Dagsorden med vedtagelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden med vedtagelser"

Transkript

1 SLU Fagudvalg Byplan Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 01 Mødested: Birkerød Rådhus - Mødelokale 1 Mødedato: Mandag den 4. september 2006 Mødetidspunkt: Kl Bemærkninger: Medlemmer: Anne Marie Wivel (AMW), Jørgen P. Bærentsen (JPB), Daniel E. Hansen (DEH), Jens Viggo Rasmussen (JVR), Axel Bredsdorff (AB) og Lars Engelberth (LE) Fraværende: JVR og JPB (til kl ) Fra forvaltningen: Carl Steen Berggreen, Kaj Sørensen og G. Høymann Olsen Fastlagte møder: Tirsdag den 19. september 2006, kl Tirsdag den 24. oktober 2006, kl Tirsdag den 21. november 2006, kl. 9.00

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Harmoniseringsopgave Forslag til iværksættelse af etablering af bygningsregistrant for Rudersdal Kommune Huslejenævn, Beboerklagenævn, regler om hhv. omkostningsbestemt leje og benyttelse af boliger samt beboermaksimum Fastlæggelse af vejnavne Forslag til budget 2007 samt budgetoverslag Meddelelser...14

3 Side: 1 1. Harmoniseringsopgave Forslag til iværksættelse af etablering af bygningsregistrant for Rudersdal Kommune SLU-BYU Jnr BYP KAS/DLI ÅBEN SAG I såvel Birkerød Kommune som Søllerød Kommune findes der i dag en lang række enestående bygnings- og bymæssige værdier af både ældre og nyere dato, som det er værd at værne om. I Søllerød Kommune blev der i 1993 udarbejdet et kommuneatlas, der indeholder en vurdering af alle bygninger i kommunen og fastsættelse af en bevaringsværdi. Denne værdi er fastsat ud fra ensartede kriterier efter det såkaldte SAVE-system, Bygninger med høj bevaringsværdi er, jf. Planloven optaget i kommuneplanen, således at disse bygninger ikke umiddelbart kan ombygges eller nedrives. Registret vedligeholdes løbende i forbindelse med byggesager på de enkelte ejendomme. I Birkerød Kommune er der registreret bevaringsværdige bygninger i forbindelse med udarbejdelse af en række lokalplaner, men der er ikke foretaget en dækkende registrering af bevaringsværdier. Dette medfører, at man i hvert enkelt tilfælde, hvor der søges om ombygning eller nedrivning, må foretage en vurdering af bygningens bevaringsværdi. Endvidere skal oplysninger om bevaringsværdige bygninger indberettes til Kulturarvsstyrelsens nye internetbaserede database, der samler fredede og bevaringsværdige bygninger fra hele landet under et samlet system. Ifølge den gældende planlov skal bevaringsværdige bygninger medtages i kommuneplanen. Arbejdet med den nye kommuneplan forventes påbegyndt i Det er derfor Forvaltningens vurdering, at der af hensyn til den kommende Rudersdal-Kommuneplan snarest skal igangsættes en registrering af de enkelte bygninger i Birkerød Kommune, idet det vil være uhensigtsmæssigt, at Rudersdals første kommuneplan alene indeholder oplysninger om bevaringsværdier for den éne del af kommunen, ligesom det vil være nødvendigt med et ens administrationsgrundlag. Opgaven er meget ressourcekrævende. Der skal foregå en markregistrering og en efterfølgende bearbejdning af de registrerede oplysninger om de enkelte bygninger, herunder indberetning til det landsdækkende register. Der skal registreres bygninger på ca ejendomme, ca bygninger. Der kan erfaringsmæssigt (oplysning fra konsulentfirma) registreres og indtastes oplysninger om gennemsnitligt 20 bygninger pr. dag. Opgaven kan løses entet internt eller ved anvendelse af et ekstern konsulentfirma, der har erfaring i den type opgaver. Ved intern løsning af opgaven, kan dette ske ved, at der ansættes et antal personer i en begrænset periode. Opgaven blev i Forslagsrapporten for Byplan vurderet til 2 årsværk + ledelse af opgaven. Hertil kommer anskaffelse af udstyr (kameraer, PC'er, arbejdspladser etc.).

4 Side: 2 Ved ekstern udførelse af opgaven kan dette ske af et konsulentfirma, der har erfaring i denne type opgaver. Forvaltningen har fra et sådant firma indhentet en overslagspris på opgaven. Det vurderes, at den økonomiske ramme for opgaven vil være ca. kr. 1.5 mil. Det må herudover forventes, at erfarne sagsbehandlere/ planlæggere fra kommunens Byplanområde involveres i registrerings- og analysefasen, foruden at der vil skulle nedsættes en styregruppe til ledelse af forløbet. Forvaltningen finder, at opgaven løses bedst og sikrest ved at lade det ske ved anvendelse af ekstern ekspertise, idet det vil være vanskeligt at ansætte tilstrækkeligt kvalificeret personale i tidsbegrænsede stillinger. I Søllerød Kommune er bygningsregistranten, siden udarbejdelsen, blevet vedligeholdt ved en årlig gennemgang af alle byggesager, der omfatter nybyggeri eller udvendig ombygning. Vurderingen foretages af en gruppe, nedsat blandt Forvaltningens medarbejdere. Forvaltningen foreslår, at man i Rudersdal Kommune fortsætter vedligeholdelsen af en kommende dækkende bygningsregistrant ved en lignende årlig gennemgang. Forvaltningen kan oplyse, at Kulturarvsstyrelsen har oprettet en Web-service, hvor kommunerne uden udgift kan lagre digitale fotos af de registrerede bygninger. Kommunaldirektøren foreslår, 1) at Udvalget drøfter, om der iskal søges finansiel mulighed for at etablere en bygningsregistrering for den nuværende Birkerød Kommune, 2) at Forvaltningen i bekræftende fald vender tilbage, når der kan anvises en finansiering. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS BYPLANUDVALG indstiller Kommunaldirektørens forslag tiltrådt.

5 Side: 3 2. Huslejenævn, Beboerklagenævn, regler om hhv. omkostningsbestemt leje og benyttelse af boliger samt beboermaksimum SLU-BYU Jnr Boligregulering BYP JM Inden skal der udpeges medlemmer til Huslejenævn og Beboerklagenævn, der skal fungere i Rudersdal kommune, og der skal tages stilling til boligreguleringslovens anvendelsesområde. Huslejenævn og beboerklagenævn Ifølge boligreguleringslovens 36 skal der i alle landets kommuner nedsættes huslejenævn, og efter almenlejelovens 96 skal der i alle kommuner med almene boliger nedsættes beboerklagenævn. Dette indebærer, at der pr. 1. januar 2007 skal være nedsat huslejenævn og beboerklagenævn, som dækker Rudersdal Kommune. Funktionsperioden for nuværende nævn i henholdsvis Søllerød og Birkerød Kommune udløber Nedsættelse af de nye nævn, skal ske i henhold til den almindelige procedure for udpegning af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, således som dette hidtil er sket senest hvert 4. år, dvs. bl.a. efter forudgående indkaldelse af henholdsvis lejer- og udlejerorganisationers forslag hertil. Ifølge boligreguleringslovens 35 og almenlejelovens 96 kan der nedsættes flere huslejenævn henholdsvis beboerklagenævn. I kommuner, hvor der vurderes at være behov for flere huslejenævn henholdsvis beboerklagenævn, vil der således kunne nedsættes nævn for nærmere afgrænsede områder i kommunen. Omkostningsbestemt leje og regler om benyttelse af boliger. Reglerne om omkostningsbestemt leje og reglerne om benyttelse af boliger gælder i både Søllerød og Birkerød Kommune. Der skal træffes afgørelse efter boligreguleringslovens 1, om, hvorvidt lovens kapitel II-V (omkostningsbestemt husleje m.v.) skal være gældende for Rudersdal Kommune. Hvis det besluttes, at de nævnte regler ikke skal være gældende, skal der efter boligreguleringslovens 2 tages stilling til, om lovens kapitel VII om benyttelse af boliger (nedlæggelse, midlertidig benyttelse m.v.) skal gælde. Beslutninger herom vil gælde for hele Rudersdal Kommune, idet der ikke kan træffes særlige beslutninger for en afgrænset del af kommunen. Hvis sammenlægningsudvalget ikke træffer nogen beslutning om de omhandlede forhold, vil boligreguleringslovens regler herom ikke være gældende pr. 1. januar Det er derfor vigtigt for lejere og udlejere, at der er taget stilling til regelgrundlaget i ÅBEN SAG

6 Side: 4 god tid inden udgangen af Reglerne om beboermaksimum Boligreguleringslovens regler i 52 a-c om beboermaksimum (at et lejemål som hovedregel ikke må udlejes til eller bebos af flere end 2 personer pr. beboelsesrum) gælder hverken i Birkerød eller Søllerød Kommune. Sammenlægningsudvalgene kan tage stilling til, om reglerne om beboermaksimum skal være gældende for den ny kommune. Hvis sammenlægningsudvalget ikke træffer beslutning om, at boligreguleringslovens beboermaksimumregler skal være gældende for den ny kommune, vil reglerne ikke være gældende pr. 1. januar Offentliggørelse af beslutninger De beslutninger, som kommunerne træffer efter boligreguleringslovens 1 og 2, skal ifølge boligreguleringslovens 3 bekendtgøres i Statstidende og i øvrigt på den måde, der er sædvanlig i kommunen. Kommunaldirektøren foreslår indstillet, 1) at der nedsættes ét huslejenævn for Rudersdal Kommune med funktionsperiode , 2) at der nedsættes ét beboerklagenævn for Rudersdal Kommune, ligeledes med funktionsperiode , 3) at det besluttes, at reglerne om omkostningsbestemt leje og reglerne om benyttelse af boliger skal gælde i Rudersdal Kommune, og 4) at det besluttes, at reglerne om beboermaksimum ikke skal gælde i Rudersdal Kommune. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS BYPLANUDVALG 1) indstiller Kommunaldirektørens forslag 1) og 2) tiltrådt, 2) indstiller, at reglerne om omkostningsbestemt leje og benyttelse af boliger skal være gældende i Rudersdal Kommune, og 3) indstiller, at reglerne om beboermaksimum ikke skal være gældende i Rudersdal Kommune.

7 Side: 5 3. Fastlæggelse af vejnavne Struktur Jnr BYP KAS SLOKU SLU SLU-BYU Jnr BYP KAS SLU ÅBEN SAG ÅBEN SAG Sammenlægningsudvalget behandlede i maj 2006 nedenstående: I forbindelse med sammenlægningen af Birkerød og Søllerød kommuner opstår den situation, at samme vejnavn i flere situationer optræder 2 gange i Rudersdal Kommune, hvilket ikke i alle tilfælde er hensigtsmæssigt. Kommunalbestyrelsens fastsættelse af adresser (vejnavne og husnumre) sker dels i henhold til lov om offentlige veje og dels i henhold til lov om bygnings- og boligregistrering. Pr ændres lov om bygnings- og boligregistrering således, at det nu bliver muligt at have samme vejnavn 2 gange indenfor samme kommune, dog med den betingelse, at samme vejnavn ikke optræder 2 gange indefor samme postdistrikt. Det supplerende bynavn (stednavn) kan typisk være postdistriktets navn. Det påhviler dog Sammenlægningsudvalget at sikre den fornødne entydighed i registreringen. For at reducere faren for misforståelser, der kan opstå i forbindelse med f.eks. ikke stedkendtes alarmering af ambulance, brandvæsen eller politi, kan Sammenlægningsudvalget vælge at omdøbe et eller begge vejnavne, således at det bliver tydeligt, at der er tale om 2 forskellige vejnavne. Forinden et vejnavn (eller en adresse i øvrigt) kan ændres, skal der foretages en partshøring, således de berørte parter kan få en mulighed for at udtale sig inden afgørelse træffes. Notat Rudersdal Kommune vejnavne (bilag 1) med oversigt over samtlige vejnavne i såvel Søllerød Kommune som Birkerød Kommune, var vedlagt Strukturudvalgets dagsorden den De ens vejnavne er herunder opdelt i 4 grupper: A. Vejnavne, der findes i både Birkerød og Søllerød og ikke er sammenhængende. 1. Bakkevej 2. Birkebakken 3. Fredensvej

8 Side: 6 4. Hegnsvej 5. Linde Alle 6. Lindevangsvej 7. Rolighedsvej 8. Rønnebærvej 9. Skolevej 10. Skovvej 11. Storkevænget 12. Søvej 13. Toftevej B. Vejnavne, der findes i både Birkerød og Søllerød og er sammenhængende (samme vej, men uden problemer med husnummerering). 14. Caroline Mathilde Sti / Caroline Mathildesti (forskellig stavemåde) 15. Gammel Holtevej / Gl. Holtevej (forskellig stavemåde) 16. Gøngehusvej 17. Helsingørmotorvejen 18. Hørsholm Kongevej 19. Rudersdalsvej 20. Sandbjergvej 21. Vasevej C. Vejnavne, der findes i både Birkerød og Søllerød og er sammenhængende (samme vej, men med problemer med husnummerering): 22. Kongevejen D. Vejnavne, der ligner hinanden meget (og derfor lovgivningsmæssigt er ens) og ikke er sammenhængende: 23. Baunestien / Bavnestien 24. Bøgevej / Bøgevejen I notat vedlagt dagsordenen til Sammenlægningsudvalgets Økonomiudvalgets møde Veje med ens eller næsten ens navne, samt andre problemer med vejnavne (bilag 2) er der redegjort for de enkelte vejnavne samt stillet forslag til løsningsmodel. Der er i forslaget inddraget flere aspekter som f.eks. vejens betydning i trafikforsyningen, antallet af adresser, lokalt tilknytningsforhold, lokale karakteristika, udtale af vejnavn etc. Forvaltningen foreslår, at man med baggrund i lovens anbefaling og vedlagte notat (bilag 2) sender følgende vejnavneændringsforslag i høring hos de berørte borgere og myndigheder: 1. Bakkevej, 2950 Vedbæk, med forslag om at ændre navnet til Trørød Bakkevej, 2. Birkebakken, 2840 Holte, med forslag om at ændre navnet til Holte Birkebakke. 3. Hegnsvej, 3460 Birkerød, med forslag om at ændre navnet til Bistrup Hegnsvej.

9 Side: 7 4. Lindevangsvej, 2950 Vedbæk, med forslag om at ændre navnet til Trørød Lindevangsvej. 5. Rønnebærvej, 3460 Birkerød, med forslag om at ændre navnet til Rønnebærvænget. 6. Skovvej, 3460 Birkerød, med forslag om at ændre navnet til Havestien. 7. Caroline Mathilde Sti / Caroline Mathildesti, med forslag om, at stavemåden fremover er Caroline Mathilde Sti. 8. Gammel Holtevej / Gl. Holtevej, med forslag om at stavemåden fremover er Gammel Holtevej. 9. Kongevejen, 3460 Birkerød, med forslag om at ændre navnet til Birkerød Kongevej. Forslaget indebærer, at de øvrige veje med ens navne beholder deres nuværende navn, men får tilføjet postnummer og distrikt, som anvist i loven. Det drejer sig om følgende veje: Baunestien, Bøgevej, Fredensvej, Linde Alle, Rolighedsvej, Skolevej, Storkevænget, Søvej, Toftevej. I behandlingen af punktet deltager områdechef Kaj Sørensen. Kommunaldirektøren foreslår indstillet, 1) at ovennævnte ændringsforslag sendes i høring hos de berørte borgere og relevante myndigheder i 8 uger, 2) at ovennævnte ændringsforslag fremsendes til Storkøbenhavns Vejnavnenævn med henblik på godkendelse, 3) at de berørte borgere opfordres til i høringsperioden at fremkomme med eventuelle andre forslag, som derefter vil indgå i overvejelserne og eventuelt af Sammenlægningsudvalget kan forelægges Storkøbenhavns Vejnavnenævn, og 4) at sagen efter endt høringsperiode forelægges udvalget til endelig stillingtagen. Strukturudvalget indstiller kommunaldirektørens forslag tiltrådt. Økonomiudvalget indstiller Strukturudvalgets indstilling tiltrådt. Sammenlægningsudvalget tiltrådte Strukturudvalgets indstilling. Ovennævnte høring har nu været gennemført, og der er kommet 30 indsigelser og./. bemærkninger, repræsenterende 69 adresser, som vedlægges. Generelt er der modstand mod at ændre vejnavnene, og til enkelte veje er der stillet forslag om ét eller flere andre alternative navne.

10 Side: 8 Den gennemgående indvending mod ændringer er, at det hidtil ikke har voldt problemer med de ens vejnavne. Forvaltningen kan hertil bemærke, at i kommunerne f.eks. p.t. er beliggende i 2 forskellige politikredse, men efter reformen på dette område vil være i samme store politikreds med hele Nordsjælland, hvilket måske i pressede situationer kan medføre/medvirke til fejltagelser. I forhold til lovgivningen på området er det alene Kongevejen der skal ske ændringer for, medens der i vejledningen, der følger lovgivningen, opfordres til, at kommunerne sikrer den fornødne entydighed i vejnavnegivningen, således at risikoen for fejltagelser, f.eks. i forbindelse med alarmering af ambulance, brandvæsen eller politi, formindskes. I det følgende er indsigelserne og bemærkningerne vedrørende de enkelte veje kort refereret, efterfulgt af Forvaltningens umiddelbare kommentarer og forslag til beslutning. Ad. Bakkevej, 2950 Vedbæk, med forslag om at ændre navnet til Trørød Bakkevej, a) Mogens Tvermoes, Risbjergvej 60, 6950 Ringkøbing (ejer af vejarealet, der udgør Bakkevej) har ikke bemærkninger til navneskiftet. b) Søren Klintholm, Bakkevej 1, fremsender mail (i tilknytning til flere telefonsamtaler) med oplysning om, at han efter at have været i kontakt med 85 % af ejerne på vejen, har opnået overvejende tilslutning (1 imod) til et alternativt forslag, hvis man fastholdt, at vejen skulle skifte navn. Som nævnt ser man helst, af Bakkevej fastholdes, men alternativt foreslås Lille Bakkevej. c) H. G. Jensen, Bakkevej 16, der finder forskalget til navneændring til Trørød Bakkevej godt. Forslaget får en varm anbefaling. Forvaltningen foreslår, at bemærkningerne tages til efterretning. Med hensyn til Søren Klintholms miniundersøgelse, der har frembragt opbakning til Lille Bakkevej som foretrukket forslag, såfremt det fastholdes, at vejnavnet skal ændres, bør der afholdes en fornyet officiel høring, hvis dette forslag skal fremmes. Idet vejnavne af hensyn til CPR-registret og dermed øvrige registre skal være på plads inden den , hvis vejnavne skal skiftes i forbindelse med kommunesammenlægningen, er tiden knap til denne høring. Rent praktisk kan det ske ved at udsende en høring med kort frist, således at resultatet kan foreligge inden SLU-mødet den (alternativt inden den , såfremt Forvaltningen bemyndiges til at træffe endelig beslutning). Ad. Birkebakken, 2840 Holte, med forslag om at ændre navnet til Holte Birkebakke. a) Carsten Høegh, Birkebakken 6, fremsætter ændringsforslag til det udsendte forslag. I stedet for Holte Birkebakke foreslås enten Furesøbrinken eller Birkebrinken.

11 Side: 9 b) Kirsten Dinesen Bertelsen, Birkebakken 9, der protesterer mod den foreslåede navneændring, Nævner Buestien (med henvisning til vejens form) som alternativ. c) Poul Andreas Bertelsen, Birkebakken 11 (både brev og mail), der protesterer mod ændringsforslaget, dels fordi navnesammenfaldet med Birkebakken i Bistrup hidtil ikke har givet problemer, ligesom Birkebakken i Holte er ældst. d) Karen og Hans Alkjær, Birkebakken 12 samt Mette Alkjær, Birkebakken 14, der protesterer mod en ændring af vejnavnet og kommer med en gennemgang af vejens historie. Hvis navnet nødvendigvis skal ændres, foreslås Birkebuen som nyt navn. e) Maria Buhl og Ivan Klindt, Birkebakken 13, fremsender ændringsforslag enslydende med a). f) Johanne Lykke Madsen, Sten Lykke Madsen og Lydia Slumstrup, Birkebakken 17, tilslutter sig indsigelse/bemærkning fra d). g) Lone Elvig, Birkebakken 19, kommer med ændringsforslag som a), Lone Elvig har senere fremsendt støtte til Birkebrinken. h) Lisbeth og Henning Holskov, Birkebakken 20A, støtter Birkebrinken som nyt navn, såfremt bevaring af Birkebakken ikke er mulig. i) Erik Rosendahl, Birkebakken 21, protesterer mod ændringen, og finder, at Birkebakken stadig skal hedde Birkebakken. Såfremt Holte skal med, så skal det være som Birkebakken, Holte. j) Allan og Marianne Buhl Møller, Birkebakken 25, fremsender ændringsforslag som a). k) Bettina Aller, Birkebakken 22, kommenterer Lone Elvigs forslag med at foretrække Birkebrinken. l) Jette Oksholm, Birkebakken 26, fremsender brev enslydende med Poul Andreas Bertelsen. m) M. Røper-Petersen, Birkebakken 27, støtter Lone Elvigs bemærkninger. n) Dyhr, Birkebakken 28, fremsender brev enslydende med Poul Andreas Bertelsen. o) Lone Aller, Birkebakken 31 samt Bettina Aller, Birkebakken 22, fremsender brev enslydende med Poul Andreas Bertelsen, med bemærkning om, at det må være Birkerøds Birkebakke, der skifter navn til f.eks. Birkerødsbakken. p) Inge og Leif Nordstrøm, Birkebakken 33, fremsender brev enslydende med Poul Andreas Bertelsen. Forvaltningen foreslår, at bemærkningerne og indsigelserne tages til efterretning, og konstaterer at der er en overvældende modstand mod at ændre vejnavnet, hvorfor det foreslås, at vejnavnet Birkebakken fastholdes. Såfremt det senere vil vise sig, at det giver store problemer med at have 2 stk. Birkebakken i kommunen, er der mulighed for på et senere tidspunkt at ændre herpå. Ad. Hegnsvej, 3460 Birkerød, med forslag om at ændre navnet til Bistrup Hegnsvej. a) Jan Kjellerup, Bistrupvej 59 (hjørnet af Hegnsvej), foreslår, at navnet

12 Side: 10 bevares, med henvisning til, at staten også anvender dette navn. Forvaltningen foreslår, at bemærkningen og indsigelsen tages til efterretning, og kan bemærke, at staten (Kort- og Matrikelstyrelsen) selvfølgelig bruger det officielle navn på deres kort, hvilket de også vil gøre, såfremt vejen får et nyt navn. Der er ikke fremkommet bemærkninger eller indsigelser til den foreslåede ændring fra nogle af beboerne på Hegnsvej. Forvaltningen foreslår, at Hegnsvej i den nuværende Birkerød Kommune fremover skal hedde Bistrup Hegnsvej. Ad. Kongevejen, 3460 Birkerød, med forslag om at ændre navnet til Birkerød Kongevej. a) Unomedical, Kongevejen 2, forespørger om postnummeret ændres, men fremsætter ingen bemærkninger til selve vejnavneændringen. b) Charlotte Hovmøller, Kongevejen 9, fremsætter indsigelse mod en ændring. Kongevejen er smukt og Birkerød Kongevej er for langt. c) Trelleborg Typehuse Holding A/S, Frederiksdalsvej 355, 2800 Kgs. Lyngby, der har et prøvehus på Kongevejen 59 og en ejendom på Kongevejen 72, protesterer over ændringen. Det anføres, at Kongevejen har heddet Kongevejen i måske 100 år. d) Erik Sørensen, Kongevejen, (telefonisk bemærkning) der finder, at Kongevejen i Birkerød altid har heddet Birkerød Kongevej og derfor ikke forstår den udsendte høring. Forvaltningen foreslår, at bemærkningerne og indsigelserne tages til efterretning, og konstaterer at der på trods af, at der er mange berørte på Kongevejen i Birkerød kun er kommet 2 indsigelser samt en forespørgsel vedrørende postnummeret. Forvaltningen kan oplyse, at Kongevejen gennem Birkerød har gennem årene været omtalt forskelligt, men i 1966 hedder den i amtets vejregister Birkerød Kongevej, i 1979 og 1990 på kommunens vej- og stikort Birkerød Kongevej samt i 1993 i kommuneplanen Birkerød Kongevej. Ind i mellem har den i andre publikationer heddet Kongevejen. Som ovenfor anført skal der ifølge lovgivningen ske ændringer på Kongevejen, og Forvaltningen foreslår, at Kongevejen i den nuværende Birkerød Kommune skifter navn til Birkerød Kongevej. Ad. Lindevangsvej, 2950 Vedbæk, med forslag om at ændre navnet til Trørød Lindevangsvej. a) Vedbæk Villaparks Grundejerforening, som omfatter en del af Lindevangsvej, protesterer imod ændringen idet det findes, at Trørød Lindevangsvej ikke er mundret og at Lindevangsvej i Trørød er ældst og omfatter flest ejendomme. b) Birgitte Holbek, Lindevangsvej 6, der protesterer imod den foreslåede ændring da Trørød Lindevangsvej er langt og ikke mundret, men

13 Side: 11 foreslår Lindevang hvis en ændring er uomgåeligt. c) Vibeke og Caspar Sonne, Lindevangsvej 10, der finder Trørød Lindevangsvej meget konstrueret. Mener godt at navnet kan beholdes, og hvis ikke foreslås Trørødlundsvej. d) Peter og Kirsten Krarup, Lindevangsvej 15, der anfører, at vejen har navn efter Lindevangen, som lå der, hvor Trørød Torv nu ligger, i- det området er udstykket fra Lindevangen. Vejen er ældre end den i Birkerød og har flere matrikler. Trørød Lindevangsvej er langt og besværligt. Hvis en ændring er uundgåelig, foreslås Lindevangen. e) Susanne Sjolander, Lindevangsvej 41 fremsender på vegne af 40 adresser (underskrifter vedlagt) proteast mod den foreslåede ændring. Der fremføres bemærkninger meget lig ovenstående indsigelse. Forvaltningen foreslår, at bemærkningerne og indsigelserne tages til efterretning, og konstaterer at der er en overvældende modstand mod at ændre vejnavnet, hvorfor det foreslås, at vejnavnet Lindevangsvej fastholdes. Såfremt det senere vil vise sig, at det giver store problemer med at have 2 stk. Lindevangsvej i kommunen, er der mulighed for på et senere tidspunkt at ændre herpå. Ad. Rønnebærvej, 3460 Birkerød, med forslag om at ændre navnet til Rønnebærvænget. a) Marianne Månsson, Rønnebærvej 4, protesterer mod forslaget om at ændre vejnavnet. Hvis man er nødsaget til en ændring, foreslås Rønnebærallé i stedet for Rønnebærvænget. Forvaltningen foreslår, at bemærkningen tages til efterretning. Med hensyn forslaget med Rønnebærallé som nyt navn, såfremt det fastholdes, at vejnavnet skal ændres, bør der afholdes en fornyet officiel høring hvis dette forslag skal fremmes. Idet vejnavne af hensyn til CPR-registret og dermed øvrige registre skal være på plads inden den hvis vejnavne skal skiftes i forbindelse med kommunesammenlægningen, er tiden knap til denne høring. Rent praktisk kan det ske ved at udsende en høring med kort frist, således at resultatet kan foreligge inden SLU-mødet den (alternativt inden den , såfremt Forvaltningen bemyndiges til at træffe endelig beslutning). Ad. Skovvej, 3460 Birkerød, med forslag om at ændre navnet til Havestien. Der er ikke fremkommet indsigelser eller bemærkninger til den foreslåede ændring, hvorfor Forvaltningen foreslår, at Skovvej i den nuværende Birkerød Kommune ændres til Havestien. Sideløbende med høringen har Forvaltningen fået forhåndsgodkendt navnene i det Storkøbenhavnske vejnavnenævn, således der ikke skulle opstå problemer i forhold til de af Sammenlægningsudvalget foreslåede nye vejnavne. Kommunaldirektøren foreslår indstillet,

14 Side: 12 1) at følgende vejnavne ændres: Hegnsvej i den nuværende Birkerød Kommune ændres til Bistrup Hegnsvej, Kongevejen i den nuværende Birkerød Kommune ændres til Birkerød Kongevej, og Skovvej i den nuværende Birkerød Kommune ændres til Havestien. 2) at der ikke udsendes supplerende høringer vedrørende de alternative forslag, og 3) at de øvrige vejnavne, der har været afholdt høring om ændringsforslag til, ikke ændres. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS BYPLANUDVALG 1) indstiller Kommunaldirektørens forslag tiltrådt, og 2) vedtager, at Forvaltningen tager kontakt med Lyngby-Taarbæk Kommune og øvrige interessenter med henblik på at opnå en samlet éntydig løsning for Kongevejen.

15 Side: Forslag til budget 2007 samt budgetoverslag SLU-BYU SLOKU SLU Der henvises til forslag til budget 2007 samt budgetoverslag , der blev udsendt til Sammenlægningsudvalgets medlemmer , og som bedes medbragt til mødet. Derudover henvises der også til budgetmappen til Sammenlægningsudvalgets Økonomiudvalg den 21. august 2006 og lov- og cirkulæreprogrammet. Byplanudvalgets budget omfatter følgende politikområde: 1.10 Faste ejendomme m.v. Det til politikområdet udarbejdede budgetforslag findes i forslaget til budgettet på siderne 5-16 incl. specielle bemærkninger side 233. Endvidere henvises til siderne omhandlende udvalgets takster. Sammenlægningsudvalgets Økonomiudvalg fremsendte den 21. august 2006 budgetforslaget til 1. behandling i Sammenlægningsudvalget uden indstilling. Kommunaldirektøren foreslår indstillet, 1) at det under politikområdet nævnte driftsbudget med tilhørende bemærkninger og takster drøftes, 2) at Udvalget drøfter, hvordan rammebesparelsen på 2 %, kr., udfyldes for Udvalgets område, og 3) at budgetforslaget fremsendes til Sammenlægningsudvalgets Økonomiudvalg med indstilling. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS BYPLANUDVALG drøftede driftsbudgettet og udfyldelse af rammebesparelsen og indstiller budgetforslaget med rammereguleringer, jf. bilag 3, tiltrådt.

16 Side: Meddelelser SLU-BYU Jnr SEK GHO ÅBEN SAG Besigtigelse af Kommunale ejendomme og kommunens lokalområder På foranledening af AG og AMW arrangerer Forvaltningen besigelsestur. Forslag til program fremlægges i oktober.

Dagsorden med vedtagelser

Dagsorden med vedtagelser SLU Økonomiudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 4 Mødested: Søllerød Rådhus, mødelokale 3 Mødedato: Mandag den 13. marts 2006 Mødetidspunkt: Kl. 08.00-9.30 Bemærkninger: Medlemmer: Erik Fabrin

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Åben. BYPLANUDVALGET Ekstraordinær dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 3.

Åben. BYPLANUDVALGET Ekstraordinær dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 3. Ekstraordinær dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Onsdag den 3. september 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Medlemmer Fra forvaltningen Axel Bredsdorff (L),

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Referat. til Kommunalbestyrelsen

Referat. til Kommunalbestyrelsen Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012 Mødetidspunkt Kl. 16.00 Medlemmer Fra forvaltningen Jens Bruhn (A), Thomas Lesly Rasmussen (V), Anne

Læs mere

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium (indhold og omfang) 1. Baggrund 2. Formål 3. Succeskriterier 4. Produkt 5. Bindinger 6. Organisering 7. Tidsramme 8. Økonomi 9.

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden Forside Konstituerende møde Dagsorden Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Afbud Indkaldt Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Meddelelser... 4 3. Orienteringer... 5 4. Beslutninger...

Læs mere

Borgerinddragelsesudvalget

Borgerinddragelsesudvalget Borgerinddragelsesudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 2 Mødested: Birkerød Rådhus, mødelokale 2 Mødedato: Mandag den 20. februar 2006 Mødetidspunkt: Kl. 14.30-17.00 Bemærkninger: Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071 Pkt.nr. 7 Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 1561 og 2470 634071 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at anbefale

Læs mere

Åben. RUDERSDAL ERHVERVSRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 2. Mødedato Tirsdag den 16. marts Mødetidspunkt Kl. 15.

Åben. RUDERSDAL ERHVERVSRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 2. Mødedato Tirsdag den 16. marts Mødetidspunkt Kl. 15. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 2 Mødedato Tirsdag den 16. marts 2010 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Erik Fabrin formand, Søren Hyldgaard næstformand, Mikkel Barnekow Rasmussen,

Læs mere

Til efterretning 1. Formanden meddeler...1

Til efterretning 1. Formanden meddeler...1 FURESØ KOMMUNE Planunderudvalget 6. februar 2006, Kl. 18.00 Møde nr. 2 Mødet foregår i mødelokale 6 på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse - indgang fra Lille Værløsevej ved kantinen Lars Carpens (V),

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen Kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Brønderslev Kommune. MED-udvalg for Børn og Kultur. Referat

Brønderslev Kommune. MED-udvalg for Børn og Kultur. Referat Brønderslev Kommune MED-udvalg for Børn og Kultur Referat Dato: 17. september 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Godkendelse

Læs mere

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødested: Mødelokale 620 Mødetidspunkt: Kl. 18:00-19:00 Medlemmer: Fraværende: Formand:

Læs mere

Dagsorden/Beslutningsreferat

Dagsorden/Beslutningsreferat Dagsorden/Beslutningsreferat Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid: Fredag den 28. januar 2011 kl. 0900-1000. Sted: Politigården i Odense mødelokale 201-5000 Odense C. Afbud: Steen Dahlstrøm, Anker Boye, Carsten

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-05-2017 17:00 1 (Åben) Lokalplan 397 for bygningerne

Læs mere

Dragør Kommune. Beredskabskommissionen 24. februar 2015

Dragør Kommune. Beredskabskommissionen 24. februar 2015 Møde dato Blad nr. Beredskabskommissionen 24. februar 2015 1 Møde i Beredskabskommissionen tirsdag den 24. februar 2015 kl. 17.00 i mødelokalet på St. Magleby brandstation, Kirkevej 9. Mødedeltagere: Eik

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 09. oktober 2013 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 09. oktober

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14. april 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Møde afsluttet: 18:15 Mødelokale: Kystagerparken, Høvedstensvej 45 Medlemmer: René Langhorn, Maria Staghøj Durhuus, Peter Lougart, Morten Høybye

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:20 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 332 Dagsorden Møde tirsdag den 15. december 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Charlotte Ludvigsen (suppleant

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 18. januar 2007 til en borger: Vedr.: Deres henvendelse om bevaringsværdige bygninger i Holbæk

Statsforvaltningens brev af 18. januar 2007 til en borger: Vedr.: Deres henvendelse om bevaringsværdige bygninger i Holbæk Statsforvaltningens brev af 18. januar 2007 til en borger: 18-01- 2007 Vedr.: Deres henvendelse om bevaringsværdige bygninger i Holbæk De har ved brev af 29. april 2006 henvendt Dem til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 29. april 2013 Tid 09.00 Sted Havnekontoret, Vestre Kaj 16 Medlemmer Karsten Nonbo (V) Michael Rex (A) Niels D. Kelberg (O) Otto V. Poulsen (V) Per Sørensen (A) Tilforordnede

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 08. oktober 2014 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 08. oktober

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden. Konstituerende møde

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden. Konstituerende møde Forside Dagsorden Konstituerende møde Tirsdag den 19. april 2016 kl. 16.00 Medlemmer Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Udtrædende medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan

Læs mere

BEREDSKABSKOMMISSIONEN

BEREDSKABSKOMMISSIONEN BEREDSKABSKOMMISSIONEN Refer Tidspunkt: 14:00 Mødested: Mødelokalet på Endelavevej 14, 8700 Horsens Mødenummer: 2 Deltagere: Beredskabskommissionen - Afbud fra Kim Hagsten Sørensen, Hedensted René Hemberg,

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014

Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 Til ejere, lejere, og berørte foreninger mv. 29. april 201 Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 Kommunalbestyrelsen har den 24. marts 201 vedtaget

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden med vedtagelser

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden med vedtagelser Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 1 Mødested: Mødelokale 2 i Administrationscentret, Stationsvej 36, Birkerød Mødedato: Tirsdag den 16. januar 2007 Mødetidspunkt:

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 6. udpegning af bevaringsværdige bygninger -i den tidligere Birkerød Kommune

Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 6. udpegning af bevaringsværdige bygninger -i den tidligere Birkerød Kommune Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 6 udpegning af bevaringsværdige bygninger -i den tidligere Birkerød Kommune HØRING: Forslag til Kommuneplantilllæg 6 er i høring fra den 4. oktober 2016 til og med den 29.

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 25-08-2010 Dato: 14-07-2010 Sag nr.: ØU 185 Sagsbehandler: Anne-Mette Volmer Sørensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 MØDESTED: Rudersdals Rådhus, Øverødvej 2., 2840 Holte Mødelokale 1 TIDSPUNKT: Mandag den 29. september, kl. 13.00 kl. 14.00 BEMÆRKNINGER: Ekstraordinært møde,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde mandag d. 28. april 2014 kl. 16.00 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud fra: Poul Erik Ibsen, Niels Henriksen og Peter Bring-Larsen

Læs mere

Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer

Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer 1 Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer Aftaleblanket udarbejdet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter juni 2014. Denne blanket skal anvendes ved

Læs mere

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 08. august 2006 Mødested: Materielgården, Håndværkervej 40, Tønder Starttidspunkt for møde 13.00 Sluttidspunkt for møde 16.20 Fraværende: Preben Linnet Bo Jessen og Niels

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 17. februar 2004, kl. 18:00 Åben sag: 152. Efterretning Åben sag: 153. Aftalestyring Åben sag: 154. Midtpunktet

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Byplanudvalget Dagsorden åben Mødedato 19. september 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Byplanudvalget den 19. september

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Mandag den 14. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Allan

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Åben. BORGERDIALOGUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Trørødskolen, Gammel Holtevej 2, 2950 Vedbæk. Mødedato Tirsdag den 19.

Åben. BORGERDIALOGUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Trørødskolen, Gammel Holtevej 2, 2950 Vedbæk. Mødedato Tirsdag den 19. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Trørødskolen, Gammel Holtevej 2, 2950 Vedbæk Mødedato Tirsdag den 19. august 2014 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen NB. Mødet holdet

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Dagsorden med vedtagelser

Dagsorden med vedtagelser Strukturudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 1 Mødested: Mødelokale 4, Birkerød Rådhus Mødedato: Mandag den 23. januar 2006 Mødetidspunkt: Kl. 13.30-16.30 Bemærkninger: Medlemmer: Fraværende: Daniel

Læs mere

BESTYRELSESMØDE Torsdag den 26. marts 2015, kl. 9.30

BESTYRELSESMØDE Torsdag den 26. marts 2015, kl. 9.30 BESTYRELSESMØDE Torsdag den 26. marts 2015, kl. 9.30 Medlemmer af bestyrelsen: Afbud: Fraværende: Fra skolen: Jørn Vejgaard, Tage Hjortkjær, Karin Østerby, Michael Nederby, Erik Damborg, Kurt K. Nielsen,

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede Udvalg,

Læs mere

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Finn Olsen forlod mødet kl. 15.30. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006.

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. 16-09- 2008 Statsforvaltningen har den 21. januar 2008 modtaget årsregnskab

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 17.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 17. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 17. august 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen NB: Kl. 8.00-9.00 Fællesmøde

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde 29-01-2015 Torsdag 29.01.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hannebjerg. Startredegørelse for forslag til ny lokalplan 3 Nedbringelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE HANDICAPRÅD ONSDAG DEN 11. MAJ 2006 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS, HIMMERLANDSGADE 27, AARS UDVALGSVÆRELSE 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen deltog ikke i mødet under

Læs mere

i Djurslands Bank A/S

i Djurslands Bank A/S Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa Kommissorium for Nominerings- og aflønningsudvalget Gældende fra 27. januar 2017 Erstatter version af 16. december 2016 Erstatter udgave af 28. maj 2014Erstatter

Læs mere

Som medlem af Enhedslisten i Vordingborg Kommunalbestyrelse har De rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Det kommunale Tilsyn.

Som medlem af Enhedslisten i Vordingborg Kommunalbestyrelse har De rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Det kommunale Tilsyn. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Vordingborg Kommunes borgmester har handlet i overensstemmelse med styrelseslovens 8, stk. 4 ved at sammenskrive et forslag til dagsordenen 24-09- 2008 Som medlem

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-09-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 07-09-2017 17:00 1 (Åben) Indkaldelse af forslag til

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER 1. møde 2014 - Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Notat 26. maj 2015 Sagsbeh.:SV J.nr.: 05.02.00-P21-56-15 Vej og Park Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Nærværende notat beskriver

Læs mere

3. at sagen forelægges Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse til drøftelse og stillingtagen til hvorvidt man vil gennemføre tidligere afgivne påbud,

3. at sagen forelægges Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse til drøftelse og stillingtagen til hvorvidt man vil gennemføre tidligere afgivne påbud, Pkt.nr. 13 Lejerbo, Hvidovre Harmonisering af huslejen. 299913 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen, Enten (revurdering) 1.. at sagen forelægges Økonomiudvalg

Læs mere