Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Kommunal leverandør. Hjemmeplejen Nørrebro Fensmarksgade 60, 2200 Nørrebro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Kommunal leverandør. Hjemmeplejen Nørrebro Fensmarksgade 60, 2200 Nørrebro"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Kommunal leverandør Hjemmeplejen Nørrebro Fensmarksgade 60, 2200 Nørrebro Tilsynet er udført den 5. december 2011 kl , den 6. december 2011 kl og den 19. december 2011 kl af sygeplejerske, specialkonsulent Lis Oline Madsen og sygeplejerske, specialkonsulent Lisbeth Lind. December

2 Indholdsfortegnelse 1 Formål Metode Tilsynsresultat Anbefalinger Datagrundlag Dokumentation, observation og interview med borgere og medarbejdere Fremgangsmåde Yderligere oplysninger Bilag 1: Høringssvar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 2

3 1 Formål Formålet med de uanmeldte tilsyn med de kommunale leverandører af personlig og praktisk hjælp er at: føre tilsyn med om de leverede ydelser udføres i overensstemmelse med lovgivning, kvalitetsstandarder og afgørelsen belyse borgernes faktisk oplevede kvalitet i ydelsen efterleve den indgåede aftale mellem BDO og Københavns Kommune. 2 Metode De uanmeldte tilsyn tager udgangspunkt i en helhedsvurdering af hjemmeplejen ved hjælp af følgende målemetoder: Kontrol af faglig dokumentation for udvalgte borgere Observation i de udvalgte borgeres hjem Kvalitative interviews med borgere og medarbejdere. Bedømmelsen I alt arbejder tilsynet med 12 hovedmål, som er delt op i 52 målepunkter. Disse er aftalt med Københavns Kommune, og alle kan besvares med enten ja eller nej. Desuden er der i forhold til hvert målepunkt mulighed for at tilknytte bemærkninger. Tilsynet måler på de aftalte målepunkter, der er relevante for den enkelte borger. Det er f.eks. ikke alle borgere, der er visiteret til hjælp til medicin dosering, medicin administration og medicin indtagelse. Tilsynets bedømmelse beror på en faglig vurdering af det samlede resultat for borgere og medarbejdere, som har givet tilsagn om at deltage i tilsynet. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 3

4 3 Tilsynsresultat Tilsynet har på baggrund af det udførte uanmeldte tilsyn i Hjemmeplejen Nørrebro, vurderet sygeplejen til Alvorlige fejl og mangler og hjemmeplejen til godkendt med mangler på enkelte områder ud fra en faglig vurdering, jf. beskrivelse herunder. Samlet vurdering x x Godkendt Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag i forhold til den indgåede aftale, er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne vedtagelser og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Forholdene i hjemmeplejen vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. Hjemmeplejen: Godkendt med mangler på enkelte områder Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har få mangler eller fejl vurderet ud fra kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne vedtagelser og værdier og/eller almene sundhedsfaglige standarder. Løsningen på det påpegede forhold kontrolleres ved det efterfølgende uanmeldte tilsynsbesøg. Hjemmesygeplejen: Alvorlige fejl og mangler Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige fejl og/eller mangler vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne vedtagelser og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Fejl udløser et Opfølgende uanmeldt tilsyn. Løsningen på de påpegede forhold kontrolleres ved et Opfølgende uanmeldt tilsyn. Alvorlige fejl og mangler Afgørelsen Alvorlige fejl og mangler kendetegnes ved det utilfredsstillende tilsynsresultat, hvor tilsynet har konstateret: Utilstrækkelige og uacceptable forhold i Hjemmesygeplejen Nørrebro vedrørende det skriftlige grundlag og den leverede hjælp. Der er konstateret alvorlige mangler hos fire ud af otte borgere. De mangler, der er konstateret vedrører halvdelen af borgerne og fordeler sig over følgende dataindsamlingsområder: Dokumentation og observation. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 4

5 De mangler og fejl, som tilsynet har konstateret i Hjemmeplejen Nørrebro, vedrører udførelse af hjemmesygepleje i forhold til følgende hovedmål og målepunkter: Mål 6. Borgeren modtager den visiterede hjælp til medicindosering i henhold til sundhedsloven og lov om social service sygeplejerske og/eller assistent opgave. o o Der er manglende ajourføring af dokumentationen ift. Medicinskema og Aktuel medicin samt manglende doseringsskemaer. Der observeres manglende overensstemmelse mellem Aktuel medicin i KOS Aktuel medicin i borgerens hjem og indhold i doseringsæskerne. Mål 7. Borgeren modtager den visiterede hjælp til medicinadministration iht. Sundhedsloven og lov om social service sygeplejerske og/eller assistent o Der er manglende dokumentation for administration af medicin. Mål 8. Borgeren modtager den visiterede hjælp til medicinindtagelse, hvor Københavns Kommune er ansvarlig for medicindosering. o Der observeres manglende overensstemmelse mellem Aktuel medicin i KOS, Aktuel medicin i borgerens hjem og indhold i doseringsæskerne. Udbedring af manglerne vil kræve en radikal indsats i Hjemmesygeplejen Nørrebro. Tilsynsførende foreslår følgende specifikke indsats til afhjælpning af de konstaterede fejl og mangler: At Hjemmeplejen/-sygeplejen Nørrebro sikrer: o o o At dokumentationen i Medicinskemaer og Aktuel Medicin er ajourført. At der er overensstemmelse mellem Aktuel medicin i KOS, Aktuel medicin i borgerens hjem og indhold i doseringsæskerne. At der foreligger dokumentation for administration af medicin. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 5

6 Hjemmeplejen Nørrebro vurderes til Godkendt med mangler på enkelte områder, hvilket kendetegnes ved det tilfredsstillende tilsynsresultat, hvor tilsynet har konstateret: Gode, jævne og tilstrækkelige forhold i Hjemmeplejen Nørrebro vedrørende det skriftlige grundlag og den leverede hjælp. De styrker, som tilsynet har konstateret i Hjemmeplejen Nørrebro vedrører følgende områder, er: Borgerne er trygge ved at modtage hjælp fra Hjemmeplejen Nørrebro og oplever at have en god ligeværdig dialog med medarbejderne. Borgerne fremhæver deres faste hjælper som særlig betydningsfulde, fordi den faste hjælper har kendskab til, hvordan pleje og omsorg skal udføres ift. Den enkelte borgers behov og ønsker. Borgerne fortæller, at de modtager den hjælp, som de oplever at have behov for. Borgernes hjem fremstår med en tilfredsstillende rengøringsstandard og med respekt for borgerens levevis, vaner og ønsker. De mangler der er konstateret i Hjemmeplejen Nørrebro vedrører følgende: Den sundhedsfaglige dokumentation. Manglerne forekommer ved flere borgere. De mangler, som tilsynet har konstateret i Hjemmeplejen Nørrebro, vedrører følgende mål, målepunkter og dataindsamlingsområder: o Mål 3. Borgeren medtager den visiterede hjælp til personlig pleje i en tilfredsstillende kvalitet. Der er manglende dokumentation i døgn og ugeplaner af tilrettelæggelse af borgerens individuelle personlige pleje med inddragelse af borgerens problemstillinger og funktionsnedsættelser. o Mål 4. Borgeren anvender egne ressourcer i opgaveløsningen Der er manglende dokumentation I døgn og ugeplaner af borgerens ressourcer. o Mål 5. Sundhedsfremme og forebyggelse Der er manglende dokumentation af den sundhedsfremmende og forebyggende indsats. o Mål 11. Borgeren sikres hygiejnemæssig forsvarlig renholdelse af boligen. Der er manglende dokumentation af rengøring i boligen med borgerens eventuelle medinddragelse. Manglerne vil kræve en bevidst og målrettet indsats. Tilsynsførende foreslår følgende specifikke indsats til afhjælpning af de konstaterede mangler at: INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 6

7 4 Anbefalinger Tilsynet lægger vægt på udvikling og læring i forbindelse med det uanmeldte tilsyn. På baggrund af afdækningen af ovenstående tilsynsresultater foreslår tilsynet følgende at: At Hjemmeplejen/-sygeplejen Nørrebro udarbejder handleplaner og gennemfører en radikal indsats på problemområderne, som vurderes ved et Opfølgende tilsyn tre måneder efter at rapporten har været i faktuel høring. Mere præcist anbefales følgende: At Hjemmeplejen/-sygeplejen Nørrebro udarbejder en handleplan i forhold til at sikre, at hjemmesygeplejen udfører medicinhåndtering, i henhold til gældende retningslinjer. At Hjemmeplejen Nørrebro fortsætter det igangsatte arbejde med at gennemføre undervisning og oplæring af medarbejdere i sundhedsfaglig dokumentation samt udføre egenkontrol af den sundhedsfaglige dokumentation. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 7

8 5 Datagrundlag BDO Kommunernes Revision har på vegne af Københavns Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn i Hjemmeplejen Nørrebro ved Hjemmeplejeleder Tina Faarup. Ved tilsynet er der besøgt i alt femten borgere i eget hjem. Det drejer sig om otte borgere, som er visiteret til ml. 2 7,9 timer ugentligt (kategori 2) og syv borgere, som er visiteret til over 8 timer ugentligt (kategori 3). Elleve af disse borgere er visiteret til hjemmesygepleje. Fire borgere ud af femten er besøgt om aftenen. Der er foretaget kontrol af sundhedsfaglig dokumentation, gennemgang af borgerens samarbejdsmappe, gennemført observationer hos borgerne samt gennemført interview med borgere og medarbejdere. Tilsynet har talt med tolv medarbejdere. Yderligere tre medarbejdere blev kontaktet pr. telefon, men det lykkedes ikke at få kontakt, da medarbejderens arbejdstid var ophørt. Medarbejderne har følgende faglige baggrund: Elleve medarbejdere er social- og sundhedshjælpere og en medarbejder er uuddannet social og sundhedshjælper. Tilbagemelding om tilsynets observationer og tilsynsresultat blev givet til Hjemmeplejeleder Tina Faarup. 5.1 Dokumentation, observation og interview med borgere og medarbejdere Der er udvalgt 11 repræsentative mål fra kvalitetsstandarderne: Det skriftlige grundlag, mål 1-2 Sammenhæng mellem visitation og leveret pleje og omsorg mål 3-5 Medicinhåndtering, mål 6-8 Generelle målepunkter, mål 9-10 Sammenhæng mellem visitation og leveret praktisk hjælp, mål 11 Administration samtale med leder og medarbejdere mål 12 Der er i alt defineret 52 målepunkter. På de følgende sider præsenteres resultaterne af dataindsamlingen i relation til hvert målepunkt samt generelle bemærkninger til hvert mål. Hos to borgere ud af femten fremgår det af dokumentationen, at borgeren har hukommelsesproblemer. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 8

9 Det skriftlige grundlag i henhold til vejledning nr. 2 jævnfører lov om social service og kommunens kvalitetsstandarder Mål 1: Der er sammenhæng ml. visitation og leveret pleje og omsorg Dokumentation (1) x I alle journaler er der overensstemmelse mellem funktionsvurderingen, visitators sammenfatning og ydelsestildelingen. Dokumentation (2) x I fjorten journaler ud af femten er der sammenhæng mellem de visiterede ydelser, hjemmeplejens besøgsoversigt og borgerens døgn og ugeplan. En journal mangler døgn og ugeplan. Observation (1) x Hos alle borgere observeres overensstemmelse mellem funktionsvurderingen og borgerens tilstand. Observation (2) x Hos fjorten borgere ud af femten observeres sammenhæng mellem visiterede ydelser og borgerens tilstand. Hos en borger ud af femten observeres manglende sammenhæng mellem visiterede ydelser og borgerens tilstand, idet borgerens funktionsniveau er forbedret, så hun nu selv kan varetager personlig hygiejne i hverdagen. Borger x Alle borgere mener at kunne få hjælp til at klage, hvis borgeren måtte ønske det. Medarbejder x Elleve medarbejdere ud af tolv har kendskab til borgerens visiterede ydelser. En medarbejder ud af tolv har manglende kendskab til borgerens visiterede ydelser, men kan se ydelserne ved at anvende sin PDA. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 9

10 Mål 2: Borgeren får leveret de registrerede ydelser Dokumentation (1) x Alle journaler indeholder registrering af leverede besøg i Borgerens Plan. Dokumentation (2) x Elleve journaler ud af femten har en døgn og ugeplan, hvor alle de visiterede ydelser beskrevet. En journal mangler døgn og ugeplan (beskrevet ovenfor under mål 1.) I to døgn og ugeplaner ud af femten er der manglende beskrivelse af ydelser om eftermiddagen og aftenen. I en døgn- og ugeplan ud af femten er der manglende beskrivelse af hjælp til sengeredning. Borger (1) x Alle borgere udtaler, at de har modtaget de senest registrerede besøg mhp. Tidspunkt og varighed. Borger (2) x Alle borgere udtaler, at medarbejderne lytter til evt. ønsker indenfor de eksisterende rammer. Medarbejder (1) x Alle medarbejdere har kendskab til reglerne for registrering af besøg herunder aflysningsårsager. Medarbejder (2) x Alle medarbejdere kan redegøre for principper vedr. tilbagemelding til gruppelederen ved ændringer i hjemmet. Medarbejder (3) x Alle medarbejdere kender reglerne for bytteydelser. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 10

11 Personlig pleje i henhold til lov om social service 83 samt kommunens kvalitetsstandarder Mål 3: Borgeren modtager den visiterede hjælp til personlig pleje i en tilfredsstillende kvalitet Dokumentation x Alle borgere har en samarbejdsmappe i hjemmet. Samarbejdsmappen er struktureret og generelt ajourført. I to samarbejdsmapper ud af femten er der manglende ajourføring af døgn og ugeplanen, og i den ene samarbejdsmappe er hjemmeplejens besøgsoversigt uaktuel. Tre borgere ud af femten er ikke visiteret til hjælp til personlig hygiejne. Fire borgere ud af tolv har en døgn og ugeplan for dagen, hvor tilrettelæggelse af borgerens personlige pleje er beskrevet individuelt og med inddragelse af borgerens problemstillinger og funktionsnedsættelser. Otte borgere ud af tolv har en døgn og ugeplan med manglende individuel beskrivelse af tilrettelæggelse af borgerens personlige pleje. Det drejer sig om en borger, som skal have støtte til bad, men der er manglede beskrivelse af, hvordan støtten tilrettelægges. En anden borger, som bl.a. lider af psoriasis, skal have hjælp til øvre og nedre toilette samt hudpleje. Borgeren oplyser, at han modtager ydelsen: Hudpleje, men har fravalgt hjælp til øvre og nedre toilette. Der er manglende beskrivelse af, hvordan hudplejen tilrettelægges. Der er manglende beskrivelse af tilrettelæggelse af øvre og nedre toilette alternativt at borgeren ikke ønsker at modtage ydelsen. Samme borger har et fokusområde omhandlende hudpleje. Sidste evaluering af fokusområdet er noteret den , hvorfor fokusområdet enten skal ajourføres eller afsluttes. En tredje borger, som har svært nedsat bevægelighed i armene på grund af leddegigt, er visiteret til hjælp til bad. Der er manglende beskrivelse af, hvordan hjælpen til bad tilrettelægges. En fjerde borger er visiteret til håndpleje. Der er manglende beskrivelse af tilrettelæggelse af håndpleje. En femte borger, som har mange kradsemærker på huden bagpå, har manglende beskrivelse i døgn og ugeplanen af hudpleje. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 11

12 En sjette borger, som er fast sengeliggende hele døgnet undtagen ved toiletbesøg, har en døgn og ugeplan med manglende beskrivelse om dagen af, at borgeren har kateter, og hvordan kateterpleje tilrettelægges. I døgn og ugeplane for dagen står der, at borgeren kommer op i kørestol dagligt. Dette er ikke længere aktuelt, hvorfor døgn og ugeplane bør revideres. En syvende borger, hvis højre ben er blåmarmoreret, venstre side er lammet og venstre ben amputeret, er der manglende beskrivelse af tilrettelæggelse af pleje og lejring af benene, og manglende beskrivelse af, hvordan benene understøttes under liftning. Hos samme borger er der manglende beskrivelse af psykisk pleje og omsorg under udførelse af personlig pleje. En ottende borger, som lider af svimmelhed, svær astma, faldtendens og føler sig utryg, er visiteret hjælp til bad. Der er manglende beskrivelse i døgn og ugeplanen om dagen af, hvordan tilrettelæggelse af personlig pleje udføres ift. Borgerens problemstillinger. Otte borgere ud af tolv har en døgn og ugeplan for aften med manglende individuel beskrivelse af tilrettelæggelse af personlig pleje med inddragelse af borgerens problemstillinger og funktionsnedsættelser. Observation x Hos alle borgere kan der observeres sammenhæng mellem de beskrevne plejeopgaver og borgerens tilstand. Hos en borger, som er visiteret til håndpleje, kan det observeres, at borgerens negle er usoignerede. Borger x Alle borgere udtaler, at de er tilfredse med kvaliteten af den udførte personlige pleje. Medarbejder (1) x Ni medarbejdere ud af tolv har kendskab til døgn og ugeplanen generelt, men har kendskab til de konkrete opgaver, som skal udføres i pågældende medarbejderes vagt. Medarbejder (2) x Alle medarbejdere har kendskab til fagligheden bag den udførte hjælp. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 12

13 Sundhedsfremme og forebyggelse Mål 4: Borgeren anvender egne ressourcer i opgaveløsningen Dokumentation x I ni døgn og ugeplaner ud af femten er der manglende beskrivelse af borgerens ressourcer. Borger x Alle borgere kan redegøre for egen indsats i forbindelse med udførelse af personlig hygiejne og/eller praktisk bistand. Medarbejder x Alle medarbejdere kan redegøre for, hvordan borgeren medinddrages i udførelsen af personlig pleje og/eller praktisk hjælp. Mål 5: Opgaveløsning understøtter Sundhedsfremme og forebyggelse Dokumentation x I fjorten døgn og ugeplaner ud af femten er der manglende beskrivelse af den sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Observation x Relevante risici som f.eks., dårlig vejrtrækning, smerter og usikker gangfunktion fremgår generelt af døgn og ugeplanen. Borger x Medarbejder x INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 13

14 Medicinhåndtering i henhold til gældende retningslinjer vedr. medicinhåndtering Mål 6: Borgeren modtager den visiterede hjælp til medicindosering iht. sundhedsloven og lov om social service- sygeplejerske og/eller assistent opgave Dokumentation x Otte borgere ud af elleve er visiteret til medicindosering ved hjemmesygeplejen i Københavns Kommune. Hos en borger er der manglende ajourføring af Skema: Aktuel medicin og medicinskema i samarbejdsmappen. Af skemaer i samarbejdsmappen fremgår, at borgeren skal have Unikalk m. D-vitamin kl Af skema i KOS fremgår, at borgeren skal have Uni-kalk med D-vitamin forte kl Hos en anden borger er der manglende ajourføring af Skema: Aktuel medicin og medicinskema. Ifølge medicinskema skal der doseres tbl. Citalopram á 10 mg, 1 tbl. Dgl. Kl. 8. Der er doseret ½ tbl. Dgl. formentlig á 20 mg, idet tilsynsførende kan konstatere, at borgerens medicinbeholdning indeholder tbl. Citalopram á 20 mg. Samme borger har desuden tbl. Citalopram á 10 mg. I sin medicinbeholdning. Denne medicinæske er åbnet men ikke taget i brug, da tilsynsførende kunne tælle, at alle 98 tabletter, som en fuld æske skal indeholde, er til stede i æsken. Medicinskema bør derfor ajourføres, således at det fremgår, at borgeren i alt skal have 7½ tablet kl. 8 og ikke 8 tabletter. Hos en tredje borger fremgår det af Skema: Aktuel medicin og medicinskema, at borgeren skal have Tbl. Cipramil á 10 mg = 1 tbl. Dgl. Kl Der er doseret ½ tbl. Kl Borgerens medicinbeholdning indeholder Tbl. Cipramil á 20 mg. Medicinskema og Skema: Aktuel medicin bør derfor ajourføres, så det fremgår, at borgeren får doseret ½ tbl. Cipramil á 20 mg. Kl Hos en fjerde borger skal der doseres medicin efter skema (Folinsyre og Methotrexate). Der er manglende doseringsskema i KOS og i borgerens samarbejdsmappe. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 14

15 Hos en femte borger, som skal have doseret samme præparat men med forskellig styrke hver 2. dag, og som skal doseres efter skema, er der manglende overensstemmelse mellem Aktuel medicin i KOS og Aktuel medicin i borgerens samarbejdsmappe. Sammenfattende er der hos fem borgere ud af otte manglende overensstemmelse mellem Aktuel Medicin i KOS og Aktuel medicin i borgerens samarbejdsmappe samt manglende doseringsskema i KOS. Observation (1) x Hos alle borgere er medicinen, inkl. Den doserede opbevaret i overensstemmelse med SUF s gældende retningslinjer. Observation (2) x Hos fire borgere ud af otte observeres manglende overensstemmelse mellem Aktuel medicin i KOS, Aktuel medicin i borgerens samarbejdsmappe og indhold i doseringsæskerne. Hos en borger skal der ifølge medicinskema og Skema: Aktuel medicin doseres følgende antal tabletter: Fast medicin kl. 8 kl. 12 kl. 17. kl. 22 Der er doseret: Der skal desuden doseres medicin efter skema heriblandt Tbl. Folimet á 5. mg. 2 stk. = 10 mg. hver fredag. Fredags dagsdoseringsæsken indeholder ikke yderligere 2 tabletter (Folimet?). Hjemmeplejen/hjemmesygeplejen informeres om, at doseringen skal kontrolleres. Hos en anden borger, skal der doseres følgende antal tabletter: Fast medicin kl. 8. kl. 12. kl. 17. kl. 22. Der er doseret: I 2 ugedagsdoseringsæsker uden påskrift af ugedag, men som er opbevaret i blåt plastikhylster sammen med de øvrige dagsdoseringsæsker, er der doseret følgende antal tabletter: Hjemmeplejen/hjemmesygeplejen informeres om, at doseringen skal kontrolleres. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 15

16 Hos yderligere to borgere er der doseret en halv tablet i stedet en hel tablet. Det drejer sig om en borger, som ifølge medicinskema skal have doseret 6 tabletter om morgenen, men der er doseret 5½ tablet og en anden borger, som ifølge medicinskema skal have doseret 8 tabletter om morgenen, men der er doseret 7½ tablet. I begge tilfælde drejer det sig om Tablet Cipramil. Sammenfattende kan der hos fire borgere ud af otte observeres manglende overensstemmelse mellem Aktuel medicin i KOS, Aktuel medicin i borgernes hjem og indhold i doseringsæsken. Hjemmeplejen blev ved afslutning af tilsynet orienteret om de fundne uoverensstemmelser, og hjemmeplejeleder har umiddelbart efter handlet på informationen. Beboer x Alle borgere har kendskab til aftale om medicindosering. Medarbejder x Ikke relevant, da alle medarbejdere er social og sundhedshjælper. Mål 7: Borgeren modtager den visiterede hjælp til medicinadministration iht. Sundhedsloven og lov om social service sygeplejerske og/eller assistent Dokumentation x Tre borgere ud af femten er visiteret til hjælp til medicinadministration. I forhold til en ene borger er der manglende dokumentation for administration af inj. Vibedin hver 12. uge. I Skema: Aktuel medicin henvises til doseringsskema, men dette foreligger ikke i KOS. Borgeren oplyser, at sidste injektion er givet den Observation x Hos begge borgere er der overensstemmelse mellem Skema: Aktuel medicin i KOS og Aktuel medicin i borgerens hjem. Medarbejder x Alle medarbejdere kan fortælle om observationer ifm. medicinadministration. Alle medarbejdere kan fortælle om eget ansvars- og kompetenceområde. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 16

17 Mål 8: Borgeren modtager den visiterede hjælp til medicinindtagelse, hvor Københavns Kommune er ansvarlig for medicindosering. Dokumentation x Otte borgere ud af femten er visiteret til hjælp til medicinindtagelse. Observation x Hos fire borgere ud af otte kan der observeres manglende overensstemmelse mellem Aktuel medicin i KOS, Aktuel medicin i borgernes samarbejdsmappe og indhold i doseringsæskerne jf. bemærkningsfeltet under Mål 6. Medicindosering, (observation 2.) Borger x Syv borgere ud af otte udtaler, at de føler sig trygge ifm. Hjælp til medicinindtagelse. En borger ud af otte giver udtryk for utryghed ifm. hjælp til medicindosering, idet borgeren oplever, at der jævnligt forekommer doseringsfejl. Medarbejder x Alle medarbejdere kan fortælle om evt. risikofaktorer ifm. Medicinindtagelse til den aktuelle borger. Generelle målepunkter Mål 9: Borgeren oplever respekt i hverdagen Observation x Hos to borgere ud af femten er der medarbejdere i hjemmet under tilsynet. Der kan observeres en respektfuld kommunikation og god omgangstone. Borger x Alle borgere udtaler, at de oplever respektfuld tiltale, en god omgangstone og at medarbejderne udviser respekt for borgerens levevis. Medarbejder x Alle medarbejdere kan fortælle om borgerens eventuelle ønsker i forhold til respekt. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 17

18 Mål 10: Medarbejderen anvender sproget som professionelt værktøj ifm. udøvelse af pleje og omsorg for borgeren Dokumentation x Den skriftlige dokumentation i notaterne fremstår neutrale, saglige og forståelige. Observation x I de hjem, hvor der er medarbejdere under tilsynet, er det muligt at observere, at det verbale og nonverbale sprog bliver brugt professionelt i samspillet. Borger x Alle borgere oplever, at medarbejderen motiverer til selvhjælp. Medarbejder x Alle medarbejdere kan fortælle om det talte og uudtalte sprogs betydning i samspillet med borgeren. Praktisk hjælp i henhold til 83 Mål 11: Borgeren sikres hygiejnemæssig forsvarlig renholdelse af boligen (1) (0) Dokumentation x I alle døgn og ugeplanen er der manglende beskrivelse af hjælp til rengøring med borgerens eventuelle inddragelse. Observation x I alle boliger er den hygiejniske tilstand forsvarlig. Borger x Alle borgere udtaler, at de er tilfredse med de hygiejniske forhold i hjemmet. Medarbejder x Alle medarbejdere kan fortælle om særlige hygiejniske risikofaktorer hos borgeren. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 18

19 Administration samtale med leder og medarbejder Mål 12: Leverandøren har forbedret indsatsen efter tidligere tilsyn. (1) (0) Dokumentation x Der foreligger et omfattende skriftligt materiale vedr. initiativer, som er taget i forlængelse af sidste tilsyn. Det skriftlige materiale omhandler blandt andet underisningsplaner for hjemmeplejen og sygeplejen samt rammer for- og resultater af egenkontrol indenfor den sundhedsfaglige dokumentation og håndtering af medicin. Efter tilsyn den december 2011 er der udarbejdet skriftlig retningslinje for Medicin dokumentation. Observation x Det kan observeres, at den sundhedsfaglige dokumentation er under udvikling og forbedring. Dette gælder især, at alle borgere har en samarbejdsmappe i hjemmet, og at samarbejdsmappen generelt er systematisk og ajourført. Leder x Hjemmeplejeleder kan i høj grad redegøre for de initiativer, der er iværksat. Medarbejder x Fire medarbejdere ud af femten kan fortælle, at de har deltaget i udviklingstiltag fra sidste tilsyn. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 19

20 6 Fremgangsmåde Københavns Kommune har udvalgt 4 kvalitetsområder, der skal fungere som fokusområder for de ordinære uanmeldte tilsyn. Det drejer sig om personlig pleje, medicin håndtering, praktisk hjælp og generelle forhold. På baggrund af disse kvalitetsområder er der udarbejdet 12 repræsentative mål fra Københavns Kommunes Kvalitetsstandarder, og der er ud fra disse udarbejdet 52 målepunkter, som anvendes i samtlige hjemmeplejedistrikter. Der anvendes flere data indsamlingsmetoder, herunder studier af dokumentationsmateriale, observation og interviews af borgere og medarbejdere under tilsynet. Tilsynsforløbet afvikles som følgende: BDO Kommunernes Revision har forud for det uanmeldte tilsynsbesøg udvalgt borgere, der skal indgå i tilsynet Ved besøgsstart kontaktes hjemmeplejens ledere eller stedfortræderen, som orienteres om tilsynet. Lederen får mulighed for at foreslå ændringer til listen med de udvalgte borgere, hvis særlige hensyn taler for det Ledelsen anmodes om at kontakte de udvalgte borgere for at indhente accept om, hvorvidt de ønsker at deltage i tilsynet samt om tilsynet må læse den dokumentation, der findes for den enkelte borger m.v. Tilsagnet dokumenteres af hjemmepleje lederen i borgerens dokumentation Ved interviewet med borgerne kan det aftales med hjemmeplejens leder, at borgernes kontaktpersoner/relevant medarbejder er til stede ved præsentationen af tilsyns medarbejderen, så situationen opleves så tryg som muligt for borgeren Tilsynsmedarbejderen kontrollerer den dokumentation hjemmeplejen har placeret på kontoret for de udvalgte borgere Med udgangspunkt i en interviewguide gennemføres der kvalitative interviews med de udvalgte borgere. Tilsynsmedarbejderne foretager ligeledes observationer hos de udvalgte borgere. Der deltager ikke medarbejdere i dette interview Med udgangspunkt i en interviewguide foretages der kvalitative interview med de udvalgte borgeres kontaktpersoner/relevante medarbejdere Lederen kontaktes ved tilsynets afslutning. Opklarende spørgsmål drøftes og lederen får en kort orientering om tilsynets forløb Tilsynsrapport udarbejdes og sendes i faktuel høring, hvor hjemmeplejelederen har mulighed for at rette faktuelle fejl, fx et forkert navn eller en misforståelse. Tilsyns medarbejderen retter fejlene Tilsynsrapporten sendes i formel høring hos hjemmeplejeenheden/lederen og Ældreråd. I den formelle høring kan holdninger til tilsynsrapporten tilkendegives Formelle høringssvar kommenteres og indarbejdes i tilsynsrapporten (se bilag 1) Tilsynsrapport sendes til lederen af hjemmeplejen, ældrekontoret og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 20

21 7 Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: Iben Plange Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Dokumentationsstaben Sjællandsgade København N Tlf. nr Underskrifter Den 2. januar 2012 Lis Oline Madsen Sygeplejerske, chefkonsulent Lisbeth Lind Sygeplejerske, chefkonsulent BDO Kommunernes Revision Havneholmen København V INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 21

22 Bilag 1: Høringssvar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 22

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Social og sundhedsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand Cura Pleje og Service Hejrevang 15,1 3450

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Allerød Hjemmepleje Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Allerød Hjemmepleje Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Allerød Hjemmepleje Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje Rønneallé 41 3450 Allerød Tilsynet

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej 47 6780 Skærbæk Januar 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2 2

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn OK-Hjemmet Arendse Lersø Parkallé 28, opgang O, 2100 København Ø Tilsynet er udført den 21.

Læs mere

Lokalcenter Lykkens Gave

Lokalcenter Lykkens Gave Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Lokalcenter Lykkens Gave Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Områdecenter Baunehøj

Områdecenter Baunehøj Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Baunehøj Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej 1, 3300 Frederiksværk WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Demenscenter Mimosen Ellevej 38-49, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Demenscenter Mimosen Ellevej 38-49, 3450 Allerød Allerød Kommune Ældre og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Demenscenter Mimosen Ellevej 38-49, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 15. juni 2011, kl. 13.30-16.15 af sygeplejerske, chefkonsulent Lisbeth

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Lindevang Lindevang Alle 4, 6270 Tønder

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Lindevang Lindevang Alle 4, 6270 Tønder INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Lindevang Lindevang Alle 4, 6270 Tønder November 2011 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllevangen Møllevang 12 6534 Agerskov

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllevangen Møllevang 12 6534 Agerskov INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllevangen Møllevang 12 6534 Agerskov December 2011 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn september

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Områdecenter Lystoftebakken

Områdecenter Lystoftebakken Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport april 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Lystoftebakken Uanmeldt tilsyn April 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Tilsynsrapport for. Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for. Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Human Care Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9.

Læs mere

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejen Nørrebro Københavns Kommune Opfølgende uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn August

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Halsnæs Søndergade 81 3390 Hundested WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Metode...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Bomi-Parken Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Get Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december Hvidovre kommune. Børn og Velfærd

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Get Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december Hvidovre kommune. Børn og Velfærd Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og ældreafdelingen Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Get Care Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december 2016 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Kærbo November 2012. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn November 2011

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Kærbo November 2012. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse Plejecenter Kærbo Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Kunne ikke finde tekst til indholdsfortegnelsen. Rapport redigeret

Læs mere

Demenscenter Borrebakken

Demenscenter Borrebakken Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport April 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Demenscenter Borrebakken Uanmeldt tilsyn April 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Mimosen Uanmeldt tilsyn Juli 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Mimosen Juli 2012 Forord Rapporten er opbygget

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Clara Service Gruppen ApS Uanmeldt tilsyn august 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Humlehaven Bavnager 1 A, 3310 Ølsted WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Metode...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Engholm Uanmeldt tilsyn Juli 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Røde Kors Hjemmet. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Uanmeldt tilsyn November 2011 Rapport redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Røde Kors Hjemmet. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Uanmeldt tilsyn November 2011 Rapport redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Røde Kors Hjemmet Uanmeldt tilsyn November 2011 Rapport redigeret Maj 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat...

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Dansk Hjemmepleje Service Ryttergårdsvej 3 Farum Tilsynet er udført den 15. september 2009 kl. 8.00-16.30

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmeplejen Danmark

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmeplejen Danmark INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmeplejen Danmark Uanmeldt tilsyn oktober 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn september 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision

KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision Københavns Kommune Sundheds- og omsorgsforvaltningen Tilsyn på plejehjem m.v. April 2008 U D K A S T Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilsynsresultater

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Marts 2014 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Røde Kors Hjemmet Uanmeldt tilsyn September 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Røde Kors Hjemmet Uanmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2011...

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Kommunal leverandør hjemmepleje/sygepleje April 2013 Forord

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Dragør Kommune Sundhed og Omsorg Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Københavns

Læs mere

Områdecenter Virumgård

Områdecenter Virumgård Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Marts 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Virumgård Uanmeldt tilsyn Marts 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn maj 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn December

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Amager Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Lyngehus Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK

Læs mere

Uanmeldt tilsyn November 2011 Rapport redigeret Maj 2012

Uanmeldt tilsyn November 2011 Rapport redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Østermarken Uanmeldt tilsyn November 2011 Rapport redigeret Maj 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat...

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør. Dansk Husmor Hjælp A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør. Dansk Husmor Hjælp A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn December 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 1 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Villestofte Plejecenter. Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Københavns Kommune

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm

Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm Uanmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg

Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejeboligenheden Solkrogen og Plejeboligenheden Engbo Uanmeldt tilsyn november 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Louise Mariehjemmet Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Louise Mariehjemmet Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Louise Mariehjemmet Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Søndervang Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Havebæk 1 Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Havebæk 1 Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2014 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN DIAKONISSESTIFTELSENS OMSORGSPLADSER PETER BANGS VEJ 1 2000 FREDERIKSBERG, FORSTANDER HANNE MUNKHOLM [ Tilsynet er udført

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport. Egedal Kommune. Center for Sundhed og Omsorg. Plejecenter Porsebakken WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport. Egedal Kommune. Center for Sundhed og Omsorg. Plejecenter Porsebakken WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Porsebakken Uanmeldt tilsyn September2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Cura Pleje. Uanmeldt tilsyn marts 2013

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Cura Pleje. Uanmeldt tilsyn marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Cura Pleje Uanmeldt tilsyn marts 2013 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen privat leverandør Cura Pleje Marts 2013 Forord

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere