Ordinært møde. Dato 25. august Tid 09:00. Sted Frederikshavn Rådhus ML 0.27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinært møde. Dato 25. august 2014. Tid 09:00. Sted Frederikshavn Rådhus ML 0.27"

Transkript

1 Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 25. august 2014 Tid 09:00 Sted Frederikshavn Rådhus ML 0.27 NB. Fraværende Gæster: kl. 10 under pkt. 5 deltager Lars Leen til afklarende spørgsmål. Hanne Andersen Stedfortræder Medlemmer Hanne Andersen Oda Kajgaard Ole Kanstrup Petersen Jytte Schaltz Chris Sørensen Poul-Erik Andersen Dan Eriksen Else Henriksen Dorte Tofting

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsordenen Godkendelse af referat De Frivillige Hænder Slutopfølgning på omstrukturering af den kommunale køkkendrift Udbud på tilsyn i plejeboliger og aktivitets- og samværstilbud Udmøntning af ældrepulje Funktionsudbud inkontinens Opfølgning på sager fra de politiske udvalg Information fra formanden samt øvrige medlemmer Information fra arbejdsgrupper og råd, hvor Ældrerådet er repræsenteret Næste møde...17 Ældrerådet - Referat august 2014 Side 2 af 17

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /14 Åben De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker /14 Åben Bilag til Ældrepulje 2015.pdf /14 Åben Kravspec. bleer /14 Åben Tilbudsliste bleer /14 Åben Model for beregning af bonus /14 Åben Tidsplan Ældrerådet - Referat august 2014 Side 3 af 17

4 1. Godkendelse af dagsordenen Beslutning Ældrerådet den 25. august 2014 Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. Åben sag Sagsnr: Forvaltning: CSÆ Sbh: girv Besl. komp: 2. Godkendelse af referat Sagsfremstilling Godkendelse af referat fra den 11. august Åben sag Sagsnr: Forvaltning: CSÆ Sbh: girv Besl. komp: Beslutning Ældrerådet den 25. august 2014 Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 3. De Frivillige Hænder Sagsfremstilling De Frivillige Hænder Fælles Pejlemærker Åben sag Sagsnr: 14/5939 Forvaltning: Sbh: stet Besl. komp: Center for Sundhed og Ældres administration har udarbejdet en række fælles pejlemærker for fremtidens pårørende- og frivilligarbejde på Frederikshavn Kommunes plejecentre. Samarbejdet er tiltænkt at skulle afløse de nuværende bruger- og pårørenderåd og har arbejdstitlen De Frivillige Hænder. De Frivillige Hænder skal give bedre vilkår for inddragelse af frivillige og lokale ildsjæle og tager udgangspunkt i en dialog med repræsentanter fra de nuværende bruger- og pårørenderåd, Ældrerådet og Socialudvalget. I de fælles pejlemærker opfordres til en højere grad af lokal tilpasning af de frivillige indsatser på plejecentrene. Således tages den fremtidige organisering af det frivillige arbejde op på hvert enkelt plejecenter frem for at rette sig efter overordnede vedtægter for alle kommunens plejecentre. De fælles pejlemærker er tiltænkt at skulle fungere som overordnede rammer for samarbejdet, hvortil pårørende og frivillige på hvert plejecenter i samarbejde med den lokale leder kan udarbejde egne supplerende vedtægter for at bibeholde lokale værdier og arbejdsgange. Ældrerådet - Referat august 2014 Side 4 af 17

5 I forbindelse med udarbejdelsen af de fælles pejlemærker opstod der tvivl omkring forvaltningen af de i alt kr., som Frederikshavn Kommune årligt stiller til rådighed for kommunens 9 nuværende bruger- og pårørenderåd. Nogle bruger- og pårørenderåd bruger pengene på aktiviteter for beboerne, mens andre råd bruger dem på forplejning til møder. Socialudvalget besluttede på mødet den 20. august 2014, at de kr. fordeles forholdsmæssigt mellem de ca. 15 hold frivillige hænder til brug for frivilligt arbejde, der kommer beboerne til gode, og administreres af plejecenterlederne. På baggrund heraf vil Center for Sundhed og Ældres administration efterfølgende opdatere afsnittet om økonomi. Arbejdsgruppen for de fælles pejlemærker vil gerne høre Ældrerådets holdning til navnet De Frivillige Hænder. Navnet er valgt på baggrund af arbejdsgruppens ønske om at lægge afstand til de gamle bruger- og pårørenderåd. Samtidig vurderer man, at det gamle navn er for formelt, da man ikke ønsker at se De Frivillige Hænder som et råd, men snarere et dynamisk samarbejdsorgan for pårørende, frivillige, plejepersonale og ledere. Da det er plejecenterlederne, som har det overordnede ansvar for beboernes trivsel og sikkerhed, foreligger der et ønske om, at nye frivillige, som ikke er pårørende til en beboer, skal fremvise en straffeattest til den lokale leder. Forespørgslen begrundes med, at de frivillige kommer til at indgå i det daglige liv på plejecentrene i lighed med personalet, som skal fremvise straffeattest ved ansættelsen. Derudover har lederen ikke altid et indgående kendskab til personen, så fremvisning af straffeattest vil være en betryggende omstændighed for lederen. Hvis den frivillige viser sig at være tidligere straffet, vil den lokale leder foretage en saglig vurdering i forhold til, om de givne straffeforhold er relevante for det arbejde, den frivillige skal udføre. Indstilling Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Ældre indstiller, at: 1. Den gamle bruger- og pårørendeordning ophæves pr. 1. september 2014 og erstattes af de fælles pejlemærker for De Frivillige Hænder. 2. Vedtægterne for bruger- og pårørenderådene ophæves, og de pårørende/frivillige på hvert plejecenter får mulighed for at udarbejde egne lokalt gældende vedtægter i samarbejde med den lokale leder. 3. Ældrerådet godkender navnet De Frivillige Hænder eller giver alternative forslag. 4. Ældrerådet drøfter og beslutter, om de Frivillige som ikke er pårørende til en beboer på det respektive plejecenter skal fremvise straffeattest til den lokale leder ved påbegyndelse i De Frivillige Hænder. Beslutning Ældrerådet den 25. august 2014 Ældrerådets høringssvar: Ældrerådet er enige i at Bruger- og pårørerådene bør nedlægges, men kan ikke støtte forslaget til De Frivillige Hænder i dets nuværende form, idet der er flere Ældrerådet - Referat august 2014 Side 5 af 17

6 uafklarede punkter, som bør afklares. Her tænker Ældrerådet bl.a. på: ÆR mener, at man udelukkende skal have en overordnet ramme for det frivillige arbejde. Om der skal nedsættes et råd eller en forening, bør være en beslutning der efterfølgende tages ved det enkelte plejecentre. ÆR stiller sig tvivlende overfor, om man kan sætte de frivillige ind under Forvaltningslovens regler, som anført i materialet under afsnittet Tavshedspligt. ÆR mener, at det frivillige arbejde på plejecentrene fortsat bør ligge under Aktivitetslederen, som det gør i dag. ÆR foreslår, at man gør brug af de erfaringer, man har i de private organisationer, som har stor erfaring med at bruge frivillige, herunder regler for etik, moral, forsikringsdækning osv.. ÆR er bekymret i forhold til kravet om straffeattest. Skal der fremover ansøges om tilskud eller bliver midlerne fordelt ud fra fastlagte kriterier? Skal der fremover aflægges regnskab for de økonomiske midler? Bruger- og pårørerådene, der nedlægges pr. 1/9 2014, har en beholdning tilbage fra dette års tilskud. Hvordan skal disse midler forvaltes? ÆR har ikke nogen særskilt status overfor frivillige set i forhold til andre ældre i kommunen, og ønsker derfor ikke at fremgå af materialet. ÆR forventer, at man indkalder repræsentanter fra Bruger- og pårørerådene, nuværende frivillige, aktivitetsleder m.fl., til færdiggørelse af de overordnede rammer for det frivillige arbejde, hvorefter forslaget sendes til høring i Ældrerådet og endelig godkendelse i Socialudvalget. Forslag til navn: Rammer for det frivillige arbejde på plejecentrene. Bilag De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker (dok.nr /14) 4. Slutopfølgning på omstrukturering af den kommunale køkkendrift Sagsfremstilling Med udgangspunkt i omstruktureringen af den kommunale køkkendrift, som blev gennemført i 2013, har ledere i samarbejde med personale fra de berørte enheder foretaget en slutopfølgning på baggrund af den aktuelle status. De modtagne tilbagemeldinger fra hver enhed opsummeres i det følgende. Åben sag Sagsnr: 12/10599 Forvaltning: CSÆ Sbh: mank Besl. komp: SOU De berørte enheder er: Drachmannsvænget, Lindevej, Ankermedet og Kastaniegården, som gik fra at være plejeboligenheder med modtagerkøkkener til at være leve-bo-enheder. Køkkenerne på Sæby og Østervrå Ældrecenter kom under ledelse af gruppeledere på de respektive enheder. Derudover gik Madservice fra at være leverandør til plejeboligenhederne i Skagen til udelukkende Ældrerådet - Referat august 2014 Side 6 af 17

7 at være leverandør til visiterede borgere i Madservice. Madens kvalitet Den generelle tilbagemelding er, at der fra beboerne vises tilfredshed med madens kvalitet, duften af mad og den øgede mulighed for indflydelse på menuen. I levebo-enhederne giver beboerne udtryk for glæde over aktiviteten i de enkelte huse i forbindelse med tilberedningen, hvilket desuden har vist sig at have positiv indvirkning på flere beboeres appetit. I dagligdagen er der fokus på at inddrage beboerne i madlavningen i det omfang, det er muligt for den enkelte dette er typisk aktiviteter som at skrælle kartofler, smøre smørebrød og hjælpe med borddækning. På Lindevej er der et ønske om fremadrettet at inddrage beboerne i den daglige menuplanlægning i endnu højere grad end nu. Det daglige samarbejde Fra personalets side er der stor fokus på den enkelte beboers ernæringsmæssige behov, og der gives ligeledes udtryk for et godt samarbejde mellem de kostfaglige medarbejdere og plejepersonalet. Personalet på Dybvad Ældrecenter fremhæver det gode samarbejde med Østervrå Ældrecenter. Generelt roses samarbejdet med sundhedscentrenes kostfaglige vejledere, og man ønsker at øge dette samarbejde fremadrettet. I den forbindelse fremhæves bl.a. det specifikke fokus på småtspisende beboere som værende særligt godt. Køkkenernes indretning og funktionalitet Generelt har personalet formået at tilrettelægge madlavningen i køkkenerne, så dagligdagen fungerer fornuftigt, skønt pladsforholdene flere steder er små. Madservice Generelt er køkkenet blevet meget sårbart med kun 6 medarbejdere, hvor én skal gå fra dagligt til administrative opgaver i form af at tage mod borgerhenvendelser, lave madplaner, opskrifter, indkøb, udskrive regninger, lave kørelister mm. Det kræver langtidsplanlægning at få hverdagen til at fungere og tage højde for ferier og helligdage. En langtidssygemelding vil kunne vælte driften, hvis der ikke er mulighed for at tage afløsere ind. Pt. er økonomien udfordret af en høj udgift for udbringning af mad, men denne udgift forventes at falde i oktober 2014, hvor den nye udbudskontrakt er planlagt at skulle træde i kraft. Madservice er økonomisk afhængige af et vist antal visitationer for at kunne opretholde en rentabel produktion. Man har således opretholdt 320 visitationer siden strukturændringen, hvilket er rentabelt, men flere visitationer vil uden tvivl være positivt for driften. Ældrerådet - Referat august 2014 Side 7 af 17

8 Madservice planlægger fremadrettet at tilbyde komponentopdelte menuplaner, så borgerne selv kan sammensætte deres måltider fx om der ønskes ris, kartofler eller pasta. Desuden arbejdes der tæt sammen med diætister og kostfaglige medarbejdere i sundhedscentrene om at lave et tilbud med særligt energitæt mad (små mellemmåltider) til ernæringstruede borgere. Indstilling Direktøren med ansvar for Sundhed og Ældre indstiller, at SOU tager slutopfølgningen til efterretning. Beslutning Socialudvalget den 20. august 2014 Behandlingen af sagen fortsættes på næste møde, og sendes forinden til udtalelse i Ældreråd og relevant MED-udvalg. Beslutning Ældrerådet den 25. august 2014 Ældrerådets høringssvar: ÆR kan med tilfredshed konstateret, at der er et godt samarbejde med Sundhedscentrenes kostfaglige medarbejdere, og at der er sat fokus på de småtspisende beboere. ÆR finder, at det er en stor mangel i opfølgningen, at der ikke er beskrevet noget om økonomi i forbindelse med processen, og foreslår derfor, at der laves en økonomisk oversigt over hele omlægningen. Samtidig ville det været ønskeligt at de pårørende var involveret i slutevalueringen, samt at metoden for evalueringen var beskrevet. ÆR er bekymret for om omlægningen har haft konsekvenser for kvaliteten af maden. ÆR støtter forslaget om komponentopdelt menuplaner i Madservice, hvis det kan holdes inden for de nuværende økonomiske rammer. Ældrerådet forventer at en uddybning af slutopfølgningen på den kommunale køkkendrift sendes til høring i Ældrerådet. Ældrerådet - Referat august 2014 Side 8 af 17

9 5. Udbud på tilsyn i plejeboliger og aktivitets- og samværstilbud Lukket sag Sagsnr: 14/15835 Forvaltning: CSSM Sbh: lald Besl. komp: SOU 6. Udmøntning af ældrepulje 2015 Sagsfremstilling I forbindelse med finanslovsaftalen er der afsat en pulje på 1,0 mia. til ældreområdet, hvorfra kommunerne kan ansøge om finansiering af tiltag på ældreområdet. Puljen er indtil videre afsat i 2014 og 2015, hvorefter der foretages evaluering, inden den evt. fremadrettede tildelingsmodel fastlægges. Frederikshavn Kommunes andel af puljen i 2015 udgør 14,0 mio. kr. Midlerne tildeles for et år ad gangen. Ansøgningsfristen for 2015 midlerne er d. 26 september 2014, og der kan forventes svar på ansøgningen i november Åben sag Sagsnr: 14/15647 Forvaltning: ssf Sbh: bohn Besl. komp: SUU Socialudvalget har i forbindelse med tildelingen i indeværende år (2014), afholdt dialogmøde med Ældrerådet og Handicaprådet for at få input og inspiration til hvilke tiltag der kunne ansøges midler til. Udvalgsformanden har ligeledes også holdt et møde med de faglige organisationer med samme formål. Med det udgangspunkt anbefaler administrationen at de godkendte og vedtagne projekter i 2014 videreføres i 2015, i nuværende form og med nuværende indhold og udvalgspolitiske forankring.. De godkendte og vedtagne projekter i 2014 retter sig mod: De mest sårbare og udsatte ældre samt Borgere som med målrettet rehabilitering kan støttes til at klare sig selv mest mulig. Formålet med de udvalgte indsatsområder tager afsæt i, fortsat at skabe en robusthed og understøtte niveauet for de fremtidige kerneydelser, og den fremtidige kernevelfærd på ældreområdet. De indsatser, - som kan beskrives som investeringsprojekter -, forventes som minimum at bidrage til samme afkast. Dette for på sigt at skabe et øget økonomisk råderum til indsatser i forhold til mest udsatte og sårbare ældre. Følgende projekter er beskrevet i vedlagte bilag: 1 Styrket indsats for de allersvageste 1,5 mio. kr. 2 Projekt Længst mulig i eget liv (LMIEL ver.2.0)- Udvidelse af Ældrerådet - Referat august 2014 Side 9 af 17

10 nuværende projekt 3,5 mio. kr. 3 Forebyggelse af sygehusindlæggelser tidlig opsporing 1,4 mio. kr. 4 Demensområdet/kompetenceudvikling 4,1 mio. kr. 5 Forebyggelse af ensomhed/isolation 1,0 mio. kr. 6 Genoptræning ventetid 2,3 mio. kr. I bilaget er indsatserne specifikt beskrevet med formål, aktiviteter og målgrupper. Bilaget blev ved udmøntningen af 2014midlerne godkendt af hhv. Socialudvalget og Sundhedsudvalget, og vil derfor ligeledes danne grundlag for udmøntningen i 2015 ved videreførelse af projekterne. Projekterne 1-4 er placeret i Socialudvalgets regi, mens projekterne 5-6 relaterer til Sundhedsudvalget. De angivne beløb er 2014 priser og vil teknisk blive fremskrevet til 2015 niveau 14,0 mio. kr. Sagen er sendt til høring i Ældreråd, Handicapråd samt relevante medudvalg. Indstilling Direktøren med ansvar for Social og Sundhed indstiller 1. at Udvalget drøfter de indkomne høringssvar. 2. at administrationens forslag om videreførelse af nuværende indsatser drøftes, herunder de aktuelle rammebeløb for de beskrevne indsatser. 3. at Udvalget godkender den aktuelle indsatsfordeling mellem hhv. Socialudvalget og Sundhedsudvalget. Beslutning Ældrerådet den 25. august 2014 Ældrerådets høringssvar: ÆR konstaterer med bekymring at bilagsmaterialet ikke er ændret i forhold til det oprindelige materiale for 2014, og at der endnu ikke er gennemført nogen evaluering på de første tiltag. ÆR henholder sig til det tidligere indsendte høringssvar fra ældrerådsmøde den 2. juni ÆR foreslå at man får rettet de 2 slåfejl i bilagsmaterialet: s. 1. første linje: 5 projekter rettes til 6 projekter. 2. sidste side: Vedr. puljen genoptræning, her rettes 13,3 mio. til 13,8 mio. Da man kan ansøge om midler til varige projekter fra 2016 jf. Vejledning om ansøgning til støtte fra puljen til løft af ældreområdet foreslår Ældrerådet, at man får dette beskrevet. Bilag Bilag til Ældrepulje 2015.pdf (dok.nr /14) Ældrerådet - Referat august 2014 Side 10 af 17

11 7. Funktionsudbud inkontinens Sagsfremstilling Funktionsudbud vedr. levering af bleer og andre inkontinensprodukter til voksne i Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune planlægger at gennemføre et funktionsudbud vedr. levering af bleer og andre inkontinensprodukter til voksne borgere. Frederikshavn Kommune ønsker at indgå aftale med én leverandør. Åben sag Sagsnr: 14/15069 Forvaltning: CSÆ Sbh: stet Besl. komp: SUU Hvad er funktionsudbud? Ved funktionsudbud forstås en udbudsform, hvor ordregiver ikke på forhånd har beskrevet detaljeret, hvordan opgaven skal løses, men i stedet har defineret et ønsket slutresultat. Leverandøren afgiver her sit bud på en opgaveløsning, hvor vedkommende beskriver sin udførelsesmetode og tilrettelæggelse af arbejdet. Baggrund for udbuddet Den demografiske udvikling i Frederikshavn Kommune viser, at andelen af ældre borgere er voksende og fortsat vil være det i de kommende år. Således forventes en befolkningsfremgang af borgere over 70 år på mere end personer fra primo 2014 til i Det samlede forbrug af produkter omfattet udbuddet udgør på årsbasis for bleer og andre inkontinensprodukter til voksne ca. 3,0 mio. (2013). Frederikshavn Kommune ønsker at spare på bleforbruget for inkontinente borgere gennem et funktionsudbud, hvor leverandøren skal hjælpe med at knække kurven dvs. at de samlede omkostninger til inkontinensprodukter fremover bliver mindre, end den demografiske udvikling umiddelbart lægger op til. I det følgende opridses hovedpunkterne fra udbudsmaterialet. Rehabilitering og forebyggelse Et centralt fokuspunkt i det fremadrettede arbejde med inkontinens er en højere grad af rehabiliterende og forebyggende tænkning, hvor borgeren skal flyttes fra hjulpen til selvhjulpen. Forebyggende tiltag forventes at medføre besparelser på visiterede timer såvel som følgediagnoser og fremtidige indlæggelser. I tilknytning til et bredt og varieret produktsortiment af bleer og andre inkontinensprodukter ønsker Frederikshavn Kommune derfor tilbud på en helhedsorienteret og koordineret indsats, som fremmer følgende udvikling: - En sænkelse af andelen af borgere med inkontinens - En forbedring af kontinensevnen hos borgere med inkontinensbevilling, således at borgere gennem vejledning og træning hjælpes til at kunne bruge det mindst mulige produkt - En forbedring af evnen til selvhjulpenhed omkring inkontinens hos borgere med inkontinensbevilling Ældrerådet - Referat august 2014 Side 11 af 17

12 Tildeling af kontrakt Der vil blive indgået kontrakt for en periode af 5 år med mulighed for forlængelse på uændrede vilkår op til 12 mdr. ad gangen, dog max. 3 gange á 12 mdr. Kontrakten bliver tildelt den tilbudsgiver, som ud fra en helhedsbetragtning afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra følgende vægtede underkriterier: - Pris (pris på produkter + bonus) (50 %) - Kvalitet og service (20 %) - Samarbejde (20 %) - Miljø (10 %) Leverandørens løsningsmodel skal bidrage til en reducering af produktomkostninger pr. bevilling samt indeholde en procesbeskrivelse og et løsningsforslag på den optimale bestillingsmængde pr. borger pr. gang. Afregnings- og bonusordning Afregning for leverancer af bleer og andre inkontinensprodukter vil dels bestå af direkte afregning for produktforbrug og dels bonus for eventuel nedbringelse af de samlede produktomkostninger i forhold til det forventede forbrug. Fald i de samlede produktomkostninger kan skyldes ændring i antal bevillinger, ændringer i sortiment eller ændring i det samlede produktkøb pr. bevilling. Bonussen vil dog være størst, hvis besparelsen skyldes fald i de gennemsnitlige produktomkostninger pr. bevilling. Leverandøren skal i sit tilbud angive, hvor stor en procentdel af besparelsen på produktomkostninger leverandøren ønsker. Bonusmodellen er nærmere beskrevet på bilag 6 i udbudsmaterialet. Styregruppe Frederikshavn Kommune planlægger at etablere en styregruppe, som i hele kontraktperioden holder fokus på at udvikle konceptet og foretager kontrolopfølgning på begge parters overholdelse af kontrakten. Vigtige datoer Udsendelse af udbudsmateriale: 15/ Forventes kontraktunderskrivelse: Uge 49 Opstart: 15/ OBS: Der tages forbehold for eventuelle rettelser i materialet. Indstilling Direktøren med ansvar for Sundhed og Ældre indstiller, at SUU tager sagen til orientering. Ældrerådet - Referat august 2014 Side 12 af 17

13 Beslutning Ældrerådet den 25. august 2014 Ældrerådets høringssvar: Ældrerådet har drøftet sagen og har ingen bemærkninger hertil. Bilag Kravspec. bleer (dok.nr /14) Tilbudsliste bleer (dok.nr /14) Model for beregning af bonus (dok.nr /14) Tidsplan (dok.nr /14) 8. Opfølgning på sager fra de politiske udvalg Sagsfremstilling Sager fra de politiske dagsordner, der har interesse for Ældrerådet. Åben sag Sagsnr: Forvaltning: CSÆ Sbh: girv Besl. komp: Socialudvalget: - Sundhedsudvalget: - Teknisk udvalg: - Plan- og Miljøudvalget: - Kultur- og fritidsudvalget: - Arbejdsmarkedsudvalget/Integrationsrådet: - Økonomiudvalget: - Byrådet: - Handicaprådet: - Beslutning Ældrerådet den 25. august 2014 Ingen meddelelser under punktet. Ældrerådet - Referat august 2014 Side 13 af 17

14 9. Information fra formanden samt øvrige medlemmer Sagsfremstilling Information fra formanden: Åben sag Sagsnr: Forvaltning: CSÆ Sbh: girv Besl. komp: Budgetorientering Budgetvedtagelsen for år 2015 og overslagsårene sker på byrådets møde den 8. oktober Borgmesteren inviterer Ældrerådet, brugerbestyrelser m.fl. til en orientering herom, torsdag den 9. oktober 2014 kl. 19 i byrådssalen, Frederikshavn Rådhus. Orienteringsmøde for nye 75 årige i Skagen Den 23. september 2014 afholdes møde i Sundhedscenter Skagen. Der er inviteret repræsentant fra Ældrerådet. Information fra medlemmer: - Øvrige meddelelser: Mailservice 7, august 2014 fra Danske Ældreråd: - FN s internationale ældredag 1. oktober Temaet er i år Et samfund for alle - ingen skal være udenfor. - Konference i Vingsted om rammer for ældrelivet Danske Ældreråd afholder den 12. november 2014 en ældrepolitisk konference om boligformer, fællesskaber og rammer for ældrelivet. Program forventes udsendt medio september. - Landsdækkende undersøgelse af kommunernes digitale kommunikation med ældre borgere ÆldreForum og Danske Ældreråd er gået sammen om undersøgelsen, der vil give viden om, hvilke problemer ældre borgere kan løbe ind i, når de søger information på kommunens hjemmeside eller udfylder blanketter på internettet. Hvert ældre- /seniorråd indgår i undersøgelsen via spørgeskemaerne. Undersøgelsen vil give ældre-/seniorrådene vigtig viden at gå videre med lokalt i ældrerådenes arbejde for kommunens ældre. - Sundhedsstyrelsens rapport over tilsynsbesøg på 795 plejehjem i 2013 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem og lignende boliger viste i 2013 forbedringer inden for en række områder. Der er bl.a. færre plejehjem, som ved Ældrerådet - Referat august 2014 Side 14 af 17

15 tilsynet har fået konklusionen fejl og mangler, og plejehjemmene er blevet bedre til at følge op på krav og sundhedsfaglige instrukser. Derimod er der ikke generelt forbedringer i forhold til medicinhåndtering og dokumentation i de sygeplejefaglige optegnelser, som er væsentlige for patientsikkerheden. - Ældre er blevet mere raske og rørige Af den nye rapport fra Social Forsknings Instituttets (SFI) undersøgelse fra Ældredatabasen fremgår bl.a., at de fleste danskere over 67 år selv synes, de har et godt helbred og får den hjælp, de har brug for. Mange har det så godt, at de har overskud til at hjælpe venner og voksne børn, fx med pasning af børnebørn. Men i takt med at vi lever stadig længere, bliver ensomhed mere udbredt blandt de allerældste danskere. De ældres gode helbred kan bl.a. aflæses i tallene for hjemmehjælp. De er faldet markant i de seneste 15 år, så færre ældre i dag modtager hjælp. De, der får hjælp, har nogenlunde de samme helbredsproblemer som hjemmehjælpsmodtagere for 15 år siden. Resultaterne i rapporten peger således ikke på, at faldet i hjemmehjælp skyldes en ændret praksis i kommunerne, f. eks at barren for, hvornår man kan få hjælp er hævet. Tallene afspejler dog også, at vi lever stadig længere med alt hvad det indebærer. Blandt de 87- og 92-årige i undersøgelsen fortæller godt hver femte således, at de undertiden føler sig alene og ville ønske, de havde selskab. Det er også i denne aldersgruppe, at flest op mod hver tredje oplever, at de har brug for mere hjemmehjælp, end de får. Beslutning Ældrerådet den 25. august 2014 Information fra formanden: Vedr. dialogmøde med Socialudvalget og Sundhedsudvalget Der afholdes ingen dialogmøde på nuværende tidspunkt. Vedr. møde for ældrerådsformænd/næstformænd Ældrerådet har fået henvendelse fra Regionsældrerådet vedr. høring af Sundhedsaftalen, hvor Regionsældrerådet ikke er høringspart. En eventuel koordinering af ældrerådenes høringssvar tages op på formandsmødet. Vedr. Digital postkasse fuldmagtshaver Ved spørgsmål til digital post kan fuldmagtshaver, der bor i anden kommune end den pårørende, henvende sig til borgerservice i egen kommune. Opfølgning på Ældrerådets høringssvar vedr. problem med tiltrækning af speciallæger til kommunen Ældrerådsmedlem orienterede om dialog med direktør for social- og sundhedsområdet. Der følges op på sagen. Ældrerådet - Referat august 2014 Side 15 af 17

16 Information fra medlemmer: Dialogmøde mellem Ældrerådets formand og Ældresagen Godt og positivt møde, hvor ælderådsformanden bl.a. orienterede om ældreråds arbejde. 10. Information fra arbejdsgrupper og råd, hvor Ældrerådet er repræsenteret Sagsfremstilling Under punktet orienteres om nyt fra: Åben sag Sagsnr: Forvaltning: CSÆ Sbh: girv Besl. komp: Sundhedspanelet: - Bruger- og pårørenderåd ved kommunens pleje- og ældreboliger: - Ankermedet samt Lindevej, Skagen - Drachmannsvænget, Skagen - Ålbæk - Rosengården, Sæby - Sæby Ældrecenter - Dybvad Ældrecenter - Østervrå Ældrecenter - Strandgården, Strandby - Område Midt, Frederikshavn - Caspershus, Frederikshavn Beslutning Ældrerådet den 25. august 2014 Vedr. Sundhedspanelet Det undrer Ældrerådet, at der ikke er indkaldt til møde i Sundhedspanelet, som opfølgning på mødet i marts måned. Ældrerådet - Referat august 2014 Side 16 af 17

17 11. Næste møde Sagsfremstilling Næste ordinære møde er planlagt til tirsdag den 23. september Der er reserveret mødedato den 8. september 2014 til et eventuelt ekstraordinært møde. Åben sag Sagsnr: Forvaltning: CSÆ Sbh: girv Besl. komp: Beslutning Ældrerådet den 25. august 2014 Ingen bemærkninger under punktet. Ældrerådet - Referat august 2014 Side 17 af 17

18 Bilag: 3.1. De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker Udvalg: Ældrerådet Mødedato: 25. august Kl. 9:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

19 De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1

20 Indhold Forord...3 Værdier for frivilligindsatsen...4 Det etiske ansvar...5 Frihed til lokal tilpasning...6 Roller og ansvar...7 Fra tanke til virkelighed - inspirationskatalog...9 2

21 Forord På Frederikshavn Kommunes plejecentre er der stor taknemmelighed for den mangeårige frivillige indsats, som pårørende har ydet og struktureret gennem bruger- og pårørendesamarbejdet. Udgangspunktet har været at skabe et forum for dialog mellem beboere, pårørende, kommune og andre om tilrettelæggelsen af hverdagslivet på plejecentrene Sådan skal det fortsat være, men for at kunne understøtte den gode inddragelse af beboere og pårørende såvel som den store ressource som ligger i de frivillige indsatser fra kommunens ildsjæle, er der dog behov for nytænkning af de overordnede rammer for samarbejdet. Mange frivillige har følt sig begrænset af tidligere regler og vedtægter for pårørendesamarbejdet, som har betydet, at frivillige ildsjæle ikke har kunnet yde den gode indsats på plejecentrene, som de har brændt for, med mindre de har været pårørende til en beboer på det enkelte plejecenter. Det giver ikke mening at udelukke folk, som brænder for at hjælpe andre. Derfor præsenterer Center for Sundhed og Ældre her en række fælles pejlemærker og rammer, som skal sikre: - At vi har nogle klare opdaterede rammer for samarbejdet mellem pårørende, frivillige, ledere og plejepersonale - At de som har lyst til at yde en frivillig indsats på plejecentrene har mulighed for at hjælpe - At der er en fælles forventningsafstemning mellem pårørende, frivillige, ledere og plejepersonale i forhold til fordeling af roller og ansvar - At der er et velfungerende samarbejde og en vedvarende og anerkendende dialog, som forhindrer misforståelser og tillidsbrud Målet med de fælles pejlemærker er at skabe samhørighed og appellere til en samskabende kultur, hvor pårørende, frivillige, ledere og personale kan drage nytte af hinandens viden, kompetencer og ressourcer ikke kun lokalt, men også på tværs af geografiske afstande i kommunen. De lokale Frivillige Hænder har i tillæg hertil mulighed for at supplere pejlemærkerne med egne vedtægter for at bibeholde lokale værdier og arbejdsgange. De fælles pejlemærker for De Frivillige Hænder lægger sig tæt op af Frederikshavn Kommunes politik for frivilligt socialt arbejde, hvor de frivillige kræfter ses som en central samarbejdspartner og et positivt supplement til de eksisterende kommunale kerneopgaver. Politikken skal ligesom nærværende pejlemærker understøtte den frivillige fællesskabsfølelse og samskabelse gennem en tættere kontakt til nærmiljøet og de menneskelige relationer heri 1. At udforme en række fælles pejlemærker og værdier er naturligvis ikke ensbetydende med, at samarbejdet mellem pårørende, frivillige og kommune forvandles fra den ene dag til den anden. Det vil i stedet blive ændret over tid, men dette kræver dog, at vi står sammen og yder en indsats for at få værdierne til at give mening i praksis. Læs mere herom og søg inspiration til konkrete tiltag i afsnittet Fra tanke til virkelighed. 3

22 Værdier for frivilligindsatsen For at sikre de bedste arbejdsforhold og størst mulige sammenhængskraft mellem frivillige, pårørende og kommunale medarbejdere tager samarbejdet afsæt i en række bærende grundprincipper. Disse betragtes som essentielle for, at de fælles pejlemærker kan få deres fulde værdi i praksis og samtidig sikre ejerskab for alle parter. Samarbejdet mellem pårørende, frivillige, ledere og personale bygger på følgende værdier: - Åbenhed - Frihed - Anerkendelse At være åben over for andre personer, idéer og anskuelsesmåder er et vigtigt element i samarbejdet mellem frivillige, pårørende og personale på plejecentrene. For at få det bedste ud af hinandens ressourcer skal ledere, personale og pårørende turde åbne døren for lokalsamfundets frivillige ildsjæle og være imødekommende overfor nye tiltag, ligesom de frivillige skal være åbne for at samarbejde med ledere, personale og pårørende. Plejecentrenes beboere har ligeledes ret til at være en del af det omkringliggende samfund, og her spiller pårørende og frivillige en vigtig rolle i at genskabe værdi for de ældre ved at forsøge at mindske afstanden til nærmiljøet. Frihed vil sige, at kreativiteten skal have lov at spire, og at der skal være plads til lokal tilpasning af de frivillige indsatser. Der skal tages hensyn til det lokalt særegne og de sociale strukturer, som gør sig gældende i nærmiljøet omkring hvert plejecenter, for kun på den måde kan vi opretholde det lokale ejerskab. Endelig bør man som frivillig handle med anerkendelse og respekt over for lokale, kommunale og andre samarbejdspartnere. Dette indebærer accept af andres roller og kompetencer samt erkendelse af, at personale såvel som pårørende kan bidrage med ting, som de frivillige ikke kan. Herunder ligger samtidig en anerkendelse af beboernes forskellighed og følgelig en bevidsthed om, at alle beboere derfor ikke skal behandles ens. Som et fundament for det gode samarbejde er det derfor essentielt at opbygge et tillidsforhold til beboere og pårørende, hvor parterne har mulighed for at komme til orde og oplever at blive hørt og taget alvorligt. 4

23 Det etiske ansvar Beboerens selvbestemmelsesret hviler på respekten for det enkelte menneske som et unikt individ. Beboernes rettigheder bygger på respekt, lydhørhed, tolerance og empati i dialogen mellem beboere, pårørende, frivillige og kommunens ansatte. Pårørende og frivillige har lige såvel som personale og ledere en etisk forpligtelse til at respektere beboerens ret til selvbestemmelse, og alle frivillige indsatser skal ske under hensyntagen til beboerens rettigheder og generelle trivsel. Tavshedspligt Som pårørende og frivillig er man undergivet Forvaltningslovens regler om indhentelse og videregivelse af oplysninger og tavshedspligt. Mange af plejecentrenes beboere betragter pårørende og frivillige som de vigtigste omsorgspersoner i hverdagen også selvom de ikke ser dem hver dag. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at man ofte får et omfattende og detaljeret kendskab til den enkelte beboer. Denne viden er noget af det, som skaber grundlaget for den gode relation og det gode samarbejde med personalet og ledelsen, men samtidig kan man som pårørende og frivillig møde oplysninger om både beboere, personale, ledere og andre pårørende, som er af fortrolig karakter. Tavshedspligten skal respekteres af alle parter og ophører ikke ved udtrædelse af rådet. Økonomi Frederikshavn Kommune stiller årligt kr. til rådighed for De Frivillige Hænder i kommunen. De pårørende og frivillige har et fælles ansvar for, at pengene bliver brugt til det tiltænkte formål. Der hersker imidlertid uklarhed i rådene omkring, hvad disse penge skal bruges til, ligesom beløbet ikke er beskrevet i tidligere vedtægter. SOU bedes tage en beslutning om, hvad de penge skal bruges til, hvorefter CSÆ s administration vil opdatere nærværende afsnit på baggrund af udvalgets afgørelse. 5

24 Frihed til lokal tilpasning Et af nøgleordene for succesfuld samskabelse i De Frivillige Hænder-samarbejdet er en lokal forankring af det frivillige arbejde. Mulighederne for et udbytterigt samarbejde er således størst, hvis samskabelsen finder sted der, hvor behovene og ønskerne er nemlig lokalt. Ved at formulere et sæt overordnede pejlemærker for alle frivillige og pårørende på kommunens plejecentre skabes et fundament for samhørighed og tværgående frivilligsamarbejde, men kun ved at lade De Frivillige Hænder skabe sine egne praksisser og arbejdsgange sikrer vi det lokale ejerskab, som er nødvendigt for, at det frivillige arbejde fortsat kan eksistere og udvikles. Hvert plejecenter er forskelligt, har forskellige kontakter til civilsamfundet og rummer forskellige personligheder og det skal de blive ved med, for lokal genkendelighed og menneskelighed er vigtige omdrejningspunkter for plejecentrenes beboere. Derfor skal vi forsøge at bevare det unikke og særegne, som kendetegner de respektive Frivillige Hænder det sikrer vi bl.a. ved at lade hvert plejecenters pårørende og frivillige formulere egne vedtægter i samarbejde med den lokale leder. Strukturen for det lokale samarbejde For at sikre, at rammerne giver mening for alle, er det mest hensigtsmæssigt at udvikle disse lokalt i fællesskab mellem alle parter. Det vil sige, at der tages udgangspunkt i det sted, hvor de lokale frivillige opholder sig med afsæt i den grundlæggende holdning, at indsatsen skal løses i tæt samarbejde mellem pårørende og andre frivillige på det enkelte plejecenter. Tilrettelæggelsen af det frivillige arbejde på plejecentrene vil blive en dynamisk proces, hvor pårørende, frivillige, personale og ledere skal arbejde sammen om at skabe en meningsfuld model for samarbejdet. Her er det vigtigt, at lederen fungerer som ankerperson for samarbejdet og således tager initiativ til at etablere en god samarbejdsrelation til pårørende og frivillige. Samtidig skal lederen sikre, at der foretages en årlig evaluering af De Frivillige Hænders indsatser. Hvordan den øvrige struktur for det lokale samarbejde fastlægges, er op til det enkelte plejecenter at afgøre. Det er dog en god idé at lave aftaler om den indbyrdes rollefordeling, herunder hvem der har ansvar for at viderebringe relevante fællesinformationer til ledelsen. Fastlæggelsen af roller aftales i dialog med den lokale leder. Dialogmøder De Frivillige Hænders arbejde er baseret på vedvarende dialog og samarbejde og er som sådan en appel til at få det bedste ud af hinandens ressourcer. Derfor arrangeres dialogmøder mellem De Frivillige Hænder og Ældrerådet, hvor der er mulighed for at udveksle erfaringer, nytænke frivilligheden og fremtidsudvikle i fællesskab på tværs af kommunens geografi. Alt efter behov inviteres også politikere, embedsfolk, ledelser, organisationer og andre interessenter. Det er plejecenterledernes opgave at foretage den interne koordinering og arrangere dialogmøderne. Der arrangeres som minimum ét dialogmøde om året. 6

25 Roller og ansvar Som udgangspunkt skal hvert plejecenter have lov til at bruge pårørende og frivillige til aktiviteter, som giver mening i henhold til beboernes ønsker og behov, og som de pårørende og frivillige brænder for at udføre. Fra Frederikshavn Kommunes side er man således interesseret i at lade kreativiteten blomstre og ønsker ikke at binde folk for meget, da man er bevidst om, at en for stringent styring af de frivillige ressourcer kan opleves kontrollerende og dermed virke hæmmende for motivationen. For at samarbejdet mellem frivillige, pårørende, beboere, personale og ledelse skal fungere optimalt, er der dog behov for en klar afgrænsning af, hvilke roller og opgaver pårørende og frivillige kan påtage sig samt hvilke roller og opgaver, der er forbeholdt personalet. Hvis dette samarbejde skal fungere i praksis, kræver det, at pårørende og frivillige respekterer personalets kompetencer og faglighed, ligesom lederne altid skal holdes orienteret om planlagte aktiviteter for at sikre beboernes rettigheder og tryghed. De frivillige som talerør Nogle beboere vil fra tid til anden have svært ved at navigere blandt de informationer, som kommer fra personale og ledere. Visse situationer opleves måske som urimelige eller svære at forholde sig til, ligesom der kan være andre forhold, som gør, at en beboer føler sig frustreret og reagerer ved at rette sin vrede mod personalet. Her har pårørende og frivillige vigtige roller at udfylde. I sådanne situationer bør man lytte til beboeren, så vedkommende føler sig hørt og herefter viderebringe informationerne til personalet. Ofte ligger der nemlig faglige vurderinger til grund for beslutninger, som beboeren måske ikke er opmærksom på, ligesom der kan forekomme misforståelser og brister i den daglige kommunikation. Hvad må pårørende og frivillige ikke hjælpe med? I henhold til Frederikshavn Kommunes politik for frivilligt socialt arbejde er det ikke hensigten, at de frivillige i Frederikshavn Kommune skal overtage opgaver, som er kommunale kerneopgaver. Som frivillig er det derfor vigtigt, at man respekterer personalets roller og opgaver. Således kan frivillige f.eks. ikke hjælpe med opgaver, som kræver et fagligt uddannet personale. Ældrerådet Som pårørende og frivillig på plejecentrene har man i Ældrerådet en god ressource i forhold til ting, som berører det politiske niveau i kommunen. Ældrerådet har til opgave at synliggøre ældre borgeres behov og skal sikre ældre indflydelse på den service, Frederikshavn Kommune yder på ældreområdet. 7

26 Som udgangspunkt har De Frivillige Hænder ikke noget formelt samarbejde med Ældrerådet men Ældrerådet står gerne til rådighed og kan indkaldes ad hoc, hvis der opstår tvivlsspørgsmål eller forslag til emner, som De Frivillige Hænder mener, rådet bør tage op. 8

27 Fra tanke til virkelighed - inspirationskatalog Der kan synes langt fra teori til praksis. Gode visioner for frivillighed og tværgående samarbejde er ikke det samme som god implementering, men forhåbentlig giver pejlemærkerne et godt afsæt til dialogen omkring, hvordan man i samarbejde får teorien til at give mening i praksis. Det er selvsagt vigtigt, at rammerne for det frivillige arbejde formidles til beboere, pårørende, frivillige og medarbejdere. Herunder følger eksempler på konkrete tiltag, der kan sættes i gang til gavn for beboere såvel som udviklingen af det frivillige samarbejde. - Planlægning af sociale aktiviteter og arrangementer som eksempelvis spil- og temaaftener for plejecentrenes beboere - Arrangering af lokale dialog- og udviklingsmøder for frivillige, pårørende og andre interesserede - Involvere beboerne i det lokale samfund og åbne op for omgivelserne - Søge økonomiske midler til beboerrettede aktiviteter gennem fonde - Flere forslag, som tager udgangspunkt i beboernes trivsel? 9

28 Bilag: 6.1. Bilag til Ældrepulje 2015.pdf Udvalg: Ældrerådet Mødedato: 25. august Kl. 9:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57 Bilag: 7.1. Kravspec. bleer Udvalg: Ældrerådet Mødedato: 25. august Kl. 9:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

58 Funktionsudbud vedrørende Levering af Bleer og Andre Inkontinensprodukter til voksne i Frederikshavn Kommune i henhold til Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004, Udbudsdirektivet Ordregiver: Frederikshavn Kommune Indkøbskontoret Rådhus Allé Frederikshavn Kontaktperson: Linda Steengaard Tlf Offentliggørelse: Funktionsudbud Inkontinens Side 1 af 32 S 14/15069 D

59 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING GENNEMFØRELSE AF INFORMATIONSMØDE/SPØRGERUNDE FUNKTIONSUDBUD UDBUDDETS OMFANG TILDELING AF KONTRAKT UDBUDSBETINGELSER ØKONOMISK OG FINANSIEL FORMÅEN TEKNISK OG/ELLER FAGLIG FORMÅEN SERVICEATTEST TILDELINGSKRITERIER VED VALG AF TILBUD KRAVSPECIFIKATION ORGANISATION BESKRIVELSE/DEFINITION AF OPGAVEN PRODUKTER KVALITET KONSULENTBISTAND, UDDANNELSE SAMARBEJDE MILJØ IMPLEMENTERING BESTILLING UDBUDSBETINGELSER TILBUDSFRIST ÅBNING AF INDKOMNE TILBUD FORMKRAV VEDSTÅELSESFRIST FOR TILBUD SPØRGSMÅL TIL UDBUDSMATERIALET KONTRAKTUDKAST BILAG 1 VEJLEDENDE TIDSPLAN BILAG 2 TRO OG LOVE ERKLÆRING BILAG 3 SOLIDITETSERKLÆRING BILAG 4 BEFOLKNINGSUDVIKLING I FREDERIKSHAVN KOMMUNE BILAG 5 TILBUDSLISTE BLEER OG ANDRE INKONTINENSPRODUKTER TIL FREDERIKSHAVN KOMMUNE BILAG 6 BONUSBEREGNING BILAG 7 UDKAST TIL KONTRAKT Funktionsudbud Inkontinens Side 2 af 32 S 14/15069 D

60 Generelle betingelser Bleer og Andre Inkontinensprodukter til voksne i Frederikshavn Kommune 1. Indledning Udbuddet gennemføres som Offentligt udbud i henhold til RÅDETS DIREKTIV NR. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 937 af 16. september fra Økonomi- og Erhvervsministeriet om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Frederikshavn Kommune, herefter Ordregiver, ønsker at indgå aftale med én leverandør. Valg af leverandør er ikke afsluttet, førend kontrakten er underskrevet af begge parter. Indkøbsaftalen bliver obligatorisk for alle borgere i Frederikshavn Kommune i henhold til betingelserne i den fra gældende Servicelov nr. 573 af , 112 med ændring i 112 stk. 3 pr Servicelovens bestemmelser i 112, stk. 3 giver borgere mulighed for frit leverandørvalg. Aftalen skal være gældende fra dd.mm.åååå, således at nye borgere efter denne dato benytter aftalen, medens implementeringen af aftalen, af ordregiver og leverandør i samarbejde, for nuværende borgere skal være tilendebragt senest 3 mdr. efter kontraktstart. Tilbudslisten, bilag 5, skal benyttes ved afgivelse af tilbud. 1.1 Gennemførelse af informationsmøde/spørgerunde Den dd.mm.åååå kl. xx.xx holdes informationsmøde/spørgerunde på dette udbud. Mødet holdes på Frederikshavn Rådhus Rådhus Allé Frederikshavn Mødelokale xxxxxx Formålet med dette møde er at give tilbudsgivere mulighed for at stille spørgsmål til/få afklaret punkter i udbudsmaterialet til dette funktionsudbud på inkontinens. Forud for mødet kan spørgsmål indsendes til Linda Steengaard, med emnet: Spørgsmål Udbud Inkontinens. Spørgsmålene skal være på dansk. De skal være Ordregiver i hænde senest dd.mm.åååå og vil blive besvaret på mødet. Funktionsudbud Inkontinens Side 3 af 32 S 14/15069 D

61 Referat af møde offentliggøres på hjemmesiden: /Erhverv/ Indkøb og udbud/ Kommunale udbud. Herud over kan der i udbudsfasen stilles spørgsmål i henhold til pkt 5.5 i dette materiale. Såfremt nogle af de stillede spørgsmål giver anledning til en konkret tydeliggørelse, justering eller supplering af selve udbudsmaterialet, herunder kontraktgrundlaget, bliver de tilstedeværende leverandører orienteret herom, og nyt/tilrettet udbudsmateriale lægges på Ordregivers hjemmeside: /Erhverv/ Indkøb og udbud/ Kommunale udbud. Herefter er vilkårene for dette udbud endeligt fastlagt. Det er tilbudsgivers ansvar at holde sig orienteret på Ordregivers hjemmeside. Funktionsudbud Inkontinens Side 4 af 32 S 14/15069 D

62 2. Funktionsudbud Udbuddet gennemføres som et funktionsudbud, og Ordregiver vil, i stedet for kun at stille krav til produkter og/eller processer, i nærværende udbudsmateriale definere, hvilket resultat der forventes, set over de næste 5 år. Leverandøren byder ind med en opgaveløsning, hvori han, ud fra hvad der er mest hensigtsmæssigt, beskriver sin udførelsesmetode, og hvordan han vil tilrettelægge arbejdet. Den valgte leverandør har således ansvaret for og friheden til at løse opgavebeskrivelsen, men myndighedsansvaret forbliver hos Ordregiver. 2.1 Udbuddets omfang Nærværende udbud omfatter levering af Bleer og andre Inkontinensprodukter i henhold til den fra gældende Servicelov nr. 573 af , 112 og tilknyttet bekendtgørelse nr. 624 af , 7 nævnte produkter. Det samlede forbrug/indkøb af produkter omfattet af udbuddet udgør på årsbasis for Bleer og andre Inkontinensprodukter til voksne ca. kr. 3,0 mio. (2013) Produktområderne fordeler sig således: Kategori Årligt forbrug Produkter til let inkontinens Produkter til middel/svær inkontinens Samlet antal bleer Netfikseringstrusser Engangsunderlag og -stiklagner Andre produkter * * Andre produkter er plejeprodukter, Libresse og Libero børnebleer. Alle ovenstående tal er fra nuværende leverandørs årsrapport. Antallet af borgere i Frederikshavn Kommune og antal bevillinger ser for de seneste 3 år således ud: År 2013 År 2012 År 2011 Antal borgere Bevillinger For en mere detaljeret opgørelse over befolkningsudvikling henvises til bilag 4. Funktionsudbud Inkontinens Side 5 af 32 S 14/15069 D

63 2.2 Tildeling af kontrakt Der vil blive indgået kontrakt for en periode af 5 år med mulighed for forlængelse på uændrede vilkår op til 12 mdr. ad gangen, dog max. 3 gange x 12 mdr. Hver forlængelse skal varsles minimum 3 mdr. før udløb. Valg af leverandør er ikke afsluttet, før end kontrakten er underskrevet af begge parter. Kontrakten tildeles den leverandør, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Funktionsudbud Inkontinens Side 6 af 32 S 14/15069 D

64 3. Udbudsbetingelser 3.1 Økonomisk og finansiel formåen Vedrørende økonomiske forhold skal økonomisk formåen bevisliggøres ved hjælp af: Soliditetserklæring afgivet af tilbudsgivers bestyrelse eller adm. direktør bilag 3 skal anvendes. På baggrund af disse oplysninger forbeholder ordregiver sig ret til at vurdere tilbudsgivers egnethed i forhold til opgavens størrelse og evt. afvise tilbudsgiver. Erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige samt øvrige udelukkelsesgrunde (tro- og love-erklæring) bilag 2 skal anvendes. Kopi af tilbudsgivers gyldige erhvervs- og produktansvarsforsikring. 3.2 Teknisk og/eller faglig formåen Referenceliste med min. 3 forskellige kundetyper, med leverancer inden for inkontinensprodukter, inden for de seneste fem år, med beskrivelse af disse samt angivelse af kontaktperson og kontaktoplysninger. Ved indsendelsen giver tilbudsgiver tilladelse til, at Ordregiver kan kontakte de pågældende kunder. En evt. henvendelse vil udelukkende blive benyttet som dokumentation for, at referencerne er sammenlignelige, og at der ikke foreligger sager vedr. misligholdelse. Tilbudsgiver bedes bemærke, at manglende fremsendelse af ovennævnte oplysninger og dokumentation vil medføre, at tilbuddet afvises som ukonditionsmæssigt. 3.3 Serviceattest Frederikshavn Kommune forbeholder sig ret til inden kontraktunderskrivelse at indhente serviceattest (evt. kopi af denne) fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen, hvoraf det fremgår, at tilbudsgiver ikke er udelukket fra at byde i henhold til artikel 45 stk. 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts Serviceattesten må max. være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen. 3.4 Tildelingskriterier ved valg af tilbud Kontrakt bliver tildelt den tilbudsgiver, som ud fra en helhedsbetragtning afgiver det for Ordregiver økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra følgende vægtede underkriterier: Pris Pris på produkter Bonus 50 Kvalitet og service 20 Samarbejde 20 Miljø 10 Funktionsudbud Inkontinens Side 7 af 32 S 14/15069 D

65 Underkriteriet Pris Der evalueres på Pris på produkter og Bonus - i prioriteret rækkefølge. Pris på produkter: Ved vurderingen af underkriteriet Pris vil Ordregiver på baggrund af de angivne priser i tilbudslisten, bilag 5, udregne en evalueringsteknisk pris for et estimeret forbrug baseret på forbruget i Endvidere vil der ved vurderingen af underkriteriet Pris indgå den i bilag 6 anførte bonusmodel. Der kan max. bydes ind med 3 forskellige fabrikater inden for det enkelte produkt. Såfremt der bydes ind med flere end 1 fabrikat, er det gennemsnitsprisen, der evalueres på. Bonus: Beregning af bonus Ved aftalestart opgøres det samlede produktkøb og antal bevillinger af inkontinensprodukter, og der beregnes en gennemsnitsværdi pr. bevilling (nuværende produktomkostninger/ antal bevillinger) opdelt på alder (grupperinger på 10 år). Ud fra den beregnede gennemsnitsværdi og den forventede befolknings- og prisudvikling beregnes de forventede totale produktomkostninger ultimo næste opgørelsesperiode inden for de definerede aldersgrupper. Ved opgørelsesperiodens udløb opgøres det samlede produktkøb og antal bevillinger, og det realiserede produktkøb holdes op mod det budgetterede produktkøb, korrigeret for den faktiske demografiske udvikling. Såfremt ordregiver har opnået en besparelse på det samlede produktkøb i forhold til det forventede produktkøb, honoreres leverandøren med en andel af den beregnede opnåede besparelse på produktkøb. Leverandøren skal i sit tilbud angive, hvor stor en %-del af besparelsen på produktomkostninger, leverandøren ønsker. For nærmere beskrivelse af bonusudregning henvises til bilag 6. Til evaluering bruges et tænkt eksempel, hvor den angivne %-del af besparelsen indgår sammen med de tilbudte produktpriser. Underkriteriet Kvalitet og Service Kvalitet: - der lægges vægt på: En høj produktkvalitet og funktionsduelighed Leverandørens metode til at sikre kvalitet i arbejdet - der bliver lagt vægt på tilbudsgivers løsningsmodel: Det vægter positivt, såfremt løsningsmodellen fremstår velbeskrevet og underbygger muligheden for at reducere omkostningerne til produkter med udgangspunkt i produktomkostninger pr. bevilling. Service: - der lægges vægt på: Leverandørens procesbeskrivelse for den service, der tilbydes borgeren, herunder borgerens mulighed for kontakt med leverandøren. - der bliver lagt vægt på tilbudsgivers løsningsmodel: Det vægter positivt, såfremt løsningsmodellen i detaljer redegør for optimering af bestillingsmængde pr. borger pr. gang samt opfølgning på forbrug. Funktionsudbud Inkontinens Side 8 af 32 S 14/15069 D

66 Underkriteriet Samarbejde - der vil blive lagt vægt på tilbudsgivers implementeringsplan. det vægter positivt, at implementering sker på en smidig måde. det vægter positivt, at borgerne og bevillingshaverne bliver gjort bekendt med aftalens indhold, produkterne og bestillingsprocedurer på en klar måde. det vægter positivt, at tilbudsgiver deltager aktivt ved konvertering fra nuværende produkter til leverandørens produkter. - der vil blive lagt vægt på, at tilbudsgiver byder ind med personale med sygefaglig baggrund. det vægter positivt, såfremt tilbudsgiver på en klar måde redegør, hvilke muligheder der tilbydes for at hjælpe og rådgive Ordregivers personale. det vægter positivt, såfremt tilbudsgiver på en klar måde redegør for, hvorledes tilbudsgiver tilbyder rådgivning og uddannelse vedrørende inkontinenspleje. det vægter positivt, såfremt tilbudsgiver beskriver, hvorledes Ordregivers tiltag på uddannelsesområdet kan blive understøttet. - der vil blive lagt vægt på tilbudsgivers tilbudte samarbejdsorganisation. leverandørens tilgang til vidensdeling mellem Kommunen og Leverandøren. Leverandørens præsentation og videreformidling til Kommunen omkring produktnyheder og sortimentsændringer. Leverandørens bidrag til udvikling af området. en smidig arbejdsgang for bestilling og bevillingsændringer. det vægter positivt, såfremt der er elektronisk adgang til bevillingsændring og bestilling. Underkriteriet Miljø det vægter positivt, såfremt der tilbydes produkter, der underbygger en nedsættelse af miljøbelastning samt fremmer anvendelse af mindre miljøbelastende produkter og tjenesteydelser. det vægter positivt, såfremt der i valg af materiale ses på miljøpåvirkníngen ved både forbrænding og kompostering af produkterne. Funktionsudbud Inkontinens Side 9 af 32 S 14/15069 D

67 4. Kravspecifikation 4.1 Organisation Ledelsesstruktur i Center for Sundhed og Ældre Center for Sundhed og Ældre i Frederikshavn Kommune har pr. 1/ indført ny ledelsesstruktur, som bl.a. berører organiseringen af indsatser på inkontinensområdet. Omstruktureringen er sket for at imødekomme fremtidens krav til en mere kompleks opgavevaretagelse og en strammere økonomistyring, hvor Center for Sundhed og Ældre arbejder målrettet for at holde sig konkurrencedygtig på et frit marked med private leverandører som aktive medspillere. Man forudser på området, at andelen af ældre borgere i Frederikshavn Kommune, og dermed også mængden af opgaver for centrets ansatte, øges i de kommende år. Samtidig forholder man sig til kommunens trængte økonomiske situation, hvor en ny funktionsopdelt ledelsesstruktur forventes at skabe stordriftsfordele, positive synergier og dermed også optimerede løsninger for kommunens borgere. Center for Sundhed og Ældres opgaveløsning fordeler sig således over 4 overordnede funktionsenheder: hjemmepleje, plejecentre, sundhed og sygepleje samt aktivitet og træning. Organisering af inkontinensindsatser i Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune råder over 6 kontinenssygeplejersker, som i gennemsnit bruger ca. 3 dage pr. måned til opgaven. Kontinenssygeplejerskers indsatser tilrettelægges efter gældende kvalitetsstandard for sygeplejefaglig undersøgelse og behandling. Denne skal sikre, at inkontinente borgeres problemer med udskillelser identificeres, og at behandling iværksættes, så borgerens gener minimeres. Kvalitetsstandarden har samtidig til formål at forebygge yderligere komplikationer i forhold til diagnoser, som f.eks. blærebetændelse, forstoppelse eller andre følgelidelser. Sygeplejefaglige opgaver i forbindelse med inkontinensindsatsen indebærer faglig helhedsvurdering af borgerens problem med udskillelser, herunder observation, refleksion, planlægning, iværksættelse af pleje og behandling samt løbende evaluering af forløbet. Inkontinente borgere i Frederikshavn Kommune kan i henhold til Servicelovens 112 bevilges hjælpemidler i form af bleer og bind. Ydelsen kompenserer for et væsentligt og vedvarende lægeligt dokumenteret problem med inkontinens, hvor andre behandlingsmuligheder er udtømte. Her fungerer de kontinensansvarlige sygeplejersker som bevillingsmyndighed. Kommunen giver ikke blebevilling, hvis ikke borgeren har været ved læge og er blevet udredt. Sender lægen en borger videre til speciallæge, finansierer Frederikshavn Kommune omkostningerne. Socialpsykiatrien i Frederikshavn Kommune retter sig mod voksne borgere og omfatter forskellige sociale tilbud til sindslidende. Det socialpsykiatriske tilbud består af et socialpsykiatrisk dagtilbud med afdelinger i hhv. Frederikshavn, Sæby og Skagen samt Mariested, som er et døgntilbud. Herudover er der 2 aflastningsboliger samt en række lejligheder i tilknytning til støttecentrene. Samtidig ydes der støtte til sindslidende borgere i eget hjem. Socialpsykiatrien arbejder ud fra et recovery-perspektiv med fokus følgende fokusområder: - Alle har potentiale for udvikling - Selvbestemmelse og valgmuligheder for den enkelte - Inklusion og helhedsorienteret indsats - Afsluttede forløb Funktionsudbud Inkontinens Side 10 af 32 S 14/15069 D

68 Fokus på forebyggelse Inkontinensindsatsen indtænkes i Frederikshavn Kommunes overordnede fokus på sundhedsfremme og forebyggelse, hvor der appelleres til styrkelse af den enkeltes ressourcer og handlekompetencer. Som en del af borgernes næromgivelser stræber Frederikshavn Kommune efter, at borgerne føler, at de har den ønskede kontrol og mulighed for at påvirke egen tilværelse. Vigtige omdrejningspunkter på inkontinensområdet er derfor aktiv inddragelse af borgeren samt understøttelse af den enkeltes selvhjulpenhed. Frederikshavn Kommune appellerer til, at borgeren så vidt muligt selv skal medvirke til udredning og tilbyder derfor: Samtale hos kontinensansvarlig sygeplejerske. Væske-vandladningsskema udfyldes Urinundersøgelse Samtale og undersøgelse hos egen læge Evt. medicinsk behandling Evt. træning Evt. henvisning til specialafdeling Yderlige tilbud indebærer vejledning om kost-/væskeindtag, motion, brug af afføringsmedicin, inkontinenshjælpemidler og kropsbårne hjælpemidler. Sygeplejepersonalet tilbyder desuden undervisning og støtte til både borgere, pårørende og social- og sundhedspersonale. 4.2 Beskrivelse/definition af opgaven At knække kurven er Ordregivers mål med dette udbud. Med udgangspunkt i den demografiske udvikling forudser Ordregiver, at tilgangen af inkontinente borgere fortsætter - og dermed øges også Ordregivers omkostninger til inkontinens. Ordregiver har, med udgangspunkt i Danmarks Statistik, udarbejdet vedhæftede bilag 4, der viser, hvordan Frederikshavn Kommunes demografi på antal borgere har udviklet sig fra år 2008 frem til 2013 og videre udvikler sig over de kommende 5 år frem til år Den kurve skal knækkes i tæt dialog og samarbejde med Leverandøren men med respekt for borgerens livskvalitet, som skal være i højsædet. Desuden skal kravene til kvaliteten på produkterne være opfyldt. Leverandør skal tilbyde en løsningsmodel, som indeholder procesbeskrivelse af opgaverne, og som er med til at reducere omkostningerne til produkter med udgangspunkt i produktomkostninger pr. bevilling. Modellen skal også indeholde et løsningsforslag på den optimale bestillingsmængde pr. borger pr. gang. Ordregiver har selv fokus på forebyggelse, jf. pkt Forbrugsstyringssystem Leverandør skal tilbyde et forbrugsstyringssystem, der som minimum viser bevillingerne samt forbrug pr. bevilling. Systemet skal især kunne sætte fokus på kontrolmuligheder i forhold til tildelt kontrakt. Mindstekrav til systemet: Funktionsudbud Inkontinens Side 11 af 32 S 14/15069 D

69 oprettelse af bevillinger ændring af bevillinger mulighed for områdeopdeling i private leverandører, kommunale leverandører og plejeboliger områdeinddeling efter kontinensansvarlig mulighed for online at tjekke forbruget i hvert område, så overforbrug let kan ses leverandør aftale-priser online, så man kan sammenligne prisen, hvis et andet produkt vælges de kontinensansvarlige skal kunne kobles på hinandens områder med henblik på at hjælpe hinanden ved ferie, sygdom mm. Beskrivelse af systemet skal vedlægges tilbuddet. Ordregiver forbeholder sig ret til at få systemet præsenteret og gennemgået. Styregruppe Ordregiver forestiller sig, at der etableres en Styregruppe, som i hele kontraktperioden, gennem dialog, holder fokus på at udvikle konceptet, og som holder fokus på, at det, der er aftalt, med udgangspunkt i den indgåede kontrakt, overholdes af begge parter. Ved etablering af Styregruppen udarbejdes et kommissorium på basis af den valgte løsning. Især kontrolopfølgning på kontrakten er vigtig. Besparelse/bonus Afregningen for leverancer af bleer og andre inkontinensprodukter til Frederikshavn Kommune vil bestå af en kombination af direkte afregning for produktforbrug + bonus for eventuel nedbringelse af de samlede produktomkostninger i forhold til forventede forbrug. Fald i de samlede produktomkostninger kan have flere årsager, eksempelvis ændring i antal bevillinger, ændringer i sortiment og ændring i det samlede produktkøb pr. bevilling. Den beregnede bonus vil være størst, hvis den opnåede besparelse skyldes fald i de gennemsnitlige produktomkostninger pr. bevilling. Data som ligger til grund for beregningen af bonus Beregningen af bonus tager udgangspunkt i data fra Danmarks Statistik, Frederikshavn Kommune og Leverandøren. Befolkningstal og -sammensætning i Frederikshavn Kommune på opgørelsestidspunktet (Danmarks Statistik). Antal bevillinger af inkontinensprodukter i Frederikshavn Kommune i opgørelsesperioden (Leverandøren/Frederikshavn Kommune). Det faktiske produktkøb i opgørelsesperioden (Leverandøren/Frederikshavn Kommune) Beregningen foretages af Frederikshavn Kommune ud fra den i kontrakten aftalte afregningsmodel og satser. Leverandøren er forpligtet til at udarbejde de i kontrakten aftalte opgørelser og sende dem til Frederikshavn Kommune indenfor en nærmere aftalt tidsfrist efter opgørelsesperiodens udløb. Opgørelsesperioden for beregning af bonus følger kalenderåret og opgørelsestidspunktet er pr. 31/12, med mindre andet aftales. Bonus kan max. udgøre 50% af den samlede beregnede besparelse og kan aldrig blive negativ, så det er Leverandøren, der skal af med penge til Ordregiver. 4.3 Produkter Vedlagte tilbudsliste, bilag 5, angiver inden for hvilke bletyper og andre produkter, Ordregiver køber ind. Tilbudslisten viser det årlige forbrug (2013) pr. produkt. Funktionsudbud Inkontinens Side 12 af 32 S 14/15069 D

70 Bilaget skal benyttes til afgivelse af pristilbud. På bilaget skal oplyses listepris såvel som nettopris inkl. afgifter, ekskl. moms. Det accepteres, at der bydes med max. 3 forskellige fabrikater. 4.4 Kvalitet Ordregiver lægger vægt på, at tilbudsgiver i sit løsningsforslag vedlægger procesbeskrivelse for den service, der tilbydes borgeren, herunder borgerens mulighed for kontakt med leverandøren På hvert enkelt tilbudt produkt, angivet på bilag 5, skal der foreligge en databeskrivelse med angivelse af teoretisk og praktisk sugeevne samt fordelingsevne. Eksemplar af en sådan databeskrivelse på et produkt skal medsendes tilbuddet. Ordregiver forbeholder sig ret til at indhente vareprøver uden beregning. Ordregiver forbeholder sig ligeledes ret til at foretage en afprøvning af udvalgte produkter. Ordregiver lægger vægt på, at bleerne er medvirkende til at sikre et godt arbejdsmiljø for personalet. Beskriv og dokumenter de ergonomiske fordele for personalet ved brug af de forskellige produkttyper. Herudover skal tilbudsgiver beskrive, hvordan de tilbudte produkter opfylder nedenstående krav med hensyn til udformning og materialevalg. UDFORMNING: skal fylde mindst muligt udvendig indikator, der viser om bleen skal skiftes - placeret på et let tilgængeligt sted på bleen speciel udformning til mænd med plads til penis og scrotum speciel udformning til kvinder speciel udformning til klienter med adipositas skal sidde tæt til kroppen - også under aktivitet såvel nat som dag forhindre lækage være velegnet til urin og afføring skal tilgodese selvhjulpne borgere MATERIALEVALG: skal føles tør mod huden og være åndbar skal forhindre allergiske reaktioner materialet må ikke klumpe sammen materialet må ikke knitre ved brug ingen gennemvædning ingen lugtgener skal fylde mindst muligt absorberende under hensyntagen til specielle behov hos henholdsvis kvinder og mænd produkter med tape-lukning skal kunne genlukkes. FOR BEKLÆDNINGSDELE TIL FIXERING ØNSKES OPLYST: størrelser materialet skal være vaskbart v/min nærmere angivelse af holdbarhed, herunder hvor mange gange fikseringstrusser kan vaskes ved 60 0 Funktionsudbud Inkontinens Side 13 af 32 S 14/15069 D

71 Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes produktnyheder og sortimentsændringer præsenteres og videreformidles til Frederikshavn Kommune. 4.5 Konsulentbistand, uddannelse Frederikshavn Kommunes personale skal have mulighed for at få rådgivning/vejledning af en person med sygeplejefaglig baggrund. Denne skal stilles til rådighed på almindelige arbejdsdage i tidsrummet kl. 09,00 15,00. Tilbudsgiver skal i sit tilbud oplyse om personalets faglige kvalifikationer, herunder forudsætninger for på rette måde at kunne hjælpe og rådgive Ordregivers personale. Frederikshavn Kommune skal holdes ajour med nyudviklinger med hensyn til produkter, metoder og udstyr. Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes rådgivning og uddannelse vedrørende inkontinenspleje sikres og vedligeholdes i kontraktperioden, samt hvorledes tilbudsgiver kan støtte Ordregivers egne tiltag på uddannelsesområdet. Af tilbuddet skal fremgå, hvorledes borgere bliver gjort bekendt med evt. ny leverandør af bevilgede produkter, og hvorledes bestilling fremover kan/skal foregå. Ydermere skal Ordregivers kontinensansvarlige undervises i det elektroniske system med henblik på bestilling og bevillingsændring. 4.6 Samarbejde Det skal også af Deres tilbud fremgå, hvordan De ser organisering af og Deres rolle i en Styregruppe. Der lægges også vægt på, at Deres løsningsforslag til samarbejde indeholder implementeringsplan, sygeplejefaglige ydelser og vidensdeling. De skal deltage aktivt i forbindelse med en evt. konvertering af Ordregivers nuværende produkter til Deres produkter. 4.7 Miljø Frederikshavn Kommune ønsker at nedsætte miljøbelastningen og fremme udvikling af anvendelse af mindre miljøbelastende produkter og tjenesteydelser til gavn for såvel miljø som arbejdsmiljø. Tilbudsgiver skal beskrive og kunne dokumentere, hvilke materialer der benyttes i produkterne samt miljøpåvirkníngen ved både forbrænding og kompostering af produkterne. Et eksempel bedes vedlagt. 4.8 Implementering Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes aftalen tænkes implementeret, således at såvel Ordregivers personale som borgerne/bevillingshaverne bliver gjort bekendt med aftalens indhold, produkterne og bestillingsprocedurer. Funktionsudbud Inkontinens Side 14 af 32 S 14/15069 D

72 4.9 Bestilling Det skal fremhæves, at der under tildelingskriteriet Kvalitet/Service vil blive vurderet positivt for en udbygget og velfungerende web-shop. Det anbefales derfor at beskrive en sådan løsning i tilbuddet. Løsningen skal på anmodning kunne demonstreres for udbyder. Se i øvrigt bilag 7, Kontraktudkast, pkt. 7.4 Funktionsudbud Inkontinens Side 15 af 32 S 14/15069 D

73 5. Udbudsbetingelser 5.1 Tilbudsfrist Tilbuddet skal mærkes tydeligt EU-udbud Inkontinens må kun åbnes af Indkøbskontoret og sendes til Frederikshavn Kommune Indkøbskontoret Rådhus Allé Frederikshavn eller afleveres på samme adresse i Receptionen på Borgertorvet. Tilbuddet skal være Indkøbskontoret i hænde senest fredag den xxxxxx.2014 kl. 12,00. Efter modtagelse af tilbud fremsender Ordregiver en bekræftelse pr. mail. Tilbud fremsendt pr. fax eller accepteres ikke. Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt, et andet sted eller i en anden form end angivet, vil blive betragtet som værende ikke-konditionsmæssigt og vil blive afvist. 5.2 Åbning af indkomne tilbud Åbning af indkomne tilbud vil ikke kunne overværes af tilbudsgiverne. 5.3 Formkrav Tilbudsmaterialet ønskes fremsendt skriftligt i 1 eksemplar samt 1 eksemplar på cd-rom eller usb-nøgle. Sidstnævnte skal indeholde tilbuddet, hvor bilagene i udbudsmaterialet er brugt i uændret format. Evt. prislister og kataloger i 2 eksemplarer. Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet, og tilbuddet skal være udformet emnemæssigt i samme rækkefølge som udbudsmaterialet. Tilbuddet skal belyse alle forhold om tilbudsgiverens løsning af leverancen. Vedlagte tilbudsliste, bilag 5, skal benyttes i forbindelse med tilbudsafgivningen i uændret form. Tilbud med alt dertilhørende samt al kommunikation i aftaleperioden skal være på dansk. Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af materialet. Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som udbyders ejendom og vil ikke blive returneret. Såfremt flere leverandører byder i fællesskab, skal det angives, hvilken leverandør der optræder som kontraktansvarlig over for udbyder. 5.4 Vedståelsesfrist for tilbud Funktionsudbud Inkontinens Side 16 af 32 S 14/15069 D

74 Tilbuddet skal være gyldigt i 90 dage fra tilbudsfristen. 5.5 Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal stilles skriftligt på dansk - og rettes til Linda Steengaard, pr. med emnet: "Spørgsmål Udbud Inkontinens senest den dd.mm.åååå kl Spørgsmål modtaget inden ovenstående tidsfrist vil blive besvaret senest den dd.mm.åååå. Spørgsmål modtaget efter tidsfristens udløb, vil, såfremt det er muligt, blive besvaret indtil 6 dage før tilbudsfristens udløb. Spørgsmål og svar, herunder supplerende oplysninger, vil i anonymiseret form være at finde på ordregivers hjemmeside på adressen: /Erhverv/ Indkøb og udbud/ Kommunale udbud. Det er tilbudsgivers ansvar at holde sig orienteret om supplerende oplysninger, herunder spørgsmål og svar. Spørgsmål modtaget senere end dd.mm.åååå vil ikke blive besvaret. Funktionsudbud Inkontinens Side 17 af 32 S 14/15069 D

75 6. Kontraktudkast Som bilag 7 til denne udbudsskrivelse er vedlagt et kontraktudkast, som skal være gældende for en evt. aftale. Alle forbehold skal udtrykkeligt fremgå af tilbuddet. Ved forbehold skal det anføres, hvilke konkrete formuleringer tilbudsgiver i stedet vil indgå på. Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til materialet, som beskrevet i pkt. 5.5, Spørgsmål til udbudsmaterialet, således at forbehold i videst muligt omfang kan undgås. Det præciseres, at forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet vil medføre, at ordregiver har pligt til at se bort fra tilbuddet. Ved forbehold, der vedrører ikke grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, har ordregiver ret til at se bort fra tilbuddet eller alternativt søge forbeholdet prissat, i det omfang det skønnes muligt. Såfremt et forbehold af økonomisk værdi ikke på sikker og saglig vis kan prissættes, er ordregiver pligtig til at se bort fra tilbuddet. Tilbudsgiver bør derfor nøje overveje, om tilbuddet skal indeholde forbehold til udbudsmaterialet, idet ethvert forbehold indebærer en risiko for, at ordregiver er berettiget og/eller forpligtet til ikke at lade tilbuddet indgå i tilbudsevalueringen. Hvis tilbudsgiver er i tvivl om, hvorvidt et forbehold vil medføre kassation af tilbuddet, opfordres tilbudsgiver til at stille afklarende spørgsmål til udbudsmaterialet, jf. pkt. 5.5, Spørgsmål til udbudsmaterialet. Faglige forbehold, såsom branchens standardforbehold, vil blive behandlet som ethvert andet forbehold. Funktionsudbud Inkontinens Side 18 af 32 S 14/15069 D

76 Bilag 1 Vejledende tidsplan Nærværende tidsplan er vejledende og de anførte datoer kan blive ændret. Udsendelse af udbudsmateriale Spørgemøde Evt. rettelsesblad udsendes Frist for indsendelse af spørgsmål Frist for udsendelse af svar på spørgsmål Sidste frist for besvarelse af spørgsmål Sidste frist for modtagelse af tilbud Hensigtserklæring om tildeling af kontrakt Stand still periode Forventet kontraktunderskrivelse Opstart dd.mm.åååå dd.mm.åååå kl. xx.xx xx dd.mm.åååå dd.mm.åååå dd.mm.åååå dd.mm.åååå xx 10 dage xxxx dd.mm.åååå. Funktionsudbud Inkontinens Side 19 af 32 S 14/15069 D

77 Bilag 2 Tro og love erklæring Virksomhedens navn: TRO OG LOVE ERKLÆRING Adresse: CVR nr.: 1. Gæld til det offentlige: I henhold til Lov nr af 21. december 1994 som ændret ved Lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 skal offentlige ordregivere ved køb af varer og tjenesteydelser kræve, at enhver tilbudsgiver afgiver en erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige i form af skatter, afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger. Uanset gældens størrelse kan ordregiver udelukke en tilbudsgiver fra at deltage i en udbudsprocedure. Ordregiver er forpligtet til at afvise et tilbud, såfremt tilbudsgivere har ubetalt, forfalden gæld som overstiger kr. Med nedenstående underskrift erklærer tilbudsgiver at denne ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige som overstiger kr. 2. Øvrige udelukkelsesforhold Jf. Direktiv 2004/18/EF artikel 45 stk. 1 og 2 Fra deltagelse i en udbudsprocedure skal udelukkes enhver leverandør, mod hvem der er afsagt en endelig dom, som den ordregivende myndighed har kendskab til, af en eller flere af følgende grunde: a) deltagelse i en kriminel organisation b) bestikkelse c) svig som omhandlet i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser. d) hvidvaskning af penge Fra deltagelse i en udbudsprocedure kan udelukkes enhver leverandør: a) hvis bo er under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs, som har indstillet sin erhvervsvirksomhed eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning. b) hvis bo er begæret taget under konkursbehandling eller behandling med henblik på likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs eller enhver tilsvarende behandling, der er fastsat i national lovgivning. c) som ved en retskraftig dom er dømt for et strafbart forhold, der rejser tvivl om den pågældendes faglige hæderlighed. d) som i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået en alvorlig fejl, som de ordregivende myndigheder bevisligt har konstateret. e) som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af ydelser til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i det land, hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende myndigheds land. f) som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold til lovgivningen i det land hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende myndigheds land. g) som svigagtigt har fremsat urigtige erklæringer i forbindelse med meddelelse af oplysninger, som kan kræves i dette kapitel. Vi erklærer på tro og love, at virksomheden ikke har forfalden, ubetalt gæld til det offentlige, som overstiger kr , samt at virksomheden ikke er omfattet af ovennævnte udelukkelseskriterier. Dato: Underskrift og stempel: Funktionsudbud Inkontinens Side 20 af 32 S 14/15069 D

78 Bilag 3 Soliditetserklæring SOLIDITETSERKLÆRING afgivet i forbindelse med udbud på Udbud af bleer og andre inkontinensprodukter Virksomhedens navn Adresse CVR nr. Etablerings år Nøgletal i h. t. seneste 3 regnskabsår Virksomhedens egenkapital der kræves minimum positiv egenkapital Virksomhedens omsætning i tusind kr. Virksomhedens soliditetsgrad Virksomhedens overskud i tusind kr. Hvor længe har virksomheden været kunde hos nuværende bank/revisor? Har virksomheden evnen til at overholde sine forpligtelser pr. d.d. (besvares med ja eller nej) Er der sket væsentlig ændringer siden sidste regnskabsaflæggelse (besvares med ja eller nej hvis ja skal der oplyses hvilke). Bestyrelsen eller administrerende direktør underskriver på tro og love, at ovennævnte tal stemmer overens med virksomhedens regnskabsoplysninger. Dato: Underskrift og stempel: Ordregiver forbeholder sig ret til at indhente supplerende regnskabsoplysninger. Funktionsudbud Inkontinens Side 21 af 32 S 14/15069 D

79 Bilag 4 Befolkningsudvikling i Frederikshavn Kommune Funktionsudbud Inkontinens Side 22 af 32 S 14/15069 D

80 Bilag 5 Tilbudsliste Bleer og andre inkontinensprodukter til Frederikshavn Kommune - dateret den Bilaget er udarbejdet i excel- format Tilbuddet skal afgives i danske kr. ekskl. moms, men inkl. alle øvrige afgifter. Tilbudslisten skal udfyldes og afleveres i såvel pdf-format som excel-format sidstnævnte af hensyn til evaluering. Funktionsudbud Inkontinens Side 23 af 32 S 14/15069 D

81 Bilag 6 Bonusberegning - dateret den Bilaget med parametrene, der indgår i bonusberegning er udarbejdet i excel- format Nederst på siden grønt felt - angives den %-del af besparelsen, Leverandøren ønsker. Bonus kan max. udgøre 50% af den samlede beregnede besparelse og kan aldrig blive negativ, så det er Leverandøren, der skal af med penge til Ordregiver. Funktionsudbud Inkontinens Side 24 af 32 S 14/15069 D

82 Bilag 7 Udkast til kontrakt 7.1 Parterne KONTRAKT NR. 14/15069 Obligatorisk aftale på Levering af Bleer og Andre Inkontinensprodukter til Frederikshavn Kommune Mellem nedenstående parter er nærværende kontrakt indgået: Frederikshavn Kommune Rådhus Allé Frederikshavn i det følgende kaldet Køber/Frederikshavn Kommune og Firma Adresse Postnr./By i det følgende kaldet Leverandør/Kontrakthaver. Begge vil i det følgende blive benævnt Parterne. Parterne udpeger hver især de personer, der varetager den daglige kontakt i relation til kontrakten. 7.2 Kontraktens omfang Levering af Bleer og Andre Inkontinensprodukter fra Kontrakthaver til Frederikshavn Kommune. Som en del af kontrakten vedlægges Frederikshavn Kommunes Udbudsmateriale og Leverandørens opgaveløsning som Appendiks XX og XX Levering sker efter bevilling, og der må kun leveres de i den fra gældende Servicelov nr. 573 af , 112 og tilknyttet bekendtgørelse nr. 624 af , 7 nævnte produkter Ikke tilskudsberettigede produkter kan frit leveres efter aftale med borgeren og for dennes regning. 7.3 Kontraktperiode Kontrakten er gældende i en periode af 5 år med mulighed for forlængelse på uændrede vilkår op til 12 mdr. ad gangen, dog max. 3 gange x 12 mdr. Hver forlængelse skal varsles minimum 3 mdr. før udløb. Funktionsudbud Inkontinens Side 25 af 32 S 14/15069 D

83 7.4 Bestilling af varer Bestilling sker ved borgerens henvendelse til Leverandør på grundlag af en af Frederikshavn Kommune udstedt bevilling. Handel hos Leverandøren kan kun foregå efter gyldig udstedt bevilling. Bevillingshavere skal inden for Kontrakthaverens normale åbningstid have mulighed for at afgive varebestilling elektronisk, telefonisk til dansk tlf.nr., pr. , telefax eller brev (portofrit genbestillingskort). Genbestillingskortet skal kun indeholde de produkter, borgeren er bevilget. Der må max. leveres produkter til 3 mdrs. forbrug. Al kommunikation med Leverandør skal kunne foregå på dansk. 7.5 Levering Kontrakthaver leverer den af borgeren bestilte vare i henhold til leveringsbetingelsen frit leveret på den af borgeren ønskede/aftalte leveringsadresse. Der må ikke uden forudgående aftale med Frederikshavn Kommune leveres andre varer end de bevilgede og bestilte. Leveringstid må max. være 3 hverdage efter bestilling, bestillingsdato indregnet. Undtagelsesvis skal Deres firma kunne levere akutte ordrer fra dag til dag ved bestilling senest kl. 12,00. Der accepteres ikke krav om minimums ordrestørrelser eller gebyrer af nogen art. Kontrakthaver skal, i tilfælde af at det er flere leverandører, der byder i fællesskab, kunne levere alle de på den enkelte bevilling nævnte produkter, uanset hvem af leverandørerne, der bestilles hos. Kontrakthaver skal til førstegangsbrugere fremsende informationsmateriale om virksomheden, bestilling, levering og aktuelt katalog Emballering Produkterne skal emballeres på en forsvarlig måde, men samtidig være let at åbne både for personer med svage hænder og svagt syn. Emballagen skal være neutral/diskret. Emballagen skal kunne bortskaffes og destrueres som almindelig husholdningsaffald, uden at der forekommer skadelige affaldsstoffer. Tekst på emballagen skal være på dansk. 7.7 Bonus, gebyrer m.m. Omsætningen med Frederikshavn Kommune vedr. ovenstående ydelser må ikke blive genstand for udbetaling af bonus, gebyr, rabatandel eller anden form for godtgørelse til tredjemand. 7.8 Følgeseddel Med hver leverance skal der afleveres en følgeseddel, der som minimum indeholder borgers navn/ordre ID, dato, antal, varenr. og varebetegnelse. Funktionsudbud Inkontinens Side 26 af 32 S 14/15069 D

84 7.9 Restordrer Ved evt. restordrer, forsinkelser eller leveringssvigt skal der straks tages kontakt til bestiller. Ved leveringssvigt forbeholder Frederikshavn Kommune sig ret til at få dækket borgerens udgift ved evt. nødvendigt erstatningskøb. Ved evt. restordre på andre produkter end de, der fremgår af bevillingen, skal det tydeligt fremgå af følgesedlen, hvilke varer der er i restordre, og forventet leveringstidspunkt skal oplyses Returvarer Fejlleverancer fra Kontrakthavers side skal kunne returneres uden udgift for borgeren og Frederikshavn Kommune. Ved fejlbestillinger har borger og Frederikshavn Kommune 14 dages retur-/ombytningsret. Det forudsætter dog, at det er ubrudte pakninger, samt at produkterne og emballagen er intakt. Den part, der returnerer, betaler portoen. I tilfælde af forsinkelse uanset årsag har Leverandøren pligt til, så snart forsinkelsen kan forudses, at underrette bestilleren herom. Leverandøren skal i denne forbindelse oplyse om årsagen til forsinkelsen, og hvilke foranstaltninger der vil blive truffet for at afhjælpe forholdet samt oplysninger om forsinkelsens forventede varighed Faktureringsbetingelser Faktura, hvoraf evt. rabat og merværdiafgift samt denne aftales nr. fremgår, fremsendes elektronisk og skal ske efter følgende bestemmelser: Borgerleverancer Faktura fremsendes 1 gang om måneden på én samlet faktura med månedens leverancer til borgere i Frederikshavn Kommune. Fakturaen specificeres på leverancer og indeholder oplysninger om produkter med varenr., beløb, leveringssted og dato samt borgernavn og cpr.nr. Faktura fremsendes til Frederikshavn Kommune, xxxxxxxxxxxxxxx, ean nr xxxxxxxx Depotleverancer Én specificeret faktura pr. leverance indeholdende ordregivers ID. Hvert depot opgiver sit eget ean-nr. ved bestilling Prisforhold De i nærværende aftale omhandlede produkter leveres af Kontrakthaver i henhold til priserne i Appendiks XX Såfremt der ved gennemgang af den kvartalsvise salgsstatistik konstateres væsentlig omsætning på nye varer eller varer, der ikke er opført på Appendiks XX, skal Kontrakthaver være villig til at indgå i nærmere drøftelser med Frederikshavn Kommune om fastsættelse af lave nettopriser på den/disse varer. Priserne skal være faste indtil , hvorefter priserne kan reguleres. Prisreguleringen kan maksimalt svare til udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i perioden oktober 2014 til oktober Funktionsudbud Inkontinens Side 27 af 32 S 14/15069 D

85 Tilsvarende regulering kan finde sted i de efterfølgende år. Funktionsudbud Inkontinens Side 28 af 32 S 14/15069 D

86 Varsel om prisregulering fremsendes til Frederikshavn Kommune, att. Linda Steengaard, senest 14 dage før ikrafttræden. Ny prisliste vedlægges. Bonus afregnes i henhold til Appendiks XX inden udgangen af februar måned. Bonus kan max. udgøre 50% af den samlede besparelse og kan aldrig blive negativ, så det er Kontrakthaver, der skal afregne til Frederikshavn Kommune Betalingsbetingelser 30 dage netto fra modtagelse af korrekt faktura, under forudsætning af at denne ikke er tidligere end leveringsdatoen Offentligt påbud Kontrakthaver er forpligtet til at overholde alle direktiver, love bekendtgørelser, myndighedskrav og regler/påbud, som naturligt henhører under dette arbejdsområde såvel på aftaletidspunktet som i kontraktperioden. Overtrædelse af disse bestemmelser vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse Underleverandører Kontrakthaver skal i aftaler med underleverandører vedrørende fremstilling/levering af de i nærværende kontrakt omfattede produkter sikre, at det sker i overensstemmelse med de i nærværende kontrakt aftalte betingelser. uvedkommende ikke gives adgang til personoplysninger om tildelte bevillinger der må kun videregives oplysninger til tredjepart/underleverandør, som er nødvendig for opfyldelse af nærværende kontrakt 7.16 Statistik Kontrakthaver skal, som minimum pr. kvartal men også efter behov, kunne levere statistik til Frederikshavn Kommune. Flg. data skal være tilgængelige for statistikker: borger, cpr.nr., alder, lev.sted, produkter, produktpris, forbrug i kr. og i stk. Dataene skal gemmes i 5 år. Indhold for kvartalsstatistik aftales med Leverandør og Ordregiver. Alle statistikker skal som minimum leveres i Excel. Opgørelsen gennemgås i Styregruppen og fremsendes ydermere til Frederikshavn Kommune Indkøbskontoret, att. Linda Steengaard Styregruppemøder/Statusmøde Appendik XX: Udarbejdet kommissorium vedlægges kontrakt Én gang årligt holdes statusmøde mellem Kontrakthaver og Frederikshavn Kommune. Første statusmøde aftales ved kontraktstart. Funktionsudbud Inkontinens Side 29 af 32 S 14/15069 D

87 7.18 Overdragelse af aftale Kontrakthavers forpligtelser i henhold til denne kontrakt kan ikke uden forudgående skriftlig aftale med Frederikshavn Kommune overlades til anden/andre leverandører. Overtrædelse anses som væsentlig misligholdelse, jf. pkt i udbudsmaterialet Overdragelse af rettigheder og fordringer Rettigheder og forpligtelser efter kontrakten med tilhørende bilag vil hverken helt eller delvist kunne overdrages af kontrakthaver, ligesom de af kontrakten flydende fordringer ikke kan overdrages, sælges eller belånes af kontrakthaver. Dette gælder ikke, såfremt kontrakthaver særskilt og skriftligt har aftalt dette med Frederikshavn Kommune Sociale klausuler Leverandøren er forpligtet til at sikre overholdelse af grundlæggende rettigheder, herunder ikke at forskelsbehandle som følge af køn, race, religion, seksuel orientering, politisk anskuelse, handicap, alder og etnisk tilhørsforhold. Leverandøren skal have en formuleret arbejdsmiljøpolitik, som skal fremme arbejdsmiljøet i virksomheden. Den skal som minimum gælde i hele kontraktens løbetid. Leverandøren skal på anmodning orientere om arbejdsmiljøpolitikken og dens udmøntning. Leverandøren skal have en formuleret personalepolitik, som skal fremme udvikling og fastholdelse af medarbejdere i virksomheden. Den skal som minimum gælde i hele kontraktens løbetid. Leverandøren skal på anmodning orientere om personalepolitikken og dens udmøntning Misligholdelse Det fastsættes herved, at enhver tilsidesættelse af Kontrakthavers forpligtigelser, det være sig en hvilken som helst mangel, forsinkelse mv., er misligholdelse. Foreligger der misligholdelse, skal Kontrakthaver uden ugrundet ophold meddele Frederikshavn Kommune dette, og Kontrakthaver skal ved samme lejlighed underrette Frederikshavn Kommune om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen, og hvad Kontrakthaver vil gøre for at undgå, at tilsvarende misligholdelser indtræder i fremtiden. Frederikshavn Kommune kan stille krav til den måde, hvorpå misligholdelsen skal bringes til ophør, og til de skridt der skal tages for at undgå tilsvarende misligholdelse fremover. Frederikshavn Kommune kan fastsætte en rimelig frist, indenfor hvilken Kontrakthaver skal opfylde sine forpligtigelser iht. denne kontrakt. Undlader Kontrakthaver herefter at opfylde sine forpligtigelser inden for den af Frederikshavn Kommune fastsatte frist, er det at betragte som en væsentlig misligholdelse, jf. nedenfor. Dersom Kontrakthaver gentagne gange ikke opfylder sine forpligtigelser iht. denne kontrakt, jf. eksempelvis ved reklamation, forsinkelser, fejlagtige leverancer, der er at betragte som misligholdelse, anses dette som væsentlig misligholdelse. Væsentlig misligholdelse berettiger til ophævelse af kontrakten med tilhørende bilag uden varsel. Går Kontrakthaver konkurs, eller indtræder der betalingsvanskeligheder, insolvens, betalingsstandsning eller likvidation, vil dette/disse forhold være at betragte som væsentlig misligholdelse, og de i tilknytning hertil fastsatte beføjelser vil kunne bringes i anvendelse i såvel umiddelbar forlængelse af Frederikshavn Kommunes kendskab hertil, som senere i forløbet, eksempelvis under en betalingsstandsning eller likvidation. Funktionsudbud Inkontinens Side 30 af 32 S 14/15069 D

88 Såfremt boet har ret til at indtræde i kontrakten i medfør af Konkurslovens bestemmelser, skal boet efter forespørgsel inden 5 arbejdsdage give skriftlig meddelelse om, hvorvidt boet vil indtræde. I øvrigt er Kontrakthaver ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om misligholdelse, herunder reglerne om forholdsmæssigt afslag, dækningskøb, erstatningsansvar m.v., og det forudsættes, at reglerne herom kan bringes i anvendelse samtidig, således at betaling af erstatning, dækningskøb, forholdsmæssigt afslag mv. ikke udelukker hinanden Opfyldelseshindringer, herunder force majeure I tilfælde af force majeure, som defineret i Købeloven, herunder også strejke og lockout, som forhindrer opfyldelse, bortfalder parternes forpligtigelser i det omfang og så længe, force majeure er til stede. Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure, skal give den anden part meddelelse herom skriftligt, så snart force majeure kendes eller konstateres, medmindre force majeure i sig selv umuliggør meddelelsen. Er force majeure isoleret til Kontraktshavers virksomhed, eller områder Kontrakthaver bærer risikoen for, kan Frederikshavn Kommune kontrahere til anden side, så længe force majeure er til stede. Ved force majeure, der er forårsaget af strejke og/eller lockout eller anden konflikt, er parterne berettiget til at hæve kontrakten efter leveranceudeblivelse i 90 kalenderdage Offentliggørelse/ tavshedspligt Ingen af parterne må udsende offentlig meddelelse om denne aftale eller offentliggøre noget om aftalens indhold, uden at den anden Part forud har givet tilladelse hertil og har godkendt formuleringen af den meddelelse, der ønskes udsendt Patenter og licenser Alle krav om licensafgifter og krav i forbindelse med patentrettigheder denne aftale vedrørende er Køber uvedkommende og vil, såfremt sådanne fremføres over for Køber, være at henvise til Kontrakthaver. Kontrakthaver skal holde Køber skadesløs for eventuelle tab, som Køber måtte lide som følge af krænkelse af licensaftaler og patenter Ændringer Denne aftale, samt tillæg til denne, kan kun ændres ved aftale mellem Parterne. Indførte ændringer skal fremgå af ændringsliste, der er underskrevet af Parterne Særlige ydelser I forbindelse med kontraktophør er Kontrakthaer forpligtet til, uden beregning og på Købers anmodning, at videregive relevante og nødvendige oplysninger om bevillinger og borgere til evt. ny leverandør Tavshedspligt Kontrakthaver og dennes ansatte og Køber er forpligtet til at bevare absolut tavshed over for tredjemand om kontraktens indhold og i særdeleshed også om bevillingshavere. Dette gælder også efter kontraktens ophør. Funktionsudbud Inkontinens Side 31 af 32 S 14/15069 D

89 7.28 Tvistigheder Såfremt der måtte opstå sådan uenighed mellem Parterne vedrørende aftalen og dennes opfyldelse, som ikke kan bilægges i mindelighed, vil uenigheden være at henvise til retslig afgørelse Originaleksemplarer Denne aftale er udstedt i 2 (to) originaleksemplarer, hvoraf det ene beror hos Kontrakthaver og det andet hos Køber Dato Dato.. for Frederikshavn Kommune: For (firmanavn) 6. august 2014/ls Funktionsudbud Inkontinens Side 32 af 32 S 14/15069 D

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Ordinært møde. Dato 25. august 2014. Tid 09:00. Sted Frederikshavn Rådhus ML 0.27

Ordinært møde. Dato 25. august 2014. Tid 09:00. Sted Frederikshavn Rådhus ML 0.27 Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 25. august 2014 Tid 09:00 Sted Frederikshavn Rådhus ML 0.27 NB. Fraværende Gæster: kl. 10 under pkt. 5 deltager Lars Leen til afklarende spørgsmål. Hanne Andersen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10.

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10. Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. juni 2014 Tid 09:00 Sted ML 2.77 NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10 Fraværende Poul-Erik Andersen Stedfortræder Medlemmer

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. februar 2014. Tid 09:00. Sted ML 0.28

Ordinært møde. Dato 26. februar 2014. Tid 09:00. Sted ML 0.28 Dagsorden Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. februar 2014 Tid 09:00 Sted ML 0.28 NB. Gæster: Kl. 9.30 Under pkt. 6 deltager socialudvalgsformand Jørgen Tousgaard Kl. 12 Under pkt. 13 deltager centerchef

Læs mere

Ordinært møde. Dato 1. september Tid 14:30. Sted ML 0.27

Ordinært møde. Dato 1. september Tid 14:30. Sted ML 0.27 Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 1. september 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Afbud: stedfortræder for Rikke - Dorthe Smidt Jette Christensen mødte kl. 15:20 og deltog ikke i behandling

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Lokale 0.28 ved Byrådssalen Fr.havn Rådhus

Lokale 0.28 ved Byrådssalen Fr.havn Rådhus Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 28. maj 2013 Tid 09:00 Sted Lokale 0.28 ved Byrådssalen Fr.havn Rådhus NB. Gæster: Kl. 11 deltager områdeleder Helle Kooij under pkt. 9 Fraværende Ingen Stedfortræder

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. april 2013. Tid 09:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Demenskoordinator Åse Hyldgård deltager under pkt. 3 fra mødets start.

Ordinært møde. Dato 3. april 2013. Tid 09:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Demenskoordinator Åse Hyldgård deltager under pkt. 3 fra mødets start. Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 3. april 2013 Tid 09:00 Sted NB. Fraværende ML 0.23 (byrådslounge) Demenskoordinator Åse Hyldgård deltager under pkt. 3 fra mødets start. Oda Kajgaard Stedfortræder

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. februar 2013. Tid 09:00. Sted. Rådhuset

Ordinært møde. Dato 26. februar 2013. Tid 09:00. Sted. Rådhuset Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. februar 2013 Tid 09:00 Sted Rådhuset NB. Kl. 10 Hanne Engholm deltager under pkt. 7 Kl. 11 John Kristensen deltager under pkt. 8 Kl. 11.45 Jytte Thøgersen deltager

Læs mere

Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde

Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde Referat Sundhedsudvalget Ekstraordinært møde Dato 3. december 2012 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten Sørensen (O) Frode Thule Jensen

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ekstraordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2005.06.15.htm. Dato. 15. juni 2005. Tid 16:00. Sted. Mødelokale 8 NB.

Indholdsfortegnelse. Ekstraordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2005.06.15.htm. Dato. 15. juni 2005. Tid 16:00. Sted. Mødelokale 8 NB. Page 1 of 8 Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato Tid Sted NB. 15. juni 2005 16:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Indledende drøftelse af budget 2006. Åben sag 2. Tilsyn

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Det ordinære møde afholdes efterfølgende i Kvissel Stationsbygning.

Det ordinære møde afholdes efterfølgende i Kvissel Stationsbygning. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 7. oktober 2014 Tid 15:30 Sted NB. Fraværende Kvissel Lægehus, Mejlingvej 3, Kvissel Det ordinære møde afholdes efterfølgende i Kvissel Stationsbygning. Irene

Læs mere

Sted Mødelokale 2.62 2.sal Frederikshavn Rådhus. Svend Aage Christensen, Chris Sørensen

Sted Mødelokale 2.62 2.sal Frederikshavn Rådhus. Svend Aage Christensen, Chris Sørensen Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 27. november 2012 Tid 08:30 Sted Mødelokale 2.62 2.sal Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Svend Aage Christensen, Chris Sørensen Stedfortræder Medlemmer Hanne Andersen

Læs mere

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Offentligt udbud På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Dagcenter- og træning Læge og Speciallæge Sundhedscenter og genoptræning Handicapkørsel 1 1 Udbudsbetingelser... 3 1.1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB.

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB. Page 1 of 8 Referat Socialudvalget ordinært møde Dato Tid Sted NB. 17. juni 2004 09:00 Sæby Søbad Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 samt overslagsår 2006-2008. Åben sag 2. Kommunalt

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg Politik for tilsyn Uanmeldte tilsyn Center for Sundhed og Omsorg Baggrund og indledning Center for Sundhed og Omsorg i ønsker at udarbejde en ny politik for tilsyn på centrets områder. Behovet for det

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus)

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 11. december 2012 Tid 09:00 Sted NB. Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Under pkt. 3 deltager afdelingsleder Birgitte Kvist, Sundhedsfremme og forebyggelse.

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik

Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik Punkt 9. Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik 2016-000683 Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender Ældre- og Handicapforvaltningens værdighedspolitik for ældreplejen. Mette

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Udbudsvilkår, offentligt udbud Oktober 2015 Sag nr. 12-282 Dok. Nr. 5281/15 Indholdsfortegnelse Side Udbudsvilkår 1.1 Kort om den udbudte

Læs mere

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Årsrapport Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet Tlf. til 62 23 30 00 at føre tilsyn med plejeboligenhederne i Svendborg

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER Begrænset udbud af indkøbsordning September 2015 1. Indledning Disse prækvalifikationsbetingelser gælder for Aarhus Kommunes (herefter benævnt "Ordregiver") udbud af indkøbsordning

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

UDKAST Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

UDKAST Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Økonomi- og Ledelsessekretariatet Den 5. oktober 2012 Svend Bayer UDKAST Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Nedenfor

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Tid: Onsdag den 10. april 2013 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Fraværende: Aase Stær og Preben Jansen 1. Velkomst 2.

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 6. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

Ældrerådet. Ordinært Møde. Dato 26. juni 2012. Tid 09:00. Sted. Ankermedet i Skagen NB.

Ældrerådet. Ordinært Møde. Dato 26. juni 2012. Tid 09:00. Sted. Ankermedet i Skagen NB. Referat Ældrerådet Ordinært Møde Dato 26. juni 2012 Tid 09:00 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Ankermedet i Skagen NB: Der vil være præsentation af ny pakkemaskine der anvendes til madservice.

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016-2 0 2 0 ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Formål... 3 Hvilke ydelser vedrører politikken?... 3 Politiske mål for værdighedspolitikken... 4 Livskvalitet...

Læs mere

Rammeaftalebilag 2: Udbudsbetingelser

Rammeaftalebilag 2: Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 1. Indledning/generelle forhold...2 1.1 Ordregivende myndighed...2 1.2 Udbudsbekendtgørelse...2 1.3 Udbudsform...2 1.4 Udbuddets omfang...2 1.5 Kontaktperson...3

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Sæby Ældrecenter, Gasværksvej 24, Sæby

Sæby Ældrecenter, Gasværksvej 24, Sæby Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 25. september 2012 Tid 09:00 Sted Sæby Ældrecenter, Gasværksvej 24, Sæby NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Hanne Andersen Ove Andersen Lars Bouet Knud Christensen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frederikshavn Rådhus, Det Svævende Mødelokale Områdelederne deltager under pkt. 8 fra kl. 11

Frederikshavn Rådhus, Det Svævende Mødelokale Områdelederne deltager under pkt. 8 fra kl. 11 Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 25. oktober 2011 Tid 09:000 Sted NB. Fraværende Frederikshavn Rådhus, Det Svævende Mødelokale 2.77 Områdelederne deltager under pkt. 8 fra kl. 11 Hanne Andersen Stedfortræder

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. juni Tid 09:00. Sted ML NB. Gæst: kl deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10.

Ordinært møde. Dato 26. juni Tid 09:00. Sted ML NB. Gæst: kl deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10. Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. juni 2014 Tid 09:00 Sted ML 2.77 NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10 Fraværende Poul-Erik Andersen Stedfortræder Medlemmer

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Udbudsbetingelser. Undervisning i Hverdagsrehabilitering

Udbudsbetingelser. Undervisning i Hverdagsrehabilitering Udbudsbetingelser Undervisning i Hverdagsrehabilitering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ordregivende myndighed 1 3. Tildelingskriterier 1 4. Tidsplan 2 5. Spørgsmål 2 6. Afgivelse af tilbud 2 7.

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Socialudvalg Referat Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.15. Indkaldte: kl. 13.15 - Britta Rasmussen vedr. punkterne 161-163 kl. 13.45 - Irene Kristensen

Læs mere

Odsherred Kommunes værdighedspolitik fokuserer på følgende fire politisk definerede pejlemærker for øget indsats for værdighed i ældreplejen:

Odsherred Kommunes værdighedspolitik fokuserer på følgende fire politisk definerede pejlemærker for øget indsats for værdighed i ældreplejen: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Odsherred Kommune Tilskud: kr. 8,292 mio. Link til værdighedspolitik: http://www.odsherred.dk/sites/default/files/odsherred_kommu

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7.

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 8. februar 2011 Tid 16:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten

Læs mere

ML 0.28 Frederikshavn Rådhus

ML 0.28 Frederikshavn Rådhus Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 30. oktober 2013 Tid 09:00 Sted ML 0.28 Frederikshavn Rådhus NB. Gæst: Under pkt. 3 deltager afdelingsleder Birgitte Kvist, kl. 9.30 Fraværende Lars Bouet Stedfortræder

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter.

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. 25. juni 2009 Udbudsbekendtgørelse Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

Kontraktbilag C Tilbudsbesvarelse

Kontraktbilag C Tilbudsbesvarelse Kontraktbilag C 1 1 Indledning I nærværende kontraktbilag indføres de udbedte forhold jf. annonceringsmaterielet. Tilbudsgiver skal således indføre besvarelser til de enkelte elementer som foreskrevet.

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET

REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET den 04.08.2011 i Borgmesterens mødelokale Afbud SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Godkendelse af Idéoplægget, ombygning/tilbygning af køkkenet på Områdecenter

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Forord [2] Med venlig hilsen. Hanne Andersen, Formand for Ældrerådet

Forord [2] Med venlig hilsen. Hanne Andersen, Formand for Ældrerådet ÆLDRERÅDET ÅRSBERETNING 2015 Forord I 2015 har et af de store omdrejningspunkter for ældrerådsarbejdet været anvendelse af midlerne fra Ældremilliarden. I Ældrerådet har vi debatteret en lang række forslag

Læs mere

Ordinært møde. Dato 6. januar 2015. Tid 09:00. Plejecentret Ankermedet, Skagen NB. Lisbeth Dørum. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 6. januar 2015. Tid 09:00. Plejecentret Ankermedet, Skagen NB. Lisbeth Dørum. Stedfortræder Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 6. januar 2015 Tid 09:00 Sted Plejecentret Ankermedet, Skagen NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Poul-Erik Andersen Lisbeth Dørum Hanne Andersen Oda Kajgaard Ole

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og

Læs mere

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne.

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne. Annoncering af opgave vedr. konsulentb i- stand til standardiseret opsætning og b e- handling af digitale underretninger (adviser) i kommunerne. KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt

Læs mere