Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Kommunal leverandør. Hjemmeplejen Nørrebro Fensmarksgade 60, 2200 Nørrebro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Kommunal leverandør. Hjemmeplejen Nørrebro Fensmarksgade 60, 2200 Nørrebro"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Kommunal leverandør Hjemmeplejen Nørrebro Fensmarksgade 60, 2200 Nørrebro Tilsynet er udført den 5. december 2011 kl , den 6. december 2011 kl og den 19. december 2011 kl af sygeplejerske, specialkonsulent Lis Oline Madsen og sygeplejerske, specialkonsulent Lisbeth Lind. December

2 Indholdsfortegnelse 1 Formål Metode Tilsynsresultat Anbefalinger Datagrundlag Dokumentation, observation og interview med borgere og medarbejdere Fremgangsmåde Yderligere oplysninger Bilag 1: Høringssvar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 2

3 1 Formål Formålet med de uanmeldte tilsyn med de kommunale leverandører af personlig og praktisk hjælp er at: føre tilsyn med om de leverede ydelser udføres i overensstemmelse med lovgivning, kvalitetsstandarder og afgørelsen belyse borgernes faktisk oplevede kvalitet i ydelsen efterleve den indgåede aftale mellem BDO og Københavns Kommune. 2 Metode De uanmeldte tilsyn tager udgangspunkt i en helhedsvurdering af hjemmeplejen ved hjælp af følgende målemetoder: Kontrol af faglig dokumentation for udvalgte borgere Observation i de udvalgte borgeres hjem Kvalitative interviews med borgere og medarbejdere. Bedømmelsen I alt arbejder tilsynet med 12 hovedmål, som er delt op i 52 målepunkter. Disse er aftalt med Københavns Kommune, og alle kan besvares med enten ja eller nej. Desuden er der i forhold til hvert målepunkt mulighed for at tilknytte bemærkninger. Tilsynet måler på de aftalte målepunkter, der er relevante for den enkelte borger. Det er f.eks. ikke alle borgere, der er visiteret til hjælp til medicin dosering, medicin administration og medicin indtagelse. Tilsynets bedømmelse beror på en faglig vurdering af det samlede resultat for borgere og medarbejdere, som har givet tilsagn om at deltage i tilsynet. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 3

4 3 Tilsynsresultat Tilsynet har på baggrund af det udførte uanmeldte tilsyn i Hjemmeplejen Nørrebro, vurderet sygeplejen til Alvorlige fejl og mangler og hjemmeplejen til godkendt med mangler på enkelte områder ud fra en faglig vurdering, jf. beskrivelse herunder. Samlet vurdering x x Godkendt Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag i forhold til den indgåede aftale, er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne vedtagelser og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Forholdene i hjemmeplejen vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. Hjemmeplejen: Godkendt med mangler på enkelte områder Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har få mangler eller fejl vurderet ud fra kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne vedtagelser og værdier og/eller almene sundhedsfaglige standarder. Løsningen på det påpegede forhold kontrolleres ved det efterfølgende uanmeldte tilsynsbesøg. Hjemmesygeplejen: Alvorlige fejl og mangler Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige fejl og/eller mangler vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne vedtagelser og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Fejl udløser et Opfølgende uanmeldt tilsyn. Løsningen på de påpegede forhold kontrolleres ved et Opfølgende uanmeldt tilsyn. Alvorlige fejl og mangler Afgørelsen Alvorlige fejl og mangler kendetegnes ved det utilfredsstillende tilsynsresultat, hvor tilsynet har konstateret: Utilstrækkelige og uacceptable forhold i Hjemmesygeplejen Nørrebro vedrørende det skriftlige grundlag og den leverede hjælp. Der er konstateret alvorlige mangler hos fire ud af otte borgere. De mangler, der er konstateret vedrører halvdelen af borgerne og fordeler sig over følgende dataindsamlingsområder: Dokumentation og observation. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 4

5 De mangler og fejl, som tilsynet har konstateret i Hjemmeplejen Nørrebro, vedrører udførelse af hjemmesygepleje i forhold til følgende hovedmål og målepunkter: Mål 6. Borgeren modtager den visiterede hjælp til medicindosering i henhold til sundhedsloven og lov om social service sygeplejerske og/eller assistent opgave. o o Der er manglende ajourføring af dokumentationen ift. Medicinskema og Aktuel medicin samt manglende doseringsskemaer. Der observeres manglende overensstemmelse mellem Aktuel medicin i KOS Aktuel medicin i borgerens hjem og indhold i doseringsæskerne. Mål 7. Borgeren modtager den visiterede hjælp til medicinadministration iht. Sundhedsloven og lov om social service sygeplejerske og/eller assistent o Der er manglende dokumentation for administration af medicin. Mål 8. Borgeren modtager den visiterede hjælp til medicinindtagelse, hvor Københavns Kommune er ansvarlig for medicindosering. o Der observeres manglende overensstemmelse mellem Aktuel medicin i KOS, Aktuel medicin i borgerens hjem og indhold i doseringsæskerne. Udbedring af manglerne vil kræve en radikal indsats i Hjemmesygeplejen Nørrebro. Tilsynsførende foreslår følgende specifikke indsats til afhjælpning af de konstaterede fejl og mangler: At Hjemmeplejen/-sygeplejen Nørrebro sikrer: o o o At dokumentationen i Medicinskemaer og Aktuel Medicin er ajourført. At der er overensstemmelse mellem Aktuel medicin i KOS, Aktuel medicin i borgerens hjem og indhold i doseringsæskerne. At der foreligger dokumentation for administration af medicin. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 5

6 Hjemmeplejen Nørrebro vurderes til Godkendt med mangler på enkelte områder, hvilket kendetegnes ved det tilfredsstillende tilsynsresultat, hvor tilsynet har konstateret: Gode, jævne og tilstrækkelige forhold i Hjemmeplejen Nørrebro vedrørende det skriftlige grundlag og den leverede hjælp. De styrker, som tilsynet har konstateret i Hjemmeplejen Nørrebro vedrører følgende områder, er: Borgerne er trygge ved at modtage hjælp fra Hjemmeplejen Nørrebro og oplever at have en god ligeværdig dialog med medarbejderne. Borgerne fremhæver deres faste hjælper som særlig betydningsfulde, fordi den faste hjælper har kendskab til, hvordan pleje og omsorg skal udføres ift. Den enkelte borgers behov og ønsker. Borgerne fortæller, at de modtager den hjælp, som de oplever at have behov for. Borgernes hjem fremstår med en tilfredsstillende rengøringsstandard og med respekt for borgerens levevis, vaner og ønsker. De mangler der er konstateret i Hjemmeplejen Nørrebro vedrører følgende: Den sundhedsfaglige dokumentation. Manglerne forekommer ved flere borgere. De mangler, som tilsynet har konstateret i Hjemmeplejen Nørrebro, vedrører følgende mål, målepunkter og dataindsamlingsområder: o Mål 3. Borgeren medtager den visiterede hjælp til personlig pleje i en tilfredsstillende kvalitet. Der er manglende dokumentation i døgn og ugeplaner af tilrettelæggelse af borgerens individuelle personlige pleje med inddragelse af borgerens problemstillinger og funktionsnedsættelser. o Mål 4. Borgeren anvender egne ressourcer i opgaveløsningen Der er manglende dokumentation I døgn og ugeplaner af borgerens ressourcer. o Mål 5. Sundhedsfremme og forebyggelse Der er manglende dokumentation af den sundhedsfremmende og forebyggende indsats. o Mål 11. Borgeren sikres hygiejnemæssig forsvarlig renholdelse af boligen. Der er manglende dokumentation af rengøring i boligen med borgerens eventuelle medinddragelse. Manglerne vil kræve en bevidst og målrettet indsats. Tilsynsførende foreslår følgende specifikke indsats til afhjælpning af de konstaterede mangler at: INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 6

7 4 Anbefalinger Tilsynet lægger vægt på udvikling og læring i forbindelse med det uanmeldte tilsyn. På baggrund af afdækningen af ovenstående tilsynsresultater foreslår tilsynet følgende at: At Hjemmeplejen/-sygeplejen Nørrebro udarbejder handleplaner og gennemfører en radikal indsats på problemområderne, som vurderes ved et Opfølgende tilsyn tre måneder efter at rapporten har været i faktuel høring. Mere præcist anbefales følgende: At Hjemmeplejen/-sygeplejen Nørrebro udarbejder en handleplan i forhold til at sikre, at hjemmesygeplejen udfører medicinhåndtering, i henhold til gældende retningslinjer. At Hjemmeplejen Nørrebro fortsætter det igangsatte arbejde med at gennemføre undervisning og oplæring af medarbejdere i sundhedsfaglig dokumentation samt udføre egenkontrol af den sundhedsfaglige dokumentation. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 7

8 5 Datagrundlag BDO Kommunernes Revision har på vegne af Københavns Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn i Hjemmeplejen Nørrebro ved Hjemmeplejeleder Tina Faarup. Ved tilsynet er der besøgt i alt femten borgere i eget hjem. Det drejer sig om otte borgere, som er visiteret til ml. 2 7,9 timer ugentligt (kategori 2) og syv borgere, som er visiteret til over 8 timer ugentligt (kategori 3). Elleve af disse borgere er visiteret til hjemmesygepleje. Fire borgere ud af femten er besøgt om aftenen. Der er foretaget kontrol af sundhedsfaglig dokumentation, gennemgang af borgerens samarbejdsmappe, gennemført observationer hos borgerne samt gennemført interview med borgere og medarbejdere. Tilsynet har talt med tolv medarbejdere. Yderligere tre medarbejdere blev kontaktet pr. telefon, men det lykkedes ikke at få kontakt, da medarbejderens arbejdstid var ophørt. Medarbejderne har følgende faglige baggrund: Elleve medarbejdere er social- og sundhedshjælpere og en medarbejder er uuddannet social og sundhedshjælper. Tilbagemelding om tilsynets observationer og tilsynsresultat blev givet til Hjemmeplejeleder Tina Faarup. 5.1 Dokumentation, observation og interview med borgere og medarbejdere Der er udvalgt 11 repræsentative mål fra kvalitetsstandarderne: Det skriftlige grundlag, mål 1-2 Sammenhæng mellem visitation og leveret pleje og omsorg mål 3-5 Medicinhåndtering, mål 6-8 Generelle målepunkter, mål 9-10 Sammenhæng mellem visitation og leveret praktisk hjælp, mål 11 Administration samtale med leder og medarbejdere mål 12 Der er i alt defineret 52 målepunkter. På de følgende sider præsenteres resultaterne af dataindsamlingen i relation til hvert målepunkt samt generelle bemærkninger til hvert mål. Hos to borgere ud af femten fremgår det af dokumentationen, at borgeren har hukommelsesproblemer. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 8

9 Det skriftlige grundlag i henhold til vejledning nr. 2 jævnfører lov om social service og kommunens kvalitetsstandarder Mål 1: Der er sammenhæng ml. visitation og leveret pleje og omsorg Dokumentation (1) x I alle journaler er der overensstemmelse mellem funktionsvurderingen, visitators sammenfatning og ydelsestildelingen. Dokumentation (2) x I fjorten journaler ud af femten er der sammenhæng mellem de visiterede ydelser, hjemmeplejens besøgsoversigt og borgerens døgn og ugeplan. En journal mangler døgn og ugeplan. Observation (1) x Hos alle borgere observeres overensstemmelse mellem funktionsvurderingen og borgerens tilstand. Observation (2) x Hos fjorten borgere ud af femten observeres sammenhæng mellem visiterede ydelser og borgerens tilstand. Hos en borger ud af femten observeres manglende sammenhæng mellem visiterede ydelser og borgerens tilstand, idet borgerens funktionsniveau er forbedret, så hun nu selv kan varetager personlig hygiejne i hverdagen. Borger x Alle borgere mener at kunne få hjælp til at klage, hvis borgeren måtte ønske det. Medarbejder x Elleve medarbejdere ud af tolv har kendskab til borgerens visiterede ydelser. En medarbejder ud af tolv har manglende kendskab til borgerens visiterede ydelser, men kan se ydelserne ved at anvende sin PDA. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 9

10 Mål 2: Borgeren får leveret de registrerede ydelser Dokumentation (1) x Alle journaler indeholder registrering af leverede besøg i Borgerens Plan. Dokumentation (2) x Elleve journaler ud af femten har en døgn og ugeplan, hvor alle de visiterede ydelser beskrevet. En journal mangler døgn og ugeplan (beskrevet ovenfor under mål 1.) I to døgn og ugeplaner ud af femten er der manglende beskrivelse af ydelser om eftermiddagen og aftenen. I en døgn- og ugeplan ud af femten er der manglende beskrivelse af hjælp til sengeredning. Borger (1) x Alle borgere udtaler, at de har modtaget de senest registrerede besøg mhp. Tidspunkt og varighed. Borger (2) x Alle borgere udtaler, at medarbejderne lytter til evt. ønsker indenfor de eksisterende rammer. Medarbejder (1) x Alle medarbejdere har kendskab til reglerne for registrering af besøg herunder aflysningsårsager. Medarbejder (2) x Alle medarbejdere kan redegøre for principper vedr. tilbagemelding til gruppelederen ved ændringer i hjemmet. Medarbejder (3) x Alle medarbejdere kender reglerne for bytteydelser. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 10

11 Personlig pleje i henhold til lov om social service 83 samt kommunens kvalitetsstandarder Mål 3: Borgeren modtager den visiterede hjælp til personlig pleje i en tilfredsstillende kvalitet Dokumentation x Alle borgere har en samarbejdsmappe i hjemmet. Samarbejdsmappen er struktureret og generelt ajourført. I to samarbejdsmapper ud af femten er der manglende ajourføring af døgn og ugeplanen, og i den ene samarbejdsmappe er hjemmeplejens besøgsoversigt uaktuel. Tre borgere ud af femten er ikke visiteret til hjælp til personlig hygiejne. Fire borgere ud af tolv har en døgn og ugeplan for dagen, hvor tilrettelæggelse af borgerens personlige pleje er beskrevet individuelt og med inddragelse af borgerens problemstillinger og funktionsnedsættelser. Otte borgere ud af tolv har en døgn og ugeplan med manglende individuel beskrivelse af tilrettelæggelse af borgerens personlige pleje. Det drejer sig om en borger, som skal have støtte til bad, men der er manglede beskrivelse af, hvordan støtten tilrettelægges. En anden borger, som bl.a. lider af psoriasis, skal have hjælp til øvre og nedre toilette samt hudpleje. Borgeren oplyser, at han modtager ydelsen: Hudpleje, men har fravalgt hjælp til øvre og nedre toilette. Der er manglende beskrivelse af, hvordan hudplejen tilrettelægges. Der er manglende beskrivelse af tilrettelæggelse af øvre og nedre toilette alternativt at borgeren ikke ønsker at modtage ydelsen. Samme borger har et fokusområde omhandlende hudpleje. Sidste evaluering af fokusområdet er noteret den , hvorfor fokusområdet enten skal ajourføres eller afsluttes. En tredje borger, som har svært nedsat bevægelighed i armene på grund af leddegigt, er visiteret til hjælp til bad. Der er manglende beskrivelse af, hvordan hjælpen til bad tilrettelægges. En fjerde borger er visiteret til håndpleje. Der er manglende beskrivelse af tilrettelæggelse af håndpleje. En femte borger, som har mange kradsemærker på huden bagpå, har manglende beskrivelse i døgn og ugeplanen af hudpleje. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 11

12 En sjette borger, som er fast sengeliggende hele døgnet undtagen ved toiletbesøg, har en døgn og ugeplan med manglende beskrivelse om dagen af, at borgeren har kateter, og hvordan kateterpleje tilrettelægges. I døgn og ugeplane for dagen står der, at borgeren kommer op i kørestol dagligt. Dette er ikke længere aktuelt, hvorfor døgn og ugeplane bør revideres. En syvende borger, hvis højre ben er blåmarmoreret, venstre side er lammet og venstre ben amputeret, er der manglende beskrivelse af tilrettelæggelse af pleje og lejring af benene, og manglende beskrivelse af, hvordan benene understøttes under liftning. Hos samme borger er der manglende beskrivelse af psykisk pleje og omsorg under udførelse af personlig pleje. En ottende borger, som lider af svimmelhed, svær astma, faldtendens og føler sig utryg, er visiteret hjælp til bad. Der er manglende beskrivelse i døgn og ugeplanen om dagen af, hvordan tilrettelæggelse af personlig pleje udføres ift. Borgerens problemstillinger. Otte borgere ud af tolv har en døgn og ugeplan for aften med manglende individuel beskrivelse af tilrettelæggelse af personlig pleje med inddragelse af borgerens problemstillinger og funktionsnedsættelser. Observation x Hos alle borgere kan der observeres sammenhæng mellem de beskrevne plejeopgaver og borgerens tilstand. Hos en borger, som er visiteret til håndpleje, kan det observeres, at borgerens negle er usoignerede. Borger x Alle borgere udtaler, at de er tilfredse med kvaliteten af den udførte personlige pleje. Medarbejder (1) x Ni medarbejdere ud af tolv har kendskab til døgn og ugeplanen generelt, men har kendskab til de konkrete opgaver, som skal udføres i pågældende medarbejderes vagt. Medarbejder (2) x Alle medarbejdere har kendskab til fagligheden bag den udførte hjælp. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 12

13 Sundhedsfremme og forebyggelse Mål 4: Borgeren anvender egne ressourcer i opgaveløsningen Dokumentation x I ni døgn og ugeplaner ud af femten er der manglende beskrivelse af borgerens ressourcer. Borger x Alle borgere kan redegøre for egen indsats i forbindelse med udførelse af personlig hygiejne og/eller praktisk bistand. Medarbejder x Alle medarbejdere kan redegøre for, hvordan borgeren medinddrages i udførelsen af personlig pleje og/eller praktisk hjælp. Mål 5: Opgaveløsning understøtter Sundhedsfremme og forebyggelse Dokumentation x I fjorten døgn og ugeplaner ud af femten er der manglende beskrivelse af den sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Observation x Relevante risici som f.eks., dårlig vejrtrækning, smerter og usikker gangfunktion fremgår generelt af døgn og ugeplanen. Borger x Medarbejder x INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 13

14 Medicinhåndtering i henhold til gældende retningslinjer vedr. medicinhåndtering Mål 6: Borgeren modtager den visiterede hjælp til medicindosering iht. sundhedsloven og lov om social service- sygeplejerske og/eller assistent opgave Dokumentation x Otte borgere ud af elleve er visiteret til medicindosering ved hjemmesygeplejen i Københavns Kommune. Hos en borger er der manglende ajourføring af Skema: Aktuel medicin og medicinskema i samarbejdsmappen. Af skemaer i samarbejdsmappen fremgår, at borgeren skal have Unikalk m. D-vitamin kl Af skema i KOS fremgår, at borgeren skal have Uni-kalk med D-vitamin forte kl Hos en anden borger er der manglende ajourføring af Skema: Aktuel medicin og medicinskema. Ifølge medicinskema skal der doseres tbl. Citalopram á 10 mg, 1 tbl. Dgl. Kl. 8. Der er doseret ½ tbl. Dgl. formentlig á 20 mg, idet tilsynsførende kan konstatere, at borgerens medicinbeholdning indeholder tbl. Citalopram á 20 mg. Samme borger har desuden tbl. Citalopram á 10 mg. I sin medicinbeholdning. Denne medicinæske er åbnet men ikke taget i brug, da tilsynsførende kunne tælle, at alle 98 tabletter, som en fuld æske skal indeholde, er til stede i æsken. Medicinskema bør derfor ajourføres, således at det fremgår, at borgeren i alt skal have 7½ tablet kl. 8 og ikke 8 tabletter. Hos en tredje borger fremgår det af Skema: Aktuel medicin og medicinskema, at borgeren skal have Tbl. Cipramil á 10 mg = 1 tbl. Dgl. Kl Der er doseret ½ tbl. Kl Borgerens medicinbeholdning indeholder Tbl. Cipramil á 20 mg. Medicinskema og Skema: Aktuel medicin bør derfor ajourføres, så det fremgår, at borgeren får doseret ½ tbl. Cipramil á 20 mg. Kl Hos en fjerde borger skal der doseres medicin efter skema (Folinsyre og Methotrexate). Der er manglende doseringsskema i KOS og i borgerens samarbejdsmappe. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 14

15 Hos en femte borger, som skal have doseret samme præparat men med forskellig styrke hver 2. dag, og som skal doseres efter skema, er der manglende overensstemmelse mellem Aktuel medicin i KOS og Aktuel medicin i borgerens samarbejdsmappe. Sammenfattende er der hos fem borgere ud af otte manglende overensstemmelse mellem Aktuel Medicin i KOS og Aktuel medicin i borgerens samarbejdsmappe samt manglende doseringsskema i KOS. Observation (1) x Hos alle borgere er medicinen, inkl. Den doserede opbevaret i overensstemmelse med SUF s gældende retningslinjer. Observation (2) x Hos fire borgere ud af otte observeres manglende overensstemmelse mellem Aktuel medicin i KOS, Aktuel medicin i borgerens samarbejdsmappe og indhold i doseringsæskerne. Hos en borger skal der ifølge medicinskema og Skema: Aktuel medicin doseres følgende antal tabletter: Fast medicin kl. 8 kl. 12 kl. 17. kl. 22 Der er doseret: Der skal desuden doseres medicin efter skema heriblandt Tbl. Folimet á 5. mg. 2 stk. = 10 mg. hver fredag. Fredags dagsdoseringsæsken indeholder ikke yderligere 2 tabletter (Folimet?). Hjemmeplejen/hjemmesygeplejen informeres om, at doseringen skal kontrolleres. Hos en anden borger, skal der doseres følgende antal tabletter: Fast medicin kl. 8. kl. 12. kl. 17. kl. 22. Der er doseret: I 2 ugedagsdoseringsæsker uden påskrift af ugedag, men som er opbevaret i blåt plastikhylster sammen med de øvrige dagsdoseringsæsker, er der doseret følgende antal tabletter: Hjemmeplejen/hjemmesygeplejen informeres om, at doseringen skal kontrolleres. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 15

16 Hos yderligere to borgere er der doseret en halv tablet i stedet en hel tablet. Det drejer sig om en borger, som ifølge medicinskema skal have doseret 6 tabletter om morgenen, men der er doseret 5½ tablet og en anden borger, som ifølge medicinskema skal have doseret 8 tabletter om morgenen, men der er doseret 7½ tablet. I begge tilfælde drejer det sig om Tablet Cipramil. Sammenfattende kan der hos fire borgere ud af otte observeres manglende overensstemmelse mellem Aktuel medicin i KOS, Aktuel medicin i borgernes hjem og indhold i doseringsæsken. Hjemmeplejen blev ved afslutning af tilsynet orienteret om de fundne uoverensstemmelser, og hjemmeplejeleder har umiddelbart efter handlet på informationen. Beboer x Alle borgere har kendskab til aftale om medicindosering. Medarbejder x Ikke relevant, da alle medarbejdere er social og sundhedshjælper. Mål 7: Borgeren modtager den visiterede hjælp til medicinadministration iht. Sundhedsloven og lov om social service sygeplejerske og/eller assistent Dokumentation x Tre borgere ud af femten er visiteret til hjælp til medicinadministration. I forhold til en ene borger er der manglende dokumentation for administration af inj. Vibedin hver 12. uge. I Skema: Aktuel medicin henvises til doseringsskema, men dette foreligger ikke i KOS. Borgeren oplyser, at sidste injektion er givet den Observation x Hos begge borgere er der overensstemmelse mellem Skema: Aktuel medicin i KOS og Aktuel medicin i borgerens hjem. Medarbejder x Alle medarbejdere kan fortælle om observationer ifm. medicinadministration. Alle medarbejdere kan fortælle om eget ansvars- og kompetenceområde. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 16

17 Mål 8: Borgeren modtager den visiterede hjælp til medicinindtagelse, hvor Københavns Kommune er ansvarlig for medicindosering. Dokumentation x Otte borgere ud af femten er visiteret til hjælp til medicinindtagelse. Observation x Hos fire borgere ud af otte kan der observeres manglende overensstemmelse mellem Aktuel medicin i KOS, Aktuel medicin i borgernes samarbejdsmappe og indhold i doseringsæskerne jf. bemærkningsfeltet under Mål 6. Medicindosering, (observation 2.) Borger x Syv borgere ud af otte udtaler, at de føler sig trygge ifm. Hjælp til medicinindtagelse. En borger ud af otte giver udtryk for utryghed ifm. hjælp til medicindosering, idet borgeren oplever, at der jævnligt forekommer doseringsfejl. Medarbejder x Alle medarbejdere kan fortælle om evt. risikofaktorer ifm. Medicinindtagelse til den aktuelle borger. Generelle målepunkter Mål 9: Borgeren oplever respekt i hverdagen Observation x Hos to borgere ud af femten er der medarbejdere i hjemmet under tilsynet. Der kan observeres en respektfuld kommunikation og god omgangstone. Borger x Alle borgere udtaler, at de oplever respektfuld tiltale, en god omgangstone og at medarbejderne udviser respekt for borgerens levevis. Medarbejder x Alle medarbejdere kan fortælle om borgerens eventuelle ønsker i forhold til respekt. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 17

18 Mål 10: Medarbejderen anvender sproget som professionelt værktøj ifm. udøvelse af pleje og omsorg for borgeren Dokumentation x Den skriftlige dokumentation i notaterne fremstår neutrale, saglige og forståelige. Observation x I de hjem, hvor der er medarbejdere under tilsynet, er det muligt at observere, at det verbale og nonverbale sprog bliver brugt professionelt i samspillet. Borger x Alle borgere oplever, at medarbejderen motiverer til selvhjælp. Medarbejder x Alle medarbejdere kan fortælle om det talte og uudtalte sprogs betydning i samspillet med borgeren. Praktisk hjælp i henhold til 83 Mål 11: Borgeren sikres hygiejnemæssig forsvarlig renholdelse af boligen (1) (0) Dokumentation x I alle døgn og ugeplanen er der manglende beskrivelse af hjælp til rengøring med borgerens eventuelle inddragelse. Observation x I alle boliger er den hygiejniske tilstand forsvarlig. Borger x Alle borgere udtaler, at de er tilfredse med de hygiejniske forhold i hjemmet. Medarbejder x Alle medarbejdere kan fortælle om særlige hygiejniske risikofaktorer hos borgeren. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 18

19 Administration samtale med leder og medarbejder Mål 12: Leverandøren har forbedret indsatsen efter tidligere tilsyn. (1) (0) Dokumentation x Der foreligger et omfattende skriftligt materiale vedr. initiativer, som er taget i forlængelse af sidste tilsyn. Det skriftlige materiale omhandler blandt andet underisningsplaner for hjemmeplejen og sygeplejen samt rammer for- og resultater af egenkontrol indenfor den sundhedsfaglige dokumentation og håndtering af medicin. Efter tilsyn den december 2011 er der udarbejdet skriftlig retningslinje for Medicin dokumentation. Observation x Det kan observeres, at den sundhedsfaglige dokumentation er under udvikling og forbedring. Dette gælder især, at alle borgere har en samarbejdsmappe i hjemmet, og at samarbejdsmappen generelt er systematisk og ajourført. Leder x Hjemmeplejeleder kan i høj grad redegøre for de initiativer, der er iværksat. Medarbejder x Fire medarbejdere ud af femten kan fortælle, at de har deltaget i udviklingstiltag fra sidste tilsyn. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 19

20 6 Fremgangsmåde Københavns Kommune har udvalgt 4 kvalitetsområder, der skal fungere som fokusområder for de ordinære uanmeldte tilsyn. Det drejer sig om personlig pleje, medicin håndtering, praktisk hjælp og generelle forhold. På baggrund af disse kvalitetsområder er der udarbejdet 12 repræsentative mål fra Københavns Kommunes Kvalitetsstandarder, og der er ud fra disse udarbejdet 52 målepunkter, som anvendes i samtlige hjemmeplejedistrikter. Der anvendes flere data indsamlingsmetoder, herunder studier af dokumentationsmateriale, observation og interviews af borgere og medarbejdere under tilsynet. Tilsynsforløbet afvikles som følgende: BDO Kommunernes Revision har forud for det uanmeldte tilsynsbesøg udvalgt borgere, der skal indgå i tilsynet Ved besøgsstart kontaktes hjemmeplejens ledere eller stedfortræderen, som orienteres om tilsynet. Lederen får mulighed for at foreslå ændringer til listen med de udvalgte borgere, hvis særlige hensyn taler for det Ledelsen anmodes om at kontakte de udvalgte borgere for at indhente accept om, hvorvidt de ønsker at deltage i tilsynet samt om tilsynet må læse den dokumentation, der findes for den enkelte borger m.v. Tilsagnet dokumenteres af hjemmepleje lederen i borgerens dokumentation Ved interviewet med borgerne kan det aftales med hjemmeplejens leder, at borgernes kontaktpersoner/relevant medarbejder er til stede ved præsentationen af tilsyns medarbejderen, så situationen opleves så tryg som muligt for borgeren Tilsynsmedarbejderen kontrollerer den dokumentation hjemmeplejen har placeret på kontoret for de udvalgte borgere Med udgangspunkt i en interviewguide gennemføres der kvalitative interviews med de udvalgte borgere. Tilsynsmedarbejderne foretager ligeledes observationer hos de udvalgte borgere. Der deltager ikke medarbejdere i dette interview Med udgangspunkt i en interviewguide foretages der kvalitative interview med de udvalgte borgeres kontaktpersoner/relevante medarbejdere Lederen kontaktes ved tilsynets afslutning. Opklarende spørgsmål drøftes og lederen får en kort orientering om tilsynets forløb Tilsynsrapport udarbejdes og sendes i faktuel høring, hvor hjemmeplejelederen har mulighed for at rette faktuelle fejl, fx et forkert navn eller en misforståelse. Tilsyns medarbejderen retter fejlene Tilsynsrapporten sendes i formel høring hos hjemmeplejeenheden/lederen og Ældreråd. I den formelle høring kan holdninger til tilsynsrapporten tilkendegives Formelle høringssvar kommenteres og indarbejdes i tilsynsrapporten (se bilag 1) Tilsynsrapport sendes til lederen af hjemmeplejen, ældrekontoret og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 20

21 7 Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: Iben Plange Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Dokumentationsstaben Sjællandsgade København N Tlf. nr Underskrifter Den 2. januar 2012 Lis Oline Madsen Sygeplejerske, chefkonsulent Lisbeth Lind Sygeplejerske, chefkonsulent BDO Kommunernes Revision Havneholmen København V INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 21

22 Bilag 1: Høringssvar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 22

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn OK-Hjemmet Arendse Lersø Parkallé 28, opgang O, 2100 København Ø Tilsynet er udført den 21.

Læs mere

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejen Nørrebro Københavns Kommune Opfølgende uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn september 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Områdecenter Virumgård

Områdecenter Virumgård Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Marts 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Virumgård Uanmeldt tilsyn Marts 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje og aktivitetscenter Øresundshjemmet

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje og aktivitetscenter Øresundshjemmet INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje og aktivitetscenter Øresundshjemmet Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de

Læs mere

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Else Mariehjemmet

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Else Mariehjemmet INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Else Mariehjemmet Uanmeldt tilsyn April 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk Jr. nr.: 4-17-53/6 P-nr.: 1003282764 SST-id: PHJSYN-00002125 Tilsynsførende: Sonja Aasted Ansvarlig embedslæge: Anna Lise Wagner Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato: 14. februar

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-33/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-33/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden Den j.nr. 5-2210-33/1/MAT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. 7222 7496 E-post hvs@sst.dk

Læs mere

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 1-17-140/7 P-nr.: 1003377423 SST-id: PHJSYN-00001085 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Karen Marie Dencker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Randers Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Randers Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 1. maj 2013 Sagsnr. 5-2210-1582/1 Reference DSP T 7222 7970 E midt@sst.dk Randers Kommune 2012 Tilsynene i Randers Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rebild Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rebild Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Rebild Kommune 10. april 2013 Sagsnr. 5-2210-12/1/ Reference DSP T 7222 7990 E nord@sst.dk 2012 Tilsynene i Rebild Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ikast-Brande Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ikast-Brande Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 11. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1581/1 Reference DSP T 7222 7970 E midt@sst.dk Ikast-Brande Kommune 2012 Tilsynene i Ikast-Brande Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS. 29. april 2015

Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS. 29. april 2015 Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS 29. april 2015 2 Indledning...3 Tilsynets gennemførelse...3 Resumé...4 Afrapportering af fokusområder...4 Personlig pleje...4 Praktisk bistand...5 Kontakt og dialog

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Dommer: Deltagere: og 1. Planlægning (i alt maks. 3 ) Maks. 1A: Planlægning og fordeling af arbejdsopgaverne (maks. 10 ) 1B: Arbejdet planlægges i en hensigtsmæssig

Læs mere

Evt. kommentarer til rapporten fremsendes til Embedslægerne Midtjyl- land midt@sst.dk

Evt. kommentarer til rapporten fremsendes til Embedslægerne Midtjyl- land midt@sst.dk Tilsynsrapport 2010 Skovvænget Ældrecenter J.nr. 2-17-10/5 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg TLF 7222 7970 Fax 7222 7448 E-post midt@sst.dk Adresse: Skovvejen 47 A, 8850 Bjerringbro

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Stenumgård

Tilsynsrapport 2008 Stenumgård Tilsynsrapport 2008 Stenumgård Adresse: Bogfinkevej 34, 9700 Brønderslev Kommune: Brønderslev Leder: Centerleder/plejehjemsassistent Dorthe K. Mikkelsen (siden 1. april 2008) Dato for tilsynet: 8.7.2008

Læs mere

Kvalitetsstandard for Odder Kommune

Kvalitetsstandard for Odder Kommune Kvalitetsstandard for Odder Kommune Medicingivning / medicinadministration i hjemmesygeplejen 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3. Hvad er formålet med 4. Hvilke aktiviteter

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE ISBN nr. 978-87-989872-6-0 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Hvidovre Hospital, Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre 2/14 INDHOLD INDHOLD INDHOLD...3

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Øresundshjemmet Pleje- og aktivitetscenter

Tilsynsrapport 2010 Øresundshjemmet Pleje- og aktivitetscenter J. nr.: 4-17-24/5 P nr.: 1003277645 Tilsynsrapport 2010 Øresundshjemmet Pleje- og aktivitetscenter Adresse: Øresundsvej 52, 3050 Humlebæk Kommune: Fredensborg Leder: Marika Worm Dato for tilsynet: 20.

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Biersted Plejecenter

Tilsynsrapport 2010 Biersted Plejecenter J. nr.: 1-17-131/6 P nr.: 1009008094 Tilsynsrapport 2010 Biersted Plejecenter Adresse: Teglværksvej 17, Biersted, 9440 Aabybro Kommune: Jammerbugt Leder: Gruppeleder/ social- og sundhedsassistent Kirsten

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 25. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering om budget 2014... 2 3. Høringssag - Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted

Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted Indholdsfortegnelse 038. Overrækkelse af tilgængelighedspris 83 039. Tilgængelighed til valglokaler

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

7.0 Kløverengens koncepter... 66 7.10 Koncept for Hjerterummet.dk... 68 7.11 Koncept for personlig plan... 69

7.0 Kløverengens koncepter... 66 7.10 Koncept for Hjerterummet.dk... 68 7.11 Koncept for personlig plan... 69 Indhold 1.0 Forord til kvalitetsstandarderne... 3 1.1 Sådan læses kvalitetsstandarderne... 3 1.2 Sådan evalueres kvalitetsstandarderne... 3 2.1 Kvalitetsstandard for korrekt overførelse af medicin... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Helle Plejecentret Uanmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014

Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014 Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014 Jytte Normann, Halsnæs Kommune Tinne Westerlund, Frederikssund Kommune Jane Andersen, Hillerød Kommune Tilsynsrapport på serviceloven 86 st. 1 og 2 i

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune Indledning Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedshjælperelever Ikast-Brande Kommune Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedshjælperne.

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Plejehjemmet Irlandsvej. Adresse: Irlandsvej 122, 2770 Kastrup. Kommune: Tårnby. Leder: Susan Andreasen. Telefon: 3246 8246

Tilsynsrapport 2012. Plejehjemmet Irlandsvej. Adresse: Irlandsvej 122, 2770 Kastrup. Kommune: Tårnby. Leder: Susan Andreasen. Telefon: 3246 8246 Den 13. august 2012 j.nr. 5-2211-376/1/MAT Tilsynsrapport 2012 Plejehjemmet Irlandsvej Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH. UNO-Huset Oktobervej 24, 2730 Herlev 6. januar 2012

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH. UNO-Huset Oktobervej 24, 2730 Herlev 6. januar 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH UNO-Huset Oktobervej

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

I forbindelse med tilsynet i 2013 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i 2014.

I forbindelse med tilsynet i 2013 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i 2014. Tilsynsrapport 2013 31. juli 2013 J. nr. 5-2211-407/1] Områdecenter Broager Adresse: Møllegade 18, 6310 Broager Kommune: Sønderborg Leder: Centerleder Mette Hansen Telefon: 88724545 E-post: mhde@sonderborg.dk

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 RIBERHUS PLEJEHJEM. Adresse: Sct Nicolaj Gade 18, 6760 Ribe. Kommune: Esbjerg. Leder: Jytte Hedegaard Lorenzen

Tilsynsrapport 2013 RIBERHUS PLEJEHJEM. Adresse: Sct Nicolaj Gade 18, 6760 Ribe. Kommune: Esbjerg. Leder: Jytte Hedegaard Lorenzen Tilsynsrapport 2013 4. november 2013 Sagsnr. 5-2211-551/1 RIBERHUS PLEJEHJEM Adresse: Sct Nicolaj Gade 18, 6760 Ribe Kommune: Esbjerg Leder: Jytte Hedegaard Lorenzen Telefon: 76 16 71 00 E-post: jyhe@esbjergkommune.dk

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 10. maj 2006. Århus Kommune. 1. Resumé

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 10. maj 2006. Århus Kommune. 1. Resumé Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Magistratens 3. Afdeling Den 10. maj 2006 Redegørelse vedr. tilsynet på Århus Kommunes lokalcentre og plejehjem i 2005 samt den årlige afrapportering vedr. magtanvendelse

Læs mere

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Med baggrund i Lov om Social Service 151a stk. 1, Retssikkerhedslovens 15

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitation... 2 3.1 Visitationsudvalg... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen... 2 3.3 Visitering...

Læs mere

1. Hvordan fungerer hjemmeplejen i dag og hvad er udfordringerne

1. Hvordan fungerer hjemmeplejen i dag og hvad er udfordringerne Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Strategi og Analysestab NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Sagsnr. 2012-78503 Dokumentnr. 2012-439594 Dette notat beskriver erfaringerne med projekt Besøgsblokke i

Læs mere

HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED. DK

HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED. DK HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED. DK Fagsekretariatet Pleje og omsorg Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Tlf.72 53 50 12 Tilsynsrapport for plejeboliger Kommunalt uanmeldt

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Dan Ren Service A/S (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 PLEJEHJEMMET SMEDEGADE. Adresse: Smedegade 32, 4200 Slagelse. Kommune: Slagelse. Leder: Virksomhedsleder Helle Junker

Tilsynsrapport 2014 PLEJEHJEMMET SMEDEGADE. Adresse: Smedegade 32, 4200 Slagelse. Kommune: Slagelse. Leder: Virksomhedsleder Helle Junker Tilsynsrapport 2014 PLEJEHJEMMET SMEDEGADE Adresse: Smedegade 32, 4200 Slagelse Kommune: Slagelse Leder: Virksomhedsleder Helle Junker Telefon: 58573840 E-post: hejla@slagelse.dk Dato for tilsynet: 03.

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET ROSENGÅRDEN. Adresse: Østerbrogade 16, 7600 Struer. Kommune: Struer. Leder: Funktionsleder Birthe Jønsson

Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET ROSENGÅRDEN. Adresse: Østerbrogade 16, 7600 Struer. Kommune: Struer. Leder: Funktionsleder Birthe Jønsson Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET ROSENGÅRDEN 26. november 2013 Sagsnr. 5-2211-2089/1 Embedslægeinstitutionen Nord Langelandsvej 8 8940 Randers Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post senord@sst.dk Adresse:

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 1. Udvikle/fastholde...2 1.1 Hverdagens aktiviteter...2 1.1.4 Måltider, mad og drikke...4 1.1.4.1

Læs mere

Område Nord, KRAGELUND Plejecenter

Område Nord, KRAGELUND Plejecenter Tilsynsrapport 2013 Område Nord, KRAGELUND Plejecenter 20. febraur 2013] Sagsnr. 5-2211-2396/1 Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsynsenheden Tilbuddets navn og adresse Familiecentret Nordlys Nørrevænget

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Sundhedsfremme, forebyggelse og skadesreduktion Det er læringskonsulenternes vurdering, at der er et stort fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Hørup Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den25. september 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Hørup Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den25. september 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Hørup Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den25. september 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Rødekro Ældrecenter. Adresse: Funkevej 9A, 6230 Rødekro. Kommune: Aabenraa. Leder: Christian Schrøder.

Tilsynsrapport 2013. Rødekro Ældrecenter. Adresse: Funkevej 9A, 6230 Rødekro. Kommune: Aabenraa. Leder: Christian Schrøder. Tilsynsrapport 2013 6. september 2013 Sagsnr. 5-2211-495/1 Rødekro Ældrecenter Adresse: Funkevej 9A, 6230 Rødekro Kommune: Aabenraa Leder: Christian Schrøder Telefon: 73766200 E-post: csc@aabenraa.dk Dato

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje.

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.decmber 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.1 PERSONLIG PLEJE, P-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Rengøring, tøjvask og indkøb

Rengøring, tøjvask og indkøb Indholdsfortegnelse Visitationskriterier... 3 Vurderingsområder... 3 Funktionsniveauer Serviceniveau... 4 Kvalitetsstandarder Plejeboliger... 5 Personlig pleje... 5 Ernæring... 6 Praktisk hjælp - Rengøring...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 27. januar 2010 Formalia Dette uanmeldte tilsyn på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter, Hedebovej 48, 5750

Læs mere