PRESSEMEDDELELSE samling i Rådet. Transport, telekommunikation og energi. Luxembourg, den juni 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRESSEMEDDELELSE samling i Rådet. Transport, telekommunikation og energi. Luxembourg, den juni 2009"

Transkript

1 RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO 10850/09 (Presse 169) (OR. en) PRESSEMEDDELELSE samling i Rådet Transport, telekommunikation og energi Luxembourg, den juni 2009 Formand Gustáv Slamečka Transportminister Vladimír Tošovský Industri- og handelsminister P R E S S E R u e d e l a L o i B B R U X E L L E S T l f. : ( 0 ) / F a x : ( 0 ) /09 (Presse 169) 1

2 De vigtigste resultater af Rådets samling Rådet bemyndigede Kommissionen til at indlede forhandlinger med Georgien om en samlet lufttrafikaftale. Rådet nåede til politisk enighed om et udkast til forordning om et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport. Det vedtog også konklusioner om Kommissionens grønbog om TE -T - en gennemgang af politikken. Rådet nåede til politisk enighed om et direktiv om forpligtelse for medlemsstaterne til at opretholde minimumslagre af mineralolie eller mineralolieprodukter. Rådet vil vedtage teksten formelt uden debat på en kommende samling efter jurist-lingvist-gennemgangen. Endvidere vedtog Rådet uden forhandling en revideret forordning om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, efter at der er opnået enighed med Europa-Parlamentet under førstebehandlingen /09 (Presse 169) 2

3 I DHOLD 1 DELTAGERE... 5 PU KTER BEHA DLET VED DEBAT TRANSPORT... 7 Lufttrafikaftale med Georgien... 7 Et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport... 8 Buspassagerers rettigheder Europæiske programmer for satellitbaseret radionavigation Intelligente transportsystemer Grønbog om TEN-T: en gennemgang af politikken Rådets konklusioner TELEKOMMUNIKATION Europæisk net- og informationssikkerhedspolitik ENERGI Olielagre Energieffektivitetspakken Internationale forbindelser på energiområdet EVENTUELT DRØFTELSE I TILKNYTNING TIL RÅDETS SAMLING A DRE PU KTER, DER BLEV GODKE DT TRA SPORT Kørekort - Forskriftsprocedure med kontrol Når Rådet formelt har vedtaget erklæringer, konklusioner eller resolutioner, angives dette i overskriften for det pågældende punkt, og teksten er sat i anførselstegn. Dokumenter med en dokumentreference er tilgængelige på Rådets internetsted Asterisk ved en afgørelse betyder, at der er fremsat offentligt tilgængelige erklæringer til optagelse i Rådets protokol; disse erklæringer findes ligeledes på Rådets internetsted eller kan fås ved henvendelse til Pressetjenesten /09 (Presse 169) 3

4 DE EUROPÆISKE SIKKERHEDS- OG FORSVARSPOLITIK Irak EU's integrerede retsstatsmission...30 HA DELSPOLITIK Antidumping...31 Beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab...31 SOCIALE A LIGGE DER Rådet styrker Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen for at imødegå krisen /09 (Presse 169) 4

5 DELTAGERE Medlemsstaternes regeringer og Europa-Kommissionen var repræsenteret således: Belgien: Paul MAGNETTE Etienne SCHOUPPE Bulgarien: Valentin IVANOV Krasimira MARTINOVA Den Tjekkiske Republik: Gustáv SLAMEČKA Vladimír TOŠOVSKÝ Lenka PTÁČKOVÁ MELICHAROVÁ Pavel ŠKVÁRA Tomáš HÜNER Danmark: Connie HEDEGAARD Lars BARFOED Tyskland: Jochen HOMANN Engelbert LÜTKE LDRUP Estonia: Juhan PARTS Irland: Eamon RYAN Grækenland: Kostis HATZIKIS Spanien: Concepción GUTIÉRREZ DEL CASTILLO Pedro Luis MARÍN URIBE Frankrig: Jean-Louis BORLOO Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET Italien: Claudio SCAJOLA Altero MATTEOLI Cypern: Antonis PASCHALIDES Letland: Arturs BERGHOLCS Litauen: Arvydas SEKMOKAS Arunas STARAS Klima- og energiminister Statssekretær for mobilitet under premierministeren Viceminister for økonomi og energi Vicetransportminister Transportminister Industri- og handelsminister Viceindenrigsminister med ansvar for Europaspørgsmål Vicetransportminister Viceindustri- og vicehandelsminister, Energiafdelingen Klima- og energiminister Transportminister Statssekretær, Forbundsministeriet for Økonomi og Teknologi Statssekretær, Forbundsministeriet for Transport, Anlægsarbejder og Byudvikling Økonomi- og kommunikationsminister Minister for kommunikation, energi og naturressourcer Udviklingsminister Statssekretær for transport Statssekretær for energi Ministre d'état, minister for økologi, energi, bæredygtig udvikling og fysisk planlægning Statssekretær med ansvar for fremtidsplanlægning og udvikling af den digitale økonomi Minister for økonomisk udvikling Infrastruktur- og transportminister Minister for handel, industri og turisme Statssekretær, Transport- og kommunikationsministeriet Energiminister Viceminister for transport og kommunikation 10850/09 (Presse 169) 5

6 Luxembourg: Jeannot KRECKÉ Lucien LUX Ungarn: Lajos CSEPI Malta: Austin GATT George PULLICINO ederlandene: Camiel EURLINGS Maria van der HOEVEN Østrig: Doris BURES Reinhold MITTERLEHNER Polen: Maciej JANKOWSKI Marcin KOROLEC Portugal: Ana Paula ZACARIAS Rumænien: Adriean VIDEANU Eusebiu PISTRU POPA Marius FECIORU Slovenien: Matej LAHOVNIK Patrik VLAČIČ Jozsef GYÖRKÖS Slovakiet: Ľubomír JAHNÁTEK Milan MOJŠ Finland: Anu VEHVILÄINEN Suvi LINDÉN Sverige: Maud OLOFSSON Åsa TORSTENSSON Det Forenede Kongerige: Sadiq KHAN Minister for økonomi og udenrigshandel samt sportsminister Miljøminister og transportminister Statssekretær (med særligt ansvarsområde), Transport-, Telekommunikations- og Energiministeriet Infrastruktur-, transport- og kommunikationsminister Minister for ressourcer og landdistriktspørgsmål Minister for transport, offentlige arbejder og vandforvaltning Økonomiminister Forbundsminister for transport, innovation og teknologi Forbundsminister for økonomi samt familie- og ungdomsspørgsmål Understatssekretær, Infrastrukturministeriet Understatssekretær, Økonomiministeriet Stedfortrædende fast repræsentant Økonomiminister Statssekretær, Transport- og Infrastrukturministeriet Statssekretær, Ministeriet for Kommunikations- og Informationsteknologi Økonomiminister Transportminister Statssekretær, Ministeriet for Videregående Uddannelser, Videnskab og Teknologi Økonomiminister Statssekretær, Ministeriet for Transport, Postvæsen og Telekommunikation Transportminister Kommunikationsminister Erhvervsminister, vicestatsminister Infrastrukturminister Statssekretær, Ministeriet for Lokalsamfund og Lokalforvaltning Kommissionen: Antonio TAJANI Viviane REDING Andris PIEBALGS Næstformand Medlem Medlem 10850/09 (Presse 169) 6

7 PU KTER BEHA DLET VED DEBAT TRA SPORT Lufttrafikaftale med Georgien Rådet vedtog en afgørelse om bemyndigelse af Kommissionen til at indlede forhandlinger med Georgien om en samlet lufttrafikaftale. Kommissionen anmodede om dette mandat i januar Aftalen sigter mod gensidigt at åbne de respektive markeder, hvor luftfartsselskaber frit kan levere deres tjenester på grundlag af kommercielle principper og konkurrere på fair og lige vilkår. Aftalen er i overensstemmelse med de konklusioner, som Rådet vedtog i 2005 om en dagsorden for Fællesskabets luftfartspolitik over for tredjelande (EUT C 173 af , s.1), hvori det med tilfredshed noterede sig de hurtige fremskridt med hensyn til at udvikle et større fælles europæisk luftfartsområde inden 2010 med inddragelse af EU's nabolande. Det mandat, der blev vedtaget i dag, er endvidere i overensstemmelse med partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Georgien og følger konklusionerne fra det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd i september 2008 (12594/2/08) om at styrke forbindelserne med Georgien og bl.a. indføre et fuldt og omfattende frihandelsområde, så snart betingelserne herfor er til stede /09 (Presse 169) 7

8 Et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport Rådet nåede under en offentlig forhandling til politisk enighed om et udkast til forordning, der fastsætter regler for etableringen og organiseringen af internationale jernbanekorridorer med henblik på konkurrencebaseret godstransport (10678/09 som ændret af ministrene). Rådet vil på grundlag af den politiske enighed udarbejde sin fælles holdning, som vil blive sendt til Europa-Parlamentet med henblik på andenbehandling efter den fælles beslutningsprocedure. Dette forslag sigter mod at skabe et europæisk jernbanenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport bestående af internationale korridorer, som giver operatørerne en effektiv godstransportinfrastruktur af høj kvalitet. Som et resultat heraf skulle jernbaneoperatørerne kunne tilbyde effektiv service af høj kvalitet og være mere konkurrencedygtige på godstransportmarkedet. Med henblik herpå indeholder forslaget regler for oprettelse og ændring af godstogskorridorer, deres organisering og styring og foranstaltninger til gennemførelse af godstogskorridorer, investeringsplanlægning og kapacitets- og trafikstyring. Den tekst, som ministrene nåede til enighed om, bygger på formandskabets kompromisforslag. Medlemsstaterne vil senest tre år eller undtagelsesvist fire år efter forordningens ikrafttræden etablere de første godstogskorridorer i overensstemmelse med den liste over hovedruter, der findes i bilaget til udkastet til forordning. Endvidere skal de medlemsstater, der ikke er anført på listen, deltage i etableringen af mindst én korridor, og endelig skal medlemsstaterne efter anmodning fra en medlemsstat deltage i etableringen af en korridor eller forlængelsen af en eksisterende korridor for at sikre, at en nabomedlemsstat kan opfylde sin forpligtelse til at etablere mindst én godstogskorridor. For at tage hensyn til nogle medlemsstaters betænkeligheder med hensyn til den mulige negative indvirkning, som kapacitetsreservationen for godstog kan have på personbefordringen, og samtidig sikre prioritet for godstog, der kører i godstogskorridorerne, opretholder den tekst, der blev opnået enighed om, de specifikke foranstaltninger vedrørende kapacitetstildeling og sikrer samtidig, at andre transporttypers kapacitetsbehov anerkendes /09 (Presse 169) 8

9 Sammenlignet med Kommissionens oprindelige forslag, der gav andre ansøgere end jernbanevirksomheder ret til at ansøge om kanaler til godstransport, når disse strækker sig over en eller flere dele af godstogskorridoren, indeholder den tekst, som ministrene nåede til enighed om, ikke denne bestemmelse. Det vil imidlertid fortsat være muligt for andre ansøgere end jernbanevirksomheder at ansøge om infrastruktur for visse dele af kanalerne, hvis disse kanaler ligger i medlemsstater, hvor sådanne ansøgninger ifølge den nationale lovgivning kan accepteres. Forordningen træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i EU-Tidende. Den finder ikke anvendelse på Cypern og Malta. Kommissionen forelagde sit forslag i december 2008 (17324/08). Europa-Parlamentet vedtog sin førstebehandlingsudtalelse i april 2009 (8901/09) /09 (Presse 169) 9

10 Buspassagerers rettigheder Under en offentlig forhandling noterede Rådet sig formandskabets fremskridtsrapport (10301/09) om et udkast til forordning om buspassagerers rettigheder. Det havde endvidere en orienterende debat om dette forslags anvendelsesområde på grundlag af tre valgmuligheder som foreslået af formandskabet. Under debatten bekræftede alle medlemsstater, at de går ind for at styrke buspassagerers rettigheder i almindelighed og i særdeleshed for at gøre det lettere for handicappede og bevægelseshæmmede at rejse. Et meget stort flertal af medlemsstaterne pointerede dog, at anvendelsesområdet efter deres opfattelse ikke i tilstrækkelig grad er tilpasset de særlige forhold i bustransportsektoren og skal præciseres og justeres. Med hensyn til den første valgmulighed (begrænset anvendelsesområde uden yderligere undtagelser) går et klart flertal af delegationerne ind for denne valgmulighed og finder, at anvendelsesområdet for den foreslåede forordning bør begrænses til indenlandsk langdistancebuskørsel og international bustransporttjeneste ad faste ruter, idet man holder sig for øje, at det er nødvendigt at vedtage bestemmelser, der er afpasset og praktisk anvendelige for busselskaberne. Med hensyn til den anden valgmulighed (åbent anvendelsesområde med mulighed for undtagelser) finder nogle delegationer, at en sådan valgmulighed er værd at undersøge: dette vil sikre, at alle passagerer garanteres grundlæggende rettigheder på udvalgte områder, samtidig med at der gives plads til eventuelle nationale tilpasninger og undtagelser under hensyn til nærhedsprincippet på lokaltransportområdet. Med hensyn til den tredje valgmulighed (bredt anvendelsesområde med graduerede bestemmelser) kunne denne kun støttes af to eller tre delegationer. Denne valgmulighed synes at være for restriktiv og mangler den nødvendige fleksibilitet til at kunne anvendes effektivt i hele bustransportsektoren. Rådet opfordrede de kompetente organer til at fortsætte gennemgangen af forslaget med henblik på at gøre betydelige fremskridt under det kommende svenske formandskab /09 (Presse 169) 10

11 Den foreslåede forordning indgår i EU's generelle politik med henblik på at sikre, at passagerer behandles ens uanset den transportmåde, som de har valgt. Der er allerede vedtaget lignende lovgivning inden for lufttransport og jernbanetransport, og der er også fremsat lovgivningsforslag vedrørende sørejser og rejser på indre vandveje. Med hensyn til passagerernes rettigheder generelt skaber den foreslåede forordning yderligere retsbeskyttelse for alle ved passagerer ved død eller tilskadekomst og bortkomst eller beskadigelse af bagage. Den fastsætter også forpligtelser for busselskaber i tilfælde af aflysning eller forsinkelse, en effektiv klagebehandling og retsmidler, information til passagerer og andre initiativer med henblik på at styrke passagerernes rettigheder. Udkastet til forordning fastsætter endvidere regler for information af og assistance til handicappede og bevægelseshæmmede. Kommissionen forelagde sit forslag i december 2008 (16933/08). Europa-Parlamentet vedtog sin førstebehandlingsudtalelse i maj 2009 (8897/09) /09 (Presse 169) 11

12 Europæiske programmer for satellitbaseret radionavigation Rådet noterede sig formandskabets fremskridtsrapport (10312/09) om et udkast til forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1321/2004 om forvaltningsstrukturerne for de europæiske programmer for satellitbaseret radionavigation. Formålet med forslaget er at bringe bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1321/2004 (EUT L 246 af , s. 1) i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 683/2008 (EUT L 194 af , s.1) om den videre gennemførelse af disse programmer som følge af de substansændringer, som sidstnævnte forordning indebærer for Galileoprogrammernes finansielle og styringsmæssige forhold og indkøbsprocedurer. Ved forordning (EF) nr. 1321/2004 som ændret ved forordning (EF) nr. 1942/2006 blev der oprettet et fællesskabsagentur benævnt Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed. Agenturets oprindelige rolle og opgaver blev fastlagt med henblik på de behov, der ville opstå i forbindelse med planen om at indgå koncessionsaftaler om forvaltningen og finansieringen af programmet Galileos etableringsog ibrugtagningsfase. Denne plan blev opgivet i 2007, og forvaltningen og finansieringen af programmets etableringsfase vil ikke overgå til den private sektor. De nye rammer for den offentlige forvaltning og finansiering af programmerne Galileo og Egnos blev fastlagt ved forordning (EF) nr. 683/2008. Den knæsætter princippet om en klar fordeling af beføjelser mellem Fællesskabet, repræsenteret ved Kommissionen, tilsynsmyndigheden og Den Europæiske Rumorganisation, giver Kommissionen ansvaret for forvaltningen af programmerne og præciserer de opgaver, der på det tidspunkt blev pålagt organisationen. Under gennemgangen af forslaget i gruppen støttede alle delegationer formålet med forslaget og erkendte, at det er nødvendigt at se på uoverensstemmelserne mellem de to forordninger så hurtigt som muligt. Dette udkast til forordning giver imidlertid anledning til visse betænkeligheder, der hovedsagelig vedrører sikkerhedsforhold. Arbejdet med denne sag vil fortsætte under det svenske formandskab og navnlig fokusere på følgende spørgsmål: formål og opgaver for Udvalget for Sikkerhedsgodkendelse, Kommissionens stemmerettigheder i bestyrelsen og Europa-Parlamentets deltagelse. Kommissionen forelagde sit forslag i marts 2009 (6257/09) /09 (Presse 169) 12

13 Intelligente transportsystemer Under en offentlig forhandling noterede Rådet sig formandskabets fremskridtsrapport om et udkast til direktiv om fastlæggelse af rammerne for ibrugtagning af intelligente transportsystemer (ITS) 1 på vejtransportområdet (10012/09). Rådet opfordrede de kompetente organer til at fortsætte gennemgangen af dette forslag med henblik på at nå til politisk enighed inden udgangen af Formålet med dette forslag er at skabe betingelser for og indføre mekanismer til at fremme indførelsen af ITS-applikationer og -tjenester i forbindelse med vejtransport og deres grænseflader med andre transportmåder for at understøtte en mere effektiv, mere miljøvenlig, sikrere og bedre sikret mobilitet for gods og passagerer i EU. Med henblik på dette skal udvalgsproceduren (forskriftsproceduren med kontrol) ifølge forslaget anvendes på fælles og lovligt bindende specifikationer med henblik på fastlæggelse af detaljerede bestemmelser og procedurer for ibrugtagningen af ITS i hele EU. Rådets gruppe har gennemgået dette forslag og den hertil knyttede handlingsplan på flere møder. Alle delegationer støtter formålet med forslaget, men et flertal af delegationerne er dog tøvende med hensyn til at anvende udvalgsproceduren på alle aktioner, sådan som det foreslås i Kommissionens forslag. På samlingen i marts vedtog TTE-Rådet konklusioner om handlingsplanen (8005/ /09 COR 1). Det uformelle transportministermøde i april 2009 i Litoměřice vedrørte også ITS og bidrog til at klarlægge medlemsstaternes holdninger (8177/09). Kommissionen forelagde sit forslag i december 2008 (17564/08). Europa-Parlamentet vedtog sin førstebehandlingsudtalelse i april 2009 (8899/09). 1 "Intelligente transportsystemer" betyder, at man anvender informations- og kommunikationsteknologi på transport. Disse applikationer udvikles for forskellige transportformer og for interaktionen mellem dem /09 (Presse 169) 13

14 Grønbog om TE -T: en gennemgang af politikken Rådets konklusioner Rådet vedtog følgende konklusioner om Kommissionens grønbog: på vej mod større integration i det transeuropæiske transportnet til gavn for den fælles transportpolitik: "RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM HENVISER TIL - traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 154, 155 og 156, - Kommissionens hvidbog om transportpolitik af 12. september 2001 med titlen: "Den europæiske transportpolitik frem til 2010 de svære valg" og dens midtvejsevaluering af 22. juni 2006, - Europa-Parlamentets og Rådets beslutning 1692/96/EF af 23. juli 1996 om Fællesskabets retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet, der blev revideret i 2004, senest ændret ved Rådets forordning 1791/2006/EF af 20. november 2006 (i det følgende benævnt "TEN-retningslinjerne"), - Kommissionens grønbog om TEN-T: en gennemgang af politikken på vej mod større integration i det transeuropæiske transportnet til gavn for den fælles transportpolitik af 4. februar 2009, - Europa-Parlamentets beslutning af 22. april 2009 om grønbogen om TEN-T-politikkens fremtid, 10850/09 (Presse 169) 14

15 SOM TAGER FØLGENDE I BETRAGTNING: - TEN-T-politikken blev fastlagt i 1996 for en Europæisk Union med 15 medlemsstater med det hovedformål at sammenkoble deres nationale transportinfrastrukturnet for at lette det indre marked og social og økonomisk samhørighed, herunder tilkoble øer og randområder, for at sikre adgang til disse net og for at forbinde EU's net med tredjelande; - selv om disse formål stadig har gyldighed, har EU's nye område, der er resultatet af udvidelserne af Den Europæiske Union i 2004 og 2007, nødvendiggjort justeringer navnlig af rammerne for TEN-T-planlægningen, der går ud over revisionen af retningslinjerne i 2004; - nye politiske og økonomiske vilkår (såsom klimamålene, Europas voksende internationale rolle, Lissabondagsordenen og den seneste indsats for økonomisk genopretning og bæredygtig udvikling) har også gjort det påkrævet at revidere TEN-T-politikken; - TEN-T og den fælles transportpolitik, navnlig begrebet samordnet modalitet, skal integreres bedre, så TEN-T bliver et virkeligt grundlag for effektive, bæredygtige og sikre transporttjenester af høj kvalitet i alle de forskellige transportsektorer; - den fremtidige TEN-T-politik skal bygge på de positive resultater af den tidligere politikindsats og skal videreføre indsatsen for at gennemføre allerede besluttede foranstaltninger (især gennemførelsen af de prioriterede projekter); - for at imødekomme fremtidige krav kræver TEN-T-politikken en styrkelse af den europæiske dimension på netplanlægningsniveauet og mere effektive fællesskabsinstrumenter til gennemførelse af TEN-T; - fællesskabsindsatsen bør koordineres og koncentreres om de indsatsområder, der har en europæisk merværdi, idet der tages hensyn til fordelene for Den Europæiske Union på grundlag af gennemsigtige kriterier; 10850/09 (Presse 169) 15

16 - transport, som i øjeblikket er blandt de sektorer, der bidrager mest til Fællesskabets drivhusgasemissioner, gør en række foranstaltninger til reduktion af CO 2 -emissioner påkrævet; et optimalt integreret og sammenkoblet europæisk transportnet er en afgørende betingelse for at nå disse mål; - rammerne for den nationale transportinfrastruktur skal afspejle TEN-T-planlægningen, og der skal tilstræbes sammenhæng mellem TEN-T-planlægningsambitioner og TEN-T-gennemførelseskapaciteter. Når afgørelsen om nettet er blevet truffet, skal medlemsstaterne og andre projektledere samt Kommissionen koncentrere og fokusere deres indsats på bedst mulig anvendelse af de forskellige fællesskabsinstrumenter for at lette gennemførelsen af projekter af fælles interesse, 1) UDTRYKKER TILFREDSHED MED Kommissionens grønbog af 4. februar 2009 om den fremtidige TEN-T-politik og en bred gennemgang, der bygger på de indvundne erfaringer og hidtil opnåede resultater, uden at dette berører de fremtidige drøftelser om de finansielle overslag; 2) BEKRÆFTER behovet for fortsat at investere i transportinfrastruktur for at sikre virkelig udvikling af TEN-T inden for alle transportformer som grundlag for det indre marked og konkurrenceevne, økonomisk, social og territorial samhørighed i EU og EU's forbindelse med nabolandene, med fokus på den "europæiske merværdi" og med hensyntagen til bl.a. miljømæssige målsætninger ved fastlæggelsen af den fremtidige TEN-T-politik; 3) OPFORDRER Kommissionen til at sikre kontinuitet med den eksisterende ramme, især færdiggørelse af de prioriterede projekter, og samtidig være åben over for nye tilgange som reaktion på fremtidige politiske, økonomiske, miljømæssige og teknologiske udfordringer og muligheder; 10850/09 (Presse 169) 16

17 4) UNDERSTREGER, at ikke bare de store transnationale trafikstrømme er et vigtigt kriterium for planlægningen af TEN-T, men at økonomisk, social og territorial samhørighed og adgang til TEN-T også er af afgørende betydning og i vid udstrækning tages i betragtning med det primære net i det nuværende TEN-T; GÅR derfor og som følge af dets betydning som referencegrundlag for lovgivningen på en række områder i transportsektoren IND FOR, at dette primære net bevares; fællesskabsfinansiering som omhandlet i punkt 11 skal fortsat være til rådighed for det primære TEN-T net, uden at dette dog foregriber de fremtidige finansielle overslag; 5) ER, uden at dette foregriber det endelige resultat af revisionen af TEN-T-retningslinjerne, ENIGT I, at alle nuværende prioriterede TEN-T-projekter bør være en integreret del af et sammenhængende prioriteret net, som samler den infrastruktur, der allerede er færdiggjort eller er under opbygning, samt projekter af fælles interesse, og som er multimodal, med behørig hensyntagen til knudepunkter (havne og lufthavne) og intermodale forbindelser (såsom forbindelser mellem jernbane, indre vandveje, havne og lufthavne); 6) BEKRÆFTER, at metoden for oprettelse af et sådant sammenhængende prioriteret net bør tage hensyn til kriterier såsom indvirkningerne på transnationale trafikstrømme, territorial samhørighed og økonomisk udvikling, fysisk planlægning, miljø/klimaændringer og forbindelse med nabolandene; OPFORDRER Kommissionen til at udvikle en sådan metode senest i begyndelsen af 2010 som et grundlag for udarbejdelsen af dens forslag til revision af retningslinjerne; 7) FREMHÆVER, at for at sikre optimal integrering af transportinfrastrukturudvikling og en fælles transportpolitik skal det sammenhængende prioriterede net suppleres med foranstaltninger inden for intelligente transportsystemer og trafikstyringssystemer, interoperabilitet og teknologisk innovation. Endvidere bør fælles transportpolitiske foranstaltninger eller målsætninger såsom jernbanegodskorridorer, grønne korridorer eller funktionelle luftrumsblokke også indgå i TEN-T. Der er også behov for en rimelig grad af fleksibilitet og åbenhed, for at transportinfrastrukturen kan udgøre et hensigtsmæssigt grundlag for nuværende og fremtidige transporttjenester; 10850/09 (Presse 169) 17

18 8) ER ENIGT OM, at TEN-T-politikken bør bidrage væsentligt til klima- og miljømålene. En optimal integrering og indbyrdes sammenkobling af alle transportformer (både fysiske og intelligente transportsystemer), hvorved effektive transporttjenester baseret på samordnet modalitet bliver mulige, udgør et solidt grundlag for støtte til transportsektorens indsats for reduktion af CO 2 -emissioner og forurenende emissioner; 9) UNDERSTREGER, at gennemførelsen af projekter af fælles interesse inden for rammerne af TEN-T skal hvile på kraftige tilsagn fra alle berørte parter medlemsstaterne og Fællesskabet, offentlige og private parter i overensstemmelse med deres respektive ansvarsområder; 10) BEKRÆFTER medlemsstaternes ansvar med hensyn til programmering, finansiering og gennemførelse af TEN-T-projekter, der berører deres territorium, og UNDERSTREGER, at gennemførelsen af TEN-T-projekterne skal stimuleres gennem begrænsning af de administrative byrder og forenkling af kriterier og procedurer i forbindelse med ansøgning om TEN-Tsamfinansiering; 11) UNDERSTREGER, at det er nødvendigt, at Fællesskabet stiller de finansielle ressourcer, der er nødvendige for at stimulere investeringer i TEN-T-projekter, til rådighed, og navnlig, at det er nødvendigt at få en passende finansiel støtte fra TEN-T-budgettet til de prioriterede projekter, der omfatter relevante grænseoverskridende afsnit, og hvis gennemførelse vil gå ud over 2013, til at harmonere med de institutionelle begrænsninger, som de finansielle programmeringsrammer giver; 12) OPFORDRER Kommissionen til at gennemgå koordineringen og effektiviteten af Fællesskabets eksisterende finansielle instrumenter og om nødvendigt foreslå indførelse af nye instrumenter. Strategier for offentlig-private partnerskaber skal yderligere udvikles og støttes i denne forbindelse efter behov; 13) BEKRÆFTER behovet for, at ikke-finansielle instrumenter styrkes med henblik på at stimulere gennemførelsen af TEN-T-projekter, såsom koordinering (f.eks. via europæiske koordinatorer, hvor det er hensigtsmæssigt), nøje overvågning og større gennemsigtighed ved hjælp af den åbne koordinationsmetode (f.eks. ved at stimulere indsatsen for at færdiggøre det primære net), udveksling af bedste praksis osv., samtidig med at unødige administrative byrder undgås; 10850/09 (Presse 169) 18

19 14) OPFORDRER Kommissionen til at meddele resultaterne af den offentlige høring om grønbogen så snart som muligt efter dens afslutning, til at påtage sig det yderligere tekniske arbejde, der er nødvendigt for at udvikle metoden for TEN-T-planlægning, til at inddrage medlemsstaternes eksperter i dette tekniske arbejde og også til i denne forbindelse at sikre behørig repræsentation af forskellige geografiske områder og sociale/økonomiske situationer; ANMODER Kommissionen om fortsat at drøfte de forskellige elementer i TEN-Tgennemgangen, herunder planlægningsmetoden, med Udvalget for Overvågning af Retningslinjer og Informationsudveksling og Udvalget for Retningslinjerne for TEN-T inden udarbejdelsen af et forslag til en revideret udgave af retningslinjerne; 15) ANMODER Kommissionen om at forelægge institutionerne et forslag til reviderede TEN-Tretningslinjer inden udgangen af Dette forslag bør være ledsaget af et underbygget overslag over de investeringsbehov, der følger af forslaget. Vurderingen af investeringsbehovene skal være baseret på oplysninger fra medlemsstaterne og på behørigt begrundede gennemsnitsudgifter pr. enhed for infrastrukturarbejder i typiske situationer; 16) ANMODER Kommissionen om regelmæssigt (halvårligt) at aflægge rapport til Rådet om sine aktiviteter vedrørende TEN-T-revisionsprocessen, indtil den forelægger sit forslag til de reviderede retningslinjer." 10850/09 (Presse 169) 19

20 TELEKOMMU IKATIO Europæisk net- og informationssikkerhedspolitik Rådet havde en udveksling af synspunkter om net- og informationssikkerhedspolitikken. Ministrene koncentrerede deres drøftelser om spørgsmålet om beskyttelse af kritisk informationsinfrastruktur, der er emnet for en meddelelse, som Kommissionen udsendte for nyligt (8375/09), om fremtiden for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) samt om den generelle linje i de europæiske bestræbelser på dette område. For at strukturere drøftelsen bedre udarbejdede formandskabet tre spørgsmål som retningslinjer for udvekslingen, jf. dok /09. Den 27. og 28. april 2009 blev der i Tallinn holdt en ministerkonference om beskyttelse af kritisk infrastruktur, der var tilrettelagt af Estland under det tjekkiske EU-formandskabs auspicier. Konklusionerne af konferencen findes her. Dagens debat satte drøftelser i gang på rådsniveau. Det svenske formandskab forventes at fortsætte drøftelserne og vedtage konklusioner eller en resolution om dette spørgsmål. Forbedret beskyttelse kræves navnlig for visse informations- og kommunikationsteknologisystemer, -tjenester og -infrastrukturer, der spiller en vital rolle for samfundet, herunder navnlig for virksomhederne og den offentlige forvaltning, og som derfor betragtes som "kritiske informationsinfrastrukturer". Deres afbrydelse som følge af menneskeskabte angreb, naturkatastrofer eller tekniske fejl kan forårsage enorm økonomisk skade. De seneste begivenheder såsom cyberangrebene mod Estland i 2007 og bruddene på de transkontinentale kabler i 2008 viser de moderne informationsnets sårbarhed og understreger vigtigheden af beskyttelsesforanstaltninger med henblik på at sikre uafbrudte kritiske tjenester. ENISA blev oprettet i 2004 for at sørge for et højt sikkerhedsniveau inden for dets ekspertiseområde og bistå Kommissionen og medlemsstaterne med at tage de hertil knyttede problemer op. Dets opgaver omfatter indsamling af oplysninger med henblik på risikoanalyse, udvikling af fælles metoder og styrkelse af samarbejdet. Sidste år blev dets mandat forlænget uændret indtil marts Dets rolle tages nu op til fornyet gennemgang med henblik på at indkredse, hvordan man bedst kan tackle de vigtigste udfordringer i forbindelse med relevant netog informationsbeskyttelse /09 (Presse 169) 20

21 E ERGI Olielagre Rådet nåede til politisk enighed om et direktiv om forpligtelse for medlemsstaterne til at opretholde minimumslagre af mineralolie eller mineralolieprodukter (11018/09). Rådet vil vedtage teksten formelt uden debat på en kommende samling efter jurist-lingvistgennemgangen. Formålet med det foreslåede direktiv, der træder i stedet for al eksisterende fællesskabslovgivning på dette område (Rådets direktiv 2006/67/EF og 73/238/EØF og Rådets beslutning 68/416/EØF), er at få de nuværende EU-olieoplagringsmekanismer til at fungere bedre for at sikre tilgængeligheden i tilfælde af krise. Med henblik herpå er det hensigten med den tekst, som ministrene blev enige om, at søge at forbedre regelsættet og styrke de forskellige elementer i oplagringspraksis i EU, f.eks. ved at tilskynde til medlemsstaternes oprettelse af centrale oplagringsenheder. Formålet med disse enheder er at erhverve, opretholde eller sælge olielagre med henblik på dette direktiv eller med henblik på at opfylde internationale aftaler vedrørende opretholdelse af olielagre. Derudover skal medlemsstaterne senest den 31. december 2012 sikre, at de til enhver tid i EU opretholder samlede lagre af mineralolieprodukter på et niveau, der mindst svarer til enten 90 dages gennemsnitlig daglig nettoimport eller 61 dages gennemsnitligt dagligt indenlandsk forbrug, alt efter hvilken mængde der er størst. Endvidere er alle medlemsstaterne i henhold til direktivet forpligtet til at opretholde lagre svarende til mindst 30 dage eller en tredjedel af deres oplagringsforpligtelse i form af raffinerede produkter. I direktivet foreslås også frivillig oprettelse af specifikke lagre, dvs. produktreserver, der er oprettet specielt med henblik på dette direktiv. Direktivet har også til formål at tilpasse EU-interne regler til IEA-ledede tiltag vedrørende ibrugtagning af sikkerhedslagre /09 (Presse 169) 21

22 I spørgsmålet om, hvor ofte der skal rapporteres om olielagrene, fastsættes det i den tekst, der blev opnået enighed om, at medlemsstaterne skal sende Kommissionen en månedlig statistisk opgørelse over omfanget af de kommercielle lagre, der opbevares på deres nationale område. Kommissionen skal på dette grundlag offentliggøre en månedlig statistisk opgørelse over de kommercielle lagre i EU. Bestemmelserne om rapportering, bl.a. hyppigheden, kan ændres efter udvalgsproceduren. Kommissionen forelagde sit forslag i november 2008 (15910/1/08) /09 (Presse 169) 22

23 Energieffektivitetspakken Rådet noterede sig ved offentlig forhandling en situationsrapport (8989/09) med en opsummering af det hidtidige arbejde med energieffektivitetspakken, der indeholder følgende tre forslag: et direktiv om energimærkning (15906/1/08), et direktiv om mærkning af dæk (15920/08) og et direktiv om bygningers energimæssige ydeevne (15929/1/08). Rapporten omhandler også de gennemførelsesforanstaltninger, som Kommissionen efter forskriftsproceduren med kontrol har forelagt Rådet og Europa-Parlamentet under dette formandskab i henhold til rammedirektiverne om krav til miljøvenligt design og energimærkning. Formålet med de tre forslag om energieffektivitet er at bidrage til opfyldelsen af målet om at reducere EU's energiforbrug med 20 % frem til 2020 i overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Råds forårsmøde i Arbejdet med disse sager vil fortsætte under det svenske formandskab, der agter at nå til enighed med Europa-Parlamentet om forslagene. Direktivet om energimærkning Dette forslag er en omarbejdning af direktiv 92/75/EØF om angivelse af husholdningsapparaters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede vareoplysninger, og det ophæver direktiv 79/530/EØF. Formålet er at udvide dets anvendelsesområde, der for øjeblikket er begrænset til husholdningsapparater, således at det (efter vedtagelsen af gennemførelsesforanstaltninger for hver produktgruppe) kommer til at gælde for mærkning af alle energirelaterede produkter: dette kan omfatte produkter, der bruges i husholdnings-, handels- og industrisektoren, og produkter, der ikke selv forbruger energi, men som indebærer væsentlige energisparemuligheder, når først de er i brug eller installeret, f.eks. vinduer /09 (Presse 169) 23

24 Direktivet om mærkning af dæk Med forslaget indføres der en mærkningsordning for dækparametre, bl.a. brændstofeffektivitet, vådgreb og afgivelse af rullestøj til omgivelserne, og det omhandler dæk til personbiler, varebiler og lastbiler. Ordningen giver forbrugerne, virksomhederne og detailhandelen harmoniseret og let forståelig information i form af en klassificering af dækkenes egenskaber. Den sikrer, at oplysningerne formidles til slutbrugerne på forskellig måde (f.eks. i elektronisk form, i kataloger og på mærkater). Bygningers energimæssige ydeevne Forslaget tydeliggør, styrker og udvider anvendelsesområdet for det nuværende direktiv 2002/91/EF, især ved at udvide anvendelsesområdet for bestemmelsen om, at medlemsstaterne skal stille mindstekrav til den energimæssige ydeevne, når der er tale om nye bygninger og større renoveringsarbejder ved at skærpe bestemmelserne om energiattester, eftersyn af varme- og klimaanlæg, oplysning og uvildige eksperter og ved at indføre pligt til at beregne det omkostningsoptimale niveau for mindstekrav til energimæssig ydeevne ved at tilskynde medlemsstaterne til at tilrettelægge vilkår og fastsætte mål for at øge andelen af bygninger med lavt eller intet energiforbrug og CO 2 -udledning ved at tilskynde den offentlige sektor til at blive mere aktivt involveret og til at tage føringen. Kommissionen forelagde disse tre forslag i november Europa-Parlamentet vedtog sin førstebehandlingsudtalelse vedrørende forslaget om mærkning af dæk (8876/1/09) og forslaget om bygningers energimæssige ydeevne (8877/1/09) i april og vedrørende forslaget om energimærkning (9322/09) i maj /09 (Presse 169) 24

25 Internationale forbindelser på energiområdet Rådet noterede sig orienteringen fra formandskabet og Kommissionen om de arrangementer og den udvikling, der har fundet sted i de internationale forbindelser under det tjekkiske formandskab, eller som forventes i den nærmeste fremtid (9852/ /09 COR 1). Briefingen omhandlede bl.a. fjerde møde i partnerskabsrådet mellem EU og Rusland, forbindelserne med Ukraine, spørgsmålet om levering af russisk gas gennem Ukraine, topmødet mellem landene i den sydlige korridor, Energifællesskabet og energidialogen mellem EU og OPEC /09 (Presse 169) 25

26 EVE TUELT a) Luftfartssikkerhedsafgifter Rådet noterede sig hovedlinjerne i Kommissionens forslag om luftfartssikkerhedsafgifter, der er opfyldelsen af det tilsagn, som Kommissionen gav Europa-Parlamentet i 2007 under de forhandlinger, der førte til vedtagelsen af forordningen om lufthavnssikkerhed (9864/09). b) Liberaliseringsprocessen i jernbanesektoren Rådet noterede sig oplysningerne fra Kommissionen om graden af markedsåbning i medlemsstaterne i jernbanesektoren. c) Uformelt møde mellem transportministrene Det tjekkiske formandskab orienterede delegationerne om resultatet af EUtransportministrenes uformelle møde den 29. april 2009 i Litoměřice (10768/09). d) Første møde mellem transportministrene fra ASEM-landene Rådet noterede sig oplysningerne fra den litauiske delegation om forberedelsen af ASEMtransportministrenes første møde den oktober 2009 i Vilnius. e) Den nuværende situation med hensyn til transportspørgsmål efter topmødet mellem EU og Rusland Rådet noterede sig de oplysninger, som Kommissionen efter anmodning fra den polske delegationer har givet om den nuværende situation med hensyn til transportspørgsmål efter topmødet mellem EU og Rusland den 22. maj 2009 i Khabarovsk /09 (Presse 169) 26

27 f) Udkast til dekret om containertrafik fra Ruslands føderale toldvæsen Rådet noterede sig oplysningerne fra den finske delegation om de mulige følger af ikrafttrædelsen af et russisk dekret om containertrafik. g) Havets dag i Europa 2 Rådet noterede sig oplysningerne fra den italienske delegation om de vigtigste resultater af havets dag i Europa 2, der var tilrettelagt i fællesskab af kommissæren for maritime anliggender og den italienske regering, og som fandt sted den maj 2009 i Rom (10618/09, 10619/09). h) Tingenes internet Rådet noterede sig oplysningerne fra Kommissionen om meddelelsen om tingenes internet, der skal vedtages i de kommende uger (10524/09). i) Et sikrere internet for børn Rådet noterede sig oplysningerne fra formandskabet om ministerkonferencen om et sikrere internet for børn, der fandt sted den 20. april 2009 i Prag (10522/09). j) Internet Governance Rådet noterede sig oplysningerne fra Kommissionen om situationen med hensyn til Internet Governance og de næste skridt, der skal overvejes (10721/09). k) En sammenkoblingsplan for Østersølandene Rådet noterede sig orienteringen fra Kommissionen om sammenkoblingsplanen for energimarkederne i Østersølandene (10703/09) /09 (Presse 169) 27

28 l) G8-energiministermøde Rådet noterede sig orienteringen fra den italienske delegation om G8-energiministermødet den maj 2009 i Rom (10705/09). m) Det Internationale Agentur for Vedvarende Energi Rådet noterede sig orienteringen fra den tyske delegation om oprettelsen af Det Internationale Agentur for Vedvarende Energi (Irena) (10941/09) /09 (Presse 169) 28

29 DRØFTELSE I TILK YT I G TIL RÅDETS SAMLI G I tilknytning til samlingen den 11. juni drøftede Rådet uformelt, hvor langt man er nået med telekommunikationspakken. Formandskabets pressemeddelelse kan ses here /09 (Presse 169) 29

30 A DRE PU KTER, DER BLEV GODKE DT TRA SPORT Kørekort - Forskriftsprocedure med kontrol Rådet besluttede ikke at modsætte sig Kommissionens vedtagelse af et direktiv om ændring af direktiv 2006/126/EF om kørekort (8558/09). Ændringsdirektivet er omfattet af forskriftsproceduren med kontrol, der giver Rådet mulighed for at modsætte sig Kommissionens vedtagelse af retsakter. Nu da Rådet har givet grønt lys, kan Kommissionen vedtage direktivet, medmindre Europa-Parlamentet har indvendinger. DE EUROPÆISKE SIKKERHEDS- OG FORSVARSPOLITIK Irak EU's integrerede retsstatsmission Rådet vedtog en fælles aktion om EU's integrerede retsstatsmission for Irak (EUJUST LEX) (9579/09). Den fælles aktion forlænger EUJUST LEX med et år indtil den 30. juni 2010, og missionen vil også indlede en pilotfase for aktiviteter på irakisk territorium med henblik på at tilbyde uddannelse og yde strategisk rådgivning og mentoring af højtstående embedsmænd i det irakiske strafferetssystem, når og hvor sikkerhedsforholdene tillader det. Derudover omfatter den fælles aktion et nyt finansielt referencegrundlag på op til 10,8 mio. EUR til dækning af udgifterne i forbindelse med missionen mellem den 1. juli 2009 og den 30. juni Siden 2005 har EU bidraget til at styrke retsstaten i Irak og fremmet menneskerettighederne gennem EUJUST LEX ved at tilbyde uddannelseskurser og udstationeringsmuligheder med henblik på praktik i EU-medlemsstaterne for højtstående irakiske embedsmænd inden for politi, retsvæsen og fængselsvæsen. EUJUST LEX blev oprettet ved fælles aktion 2005/190/FUSP (jf. EU-Tidende L 62 af , s. 37). Supplerende oplysninger og dokumenter findes på: /09 (Presse 169) 30

31 HA DELSPOLITIK Antidumping Håndbetjente palletrucks Rådet vedtog en forordning om udvidelse af den endelige antidumpingtold på importen af håndbetjente palletrucks og væsentlige dele dertil med oprindelse i Folkerepublikken Kina, som indførtes ved forordning (EF) nr. 1174/2005, til at omfatte importen af samme vare afsendt fra Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i Thailand eller ej (9903/09). Støbegods fra Kina Rådet vedtog en forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1212/2005 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse former for støbegods med oprindelse i Kina (10062/09). Beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab Rådet vedtog en forordning med henblik på at kodificere Rådets forordning nr. 2026/97 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (9380/09), som er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder. Den nye forordning forklarer bl.a., hvornår en vare anses for at være subsidieret, efter hvilke principper subsidierne kan udlignes, og på grundlag af hvilke kriterier det udligningsberettigede subsidiebeløb skal beregnes. Den fastlægger endvidere klare og detaljerede retningslinjer vedrørende de faktorer, der kan være relevante for at afgøre, om den subsidierede indførsel har forvoldt væsentlig skade eller truer med at forvolde skade /09 (Presse 169) 31

32 SOCIALE A LIGGE DER Rådet styrker Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen for at imødegå krisen Rådet vedtog i dag 1 en revideret forordning om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen ("Globaliseringsfonden") 2, efter at der er opnået enighed med Europa-Parlamentet under førstebehandlingen (3654/ /09 ADD 1). Hovedformålet med den nye forordning er at sætte Globaliseringsfonden i stand til at gribe tidligere ind til fordel for arbejdstagere, der afskediges som følge af globaliseringen, at gøre fonden mere attraktiv og at styrke solidariteten på baggrund af den aktuelle økonomiske og finansielle krise. Den nye forordning omfatter følgende bestemmelser: antallet af afskedigelser, der udløser støtteberettigelse, sættes ned fra til 500 perioden for anvendelsen af de finansielle bidrag fra fonden forlænges fra 12 til 24 måneder Globaliseringsfondens anvendelsesområde udvides midlertidigt ved, at der også ydes støtte til arbejdstagere, som har mistet deres job som direkte følge af den aktuelle krise; endvidere forhøjes medfinansieringssatsen i disse tilfælde til 65 % sammenlignet med den sædvanlige medfinansieringssats, der forbliver 50 %; for at man kan få gavn af denne undtagelse, skal ansøgningerne indgives inden den 31. december De nye bestemmelser, der indgår som led i den europæiske økonomiske genopretningsplan, finder anvendelse med tilbagevirkende kraft på alle ansøgninger om bistand fra Globaliseringsfonden, der er modtaget fra den 1. maj Beslutningen blev truffet uden debat på samlingen i TTE-Rådet. Tyskland stemte imod, og Det Forenede Kongerige og Letland undlod at stemme /09 (Presse 169) 32

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Ekstraordinær samling i Rådet. Konkurrenceevne (det indre marked, industri, forskning og rummet) Luxembourg, den 27.

PRESSEMEDDELELSE. Ekstraordinær samling i Rådet. Konkurrenceevne (det indre marked, industri, forskning og rummet) Luxembourg, den 27. Europaudvalget 2011 Ekstraordinært konkurrenceevne 27/6-11 Pressemeddelelse Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION PRESSEMEDDELELSE Ekstraordinær samling i Rådet 11831/11 (OR. en) PRESSE 184 PR CO 45

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. 3136. samling i Rådet. Udenrigsanliggender. Handel. Genève, den 14. december 2011

PRESSEMEDDELELSE. 3136. samling i Rådet. Udenrigsanliggender. Handel. Genève, den 14. december 2011 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION PRESSEMEDDELELSE 3136. samling i Rådet Udenrigsanliggender Handel 18685/11 (OR. en) Genève, den 14. december 2011 PRESSE 498 PR CO 80 Formand Hanna TROJANOWSKA Understatssekretær,

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) 14408/02 LIMITE PUBLIC PV/CONS 60 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 2463. samling i Rådet for Den Europæiske Union (ALMINDELIGE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt turisme

Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt turisme 12664/97 (Presse 358) C/97/358 2049. samling i Rådet - TURISME - den 26. november 1997 i Bruxelles Formand: Fernand BODEN Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

ADDENDUM til UDKAST TIL PROTOKOL 1 for samling i Rådet (transport) mandag den 29. marts 1999 i Bruxelles

ADDENDUM til UDKAST TIL PROTOKOL 1 for samling i Rådet (transport) mandag den 29. marts 1999 i Bruxelles RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 3. maj 1999 (24.06) (OR. f) 7070/99 LIMITE PV/CONS 15 TRANS 75 ADDENDUM til UDKAST TIL PROTOKOL 1 for 2169. samling i Rådet (transport) mandag den 29. marts

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0207 (NLE) 16217/1/12 REV 1 LIMITE PUBLIC TELECOM 214 AUDIO 117 MI 730 RELEX 1040

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Erklæring fra Danmark, Tyskland, Finland, Litauen, Letland, Polen, Estland og Sverige om lystfiskeri af torsk

Erklæring fra Danmark, Tyskland, Finland, Litauen, Letland, Polen, Estland og Sverige om lystfiskeri af torsk Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. oktober 2015 (OR. en, es, fr) Interinstitutionel sag: 2015/0184 (NLE) 13404/15 ADD 1 PECHE 388 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. oktober 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0045 (CNS) 14949/14 FISC 181 ECOFIN 1001 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14576/14

Læs mere

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. november 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0400 (CNS) 14950/14 FISC 182 ECOFIN 1002 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14532/14

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE samling i Rådet. Økonomi og finans. Budget. Bruxelles, den 21. november Ulla-Maj WIDEROOS Anden finansminister i Finland

PRESSEMEDDELELSE samling i Rådet. Økonomi og finans. Budget. Bruxelles, den 21. november Ulla-Maj WIDEROOS Anden finansminister i Finland Europaudvalget 2006 2764 - økofin Pressemeddelelse Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 15215/06 (Presse 323) PRESSEMEDDELELSE 2764. samling i Rådet Økonomi og finans Budget Bruxelles, den 21. november

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TELECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 NOTE fra:

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

13608/16 shs/top/bh 1 DG G 2B

13608/16 shs/top/bh 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0045 (CNS) 13608/16 FISC 164 ECOFIN 948 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0258 (NLE) 11888/16 TRANS 331 FORSLAG fra: modtaget: 29. august 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.5.2017 COM(2017) 227 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om fastlæggelse af Kommissionens holdning som følge af Europa-Parlamentets beslutning

Læs mere

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN ER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN AF/EEE/BG/RO/DC/da 1 OM DEN SNARLIGE RATIFICERING AF AFTALEN OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.4.2013 COM(2013) 219 final 2013/0115 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelsen af en rammeaftale mellem Den

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET I. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2016 COM(2016) 816 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Status og de mulige veje frem med hensyn til den manglende gensidighed

Læs mere

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. marts 2016 (OR. en) 6674/16 FISC 33 ECOFIN 189 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 6452/16 Vedr.: Adfærdskodeksens

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Den del af Rådets protokol, der er indeholdt i dette addendum, er ikke omfattet af tavshedspligt og gøres derfor offentligt tilgængelig.

Den del af Rådets protokol, der er indeholdt i dette addendum, er ikke omfattet af tavshedspligt og gøres derfor offentligt tilgængelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2006 (27.02) (OR. fr) 5789/06 ADD 1 PV/CONS 3 ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 2705. samling i Rådet for Den Europæiske Union (ALMINDELIGE

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. 3245. samling i Rådet. Udenrigsanliggender Handel. Luxembourg, den 14 June 2013 P R E S S E

PRESSEMEDDELELSE. 3245. samling i Rådet. Udenrigsanliggender Handel. Luxembourg, den 14 June 2013 P R E S S E RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO PRESSEMEDDELELSE 3245. samling i Rådet Udenrigsanliggender Handel 10862/13 (OR. en) Luxembourg, den 14 June 2013 PRESSE 250 PR CO 31 Formand Richard Bruton Irlands beskæftigelses-,

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. en) 15627/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 7. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 17. oktober 2007 En ny Ioannina-afgørelse Man har på det seneste i de europæiske medier

Læs mere

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.: 2007-3061/1-0035 Dok.: CDH43474 R E D E G Ø R E L S E

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 FORSLAG fra: modtaget: 7. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udenrigsudvalget 21.1.2011 2010/0282(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

10080/17 jn/bmc/lao/hsm 1 DG D 2A

10080/17 jn/bmc/lao/hsm 1 DG D 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2017 (OR. en, de) Interinstitutionel sag: 2015/0287 (COD) 10080/17 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Tidl. dok. nr.: 9901/17 + ADD

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13537/16 FISC 160 FORSLAG fra: modtaget: 20. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) 6092/17 TRANS 52 DELACT 25 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 2. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter

EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter Præsentation ved Kent Bentzen Formand for FDT Foreningen af Danske Transportcentre Vicepræsident for

Læs mere

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll in dänischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juli 2000 (28.07) (OR. fr) 9895/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 46 SAN 76 ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 FORSLAG fra: modtaget: 6. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2017 (OR. en) 12117/07 DCL 1 AVIATION 136 RELEX 588 CDN 18 AFKLASSIFICERING af dokument: ST 12117/07 RESTREINT UE af: 25. juli 2007 ny status:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon.

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon. Europaudvalget EU-Sekretariatet Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 22. oktober 2007 Det Europæiske Råds uformelle møde i Lissabon den 18.-19. oktober 2007 EU s stats- og regeringschefer mødtes

Læs mere

12513/17 ADD 1 1 DPG

12513/17 ADD 1 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. oktober 2017 (OR. en) 12513/17 ADD 1 PV/CONS 49 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3560. samling i Rådet for Den Europæiske Union (almindelige anliggender) den

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.2.26 KOM(25) 539 endelig 25/215 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EF om bemyndigelse af Luxembourg

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2007 KOM(2007) 427 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om vedtagelse af forretningsordenen

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) 14291/17 ADD 1 COLAC 123 CFSP/PESC 1007 FORSLAG fra: modtaget: 13. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2014 COM(2014) 727 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Unionen skal indtage i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed,

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere