Økonomiudvalget. Referat. 3. oktober 2016 kl. 16:00. Udvalgsværelse 1. Indkaldelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. Referat. 3. oktober 2016 kl. 16:00. Udvalgsværelse 1. Indkaldelse"

Transkript

1 Økonomiudvalget Referat 3. oktober 2016 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Indkaldelse Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Jan Kaspersen Mette Hoff Anne Jeremiassen Sofia Osmani Hanne Agersnap Henrik Brade Johansen 2. behandling af budget Der var afbud fra Anne Jeremiassen og Simon Pihl Sørensen. Til stede var: Søren Hansen Bjarne Holm Markussen Lene Markussen Pernille Holmgaard Charlotte Bidsted Rene Rasmussen Kim Lillhammer

2 Lene Stangerup (referent) 2

3 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 2. behandling af Budgetforslag Beslutning om trådløs internetdækning på plejecentre 9 3 Nyt leder- og medarbejdergrundlag 11 3

4 Punkt 1 2. behandling af Budgetforslag Resumé Budget fremlægges til Kommunalbestyrelsens 2. behandling og beslutning. Siden Kommunalbestyrelsens 1. behandling af forslag til budget har der været gennemført politiske forhandlingsmøder, som har resulteret i, at der er fremsat tre ændringsforslag jf. nedenfor. Indstilling Forvaltningen foreslår, at 1. det besluttes om, kommunen skal vælge statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag - med de tilhørende udlignings- og tilskudsbeløb 2. der - såfremt der vælges selvbudgettering - indlægges et yderligere indkomstskatteprovenu i 2017 på -13,5 mio.kr., en merudgift under tilskud og udligning i 2017 på 16,2 mio.kr., samt en forventet positiv efterregulering i 2020 på -23,3 mio.kr., idet der reserveres en pulje i 2020 på i alt 20,6 mio.kr. til dækning af evt. efterregulering af den skønnede gevinst ved selvbudgettering 3. kirkeskatteprocenten fastsættes i 2017 til 0,55 ved statsgaranti / 0,54 ved selvbudgettering 4. det administrative budgetforslag (jf. bilag) samt "Justeret grundlag for drøftelserne om budget " jf. (bilag) ændres med a) Budgetaftale mellem C, A, F, I, B, Dorthe la Cour og Birgitte Hannibal jf. (bilag), eller b) Ændringsforslag fra V og O jf. (bilag), c) Ændringsforslag fra Ø jf. (bilag) 5. takstoversigt Budget 2017 anvendes jf. (bilag) Sagsfremstilling Budget fremlægges til Kommunalbestyrelsens 2. behandling og beslutning. Kommunalbestyrelsens 1. behandling af forslag til budget fandt sted den 19. september Kommunalbestyrelsen besluttede at oversende det administrative budgetforslag samt "Justeret grundlag for drøftelserne om budget " til 2. behandling. Efterfølgende har der været gennemført politiske forhandlingsmøder, og der er nu fremsat tre ændringsforslag jf. nedenfor. Materialet, der lægger til grund for 2. behandlingen af budget , udgør følgende: Det administrative budgetforslag Det administrative budgetforslag baserer sig på følgende forudsætninger: den politiske aftale om budgetlægningen herunder aftalen om et årligt effektiviseringsbidrag på 1%. For 2017 er effektiviseringsbidraget allerede fundet og udmøntet i forbindelse med budgetaftalen for Provenuet er i 2017 disponeret til dels en grundskyldssænkning på 0,5 promille, dels en pulje til politisk udmøntning på 12,4 mio.kr. For 2018 er effektiviseringsbidraget på 1 % ikke udmøntet. Budgetforslaget baserer sig på, at der også i 2018 er en sænkning af grundskylden med 0,5 promille og en ny pulje til politisk prioritering - idet det er forudsætningen, at der sker en udmøntning af effektiviseringsbidraget det vedtagne budget med efterfølgende justeringer i dels den kvartalsvise økonomiopfølgning (til og med 1. anslået regnskab 2016), som godkendt af Kommunalbestyrelsen, og dels bevillinger givet i øvrige politiske sager til og med juni 2016 aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2017 (juni 2016), herunder fjernelsen af omprioriteringsbidraget, indførelsen af et nyt effektiviserings- og moderniseringsprogram samt et ekstra likviditetstilskud i

5 de statsgaranterede skatte-, tilskuds- og udligningsbeløb for 2017, mens overslagsårene er beregnet på baggrund af KL's tilskuds- og udligningsmodel ny befolkningsprognose for 2017 og frem, samt deraf følgende kapacitetstilpasninger på de områder, hvor der foreligger en vedtaget kapacitetstilpasningsmodel (skoler, børn, frit valgs-området m.v.) revurdering af udgiftsbehovene på beskæftigelses- og sundhedsområdet (ikkeserviceudgifter), særligt i lyset af en række reformer på beskæftigelsesområdet, konjunkturudviklingen og takstændringer på sundhedsområdet gennemgang af konsekvenserne af det statslige lov- og cirkulæreprogram, idet den statslige mer- eller mindrekompensation herfor er lagt ud på de enkelte aktivitetsområder i budgettet gennemgang af driftsområderne for enkelte nødvendige tekniske ændringer gennemgang af anlægsområdet - herunder med henblik på en mere tidstro placering af anlægsprojekterne i budgetperioden, og således at anlægsforskydninger fra 2016 til 2017 og frem indgår allerede i budgetforslaget en foreløbigt indlagt demografipulje på 7 mio.kr. i 2017 og 10 mio.kr. i 2018 til håndtering af ændringer i f.eks. børnetal, nyankomne flygtninge mv. andre tekniske ændringer. I forslaget indgår ikke resultatet af 2. anslået regnskab Det indgår derimod i det justerede grundlag for drøftelserne om budget , jf. nedenfor. Der er heller ikke i budgetforslaget indregnet eventuelle bidrag fra den i kommuneaftalen afsatte skattepulje, som fordeles til de kommuner, der nedsætter skatten i Det fremlagte budgetforslag er i balance, således at det opfylder kravene til et konditionsmæssigt korrekt og dermed gennemførbart budget. Det vil sige, at det opfylder bestemmelserne i budget- og regnskabsbekendtgørelsen om, at der skal være et overskud på den løbende drift, defineret som at indtægter fra skatter og tilskud mv. skal være større end driftsudgifter samt renteudgifter. Hovedtallene i budgetforslag er gengivet i nedenstående tabel. Tabel 1 (mio. kr.) Justeret grundlag for drøftelserne om budget I forbindelse med Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgetforslaget d. 19. september 2016, blev der fremlagt et "Justeret grundlag for drøftelserne om budget " (bilag). Det justerede grundlag blev oversendt til 2. behandlingen sammen med budgetforslaget. Justeringerne består af a) konsekvenser af politiske beslutninger og tekniske ændringer siden offentliggørelsen af budgetforslaget b) mulige prioriteringer i forhold til dels sager, der er oversendt af fagudvalg og Kommunalbestyrelse til budgetforhandlingerne og dels andre emner i det administrative budgetforslag, og endelig c) anlægs- og driftsbehov opgjort af forvaltningen. Der er indarbejdet enkelte tekniske ændringer i forhold til det fremlagte papir ved 1. behandlingen, idet rammen på 12,2 mio.kr. til etablering af midlertidige flygtningeboliger er rykket fra 2017 til 2016, ligesom der er lavet en mindre teknisk genberegning af konsekvenserne for service- og anlægsramme. 5

6 De samlede konsekvenser af det administrative budgetforslag og "Justeret grundlag for drøftelserne om budget " fremgår nedenfor: Tabel 2 (mio. kr.) Statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for 2017: Budgetforslaget for 2017 er som nævnt baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb. Ved fremlæggelsen af budgetforslaget var der en skønnet og beregnet fordel ved at vælge selvbudgettering på 5,4 mio.kr. Siden fremlæggelsen af budgetforslaget er der arbejdet med at opdatere grundlaget for beregningerne. Dels er regeringen kommet med et nyt vækstskøn for udskrivningsgrundlaget i forbindelse med den seneste økonomiske redegørelse og KL har i september opdateret tilskud/udligningsmodellen. Dels er udskrivningsgrundlaget for 2015 blevet mere sikkert (flere 2015-selvangivelser er blevet lignet). Forvaltningen har derfor udarbejdet et særskilt notat om selvbudgettering eller statsgaranti i 2017 (bilag) Notatet viser, at der skønsmæssigt er en gevinst ved at vælge selvbudgettering i 2017 på 20,6 mio.kr. - en noget større gevinst end der har været de seneste år, og som især kan tilskrives regeringens nye vækstskøn for udskrivningsgrundlaget. Der er dog især et par faktorer, som gør, at den beregnede gevinst er usikker. For det første, at regeringens/kl's skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget historisk set har vist sig at være usikre. Er væksten på landsplan f.eks. skønnet 1 pct. for højt vil det således isoleret set udligne gevinsten. For det andet er den beregnede gevinst baseret på befolkningsprognosens folketal pr. 1. januar 2017 og p.t. ligger Lyngby-Taarbæk Kommunes folketal noget under det forventede folketal pr. 1. januar En forskel på f.eks. 100 personer under det forventede folketal betyder, at der fragår ca. 4 mio.kr. fra gevinsten. Den skønnede gevinst på 20,6 mio.kr. skal altså ses her overfor og overfor ønsket om budgetsikkerhed. Problemstillingen er nærmere belyst i det udsendte notat. Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om statsgaranti eller selvbudgettering i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. Forvaltningen indstiller dog under alle omstændigheder, at såfremt der besluttes selvbudgettering for 2017, så sker der reservation af en pulje i 2020 svarende til den p.t. skønnede gevinst på 20,6 mio.kr. med henblik på, at der er en reserve til at imødegå ændringer i efterreguleringen. Dette i lyset af de store ændringer, der historisk har vist sig i forhold til valget af selvbudgettering/statsgaranti. Kirkeskatteprocent: Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med budgetvedtagelsen ligeledes fastsætte kirkeskatteprocenten. Det sker på baggrund af oplysninger om finansieringsbehovet til Landskirkeskatten og Provstiudvalgets anmeldte ligningsbeløb til de kirkelige kasser. Dette finansieringsbehov sættes i forhold til udskrivningsgrundlaget for medlemmer af folkekirken. Skatteprocenten skal beregnes på grundlag af det valgte udskrivningsgrundlag. På baggrund af de indmeldte tal er procenten i 2017 beregnet til 0,55 ved statsgarateret udskrivningsgrundlag og 0,54 ved selvbudgetteret udskrivningsgrundlag, hvilket er en nedsættelse på henholdsvis 0,04 og 0,05 pct.point i forhold til 2016, jf. (bilag). Ændringsforslag fremlagt af de politiske partier Der er efter de politiske forhandlinger indkommet følgende ændringerforslag fra: 1. C, A, F, I, B, Dorthe la Cour og Birgitte Hannibal 2. V og O 6

7 3. Ø De fremlagte ændringsforslag (bilag) til sagen, der henvises hertil for en nærmere uddybning af indholdet. De finansieringsmæssige konsekvenser - incl. konsekvenserne for service- og anlægsramme er vist nedenfor. Tabel 3 Budgetaftale mellem C, A, F, I, B, Dorthe la Cour og Birgitte Hannibal (mio. kr.) Tabel 4 Ændringsforslag fra V+O (mio. kr.) Tabel 5 Ændringsforslag fra Ø (mio. kr.) Fastsættelse af diverse takster og gebyrer for 2017 Takstoversigt Budget 2017 (bilag) - svarer til de bevillingsbeløb, der ligger inde i budgetforslag tillagt "Justeret grundlag for drøftelserne om budget " samt ændringsforslag til budget fra C, A, F, I, B, Dorthe la Cour og Birgitte Hannibal. På enkelte områder udestår fortsat fastlæggelse af taksten, idet disse fremlægges snarest i særskilte sager. Lovgrundlag Den kommunale styrelseslov. Økonomi Se tabel 3 til 5 ovenfor. Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen. Beslutning Økonomiudvalget, den 3. oktober 2016 Ad 1) På det foreliggende grundlag anbefales statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Ad 2) Ikke relevant. Ad 3) Kirkeskatteprocenten fastsættes i 2017 til 0,55 %. Ad 4) Det af Ø stillede ændringsforslag blev bragt til afstemning. Ingen stemte for. Imod stemte 7 (C (2), A (1), F (1), B (1), V (1) og Dorthe la Cour (UP)) Det af V og O stillede ændringsforslag blev bragt til afstemning. For stemte 1(V). Imod stemte 6 (C (2), A (1), F (1), B (1) og Dorthe la Cour (UP)). 7

8 Budgetaftale mellem C, A, F, I, B, Dorthe la Cour (UP) og Birgitte Hannibal (UP) blev bragt til afstemning. For stemte 6 (C (2), A (1), F (1), B (1) og Dorthe la Cour (UP)). V undlod at stemme. Ad 5) Anbefalet. Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. Anne Jeremiassen (I) var fraværende. Bilag Justeret grundlag BF budgetaftale VO Ændr.forslag BF Ø Ændr.forslag BF Statsgaranti eller selvbudgettering Kirkeskat 2017 Takstoversigt Oversendte sager " Bogen" 8

9 Punkt 2 Beslutning om trådløs internetdækning på plejecentre Resumé Gunstige priser ved udbud af WAN-udstyret har muliggjort at gøre noget ved den dårlige trådløse dækning af fællesarealer på kommunens to træningscentre og plejecenter Baunehøj. Der ønskes godkendelse af at anvende 1,2 mio.kr. af den samlede bevilling på 14,087 mio.kr. til det formål. Indstilling Forvaltningen foreslår, at der anvendes op til 1,2 mio.kr. til trådløse netværk på kommunens to træningscentre og plejecenter Baunehøj, forudsat at der er plads til det inden for den givne anlægsbevilling til WAN-ustyr mv på ialt 14,087 mio.kr. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelse frigav 7. april 2016 det afsatte anlægsbeløb på i alt 14,087 mio.kr. til WAN-udstyr mv. til færdiggørelse af højhastigheds-netværket mellem alle kommunens lokationer. Efter indkøb af det relevante udstyr hen over sommeren har det vist sig, at der tegner til at blive et mindreforbrug på anlægsbevillingen på ca. 1,2 mio.kr. Kommunens træningscentre og plejecentre har i længere tid givet udtryk for, at den trådløse dækning er utilstrækkelig til en fornuftig anvendelse af ny teknologi på alle fællesarealer. I dag er kun begrænsede dele af fællesarealerne dækket. Der er ikke tale om at forsøge at dække de permanente boliger på centrene med trådløst netværk (det er som udgangspunkt ikke tilladt at have det som formål); men i et eller andet omfang vil det være muligt at logge sig på inde fra boligerne - også for personale. Omsorgsområdet fremfører følgende begrundelse for ønsket: Udviklingen af det nære sundhedsvæsen stiller nye teknologiske krav. Herunder hører bl.a., at dialogen med hospitalet samt muligheden for træning via forskellig ny teknologi (f.eks. hjerneskadede borgere) kan ske digitalt. Eksempelvis er der behov for, at borgere på midlertidige pladser og genoptræningspladser kan introduceres til og påbegynde den træning, de skal fortsætte med, når de er hjemme igen. Det forudsætter, at netadgangen styrkes. Det vurderes samtidig utidssvarende, at der ikke er adgang til netværk for borgere på midlertidige pladser og aflastningspladser samt pårørende på besøg. Adgangen handler om f.eks. netbank, skat, eboks, egen læge og lignende. Der er på træningscentrene og plejecentre et ønske om at inddrage beboerne omkring dokumentation. Det skaber en øget dialog og medinddragelse og dermed højere kvalitet i dokumentationen. Det er der i dag ikke mulighed for grundet den utilstrækkelige netadgang. Dokumentationen sker i dag mest ved faste arbejdspladser andre steder i husene. Med de nævnte 1,2 mio.kr. vil det ikke være muligt at dække alle plejecentre udover de to træningscentre. Der er således i første omgang lagt op til at forbedre dækningen på kommunens to træningscentre og plejecenter Baunehøj, der ligger i samme bygning som det ene træningscenter. Disse steder er prioriteret, da der på træningscentrene er tale om midlertidige ophold (genoptræning, aflastning og andre midlertidige pladser). Her vurderes behovet for kontakt med omverdenen via nettet at være størst. Hvornår og hvordan der evt. kan blive midler til at forbedre det trådløse netværk de øvrige steder vides ikke for nærværende; men der vil være skabt en god begyndelse. Lovgrundlag Intet særskilt. Økonomi 9

10 Overslag over udgifterne til adgang til trådløst netværk fra alle fællesområder (bilag). For de syv nævnte steder vil udgiften antageligt samlet løbe op i ca. 2,3 mio.kr. for de 137 accesspunkter. Et accesspunkt er de små hvide kasser, som oftest sidder på lofterne. De skal forsynes med netadgang via kabling i det enkelte hus. Udgifterne fordeler sig nogenlunde proportionalt med antallet af accesspunkter. 1,2 mio.kr. vil derfor kunne række til træningscentrene Møllebo og Fortunen samt plejecenter Baunehøj. Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen. Beslutning Økonomiudvalget, den 3. oktober 2016 Anbefalet. Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. Anne Jeremiassen (I) var fraværende. Bilag Dækning af plejecentre i LTK (JSA) 10

11 Punkt 3 Nyt leder- og medarbejdergrundlag Resumé Direktionen har i samarbejde med Hovedudvalget og koncernledelsen udarbejdet et nyt lederog medarbejdergrundlag. Formålet med det nye leder- og medarbejdergrundlag er at formulere klare krav og forventninger til ledere og medarbejdere om, hvordan de løser og samarbejder om kerneopgaven. Dermed videreføres de senere års organisatoriske fokus på kerneopgaven i hele organisationen for at udvikle og fastholde en kultur, hvor tilgangen til arbejdet er at skabe værdi for og sammen med borgere og virksomheder. Indstilling Forvaltningen foreslår, at orienteringen om nyt leder og medarbejdergrundlag tages til efterretning. Sagsfremstilling Direktionen har i samarbejde med Hovedudvalget og koncernledelsen udarbejdet et nyt lederog medarbejdergrundlag. Formålet med det nye leder- og medarbejdergrundlag er at formulere tydelige krav og forventninger til ledere og medarbejdere om, hvordan de løser og samarbejder om kerneopgaven. Det handler om at fastholde og udvikle en kultur, hvor både ledere og medarbejdere er optaget af at skabe værdi for og sammen med borgere og virksomheder. Der er fokus på tilgangen til opgaveløsningen, hvor ledere og medarbejdere skal tage udgangspunkt i borgernes og virksomhedernes perspektiv og inddrage deres ressourcer. Leder- og medarbejdergrundlaget har fem temaer: Vi skaber værdi for borgere og erhvervsliv Vi er én kommune Vi er loyale og ansvarlige Vi er professionelle Vi skaber gode arbejdspladser For hvert tema er de fælles krav og forventninger til ledere og medarbejdere beskrevet, dernæst er det beskrevet hvilket særligt ansvar ledere henholdsvis medarbejdere har. Der er vedlagt et bilag "Leder og medarbejdergrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune". Der har gennem flere år været arbejdet med i hele organisationen at udvikle og fastholde en kultur og arbejdsform, der har fokus på kerneopgaven. Arbejdet er understøttet gennem koncernstrategi 2016 "Fælles om kerneopgaven". Leder- og medarbejdergrundlaget er blevet til i en inddragende proces, hvor ledere og medarbejdere fra mange forskellige arbejdspladser i hele organisationen har givet input til grundlaget. Disse input er bearbejdet til et udkast til leder- og medarbejdergrundlag, som har været i høring i MED-organisationen. Der kom mange høringssvar, som indgår i det endelige leder- og medarbejdergrundlag. Der er således allerede et bredt ejerskab til grundlaget i organisationen. Den indledende proces og høringsrunde viste tydeligt, at "fokus på kerneopgaven" er meningsfuldt på arbejdspladserne i hele organisationen, og at der arbejdes aktivt med at udvikle måden vi inddrager og samarbejder med borgerne på. Der er brug for at fastholde og udvikle dette fokus. Leder- og medarbejdergrundlaget bidrager hertil ved at stille tydelige krav og forventninger til ledere og medarbejdere og ved, at alle arbejdspladser nu skal omsætte grundlaget til praksis på egen arbejdsplads. Leder- og medarbejdergrundlaget bliver nu trykt og formidlet i hele organisationen. Arbejdet med grundlaget bliver en fast del af koncernens strategi for 2017 og de enkelte enheders årsaftaler. Derudover giver det nye grundlag anledning til at tilpasse en række interne 11

12 processer, herunder bl.a. revidering kommunens koncepter for udviklingssamtaler ligesom grundlaget indgår i den kommende trivselsundersøgelse i Leder- og medarbejdergrundlaget erstatter ledelsesgrundlaget fra 2010, idet der er behov for et langt stærkere kerneopgave - og borgerfokus i grundlaget. Det "gamle" ledelesgrundlag formulerer kun krav og forventningerne til lederne, men det er vigtigt, at det nye grundlag formulerer tydelige forventninger til både ledere og medarbejdere, fordi de løfter kerneopgaven i fællesskab. Lovgrundlag Ingen. Økonomi Indenfor rammen. Beslutningskompetence Økonomiudvalget. Beslutning Økonomiudvalget, den 3. oktober 2016 Orienteringen blev taget til efterretning. Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. Anne Jeremiassen (I) var fraværende. Bilag Leder- og medarbejdergrundlaget revideret

13 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Økonomi og Personale Dato... : Skrevet af : KLI/RRM Justeret grundlag for drøftelserne om budget Der vedlægges en oversigt med et justeret grundlag for den videre behandling af budget Heri indgår: Konsekvenser af politiske beslutninger og tekniske ændringer siden offentliggørelsen af budgetforslaget. Ændringerne omfatter bl.a. beslutninger på Kommunalbestyrelsesmødet d. 15.september 2016 samt konsekvenser af nye skøn over skatter og dækningsafgifter. Mulige prioriteringer i forhold til dels sager, der er oversendt af fagudvalg og Kommunalbestyrelsen til budgetforhandlingerne (se særskilt bilag over oversendte sager til budgetforhandlingerne ) og dels andre emner i det administrative budgetforslag. Anlægs- og driftsbehov opgjort af forvaltningen (se særskilt bilag med uddybning af de opgjorte behov), og som der skal tages stilling til i forbindelse med budgettet. I forhold til det justerede grundlag af 19. september 2016 som var bilag til 1. behandlingen er der indarbejdet et par enkelte tekniske ændringer, idet rammen på 12,2 mio.kr. i 2017 til etablering af midlertidige flygtningeboliger er rykket fra 2017 til 2016, ligesom der er lavet en mindre teknisk genberegning af konsekvenserne for service- og anlægsramme. Side 1 af 1

14 1 BUDGETFORSLAG Justeret grundlag Mio. kr Note Finansieringsover- (-) / underskud (+) i Budgetforslag ,5 93,9 152,9 50,5 50,5 50,5 Konsekvens pol. beslutninger/tekniske ændringer -11,3-12,8-15,2-18,9-12,3-12,3 2. anslået regnskab 2016 i alt -5,5 1,7 0,6-2,3 0,6 0,6 heraf Drift 0,7 1,7 0,6 0,6 0,6 0,6 heraf Anlæg -2,8 heraf Ejendomssalg -6,3-0,1 Mødesager / tekniske korrektioner -5,8-14,5-15,9-16,4-12,7-12,7 Paradigmeskifte i beskæftigelsesindsatsen for at få flygtninge og familiesammenførte i job og uddannelse (-0,5 mio. kr. i 2016) kmb (overførsler) -3,6-3,6-3,6-3,6-3,6-3,6 Do. (service) 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 Garantistillelse for forsyningsvirksomheders låneoptagelse til anlægsinvest. (kmb ) -0,6-1,2-1,2-1,2-1,2 Letbanesving ved DTU udgår (teknisk korrektion) -3,2-3,7-3,7 Dækningsafgifter - teknisk korrektion -4,0-3,2-3,2-3,2-3,2-3,2 Nye skatteskøn (medio september 2016) -5,6-6,0-6,5-6,5-6,5 Pris- og lønkonsekvenser 0,0 0,0 0,0-0,2-0,2-0,2 Finansieringsover-/underskud Budgetforslag efter ændringer 115,2 81,1 137,7 31,6 38,2 38,2 Mulige prioriteringer/anlægsbehov/driftsbehov 128,2-27,1-80,9 28,1-26,8-40,5 Mulige prioriteringer 115,9-44,1-102,1 24,6-31,9-45,6 Midlertidig driftsplads - anlæg (scenarie 1) (2,0 i 16) ifht. eksisterende budget -2,9-21,7-20,3 Ejendomssalg udgår 53,4 Midlertidig driftsplads - drift 0,8 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Liv i Lundtofte - anlæg (ekskl. optioner) 9,2 9,2 Liv i Lundtofte - afledt tidsforskydning (-4,7 i 16) -2,3 7,0 Udvidelse af plejeboligkapacitet, omdannelse (anlæg) 11,5 af hovedhuset Chr. X. Allé til 24 plejeboliger (drift) 9,5 9,5 9,5 7,6 5,7 4,5 Rådhus tidsforskydes (eksisterende budget) -15,3-59,9-87,6 Nyt tidsforløb - eksisterende budget 3,0 10,7 37,6 73,7 37,8 Rådhus - anlæg (yderligere skøn, kmb juni 2016) 11,0 31,0 20,0 Lån til energirenovering - forskydes til ,9-9,9 Rådhus - driftsbesparelse 2,5-2,5-10,0 Etablering af fælleskommunalt (anlæg) 1,5 hjælpemiddeldepot (ØU ) (drift) 0,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

15 2 BUDGETFORSLAG Mio. kr Note Flygtninge - anlæg (35,1 mio. kr. i 2016) Lån til flygtningeudgifter (-35,1 mio. kr. i 2016) Do. ydelser på lån 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 Uudmøntet anlægspulje udgår -22,8-60,8-59,7-12,3 Bortfald af idrætsdaginstitutioner (anlæg) -19,9-17,1 Trinbrættet - foranstaltninger i 2018 (anlæg) 3,0 Carlshøj - sparet drift tilbageføres 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Kanalvejsgrunden - byggemodning (50%) -3,1-3,1-2,9-2,9 Politisk pulje - prioriteret til øvrige behov/ønsker -12,4-12,4-12,4-12,4-12,4-12,4 Tværgående besparelser sfa indkøbsaftaler -0,9-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4 Effektivisering (administrativ eff.pulje) -3,9-4,8-5,8-6,8-6,8-6,8 1 Gældsafvikling 150,0 do. ydelse på lån -13,9-13,7-13,5-13,3-13,1-12,8 2 Skattepulje kompensation for nedsættelse af grundskyld (75% i 17; 50% i 18+19; 25% i 20) -8,3-5,7-5,9-3,0 Erhvervskontaktenhed - forlængelse til og med 2021 (finansieret af yderligere dækningsafgift) 4,7 4,7 4,7 Anlægsbehov 5,9 14,2 18,5 1,5 3,0 3,0 Etablering af ny liggehal i vuggestuen Askevænget 0,4 Vedligeholdelse af broer og bygværker. Økonomi til systematisk brovedligeholdelse 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Frederiksdals fribad. Udskiftning af spildevandspumpe og etablering af dræn omkring bygning 0,7 Byudvikling af Firskovvejsområdet 0,5 0,5 0,5 do. finansieret af Kanalvejsgrunden, div. omkostninger -1,5 Ekstraordinær pulje til bygningsvedl.hold (drift) 5,0 10,0 15,0 Driftsbehov 6,4 2,7 2,7 2,1 2,1 2,1 Stigende antal genoptræningsplaner 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 do. finansieret af udbud på hjælpemiddelområdet -0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4 "Fælles Sprog III", fagligt dokumentationssystem på ældreområdet 3,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 do. finansieret af udbud på hjælpemiddelområdet -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 Hjerte-/lungeredning undervisning hver 2. år 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 Finansieres af udbud på hjælpemiddel området -0,6-0,6-0,5-0,5-0,5-0,5 Forbedring og udvidelse af BBR-data 0,7 0,7 Lovliggørelse af fejltilslutninger i Furesøkvarteret 0,6 Sektorplanlægning 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Udbredelse af fjernvarme, myndigheds- og graveopgaver 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Nærumbanen - Sikkerhed 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Finansieres af ændret arbejdsgang for tømning af vejbrønde -0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 Flygtningeområdet, opnormering af personale 1,5 1,5 Do. finansieret af demografipulje -1,5-1,5

16 3 BUDGETFORSLAG Mio. kr Note Skønnet effekt af ændringer (pris- og løn) 0,0-1,0-2,5 2,5-0,4-2,8 Finansieringsover- (-) / -underskud (+) 116,8-40,9-98,6 11,8-39,5-55,6 Likviditet Likvid beholdning primo 436,1 192,8 139,8 85,5 23,2 12,3 Finansieringsover- (+) / underskud (-) i B ,3-52,9-54,3-62,2-11,0 5,1 Likvid beholdning ultimo 192,8 139,8 85,5 23,2 12,3 17,3 Gns. 322,8 269,8 215,5 153,2 142,3 147,3 Serviceramme Udgiftsramme for LTK (KL-beregning) 2.511, , , , , ,6 Budgetforslag , , , , , ,0 Råderum (-= overskridelse) -12,6 29,7 59,3 61,8 57,2 52,6 Skitse -9,8-13,9-22,5-7,5-0,6 12,8 Korrigeret råderum (-= overskridelse) -22,4 15,8 36,8 54,3 56,6 65,4 Bruttoanlægsudgifter Budgetforslag ,9 218,0 249,2 119,5 109,4 109,4 Skitse -6,7-73,7-93,1 36,0 1,1-9,3 Korrigeret sum 164,2 144,3 156,1 155,4 110,5 100,0 Note 1 Effektivisering (administrativ eff.pulje) Tværfaglig indsatsteam for aktivitetsparate borgere på kontanthjælp Sygemeldte adagpengemodtagere Mentorkorps Akut forurening og jordforurening Reduktion i lønpulje til særlige formål Reducerede ESDH-udgifter og statspuljemidler sfa elbesparelse Bortfald af midlertidig ansættelse af elever efter endt udddannelse Yderligere nedbringelse af portoudgifterne I ALT Note 2 Specifikation af ydelser på lån Renter 2,9 2,7 2,5 2,2 2,0 1,8 Afdrag 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 I ALT 13,9 13,7 13,5 13,3 13,1 12,8

17 1 BUDGET Budgetaftale Mio. kr Justeret grundlag Finansieringsover- (-)/-underskud(+) 243,3 52,9 54,3 62,2 11,0-5,1 Yderligere prioriteringer 4,1 6,8 3,6-0,5-0,7-0,7 Hjerte-/lungeredning undervisning hver 2. år -0,6-0,6-0,5-0,5-0,5-0,5 Liv i Lundtofte - optioner 3,5 3,5 Udskiftning af byrumsinventar startende i området vest for Kongevejen 4,0 finansieres ved fremrykning af midler fra byudviklingspulje -3,1-0,9 Biblioteksstrategien 0,2 1,3 finansieres af Udvikling af kulturelle aktiviteter (Kulturhus)(anlæg-1,495 mio. kr. i 2016) Biblioteksstrategien det digitale bibliotek 0,3 0,3 Idrætsstrategi, herunder samarbejde med skolerne 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 do. finansieres af Kulturaktivitetspulje -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 do. finansieres af PEA-tilskud svarende til seneste års -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 Kulturelle arrangementer - og indsats for at øge bylivet - Opretholdelse af Kulturkoordinator 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - Pulje til arrangementer på forskellige lokaliteter 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 - Turisme og byrumskoordinering 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 - Arrangementer i byen (udgifter til praktisk udførelse) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 finansieres ved - Liv i Lyngby -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 - Turisme (erhverv og beskæftigelse) -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 - Arrangementkonto (Kulturhus) -0,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6 - Drift af kulturhus -0,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6 Lindegården, fortsættelse af driftstilskud (fra medio 2018) samt ramme til fritagelse fra hjemfald 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 Do. finansiering af nuværende budget -0,1-0,3-0,3-0,3-0,3 Stier i Åmose - forprojekt 0,3 Forebyggelse på børne-/familieområdet: Styrkelse af sundhedsplejen indsats for førskolebørn 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Udvidelse af Åben Anonym Rådgivning 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Udvidelse af socialrådgiverordning 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Sårbare gravide 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Forældrekurser målrettet børn og familier 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Skilsmissegrupper for børn og skilsmissekurser for forældrene 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Reduktion i forebyg. foranstaltninger 52 i CSI -0,5-0,8-0,8-0,8-0,8 Reduktion i dagbehandlingstilbud CSI/CUP -0,5-0,8-1,0-1,0-1,0 Reduktion i anbringelser pbg af de forebyggende tiltag -0,5-0,8-0,8-0,9-0,9 Reduktion i aflastning pbg af de forebyggende tiltag -0,2-0,3-0,4-0,5-0,5 Bortfald af driftsudgifter - idrætdaginstitutioner -0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8 Salg af mellemkommunale pladser -2,1 Epitalet fortsætter (uden lægedækning) 0,6 0,6

18 2 BUDGET Mio. kr Skolevejsprojekter - sikkerhed og tryghed 0,5 Renholdelse i lokalområderne 1,2 Bedre cykelparkeringsforhold på skolerne 0,2 0,2 Naturfagsstrategi 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Multihal - Sorgerfriskolen. Forprojekt 0,5 Initiativer i sundhedsstrategien 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Do. finansiering af mindreudgifter til færdigbehandlede -1,2-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0 Fastholde serviceniveau på hjemmehjælp i ,0 Nyt plejehjem - forprojekt 0,2 Cykelstier 1,0 Forløb/workshops med personale i frontlinjen 0,1 Legeplads centrum/rådhus som grønt område udgår -3,1 Ældreuge ( kr.) 0,3 Handicapdag ( kr.) 0,1 Borgermøder 0,2 Sankt Hans fest i Folkeparken ( kr.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Do. finansieres af ej juletræ til venskabsby 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Skønnet effekt af ændringer (pris- og løn) 0,0 0,1 0,1 0,0-0,1-0,1 Finansieringsover- (-) / -underskud (+) 247,5 59,9 58,0 61,7 10,2-5,8 Likviditet Likvid beholdning primo 437,6 190,1 130,3 72,2 10,5 0,3 Finansieringsover- (+)/ underskud (-) -247,5-59,9-58,0-61,7-10,2 5,8 Likvid beholdning ultimo 190,1 130,3 72,2 10,5 0,3 6,1 Gns. 320,1 260,3 202,2 140,5 130,3 136,1 Serviceramme (skøn) Udgiftsramme for LTK (KL-beregning) 2.511, , , , , ,6 Budgetforslag , , , , , ,0 Råderum (-= overskridelse) -12,6 29,7 59,3 61,8 57,2 52,6 Korr. Justeret grundlag -9,8-13,9-22,5-7,5-0,6 12,8 Råderum (-= overskridelse) - Justeret grundlag -22,4 15,8 36,8 54,3 56,6 65,4 Skitse -5,1-3,0-0,2 0,5 0,8 0,8 Korrigeret råderum (-= overskridelse) -27,5 12,8 36,6 54,8 57,4 66,1 Bruttoanlægsudgifter (skøn) Budgetforslag ,9 218,0 249,2 119,5 109,4 109,4 Justeret grundlag 164,2 144,3 156,1 155,4 110,5 100,0 Skitse -1,0 3,9 3,5 0,0 0,0 0,0 Korrigeret sum 163,2 148,2 159,6 155,4 110,5 100,0

19 BUDGETAFTALE MELLEM C, A, F, I, B, Dorthe la Cour og Birgitte Hannibal Generelt Aftalen udgør ændringer til administrationens budgetforslag af 2. september 2016 med ændringer i form af Justeret grundlag for drøftelserne om budget af 19. september 2016 fremlagt i forbindelse med kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet. Aftalen baserer sig på aftalen om budgetlægningen indgået i januar 2015 mellem alle partier undtagen Enhedslisten. En aftale, der forudsætter, at partierne tilvejebringer en yderligere 1 pct.s budgetreduktion i foråret 2017 (til udmøntning fra og med budget 2018) til henholdsvis grundskyldssænkning og omprioriteringer, idet dette beløb ikke er hentet hjem med indeværende aftale. Budget 2017 reduktionen er indhentet. Budgetændringerne drøftes i de relevante fagudvalg i november og december Ved enighed i forligskredsen kan forslag inden for udvalgets område ændres eller tilpasses under forudsætning af, at samme provenu hentes. Forligspartierne drøfter opfølgning på aftalen kvartalsvis i 2017 i tilknytning til de anslåede regnskaber. Der er udover de egentlige budgetændringer aftalt følgende hensigtserklæringer: Der åbnes op for en forsøgsordning, hvor daginstitutioner efter konkret ansøgning kan udvide åbningstiden fredag i tidsrummet Den udvidede åbningstid skal tilvejebringes indenfor den eksisterende ramme, dvs. gennem reduceret morgen åbning og/eller omlægning af bemandingen på andre tidspunkter. Ændret åbningstid forudsætter opbakning fra forældrebestyrelsen. Stadsbibliotekets åbningstid udvides fra 1. januar 2017, så åbningstiderne bliver: mandag fredag: 8 20 og lørdag søndag: Finansiering af udvidelse af åbningstiden sker inden for bibliotekets ramme. De ændrede åbningstider evalueres efter 1 år. Der skal ses på skolernes ledelsesressourcer og skolestruktur herunder på de skoler der reelt har fået flere spor. Såfremt Hummeltofteskolen igen bliver 4 sporet i skoleåret , tildeles ledelse til 4 spor. Der skal ses på muligheden for at etablere en ny natur /skovbørnehave i Hjortekær området i forbindelse med udbygningen i området. I den forbindelse undersøges muligheden for at få privat medfinansiering. I forbindelse med byudviklingen af centrum af Lyngby indtænkes etablering af et offentligt toilet. Der udestår fortsat en endelig afklaring af udgiften til afslutningen af byggesagen på Bredebo. Finansiering heraf skal ses i sammenhæng med den afsatte ramme til gældsafvikling, idet niveauet for gældsafvikling kan nedsættes svarende til en evt. forøget udgift. I geografisk afgrænsede arealoptimeringsprojekter arbejdes der med at genoprette og modernisere kommunale bygninger, som primært huser aktiviteter for skolesøgende børn og unge. Samtidig søges andre, primært nærliggende, kommunale aktiviteter og/eller kommunale ejendomme tænkt ind i de konkrete projekter ud fra princippet om delt brug af de fremtidige kommunale bygninger for færrest 3

20 mulige omkostninger. Arealoptimeringsprojekterne udføres i følgende prioriterede rækkefølge (udover Liv i Lundtofte som er i gang): Hummeltofteskolen, Fuglsanggårdskolen og Virum Skole. Sideløbende gennemføres en potentialeanalyse af kommunens daginstitutioner (egne og lejede), der afdækker muligheder for at anvende den samlede portefølje af daginstitutioner bedre eller mere effektivt. For alle projekter gennemføres en proces, hvor borgere og brugere inddrages og får mulighed for at byde ind med ideer til og tanker om multifunktionelle anvendelser af de kommunale ejendomme, rammer for sameksistens mellem flere brugergrupper m.m. Noter til budgetændringer i aftalen Liv i Lundtofte optioner Der afsættes 3,5 mio. kr. i 2018 og 2019 til udmøntning af nogle af de supplerende ønsker om tiltag, der er fremkommet i processen omkring Liv i Lundtofte, og som ikke er omfattet af idéoplægget. Disse prisfastsatte optioner skønnes til i alt 20 mio.kr. De resterende 13 mio. kr. forventes tilvejebragt via øget salg i forbindelse med spor 2. Udskiftning af byrumsinventar Der afsættes 4 mio. kr. i 2017 til udskiftning af byrumsinventar (vejnavne skilte, bænke, affaldskurve etc.) på offentlige veje og i parker startende i området vest for Kongevejen. Finansieringen sker ved anvendelse af den allerede afsatte pulje til byudvikling i Virum, Sorgenfri og Lyngby. Biblioteksstrategien Der afsættes i alt 1,5 mio. kr. til delvis finansiering af den del af biblioteksstrategien, som ikke er finansieret i den fremlagte sag om strategien i juni Det handler bl.a. om etablering af udgang til Mølledammen og flytning af Stadscafeen. Midlerne finansieres af en rest på det eksisterende anlægsbudget til køkkenfaciliteter i Kulturhuset. Eventuelt yderligere midler søges tilvejebragt via frasalg af ejendomme samt fondsansøgninger. Biblioteksstrategien det digitale bibliotek I den fremlagte biblioteksstrategi vil der være merudgifter i 2017 og 2018 på 0,3 mio.kr. til en styrket digital formidling. Strategien finansieres indenfor rammerne af det samlede budget i 2017 og 2018 i stedet for af Kulturaktivitetspuljen, som der ellers var lagt op til i sagen om biblioteksstrategien. Idrætsstrategi, herunder samarbejde med skolerne Det forudsættes, at der som en del af idrætsstrategien sættes fokus på bevægelse på hele 0 18 årsområdet. Der afsættes 0,2 mio. kr. årligt til idrætsstrategien. Indsatsen skal styrke idrætten, herunder samarbejdet med skolerne og bevægelse i undervisningen. Indsatsen finansieres af 0,1 mio. kr. fra Kulturaktivitetspuljen og 0,1 mio. kr. af PEA tilskuddet på folkeoplysningsområdet (svarende til de sidste par års mindreforbrug). Kulturelle arrangementer og indsats for at øge bylivet Kulturkoordinator funktion opretholdes, selvom kommunen udtræder af lejemålet i Kulturhuset, idet der fortsat vil være kulturelle aktiviteter, om end med skiftende lokaliteter. Arrangementskontoen fra kulturhuset bruges fremadrettet på kulturaktiviteter andre steder i byen. Derudover afsættes 0,25 mio. kr. til turisme og byrumskoordinering midler som sammen med Handelsstandsforeningen skal sikre aktiviteter i byen til gavn for de handlende, turistinformation m.v. samt endelig 0,075 mio. kr. til udgifter i forbindelse med den praktiske afholdelse af arrangementer i byen (det tekniske område). Indsatsen finansieres af 0,6 mio. kr. årligt, der står tilbage fra driften af Kulturhuset, de hidtil afsatte midler på 0,125 mio. kr. til Liv i Lyngby samt 0,1 mio. kr. af midlerne til turisme (under erhverv og beskæftigelse). 4

21 Lindegården, fortsættelse af driftstilskud samt fritagelse fra hjemfald Der er allerede afsat tilskud til drift af Lindegården som kulturtilbud indtil midten af 2018 svarende til i alt 0,3 mio. kr. årligt. Driftstilskuddet forudsætter, at kommunen får ekstra kulturelle aktiviteter for midlerne, hvilket også indgår som en del af genforhandlingen omkring rammerne for driften. Driftstilskuddet videreføres indenfor det eksisterende budget, såfremt foreningen inden midten af 2018 har fundet en varig løsning på istandsættelse og drift af Lindegården. Endvidere afsættes der midler til frikøb for hjemfald til Københavns Kommune, idet der er tale om en foreløbig afsat ramme, der afventer endelig afklaring og aftale. Stier i Åmose forprojekt Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2018 til forprojekt med henblik på at undersøge konsekvenser og muligheder, hvis vandstanden stiger i Lyngby og Bagsværd Sø herunder forslag til permanente løsninger for de dele af stierne i Lyngby Åmose, der i forvejen synker mest. Forebyggelse på børne /familieområdet Der iværksættes en tidlig og tværfaglig forebyggende indsats på børne /familieområdet på i alt 3,15 mio. kr. årligt. Hensigten er at de udsatte familier får en tidlig og mere målrettet indsats med henblik på øget trivsel, udvikling og i sidste ende at undgå mere varige og tungere indsatser. Indsatsen har en lang række forskellige elementer: Styrkelse af sundhedsplejens indsats, udvidelse af åben anonym rådgivning, udvidelse af skolesocialrådgiver ordningen, tilbud rettet mod forældre, skilsmisseforløb m.v. Indsatsen forventes på længere sigt finansieret af effekterne af indsatsen i form af færre udgifter til andre foranstaltninger herunder dagbehandlingstilbud, anbringelser, aflastningstilbud m.v. Bortfald af driftsudgifter til idrætsdaginstitutionerne indgår også i finansieringen, ligesom der i indsatsens første år forventes medfinansiering i kraft af merindtægter på mellemkommunale pladser på dagtilbudsområdet. Epitalet fortsætter Der afsættes 0,6 mio. kr. i 2017 og 2018 til videreførsel af epital projektet som er et telemedicinsk tilbud til borgere med KOL. Tilbuddet videreføres indtil 2018, idet det forudsættes, at regionen herefter har et modsvarende tilbud. Der indgår ikke lægedækning i projektet. Skolevejsprojekter sikkerhed og tryghed Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2017 til analyse og efterfølgende prioritering af projekter med at skabe større sikkerhed og tryghed på skoleveje. Der skal ikke alene ses på fysiske ændringer men også andre faktorer, der kan ændre trafiksikkerheden omkring skolerne, herunder adfærdsændringer hos forældre m.v. Partierne er enige om, at investeringer finansieres via omprioritering af midler afsat til trafikinvesteringer i budget Såfremt der er yderligere besparelser på de allerede afsatte trafikinvesteringer i budgettet, prioriteres arbejdet med støjværn. Renholdelse i lokalområderne Der er konstateret et efterslæb i renholdelse og oprydning på en række af de grønne områder i kommunen. Der afsættes derfor 1,2 mio. kr. i 2017 til en ekstraordinær indsats med genopretning af prioriterede grønne arealer i lokalområderne. Bedre cykelparkeringsforhold på skolerne Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2018 og 2019 til etablering af bedre cykelparkering på kommunens skoler. Bedre cykelparkering er en del af grundlaget for at få flere børn til at cykle i skole og i overensstemmelse med de årlige kampagner for at få flere børn til at cykle og gå i skole. Naturfagsstrategi Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2017 og herefter 0,5 mio. kr. årligt til en naturfagsstrategi og til at styrke det efterfølgende arbejde med naturfag i skolerne. 5

22 Multihal Sorgenfriskolen forprojekt Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2017 til et forprojekt om en multihal i tilknytning til Sorgenfriskolen. Formålet med en multihal er bl.a. at understøtte udvalgte målgrupper med behov for stimulering og træning af motoriske færdigheder. Sammenhængen til Motorikhuset indgår som en del af projektet. Initiativer i sundhedsstrategien Der afsættes 1,2 mio. kr. i 2017 og 1 mio.kr. i 2018 og frem til initiativer i medfør af sundhedsstrategien. Initiativerne omfatter flere forskellige tilbud bl.a. tværgående tilbud med fokus på naturen og frivillighed, rygestopkurser på bo og væresteder samt behandlingstilbud til overvægtige børn. Indsatsen finansieres af et tilsvarende beløb fra budgettet til færdigbehandlede på sygehusene, hvor der forventes færre udgifter end budgetlagt som følge af den styrkede indsats for at hjemtage færdigbehandlede. Fastholde serviceniveau på hjemmehjælp i 2018 I forbindelse med budgetaftalen for blev der aftalt en tilpasning af serviceniveauet på hjemmehjælp med et stigende beløb over perioden. Der indlægges 1 mio. kr. i 2018 for at give lidt mere tid til at overveje en udmøntning bredt på ældreområdet frem for alene på hjemmehjælpen. Nyt plejehjem forprojekt Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2017 til et forprojekt omkring etablering af et nyt plejehjem, herunder mulighederne for eventuel opførelse af et fri plejehjem. Cykelstier Der afsættes ekstra 1 mio. kr. i 2017 til vedligeholdelse af kommunens cykelstier. Forløb/Workshops med personale i frontlinien Der skal sættes fokus på kontinuerlig innovation i arbejdsgangene rundt omkring i kommunen. Der afsættes 0,1 mio. kr. i 2017 til at gennemføre en række workshops for medarbejdere for at afdække, om der er krav, regler og/eller procedurer, der kan fjernes eller ændres med henblik på at skabe innovation og en effektiv indsats med mere kvalitet. Der gennemføres workshops i 4 kommunale enheder/institutioner. Tilrettelæggelse af processen forankres i Hovedudvalget. Legeplads centrum/rådhus som grønt område udgår De 3,1 mio. kr. der er afsat til en legeplads/grønt område m.v. på Torvet udgår af budgettet, bl.a. da det er mere hensigtsmæssigt at vente med etableringen til efter Letbanens forventede gennemførsel. Ældreuge Der afsættes 0,250 mio. kr. i 2017 til en ældreuge, hvor man samler ældre borgere bredt set omkring en række forskellige aktiviteter information om tilbud til ældre, foredrag, boder, motion mv. Handicapdag Der afsættes kr. til afholdelse af en handicapdag i Borgermøder Der afsættes 0,2 mio. kr. til styrket borgerinvolvering. På baggrund af de mange byudviklingsprojekter og erfaringerne med lokalplaner i Sorgenfri og Virum, afsættes der midler til, at borgerinvolveringen i forbindelse med fremtidige større projekter begynder tidligere. Aktuelt står Lyngby Taarbæk Kommune med store planer i og omkring Lyngby. Inden letbanen, Firskovvej og andre projekter, tager form, vil det være hensigtsmæssigt med en proces om visioner og retning for byen de næste 50 år. Det samme kan sige om de planer, der udestår i Virum og Sorgenfri. For at skabe bedre og mere meningsfyldte processer afsættes der midler til en professionalisering af opgaven, herunder honorering af oplægsholdere mv. Sankt Hans fest i Folkeparken Der afsættes kr. årligt til en Sankt Hans fest i Folkeparken. Midlerne finansieres af de penge, der hidtil har været anvendt til fragt m.v. af et stort juletræ til en af venskabsbyerne. 6

23 Noter til justeret budgetgrundlag Der er endvidere følgende supplerende noter til Justeret grundlag for drøftelserne om budget fremlagt i forbindelse med Kommunalbestyrelsens første behandling af budgettet d. 19. september 2016 Erhvervskontaktenhed forlængelse til og med 2021 Den nuværende erhvervskontaktenhed, der bl.a. er finansieret af øgede indtægter til kommunen som følge af areal og erhvervsudvikling, forlænges til og med Det indgår som en del af rammerne for erhvervskontaktenhedens indsats, at der skal skabes en bedre erhvervsservice, og at der skal opstilles mål for forbedringen. Bortfald af midlertidig ansættelse af elever efter endt uddannelse I forbindelse med at kontorelever afslutter deres uddannelsesforløb i Lyngby Taarbæk Kommune, vejleder og understøtter forvaltningen eleverne med den videre jobsøgning herunder muligheden for at søge evt. varige eller midlertidige stillinger i kommunen. 7

24 1 BUDGETFORSLAG V+O ændringsforslag Mio. kr Justeret grundlag Finansieringsover- (-) / -underskud (+) 243,3 52,9 54,3 62,2 Yderligere prioriteringer 5,0 26,0 10,2-18,6 Hjerte-/lungeredning undervisning hver 2. år -0,6-0,6-0,5-0,5 Udskiftning af byrumsinventar startende i området vest for Kongevejen 4,0 finansieres ved fremrykning af midler fra byudviklingspulje -3,1-0,9 Biblioteksstrategien 0,2 1,3 finansieres af Udvikling af kulturelle aktiviteter (Kulturhus) (anlæg -1,495 mio. kr. i 2016) Idrætsstrategi, herunder samarbejde med skolerne 0,2 0,2 0,2 0,2 Lindegården, fortsættelse af driftstilskud (fra medio 2018) samt ramme til fritagelse fra hjemfald 0,1 0,1 0,3 0,3 Do. finansiering af nuværende budget -0,1-0,3-0,3 Bedre cykelparkeringsforhold på skolerne 0,2 0,2 Naturfagsstrategi 1,5 0,5 0,5 0,5 Nyt plejehjem - forprojekt 0,2 Initiativer i sundhedsstrategien 1,2 1,0 1,0 1,0 Do. finansiering af mindreudgifter til færdigbehandlede -1,2-1,0-1,0-1,0 Forløb/workshops med personale i frontlinjen 0,1 Borgermøder 0,2 Sankt Hans fest i Folkeparken ( kr.) 0,0 0,0 0,0 0,0 Do. finansieres af ej juletræ til venskabsby 0,0 0,0 0,0 0,0 Stier i Åmose - forprojekt + udførelse 0,3 1,0 Kulturelle arrangementer - og indsats for at øge bylivet i hele kommunen - Opretholdelse af Kulturkoordinator 0,5 0,5 0,5 0,5 - Arrangementer 0,9 0,9 0,9 0,9 finansieres ved - Liv i Lyngby -0,1-0,1-0,1-0,1 - Turisme (erhverv og beskæftigelse) -0,1-0,1-0,1-0,1 - Arrangementkonto (Kulturhus) -0,6-0,6-0,6-0,6 - Drift af kulturhus -0,6-0,6-0,6-0,6 Forebyggelse på børne-/familieområdet, herunder iværksætterkurser: Styrkelse af sundhedsplejen indsats for førskolebørn 1,0 1,0 1,0 1,0 Udvidelse af Åben Anonym Rådgivning 0,3 0,3 0,3 0,3 Udvidelse af socialrådgiverordning 1,2 1,2 1,2 1,2 Sårbare gravide 0,1 0,1 0,1 0,1 Forældrekurser målrettet børn og familier 0,4 0,4 0,4 0,4

25 2 BUDGETFORSLAG Mio. kr Skilsmissegrupper for børn og skilsmissekurser for forældrene 0,2 0,2 0,2 0,2 Reduktion i forebyg. foranstaltninger 52 i CSI -0,3-0,8-0,8 Reduktion i dagbehandlingstilbud CSI/CUP -0,3-0,8-1,0 Reduktion i anbringelser pbg af de forebyggende tiltag -0,3-0,8-0,8 Reduktion i aflastning pbg af de forebyggende tiltag -0,1-0,3-0,4 Salg af mellemkommunale pladser -2,1 Epitalet fortsætter med lægedækning og understøtning af ældreplejen 1,0 1,0 1,0 1,0 Minimering af indlæggelser -0,5-1,0-1,0-1,0 Renholdelse i lokalområderne 1,0 1,0 1,0 1,0 Fastholde serviceniveau på hjemmehjælp i ,0 1,0 1,0 Legeplads centrum/rådhus som grønt område -3,1 Renovering og fornyelse af kommunale legepladser 2,1 Renovering af Paradiset 1,0 Ældreuge/Handicap-festival 0,3 Idrætsdaginstitution til 100 børn på Lyngby Stadion til erstatning for dyre og utilsvarende dagtilbud 20,0 Sparet husleje mm. -0,2-0,3-0,3-0,3 Sparet drift af 1 idrætsdaginstitution -0,8-0,8-0,8-0,8 Gældsafvikling udgår -150,0 do. ydelse på lån udgår 13,9 13,7 13,5 13,3 Investeringspulje (energirenoveringer, effektiviseringer mm.) 150,0 Afkast 6,0% -4,5-9,0-9,0-9,0 Privat-/friplejehjem - 60 ekstra pladser (drift). Udover de allerede etablerede (24 plejeboliger) 15,1 15,1 15,1 Pulje afsat til opgradering af køkkener i daginstitutioner 1,5 1,5 Sikre skoleveje 2,0 2,0 2,0 2,0 Borgerrådgiver 0,7 0,7 0,7 0,7 Liv i Lundtofte - optioner 10,0 10,0 Øget ejendomssalg -10,0-10,0 Nedsættelse af budget til vintertjenesten (svarende til seneste års mindreforbrug) -1,0-1,0-1,0-1,0 Multihal - Sorgenfriskolen/udvidelse af Hummeltoftehallen. Forprojekt 0,5 Nedsættelse af pulje til færdigbehandlede plejepatienter -1,4-1,6-1,6-1,6 Nedsættelse af PEA-tilskud -0,3-0,3-0,3-0,3 Disponering af værdighedsmia. -1,4-2,7-2,7-2,7 Forbedret ældrepleje 1,4 2,7 2,7 2,7 Prioritering af rådhusprojektet (alternativt kommerciel udnyttelse af stueetagen, integrering af koncertsal kan finansieres gennem ejendomssalg) -21,0

Budgetaftale

Budgetaftale 1 BUDGET 2017-20 Budgetaftale 23.09.2016 Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Justeret grundlag Finansieringsover- (-)/-underskud(+) 243,3 52,9 54,3 62,2 11,0-5,1 Yderligere prioriteringer 4,1 6,8 3,6-0,5-0,7-0,7

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre.

Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre. Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre. 1. Indledning Administrationens budgetforslag blev offentliggjort den 23. august

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 03-10-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:25 Tilstede: Hans Toft, Pia Nyring, Michael

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat 9. november 2017 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Indkaldelse Hanne Agersnap Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Henrik Bang Ib Carlsen Mette Schmidt Olsen Dorthe la Cour

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Notat. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag og selvbudgettering

Notat. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag og selvbudgettering Notat Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti budget 2018 Økonomi og Løn 26-09-2017 Resumé Økonomi og Løn har lavet en beregning af den økonomiske konsekvens, ved budgetlægning med udgangspunkt i

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering... Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september 2014 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13296 Den kirkelige ligning 2015...1 3. 14/8880

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 27. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-177995 Budgetbilag

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 08. oktober 2014 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 08. oktober

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 21.00 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Notat Side 1 af 8 Til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Til Drøftelse Kopi til Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2017 BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Byrådet

Læs mere

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018.

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018. Notat Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2018 Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for Postadresse: Favrskov Kommune

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning Notat Budget 2017 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Økonomi, IT & Digitalisering Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010. Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2. Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Torsdag den 2. oktober 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 9:45 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

BORGMESTERENS AFDELING Økonomi Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for

BORGMESTERENS AFDELING Økonomi Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for Til Til Byrådets medlemmer Drøftelse ved 1. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget om budget 2018-2021 Side 1 af 5 Tekniske korrektioner til budgetforslaget for 2018-2021 Indledning I dette notat

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale.

Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. 1. Sammenlægning af tre bevillinger på familieområdet til én samlet bevilling. 2. Opnormering på institutioner på børnepasningsområdet

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune NOTAT Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune 2018-2021 Notatet viser resultatet af den nye indtægtsprognose for Helsingør Kommune for 2018 2021 og de forudsætninger, der er anvendt. Prognosen er beregnet

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere