10,92 cm / 4,3 Navigationssystem MEDION GoPal P5x60

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10,92 cm / 4,3 Navigationssystem MEDION GoPal P5x60"

Transkript

1 10,92 cm / 4,3 Navigationssystem MEDION GoPal P5x60 Betjeningsvejledning

2 Indhold 1. Vedrørende denne vejledning Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne betjeningsvejledning Korrekt anvendelse Konformitetsinformationer Sikkerhedsanvisninger Farer for børn og personer med begrænset evne til at betjene apparater Driftssikkerhed Reparer aldrig selv Datasikkerhed Krav til driftsomgivelsen Temperatur Elektromagnetisk kompatibilitet Tilslutning Kabler Batteridrift Vedligeholdelse Rengøring af skærm Medfølgende dele Komponenter Set forfra Set bagfra Set ovenfra Venstre side Ibrugtagning Opladning af batteri Strømforsyning Tænding og slukning af apparatet Betjening Tænding og slukning Security Fastlæggelse af adgangskode og husketekst Gennemførelse af indstillinger SuperPIN og UUID Foretag justeringer senere Indlæsning af adgangskode Nulstilling af navigationssystem Reset Fuldstændig slukning/hard reset af 80

3 9. Navigation Sikkerhedsanvisninger Antenneindstilling Montering af bilholder Montering af navigationssystemet Tilslutning af navigationssystem i bilen Start af navigationssoftwaren Informationer til trafikovervågningen (valgfri) Sprogkommandoer (valgfri) Bluetooth (valgfri) Start af Bluetooth-applikationen Oversigt over hovedskærmen Kobling af navigationsapparat og mobiltelefon Modtagning af indkommende opkald Foretag opkald Læsning eller oplæsning af indgående beskeder Under et opkald MP3-Player (valgfri) Oversigt over hovedskærmen Vælg titel og optag den på favoritlisten Favoritliste Liste over fastlagte læsemærker Picture Viewer (valgfri) Betjening af Picture Viewer Oversigt over hovedskærmen Travel Guide (valgfri) Oversigt over hovedskærmen Hvor er jeg? (valgfri) Eco Expert (valgfri) Oversigt over hovedskærmen Alarm Clock (vækkeur) (valgfri) Oversigt over hovedskærmen Beskrivelse af styrefelterne Valg af vækketone Sudoku (valgfri) Oversigt over hovedskærmen Beskrivelse af kontrolflader Oversigt over spillefeltet Europæiske færdelsregler (valgfri) Speciel funktion CleanUp (engelsk skærmtekst) af 80

4 21. Synkronisering med PC en Installation af Microsoft ActiveSync Forbindelse med PC en Arbejde med Microsoft ActiveSync 22. GPS (Global Positioning System) TMC (Traffic Message Channel) Premium TMC (valgfri) Anvendelse af hukommelseskort Indsætning af hukommelseskort Fjernelse af hukommelseskort Yderligere kortmateriale Hyppigt stillede spørgsmål Service Fejl og mulige årsager Har De brug for yderligere understøttelse? Transport Genanvendelse Tekniske specifikationer Modeloversigt Index af 80

5 Personligt Noter følgende ejendomsoplysninger: Seriennummer (S/N)... Adgangskode... Husketekst... SuperPIN... UUID... Købsdato... Købssted... De finder deres apparater serienummer på bagsiden/underside af den bærbare. Overfør i givet fald serienummeret til deres garantipapirer. Adgangskoden og husketeksten indlæses via funktionen Security. SuperPIN og UUID koderne får du, når funktionen Security er aktiveret. Se 7.3. SuperPIN og UUID på side 24. Kvalitet Ved valg af komponenter har vi lagt vægt på høj funktionalitet, enkel betjening, sikkerhed og pålidelighed. På baggrund af et velafbalanceret hard- og softwarekoncept kan vi præsentere et fremtidsorienteret navigationssystem, som man kan have glæde af både på arbejdet og i fritiden. Vi takker for den tillid, du har vist ved at købe vort produkt og er glade for at byde dig velkommen som kunde. Service Vores individuelle kunderådgivning er klar til at hjælpe dig i det daglige arbejde. Kontakt os, hvis der skulle være spørgsmål eller problemer - vi glæder os til at hjælpe dig. Se også afsnittet om kundeservice, som begynder 27. Service på side 74. Kopiering af denne manual Dette dokument indeholder retsligt beskyttede informationer. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering i mekanisk, elektronisk og en hver anden form er, uden forudgående skriftlig tilladelse fra fabrikantens side, ikke tilladt. Copyright version 10/01/2013 Alle rettigheder forbeholdes. Denne håndbog er ophavsretligt beskyttet. Varemærke: MS-DOS og Windows er Fa. Microsoft s registrerede varemærker. Andre varemærker tilhører de respektive ejere. Ret til tekniske ændringer forbeholdes. 4 af 80

6 1. Vedrørende denne vejledning Læs før ibrugtagningen disse sikkerhedshenvisninger igennem grundigt. Bemærk advarslerne på apparatet og i betjeningsvejledningen. Opbevar altid betjeningsvejledningen indenfor rækkevidde. Hvis du sælger eller videregiver dette apparat, så giv ubetinget også denne vejledning med Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne betjeningsvejledning FARE! Advarsel om umiddelbar livsfare! ADVARSEL! Advarsel om mulig livsfare og/eller alvorlige, uoprettelige kvæstelser! FORSIGTIG! Advarsel om fare for middelsvære eller mindre personskader! PAS PÅ! Følg anvisningerne for at undgå materielle skader! Yderligere oplysninger om brugen af enheden! Følg anvisningerne i denne brugsanvisning! ADVARSEL! Advarsel om fare på grund af elektrisk stød! Sikkerhedsinformationer til brug under betjening Vejledning om håndtering og udførelse 5 af 80

7 1.2. Korrekt anvendelse Denne enhed er beregnet til modtagelse af GPS-signaler (positionsdata, der stilles til rådighed af satellitter), som bruges til navigation og positionsbestemmelse. Enheden er kun beregnet til privat brug og egner sig ikke til industriel/erhvervsmæssig brug. Bemærk, at garantien bortfalder, hvis enheden ikke anvendes korrekt: Du må ikke modificere enheden uden vores samtykke, og brug ikke tilbehørsenheder, der ikke er godkendt eller leveret af os. Brug kun erstatnings- og tilbehørsdele, der er godkendt eller leveret af os. Tag hensyn til alle oplysninger i denne brugervejledning, især sikkerhedsanvisningerne. Enhver anden betjening regnes for ukorrekt og kan medføre personeller tingsskader. Brug ikke enheden under ekstreme omgivelsesbetingelser Konformitetsinformationer Din enhed indeholder det følgende radioudstyr: Bluetooth (kun ved model P5460) (valgfri) Hermed erklærer MEDION AG, at disse apparater svarer til de grundlæggende krav og de øvrige pågældende bestemmelser i direktivet 1999/5/EF. Dette apparat opfylder de grundlæggende krav og relevante forskrifter i øko-design retningslinje 2009/125/EU. En fuldstændig overensstemmelseserklæring finder du under På den medfølgende DVD samt i enhedens online hjælpefunktion findes udførlig betjenings-vejledning for navigationssystemet. 6 af 80

8 2. Sikkerhedsanvisninger 2.1. Farer for børn og personer med begrænset evne til at betjene apparater Dette apparat er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner og/ eller manglende viden, medmindre de er under opsyn af en anden person, der har ansvaret for deres sikkerhed eller som giver dem anvisninger for, hvordan apparatet skal bruges. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn må ikke bruge apparatet uden opsyn. Opbevar apparatet og tilbehøret på et sted, der er utilgængeligt for børn. FARE! Emballagefilm skal også opbevares utilgængeligt for børn. Der er risiko for kvælning! 2.2. Driftssikkerhed Det anbefales at læse dette afsnit grundigt og følge de angivne anvisninger for at sikre korrekt funktion og lang levetid for navigationssystemet. Gem emballagen og betjeningsvejledningen, så begge dele kan medfølge, hvis enheden evt. senere afhændes. Åbn aldrig kabinettet på enheden, netadapteren eller tilbehør. Her findes der ingen dele, der skal vedligeholdes af brugeren! Børn er ikke altid klar over, hvilke evt. risici, de udsættes for. Lad ikke børn lege med plasticposer, da dette kan medføre risiko for kvælning. Undgå at placere genstande oven på enheden og undgå at displayet kommer under pres. Der er i så fald risiko for, at displayet kan gå i stykker. Brug kun dit navigationssystem med tilladt strømforsyning. For at undgå beskadigelse må skærmen aldrig berøres med skarpe genstande. Brug en stump pen. I mange tilfælde kan apparatet også betjenes med en finger. Der er risiko for personskade, hvis skærmen går i stykker. Hvis det 7 af 80

9 skulle ske, anbefales det at samle de ituslåede dele sammen med beskyttelseshandsker på. Aflever herefter delene på servicecenter, således at disse kan bortskaffes på forsvarlig vis. Efter håndtering af enheden anbefales det at vaske hænder med sæbe, da der kan forekomme kemikalier. Afbryd strømforsyningen, hvis kabinettet på enheden eller tilbehør er beskadiget, eller hvis der er trængt væske ind i apparatet. Kontakt forhandler eller servicecenter for eftersyn af enheden, således at beskadigelser forebygges! 2.3. Reparer aldrig selv ADVARSEL! Forsøg aldrig selv at åbne eller reparere apparatet. Der er fare for elektrisk stød! Ved forstyrrelser bør du henvende dig til Medion Service Center eller til et andet egnet fagværksted for at undgå farlige situationer Datasikkerhed PAS PÅ! Hver gang data opdateres, anbefales det at tage sikkerhedskopier af alle data på et eksternt lagringsmedie (CD-R: se side Data- og systemsikkerhed). Producenten på ta ger sig intet ansvar for tab af data og evt. følge virkninger, som måtte opstå i forbindelse hermed. 8 af 80

10 2.5. Krav til driftsomgivelsen Hvis du ikke tager hensyn til disse oplysninger, kan det føre til driftsforstyrrelser eller beskadigelse af apparatet. I dette tilfælde forfalder garantiforpligtigelserne. Undgå at navigationssystemet og alle tilsluttede dele udsættes for fugt og undgå støv og varme samt direkte sollys, specielt i bilen. Det er vigtigt at beskytte enheden mod fugt, f.eks. pga. regn eller hagl. Obs.: Der kan opstå kondensationsfugt, selv om apparatet befinder sig i en beskyttelsestaske. Undgå stærke vibrationer og rystelser som kan opstå f.eks. ved terrænkørsel. Pas på at apparatet ikke ryster sig løs af holderen, f.eks. under bremsning. Apparatet bør monteres så lodret som muligt Temperatur Enheden må benyttes ved omgivelsestemperaturer mellem 5 C og 35 C og ved en relativ fugtighed på 10% - 90% (ikke kondenserende). Når enheden slukket, skal den opbevares ved en temperatur mellem 0 C og 60 C. Enheden skal fastgøres sikkert. Undgå høje temperaturer (f.eks. ved parkering eller ved direkte solindfald) Elektromagnetisk kompatibilitet Ved tilslutning af ekstra enheder eller andre komponenter, skal Retningslinier for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) overholdes. Vær desuden opmærksom på, at der kun må anvendes afskærmede kabler til de eksterne grænseflader. For at undgå funktionsfejl og datatab, skal enheden altid befinde sig min. 1 m fra højfrekvente og magnetiske interferenskilder (TVapparater, højttalere, mobiltelefoner osv.). Elektriske apparater udsender elektromagnetiske stråler, når de bruges. Disse stråler er ufarlige, men kan forstyrre andre apparater, som befinder sig i umiddelbar nærhed. Vore produkter kontrolleres og optimeres i laboratoriet for elektromagnetisk forenelighed. 9 af 80

11 Alligevel kan det ikke udelukkes, at der kan forekomme forstyrrelser, både på selve apparatet og andre apparater i nærheden. Såfremt der forekommer sådanne forstyrrelser, anbefales det at afhjælpe forstyrrelserne ved at forsøge at ændre apparaternes indbyrdes afstand og placering. Især ved brug i motorkøretøjer bør man sikre sig, at køretøjets elektronik fungerer korrekt, inden man kører Tilslutning Overhold nedenstående anvisninger, således at enheden kan tilsluttes korrekt: Strømforsyning via biladapter Biladapteren må kun bedrives via køretøjets cigartænder (bilbatteri DC 12V eller lastbilbatteri = DC 24V ). Hvis der er tvivl om bilens strømforsyning anbefales det at kontakte bilproducenten Kabler Kabler skal føres på en sådan måde, at man ikke kommer til at træde på dem eller kan falde i dem. Undgå at anbringe genstande oven på kablerne, da kablerne i så fald kan tage skade. Brug ikke vold ved tilslutning af kabler og stik og sørg for at stikkene vender korrekt. Undgå at store kræfter påvirker stikforbindelser, f. eks. fra siden, da dette ellers fører til skader på og i dit apparat. Undgå at klemme eller bøje kablerne stærkt, da dette kan føre til kortslutning og kabelbrud Batteridrift Enheden strømforsynes via et indbygget batteri. For at forlænge batteriets levetid og sikre maksimal ydeevne, skal følgende anvisninger overholdes: Batteriet kan ikke tåle varme. Undgå derfor, at enheden og det indbyggede batteri bliver overophedet. Manglende overholdelse af dette kan medføre beskadigelse og kan under visse forhold endda medføre, at batteriet eksploderer. 10 af 80

12 Benyt kun den medfølgende originale netdel eller biladapteren, som fås som ekstraudstyr til navigations-sættet. Batterier er særligt affald. Batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, men skal afleveres i særlige beholdere hos batteriforhandlere eller på kommunale genbrugspladser. Når apparatet skal kasseres, skal dette ske iht. de gældende affaldsbestemmelser. Spørg evt. hos kommunen Vedligeholdelse PAS PÅ! Der findes ingen dele inden i apparatet, som skal vedligeholdes eller rengøres af brugeren. For at forlænge apparatets levetid, anbefales det at følge nedenstående anvisninger: Tag altid netstikket og alle tilslutningskabler ud af netkontakten. Apparatet må kun rengøres med en fugtig, fnugfri klud. Anvend aldrig opløsningsmidler, ætsende eller luftformige rengøringsmidler Rengøring af skærm Undgå at lave ridser på skærmoverfladen, da den let kan blive beskadiget. Vi anbefaler at bruge display-beskyttelsesfolier til at forebygge ridser og tilsmudsning. Dette tilbehør fås i specialbutikker. Folien som er anbragt på displayet ved leveringen tjener kun som transportbeskyttelse! Vær opmærksom på, at der ikke kommer vanddråber på skærmen. Vand kan medføre permanente farveforandringer. Rengør skærmen med en blød, fnugfri klud. Undgå at udsætte skærmen for kraftigt sollys og ultraviolet stråling. For at beskytte apparatets overflader mod ridser under produktionen og transporten er disse dækket med beskyttelsesfolier. Træk alle folier af efter at du har opstillet apparatet korrekt og inden du tager det i brug. 11 af 80

13 3. Medfølgende dele Ved udpakningen kontrolleres det, at nedenstående dele er leveret. Hvis der mangler noget, kontaktes forhandleren senest 14 tagen efter købet. Pakken skal indeholde følgende: Navigationssystemet Strømforsyningskabel til cigarettænder USB-kablet Bilholder og holdeskål CD/DVD med navigationssoftware Betjeningsvejledning og garantibevis FARE! Emballagemateriale, som f. Eks. folier, må ikke komme i hænderne på børn. Der er risiko for kvælning. 12 af 80

14 4. Komponenter 4.1. Set forfra Nr. Komponent Beskrivelse 1 Batteriladeindikator Under opladning lyser ladeindikatoren orange. Den lyser grøn, når batteriet er fuldt opladet. 2Touch Screen Viser data på lomme apparatet. Tryk på skærmen med fingeren eller med en egnet pen med stump spids for at vælge menuvalg-muligheder eller at indlæse data. 3 Mikrofon (kun ved model P5460) 13 af 80

15 4.2. Set bagfra Nr. Komponent Beskrivelse 1Højttaler Til afspilning af musik samt gengivelse af taleanvisninger og advarsler Set ovenfra Nr. Komponent Beskrivelse 1 Tænd- /slukkontakt Tænder eller slukker apparatet ved langt tryk. Tryk kort på tænd/sluk-knappen for at tænde/slukke enheden (standbytilstand). 14 af 80

16 4.4. Venstre side Nr. Komponent Beskrivelse 1 Hukommelseskortslot Port for tilslutning af hukommelsekort (ekstra tilbehør). med dæksel 2 MiniUSB-stik Stik for tilslutning til apparatet via USB-kabel (til data-administration) såvel som tilslutning til ekstern strømforsyning Når du har foretaget en handling med hukommelseskortet, skal du altid lukke dækslet igen. 15 af 80

17 5. Ibrugtagning I det følgende beskrives fremgangsmåden første gang navigationssystemet tages i brug. Fjern først transportbeskyttelsesfolien fra displayet Opladning af batteri Du har følgende muligheder for at oplade navigationssystemets batteri: via den vedlagte biladapter eller via det vedlagte USB-kabel. PAS PÅ! Afhængigt af ladetilstanden på det ilagte batteri kan det være nødvendigt først at oplade enheden i et stykke tid, før førstegangsinstallationen kan udføres. Ved brug af batteriet skal man huske følgende: Under opladningen lyser ladeindikatoren orange. Opladningen bør ikke afbrydes, før batteriet er fuldt opladet. Dette kan tage nogle timer. Enheden er fuldt opladet, når ladeindikatoren lyser grøn. Der er mulighed for at arbejde med navigationssystemet under opladningen, men strømforsyningen må ikke afbrydes under førstegangs-installation. Lad den eksterne strømforsyning kontinuerligt forsyne apparatet med strøm, så det indbyggede batteri kan oplades fuldstændigt. Eksterne strømforsyning må gerne være tilsluttet, hvilket er praktisk ved kontinuerlig drift. Husk at både biladapteren bruger strøm, også mens de ikke er i gang med at oplade navigationssystemets batteri. Hvis batteriets opladningstilstand er meget lav, kan det tage flere minutter inden apparatet arbejder normalt igen efter tilslutning til den eksterne strømforsyning. Batteriet oplades også ved fuldstændigt slukket apparat. 16 af 80

18 5.2. Strømforsyning Strømforsyning via biladapter Sæt forbindelseskablets stik i det dertil beregnede stik på enhedens venstre side. Sæt herefter strømforsyningsstikket i cigarettænderen og kontrollér, at kablet ikke mister forbindelsen under kørslen, da der i så fald kan forekomme fejlfunktion Alternative muligheder for at oplade batteriet Batteriet oplades, så snart navigationsapparatet bliver tilsluttet en tændt PC eller et tændt notebook via et USB-kabel. Der er ikke brug for speciel software eller installation af en driver. Opladningen bør helst ikke afbrydes under den første idrifttagning. Ved tændt apparat sænkes lysstyrken muligvis, når en USB-forbindelse oprettes. Det anbefales at apparatet sættes i standby-modus for at forkorte ladetiden pr. USB Tænding og slukning af apparatet Navigationsapparatet tændes og slukkes fuldstændigt igen med et langt tryk (> 3 sek.) på tænd-/slukkontakten. Navigationssystemet starter ved første ibrugtagning med en information om overholdelse af trafikloven (> 0,5 sek.). Derefter starter installationsassistenten. Denne assistent hjæper dig med at foretage indstillinger som sprog, visningsoptioner, hjemmeadresse osv. Som afslutning vises startskærmen. Efterfølgende kan følgende muligheder vælges: Via denne valgmulighed får du en kort anvisning i ibrugtagning af navigationsapparatet og softwaren. Her beskrives bl.a. montage i køretøjet, navigation i softwaren, indtastning og administration af navigationsdestinationer, generelle brugsanvisninger osv. 17 af 80

19 Via valgmuligheden startes indstillingsassistenten til konfiguration af grundindstillingerne i navigationssoftwaren. Via valgmuligheden åbnes hovedmenuen i navigationssoftwaren. Via ikonet åbnes forskellige muligheder for at fastlægge rute og påbegynde navigationen: 18 af 80

20 Hovedvisninger Her findes en oversigt over hovedmenuens forskellige hovedvisninger. Knap Beskrivelse Hovedskærmen Menu Kortvisning Navigationsmenuen Andre Anvendelser Indstillinger 19 af 80

21 Hvis navigationssoftwaren ikke finder kortdata i apparatet eller på memorykortet, kan du ikke vælge navigationsmenuen eller indstillingen. I så fald vises menuen Andre anvendelser automatisk. Så længe navigationssystemet er forbundet med en ekstern strømforsyning eller drives med batterier, kan det hhv. tændes og slukkes ved et kort tryk på Til-/Fra-kontakten (standby-modus). Via knappen Indstillinger på apparatets hovedskærm kan driftstiden tilpasses dine behov. Ved leveringen er apparatet indstillet sådan, at det ikke slukker af sig selv ved inaktivitet, mens det er tændt. Hvis der skal slukkes helt for apparatet trykkes længe (> 3 sek.) på apparatets tænd-/slukknap. Ingen data går tabt herved, da de gemmes i den interne hukommelse. Kun startprocessen kommer til at vare lidt længere. Navigationssystemet bruger også en ringe mængde strøm, mens det er i standbymodus, og batteriet aflades. Apparatet leveres med basisdatane til navigationssoftwaren, og softwarens afsluttende installering sker automatisk fra den interne hukommelse under den første opsætning. Følg anvisningerne på skærmen. Hukommelseskortet (extra tilbehør) med det digitaliserede kortmateriale skal altid befinde sig i apparatet mens navigationssystemet er i brug. Hvis hukommelseskortet fjernes under brugen (selv om det kun sker kortvarigt), skal der gennemføres en soft reset til nystart af systemet (s Reset på side 27). Se venligst kapitlet 9. Navigation på side Betjening 6.1. Tænding og slukning Efter den første installation befinder apparatet sig i sin normale driftstilstand. Navigationssystemet tændes ved et kort tryk (0,5 sek.) på Til/Fra-omskifteren. Ved leveringen er apparatet indstillet sådan, at det ikke slukker af sig selv ved inaktivitet, mens det er tændt. Via knappen Indstillinger på apparatets hovedskærm kan driftstiden tilpasses dine behov. Navigationssystemet bruger også en ringe mængde strøm, mens det er i standby-modus, og batteriet aflades. 20 af 80

22 Navigationssystemet slukkes ved et kort tryk på Til/Fra-omskifteren. Følgende skærmbillede vises: Du har nu tre valgmuligheder: Knap Beskrivelse Afbryd/Tilbage Hvis du har valgt dette skærmbillede ved en fejl, kommer du tilbage til det forrige skærmbillede ved at tippe på pilen. Standby-modus Hvis du tipper på dette styrefelt, går apparatet straks til standby-modus. Reset Hvis du tipper på dette styrefelt, gennemføres et reset. Hvis du ikke vælger nogen af disse tre muligheder, går apparatet automatisk til standby-modus efter få sekunder. Om yderligere indstillinger for standby-modus se også kapitel 21. Speciel funktion CleanUp (engelsk skærmtekst) på side 62. Hvis du har aktiveret komfortfunktionen DC AutoSuspend, vises det samme skærmbillede efter en kort ventetid på nogle sekunder. 21 af 80

23 7. Security Med denne funktion har du mulighed for at beskytte apparatet mod adgang for uvedkommende. Inden funktionen kan bruges, skal der foretages et par engangsindstillinger. Det sker på følgende måde: 7.1. Fastlæggelse af adgangskode og husketekst Gå via Hovedskærmen til Indstillinger og derfra til Indstilling af apparatet. Funktionen startes ved at tippe på Security. Følgende skærm vises: Tip på for at fastlægge en adgangskode. Der vises et tastatur. Anvend det til at indtaste en adgangskode. Adgangskoden skal bestå af mindst 4 tegn. Brug en kombination af bogstaver (A-Z) og tal (0-9). Opbevar adgangskoden på et sikkert sted. Når adgangskoden er indlæst, bekræftes den med. Adgangskoden indtastes i felt nr. 2 for at bekræfte den, så eventuelle tastefejl undgås. Adgangskoden vises med små stjerner (****). Når Adgangskoden er indlæst, vises et nyt tekstfelt. Her skal du indtaste en husketekst, der skal tjene som hjælp til at huske adgangskoden. Denne tekst kan kaldes frem, hvis du har glemt eller forlagt din adgangskode. 22 af 80

24 7.2. Gennemførelse af indstillinger Når du har afsluttet fastlæggelsen af adgangskode og husketekst, vises følgende vindue, hvor du skal foretage indstillingerne for Security funktionen. Knap Beskrivelse Her fastlægger du, om apparatet skal spørge efter adgangskoden efter en koldstart (hard reset). Her fastlægger du, om apparatet skal spørge efter adgangskoden efter en nystart (reset). Her fastlægger du, om apparatet skal spørge efter adgangskoden, når det tændes fra standby-modus. 23 af 80

25 7.3. SuperPIN og UUID Når du har foretaget indstillingerne, viser skærmen SuperPIN koden og UUID en (Universally Unique IDentifier = entydig apparatidentifikation). Du bør notere disse data i din betjeningsvejledning og opbevare den på et sikkert sted. Du får brug for disse informationer, hvis du har indtastet adgangskoden forkert 3 gange i træk. I dette tilfælde kan navigationsapparatets funktioner kun frigives ved hjælp af disse koder. 24 af 80

26 7.4. Foretag justeringer senere Hvis du allerede har indtastet et password at foretage justeringer eller ønsker at ændre passwordet, start security-funktionen. Indtast dit aktuelle password. Følgende billedskærm vises: Knap Beskrivelse Juster password eller henvisningstekst Autentificerings-indstillinger (s Gennemførelse af indstillinger på side 23) Vis SuperPIN og UUID (se 7.3. SuperPIN og UUID på side 24) Nulstiller hele security-funktionen. Efter udførelse af denne funktion slettes alle security-indstillinger samt passwords. For at kunne udføre denne funktion skal du indtaste dit password endnu en gang og bekræfte det. 25 af 80

27 7.5. Indlæsning af adgangskode Hvis du har fastsat en adgangskode via Security-funktionen, bliver du spurgt om adgangskoden, når apparatet startes på nyt, afhængigt af indstillingen. Indlæs din gemte adgangskode via tastefeltet. Adgangskoden vises som små stjerner (****). Den henvisningstekst du har efterladt vises ved tryk på spørgsmålstegnet. Tryk på for at bekræfte indtastningen. Hvis du har indtastet adgangskoden forkert 3 gange i træk, skal du indtaste SuperPIN koden. Hvis du også har forlagt denne, må du henvende dig til dit Service Center og angive UUID koden. UUID en vises på skærmens nederste del. 26 af 80

28 8. Nulstilling af navigationssystem Denne mulighed kan anvendes, hvis navigationssystemet ikke reagerer som det skal eller ikke fungerer korrekt. Ved reset genstartes navigationssystemet, uden at det er nødvendigt at foretage geninstallation. Soft reset anvendes ofte i forbindelse med optimering af data i hukommelsen. Alle åbne programmer afbrydes og arbejdslageret initialiseres igen. Du har to muligheder for at resette apparatet Reset Tryk kort på tænd-/slukkontakten. Den følgende skærm vises: Hvis du ønsker at gennemføre et reset, tipper du på styrefeltet. Yderligere informationer om denne skærm findes i afsnit 6.1. Tænding og slukning på side Fuldstændig slukning/ Hard reset PAS PÅ! En hard reset sletter samtlige data i den midlertidige hukommelse. Navigationssystemet befinder sig normalt i standby-modus, hvis det er blevet slukket ved et kort tryk på Til-/Fra-kontakten. Systemet kan også slukkes fuldstændigt, hvorved energiforbruget kan sænkes til et absolut minimum. Ved en fuldstændig slukning går datane i den midlertidige hukommelse tabt (hard reset). Sådan slukker du fuldstændigt for navigationssystemet: Tryk længe (> 3 Sek.) på tænd-/slukkontakten, for at slukke for apparatet. Tryk længe (> 3 Sek.) på tænd-/slukkontakten, for at tænde for apparatet igen. Hvis apparatet leveres med basisdatane til navigationssoftwaren allerede installeret i den permanente hukommelse, skal der foretages en nyinstallering efter et hard reset. 27 af 80

29 9. Navigation På den medfølgende CD/DVD findes en udførlig betjenings-vejledning Sikkerhedsanvisninger Betjening Navigationssystemet må ikke benyttes under kørslen for ikke at udsætte sig selv eller andre for fare eller risiko for uheld! Hvis det i første omgang er vanskeligt at forstå tekstanvisningerne for, hvilken vej man skal køre ved næste kryds, kan man hurtigt orientere sig ved hjælp af kort- eller pilangivelserne på displayet. Se kun på displayet, når dette er sikkert af hensyn til trafikken! I nogle lande er det forbudt at bruge apparater som advarer mod trafikovervågningsanlæg (f.eks. hastighedsradar). Husk at informere dig om lovgivningen på området og anvend advarselsfunktionen kun der hvor den er tilladt. Vi hæfter ikke for skader som resulterer fra brug af advarselsfunktionen. PAS PÅ! Vejføringen og trafikloven har prioritet frem for navigationssystemets anvisninger. Anvisningerne bør kun følges, hvis omstændighederne og trafikreglerne gør det muligt. Husk også at navigationssystemets hastighedsforslag ikke er bindende - følg derfor hastighedspåbudene på vejtavlerne. Navigationssystemet leder dig også mod målet, hvis du er tvunget til at afvige fra den planlagte rute. Retningsoplysningerne som vises af navigationssystemet frigør ikke køretøjets fører fra sit eget ansvar og sin pligt til at vise omhu. Planlæg altid ruten, før kørslen påbegyndes. Hvis ruten ønskes ændret undervejs, anbefales det at afbryde kørslen for at planlægge den nye rute. For at modtage GPS-signalet korrekt, må der ikke være metalliske genstande, som forstyrrer modtagelsen. Fastgør enheden med sugekopholderen indvendigt på forruden eller i nærheden af forruden. Prøv forskellige steder i bilen for at finde ud af, hvor modtagelsen er optimal. 28 af 80

30 Tips til brug i bilen Ved montering af holderen skal der tages hensyn til, at holderen ikke må kunne udgøre en sikkerhedsrisiko i tilfælde af uheld. Anbring aldrig kablet lige ved siden af enheder, der har betydning for sikkerheden. Enhedens skærm kan fremkalde lysreflekser. Vær opmærksom på, at du ikke bliver blændet, når skærmen er tændt. Kabler må ikke føres i umiddelbar nærhed af bilens sikkerhedsudstyr. Anbring aldrig holderen inden for airbagens funktionsområde. Tjek med regelmæssige mellemrum om sugekoppen sidder sikkert. Strømforsyningsstikket bruger også strøm, når enheden ikke er tilsluttet. Det anbefales at fjerne enheden, når den ikke er i brug for at undgå afladning af bilens batteri. Efter installationen kontrolleres alle sikkerhedsrelevante funktioner i bilen. Efterlad ikke navigationssystemet i bilen, når du forlader den. Også bilholderen bør afmonteres for en sikkerheds skyld Antenneindstilling For at GPS-modtageren kan modtage satellitsignaler skal der være fri sigt til himlen. Derfor indstilles antennen, så den står så vandret som muligt. Hvis modtagelsen ikke er god nok, ændres modtager- og antenneposition, indtil den optimale modtagelse opnås. 29 af 80

31 9.3. Montering af bilholder PAS PÅ! Fastgør kun holderen til enheden på forruden, hvis dette ikke generer udsynet. Hvis dette ikke er muligt, monteres holderen med den sugeplade på en sådan måde, at der opnås en uhindret og sikker funktion. Smækarm (Skematisk tegning) Afhængigt af udførelsen kan navigationssystemet også være udstyret med en anden lignende bilholder. Rengør ruden grundigt med glasrens. Ved temperaturer under 15 C anbefales det at varme ruden og sugekoppen lidt op. Bilholderens sugekop sættes i sugekop-klæbepladen, og smækarmen trykkes ned. Sugekoppen suger sig fast i det underliggende materiale. 30 af 80

32 9.4. Montering af navigationssystemet Forbind biladapteren og evt. TMC-kasteantennen med aktivholderen og stik evt. et hukommelseskort i. Skub apparatet lige oppefra og ned ind i holderen, som vist på billedet. Tryk enheden let bagud, indtil den klikker på plads. 1 2 (Skematisk tegning) Herefter kan hele enheden sættes fast på den rengjorte forrude Tilslutning af navigationssystem i bilen Sæt forbindelseskablets stik i det dertil beregnede stik på enhedens venstre side. Sæt herefter strømforsyningsstikket i cigarettænderen og kontrollér, at kablet ikke mister forbindelsen under kørslen, da der i så fald kan forekomme fejlfunktion. Efter køreturen eller hvis bilen holder stille i længere tid, tages strømforsyningsstikket ud af cigarettænderen, da bilens batteri ellers kan blive afladet. I dette tilfælde slukkes navigationssystemet med tænd-/slukkontakten. Biladapteren indeholder en TMC-antenne, som er integreret i kablet. TMC-modtagelse er kun mulig, når biladapteren er tilsluttet. 31 af 80

33 9.6. Start af navigationssoftwaren Hvis dit hukommelseskort indeholder (yderligere) kortmateriale, skal det altid sidde i apparatet mens systemet benyttes. Memorykortet skal altid befinde sig i apparatet mens navigationssystemet benyttes. Hvis kortet fjernes under brugen selv i kort tid bliver man nødt til at foretage en soft reset for at genstarte navigationssystemet (se 8.1. Reset på side 27). Afhængigt af navigationssystemet sker denne reset automatisk. Tænd for navigationssystemet. Afhængig af model startes navigationssoftwaren automatisk eller den startes ved at tryk på navigationsknappen. Tryk på på skærmen og indtast den adresse, der skal findes. For at starte navigationen, bekræftes indtastningen ved at klikke på symbolet. Såfremt satellit-modtagelsen er tilstrækkelig god, vises den ønskede vejanvisning på skærmen i løbet af kort tid, suppleret med taleanvisninger. Yderligere informationer om betjeningen af navigationssoftwaren findes i den udførlige brugerhåndbog på CD en/dvd en. Den ligger i en PDF-fil, som kan læses og printes med en Acrobat Reader. Første gang GPS-modtageren bruges, tager det nogle minutter, indtil den er initialiseret. Selv om GPS-symbolet angiver, at der er tilstrækkeligt signal, kan navigationen være unøjagtig. De efterfølgende gang tager det ca sekunder, indtil signalet er godt, forudsat at der er tilstrækkeligt sigt til satellitterne. 32 af 80

34 9.7. Informationer til trafikovervågningen (valgfri) Ved installeret advarselsfunktion foran trafikovervågningspunkter vises følgende billedskærm: Bekræft med, hvis du ønsker at bruge navigationen med advarselsfunktionen foran trafikovervågningspunkter. For at konfigurere advarselsfunktionen, tip i menuen på kontaktfladen Instellinger, Konfigurer særfunktioner. Nu vises følgende billedskærm. Tip her på POI-Warner: 33 af 80

35 Tip her på Stationær radarkontrol for at foretage indstillingerne for de stationære hastighedskontroller : Her har du mulighed for at få vist trafikovervågningspunkterne på et kort eller at lukke ned for dem. Her kan du også indstille, om du ønsker at blive informeret med et akustisk signal, når du kommer til et trafikovervågningspunkt. Den akustiske henvisning på et trafikovervågninspunkt sker vha. en advarselslyd ca. 15 sekunder inden du når overvågningspunktet. En dobbelt advarselstone følger så ca. 7 sekunder før. En firedobbelt advarselslyd gør opmærksom på en for høj hastighed. Desuden vises afstanden til overvågningspunktet med en tilnærmelsesbjælke (til venstre forneden på billedskærmen). 34 af 80

36 Visning af et eksempel ved akiveret kortgengivelse: Bemærk venligst at trafikovervågningspunkterne ikke er til rådighed i alle lande. I nogle lande, som f.eks. Tyskland, Irland og Svejts, er brugen af apparater, som advarer mod trafikovervågningsanlæg (f.eks. hastighedskontroller ) forbudt. Indhent venligst information om den lovmæssige situation, inden du aktiverer apparatet og brug udelukkende advarselsfunktionen, hvor det er tilladt. Vi fralægger os ethvert ansvar for skader, der opstår pga. brugen af advarselsfunktionen. 35 af 80

37 10. Sprogkommandoer (valgfri) Under navigationen kan du aktivere talemodussen med et længere tryk på touchscreenen. En kort henvisningstone gør opmærksom på at navigationssystemet er parat til at modtage tale. Tegnforklaring: ( ) alternative ord; [ ] fyldord alternativer; < > vist indhold kan siges Alt efter den aktuelle visning er følgende kommandoer derved mulige: Udtal kommandoerne højt og tydelig i retning af navigationssystemet. Under indtaling bør der ikke høres andre lyde (radio, ventilation, samtaler med høj stemmeføring). Foruden de nedenfor anførte kommandoer kan du også bruge de ord, der står i taleboblerne, til stemmestyringen. 36 af 80

38 Gyldighedsområde Altid gyldig General Global Liste Hovedmenuen Kommando Afbryd Afbrydelse Tilbage Hjælp Indtast den ønskede adresse i rækkefølgen by, gade og husnummer. De kan også bare indtaste en by eller en by med en gade. Ændr land Indtast land Korriger land Ændr land Andet land Korriger land Indtastning af land. Hjælp (generel generelle global globale) (hjælp kommandoer) [Dialog] (afbryd afbrydelse slut) [gå] tilbage (Indtast Vælg Udvælg) adresse [til] (kort kortvisning kortoversigt) vis kort Menu Hovedmenu Navigationsmenu lydstyrkeindstilling [indstil ændr] lydstyrke Skru ned for lydstyrke lavere Skru op for lydstyrke højere Lydstyrke fra slå lyd fra stille lyd fra Lydstyrke til højttaler til lyd til næste side ned nedad flere forrige side op opad neues Ziel [eingeben] Adresse eingeben [zur] (Karte Kartendarstellung Kartenansicht) Karte anzeigen Einstellungen Optionen (andere weitere) (Anwendungen Applikationen) Zusatzapplikationen Extras [zur] (Karte Kartendarstellung Kartenansicht) Karte anzeigen Einstellungen Optionen (andere weitere) (Anwendungen Applikationen) Zusatzapplikationen Extras [zur] (Karte Kartendarstellung Kartenansicht) Karte anzeigen Einstellungen Optionen 37 af 80

39 Gyldighedsområde Aktuelle rute / Ruteinformation/ oversigtskort Indstilling af lydstyrke Kort Kommando Vejbeskrivelse rutebeskrivelse Ruter ruteoptioner ruteindstillinger Trafiksituation trafikinformation køinfo køsituation Trafiksituation Aktuel position Destination destinationsområde Oversigt Startpunkt Start Lydstyrke for kliklyde lavere Lydstyrke for kliklyde højere Lydstyrke for MP3-afspiller lavere Lydstyrke for MP3-afspiller højere [skru ned for ned for lavere] (Lydstyrke for sprog tale [lydstyrke]) [lavere] [skru op for op for højere] (Lydstyrke for sprog tale [lydstyrke]) [højere] [vis] (pilevisning manøvrevisning pil) [vis] (kompasoversigt kompas GPS-oversigt) intet kort (Sluk Deaktivér Skjul) kort [vis] [kun normal] (kort kortvisning) [vis] (3 D tredimensionelt) [kort oversigt kortvisning visning] [vis] (2 D todimensionelt) [kort kortvisning oversigt visning] [vis] [ oversigt kort retning] i kørselsretning Kort optimeret optimer kort kortretning optimeret retning optimeret [vis] [kort] (nordlig retning retning nord nord) centrer [visning kort kortvisning] centre [kort] (Forstør zoom ind på) [visning kort kortvisning] (større) (Formindsk zoom ud på) [visning kort kortvisning] (mindre) Menu Hovedmenu Navigationsmenu Quick-menu [menu] aktuel rute 38 af 80

40 11. Bluetooth (valgfri) Bluetooth-teknologien muliggør trådløse forbindelser på kort afstand. Bluetoothapparater overfører data via en radioforbindelse, så andre apparater, som også understøtter denne teknologi, kan kommunikere uden ledningsforbindelse. For at kunne benytte navigationssystemet til håndfri telefoni sammen med din Bluetooth-telefon, skal de to apparater afstemmes så de kan tale med hinanden (kobling). Se efter i mobiltelefonens betjeningsvejledning, hvordan du tænder for Bluetooth-funktionen Start af Bluetooth-applikationen Klik på optionen Bluetooth Dialer. Hvis bluetooth blev deaktiveret manuelt, aktiveres den igen med denne knap og bluetoothens LED blinker. Nu viser navigationsapparatet Bluetooth-hovedskærmen Oversigt over hovedskærmen 39 af 80

41 Knap Navn Beskrivelse Opkaldsforløb Viser forløbet af foretagede og modtagede opkald. Meddelelser Her kommer du til mobiltelefonens postkasse. Du kan modtage, skrive og sende meddelelser. Telefonbog Her kan du kalde kontakter op som er gemt på mobiltelefonen. Understøttelsen af denne funktion afhænger af mobiltelefonens type. Tilbage Den forrige side på hovedskærmen Sletning Opkald Tastaturfelt Lydstyrke Indstillingerne for håndfri-indretningen Med dette felt slettes nummeret som er indtastet via tastaturfeltet. Med dette felt vælges nummeret som er indtastet via tastaturfeltet. Via tastaturfeltet kan du indtaste cifrene i det ønskede telefonnummer. Her kan du indstille lydstyrken for mikrofon og højttaler. Ny meddelelse - muligheder for visning af nye meddelelser Pairing - kobling af navigationsapparat og mobiltelefon Synkronisering af meddelelser - indstillinger til den automatiske SMS-synkronisering mellem navigationsapparat og mobiltelefon Bluetooth - tænder og slukker bluetoothfunktionen Aktiver og deaktiver opkaldsoplæsning for at få oplæst telefonnummer / kontaktperson i forbindelse med indgående opkald Indstilling af basislydstyrken for mikrofon og højttaler. 40 af 80

42 11.3. Kobling af navigationsapparat og mobiltelefon Ved tilslutning via den håndfrie betjening finder søgningen efter enheder grundlæggende sted via navigationsapparatet. Afhængigt af mobiltelefonens type kan udvalget af funktioner til håndfri betjening være begrænset Aktivering af Bluetooth-funktion på mobiltelefon. De forskellige mobiltelefoner benytter forskellige metoder for dette. Derfor bør du først læse mobiltelefonens vejledning. Under indstillingerne for navigationsapparatets håndfri-indretning vælges optionen (Forbinde). Ved første ibrugtagning igangsættes søgningen efter en Bluetooth-kompatibel enhed automatisk. Med Søg telefon kan søgningen igangsættes igen. Vælg den relevante mobiltelefon på listen. Berør valgmuligheden Forbinde, og bekræft derefter ved at berøre valgmuligheden Forbinder med telefon. Mobiltelefonen genkender navigationsapparatet. Du opfordres til at indtaste en 4-cifret PIN-kode. For navigationsapparatet lyder den på Efterfølgende skal forbindelsen accepteres ved en eller flere bekræftelsesmeddelelser på mobiltelefonen. Når det er gjort, kan den håndfrie funktion benyttes via navigationssystemet. 41 af 80

43 Denne procedure må gentages hvis navigationsapparatet bliver slukket eller fjernes for langt fra mobiltelefonen Modtagning af indkommende opkald Knap Beskrivelse Modtag opkald Afvis/afslut opkald Foretag opkald Indtast det ønskede nummer på Bluetooth-hovedskærmen via tastaturfeltet (se s. 43). Klik på feltet for at udføre opkaldet. 42 af 80

44 11.6. Læsning eller oplæsning af indgående beskeder Hvis telefonen understøtter funktionen, kan du læse indgående beskeder eller lade dem læse op. Aktiver valgmuligheden Vis og oplæste under Indstillinger, Message. Når den indgår en besked, læses først telefonnummeret eller navnet på kontaktpersonen i telefonbogen højt. Efterfølgende kan du med vende tilbage til det foregående billede eller lade beskeden læse højt ved berøring af feltet. PAS PÅ! Vejens forløb og færdselsreglerne er altid vigtigere end anvisningerne fra navigationssystemet. Følg kun anvisningerne, hvis forholdene og færdselsreglerne tillader det! Følg i forbindelse med brug af mobile enheder under bilkørsel altid sikkerhedsadvarslerne og forskrifterne i det pågældende land Under et opkald Knap Beskrivelse Afslut opkaldet Midlertidig afbrydelse af mikrofonen og lydstyrkeindstillinger Flyt samtalen tilbage til mobiltelefonen 43 af 80

45 12. MP3-Player (valgfri) Alt efter software-udstyret er dit navigationssystem udstyret med en MP3-player. Start MP3-playeren via menuen Andet ved at tippe på MP3-playerens kontaktflade. Alle MP3-filer, der befinder sig på memorykortet, kan ordnes ind under en favoritliste og er klar til at blive afspillet. (Derved må memorykortet ikke være skrivebeskyttet.) Oversigt over hovedskærmen Knap eller eller Foretrukne Filer Indstillinger Beskrivelse Sænker billedskærmens belysning til et minimum for at spare på strømmen. Fastlæg/tilføj et læsemærke Hæver eller sænker lydstyrken. I skærmens øvre højre felt vises den aktuelle lydstyrke. Afbryd aktion / tilbage til foregående menu Springer til foregående eller næste titel. Under gengivelsen er det muligt at spole frem eller tilbage i den titel, der gengives. Starter gengivelsen. Afslutter gengivelsen. Viser de lagrede favoritter. Viser de filer, der er gemt på Flash disken og/eller på memorykortet. Her indstiller du MP3-playeren. 44 af 80

46 12.2. Vælg titel og optag den på favoritlisten For at vælge en titel, tip på og vælg den titel, som du ønsker at optage på favoritlisten. Her har du tre muligheder for at markere titlen: Tip på, for at markere alle titler inkl. alle undermapper. Tip på, for at markere alle titler i den aktuelle visning. Tip på, for at slette alle markeringer i en mappe. De valgte titler markeres med et. For at bekræfte dit valg, tip nu på. Først da gemmes de markerede titler på favoritlisten. For at vælge en titel i en undermappe, tip på den ønskede mappe og vælg den ønskede titel. Hvis ikke alle titler på en liste er valgt, vises dette med symbolet. 45 af 80

47 12.3. Favoritliste Ved at tippe på kommer du til favoritlisten: Du sletter alle titler med. Du sletter enkelte titler med. Bekræft med for at gemme et nyt udvalg på favoritlisten Liste over fastlagte læsemærker Ved at tippe på kommer du til listen over de fastlagte læsemærker: Slet alle læsemærker med. Slet enkelt læsemærke med. Bekræft med for at gemme et nyt udvalg på listen over læsemærker. 46 af 80

48 13. Picture Viewer (valgfri) Alt efter software-udstyret er dit navigationssystem udstyret med en Picture Viewer. Med Picture Viewer. kan du betragte billeder i jpg-format, som befinder sig på hukommelseskortet, ved hjælp af navigationssystemet. Samtlige billeder som befinder sig på hukommelseskortet kan åbnes straks Betjening af Picture Viewer Start Picture Viewer menuen Andet ved at klikke på styrefladerne Picture Viewer. Alternativt kan Picture Viewer også startes fra navigationssoftwaren Oversigt over hovedskærmen Ill.: Visning af miniaturebilleder Miniaturebillederne kan bevæges mod højre eller venstre ved hjælp af de to piletaster. Tip på et bestemt billede for at vise det i helbilledmodus. Ved at tippe på kommer du tilbage til start i miniaturevisningen. Ved at tippe på symbolet afsluttes programmet. Dias-showet startes ved at tippe på symbolet. 47 af 80

49 Visning af helbillede Ill.: Visning af helbillede uden servicelinie Under visning af helbilleder kan du aktivere servicelinien ved at tippe på skærmens nederste område: Ill.: Visning af helbillede med servicelinie Knap Drejning med klokken, 90 per trin Beskrivelse Vis rammefelter Forrige billede Start af dias-show Afbryd dias-show Næste billede Drejning mod klokken, 90 per trin Ved at tippe i midten af billedet kommer du tilbage til miniaturevisningen. 48 af 80

50 Ved at tippe på symbolet (Vis rammefelter) opdeles billedet i 6 felter. Ill.: Helbilledmodus med rammefelter Ved at tippe på en firkant bliver dette område vist i forstørrelse: Ill.: Zoom-in modus Ved at tippe i midten af billedet kommer du tilbage til helbilledmodus. 49 af 80

51 14. Travel Guide (valgfri) Alt efter software-udstyret er dit navigationssystem udstyret med en Travel Guide. Travel Guide giver almene oplysninger om forskellige områder i enkelte europæiske byer eller regioner, som f.eks. seværdigheder, restauranter, kultur og rejseinformationer. Start Travel Guide menuen Andet ved at klikke på styrefladen Travel Guide. Som alternativ kan Travel Guide også startes fra navigationssoftwaren Oversigt over hovedskærmen Hvis du ønsker at få information over noget, vælg først landet, så byen eller regionen via sted. Derefter vælg f.eks. kategorien. Hvis du vil, kan du filtrere dine søgeresultater gennem oplysning af prisklasse og/eller vurdering. Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig af 80

52 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 Hvis du ønsker at navigere til det viste mål, bekræft med Navigate. Så kan navigationssoftwaren bruge adressen som mål. Knap Beskrivelse Tidligere billede Address Viser adressen for den udvalgte kategori Pictures Viser billeder til rådighed for den udvalgte kategori Navigate Klik på kontrolfladen for at navigere direkte til den udvalgte adresse. Valgmulighederne i Travel Guiden kan variere efter den installerede software. 51 af 80

53 15. Hvor er jeg? (valgfri) Via funktionen Hvor er jeg? får du oplysninger om din aktuelle placering, hvis der er et GPS-signal til rådighed. Tryk i menuen Andet på knappen Hvor er jeg? Hvis du vil tilføje den aktuelle placering til dine favoritter, skal du trykke på Gem aktuel position. 52 af 80

54 16. Eco Expert (valgfri) Denne funktion leverer ved hjælp af et pointsystem oplysninger om din kørestils miljøvenlighed og indeholder tip til miljøvenlig kørsel (øko-tip) Oversigt over hovedskærmen Klik i menuen Andet på knappen Eco Expert. Du kan se en aktuel oversigt under Øko-point i dag. Punkterne betyder: Lavt pointantal Højt pointantal Ikke-miljøvenlig kørsel Miljøvenlig kørsel 53 af 80

55 Du kan til enhver tid nulstille pointene ved at trykke på knappen Nulstil point. Under Øko-point for de sidste letzte 30 dage kan du se statistikken for de seneste 30 dage. Tryk på hovedskærmbilledet på Indstillinger for at foretage forskellige justeringer: 54 af 80

56 17. Alarm Clock (vækkeur) (valgfri) Alt efter software-udstyret er dit navigationssystem udstyret med en AlarmClock. Funktionen startes menuen Andet ved at klikke på styrefeltet AlarmClock. Vækkefunktionen kan fungere både som almindeligt vækkeur når apparatet er slukket (standby modus / strømsparemodus) og som huskealarm mens navigationen er i brug Oversigt over hovedskærmen Denne skærm vises når der endnu ikke er angivet nogen vækketid. Indtast en vækketid i 24-timer-format og bekræft indlæsningen med Beskrivelse af styrefelterne Knap Beskrivelse Aktuel systemtid Indstillinger Opsætningsmodus (Indstilling af lydstyrke, systemtid og vækningslyd) Natmodus (Sætter apparatet i standby-modus) Nyopsætning/deaktivering af vækkeuret Indstillet vækningstid Sletning af indtastning Bekræftelsesstyrefelt Lydstyrke ned / Lydstyrke op Tilbage til forrige menu Lukker applikationen 55 af 80

57 Indstilling af systemtid I øverste højre hjørne på skærmen vises det aktuelle klokkeslæt. Det kan justeres på følgende måde: Tip på Indstillinger på hovedskærmen. Følgende skærm kommer frem: Tip på for at indstille tiden. Fig. 1 Fig. 2 Systemtiden aktualiseres via GPS-modtagelse. Bemærk derved også den korrekte tidszoneindstilling Valg af vækketone Tip på for at vælge en vækketone. 56 af 80

10,92 cm / 4,3 Navigationssystem

10,92 cm / 4,3 Navigationssystem 10,92 cm / 4,3 Navigationssystem MEDION Gopal E4260, E4460 Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger

Læs mere

Betjeningsvejledning. 12,7 cm / 5 navigationssystem. MEDION GoPal P5460 (MD 99150) Medion Nordic A/S Naverland 29A 2600 Glostrup Danmark

Betjeningsvejledning. 12,7 cm / 5 navigationssystem. MEDION GoPal P5460 (MD 99150) Medion Nordic A/S Naverland 29A 2600 Glostrup Danmark 12,7 cm / 5 navigationssystem MEDION GoPal P5460 (MD 99150) Medion Nordic A/S Naverland 29A 2600 Glostrup Danmark Hotline: (+45) 70212020 Fax: (+45) 70212029 12/01/12 E-Mail: service-denmark@medion.com

Læs mere

10,92 cm/4,3 navigationssystem

10,92 cm/4,3 navigationssystem 10,92 cm/4,3 navigationssystem MEDION GoPal E4460 (MD 98960) Medion Nordic A/S Naverland 29A 2600 Glostrup Danmark Hotline: (+45) 70212020 Fax: (+45) 70212029 03/28/12 E-Mail: service-denmark@medion.com

Læs mere

Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om, hvor de forskellige emner findes.

Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om, hvor de forskellige emner findes. Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om, hvor de forskellige emner findes. Bemærk På den medfølgende CD/DVD samt

Læs mere

Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om, hvor de forskellige emner findes.

Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om, hvor de forskellige emner findes. Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om, hvor de forskellige emner findes. Bemærk På den medfølgende DVD samt i

Læs mere

Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om, hvor de forskellige emner findes.

Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om, hvor de forskellige emner findes. Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om, hvor de forskellige emner findes. Bemærk På den medfølgende DVD samt i

Læs mere

Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om, hvor de forskellige emner findes.

Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om, hvor de forskellige emner findes. Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om, hvor de forskellige emner findes. Bemærk På den medfølgende DVD samt i

Læs mere

Mobile navigation system

Mobile navigation system Mobile navigation system MEDION GoPal E3140, E3240, E4440 Instruktionsbog Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om,

Læs mere

10,92 cm / 4,3 navigationssystem

10,92 cm / 4,3 navigationssystem 10,92 cm / 4,3 navigationssystem MEDION GoPal E4270 (MD 99185) Medion Nordic A/S Naverland 29A 2600 Glostrup Danmark Hotline: (+45) 70212020 Fax: (+45) 70212029 03/27/13 E-Mail: service-denmark@medion.com

Læs mere

8,89 cm/3,5" Designnavigationssystem MEDION GoPal E3240 (MD 98690) 8,89 cm 3,5" Brugervejledning

8,89 cm/3,5 Designnavigationssystem MEDION GoPal E3240 (MD 98690) 8,89 cm 3,5 Brugervejledning 8,89 cm/3,5" Designnavigationssystem MEDION GoPal E3240 (MD 98690) 8,89 cm 3,5" Brugervejledning Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen

Læs mere

Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om, hvor de forskellige emner findes.

Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om, hvor de forskellige emner findes. Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om, hvor de forskellige emner findes. Bemærk På den medfølgende DVD samt i

Læs mere

Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om, hvor de forskellige emner findes.

Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om, hvor de forskellige emner findes. Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om, hvor de forskellige emner findes. Bemærk På den medfølgende DVD samt i

Læs mere

Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om, hvor de forskellige emner findes.

Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om, hvor de forskellige emner findes. Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om, hvor de forskellige emner findes. Bemærk På den medfølgende DVD samt i

Læs mere

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751)

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Betjeningsvejledning Indhold Om denne brugsanvisning... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 2 Korrekt anvendelse... 3

Læs mere

Content Sikkerhed og vedligeholdelse...1 Sikkerhedsanvisninger... 1 Datasikkerhed... 2 Betjening... 2 Reparation... 2 Temperatur...

Content Sikkerhed og vedligeholdelse...1 Sikkerhedsanvisninger... 1 Datasikkerhed... 2 Betjening... 2 Reparation... 2 Temperatur... Content Sikkerhed og vedligeholdelse...1 Sikkerhedsanvisninger... 1 Datasikkerhed... 2 Betjening... 2 Reparation... 2 Temperatur... 3 Elektromagnetisk kompatibilitet... 3 Tilslutning... 4 Strømforsyning

Læs mere

Manual NAVIGON 3100 3110

Manual NAVIGON 3100 3110 Manual NAVIGON 3100 3110 Varemærke Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker, dere tilhører de pågældende virksomheder. Info Indholdsmæssige ændringer i denne manual forbeholdes.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 3 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om, hvor de forskellige emner findes.

Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om, hvor de forskellige emner findes. Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om, hvor de forskellige emner findes. Bemærk På den medfølgende DVD samt i

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om, hvor de forskellige emner findes.

Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om, hvor de forskellige emner findes. Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om, hvor de forskellige emner findes. Bemærk På den medfølgende DVD samt i

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om, hvor de forskellige emner findes.

Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om, hvor de forskellige emner findes. Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om, hvor de forskellige emner findes. Bemærk På den medfølgende CD/DVD samt

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

Content: Sikkerhed og vedligeholdelse...1 Komponenter...10 Ibrugtagning...14

Content: Sikkerhed og vedligeholdelse...1 Komponenter...10 Ibrugtagning...14 Content: Sikkerhed og vedligeholdelse...1 Sikkerhedsanvisninger... 1 Datasikkerhed... 2 Betjening... 2 Reparation... 2 Temperatur... 3 Elektromagnetisk kompatibilitet... 3 Tilslutning... 4 Batteridrift...

Læs mere

Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning

Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning Indhold Om denne vejledning...3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...3 Korrekt anvendelse...4 Sikkerhedsanvisninger...6 Generelt...6

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning Indhold Oversigt 3 Æskens indhold 4 Æskens indhold... 4 Sådan kommer du i gang 6 Montering af din TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Sådan starter du din

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

6,35 cm/2,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P82780 (MD 90213)

6,35 cm/2,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P82780 (MD 90213) 6,35 cm/2,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P82780 (MD 90213) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning...3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne vejledning... 3 1.2. Korrekt

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Vandtæt sports-mp3-afspiller

Vandtæt sports-mp3-afspiller Vandtæt sports-mp3-afspiller MEDION LIFE S60017 (MD 84037) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...4

Læs mere

Content: Sikkerhed og vedligeholdelse...1 Komponenter...10 Ibrugtagning... 14 Betjening...18

Content: Sikkerhed og vedligeholdelse...1 Komponenter...10 Ibrugtagning... 14 Betjening...18 Content: Sikkerhed og vedligeholdelse...1 Sikkerhedsanvisninger... 1 Datasikkerhed... 2 Betjening...2 Reparation... 2 Temperatur...3 Elektromagnetisk kompatibilitet... 3 Tilslutning... 4 Batteridrift...

Læs mere

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med

Læs mere

Content Sikkerhed og vedligeholdelse...1 Sikkerhedsanvisninger... 1 Datasikkerhed... 2 Betjening... 2 Reparation... 3 Temperatur...

Content Sikkerhed og vedligeholdelse...1 Sikkerhedsanvisninger... 1 Datasikkerhed... 2 Betjening... 2 Reparation... 3 Temperatur... Content Sikkerhed og vedligeholdelse...1 Sikkerhedsanvisninger... 1 Datasikkerhed... 2 Betjening... 2 Reparation... 3 Temperatur... 3 Elektromagnetisk kompatibilitet... 4 Tilslutning... 5 Kabler... 5 Batteridrift...

Læs mere

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

Content Sikkerhed og vedligeholdelse...1 Sikkerhedsanvisninger... 1 Datasikkerhed... 2 Betjening... 2 Reparation... 3 Temperatur...

Content Sikkerhed og vedligeholdelse...1 Sikkerhedsanvisninger... 1 Datasikkerhed... 2 Betjening... 2 Reparation... 3 Temperatur... Content Sikkerhed og vedligeholdelse...1 Sikkerhedsanvisninger... 1 Datasikkerhed... 2 Betjening... 2 Reparation... 3 Temperatur... 3 Elektromagnetisk kompatibilitet... 4 Tilslutning... 5 Kabler... 5 Batteridrift...

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Content: Sikkerhed og vedligeholdelse...1 Ibrugtagning...9

Content: Sikkerhed og vedligeholdelse...1 Ibrugtagning...9 Content: Sikkerhed og vedligeholdelse...1 Sikkerhedsanvisninger... 1 Datasikkerhed... 2 Reparation... 2 Betjening... 2 Temperatur... 3 Elektromagnetisk kompatibilitet... 3 Tilslutning... 4 Batteridrift...

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Æskens indhold. A Tænd/Sluk-knap B Mikrofon C Lyssensor D Højttaler E Åbning til hukommelseskort (mikro- SD-kort) b USB-kabel. c Dokumentationspakke

Æskens indhold. A Tænd/Sluk-knap B Mikrofon C Lyssensor D Højttaler E Åbning til hukommelseskort (mikro- SD-kort) b USB-kabel. c Dokumentationspakke Æskens indhold Æskens indhold a Blue&Me-TomTom A D B C A Tænd/Sluk-knap B Mikrofon C Lyssensor D Højttaler E Åbning til hukommelseskort (mikro- SD-kort) E b USB-kabel c Dokumentationspakke Produktet omfatter

Læs mere

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang 9205371 3. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret PD-14 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Diasscanner MEDION E89000 (MD 86601) Brugervejledning

Diasscanner MEDION E89000 (MD 86601) Brugervejledning Diasscanner MEDION E89000 (MD 86601) Brugervejledning Indhold Om denne vejledning...3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...3 Korrekt anvendelse...4 Sikkerhedsanvisninger...5 Generelt...5

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

nüvi 3700-serien til Volvo

nüvi 3700-serien til Volvo nüvi 3700-serien til Volvo lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-56 Rev. A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om

Læs mere

Content Sikkerhed og vedligeholdelse...1 Sikkerhedsanvisninger... 1 Datasikkerhed... 2 Betjening... 2 Reparation... 3 Temperatur...

Content Sikkerhed og vedligeholdelse...1 Sikkerhedsanvisninger... 1 Datasikkerhed... 2 Betjening... 2 Reparation... 3 Temperatur... Content Sikkerhed og vedligeholdelse...1 Sikkerhedsanvisninger... 1 Datasikkerhed... 2 Betjening... 2 Reparation... 3 Temperatur... 3 Elektromagnetisk kompatibilitet... 4 Tilslutning... 5 Kabler... 6 Vedligeholdelse...

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 2

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 2 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 2 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 2 Driftssikkerhed... 2 Konformitetsinformationer... 3 Transport og emballage... 4 Sikkerhed ved tilslutning... 4 Strømforsyning... 4

Læs mere

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-6W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

PM AM

PM AM BRUGSVEJLEDNING DA 3.1 3.2 3.3! 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 4.2 4.4 4.6 4.8 4.10 PM AM C A DA Produktbeskrivelse: (A) Display modul (B) Håndledsrem (C) Sensor knap (D) USB stik D B DA Produkt beskrivelse Din personlige

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs USB-mus MEDION E81051 (MD 86879)

Betjeningsvejledning. Trådløs USB-mus MEDION E81051 (MD 86879) Betjeningsvejledning Trådløs USB-mus MEDION E81051 (MD 86879) Indhold 1. Om denne brugsanvisning...3 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 1.2. Korrekt anvendelse... 7 2.

Læs mere

Ekstern harddisk 1000 GB

Ekstern harddisk 1000 GB Ekstern harddisk 1000 GB MEDION P82750 (MD 90159) Håndbog Indhold Sikkerhedsanvisninger... 3 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 3 Driftssikkerhed og installation... 4 Konformitetsinformationer... 6 Transport

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE INDHOLD Sikkerhed og vedligeholdelse...4 Korrekt anvendelse... 4 Driftssikkerhed... 4 Vedligeholdelse... 6 Rengøring... 6 Bortskaffelse... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske data... 7 Beskrivelse og ibrugtagning...

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE...1

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE...1 Content SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE...1 Sikkerhedsanvisninger... 1 Datasikkerhed... 2 Betjening...2 Reparation... 2 Temperatur...3 Elektromagnetisk kompatibilitet... 3 Tilslutning... 4 Batteridrift...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

MP3-afspiller med microsd-kortlæser MEDION LIFE E60076 (MD 84426) Betjeningsvejledning

MP3-afspiller med microsd-kortlæser MEDION LIFE E60076 (MD 84426) Betjeningsvejledning MP3-afspiller med microsd-kortlæser MEDION LIFE E60076 (MD 84426) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...4

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253919/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-26W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Betjeningsvejledning. Stikkontaktradio med Bluetooth-funktion MEDION LIFE P65700 (MD 47000)

Betjeningsvejledning. Stikkontaktradio med Bluetooth-funktion MEDION LIFE P65700 (MD 47000) Betjeningsvejledning Stikkontaktradio med Bluetooth-funktion MEDION LIFE P65700 (MD 47000) Indhold 1. Om denne brugsanvisning 3 1.1. Anvendte advarselssymboler og signalord... 4 2. Anvendelsesområde...

Læs mere

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold DK Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator Indhold I. Tillæg til tekniske specifikationer for Geosat 5 BLU I.I Tekniske specifikationer I.II Pakkens indhold I.III Tilbehør I.IV

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

zūmo 590 Lynstartvejledning

zūmo 590 Lynstartvejledning zūmo 590 Lynstartvejledning Marts 2014 190-01706-56_0A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

DK Betjeningsvejledning

DK Betjeningsvejledning DK Betjeningsvejledning DK BETJENINGSVEJLEDNING Du kan også finde betjeningsvejledningen på Leifheits hjemmeside www.leifheit.de Indholdsfortegnelse: 1. TEKNISKE DATA 2. MEDFØLGER VED LEVERING 3. TILSIGTET

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere