVR.nr. 64 50 20 18 (herefter benævnt Kommunen)

Rammeaftale. om levering af Stomiprodukter. mellem. Stengade 59 3000 Helsingør CVR.nr. 64 50 20 18 (herefter benævnt Kommunen) Helsingør Kommune Rammeaftale om levering af Stomiprodukter mellem Helsingør Kommune Stengade 59 3000 Helsingør CVR.nr. 64 50 20 18 (herefter benævnt Kommunen) og [Leverandør] [Adresse] [Postnr., by] [CVR.nr.]

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Delaftale 2 Udenlandske bøger. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg

Bilag 1 Rammeaftale. Delaftale 2 Udenlandske bøger. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Bilag 1 Rammeaftale Delaftale 2 Udenlandske bøger Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Rammeaftalegrundlag... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Rammeaftaleperiode... 4 5. Bestilling af

Læs mere

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009 Kontrakt om Oplysning om omstilling af energisystemet Mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og XX CVR Nr. XX (i det følgende kaldet Leverandøren) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Side 1/31 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.3 Beskrivelse af projektet... 4 1.3.1 Delaftaler...

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432. Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432. Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432 Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Udbyder...

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Tlf. 7248 1000 cv@ucsj.dk www.ucsj.dk/ RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere