Her kan du læse om. CHF, LHL og LFN redigeret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Her kan du læse om. CHF, LHL og LFN redigeret 10-6-2008 1"

Transkript

1 Her kan du læse om Etablering af klasserumskultur... 2 Hvad kan klasserumskultur omhandle?... 2 Redskaber til etablering af klasserumskultur kommentarer fra elever som en lærer absolut ikke gider høre!... 4 Klasseteamfunktioner på OTG i 1.g Følgende arbejdsopgaver påhviler teamet Modtagelse af 1.g.-eleverne den første skoledag Forberedelse af - og deltagelse i introtur Arbejde med klasserumskulturen i klassen Ugentlig kontrol af forsømmelse og manglende afleveringer Afholdelse af mindst 1 individuel elevsamtale i løbet af hvert semester Undervejs i skoleåret skal teamet være i dialog med klassens lærere om elevernes trivsel / vantrivsel Planlægning og deltagelse i de to forældremøder, der afholdes i 1.g den 11. september 2008 og den 31. marts Forsøge at koordinere større skriftlige arbejder Aflevering af elever... 6 A. Procedure ved vantrivsel... 6 B: Procedure ved forsømmelse og manglende afleveringer... 6 C. Første forældremøde... 7 D: Andet forældremøde... 7 E. Overleveringsforretning... 7 OBS!... 8 Klasseteamfunktioner på OTG i 2. og 3. g Følgende arbejdsopgaver påhviler teamet Ugentlig kontrol af forsømmelser og manglende afleveringer Videreudvikling af klassserumskulturen Have fokus på den enkelte elevs udvikling fagligt og personligt Elevsamtaler Koordinering af SO Planlægning og afvikling af studietur i 3. semester... 9 A: Procedure ved forsømmelser og manglende afleveringer Vejledning til planlægning af studieturen (Udarbejdet af BBJ og SPM) Elevsamtaler på OTG Klageprocedure for elever Tjek liste Har vi husket alt? Indledning: Udgangspunktet for klasserumskultur og teamarbejde er, at det skal være udviklende, vedkommende, forpligtende, lærende og sjovt at være elev og medarbejder på OTG. Formålet med klasserumskulturen er at opnå et behageligt miljø i klassen, som både elever og lærere trives i, således at alle kanaler er åbne for læring i et positivt miljø. Formålet med klasseteamarbejdet er dels at følge eleverne tæt og dels at lave nogle fælles rammer for klassens elever, således at klassen fungerer optimalt såvel fagligt som socialt og samarbejdsmæssigt. Fokus på klassen kan bruges til at etablere et pædagogisk og personligt udviklende lærersamarbejde samt et godt læringsmiljø for vores elever. CHF, LHL og LFN redigeret

2 Etablering af klasserumskultur Eleverne gøres hurtigt bekendt med først og fremmest Ordens- og studiereglement for OTG, som den enkelte klasses lærere kan vælge at specificere yderligere, men også Regler for anvendelse af computere og edb-lokaler på OTG og Plagiat flid, fedt eller snyd? Hvad du må og ikke må, når du skriver opgaver på HTX (findes alle på login ). Folderen om Plagiat får alle 1.g ere udleveret i papirform og kvitterer for modtagelse. Lærerne reagerer øjeblikkelig på overtrædelse af regler eller anden utilstedelig opførsel og kan, hvis det skønnes nødvendigt, sende eleverne til samtale på kontoret. Ved overtrædelse informeres samtlige klassens lærere, derudover skrives overtrædelsen ind i team-dagbogen, som findes i portfolioen. Hvad kan klasserumskultur omhandle? Ud over ovenstående faste elementer er der nedenstående punkter, som klassen skal informeres om og kende skolens holdning til. Forsømmelser. Når elever forsømmer, mister de kontakt med stoffet; eleverne oplever "flimmer", fordi de ikke ser sammenhænge og mangler forudsætninger. Mange elever mister selvtillid. Desuden svigter de deres klassekammerater, fordi klassens tempo sænkes. Det gælder også i de længerevarende gruppearbejder. Generelt set giver mange forsømmelser dårlige vibrationer i klassen. Alle lærere gør kravene klare og tydelige for eleverne. Komme for sent. Hvis elever kommer for sent, viser det ofte mangel på respekt. Man skal bare komme til tiden. Vi kommer selv til tiden både i forbindelse med timens start og frikvarterer, og vi reagerer på elever, der kommer for sent. Forberedelse. Vi tydeliggør over for eleverne, at de skal forberede sig til timerne også selvom de ikke har været til stede i forrige time, de forventes selv at kende lektien og have skaffet det nødvendige materiale. Hvis en elev alligevel ikke har forberedt sig, skal hun/han meddele lærerne det ved starten af timen. I visse tilfælde kan vi bede de elever, der ikke har forberedt sig, om at læse lektien uden for klassen og komme tilbage, når de er færdige. Lærerne fortæller i god tid eleverne, hvilken lektie de skal forberede til næste gang, hvad formålet er med lektien, og hvilken rolle den indtager i relation til det samlede forløb. Aflevering af skriftlige opgaver. Hvis en elev ikke afleverer en opgave til tiden, meddeler eleven læreren dette før afleveringstidspunktet og aftaler samtidigt et nyt afleveringstidspunkt. Dette krav tydeliggøres over for eleverne, og lærerne anvender samme praksis. Adfærd i klassen. Vi skal stille krav til eleverne om at række hånden op, før de siger noget at lytte til kammerater, når de taler at der skal være arbejdsro i timerne at der ikke må foregå mobning, som der findes mange forskellige former af CHF, LHL og LFN redigeret

3 at eleverne forstår at skelne mellem forskellige arbejdsformer og ved, hvad der kræves af dem i forskellige situationer (f.eks. gennemgang, klassediskussioner). at lokalerne efterlades ryddelige med stolene sat op under bordene Disse krav tydeliggøres af alle lærere regelmæssigt, således at de betragtes som norm. Hvis der sker brud på en norm, markeres det kraftigt og prompte af alle lærere. Hvis der viser sig at være et problem, kan lærerteamet optræde samlet for klassen. Alle lærere tydeliggør fra timens start, hvad formålet med timen er og evt., hvorfor man har valgt den pågældende arbejdsform. Redskaber til etablering af klasserumskultur. For at en sådan skal kunne lykkes, er det en ubetinget forudsætning, at alle klassens lærere bakker op om og praktiserer den vedtagne etableringsstrategi. Klassens studievejleder indgår i tæt samarbejde med klasseteamet. Teamet og studievejlederen bearbejder i fællesskab den elektroniske forventningsafklaringstest, som eleverne laver i løbet af de første 2 uger af skoleåret (kode udleveres til eleverne?). Testen kan danne udgangspunkt for den første individuelle elevsamtale, som bl.a. skal bruges til at afstemme elevernes forventninger til uddannelsen med den reelle OTG-virkelighed. Hvis en elev udviser uhensigtsmæssig adfærd som forsømmelser, manglede studieaktivitet, forstyrrende adfærd eller andet, forsøger teamlærerne og studievejlederen gennem samtaler med eleven at afdække årsagen til adfærden og i samarbejde med klassens øvrige lærere at hjælpe eleven af med sine unoder. F. eks: Gentagende manglende aflevering af skriftlige opgaver: Eleven skriver dem færdige på skolen efter skoletid ( Den sorte Gryde ). Misbrug af bærbar pc: Eleven får forbud mod at bruge den i timerne i 14 dage. Udokumenteret fravær: Eleven og hendes/hans forældre gøres skriftligt opmærksomme på, at fraværet skal ophøre. Faglig uformåenhed: Eleven pålægges at søge lektiehjælp i lektiecafeen. Når teamet og studievejlederen skønner, at en elev skal have en officiel påtale, aftaler de med pæd. leder LHL, hvad der skal siges og skrives til eleven. Team og studievejleder følger op på, at eleven overholder de påbud, som følger med påtalen. Team, studievejleder og øvrige lærere bruger meddelelsesfeltet under den enkelte elev i login under Skemaer og elevfravær: Elevfravær for klasserne som informationskilde om eleven. CHF, LHL og LFN redigeret

4 32 kommentarer fra elever som en lærer absolut ikke gider høre! 1. Skal vi lave noget vigtigt i dag? 2. Gør det noget, hvis jeg ikke kommer i morgen? Jeg er blevet bedt om at tage en ekstra vagt på arbejdet. 3 Jeg var der ikke sidste gang. Skete der noget særligt? 4 Jeg var der ikke sidste gang, så jeg vidste ikke, hvad vi skulle læse. 5 Gør det noget, hvis jeg tager på ferie med min familie i næste uge? 6 Jeg var der ikke sidste gang. Kan du ikke lige give mig de papirer du delte ud? 7 Jeg forstår ikke, hvorfor jeg fik så dårlig en karakter. Jeg kan godt lide faget, og jeg troede, at du kunne lide mig. 8 Jeg nåede ikke at lave lektier, for der var så meget andet, jeg skulle nå. 9 Jeg kunne ikke læse lektier, for min bog er blevet væk. 10 Jeg nåede ikke at lave lektier, for jeg havde det så dårligt (efter at have festet hele weekenden). 11. Jeg kan simpelthen ikke forstå det her (efter at have læst det én gang). 12. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg fik så dårlig en karakter. Jeg forsømmer jo slet ikke. 13. Må jeg gå tidligt, for jeg skal møde på arbejde lidt før. 14. Jeg kan ikke komme til timen i dag, for jeg har en stor aflevering i et andet fag. 15. Jeg har prøvet at få fat på dig hele ugen, men du er aldrig på skolen. 16. Jeg kan ikke nå at lave stil til på fredag, for jeg skal til min søsters fødselsdag. 17. Hvis jeg havde haft mere tid, så ville opgaven være blevet meget bedre. 18. Trækker det ned, hvis jeg laver stavefejl i dansk stil? 19. En uge før projektarbejdet skal være færdigt: Jeg kan ikke finde noget baggrundsmateriale for det her på Nettet. Kan jeg ikke skifte emne? 20. Kan du ikke fortælle mig, hvad jeg skal skrive om i det her projekt? 21. Jeg kan ikke fremlægge gruppens arbejde, for Peter er her ikke, og han har alle noterne. 22. Jeg troede ikke, at jeg skulle læse alle indlæg fra gruppearbejdet, for Pia sagde, at hun ville skrive det sammen og præsentere det. 23 Hvor mange bøger skal jeg bruge for at skrive den opgave? 24 Skal man virkelig lave fodnoter og bibliografi? 25 Jeg vidste ikke, vi skulle have prøve i dag. Jeg var her ikke, da du sagde det, så skal jeg virkelig lave den prøve? 26. Jeg har ikke tid til at gå på biblioteket. Kan jeg ikke låne dine papirer? 27. Hvor mange sider skal stilen være på? Hvad hvis jeg ikke kan få den til at blive så lang? 28. Jeg har lavet opgaven, men jeg har glemt den derhjemme. 29. Jeg troede, jeg skulle møde klokken 10, så derfor var jeg ikke til din time. 30. Hvorfor skulle jeg læse alt det, når du ikke stillede spørgsmål i det til prøven? 31. Jeg er nødt til at gå. Min mobil ringer...(mens læreren er i gang med at vejlede til en stor opgave). 32. Gud, var det virkelig i dag, vi skulle aflevere den stil? CHF, LHL og LFN redigeret

5 Klasseteamfunktioner på OTG i 1.g Udgangspunktet for teamarbejdet i 1.g er at hjælpe eleverne til at opbygge et godt miljø for læring i klassen. Dette betyder, at der opstilles nogle regler i klassen, som understøtter en god klasserumskultur. Lærerteamets opgave er også at hjælpe eleverne i overgangen fra folkeskoleelev til gymnasieelev. For mange elever klarer ikke dette kulturchok og holder op. Klasseteamet består af 3 personer. Følgende arbejdsopgaver påhviler teamet 1. Modtagelse af 1.g.-eleverne den første skoledag - Inden eleverne ankommer til skolen har teamet udarbejdet en plan for, hvordan denne modtagelse skal være, og hvilke informationer, som eleverne skal modtage den første dag, og hvordan øvrige informationer skal formidles til eleverne. Modtagelsen sker i samarbejde med klassens to tutorer. 2. Forberedelse af - og deltagelse i introtur - Den overordnede planlægning af introturen har introgruppen sørget for. Teamet skal sørge for en detaljeret planlægning af, hvordan forløbet på Tangeværket skal være. Denne planlægning sker i samarbejde med klassens tutorer. 3. Arbejde med klasserumskulturen i klassen - I forbindelse med dette anbefales det, at teamet inden eleverne ankommer, diskuterer nogle fælles spilleregler for klassen og aftaler dem med klassen øvrige lærere Inspiration til disse spilleregler kan fås ovenfor under Etablering af klasserumskultur. 4. Ugentlig kontrol af forsømmelse og manglende afleveringer - Informationer om dette er let tilgængelige under login : skemaer og elevfravær og i klassens portfolio. For mere information se nedenfor under punkt B. 5. Afholdelse af mindst 1 individuel elevsamtale i løbet af hvert semester - Denne samtale kan tage udgangspunkt i forventningsafklaringsskemaet, som kan findes i klassens teammappe.?? Derudover kan samtalen selvfølgelig tage udgangspunkt i nogle observationer, der er lavet på den enkelte elev. Formålet samt forslag til samtaleark se portfolioen under teammappe.? CHF, LHL og LFN redigeret

6 6. Undervejs i skoleåret skal teamet være i dialog med klassens lærere om elevernes trivsel / vantrivsel - Til dette er der en mulighed i portfolioen, der hedder Teamdagbog. Teamet kan med fordel benytte dette redskab, men det er ikke meningen, at det skal erstatte den personlige dialog mellem teamlærerne. Se nedenfor under punktet A (husk at tjekke, hvad der ligger i team-mappe, læg elevsamtaler 1.e ind) 7. Planlægning og deltagelse i de to forældremøder, der afholdes i 1.g den 11. september 2008 og den 31. marts For indholdet af dette møde læs punktet C 1. forældremøde og punkt D 2. forældremøde 8. Forsøge at koordiner større skriftlige arbejder - Der er en funktion i portfolioen, hvor man kan se fremtidige afleveringer. Dette værktøj fungerer selvfølgelig kun, hvis alle klassens lærere benytter portfolioen til registrering af opgaver 9. Aflevering af elever - Hvis elever flytter klasse skal modtagerteamet tage kontakt med afleveringsteamet for at få relevante informationer. Se punkt D nedenfor A. Procedure ved vantrivsel Så snart en lærer observerer, at en elev viser tegn på at fungere uhensigtsmæssigt, tager læreren kontakt til teamet, der sammen med studievejlederen hurtigt får afklaret, hvorfor eleven fungere uhensigtsmæssigt, og får hjulpet eleven med en plan for, hvordan der kan rettes op herpå. Teamet og studievejlederen følger op på eleven. B: Procedure ved forsømmelse og manglende afleveringer Som udgangspunkt må eleverne kun forsømme i forbindelse med sygdom, der skal dokumenteres i form af fraværsseddel. Denne skal være underskrevet af en forælder, hvis eleven er under 18. Teamet holder øje med følgende: - eleven nærmer sig forsømmelse på 5 %? i et eller flere fag - eleven mangler at aflevere op til 3 opgaver - eleven skiller sig ud mht. forsømmelse og manglende afleveringer i forhold til de øvrige klassekammerater (skøn fra teamet side) og reagerer, hvis en elev gør sig bemærket på et eller flere af ovenstående punkter. Teamet afholder en samtale med eleven for at afdække årsagen og aftale med eleven, at forsømmelsen ophører og/eller give eleven den hjælp, der skal til for, at de manglende opgaver kan løses. CHF, LHL og LFN redigeret

7 Hvis der ikke er nogen forbedring, så er første skridt, at eleven hjælpes til en samtale med studievejleder. Teamet følger op på eleven, og sker der stadig ingen forbedringer, så gøres den pædagogiske ledelse (LHL) opmærksom på problemet, og eleven gøres skriftligt opmærksom på betingelserne for, at hun/han fortsat kan følge uddannelsen. Teamet følger sammen med studievejleder løbende op på de aftaler, der indgås med eleven. Overholdes aftaler ikke, reagerer teamet/studievejleder med det samme. C. Første forældremøde Formålet med mødet er et uformelt kom og se girafferne, og en etablering af en samarbejdskontakt med forældrene. Teamlærerne præsenterer sig og deres henholdsvise fag og fortæller om teamfunktionen, regler for klasserumskultur, forventninger og krav til eleverne, og hvad skolen kan tilbyde eleverne: læsescreening og læsekursus, lektiecafé, ekstra lektiehjælp, hultimerne onsdag fra Der oplyses om kommende møder og deadlines: Karakterseddel den 10. november (kun engelsk, dansk og matematik), forældrekonsultation fra den november, endeligt valg af studieretning den 1. december, SO1-prøve uge 51. Studieturen nævnes, også, at det er en god ide at begynde opsparing. Der vil være forfriskninger undervejs (øl/sodavand). Det er en god ide at invitere klassens tutorer til at komme og fortælle om, hvordan de oplever, det er at gå på skolen. Klassens studievejleder præsenterer sig og fortæller, hvad hun/han kan bruges til. Eleverne kan i samarbejde med tutorerne vise forældrene rundt på skolen. D: Andet forældremøde Ved dette forældremøde skal der informeres om følgende: - Studieretningen, her kan der eventuelt være 2.g.-elever, der fortæller (tutorerne igen). - Hvordan teamet følger op på klassen i forbindelse med klasserumskultur, fravær, manglende opgaver (nævn ingen tal). - Studietur, hvor kan man eventuelt tage hen, og hvad kommer turen ca. til at koste. - SO2 hvad er det for noget, og hvordan afsluttes det? - Terminsprøver og årsprøver (altid en mundtlig årsprøve, inden den første eksamen). E. Overleveringsforretning Efter første semester kan der komme nye elever til klassen, eller det kan være nødvendigt at udskifte nogle af teamlærerne. I begge tilfælde er det vigtigt, at teamet formidler erfaringer samt deres fokuspunkter for klassen videre til de nye teamlærere. CHF, LHL og LFN redigeret

8 OBS! Ved PR-mødet den 14/5-08 blev det foreslået, at alle team har mulighed for selv at fordele arbejdet mellem sig og dermed timeforbruget. Timenormen er ifølge arbejdstidsaftalen 20 t + 0,4 t x antal elever i klassen, til hvert teammedlem. De team, der vælger at organisere sig på anden end ordinær vis, afleverer senest den 29. august? en oversigt over arbejds- og timefordelingen til CHF. Kommentar [c1]: obs CHF, LHL og LFN redigeret

9 Klasseteamfunktioner på OTG i 2. og 3. g Klasseteamet består af 2 personer. Følgende arbejdsopgaver påhviler teamet 1. Ugentlig kontrol af forsømmelse og manglende afleveringer - Informationer om forsømmelser og manglende skriftlige opgaver er tilgængelige under login: skemaer og elevfravær og i klassens portfolio. For mere information se nedenfor under punkt A. 2. Videreudvikling af klasserumskulturen - I løbet af det første år har 1.g-teamet udarbejdet nogle spilleregler for klassen. Disse regler skal der følges op på, og de formidles videre til eventuelt nye elever og lærere, således at der fortsat er et fælles fodslag i klassen. For inspiration se under Etablering af klasserumskultur side Have fokus på den enkelte elevs udvikling fagligt og personligt - I løbet af 1.g har teamlærerne løbende holdt hinanden orienteret om eleverne. Dette arbejde skal fortsætte og kan fortsat støttes op af portfolioens Team-dagbog. Løbende skal teamet også have fokus på elevernes karakterniveau. Teamet får udskrift af klassens karakterblad. 4. Elevsamtaler - Den fortsatte fokus på eleverne skal følges op af mindst en elevsamtale hvert semester. For yderligere information samt inspiration se nedenfor Elevsamtaler på OTG (side 13) samt portfolioens teammappe Kommentar [c2]: obs 5. Koordinering af SO2 - Teamet er tovholder/koordinator for SO2 På semesterstartsmødet den 7. august planlægger teamet, sammen med klassens øvrige SO2-involverede lærere, SO2- forløbet for 2. og 3.g. Det er nødvendigt, at der tidligt i 2.g laves en struktur for SO2. Der skal udarbejdes en plan således, at samtlige læringsmål dækkes, derudover skal der tænkes en progression ind i planlægningen. Skal SO2 begynde allerede i 2. semester? 6. Planlægning og afvikling af studietur i 3. semester (Gælder dog ikke for studieretningen engelsk- komm./it) - Denne planlægning anbefaler vi foregår sammen med team, der har klasser med tilsvarende eller beslægtede studieretninger. Derudover er der en del lærere, der har arrangeret studieture, og CHF, LHL og LFN redigeret

10 som kan være behjælpelige. For en ide til tidsplan se nedenstående vejledning til planlægning af studietur udarbejdet af Søren og Berit A: Procedure ved forsømmelser og manglende afleveringer Som udgangspunkt må eleverne kun forsømme i forbindelse med sygdom, der skal dokumenteres i form af fraværsseddel. Denne skal være underskrevet af en forælder, hvis eleven er under 18. Teamet holder øje med følgende: - eleven nærmer sig forsømmelse på 5 %? i et eller flere fag. - eleven mangler 3 opgaver. - eleven skiller sig ud mht. forsømmelse og manglende afleveringer i forhold til de øvrige klassekammerater (skøn fra teamet side) og reagerer, hvis en elev gør sig bemærket på et eller flere af ovenstående punkter. Teamet afholder en samtale med eleven for at afdække årsagen og aftale med eleven, at forsømmelsen ophører og/eller give eleven den hjælp, der skal til for at de manglende opgaver kan løses. Hvis der ikke er nogen forbedring, så er første skridt, at eleven hjælpes til en samtale med studievejleder. Teamet følger op på eleven og sker der stadig ingen forbedringer, så gøres den pædagogiske ledelse (LHL) opmærksom på problemet, og eleven gøres skriftligt opmærksom på betingelserne for, at hun/han fortsat kan følge uddannelsen. Teamet følger sammen med studievejleder løbende op på de aftaler, der indgås med eleven. Overholdes aftaler ikke, reagerer teamet/studievejleder med det samme. CHF, LHL og LFN redigeret

11 Vejledning til planlægning af studieturen (Udarbejdet af BBJ og SPM) Tidslinje for planlægning af studietur 6 mdr. til Destination aftales Indhent tilbud Endelig tilmelding Indbetal depositum 3 mdr. til Forsikring til lærere Søg elevstøtte Af sted Forskud på time dagpenge Restbeløb indbetales Bestil DSB- frirejse håndfæstning Opret elevkonto planlægning Destination aftales Et halvt år i forvejen aftales destination med klassen. Planlægning af turen Hvad skal I se, og hvilke virksomheder skal besøges? Etablér kontakt. Det kan være, at rejseselskabet kan hjælpe - også hvis der skal planlægges ture, hvor I skal transporteres i en fælles bus. I vedlagte bilag kan I finde inspiration til program og tilbud. Indhentning af tilbud Team Benns kan anbefales. Husk at gøre opmærksom på, at der ønskes særskilt dokumentation for lærerudgifter, hvilket Team Benns er villig til. Ungdomsforsikring Før afrejse skal der tegnes ungdomsrejseforsikring hos rejseselskabet for eleverne (koster ca. kr. 35,- pr. person). Konto til elevindbetalinger Opret en konto til elevindbetalinger hos Tove Christensen (lok. 6585) i økonomiafdelingen. NB: Hver klasse skal oprette en særskilt konto, selvom flere klasser rejser sammen. Rejseforsikring til lærere Senest 60 dage før afrejse skal der bestilles rejseforsikring for lærere. CHF, LHL og LFN redigeret

12 Bestilles på intranet.ots.dk (personale blanketter). Håndfæstning Håndfæstning underskrives af eleverne inden indbetaling. Se skabelon i bilag. Depositum Deadline for elevindbetaling skal være min. tre hverdage før, at depositum skal betales hos rejseselskabet. Har eleverne ikke betalt, kan de ikke komme med. Læg ikke ud for dem, det bliver noget rod. DSB skolerejse Min. 71 dage inden afrejse skal der bestilles DSB skolerejse. Se nedenstående afsnit og bilag. Betaling af restbeløb To måneder før afrejse skal restbeløbet skal betales. Husk at det skal være på særskilte faktura. Elevstøtte fra OTS Senest 30 dage før afrejsen sendes ansøgning om OTS-elevstøtte til Annette Laustsen (lok. 6594) i økonomiafdelingen. Se bilag Time/dagpenge En uge inden afrejse søges forskud til time/dagpenge. Telefonliste Sørg for at elever og lærere har hinandens mobilnumre tag evt. listen med i elevprogrammet. Ansvarlig for listens informationer udpeges. Skole-nummer til brug ved frirejseansøgning Cøsa-nummer 3310 til brug ved frirejseansøgning EAN-nr.: (til brug ved alt, der skal faktureres). HUSK at få rekvisition hos Linda (én rekvisition pr. faktura) Ifølge Arbejdstidsaftalen fremgår det, at lærer, der planlægger og rejser, honoreres således: Studieture Planlægning af studieture og ekskursioner honoreres med medgået tid efter forudgående aftale med skolen. Afvikling honoreres med 7,4 timer pr. dag inkl. rejsetid + time/dagpenge. Time/dagpenge kan kun udbetales, når man har været borte 24 timer og derover. Kommentar [c3]: obs CHF, LHL og LFN redigeret

13 Teamet skal være opmærksom på, at der skal fordeles timer blandt de deltagende fag i en udstrækning svarende til 6 lektioner a 50 min. pr. dag. Der tildeles forberedelsestid for timerne til fagenes lærere. Afvigelser fra ovenstående skal aftales forud med skolen. DSB skolerejser Elever og lærere fra de uddannelser, der er omfattet af Undervisningsministeriets bekendtgørelse om fribefordring, kan én gang i løbet af hvert skoleår få frirejse med tog og visse færgeruter. For at kunne benytte tilbuddet om frirejse er det et krav, at man overholder bestillingsfristen på seneste 10 uger før afrejsen (71 dage). Frirejse med DSB bestilles via det elektroniske bestillingsskema. Skemaet findes på Fribefordring kan kun bestilles fra jernbanestation til jernbanestation (og til visse indenlandske færgeoverfarter) og gælder altså ikke til tilslutningsbusser eller Metro. Fribefordring ydes til og fra lejrskoler m.v. For at få fribefordring skal opholdet strække sig over mindst 3 skoledage og have 2 overnatninger. Opholdet må ikke strække sig ud over 13 dage. Bestillinger skal ske klassevis med max. 32 personer inkl. lærere. Minimumantal for at få frirejse er 6 elever og 1 lærer. DSB skolerejser Sølvgade 40 Opgang B, 4. sal 1349 København Telefon: Fax: (Man.-fre. kl ) DSB Udland giver nærmere information om tider og priser til udlandet og tilrettelægger gerne disse rejser, hvis det ønskes. Kontakt DSB Udland på eller telefon Elevstøtte fra DSB Støtte kan søges to gange årligt og behandlingen af ansøgningerne foretages 1. februar og 1. september og skal derfor være afleveret en uge inden. Der kan ikke ansøges med tilbagevirkende kraft. For øjeblikket ydes der kr. 400,- i tilskud pr. elev til udenlandsrejser og kr. 200,- til indlandsrejser. CHF, LHL og LFN redigeret

14 Elevsamtaler på OTG Formål Formålet med samtalerne er at styrke elevernes udvikling af deres faglige, almene og personlige kompetencer og få eleverne til at reflektere over deres egen læringssituation. Samtalernes indhold 1: Forberedelsen: Elevsamtalerne kvalificeres ved, at eleverne forud for samtalen har foretaget en selvevaluering ved at udfylde et skema til elevsamtalen (f.eks. Hvordan synes du dine faglige standpunkter er? Hvorfor er de det? Hvordan kan de forbedres? for mere inspiration se teammappen i portfolioen) Elevens selvevaluering danner derefter udgangspunkt for dialogen mellem elev og lærer(e). 2. Selve samtalen: Denne skal foregå på en sådanne måde, at både lærer og elev følger sig vel tilpas. Der kan tages udgangspunkt i elevens selvevaluering som læreren så supplerer med sit syn på de problemstillinger (fx fagligt niveau, studiekompetencer), der er i fokus i selvevalueringen. 3. afslutning: Samtalen munder ud i en skriftlig aftale mellem elev og lærer om, hvad eleven specielt skal forbedre, og denne aftale danner så udgangspunkt for næste samtale. Eleven lægger aftalen ind i portfolioen under et dertil oprettet tema. Det er vigtigt, at det, der aftales, er konkret og målbart, da eleven ved næste samtale skal kunne dokumentere resultatet (f.eks. én karakter højere i et bestemt fag, forberedelsesnoter som dokumentation på bedre og grundigere forberedelse). (Se også Skydeskiven og Kompetencespindet under Evaluering. Intro til arbejdet med evaluering i den daglige undervisning på OTG på login.) Samtaleformer Elevsamtaler i grupper kan være et alternativ til individuelle samtaler. Denne form for samtaler egner sig særligt til evaluering af arbejdsvaner, miljø i klassen, personlig udvikling og sammenhold i en klasse, fordi der er tale om aspekter, som både involverer den enkelte elev og klassen som helhed. Elevsamtaler i grupper kan foretages ved, at man inddeler holdet i grupper på tre. Disse tre elever overværer hinandens samtaler med læreren og fungerer på skift som referent for hinanden: Elev 1: I fokus for elevsamtalen Elev 2: Positiv referent fokuserer på de positive tilkendegivelser i samtalen (observatør) Elev 3: Referent skriver et sammenhængende referat, som godkendes af Elev 1 og lærer (observatør) Elevsamtaler i grupper kan endvidere foregå som reflekterende teamsamtaler. CHF, LHL og LFN redigeret

15 Klageprocedure for elever Som en del af klasserumskulturen og elevsamtaler gøres 1.g erne opmærksomme på den måde, hvorpå vi på OTG løser klager over lærere og undervisning: Eleverne henvender sig først til læreren. Det er en god ide, at eleverne på forhånd skriftligt gør læreren opmærksom på, hvad klagen går ud på, så læreren har tid til at forholde sig til den, inden hun/han taler med eleverne om den. Hjælper det ikke, henvender eleverne sig til teamet og i sidste instans til ledelsen, i begge tilfælde med et skriftligt oplæg. CHF, LHL og LFN redigeret

16 Tjek liste Har vi husket alt? Klasserumskultur Er der aftalt klasserumskultur? Er alle klassens lærere bekendte med klasserumskulturen? Elevsamtaler Hvorledes har I fordelt eleverne mellem jer? Hvilke retningslinjer har I for elevsamtaler. Spørge- og aftaleark? Gruppesamtale? Andet? Bliver referater for elevsamtaler sat ind i teammappen? Bliver konklusioner fra elevsamtaler sat ind i teammappen? Er der en fælles opsamling i teamet efter elevsamtalerne? Bliver konklusioner fra elevsamtaler kommunikeret til klassens lærere? Hvorledes bliver elevsamtalerne brugt til hjælp for den enkelte elev? Hvorledes bliver elevsamtalerne brugt i det samlede arbejde med klassen? Fravær Hvem kontrollerer elevfravær? Hvilke kriterier bruger I for at afgøre, om fraværet giver grund til handling? Hvilke tiltag har I i forbindelse med fravær? Hvilke elever i klassen har på nuværende tidspunkt et betænkeligt fravær? Manglende afleveringer og for sene afleveringer. Teammapper Hvem kontrollerer manglende afleveringer? Hvilke kriterier bruger I for at afgøre om manglende afleveringer giver grund til handling? Hvilke tiltag har I i forbindelse med manglende afleveringer? Hvilke elever i klassen har på nuværende tidspunkt manglende afleveringer? Er der elever, som ofte afleverer for sent? Hvem har ansvaret for opdatering af teammappen? Hvem har ansvaret for at tage referater fra teammøder? Er den aftalte klasserumskultur lagt i teammappen? Er der elevbilleder i teammappen? Bliver elevernes forsømmelsessedler lagt i teammappen? Kan man læse i teammappen, hvordan eleverne er fordelt ved elevsamtaler? SO1 Hvem holder kontrol med SO1 forløbet? Er SO1 opdateret i portfolioen? SO2 Brug af portfolioen Hvem holder kontrol med opfyldelse af SO2 forløbet? Hvem skal være eksaminator i SO2 Hvordan er planen for at forberede eleverne til SO2- prøven? Bruger alle klassens lærere portfolioen? Bliver alle skriftlige opgaver oprettet i portfolioen? Fører I løbende teamdagbog? Hvorledes koordineres klassens afleveringsopgaver? CHF, LHL og LFN redigeret

Odense Tekniske Gymnasium Teamfunktioner

Odense Tekniske Gymnasium Teamfunktioner Her kan du læse om Indledning:... 2 Etablering af klasserumskultur... 3 Hvad skal klasserumskultur omhandle?... 3 Redskaber til etablering af klasserumskultur.... 4 Klasseteamfunktioner på OTG i 1.g 2009-2010...

Læs mere

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Gribskov Gymnasium 1-3i 2012-14 Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Studieretninger i fokus Musik-engelsk

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Manual for team og klasseforum

Manual for team og klasseforum Manual for team og klasseforum Målsætning, sammensætning, opgaver og kvalitet Roskilde Katedralskole 1. Målsætning for samarbejdet i team og klasseforum Overordnet mål: Vi vil sikre vores elever den bedst

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

mellem den 1. og den 5. i hver måned

mellem den 1. og den 5. i hver måned Til hver klasse på skolen er knyttet et lærerteam i 1g og 2g to lærere og i 3g én lærer. Teamets overordnede ansvar er at kvalificere, koordinere og udvikle den undervisning, som foregår i klassen. Teamets

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Thisted Gymnasium og HF-Kursus

Thisted Gymnasium og HF-Kursus Thisted Gymnasium og HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted, tlf. 97 92 34 88, e-mail: ugtly@vibamt.dk, skolenr. 787023, ean-nr. 5798003038605 Elev Undervisning Ny elev Studiecenter Tidligere elever Praktisk

Læs mere

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015 HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Generel introduktion Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Studieretningsforløbet består af

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14 FAQ for OTG Skoleåret 2013/14 Skolestart: fredag d. 9. august kl. 9.00 FAQ Bibliotek Er der bibliotek på skolen? Skolen har et mindre bibliotek i lokale 4-5. Åbningstider: mandag og onsdag kl. 9.00-15.30.

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

ODENSE TEKNISKE GYMNASIUM. Mærk verden. Munkebjergvej 130 5230 Odense M. Tlf.: 6312 6962 / 6312 6966 www.otg.dk. LIND/juni2010 2010/11

ODENSE TEKNISKE GYMNASIUM. Mærk verden. Munkebjergvej 130 5230 Odense M. Tlf.: 6312 6962 / 6312 6966 www.otg.dk. LIND/juni2010 2010/11 Mærk verden MERE ODENSE TEKNISKE GYMNASIUM Munkebjergvej 130 5230 Odense M. Tlf.: 6312 6962 / 6312 6966 www.otg.dk LIND/juni2010 2010/11 Studievejledere på OTG Annette D. Bertelsen E-mail: adb@sde.dk Tlf.:

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Hvem er vi? Karin Waaben (KW). Teamleder for 1a Frederikke & Benedikte (2a). Tutorer for 1a 1. Supersproglig studieretning 1a - Klassens fag 4. Sprog, samfund

Læs mere

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18. 10. Aabenraa PRØVE 2014 UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.00 PRØVE 2014 UGE 19: TORSDAG DEN 8.MAJ 2014 ENGELSK FS10 Klokken

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Johan Christian Damsgaard (JC) Teamleder for klassen Dansk og musik 1z i dansk 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle har

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Før skolestart Aktivitet: Der afholdes møde med kommende elever og deres forældre. Formål: At introducere programmet for 1.

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C STRUKTUR OMKRING KLASSEN TEAMLEDER, LÆRERTEAM OG STUDIEVEJLEDER TEAMLEDEREN Klassens kontaktlærer Sørger for det faglige og sociale samarbejde Informerer elever

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen På Dyssegårdsskolen er lektier en integreret del af undervisningen og bidrager til den samlede læring. Den enkelte lærer vurderer, hvilke lektier og hvilken mængde af

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Studie- og ordensregler HHX

Studie- og ordensregler HHX Studie- og ordensregler HHX Indholdsfortegnelse 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 3 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 3 1. Ansvarlighed... 3 2. Samarbejde... 3 3. Tillid... 3 4. Ordentlighed...

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

Vel mødt til terminsprøve.

Vel mødt til terminsprøve. TERMINSPRØVE Uge 48 2014 I uge 48 skal alle afgangselever (9. og 10. kl.) til terminsprøve. Du skal inden prøven sætte dig ind i, hvilke regler der gælder, og hvordan man skal anvende sin computer. Det

Læs mere

Trivsel på Vissenbjerg skole

Trivsel på Vissenbjerg skole 2009 Trivsel på Vissenbjerg skole En handleplan mod mobning Assens kommune 1. Skolens strategi 1. Vi har fokus på trivsel og vil ikke acceptere mobning på vores skole 2. Vi vil forebyggende og med tidlig

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Pædagogisk Central. Læsekursus 3. klasse. Brøndby

Pædagogisk Central. Læsekursus 3. klasse. Brøndby Læsekursus 3. klasse Læsekursus for 3. klasse Et kursus for hele klasser I mål og handleplaner for dansk i 3. klasse står der: Båndlærer og dansklærer aftaler et tre ugers læsekursus for hele klassen hjælpetester

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

Når du skal bruge tolk på uddannelsen Center for Døve

Når du skal bruge tolk på uddannelsen Center for Døve Når du skal bruge tolk på uddannelsen Tegnsprogstolk fra på uddannelsen Betaling af tolkningen: Tegnsprogstolk til uddannelse betales oftest af SUstyrelsen. Der kan dog være andre muligheder kontakt os

Læs mere

Antimobbestrategi 2013

Antimobbestrategi 2013 God trivsel er en forudsætning for børns læring og udvikling På Nivå Skole arbejder vi bevidst med at skabe et godt læringsmiljø og en høj grad af trivsel. Skolen skal være et rummeligt sted hvor både

Læs mere

STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016

STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016 STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016 Uge Hvad sker der overordnet? Værkstedstimerne 33+34 2. hf starter mandag d. 10/8. Tutorerne mødes inden værkstedstimen og afgør, hvem der er tutor for hvem. I skal hurtigt

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Specialkonsulent Mads Egsholm. Kære Mads Egsholm

Specialkonsulent Mads Egsholm. Kære Mads Egsholm 26. august 2015 Specialkonsulent Mads Egsholm Kære Mads Egsholm Hermed en beskrivelse af studietiden på Skolen på Nyelandsvej. Langt den overvejende tid er placeret i et bånd klokken 08:00-08:25 hver dag

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag. 2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag.

2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag. 2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag. HF&VUC Nordsjælland, Hillerød afdeling 2015-16. Ajourføres løbende af kerneteamet Studieplanen for HF2 2. år = rammen for klassernes faglige progression 2.A,B,C,D,E Studieplanens indhold på 2. år: Studietimer

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensreglerne er skolens adfærdsregler. Reglerne gælder for elever på Gefion Gymnasium i skoletiden og kan desuden bringes i anvendelse,

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Bioteknologi Hvem er vi? Kirsten Rosenkilde Teamleder for klassen Matematik, Dansk Andrea og Peter Tutorer Bioteknologi Hvad kan vi fx arbejde med? Hvor

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 2.1. SRP - Studieretningsprojektet... 4 2.2. Studietur

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

Indsats mod fravær og frafald

Indsats mod fravær og frafald Indsats mod fravær og frafald A: Baggrunden: 1. Påskeforliget 2009, hvor forligskredsen bag Gymnasiereformen fulgte op på Rambøll rapporten om fravær og samtidig bebudede en skærpet indsats mod (stigende)

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Dato 12-03-2014 Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Brug af skolens IT Skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Computere udleveres og afleveres

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

Skovvangskolens. Specialcenter

Skovvangskolens. Specialcenter Skovvangskolens Specialcenter 1 Om Skovvangskolens Støttecenter. Fra politisk side vil man i de kommende år udlægge specialundervisningsmidlerne til den enkelte skole. Målet er, at indsatsen overfor de

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 2013-14

Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 2013-14 Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 201314 Indhold Formål Baggrund og rammer Præmisser på SAG Undervisning, forberedelse og relaterede aktiviteter Den udvidede lærerrolle Det udvidede undervisningsbegreb

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende. Teknisk Gymnasium, Eksamensreglement (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Skolens eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Skriftlig eksamen

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2015

Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 1 1. Indledning De uddannelsespolitiske målsætninger om uddannelse til flere (95- og 60-procent-målsætningerne) stiller uddannelsesinstitutionerne over

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2015 Eksamensregler 2015 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Tutorordning på HF på

Tutorordning på HF på Tutorordning på HF på 1 Alle HF-elever på Rosborg Gymnasium & HF har en tutor tilknyttet. Din tutor en af dine faglærere, som du skal have en række samtaler med i løbet af din skolegang. Formålet med at

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Indholdsfortegnelse Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Evalueringer og opgaver i 1.g... 2 AP. Retningslinier på Mulernes Legatskole... 2 Slutevaluering af naturvidenskabelig grundforløb:... 2 NV.

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed Udskolingen på Holme Skole - selvstændighed & faglighed Profil for udskolingen på Holme Skole 2 KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i udskolingen

Læs mere

8. I hvilken grad vurderer du dit læringsudbytte af Campdagen med linjefagene passende?

8. I hvilken grad vurderer du dit læringsudbytte af Campdagen med linjefagene passende? Opsummering for de enkelte spørgsmål: 2. I hvilken grad vurderer du modtagelsen på uddannelsen passende? 54 % vurderes i meget høj grad og i høj grad og passende af 36 % 3. I hvilken grad vurderer du dit

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere