Sommereksem hos hest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sommereksem hos hest"

Transkript

1 Sommereksem hos hest Mittens plagede bid er kendt blandt hestefolk verden over. Hestens intense kløe og selvtraumatisering gør sommeren pinefuld år efter år [ Susanne Albæk Andersen ] Hestefagdyrlægestuderende, Fakse Dyrehospital Sommereksem er en kronisk, recidiverende, sæsonbetinget hypersensitivitetsdermatitis hos heste forårsaget af antigener i mittens (Culicoide spp.) spyt eventuelt kombineret med hypersensitivitet overfor andre stikkende insekter (Baker og Quinn, 1978, Anderson et al., 1988, Fadok og Foil 1990, Rosenkrantz og Frank, 1992, Knottenbelt, 2003). Sommereksem er vidt udbredt over store dele af verden. Internationalt kendes lidelsen under flere betegnelser såsom»mane and tail disease«,»queensland itch«(australien),»sweet itch«(england),»dhobie itch«(philippinerne),»summer sores«(frankrig),»kasen disease«(japan),»culicoides hypersensitivity«og»insect bite hypersensitivity«. Demografi Sommereksem er udbredt internationalt, men er meget lokalorienteret, og varierer selv inden for landegrænser, grundet sygdommens relation til entomologi se tabel 1. De anvendte undersøgelser i tabel 1 er af varierende kvalitet, hvormed en del bias kan udpeges. Sommereksem har tidligere primært været anset som et problem blandt islandske heste og specielt blandt islandske heste importeret fra Island, hvor mitten og dermed sommereksem ikke eksisterer (Hesselholt og Agger, 1977). I Sverige har man blandt islandske heste fundet en 6 gange større ri- siko for udvikling af sommereksem hos importerede heste fra Island end hos indfødte islandske heste (Broström et al., 1987) se tabel 1. En videre nuancering heraf er identificeret i Norge, hvor det har vist sig, at heste, der importeres fra Island på et tidspunkt med lav insektaktivitet (i vinterhalvåret) i Norge, har en højere prævalens af sommereksem på sigt (Halldorsdottir og Larsen, 1991). Alder influerer på incidensen af sommereksem, men i hvilken retning varierer fra kilde til kilde. Braverman et al. (1983) beretter om en høj prævalens (44,4 %) hos unge heste (2-4 år) kontra ældre heste (> 12 år) (4,3 %), hvor de fleste kilder (Broström et al., 1987, Halldórdsóttir og Larsen, 1991, Steinman et al., 2003, Knottenbelt, 2003) beretter om det modsatte. Sidstnævnte resultat vidner dog ikke nødvendigvis om en øget risiko grundet alder, men reflekterer måske i højere grad en øget summarisk risiko for prædisponerende faktorer. Således har Broström et al. (1987) vist en klar tendens til forværring af sommereksemen i takt med øget antal græsningssæsoner og dermed stigende alder. Braverman et al. (1983) fandt, at mørke heste (22 %) var mere disponerede for sommereksem end lyse heste (5,6 %), at hingste/vallakker var mere disponerede end hopper og endelig, at ponyer var mere disponerede end andre heste. Broström og Larsson (1987) fandt en lignende tendens i forhold til køn, men denne forskel blev udvisket ved udregninger, der tog højde for alder, som værende årsag til sammenblanding. Andre kilder rapporterer om manglende sammenhæng mellem sommereksem og henholdsvis farve og køn (Anderson et al., 1988, Halldórdsóttir og Larsen, 1991). Sidstnævnte kilde fandt derimod, at islandske heste med sommereksem havde større tendens til at lide af uidentificerede luftvejslidelser end den resterende population af islandske heste. Trods det faktum, at et stort antal heste eksponeres for mittebid livet igennem, udvikler ikke alle heste sommereksem. At et begrænset antal heste udvikler en allergisk reaktion, menes i en vis udstrækning, at kunne relateres til genetisk disponering (Riek a, 1953, McCaig, 1975, Gerber, 1989, Steinman et al., 2003, Reiher og Björnsdóttir, 2004). En markør herfor er dog endnu ikke kortlagt. Specielt islandske heste, Welsh Mountain ponyer og Shire heste lader til at være genetisk disponerede (Pilsworth og Knottenbelt, 2004). Ætiologi Ætiologien bag sommereksem er insektet Culicoides spp. Tilstanden er dog også multifaktoriel med de tidligere nævnte genetiske faktorer samt flere miljømæssige forhold involveret. Der findes over 1400 arter af Culicoides spp. (tilhørende myggefamilien Ceratopogonidae) på verdensplan (Mellor, 1996) i Danmark findes dog kun 40 arter (Danmarks JordbrugsForskning, 2004). Mitten kendes yderligere under betegnelserne»biting midges«,»gnats«,»punkies«,»sandflies«og»no-see-ums«. Culicoides spp. arterne har varierende værtspræferencer samt varierende anatomiske præferencer på værten. Artsrepæsentationen varierer i løbet af året og varierer geografisk. Flere forsøg har vist, at heste med sommereksem 20 Dansk Veterinærtidsskrift oktober Nummer 19 Årgang 89

2 reagerer på allergener fra adskillige Culicoides arter - også arter, som hesten aldrig har været eksponeret for (Braverman et al., 1983, Fadok og Foil, 1990, Rosenkrantz og Frank, 1992, Fadok, 1997). Mitten måler fra 1-2 mm og kan typisk høres, men ikke ses. Æggene lægges i fugtige vegetationer og gødning. De fleste arter overvintrer som larvestadie. Kun hunmitterne er blodsugende, da de behøver blod til færdigudvikling af ovarierne (Mellor, 1996, Danmarks JordbrugsForskning, 2004). De første mitter klækkes ultimo april/ primo maj, og mitteplagen aftager ultimo september/primo oktober - alt efter vejrforholdene. Mitten lokaliserer værten via syn, værtens kropstemperatur, hjertelyd og lugt (Braverman et al., 1999, Mullens et al., 2005). Mittens flyveevne er dårlig, og den holder sig dermed tæt ved dens formeringsområde. Den stortrives i stillestående, fugtig luft ved temperaturer over 10 C (Scott og Miller, 2003, Pilsworth og Knottenbelt, 2004). Patogenese og symptomer Hvor på kroppen hesten angribes afhænger af mitteartens præference og varierer således med entomologien. I Danmark er mittens anatomiske præferenceområder typisk koncentreret omkring hestens ører, man, ryg, hale og bug. Mittens bid er smertefuldt, men heste uden hypersensitivitet viser dog sjældent symptomer efter angreb. Hos heste med sommereksem resulterer den primære læsion efter mittens bid i hyperæmi og udvikling af papler med voldsom pruritus til følge. På grund af kløen brister paplerne, resulterende i sekretion af serum og dannelse af tørre skorper. Der forekommer varierende grader af mekanisk selvtraumatisering med alopeci, væskende ekskoriationer og sekundære infektioner på sigt. I den kroniske form ses karakteristiske»huddeller«/»elefanthud«typisk i man og hale som følge af dermal fibrose, epidermal hyperplasi og -keratose (Riek a, 1953, Anderson et al., 1988, Knottenbelt, 2003). Tilstanden er en stor plage for hesten og resulterer i halepisken, kløen og rastløshed eventuelt med vægttab til følge (Knottenbelt, 2003). Sommereksem inkluderer flere hypersensitivitetsreaktioner. Der ses en type I reaktion, der er en hurtig antistofmedieret reaktion (<6 timer). Reaktionen giver en produktion af IgE og inducerer degranulering af mastceller resulterende i blandt andet ødemer (Foster et al., 1998, Scott og Miller, 2003, Pilsworth og Knottenbelt, 2004). Type I reaktionen kan involvere en genetisk prædisponering via B-lymfocytternes øgede evne til at producere antistoffer (IgE) (Haegen et al., 2001). Desuden ses en Type IV reaktion, der er en forsinket (2-3 dage) T-lymfocytmedieret reaktion, som involverer antigenpræsenterende celler (Langerhanske celler i huden). De Langerhanske celler interagerer med antigenet og præsenterer dele heraf for T-cellerne, hvorved T-cellerne frigiver vævsskadende mediatorer (Scott og Miller, 2003, Kurotaki et al., 2000). Wilson et al. (2001) har vist, at der hos alle heste eksponeret for Culicoides spp. produceres IgG antistoffer overfor mittens spyt, hvormed det må antages, at alle heste bliver hyperimmuniseret. Simpel antistofdetektion kan således ikke anvendes diagnostisk. Derimod er IgE antistoffer kun at finde hos heste med sommereksem i udbrud. Under en type I hypersensitivitetsreaktion skifter T hjælper (Th) cellerne fra en overvægt af Th1 til en overvægt af Th2 celler. Th2 celler har Interleukin-1 (IL-1) receptorer og kræver stimulering af IL-1 (Durham og Kay, 1997). Wellington et al. (1997) har vist, at IL-1 dosisafhængigt hæmmes af zink, og generelt inducerer inflammation en stigning i kobber og et fald i zink i blodet (Auer et al., 1989). En østrigsk undersøgelse har fundet en mindre, men statistisk signifikant sammenhæng mellem et lavt zinkniveau og graden af sommereksem hos islandske heste. Forfatterne konkluderede dog slutteligt, at sammenhængen var for minimal til at kunne tillægges betydning (Stark et al., 2001). Det skal dog haves in mente, at mindre end 0,5 % af kroppens totale zinkindhold forefindes i blodbanen, hvoraf blot % findes i plasma (Hambidge et al., 1986). Der sås ingen sammenhæng mellem plasma kobberkoncentrationer og sommereksem. Overordnet fandtes et lavere zinkniveau hos islandske heste i Østrig kontra islandske heste på Island (Stark et al., 2001). McCaig (1975) har i et forsøg ikke fundet forskel på calcium-, magnesiumog fosfatniveauet i blodprøver på heste med sommereksem og raske heste. Dog foreligger detaljer om undersøgelsen ikke. De nævnte forsøg viser, at heste med sommereksem ikke står med en mikromineraldeficiens. Hvorvidt en summarisk marginalisering af hestens mikromineralstatus er til stede og i givet fald influerer på sommereksem er dog ikke klarlagt. Fundet af et lavere zinkniveau hos islandske heste i Østrig generelt i forhold til islandske heste på Island er interessant, idet det indikerer en generel marginal tildeling af zink, der må antages at forværres ved en inflammatorisk tilstand jævnfør Auer et al. (1989). Diagnose Diagnosen sommereksem baseres på anamnesen om recidiverende, sæsonbetinget pruritus, de kliniske fund, ude- > Dansk Veterinærtidsskrift oktober Nummer 19 Årgang 89 21

3 lukkelse af andre ektoparasitter og primær bakteriel dermatitis samt et positivt respons på eliminering af mittekontakt. Differentialdiagnoser til sommereksem er overordnet andre hypersensitivitetsreaktioner, ektoparasitter og autoimmune sygdomme (Delger, 1997, Pilsworth og Knottenbelt, 2004). Til bekræftelse af diagnosen forefindes en række diagnostiske tests. Hudbiopsi Histopatologisk undersøgelse af hudbiopsier fra sommereksemlæsioner er et diagnostisk redskab, der ofte er kompliceret af selvtraumatisering og sekundære infektioner (Riek a, 1953) og undersøgelsen har således omdiskuteret værdi i relation til sommereksem. Biopsien vil typisk vise en superficiel og profund perivaskulær akut eller kronisk dermatitis. Yderligere ses fortykkelse af epidermis og dermis med fibrosering (Benarafa et al., 2002). Akutte sommereksemlæsioner er overvejende karakteriseret ved ødem i dermis og øget vaskulær permeabilitet. Yderligere ses akkumulering af inflammatoriske celler i dermis bestående af eosinofile og neutrofile granulocytter, mastceller, T lymfocytter, Langerhanske celler samt et forhøjet niveau af en række leukotriener (Baker og Quinn, 1978, Foster et al., 1995, Fadok et al., 1995, Kurotaki et al., 1994, Haegen et al., 2001). I kroniske sommereksemlæsioner ses dermal fibrose og kun få eller ingen eosinofile granulocytter. I det akutte stadie findes tillige signifikant mere IgE end i det kroniske stadie (Haegen et al., 2001). Hudbiopsien vil typisk indirekte kunne understøtte diagnosen. IgE ELISA test En allergenspecifik IgE ELISA test på serum udbydes i Danmark 1 i form af HESKA ALLERCEPT testen. Specificiteten for testen er søgt optimeret ved at anvende alpha-kæden på mastcellens yderst specifikke receptor for IgE (FcξR1α) til detektion af allergenreaktivt IgE i serum. Herved søges udelukkende at detekte relevante antistoffer (Wassom og Grieve, 1998). Testen har således en høj specificitet. Testen har dog begrænset anvendelighed udenfor mittesæsonen, da IgE niveauet hos heste med sommereksem falder udenfor mittesæsonen (Wilson et al., 2001). IgE ELISA testen kan danne baggrund for en hyposensibilisering, som kan leveres af KVL s Apotek (Pedersen, 2006). Intradermal test En intradermal sensitivitetstest anvender huden som testorgan. Et forsøg af Jose-Cunilleras et al. (2001) har vist, at heste med COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease), recidiverende urticaria eller insekthypersensitivitet har væsentlig større tendens til at udvise en positiv intradermal test på et væld af allergener. En vis grad af reaktion på testen ses hos de fleste heste raske som allergiske. Denne reaktion overfor flere allergener hos heste med diagnosticeret hypersensitivitet er da også i tråd med de tidligere nævnte epidemiologiske fund gående på sammenfald af sommereksem og luftvejslidelser af Halldórdsóttir og Larsen (1991) samt rapporteringer på andre dyrearter (Wassom og Grieve, 1998). Tabel 1. Prævalens af sommereksem. Land Prævalens Kilde Norge Islændere (indfødte): 8,2 % (Halldorsdottir og Larsen, 1991) Islændere (importerede): 26,9 % Sverige Islændere (generelt): 15 % Islændere (indfødte): 6,7 % Islændere (importerede): 26,2 % England Heste: 0,29 % Tunge racer: 0,23 11,6 % Ponyer: 0,5 2,79 % Tyskland Islændere (indfødte): 4,7 6,3 % Islændere (1 forældre med sommereksem): 7,1 % Islændere (2 forældre med sommereksem): 15,4 % Islændere (uden familiær sommereksem): 2,5 % Shire heste: 37,7 % (Broström et al., 1987) Australien Heste: op til 60 % (Rieka, 1953) Israel Heste: 21,8 28 % Ponyer: 60 % Varmblodsheste: 17,5 % (BEVA, 1965, McCaig, 1973, Littlewood, 1998) (Littlewood, 1998, Reiher og Björnsdóttir, 2004) (Braverman et al, 1983, Steinman et al., 2003) Canada Heste: 26 % (Anderson et al, 1988) 22 Dansk Veterinærtidsskrift oktober Nummer 19 Årgang 89

4 Testen viser dårligt, overfor hvilket insekt hesten er allergisk, idet heste med sommereksem typisk reagerer overfor flere insekter (Fadok, 1997). Morris og Lindborg forsøgte i 2003 at finde frem til den»korrekte«dosis af Culicoides ekstrakt til anvendelse i den intradermale test med ønsket om at nedbringe antallet af falsk positive resultater ved brug af testen. Forsøget viste, at Culicoides spp. ekstraktets antigenicitet tilsyneladende er lav overfor raske heste, hvormed det ikke var muligt at konkludere en grænseværdi. Billedet kan dog se anderledes ud for heste med sommereksem. Sensitiviteten er høj for den intradermale test, men specificiteten er lav, og testen kan således ikke stå alene (Fadok, 1997, Morris og Lindborg, 2003). Yderligere er testen tidskrævende. Cellulær Antigen Stimulationstest (CAST) Humant er udviklet en cellulær antigen stimulationstest (CAST), der er afprøvet på heste med og uden sommereksem i Schweiz. Testen måler via en ELI- SA test frigivelsen af sulphido leukotriener (slt) fra leukocytter inkuberet med et givent allergen in vitro. Forsøget fandt en sensitivitet for testen på 78 % for Culicoides nubeculosus og en specificitet på % afhængig af ekstraktkoncentration. Yderligere fandt man, at testen kunne opdage en hypersensitivitet trods sygdommens inaktivitet eller langvarig behandling med corticosteroider. Testen baseres på citratstabiliseret blod og kan være et værktøj til diagnosticering af sommereksem i inaktive perioder (Baselgia et al., 2006). Testen er dog endnu ikke kommercielt tilgængelig. Terapi og profylakse Opstaldning, der resulterer i nedsat eksponering for allergenet, blev allerede foreslået i 1891 (Riek b, 1953) inden agens var identificeret. At undgå allergeneksponeringen f.eks. via opstaldning i insektfrit miljø vedbliver at være det vigtigste og absolut mest virksomme terapeutiske tiltag i forhold til sommereksem. Alternativt kan man forsøge at øge afstanden til stillestående vandflader, flytte hesten til mere vindrige områder, opsætte vindmøller i stalden eller opstalde hesten ved morgengry, skumring og om natten. Anvendelse af insekticider er ligeledes et ældre fænomen, dog med varierende effekt i dag, på grund af mindre virksomme stoffer oprindeligt så man god effekt af DDT-opløsninger (Riek b, 1953)! Påføring af paraffinolie eller mineralolie på huden og i man og hale kan forhindre mitterne i at nå ned til huden og suge blod (Scott og Miller, 2003). Senest er beskyttende insektdækkener kommet på markedet, af hvilke der generelt ses god effekt. Samtlige insekteliminerende foranstaltninger bør tages i brug, før mittesæsonen sætter ind. Hyposensibilisering/allergen specifik immunterapi er afprøvet på heste med sommereksem med varierende succes. Allerede i 1953 forsøgte man sig med hyposensibilisering via multiple histamininjektioner (Riek b, 1953). Proceduren for hyposensibilisering i dag er injektion af tiltagende doser allergen med et givent interval for slutteligt at ende op med injektioner med individuelt fastsatte intervaller (Delger, 1997). Et to års amerikansk forsøg gennemførte hyposensibiliserende injektioner med ca dages intervaller over 2 år på 10 heste med sommereksem. Hestene var ikke under anden behandling og blev om sommeren eksponeret for Culicoides spp. Startdosis var 2 mg (1 mg 168 insekter), der blev øget gradvist til slutteligt 20 mg (3.360 insekter). Forsøget tyder på, at faste ugentlige injektioner er mest effektive. En kritik kan rettes mod, at man havde ringe konsekvens med hensyn til injektionsfrekvens. Alle undtagen 1 hest udviste færre kliniske symptomer efter 4 måneders behandling (Anderson et al., 1996). Et 6 måneders dobbeltblindt studie foretaget på heste med sommereksem i Florida fandt en tendens til færre kliniske symptomer hos hyposensibiliserede heste, men tendensen var ikke statistisk signifikant. Generelt fandt ejerne hestene forbedrede (Barbet et al., 1990). En række kritikpunkter kan dog rettes mod dette studie såsom forsøgets korte varighed, opstart af forsøget efter påbegyndt mittesæson, en lille test gruppe (n = 6), ustrukturerede injektionsintervaller, afslutning af forsøget udenfor mittesæsonen og vurdering af hestens bedring på baggrund heraf. Dertil skal lægges, at netop det år, hvor forsøget forløb, var et særdeles tørt år, hvilket indebærer en fejlkilde i forhold til ejerens egen vurdering af hestens tilstand sammenlignet med tidligere år. Et andet studie i USA, der hverken var blindt eller placebokontrolleret, fandt % forbedring ved hyposensibilisering af insekt-allergiske heste over 1 år (Fadok, 1997). Overvejes anvendelsen af hyposensibilisering skal haves in mente, at der typisk vil være tale om en livslang behandling, dog muligvis med længere injektionsintervaller. Yderligere skal man være opmærksom på risikoen for anafylaktisk shock i opstartfasen. Antiinflammatorisk terapi ved tilstedeværelse af pruritus er indikeret. Dette kan bestå i topikal terapi med en tjæreshampoo, svovl- eller salicylsyreshampoo (Fadok, 1997, Rosenkrantz og Frank, 1992) eller»horsol«, der indeholder salicylsyre og fedtsyrer. Topikal hydrocortison kan ligeledes anvendes. Såfremt der er opstået sekundær pyodermi er lokal eller systemisk antibiose tillige nødvendig. > Dansk Veterinærtidsskrift oktober Nummer 19 Årgang 89 23

5 Juridiske aspekter Handel med heste sorterer juridisk under købeloven, der via 42 stk. 1 anfører, at et køb kan hæves, såfremt en mangel en»handelsfejl«- ved salgsgenstanden er væsentlig. En»handelsfejl«skal have været til stede på købstidspunktet, hvis køberen skal påberåbe sig ret til kompensation. Via købelovens 76 er en mangel karakteriseret ved et af følgende forhold: 1) hesten svarer ikke til betegnelsen, 2) sælger har givet urigtige/vildledende oplysninger, 3) sælger har forsømt at give oplysninger af betydning for køberens bedømmelse af hesten, 4) hesten er af en ringere beskaffenhed eller brugbarhed, end den skulle være ifølge aftalen. Diagnosen sommereksem kan karakteriseres som en»handelsfejl«. Problematikken omkring sommereksem og handel består typisk i, hvorvidt sygdommen var til stede på leveringstidspunktet f.eks. i forbindelse med en handel i vinterhalvåret. Hesten kan have haft sommereksem, før handlen er indgået, hvormed sælger enten ikke har været vidende herom eller har fortiet oplysninger, og endelig kan sygdommen være opstået hos køber enten tilfældigt eller på grund af disponerende faktorer. Juridisk anses sommereksem, der viser sig efter en handel, ikke nødvendigvis som en mangel, med mindre sælger har handlet svigagtigt. Har sælger ikke handlet svigagtigt, pålægger det køber at være vidende om, at sommereksem er en tilstand, som kan opstå spontant med øget risiko inden for specielt islandske heste og i særdeleshed islandske heste importeret fra Island (Skinnerup, 2004). Konklusionen vil dog som i alle andre retssager bero på en konkret vurdering i den enkelte sag. Således stadfæstede Landsretten i primært på baggrund af anerkendelsen af en genetisk disponering for sommereksem (Rieka, 1953, McCaig, 1975, Gerber, 1989, Steinman et al., 2003, Reiher og Björnsdóttir, 2004) - en dom mod sælger af en islandsk hest, der var handlet tidligt på året og i løbet af foråret udviste symptomer på sommereksem i købers varetægt. Man anså det således for overvejende sandsynligt, at hestens sommereksem eller kimen hertil var til stede på leveringstidspunktet (Bøgeskov, 2006). Som udgangspunkt bør en hestehandel ledsages af en skriftlig aftale en købekontrakt (Lorentzen og Snogdal, 1995, Skinnerup, 2003) samt en sundhedserklæring (Skinnerup, 2003). Et udkast til en købekontrakt er at finde både hos Dansk Islandshesteforening, Landscentret/Heste og Den Danske Dyrlægeforening. I købekontrakten udgivet af Dansk Islandshesteforening er under 5 indskrevet:»køber er blevet gjort opmærksom på, at nogle islandske heste, afhængig af miljøet, kan udvikle sommereksem. Køber overtager risikoen herfor i enhver henseende«. Dansk Islandshesteforening præsenterer ligeledes et udkast til en sundhedserklæring, hvori spørgsmål nr. 6 går på, hvorvidt hesten har vist symptomer på sommereksem. Sundhedserklæringen udfyldes af sælger og indeholder oplysninger om hestens helbredsmæssige tilstand, adfærd og forhistorie, og giver køber bemyndigelse til at kontakte sælgers sædvanlige dyrlæge for indhentning af supplerende oplysninger og journaler. Ved forevisning af en sådan erklæring til handelsundersøgelsen giver det dyrlægen mulighed for at foretage en helhedsvurdering af hesten frem for et øjebliksbille de(skinnerup, 2003). I svære tilfælde kan anvendes corticosteroider per os såsom Prednisolon (1-2,2 mg/kg) eller Dexamethason (0,22 mg/kg) 1 x dagligt (om morgenen) til effekt med efterfølgende nedtrapning til vedligeholdelsesdosis (Delger, 1997, Scott og Miller, 2003, Pilsworth og Knottenbelt, 2004). Eller mg dexamethason iv eller im og efterfølgende 5-10 mg 2 x per uge (Rosenkrantz og Frank, 1992) under hensyntagen til risikoen for laminitis. Antihistaminer er generelt uden effekt på pruritus hos heste (Rosenkrantz og Frank, 1992, Delger, 1997, Knottenbelt, 2003), dog rapporteres om effekt af hydroxyzin fra nogle dyrlæger i doser fra mg til en 450 kg heste 2 x dagligt (Rosenkrantz og Frank, 1992) eller ved brug af hydroxyzin (1-2 mg/kg 2-3 x dagligt per os) i kombination med omega-6 og omega-3 fedtsyrer (Scott og Miller, 2003). Bivirkninger kan bl.a. være let sedation eller aggressivitet (Rosenkrantz og Frank, 1992). Essential Fatty Acids (EFA`s), der ikke kan syntetiseres af hesten selv, har længe været under bevågenhed i relation til hudlidelser. De to serier (omega-3 og omega-6) af EFA indgår som byggestene i precursorere til både antiog proinflammatoriske eicosanoider (Roosje og Rosenbaum, 1990, Lloyd og Mason, 1992). Ved tilførsel af EFA kan disse konkurrere med arachidonsyre om inkorporering i cellemembranen, hvormed der sker et skift mod de mere harmløse eicosanoider (Roosje og Rosenbaum, 1990). Effekten af oral dosering af fedtsyrer til heste med hudlidelser er omdiskuteret. I et forsøg af O`Neill et al. (2002) med tildeling af hørfrø til heste med sommereksem fandt man en delvis, men ikke konklusiv reduktion i det allergiske respons. Et tidligere dobbelt blindt krydsforsøg viste kun subjektiv og ikke statistisk signifikant effekt af tildeling af hørfrøolie (Friberg og Logas, 1999). Kritik af forsøgene kan rettes mod, at de var korte (henholdsvis 42 dage og 6 uger), at de 24 Dansk Veterinærtidsskrift oktober Nummer 19 Årgang 89

6 var baseret på en lille stikprøve (henholdsvis 6 og 17 heste), at de valgte doser var baseret på empiri, samt at man via tildeling af hørfrø kun tildeler omega-3 fedtsyrer, hvor forsøg inden for andre arter tildeler en kombination af omega-3 og 6 fedtsyrer. Der er ikke eftervist effekt af fodertilskud i form af vitamin A, C og E på sunde dyr. Disse anbefales dog ofte i relation til hudsygdomme, men der er meget begrænset viden på området og ikke mindst omkring dosering. Det samme gør sig gældende for mineralfodertilskud, der også baseres på anekdotiske resultater (Scott og Miller, 2003). Som tidligere nævnt, har forsøg med fokus på mikromineraler kun vist en marginal relation til sommereksem (McCaig, 1975, Stark et al., 2001). Udbuddet af alternative tiltag i forhold til sommereksem er mangfoldige og skal ikke dækkes i dette regi. Nævnes skal blot fodertilskud i form af hvidløg og morgenfrue samt æbleeddike til både oral og topikal anvendelse, der i kraft af deres indhold af svovl skal virke rensende og insektafvisende (Self, 2001). Svovl anvendt topikalt er et gammelt»farmakon«. Svovl virker både antifungalt, antibakterielt og antiparasitært (Scott og Miller, 2003). Hvorvidt oral administration i form af svovlholdige urter opnår denne effekt er dog ikke evalueret videnskabeligt. Fodnoter 1 Aalborg Dyrehospital Tak Der rettes stor tak til dyrlæge Kristian Pedersen, Aalborg Dyrehospital, advokat Sophus Bøgeskov Christensen, Skovbo & Bøgeskov Christensen Advokater og advokat Pernille Skinnerup, Skinnerup Consulting for faglig support. Litteraturliste Anderson, G.S., Belton, P., Kleider, N. (1988):»The Hypersensitivity of Horses to Culicoides bites in British Columbia«. Canadian Veterinary Journal, vol. 29, side Anderson, G.S., Belton, P., Jahren, E. et al. (1996):»Immunotherapy Trial for Horses in British Columbia With Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) Hypersensitivity«. Journal of Medical Entomology, vol. 33, side Auer, D.E., Ng, J.C., Thompson, H.L., Inglis, S., Seawright, A.A. (1989):»Acute phase response in horses: Changes in plasma cation concentrations after localised tissue injury«. The Veterinary Record, March 11, side Baker, K.P., Quinn, P.J. (1978):»A report on clinical aspects and histopathology of sweet itch«. Equine Veterinary Journal, vol. 10 (4), side Barbet, J.L., Bevier, D., Greiner, E.C. (1990):»Specific immunotherapy in the Treatment of Culicoides Hypersensitive Horses: A Double-blind Study«. Equine Veterinary Journal, vol. 22, side Baselgia, S., Doherr, M.G., Mellor, P., Torsteinsdottir, S., Jermann, T., Zurbriggen, A., Jungi, t., Marti, E. (2006):»Evaluation of an in vitro sulphidoleukotriene release test for diagnosis of insect bite hypersensitivity in horses«. Equine Veterinary Journal, vol. 38, nr. 1, January, side Benarafa, C., Collins, M.E., Hamblin, A.S., Cunningham, F.M. (2002):»Role of the chemokine eotaxin in the pathogenesis of equine sweet itch«. The Veterinary Record, December 7, no. 151, side BEVA (1965):»Brithish Equine Veterinary Association Survey of Equine Disease, «. Veterinary Record, May 8th, vol. 77, No. 19, side Braverman, Y., Ungar-Waron, H., Frith, K., Adler, H., Daniele, Y., Baker, K.P., Quinn, P.J. (1983):»Epidemiological and immunological studies of sweet itch in horses in Israel«. Veterinary Record, vol. 112, side Braverman, Y. et al. (1999):»Mosquito repellent attracts Culicoides imicola (Diptera: Ceratopogonidae)«. Journal of Medical Entomology, vol. 36, side 113 Broström, H., Larsson, A., Troedsson, M. (1987):»Allergic dermatitis (sweet itch) of Icelandic horses in Sweden: An epidemiological study«. Equine Veterinary Journal, vol. 19 (3), side Bøgeskov, S. (2006): Telefoninterview den 20. februar. Skovbo og Bøgeskov, Møllegade 9, 8000 Århus C. Danmarks JordbrugsForskning (2004):»Mitter«. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2. juli 2006, dpil.dk/dpil2005/html/mitter.htm Delger, J.M. (1997):»Intradermal Testing and Immunotherapy in Horses«. Veterinary Medicine, July, vol. 92, side Durham, S.R., Kay, A.B. (1997):»Late allergic responses«. I:»Allergy«, 2nd edition, af A.P. Kaplan, W.B. Saunders Co., Philadelphia, side Fadok, V.A., Foil, C.F. (1990):»Equine insect hypersensitivity (workshop report 2)«. Advances in Veterinary Dermatology, vol. 1, Eds.: C. von Tscharner og R.E.W. Halliwell, Bailliére-Tindall, London, side Fadok, V.A. (1997):»Update on Equine Allergies«. Veterinary Allergy & Clinical Immunology, vol. 5, no. 2, side Foster, A.P., Lees, P., Cunningham, F.M. (1995):»Platelet activating factor mimics antigen-induced cutaneous inflammatory responses in sweet itch horses«. Veterinary Immunology and Immunopathology, nr. 44, side Foster, A.P., McKelvie, J., Cunningham, F.M. (1998):»Inhibition of antigen-induced cutaneous responses of ponies with insect hypersensitivity by the histamine-1 receptor antagonist chlorpheniramine«. The Veterinary Record, August 15, side Friberg, C.A., Logas, D. (1999):»Treatment of culicoides hypersensitive horses with high-dose n-3 fatty acids: a doubleblinded crossover study«. Veterinary Dermatology, vol. 10, side Gerber, H. (1989):»The genetic basis of some equine diseases«. Equine Veterinary Journal, vol. 21 (4), side Haegen, A., Griot-Wenk, M., Welle, M., Busato, A., Tscharner, C., Zurbriggen, A., Marti, E. (2001):»Immunoglobulin-E-bearing cells in skin biopsies of horses with insect bite hypersensitivity«. Equine Veterinary Journal, vol. 33 (7), side Halldorsdottir, S., Larsen, H.J. (1991):»An epidemiological study of summer eczema in Icelandic horses in Norway«. Equine Veterinary Journal, vol. 23 (4), side Hambidge, K.M., Casey, C.E., Krebs, N.F. (1986):»Zinc«. I:»Trace elements in human and animal nutrition«. Vol. 2, 2nd Edition, af W. Mertz, Academic Press Inc., Orlando, Florida, USA, side > Dansk Veterinærtidsskrift oktober Nummer 19 Årgang 89 25

7 Hesselholt, M., Agger, N. (1977):»Sommereksem hos hest«. Dansk Veterinærtidsskrift, vol. 60, nr. 16, 15. august, side Jose-Cunilleras, E., Kohn, C.W., Hillier, A., Saville, W.J.A., Lorch, G. (2001):»Intradermal testing in healthy horses and horses with chronic obstructive pulmonary disease, recurrent urticaria, or allergic dermatitis«. Journal of the American Veterinary medical Association, vol. 219, no. 8, October 15, side Knottenbelt, D.C. (2003):»Seminar in Equine Wound Management & Equine Dermatology«. KRUUSE/Merial CD-rom Kurotaki, T., Narayama, K., Oyamada, T., Yoshikawa, H., Yoshikawa, T. (1994):»Immunopathological study on equine insect hypersensitivity (Kasen) in Japan«. Journal of Comp. Pathology, vol. 110, side Kurotaki, T., Narayama, K., Oyamada, T., Yoshikawa, H., Yoshikawa, T. (2000):»The Kinetics of Langerhans Cells in Equine Insect Hypersensitivity»Kasen««. Journal of Veterinary Medical Science, Vol. 62 (6), side Littlewood, J.D. (1998):»Incidence of recurrent seasonal pruritus ( sweet itch`) in British and German shire horses«. The Veterinary Record, January 17, no. 142, side Lloyd, D.H., Mason, I.S. (1992):»Fatty Acid Supplements and skin Disease«. I: Ihrke, P.J., Mason, I.S., White, S.D. (eds):»advances in Veterinary Dermatology«, vol. 2, Oxford, Pergamon Press, side Lorentzen, C., Snogdal, J. (1995):»Brug den sunde fornuft«. Hippologisk Tidsskrift, nr. 2, side McCaig, J. (1973):»A survey to establish the incidence of sweet itch in ponies in the United Kingdom«. Veterinary Record, vol. 93, side McCaig, J. (1975):»Recent thoughts on sweet-itch«. Veterinary Annual, vol. 15, side Mellor, P.S. (1996):»Culicoides: vectors, climate change and disease risk«. Veterinary Bulletin, Vol. 66, No. 4, April, side Morris, D.O., Lindborg, S. (2003):»Determination of»irritant«threshold concentrations for intradermal testing with allergenic insect extracts in normal horses«. Veterinary Dermatology, vol. 14, side Mullens, B.A., Owen, J.P., Heft, D.E., Sobeck, R.V. (2005):»Culicoides and other biting flies on the Palos Verdes Peninsula of Southern California, and their possible relationship to equine dermatitis«. Journal of the American Mosquito Control Association, vol. 21 (1), side O`Neill, W., McKee, S., Clarke, A.F. (2002):»Flaxseed (Linum usitatissimum) supplementation associated with reduced skin test lesional area in horses with Culicoides hypersensitivity«. The Canadian Journal of Veterinary Research, vol. 66, side Pedersen, K. (2006):»HESKA ALLER- CEPT serologisk IgE test«. Aalborg dyrehospital, interne noter, 6. marts Pilsworth, R.C., Knottenbelt, D.C. (2004):»Skin Diseases Refresher Equine insect hypersensitivity«. Equine Veterinary Education, vol. 16 (6), side Reiher, R.J., Björnsdóttir, S. (2004):»The prevalence of Summer Eczema in Icelandic horses born in Germany«. IVIS, 2. juli 2006, Rieka, R.F. (1953):»Studies on allergic dermatitis (»Queensland itch«) of the horse«. The Australian Veterinary Journal, July, vol. 29, side Riekb, R.F. (1953):»Studies on allergic dermatitis of the horse«. The Australian Veterinary Journal, July, vol. 29, side Rosenkrantz, W.S., Frank, L.A. (1992):»Therapy of Equine Pruritus«. I: Ihrke, P.J., Mason, I.S., White, S.D. (eds):»advances in Veterinary Dermatology«, vol. 2, Oxford, Pergamon Press, side Self, H.P. (2001):»Hestens lægeplanteleksikon Ny viden om gammel lærdom«. Aschehoug Dansk Forlag A/S, 1. udgave, 1. oplag, side Scott, D.W., Miller, W.H. (2003):»Equine Dermatology«, Saunders, side 164, 184, 325, , Skinnerup, P. (2003):»Vejledning om køb og salg af heste«, 2. juli 2006, muffogpartnere.dk Skinnerup, P. (2004):»Når salgsgenstanden er levende/3«, 2. juli 2006, Stark, G., Schneider, B., Gemeiner, M. (2001):»Zinc and copper plasma levels in Icelandic horses with Culicoides hypersensitivity«. Equine Veterinary Journal, 33 (5), side Steinman, A., Peer, G., Klement, E. (2003):»Epidemiological study of Culicoides hypersensitivity in horses in Israel«. The Veterinary Record, June 14, no. 152, side Wassom, d.l., Grieve, R. B. (1998):»In vitro measurement of canine and feline IgE: a review of FcξR1α-based assays for detection of allergen-reactive IgE«. Veterinary Dermatology, vol. 9, side Wilson, A.D., Harwood, L.J., Björnsdottir, S., Marti, E., Day, M.J. (2001):»Detection of IgG and IgE serum antibodies to Culicoides salivary gland antigens in horses with insect dermal hypersensitivity (sweet itch)«. Equine Veterinary Journal, vol. 33 (7), side Dansk Veterinærtidsskrift oktober Nummer 19 Årgang 89

SOMMEREKSEM HOS ISLANDSK HEST I NORDJYLLAND: PRÆVALENS OG RISIKOFAKTORER

SOMMEREKSEM HOS ISLANDSK HEST I NORDJYLLAND: PRÆVALENS OG RISIKOFAKTORER SOMMEREKSEM HOS ISLANDSK HEST I NORDJYLLAND: PRÆVALENS OG RISIKOFAKTORER DYRLÆGE SØREN SLETTEBO Hovedopgave 2010 Fagdyrlægeuddannelsen vedr. heste SUMMARY Summer eczema of the horse is a chronic, seasonal

Læs mere

Allergiske lidelser, november 2009 ALLERGISKE LIDELSER. ved Frits Frandsen. Hjertelungeklinikken, Nørregade 16, 1. sal, 5000 Odense C

Allergiske lidelser, november 2009 ALLERGISKE LIDELSER. ved Frits Frandsen. Hjertelungeklinikken, Nørregade 16, 1. sal, 5000 Odense C ALLERGISKE LIDELSER ved Frits Frandsen Hjertelungeklinikken, Nørregade 16, 1. sal, 5000 Odense C MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI

Læs mere

En innovativ nyhed til osteoarthritis

En innovativ nyhed til osteoarthritis En innovativ nyhed til osteoarthritis Osteoarthritis, en kompleks lidelse: Forskellige løsninger til hvert stadie. Præklinisk Fase Subklinisk Fase idlig Klinisk Fase Sen Klinisk Fase Symptomernes intensitet

Læs mere

Allergiske lidelser hos kat. Specialdyrlæge Lene Boysen ph.d.

Allergiske lidelser hos kat. Specialdyrlæge Lene Boysen ph.d. Allergiske lidelser hos kat Specialdyrlæge Lene Boysen ph.d. Hudklinik for hund og kat www.dyrlaegeboysen.dk Program Loppeallergi Atopisk dermatitis Foderallergi Et eksempel Carmen, huskat på 5 år Kradset

Læs mere

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA)

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) Version af 2016 1. HVAD ER DIRA 1.1 Hvad er det? IL-1 receptor antagonist mangel (Deficiency of IL-1Receptor Antagonist,

Læs mere

Anafylaksi. Diagnose og behandling er vi gode nok? Lægedag Syd Tirsdag d. 23. september 2014

Anafylaksi. Diagnose og behandling er vi gode nok? Lægedag Syd Tirsdag d. 23. september 2014 Anafylaksi Diagnose og behandling er vi gode nok? Lægedag Syd Tirsdag d. 23. september 2014 Lene Heise Garvey, overlæge, ph.d, Speciallæge i anæstesiologi, fagområdespecialist i allergologi DAAC og Klinik

Læs mere

Lær HemoCue WBC DIFF at kende

Lær HemoCue WBC DIFF at kende Lær HemoCue WBC DIFF at kende Udfordringen At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere

Allergi. IgE. Søren Hansen Afd. For Cancer og Inflammationsforskning, WP21-1, SHansen@health.sdu.dk

Allergi. IgE. Søren Hansen Afd. For Cancer og Inflammationsforskning, WP21-1, SHansen@health.sdu.dk Allergi IgE Mast Baso Eosino Søren Hansen Afd. For Cancer og Inflammationsforskning, WP21-1, SHansen@health.sdu.dk Relevans Definition af hypersensitivitet, allergi, atopy: Hypersensitivity is the uncontrolled

Læs mere

Patientinformation. Hvad er nældefeber? Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Familiecentret Børne- og ungeklinikken

Patientinformation. Hvad er nældefeber? Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Familiecentret Børne- og ungeklinikken Patientinformation Hvad er nældefeber? Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Børne- og ungeklinikken Nældefeber Hvad er nældefeber? Nældefeber er en almindelig, anfaldsvis optrædende, kløende

Læs mere

Mastocytomer hos hunden

Mastocytomer hos hunden Cancerregistret, nyhedsbrev. Mastocytomer hos hunden Hund Mastocytomer er en af de mest almindelige tumorer på verdensplan i huden hos hunden og tidligere studier har fundet at de repræsenterer ca. 20%

Læs mere

Anette Spohr Dyrlæge, ph.d

Anette Spohr Dyrlæge, ph.d Akut diarrebehandling og rådgvining Anette Spohr Dyrlæge, ph.d Definition Akut opstået symptomer fra GI kanalen Symptomer Diarre Vomitus Feber Anorexi Shock Dyspnea Abdominale smerter Klassifikation Akutte

Læs mere

2. Hvilke(t) epidemiologisk(e) design(s) anvender forfatterne til at belyse problemstillingen? (7 point)

2. Hvilke(t) epidemiologisk(e) design(s) anvender forfatterne til at belyse problemstillingen? (7 point) Eksamensopgave i Epidemiologiske metoder, IT & Sundhed forår 2011 Læs artiklen grundigt og svar derefter på alle spørgsmål. Under hver opgave står hvor mange point der maksimalt kan opnås for opgaven.

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro PAPA syndromet Version af 2016 1. HVAD ER PAPA 1.1 Hvad er det? PAPA er en forkortelse for Pyogen Artritis, Pyoderma gangrenosum og Akne. Det er en genetisk

Læs mere

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende Allergivaccination Allergivaccination Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergivaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere om

Læs mere

Atopisk Dermatitis allergi hos hund

Atopisk Dermatitis allergi hos hund Atopisk Dermatitis allergi hos hund ATOPISK DERMATITIS/ALLERGI Atopisk dermatitis er en kronisk hudlidelse, der ofte debuterer omkring 1 til 3 års alderen. Der kan være varierende grader af hudkløe og

Læs mere

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome)

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) Version af 2016 1. HVAD ER MKD 1.1 Hvad er det? Mevalonat kinase mangel er en genetisk sygdom.

Læs mere

Prana Biotech publiserer PBT2 resultater fra HS-dyremodel Historien om PBT2 PBT2

Prana Biotech publiserer PBT2 resultater fra HS-dyremodel Historien om PBT2 PBT2 Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Prana Biotech publiserer PBT2 resultater fra HS-dyremodel Prana Biotechnology viser resultater,

Læs mere

IM-H12 Type I allergi Modul b10 E08

IM-H12 Type I allergi Modul b10 E08 IM-H12 Type I allergi (kapitel 19, Abbas et al.) Type I allergi kendetegnet ved Ig-E-medieret allergi og ofte benævnt akut allergi (immediate hypesensitivity) gennemgås med vægt på forskellige typer af

Læs mere

Birk (Betula verrucosa) Græs (Phleum Pratense)

Birk (Betula verrucosa) Græs (Phleum Pratense) Allergivaccination Allergivaccination 3 Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergi vaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Majeed Version af 2016 1. HVAD ER MAJEED 1.1 Hvad er det? Majeed er en sjælden genetisk sygdom. Børn med denne sygdom lider af CRMO (kronisk rekurrent multifokal

Læs mere

Immunologi- det store overblik. Dyrlæge Rikke Søgaard Teknisk rådgiver, Merial Norden A/S

Immunologi- det store overblik. Dyrlæge Rikke Søgaard Teknisk rådgiver, Merial Norden A/S Immunologi- det store overblik Dyrlæge Rikke Søgaard Teknisk rådgiver, Merial Norden A/S Hvem er jeg Rikke Søgaard Uddannet dyrlæge i 1998 Ansat 5 år i praksis både blandet og svinepraksis Ansat 5 år på

Læs mere

TEMA-ARTIKEL Så er der pollen i luften

TEMA-ARTIKEL Så er der pollen i luften TEMA-ARTIKEL Så er der pollen i luften af Pia Knudsen, farmaceut og Holger Mosbech, overlæge dr.med. Endelig kom foråret - men for nogle betyder det en lang sæson med høfeber. For allerede tidligt i foråret

Læs mere

Værdien af en handelsundersøgelse gør dig umage inden dyrlægen kommer

Værdien af en handelsundersøgelse gør dig umage inden dyrlægen kommer Artikel bragt i Tölt, december 2013 Værdien af en handelsundersøgelse gør dig umage inden dyrlægen kommer af Pernille Skinnerup, advokat Baggrund I forbindelse med mit arbejde som advokat med hestejura

Læs mere

Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma

Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma 3. august 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Lidt om allergi og astma...3 2.1 Udredning af allergi og astma...3 2.2 Behandlingen

Læs mere

Studiespørgsmål til blod og lymfe

Studiespørgsmål til blod og lymfe Studiespørgsmål til blod og lymfe 1. Beskriv de kræfter, der regulerer stofudveksling i kapillærerne 2. Hvad er det, der gør at kapillærer, men ikke arterier og vener, tillader stofudveksling? 3. Hvad

Læs mere

sikrer, at enhver stigning i muskelarbejde er præcist matchet af en stigning i O 2

sikrer, at enhver stigning i muskelarbejde er præcist matchet af en stigning i O 2 RESUMÉ Den tætte kobling mellem blodgennemstrømning, O 2 tilførsel og metabolisme er essentiel da denne sikrer, at enhver stigning i muskelarbejde er præcist matchet af en stigning i O 2 tilførsel. Identificering

Læs mere

Metacam. meloxicam. Hvad er Metacam? Hvad anvendes Metacam til? EPAR - sammendrag for offentligheden

Metacam. meloxicam. Hvad er Metacam? Hvad anvendes Metacam til? EPAR - sammendrag for offentligheden EMA/CVMP/259397/2006 EMEA/V/C/000033 EPAR - sammendrag for offentligheden meloxicam Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR). Formålet er at forklare, hvordan

Læs mere

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011.

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. Generelt Når køber har fundet hesten, han gerne vil købe,

Læs mere

OPRINDELSES- OG SUNDHEDSATTEST for eksport af hund eller kat fra Danmark til New Zealand

OPRINDELSES- OG SUNDHEDSATTEST for eksport af hund eller kat fra Danmark til New Zealand OPRINDELSES- OG SUNDHEDSATTEST for eksport af hund eller kat fra Danmark til New Zealand Identifikation af dyret Navn: Race: Køn: Fødselsdato: Mikrochip nr.: Anatomisk placering af microchip: Fysisk beskrivelse

Læs mere

Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i dermato-venerologi

Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i dermato-venerologi TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i dermato-venerologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

Reumatoid Artrit Hvad a er e r eu e mat a o t id i ar a trit i (RA)? Prævalens og forekomst

Reumatoid Artrit Hvad a er e r eu e mat a o t id i ar a trit i (RA)? Prævalens og forekomst Reumatoid Artrit Hvad er reumatoid artrit (RA)? Reumatoid artrit (RA) er en kronisk autoimmunologisk sygdom, som er karakteriseret ved inflammation i synovialmembranen (synovium), hvilket fører til leddestruktion,

Læs mere

Program for Kursus 2 Mål: Ansvarlige: Kursus 2 Dag 1

Program for Kursus 2 Mål: Ansvarlige: Kursus 2 Dag 1 Program for Kursus 2 Mål: Kursisterne får kendskab til diverse redskaber, som er forberedende til deres egne projekter. Ansvarlige: Rikke Guldberg, AUH, delkursusleder og underviser Ulrik Schiøler Kesmodel,

Læs mere

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ for Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Normalt immunglobulin, humant 165 mg/ml Hjælpestoffer

Læs mere

Thomas Feld Biologi 05-12-2007

Thomas Feld Biologi 05-12-2007 1 Indledning: Kredsløbet består af to dele - Det lille kredsløb (lungekredsløbet) og det store kredsløb (det systemiske kredsløb). Det systemiske kredsløb går fra hjertets venstre hjertekammer gennem aorta

Læs mere

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen Børn, allergi,astma, Børnelæge Aalborg Universitetshospital 1 Atopisk dermatitis 2 Kolik? 3 Astmatisk bronchitis 4 Blod i afføringen Spædbarnskolitis? Blodig afføring hos klinisk raskt barn 5 Skolebarn

Læs mere

Luftvejssymptomer og inflammatoriske reaktioner i relation til arbejde med fisk og jomfruhummer Thorshavn 30.4.2004

Luftvejssymptomer og inflammatoriske reaktioner i relation til arbejde med fisk og jomfruhummer Thorshavn 30.4.2004 Luftvejssymptomer og inflammatoriske reaktioner i relation til arbejde med fisk og jomfruhummer Thorshavn 30.4.2004 Øyvind Omland, Sven Viskum, Jakob Bønløkke, Torben Sigsgaard Institut for Miljø-& Arbejdsmedicin,

Læs mere

PERNILLE SKINNERUP. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste.

PERNILLE SKINNERUP. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste. Indledning Denne artikel er nummer fire i rækken af artikler om mangler ved heste. De foregående artikler har omhandlet (1) de forhold og problemstillinger,

Læs mere

Arbejdsbetinget eksem i Danmark - Særligt belastede brancher. Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital

Arbejdsbetinget eksem i Danmark - Særligt belastede brancher. Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital Arbejdsbetinget eksem i Danmark - Særligt belastede brancher Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital Arbejdsbetinget hudsygdom: definition MEDICINSK: Work related skin disease

Læs mere

Eksamen i Modul 2.2, Det hæmatologiske system og immunforsvaret MEDIS, AAU, 2. semester, juni 2010

Eksamen i Modul 2.2, Det hæmatologiske system og immunforsvaret MEDIS, AAU, 2. semester, juni 2010 MedIS, AAU. Det hæmatologiske system og immunforsvaret, 7. Juni 2010 1 Navn: Studienummer: Eksamen i Modul 2.2, Det hæmatologiske system og immunforsvaret MEDIS, AAU, 2. semester, juni 2010 Dette eksamenssæt

Læs mere

Allergi. Arbejdsmedicinsk Afdeling. Undervisning fysioterapeutskolen den 19. januar 2011. Ole Carstensen, overlæge

Allergi. Arbejdsmedicinsk Afdeling. Undervisning fysioterapeutskolen den 19. januar 2011. Ole Carstensen, overlæge Allergi Allergireaktion: Unormal kraftig immunreaktion Immunreaktion: Reaktion mellem antigen (artsfremmed stof) og antistof (protein dannet i kroppen) Lymfocytter (hvide blodlegemer) deltager i immunforsvaret

Læs mere

Fri for laktose - Ernæringstrends Onsdag 4. marts 2015, kl. 19.00 21.30 Levnedsmiddelselskabet

Fri for laktose - Ernæringstrends Onsdag 4. marts 2015, kl. 19.00 21.30 Levnedsmiddelselskabet Fri for laktose - Ernæringstrends Onsdag 4. marts 2015, kl. 19.00 21.30 Levnedsmiddelselskabet Jeg tåler ikke mælk men er det proteinerne eller mælkesukkeret, der er skurken? Betina Hjorth, Rådgivningschef,

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Porcilis PCV, injektionsvæske, emulsion til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis af 2 ml indeholder: Aktivt stof Porcint circovirus

Læs mere

VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup, revideret udgave, marts 2013.

VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup, revideret udgave, marts 2013. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup, revideret udgave, marts 2013. Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆRING, marts 2013. De bestemmelser ( ), der

Læs mere

Fokuserede spørgsmål NKR44 Eksem version 14 d. 31.03 2016

Fokuserede spørgsmål NKR44 Eksem version 14 d. 31.03 2016 Fokuserede spørgsmål NKR44 Eksem version 14 d. 31.03 2016 Indhold PICO 1. Bør patienter med ny-opdaget håndeksem tilbydes afdækning af risikofaktorer? 1 PICO 2. Bør alle patienter med ny-opdaget håndeksem

Læs mere

Humanbiologi - Lymfesystemet og Immunologi

Humanbiologi - Lymfesystemet og Immunologi Humanbiologi - Lymfesystemet og Immunologi Lymfekarrets vægge er tyndere end venernes og har ligesom dem også klapper. Der er fælles indløb til vena cava superior, hvor den øvre indløbsgren drænerer koppens

Læs mere

Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi

Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI Lommeguide i praktisk allergen-specifik immunterapi Baseret på EAACI Immunotherapy Interest Group Standards for Practical Allergen-Specific Immunotherapy Januar 2005 Formålet

Læs mere

Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter

Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter Læge J. Magnus Bernth Jensen Klinisk Immunologisk afdeling Hvilke analyser til hvilke patienter??? Hvilke patienter bør undersøges? Infektioner er almindelige

Læs mere

Reeksamen 2015. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11.

Reeksamen 2015. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11. 1 Reeksamen 2015 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Eksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Læs mere

18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ. for. Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural

18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ. for. Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural 18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ for Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 g suspension indeholder: Aktive stoffer:

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Studiespørgsmål til blod og lymfe

Studiespørgsmål til blod og lymfe Studiespørgsmål til blod og lymfe 1. Hvor meget blod har du i kroppen (ca.)? 2. Hvad forstås ved plasma og hvad består plasma af? 3. Giv eksempler på vigtige plasmaproteiner og redegør for deres funktioner

Læs mere

Tryk på koens immunforsvar omkring kælvning. Hans Jørgen Andersen LVK

Tryk på koens immunforsvar omkring kælvning. Hans Jørgen Andersen LVK Tryk på koens immunforsvar omkring kælvning Hans Jørgen Andersen LVK Overgangsperioder fra goldning til kælvning Ved goldning Tilbagedannelse af mælkekirtler Fostervækst Ændret foderoptagelse Stofskifte

Læs mere

Reeksamen Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Reeksamen Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 1 Reeksamen 2015 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato: 10. august

Læs mere

Ekstra zink og kobber til grise i fravænningsperioden? Bag om de fysiologiske mekanismer. Danmarks JordbrugsForskning

Ekstra zink og kobber til grise i fravænningsperioden? Bag om de fysiologiske mekanismer. Danmarks JordbrugsForskning Husdyrbrug nr. 35 Juni 2003 Ekstra zink og kobber til grise i fravænningsperioden? Bag om de fysiologiske mekanismer Dorthe Carlson & Hanne Damgaard Poulsen Afd. for Husdyrernæring og Fysiologi, Forskningscenter

Læs mere

Lopper og flåter. Odsherreds Dyrehospital

Lopper og flåter. Odsherreds Dyrehospital Lopper og flåter Lopper og flåter De senere års milde vintre har været med til at øge problemerne omkring lopper og flåter. Fra at være et typisk efterårsproblem, ser vi nu store loppeproblemer hele året.

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Ændringer til produktresuméet og indlægssedlen fremlagt af Det Europæiske Lægemiddelagentur

Ændringer til produktresuméet og indlægssedlen fremlagt af Det Europæiske Lægemiddelagentur Bilag II Ændringer til produktresuméet og indlægssedlen fremlagt af Det Europæiske Lægemiddelagentur Dette produktresumé og denne indlægssedel er resultatet af referralproceduren. Produktinformationen

Læs mere

K Ø B E K O N T R A K T

K Ø B E K O N T R A K T Hestegalleri.dk K Ø B E K O N T R A K T Sælger Navn: CPR-nr.: CVR-nr. (hvis erhvervsdrivende) Adresse: Postnr./by: Telefonnr. E-mail: (i det følgende omtalt som sælger) og køber Navn: CPR-nr.: CVR-nr.

Læs mere

Forebyggelse af allergi overfor forsøgsdyr

Forebyggelse af allergi overfor forsøgsdyr Institut for Klinisk Medicin: Forebyggelse af allergi overfor forsøgsdyr Udarbejdet af Adjungeret lektor, ph.d. Aage Kristian Olsen Alstrup Institut for Klinisk Medicin Aarhus Universitetshospital Formål

Læs mere

Udvikling og validering af ELISA test til bestemmelse af Newcastle Disease antistoffer i serum og æg

Udvikling og validering af ELISA test til bestemmelse af Newcastle Disease antistoffer i serum og æg Udvikling og validering af ELISA test til bestemmelse af Newcastle Disease antistoffer i serum og æg Rapport over forsøg finansieret af Fjerkræafgiftsfonden i projektåret 2007/2008 Forfattere: Lis Olesen,

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Epidemiologi og biostatistik. Diagnostik og screening. Forelæsning, uge 5, Svend Juul. Hvordan stiller man en diagnose? Diagnostiske kriterier

Epidemiologi og biostatistik. Diagnostik og screening. Forelæsning, uge 5, Svend Juul. Hvordan stiller man en diagnose? Diagnostiske kriterier Epidemiologi og biostatistik Diagnostik og screening Forelæsning, uge 5, Svend Juul Hvordan stiller man en diagnose? Symptomer - passive: patientens spontane rapport - aktive: svar på målrettede spørgsmål

Læs mere

Reeksamen 2013. Det hæmatologiske system og immunsystemet. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11.

Reeksamen 2013. Det hæmatologiske system og immunsystemet. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11. 1/10 Reeksamen 2013 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Eksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Læs mere

Glasgow NJ, Ponsonby AL, Kemp A, Tovey E, van Asperen P, McKay K, Forbes S.

Glasgow NJ, Ponsonby AL, Kemp A, Tovey E, van Asperen P, McKay K, Forbes S. Glasgow NJ, Ponsonby AL, Kemp A, Tovey E, van Asperen P, McKay K, Forbes S. Feather bedding and childhood asthma associated with house dust mite sensitisation: a randomised controlled trial. Arch Dis Child.

Læs mere

Skriftlig tværfaglig mappe-eksamen. onsdag den 25. aug. 2010 kl. 10.00 torsdag den 26. aug. kl. 10.00

Skriftlig tværfaglig mappe-eksamen. onsdag den 25. aug. 2010 kl. 10.00 torsdag den 26. aug. kl. 10.00 Skriftlig tværfaglig mappe-eksamen S5 onsdag den 25. aug. 2010 kl. 10.00 torsdag den 26. aug. kl. 10.00 Væsentligste hjælpemidler: Mappen, Dansk Laboratoriemedicin, Databog i fysik og kemi og lommeregner.

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Behcets Sygdom Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Diagnosen er primært klinisk. Det kan tage mellem 1 til 5 år før et

Læs mere

Værd at vide om hudpriktest

Værd at vide om hudpriktest 3 Hvad er allergi? Allergi er den hurtigst voksende folkesygdom. Omkring 20 % af befolkningen i Danmark lider af allergisk høfeber. De mest almindelige symptomer på høfeber er gener fra øjne og luftveje

Læs mere

Sundhedsmæssig vurdering af fem scenarier for Månegrisen

Sundhedsmæssig vurdering af fem scenarier for Månegrisen D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sundhedsmæssig vurdering af fem scenarier for Månegrisen Evaluering af staldteknologiers indflydelse

Læs mere

Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA. Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S

Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA. Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S Disposition PED Historik Status på PED i Europa og USA Nyt vedr. overvågning og beredskab i DK Diagnostik, sygdomsforløb

Læs mere

HVAD BESTÅR BLODET AF?

HVAD BESTÅR BLODET AF? i Danmark HVAD BESTÅR BLODET AF? HVAD BESTÅR BLODET AF? Blodet er et spændende univers med forskellige bittesmå levende bestanddele med hver deres specifikke funktion. Nogle gør rent, andre er skraldemænd

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Porcilis PCV ID injektionsvæske, emulsion, til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én dosis på 0,2 ml indeholder: Aktivt stof: Porcint circovirus

Læs mere

Er det allergi? Information om allergi og priktest

Er det allergi? Information om allergi og priktest Er det allergi? Information om allergi og priktest Bi-og hvepseallergi Bier og hvepse reagerer på uventede bevægelser, og de bliver aggressive, når deres bo angribes. De er mere aggressive, når vejret

Læs mere

Grænser for fødevarer der giver allergi. Charlotte B. Madsen Forskningsleder Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering Fødevareinstituttet

Grænser for fødevarer der giver allergi. Charlotte B. Madsen Forskningsleder Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering Fødevareinstituttet Grænser for fødevarer der giver allergi Charlotte B. Madsen Forskningsleder Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering Fødevareinstituttet Disposition Hvorfor er der brug for grænseværdier? Fødevareallergi

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Blau syndrom Version af 2016 1. HVAD ER BLAU SYNDROM/JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hvad er det? Blau syndrom er en genetisk sygdom. Som patient lider man af en kombination

Læs mere

DV S VEJLEDNING TIL KØBEKONTRAKT AF 2014

DV S VEJLEDNING TIL KØBEKONTRAKT AF 2014 DV S VEJLEDNING TIL KØBEKONTRAKT AF 2014 Indledende bemærkninger Købekontrakten er udarbejdet af Dansk Varmblod i samarbejde med LETT Advokatpartnerselskab og har til formål at undgå, at der opstår tvister

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Forårseksamen 2016. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Forårseksamen 2016. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 1 Forårseksamen 2016 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato: 11. april

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Alt om. træthed. www.almirall.com. Solutions with you in mind

Alt om. træthed. www.almirall.com. Solutions with you in mind Alt om træthed www.almirall.com Solutions with you in mind Hvad er det? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Hvad er allergi i øjne og næse? Ved allergi i øjne og næse sker der en allergisk reaktion i øjets og næsens

Læs mere

Har du astma? Og er du gravid?

Har du astma? Og er du gravid? Har du astma? Og er du gravid? I Danmark gennemfører op mod 5.000 kvinder med astma hvert år en graviditet. I forbindelse med graviditet, fødsel og amning er mange kvinder utrygge ved astma-medicinen.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får indgivet medicinen. Gem indlægssedlen.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Brentacort, creme

PRODUKTRESUMÉ. for. Brentacort, creme 26. november 2013 PRODUKTRESUMÉ for Brentacort, creme 0. D.SP.NR. 3789 1. LÆGEMIDLETS NAVN Brentacort 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 20 mg/g miconazolnitrat og 10 mg/g hydrocortison. Hjælpestoffer

Læs mere

ved inflammatorisk tarmsygdom

ved inflammatorisk tarmsygdom BEHANDLING MED ADACOLUMN ved inflammatorisk tarmsygdom www.adacolumn.net INDHOLD Mave-tarmkanalen...4 Colitis ulcerosa...6 Crohns sygdom...8 Immunforsvaret ved IBD...10 Sådan fungerer Adacolumn...12 Behandling

Læs mere

Nykælveren -få en god start v. kvægfagdyrlæge Erik Træholt. LVK Årsmøde 2011 Comwell Rebild Bakker Tirsdag 29. marts 2011

Nykælveren -få en god start v. kvægfagdyrlæge Erik Træholt. LVK Årsmøde 2011 Comwell Rebild Bakker Tirsdag 29. marts 2011 Nykælveren -få en god start v. kvægfagdyrlæge Erik Træholt LVK Årsmøde 2011 Comwell Rebild Bakker Tirsdag 29. marts 2011 Ketose. Fokus på nykælverens stofskifte. Hvad siger bekendtgørelsen? Klinisk undersøgelse

Læs mere

Teknologi og patientperspektiv

Teknologi og patientperspektiv Teknologi og patientperspektiv Overlæge Beth Bjerregaard Patologiafdelingen, KBH. Amt Overlæge Marianne Lidang Patologiafdelingen, Århus Amt Beskrivelse af teknikken Konklusion af MTV rapporter og oversigtsartikler

Læs mere

Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til?

Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til? Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til? Ole Kudsk Jensen Reumatolog, ph.d. RegionsRygcentret Forskningsenheden for Sygemeldte Diagnostisk Center Regionshospitalet Silkeborg Hvad er

Læs mere

Værd at vide om. kosttilskud

Værd at vide om. kosttilskud Værd at vide om kosttilskud Indhold Hvad er et kosttilskud? Er kosttilskud nødvendigt? Kan mit kosttilskud være forurenet og hvordan kan jeg sikre mig? Hvilke kosttilskud er typisk forurenet? Hvis ansvar

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL FOR Onsior 5 mg tabletter til hunde Onsior 10 mg tabletter til hunde Onsior 20 mg tabletter til hunde Onsior 40 mg tabletter til hunde

INDLÆGSSEDDEL FOR Onsior 5 mg tabletter til hunde Onsior 10 mg tabletter til hunde Onsior 20 mg tabletter til hunde Onsior 40 mg tabletter til hunde INDLÆGSSEDDEL FOR Onsior 5 mg tabletter til hunde Onsior 10 mg tabletter til hunde Onsior 20 mg tabletter til hunde Onsior 40 mg tabletter til hunde 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Læs mere

K Ø B E K O N T R A K T

K Ø B E K O N T R A K T Side 1 af 8 K Ø B E K O N T R A K T Mellem [sælger] Navn: CPR-nr.: CVR-nr. (hvis erhvervsdrivende): Adresse: Postnr/by: E-mail: Telefonnr.: (i det følgende benævnt sælger) og [køber] Navn: CPR-nr.: CVR-nr.

Læs mere

PRP (Platelet Rich Plasma)

PRP (Platelet Rich Plasma) Patientinformation PRP (Platelet Rich Plasma) Behandling af kroniske seneskader med kroppens egne væksthormoner Velkommen til Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling Idrætsklinikken - Middelfart Middelfart

Læs mere

May 18th 2015 / Karina Fog, Director Neurodegeneration in vitro

May 18th 2015 / Karina Fog, Director Neurodegeneration in vitro HVORDAN ANVENDES SUNDHEDSDATA/PATIENT MATERIALE I OFFENTLIGT-PRIVAT SAMARBEJDE TIL AT SKABE BEDRE BEHANDLING AF PATIENTER MED DEMENS- OG PARKINSON S SYGDOM? May 18th 2015 / Karina Fog, Director Neurodegeneration

Læs mere

Sommereksamen 2011. Uddannelse: Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Sommereksamen 2011. Uddannelse: Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 1/14 Sommereksamen 2011 Titel på kursus: Det hæmatologiske system og immunsystemet Uddannelse: Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering Semester: 2. semester Eksamensdato: 06.

Læs mere

Hesteejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Lejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.)

Hesteejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Lejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) 1. Parterne Imellem Hesteejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) og Lejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) er dags dato indgået følgende aftale om leje/lån af Hesten:... (Navn,

Læs mere

Tag hånd om hundens led. For daglig bevægelse

Tag hånd om hundens led. For daglig bevægelse Tag hånd om hundens led En informationsguide til hundeejere For daglig bevægelse Mange år med et aktivt liv sætter sine spor Leg, apportering, hundesport, jagt og lange spadsereture er blot nogle af de

Læs mere

Tag hånd om hundens led. For daglig bevægelse

Tag hånd om hundens led. For daglig bevægelse Tag hånd om hundens led En informationsguide til hundeejere Mange år med et aktivt liv sætter sine spor Leg, apportering, hundesport, jagt og lange spadsereture er blot nogle af de aktiviteter, som du

Læs mere