Undersøgelse af mulighederne for begrænsning af CO 2 -udledningerne fra aktiviteter i Nordsøen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af mulighederne for begrænsning af CO 2 -udledningerne fra aktiviteter i Nordsøen"

Transkript

1 Undersøgelse af mulighederne for begrænsning af CO 2 -udledningerne fra aktiviteter i Nordsøen Skatteministeriet Miljø- og Energiministeriet Februar 1999

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Kommissorium Resumé Sammenfatning... 4 Kapitel Aktører og aktiviteter i de danske farvande Aktører Aktiviteter Udledning af CO 2 fra de faste anlæg Eksisterende regulering af indvindingen af olie og gas Godkendelse af anlæggene samt aftale vedrørende afbrænding af kulbrinter Miljø- og energipolitiske målsætninger Generelle målsætninger Målsætninger i forbindelse med efterforskning og indvinding af olie og gas Oversigt over eksisterende skatter og afgifter ved indvinding og forbrug af olie og gas mv Energiafgifterne CO 2 -afgiften Svovlafgiften Tilbageførsel af energiafgifter Afgrænsning af grundlaget for de danske afgifter på energi Gældende dansk lovgivning Initiativer i andre lande Kapitel Skitse til en CO 2 -afgift Afgiftens objekt Afgrænsning af en CO 2 -afgift Satser Opgørelse og afregning Notifikation En svovlafgift Aftale Kombination af afgift og aftale Økonomiske incitamenter til indgåelse af aftale Indførelse af et aftalesystem for rettighedshavere, der foretager indvinding af olie og gas... 40

3 Kapitel Konsekvenserne for olie- og naturgasprisen mv Kan DUC overvælte en CO 2 -afgift på Dangas? Afledte effekter på selskabs- og kulbrinteskatten Afledte effekter på produktionsafgifter mv Miljømæssige konsekvenser Besparelsespotentiale CO 2 -afgift Andre instrumenter Provenumæssige konsekvenser CO 2 -afgift Andre instrumenter Erhvervsøkonomiske konsekvenser Direkte økonomiske konsekvenser Konsekvenser for indvinding af olie og gas Praktiske muligheder for at gennemføre arbejdsgruppens forslag Målere Administration...56 Bilag A. Indvinding af Olie og Gas...58 Bilag B. Det norske system...66 Bilag C. CO 2 -afgiften...69 Bilag D. Opgaver i forbindelse med administration og kontrol af en eventuel CO 2 -afgift offshore...86

4 1. Indledning 1.1. Kommissorium I forbindelse med forliget om pinsepakken i juni 1998 blev følgende aftalt mellem regeringen, SF og Enhedslisten: Med henblik på at opnå en mere ensartet beskatning af miljøbelastningen undersøges mulighederne for at påvirke CO 2 -udslip også på aktiviteter i Nordsøen ved hjælp af CO 2 -afgift eller andre egnede instrumenter. Resultatet af undersøgelserne vil foreligge i starten af folketingsåret 1998/99. I denne rapport undersøges mulighederne for at påvirke CO 2 -udledninger i forbindelse med aktiviteter i Nordsøen mv. ved hjælp af CO 2 -afgift eller andre egnede instrumenter. Ved aktiviteter i Nordsøen forstås i denne rapport udelukkende aktiviteter i forbindelse med indvindingen af olie og gas mv. fra undergrunden under havbunden. Der er således ikke tale om, at pålægge CO 2 -afgift på eksempelvis skibstrafikken, fiskeriet eller lignende. Udledningerne af CO 2 i forbindelse med aktiviteter i Nordsøen og andre danske farvande mv. er omfattet af Danmarks internationale forpligtelser vedrørende reduktion af CO 2 -udledningen. CO 2 -udledninger fra de danske anlæg til indvinding af olie og gas i Nordsøen reguleres dog ikke ved hjælp af de afgifter på CO 2, der i øvrigt gælder for næsten alle de udledninger, som kommer fra de danske husholdninger og det danske erhvervsliv i forbindelse med forbruget af energi. CO 2 -udledningen fra indvindingen af olie og gas i Nordsøen er imidlertid reguleret på anden måde. Anlæg til brug ved indvinding af olie og gas skal godkendes af Energistyrelsen, inden de må etableres. I den forbindelse vurderes blandt andet anlæggenes energiforbrug og CO 2 - udledninger. Som supplement til denne regulering fører Energistyrelsen løbende tilsyn med anlæggene, og der er blandt andet indgået aftale med den største (og hidtil eneste) operatør for producerende anlæg i den danske del af Nordsøen om begrænsning af gasafbrænding uden energiudnyttelse. Energiforbrug og CO 2 -udledninger i forbindelse med olie og gasindvindingen er således allerede i dag reguleret, selv om de ikke omfattes af de gældende regler for CO 2 - afgiften. Dette udvalgs kommissorium vedrører mulighederne for at påvirke CO 2 -udslippet. Trods dette bør det dog også nævnes, at aktiviteterne i Nordsøen mv. heller ikke er pålagt afgift af udledningerne af svovl. I forhold til udledningerne af CO 2 er udledningerne af svovl dog beskedne. Da kommissoriet for dette udvalgsarbejde er en undersøgelse af mulighederne for at indføre en CO 2 -afgift på aktiviteterne i Nordsøen, er det valgt at se bort fra rumvarmeafgiften, hvor hovedparten af merbelastningen vedrører energiafgifterne. Fra år 2000 vil CO 2 -afgiften for let

