Sommereksem hos hest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sommereksem hos hest"

Transkript

1 Sommereksem hos hest Mittens plagede bid er kendt blandt hestefolk verden over. Hestens intense kløe og selvtraumatisering gør sommeren pinefuld år efter år [ Susanne Albæk Andersen ] Hestefagdyrlægestuderende, Fakse Dyrehospital Sommereksem er en kronisk, recidiverende, sæsonbetinget hypersensitivitetsdermatitis hos heste forårsaget af antigener i mittens (Culicoide spp.) spyt eventuelt kombineret med hypersensitivitet overfor andre stikkende insekter (Baker og Quinn, 1978, Anderson et al., 1988, Fadok og Foil 1990, Rosenkrantz og Frank, 1992, Knottenbelt, 2003). Sommereksem er vidt udbredt over store dele af verden. Internationalt kendes lidelsen under flere betegnelser såsom»mane and tail disease«,»queensland itch«(australien),»sweet itch«(england),»dhobie itch«(philippinerne),»summer sores«(frankrig),»kasen disease«(japan),»culicoides hypersensitivity«og»insect bite hypersensitivity«. Demografi Sommereksem er udbredt internationalt, men er meget lokalorienteret, og varierer selv inden for landegrænser, grundet sygdommens relation til entomologi se tabel 1. De anvendte undersøgelser i tabel 1 er af varierende kvalitet, hvormed en del bias kan udpeges. Sommereksem har tidligere primært været anset som et problem blandt islandske heste og specielt blandt islandske heste importeret fra Island, hvor mitten og dermed sommereksem ikke eksisterer (Hesselholt og Agger, 1977). I Sverige har man blandt islandske heste fundet en 6 gange større ri- siko for udvikling af sommereksem hos importerede heste fra Island end hos indfødte islandske heste (Broström et al., 1987) se tabel 1. En videre nuancering heraf er identificeret i Norge, hvor det har vist sig, at heste, der importeres fra Island på et tidspunkt med lav insektaktivitet (i vinterhalvåret) i Norge, har en højere prævalens af sommereksem på sigt (Halldorsdottir og Larsen, 1991). Alder influerer på incidensen af sommereksem, men i hvilken retning varierer fra kilde til kilde. Braverman et al. (1983) beretter om en høj prævalens (44,4 %) hos unge heste (2-4 år) kontra ældre heste (> 12 år) (4,3 %), hvor de fleste kilder (Broström et al., 1987, Halldórdsóttir og Larsen, 1991, Steinman et al., 2003, Knottenbelt, 2003) beretter om det modsatte. Sidstnævnte resultat vidner dog ikke nødvendigvis om en øget risiko grundet alder, men reflekterer måske i højere grad en øget summarisk risiko for prædisponerende faktorer. Således har Broström et al. (1987) vist en klar tendens til forværring af sommereksemen i takt med øget antal græsningssæsoner og dermed stigende alder. Braverman et al. (1983) fandt, at mørke heste (22 %) var mere disponerede for sommereksem end lyse heste (5,6 %), at hingste/vallakker var mere disponerede end hopper og endelig, at ponyer var mere disponerede end andre heste. Broström og Larsson (1987) fandt en lignende tendens i forhold til køn, men denne forskel blev udvisket ved udregninger, der tog højde for alder, som værende årsag til sammenblanding. Andre kilder rapporterer om manglende sammenhæng mellem sommereksem og henholdsvis farve og køn (Anderson et al., 1988, Halldórdsóttir og Larsen, 1991). Sidstnævnte kilde fandt derimod, at islandske heste med sommereksem havde større tendens til at lide af uidentificerede luftvejslidelser end den resterende population af islandske heste. Trods det faktum, at et stort antal heste eksponeres for mittebid livet igennem, udvikler ikke alle heste sommereksem. At et begrænset antal heste udvikler en allergisk reaktion, menes i en vis udstrækning, at kunne relateres til genetisk disponering (Riek a, 1953, McCaig, 1975, Gerber, 1989, Steinman et al., 2003, Reiher og Björnsdóttir, 2004). En markør herfor er dog endnu ikke kortlagt. Specielt islandske heste, Welsh Mountain ponyer og Shire heste lader til at være genetisk disponerede (Pilsworth og Knottenbelt, 2004). Ætiologi Ætiologien bag sommereksem er insektet Culicoides spp. Tilstanden er dog også multifaktoriel med de tidligere nævnte genetiske faktorer samt flere miljømæssige forhold involveret. Der findes over 1400 arter af Culicoides spp. (tilhørende myggefamilien Ceratopogonidae) på verdensplan (Mellor, 1996) i Danmark findes dog kun 40 arter (Danmarks JordbrugsForskning, 2004). Mitten kendes yderligere under betegnelserne»biting midges«,»gnats«,»punkies«,»sandflies«og»no-see-ums«. Culicoides spp. arterne har varierende værtspræferencer samt varierende anatomiske præferencer på værten. Artsrepæsentationen varierer i løbet af året og varierer geografisk. Flere forsøg har vist, at heste med sommereksem 20 Dansk Veterinærtidsskrift oktober Nummer 19 Årgang 89

2 reagerer på allergener fra adskillige Culicoides arter - også arter, som hesten aldrig har været eksponeret for (Braverman et al., 1983, Fadok og Foil, 1990, Rosenkrantz og Frank, 1992, Fadok, 1997). Mitten måler fra 1-2 mm og kan typisk høres, men ikke ses. Æggene lægges i fugtige vegetationer og gødning. De fleste arter overvintrer som larvestadie. Kun hunmitterne er blodsugende, da de behøver blod til færdigudvikling af ovarierne (Mellor, 1996, Danmarks JordbrugsForskning, 2004). De første mitter klækkes ultimo april/ primo maj, og mitteplagen aftager ultimo september/primo oktober - alt efter vejrforholdene. Mitten lokaliserer værten via syn, værtens kropstemperatur, hjertelyd og lugt (Braverman et al., 1999, Mullens et al., 2005). Mittens flyveevne er dårlig, og den holder sig dermed tæt ved dens formeringsområde. Den stortrives i stillestående, fugtig luft ved temperaturer over 10 C (Scott og Miller, 2003, Pilsworth og Knottenbelt, 2004). Patogenese og symptomer Hvor på kroppen hesten angribes afhænger af mitteartens præference og varierer således med entomologien. I Danmark er mittens anatomiske præferenceområder typisk koncentreret omkring hestens ører, man, ryg, hale og bug. Mittens bid er smertefuldt, men heste uden hypersensitivitet viser dog sjældent symptomer efter angreb. Hos heste med sommereksem resulterer den primære læsion efter mittens bid i hyperæmi og udvikling af papler med voldsom pruritus til følge. På grund af kløen brister paplerne, resulterende i sekretion af serum og dannelse af tørre skorper. Der forekommer varierende grader af mekanisk selvtraumatisering med alopeci, væskende ekskoriationer og sekundære infektioner på sigt. I den kroniske form ses karakteristiske»huddeller«/»elefanthud«typisk i man og hale som følge af dermal fibrose, epidermal hyperplasi og -keratose (Riek a, 1953, Anderson et al., 1988, Knottenbelt, 2003). Tilstanden er en stor plage for hesten og resulterer i halepisken, kløen og rastløshed eventuelt med vægttab til følge (Knottenbelt, 2003). Sommereksem inkluderer flere hypersensitivitetsreaktioner. Der ses en type I reaktion, der er en hurtig antistofmedieret reaktion (<6 timer). Reaktionen giver en produktion af IgE og inducerer degranulering af mastceller resulterende i blandt andet ødemer (Foster et al., 1998, Scott og Miller, 2003, Pilsworth og Knottenbelt, 2004). Type I reaktionen kan involvere en genetisk prædisponering via B-lymfocytternes øgede evne til at producere antistoffer (IgE) (Haegen et al., 2001). Desuden ses en Type IV reaktion, der er en forsinket (2-3 dage) T-lymfocytmedieret reaktion, som involverer antigenpræsenterende celler (Langerhanske celler i huden). De Langerhanske celler interagerer med antigenet og præsenterer dele heraf for T-cellerne, hvorved T-cellerne frigiver vævsskadende mediatorer (Scott og Miller, 2003, Kurotaki et al., 2000). Wilson et al. (2001) har vist, at der hos alle heste eksponeret for Culicoides spp. produceres IgG antistoffer overfor mittens spyt, hvormed det må antages, at alle heste bliver hyperimmuniseret. Simpel antistofdetektion kan således ikke anvendes diagnostisk. Derimod er IgE antistoffer kun at finde hos heste med sommereksem i udbrud. Under en type I hypersensitivitetsreaktion skifter T hjælper (Th) cellerne fra en overvægt af Th1 til en overvægt af Th2 celler. Th2 celler har Interleukin-1 (IL-1) receptorer og kræver stimulering af IL-1 (Durham og Kay, 1997). Wellington et al. (1997) har vist, at IL-1 dosisafhængigt hæmmes af zink, og generelt inducerer inflammation en stigning i kobber og et fald i zink i blodet (Auer et al., 1989). En østrigsk undersøgelse har fundet en mindre, men statistisk signifikant sammenhæng mellem et lavt zinkniveau og graden af sommereksem hos islandske heste. Forfatterne konkluderede dog slutteligt, at sammenhængen var for minimal til at kunne tillægges betydning (Stark et al., 2001). Det skal dog haves in mente, at mindre end 0,5 % af kroppens totale zinkindhold forefindes i blodbanen, hvoraf blot % findes i plasma (Hambidge et al., 1986). Der sås ingen sammenhæng mellem plasma kobberkoncentrationer og sommereksem. Overordnet fandtes et lavere zinkniveau hos islandske heste i Østrig kontra islandske heste på Island (Stark et al., 2001). McCaig (1975) har i et forsøg ikke fundet forskel på calcium-, magnesiumog fosfatniveauet i blodprøver på heste med sommereksem og raske heste. Dog foreligger detaljer om undersøgelsen ikke. De nævnte forsøg viser, at heste med sommereksem ikke står med en mikromineraldeficiens. Hvorvidt en summarisk marginalisering af hestens mikromineralstatus er til stede og i givet fald influerer på sommereksem er dog ikke klarlagt. Fundet af et lavere zinkniveau hos islandske heste i Østrig generelt i forhold til islandske heste på Island er interessant, idet det indikerer en generel marginal tildeling af zink, der må antages at forværres ved en inflammatorisk tilstand jævnfør Auer et al. (1989). Diagnose Diagnosen sommereksem baseres på anamnesen om recidiverende, sæsonbetinget pruritus, de kliniske fund, ude- > Dansk Veterinærtidsskrift oktober Nummer 19 Årgang 89 21

3 lukkelse af andre ektoparasitter og primær bakteriel dermatitis samt et positivt respons på eliminering af mittekontakt. Differentialdiagnoser til sommereksem er overordnet andre hypersensitivitetsreaktioner, ektoparasitter og autoimmune sygdomme (Delger, 1997, Pilsworth og Knottenbelt, 2004). Til bekræftelse af diagnosen forefindes en række diagnostiske tests. Hudbiopsi Histopatologisk undersøgelse af hudbiopsier fra sommereksemlæsioner er et diagnostisk redskab, der ofte er kompliceret af selvtraumatisering og sekundære infektioner (Riek a, 1953) og undersøgelsen har således omdiskuteret værdi i relation til sommereksem. Biopsien vil typisk vise en superficiel og profund perivaskulær akut eller kronisk dermatitis. Yderligere ses fortykkelse af epidermis og dermis med fibrosering (Benarafa et al., 2002). Akutte sommereksemlæsioner er overvejende karakteriseret ved ødem i dermis og øget vaskulær permeabilitet. Yderligere ses akkumulering af inflammatoriske celler i dermis bestående af eosinofile og neutrofile granulocytter, mastceller, T lymfocytter, Langerhanske celler samt et forhøjet niveau af en række leukotriener (Baker og Quinn, 1978, Foster et al., 1995, Fadok et al., 1995, Kurotaki et al., 1994, Haegen et al., 2001). I kroniske sommereksemlæsioner ses dermal fibrose og kun få eller ingen eosinofile granulocytter. I det akutte stadie findes tillige signifikant mere IgE end i det kroniske stadie (Haegen et al., 2001). Hudbiopsien vil typisk indirekte kunne understøtte diagnosen. IgE ELISA test En allergenspecifik IgE ELISA test på serum udbydes i Danmark 1 i form af HESKA ALLERCEPT testen. Specificiteten for testen er søgt optimeret ved at anvende alpha-kæden på mastcellens yderst specifikke receptor for IgE (FcξR1α) til detektion af allergenreaktivt IgE i serum. Herved søges udelukkende at detekte relevante antistoffer (Wassom og Grieve, 1998). Testen har således en høj specificitet. Testen har dog begrænset anvendelighed udenfor mittesæsonen, da IgE niveauet hos heste med sommereksem falder udenfor mittesæsonen (Wilson et al., 2001). IgE ELISA testen kan danne baggrund for en hyposensibilisering, som kan leveres af KVL s Apotek (Pedersen, 2006). Intradermal test En intradermal sensitivitetstest anvender huden som testorgan. Et forsøg af Jose-Cunilleras et al. (2001) har vist, at heste med COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease), recidiverende urticaria eller insekthypersensitivitet har væsentlig større tendens til at udvise en positiv intradermal test på et væld af allergener. En vis grad af reaktion på testen ses hos de fleste heste raske som allergiske. Denne reaktion overfor flere allergener hos heste med diagnosticeret hypersensitivitet er da også i tråd med de tidligere nævnte epidemiologiske fund gående på sammenfald af sommereksem og luftvejslidelser af Halldórdsóttir og Larsen (1991) samt rapporteringer på andre dyrearter (Wassom og Grieve, 1998). Tabel 1. Prævalens af sommereksem. Land Prævalens Kilde Norge Islændere (indfødte): 8,2 % (Halldorsdottir og Larsen, 1991) Islændere (importerede): 26,9 % Sverige Islændere (generelt): 15 % Islændere (indfødte): 6,7 % Islændere (importerede): 26,2 % England Heste: 0,29 % Tunge racer: 0,23 11,6 % Ponyer: 0,5 2,79 % Tyskland Islændere (indfødte): 4,7 6,3 % Islændere (1 forældre med sommereksem): 7,1 % Islændere (2 forældre med sommereksem): 15,4 % Islændere (uden familiær sommereksem): 2,5 % Shire heste: 37,7 % (Broström et al., 1987) Australien Heste: op til 60 % (Rieka, 1953) Israel Heste: 21,8 28 % Ponyer: 60 % Varmblodsheste: 17,5 % (BEVA, 1965, McCaig, 1973, Littlewood, 1998) (Littlewood, 1998, Reiher og Björnsdóttir, 2004) (Braverman et al, 1983, Steinman et al., 2003) Canada Heste: 26 % (Anderson et al, 1988) 22 Dansk Veterinærtidsskrift oktober Nummer 19 Årgang 89

4 Testen viser dårligt, overfor hvilket insekt hesten er allergisk, idet heste med sommereksem typisk reagerer overfor flere insekter (Fadok, 1997). Morris og Lindborg forsøgte i 2003 at finde frem til den»korrekte«dosis af Culicoides ekstrakt til anvendelse i den intradermale test med ønsket om at nedbringe antallet af falsk positive resultater ved brug af testen. Forsøget viste, at Culicoides spp. ekstraktets antigenicitet tilsyneladende er lav overfor raske heste, hvormed det ikke var muligt at konkludere en grænseværdi. Billedet kan dog se anderledes ud for heste med sommereksem. Sensitiviteten er høj for den intradermale test, men specificiteten er lav, og testen kan således ikke stå alene (Fadok, 1997, Morris og Lindborg, 2003). Yderligere er testen tidskrævende. Cellulær Antigen Stimulationstest (CAST) Humant er udviklet en cellulær antigen stimulationstest (CAST), der er afprøvet på heste med og uden sommereksem i Schweiz. Testen måler via en ELI- SA test frigivelsen af sulphido leukotriener (slt) fra leukocytter inkuberet med et givent allergen in vitro. Forsøget fandt en sensitivitet for testen på 78 % for Culicoides nubeculosus og en specificitet på % afhængig af ekstraktkoncentration. Yderligere fandt man, at testen kunne opdage en hypersensitivitet trods sygdommens inaktivitet eller langvarig behandling med corticosteroider. Testen baseres på citratstabiliseret blod og kan være et værktøj til diagnosticering af sommereksem i inaktive perioder (Baselgia et al., 2006). Testen er dog endnu ikke kommercielt tilgængelig. Terapi og profylakse Opstaldning, der resulterer i nedsat eksponering for allergenet, blev allerede foreslået i 1891 (Riek b, 1953) inden agens var identificeret. At undgå allergeneksponeringen f.eks. via opstaldning i insektfrit miljø vedbliver at være det vigtigste og absolut mest virksomme terapeutiske tiltag i forhold til sommereksem. Alternativt kan man forsøge at øge afstanden til stillestående vandflader, flytte hesten til mere vindrige områder, opsætte vindmøller i stalden eller opstalde hesten ved morgengry, skumring og om natten. Anvendelse af insekticider er ligeledes et ældre fænomen, dog med varierende effekt i dag, på grund af mindre virksomme stoffer oprindeligt så man god effekt af DDT-opløsninger (Riek b, 1953)! Påføring af paraffinolie eller mineralolie på huden og i man og hale kan forhindre mitterne i at nå ned til huden og suge blod (Scott og Miller, 2003). Senest er beskyttende insektdækkener kommet på markedet, af hvilke der generelt ses god effekt. Samtlige insekteliminerende foranstaltninger bør tages i brug, før mittesæsonen sætter ind. Hyposensibilisering/allergen specifik immunterapi er afprøvet på heste med sommereksem med varierende succes. Allerede i 1953 forsøgte man sig med hyposensibilisering via multiple histamininjektioner (Riek b, 1953). Proceduren for hyposensibilisering i dag er injektion af tiltagende doser allergen med et givent interval for slutteligt at ende op med injektioner med individuelt fastsatte intervaller (Delger, 1997). Et to års amerikansk forsøg gennemførte hyposensibiliserende injektioner med ca dages intervaller over 2 år på 10 heste med sommereksem. Hestene var ikke under anden behandling og blev om sommeren eksponeret for Culicoides spp. Startdosis var 2 mg (1 mg 168 insekter), der blev øget gradvist til slutteligt 20 mg (3.360 insekter). Forsøget tyder på, at faste ugentlige injektioner er mest effektive. En kritik kan rettes mod, at man havde ringe konsekvens med hensyn til injektionsfrekvens. Alle undtagen 1 hest udviste færre kliniske symptomer efter 4 måneders behandling (Anderson et al., 1996). Et 6 måneders dobbeltblindt studie foretaget på heste med sommereksem i Florida fandt en tendens til færre kliniske symptomer hos hyposensibiliserede heste, men tendensen var ikke statistisk signifikant. Generelt fandt ejerne hestene forbedrede (Barbet et al., 1990). En række kritikpunkter kan dog rettes mod dette studie såsom forsøgets korte varighed, opstart af forsøget efter påbegyndt mittesæson, en lille test gruppe (n = 6), ustrukturerede injektionsintervaller, afslutning af forsøget udenfor mittesæsonen og vurdering af hestens bedring på baggrund heraf. Dertil skal lægges, at netop det år, hvor forsøget forløb, var et særdeles tørt år, hvilket indebærer en fejlkilde i forhold til ejerens egen vurdering af hestens tilstand sammenlignet med tidligere år. Et andet studie i USA, der hverken var blindt eller placebokontrolleret, fandt % forbedring ved hyposensibilisering af insekt-allergiske heste over 1 år (Fadok, 1997). Overvejes anvendelsen af hyposensibilisering skal haves in mente, at der typisk vil være tale om en livslang behandling, dog muligvis med længere injektionsintervaller. Yderligere skal man være opmærksom på risikoen for anafylaktisk shock i opstartfasen. Antiinflammatorisk terapi ved tilstedeværelse af pruritus er indikeret. Dette kan bestå i topikal terapi med en tjæreshampoo, svovl- eller salicylsyreshampoo (Fadok, 1997, Rosenkrantz og Frank, 1992) eller»horsol«, der indeholder salicylsyre og fedtsyrer. Topikal hydrocortison kan ligeledes anvendes. Såfremt der er opstået sekundær pyodermi er lokal eller systemisk antibiose tillige nødvendig. > Dansk Veterinærtidsskrift oktober Nummer 19 Årgang 89 23

5 Juridiske aspekter Handel med heste sorterer juridisk under købeloven, der via 42 stk. 1 anfører, at et køb kan hæves, såfremt en mangel en»handelsfejl«- ved salgsgenstanden er væsentlig. En»handelsfejl«skal have været til stede på købstidspunktet, hvis køberen skal påberåbe sig ret til kompensation. Via købelovens 76 er en mangel karakteriseret ved et af følgende forhold: 1) hesten svarer ikke til betegnelsen, 2) sælger har givet urigtige/vildledende oplysninger, 3) sælger har forsømt at give oplysninger af betydning for køberens bedømmelse af hesten, 4) hesten er af en ringere beskaffenhed eller brugbarhed, end den skulle være ifølge aftalen. Diagnosen sommereksem kan karakteriseres som en»handelsfejl«. Problematikken omkring sommereksem og handel består typisk i, hvorvidt sygdommen var til stede på leveringstidspunktet f.eks. i forbindelse med en handel i vinterhalvåret. Hesten kan have haft sommereksem, før handlen er indgået, hvormed sælger enten ikke har været vidende herom eller har fortiet oplysninger, og endelig kan sygdommen være opstået hos køber enten tilfældigt eller på grund af disponerende faktorer. Juridisk anses sommereksem, der viser sig efter en handel, ikke nødvendigvis som en mangel, med mindre sælger har handlet svigagtigt. Har sælger ikke handlet svigagtigt, pålægger det køber at være vidende om, at sommereksem er en tilstand, som kan opstå spontant med øget risiko inden for specielt islandske heste og i særdeleshed islandske heste importeret fra Island (Skinnerup, 2004). Konklusionen vil dog som i alle andre retssager bero på en konkret vurdering i den enkelte sag. Således stadfæstede Landsretten i primært på baggrund af anerkendelsen af en genetisk disponering for sommereksem (Rieka, 1953, McCaig, 1975, Gerber, 1989, Steinman et al., 2003, Reiher og Björnsdóttir, 2004) - en dom mod sælger af en islandsk hest, der var handlet tidligt på året og i løbet af foråret udviste symptomer på sommereksem i købers varetægt. Man anså det således for overvejende sandsynligt, at hestens sommereksem eller kimen hertil var til stede på leveringstidspunktet (Bøgeskov, 2006). Som udgangspunkt bør en hestehandel ledsages af en skriftlig aftale en købekontrakt (Lorentzen og Snogdal, 1995, Skinnerup, 2003) samt en sundhedserklæring (Skinnerup, 2003). Et udkast til en købekontrakt er at finde både hos Dansk Islandshesteforening, Landscentret/Heste og Den Danske Dyrlægeforening. I købekontrakten udgivet af Dansk Islandshesteforening er under 5 indskrevet:»køber er blevet gjort opmærksom på, at nogle islandske heste, afhængig af miljøet, kan udvikle sommereksem. Køber overtager risikoen herfor i enhver henseende«. Dansk Islandshesteforening præsenterer ligeledes et udkast til en sundhedserklæring, hvori spørgsmål nr. 6 går på, hvorvidt hesten har vist symptomer på sommereksem. Sundhedserklæringen udfyldes af sælger og indeholder oplysninger om hestens helbredsmæssige tilstand, adfærd og forhistorie, og giver køber bemyndigelse til at kontakte sælgers sædvanlige dyrlæge for indhentning af supplerende oplysninger og journaler. Ved forevisning af en sådan erklæring til handelsundersøgelsen giver det dyrlægen mulighed for at foretage en helhedsvurdering af hesten frem for et øjebliksbille de(skinnerup, 2003). I svære tilfælde kan anvendes corticosteroider per os såsom Prednisolon (1-2,2 mg/kg) eller Dexamethason (0,22 mg/kg) 1 x dagligt (om morgenen) til effekt med efterfølgende nedtrapning til vedligeholdelsesdosis (Delger, 1997, Scott og Miller, 2003, Pilsworth og Knottenbelt, 2004). Eller mg dexamethason iv eller im og efterfølgende 5-10 mg 2 x per uge (Rosenkrantz og Frank, 1992) under hensyntagen til risikoen for laminitis. Antihistaminer er generelt uden effekt på pruritus hos heste (Rosenkrantz og Frank, 1992, Delger, 1997, Knottenbelt, 2003), dog rapporteres om effekt af hydroxyzin fra nogle dyrlæger i doser fra mg til en 450 kg heste 2 x dagligt (Rosenkrantz og Frank, 1992) eller ved brug af hydroxyzin (1-2 mg/kg 2-3 x dagligt per os) i kombination med omega-6 og omega-3 fedtsyrer (Scott og Miller, 2003). Bivirkninger kan bl.a. være let sedation eller aggressivitet (Rosenkrantz og Frank, 1992). Essential Fatty Acids (EFA`s), der ikke kan syntetiseres af hesten selv, har længe været under bevågenhed i relation til hudlidelser. De to serier (omega-3 og omega-6) af EFA indgår som byggestene i precursorere til både antiog proinflammatoriske eicosanoider (Roosje og Rosenbaum, 1990, Lloyd og Mason, 1992). Ved tilførsel af EFA kan disse konkurrere med arachidonsyre om inkorporering i cellemembranen, hvormed der sker et skift mod de mere harmløse eicosanoider (Roosje og Rosenbaum, 1990). Effekten af oral dosering af fedtsyrer til heste med hudlidelser er omdiskuteret. I et forsøg af O`Neill et al. (2002) med tildeling af hørfrø til heste med sommereksem fandt man en delvis, men ikke konklusiv reduktion i det allergiske respons. Et tidligere dobbelt blindt krydsforsøg viste kun subjektiv og ikke statistisk signifikant effekt af tildeling af hørfrøolie (Friberg og Logas, 1999). Kritik af forsøgene kan rettes mod, at de var korte (henholdsvis 42 dage og 6 uger), at de 24 Dansk Veterinærtidsskrift oktober Nummer 19 Årgang 89

6 var baseret på en lille stikprøve (henholdsvis 6 og 17 heste), at de valgte doser var baseret på empiri, samt at man via tildeling af hørfrø kun tildeler omega-3 fedtsyrer, hvor forsøg inden for andre arter tildeler en kombination af omega-3 og 6 fedtsyrer. Der er ikke eftervist effekt af fodertilskud i form af vitamin A, C og E på sunde dyr. Disse anbefales dog ofte i relation til hudsygdomme, men der er meget begrænset viden på området og ikke mindst omkring dosering. Det samme gør sig gældende for mineralfodertilskud, der også baseres på anekdotiske resultater (Scott og Miller, 2003). Som tidligere nævnt, har forsøg med fokus på mikromineraler kun vist en marginal relation til sommereksem (McCaig, 1975, Stark et al., 2001). Udbuddet af alternative tiltag i forhold til sommereksem er mangfoldige og skal ikke dækkes i dette regi. Nævnes skal blot fodertilskud i form af hvidløg og morgenfrue samt æbleeddike til både oral og topikal anvendelse, der i kraft af deres indhold af svovl skal virke rensende og insektafvisende (Self, 2001). Svovl anvendt topikalt er et gammelt»farmakon«. Svovl virker både antifungalt, antibakterielt og antiparasitært (Scott og Miller, 2003). Hvorvidt oral administration i form af svovlholdige urter opnår denne effekt er dog ikke evalueret videnskabeligt. Fodnoter 1 Aalborg Dyrehospital Tak Der rettes stor tak til dyrlæge Kristian Pedersen, Aalborg Dyrehospital, advokat Sophus Bøgeskov Christensen, Skovbo & Bøgeskov Christensen Advokater og advokat Pernille Skinnerup, Skinnerup Consulting for faglig support. Litteraturliste Anderson, G.S., Belton, P., Kleider, N. (1988):»The Hypersensitivity of Horses to Culicoides bites in British Columbia«. Canadian Veterinary Journal, vol. 29, side Anderson, G.S., Belton, P., Jahren, E. et al. (1996):»Immunotherapy Trial for Horses in British Columbia With Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) Hypersensitivity«. Journal of Medical Entomology, vol. 33, side Auer, D.E., Ng, J.C., Thompson, H.L., Inglis, S., Seawright, A.A. (1989):»Acute phase response in horses: Changes in plasma cation concentrations after localised tissue injury«. The Veterinary Record, March 11, side Baker, K.P., Quinn, P.J. (1978):»A report on clinical aspects and histopathology of sweet itch«. Equine Veterinary Journal, vol. 10 (4), side Barbet, J.L., Bevier, D., Greiner, E.C. (1990):»Specific immunotherapy in the Treatment of Culicoides Hypersensitive Horses: A Double-blind Study«. Equine Veterinary Journal, vol. 22, side Baselgia, S., Doherr, M.G., Mellor, P., Torsteinsdottir, S., Jermann, T., Zurbriggen, A., Jungi, t., Marti, E. (2006):»Evaluation of an in vitro sulphidoleukotriene release test for diagnosis of insect bite hypersensitivity in horses«. Equine Veterinary Journal, vol. 38, nr. 1, January, side Benarafa, C., Collins, M.E., Hamblin, A.S., Cunningham, F.M. (2002):»Role of the chemokine eotaxin in the pathogenesis of equine sweet itch«. The Veterinary Record, December 7, no. 151, side BEVA (1965):»Brithish Equine Veterinary Association Survey of Equine Disease, «. Veterinary Record, May 8th, vol. 77, No. 19, side Braverman, Y., Ungar-Waron, H., Frith, K., Adler, H., Daniele, Y., Baker, K.P., Quinn, P.J. (1983):»Epidemiological and immunological studies of sweet itch in horses in Israel«. Veterinary Record, vol. 112, side Braverman, Y. et al. (1999):»Mosquito repellent attracts Culicoides imicola (Diptera: Ceratopogonidae)«. Journal of Medical Entomology, vol. 36, side 113 Broström, H., Larsson, A., Troedsson, M. (1987):»Allergic dermatitis (sweet itch) of Icelandic horses in Sweden: An epidemiological study«. Equine Veterinary Journal, vol. 19 (3), side Bøgeskov, S. (2006): Telefoninterview den 20. februar. Skovbo og Bøgeskov, Møllegade 9, 8000 Århus C. Danmarks JordbrugsForskning (2004):»Mitter«. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2. juli 2006, dpil.dk/dpil2005/html/mitter.htm Delger, J.M. (1997):»Intradermal Testing and Immunotherapy in Horses«. Veterinary Medicine, July, vol. 92, side Durham, S.R., Kay, A.B. (1997):»Late allergic responses«. I:»Allergy«, 2nd edition, af A.P. Kaplan, W.B. Saunders Co., Philadelphia, side Fadok, V.A., Foil, C.F. (1990):»Equine insect hypersensitivity (workshop report 2)«. Advances in Veterinary Dermatology, vol. 1, Eds.: C. von Tscharner og R.E.W. Halliwell, Bailliére-Tindall, London, side Fadok, V.A. (1997):»Update on Equine Allergies«. Veterinary Allergy & Clinical Immunology, vol. 5, no. 2, side Foster, A.P., Lees, P., Cunningham, F.M. (1995):»Platelet activating factor mimics antigen-induced cutaneous inflammatory responses in sweet itch horses«. Veterinary Immunology and Immunopathology, nr. 44, side Foster, A.P., McKelvie, J., Cunningham, F.M. (1998):»Inhibition of antigen-induced cutaneous responses of ponies with insect hypersensitivity by the histamine-1 receptor antagonist chlorpheniramine«. The Veterinary Record, August 15, side Friberg, C.A., Logas, D. (1999):»Treatment of culicoides hypersensitive horses with high-dose n-3 fatty acids: a doubleblinded crossover study«. Veterinary Dermatology, vol. 10, side Gerber, H. (1989):»The genetic basis of some equine diseases«. Equine Veterinary Journal, vol. 21 (4), side Haegen, A., Griot-Wenk, M., Welle, M., Busato, A., Tscharner, C., Zurbriggen, A., Marti, E. (2001):»Immunoglobulin-E-bearing cells in skin biopsies of horses with insect bite hypersensitivity«. Equine Veterinary Journal, vol. 33 (7), side Halldorsdottir, S., Larsen, H.J. (1991):»An epidemiological study of summer eczema in Icelandic horses in Norway«. Equine Veterinary Journal, vol. 23 (4), side Hambidge, K.M., Casey, C.E., Krebs, N.F. (1986):»Zinc«. I:»Trace elements in human and animal nutrition«. Vol. 2, 2nd Edition, af W. Mertz, Academic Press Inc., Orlando, Florida, USA, side > Dansk Veterinærtidsskrift oktober Nummer 19 Årgang 89 25

7 Hesselholt, M., Agger, N. (1977):»Sommereksem hos hest«. Dansk Veterinærtidsskrift, vol. 60, nr. 16, 15. august, side Jose-Cunilleras, E., Kohn, C.W., Hillier, A., Saville, W.J.A., Lorch, G. (2001):»Intradermal testing in healthy horses and horses with chronic obstructive pulmonary disease, recurrent urticaria, or allergic dermatitis«. Journal of the American Veterinary medical Association, vol. 219, no. 8, October 15, side Knottenbelt, D.C. (2003):»Seminar in Equine Wound Management & Equine Dermatology«. KRUUSE/Merial CD-rom Kurotaki, T., Narayama, K., Oyamada, T., Yoshikawa, H., Yoshikawa, T. (1994):»Immunopathological study on equine insect hypersensitivity (Kasen) in Japan«. Journal of Comp. Pathology, vol. 110, side Kurotaki, T., Narayama, K., Oyamada, T., Yoshikawa, H., Yoshikawa, T. (2000):»The Kinetics of Langerhans Cells in Equine Insect Hypersensitivity»Kasen««. Journal of Veterinary Medical Science, Vol. 62 (6), side Littlewood, J.D. (1998):»Incidence of recurrent seasonal pruritus ( sweet itch`) in British and German shire horses«. The Veterinary Record, January 17, no. 142, side Lloyd, D.H., Mason, I.S. (1992):»Fatty Acid Supplements and skin Disease«. I: Ihrke, P.J., Mason, I.S., White, S.D. (eds):»advances in Veterinary Dermatology«, vol. 2, Oxford, Pergamon Press, side Lorentzen, C., Snogdal, J. (1995):»Brug den sunde fornuft«. Hippologisk Tidsskrift, nr. 2, side McCaig, J. (1973):»A survey to establish the incidence of sweet itch in ponies in the United Kingdom«. Veterinary Record, vol. 93, side McCaig, J. (1975):»Recent thoughts on sweet-itch«. Veterinary Annual, vol. 15, side Mellor, P.S. (1996):»Culicoides: vectors, climate change and disease risk«. Veterinary Bulletin, Vol. 66, No. 4, April, side Morris, D.O., Lindborg, S. (2003):»Determination of»irritant«threshold concentrations for intradermal testing with allergenic insect extracts in normal horses«. Veterinary Dermatology, vol. 14, side Mullens, B.A., Owen, J.P., Heft, D.E., Sobeck, R.V. (2005):»Culicoides and other biting flies on the Palos Verdes Peninsula of Southern California, and their possible relationship to equine dermatitis«. Journal of the American Mosquito Control Association, vol. 21 (1), side O`Neill, W., McKee, S., Clarke, A.F. (2002):»Flaxseed (Linum usitatissimum) supplementation associated with reduced skin test lesional area in horses with Culicoides hypersensitivity«. The Canadian Journal of Veterinary Research, vol. 66, side Pedersen, K. (2006):»HESKA ALLER- CEPT serologisk IgE test«. Aalborg dyrehospital, interne noter, 6. marts Pilsworth, R.C., Knottenbelt, D.C. (2004):»Skin Diseases Refresher Equine insect hypersensitivity«. Equine Veterinary Education, vol. 16 (6), side Reiher, R.J., Björnsdóttir, S. (2004):»The prevalence of Summer Eczema in Icelandic horses born in Germany«. IVIS, 2. juli 2006, Rieka, R.F. (1953):»Studies on allergic dermatitis (»Queensland itch«) of the horse«. The Australian Veterinary Journal, July, vol. 29, side Riekb, R.F. (1953):»Studies on allergic dermatitis of the horse«. The Australian Veterinary Journal, July, vol. 29, side Rosenkrantz, W.S., Frank, L.A. (1992):»Therapy of Equine Pruritus«. I: Ihrke, P.J., Mason, I.S., White, S.D. (eds):»advances in Veterinary Dermatology«, vol. 2, Oxford, Pergamon Press, side Self, H.P. (2001):»Hestens lægeplanteleksikon Ny viden om gammel lærdom«. Aschehoug Dansk Forlag A/S, 1. udgave, 1. oplag, side Scott, D.W., Miller, W.H. (2003):»Equine Dermatology«, Saunders, side 164, 184, 325, , Skinnerup, P. (2003):»Vejledning om køb og salg af heste«, 2. juli 2006, muffogpartnere.dk Skinnerup, P. (2004):»Når salgsgenstanden er levende/3«, 2. juli 2006, Stark, G., Schneider, B., Gemeiner, M. (2001):»Zinc and copper plasma levels in Icelandic horses with Culicoides hypersensitivity«. Equine Veterinary Journal, 33 (5), side Steinman, A., Peer, G., Klement, E. (2003):»Epidemiological study of Culicoides hypersensitivity in horses in Israel«. The Veterinary Record, June 14, no. 152, side Wassom, d.l., Grieve, R. B. (1998):»In vitro measurement of canine and feline IgE: a review of FcξR1α-based assays for detection of allergen-reactive IgE«. Veterinary Dermatology, vol. 9, side Wilson, A.D., Harwood, L.J., Björnsdottir, S., Marti, E., Day, M.J. (2001):»Detection of IgG and IgE serum antibodies to Culicoides salivary gland antigens in horses with insect dermal hypersensitivity (sweet itch)«. Equine Veterinary Journal, vol. 33 (7), side Dansk Veterinærtidsskrift oktober Nummer 19 Årgang 89

Allergiske lidelser, november 2009 ALLERGISKE LIDELSER. ved Frits Frandsen. Hjertelungeklinikken, Nørregade 16, 1. sal, 5000 Odense C

Allergiske lidelser, november 2009 ALLERGISKE LIDELSER. ved Frits Frandsen. Hjertelungeklinikken, Nørregade 16, 1. sal, 5000 Odense C ALLERGISKE LIDELSER ved Frits Frandsen Hjertelungeklinikken, Nørregade 16, 1. sal, 5000 Odense C MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI

Læs mere

Allergiske lidelser hos kat. Specialdyrlæge Lene Boysen ph.d.

Allergiske lidelser hos kat. Specialdyrlæge Lene Boysen ph.d. Allergiske lidelser hos kat Specialdyrlæge Lene Boysen ph.d. Hudklinik for hund og kat www.dyrlaegeboysen.dk Program Loppeallergi Atopisk dermatitis Foderallergi Et eksempel Carmen, huskat på 5 år Kradset

Læs mere

En innovativ nyhed til osteoarthritis

En innovativ nyhed til osteoarthritis En innovativ nyhed til osteoarthritis Osteoarthritis, en kompleks lidelse: Forskellige løsninger til hvert stadie. Præklinisk Fase Subklinisk Fase idlig Klinisk Fase Sen Klinisk Fase Symptomernes intensitet

Læs mere

Lær HemoCue WBC DIFF at kende

Lær HemoCue WBC DIFF at kende Lær HemoCue WBC DIFF at kende Udfordringen At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere

Atopisk Dermatitis allergi hos hund

Atopisk Dermatitis allergi hos hund Atopisk Dermatitis allergi hos hund ATOPISK DERMATITIS/ALLERGI Atopisk dermatitis er en kronisk hudlidelse, der ofte debuterer omkring 1 til 3 års alderen. Der kan være varierende grader af hudkløe og

Læs mere

IM-H12 Type I allergi Modul b10 E08

IM-H12 Type I allergi Modul b10 E08 IM-H12 Type I allergi (kapitel 19, Abbas et al.) Type I allergi kendetegnet ved Ig-E-medieret allergi og ofte benævnt akut allergi (immediate hypesensitivity) gennemgås med vægt på forskellige typer af

Læs mere

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen Børn, allergi,astma, Børnelæge Aalborg Universitetshospital 1 Atopisk dermatitis 2 Kolik? 3 Astmatisk bronchitis 4 Blod i afføringen Spædbarnskolitis? Blodig afføring hos klinisk raskt barn 5 Skolebarn

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi

Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI Lommeguide i praktisk allergen-specifik immunterapi Baseret på EAACI Immunotherapy Interest Group Standards for Practical Allergen-Specific Immunotherapy Januar 2005 Formålet

Læs mere

Reumatoid Artrit Hvad a er e r eu e mat a o t id i ar a trit i (RA)? Prævalens og forekomst

Reumatoid Artrit Hvad a er e r eu e mat a o t id i ar a trit i (RA)? Prævalens og forekomst Reumatoid Artrit Hvad er reumatoid artrit (RA)? Reumatoid artrit (RA) er en kronisk autoimmunologisk sygdom, som er karakteriseret ved inflammation i synovialmembranen (synovium), hvilket fører til leddestruktion,

Læs mere

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011.

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. Generelt Når køber har fundet hesten, han gerne vil købe,

Læs mere

HVAD BESTÅR BLODET AF?

HVAD BESTÅR BLODET AF? i Danmark HVAD BESTÅR BLODET AF? HVAD BESTÅR BLODET AF? Blodet er et spændende univers med forskellige bittesmå levende bestanddele med hver deres specifikke funktion. Nogle gør rent, andre er skraldemænd

Læs mere

VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup, revideret udgave, marts 2013.

VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup, revideret udgave, marts 2013. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup, revideret udgave, marts 2013. Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆRING, marts 2013. De bestemmelser ( ), der

Læs mere

Værd at vide om hudpriktest

Værd at vide om hudpriktest 3 Hvad er allergi? Allergi er den hurtigst voksende folkesygdom. Omkring 20 % af befolkningen i Danmark lider af allergisk høfeber. De mest almindelige symptomer på høfeber er gener fra øjne og luftveje

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Værdien af en handelsundersøgelse gør dig umage inden dyrlægen kommer

Værdien af en handelsundersøgelse gør dig umage inden dyrlægen kommer Artikel bragt i Tölt, december 2013 Værdien af en handelsundersøgelse gør dig umage inden dyrlægen kommer af Pernille Skinnerup, advokat Baggrund I forbindelse med mit arbejde som advokat med hestejura

Læs mere

Tag hånd om hundens led. For daglig bevægelse

Tag hånd om hundens led. For daglig bevægelse Tag hånd om hundens led En informationsguide til hundeejere Mange år med et aktivt liv sætter sine spor Leg, apportering, hundesport, jagt og lange spadsereture er blot nogle af de aktiviteter, som du

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

PRP (Platelet Rich Plasma)

PRP (Platelet Rich Plasma) Patientinformation PRP (Platelet Rich Plasma) Behandling af kroniske seneskader med kroppens egne væksthormoner Velkommen til Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling Idrætsklinikken - Middelfart Middelfart

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende Allergivaccination Allergivaccination Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergivaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere om

Læs mere

Øregangsbetændelse hos hund

Øregangsbetændelse hos hund s NYHEDSBREV for KÆLEDYRSEJERE Nr. 02 - juni 2007 er en hudklinik for kæledyr Øregangsbetændelse hos hund Øregangsbetændelse er meget almindeligt hos hund. Det er såvel svampe, bakterier som øremider,

Læs mere

Hesteejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Lejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.)

Hesteejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Lejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) 1. Parterne Imellem Hesteejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) og Lejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) er dags dato indgået følgende aftale om leje/lån af Hesten:... (Navn,

Læs mere

Re- eksamen 2014. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11.

Re- eksamen 2014. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11. 1/10 Re- eksamen 2014 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Eksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Læs mere

Allergi hos hunde. - Et omsiggribende problem i Danmark

Allergi hos hunde. - Et omsiggribende problem i Danmark Allergi hos hunde - Et omsiggribende problem i Danmark DKK har i et nyt projekt fokus på arvelige hudsygdomme. I den forbindelse bringer vi en serie artikler om emnet, her kommer den 5. og sidste n Tekst

Læs mere

skuffer forventningerne

skuffer forventningerne Nyt fra forskningsfronten Storstilet forsøg på at nedbringe risikoen hos AMDpatienter for at få Erik Lohmann Sekretariatschef cand.merc. Våd AMD skuffer forventningerne 16 AMD-patienter med Tør AMD har

Læs mere

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig?

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Karin Dam Petersen Seniorforsker, MPH, PhD Center for Folkesundhed, MarselisborgCentret Resumé Baggrund Forskningsspørgsmål 1-5 Diskussion

Læs mere

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Hvad er allergi i øjne og næse? Ved allergi i øjne og næse sker der en allergisk reaktion i øjets og næsens

Læs mere

LUS LUS. Lus kan hverken hoppe eller flyve, men de bevæger sig hurtigt rundt i hovedbunden, mens de holder fast i et hårstrå med den ene klo.

LUS LUS. Lus kan hverken hoppe eller flyve, men de bevæger sig hurtigt rundt i hovedbunden, mens de holder fast i et hårstrå med den ene klo. Lus LUS Lusen er et insekt. Den er en blodsugende snylter, som alt efter arten kan leve på forskellige pattedyr. Kun tre arter kan leve på mennesker: hovedlus, kropslus og fladlus. Hovedlus er den mest

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Sommereksamen 2013 Med korte, vejledende svar

Sommereksamen 2013 Med korte, vejledende svar 1/10 Sommereksamen 2013 Med korte, vejledende svar Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Eksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin

Læs mere

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem.

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem. Eksem EKSEM Eksem er en kløende hudlidelse, som kan optræde overalt på kroppen. Det er en slags betændelsestilstand i huden, der ikke skyldes bakterier. Huden bliver rød og hævet, og måske er der små vandblærer.

Læs mere

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier Hurtig Diabetesmad Hurtig Diabetesmad Velsmagende retter på højst 30 minutter Louise Blair & Norma McGough Atelier First published in Great Britain in 2002 by Hamlyn a division of Octopus Publishing Group

Læs mere

Parasitter hos marsvin.

Parasitter hos marsvin. Parasitter hos marsvin. Dette særtryk omhandler de tre mest almindelige hud- og pelsparasitter man finder hos marsvin: Skab, lus og ringorm. Skab kræver dyrlægens hjælp og receptpligtig medicin, hvor de

Læs mere

Er det allergi? Information om allergi og priktest

Er det allergi? Information om allergi og priktest Er det allergi? Information om allergi og priktest Bi-og hvepseallergi Bier og hvepse reagerer på uventede bevægelser, og de bliver aggressive, når deres bo angribes. De er mere aggressive, når vejret

Læs mere

Epidemiologiske hyppighedsmål

Epidemiologiske hyppighedsmål Epidemiologiske hyppighedsmål Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 14. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt

Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt www.addison.dk www.hypofyse.dk EN TAK TIL VORE MEDLEMMER Den nordiske spørgeskemaundersøgelse, som Addison Foreningen og Hypofysenetværket har deltaget i,

Læs mere

Store Praksisdag 2014

Store Praksisdag 2014 Store Praksisdag 2014 Anne Heurlin Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, Klinik 2 Roskilde Bernadette Buhl-Nielsen Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, klinik for psykoterapi, Roskilde Kontroverser Er det vigtigt

Læs mere

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation 06 STOMI INFO Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation Ved alle typer kirurgiske indgreb, får man en gennemgang af årsagen, fordele og risici. Ved en stomioperation er risikoen den samme som

Læs mere

Mere om MS (multipel sklerose)

Mere om MS (multipel sklerose) Mere om MS (multipel sklerose) EXT-11/2008-15 EX.1498 www.novartis.dk Mere om MS (multipel sklerose) Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Attakvis MS (RRMS) 6 Sekundær-progressiv

Læs mere

færre kræfttilfælde hvis ingen røg

færre kræfttilfælde hvis ingen røg 6500 færre kræfttilfælde hvis ingen røg 6.500 nye rygerelaterede kræfttilfælde kan forebygges hvert år Regeringen ønsker med sin nye sundhedspakke, at kræft diagnosticeres tidligere, og at kræftoverlevelsen

Læs mere

Insektallergi. biografi: forfatters adresse:

Insektallergi. biografi: forfatters adresse: Holger Mosbech ALLERGI 477 Insektallergi Skønsmæssigt 1.000 patienter har hvert år almensymptomer efter stik af gedehams (hveps) eller honningbi og bør undersøges for allergi. Ved påvist allergi er behandlingen

Læs mere

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 -

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mizollen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mizolastin 10 mg 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter med modificeret udløsning 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1. Terapeutiske

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

DANISH COLORECTAL CANCER GROUP EKSTERNE RISIKOFAKTORER

DANISH COLORECTAL CANCER GROUP EKSTERNE RISIKOFAKTORER DANISH COLORECTAL CANCER GROUP EKSTERNE RISIKOFAKTORER 16 EKSTERNE RISIKOFAKTORER Epidemiologiske undersøgelser baseret på forskellige studiedesign som f.eks. immigrationsstudier og korrelationsstudier

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Post-traumatisk Stressforstyrrelse (PTSD): Diagnose Ask Elklit, Denmark 2 Kort oversigt over traumets historie Railway

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

Udarbejdelse af anbefalinger

Udarbejdelse af anbefalinger 1 Hver kliniske vejledning udmunder i anbefalingsgrader indenfor diagnostik, forebyggelse, behandling og effektmål. Vurdering af evidensniveau Behandling og Forebyggelse 1a Systematisk review af RCT (med

Læs mere

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER Børnevaccinationer De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio, invasiv Hæmophilus influenzae type b (Hib)-infektion,

Læs mere

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Link til artiklen: http://www.medicaljane.com/2014/06/13/chronic-pain-and-the-theraputic-benefitsof-medical-cannabis/ Hvad er kroniske smerter?..

Læs mere

Nykælveren -få en god start v. kvægfagdyrlæge Erik Træholt. LVK Årsmøde 2011 Comwell Rebild Bakker Tirsdag 29. marts 2011

Nykælveren -få en god start v. kvægfagdyrlæge Erik Træholt. LVK Årsmøde 2011 Comwell Rebild Bakker Tirsdag 29. marts 2011 Nykælveren -få en god start v. kvægfagdyrlæge Erik Træholt LVK Årsmøde 2011 Comwell Rebild Bakker Tirsdag 29. marts 2011 Ketose. Fokus på nykælverens stofskifte. Hvad siger bekendtgørelsen? Klinisk undersøgelse

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Sygehistorie. 14 årigt barn, har været sygt siden 2. levemåned. Aktuelt er der. betydelige pruritus. Angiv: manan.dk

Sygehistorie. 14 årigt barn, har været sygt siden 2. levemåned. Aktuelt er der. betydelige pruritus. Angiv: manan.dk Sygehistorie 14 årigt barn, har været sygt siden 2. levemåned. Aktuelt er der forværring i sygdommen, med betydelige pruritus. Angiv: Diagnose-forslag? Behandlings-forslag? Diagnose: Atopisk dermatit

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Indhold Lidt basalt om vacciner VACCINER HVILKE, HVORDAN, HVORNÅR, HVORFOR, HVOR MEGET, HVORFRA?

Læs mere

Afgørelser til Det veterinære Sundhedsråds udtalelser i handelssager

Afgørelser til Det veterinære Sundhedsråds udtalelser i handelssager Afgørelser til Det veterinære Sundhedsråds udtalelser i handelssager Januar: Ingen afgørelser indkommet i januar 2012. Februar: Ingen afgørelser indkommet i februar 2012. Marts: Ingen afgørelser indkommet

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris!

HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris! HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris! Udvikles og produceres i et samarbejde mellem Miljøfoder og Vestjyllands Andel. Findes i flere varianter, som tilgodeser de forskellige behov heste

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Familiær Shar-pei Feber - et gådefuldt sygdomskompleks hos Shar-pei. Skrevet af Søren Holt

Familiær Shar-pei Feber - et gådefuldt sygdomskompleks hos Shar-pei. Skrevet af Søren Holt Familiær Shar-pei Feber - et gådefuldt sygdomskompleks hos Shar-pei Skrevet af Søren Holt Familiær Shar-pei Feber er en arvelig sygdom, der rammer dele af immunsystemet. Da symptomerne kan tage sig meget

Læs mere

Lær mere om prostatacancer

Lær mere om prostatacancer Lær mere om prostatacancer Denne brochure indeholder information om prostatacancer rettet mod patienter, familiemedlemmer eller venner og personer, som er interesserede i at lære mere om sygdommen. Det

Læs mere

Fiskeolie: Er dine penge spildt?

Fiskeolie: Er dine penge spildt? Fiskeolie: Er dine penge spildt? Omega3-tilskud siges at hjælpe på alt muligt - fra hjerte til hjerne. Men ny forskning rejser tvivl om effekten på hjertet. Se her hvilke. Af Torben Bagge og Trine Steengaard

Læs mere

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring.

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE)

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) Udarbejdet i samarbejde med læge Anna Tsakiri Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital. Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Hvordan

Læs mere

Vind over gigten med naturmedicin

Vind over gigten med naturmedicin Vind over gigten med naturmedicin 96 procent af landets gigtramte bruger naturmidler - knap halvdelen oplever er tydeligt positiv effekt Af Torben Bagge, 17. september 2012 03 Guide: Vind over gigten med

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Formål: At patientens dyspnø lindres og patientens livskvalitet fysisk, psykisk og socialt øges.

Formål: At patientens dyspnø lindres og patientens livskvalitet fysisk, psykisk og socialt øges. Hospice Sønderjylland Oprettet d.18.03.13 af: JM, TK, BP, EJO, BD. Sidst revideret d. af: Pleje og behandling af patienter med dyspnø Godkendt d. 19.03.2013 af: HLE Skal revideres d. 19.03.2015 af KIG

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

ØDEM (væskeophobning) ved PWS

ØDEM (væskeophobning) ved PWS ØDEM (væskeophobning) ved PWS Af Linda M Gourash, Pittsburg, USA, børnelæge, medlem af PWS-USA kliniske fagråd Oversat af Susanne Blichfeldt, børnelæge, fagrådet i Landsforeningen for PWS i DK Væskeophobning

Læs mere

AV LARSEN HORSELUX FORHANDLER Ø. THORUPVEJ 12, 9330 DRONNINGLUND TLF.

AV LARSEN HORSELUX FORHANDLER Ø. THORUPVEJ 12, 9330 DRONNINGLUND TLF. Brochure: Horselux Tilskudsfoder Tilskudsprodukter HorseLux B-vit Koncentreret B-vitamintilskud til heste med hele B-vitaminpaletten, MSM og ølgær. Til afhjælpning af B-vitaminmangel, f.eks. ved ældning/pelssætning,

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 146 Offentligt. Resumé

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 146 Offentligt. Resumé Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 146 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse med betingelser for lægemidlet

Læs mere

IMMUNSYSTEMET - EN OVERSIGT

IMMUNSYSTEMET - EN OVERSIGT IMMUNSYSTEMET - EN OVERSIGT Thorkild Steenberg 2015 Hovedtræk af immunsystemet Immunsystemets opgave er - dels at forebygge - dels at uskadeliggøre fremmede organismers (dvs bakterier, vira, parasiter

Læs mere

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DET? Seksuelle problemer hos patienter med MS defineres som de emotionelle/psykologiske og fysiologiske sygdomme, der gør

Læs mere

Analyse af binære responsvariable

Analyse af binære responsvariable Analyse af binære responsvariable Susanne Rosthøj Biostatistisk Afdeling Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet 23. november 2012 Har mænd lettere ved at komme ind på Berkeley? UC Berkeley

Læs mere

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Rygeafvænning Vejledning i brug af produkter Pjecens indhold Pjecen her er en vejledning i, hvilke midler

Læs mere

Hvad er atopisk eksem

Hvad er atopisk eksem Hvad er atopisk eksem Atopisk eksem, også kaldet børneeksem og astmaeksem giver tør hud med kløe og rødme. Omkring hvert 3. barn udvikler atopisk eksem. Eksemet starter ofte før 2 års alderen, og de fleste

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Facts og myter om sukkersyge Hvad er sukkersyge = Diabetes mellitus type 1 og 2 Hvilken betydning har diabetes for den enkelte Hvad kan man selv gøre for at behandle

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Kiropraktik for hunde. Af: Dyrlæge Charlotte Frigast, lic. med. vet. Kiropraktor

Kiropraktik for hunde. Af: Dyrlæge Charlotte Frigast, lic. med. vet. Kiropraktor Kiropraktik for hunde Af: Dyrlæge Charlotte Frigast, lic. med. vet. Kiropraktor Hvad er Kiropraktik? Selve ordet kiropraktik stammer fra græsk. Det græske ord cheir betyder hånd og praktike betyder at

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

Kan katte smittes på udstillinger etc.?

Kan katte smittes på udstillinger etc.? Katteleukæmi blev for første gang påvist i Skotland i 1964. Det er i dag en af de mest alvorlige infektionssygdomme måske den alvorligste blandt vore huskatte. Specielt hvor mange katte mødes eller lever

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

Stærkere, gladere, raskere med mad

Stærkere, gladere, raskere med mad Stærkere, gladere, raskere med mad Mia Damhus Cand. pharm., ernæringsterapeut DET Center for Ernæring og Terapi SBCet i 2004 3 hovedakbviteter klinik med 8 behandlere undervisning og kursusvirksomhed forlag

Læs mere

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Helle Vibeke Jensen Sygeplejerske, infektionsmedicinsk afdeling Q Århus universitetshospital, skejby Disposition Præsentation. Generelt

Læs mere