Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2013 Modul 4: Farmakologi MED svar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2013 Modul 4: Farmakologi MED svar"

Transkript

1 Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2013 Modul 4: Farmakologi MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må der ikke benyttes boglige hjælpemidler, noter eller computer. Der må gerne benyttes lommeregner, dog ikke på en mobiltelefon. Opgavesættet består af 7 essayopgaver (nr. 1-7) og 40 alternativopgaver (nr. 1-40). Besvarelserne af essayopgaverne gives på selve opgavearkene, og alternativopgaverne besvares ved at afkrydse felterne ud for rigtigt eller forkert. Essayopgaverne besvares så kort og koncist som muligt. Der er afsat tilstrækkelig plads til besvarelse efter hvert spørgsmål. Om fornødent kan arkets bagside anvendes, hvilket tydeliggøres med en pil. Ønsker man at benytte kladdepapiret til at svare på, skal man under spørgsmålet skrive: Se svar på kladde. Svar kun på det, der spørges om. Pointfordeling: Essayopgaver 30 points, alternativopgaver 40 points. Prøvens varighed: 3 timer. Efter endt besvarelse lægges opgavesættet i kuverten, som af hensyn til anonymiteten ved bedømmelsen ligeledes kun er mærket med eksamensnummer. HUSK, når du forlader lokalet at medbringe det lille kontrolkort med dit eksamensnummer, som du har fået udleveret ved eksamens start. Lif Uddannelse 19. november 2013 Side 1 af 16

2 Essayopgaver 1. Farmakodynamik a) Hvad forstås ved en surrogatparameter eller et surrogateffektmål? En effektparameter/et surrogateffektmål, som er en erstatningsparameter for et mere klinisk relevant effektmål. b) Anfør mindst tre eksempler på surrogateffektmål og tre egentlige effektmål. F.eks.: Surrogatmål Blodtryk Ledomfang Score på en depressionsskala HbA1c Egentligt effektmål Apopleksi Arbejdsevne Livskvalitet Sendiabetiske komplikationer Lif Uddannelse 19. november 2013 Side 2 af 16

3 Effekt (E) c) Skitser en logaritmisk dosis-effektkurve og en dosis-bivirkningskurve for to lægemidler, hvor det ene lægemiddel har (a) lille terapeutisk bredde og det andet (b) har stor terapeutisk bredde. Svar: 2 point (a) (b) ln(d) Lif Uddannelse 19. november 2013 Side 3 af 16

4 Effekt (E) d) Nedenfor er vist logaritmiske koncentrations effektkurver for lægemidlerne A og B. Sæt kryds i skemaet neden for, hvis udsagnet er sandt. A B ln(c) Udsagn Lægemiddel A har den højeste maksimaleffekt Lægemiddel B har højest potens Lægemiddel B har laveste EC 50 Lægemiddel B har mindst E ma /2 Sæt kryds, hvis udsagnet er sandt Lif Uddannelse 19. november 2013 Side 4 af 16

5 2. Det autonome nervesystem a) Redegør for inddelingen og virkningen af kolinerge lægemidler Svar: 2 point Kolinerge lægemidler virker ved at simulere acetylkolins virkning ved de postsynaptiske kolinerge receptorer og virker mere eller mindre på alle kolinerge receptorer. De inddeles i de direkte virkende og indirekte virkende kolinerge lægemidler. De direkte påvirker i sig selv den kolinerge receptor, mens de indirekte virkende hæmmer acetylcholinesterasen og dermed nedbrydningen af acetylcholin i synapsekløften. b) Redegør for virkningen af noradrenalin og anfør den vigtigste kliniske anvendelse. Svar: 2 point Noradrenalin er et naturligt sympatomimetisk lægemiddel, der stimulerer α-receptorer (både α1- og α2) og β1-receptorerne. Hovedvirkningen er vasokonstriktion med blodtryksstigning. Blodtryksstigningen ledsages oftest af et pulsfald medieret via baroreceptorerne. Den kliniske anvendelse begrænser sig til vasokonstriktor i lokalanalgetika og evt. pressormiddel ved lavt blodtryk. Lif Uddannelse 19. november 2013 Side 5 af 16

6 c) Giv et eksempel på et selektivt β2-receptorstimulerende lægemiddel og angiv mindst én indikation for dette lægemiddel. Salbutamol, terbutalin: astma, kronisk obstruktiv lungesygdom, hæmning af truende præmatur fødsel Formoterol, salmeterol: astma, kronisk obstruktiv lungesygdom Lif Uddannelse 19. november 2013 Side 6 af 16

7 3. Lægemidler mod hjerte-karsygdomme a) Redegør for digoins farmakokinetik og virkemåde i myokardiet. Svar: 3 point Efter peroral indgift absorberes 60 til 85 %. Halveringstiden hos yngre er ca. 40 timer og hos ældre ca. 60 timer % udskilles altovervejende gennem nyrerne i uomdannet tilstand, dels ved glomerulær filtration, dels ved tubulær sekretion. Herudover foregår en vis metabolisering i leveren. Nedsat nyrefunktion og leversygdom kan i betydelig grad forlænge udskillelsen af digoin. Digoin virker ved at påvirke hjertets rytme og kontraktionskraft, hvilket skyldes en øgning af den intracellulære mængde calcium. Det tænkes at ske, fordi digoin: 1. Hæmmer Na+/K+-ATP-asen i cellemembranen, hvorved udpumpningen af natriumioner hæmmes, natriumionerne ophobes intracellulært, og udpumpningen af calciumioner hæmmes 2. Øger influ af calcium gennem potentialefølsomme calciumkanaler 3. Frigør calcium fra intracellulære depoter b) Anfør to lægemiddelgrupper med virkning på renin-angiotensinsystemet og anfør de hyppigste bivirkninger. 1. ACE-hæmmere (hoste, angioneurotisk ødem, smagsforstyrrelser, proteinuri, agranulocytose, toksisk hepatitis, eanthem) 2. Angiotensin II-antagonister (angioneurotisk ødem, hypotension, hyperkaliæmi, forhøjede levertal) 3. Reninhæmmere (diare, hyperkaliæmi, hududslet, angioødem) Lif Uddannelse 19. november 2013 Side 7 af 16

8 c) Angiv de lægemiddelgrupper, som bruges ved behandling af symptomatisk stabil angina pectoris. 1. Nitratpræparater 2. β-blokerende lægemidler (betablokkere) 3. Calciumantagonister 4. Andre: Ivabradin Lif Uddannelse 19. november 2013 Side 8 af 16

9 4. Lægemidler mod mavetarmlidelser a) Anfør tre forskellige lægemiddelgrupper, som kan virke syreneutraliserende. Beskriv kort virkningsmekanismen. Svar: 2 point 1. Syreneutraliserende midler: Basiske ioner (HCO 3 -, CO 3 2- eller OH -, der neutraliserer ventriklens saltsyreindhold) 2. H 2 -blokkere: Hæmmer ventriklens histaminmedierede syresekretion 3. Syrepumpehæmmere: Hæmmer H + /K + -ATP-asen det enzymsystem, som pumper protoner ud i ventriklen b) Angiv ét lægemiddel, som stimulerer tarmmotorikken. Angiv kontraindikationer og bivirkninger. Bisakodyl, natriumpicosulfat, antrakinonderivater. De bør ikke anvendes ved mekanisk hindring for tarmpassagen eller ved peritonitis. Bivirkninger: Abdominalsmerter, diaré, hypokaliæmi. Rødfarvning af urin efter antrakinonderivater. Lif Uddannelse 19. november 2013 Side 9 af 16

10 c) Hvad forstås ved trestofbehandling af Helicobacter pylori? En kombinationsbehandling af et syresekretionshæmmende middel og to antibiotika. d) Beskriv kort virkningsmekanismen af osmotisk virkende laksantia. De osmotisk virkende laksantia absorberes ikke fra tarmen, hvorved vand retineres pga. stoffernes osmotiske effekt. Tarmindholdets volumen øges, og peristaltikken stimuleres. Lif Uddannelse 19. november 2013 Side 10 af 16

11 5. Midler mod anæmier og avitaminoser a) Beskriv erytropoietins virkningsmekanisme. Anfør bivirkninger og mindst én indikation. Svar: 2 point Erytropoietin er et proteinhormon, som stimulerer dannelsen og frigørelsen af erytrocytter. Bivirkninger: anafylaksi, blodtryksstigning, tromboserisiko, forværret azotæmi. Indikationerne er kroniske nyrelidelser og anæmi hos børn og patienter, der er i cancerkemoterapi. b) Anfør mindst to lægemidler, som interagerer med perorale jernpræparater. 1. Ascorbinsyre (øget jernabsorption) 2. Antacida (nedsat jernabsorption) 3. Tetracyklin, penicillamin, bisfosfonater (nedsat absorption af disse) Lif Uddannelse 19. november 2013 Side 11 af 16

12 c) Anfør D-vitamins virkningsmekanisme og anfør mindst to indikationer. Vitamin D øger blodets kalciumindhold ved at øge tarmabsorptionen af kalcium, fosfat og magnesium, og øger den tubulære reabsorption af calcium i nyrerne. Indikationerne er D-vitaminmangel, rakitis, osteomalaci, renal osteodystrofi, hypoparathyreodisme samt forebyggende behandling ved osteoporose (sammen med kalcium). d) Anfør mindst én indikation for vitamin B12 og angiv, hvordan vitamin B12 kan indgives. Perniciøs anæmi, resektion af ventrikel eller terminale ileum. Kan indgives som intramuskulær injektion (oftest et depotpræparat) eller som tabletter. Lif Uddannelse 19. november 2013 Side 12 af 16

13 6. Midler mod misbrug a) Redegør for disulfirams virkningsmekanisme. Den aktive metabolit af disulfiram griber ind i alkohols omsætning ved at hæmme omdannelsen af acetaldehyd til eddikesyre (acetat). Herved ophobes acetaldehyd. b) Hvilke symptomer medfører alkoholindtagelse hos en patient, som behandles med disulfiram (nævn mindst tre)? Rødme, svedtendens, takykardi, hovedpine, kvalme med opkastning, hypotension, kredsløbskollaps. Lif Uddannelse 19. november 2013 Side 13 af 16

14 7. Midler mod kræftsygdomme a) Redegør for virkningen af alkylerende cytostatika. Svar: 2 point Stofferne virker cytostatisk ved at overføre alkylgrupper, som bindes til celle bestanddele, væsentligst DNA. Herved dannes tværforbindelser mellem DNA-strengene, og DNA ets struktur ændres. Dette hæmmer replikationen. Stofferne virker uafhængigt af cellecyklus. b) Anfør mindst tre generelle bivirkninger ved behandling med cytostatika. Kvalme, allergi, knoglemarvssuppression, slimhindeaffektioner, alopeci (hårtab), gonadetoksicitet og carcinogenicitet. Lif Uddannelse 19. november 2013 Side 14 af 16

15 Alternativopgaver modul 4 Sæt kryds i kolonnen "Rigtigt" eller "Forkert". Er du i tvivl, bør afkrydsning undlades. Der gives: 1 point for rigtigt svar 0 point for manglende svar Minus 1 point for forkert svar Rigtigt Forkert Bioavailability er den del (fraktion) af det oralt indgivne lægemiddel, som metaboliseres i leveren Synonympræparater indeholder kemisk forskellige, men nærtstående aktive lægemiddelstoffer Fordelingsvolumen er det volumen, som et lægemiddel udfylder i kroppen Ved lægemiddelmetabolismens fase II kobles lægemidlet (eller evt. metabolitten) til et andet molekyle, f.eks. glucoronsyre De lægemiddel-metaboliserende enzymer findes først og fremmest i muskelcellers ru endoplasmatiske retikulum 6. Alle benzodiazepiner er lipofile lægemidler, der absorberes hurtigt 7. Typiske antipsykotika virker ved at blokere muskarin-receptorer i hypothalamus 8. Tricykliske antidepressiva har lange halveringstider (20-30 timer) 9. Oazepam er en metabolit til diazepam 10. Kvalme er en bivirkning til selektive serotonin re-utake hæmmere (SSRI) 11. Lithium metaboliseres af CYP2D6 12. Levodopa kan ikke passere blod-hjerne-barrieren 13. De neuromuskulært blokerende midler inddeles i eciterende og noneciterende neuromuskulære blokkere 14. Memantin hæmmer NMDA-glutamat-receptoren 15. Gabapentin kan bruges til behandling af hyperglykæmi ved diabetes II 16. Donepezil hæmmer acetylkolinesterase 17. NSAID absorberes næsten fuldstændigt efter peroral indgift 18. Acetylsalisylsyre hæmmer enzymet cyclooygenase irreversibelt 19. TNFα-blokkere gives som regel sammen med metotreat Lif Uddannelse 19. november 2013 Side 15 af 16

16 Glukokortikoider kan administreres systemisk ved inflammation f.eks. bindevævssygdomme Sederende H 1 antihistaminer kan have effekt ved vestibulær svimmelhed Svagerevirkende opioider virker ved at hæmme prostaglandinsyntesen Tolerance over for morfin giver også tolerance over for andre opioider 24. Triptaner er kontraindiceret til patienter med migræne 25. Lokalanalgetika blokerer Ca + -kanaler i hudens epitelsceller 26. I modsætning til morfin har et svagerevirkende opioid ingen gastrointestinale bivirkninger 27. Lidokain blokerer influks af calcium i nervefibre 28. Inhalationsanæstetika bindes ireversibelt til NO-receptorer i CNS 29. Fentanyl er uegnet til epidural smertebehandling 30. Thiazider øger natriumreabsorptionen i distale tubuli 31. Efter peroral indgift indtræder effekten af furosemid i løbet af 4 til 6 timer 32. Spironolacton kan give gynækomasti 33. Faktor X a -hæmmere hæmmer dannelsen af trombin og tromber Angiotensin-I konverterende enzymhæmmere (ACE-hæmmere) må ikke gives til gravide Fibrinolytisk behandling forbedrer ikke prognosen for patienter med non-stemi (ikke ST Elevations Myokardieinfarkt) 36. Anionbyttere hæmmer hypothalamus-hypofyse-binyreaksen 37. Aktiv leversygdom er en kontraindikation til statiner 38. Somatotropin stimulerer knoglers længdevækst 39. Glukokortikoider nedsætter virkningen af perorale antidiabetika 40. Metformin stimulerer β-cellernes insulinproduktion Lif Uddannelse 19. november 2013 Side 16 af 16

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver UDEN svar til og med efterår 2012. Modul 2: Sygdomslære. Lif Uddannelse

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver UDEN svar til og med efterår 2012. Modul 2: Sygdomslære. Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulentuddannelsen Tidligere eksamensopgaver UDEN svar til og med efterår 2012 Modul 2: Sygdomslære Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 2: Sygdomslære Tjek, at

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 Jordemoderuddannelsen Aalborg EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 1 DEL I - ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Beskriv de 3 faser som farmakokinetikken

Læs mere

Danish Pharmaceutical Academy Eksamen

Danish Pharmaceutical Academy Eksamen Danish Pharmaceutical Academy Eksamen 9. juni 2015 Modul 2: Sygdomslære MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må ikke benyttes boglige

Læs mere

Modul 1: Anatomi og fysiologi

Modul 1: Anatomi og fysiologi Lægemiddelkonsulentuddannelsen Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012 Modul 1: Anatomi og fysiologi Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 1: Anatomi og fysiologi

Læs mere

Mads Møller Pedersen s Kompendium i Farmakologi

Mads Møller Pedersen s Kompendium i Farmakologi 1. ALMEN FARMAKOLOGI...4 1.10 ALMENE DEFINITIONER...4 1.20 RECEPTORBEGREBET...4 1.30 DOSIS-VIRKNINGSFORHOLD...6 1.40 LÆGEMIDDELBIVIRKNINGER...9 1.50 FARMAKOTERAPI HOS GRAVIDE, NYFØDTE OG LAKTERENDE...10

Læs mere

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012. Modul 2: Sygdomslære. Lif Uddannelse

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012. Modul 2: Sygdomslære. Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulentuddannelsen Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012 Modul 2: Sygdomslære Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 2: Sygdomslære MED svar

Læs mere

Danish Pharmaceutical Academy Eksamen

Danish Pharmaceutical Academy Eksamen Danish Pharmaceutical Academy Eksamen 11. november 2014 Modul 2: Sygdomslære MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må ikke benyttes

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 3

Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 3 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 3 1. ALMEN FARMAKOLOGI... 4 1.10 ALMENE DEFINITIONER... 4 1.20 RECEPTORBEGREB ET... 4 1.30 DOSIS -VIRKNINGSFORHOLD... 5 1.40 LÆGEMIDDELBIVIRKNINGER...

Læs mere

Diuretika. Diuretika. Væskebalancen. Basal fysiologi. Væskebalancen. Væskebalancen 7/13/2009

Diuretika. Diuretika. Væskebalancen. Basal fysiologi. Væskebalancen. Væskebalancen 7/13/2009 AU Farmakologi Forelæsning 01 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) 7/13/2009 Diuretika Diuretika På medicinlisten hos ældre mennesker findes diuretika og paracetamol blandt de hyppigst anvendte farmaka. Derfor

Læs mere

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis. Produktinformation for Dynastat (Parecoxib) Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 00 92 14 Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter Produktinformation for Mindiab (Glipizid) Tabletter 5 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 47 14 25 Tabletter 5 mg 01 28 98 Tabletter 5 mg Pakningsstørrelse 100 stk. 250 stk. Dagsaktuel

Læs mere

27. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ. for. Synjardy 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter

27. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ. for. Synjardy 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter 27. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Synjardy 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

4.1 Terapeutiske indikationer

4.1 Terapeutiske indikationer 1. LÆGEMIDLETS NAVN JANUMET 50 mg/850 mg filmovertrukne tabletter. JANUMET 50 mg/1.000 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 50 mg sitagliptin (som

Læs mere

smertebehandling Temanummer Noget om medicinsk smertebehandling Lidt smertefysiologi August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg

smertebehandling Temanummer Noget om medicinsk smertebehandling Lidt smertefysiologi August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Temanummer August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Noget om medicinsk V edvarende smerter er en af de hyppigste årsager til invaliditet og nedsat livskvalitet. Alle mennesker har prøvet at have

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet 47258 Udviklet af: Jane Kuchler Social- og sundhedsskolen Fyn jaku@sosufyn.dk 1 1. Uddannelsens sammenhæng i jobområde

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver 19. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Buventol Easyhaler, inhalationspulver 0. D.SP.NR. 9297 1. LÆGEMIDLETS NAVN Buventol Easyhaler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Salbutamolsulfat svarende til 100

Læs mere

Kronisk systolisk hjerteinsufficiens

Kronisk systolisk hjerteinsufficiens Kronisk systolisk hjerteinsufficiens Dansk Selskab for Almen Medicin 2013 Kronisk systolisk hjerteinsufficiens Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), 2013 1. udgave, 1. oplag, 2013 ISBN (trykt version):

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Plavix 75 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver filmovertrukken tablet indeholder 75 mg clopidogrel (som hydrogensulfat)

Læs mere

Armour Thyroid (Thyroid tablets, USP)

Armour Thyroid (Thyroid tablets, USP) Armour Thyroid (Thyroid tablets, USP) Brug ikke Armour Thyroid alene, eller sammen med andre lægemidler til behandling af fedme, eller at tabe sig. Forkert brug af Armour Thyroid kan forårsage alvorlige

Læs mere

Ipratropium. Stofgruppe: ANS Muskarin receptor antagonist. Stofgruppe: ANS Nikotin receptor agonist Indtagelse: Øjendråber. Indtagelse: Inhalation

Ipratropium. Stofgruppe: ANS Muskarin receptor antagonist. Stofgruppe: ANS Nikotin receptor agonist Indtagelse: Øjendråber. Indtagelse: Inhalation Pilocarpin Atropin Ipratropium Darifenacin Suxameton (Succinylcholin) : Muskarin receptor agonist Muskarin receptor antagonist Muskarin receptor antagonist Muskarin receptor antagonist Nikotin receptor

Læs mere

Farmakologi 3. semester

Farmakologi 3. semester Farmakologi 3. semester 6 lektioner Dosering af lægemidler til børn BØRN ER IKKE SMÅ VOKSNE! 1 Udviklingen hos børn Kan inddeles i 6 perioder: Intrauterine periode: Metabolisering og udskillelse via moderen.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Concerta, depottabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Concerta, depottabletter 7. januar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Concerta, depottabletter 0. D.SP.NR. 21448 1. LÆGEMIDLETS NAVN Concerta 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 18 mg: En depottablet indeholder 18 mg methylphenidathydrochlorid.

Læs mere

Re-eksamen/Syge-eksamen 6. semester (med svar) Sommer 2005

Re-eksamen/Syge-eksamen 6. semester (med svar) Sommer 2005 Re-eksamen/Syge-eksamen 6. semester (med svar) Sommer 2005 TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi Infektionssygdomme 19-årig kvinde, tidligere rask. Efter studentereksamen rejst seks måneder i Indien

Læs mere

Underviser cand.scient Karen Hulgaard 1

Underviser cand.scient Karen Hulgaard 1 Velkommen til en præsentation af emnet endokrinologi, altså læren om de endokrine organer og kirtler. Undervisningen er en del af anatomi- og fysiologiundervisningen på 5. semester Underviser cand.scient

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning 17. januar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 3967 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase Dekanoat 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Haloperidol 50 mg/ml og

Læs mere

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning Produktinformation for Zyvoxid (Linezolid) Infusionsvæske 2 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 00 73 78 Infusionsvæske 2 mg/ml 300 ml x 10 Dagsaktuel pris findes

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 3 juni 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 l æ s i n d e i b l a d

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Alkohol. Lidt statistik AF OVERLÆGE HENRIK RINDOM

Alkohol. Lidt statistik AF OVERLÆGE HENRIK RINDOM Alkohol AF OVERLÆGE ENRIK RINDOM ALKOOL DIALOG Alkoholens virkning kan gøre os i godt humør og være med til at skabe den gode stemning ved en fest, men i mange situationer har det samme stof fået familier

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning 9. august 2013 PRODUKTRESUMÉ for Serenase, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 01907 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder 5 mg haloperidol. Alle hjælpestoffer

Læs mere