ÅRSRAPPORT 2015 ( ) Reg. nr. A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2015 ( ) Reg. nr. A/S"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2015 ( ) Reg. nr. A/S TASIILAQ Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2016

2 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3 Organisationsoversigt...3 Ledelsespåtegning...4 Revisionspåtegning...5 Hoved- og nøgletalsoversigt...6 Ledelsesberetning...7 Anvendt regnskabspraksis...12 Resultatopgørelse...14 Balance...15 Pengestrømsopgørelse...16 Noter...17 PAAMIUT ISERIT A/S, April 2016 Fotos: Iserit A/S Layout og produktion: Info Design aps Tryk: Nuuk Offset 2

3 Selskabsoplysninger Selskabet Iserit A/S Postboks Nuuk Telefon: Telefax: CVR nr. A/S SE/GER nr: Stiftet den 11/ Hjemstedskommune: Kommuneqarfik Sermersooq Bestyrelse Malene Lynge, formand Peter Davidsen Charlotte Pike Mike Høegh Peter Oluf Meyer Najánguak Johansen Direktion Torben Kortegaard, Direktør Revision Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes den 23. maj 2016 kl på selskabets kontor Organisationsoversigt Iserit A/S har kontorer i Nuuk, Tasiilaq og Paamiut 3

4 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2015 for Iserit A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling, resultat samt pengestrømme. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse Nuuk, den 14. marts 2016 Direktion Torben Kortegaard Direktør Bestyrelse Malene Lynge Formand Peter Davidsen Charlotte Pike Mike Høegh Peter Oluf Meyer Najánguak Johansen 4

5 Den uafhængige revisors påtegning Til aktionæren i Iserit A/S Vi har revideret årsrapporten for Iserit A/S for regnskabsåret 1. januar december 2015 der omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde en årsrapport uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge grønlandsk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsrapporten er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsrap- porten. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsetlig fejlinformation i årsrapporten, herunder om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Nuuk, den 14. marts 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Peter A. Wistoft statsautoriseret revisor 5

6 Hoved- og nøgletal t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Resultat Nettoomsætning Driftsresultat (683) (619) Resultat af finansielle poster Resultat af ordinær drift Ekstraordinære omkostninger Årets resultat Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital Kortfristede gældsforpligtelser Pengestrømme Pengestrømme fra: - driftsaktivitet (1.928) (4.304) investeringsaktivitet (622) (0) (343) (4.572) (8.801) - finansieringsaktivitet (kapitalforvaltning) (316) (8.047) Årets forskydning i likvider (81) (1.603) (2.085) (3.634) Nøgletal i procent Overskudsgrad 7,1 6,9 3,1 1,9 3,6 Afkastningsgrad 5,1 5,8 2,6 1,7 2,4 Likviditetsgrad 105,2 98,0 72,7 59,4 101,9 Soliditet 53,4 55,9 50,5 51,1 40,3 6

7 Ledelsesberetning 1. Selskabet og dets hovedaktiviteter Selskabets formål er at udøve virksomhed med boligadministration og service af kommunens faste ejendomme. Selskabets primære aktivitetsområder er følgende: - Administration af boligafdelinger - Administration af vakantboliger - Administration af kollegieboliger - Formidling af salg af boliger for kommunen - Omdannelse af udlejningsboliger til ejerboliger - Administration af erhvervslejemål for kommunen - Drift af fællesvaskerier. - Særlig vedligeholdelse/reinvestering i kommunale udlejningsboliger herunder anvendelse af midler fra kommunens bygdepulje. - Vedligeholdelse af kommunens øvrige bygninger (facility management). - Konsulentbistand for kommunen på boligområdet - Kapitalforvaltning for de kommunale boligafdelinger. - Bygherrerådgivning ved opførelse af nye boliger. Der er for alle opgaverne indgået serviceaftaler mellem selskabet og kommunen. Selskabet har i sin prispolitik omkring administrationsvederlagets størrelse, ventelistegebyrer og honorarer for gennemførelse af tekniske opgaver, ønsket at være markedets billigste udbyder af boligadministrative ydelser. Ligesom det er selskabets mål også at være markedsførende på kvaliteten af de leverede ydelser. Iserit A/S har i året administreret ca.1900 boliger fordelt på 12 boligafdelinger. Boligerne er fordelt med godt 1357 i Nuuk, ca. 128 i Paamiut, ca. 345 i Tasiilaq og ca. 70 i Ittoqqortoormiit. Selskabet har jfr. sin formålsparagraf alene mulighed for at drive virksomhed med at udføre opgaver for kommunen. Opgaverne i 2015 Selskabet har kontorer i henholdsvis Nuuk, Paamiut og Tasiilaq. På kontoret i Nuuk er der ansat 14 medarbejdere, mens der i Paamiut er ansat 1 boligrådgiver og 1 inspektør. I Tasiilaq er der ansat 1 boligrådgiver, 1 inspektør og 1 ejendomsmester. Der er i året sket enkelte ændringer i selskabets bestyrelse. I forbindelse med Iddimanngiiu Bianco s udtræden af Kommunalbestyrelsen, valgtes Uju Petersen ved ekstraordinær generalforsamling den 25.februar til ny suppleant for Chalotte Pike. Ved den ordinære generalforsamling den 22. maj 2015 blev Malene Lynge valgt som ny bestyrelsesformand. Allan Pertti Frandsen, som har været bestyrelsesformand siden 10. september 2014, valgtes som suppleant for Malene Lynge. Anita Hoffer udtrådte af bestyrelsen og i stedet blev Peter Oluf Meyer indvalgt. Herudover genvalgtes den øvrige bestyrelse, Charlotte Pike (suppleant Uju Petersen), Peter Davidsen (suppleant Monica Dorph), Mike Høegh, samt Najánguak Johansen (medarbejderrepræsentant). Malene Lynge har tidligere - i perioden 23. maj 2013 til 10. september 2014 været formand for Iserit A/S bestyrelsen. Den 28. oktober 2015 blev Martha Abelsen valgt som ny suppleant for Peter Davidsen. Iserit A/S og Kommuneqarfik Sermersooq indgik i juni 2015 en aftale om at Iserit A/S fra 1.september 2015 overtog planlagt periodisk vedligeholdelse af kommunens øvrige bygninger (facility management), herunder skoler, haller, dag- og døgninstitutioner, erhvervslejemål m.v. Det drejer sig om knap 350 bygninger med et samlet areal på ca kvadratmeter. Der er synergieffekter mellem denne opgave om vedligeholdelsen af kommunens almene udlejningsboliger. Ved opgaveoverførslen er to medarbejdere overgået fra kommunen til Iserit A/S. Efter ønske fra Selvstyret har Kommuneqarfik Sermersooq og Iserit A/S i 2015 indgået et samarbejde om drift af Selvstyrets nye hjemløseherberg i Nuuk. Herberget der har 36 pladser er et sted hvor personer der er udsat af deres lejebolig som følge af misligholdelse af lejeaftalen kortvarigt (op til 3 måneder) kan opholde sig indtil de kommer på fode igen. Iserit A/S modtog i 2014 tilsagn fra Departementet for Boliger om at Selvstyrets almene udlejningsejendomme i Tasiilaq og Ittoqqortoormiit ville blive overdraget til Kommuneqarfik Sermersooq hvorefter Iserit A/S kunne overtage administrationen. I 2015 blev overtagelsestidspunkt sat til januar A/S Boligselskabet INI og Iserit A/S indgik den 27. oktober 2015 en aftale vedrørende gennemførelsen af de administrative opgaver i forbindelse hermed. Den 1. december 2015 underskrev Kommuneqarfik Sermersooq og Departemenet for Boliger aftale om ejerskabets overgang pr. 1. januar På denne baggrund aftalte A/S Boligselskabet INI og Iserit A/S salg af INI s kontorbygning i Tasiilaq til Iserit A/S, hvorefter Iserit A/S har kunnet flytte administrationen til egne kontorer i Tasiilaq. Kommunen bad i starten af 2015 Iserit A/S om at assistere med fremskaffelse af husrum til erstatning for Familiernes Hus. Iserit A/S har udarbejdet et projektforslag som blev godkendt af kommunen i april Projektet baserer sig 7

8 på en istandsættelse af Blok D i Tuujuk/Lille Slette som midlertidigt anvendes til løsningen af denne sociale opgave. Opgaven forventes afsluttet i første halvdel af Pr. 1. september 2015 lejede Kommuneqarfik Sermersooq 24 boliger i nybyggeri (Brøndums Hus) Kujallerpaat 24, som Iserit A/S administrerer udlejningen af. Kommunen har efterfølgende købt boligerne. Viking Byg Greenlands konkurs i november 2015 har skabt udfordringer i forbindelse med færdiggørelsen af 10 nye udlejningsboliger i Tasiilaq. Yderligere problemer blev skabt af en kraftig storm i Tasiilaq i november 2015, som medførte en del oprydningsarbejder samt flere boliger i administration. Kommuneqarfik Sermersooq og Iserit A/S har samarbejdet om opgaver i forbindelse hermed. Fremtiden Iserit A/S har efter væksten i de foregående år, fokuseret på en yderligere optimering af driften i Det er selskabets vurdering, at det for alle lejere i kommunen vil være en fordel at alle offentlige udlejningsboliger i Kommuneqarfik Sermersooq overdrages til kommunen og at der etableres en enstrenget boligadministration. I betænkningen vedr. en strukturreform af den offentlige sektor anførtes i resumèet om boliger bl.a. at Hjemmestyrets boligadministration kan med fordel overdrages til de nye kommuner for at opnå samdriftsfordele og en mere fremadrettet planlægning. Ved en overdragelse af Selvstyrets boliger i storkommunen kan følgende fordele opnås: - Højere kvalitet i boligadministration samt den økonomiske styring - Lavere administrationsomkostninger - Større gennemskuelighed i Kommuneqarfik Ser mersooq og mere direkte kommunal indflydelse på boligpolitikken. Såfremt det besluttes at kommunen skal overtage Selvstyrets boliger i kommunen vil Iserit A/S uden problemer kunne varetage administrationen. Iserit A/S påbegyndte i 2014 arbejdet med udarbejdelse af en virksomhedsstrategi hvor kunder, medarbejderne, økonomi, ejer og serviceproduktet er i fokus. I relation til det fortsatte udvikling af Iserit A/S samt den almene boligsektor i Grønland vurderes det vigtigt, at der gives kommunale boligselskaber lov til at overtage ejerskabet til de kommunale almene boliger samt til at opføre almene boliger. I november 2015 har Iserit A/S vedtaget en strategiplan for perioden 2015 til Kommuneqarfik Sermersooqs planer om i løbet af de kommende 5 til 7 år at bygge yderligere 800 boliger er et vigtigt skridt i retning af løsningen af problemet med de lange ventelister i Nuuk. Med henblik på evt. delvist lånefinansiering af nyt boligbyggeri har Iserit A/S fået foretaget en gennemgang af Kommunens flerefamiliehuse i Nuuk, idet disse vil kunne udgøre pant ved optagelse af et realkreditlån. Ejendomskontoret Igdlo har gennemført denne opgave, der er udmøntet i en værdiansættelse af boligerne til i alt kr. Saneringen af udlejningsboligerne i Tuujuk/Lille Slette fortsætter. Nedrivningen af blokkene E,F.G og H blev gennemført i 2015, efter at lejerne er blevet genhuset i kommunens øvrige udlejningsboliger. I oktober 2015 blev det første spadestik til de 126 nye boliger taget. Iserit A/S gennemfører for kommunen en renovering af Blok C og D til brug som erstatning for det oprindelige Familiernes Hus På bestyrelsesmødet i december 2015 besluttedes at påbegynde forberedelserne til at Iserit A/S fremskaffer egne personaleboliger og hermed bidrager til aflastning af boligpresset i Nuuk Vakantboliger Iserit A/S har i 2015 drevet kommunens vakantboliger og foretaget møblering og afmøblering af møblerede boliger for kommunen. På baggrund af den fortsat store boligmangel har Iserit A/S i år assisteret kommunen med fremskaffelse af 23 lejeboliger fra det private udlejningsmarked i i Nuuk. Herved er 23 lejeboliger i kommunens egen boligmasse blevet frigjort til udlejning til opnoterede på ventelisterne. Fra 1. juli 2015 har Kommuneqarfik Sermersooq besluttet at nye vakantlejere skal betale fuld husleje, hvilket vil bidrage til reduktion at kommunens nettoudgifter til driften af området Salg af boliger for kommunen Selskabet administrerer ordningen om salg af boliger til lejere i de kommunale udlejningsboliger og forestår salg af kommunale boliger efter offentligt udbud. På baggrund af den store boligmangel besluttede kommunen i juni 2009 at begrænse salget af boliger efter lejer-til-ejer reglerne således at der ikke længere sælges boliger i flerfamiliehuse, medmindre at lejeboligen er beliggende i en ejerforening eller er et saneringsmoden enkelt- eller dobbelthus. Der er derfor i 2015 ikke blevet solgt boliger efter lejer til ejer-ordningen. Der er i løbet af 2015 solgt 17 boliger for kommunen, heraf èn i Kapisillit, èn i Qeqertarsuatsiaat, seks i Tasiilaq, èn i Isertoq, to i Tiniteqilaaq, tre i Paamiut og tre i Arsuk. 8

9 1.3. Omdannelse af udlejningsboliger til andelsboliger Der har ikke været gennemført omdannelser til andelsboliger i Administration af erhvervslejemål for kommunen I 2015 har Iserit A/S forestået huslejeopkrævning og betalingsstyring for 6 erhvervslejemål, ligesom selskabet har foretaget lejevarslinger for samme Drift af fællesvaskerier Iserit A/S har i 2015 drevet to fællesvaskerier for kommunen. 1.6 Administration af kollegieboliger Fra 1. august 2014 har Iserit A/S overtaget det meste af administrationen af kommunens 32 kollegieboliger i Nuuk herunder opgaverne med udarbejdelse af lejekontrakter, opkrævning og betalingsregistrering samt udførelse af ind- og fraflytning og vedligeholdelse Planlagt periodisk vedligeholdelse (facility management) af kommunens øvrige bygninger Fra 1. september 2015 har Iserit A/S haft opgaven med facility management af kommunens øvrige bygninger herunder administrationbygninger, væresteder, familiecentre, børnehjem, alderdoms- og plejehjem, ældrekollektiver, krisecentre, daginstitutioner, folkeskoler, fritidsklubber, skolepasning og idræts-og svømmehaller. Det drejer sig om ca. 350 bygninger i alle kommunens byer og bygder med et samlet areal på ca kvadratmeter Drift af Selvstyrets genhusningscenter i Nuuk Fra 1. oktober 2015 har Iserit A/S i samarbejdet med Kommuneqarfik Sermersooq administreret Selvstyrets genhusningscenter i Nuuk. Centeret, der har 36 pladser er et sted hvor personer der er udsat af deres lejebolig som følge af misligholdelse af lejeaftalen kortvarigt (op til maks. 3 måneder) kan opholde sig indtil de kommer på fode igen Særlig vedligeholdelse/reinvestering i de kommunale udlejningsboliger I 2015 er afsat i alt 4,2 mio. kr. til planlagt vedligeholdelse i boligafdelingerne på baggrund af en kommunal bevilling. Kommunen har ligeledes bevilget 3,7 mio. kr. i bygdemidler til forbedringer af udlejningsboliger i bygderne. I alt udgør disse bevillinger et tilskud svarende til 10 procent af den samlede huslejeopkrævning i boligafdelingerne i alle kommunens boligafdelinger. Uden disse tilskud skulle huslejen, såfremt forbedringerne skulle udføres, stige tilsvarende. Kommuneqarfik Sermersooq bevilgede i 2014 ekstra 3 mio. kr. til forbedringer af de almene udlejningsboliger i Ittoqqortoormiit og anmodede Iserit A/S om at gennemføre dette arbejde på grundlag af forslag udarbejdet af Iserit A/S. Dette arbejde er igangsat og blev afsluttet i første halvdel af I 2015 er der gennemført vedligeholdelsesarbejder (PPV) for i alt 21,3 mio. kr., finansieret af boligafdelingernes egne henlæggelser. I Ittoqqortoormiit har det primært været vedligeholdelse af klimaskærme, som er gennemført. I Tasiilaq er der foruden blevet gennemført nogle efterisoleringer, og udskiftning af vinduer. Alt i alt er der anvendt 5,8 mio. kr. på Østkysten til PPV-arbejder. I Nuuk er der blevet anvendt ca. 13,1 mio. kr. til bl.a. udskiftning af ventilationsanlæg, udskiftning af vinduer og yderdøre, udskiftning af klimaskærme, samt udvendig maling. I Paamiut er der brugt ca. 1,9 mio. kr. til PPV, hvor bl.a. B-938 er blevet total renoveret udvendigt. Derudover er der renoveret køkkener, og badeværelser. Endelig er der blevet afsat 11 mio. kr. specifikt til renovering af Blok C og D i Tuujuk i Nuuk. Dette projekt pågår og forventes færdigt i løbet af juni Kapitalforvaltning for de kommunale boligafdelinger De opsparede midler er, i takt med at de er blevet frigjort fra placering i obligationer, blevet overført til aftalekonti hvor der ved årets afslutning er placeret ca. 72,8 mio. kr. Herefter er obligationsbeholdningen i året blevet nedbragt fra 1,5 mio. kr. til 0,8 mio. kr. Ved denne omlægning er kapitalforvaltningen mindre risikoeksponeret ved kursfald på obligationsmarkedet. Der blev den 4. april 2014 indgået en ny aftale om indlån med BankNordik der ved en binding af 30 mio. kr. i 3 år sikrer Iserit A/S en forretning på 1,75% p.a. Ved denne aftale samt den allerede eksisterende indlånsaftale med Grønlandsbanken sikredes Iserit A/S et fortsat overskud af kapitalforvaltningen. Ultimo 2015 udgør den samlede mellemregningssaldo med boligafdelingerne 73,3 mio. kr (2014: 75 mio. kr.). Dette beløb modsvares af den samlede placering i kapitalforvaltningen. som udgør 76 mio. kr. samt indestående på anfordringskonto i alt 4,6 mio. kr. i alt 80,6 mio. kr. Boligafdelingernes rente af mellemregningen med Iserit A/S er i årets forløb forblevet upåvirket af ændringer i diskontoen, idet denne har nået et så lavt niveau, at minimumsniveauet 1,5 pct. har været gældende i hele året. 9

10 2. Årets resultat I 2015, der er selskabets tiende fulde driftsår, fik selskabet et overskud på t.kr. før skat (2014: t.kr.), hvilket må betegnes som særdeles tilfredsstillende og betydeligt bedre end budgetteret bliver 10. år i træk uden stigninger i administrationsbidraget. Hovedparten af selskabets omkostninger er personalerelateret. Selskabet har i 2015 haft en personaleomsætning på 0% (2014: 10%). Selskabet har kunnet rekruttere alle de nyansatte i Grønland, hvorfor ansættelsesomkostningerne er blevet minimeret. Den lave personaleudskiftning har naturligvis bidraget positivt til målsætningen om optimering af driften. I forbindelse med overtagelsen af den tekniske vedligeholdelse af kommunens øvrige bygninger er to medarbejdere overført fra kommunen til Iserit A/S. Øvrige omkostninger Der har i 2015 været ført en meget stram styring af selskabets omkostninger. Kapitalberedskabet Selskabets egenkapital udgør ved årets afslutning 11,7 mio. kr. ( 2014: 10,6 mio.kr.). Aktiverne andrager 21,9 mio. kr. (2014: 18,9 mio. kr.). Den kortfristede gæld udgør ved årets afslutning i alt 9,7 mio. kr.(2014: 7,5 mio. kr.). De likvide beholdninger (anfordring) udgør 4,6 mio. kr. Selskabets anlægsinvesteringer for de kommende to år er i størrelsesordenen ca. 6 mio. kr. Selskabets kapitalberedskab vurderes på grundlag af likviditetsforøgelsen i 2016 (indbetaling af tilgodehavender) at være tilstrækkeligt. 3. Boligafdelinger For at sikre en administration, der følger gældende regler og sikrer, at der løbende sker en tilstrækkelig opsparing af boligafdelingerne til dækning af udgifter til nødvendig vedligeholdelse, kræver boligadministration stor indsigt, ansvarlighed og erfaring inden for området. Det er en forudsætning at de administrative ydelser hele tiden tilpasses, således at de lever op til kommunens ønsker om en rationel drift på et højt kvalitetsmæssigt niveau. Iserit A/S driver kommunens udlejningsboliger efter et koncept, der løser alle de driftsmæssige opgaver der jfr. lovgivningen skal udføres af ejer/-administrator. Hovedopgaverne inden for boligdrift er bl.a.: - Føring af ventelister - Boligtildeling efter de til enhver tid gældende regler herom - Tildeling af personaleboliger - Indgåelse af lejekontrakter på vegne af kommunen - Administration af afdragsordninger vedr. depositum - Opkrævning af husleje og depositum - Teknisk drift - Inspektion - Istandsættelse ved fraflytning - Udarbejdelse af planer for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser - Udarbejdelse af afdelingsbudgetter - Beboerdemokrati - Udsendelse af rykkerskrivelser - Ophævelse af lejekontrakter - Udsættelser - Udsendelse af varslinger for ændringer af husleje og aconto varmeopkrævninger - Udarbejdelse af vand- og varmeregnskaber - Afdelingsbudgetter - Tilvejebringelse af oplysninger i rimeligt omfang om boligøkonomi, div. oversigter og statistiske data efter anmodning fra kommunen. Som administrator skal selskabet sikre en fast styring af restancer. De samlede restancer udgør ved årets slutning 18,9 mio. kr. mod 16,7 ultimo sidste år. Der er i boligafdelingerne hensat de nødvendige midler til tab på dubiøse debitorer Der er i 2015 udsendt rykkerbreve samt ophævelsesbreve. Antallet af gennemførte udsættelser er 15 i Nuuk, 5 i Paamiut, 14 i Tasiilaq og 3 i Ittoqqortoormiit. Ved årets udgang er 10 personer placeret i genhusningsboliger efter udsættelse. Det kan konstateres at på trods af en konsekvent rykkerprocedure og et større antal udsættelser at restancerne 10

11 er steget. Restancerne, målt i forhold til den månedlige huslejetilskrivning, er størst i Paamiut og Ittoqqortoormiiit, hvor de svarer til henholdsvis 8 og 7,4 månedshuslejer. I Tasiilaq svarer restancen til 4,3 månedshuslejer og i Nuuk til 2 månedshuslejer. Iserit A/S har fra Boligklagenævnet i 2015 modtaget afgørelser på èn sag, som er indbragt for nævnet i Iserit A/S har fået medhold i sagen. Derudover har Boligklagenævnet afvist behandling af to sager, da det ligger udenfor Boligklagenævnets kompetenceområde. Iserit A/S har afgivet svar i yderligere en sag fra Boligklagenævnet (maj 2014), som der endnu ikke foreligger afgørelse på. Iserit A/S har i 2015 behandlet 206 beboerklager (støj, larm, ulovligt hold af husdyr mv.). Heraf var 167 klager godkendt til videre sagsbehandling og 39 opfyldte ikke betingelserne for videre sagsbehandling. Af de 206 klager var der 2 klager over selskabets afgørelser, sagsbehandling mv., hvoraf én klage var berettiget, og én klage var uberettiget. Forventninger til næste år Iserit A/S forventer i 2016 et overskud på 428 t.kr. før skat. Anlægsinvesteringerne forventes at andrage 5,7 mio.kr. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. ITTOQQORTOORMIIT 11

12 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Iserit A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Kapitalforvaltning indgår under posten mellemværender med boligafdelinger. Dette er en ændring i forhold til tidligere, hvor kapitalforvaltningen indgik som et omsætningsaktiv. Ændringerne er fortaget, da dette giver et mere retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, som følge af at kapitalforvaltningen er likvider som selskabet forvalter for de enkelte boligafdelinger, og hermed juridisk tilhører disse. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som beeller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Omregning af fremmed valuta Alle transaktioner gennemføres i danske kroner. RESULTATOPGØRELSEN Nettoomsætning Nettoomsætning ved salg af service- og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering og dermed risikoovergang til kunden finder sted. Nettoomsætning omfatter alle ydelser af primær karakter set i forhold til selskabets hovedaktivitet, herunder boligadministration, teknisk rådgivning og bistand, diverse kontraktsopgaver for kommunen, gebyrer, ejendomsservice m.v. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter set i forholdt til virksomhedens hovedaktivitet. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner m.v. til selskabets personale. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og -udgifter, kursreguleringer, renter til boligafdelinger og gebyrer. Ekstraordinære poster Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under selskabets ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende. Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat. Betalbare skatter og udskudt skat beregnes med en skatteprocent på 31,8. BALANCEN Immaterielle og materielle anlægsaktiver Erhvervede anlægsaktiver, omfatter køb af bygninger, IT-software, biler, EDB samt inventar og måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet ibrugtages. Finansieringsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen. 12

13 Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider Aktiv Levetid år Afskrivning procent Inventar 5 20 Biler 5 20 IT-Hardware 3 33,3 IT-Software 3 33,3 Bygninger 50 2,0 For biler kalkuleres med en scrapværdi på tkr. 25. For bygninger kalkuleres med en scrapværdi på 50% af anskaffelsesprisen. Aktiver med en kostpris under tkr. 25 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet. Vakantinventar straksafskrives i anskaffelsesåret. Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Kortfristede gældsforpligtelser Omfatter leverandørgæld, mellemregning med boligafdelinger, skyldige omkostninger, hensættelser til feriepenge, revisor m.v. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med aktiviteter og finansielle anlægsaktiver, samt køb, udvikling, forbedring og salg m.v. af immaterielle og materielle anlægsaktiver. Hoved- og Nøgletal Regnskabsmæssige nøgletal er beregnet ved anvendelse af følgende formler: Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Likvide beholdninger Omfatter Iserits anfordringskonto samt depotbankkonto. Overskudsgrad = Afkastningsgrad = Likviditetsgrad = Soliditet = Overskud x 100 Nettoomsætning Overskud x 100 Aktiver i alt Omsætningsaktiver x 100 Kortfristet gæld Egenkapital x 100 Aktiver i alt Værdipapirer Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede obligationer der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser indregnes og måles som det bedste skøn over de omkostninger, der er nødvendige for på balancedagen at afvikle forpligtelserne. Hensatte forpligtelser med forventet forfaldstid ud over 1 år fra balancedagen måles til tilbagediskonteret værdi. 13

14 Resultatopgørelse 1. januar december Note kr. kr. Nettoomsætning Andre driftsindtægter Personaleomkostninger Andre eksterne omkostninger Afskrivninger Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Forslag til resultatdisponering Overført til næste år NUUK 14

15 Balance pr. 31. december AKTIVER Note kr. kr. IT-Software Immaterielle anlægsaktiver Inventar Automobiler IT-anlæg Administrationsbygning Materielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Mellemværender med Kommuneqarfik Sermersooq Andre tilgodehavender Forudbetaling på ny administrationsbygning Periodeafgrænsningsposter Mellemværende med boligafdelinger Tilgodehavender Bankindestående OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER PASSIVER Aktiekapital Overført resultat, tidligere år Overført resultat, indeværende år Egenkapital Udskudt skat Hensatte forpligtelser Leverandørgæld Skyldig selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Mellemregning med varmeafdelinger Kortfristede gældsforpligtelser GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER Aktionærforhold 15 15

16 Pengestrømsopgørelse pr. 31. december Note kr. kr. Driftsresultat Afskrivninger Ændringer i driftskapital 13 ( ) Modtagne finansielle indtægter Betalte finansielle omkostninger ( ) ( ) Pengestrømme vedrørende drift Køb af materielle anlægsaktiver ( ) 0 Pengestrømme vedrørende investeringer ( ) 0 Ændringer i mellemværender med boligafdelinger ( ) ( ) Ændring i mellemregning med kunder ( ) Pengestrømme vedr. finansiering ( ) ( ) Ændring i likvider (80.550) ( ) Likvide beholdninger 1. januar Likvide beholdninger 31. december NUUK 16

17 Noter 1 Nettoomsætning Administration boligafdelinger Administration personaleboliger Administration erhvervslejemål Administration af vaskeri Administration af kollegieboliger Ejendomsserviceydelser Diverse gebyrer Øvrig Administration Teknisk rådgivning og bistand Nettoomsætning i alt kr. kr. 2 Andre driftsindtægter Huslejeindtægt på Issortarfimmut Andre driftsindtægter i alt Personaleomkostninger Bestyrelse og mødeudgifter Gager og lønninger Pensioner Øvrige personaleomkostninger Personaleomkostninger i alt Gennemsnitligt antal medarbejdere: Der er etableret incitamentsprogram for selskabets ledelse 4 Andre eksterne omkostninger Administrationsomkostninger Revision Bygningsdrift Biler og transport Andre eksterne omkostninger i alt Afskrivninger IT-software Inventar Automobiler IT-anlæg Administrationsbygning Afskrivninger i alt Finansielle indtægter Renteindtægter Forrentning mellemregning boligafdelinger Finansielle indtægter i alt Finansielle omkostninger Realiserede tab på værdipapirer Urealiserede tab på værdipapirer Forrentning mellemregning boligafdelinger Finansielle omkostninger i alt

18 Noter kr. kr. 8 Årets skat Aktuel skat Ændring af udskudt skat ( ) Årets skat i alt Immaterielle anlægsaktiver IT- software Kostpris 1. januar Tilgang Kostpris 31. december Ned- og afskrivninger 1. Januar Afskrivninger Ned- og afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. December Afskrives over 3 år TASIILAQ 18

19 Noter 10 Materielle anlægsaktiver Inventar Auto mobiler IT-anlæg Kostpris 1. januar Tilgang Afgang Kostpris 31.december Ned- og afskrivninger 1. Januar Afskrivninger Tilbageførsel ved afgang Ned- og afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. December Afskrives over 5 år 5 år 3 år Administrationsbygning Kostpris 1. januar Tilgang 0 Kostpris 31.december Ned- og afskrivninger 1. Januar Afskrivninger Ned- og afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. December Afskrives over 50 år kr. kr. 11 Mellemværende med boligafdelinger Kapitalforvaltning Værdipapirer Bankdepot Periodiserede renter Mellemregninger med boligafdelinger Mellemværende med boligafdelinger ialt Udskudt skat Anlægsaktiver ( ) ( ) Ejendomme Obligationer Periodiserede renter Beregningsgrundlag Udskudt skat, 31,8%

20 Noter kr. kr. 13 Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital Ændring i tilgodehavender ( ) Ændring i leverandører og anden gæld ( ) ( ) Aktiekapital Aktiekapitalen består af stk. aktier à kr. Aktierne er ikke opdelt i klasser kr. Ændringer i aktiekapitalen Aktiekapital Tilgang 2006, apportindskud Tilgang 2008, forøgelse af aktiekapitalen Aktiekapital Aktionærforhold Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi: Kommuneqarfik Sermersooq, Rådhuset Kuussuaq 2, Postboks 1005, 3900 Nuuk NUUK 20

ÅRSRAPPORT 2014. (01.01.2014-31.12.2014) Reg. nr. A/S 349143

ÅRSRAPPORT 2014. (01.01.2014-31.12.2014) Reg. nr. A/S 349143 ÅRSRAPPORT 2014 (01.01.2014-31.12.2014) Reg. nr. A/S 349143 NUUK Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. maj 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2016 ( ) Reg. nr. A/S

ÅRSRAPPORT 2016 ( ) Reg. nr. A/S ÅRSRAPPORT 2016 (01.01.2016-31.12.2016) Reg. nr. A/S 349143 NUUK Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2017 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Jørgensen og Andersen Ejendomme

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr BusDan 34 ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup CVR-nr. 31 05 21 14 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj 2016 Anders Ewald Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nerdborg Golfbane Ap

Nerdborg Golfbane Ap Nerdborg Golfbane Ap Johan Bondes Vej 9, 6430 Nordborg Årsrapport for 2015 CVR-nr. 16 50 71 99 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016 Henrik Christensen

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr CVR-nr. 27 61 88 55 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.04.14 Henry Bjerg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr Årsrapport 2016

MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr. 482.237

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDI EJENDOMME A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/10/2013 Anne-Helene Bagenkop Nielsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SIGNIFLY ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05/2014 Patrick Lundstrøm Rønning Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk EMG Invest ApS CVR-nr. 26868378 Grædstrupvej 45 8740

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31.

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31. Østergade 130 DK-6900 Skjern Tlf. 88 81 11 88 Fax www.martinsen.dk CVR-nr. 36 56 05 09 Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Østergade 130, 6900 Skjern Årsrapport for 26.

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Nordbasens Rådgivnings Center Sjælland ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den

Nordbasens Rådgivnings Center Sjælland ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordbasens Rådgivnings Center Sjælland

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

ORLOFF ERHVERV A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ORLOFF ERHVERV A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ORLOFF ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/04/2013 Kurt Keilberg Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer:

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer: Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg CVR-nummer: 10 13 96 27 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (11. regnskabsår) Godkendt

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr Maribovej Nakskov. Årsrapport 2015/16

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr Maribovej Nakskov. Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54848800 Telefax 54848811 www.deloitte.dk Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33570856 Maribovej

Læs mere

Vesta Management ApS CVR-nr Rungsted Strandvej Hørsholm. Årsrapport 2015

Vesta Management ApS CVR-nr Rungsted Strandvej Hørsholm. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Vesta Management ApS CVR-nr. 10326478 Rungsted Strandvej

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Arkitekt MAA Ole Justesen ApS i likvidation CVR-nr Strandparksvej Helleup. Årsrapport 2014/15

Arkitekt MAA Ole Justesen ApS i likvidation CVR-nr Strandparksvej Helleup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Arkitekt MAA Ole Justesen ApS

Læs mere

Commercial Group ApS

Commercial Group ApS Commercial Group ApS CVR 25077148 ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2016 Dirigent 1 INDHOLD Side Påtegninger: Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning:

Læs mere

NK-Service A/S CVR-nr Årsrapport 2010

NK-Service A/S CVR-nr Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NK-Service A/S CVR-nr. 29 19 33 39

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen af Døgn- og Dagtilbud

Læs mere

K/S Hjulmagervej 21. Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport for

K/S Hjulmagervej 21. Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport for K/S Hjulmagervej 21 Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 20 83 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016. Henning

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 59 49 67 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

AB HORIZON ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AB HORIZON ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AB HORIZON ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Bo Jørgensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

HNJ Entreprenør A/S CVR-nr

HNJ Entreprenør A/S CVR-nr CVR-nr. 24 22 09 82 Årsrapport 1. januar - 31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. juni 2013. Henrik Neergaard Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Résidence Massena Nice A/S CVR-nr Årsrapport 2013/14

Résidence Massena Nice A/S CVR-nr Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Résidence Massena Nice A/S CVR-nr.

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

Årsrapport SD Karreen Holding ApS. Holmens Kanal København K CVR-nr Dirigent

Årsrapport SD Karreen Holding ApS. Holmens Kanal København K CVR-nr Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk SD Karreen Holding ApS Holmens

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr.

Læs mere

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015 iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts - 31. december 2015 CVR-nr. 36 70 46 08 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

Vejgaard-Hasseris Køreskole ApS CVR-nr

Vejgaard-Hasseris Køreskole ApS CVR-nr CVR-nr. 25 16 21 61 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 13.03.13 Jesper Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Redoffice A/S Kvaglundvej 89, 6705 Esbjerg

Redoffice A/S Kvaglundvej 89, 6705 Esbjerg Redoffice A/S Kvaglundvej 89, 6705 Esbjerg CVR-nr. 27 96 66 59 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. april 2016.

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr Formervej Varde. Årsrapport 2015

Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr Formervej Varde. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr. 32275591

Læs mere