Her kan du læse om. CHF, LHL og LFN redigeret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Her kan du læse om. CHF, LHL og LFN redigeret 10-6-2008 1"

Transkript

1 Her kan du læse om Etablering af klasserumskultur... 2 Hvad kan klasserumskultur omhandle?... 2 Redskaber til etablering af klasserumskultur kommentarer fra elever som en lærer absolut ikke gider høre!... 4 Klasseteamfunktioner på OTG i 1.g Følgende arbejdsopgaver påhviler teamet Modtagelse af 1.g.-eleverne den første skoledag Forberedelse af - og deltagelse i introtur Arbejde med klasserumskulturen i klassen Ugentlig kontrol af forsømmelse og manglende afleveringer Afholdelse af mindst 1 individuel elevsamtale i løbet af hvert semester Undervejs i skoleåret skal teamet være i dialog med klassens lærere om elevernes trivsel / vantrivsel Planlægning og deltagelse i de to forældremøder, der afholdes i 1.g den 11. september 2008 og den 31. marts Forsøge at koordinere større skriftlige arbejder Aflevering af elever... 6 A. Procedure ved vantrivsel... 6 B: Procedure ved forsømmelse og manglende afleveringer... 6 C. Første forældremøde... 7 D: Andet forældremøde... 7 E. Overleveringsforretning... 7 OBS!... 8 Klasseteamfunktioner på OTG i 2. og 3. g Følgende arbejdsopgaver påhviler teamet Ugentlig kontrol af forsømmelser og manglende afleveringer Videreudvikling af klassserumskulturen Have fokus på den enkelte elevs udvikling fagligt og personligt Elevsamtaler Koordinering af SO Planlægning og afvikling af studietur i 3. semester... 9 A: Procedure ved forsømmelser og manglende afleveringer Vejledning til planlægning af studieturen (Udarbejdet af BBJ og SPM) Elevsamtaler på OTG Klageprocedure for elever Tjek liste Har vi husket alt? Indledning: Udgangspunktet for klasserumskultur og teamarbejde er, at det skal være udviklende, vedkommende, forpligtende, lærende og sjovt at være elev og medarbejder på OTG. Formålet med klasserumskulturen er at opnå et behageligt miljø i klassen, som både elever og lærere trives i, således at alle kanaler er åbne for læring i et positivt miljø. Formålet med klasseteamarbejdet er dels at følge eleverne tæt og dels at lave nogle fælles rammer for klassens elever, således at klassen fungerer optimalt såvel fagligt som socialt og samarbejdsmæssigt. Fokus på klassen kan bruges til at etablere et pædagogisk og personligt udviklende lærersamarbejde samt et godt læringsmiljø for vores elever. CHF, LHL og LFN redigeret

2 Etablering af klasserumskultur Eleverne gøres hurtigt bekendt med først og fremmest Ordens- og studiereglement for OTG, som den enkelte klasses lærere kan vælge at specificere yderligere, men også Regler for anvendelse af computere og edb-lokaler på OTG og Plagiat flid, fedt eller snyd? Hvad du må og ikke må, når du skriver opgaver på HTX (findes alle på login ). Folderen om Plagiat får alle 1.g ere udleveret i papirform og kvitterer for modtagelse. Lærerne reagerer øjeblikkelig på overtrædelse af regler eller anden utilstedelig opførsel og kan, hvis det skønnes nødvendigt, sende eleverne til samtale på kontoret. Ved overtrædelse informeres samtlige klassens lærere, derudover skrives overtrædelsen ind i team-dagbogen, som findes i portfolioen. Hvad kan klasserumskultur omhandle? Ud over ovenstående faste elementer er der nedenstående punkter, som klassen skal informeres om og kende skolens holdning til. Forsømmelser. Når elever forsømmer, mister de kontakt med stoffet; eleverne oplever "flimmer", fordi de ikke ser sammenhænge og mangler forudsætninger. Mange elever mister selvtillid. Desuden svigter de deres klassekammerater, fordi klassens tempo sænkes. Det gælder også i de længerevarende gruppearbejder. Generelt set giver mange forsømmelser dårlige vibrationer i klassen. Alle lærere gør kravene klare og tydelige for eleverne. Komme for sent. Hvis elever kommer for sent, viser det ofte mangel på respekt. Man skal bare komme til tiden. Vi kommer selv til tiden både i forbindelse med timens start og frikvarterer, og vi reagerer på elever, der kommer for sent. Forberedelse. Vi tydeliggør over for eleverne, at de skal forberede sig til timerne også selvom de ikke har været til stede i forrige time, de forventes selv at kende lektien og have skaffet det nødvendige materiale. Hvis en elev alligevel ikke har forberedt sig, skal hun/han meddele lærerne det ved starten af timen. I visse tilfælde kan vi bede de elever, der ikke har forberedt sig, om at læse lektien uden for klassen og komme tilbage, når de er færdige. Lærerne fortæller i god tid eleverne, hvilken lektie de skal forberede til næste gang, hvad formålet er med lektien, og hvilken rolle den indtager i relation til det samlede forløb. Aflevering af skriftlige opgaver. Hvis en elev ikke afleverer en opgave til tiden, meddeler eleven læreren dette før afleveringstidspunktet og aftaler samtidigt et nyt afleveringstidspunkt. Dette krav tydeliggøres over for eleverne, og lærerne anvender samme praksis. Adfærd i klassen. Vi skal stille krav til eleverne om at række hånden op, før de siger noget at lytte til kammerater, når de taler at der skal være arbejdsro i timerne at der ikke må foregå mobning, som der findes mange forskellige former af CHF, LHL og LFN redigeret

3 at eleverne forstår at skelne mellem forskellige arbejdsformer og ved, hvad der kræves af dem i forskellige situationer (f.eks. gennemgang, klassediskussioner). at lokalerne efterlades ryddelige med stolene sat op under bordene Disse krav tydeliggøres af alle lærere regelmæssigt, således at de betragtes som norm. Hvis der sker brud på en norm, markeres det kraftigt og prompte af alle lærere. Hvis der viser sig at være et problem, kan lærerteamet optræde samlet for klassen. Alle lærere tydeliggør fra timens start, hvad formålet med timen er og evt., hvorfor man har valgt den pågældende arbejdsform. Redskaber til etablering af klasserumskultur. For at en sådan skal kunne lykkes, er det en ubetinget forudsætning, at alle klassens lærere bakker op om og praktiserer den vedtagne etableringsstrategi. Klassens studievejleder indgår i tæt samarbejde med klasseteamet. Teamet og studievejlederen bearbejder i fællesskab den elektroniske forventningsafklaringstest, som eleverne laver i løbet af de første 2 uger af skoleåret (kode udleveres til eleverne?). Testen kan danne udgangspunkt for den første individuelle elevsamtale, som bl.a. skal bruges til at afstemme elevernes forventninger til uddannelsen med den reelle OTG-virkelighed. Hvis en elev udviser uhensigtsmæssig adfærd som forsømmelser, manglede studieaktivitet, forstyrrende adfærd eller andet, forsøger teamlærerne og studievejlederen gennem samtaler med eleven at afdække årsagen til adfærden og i samarbejde med klassens øvrige lærere at hjælpe eleven af med sine unoder. F. eks: Gentagende manglende aflevering af skriftlige opgaver: Eleven skriver dem færdige på skolen efter skoletid ( Den sorte Gryde ). Misbrug af bærbar pc: Eleven får forbud mod at bruge den i timerne i 14 dage. Udokumenteret fravær: Eleven og hendes/hans forældre gøres skriftligt opmærksomme på, at fraværet skal ophøre. Faglig uformåenhed: Eleven pålægges at søge lektiehjælp i lektiecafeen. Når teamet og studievejlederen skønner, at en elev skal have en officiel påtale, aftaler de med pæd. leder LHL, hvad der skal siges og skrives til eleven. Team og studievejleder følger op på, at eleven overholder de påbud, som følger med påtalen. Team, studievejleder og øvrige lærere bruger meddelelsesfeltet under den enkelte elev i login under Skemaer og elevfravær: Elevfravær for klasserne som informationskilde om eleven. CHF, LHL og LFN redigeret

4 32 kommentarer fra elever som en lærer absolut ikke gider høre! 1. Skal vi lave noget vigtigt i dag? 2. Gør det noget, hvis jeg ikke kommer i morgen? Jeg er blevet bedt om at tage en ekstra vagt på arbejdet. 3 Jeg var der ikke sidste gang. Skete der noget særligt? 4 Jeg var der ikke sidste gang, så jeg vidste ikke, hvad vi skulle læse. 5 Gør det noget, hvis jeg tager på ferie med min familie i næste uge? 6 Jeg var der ikke sidste gang. Kan du ikke lige give mig de papirer du delte ud? 7 Jeg forstår ikke, hvorfor jeg fik så dårlig en karakter. Jeg kan godt lide faget, og jeg troede, at du kunne lide mig. 8 Jeg nåede ikke at lave lektier, for der var så meget andet, jeg skulle nå. 9 Jeg kunne ikke læse lektier, for min bog er blevet væk. 10 Jeg nåede ikke at lave lektier, for jeg havde det så dårligt (efter at have festet hele weekenden). 11. Jeg kan simpelthen ikke forstå det her (efter at have læst det én gang). 12. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg fik så dårlig en karakter. Jeg forsømmer jo slet ikke. 13. Må jeg gå tidligt, for jeg skal møde på arbejde lidt før. 14. Jeg kan ikke komme til timen i dag, for jeg har en stor aflevering i et andet fag. 15. Jeg har prøvet at få fat på dig hele ugen, men du er aldrig på skolen. 16. Jeg kan ikke nå at lave stil til på fredag, for jeg skal til min søsters fødselsdag. 17. Hvis jeg havde haft mere tid, så ville opgaven være blevet meget bedre. 18. Trækker det ned, hvis jeg laver stavefejl i dansk stil? 19. En uge før projektarbejdet skal være færdigt: Jeg kan ikke finde noget baggrundsmateriale for det her på Nettet. Kan jeg ikke skifte emne? 20. Kan du ikke fortælle mig, hvad jeg skal skrive om i det her projekt? 21. Jeg kan ikke fremlægge gruppens arbejde, for Peter er her ikke, og han har alle noterne. 22. Jeg troede ikke, at jeg skulle læse alle indlæg fra gruppearbejdet, for Pia sagde, at hun ville skrive det sammen og præsentere det. 23 Hvor mange bøger skal jeg bruge for at skrive den opgave? 24 Skal man virkelig lave fodnoter og bibliografi? 25 Jeg vidste ikke, vi skulle have prøve i dag. Jeg var her ikke, da du sagde det, så skal jeg virkelig lave den prøve? 26. Jeg har ikke tid til at gå på biblioteket. Kan jeg ikke låne dine papirer? 27. Hvor mange sider skal stilen være på? Hvad hvis jeg ikke kan få den til at blive så lang? 28. Jeg har lavet opgaven, men jeg har glemt den derhjemme. 29. Jeg troede, jeg skulle møde klokken 10, så derfor var jeg ikke til din time. 30. Hvorfor skulle jeg læse alt det, når du ikke stillede spørgsmål i det til prøven? 31. Jeg er nødt til at gå. Min mobil ringer...(mens læreren er i gang med at vejlede til en stor opgave). 32. Gud, var det virkelig i dag, vi skulle aflevere den stil? CHF, LHL og LFN redigeret

5 Klasseteamfunktioner på OTG i 1.g Udgangspunktet for teamarbejdet i 1.g er at hjælpe eleverne til at opbygge et godt miljø for læring i klassen. Dette betyder, at der opstilles nogle regler i klassen, som understøtter en god klasserumskultur. Lærerteamets opgave er også at hjælpe eleverne i overgangen fra folkeskoleelev til gymnasieelev. For mange elever klarer ikke dette kulturchok og holder op. Klasseteamet består af 3 personer. Følgende arbejdsopgaver påhviler teamet 1. Modtagelse af 1.g.-eleverne den første skoledag - Inden eleverne ankommer til skolen har teamet udarbejdet en plan for, hvordan denne modtagelse skal være, og hvilke informationer, som eleverne skal modtage den første dag, og hvordan øvrige informationer skal formidles til eleverne. Modtagelsen sker i samarbejde med klassens to tutorer. 2. Forberedelse af - og deltagelse i introtur - Den overordnede planlægning af introturen har introgruppen sørget for. Teamet skal sørge for en detaljeret planlægning af, hvordan forløbet på Tangeværket skal være. Denne planlægning sker i samarbejde med klassens tutorer. 3. Arbejde med klasserumskulturen i klassen - I forbindelse med dette anbefales det, at teamet inden eleverne ankommer, diskuterer nogle fælles spilleregler for klassen og aftaler dem med klassen øvrige lærere Inspiration til disse spilleregler kan fås ovenfor under Etablering af klasserumskultur. 4. Ugentlig kontrol af forsømmelse og manglende afleveringer - Informationer om dette er let tilgængelige under login : skemaer og elevfravær og i klassens portfolio. For mere information se nedenfor under punkt B. 5. Afholdelse af mindst 1 individuel elevsamtale i løbet af hvert semester - Denne samtale kan tage udgangspunkt i forventningsafklaringsskemaet, som kan findes i klassens teammappe.?? Derudover kan samtalen selvfølgelig tage udgangspunkt i nogle observationer, der er lavet på den enkelte elev. Formålet samt forslag til samtaleark se portfolioen under teammappe.? CHF, LHL og LFN redigeret

6 6. Undervejs i skoleåret skal teamet være i dialog med klassens lærere om elevernes trivsel / vantrivsel - Til dette er der en mulighed i portfolioen, der hedder Teamdagbog. Teamet kan med fordel benytte dette redskab, men det er ikke meningen, at det skal erstatte den personlige dialog mellem teamlærerne. Se nedenfor under punktet A (husk at tjekke, hvad der ligger i team-mappe, læg elevsamtaler 1.e ind) 7. Planlægning og deltagelse i de to forældremøder, der afholdes i 1.g den 11. september 2008 og den 31. marts For indholdet af dette møde læs punktet C 1. forældremøde og punkt D 2. forældremøde 8. Forsøge at koordiner større skriftlige arbejder - Der er en funktion i portfolioen, hvor man kan se fremtidige afleveringer. Dette værktøj fungerer selvfølgelig kun, hvis alle klassens lærere benytter portfolioen til registrering af opgaver 9. Aflevering af elever - Hvis elever flytter klasse skal modtagerteamet tage kontakt med afleveringsteamet for at få relevante informationer. Se punkt D nedenfor A. Procedure ved vantrivsel Så snart en lærer observerer, at en elev viser tegn på at fungere uhensigtsmæssigt, tager læreren kontakt til teamet, der sammen med studievejlederen hurtigt får afklaret, hvorfor eleven fungere uhensigtsmæssigt, og får hjulpet eleven med en plan for, hvordan der kan rettes op herpå. Teamet og studievejlederen følger op på eleven. B: Procedure ved forsømmelse og manglende afleveringer Som udgangspunkt må eleverne kun forsømme i forbindelse med sygdom, der skal dokumenteres i form af fraværsseddel. Denne skal være underskrevet af en forælder, hvis eleven er under 18. Teamet holder øje med følgende: - eleven nærmer sig forsømmelse på 5 %? i et eller flere fag - eleven mangler at aflevere op til 3 opgaver - eleven skiller sig ud mht. forsømmelse og manglende afleveringer i forhold til de øvrige klassekammerater (skøn fra teamet side) og reagerer, hvis en elev gør sig bemærket på et eller flere af ovenstående punkter. Teamet afholder en samtale med eleven for at afdække årsagen og aftale med eleven, at forsømmelsen ophører og/eller give eleven den hjælp, der skal til for, at de manglende opgaver kan løses. CHF, LHL og LFN redigeret

7 Hvis der ikke er nogen forbedring, så er første skridt, at eleven hjælpes til en samtale med studievejleder. Teamet følger op på eleven, og sker der stadig ingen forbedringer, så gøres den pædagogiske ledelse (LHL) opmærksom på problemet, og eleven gøres skriftligt opmærksom på betingelserne for, at hun/han fortsat kan følge uddannelsen. Teamet følger sammen med studievejleder løbende op på de aftaler, der indgås med eleven. Overholdes aftaler ikke, reagerer teamet/studievejleder med det samme. C. Første forældremøde Formålet med mødet er et uformelt kom og se girafferne, og en etablering af en samarbejdskontakt med forældrene. Teamlærerne præsenterer sig og deres henholdsvise fag og fortæller om teamfunktionen, regler for klasserumskultur, forventninger og krav til eleverne, og hvad skolen kan tilbyde eleverne: læsescreening og læsekursus, lektiecafé, ekstra lektiehjælp, hultimerne onsdag fra Der oplyses om kommende møder og deadlines: Karakterseddel den 10. november (kun engelsk, dansk og matematik), forældrekonsultation fra den november, endeligt valg af studieretning den 1. december, SO1-prøve uge 51. Studieturen nævnes, også, at det er en god ide at begynde opsparing. Der vil være forfriskninger undervejs (øl/sodavand). Det er en god ide at invitere klassens tutorer til at komme og fortælle om, hvordan de oplever, det er at gå på skolen. Klassens studievejleder præsenterer sig og fortæller, hvad hun/han kan bruges til. Eleverne kan i samarbejde med tutorerne vise forældrene rundt på skolen. D: Andet forældremøde Ved dette forældremøde skal der informeres om følgende: - Studieretningen, her kan der eventuelt være 2.g.-elever, der fortæller (tutorerne igen). - Hvordan teamet følger op på klassen i forbindelse med klasserumskultur, fravær, manglende opgaver (nævn ingen tal). - Studietur, hvor kan man eventuelt tage hen, og hvad kommer turen ca. til at koste. - SO2 hvad er det for noget, og hvordan afsluttes det? - Terminsprøver og årsprøver (altid en mundtlig årsprøve, inden den første eksamen). E. Overleveringsforretning Efter første semester kan der komme nye elever til klassen, eller det kan være nødvendigt at udskifte nogle af teamlærerne. I begge tilfælde er det vigtigt, at teamet formidler erfaringer samt deres fokuspunkter for klassen videre til de nye teamlærere. CHF, LHL og LFN redigeret

8 OBS! Ved PR-mødet den 14/5-08 blev det foreslået, at alle team har mulighed for selv at fordele arbejdet mellem sig og dermed timeforbruget. Timenormen er ifølge arbejdstidsaftalen 20 t + 0,4 t x antal elever i klassen, til hvert teammedlem. De team, der vælger at organisere sig på anden end ordinær vis, afleverer senest den 29. august? en oversigt over arbejds- og timefordelingen til CHF. Kommentar [c1]: obs CHF, LHL og LFN redigeret

9 Klasseteamfunktioner på OTG i 2. og 3. g Klasseteamet består af 2 personer. Følgende arbejdsopgaver påhviler teamet 1. Ugentlig kontrol af forsømmelse og manglende afleveringer - Informationer om forsømmelser og manglende skriftlige opgaver er tilgængelige under login: skemaer og elevfravær og i klassens portfolio. For mere information se nedenfor under punkt A. 2. Videreudvikling af klasserumskulturen - I løbet af det første år har 1.g-teamet udarbejdet nogle spilleregler for klassen. Disse regler skal der følges op på, og de formidles videre til eventuelt nye elever og lærere, således at der fortsat er et fælles fodslag i klassen. For inspiration se under Etablering af klasserumskultur side Have fokus på den enkelte elevs udvikling fagligt og personligt - I løbet af 1.g har teamlærerne løbende holdt hinanden orienteret om eleverne. Dette arbejde skal fortsætte og kan fortsat støttes op af portfolioens Team-dagbog. Løbende skal teamet også have fokus på elevernes karakterniveau. Teamet får udskrift af klassens karakterblad. 4. Elevsamtaler - Den fortsatte fokus på eleverne skal følges op af mindst en elevsamtale hvert semester. For yderligere information samt inspiration se nedenfor Elevsamtaler på OTG (side 13) samt portfolioens teammappe Kommentar [c2]: obs 5. Koordinering af SO2 - Teamet er tovholder/koordinator for SO2 På semesterstartsmødet den 7. august planlægger teamet, sammen med klassens øvrige SO2-involverede lærere, SO2- forløbet for 2. og 3.g. Det er nødvendigt, at der tidligt i 2.g laves en struktur for SO2. Der skal udarbejdes en plan således, at samtlige læringsmål dækkes, derudover skal der tænkes en progression ind i planlægningen. Skal SO2 begynde allerede i 2. semester? 6. Planlægning og afvikling af studietur i 3. semester (Gælder dog ikke for studieretningen engelsk- komm./it) - Denne planlægning anbefaler vi foregår sammen med team, der har klasser med tilsvarende eller beslægtede studieretninger. Derudover er der en del lærere, der har arrangeret studieture, og CHF, LHL og LFN redigeret

10 som kan være behjælpelige. For en ide til tidsplan se nedenstående vejledning til planlægning af studietur udarbejdet af Søren og Berit A: Procedure ved forsømmelser og manglende afleveringer Som udgangspunkt må eleverne kun forsømme i forbindelse med sygdom, der skal dokumenteres i form af fraværsseddel. Denne skal være underskrevet af en forælder, hvis eleven er under 18. Teamet holder øje med følgende: - eleven nærmer sig forsømmelse på 5 %? i et eller flere fag. - eleven mangler 3 opgaver. - eleven skiller sig ud mht. forsømmelse og manglende afleveringer i forhold til de øvrige klassekammerater (skøn fra teamet side) og reagerer, hvis en elev gør sig bemærket på et eller flere af ovenstående punkter. Teamet afholder en samtale med eleven for at afdække årsagen og aftale med eleven, at forsømmelsen ophører og/eller give eleven den hjælp, der skal til for at de manglende opgaver kan løses. Hvis der ikke er nogen forbedring, så er første skridt, at eleven hjælpes til en samtale med studievejleder. Teamet følger op på eleven og sker der stadig ingen forbedringer, så gøres den pædagogiske ledelse (LHL) opmærksom på problemet, og eleven gøres skriftligt opmærksom på betingelserne for, at hun/han fortsat kan følge uddannelsen. Teamet følger sammen med studievejleder løbende op på de aftaler, der indgås med eleven. Overholdes aftaler ikke, reagerer teamet/studievejleder med det samme. CHF, LHL og LFN redigeret

11 Vejledning til planlægning af studieturen (Udarbejdet af BBJ og SPM) Tidslinje for planlægning af studietur 6 mdr. til Destination aftales Indhent tilbud Endelig tilmelding Indbetal depositum 3 mdr. til Forsikring til lærere Søg elevstøtte Af sted Forskud på time dagpenge Restbeløb indbetales Bestil DSB- frirejse håndfæstning Opret elevkonto planlægning Destination aftales Et halvt år i forvejen aftales destination med klassen. Planlægning af turen Hvad skal I se, og hvilke virksomheder skal besøges? Etablér kontakt. Det kan være, at rejseselskabet kan hjælpe - også hvis der skal planlægges ture, hvor I skal transporteres i en fælles bus. I vedlagte bilag kan I finde inspiration til program og tilbud. Indhentning af tilbud Team Benns kan anbefales. Husk at gøre opmærksom på, at der ønskes særskilt dokumentation for lærerudgifter, hvilket Team Benns er villig til. Ungdomsforsikring Før afrejse skal der tegnes ungdomsrejseforsikring hos rejseselskabet for eleverne (koster ca. kr. 35,- pr. person). Konto til elevindbetalinger Opret en konto til elevindbetalinger hos Tove Christensen (lok. 6585) i økonomiafdelingen. NB: Hver klasse skal oprette en særskilt konto, selvom flere klasser rejser sammen. Rejseforsikring til lærere Senest 60 dage før afrejse skal der bestilles rejseforsikring for lærere. CHF, LHL og LFN redigeret

12 Bestilles på intranet.ots.dk (personale blanketter). Håndfæstning Håndfæstning underskrives af eleverne inden indbetaling. Se skabelon i bilag. Depositum Deadline for elevindbetaling skal være min. tre hverdage før, at depositum skal betales hos rejseselskabet. Har eleverne ikke betalt, kan de ikke komme med. Læg ikke ud for dem, det bliver noget rod. DSB skolerejse Min. 71 dage inden afrejse skal der bestilles DSB skolerejse. Se nedenstående afsnit og bilag. Betaling af restbeløb To måneder før afrejse skal restbeløbet skal betales. Husk at det skal være på særskilte faktura. Elevstøtte fra OTS Senest 30 dage før afrejsen sendes ansøgning om OTS-elevstøtte til Annette Laustsen (lok. 6594) i økonomiafdelingen. Se bilag Time/dagpenge En uge inden afrejse søges forskud til time/dagpenge. Telefonliste Sørg for at elever og lærere har hinandens mobilnumre tag evt. listen med i elevprogrammet. Ansvarlig for listens informationer udpeges. Skole-nummer til brug ved frirejseansøgning Cøsa-nummer 3310 til brug ved frirejseansøgning EAN-nr.: (til brug ved alt, der skal faktureres). HUSK at få rekvisition hos Linda (én rekvisition pr. faktura) Ifølge Arbejdstidsaftalen fremgår det, at lærer, der planlægger og rejser, honoreres således: Studieture Planlægning af studieture og ekskursioner honoreres med medgået tid efter forudgående aftale med skolen. Afvikling honoreres med 7,4 timer pr. dag inkl. rejsetid + time/dagpenge. Time/dagpenge kan kun udbetales, når man har været borte 24 timer og derover. Kommentar [c3]: obs CHF, LHL og LFN redigeret

13 Teamet skal være opmærksom på, at der skal fordeles timer blandt de deltagende fag i en udstrækning svarende til 6 lektioner a 50 min. pr. dag. Der tildeles forberedelsestid for timerne til fagenes lærere. Afvigelser fra ovenstående skal aftales forud med skolen. DSB skolerejser Elever og lærere fra de uddannelser, der er omfattet af Undervisningsministeriets bekendtgørelse om fribefordring, kan én gang i løbet af hvert skoleår få frirejse med tog og visse færgeruter. For at kunne benytte tilbuddet om frirejse er det et krav, at man overholder bestillingsfristen på seneste 10 uger før afrejsen (71 dage). Frirejse med DSB bestilles via det elektroniske bestillingsskema. Skemaet findes på Fribefordring kan kun bestilles fra jernbanestation til jernbanestation (og til visse indenlandske færgeoverfarter) og gælder altså ikke til tilslutningsbusser eller Metro. Fribefordring ydes til og fra lejrskoler m.v. For at få fribefordring skal opholdet strække sig over mindst 3 skoledage og have 2 overnatninger. Opholdet må ikke strække sig ud over 13 dage. Bestillinger skal ske klassevis med max. 32 personer inkl. lærere. Minimumantal for at få frirejse er 6 elever og 1 lærer. DSB skolerejser Sølvgade 40 Opgang B, 4. sal 1349 København Telefon: Fax: (Man.-fre. kl ) DSB Udland giver nærmere information om tider og priser til udlandet og tilrettelægger gerne disse rejser, hvis det ønskes. Kontakt DSB Udland på eller telefon Elevstøtte fra DSB Støtte kan søges to gange årligt og behandlingen af ansøgningerne foretages 1. februar og 1. september og skal derfor være afleveret en uge inden. Der kan ikke ansøges med tilbagevirkende kraft. For øjeblikket ydes der kr. 400,- i tilskud pr. elev til udenlandsrejser og kr. 200,- til indlandsrejser. CHF, LHL og LFN redigeret

14 Elevsamtaler på OTG Formål Formålet med samtalerne er at styrke elevernes udvikling af deres faglige, almene og personlige kompetencer og få eleverne til at reflektere over deres egen læringssituation. Samtalernes indhold 1: Forberedelsen: Elevsamtalerne kvalificeres ved, at eleverne forud for samtalen har foretaget en selvevaluering ved at udfylde et skema til elevsamtalen (f.eks. Hvordan synes du dine faglige standpunkter er? Hvorfor er de det? Hvordan kan de forbedres? for mere inspiration se teammappen i portfolioen) Elevens selvevaluering danner derefter udgangspunkt for dialogen mellem elev og lærer(e). 2. Selve samtalen: Denne skal foregå på en sådanne måde, at både lærer og elev følger sig vel tilpas. Der kan tages udgangspunkt i elevens selvevaluering som læreren så supplerer med sit syn på de problemstillinger (fx fagligt niveau, studiekompetencer), der er i fokus i selvevalueringen. 3. afslutning: Samtalen munder ud i en skriftlig aftale mellem elev og lærer om, hvad eleven specielt skal forbedre, og denne aftale danner så udgangspunkt for næste samtale. Eleven lægger aftalen ind i portfolioen under et dertil oprettet tema. Det er vigtigt, at det, der aftales, er konkret og målbart, da eleven ved næste samtale skal kunne dokumentere resultatet (f.eks. én karakter højere i et bestemt fag, forberedelsesnoter som dokumentation på bedre og grundigere forberedelse). (Se også Skydeskiven og Kompetencespindet under Evaluering. Intro til arbejdet med evaluering i den daglige undervisning på OTG på login.) Samtaleformer Elevsamtaler i grupper kan være et alternativ til individuelle samtaler. Denne form for samtaler egner sig særligt til evaluering af arbejdsvaner, miljø i klassen, personlig udvikling og sammenhold i en klasse, fordi der er tale om aspekter, som både involverer den enkelte elev og klassen som helhed. Elevsamtaler i grupper kan foretages ved, at man inddeler holdet i grupper på tre. Disse tre elever overværer hinandens samtaler med læreren og fungerer på skift som referent for hinanden: Elev 1: I fokus for elevsamtalen Elev 2: Positiv referent fokuserer på de positive tilkendegivelser i samtalen (observatør) Elev 3: Referent skriver et sammenhængende referat, som godkendes af Elev 1 og lærer (observatør) Elevsamtaler i grupper kan endvidere foregå som reflekterende teamsamtaler. CHF, LHL og LFN redigeret

15 Klageprocedure for elever Som en del af klasserumskulturen og elevsamtaler gøres 1.g erne opmærksomme på den måde, hvorpå vi på OTG løser klager over lærere og undervisning: Eleverne henvender sig først til læreren. Det er en god ide, at eleverne på forhånd skriftligt gør læreren opmærksom på, hvad klagen går ud på, så læreren har tid til at forholde sig til den, inden hun/han taler med eleverne om den. Hjælper det ikke, henvender eleverne sig til teamet og i sidste instans til ledelsen, i begge tilfælde med et skriftligt oplæg. CHF, LHL og LFN redigeret

16 Tjek liste Har vi husket alt? Klasserumskultur Er der aftalt klasserumskultur? Er alle klassens lærere bekendte med klasserumskulturen? Elevsamtaler Hvorledes har I fordelt eleverne mellem jer? Hvilke retningslinjer har I for elevsamtaler. Spørge- og aftaleark? Gruppesamtale? Andet? Bliver referater for elevsamtaler sat ind i teammappen? Bliver konklusioner fra elevsamtaler sat ind i teammappen? Er der en fælles opsamling i teamet efter elevsamtalerne? Bliver konklusioner fra elevsamtaler kommunikeret til klassens lærere? Hvorledes bliver elevsamtalerne brugt til hjælp for den enkelte elev? Hvorledes bliver elevsamtalerne brugt i det samlede arbejde med klassen? Fravær Hvem kontrollerer elevfravær? Hvilke kriterier bruger I for at afgøre, om fraværet giver grund til handling? Hvilke tiltag har I i forbindelse med fravær? Hvilke elever i klassen har på nuværende tidspunkt et betænkeligt fravær? Manglende afleveringer og for sene afleveringer. Teammapper Hvem kontrollerer manglende afleveringer? Hvilke kriterier bruger I for at afgøre om manglende afleveringer giver grund til handling? Hvilke tiltag har I i forbindelse med manglende afleveringer? Hvilke elever i klassen har på nuværende tidspunkt manglende afleveringer? Er der elever, som ofte afleverer for sent? Hvem har ansvaret for opdatering af teammappen? Hvem har ansvaret for at tage referater fra teammøder? Er den aftalte klasserumskultur lagt i teammappen? Er der elevbilleder i teammappen? Bliver elevernes forsømmelsessedler lagt i teammappen? Kan man læse i teammappen, hvordan eleverne er fordelt ved elevsamtaler? SO1 Hvem holder kontrol med SO1 forløbet? Er SO1 opdateret i portfolioen? SO2 Brug af portfolioen Hvem holder kontrol med opfyldelse af SO2 forløbet? Hvem skal være eksaminator i SO2 Hvordan er planen for at forberede eleverne til SO2- prøven? Bruger alle klassens lærere portfolioen? Bliver alle skriftlige opgaver oprettet i portfolioen? Fører I løbende teamdagbog? Hvorledes koordineres klassens afleveringsopgaver? CHF, LHL og LFN redigeret

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Nedenstående studie- og ordensregler træder i kraft den 1.4.2015 i henhold til lov om studieog ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1222 af 04/12 2006. Formål Studie-

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

HF Højere Forberedelseseksamen. Elevhåndbog 2013-14

HF Højere Forberedelseseksamen. Elevhåndbog 2013-14 HF Højere Forberedelseseksamen Elevhåndbog 2013-14 1 Campus Bornholm har en facebook-side, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige uddannelser

Læs mere

HHX og HTX. Elevhåndbog 2015-16

HHX og HTX. Elevhåndbog 2015-16 HHX og HTX Elevhåndbog 2015-16 1 Indhold Campus Bornholm på Facebook Campus Bornholm har en facebookside, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige

Læs mere

Erfaringer fra lektiecaféen Risingskolen - kontaktpersoner

Erfaringer fra lektiecaféen Risingskolen - kontaktpersoner Indholdsfortegnelse Introduktion til den nye kontaktperson... 2 Gode råd til at undgå problemer... 2 Typiske problemstillinger... 2 Overordnet struktur... 3 Videregiv information... 3 Ramme og regler...

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler TIETGEN HNDELSGYNSIU Studie- og ordensregler ugust 204 Indhold. Indledning... 2 2. Ordensregler... 2 2. Deltagelse i ekskursioner... 2 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium... 3 2.3 Rygeregler...

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag Projekt eskoler Midt Rapport til region Midtjylland Forfattere: Lars Moeslund, Thao Cao og Peter Leineweber Horsens

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Netwerk om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser Spor 1 evaluering af tilfredshed og gennemførbarhed.

Netwerk om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser Spor 1 evaluering af tilfredshed og gennemførbarhed. Netwerk om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser Spor 1 evaluering af tilfredshed og gennemførbarhed. Mathias Lasgaard Signe Sofie Nielsen Julie Christiansen Rune Christensen Rikke Holm

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14 HHX og HTX Elevhåndbog 2013-14 1 Indhold Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet 4 Uddannelsesleder Ann Due har ordet 5 Adgang til skolen 6 Bøger 6 Eksamener og prøver 6 Elevråd og elevdemokrati 7

Læs mere

Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm.

Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm. ELEVHÅNDBOG 2015 ELEVHÅNDBOG 2015 Kolding Gymnasium Skovvangen 10 6000 Kolding Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere,

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Velkommen til Tradium Mariagerfjord

Velkommen til Tradium Mariagerfjord Velkommen til Tradium Mariagerfjord Kære Elev Velkommen til ungdomsuddannelserne på Tradium Mariagerfjord. Vi glæder os til samarbejdet med dig. Vi håber elevhåndbogen bliver et godt redskab for dig, så

Læs mere

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Velkommen! Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Kære nye elev og forældre 3 Med dette hæfte vil vi gerne byde jer velkommen til Gammel Hellerup

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 0 Indhold Studie- og ordensregler handelsgymnasiet Silkeborg... 1 1. Indledning... 1 2. Generelle ordensregler... 1 2.1 Ekskursioner

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde...

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... 4 Børnefest / kinderfest... 4 Arrangementer for lærere... 5 Projekt

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere