SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG"

Transkript

1 SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Retningslinjer for sygeplejestuderendes medvirken ved lægemiddelhåndtering for 2008 uddannelsen og det første år af 2016 uddannelsen

2 Indhold 1.0 Indledning Ansvarsfordeling i klinikken Delegering af lægemiddelhåndtering Den sygeplejestuderendes ansvar- og kompetence i forhold til lægemiddelhåndtering Den sygeplejestuderendes forudsætninger for at medvirke ved lægemiddelhåndtering Den studerendes forudsætninger i modul Den studerendes forudsætninger i modul Den studerendes forudsætninger i modul 11 og Den studerendes forudsætninger på 1 semester Den studerendes forudsætninger på 2 semester Referenceliste

3 1.0 Indledning Formålet med de vejledende retningslinjer er at kvalitetssikre de sygeplejestuderendes medvirken ved lægemiddelhåndtering 1 og i den forbindelse varetage patienternes og borgernes sikkerhed (Styrelsen for patientsikkerhed). Retningslinjerne vil primært være fokuseret på de studerendes medvirken ved lægemiddelhåndtering. Lægemiddelhåndtering indebærer alle procedurer, der foretages med medicin efter at apoteket har udleveret den. Lægemiddelhåndtering omfatter således både dispensering 2, lægemiddeladministration 3, dokumentation af dispensering og administration 4 og opbevaring af lægemidler (Sundhedsstyrelsen 2015, Lovring m.fl. 2009). Lægemiddelhåndtering er en vigtig opgave, som en færdiguddannet sygeplejerske forventes at kunne varetage på baggrund af et højt niveau af viden, færdigheder og kompetence (Lovring 2009). Sygeplejerskens opgaver i forbindelse med lægemiddelhåndtering er at varetage patienternes sikkerhed ved at sikre at Den rigtige patient (patientidentifikation) Får den rigtige medicin I den rigtige dosis På det rigtige tidspunkt På den rigtige måde (Sundhedsstyrelsen 2013) Dette forudsætter, at sygeplejersken på korrekt vis kan forstå ordinationer, identificere patient, dispensere, administrere samt dokumentere det håndterede lægemiddel. Sygeplejersken samarbejder med lægen om at give patienten den fornødne vejledning om lægemidlet, herunder den specifikke indikation, mulige bivirkninger og måden, hvorpå patienten skal tage lægemidlet. Den sygeplejestuderende har derfor brug for læringssituationer, hvor der er mulighed for at lære lægemiddelhåndtering samt fordybe sig i patologi og farmakologi i relation hertil. 1. Lægemiddelhåndtering: Alle procedurer en medhjælp for lægen/tandlægen foretager med et lægemiddel, efter at apoteket har udleveret det. Lægemiddelhåndtering omfatter således dispensering, administration og opbevaring af lægemidler (Sundhedsstyrelsen 2015). OBS. I Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje BEK 804 af 17/06/2016 anvendes begrebet medicinhåndtering i stedet for lægemiddelhåndtering. 2. Dispensering: del af effektuering af lægemiddelordination, hvor et lægemiddel klargøres til lægemiddeladministration, dvs. de processer hvorved personalet optæller eller tilbereder ordineret medicin til indgift, dvs. afmåler, ophælder eller optrækker i anden beholder, samt eventuelt tilsætter middel til opløsning eller blanding (Begrebsdatabasen, Lovring mfl.2009). 3. Lægemiddeladministration: del af effektuering af lægemiddelordination, hvor lægemidlet tilføres patienten, dvs. personalets omdeling, herunder identifikation af pt, hjælp til patientens indtagelse af medicin, herunder den fornødne observation af patienten. (Begrebsdatabasen, Sundhedsstyrelsen 2013). 4. Dokumentation af dispensering og administration: information, der indsamles og organiseres med henblik på nyttiggørelse eller bevisførelse (Begrebsdatabasen, Sundhedsstyrelsen 2013). 3

4 2.0 Ansvarsfordeling i klinikken Afdelingsledelsen og/eller den sygeplejefaglige leder er ansvarlig for, at instrukser og retningslinjer for håndtering af lægemidler er udarbejdet efter gældende love og vejledninger, samt anbefalinger og referenceprogrammer (Sundhedsstyrelsen 2004, Sundhedsstyrelsen 2000). Afdelingssygeplejersken og/eller den sygeplejefaglige leder er ansvarlig for, at instrukser og retningslinjer for lægemiddelhåndtering er kendt af alt plejepersonale på det kliniske uddannelsessted (Sundhedsstyrelsen 2015). I forhold til den studerende er uddannelsesstedet (ofte den kliniske vejleder) ansvarlig for, at den sygeplejestuderende er introduceret til instrukser og retningslinjer. Det er endvidere det kliniske uddannelsessteds ansvar at tilrettelægge læringsaktiviteter og at undervise den studerende ud fra relevant viden og i konkrete færdigheder i forbindelse med lægemiddelhåndtering. 3.0 Delegering af lægemiddelhåndtering Ved delegering forstås overdragelse af en opgave til en anden person (Sundhedsstyrelsen 2015). Lægemiddelhåndtering er således en delegeret opgave fra lægen til sygeplejersken. Opgaven delegeres på baggrund af en skriftlig ordination. Gives ordinationen mundtlig, har den sundhedsperson, der har modtaget den mundtlige ordination, pligt til at sikre sig, at ordinationen er korrekt forstået ved at gentage ordinationen. Derudover har sundhedspersonen ansvaret for, at oplysninger om ordinationen og den ordinerende læges navn, dato og klokkeslæt for ordinationen dokumenteres (Sundhedsstyrelsen 2015). Sygeplejersken kan ikke delegere sit juridiske ansvar (Lovring 2009). Sygeplejersken kan delegere opgaven lægemiddelhåndtering eller dele heraf til den sygeplejestuderende, ud fra pågældendes aktuelle forudsætninger, og med fornøden instruktion og vejledning (Kristensen 2014, Lovring 2009). Vejledning af den studerende er bl.a. med til at understøtte patientsikkerheden, og ikke mindst med til at kvalificere den studerendes forudsætninger fremadrettet. Sygeplejersken er forpligtiget til aktivt at kontrollere den studerendes arbejde i forbindelse med lægemiddelhåndtering, som kan være af væsentlig betydning for patientbehandlingen (Kristensen 2014) Den sygeplejestuderendes ansvar- og kompetence i forhold til lægemiddelhåndtering Den sygeplejestuderende har et selvstændigt ansvar for at udføre den af sygeplejersken delegerede opgave korrekt. Det betyder, at den sygeplejestuderende skal involvere og samarbejde med den kliniske vejleder eller anden sygeplejerske om lægemiddelhåndtering. Den sygeplejestuderende har ret og pligt til at frasige sig opgaven, hvis hun ikke skønner sig kompetent til at udføre denne (Kristensen 2014, Sundhedsstyrelsen 2015, Lovring 2009). 4

5 Den studerende må kun udføre opgaver i forbindelse med lægemiddelhåndtering efter aftale med sygeplejerske og skal i øvrigt handle efter gældende instrukser og/eller kliniske retningslinjer for det kliniske uddannelsessted. Dette kan eksempelvis være dispensering og administration af skriftlig ordinerede lægemidler. Den sygeplejestuderende skal i denne sammenhæng: Sikre sig korrekt identifikation af patienten (Sundhedsstyrelsen 2013) Sikre sig at al medicin er ordineret til den enkelte patient, og at der foreligger dokumentation herfor Have et godt kendskab til patienten, dennes sygdom og behandlingsplan (Lovring 2009). Give patienten den fornødne vejledning om lægemidlet Have viden om de lægemidler han/hun administrerer; herunder indikation, virkning, bivirkning, kontraindikationer, interaktioner og endelig dosering og administrationsmåde (Lovring 2009) Kunne dispensere lægemidlerne Kunne observere patienten mhp. virkning, bivirkning eller interaktioner Vurdere og reagere på både almene og akutte forandringer i patientens tilstand i relation til lægemiddel behandling Dokumentere dispensation, administration, observationer af virkning og bivirkninger samt egne handlinger Den sygeplejestuderende kan deltage i opgaver i forbindelse med lægemiddelhåndtering, når hun er under konstant opsyn og vejledning af en sygeplejerske. F.eks. ved håndtering af: Intravenøse injektioner og infusioner Epidurale injektioner Rammeordination af lægemidler til en konkret patient (PN lægemidler) Rammeordination til en gruppe af patienter Parenteral ernæring Transfusion af blod/blodprodukter Sygeplejersken er ansvarlig for at ovenstående opgaver udføres korrekt (Kristensen 2014). Det vil sige, at sygeplejersken er ansvarlig for at sikre sig, at den studerende har den fornødne teoretiske og praktiske kompetence til at udføre lægemiddelhåndtering korrekt. Herunder gælder det desuden, at sygeplejersken i alle situationer er ansvarlig for at kontrollere enhver medicindosis udregnet af den sygeplejestuderende Den sygeplejestuderendes forudsætninger for at medvirke ved lægemiddelhåndtering. For at den sygeplejestuderende kan medvirke ved lægemiddelhåndtering er det afgørende, at den studerende har såvel viden om, færdigheder i og kompetence til at udføre opgaver relateret hertil. 5

6 Forudsætningerne for den studerendes medvirken vil ændres i løbet af uddannelsen, og nedenstående er derfor læringsindhold, som den enkelte studerende forventes at arbejde med på en individuel måde. I afsnit 5.1, 5.2 og 5.3 er den studerendes forudsætninger på 2008 uddannelsen yderligere konkretiseret iht. de enkelte moduler. I afsnit 5.4 og 5.5 er den studerendes forudsætninger på 2016 uddannelsen yderligere konkretiseret iht. de enkelte semestre. I relation til opgaven lægemiddelhåndtering skal den sygeplejestuderende: Kunne vurdere eget ansvar og egen kompetence ud fra ordinationens karakter, patientens tilstand og den aktuelle kontekst Kunne anvende det kliniske uddannelsessteds skriftlige instrukser og kliniske retningslinjer vedrørende lægemiddelhåndtering Kunne identificere en utilsigtet hændelse og indberette denne korrekt Kunne anvende Pro.medicin.dk. Endvidere søge og anvende viden fra andre valide steder Tage konsekvenser af egne vurderinger ved lægemiddelhåndtering, ud fra ansvar og kompetence i forhold til gældende love og retningslinjer på området Kunne træffe de fornødne sikkerhedsmæssige foranstaltninger til beskyttelse af patienten, sig selv, kolleger og andre i forbindelse med lægemiddelhåndtering, herunder anvende det kliniske uddannelsessteds lægemiddelhåndteringssystem korrekt Samarbejde omkring lægemiddelhåndtering, - ud fra en forståelse af eget ansvars- og kompetenceområde - ud fra gældende love og retningslinjer på området - ud fra en hensigtsmæssig og effektiv tilrettelæggelse af patientforløbet under hensyntagen til det kliniske uddannelsessteds kvalitetsmål, værdier og principper for dette I relation til dispensering skal den sygeplejestuderende: Læse og forstå en læges ordination Vurdere den ordinerede medicin i forhold til patientens situation, medicinens vanlige dispensering og dosering Finde og identificere det ordinerede lægemiddel og vurdere dette i forhold til opbevaring, holdbarhed, anbrud, udseende og lugt (Lovring 2009) Beregne, dosere og tilberede det ordinerede lægemiddel korrekt Anvende handsker, pincet eller aseptisk teknik ved dispensering af lægemidler I relation til omdeling skal den sygeplejestuderende: Følge det kliniske uddannelsessteds retningslinjer for identifikation af patient 6

7 Vurdere kontraindikationer og interaktioner i forhold til patientens helbred og øvrige behandling I samarbejde med patienten vurdere dennes behov for sygepleje i forbindelse med indtagelse/ indgift af lægemiddel I relation til hjælp til indtagelse/ indgift skal den sygeplejestuderende: Anvende dispenseringsformer /-måder korrekt Ud fra patientens individuelle behov for sygepleje, hjælpe og vejlede patienten med korrekt indtagelse af lægemidlet Vejlede patienten om medicinen for at være med til at understøtte og sikre patientsikkerheden I relation til fornøden observation, skal den sygeplejestuderende: Observere virkning, bivirkning og interaktion i relation til den konkrete patient og dennes behandling med lægemidlet Udføre de nødvendige handlinger ved akutte forandringer i patientens tilstand i relation til behandling med lægemidlet Observere, diagnosticere og handle ved et anafylaktisk chok efter gældende retningslinjer (Sundhedsstyrelsen 2003, Lovring 2009 ) Ved fejl i forbindelse med lægemiddelhåndtering handle ud fra det kliniske uddannelsessteds instrukser/ retningslinjer Dokumentere handlinger i relation til ovenstående Sygeplejersken, der følger den studerende, er ansvarlig for, at den sygeplejestuderende superviseres og er tilstrækkelig instrueret. Sygeplejersken indgår således aktivt i afdækningen af den studerendes færdigheder og kompetence (Kristensen 2014). Den sygeplejestuderende er medansvarlig for at opnå de forudsætninger, der er nødvendige for at kunne varetage opgaver relateret til lægemiddelhåndtering, og er selv ansvarlig for at sige fra i tilfælde af, at de relevante forudsætninger ikke skønnes opfyldt, så patientsikkerheden fortsat er i fokus (Sundhedsstyrelsen 2015). 5.1 Den studerendes forudsætninger i modul 4 Fokus for undervisningen på modulet er grundlæggende klinisk virksomhed, der retter sig mod at udføre sygepleje relateret til menneskets fysiologiske behov, samt samspillet mellem patient og sygeplejerske. Det uddannelsesmæssige sigte i relation til lægemiddelhåndtering er begrundet i læringsudbyttet for modulet. De relevante læresituationer er i denne forbindelse af deltagende og reflekterende karakter. Det er derfor vigtigt at den studerende både arbejder målrettet med at tilegne sig de nødvendige kompetencer og modtager den nødvendige undervisning på det konkrete kliniske uddannelsessted, til at varetage lægemiddelhåndtering til udvalgte patienter/borgere herunder: 7

8 Observation af kontrolforanstaltninger ved modtagelse af medicin Observation af kontrolforanstaltninger ved ophældning af medicin Observation ved identifikation, observation og vejledning af patienten Observation og refleksion i relation til sygeplejerskens lægemiddeladministration, herunder forskellige administrationsformer (mixtur, tabletter, suppositoria, øjendråber og salver) Administration af hudpræparater under direkte vejledning Anvende injektionsteknik: subcutan og intramuskulær under direkte vejledning 5.2 Den studerendes forudsætninger i modul 6 8 Den studerendes forudsætninger i forbindelse med modul 6 og modul 8 er gennemført teoretisk undervisning på modul 7 i almen farmakologi eller undervisning på tidligere klinisk uddannelsessted, samt teoretisk undervisning på modul 7 vedr. ansvars- og kompetence i forbindelse med lægemiddelhåndtering. Det er derfor vigtigt, at den studerende både arbejder målrettet med at tilegne sig de nødvendige kompetencer og modtager den nødvendige undervisning på det konkrete kliniske uddannelsessted, til at varetage lægemiddelhåndtering til udvalgte patienter/borgere herunder: Intravenøs indgift: Den studerende må under vejledning af en sygeplejerske opsætte og skifte isotoniske infusionsvæsker. Den studerende må obturere samt seponere perifert anlagt venekanyle. Den studerende må som hovedregel ikke give medicin intravenøst. Blod/blodprodukter: Den studerende må selvstændig hente blod/blodprodukter i blodbanken samt medvirke ved kontrol af data af blodprodukter. Særligt vigtigt er det dog, at afdelingens procedure og kontrolforanstaltninger ved transfusion med blodkomponenter overordnet er styrende for om den studerende kan fungere som kontrollant (2.person), og at det er forudgået af en konkret oplæring i afdelingen, samt at den ansvarlige sygeplejerske vurderer, at den pågældende studerende har de fornødne forudsætninger, og kan magte opgaven. Den studerende må ikke selvstændigt opsætte blod/blodprodukter. 5.3 Den studerendes forudsætninger i modul 11 og 12 Den studerende har efter gennemført farmakologiundervisning og bestået ekstern prøve på modul 10, hvori faget farmakologi indgår, opnået teoretiske forudsætninger til selvstændigt at varetage lægemiddelhåndtering for en gruppe patienter. Ved en ikke bestået ekstern prøve har den studerende således ikke opnået de tilstrækkelige forudsætninger. Den sygeplejestuderende vil til stadighed stå overfor læringsmæssige udfordringer i forbindelse med lægemiddelhåndtering, og det er derfor fortsat vigtigt, at den studerende superviseres og vejledes af den kliniske vejleder. 8

9 Derfor skal den studerende arbejde målrettet med at tilegne sig de nødvendige kompetencer og modtage den nødvendige undervisning på det konkrete kliniske uddannelsessted, til at varetage lægemiddelhåndtering til udvalgte patienter/borgere herunder: Intravenøs indgift: Den studerende må udelukkende administrere intravenøs medicinering på de kliniske uddannelsessteder, hvor der forefindes en skriftlig instruks med følgende to forhold opfyldt: Der skal være fastsatte regler for den studerendes administration af intravenøs infusion Der skal finde praktisk oplæring sted, og den studerende skal være under konstant opsyn og vejledning af en sygeplejerske Epidural smertebehandling: Den studerende må under direkte vejledning observere/ deltage i og udføre opgaver i relation til epidural smertebehandling, såfremt instruktion og oplæring af en sygeplejerske har fundet sted. Blod/blodprodukter: Den studerende har, efter gennemført undervisning i transfusionsmedicin, teoretiske forudsætninger til i samarbejde med en sygeplejerske at opsætte blod/blodprodukter hos egne patienter 5.4 Den studerendes forudsætninger på 1 semester. Temaet for semesteret er: Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge. Det retter sig mod at observere, identificere, analysere og vurdere patienter/borgeres sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge inden for sygeplejerskens virksomhedsområde. Fokus er at opnå viden om og færdigheder i at systematisere viden, planlægge, udføre og vurdere sygeplejeinterventioner i samspil med patienter/borgere. Det uddannelsesmæssige sigte i relation til lægemiddelhåndtering er begrundet i læringsudbyttet: At kunne beskrive medicinhåndtering 1. De relevante læresituationer er i denne forbindelse af deltagende og reflekterende karakter. Den studerendes forudsætning er, at der er gennemført teoretisk undervisning omkring lægemiddelhåndtering og elementer af den almene farmakologi, samt øvet subcutan injektion. Det er vigtigt, at den studerende både arbejder målrettet med at tilegne sig de nødvendige kompetencer og modtager den nødvendige undervisning på det konkrete kliniske uddannelsessted, til at varetage lægemiddelhåndtering til udvalgte patienter/borgere herunder: Observation af kontrolforanstaltninger ved modtagelse af lægemiddel fra apoteket Observation af sygeplejerskens kontrolforanstaltninger ved dispensering af lægemiddel Observation af sygeplejerskens identifikation af patient Observation af sygeplejerskens vejledning af patienten Observation og refleksion i relation til sygeplejerskens lægemiddelhåndtering, herunder forskellige dispenseringsformer (f.eks. oral væske, tabletter, suppositoria, øjendråber, salver, resoribletter, injektionsvæsker) 9

10 5.5 Den studerendes forudsætninger på 2 semester. Temaet for semesteret er: Klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb. Temaet retter sig mod klinisk beslutningstagen inden for sygeplejerskens virksomhedsområde i samspil med patienten/borgeren og pårørende på baggrund af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden. Fokus er at opnå viden om og færdigheder i at opstille mål, intervenere, evaluere og justere interventioner i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb. Det uddannelsesmæssige sigte i relation til lægemiddelhåndtering er begrundet i læringsudbyttet: At kunne forklare medicinhåndtering 1. De relevante læresituationer er i denne forbindelse af deltagende og reflekterende karakter. Den studerendes forudsætning er, at der på 1 semester er gennemført teoretisk undervisning omkring lægemiddelhåndtering, elementer af den almene farmakologi samt øvet subcutan injektion. Det er vigtigt at den studerende både arbejder målrettet med at tilegne sig de nødvendige kompetencer og modtager den nødvendige undervisning på det konkrete kliniske uddannelsessted, til at varetage lægemiddelhåndtering til udvalgte patienter/borgere herunder: Observation af kontrolforanstaltninger ved modtagelse af lægemiddel fra apoteket Observation af sygeplejerskens kontrolforanstaltninger ved dispensering af lægemiddel Observation af sygeplejerskens identifikation af patient Observation af sygeplejerskens vejledning af patienten Observation og refleksion i relation til sygeplejerskens lægemiddelhåndtering, herunder forskellige dispenseringsformer (f.eks. oral væske, tabletter, suppositoria, øjendråber, salver, resoribletter, injektionsvæsker) Administration af hudpræparater under direkte vejledning Anvende injektionsteknik: subcutan under direkte vejledning, hvis det er muligt på det kliniske uddannelsessted. 1 Medicinhåndtering = håndtering af lægemidler/lægemiddelhåndtering/ jf. Vej.nr.9070 af 12/02/

11 6.0 Referenceliste Begrebsdatabasen. Kristensen, K Sundhedsjura patienters retsstilling, sundhedspersoners ansvar, myndigheders tilsyn. Gads Forlag. 5.udg. Lovring, I., Rasmussen, V.B., m.fl Farmakologi, medicingivning og sygepleje. Dansk Sygeplejeråd Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 11.udgave. Styrelsen for patientsikkerhed. Sundhedsstyrelsen 2013: Vejledning om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet. Vejledning nr af 13/12/2013. Sundhedsstyrelsen 2000: Vejledning om udfærdigelse af instrukser. Vejledning nr af 20/11/2000. Sundhedsstyrelsen 2003 Vejledning til hjemmesygeplejeordninger om behandling af akut allergisk shock med injektion af adrenalin. Vejledning nr af 08/ Sundhedsstyrelsen 2004 Meddelelse om sygeplejefaglige instrukser på sygehuse. Meddelelse af 02/09/2004 Sundhedsstyrelsen 2015: Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler. Vejledning nr af 12/02/2015 Sundhedsstyrelsen Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp. Vejledning nr. 115 af 11/12/

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Retningslinjer for sygeplejestuderendes medvirken ved medicinhåndtering Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Ansvarsfordeling i klinikken... 4 3.0 Delegering af medicingivning...

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & KOMPETENCE I FORHOLD TIL MEDICINGIVNING OG BEHANDLING MED BLODKOMPONENTER

SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & KOMPETENCE I FORHOLD TIL MEDICINGIVNING OG BEHANDLING MED BLODKOMPONENTER Instruksen vedrører sygeplejestuderende ved VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers under uddannelse efter Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje BEK nr 29 af

Læs mere

NOTAT. Sygeplejerskestuderendes ansvar & kompetence i forhold til medicingivning og behandling med blodkomponenter. Resumé.

NOTAT. Sygeplejerskestuderendes ansvar & kompetence i forhold til medicingivning og behandling med blodkomponenter. Resumé. VIA University College Sygeplejerskestuderendes ansvar & kompetence i forhold til medicingivning og behandling med blodkomponenter Resumé Instruksen vedrører sygeplejestuderende ved VIA University College

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & KOMPETENCE I FORHOLD TIL MEDICINGIVNING OG BEHANDLING MED BLODKOMPONENTER

SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & KOMPETENCE I FORHOLD TIL MEDICINGIVNING OG BEHANDLING MED BLODKOMPONENTER SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & (rev. 201 ) Instruksen vedrører sygeplejestuderende ved VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers under uddannelse efter Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Vejledning Sygeplejestuderendes deltagelse i medicingivning Gældende for studieordningen 2008

Vejledning Sygeplejestuderendes deltagelse i medicingivning Gældende for studieordningen 2008 Vejledning Sygeplejestuderendes deltagelse i medicingivning Gældende for studieordningen 2008 Revideret April 2015 Dokumentnummer: 512584 INDHOLD Indledning... - 3 - Ansvar i forbindelse med sygeplejestuderendes

Læs mere

Retningslinjer for sygeplejestuderende og medicindispensering

Retningslinjer for sygeplejestuderende og medicindispensering Retningslinjer for sygeplejestuderende og medicindispensering Generelt Følgende referencer danner baggrund for Retningslinjer for sygeplejestuderendes deltagelse i medicindispensering og administration

Læs mere

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring.

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Revideret oktober 2005 Den studerende udfører sygeplejeopgaver i forbindelse med medicingivning, parenteralernæring

Læs mere

Sygeplejestuderendes ansvars- og kompetenceområde i forhold til håndtering af lægemidler

Sygeplejestuderendes ansvars- og kompetenceområde i forhold til håndtering af lægemidler UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Sygeplejestuderendes ansvars- og kompetenceområde i forhold til håndtering af lægemidler Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Gældende for studieordningen 2016 samt for overgangsordningen

Læs mere

Medicinhåndtering - retningslinjer for sygeplejestuderende

Medicinhåndtering - retningslinjer for sygeplejestuderende Medicinhåndtering - retningslinjer for sygeplejestuderende Følgende referencer danner baggrund for Retningslinjer for sygeplejestuderendes deltagelse i medicindispensering og administration : Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje Uddannelse til professionsbachelor i 1 Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Patient Ingen 9 ECTS (T) + 1 ECTS (P) Ergonomi 3 uger 5 kliniske ECTS At opnå viden

Læs mere

Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering

Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering 1 Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for medicinhåndtering ved Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale retningslinjer

Læs mere

Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl. Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen

Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl. Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejl. nr. 9429 af 30/06/2006

Læs mere

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept hvor er vi nu pr

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept hvor er vi nu pr Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 18.04.2016 v. Lena Busch Nielsen, uddannelseschef Birgit Hedegaard Møller, teamleder Status på Bekendtgørelsen Bekendtgørelsen er pt.

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Side 1 af 6 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. VEJ nr 15005 af 06/02/1998 (Gældende) LBK Nr. 759 af 14/11/1990 LBK Nr. 272 af 19/04/2001 Vejledning om medicinadministration

Læs mere

Farmakologi 1. semester

Farmakologi 1. semester Farmakologi 1. semester 1 ECTS Semestrets overordnede tema: Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Mål for faget: Farmakologi Der skal i første omgang

Læs mere

Center for Børn og Unge, Egelys retningsgivende dokument for medicinhåndtering

Center for Børn og Unge, Egelys retningsgivende dokument for medicinhåndtering Center for Børn og Unge, Egelys retningsgivende dokument for medicinhåndtering Marts 2013 Revideret 10. marts, 2014 (Per) Dokumenttype: Regionalt retningsgivende dokument Anvendelsesområde: Alle centre

Læs mere

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler (Til læger, plejepersonale på sygehuse, i plejeboliger og i hjemmeplejen samt andet personale, der medvirker ved medicinhåndtering) 1 Indledning 3 2

Læs mere

Lokal instruks for håndtering af medicin:

Lokal instruks for håndtering af medicin: Lokal instruks for håndtering af medicin: August 2012. Medicinordination: Ordinationen foretages af en læge. Den kan både være skriftligt, elektronisk og mundligt. Ordination registreres i Bosted i dagbog

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 19. september i Svendborg den 22. september i Odense Udvalgte dele af

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelgivning, ver. 5

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelgivning, ver. 5 Side 1 af 6 Sygehusvæsen - Regionale sygehusdokumenter - Generelle/tværgående patientforløbstemaer - Medicinering Regionale sygehusdokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Dokumentbrugere:

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Side 1 af 10 VEJ nr 9429 af 30/06/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-07-2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Accession C20060942960 Entydig dokumentidentifikation AI002273 Dato for førstegangsindlæggelse

Læs mere

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 25.04.2016

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 25.04.2016 Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 25.04.2016 v. Janne Bryde Laugesen, teamleder, Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg Status på Bekendtgørelsen Bekendtgørelsen er pt. i

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Formålet med denne vejledning er at sikre en ensartet og høj patientsikkerhed ved ordination og håndtering af lægemidler. Vejledningen fastlægger ansvarsfordelingen

Læs mere

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelophældning, ver. 4

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelophældning, ver. 4 Side 1 af 5 Sygehusvæsen - Regionale sygehusdokumenter - Generelle/tværgående patientforløbstemaer - Medicinering Regionale sygehusdokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Dokumentbrugere:

Læs mere

Til brug i klinisk undervisnning på sygeplejerskeuddannelsen. i Region hovedstaden. Januar 2015

Til brug i klinisk undervisnning på sygeplejerskeuddannelsen. i Region hovedstaden. Januar 2015 Til brug i klinisk undervisnning på sygeplejerskeuddannelsen i Region hovedstaden. Januar 2015 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generel Introduktion... 3 Opbygning... 3 Begrebsafklaring...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Den enkeltes kommunikative ressourcer skal afdækkes. Vejledning: Begrebet

Læs mere

Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af dosisdispenseret medicin

Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af dosisdispenseret medicin Instruks Håndtering af dosisdispenseret medicin Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin Definition Dosisdispenseret medicin: Lægemidler, der kan pakkes med maskine i små plastikposer eller plastikbobler

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Semester 1 Observation og vurdering af borgers og patients sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Temaet retter sig mod at observere, identificere,

Læs mere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modulets tema

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & KOMPETENCE MEDICINGIVNING BLODKOMPONENTER

SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & KOMPETENCE MEDICINGIVNING BLODKOMPONENTER SYGEPLEJESTUDERENDES MEDICINGIVNING BLODKOMPONENTER Gældende for studerende uddannet efter: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medicinkompetencekort for Social- og sundhedsassistentelever

Medicinkompetencekort for Social- og sundhedsassistentelever Medicinhåndtering i social- og sundhedsuddannelserne. Medicinkompetencekort for Social- og sundhedsassistentelever Et lærings- og arbejdsredskab i uddannelsen. Navn: Holdnummer: Praktiksteder: Praktik

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 PSYKISK SYGE PATIENTER/BORGERE OG UDSATTE GRUPPER Indhold 1. PRÆSENTATION AF ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN (ÆHF) 2 1.1 REHABILITERINGSFORLØB I ÆHF 3 1.2 FORLØB SINDSLIDELSE

Læs mere

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple-

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- August 2016 af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg/Thisted og Hjørring Studieordning Professionsbacheloruddannelsen i sygepleje 2016 - UCN Aalborg/Thisted

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 23. august i Odense den 30. august i Svendborg Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af ikke-dosisdispenseret medicin

Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af ikke-dosisdispenseret medicin Instruks Håndtering af ikke-dosisdispenseret Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret Definition Ikke-dosisdispenseret : Lægemidler, der ophældes i doseringsæsker, dråber, salve, mixtur. Bruger af ikke-dosisdispenseret

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

Studieordningen ny sygeplejerskeuddannelse

Studieordningen ny sygeplejerskeuddannelse Studieordningen ny sygeplejerskeuddannelse Møde med Højskolan i Oslo og Akershus 15. juni 2017 Lene Just Uddannelsesleder Institut for Sygepleje Professionshøjskolen Metropol 2008 Etablering ved sammenlægning

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. Selvstændigt at identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere, justere og dokumentere sygepleje i samarbejde med udvalgte

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Medicinkompetencekort for Social- og sundhedsassistentelever

Medicinkompetencekort for Social- og sundhedsassistentelever Medicinhåndtering i social- og sundhedsuddannelserne. Medicinkompetencekort for Social- og sundhedsassistentelever Et lærings- og arbejdsredskab i uddannelsen. Navn: Holdnummer: Praktiksteder: Praktik

Læs mere

E-læringskursus i Medicinhåndtering for sygeplejestuderende på OUH, RSD

E-læringskursus i Medicinhåndtering for sygeplejestuderende på OUH, RSD E-læringskursus i Medicinhåndtering for sygeplejestuderende på OUH, RSD 21-11-2016 1 E-læringskursus i Medicinhåndtering for sygeplejestuderende på OUH, RSD - Et tjek af forudsætninger: Hvem kender ikke

Læs mere

Vejledninger / Instrukser

Vejledninger / Instrukser Vejledninger / Instrukser Dagens Mål At få viden om sundhedsstyrelsens vejledninger på medicinhåndteringsområdet for derigennem forstå egen rolle i medicinhåndtering i Kommunen. At kende og anvende Kommunes

Læs mere

sikkerpost@frederikshavn.dk

sikkerpost@frederikshavn.dk Jr. nr.: 5-2211-2023/1 P-nr.: 1013556683 SST-id: PHJSYN-00004261 Tilsynsførende: Henrik Bøggild Ansvarlig embedslæge: Henrik Trykker Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Overførelse af ordination samt dispensering og administration

Overførelse af ordination samt dispensering og administration Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Godkendt: September 2016

Godkendt: September 2016 1 of 5 Overskrift: Medicinhåndtering Akkrediteringsstandard: Dokumentation for lægemiddelordination/ Lægemiddeldispensering/ Lægemiddeladministration Formål: Godkendt: September 2016 Revideres: September

Læs mere

Karen Marie Dencker Oversygeplejerske Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Randers. Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Maj 2014

Karen Marie Dencker Oversygeplejerske Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Randers. Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Maj 2014 Karen Marie Dencker Oversygeplejerske Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Randers Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Maj 2014 Jura og etik Læring via konkrete klagesager Samtykke fra patienter

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen?

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen? Sygeplejerskeuddannelsen del af intern prøve rskeuddannelsen? Hensigten med materialet er at inspirere til vurdering af studerende i, i forhold til læringsudbyttet. Materialet beskriver tegn, som den kliniske

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb Forløb for modul 11 og 12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb 01-09-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Farmakologi og medicinadministration. Nyt selvstændigt fagmål i social- og sundhedsassistentuddannelsen

Farmakologi og medicinadministration. Nyt selvstændigt fagmål i social- og sundhedsassistentuddannelsen Farmakologi og medicinadministration Nyt selvstændigt fagmål i social- og sundhedsassistentuddannelsen Farmakologi og medicinhåndtering Indhold i fagmålet er taget fra faget sygepleje, naturfag, somatisk

Læs mere

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav Overordnet konklusion på tilsynet Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger Tilsynet har fundet mindre fejl og mangler, som samlet kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden Tilsynet

Læs mere

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav. Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav. Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger Overordnet konklusion på tilsynet Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger Tilsynet har fundet fejl og mangler, som samlet kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden Tilsynet har

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

MEDICINRETNINGSLINJER i PLEJEN

MEDICINRETNINGSLINJER i PLEJEN MEDICINRETNINGSLINJER i PLEJEN Formålet med instruksen er at sikre: Den rigtige borger får den rigtige medicin, i den rigtige dosis, på det rigtige tidspunkt og på rette måde Den rehabiliterende tankegang

Læs mere

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER Undervisningsplan UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER University College Sjælland Juni 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer,

Læs mere

MEDICININSTRUKS ODDER ÆLDRESERVICE

MEDICININSTRUKS ODDER ÆLDRESERVICE 1 MEDICININSTRUKS ODDER ÆLDRESERVICE Indholdsfortegnelse 1.0 Formål med instruks for medicinhåndtering:... 2 2.0 Anvendte definitioner:... 2 3.0 Kompetencer og delegering:... 2 4.0 Undervisning:... 3 5.0

Læs mere

Boform Skovvængets lokale instruks for medicinhåndtering

Boform Skovvængets lokale instruks for medicinhåndtering Juli 2012 Boform Skovvængets lokale instruks for medicinhåndtering Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks Skovvængets lokale instruks for: Hvordan medicinhåndtering skal foregå Hvordan det skal

Læs mere

Birthe Margrethe Pedersen. Seniorcenter Kildegården

Birthe Margrethe Pedersen. Seniorcenter Kildegården Jr. nr.: 5-2211-940/1 P-nr.: 1003263992 SST-id: PHJSYN-00003899 Tilsynsførende: Birthe Margrethe Pedersen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Hanne Juhl Pedersen. Hiort Lorenzen Center. 6100 Haderslev. Syddanmark. Haderslev kommune. dikmiv@haderslev.dk

Hanne Juhl Pedersen. Hiort Lorenzen Center. 6100 Haderslev. Syddanmark. Haderslev kommune. dikmiv@haderslev.dk Jr. nr.: 5-2211-1250/1 P-nr.: 1009677824 SST-id: PHJSYN-00003987 Tilsynsførende: Hanne Juhl Pedersen Ansvarlig embedslæge: Henrik Kirkeby Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Birthe Margrethe Pedersen. Plejehjemmet Tagenshus

Birthe Margrethe Pedersen. Plejehjemmet Tagenshus Jr.nr.: 5-2211-121/1 P-nr.: 1017009210 SST-id: PHJSYN-00003608 Tilsynsførende: Birthe Margrethe Pedersen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul Kompleks klinisk virksomhed 02/2017 Intern klinisk prøve modul 11 Internationalt modul Titel: Intern klinisk

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere

Ansvars- og kompetenceområde. for. sygeplejersken

Ansvars- og kompetenceområde. for. sygeplejersken Ansvars- og kompetenceområde for sygeplejersken Ældreområdet Guldborgsund Kommune Sygeplejerskens arbejdsområde/ kompetence i Ældreområdet, i Guldborgsund Kommune. Formålet med den kommunale hjemmesygepleje,

Læs mere

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller 15.6.2016 Bekendtgørelse Uddannelsen består af teoretiske uddannelseselementer med et samlet omfang på 120 ECTS-point og praktik (kliniske

Læs mere

Jr. nr.: 5-2211-4449/1 P-nr.: 1003422724 SST-id: PHJSYN-00004449 Tilsynsførende: Ellen Breddam Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Syd Besøgsdato: 09. december 2013 Plejehjem:

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Birthe Margrethe Pedersen. Embedslægeinstitutionen Øst. Plejecentret Kristinehøj HELSINGØR KOMMUNE

Birthe Margrethe Pedersen. Embedslægeinstitutionen Øst. Plejecentret Kristinehøj HELSINGØR KOMMUNE P-nr.: 1003057823 SST-id: PHJSYN-00002550 Tilsynsførende: Ansvarlig embedslæge: Embedslægeinstitution: Birthe Margrethe Pedersen Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitutionen Øst Besøgsdato: 12. april

Læs mere

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale - TRIN 2/PRAKTIK 3 Dok. 149704-15 - Nov. 2015 1 af 20 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed

Læs mere

Bofællesskaberne i Brønderslev. Brønderslev kommune.

Bofællesskaberne i Brønderslev. Brønderslev kommune. J-nr: 5-2911-320/1 P-nr.: 1003376580 SST-id: PHJSYN-00004595 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Henrik Trykker Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord

Læs mere

MEDICIN INSTRUKS ODDER ÆLDRESERVICE.

MEDICIN INSTRUKS ODDER ÆLDRESERVICE. 1 MEDICIN INSTRUKS ODDER ÆLDRESERVICE. Indholdsfortegnelse: 1.0 Formål med instruks for medicinhåndtering:... 2 2.0 Definitioner:... 2 3.0 Kompetencer og delegering:... 2 4.0 Undervisning:... 3 5.0 Generelle

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Læringsudbytte modul 11 studerende og mulige læresituationer i klinikken

Læringsudbytte modul 11 studerende og mulige læresituationer i klinikken Sydvestjysk Sygehus Læringsudbytte modul 11 studerende og mulige læresituationer i klinikken Afdeling 261 Kirurgisk gruppe Læringsudbytte Eksempler på læresituationer Studerendes noter 1. Selvstændigt

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

DELEGATION AF FORBEHOLDT SUNDHEDSFAGLIG VIRKSOMHED. Karen Marie Myrndorff Chefkonsulent KL

DELEGATION AF FORBEHOLDT SUNDHEDSFAGLIG VIRKSOMHED. Karen Marie Myrndorff Chefkonsulent KL DELEGATION AF FORBEHOLDT SUNDHEDSFAGLIG VIRKSOMHED Karen Marie Myrndorff Chefkonsulent KL Agenda Sundhedsfaglig virksomhed Hvad er en sundhedsindsats? Delegering af indsatser efter Sundhedsloven Krav til

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester Semesterbeskrivelse 4. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold 5 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Måden hvorpå der arbejdets med medicinhåndtering på Østerskoven skal sikre, at Østerskoven som minimum lever op til indholdet i:

Måden hvorpå der arbejdets med medicinhåndtering på Østerskoven skal sikre, at Østerskoven som minimum lever op til indholdet i: Behandlingscentret Østerskovens lokale instruks for standarden 1.4 Medicinhåndtering - Borgeren modtager den rette medicin på rette tidspunkt og rette dosis FORMÅL Formålet med denne lokale instruks er

Læs mere