Tilsynsrapport 2010 Øresundshjemmet Pleje- og aktivitetscenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport 2010 Øresundshjemmet Pleje- og aktivitetscenter"

Transkript

1 J. nr.: /5 P nr.: Tilsynsrapport 2010 Øresundshjemmet Pleje- og aktivitetscenter Adresse: Øresundsvej 52, 3050 Humlebæk Kommune: Fredensborg Leder: Marika Worm Dato for tilsynet: 20. juli 2010 Telefon: E-post: Tilsynet blev foretaget af: sundhedsfaglig konsulent Sonja Aasted Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2200 København NV Tlf Fax

2 1 Plejehjemstilsynet i 2010 Med ændring af sundhedsloven i 2008 blev det vedtaget, at Sundhedsstyrelsen kan undlade tilsyn det efterfølgende år, hvis der ved tilsynet ikke findes fejl og mangler, som kan give problemer for beboernes sikkerhed. I forbindelse med tilsynene i 2010 vil der således blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i Hvis plejehjemmet ikke skal have tilsyn i 2011, vil det fremgå af tilsynsrapporten. De plejehjem, der ikke får tilsyn i 2011, vil få tilsyn i I 2010 er årets tema sundhedsfaglig dokumentation. Formålet med temaet er at belyse, om der på plejehjemmene foregår en planlagt og systematisk vurdering af, om dokumentationen i de sygeplejefaglige optegnelser opfylder Sundhedsstyrelsens krav til sundhedsfaglig dokumentation. Systematisk vurdering af dokumentationen er ikke et krav til plejehjemmene og temaet indgår derfor ikke i beskrivelsen af fejl og mangler ved tilsynet. Herudover er der ikke sket ændringer siden tilsynet i Konklusion Det var Sundhedsstyrelsens vurdering, at der ved tilsynet blev fundet alvorlige fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden. Det kunne ved tilsynet konstateres, at de iværksatte tiltag for at efterkomme Sundhedsstyrelsens krav ikke havde haft den ønskede effekt. Der blev fundet fejl og mangler vedrørende de sundhedsfaglige forhold herunder specielt de sygeplejefaglige optegnelser, som ikke indeholdt en beskrivelse af alle beboerens problemområder, som ikke beskrev hvilke aftaler, der var med beboerens praktiserende læge om kontrol mv. af de kroniske sygdomme samt manglende pleje- og behandlingsplaner i relation til beboers sygdomme og sundhedsfaglige problemer. Der skal være særlig fokus på medicinhåndteringen, og implementeringen af dokumentation af patientrettigheder skal færdiggøres. Der blev fundet fejl og mangler ved de sundhedsrelaterede forhold vedrørende beboernes ernæringsforhold. Sundhedsstyrelsen skal anmode om, inden 4 uger efter at den endelige tilsynsrapport er modtaget, at få en handleplan for, hvordan plejecentret vil efterkomme de anførte krav. Det skal heri oplyses: 1. Hvilke løsninger, der vil blive iværksat 2. Hvornår kravene vil være imødekommet 3. Hvordan effekten af de iværksatte løsninger vil blive vurderet Der vil blive aflagt et opfølgende tilsyn indenfor tre måneder, efter at plejecentret har modtaget den endelig rapport. Nedenfor er angivet de krav, som skal være opfyldt, for at plejecentret efterlever Sundhedsstyrelsens regler for de sundhedsmæssige forhold. Som driftsansvarlig myndighed er Fredensborg Kommune ansvarlig for at følge op på Sundhedsstyrelsens tilsynsrapporter for de enkelte plejehjem i kommunen. Sundhedsstyrelsen forventer således, at kommunen fører kontrol med, at plejecentret følger op på påviste fejl og mangler ved tilsynsbesøget. 2

3 Afvigelser fra gældende regler på sundhedsområdet 2010 Sundhedsstyrelsen har ved tilsynet fundet afvigelser fra gældende regler inden for sundhedsområdet, som giver anledning til følgende krav: at alle 11 sygeplejefaglige problemområder, som er angivet i Sundhedsstyrelsens vejledning om sygeplejefaglige optegnelser, beskrives præcist og fyldestgørende at journalen indeholder en oversigt over beboernes sygdomme og handicap at der hos beboere med kroniske sygdomme og handicap beskrives, hvilke aftaler, der er med beboerens praktiserende læge om kontrol mv. af de kroniske sygdomme at fyldestgørende pleje- og behandlingsplaner i relation til beboers sygdomme og sundhedsfaglige problemer fremgår af den sygeplejefaglige dokumentation at opfølgning på iværksat pleje og behandling altid dokumenteres at det aktuelle handelsnavn på den ordinerede medicin angives i medicinskemaet at de angivne indikationer for behandling på medicinskemaet er i overensstemmelse med den behandlende læges indikationer at ordineret enkeltdosis og døgndosis på fast medicin fremgår af medicinskemaet at enkeltdosis på pn-medicin anføres på medicinskemaet at der er overensstemmelse mellem lægens medicinordination og ordinationen på medicinskemaet at det sikres, at der er overensstemmelse mellem antallet af tabletter på medicinskemaet og antallet af tabletter i doseringsæskerne at det dokumenteres, når beboers læge har foretaget revision af medicinlisten at personalet følger medicininstruksen at Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination og håndtering af lægemidler gennemgåes at det fremgår af dokumentationen, hvem der varetager beboernes helbredsmæssige interesser at informeret samtykke til behandling bliver dokumenteret i de sygeplejefaglige optegnelser, ligesom beboernes og de pårørendes tilkendegivelser på baggrund af den givne information at Sundhedsstyrelsens vejledning om patienters/beboeres retsstilling på plejehjem og i plejeboliger gennemgåes at beboerne får tilbud om at blive vejet ved indflytningen og med jævne mellemrum at der udarbejdes kost- eller ernæringsplaner, og at de evalueres regelmæssigt Grundlaget for konklusionen fremgår af beskrivelsen af plejehjemstilsynet nedenfor. 3

4 3 Tilsynet Øresundshjemmet havde 48 boliger, hvoraf 12 boliger var forbeholdt beboere med demens og særlig adfærd. Boligerne var opdelt i fire grupper med hver en social- og sundhedsassistent tilknyttet og én fælles basissygeplejerske. Under samme ledelse som plejecentret, var der tilknyttet et aktivitetscenter. I forbindelse med tilsynet blev der afholdt samtale med gruppelederen for hele plejecentret, der orienterede om personalets sammensætning og kompetence, om den sundhedsfaglige arbejdstilrettelæggelse og den sygeplejefaglige dokumentation. Efterfølgende blev plejecentret besigtiget, og en social- og sundhedsassistent og en social- og sundhedshjælper samt to beboere blev interviewet. Den sygeplejefaglige dokumentation og medicinhåndteringen blev vurderet hos tre tilfældigt udvalgte beboere med komplekse plejebehov. Opfølgning på tidligere tilsyn Anbefalingerne ved tilsynet i 2009 var fulgt. Alle instrukserne skulle efterleve Sundhedsstyrelsens krav, og de var tilgængelige i alle fire grupper. Der var undervist i dokumentation iht. Sundhedsstyrelsens retningslinier også i forbindelse med, at plejecentret forbereder sig til en ny elektronisk journal. Personalet var blevet undervist i hygiejne. Der var opsat spritdispensorer også på fællesområderne for også at inddrage beboerne i de hygiejniske principper. 4 Sundhedsadministrative forhold Instrukser Alle plejehjem skal have instrukser for de fem områder, der er nævnt nedenfor. Det fremgår af afsnittet Sundhedsfaglige instrukser i det vedlagte afrapporteringsskema. De fem områder er: 1. Personalets kompetence, ansvars- og opgavefordeling 2. Plejepersonalets opgaver i forbindelse med beboernes behov for behandling 3. Personalets opgaver i forbindelse med smitsom sygdom 4. Føring, opbevaring og adgang til de sygeplejefaglige optegnelser 5. Medicinhåndtering En instruks er en forskrift for, hvordan personalet skal forholde sig i en bestemt situation, herunder hvilke procedurer, de skal følge. En instruks skal indeholde en præcisering af, hvilken personalegruppe instruksen er skrevet for. Derudover skal det fremgå med dag, måned og år, hvornår instruksen trådte i kraft, og hvornår den er blevet ajourført og hvem, der er ansvarlig for instruksen. Gruppelederen oplyste, at de havde skriftlige instrukser for de fem områder, som Sundhedsstyrelsen stiller krav om, at der skal være instrukser for. Ved gennemgang af plejecentrets instrukser for sygeplejefaglige optegnelser, medicinhåndtering og plejepersonalets opgaver i forbindelse med beboernes behov for behandling blev det konstateret, at indholdet af instrukserne var i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger. 4

5 Det blev oplyst, at instrukserne var tilgængelige for alle medarbejdere. Alle nye medarbejdere blev orienteret om instrukserne. Ved instruksændringer blev der orienteret herom på personalemøder. De personalemedlemmer, der blev interviewet, var orienteret om de skriftlige instrukser. Stikprøvekontrol viste, at ikke alle instrukserne blev fulgt i det daglige arbejde. De skriftlige instrukser var daterede, signerede og forsynet med dato for, hvornår de var trådt i kraft, og hvornår de var blevet ajourført, og de indeholdt en præcisering af den personalegruppe, de var skrevet for. 5 Sundhedsfaglige forhold Sygeplejefaglige optegnelser De sundhedsfaglige forhold blev dokumenteret i en elektronisk journal (Lyngsø). Alle havde læse- og skriveadgang. Plejecentret var i gang med at forberede overgangen til en ny elektronisk journal, hvorfor en del af dokumentationen i denne overgangsperiode foregik sideløbende i tre dertil udarbejdede skabeloner. Ved tilsynet blev tre beboeres sygeplejefaglige optegnelser gennemgået. Optegnelser indeholdt en aktuel helhedsvurdering af beboerens sundhedstilstand, der omfattede mellem 3 og 4 af de 11 sygeplejefaglige problemområder, som er angivet i Sundhedsstyrelsens vejledning om sygeplejefaglige optegnelser. Problemområderne var ikke beskrevet, hvis der ikke var noget at bemærke, ifølge det oplyste. Ved enkelte af de problemområder, som ikke var beskrevet, havde beboer dog sundhedsfaglige problemer Det var meget vanskeligt at få et reelt overblik over beboernes sundhedstilstand, og flere af de problemområder, der var beskrevet, var kun beskrevet i form af daglige notater og ikke som et resume af hvert enkelt problemområde. Dette blev drøftet, og også at alle problemområder skulle beskrives, også selv om forholdene var normale. Der manglede en beskrivelse af sanseindtryk, inkl. syn og hørelse, smerter, vejrtrækning og kredsløb, søvn og hvile, psykosociale forhold inkl. stimulation og intellektuel funktion, hud og slimhinder, udskillelser af affaldsstoffer, herunder inkontinens og obstipation samt ernæring. Vurdering af problemområderne er nødvendig for at udføre den fornødne pleje og behandling. I to af de tre stikprøver var der ikke en fyldestgørende oversigt over beboernes sygdomme og handikap, i enkelte stikprøver kunne denne oversigt være vanskelig at finde. Der manglede en beskrivelse af B-vitaminmangel, som beboeren fik medicin for som injektion, knogleskørhed, grå stær og demens. Hos en beboer fremgik det, at beboeren havde sukkersyge og gik til kontrol, men der var intet dokumenteret i øvrigt i journalen herom, hverken omkring medicinsk behandling af sygdommen eller måling af blodsukkeret. Hos beboere med kroniske sygdomme var det ikke beskrevet konsekvent, hvilke aftaler der var med den praktiserende læge om kontrol mv. af de kroniske sygdomme. De sygeplejefaglige optegnelser hos de tre beboere indeholdt ikke konsekvent en beskrivelse af pleje- og behandlingsplaner/fokusområder i relation til beboernes sygdomme og sundhedsfaglige problemområder. Der var for eksempel ikke en beskrivelse af kontrol af blodsukkeret hos en beboer med sukkersyge eller forholdsreglerne ved for lavt eller for højt blodsukker. Der var ikke udarbejdet en pleje- og behandlingsplan for en beboer med demens, og heller ikke hos en beboer med kroniske smerter, som udover smerteplaster også fik smertestillende pn - medicin (medicin efter behov). Det blev drøftet, at uden en beskrivelse af planer for varetagelse af beboernes sygdomme kan der være risiko for, at vigtig behandling og forebyggelse ikke bliver foretaget. Opfølgning og evaluering af iværksat pleje og behandling blev ikke rutinemæssigt anført i de sygeplejefaglige optegnelser. Eksempelvis fremgik det ikke, hvilken effekt der var af pn- medicin. Insulingivning var ikke dokumenteret konsekvent hos en beboer, der fik insulin to gange om dagen. 5

6 Vedrørende opbevaringen af de sygeplejefaglige optegnelser og den måde, notaterne bliver skrevet på (angivelse af beboerens navn og personnummer, dato for notaterne, signering af notaterne og rettelser), var alle relevante målepunkter opfyldt i de tre stikprøver. at alle 11 sygeplejefaglige problemområder, som er angivet i Sundhedsstyrelsens vejledning om sygeplejefaglige optegnelser, beskrives præcist og fyldestgørende at journalen indeholder en oversigt over beboernes sygdomme og handicap at der hos beboere med kroniske sygdomme og handicap beskrives, hvilke aftaler, der er med beboerens praktiserende læge om kontrol mv. af de kroniske sygdomme at fyldestgørende pleje- og behandlingsplaner i relation til beboers sygdomme og sundhedsfaglige problemer fremgår af den sygeplejefaglige dokumentation at opfølgning på iværksat pleje og behandling altid dokumenteres Sundhedsstyrelsens vejledning om sygeplejefaglige optegnelser findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside Medicinhåndtering Plejecentret anvendte dosispakket medicin fra apoteket og medicin doseret i doseringsæsker af personalet. Dokumentationen af medicinordinationerne var ikke korrekt i nogen af tre stikprøver. Aktuelt handelsnavn på medicinglasset fremgik ikke af medicinskemaet på flere præparater. Brug af aktuelt handelsnavn og/eller brug af det generiske navn blev drøftet. Lægens indikation for behandling fremgik ikke konsekvent på medicinskemaet. Enkeltdosis og døgndosis manglede på fast medicin på flere præparater i medicinskemaets tekstfelt. Enkeltdosis manglede på pn-medicin. Manglende ensartethed i dokumentationen på medicinskemaet blev i øvrigt drøftet. Nogle steder stod enkeltdosis som mg, andre steder som antal tabletter og enkelte steder var dosis alene anført 1 stk. på samme medicinskema. Medicinens art var ikke korrekt angivet, om det var tabletter eller kapsler eksempelvis. Afføringsmiddel var anført på medicinskemaet i tekstfeltet, men der var ikke sat en markering under tidspunkt for indgift. Smerteplaster stod til at skulle skiftes ugentligt, ugedagen var ikke anført på medicinskemaet, men ifølge det oplyste stod plasterskiftningen på en opgaveliste. Ved en hudlidelse, der skulle behandles fast to gange dagligt, stod ordinationen som en pn- ordination. Pn- medicin mod stærke smerter var anført to gange på medicinskemaet med forskellige handelsnavne, sandsynligvis fordi det ene ikke var seponeret ved ændringen til nyt handelsnavn. Der var i to stikprøver ikke overensstemmelse mellem den ordinerede medicin og den i medicinskemaet anførte medicin. I begge stikprøver stod smertestillende medicin på medicinglasset ordineret som fast medicin, på medicinskemaet var medicinen anført som pn-ordinationer. Den korrekte ordination kunne ikke findes i nogen af journalerne. Antallet af tabletter angivet i medicinskemaet var ikke i overensstemmelse med antallet af tabletter i doseringsæskerne i en stikprøve, i to af doseringsæskerne. Medicinen blev opbevaret forsvarlig. Den ordinerede medicin fandtes i beboerens medicinbeholdning i alle stikprøver. Aktuel medicin blev opbevaret separat fra ikke aktuel medicin. Doseringsæsker og beholdere med ophældt medicin var mærket korrekt i alle tre stikprøver. Der var anbrudsdato på medicinske salver, dråber mv. Der fandtes ikke medicin med overskredet holdbarhedsdato. I ingen af tre stikprøver fremgik det, hvornår medicinskemaet sidst var revideret i samarbejde med den praktiserende læge, som medicininstruksen foreskriver det. Medicinstatus blev jævnligt kontrolleret ved praktiserende læge, ifølge det oplyste, men det var uklart, hvor dette blev dokumenteret. 6

7 Plejecentret havde ikke fælles medicin eller depot af akut medicin med undtagelse af adrenalin. Afvigelser fra gældende regler medfører følgende krav: at det aktuelle handelsnavn på den ordinerede medicin angives i medicinskemaet at de angivne indikationer for behandling på medicinskemaet er i overensstemmelse med den behandlende læges indikationer at ordineret enkeltdosis og døgndosis på fast medicin fremgår af medicinskemaet at enkeltdosis på pn-medicin anføres på medicinskemaet at der er overensstemmelse mellem lægens medicinordination og ordinationen på medicinskemaet at det sikres, at der er overensstemmelse mellem antallet af tabletter på medicinskemaet og antallet af tabletter i doseringsæskerne at det dokumenteres, når beboers læge har foretaget revision af medicinlisten at personalet følger medicininstruksen at Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination og håndtering af lægemidler gennemgåes Vejledning findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside Adgang til sundhedsfaglige ydelser Samarbejdet med beboernes praktiserende læger fungerede ikke altid tilfredsstillende. Det kunne være svært, at indhente oplysninger om beboer og få revision af medicinlisten. Samarbejdet med vagtlæger, speciallæger, omsorgstandplejen samt gerontopsykiatrisk team fungerede tilfredsstillende. Der var ikke altid et velfungerende samarbejde med de lokale hospitaler. Ved udskrivning af beboerne fra hospitalerne fik plejecentret ikke altid relevante oplysninger om undersøgelse, behandling og pleje. Alle beboere var blevet orienteret om muligheden for influenzavaccination og også mange lægerne i kommunen var meget opmærksomme på Fødevarestyrelsens og Sundhedsstyrelsens anbefaling af D-vitamin og kalciumtilskud. Patientrettigheder Plejecentret havde en fast rutine med henblik på at vurdere, om beboerne selv var i stand til at varetage deres helbredsmæssige interesser. Dokumentationen var korrekt i en stikprøve, i en stikprøve manglede oplysningerne og i den tredje stikprøve var oplysningerne ikke korrekte. Det fremgik ikke af de sygeplejefaglige optegnelser, om det var beboeren selv eller en pårørende/værge, der gav informeret samtykke til behandling. Det blev oplyst, at der altid blev indhentet informeret samtykke til behandling. Informationen blev ikke rutinemæssigt dokumenteret i de sygeplejefaglige optegnelser, og beboernes og de pårørendes/værgens tilkendegivelse fremgik ikke systematisk. Ved samtalerne blev det oplyst, at hvis en beboer ikke ønskede at blive behandlet, blev pårørende/værge og egen læge - efter aftale med beboeren - informeret og eventuelt inddraget i det videre forløb. 7

8 Det blev oplyst, at personalet kun videregav helbredsoplysninger til de pårørende, hvis der var indhentet samtykke fra beboeren. Samtykket blev noteret i de sygeplejefaglige optegnelser. Efter det oplyste blev beboernes krav på sundhedspersonalets tavshed om helbredsforhold efterkommet. Afvigelser fra gældende regler medfører følgende krav: at det fremgår af dokumentationen, hvem der varetager beboernes helbredsmæssige interesser at informeret samtykke til behandling bliver dokumenteret i de sygeplejefaglige optegnelser, ligesom beboernes og de pårørendes tilkendegivelser på baggrund af den givne information at Sundhedsstyrelsens vejledning om patienters/beboeres retsstilling på plejehjem og i plejeboliger gennemgås Vejledningen findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside 6 Sundhedsrelaterede forhold Hygiejne Personalet oplyste, at de var instrueret i håndhygiejne. Sundhedsstyrelsen konstaterede ved tilsynet, at ingen af personalet havde smykker og ur på hænder/underarme. Der var mulighed for at vaske hænder og anvende håndsprit i beboernes bolig, hvor der også var engangshåndklæder og engangshandsker. Statens Serum Instituts e-learning program om håndhygiejne er tilgængeligt på deres hjemmeside: Programmet kan bruges til at lære, hvordan man opretholder en høj håndhygiejnekvalitet til forebyggelse af smittespredning. Ernæring Personalet oplyste, at beboerne rutinemæssigt fik tilbud om at blive vejet og udregnet BMI, når de flyttede ind på plejecentret og efterfølgende med jævne mellemrum. For beboere med særlige ernæringsmæssige behov blev der udarbejdet en kostplan/ernæringsplan. Planen blev vurderet med jævne mellemrum samtidig med, at beboeren fik kontrolleret vægten. Der var opmærksomhed på beboernes væske- og fødeindtagelse, og der blev ført væske- og ernæringsregnskab hos beboere, som havde problemer med at spise og drikke. I stikprøverne var to af beboerne ikke vejet ved indflytningen, men informationerne kunne muligvis være tabt ved overgang til den nye version i Lyngsø. Tre beboere havde særlige ernæringsmæssige behov. Der var udarbejdet en kostplan/ernæringsplan hos to af beboerne, disse var ikke blevet evalueret En beboer havde sukkersyge, men evt. kostplan var ikke beskrevet og vægten ikke kontrolleret løbende. Beboerne tilkendegav ved tilsynet, at de fik rigeligt at spise og drikke. Desuden oplyste beboerne, at de fik den hjælp, de havde behov for i forbindelse med måltiderne. Afvigelser fra gældende regler medfører følgende krav: at beboerne får tilbud om at blive vejet ved indflytningen og med jævne mellemrum at der udarbejdes kost- eller ernæringsplaner, og at de evalueres regelmæssigt 8

9 Aktivering og mobilisering Ved tilsynet blev det oplyst, at beboernes fysiske funktionsniveau og eventuelle behov for træning blev vurderet af personalet ved indflytningen, og at det blev beskrevet i de sygeplejefaglige optegnelser. Beboere med nedsat fysisk funktionsniveau fik tilbud om træning på aktivitetscentret. Resultatet af evt. træning blev vurderet og dokumenteret i beboers journal. Der var et godt samarbejde med fysioterapeuterne på aktivitetscentret. Plejecentret havde to gange om ugen fælles motionstilbud. I stikprøverne var alle beboernes funktionsniveau vurderet ved indflytningen. Der var ingen af beboerne, der havde behov for særlig træning. Der var opmærksomhed på forebyggelse af fald. Faldepisoder blev registreret i de sygeplejefaglige optegnelser. Herudover registrerede plejecentret ikke systematisk fald med henblik på forebyggelse. Gruppelederen oplyste, at plejecentret ikke havde problemer med tryksår. Der var de nødvendige trykaflastende hjælpemidler til rådighed, og personalet var opmærksom på at forebygge tryksår. Vurdering og behandling af beboere med risiko for udvikling af tryksår fremgik af de sygeplejefaglige optegnelser. Bygningsforhold og indeklima Det blev oplyst, at der på plejecentret ikke var indeklimaproblemer, som havde betydning for beboernes sundhed. Kvalitetssikring og egenkontrol Plejecentret havde en central registrering af fejl og mangler ved medicinhåndtering. Der foregik en systematisk opfølgning af fejl og mangler for hele plejecentret med henblik på forebyggelse. Gruppelederen oplyste, at der ikke blev foretaget en systematisk vurdering af den sundhedsfaglige dokumentation. Det blev oplyst at der blev arbejdet løbende med den sygeplejefaglige dokumentation. Sonja Aasted Sundhedsfaglig konsulent Anna Lise Wagner Embedslæge Hvis der er spørgsmål eller noget, der er uafklaret, eller I har behov for yderligere at drøfte tilsynet med os, er I velkommen til at kontakte os. Tilsynet er nærmere beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning om tilsyn med plejehjem, plejeboligbebyggelser og tilsvarende boligenheder. Denne vejledning kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Af vejledningen fremgår det, at tilsynet alene omfatter den sundhedsfaglige indsats. 9

Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET ROSENGÅRDEN. Adresse: Østerbrogade 16, 7600 Struer. Kommune: Struer. Leder: Funktionsleder Birthe Jønsson

Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET ROSENGÅRDEN. Adresse: Østerbrogade 16, 7600 Struer. Kommune: Struer. Leder: Funktionsleder Birthe Jønsson Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET ROSENGÅRDEN 26. november 2013 Sagsnr. 5-2211-2089/1 Embedslægeinstitutionen Nord Langelandsvej 8 8940 Randers Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post senord@sst.dk Adresse:

Læs mere

Digterparken. Tilsynsrapport 2012. Adresse: Tove Ditlevsensvej 2, 8500 Grenaa. Kommune: Norddjurs. Leder: Inge Bukhart.

Digterparken. Tilsynsrapport 2012. Adresse: Tove Ditlevsensvej 2, 8500 Grenaa. Kommune: Norddjurs. Leder: Inge Bukhart. Tilsynsrapport 2012 J.nr. 5-2211-404/1 Digterparken Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Adresse: Tove Ditlevsensvej 2, 8500 Grenaa

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Randers Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Randers Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 1. maj 2013 Sagsnr. 5-2210-1582/1 Reference DSP T 7222 7970 E midt@sst.dk Randers Kommune 2012 Tilsynene i Randers Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Aarhus Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Aarhus Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Aarhus Kommune 10. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1575/1/ Reference DSP T +4572227970 E midt@sst.dk 2012 Tilsynene i Aarhus Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person

Læs mere

Rammekontraktbilag P Instrukser

Rammekontraktbilag P Instrukser Rammekontraktbilag P Instrukser 1 Indhold 1 Sundhedsfaglige instrukser... 4 1.1 Sundhedsfaglige instrukser generelt... 4 2 Instrukser for personalets kompetence og ansvar... 5 2.1 Funktionsbeskrivelse

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 kl. 14:00 Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Hjortdal Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 Punkter på åbent møde: 170. Budgetopfølgning

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Claus Vigsø Behandlingssted: Stop

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Inspektion af kosmetisk behandlingssted

Inspektion af kosmetisk behandlingssted Inspektion af kosmetisk behandlingssted Læge: Klinik: Georgios Zontos Hårklinikken ApS Adresse: Amaliegade 42, 1256 København K Telefon: 33113610 Tilsynet blev foretaget af: Embedslæge Ulla Aelsen Embedslæge

Læs mere

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE Samarbejdsaftale om børn og unge med sindslidelse Centerchef Uwe Klahn Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød Ebbe Ro Madsen Ledende psykolog Hørsholm Kommune Indholdsoversigt Aftaleindhold Aftaleparter

Læs mere

Kortlægning og måling af administrative opgaver i plejeboliger m.v.. Finansministeriet, Velfærdsministeriet og KL

Kortlægning og måling af administrative opgaver i plejeboliger m.v.. Finansministeriet, Velfærdsministeriet og KL Kortlægning og måling af administrative opgaver i plejeboliger m.v.. Finansministeriet, Velfærdsministeriet og KL April 2009 Copyright Deloitte Business Consulting A/S. All rights reserved. Rapportens

Læs mere

Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3 Formål...4 Metode...4 Anmeldt tilsyn...

Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3 Formål...4 Metode...4 Anmeldt tilsyn... Tilsynsenheden Manual for tilsyn på tilbud omfattet af tilsynsforpligtigelsen 2011 Revideret Marts 2011 Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3

Læs mere

Handleplan udarbejdet på baggrund af embedslægetilsynet på Rørbæk Ældrecenter den 8 maj 2014.

Handleplan udarbejdet på baggrund af embedslægetilsynet på Rørbæk Ældrecenter den 8 maj 2014. Handleplan udarbejdet på baggrund af embedslægetilsynet på den 8 maj 2014. KRAV kompetence, ansvars- og opgavefordeling, herunder beskrivelse af regler for delegation af sundhedsfaglige opgaver, hvor indholdet

Læs mere

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag Denne publikation er særligt rettet imod ledelse samt sundhedspersonale involveret i dosisdispenseret medicin. Dosisdispensering Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Guderup Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 5. november 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Guderup Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 5. november 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Guderup Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 5. november 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH. UNO-Huset Oktobervej 24, 2730 Herlev 6. januar 2012

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH. UNO-Huset Oktobervej 24, 2730 Herlev 6. januar 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH UNO-Huset Oktobervej

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Pia Georg Jensen Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Henrik Per Møller Behandlingssted:

Læs mere

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Samarbejdsaftale om voksne mennesker med sindslidelse mellem Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune ET SAMARBEJDE MED MENNESKET I CENTRUM

Læs mere

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN. Sammenfatning SUNDHEDSPERSONERS TAVSHEDSPLIGT

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN. Sammenfatning SUNDHEDSPERSONERS TAVSHEDSPLIGT SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN Sammenfatning af nævnets praksis vedrørende SUNDHEDSPERSONERS TAVSHEDSPLIGT 1998-2006 November 2006 cand.jur. Sanne Bech cand. jur. Christina Friis Glisby cand. jur. Henrik

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere