Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale Vejsalt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.80 Vejsalt"

Transkript

1 Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.80

2 Rammeaftale mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden og Leverandøren herefter enkeltvis benævnt Part(en) og samlet benævnt Parterne.) Side 2 af 41

3 Bilagsfortegnelse Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Bilag A Kravspecifikation Bilag B Priser Bilag C Option for Københavns Kommune (dette bilag vil kun indgå i rammeaftalen som indgås med Københavns Kommune) Side 3 af 41

4 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner Forpligtende Rammeaftale Rammeaftalens omfang og forpligtelse Kundens forpligtelse til at aftage varer Leverandørens forpligtelse af Rammeaftalen Leveringsforpligtelse Vejledningsforpligtelse Leverancen Generelt Levering Leveringssted Leveringstid Pakning og transport Kundens undersøgelsespligt Analyse og kontrol af Underretningspligt Garantier Generel garanti Prisgaranti Levering af vejsalt Miljø og arbejdsmiljø Tredjemands rettigheder Garantiperiode Misligholdelse Generelt Leverandørens forsinkelse Leverandørens underretnings- og afværgepligt Bod ved forsinkelse Mangler Mangelsbegrebet Omlevering og forholdsmæssigt afslag Bod ved mangler Kundens reklamation over mangler Dækningskøb Ophævelse Kundens ophævelse af en konkrete Leverance Kundens ophævelse af Rammeaftalen Leverandørens ophævelse af den konkrete leverance Leverandørens ophævelse af Rammeaftalen Leverandørens organisation Leverandørens anvendelse af underleverandører Eventuel solidarisk hæftelse og fælles befuldmægtiget Dokumentations- og underretningspligt Priser og prisregulering Priser Prisregulering Fakturering Side 4 af 41

5 Ændring i krav til den elektroniske faktura Fremsendelse af mangelfuld faktura Betalingsbetingelser Samarbejde Leverandørstatistik og rapportering Samarbejdsmodel Drifts- og statusmøder Eskalering til KL ved kommunale Kunders manglende overholdelse af aftageforpligtelsen Erstatningspligt og ansvarsforsikring Force Majeure Fortrolighed Overdragelse Varighed og opsigelse Varighed Opsigelse ved underkendelse Uden virkning Bistand i forbindelse med ophør Fortolkning Tvister, lovvalg og værneting Selvstændig aftale Underskrifter Side 5 af 41

6 1. Definitioner Nedenstående definitioner anvendes i Rammeaftalen. Ved Aftalen forstås den mellem SKI og Leverandøren indgåede aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI i forbindelse med indgåelse af den forpligtende Rammeaftale. Ved Arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftendag og grundlovsdag. Ved Bestilling forstås Kundens direkte bestilling af varer/produkter/ydelser hos Leverandøren på grundlag af Rammeaftalen. Ved Dag forstås kalenderdag. Ved Kunde forstås den eller de Kunder, som har tilsluttet sig den forpligtende Rammeaftale, og som fremgår af bilag I til Aftalen. For så vidt angår kommuner, der har tilsluttet sig og som fremgår af bilag I, forstås der ved Kunde kommunen og alle underliggende kommunale institutioner, der ikke har et selvstændigt CVR nr. Kommunale institutioner med eget CVR. nr. er Kunder, såfremt den kommunale institution med eget CVR nr. selvstændigt har tilsluttet sig og fremgår af bilag I. Ved Leverance forstås Leverandørens konkrete levering af varer/produkter/ydelser i henhold til Kundens Bestilling. Ved Leverandøren forstås den af Rammeaftalen forpligtede Leverandør. Ved Part forstås Leverandøren eller Kunden. Ved Parterne forstås Leverandøren og Kunden. Ved Rammeaftalen forstås nærværende aftaledokument, som Parterne har underskrevet efter SKIs konkurrenceudsættelse heraf i EU-udbud ved udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S , med de til aftaledokumentet hørende bilag og eventuelle senere aftalte ændringer. Rammeaftalen er en del af en overordnet aftale indgået mellem SKI og Leverandøren ("Aftalen"). Rammeaftalen benævnes også som den forpligtende Rammeaftale. Ved Sommerperiode forstås perioden fra og med 1. maj til og med 30. september. Ved Sommerpris forstås den pris Kunden skal betale for levering af i løsvægt i Sommerperioden. Ved Tilslutningsaftale forstås den mellem SKI og Kunden indgåede aftale omkring Kundens Side 6 af 41

7 forpligtelse til at anvende nærværende Rammeaftale. Tilslutningsaftalen etablerer alene et aftaleforhold mellem SKI og den enkelte Kunde og er ikke en del af aftalegrundlaget mellem SKI og Leverandøren eller mellem den enkelte Kunde og Leverandøren. Ved Udbudstidspunktet forstås tidspunktet for fremsendelse af ovennævnte udbudsbekendtgørelse til offentliggørelse i Supplement til EU-Tidende, dvs. den 24. maj Ved Underbilag forstås et nummereret og/eller litreret bilag, der indgår i et i nærværende aftaledokument anført litreret bilag. Ved forstås [indsæt salttype] i løsvægt. Ved Vinterperiode forstås perioden fra og med 1. oktober til og med 30. april. Ved Vinterpris forstås den pris Kunden skal betale for levering af i løsvægt i Vinterperioden. I Rammeaftalen anvendes ordene vare og produkt som synonymer. Side 7 af 41

8 2. Forpligtende Rammeaftale SKI er en indkøbscentral, der konkurrenceudsætter og indgår rammeaftaler om en lang række varer af relevans for danske offentlige organisationer og institutioner. På baggrund af EU-udbud ved udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S , er der indgået en forpligtende Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. De forpligtende Rammeaftale er indgået under forudsætning af og efter, at SKI og Leverandøren har indgået Aftalen. Rammeaftalen er underordnet Aftalen og indgår som bilag til Aftalen. Forud for udbuddet er der indgået en Tilslutningsaftale mellem SKI og Kunden, hvori Kunden har forpligtet sig til at gøre brug af Rammeaftalen, jf. nærmer om omfanget af Kundens forpligtelse i punkt 3. Ved tilslutning til den forpligtende Rammeaftale har Kunden givet SKI fuldmagt til at indgå den forpligtende Rammeaftale på vegne af Kunden. Rammeaftalen regulerer alene forholdet mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftalen er ikke indbyrdes afhængig af de øvrige forpligtende Rammeaftaler, der er indgået under samme udbud. Kunden hæfter således alene for egne forhold. Side 8 af 41

9 3. Rammeaftalens omfang og forpligtelse Nærværende Rammeaftale omfatter levering af i løsvægt til glatførebekæmpelse i form af: [indsæt: Havsalt, Stensalt eller Vakuumsalt, jf. Kundens tilslutning]. Supplerende til [salttype] i løsvægt omfatter Rammeaftalen også levering af salt i sække. Leverandøren kan i Rammaftalens løbetid ikke substituere [salttype] med en anden type vejsalt. Salt i sække kan leveres i form af havsalt, stensalt eller vakuumsalt. Mindstekravene til produkterne er beskrevet i Rammeaftalens bilag A, Kravspecifikation Kundens forpligtelse til at aftage varer Kunden er forpligtet til at anvende Rammeaftalen, når Kunden har behov for at købe i Rammeaftalens løbetid. Såfremt Kunden på årsbasis har aftaget den af Kunden oplyste volumen tillagt 100 %, har Kunden dog ikke pligt til at anvende rammeaftalen yderligere til anskaffelse af, uanset at Kunden har behov for at købe. Oplysning om Kundens årlige volumen (forventede forbrug) af fremgår af bilag I (Kundeliste). Såfremt Kunden ikke har behov for at købe, er Kunden ikke forpligtet til at aftage i Rammeaftalens varighed, uanset Kundens oplyste estimat for det forventede årlige forbrug. Kunden er endvidere ikke forpligtet til at aftage salt i sække, uagtet at Kunden i Kundelisten (bilag I) har angivet en estimeret mængde for forbruget af salt i sække. Kunden kan således anskaffe salt i sække uden for rammeaftalen. Kundens aftageforpligtelse indtræder på tidspunktet for Rammeaftalens ikrafttrædelse, medmindre Kunden har angivet en anden (senere) ikrafttrædelsesdato. Oplysning om ikrafttrædelsestidspunkterne fremgår af Kundelisten, jf. bilag I. Leverandøren har ret til at forespørge Kunden, såfremt Leverandøren er i tvivl om Kundens anvendelse af Rammeaftalen er i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende punkt, jf. punkt Side 9 af 41

10 3.2. Leverandørens forpligtelse af Rammeaftalen Leveringsforpligtelse Leverandøren er efter nedenstående bestemmelser forpligtet til at levere og salt i sække i henhold til bestemmelserne i nærværende Rammeaftale samt tilhørende bilag. Leverandøren er forpligtet til at levere Kundens anslåede årlige volumen af, jf. bilag I (Kundeliste) tillagt 100 % i Vinterperioden. Leverandøren er tilsvarende i Vinterperioden forpligtet til at levere salt i sække i det omfang, som oplyst af Kunden i bilag I tillagt 100 %. Såfremt Leverandøren årligt har leveret den af Kunden oplyste volumen tillagt 100 %, har Leverandøren ret, men ikke pligt til at levere og salt i sække i et videre omfang. Leverandøren er herudover forpligtet til at kunne levere mindst 10 % af Kundens anslåede årlige volumen af tillagt 100 % inden for en uge i Vinterperioden. Ligeledes er Leverandøren forpligtet til at kunne levere mindst 10 % af Kundens anslåede årlige volumen af salt i sække tillagt 100 % inden for en uge i Vinterperioden. Minimumsmængden af og salt i sække der skal kunne leveres inden for en uge i Vinterperioden kan illustreres efter følgende matematiske model: (x %) x 0,1 = y x = Kundens årlige anslåede volumen y = Minimumsmængde som Leverandøren skal kunne levere inden for 1 uge i Vinterperioden. 2. og 4. afsnit gælder uanset om Kundens Bestilling er foretaget i Sommerperioden eller Vinterperioden. Der kan henvises til punkt 4.4 samt Kravspecifikationen (bilag A) for oplysning om leveringsfrister Vejledningsforpligtelse Når Leverandøren som led i sin forretning måtte tage kontakt til eller blive kontaktet af Kunden og dennes eventuelle rekvirenter/decentrale indkøbere, skal Leverandøren udvise loyale bestræbelser på at vejlede Kunden om dennes muligheder for at gøre brug af Rammeaftalen. Leverandøren må ikke opfordre eller anspore Kunden til at foretage indkøb i strid med gældende udbudsregler, eller til at anvende Rammeaftalen i strid med bestemmelserne i denne. Side 10 af 41

11 4. Leverancen 4.1. Generelt Anvendelse af Rammeaftalen sker ved direkte køb på Rammeaftalen i form af en konkret Bestilling fra Kunden til Leverandøren om levering af en konkret Leverance. Varer omfattet af Rammeaftalen skal leveres frit på det leveringssted- og tidspunkt, der er angivet i punkt 4.3. og 4.4. Kunderne kan i bilag I (Kundeliste) have angivet særlige vilkår for, hvorledes levering af og saltsække skal finde sted. Leverandøren skal levere de varer, der fremgår af Kundens Bestilling. Kunden kan dog for i løsvægt kun bestille et eller flere fuldt læsset vogntog. Kunden kan således ikke bestille en mængde, der indebærer, at vogntog ikke er fuldt læsset. For salt i sække kan Kunden tilsvarende kun bestille i hele paller. En palle består af 40 saltsække. Bestilling skal kunne foretages via Kundens eget elektroniske indkøbssystem, såfremt Bestilling modtages som hos Leverandøren. Bestillingen skal endvidere kunne fortages pr. mail eller via bestillingsskemaer udarbejdet af Kunden til brug for centrale og decentrale institutioners Bestilling. Kunden kan foretage bestilling alle ugens Dage. Leverandøren skal bekræfte Bestillinger pr. mail senest 24 timer efter modtagelse af den enkelte Bestilling. Leverandøren skal derudover oplyse et døgnbemandet telefonnummer, som Kunden kan anvende i Vinterperioden ved kritiske uregelmæssigheder i forbindelse med Leverancen. Al korrespondance mellem Kunden og Leverandøren skal foregå på dansk. Leverandørens produkter skal opfylde kravene i Aftalen og Rammeaftalen, herunder Kravspecifikationen (bilag A) og Tilbudslisten (bilag B), og i øvrigt være lovlige i Danmark på tidspunktet for deres levering til Kunden. Leverandøren skal overholde gældende vejregler. Kunden kan til enhver tid kræve, at Leverandøren fremlægger dokumentation for eller på anden måde redegør for, at produkterne opfylder de i Aftalen og Rammeaftalen omfattede krav og beskrivelser. Side 11 af 41

12 4.2. Levering Levering finder sted, når Leverancen fysisk er overgivet til Kunden på det i Bestillingen angivne leveringssted og -tidspunkt, jf. punkt 4.3 og 4.4, og når Kunden har kvitteret herfor. Risikoen for Leverancens hændelige forringelse eller undergang overgår til Kunden på tidspunktet for levering Leveringssted Varerne skal frit leveres på den eller de adresse(r) i Danmark, og på det eventuelt specifikt anviste sted på leveringsadressen, som er oplyst af Kunden i forbindelse med en Bestilling. Leverandøren skal ved levering overholde de særlige krav, som Kunden måtte have angivet i Kundelisten (bilag I), til køretøjer og aflæsning på leveringsstedet Leveringstid Leveringstidspunktet aftales mellem Parterne. Leverandøren skal kunne levere og salt i sække indenfor normal arbejdstid, således at det kan forventes, at leveringsadressen er bemandet til at modtage varen. Levering udenfor normal arbejdstid kan aftales særskilt mellem Parterne. Normal arbejdstid er: Mandag - torsdag kl Fredag kl Leverancer skal leveres inden for maksimalt 5 Dage fra tidspunktet for Kundens Bestilling, medmindre andet specifikt er aftalt mellem Kunden og Leverandøren. Ved hasteleverance skal Leverandøren kunne levere og salt i sække inden for 1 Dag. Fristerne i tredje afsnit forudsætter, at varerne er bestilt inden kl Såfremt varerne er bestilt på et senere tidspunkt, udskydes leveringstidspunktet med yderligere 1 Dag Pakning og transport Leverandøren er ansvarlig for, at alle Leverancer af produkter er forsvarligt og hensigtsmæssigt emballeret under hensyntagen til produktet art, beskaffenhed og transportmåde. Leverandøren er forpligtet til at sikre, at transporteres i lastbiler/-vogne, der overholder færdselslovens regler, herunder regler om belæsning og vægt. Side 12 af 41

13 Transporten skal være overdækket. I tilfælde af at transporten ikke er overdækket kan Kunden uden videre afvise at tage imod varerne. Ved transport af palle med salt i sække, skal pallen være emballeret således, at den er vandtæt. Lad/vogntog, hvori transporteres, skal være rengjort forinden der læsses på ladet/vogntoget. Enhver Leverance af produkter skal ledsages af en følgeseddel påført Kundens reference, EAN-nummer, leveringsstedets navn og adresse samt nøjagtig angivelse af Leverancens indhold, herunder omfanget af det leverede og kopi af vejesedler for Leverancen. Vejesedler skal som minimum indeholde oplysninger om max tilladt last og vægt af faktisk last. Vejesedler skal udfærdiges pr. Leverance. I forbindelse med levering skal Leverandøren endvidere sikre, at produktet bliver pakket, transporteret og håndteret i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen, herunder bl.a.: Bekendtgørelse nr. 612 af 25. juni 2008 om indretning af tekniske hjælpemidler Bekendtgørelse nr af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler Bekendtgørelse nr af 16. december 1992 om manuel håndtering Arbejdstilsynets vejledning D.3.1 af september 2005: Løft, træk og skub Arbejdstilsynets vejledning A.1.15 af november 2008: Arbejdspladsens indretning og inventar Det er endvidere et krav, at de køretøjer, der anvendes ved levering af, som minimum opfylder Euro norm Kundens undersøgelsespligt Kunden skal ved modtagelse af Leverancen påse, at det leverede er til stede i de bestilte mængder, og om der er andre uregelmæssigheder. Kunden er herved berettiget til at lægge mængdeangivelser påført følgesedler og vejsedler til grund. Såfremt Kunden konstaterer, at den leverede mængde er mindre end den bestilte mængde, skal Kunden skriftligt påtale dette over for Leverandøren. Dette kan i praksis f.eks. ske ved påtegning herom på kvitteringen for modtagelse af Leverancen. Kunden skal endvidere uden ugrundet ophold fremsende meddelelse herom til Leverandøren. Kunden kan ved levering udtage en prøve til analyse, jf. punkt Analysen foretages på uvildigt laboratorium, Vejdirektoratets laboratorium eller Teknologisk Institut. Såfremt analysen viser, at Rammeaftalens vilkår er opfyldt, betaler Kunden for analysen. Viser analysen at Rammeaftalens vilkår ikke er opfyldt, afholder Leverandøren alle omkostninger i relation til den foretaget analyse, og Kunden er berettiget til at kræve omlevering eller forholdsmæssigt afslag, jf. punkt Side 13 af 41

14 Analyse og kontrol af Kunden kan i umiddelbar forlængelse af en levering af udtage prøver med henblik på at få foretaget en analyse af et, jf. nedenstående bestemmelser. Prøveudtagning Prøver udtages i henhold til DS/EN 932. Hver prøve skal være på mindst 3 kg. Prøver udtages af et uvildigt laboratorium eller af Kunden. Såfremt Kunden selv udtager prøve, skal Leverandøren orienteres og have mulighed for at deltage i prøveudtagningen. Prøverne skal straks efter udtagelse af prøven pakkes i rene vanddamptætte plastikposer/- bøtter og registreres med nr. og tilførende oplysninger om udtagningsdato, -sted og -person, samt kontrolafsnittets samlede mængde. De udtagne prøver sammensættes til det krævede antal prøver, idet der skal være sporbarhed vedrørende, hvilken salthal der indgår i hvilken prøve. Analyse Analyser skal udføres i henhold til de i Kravspecifikationen anførte standarder. Analysen skal indeholde produktionsspecifikation, som indeholder såvel en kemisk analyse som en sigteanalyse og oplysninger om saltets art. Analyser skal indeholde oplysning om: Sigtekurve Vandindhold ved levering Indhold af antiklumpningsmiddel (art og mængde) Indhold og art af andre stoffer end NaCl, såvel vandopløselige som -uopløselige. Hvis der findes stoffer med uoplyst sammensætning, angives mængden, og der skal afgives erklæring om disse stoffers uskadelighed Underretningspligt Parterne er forpligtede til inden for rimelig tid at underrette hinanden, såfremt der opstår tvivl om, hvorledes levering i henhold til Rammeaftalen skal opfyldes. Såfremt Leverandøren får kendskab til forhold, der udgør en ikke uvæsentlig risiko i forhold til Leverandørens korrekte opfyldelse af Rammeaftalen, er Leverandøren forpligtet til uden ugrundet ophold at give Kunden meddelelse herom. Side 14 af 41

15 5. Garantier 5.1. Generel garanti Leverandøren indestår for, at Leverancen opfylder alle krav og beskrivelser i Rammeaftalen, bilag A (Kravspecifikation) og bilag B (Priser), samt lever op til god branchestandard Prisgaranti Leverandøren indestår for, at Leverandøren ikke i forbindelse med Kundens anvendelse af Rammeaftalen tilbyder priser, der er i strid med Rammeaftalens bestemmelser om priser og regulering heraf, jf. punkt Levering af vejsalt Leverandøren indestår for, at Leverandøren kan levere i form af [salttype] for den mængde, som Kunden har oplyst i bilag I tillagt 100 %. Leverandøren indestår endvidere for, at Leverandøren årligt kan levere den af Kunden oplyste volumen af og salt i sække, jf. bilag I, tillagt 100 % i Vinterperioden. Herudover indestår Leverandøren for, at Leverandøren kan levere mindst 10 % af Kundens anslåede årlige volumen af og salt i sække, jf. bilag I, tillagt 100 % inden for en uge i Vinterperioden Miljø og arbejdsmiljø Leverandøren indestår for, at alt hvad der bliver leveret under nærværende Rammeaftale opfylder de til en hver tid gældende miljø- og arbejdsmiljøregler på leveringstidspunktet. Leverandøren indestår ligeledes for, at alt hvad der bliver leveret under nærværende Rammeaftale lever op til de miljøkrav, der fremgår af Kravspecifikationen i bilag A. Ved sin underskrift på nærværende Rammeaftale erklærer Leverandøren samtidigt, at virksomheden ikke har påbud fra Arbejdstilsynet eller tilsvarende national myndighed, som kan have betydning for udførelsen af Rammeaftalen. Side 15 af 41

16 5.5. Tredjemands rettigheder Leverandøren indestår for, at Leverandøren under opfyldelse af Rammeaftalen ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder ejendomsret og immaterielle rettigheder. Rejser tredjemand krav mod Kunden med påstand om retskrænkelse, skal Kunden give Leverandøren skriftlig meddelelse herom. Leverandøren er herefter forpligtet til at bistå Kunden ved sagen. Leverandøren er endvidere forpligtet til at holde Kunden skadesløs for ethvert krav, herunder sagsomkostninger Garantiperiode Garantierne i punkt gælder tidsubegrænset. Side 16 af 41

17 6. Misligholdelse 6.1. Generelt Dansk rets almindelige regler finder anvendelse ved misligholdelse, med mindre andet følger af Rammeaftalen Leverandørens forsinkelse Såfremt Leverandøren ikke leverer Leverancen rettidigt, foreligger der forsinkelse, med mindre forsinkelsen skyldes forhold, som Leverandøren ikke bærer risikoen for. Dette gælder uanset, om det er hele Leverancen, der er forsinket eller blot en del heraf (delvis forsinkelse) Leverandørens underretnings- og afværgepligt Leverandøren skal straks skriftligt meddele Kunden, såfremt forsinkelse er indtrådt eller må påregnes, samt angive årsagen hertil og den forventede varighed. I meddelelsen skal Leverandøren endvidere angive, hvilke tiltag Leverandøren agter at iværksætte med henblik på at overvinde eller begrænse forsinkelsen. Leverandøren er ved forsinkelse forpligtet til at foretage effektive skridt til at overvinde forsinkelsen, eller hvis dette ikke er muligt at begrænse denne Bod ved forsinkelse I tilfælde af forsinkelse med Leverancen betaler Leverandøren en dagsbod. Boden udgør 2 % af det samlede vederlag for Leverancen pr. Dag. Boden for en forsinket Leverance kan dog ikke overstige 10 % af det samlede vederlag. Den ifaldne bod kan alene opkræves af Kunden, såfremt det samlede bodsbeløb for Leverancen er større end DKK 2.000,-. Bod forfalder til betaling ugevis bagud. Har Leverandøren ikke senest 6 måneder efter den aftalte leveringsdato modtaget skriftligt påkrav om betaling af bod, bortfalder retten til den påløbne bod. Side 17 af 41

18 6.3. Mangler Mangelsbegrebet Der foreligger en mangel ved Leverancen, hvis Leverandørens varer ikke opfylder de afgivne garantier i punkt , eller hvis Leverancen ikke i øvrigt lever op til, hvad Kunden med føje kan forvente, herunder i forhold til angivelser i Kravspecifikationen (bilag A), Tilbudslisten tilbud (bilag B), Leverandørens eventuelle produktdatablade, tekniske tegninger, markedsføringsmateriale eller lignende, eller hvis Leverancen ikke i øvrigt er i overensstemmelse med god skik i branchen Omlevering og forholdsmæssigt afslag Leverandøren er forpligtet til at omlevere en Leverance, som er behæftet med mangler, medmindre Kunden kræver forholdsmæssigt afslag. Omlevering skal gennemføres uden unødigt ophold Bod ved mangler Leverandøren skal for den mangelfulde Leverance betale en bod på DKK 100 pr. leveret ton. Bodsopgørelsen er uafhængig af, hvor stor en del af Leverancen, der er mangelfuld. Kunden kan kræve bod, uanset at Kunden benytter sig af andre misligholdelsesbeføjelser Kundens reklamation over mangler Hvis Kunden måtte konstatere en mangel, skal Kunden skriftligt meddele Leverandøren herom inden for rimelig tid, såfremt Kunden ønsker at påberåbe sig misligholdelsesbeføjelser i anledning af manglen Dækningskøb Kunden kan foretage dækningskøb, såfremt Kunden ophæver en konkret Leverance, jf. punkt Kunden kan ligeledes foretage dækningskøb, hvis SKI suspenderer Rammeaftalen, jf. punkt 6.2 i Aftalen mellem SKI og Leverandøren. Dækningskøb kan kun foretages for. Kunden kan ved dækningskøb ikke anskaffe en anden salttype, end den, som er omfattet af Rammeaftalen, medmindre den pågældende salttype ikke kan anskaffes hos nogen anden leverandør i Danmark. Side 18 af 41

19 Ved dækningskøbet kan Kunden kræve, at Leverandøren betaler de meromkostninger, som Kunden måtte have ved dækningskøbet. Meromkostningerne skal opgøres som forskellen mellem den fakturerede pris for den ved dækningskøbet anskaffede Leverance af, og den pris, som Leverandøren kunne have faktureret ved levering af til Kunden. Hvis Kunden er berettiget til at foretage dækningskøb for en anden salttype, er Leverandøren forpligtet til at afholde eventuelle udgifter til omstilling af Kundens saltspredere, såfremt dette er nødvendigt for, at Kunden kan anvende den af dækningskøbet omfattede vejsalt. Leverandøren er endvidere forpligtet til at afholde udgifterne til at genomstille Kundens saltspredere, således at Kunden efterfølgende kan anvende den af Rammeaftalen omfattede salttype. Beløbet forfalder til betaling ved Kundens skriftlige påkrav til Leverandøren bilagt dokumentation for fakturabeløbet. Hvis Kunden har anskaffet en anden type vejsalt, skal Kunden endvidere fremsende dokumentation for, at ingen anden leverandør i Danmark kunne levere den af Rammeaftalen omfattede. Har Leverandøren ikke senest 3 måneder efter, at Kunden har foretaget dækningskøb, modtaget skriftligt påkrav om betaling af meromkostningerne i forbindelse med dækningskøbet, bortfalder Kundens ret til få dækket disse omkostninger. Kunden har ret til at modregne meromkostningerne til dækningskøbet i sine fremtidige betalinger til Leverandøren, forudsat at Kunden har angivet dette i påkravet til Leverandøren. Betaling af dækningskøb fritager ikke Leverandøren eller Kunden for deres forpligtelser i henhold til Rammeaftalen. Parterne er således forsat forpligtet af Rammeaftalen for fremtidige Leverancer. Betaling af dækningskøb medfører ikke, at Kunden er afskåret fra at anvende andre misligholdelsesbeføjelser, medmindre andet er anført under punkt Ophævelse Kunden eller Leverandøren kan helt eller delvist uden varsel hæve en konkrete Leverance, såfremt den anden Part væsentlig har misligholdt den konkrete Leverance, jf. punkt og Kunden eller Leverandøren kan endvidere uden varsel ophæve Rammeaftalen, såfremt en Part væsentlig misligholder Rammeaftalen, jf. punkt og Rammeaftalen kan alene ophæves med virkning for fremtiden. Allerede bestilte og leverede Leverancer er således ikke omfattet af ophævelsen af Rammeaftalen. Ophævelse af en konkret Leverance eller Rammeaftalen skal ske skriftligt. Side 19 af 41

20 Kundens ophævelse af en konkrete Leverance Kunden kan ophæve en konkrete Leverance, såfremt Leverandøren væsentligt misligholder denne. Følgende forhold men ikke begrænset hertil - anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger Kunden til at ophæve en konkrete Leverance: a. Såfremt Leverandøren er i forsinkelse med levering samt ifaldet maksimal bod jf. pkt.6.2. og b. Såfremt Leverandøren ikke kan foretage omlevering inden for 3 Dage efter modtagelse af Kundens meddelelse herom, jf. punkt og c. Såfremt Leverancen ikke opfylder garantierne i punkt , og Leverandøren ikke senest 30 Dage efter skriftligt påkrav fra Kunden har afhjulpet dette. d. Såfremt flere misligholdelser, der hver for sig ikke udgør en væsentlig misligholdelse, samlet set er væsentlige for Kunden. e. Leverandørens konkurs, såfremt konkursboet ikke på baggrund af skriftlig henvendelse fra Kunden uden ugrundet ophold tilkendegiver, at boet indtræder i den konkrete Leverance. f. Såfremt Leverandøren tages under rekonstruktionsbehandling. g. Leverandørens åbning af forhandlinger om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt, der bringer Leverancens rette opfyldelse i fare. h. Leverandørens ophør med den virksomhed, som Rammeaftalen vedrører, eller indtræden af andre omstændigheder, der bringer Leverancens rette opfyldelse i alvorlig fare. Kunden skal tilbagelevere de varer, der er omfattet af ophævelsen, i den stand, hvori de findes hos Kunden, og det påhviler Leverandøren at hente disse uden omkostninger for Kunden Ved ophævelse skal Leverandøren straks tilbagebetale vederlaget for de varer, som er omfattet af ophævelsen, uden fradrag. Kunden er berettiget til at udøve tilbageholdsret i de af ophævelsen omfattede varer, indtil tilbagebetaling er sket Kundens ophævelse af Rammeaftalen Følgende forhold men ikke begrænset hertil - anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger Kunden til at ophæve Rammeaftalen med virkning for fremtiden: a. Såfremt Leverandøren inden for 12 måneder har kørt med overlæs 5 gange i forbindelse med levering af /salt i sække, jf. punkt 4.5. Side 20 af 41

21 b. Såfremt en eller flere garantier i punkt svigter, og Leverandøren ikke senest 30 Dage efter skriftligt påkrav fra Kunden har afhjulpet dette. c. Såfremt Leverandøren har været i forsinkelse med 3 konkrete Leverancer indenfor en 3 måneders periode regnet fra den første forsinkelse, jf. punkt 6.2. d. Såfremt der i forbindelse med 3 Leverancer inden for en 3 måneders periode er leveret mangelfulde varer, jf. punkt 6.3. e. Manglende overholdelse af dokumentations- eller underretningskravet i Rammeaftalens punkt 8. f. Såfremt Leverandøren mere end 5 gange sender mangelfulde fakturaer over en periode på 12 måneder, jf. punkt 9.3. g. Manglende overholdelse af kravet om opretholdelse af ansvarsforsikring i henhold til Rammeaftalens punkt 11. h. Såfremt Leverandøren ikke loyalt medvirker i statusmøder og/eller implementering af beslutninger truffet i enighed mellem Parterne under statusmøder, jf. punkt 10.2 og 10.3 i. Såfremt flere misligholdelser af Rammeaftalen, der hver for sig ikke udgør en væsentlig misligholdelse, samlet set er væsentlige for Kunden. j. Leverandørens konkurs, såfremt konkursboet ikke på baggrund af skriftlig henvendelse uden ugrundet ophold tilkendegiver, at boet indtræder i Rammeaftalen. k. Leverandørens rekonstruktion, åbning af forhandlinger om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt, der bringer Rammeaftalens rette opfyldelse i fare. l. Leverandørens ophør med den virksomhed, som Rammeaftalen vedrører, eller indtræden af andre omstændigheder, der bringer Rammeaftalens rette opfyldelse i alvorlig fare. Kunden kan alene hæve Rammeaftalen med virkning for fremtiden. Leverancer, der er bestilt men ikke leveret før ophævelsen, er således ikke omfattet af ophævelsen af Rammeaftalen Leverandørens ophævelse af den konkrete leverance Leverandøren er berettiget til at ophæve den konkrete Leverance, såfremt Kunden væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til den konkrete Leverance. Følgende forhold men ikke begrænset hertil - anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger Leverandøren til at ophæve den konkrete Leverance: Side 21 af 41

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale Vejsalt - Om håndtering af mangler ved en leverance

Vejledning til Rammeaftale Vejsalt - Om håndtering af mangler ved en leverance Vejsalt - Om håndtering af mangler ved en leverance - Om håndtering af mangler ved en leverance Side 1 Indhold Undersøgelsespligt... 3 Hvornår foreligger der en mangel?... 3 Hvad skal du gøre hvis du som

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi af typen kommunikationsrobotter

Levering af velfærdsteknologi af typen kommunikationsrobotter Kontrakt Levering af velfærdsteknologi af typen kommunikationsrobotter SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale Vejsalt

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale Vejsalt Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.80 Vejsalt Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen Islands Brygge 55 København

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Rammeaftale. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Rammeaftale. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Rammeaftale Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Rammeaftale 09.01 mellem Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S CVR-nr. 17 47 24 37 Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 DK-2300

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren)

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren) Kontrakt for følgende fastmængde udbudsgruppe udbud 2009 1.28.a KONTRAKT (EU) mellem AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) og......... CVR-nr.... (herefter leverandøren) om levering

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren. 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage

Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren. 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage Rammeaftale vedrørende Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage mellem [Se Kundeforsiderne]

Læs mere

Rammeaftale 02.02 Computere. Rammeaftale 02.02 Computere

Rammeaftale 02.02 Computere. Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 2300 København S. (herefter benævnt

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Rammeaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. CVR-nr.: (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [CVR-nr.

Rammeaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. CVR-nr.: (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [CVR-nr. Rammeaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V CVR-nr.: 20814616 (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [CVR-nr.] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Bistand til planlægning

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K www.biofos.dk CVR nr. 25 60 19 20 AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN] AFTALE OM LEVERING,

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr.

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP/jwi Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Kontrakt om Levering af jobannoncer

Læs mere

Rammekontrakt. Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. mellem

Rammekontrakt. Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. mellem Rammekontrakt om Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (i det følgende benævnt "Kunden") og [leverandør] [adresse] [postnummer/by]

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT December 2016

UDKAST TIL KONTRAKT December 2016 UDKAST TIL KONTRAKT December 2016 Vedrørende indkøb af mikroovn til oplukning/destruktion af forskellige prøvetyper til mineralanalyser mellem Aarhus Universitet Institut for Hysdyrvidenskab Blichers Allé

Læs mere

Leveringaftale mellem Kunden og Leverandøren efter gennemført miniudbud. Rammeaftale Computere Miniudbud

Leveringaftale mellem Kunden og Leverandøren efter gennemført miniudbud. Rammeaftale Computere Miniudbud Leveringaftale mellem Kunden og Leverandøren efter gennemført miniudbud Rammeaftale 50.42 Computere Miniudbud Leveringaftale indgået iht. Rammeaftale 50.42 Computere - Miniudbud mellem [ ] [ ] [ ] (herefter

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Kontrakt. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Danmarks Biavlerforening Fulbyvej 15, 4180 Sorø CVR-nr. 60 99 73 14 (herefter benævnt Leverandøren) 28.

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.32 Kontormøbler - Vest

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.32 Kontormøbler - Vest Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.32 Kontormøbler - Vest Bilagsfortegnelse bilag A bilag B : Kravspecifikation Kontormøbler : Leverandørens tilbud jf. Tilbudsliste Side 2 af 40 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland Rammeaftale Mellem Følgende regioner: Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark.. Region Nordjylland. Region Midtjylland (herefter samlet "Regionerne" og hver for sig "den enkelte region") og

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktens grundlag... 3 3 Kontraktens omfang... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Kontakt mellem parterne... 4

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Udbud af Kommunikationsindsats for Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP) kontrakt. mellem. NaturErhvervstyrelsen.

Udbud af Kommunikationsindsats for Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP) kontrakt. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Udbud af Kommunikationsindsats for Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP) kontrakt mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr]

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE)

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE) Mellem Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V CVR nr. 34072191 (SLKE) og "Indsæt Arrangørens navn og adresse" (Arrangøren) er dags dato indgået følgende Aftale

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

Kontrakt. Administration af selvforsikringsordning Delaftale 1. mellem

Kontrakt. Administration af selvforsikringsordning Delaftale 1. mellem Kontrakt om Administration af selvforsikringsordning Delaftale 1 mellem Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K (Herefter Udenrigsministeriet) og [ ] (Herefter Leverandøren) Indhold 1

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Sagsnummer: 1-32-76-4-14-1 - Indkøb & Medicoteknik Rettelser

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Rammeaftale Delaftale 2 Køb af arbejdsbiler

Rammeaftale Delaftale 2 Køb af arbejdsbiler Delaftale 2 Køb af arbejdsbiler Rammeaftale 07100012 Biler (Delaftale 2 Køb af arbejdsbiler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Islands Brygge 55 2300 København S (herefter benævnt SKI) og

Læs mere

KONTRAKT (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni Vedrørende køb af flydende Helium i tanke.

KONTRAKT (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni Vedrørende køb af flydende Helium i tanke. KONTRAKT (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2013 Vedrørende køb af flydende Helium i tanke mellem Aarhus Universitet inano Gustav Wiedsvej 14 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

Vejledning - Forpligtende indkøbsaftaler Kontorartikler, papir i ark og skoleartikler

Vejledning - Forpligtende indkøbsaftaler Kontorartikler, papir i ark og skoleartikler www.ski.dk/publikationer Vejledning - Forpligtende indkøbsaftaler 50.55 Kontorartikler, papir i ark og skoleartikler Indholdsfortegnelse 1 Indledning Denne vejledning har til formål på en let og overskuelig

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 Omhandlende udvikling og implementering af softwareløsning med tilhørende algoritme til individuel ædetids-monitorering

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

RAMMEAFTALE OM KONGRESRÅDGIVNING TIL ITS WORLD CONGRESS 2018

RAMMEAFTALE OM KONGRESRÅDGIVNING TIL ITS WORLD CONGRESS 2018 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KONGRESRÅDGIVNING TIL ITS WORLD CONGRESS 2018 DATO: [DATO] Sags nr.: [sagsnummer] Dokument nr.: [dokumentnummer] 1. Parterne Københavns Kommune

Læs mere

Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016

Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016 Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere