Dansk Dermatologisk Selskab EMNE: Udredning og behandling af patienter med atopisk dermatitis. FORFATTERE:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Dermatologisk Selskab EMNE: Udredning og behandling af patienter med atopisk dermatitis. FORFATTERE:"

Transkript

1 Dansk Dermatologisk Selskab EMNE: Udredning og behandling af patienter med atopisk dermatitis. FORFATTERE: Mette Deleuran,(formand for udvalget), Berit Carlsen (repræsentant for og udpeget af YD), Simon Francis Thomsen (repræsentant for YD), Elisabeth Holm (repræsentant for speciallægepraksis og udpeget af DDO), Charlotte Mørtz og Christian Vestergaard (repræsentanter for hospitalssektoren). KONTAKTPERSON: Mette Deleuran, INDHOLDSFORTEGNELSE: Målgruppe: Dermatologer og uddannelsessøgende læger indenfor det dermato-venerologiske speciale, samt læger indenfor andre specialer, med særlig interesse for dermatologi.

2 BAGGRUND: Atopisk dermatitis er en kronisk, eller kronisk tilbagevendende, eksemsygdom og en af de hyppigste hudsygdomme i Danmark. Incidensen i Danmark har været støt stigende gennem de sidste 50 år men ser nu ud til at flade ud. Lignende stigninger er fundet i det øvrige EU (2). Sygdommen debuterer i de tidlige barneår: 60% inden for 1-1½ leveår; hovedparten inden for de første 5 leveår. Omkring 10% debuterer efter 5 års alderen. Debut i voksenalderen er sjælden % har recidiverende eksem eller mere persisterende, kronisk sygdom; eventuelt med persistens ind i voksenalderen. Hovedparten har mild-moderat sygdom med aftagende sværhedsgrad de første leveår. Den præcise patogenetiske mekanisme for atopisk dermatitis er ikke klarlagt, men flere faktorer gør sig gældende: en Th2 polarisering af immunresponset med deraf følgende øget produktion af IgE, en defekt hudbarriere, der hos ca. 1/3 skyldes en mutation i genet, der koder for overfladeproteinet filaggrin, samt en øget mængde af IgE-medierede allergier. Atopisk eksem er associeret til IgE produktion, astma bronkiale, allergisk rhino-konjunktivitis, type I hypersensibilitet samt primært i voksenalderen med kontakteksem og håndeksem af både den allergiske og irritative type. Op til 70% af børn med svær atopisk dermatitis udvikler astma sammenlignet med 20-30% af børn med mild atopisk dermatitis. Ca. 30% udvikler allergisk rhinoconjunktivitis. Målene for behandling af atopisk dermatitis er: 1) Kontrol af akutte tilfælde med opblussen 2) Vedligeholdelsesbehandling når huden er i ro 3) Behandling af komplikationer, f.eks. infektioner 4) Uddannelse af patienten og patientens familie til at håndtere sygdommen og dens behandling, således at livskvaliteten øges. Behandlingen kan være topikal, systemisk eller begge dele, afhængigt af sværhedsgraden samt kontrol af forværrende faktorer (3, 4). FORVÆRRENDE FAKTORER Flere faktorer kan have indflydelse på det kliniske forløb af atopisk eksem og betydningen heraf bør vurderes ved den primære konsultation samt ved persisterende eksem / svigtende eller manglende behandlingseffekt. Irritanter

3 Atopisk eksem tredobler risikoen for håndeksem, der typisk udvikles i tidlig voksenalder. Patienter med atopisk eksem har en nedsat tolerance over for irritanter på grund af øget permeabilitet, nedsat tærskel for udvikling af inflammation og øget reaktivitet i huden ved udsættelse for irritanter. Samtidig forekomst af filaggrin null mutationer forværrer disse faktorer og øger risikoen for irritativt kontakteksem yderligere. Hyperreaktiviteten er både til stede i klinisk normal hud og tør hud. Ved mistanke om betydende irritativ påvirkning bør eksponeringer identificeres (fx vådt arbejde, handskebrug, hyppig håndvask og desinfektion, kontakt med detergenter og olie, mekaniske påvirkninger, uld og grove tekstiler). Påvisning af filaggrin null mutationer kan understøtte patient compliance til undgåelse af våde erhverv (5, 6). Infektioner Op mod 90 % af patienter med atopisk eksem er koloniserede med S. aureus. Såvel læsionel som non-læsionel hud kan være koloniseret. Koloniseringsraten og -densiteten samt kolonisering med superantigen-producerende stammer af S. aureus er korreleret med sygdommens sværhedsgrad og persisterende inflammation. Patienter med atopisk dermatitis har en øget tendens til at udvikle disseminerede virale infektioner i huden, hvoraf dissemineret infektion med Herpes simplex Virus (eczema herpeticum) og pox virus forårsagende Molluscum contagiosum er de vigtigste. Svær og ubehandlet atopisk dermatitis, head-and-neck dermatitis, tidligere eczema herpeticum og herpes simplex infektion samt filaggrin-mutationer øger risikoen for eczema herpeticum. Sensibilisering over for Malassezia ses hos patienter med head-and-neck dermatitis. Koloniseringsdensiteten af Malassezia er ikke øget. Eradikation er korreleret med bedring af eksem og nedsat forbrug af lokalsteroid, men fuldstændig eradikation er dog ofte ikke mulig, da Malassezia er en del af normalfloraen. Ved mistanke om betydende infektion bør der foretages relevant mikrobiologisk diagnostik (7). Fødevarer (9-11) Blandt patienter med atopisk dermatitis forekommer fødevareallergi hyppigst hos små børn (< 6 år) med moderat til svært eksem, mens reaktioner på fødevarer yderst sjældent debuterer hos større børn og voksne. En dansk populationsbaseret undersøgelse viste, at 14.8 % af børn mellem 0 og 6 år med atopisk dermatitis havde fødevareallergi. Undersøgelsen viste samtidig, at blandt børn med fødevareallergi havde 90 % atopisk dermatitis.

4 De hyppigste fødevareallergener hos børn er mælk, æg, peanut, hasselnød samt fisk (8, 9). En klinisk relevant reaktion på fødevareallergener viser sig langt oftest som en straksreaktion, hvor barnet kan udvikle urticaria, astma, rhinitis eller mavesymptomer og evt. Anafylaksi, mens det spiser, mens senere aktivering af selve eksemet ikke er overbevisende dokumenteret. I litteraturen beskrives isoleret senreaktion med eksem hos ca. 12% af børn med atopisk dermatitis (10). Udredning for fødevareallergi hos børn under 6 år med AD skal altså således primært ikke gennemføres af hensyn til eksemets udbredelse eller sværhedsgrad, men fordi det er vigtigt at erkende en komplicerende fødevareallergi for at undgå alvorlige straks allergiske reaktioner, herunder anafylaksi. Alle børn under 6 år bør vurderes for en eventuel komplicerende fødevareallergi, specielt børn med moderat til svært eksem, behandlingsrefraktært eksem, eller anden samtidig atopisk sygdom. Hvis der er begrundet mistanke bør der foretages allergi udredning. Diagnosen fødevareallergi stilles ved dobbelt blind placebokontrolleret fødevareprovokation (DBPCFC) eller åben kontrolleret fødevareprovokation. Hudpriktest med friske fødevarer og specifikke IgE målinger angiver sensibilisering, men kræver provokation med henblik på om sensibiliseringen er klinisk relevant. Udredning af fødevareallergi herunder provokationer foregår under anafylaksiberedskab. Provokationen er gold standard for diagnosen fødevareallergi, men er også vigtig for bestemmelse af tærskelværdi, indikation for Adrenalin-pen, rådgivning af familierne. Børnene skal følges med vurderinger og evt. re-provokationer, idet mange vil vokse sig fra deres fødevareallergi (udvikle tolerans) dette gælder primært for mælk og æg (9, 10). Luftbårne allergener. Aeroallergeners betydning for forværring af atopisk dermatitis diskuteres. Hos enkelte børn kan specielt husstøvmider forværre eksemet, ellers har aeroallergener overvejende betydning for komplicerende astma eller allergisk rhinoconjunctivitis (1). Kontaktallergener. Type IV hypersensibilitet er lige hyppigt blandt patienter med og uden atopisk eksem, trods eksperimentelt nedsat evne til at udvikle type IV hypersensibilitet blandt patienter med atopisk dermatitis. Dette gælder også børn. De hyppigste allergier blandt voksne er metaller, parfume og konserveringsmidler og blandt

5 børn nikkel, kobolt og parfume. Omkring 25% af alle voksne patienter med atopisk eksem har samtidig kontaktallergi. Der er en positiv sammenhæng mellem sværhedsgrad og varighed af atopisk eksem og forekomsten af type IV hypersensibilitet. Ved mistanke om kontaktallergi bør patienten undersøges med epikutantestning. Særlig opmærksomhed henledes på, at også børn med atopisk eksem udvikler kontaktallergier og relevant testning bør gennemføres ved manglende fremgang trods relevant behandling (11, 12). Krads, stress og sved. Kløe og heraf følgende krads, fører til ødelæggelse af hudbarrieren med frigivelse af pro-inflammatoriske cytokiner og sekundær inflammation, men også frigørelse af intracellulære antigener fra epidermale keratinocytter. Vedvarende psykologisk stress forværrer permeabiliteten i hudbarrieren via hæmning af syntesen af ceramider, cholesterol, frie fede syrer og ændring af corneodesmosomer, og kan forværre atopisk eksem. Stressreduktion forbedrer de kutane manifestationer. Sved forværrer både kløe og selve eksemet, sidstnævnte formentlig på grund af øget transepidermalt vandtab (13). BEHANDLING. Svær behandlings refraktær AD Moderat til svær AD Sygdoms intensitet Systemisk behandling/uv behandling Moderat til højpotente lokalsteroider og/eller TCI. Ved remitterende AD evt. proaktiv behandling Mild til moderat AD Tør hud Lav til moderat potente lokalsteroider og/eller topikale calcineurin inhibitorer. Basis behandling med hudpleje, identifikation og håndtering af uspecifikke og specifikke udløsende faktorer Vask Afvaskning af huden såvel mekanisk som ved brug af antiseptiske midler såsom klorhexidinholdig sæbe kan nedbringe antallet af bakterier på huden. Det anbefales at vaske huden dagligt ved tempereret badevandstemperatur i et begrænset tidsrum og evt. under samtidig brug af badeolie for at mindske udtørring af huden. Man skal dog være opmærksom på, at sæbe samt flere antiseptiske midler er lokalirriterende, hvilket i sig selv kan have en

6 forværrende effekt på eksemet, og at eksempelvis klorhexidin kan være sensibiliserende. En systematisk gennemgang af randomiserede undersøgelser af afvaskningsmetoder til at nedbringe stafylokokker på huden hos patienter med atopisk eksem har ikke kunnet dokumentere klinisk betydende effekt af disse manøvrer, men dette kan dog skyldes dårlig kvalitet af de inkluderede studier (14). Ved kliniske tegn på inficeret eksem kan administration af kaliumpermanganatopløsning (rødt bad) medvirke til ophelingen af eksemet. Vigtigheden af anvendelse af fugtighedscreme som angivet nedenfor, efter bad, kan ikke understreges nok. Lokalbehandling med fugtighedscremer Anvendelse af fugtighedscreme kan bibeholde en vis grad af hydrering af stratum corneum, idet cremen lægger sig som en beskyttende og okkluderende barriere over huden, hvilket mindsker fremkomsten af mikrofissurer og forebygger kløe (15). Cremer med et moderat til højt fedtindhold er at foretrække frem for cremer med højt vandindhold, ligesom cremer uden parfume anbefales for at mindske risikoen for kontaktallergi. Der er ikke sikker dokumentation for forskel i virkningseffekt af de enkelte fugtighedscremer, ej heller bedre effekt af cremer indeholdende adjuverende faktorer såsom eksempelvis ceramid, og derfor er patientpræference den vigtigste faktor for valg af fugtighedscreme (16). Cremen skal appliceres op til flere gange dagligt og navnlig indenfor få minutter efter bad, hvor det hydrerede stratum corneum har øget penetration. Den mængde creme der kræves, for at opnå et signifikant klinisk respons er stor, hvilket gør, at mange patienter underdoserer mængden af anvendt creme. Fugtighedscreme anbefales som eneste behandling af tør hud/mildt eksem samt som adjuverende behandling af moderat til svært eksem. Anvendt som adjuverende behandling har fugtighedscreme vist sig at kunne reducere behovet for, samt muligvis øge responset på behandling med topikale glucokortikoider (15). Ydermere kan hyppig anvendelse af fugtighedscreme på ophelet eksem nedsætte risikoen for genopblussen. Til tørre kroniske og kløende eksemer kan fugtighedscreme suppleres med anvendelse af tjæresalve. Det er muligt i henhold til servicelovens 41 at søge om økonomisk dækning af udgifter til fugtighedscremer. Behandling med topikale glucokortikoider Topikale glucokortikoider er førstevalg til behandling af moderat til svært eksem (17). Glucokortikoider inddeles i mildt, middelstærkt, stærkt og meget stærkt virkende præparater (gruppe I-IV). De fleste børn med atopisk eksem kan behandles effektivt med gruppe I-II, og voksne med gruppe II-III. Gruppe I-II anvendes fortrinsvis i ansigtet, axiller, lyskeregioner og ano-

7 genitalområdet, mens gruppe II-III anvendes på den øvrige del af kroppen. Gruppe IV præparater er sjældent indiceret til patienter med atopisk eksem (18). Den nødvendige mængde creme kan udregnes efter reglen om en fingerspidsenhed, hvilket svarer til den mængde af præparatet, der kan ligge på pegefingerens yderste led. Det hudareal der kan dækkes sufficient af én fingerspidsenhed svarer til begge håndflader. Ved korrekt instruktion af patienter, og navnlig forældre til småbørn med atopisk eksem, kan risikoen for bivirkninger mindskes betydeligt, ligesom tilfælde af genopblussen kan forebygges. Til den akutte behandling af eksem er der ikke dokumentation for en væsentlig bedre effekt af at påsmøre præparaterne mere end én gang dagligt (19). Ligeledes er kortvarig behandling med potent præparat ligeså effektivt som længerevarende behandling med mildt til moderat virkende præparat og medfører formentlig mindre risiko for bivirkninger. Den akutte behandling af opblussen bør strække over 1-2 uger, hvorefter overgås til vedligeholdelsesbehandling. Ved svært eksem kan det dog være påkrævet med daglig påsmøring i en længere periode, men ved manglende klinisk respons efter 3 måneder, bør systemisk behandling overvejes. Hudkløe udgør formentlig den vigtigste parameter for monitorering af sygdomsaktiviteten. Overgang til vedligeholdelsesbehandling skal derfor ikke foregå før hudkløen er under kontrol. Dette sker bedst i form af sjældnere applikation af samme præparatet, eksempelvis to gange ugentligt, på tidligere afficerede områder, såkaldt proaktiv behandling, i modsætning til reaktiv behandling hvor behandlingen afbrydes, når eksemet er bragt i ro, (20)genoptages ved opblussen. Sidstnævnte strategi medfører en større risiko for genopblussen samt anvendelse af en mængde topikalt steroid, der samlet set er større end ved den proaktive behandlingsstrategi målt over det samlede sygdomsforløb. Salver medfører sandsynligvis en hurtigere opheling af aktivt eksem end cremer, navnlig ved tørre eksemer, men kan være kosmetisk generende. Der er ikke forskel på effekten af de forskellige præparater indenfor samme styrkegruppe. Topikale glucokortikoider indeholdende anti-infektiva kan anvendes til inficeret eksem, men brugen bør begrænses af hensyn til resistensudvikling og risiko for sensibilisering. Der er ikke sikker dokumentation for en bedre effekt af kombinationspræparater frem for steroidpræparater alene til behandling af inficeret eksem. Ved langvarig brug af topikale steroider kan udvikles tilvænning til behandlingen (takyfylaksi), hvilket indebærer, at eksemet responderer dårligere og dårligere på samme præparat, i hvilken situation skift til andet præparat i samme styrkegruppe anbefales. Kontaktallergi overfor glucokortikoider samt indholdsstoffer udgør en risiko, som skal overvejes som differentialdiagnose ved uforklaret svær opblussen af sygdommen, eksempelvis efter præparatskift.

8 Topikale calcineurin inhibitorer (TCI) Der er 2 indregistrerede calcineurinhæmmere på det danske marked til lokal behandling af AD: tacrolimus salve og pimecrolimus creme. Begge præparater er indregistrerede til brug hos patienter over 2 år, og er vist at være mere effektive end placebo i kliniske studier (21, 22) Tacrolimus er indregistreret i en 0,03% salve til børn og en 0,1% salve til voksne. Tacrolimus virkning er at sammenligne med et middelstærkt lokal steroid, mens pimecrolimus creme 1% er mindre potent. TCI har anti-inflammatoriske effekter, men virkningsmekanismen er anderledes end steroidernes. Fordelen ved TCI er, at de ikke inducerer hud atrofi. De er derfor velegnede til proaktiv langtidsbehandling, og der foreligger studier vedrørende brug af tacrolimus salve 2 gange ugentligt til både børn og voksne i op til et år. Studierne viste at antallet af episoder med opblussen af eksemet blev nedsat og tiden til opblussen blev forlænget signifikant (23, 24). Der foreligger også et studie, der beskriver behandling efter behov med pimecrolimus creme i op til 6 måneder (21). Den væsentligste bivirkning ved TCI er en kortvarig, sviende og brændende fornemmelse i huden, der varer op til en time, men forsvinder indenfor den 1 uges brug. Kliniske og prækliniske data indicerer ikke, at der er øget forekomst af lymfomer eller non melanom hudcancer ved brug af produkterne (25-27), men da brug af TCI per oralt viser øget forekomst af non melanom hudcancer anbefales solbeskyttelse så længe, der behandles med topikale TCI. I sommeren 2012 modtog alle dermatologer i EU et brev fra producenten af tacrolimus salve, hvor man kunne blive i tvivl om der alligevel var nye data vedrørende malignitetsudvikling ved langvarig brug af TCI. Brevet byggede imidlertid ikke på andre informationer end de ovenfor nævnte, og ændrer derfor ikke på brugen af produkterne. Behandling med TCI er second line i forhold til lokal steroid, og er særligt velegnet til sarte hudområder som ansigt og hudfolder, hvor risikoen for hudatrofi er større. Lysterapi. Da de fleste patienter med atopisk eksem (AE) bedres om sommeren pga. solens UV bestråling, er kunstige UV-behandlinger introduceret i behandlingen af AE. Lysterapi må ikke stå alene, men skal som altid indgå i en overordnet behandlings plan. Hos voksne kan det tilbydes som en sekundær behandling, hvor det hos børn kun skal introduceres, når sygdommen: er svær når andre behandlingsmuligheder ikke har hjulpet tilstrækkeligt når patients livskvalitet er betydelig reduceret. Barnet skal være stort nok til at kunne koorporere til behandlingen.

9 UV-behandling pauseres, hvis patient s hud er moderat til svær inficeret. Der findes forskellige UV-apparater til behandling af atopisk eksem, som inddeles efter deres spektra af bølgelængder: Bredspektret UVB: Smalspektret UVB TL01: UVA1 : Evt i kombination med psoralen (PUVA) nm nm nm Som regel er UV behandling ikke indiceret i den akutte fase af atopisk eksem, men bør primært anvendes til kronisk, kløende licheniceret eksem. Dog kan UVA anvendes i den akutte fase. Dvs. patienten kan starte med UVA behandling og i en roligere fase skifte til UVB (27). Der skal føres eksakt dokumentation over behandlinger (dato, tid, Joule), og behandlingseffekten bør monitoreres løbende, da lysbehandling øger risikoen for NMSC, melanom og photo ageing. Topikale steroider og fugtighedscremer bør anbefales i starten af lysterapi for at undgå opblussen, hvorimod topikale immunmodulerende behandlinger som pimecrolimus og tacrolimus bør undgås. Systemisk immunhæmmende terapi For alle nedenstående behandlingsmuligheder gælder det, at erfaring med brug af præparaterne og regelmæssig kontrol af patienten, både klinisk og biokemisk, er afgørende for at sikre gode patientforløb. Der behandles med laveste effektive dosis. Behandling af børn med systemisk immunhæmmende terapi bør kun foretages af specialister med særlig erfaring på området. Systemisk terapi kan ikke stå alene, og alle patienter skal fortsætte med daglig fugtighedspleje af huden og supplere med lokal steroid og/eller calcineurin inhibitor ved behov. Orale glucocorticoider Har været anvendt i mange år til behandling af AD. Der findes ingen kontrollerede undersøgelser vedrørende effekten af behandlingen, men lang klinisk erfaring har demonstreret god effekt. Systemiske steroider har en uheldig risk/benefit ratio og bivirkningsprofilen begrænser brugen af præparaterne. Anbefalinger Kort tids behandling (mindre end 1 måned) af svær akut opblussen af sygdommen kan overvejes i særlige tilfælde. Dosis justeres efter patientens vægt.

10 Langtidsbehandling frarådes, og man bør overveje om patienten har behov for anden systemisk terapi ved kronisk, svær AD. Evt. kan der gives kortvarigt systemisk steroid under udtrapning kombineret med anden immunhæmmende terapi i starten af en behandling med f.eks. azathioprine eller methotrexate indtil det sekundære præparat har fuld effekt efter ca. 8 uger. Cyclosporin A Mange kontrollerede kliniske undersøger viser effekt af dette præparat sammenlignet med placebo, og flere metaanalyser har bekræftet denne effekt (28). Der foreligger undersøgelser af både børn og voksne behandlet med præparatet. Effekten er hurtigt indsættende og behandlingen kan derfor anvendes ved akut svær forværring af sygdommen. Der er imidlertid også hurtigt recidiv efter seponering af behandlingen. Dosis udregnes ud fra patientens idealvægt. Anbefalinger Cyclosporin kan anvendes til svær, akut og kronisk AE hos både børn og voksne. Dosis mellem 2,5 og 5 mg/kg/dag fordelt på 2 doser. Ved effekt trappes ned til laveste effektive dosis. Kombination af cyclosporin A og lysterapi bør undgås pga. risiko for hud karcinomer. Den nefrotoksiske effekt af behandlingen begrænser langtidsbrugen af præparatet, men enkelte patienter tåler længerevarende behandling med lav dosis. Methotrexate (MTX) Enkelte kontrollerede undersøgelser og klinisk erfaring viser effekt af MTX behandling ved AD (29, 30). Bivirkningsprofilen er velkendt fra langtidsbehandling af patienter med andre dermatologiske lidelser og bindevævssygdomme. Præparatet har også været anvendt til andre lidelser hos børn igennem mange år. Anbefalinger

11 Kan anvendes som en alternativ systemisk terapi til både børn og voksne med svær, kronisk, AD. Dosis voksne: 5-25 mg 1 gang ugentligt. Dosis børn: 0,3-0,6 mg/kg 1 gang ugentligt. Max dosis bør dog ikke overstige 25 mg. Der suppleres med folinsyre som anbefalet til psoriasis. Præparatet er teratogent og både mænd og kvinder bør anvende sikker antikonception. Azathioprine Har været anvendt i mange år i Danmark og andre europæiske lande til behandling af AD. Enkelte kontrollerede kliniske studier og retrospektive data viser effekt at præparatet (30, 31). Screening af TPMT (thiomethylpurintransferase) aktivitet kan forudgå start på behandlingen. Ved lav enzym aktivitet reduceres dosis. Alternativt kan behandlingen startes med en lav testdosis, f.eks. 50 mg dagligt i en uge til en voksen patient efterfulgt af kontrol af blodprøver. Hvis disse er normale kan dosis øges. Fuld effekt kan først forventes efter ca. 8 ugers behandling. Præparatet egner sig derfor ikke til akut terapi af svær forværring af eksem. Der er let øget risiko for hud karcinomer hos patienter behandlet med azathioprin, især hos patienter med solskadet hud. Anbefalinger Azathioprin kan anvendes til svær, kronisk AD hos både børn og voksne. Anbefalet dosis mellem 1 og 3 mg/kg/dag fordelt på 2 doser. Mycophenolat mofetil (MMF) Ukontrollerede kliniske data og kasuistiske rapporter viser effekt af MMF ved AD hos både børn og voksne (32). Anbefalinger Præparatet kan forsøges anvendt som third line terapi, ved manglende effekt eller uacceptable bivirkninger af andre systemiske, immunsupprimerende behandlinger.

12 Præparatet er teratogent og kvinder i fertil alder bør anvende sikker antikonception. Biologisk behandling Der foreligger en del kasuistiske meddelelser og pilotstudier vedrørende anvendelse af forskellige biologiske behandlinger til patienter med AD. Ingen af præparaterne er indregistreret til brug ved AD. Nedenfor nævnes kun de mest anvendte behandlinger og de behandlinger der har vist effekt i pilot studier. Omalizumab (anti-ige antistof) Præparatet er indregistreret til svær, allergisk astma, og en række kasuistiske meddelelser og pilotstudier har tidligere indiceret, at der kunne være en vis effekt af Omalizumab behandling til svær AD. Et nyligt publiceret dobbeltblindt, placebokontrolleret studie inkluderende 20 patienter viste imidlertid ingen signifikant effekt at behandlingen sammenlignet med placebo (33) Alefacept (LFA-3 fusionsprotein) Et åbent studie inkluderende 10 patienter, der ikke responderede på lokal behandling blev behandlet i 12 uger med injektion Alefacept 15 mg subkutant 1 gang ugentligt. Alle patienter havde signifikant effekt af behandlingen (34).. Rituximab (anti CD20 antistof) Et åbent studie inkluderende 6 patienter, der ikke responderede på lokal behandling blev behandlet med injektion Rituximab 1000 mg intravenøst 2 gange med 14 dages interval. Alle patienter havde signifikant effekt af behandlingen efter 4-8 uger (34). Anbefaling Hos patienter med svær, behandlingsrefraktær, atopisk eksem, hvor alle gængse behandlinger har været prøvet eller hvor der er kontraindikation overfor disse, kan man overveje at prøve behandling med Alefacept eller Rituximab. Da patienterne, der blev inkluderet i ovenstående studier med de 2 præparater var naive, hvad angår systemisk immunhæmmende behandling, må man

13 derfor forvente, at disse patienter havde en bedre chance for respons end patienter, der har prøvet mange forskellige systemiske behandlinger. Eksemskoler Alle de dermatologiske afdelinger i Danmark tilbyder forskellige undervisningstiltag for patienter med AD. Det anbefales at kontakte nærmeste afdeling for yderligere information om form og indhold. Studier viser at strukturerede, multidisciplinære undervisningsprogrammer kan øge viden om sygdommen, nedsætte sygdomsaktiviteten samt øge forældres evne til at håndtere sygdommen hos deres børn (35, 36). Alternativ behandling Området er meget grundigt undersøgt i den nye europæiske guideline vedrørende behandling af AD publiceret i 2012 (37, 38). Der er ikke fundet tilstrækkelig evidens for effekt af behandling med essentielle fede syrer, phytoterapi, kinesisk urtemedicin, akupunktur, autolog blodtransfusion, bioresonans, homeopati, og salt bade. Der er præliminære data der tyder på at brug af vitamin D og E tilskud kan være gavnligt i behandlingen af AD.

14 APPENDIX I U.K. Working party kriterier for atopisk dermatitis Kløende hududslæt Samt mindst 3 af nedenstående Debut før 2 års alderen Anamnese med eksem i bøjefure Tør hud Astma eller allergisk rhinitis (eller atopisk sygdom hos første grads slægtninge hvis barnet er under 4 år) Synligt eksem I bøjefurer (eller på kinder og/eller ansigt hvis barnet er under 4 år)

15 APPENDIX II Hanifin & Rajka kriterier for atopisk dermatitis 3 eller flere hovedkriterier Kløe Typisk morfologi og fordeling (lichenisering omkring bøjefurer hos voksne/ involvering af ansigt og strækkesider hos småbørn) Kronisk eller kronisk intermitterende dermatitis Atopi hos patienten eller familie (astma, allergisk rhinitis, atopisk dermatitis) Plus 3 eller flere bikriterier Startet i en tidlig alder Tendens til hudinfektion (specielt staphylococcus aureus og herpes simplex)/ svækket cellemedieret immunitet Tendens til uspecifikt hånd- eller fodeksem Tilbagevende concunctivitis Intolerans mod uld og lipid solvents Kløe ved sved Fødevareintolerans Forløbet påvirkes af miljømæssige/ emotionelle faktorer Xerosis Ichthyosis/ palmar hyperlinearitet/ keratosis pilaris Eksem omkring brystvorten Cheilitis Dennis-Morgan fure Mørk pigmentering omkring øjnene Bleghed eller erytem i ansigtet Pityriasis alba Tværgående furer på halsens forside Forværring perifollikulært Hvid dermografisme Positiv priktest (Type I allergi) Høj serum IgE Keratoconus Anterior subkapsulær cateract

16 Referencer Publikationer 1. Akdis CA, Akdis M, Bieber T, Bindslev-Jensen C, Boguniewicz M, Eigenmann P, et al. Diagnosis and treatment of atopic dermatitis in children and adults: European Academy of Allergology and Clinical Immunology/American Academy of Allergy, Asthma and Immunology/PRACTALL Consensus Report. Allergy Aug;61(8): PubMed PMID: Olesen AB, Bang K, Juul S, Thestrup-Pedersen K. Stable incidence of atopic dermatitis among children in Denmark during the 1990s. Acta dermato-venereologica. 2005;85(3): PubMed PMID: Bieber T. Atopic dermatitis. N Engl J Med Apr 3;358(14): PubMed PMID: Epub 2008/04/04. eng. 4. Eller E, Kjaer HF, Host A, Andersen KE, Bindslev-Jensen C. Development of atopic dermatitis in the DARC birth cohort. Pediatric allergy and immunology : official publication of the European Society of Pediatric Allergy and Immunology Mar;21(2 Pt 1): PubMed PMID: Schnuch A, Carlsen B. Genetics and individual predispositions of individuals with atopic dermtitis. In: Johansen J, editor. Contact dermatitis. 5th ed. Heidelberg: Springer Verlag; p Thyssen JP, Carlsen BC, Menne T, Linneberg A, Nielsen NH, Meldgaard M, et al. Filaggrin null mutations increase the risk and persistence of hand eczema in subjects with atopic dermatitis: results from a general population study. The British journal of dermatology Jul;163(1): PubMed PMID: Ong PY, Leung DY. The infectious aspects of atopic dermatitis. Immunology and allergy clinics of North America Aug;30(3): PubMed PMID: Pubmed Central PMCID: Eller E, Kjaer HF, Host A, Andersen KE, Bindslev-Jensen C. Food allergy and food sensitization in early childhood: results from the DARC cohort. Allergy Jul;64(7): PubMed PMID: Sampson HA. The evaluation and management of food allergy in atopic dermatitis. Clinics in dermatology May-Jun;21(3): PubMed PMID: Sampson HA, Gerth van Wijk R, Bindslev-Jensen C, Sicherer S, Teuber SS, Burks AW, et al. Standardizing double-blind, placebo-controlled oral food challenges: American Academy of Allergy, Asthma & Immunology-European Academy of Allergy and Clinical Immunology PRACTALL consensus report. The Journal of allergy and clinical immunology Dec;130(6): PubMed PMID: Heine G, Schnuch A, Uter W, Worm M, Information Network of Departments of D, German Contact Dermatitis Research G. Type-IV sensitization profile of individuals with atopic eczema: results from the Information Network of Departments of Dermatology (IVDK) and the German Contact Dermatitis Research Group (DKG). Allergy May;61(5): PubMed PMID: Simonsen AB, Deleuran M, Johansen JD, Sommerlund M. Contact allergy and allergic contact dermatitis in children - a review of current data. Contact dermatitis Nov;65(5): PubMed PMID:

17 13. Buddenkotte J, Steinhoff M. Pathophysiology and therapy of pruritus in allergic and atopic diseases. Allergy Jul;65(7): PubMed PMID: Birnie AJ, Bath-Hextall FJ, Ravenscroft JC, Williams HC. Interventions to reduce Staphylococcus aureus in the management of atopic eczema. The Cochrane database of systematic reviews (3):CD PubMed PMID: Williams HC. Clinical practice. Atopic dermatitis. N Engl J Med Jun 2;352(22): PubMed PMID: Simpson EL. Atopic dermatitis: a review of topical treatment options. Current medical research and opinion Mar;26(3): PubMed PMID: Hanifin JM, Cooper KD, Ho VC, Kang S, Krafchik BR, Margolis DJ, et al. Guidelines of care for atopic dermatitis, developed in accordance with the American Academy of Dermatology (AAD)/American Academy of Dermatology Association "Administrative Regulations for Evidence- Based Clinical Practice Guidelines". Journal of the American Academy of Dermatology Mar;50(3): PubMed PMID: Atherton DJ. Topical corticosteroids in atopic dermatitis. Bmj Oct 25;327(7421): PubMed PMID: Pubmed Central PMCID: Williams HC. Established corticosteroid creams should be applied only once daily in patients with atopic eczema. Bmj Jun 16;334(7606):1272. PubMed PMID: Pubmed Central PMCID: Darsow U, Wollenberg A, Simon D, Taieb A, Werfel T, Oranje A, et al. ETFAD/EADV eczema task force 2009 position paper on diagnosis and treatment of atopic dermatitis. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology : JEADV Mar;24(3): PubMed PMID: Meurer M, Folster-Holst R, Wozel G, Weidinger G, Junger M, Brautigam M, et al. Pimecrolimus cream in the long-term management of atopic dermatitis in adults: a six-month study. Dermatology. 2002;205(3): PubMed PMID: Reitamo S, Wollenberg A, Schopf E, Perrot JL, Marks R, Ruzicka T, et al. Safety and efficacy of 1 year of tacrolimus ointment monotherapy in adults with atopic dermatitis. The European Tacrolimus Ointment Study Group. Archives of dermatology Aug;136(8): PubMed PMID: Thaci D, Reitamo S, Gonzalez Ensenat MA, Moss C, Boccaletti V, Cainelli T, et al. Proactive disease management with 0.03% tacrolimus ointment for children with atopic dermatitis: results of a randomized, multicentre, comparative study. The British journal of dermatology Dec;159(6): PubMed PMID: Wollenberg A, Reitamo S, Atzori F, Lahfa M, Ruzicka T, Healy E, et al. Proactive treatment of atopic dermatitis in adults with 0.1% tacrolimus ointment. Allergy Jun;63(6): PubMed PMID: Arellano FM, Wentworth CE, Arana A, Fernandez C, Paul CF. Risk of lymphoma following exposure to calcineurin inhibitors and topical steroids in patients with atopic dermatitis. The Journal of investigative dermatology Apr;127(4): PubMed PMID: Margolis DJ, Hoffstad O, Bilker W. Lack of association between exposure to topical calcineurin inhibitors and skin cancer in adults. Dermatology. 2007;214(4): PubMed PMID: Ring J, Barker J, Behrendt H, Braathen L, Darsow U, Dubertret L, et al. Review of the potential photo-cocarcinogenicity of topical calcineurin inhibitors: position statement of the European Dermatology Forum. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology : JEADV Nov;19(6): PubMed PMID:

18 28. Schmitt J, Schmitt N, Meurer M. Cyclosporin in the treatment of patients with atopic eczema - a systematic review and meta-analysis. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology : JEADV May;21(5): PubMed PMID: Goujon C, Berard F, Dahel K, Guillot I, Hennino A, Nosbaum A, et al. Methotrexate for the treatment of adult atopic dermatitis. European journal of dermatology : EJD Mar- Apr;16(2): PubMed PMID: Schram ME, Spuls PI, Leeflang MM, Lindeboom R, Bos JD, Schmitt J. EASI, (objective) SCORAD and POEM for atopic eczema: responsiveness and minimal clinically important difference. Allergy Jan;67(1): PubMed PMID: Berth-Jones J, Takwale A, Tan E, Barclay G, Agarwal S, Ahmed I, et al. Azathioprine in severe adult atopic dermatitis: a double-blind, placebo-controlled, crossover trial. The British journal of dermatology Aug;147(2): PubMed PMID: Neuber K, Schwartz I, Itschert G, Dieck AT. Treatment of atopic eczema with oral mycophenolate mofetil. The British journal of dermatology Aug;143(2): PubMed PMID: Heil PM, Maurer D, Klein B, Hultsch T, Stingl G. Omalizumab therapy in atopic dermatitis: depletion of IgE does not improve the clinical course - a randomized, placebo-controlled and double blind pilot study. Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft = Journal of the German Society of Dermatology : JDDG Dec;8(12): PubMed PMID: Simon D, Hosli S, Kostylina G, Yawalkar N, Simon HU. Anti-CD20 (rituximab) treatment improves atopic eczema. The Journal of allergy and clinical immunology Jan;121(1): PubMed PMID: Staab D, Diepgen TL, Fartasch M, Kupfer J, Lob-Corzilius T, Ring J, et al. Age related, structured educational programmes for the management of atopic dermatitis in children and adolescents: multicentre, randomised controlled trial. Bmj Apr 22;332(7547): PubMed PMID: Pubmed Central PMCID: Weisshaar E, Diepgen TL, Bruckner T, Fartasch M, Kupfer J, Lob-Corzilius T, et al. Itch intensity evaluated in the German Atopic Dermatitis Intervention Study (GADIS): correlations with quality of life, coping behaviour and SCORAD severity in 823 children. Acta dermatovenereologica. 2008;88(3): PubMed PMID: Ring J, Alomar A, Bieber T, Deleuran M, Fink-Wagner A, Gelmetti C, et al. Guidelines for treatment of atopic eczema (atopic dermatitis) Part II. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology : JEADV Sep;26(9): PubMed PMID: Ring J, Alomar A, Bieber T, Deleuran M, Fink-Wagner A, Gelmetti C, et al. Guidelines for treatment of atopic eczema (atopic dermatitis) part I. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology : JEADV Aug;26(8): PubMed PMID:

Hvad er atopisk eksem

Hvad er atopisk eksem Hvad er atopisk eksem Atopisk eksem, også kaldet børneeksem og astmaeksem giver tør hud med kløe og rødme. Omkring hvert 3. barn udvikler atopisk eksem. Eksemet starter ofte før 2 års alderen, og de fleste

Læs mere

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem.

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem. Eksem EKSEM Eksem er en kløende hudlidelse, som kan optræde overalt på kroppen. Det er en slags betændelsestilstand i huden, der ikke skyldes bakterier. Huden bliver rød og hævet, og måske er der små vandblærer.

Læs mere

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen Børn, allergi,astma, Børnelæge Aalborg Universitetshospital 1 Atopisk dermatitis 2 Kolik? 3 Astmatisk bronchitis 4 Blod i afføringen Spædbarnskolitis? Blodig afføring hos klinisk raskt barn 5 Skolebarn

Læs mere

UGESKRIFT FOR LÆGER UDGIVET AF DEN ALMINDELIGE DANSKE LÆGEFORENING JOURNAL OF THE DANISH MEDICAL ASSOCIATION

UGESKRIFT FOR LÆGER UDGIVET AF DEN ALMINDELIGE DANSKE LÆGEFORENING JOURNAL OF THE DANISH MEDICAL ASSOCIATION UGESKRIFT FOR LÆGER UDGIVET AF DEN ALMINDELIGE DANSKE LÆGEFORENING JOURNAL OF THE DANISH MEDICAL ASSOCIATION Referenceprogram om kontakteksem Udarbejdet for Dansk Dermatologisk Selskab af Den Danske Kontaktdermatitisgruppe

Læs mere

Myter og Fakta om Børneastma. Klaus Bønnelykke, læge Hans Bisgaard, professor, overlæge, dr. med.

Myter og Fakta om Børneastma. Klaus Bønnelykke, læge Hans Bisgaard, professor, overlæge, dr. med. Myter og Fakta om Børneastma Klaus Bønnelykke, læge Hans Bisgaard, professor, overlæge, dr. med. Litteratur Global Initiative for Asthma (GINA). Global strategy for the diagnosis and management of asthma

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi

Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI Lommeguide i praktisk allergen-specifik immunterapi Baseret på EAACI Immunotherapy Interest Group Standards for Practical Allergen-Specific Immunotherapy Januar 2005 Formålet

Læs mere

HÅNDEKSEM. Operationelle retningslinier for udredning og behandling. på vegne af. Dansk Kontakt Dermatitis Gruppe. December 2009

HÅNDEKSEM. Operationelle retningslinier for udredning og behandling. på vegne af. Dansk Kontakt Dermatitis Gruppe. December 2009 HÅNDEKSEM Operationelle retningslinier for udredning og behandling T. Menné 1, N. Veien 2, M Sommerlund 3, JD Johansen 1 1) Dermato-allergologisk afd., Gentofte Hospital, 2) Hudklinikken, Vesterbro 99,

Læs mere

Sygehistorie. 14 årigt barn, har været sygt siden 2. levemåned. Aktuelt er der. betydelige pruritus. Angiv: manan.dk

Sygehistorie. 14 årigt barn, har været sygt siden 2. levemåned. Aktuelt er der. betydelige pruritus. Angiv: manan.dk Sygehistorie 14 årigt barn, har været sygt siden 2. levemåned. Aktuelt er der forværring i sygdommen, med betydelige pruritus. Angiv: Diagnose-forslag? Behandlings-forslag? Diagnose: Atopisk dermatit

Læs mere

Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom

Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom Ane Marie Thulstrup Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Dansk Ramazzini Center Arbejdsmedicinens Fader Om Sygdom

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Lær HemoCue WBC DIFF at kende

Lær HemoCue WBC DIFF at kende Lær HemoCue WBC DIFF at kende Udfordringen At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Hvad er allergi i øjne og næse? Ved allergi i øjne og næse sker der en allergisk reaktion i øjets og næsens

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI

DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI Diagnosekatalog - allergi I. Lungesygdomme I.1 Asthma bronchiale a) Asthma bronchiale allergicum... DJ45.0 Anvendes hvor allergi er hovedårsagen eller en væsentlig årsag til sygdommen. b) Asthma bronchiale

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Pleje af. barnets hud

Pleje af. barnets hud Pleje af barnets hud Indhold Tør hud Bad Bleskift og røde numser Arp Av! Mine ører falder af Suttemund Tørre læber/slikke-eksem Til mor og far: Forældre skal passe på hænderne Daglig hudpleje En velplejet

Læs mere

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig?

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Karin Dam Petersen Seniorforsker, MPH, PhD Center for Folkesundhed, MarselisborgCentret Resumé Baggrund Forskningsspørgsmål 1-5 Diskussion

Læs mere

Værd at vide om. Atopisk eksem. Børneeksem. Værd at vide om. om forebyggelse og behandling. Råd til unge og voksne.

Værd at vide om. Atopisk eksem. Børneeksem. Værd at vide om. om forebyggelse og behandling. Råd til unge og voksne. Råd til unge og voksne om forebyggelse og behandling Værd at vide om Atopisk eksem Hudlæge, dr. med. Finn Schultz Larsen PF 0601 Værd at vide om Børneeksem Råd til forældre om forebyggelse og behandling

Læs mere

Atopisk Dermatitis allergi hos hund

Atopisk Dermatitis allergi hos hund Atopisk Dermatitis allergi hos hund ATOPISK DERMATITIS/ALLERGI Atopisk dermatitis er en kronisk hudlidelse, der ofte debuterer omkring 1 til 3 års alderen. Der kan være varierende grader af hudkløe og

Læs mere

Information om Multipel Sclerose

Information om Multipel Sclerose Information om Multipel Sclerose - til den praktiserende læge Hvad er Multipel Sclerose Side 2 Sygdomsforløb ved Multipel Sclerose Side 3 Typiske symptomer ved Multipel Sclerose Side 4 Medicinske behandlingsmuligheder

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

Hvordan bruges ydelserne i speciallægepraksis korrekt.

Hvordan bruges ydelserne i speciallægepraksis korrekt. Hvordan bruges ydelserne i speciallægepraksis korrekt. Munkebjerg 2013 Bo Lasthein Andersen Konsultationstaksterne: 0110, 0120, 0130 samt 0201(telefonkons.): Omfatter undersøgelse, diagnose, behandling

Læs mere

Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi overvågning, forskning, indikatorer og kvalitet. Årsrapport for 2011. 14.

Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi overvågning, forskning, indikatorer og kvalitet. Årsrapport for 2011. 14. Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi overvågning, forskning, indikatorer og kvalitet. Årsrapport for 2011 14. april 2012 Dansk Kontaktdermatitis Gruppe og Videncenter for Allergi Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital Status 2009 Jesper Elberling læge PHD Seniorforsker Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed Dermato-Allergologisk afdeling, Gentofte Hospital jeel@geh.regionh.dk 1 1 Tidslinie 2004 Folketinget

Læs mere

Hoveduddannelse i dermato-venerologi

Hoveduddannelse i dermato-venerologi September 2013 Hoveduddannelse i dermato-venerologi Dansk Dermatologisk Selskabs Uddannelsesudvalg Anne Braae Olesen (Formand, Aarhus Universitetshospital) Hanne Fogh (Bispebjerg Hospital) Anne Danielsen

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Formål: At patientens dyspnø lindres og patientens livskvalitet fysisk, psykisk og socialt øges.

Formål: At patientens dyspnø lindres og patientens livskvalitet fysisk, psykisk og socialt øges. Hospice Sønderjylland Oprettet d.18.03.13 af: JM, TK, BP, EJO, BD. Sidst revideret d. af: Pleje og behandling af patienter med dyspnø Godkendt d. 19.03.2013 af: HLE Skal revideres d. 19.03.2015 af KIG

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Allergiske lidelser, november 2009 ALLERGISKE LIDELSER. ved Frits Frandsen. Hjertelungeklinikken, Nørregade 16, 1. sal, 5000 Odense C

Allergiske lidelser, november 2009 ALLERGISKE LIDELSER. ved Frits Frandsen. Hjertelungeklinikken, Nørregade 16, 1. sal, 5000 Odense C ALLERGISKE LIDELSER ved Frits Frandsen Hjertelungeklinikken, Nørregade 16, 1. sal, 5000 Odense C MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI

Læs mere

Eksem. Læs i dette nummer om: Atopisk Eksem og Kosttilskud Ny præsident i Atopisk Eksem Forening Eksembarn med blister-sår En solskinshistorie

Eksem. Læs i dette nummer om: Atopisk Eksem og Kosttilskud Ny præsident i Atopisk Eksem Forening Eksembarn med blister-sår En solskinshistorie Eksem Årgang 18 nr. 2 2012 Læs i dette nummer om: Atopisk Eksem og Kosttilskud Ny præsident i Atopisk Eksem Forening Eksembarn med blister-sår En solskinshistorie Eksem udgives af Atopisk Eksem Forening

Læs mere

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende Allergivaccination Allergivaccination Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergivaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere om

Læs mere

Hudsygdomme anmeldt til arbejdsskadestyrelsen

Hudsygdomme anmeldt til arbejdsskadestyrelsen Louise Kryspin Sørensen og Dan Yu Wang Juni 2012 Hudsygdomme anmeldt til arbejdsskadestyrelsen Hudsygdomme forekommer i stigende grad blandt sygeplejersker. Samtidig udgør hudsygdomme en stabil andel af

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

A E F. Læs i dette nummer om: Atopisk eksem og egenomsorg. Udvikling af nyt lægemiddel til behandling af eksem. Eksemskole & Allergiundersøgelse

A E F. Læs i dette nummer om: Atopisk eksem og egenomsorg. Udvikling af nyt lægemiddel til behandling af eksem. Eksemskole & Allergiundersøgelse Årgang 14 nr. 1 2008 Læs i dette nummer om: Atopisk eksem og egenomsorg Udvikling af nyt lægemiddel til behandling af eksem Eksemskole & Allergiundersøgelse Eksem-brevkasse A TOPISK EKSEM FORENING A E

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Er det allergi? Information om allergi og priktest

Er det allergi? Information om allergi og priktest Er det allergi? Information om allergi og priktest Bi-og hvepseallergi Bier og hvepse reagerer på uventede bevægelser, og de bliver aggressive, når deres bo angribes. De er mere aggressive, når vejret

Læs mere

Reumatoid Artrit Hvad a er e r eu e mat a o t id i ar a trit i (RA)? Prævalens og forekomst

Reumatoid Artrit Hvad a er e r eu e mat a o t id i ar a trit i (RA)? Prævalens og forekomst Reumatoid Artrit Hvad er reumatoid artrit (RA)? Reumatoid artrit (RA) er en kronisk autoimmunologisk sygdom, som er karakteriseret ved inflammation i synovialmembranen (synovium), hvilket fører til leddestruktion,

Læs mere

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL Version 1.2, 10/2006 Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL 1 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zoviduo 50 mg/g og 10 mg/g creme Aciclovir og hydrokortison Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

Allergiske lidelser hos kat. Specialdyrlæge Lene Boysen ph.d.

Allergiske lidelser hos kat. Specialdyrlæge Lene Boysen ph.d. Allergiske lidelser hos kat Specialdyrlæge Lene Boysen ph.d. Hudklinik for hund og kat www.dyrlaegeboysen.dk Program Loppeallergi Atopisk dermatitis Foderallergi Et eksempel Carmen, huskat på 5 år Kradset

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

A E F. Læs i dette nummer om: Fødevareallergi. Et barnebarn med eksem. Atopisk dermatitis og Stafylokokker. Generalforsamling.

A E F. Læs i dette nummer om: Fødevareallergi. Et barnebarn med eksem. Atopisk dermatitis og Stafylokokker. Generalforsamling. Årgang 15 nr. 2 2009 Læs i dette nummer om: Fødevareallergi Et barnebarn med eksem Atopisk dermatitis og Stafylokokker Generalforsamling Hud der klør ATOPISK EKSEM FORENING A E F Eksem udgives af Atopisk

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

DANISH COLORECTAL CANCER GROUP EKSTERNE RISIKOFAKTORER

DANISH COLORECTAL CANCER GROUP EKSTERNE RISIKOFAKTORER DANISH COLORECTAL CANCER GROUP EKSTERNE RISIKOFAKTORER 16 EKSTERNE RISIKOFAKTORER Epidemiologiske undersøgelser baseret på forskellige studiedesign som f.eks. immigrationsstudier og korrelationsstudier

Læs mere

rosacea Information om et voksen-problem

rosacea Information om et voksen-problem rosacea Information om et voksen-problem Rosacea. Rosacea rammer omkring 2 10 procent af den voksne befolkning. Rosacea er en kronisk hudsygdom, som giver rødme, knopper og betændt udslæt i ansigtet, primært

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Systemisk Lupus Erythematosus Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Du har fået stillet diagnosen SLE/Lupus, eller der er mistanke om, at du har sygdommen. Diagnosenetværket Vi

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR FAGOMRÅDE ALLERGOLOGI

UDDANNELSESPROGRAM FOR FAGOMRÅDE ALLERGOLOGI UDDANNELSESPROGRAM FOR FAGOMRÅDE ALLERGOLOGI 2 Forudsætning for fagområdeuddannelsen Speciallægeuddannelse i intern medicin: lungemedicin, dermatologi eller evt. andet speciale (f.eks. ØNH-sygdomme, arbejds-

Læs mere

Studietur til Dundee Skotland

Studietur til Dundee Skotland Studietur til Dundee Skotland Den specielle interessegruppe for lysbehandling ( SIG-lys) besøgte Lysafsnittet på Ninewells Hospital i Dundee 26.05.-29.05.2005 16-05-2012 1 SIG-Lys Består af 8 sygeplejersker

Læs mere

Patientvejledning. Fillers. Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic

Patientvejledning. Fillers. Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic Patientvejledning Fillers Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic Fillers kan give din hud ny volumen og spændstighed. Ung hud er jævn og elastisk. Den inde holder bl.a. meget hyaluronsyre,

Læs mere

Hvad træning kan føre til

Hvad træning kan føre til Hvad træning kan føre til Rehabilitering Hvad sker der med KOL-patienten? Dyspnoe Angst Depression Tab af muskelmasse Immobilitet Social isolation Hvad er KOL-patientens problem? Reduktionen i muskelstyrke

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

Østrogenbehandling. kombination med forskellige former for progesteroner. Præparaterne kan administreres oralt,

Østrogenbehandling. kombination med forskellige former for progesteroner. Præparaterne kan administreres oralt, Østrogenbehandling v/peter Vestergaard Østrogen og kombinationspræparater med østrogen Farmakologi Disse præparater omfatter østradiol (17 -ethinyløstradiol) eller konjugerede østrogener i kombination

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL Note: Produktresume og indlægsseddel vil muligvis blive ændret efterfølgende af den nationale myndighed, evt. i

Læs mere

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det?...4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion... 6 Hvad er symptomerne?...8 Smitter svamp?... 8 Kan mænd få

Læs mere

Dansk Dermatologisk Selskab Retningslinjer for behandling af psoriasis med biologiske lægemidler:

Dansk Dermatologisk Selskab Retningslinjer for behandling af psoriasis med biologiske lægemidler: Dansk Dermatologisk Selskab Retningslinjer for behandling af psoriasis med biologiske lægemidler: 1. Kommissorium Udarbejdelse af guidelines for biologisk behandling af psoriasispatienter, såvel i Speciallægepraksis

Læs mere

Uddannelsesprogram for Hoveduddannelse i dermato-venerologi

Uddannelsesprogram for Hoveduddannelse i dermato-venerologi 1 Uddannelsesprogram for Hoveduddannelse i dermato-venerologi 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme samt seksuelt

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 15. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 3588 1. LÆGEMIDLETS NAVN Voltaren Ophtha 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml Voltaren Ophtha indeholder

Læs mere

Fiskeolie: Er dine penge spildt?

Fiskeolie: Er dine penge spildt? Fiskeolie: Er dine penge spildt? Omega3-tilskud siges at hjælpe på alt muligt - fra hjerte til hjerne. Men ny forskning rejser tvivl om effekten på hjertet. Se her hvilke. Af Torben Bagge og Trine Steengaard

Læs mere

SALICYLIC PEEL BEHANDLING. - Patientinformation -

SALICYLIC PEEL BEHANDLING. - Patientinformation - SALICYLIC PEEL BEHANDLING - Patientinformation - Introduktion Biophora Salicylic Peel er en yderst effektiv Peel målrettet mod at exfolierer de døde hudceller i hudens overfladelag. Den kan fås i 20 %

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Målgruppe Udarbejdet af Afdelinger som behandler patienter med systemisk mykose Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker RADS Fagudvalg for Systemisk

Læs mere

En innovativ nyhed til osteoarthritis

En innovativ nyhed til osteoarthritis En innovativ nyhed til osteoarthritis Osteoarthritis, en kompleks lidelse: Forskellige løsninger til hvert stadie. Præklinisk Fase Subklinisk Fase idlig Klinisk Fase Sen Klinisk Fase Symptomernes intensitet

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. Hvad er astma?

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling KØBENHAVNS UNIVERSITET Den neutropene patient og den empiriske behandling Neutropeni = neutrocyttal < 0,5 mia./l (summen af stav- og segmentkærnede) eller < 1 mia./l med forventet fald under 0,5 mia./l

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Clostridium difficile - CD

Clostridium difficile - CD Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal tarmflora hos Børn < 2 år 50 % Raske voksne 3 % Hos indlagte

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Helle Vibeke Jensen Sygeplejerske, infektionsmedicinsk afdeling Q Århus universitetshospital, skejby Disposition Præsentation. Generelt

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

KIH egastro. E-Health. Sygeplejerskens rolle. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

KIH egastro. E-Health. Sygeplejerskens rolle. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering KIH egastro Klinisk Integreret Hjemmemonitorering E-Health Sygeplejerskens rolle Herlev Universits Hospital i København IBD sygeplejerske: Dorte Marker Gastroenheden Overskrifter Disease course in IBD

Læs mere

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Indhold Lidt basalt om vacciner VACCINER HVILKE, HVORDAN, HVORNÅR, HVORFOR, HVOR MEGET, HVORFRA?

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail?

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Janni Lisander Larsen, projektsygeplejerske, Cand.Cur., Phd. studerende Henrik Nordin M.D. Afdeling for Infektions sygdomme og Reumatologi, Rigshospitalet

Læs mere

GENVEJE TIL EN SUND OG VELPLEJET BABY UDEN UNØDIG KEMI FOR FREMTIDENS SKYLD INGEN PARFUME INGEN PARABENER INGEN FARVESTOFFER

GENVEJE TIL EN SUND OG VELPLEJET BABY UDEN UNØDIG KEMI FOR FREMTIDENS SKYLD INGEN PARFUME INGEN PARABENER INGEN FARVESTOFFER 10 GENVEJE TIL EN SUND OG VELPLEJET BABY UDEN UNØDIG KEMI FOR FREMTIDENS SKYLD INGEN PARFUME INGEN PARABENER INGEN FARVESTOFFER DEN VIGTIGSTE INGREDIENS I BABYPLEJE ER KÆRLIGHED OG SUND FORNUFT Verdens

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Store Praksisdag 2014

Store Praksisdag 2014 Store Praksisdag 2014 Anne Heurlin Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, Klinik 2 Roskilde Bernadette Buhl-Nielsen Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, klinik for psykoterapi, Roskilde Kontroverser Er det vigtigt

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

KL s Misbrugskonference

KL s Misbrugskonference KL s Misbrugskonference Web-baseret alkoholbehandling er det dét nye Sort? Baggrund og evidens 7. oktober 2014 Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent Det Sundhedsfaglige og Teknologiske

Læs mere

HØFEBER. Naturlige strategier til din pollenallergi. Sabine Murati Naturopath i biologisk medicin, RAB www.sabinemurati.dk

HØFEBER. Naturlige strategier til din pollenallergi. Sabine Murati Naturopath i biologisk medicin, RAB www.sabinemurati.dk HØFEBER Naturlige strategier til din pollenallergi Sabine Murati Naturopath i biologisk medicin, RAB www.sabinemurati.dk 1 Høfeber er den mest almindelige overfølsomhedssygdom i Danmark og det estimeres

Læs mere

Produktguide NeoStrata

Produktguide NeoStrata Produktguide NeoStrata Anti-aging Start/Normal En hudplejende og opfriskende rengøringsgel med PHA, som anbefales til alle hudtyper, også til personer med ekstremt følsom hud. Produktsammensætningen giver

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

KLAMYDIA HOS SØER. Sørup Herregård. 27. januar 2015. Dyrlæge Flemming Thorup. Ø-vet s årsmøde.

KLAMYDIA HOS SØER. Sørup Herregård. 27. januar 2015. Dyrlæge Flemming Thorup. Ø-vet s årsmøde. KLAMYDIA HOS SØER Dyrlæge Flemming Thorup Ø-vet s årsmøde. Sørup Herregård. 27. januar 2015 okt. 94-95 apr. 95-96 okt. 95-96 apr. 96-97 okt. 96-97 apr. 97-98 okt. 97-98 apr. 98-99 okt. 98-99 apr. 99-2000

Læs mere