5 Undersøgelse af mulighederne for begrænsning af CO 2 -udledninger fra aktiviteter i Nordsøen Side 2 proces være 90 kr. pr. ton CO 2, mens CO 2 -rumvarmesatsen er 100 kr. pr. ton CO 2.Anvendelsen af rumvarmesatsen ville kræve en opdeling af energiforbruget på hhv. procesformål og rumvarme for at kunne opkræve ekstra 10 kr. pr. ton CO 2 på en relativt beskeden andel af det samlede energiforbrug. Skatteministeriet nedsatte i august 1998 en arbejdsgruppe, der har varetaget ovenstående opgave. Arbejdsgruppen har haft deltagelse af Skatteministeriet og Miljø- og Energiministeriet. Følgende har deltaget i arbejdsgruppen: Kontorchef John Fuhrmann, Skatteministeriet, Departementet (Formand) Kontorchef Hans Larsen, Skatteministeriet, Departementet Akademiingeniør Søren Strange, Miljø- og Energiministeriet, Energistyrelsen Spec. kons. Jens-Birger Christophersen, Miljø- og Energiministeriet, Energistyrelsen Fuldmægtig Michael Hopp, Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen Fuldmægtig Anne Kirstine Villumsen Krog, Skatteministeriet, Departementet (Sekretariat) Fuldmægtig Thomas Larsen, Skatteministeriet, Departementet (Sekretariat) Arbejdsgruppens endelige rapport er fremlagt i februar Resumé Rapporten er opbygget på følgende vis. Kapitel 1 indeholder de beskrivende afsnit. I Kapitel 2 beskrives på baggrund af kapitel 1 de modeller, der efter arbejdsgruppens vurderinger eventuelt kan overvejes anvendt ved en regulering af aktiviteterne i Nordsøen mv. I kapitel 3 beskrives konsekvenserne af forslagene i kapitel 2, herunder de økonomiske og miljømæssige konsekvenser. De beskrivende afsnit indledes med en beskrivelse af aktører og aktiviteter i Nordsøen i afsnit 2. Den største del af CO 2 -udledningerne stammer fra de faste anlæg på Nordsøen. Det er endvidere også kun disse anlæg, der direkte kan reguleres via godkendelser og aftaler mv. Der anvendes i dag stort set udelukkende gas på de faste anlæg i Nordsøen. En del af gassen går direkte til drift af maskiner mv., mens en anden del af gassen anvendes til produktion af elektricitet. Endelig stammer en stor del af CO 2 -udslippet fra flaring af gas. Herefter beskrives i afsnit 3 de godkendelsesordninger og aftaler, der allerede eksisterer for indvindere af olie og gas. Disse ordninger medfører, at der kun er begrænsede muligheder for yderligere reduktioner af udledningerne af CO 2 fra aktiviteterne i Nordsøen. I afsnit 4 beskrives de overordnede miljø- og energipolitiske målsætninger i forbindelse med indvindingen af olie og gas i undergrunden under den danske havbund samt for Danmark

6 Side 3 generel set. Ved indførelsen af eksempelvis en CO 2 -afgift på indvindingen af olie og gas er det således vigtigt at være opmærksom på, at en sådan afgift kan føre til, at det ikke er økonomisk rentabelt at udnytte ressourcerne af olie og gas i samme omfang som uden en afgift. Der må med andre ord foretages en afvejning af, om indførelsen af en afgift på CO 2 -udledningen ved indvindingen af olie og gas skal tillægges en større vægt i forhold til målsætningen om, at undgå et spild af ressourcer ved at indvinde den størst mulige del af olie- og gasreserverne. Afsnit 5 giver en oversigt over beskatningen i forbindelse med indvindingen af olie og gas samt det danske energiafgiftssystem. Energiafgiftssystemet består af tre forskellige afgifter balanceret efter hhv. energiindhold, kulstof-indhold (CO 2 -afgiften) og svovlindhold. I afsnit 6 undersøges, hvordan afgrænsningen af et evt. afgiftsgrundlag i givet fald kan foretages. Det undersøges her både, hvordan den gældende skatte- og afgiftslovgivning afgrænses geografisk og i forhold til aktiviteter i forbindelse med indvindingen af olie og gas. Endelig beskrives andre landes initiativer til begrænsning af CO 2 -udledninger i forbindelse med olie- og gasindvinding. I Norge har man således allerede i en årrække haft CO 2 -afgift på forbruget mv. af gas og olie i forbindelse med indvindingen af olie og gas offshore. Afsnit 7 giver en beskrivelse af en skitse til en eventuel afgiftsløsning. CO 2 -afgiften pålægges energiforbruget efter samme principper og i samme størrelsesorden, som gælder på land. Det er energiforbruget på de faste anlæg, der pålægges afgiften og afgiften opgøres på basis af forbruget af gas og olie, forbruget af el og mængden af gas, der flares. Såfremt, der reinjiceres gas eller CO 2 betales ikke afgift af disse mængder. Afgiften betales af de virksomheder, der indvinder olie og gas mv. I afsnit 8 gives en beskrivelse af en aftalemodel, der står alene. Denne model er baseret på frivillighed og kræver således vilje til at indgå og overholde forpligtende aftaler, som er væsentligt skrappere end de aftaler og den regulering, der allerede finder sted. I afsnit 9 beskrives en kombination af afgiften som beskrevet i afsnit 7 og en aftaleordning, hvor afgiften suspenderes, såfremt der indgås en aftale om at gennemføre en række nærmere identificerede tiltag til reduktioner af energiforbrug og CO 2 -udledninger. Hvis aftalen ikke overholdes indføres CO 2 -afgiften fra det tidspunkt aftalen brydes. I afsnit 10 beskrives konsekvenserne af en CO 2 -afgift mv. på naturgasprisen samt selskabs- og kulbrinteskatten. Såfremt det måtte være muligt at overvælte CO 2 -afgiften vedrørende produktionen af naturgas, vil det statslige selskab Dangas sandsynligvis i praksis komme til at bære en betydelig del af byrden ved en CO 2 -afgift. Desuden vil en eventuel CO 2 -afgift medføre et reduceret provenu fra beskatningen af selskaber, der indvinder olie og gas.

7 Undersøgelse af mulighederne for begrænsning af CO 2 -udledninger fra aktiviteter i Nordsøen Side 4 Afsnit 11 beskriver de miljømæssige konsekvenser af hhv. afgifter og andre instrumenter. En CO 2 -afgift svarende til afgiften på de landbaserede erhverv vil kun medføre marginale reduktioner i CO 2 -udledningerne fra Nordsøen. Derimod skønnes en kombineret aftale og afgift at kunne give reduktioner på 5 til 10 pct. af de samlede udledninger fra de faste anlæg i Nordsøen. De provenumæssige konsekvenser af en eventuel afgift mv. beskrives i afsnit 12 og de erhvervsøkonomiske konsekvenser beskrives i afsnit 13. Det umiddelbare provenu fra en CO 2 - afgift vil være i størrelsesordenen mill. kr. Dette provenu kan reduceres til netto 70 til 80 mill. kr. efter skat afhængigt af mulighederne for overvæltning, da staten i sidste ende bærer en eventuel overvæltning. Tilbageføres provenuet i overensstemmelse med de gældende principper for CO 2 -afgiften vil afgiften givet et samlet nettoprovenutab for staten. De praktiske muligheder for at indføre instrumenter til begrænsninger af CO 2 -udledningerne med hensyn til måling og administration beskrives i afsnit 14. Omkostningerne for de eksisterende anlæg skønnes her begrænsede både hvad angår engangsomkostninger i forbindelse med indførelsen af en afgift og/eller aftale og hvad angår den løbende kontrol og administration. Det forudsættes her, at kravene til måling og opgørelse i praksis kan holdes på et rimeligt niveau Sammenfatning I denne redegørelse beskrives to hovedmodeller en afgift og en kombineret aftale og afgift til begrænsning af udledningerne af CO 2 i forbindelse med aktiviteterne i Nordsøen. Model I Den første model har følgende elementer: < Energiforbrug i forbindelse med indvindingen af olie og gas på dansk territorium mv. pålægges CO 2 -afgift. < Afgiften begrænses til alene at omfatte energiforbruget på de faste anlæg, der står for ca. 90 pct. af det samlede energiforbrug. Det vurderes ikke at være muligt og ej heller at have effekter at lægge CO 2 -afgift på de flytbare anlæg. < Det afgiftspligtige energiforbrug er forbruget af gas og olie direkte til drift af maskiner mv., flaring af gas samt el. Den energi, der anvendes til produktion af el er fritaget for afgift, hvorved der anvendes samme system som på land. < Hele energiforbruget pålægges satsen for let proces svarende til 90 kr. pr. ton CO 2 i Da kommissoriet kun vedrører CO 2 -afgiften ses bort fra rumvarme mv. < Afhængigt af afgiftens udformning kan der være behov for betydelige udgifter til installation af måleudstyr. Det vurderes, at der på de eksisterende anlæg ud fra de valgte principper med rimelige administrative omkostninger kan indføres en afgift svarende til den, der pålægges landbaserede er-

8 Side 5 hverv. Derved vil forureneren betaler princippet og hensynet til en ensartet beskatning være opfyldt. Dog medfører de særlige forhold på naturgasområdet, at afgiften vedrørende denne del af energiproduktionen hverken vil falde på producent eller forbruger, men sandsynligvis alene vil blive båret af Dangas ved en reduktion af statens udbyttemuligheder. Udledningerne af CO 2 fra aktiviteterne i forbindelse med indvindingen af olie og gas i Nordsøen kan ikke reduceres ved rimelige omkostninger. En CO 2 -afgift, der følger det almindelig niveau, som gælder for virksomheder på land, vil kun have en marginal effekt på udledningerne af CO 2 ved den almindelige sats for let proces på 90 kr. pr. ton i år Miljømæssigt set vil denne afgift således kun resultere i en formentlig meget marginal nedbringelse af CO 2 -udledningerne fra aktiviteterne offshore. De provenumæssige konsekvenser af en CO 2 -afgift på energiforbruget i forbindelse med indvindingen af olie og gas i Nordsøen er ligeledes begrænsede. Et af hovedprincipperne bag de grønne afgifter på erhvervene er, at provenuet fra de grønne afgifter føres tilbage til erhvervslivet som helhed. Det begrænsede provenu fra en eventuel CO 2 - afgift skal derfor anvendes til lettelser af andre skatter og afgifter, der belaster erhvervene. Alternativt kan dog også anvendes tilskud til investeringer i energibesparelser mv. Mulighederne for at udvide de eksisterende tilskudsordning må imidlertid i praksis anses for meget begrænsede set i lyset af vanskelighederne med at finde afløb for de allerede afsatte midler til investeringstilskud. Heller ikke ved at føre et eventuelt provenu i land i form af investeringstilskud kan der således opnås en CO 2 -effekt af betydning. Ved bedømmelsen af en eventuel CO 2 -afgifts virkning må det endvidere indgå i overvejelserne, at der sandsynligvis kan ske en overvæltning af afgiften vedrørende energi anvendt til gasproduktion mv. fra gasproducenten DUC til aftageren Dangas. Det er tvivlsomt om Dangas vil kunne overvælte en evt. afgift ved videresalg af gas til de regionale gasselskaber. Dermed vil det statslige selskab Dangas reelt komme til at bære en væsentlig del af den samlede afgiftsbyrde.

9 Undersøgelse af mulighederne for begrænsning af CO 2 -udledninger fra aktiviteter i Nordsøen Side 6 Efter tilbageførsel af CO 2 -afgiften til erhvervene og under forudsætning af overvæltning på Dangas, vil en CO 2 -afgift på indvindingen af olie og gas medføre et samlet nettoprovenutab for staten. Kun såfremt principperne om tilbageføring fraviges kan der skabes provenuneutralitet eller en begrænset provenugevinst. På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at der ikke ses at være nogen gevinst, hverken i form af miljø eller provenu, der kan begrunde en udvidelse af CO 2 -afgiften til at omfatte indvindingen af olie og gas offshore. Model II Den anden model har følgende elementer: < Aftalen vedrører alle indvindingsaktiviteter indenfor en rettighedshavers tilladelse < Aftalen løber i en periode på 5 år < Ved indgåelse af aftale suspenderes CO 2 -afgiften med ovennævnte udformning < Opfyldes aftalen ikke træder CO 2 -afgiften i kraft. Dette vurderes løbende i aftaleperioden. < Der gennemføres energisyn på alle faste anlæg, der anvendes ved indvindingen < Rettighedshaveren gennemfører samtlige tiltag med tilbagebetalingstid på 6 år og derunder, dog mindst for et beløb svarende til den suspenderede CO 2 -afgift < Der gennemføres energiledelse og løbende energioptimeringer < Aftalen evalueres efter 5-års periodens udløb En aftalemodel kan efter arbejdsgruppens vurderinger medføre en vis nedbringelse af CO 2 - udledningerne. Såfremt det er muligt at finde relevante investeringer offshore svarende til aftalerabatten på mill. kr. årligt, skønner arbejdsgruppen, at der kan opnås en reduktion i de årlige udledninger af CO 2 på tons. Modellen har den fordel, at de administrative omkostninger for myndigheder og erhverv i forbindelse med afgiften bliver begrænsede medmindre, at aftalen ikke opfyldes. Derimod kræver indgåelsen af aftaler yderligere ressourcer i forhold til det eksisterende godkendelsesog aftalesystem. Arbejdsgruppen finder det imidlertid også vigtigt at pege på, at de gennemsnitlige omkostninger ved disse reduktioner i CO 2 -udslippet er særdeles høje set i forhold til de omkostninger, der i øvrigt accepteres. Således skønnes gennemsnitsomkostningerne i bedste fald at være i størrelsesordenen kr. pr. ton CO 2, men kan formentlig gå op til ca kr. pr. ton. Til sammenligning gennemføres på land kun CO 2 -reduktioner med omkostninger højst svarende til ca. 725 kr. pr. ton CO 2 hos husholdningerne mv., mens de landbaserede virksomheder har

10 Side 7 et endnu lavere omkostningsniveau ved gennemførelsen af yderligere nedbringelser af udledningerne af CO 2. Omkostningerne til reduktioner af CO 2 -udledninger offshore er således så store samfundsøkonomisk set, at en model med en kombination af aftaler og afgifter klart må frarådes. Baggrunden for overvejelserne om de 2 modeller Indvindingen af olie og gas medfører udledninger af CO 2. Udledningerne af CO 2 fra aktiviteterne på de faste anlæg i Nordsøen udgjorde i 1997 godt 1,6 mill. tons svarende til ca. 2,75 pct. af de samlede danske CO 2 -udledninger. Som følge af et stigende energiforbrug bla. på grund af felternes stigende alder forventes udledningerne at stige til ca. 2,3 mill. tons svarende til ca. 4 pct. af de samlede danske udledninger af CO 2 målt i forhold til udledningerne på samme tidspunkt. Disse udledninger af CO 2, der opstår i forbindelse med indvindingen af olie og gas, er i modsætning til hovedparten af udledningerne fra de landbaserede virksomheder ikke pålagt CO 2 -afgift. Udledningerne af CO 2 i forbindelse med aktiviteterne i Nordsøen er imidlertid blevet reguleret og reguleres stadig på anden vis end via afgifter. Således skal anlæg til indvinding af olie og gas godkendes inden etableringen, herunder også med hensyn til energiforbrug og CO 2 -udledninger. Desuden føres løbende tilsyn med anlæggene, og der er indgået aftale om begrænsning af gasafbrænding. Potentialet for yderligere CO 2 -reduktioner er derfor på forhånd begrænset. Tilbage står kun de mest omkostningskrævende muligheder for at reducere CO 2 -udledningerne. Administrative omkostninger Uanset, at der allerede nu eksisterer en CO 2 -afgift på land og en aftaleordning for indvindere af olie og gas, vil en udvidelse af afgifts- og aftaleområdet medføre yderligere administrative omkostninger for såvel myndigheder som erhverv i forbindelse med måling, opgørelse, afregning og kontrol mv. af afgiften. Afhængigt af en eventuel afgifts endelige udformning kan der være behov for betydelige udgifter til installation af måleudstyr. Risiko for spild af ressourcer i undergrunden Endelig må det bemærkes, at en CO 2 -afgift eller lignende omkostningsforøgende ordninger også kan medvirke til at reducere den del af de samlede olie- og gasreserver, der vil blive indvundet fra dansk område. Det har ikke været muligt at kvantificere dette.

11 Undersøgelse af mulighederne for begrænsning af CO 2 -udledninger fra aktiviteter i Nordsøen Side 8 Behov for grundig høring Såfremt der skal gennemføres en afgift eller en kombineret aftale og afgift, er det en forudsætning, at der er tilstrækkelig tid til at gennemgå lovudkast mv. med de berørte virksomheder og erhverv.

12 Side 9 Kapitel 1 2. Aktører og aktiviteter i de danske farvande Indledning Dette afsnit giver en kortfattet oversigt over de aktører, aktiviteter og anlæg, der indgår i forbindelse med efterforskning og produktion af olie og gas. Beskrivelsen tager udgangspunkt i de forhold, der er i den danske Nordsø-sektor. I bilag A findes supplerende information om forhold vedrørende indvinding. Sammenfatning Olie og gas produceres og klargøres til transport på de faste anlæg i Nordsøen. Installationerne er bygget specielt til det enkelte produktionssted, og de forbliver på stedet i den årrække produktionen varer. Transport af olie og gas til land sker hovedsageligt gennem rørledninger, idet olie dog i et vist omfang vil blive transporteret fra anlæggene med tankskib. Størrelsen af investeringerne knyttet til etablering af produktions- og transportanlæg samt de til anlæggene knyttede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger er af afgørende betydning for, om en produktion er rentabel. Investeringer og driftsomkostninger minimeres primært gennem begrænsning af udstyrets vægt, volumen og kompleksitet. Disse faktorer er således ofte essentielle for driftsøkonomien, og her igennem for, hvor effektivt olie og gas i den danske sektor kan nyttiggøres. Faste produktionsanlæg etableres, hvor der ved hjælp af efterforskning er fundet gas- og/eller olieforekomster, som kan danne grundlag for en produktion. Efterforskning udføres ved hjælp af mobile anlæg i form af skibe eller flytbare platforme. Disse anlæg lejes i kortere eller længere perioder på verdensmarkedet, og de tilpasses kun i meget begrænset omfang til de specifikke operationer på dansk område. Efterforskning og indvinding af olie og gas må kun udføres af selskaber, som har erhvervet særlig tilladelse. Sådanne tilladelser omfatter specifikke geografiske områder. De arbejder, der udføres i en tilladelse, ledes af et af rettighedshaverne udpeget operatørselskab (operatøren) Aktører Olie og gas i den danske undergrund tilhører den danske stat. Disse råstoffer kan kun efterforskes og indvindes af andre efter tilladelse fra miljø- og energiministeren i henhold til lov om Danmarks Undergrund (undergrundsloven). Der kan efter denne lov meddeles 2 typer tilladelser med henblik på efterforskning og indvinding af olie og gas: forundersøgelsestilladelser og tilladelser til efterforskning og indvinding.

13 Undersøgelse af mulighederne for begrænsning af CO 2 -udledninger fra aktiviteter i Nordsøen Side 10 Figur 2.1. Danske olie- og gasfelter En forundersøgelsestilladelse giver ikke eneret på at udføre undersøgelser. Der kan således samtidig være meddelt flere tilladelser i et givet område. Tilladelser til efterforskning og indvinding giver derimod rettighedshaveren eneret til efterforskning inden for et i tilladelsen angivet område. Såfremt der gøres et fund af olie og gas, som rettighedshaveren erklærer kommercielt udnytteligt, forlænges tilladelsen for et område afgrænset af fundet med 30 år med henblik på indvinding. Der er for tiden 39 tilladelser til efterforskning og indvinding af kulbrinter. En tilladelse meddeles normalt til en gruppe af olieselskaber. Statsselskabet Dansk Olie og Gasproduktion A/S (DOPAS) deltager i alle tilladelser undtagen eneretsbevillingen fra På nuværende tidspunkt foregår der indvinding af olie og gas på grundlag af 3 tilladelser. Senere i 1998 og i 1999 påbegyndes indvinding på grundlag af endnu to tilladelser. DUC foretager indvinding fra 13 felter. Indvindingen sker på grundlag af eneretsbevillingen af 8. juli 1962, som er meddelt til A/S Dampskibsselskabet Svendborg, Dampskibsselskabet af 1912 A/S og Mærsk Olie og Gas AS, som er bevillingshaverne. I henhold til en protokol knyttet til bevillingen kan bevillingshaverne indgå samarbejde med bistandsydere. Shell Olie og Gasudvinding Danmark BV og Texaco Denmark Inc. yder sådan bistand. Selskaberne udgør tilsammen DUC. Mærsk Olie og Gas AS er operatør og forestår derfor de daglige aktiviteter. Alle felter producerer både olie og gas, men rubriceres som henholdsvis olie og gasfelter ud fra, hvad feltet overvejende producerer. Der produceres fra følgende oliefelter: Dan, Gorm, Skjold, Rolf, Kraka, Dagmar, Regnar, Valdemar, Svend og Lulita og fra følgende gasfelter Tyra, Roar

14 Side 11 og Harald. I de kommende år vil DUC iværksætte produktion fra en række nye mindre felter: Adda, Igor, Elly og Alma. Lulita feltet strækker sig over områder omfattet af eneretsbevillingen, Lulita delen af tilladelse 7/86 og tilladelse 1/90. De to sidste tilladelser indehaves af Statoil Efterforskning og Produktion A/S, DOPAS, DENERCO OIL A/S og LD Energi A/S. Indvindingen af feltet foregår på grundlag af en aftale mellem alle selskaber med andel i feltet. I henhold til denne aftale er Mærsk Olie og Gas A/S operatør for feltet. Produktionen blev indledt i juni måned Produktion fra Siri feltet forventes indledt i begyndelsen af Siri feltet er omfattet af Siri delen af tilladelse 6/95, som indehaves af Statoil Efterforskning og Produktion A/S, Enterprise Oil Denmark Ltd., DOPAS, Phillips Petroleum Int. Corp. Denmark og DENERCO OIL AS. Statoil er operatør. I juli 1999 forventes produktion fra Syd Arne feltet indledt. Feltet er lokaliseret inden for Syd Arne delen af tilladelse 7/89, som indehaves af Amerada Hess A/S, DOPAS, DENERCO OIL A/S og Danoil Exploration A/S. Amerada Hess er operatør. Derudover er en række fund erklæret kommercielle men uden, at der på nuværende tidspunkt foreligger udbygningsplaner. Det drejer sig om Freja (tidligere kaldet Gert), Bertel og Amalie. Freja overskrider grænsen til Norge. På dansk sokkel er feltet beliggende inden for eneretsbevillingen med Mærsk Olie og Gas A/S som operatør. Bertel ligger inden for tilladelse 8/89 mens Amalie er placeret inden for Amaliedelen af tilladelse 7/86. Den forventede produktion af olie og gas i 1998 og i de kommende år fordelt på rettighedshavere er opgjort i nedenstående tabel 2.1. Tabel 2.1. Olieproduktion Operatør ))))) Mill. m 3 ))))) Mærsk Olie og Gas 13,5 13,5 9,7 5,1 Statoil 0,3 2,5 0,7 0,0 Amerada Hess 0,0 1,4 1,9 0,5 I alt 13,8 17,4 12,3 5,6 Det bemærkes, at hele produktionen fra Lulita feltet er medregnet i rækken med Mærsk Olie og Gas som operatør.

15 Undersøgelse af mulighederne for begrænsning af CO 2 -udledninger fra aktiviteter i Nordsøen Side 12 Den forventede gasproduktion fremgår af nedenstående tabel 2.2. Tabel 2.2. Naturgasproduktion Operatør ))))) Mia. Nm 3 ))))) Mærsk Olie og Gas 6,6 7,0 7,5 5,0 Statoil 1 0,0 0,0 0,0 0,0 Amerada Hess 0,0 0,2 0,6 0,3 I alt 6,6 7,3 8,1 5,3 1 : Gas fra Siri injiceres i reservoiret for at opretholde trykket Aktiviteter Forundersøgelser Første fase i eftersøgning af olie- og gasforekomster kaldes forundersøgelse. Forundersøgelser omfatter metoder som fra overfladen, uden underjordiske aktiviteter, kan give informationer om forhold i undergrunden. Vekslende geologiske lag kan således kortlægges på grundlag af reflekterede lydbølger (seismik), mens andre informationer hentes ved bl.a. magnetiske og tyngdemæssige målinger. Metoderne er egnede til at give informationer om udstrakte områder. Resultaterne påviser ikke i sig selv olie eller gas, men bruges ved beslutning om og planlægning af boringer. Forundersøgelser udføres oftest med skib, men visse metoder kan også anvendes fra fly. Undersøgelserne udføres enten spekulativt (med henblik på senere salg til flere selskaber) eller som kontraktopgave for rettighedshaverne til et område. Forundersøgelser kan udføres på grundlag af enten en forundersøgelsestilladelse eller en efterforsknings- og indvindingstilladelse. Efterforskning og vurdering Anden fase i aktiviteterne kaldes efterforskning. Efterforskning i et område kan kun udføres på grundlag af en efterforsknings- og indvindingstilladelse til det pågældende område og gennemføres ved, at der udføres boringer til de lag, hvor forundersøgelserne viser tegn på, at der i undergrunden kan være opsamlet olie og gas under gunstige forhold. Efterforskningsboringer udføres af flytbare boreplatforme, som af operatøren lejes på verdensmarkedet til udførelse af de pågældende boringer. Boreplatformene er registreret og klassificeret som skibe. Deres operation på dansk område forudsætter tilladelse i medfør af havanlægsloven 1, men for de anlæg, det er relevant at anvende, vil der erfaringsmæssigt være behov for 1 Havanlægsloven regulerer primært forhold vedrørende sikkerhed, arbejdsmiljø og miljø på faste og flytbare havanlæg. Loven skelner ikke direkte mellem faste og flytbare anlæg, men det fremgår, at boreskibe og andre skibe ikke omfattes af loven som helhed. Når sådanne skibe udøver efterforsknings- eller indvindings- (fortsættes...)

16 Side 13 relativt begrænsede ændringer i forbindelse med operationer på dansk område. Udførelse af en efterforskningsboring tager typisk noget over en måned, men tidsforbruget varierer meget, afhængigt af boredybde og kompleksitet. På dansk område er boreplatformene, som følge af den relativt lave vanddybde, normalt af typen jack-up. Disse er karakteriseret ved, at de under borearbejdet står på ben, som hæver selve platformen over havoverfladen. Platformen er i sig selv en pram, og flytning sker ved, at benene trækkes op, hvorefter den dermed flydende platform slæbes til næste brugssted ved hjælp af slæbebåde. Efterforskningsboringer påviser i gunstigste fald olie og gas (kulbrinter) under forhold, som gør det muligt at planlægge en efterfølgende produktion. I mange tilfælde vil der dog være behov for nærmere vurdering af fundet, før der kan tages beslutning. Vurderingsaktiviteterne svarer til efterforskning. Opbygning af produktionsanlæg Hvor der er fundet grundlag for etablering af kulbrinteproduktion skal der etableres produktions- og transportanlæg. Sådanne anlæg bygges med henblik på den konkrete anvendelse. Produktionsanlæggene opbygges i store enheder på/ved land. Herefter fragtes enhederne ud til anvendelsesstedet, hvor de sammenkobles og færdiggøres. De færdigbyggede produktionsanlæg vil forblive på installationsstedet under det samlede produktionsforløb, typisk i årtier. Hvor det er nødvendigt, forbindes anlæggene med rørledninger til transport af olie og/eller gas. Etablering af en rørledning sker typisk ved, at rørsektioner, som er blevet fragtet ud fra land, sammensvejses på et specialfartøj. Det således dannede rør udlægges på havbunden fra bagenden af fartøjet, idet fartøjet samtidig bevæger sig frem. Til arbejderne offshore benyttes i betydeligt omfang specialfartøjer (bl.a. rørlægningsfartøjer, kranfartøjer, dykkerfartøjer og beboelsesplatforme). Disse fartøjer er registreret og klassificeret som skibe. Nogle kræver dansk tilladelse til operation, men deres fysiske forhold tilpasses kun i meget begrænset omfang til de specifikke operationer på dansk område. De lejes til arbejdet på verdensmarkedet for den periode deres indsats er nødvendig. I mange tilfælde er perioden (...fortsat) virksomhed reguleres dette imidlertid af loven. Det fremgår af bemærkningerne, at bl.a. floteller (indkvarteringsenheder) og rørlægningsfartøjer er omfattet af definitionen havanlæg, mens dette ikke er tilfældet for f.eks. forsyningsskibe og tankskibe.

17 Undersøgelse af mulighederne for begrænsning af CO 2 -udledninger fra aktiviteter i Nordsøen Side 14 kort, enkelte dage, men for f.eks. rørlægningsfartøjer og beboelsesplatforme kan der være tale om måneder. Produktion og transport Produktionsanlæggenes formål er at få kulbrinterne op fra undergrunden, behandle kulbrinterne så olie, gas og medfølgende vand adskilles, klargøre salgbar olie og gas til videretransport til land samt bortskaffe medproduceret vand og uudnyttelig gas. Gassen komprimeres til højt tryk, før den gennem rørledning sendes til land. Olie pumpes normalt gennem rørledning til land, dog vil olien i enkelte tilfælde blive pumpet fra produktionsanlægget til et tankskib for videre transport. Kulbrinterne bringes til overfladen gennem et antal produktionsboringer. I begyndelsen vil det tryk, der naturligt er i reservoirerne, være tilstrækkeligt til at drive kulbrinterne til overfladen, men trykket vil efterhånden falde. Effektiv produktion af kulbrinter forudsætter derfor, at reservoirtrykket holdes oppe eller/og, at der etableres systemer, så kulbrinter med lavt tryk kan bringes op til og behandles på anlæggene. Trykket i reservoireret kan holdes oppe ved, at der fra anlægget, gennem injektionsboringer, trykkes vand og/eller gas ud i reservoiret. Driften af produktionsanlæg kræver store mængder energi til komprimering af gas ved rørledningstransport og injektion samt til pumpning af olie og vand under højt tryk for transport i rørledning henholdsvis injektion i et reservoir. Energien produceres på anlæggene, typisk ved elproduktion baseret på gasfyrede turbiner eller ved at pumper eller kompressorer drives direkte af gasfyrede turbiner. Anlæggene har således mange forskellige funktioner. Det er afgørende for sikkerheden, at anlæggene fungerer pålideligt, uden unødig vedligeholdelse og med bedst mulig overskuelighed da processerne vedrører brand- og eksplosionsfarlige stoffer under højt tryk. Omkostningerne ved etablering og drift af offshore-anlæg er meget højere end det, der er tilfældet for etablering og drift af tilsvarende anlæg på land. Begrænsning af udstyrets vægt og volumen er af afgørende betydning for investeringerne, bl.a. fordi de konstruktioner, der understøtter produktionsanlægget, er en meget betydelig omkostningsfaktor. Minimering af anlægs- og driftsomkostninger er afgørende for det enkelte felts rentabilitet, og dermed for i hvor høj grad de eksisterende reserver vil kunne udnyttes. Reinjektion En væsentlig del af indvindingen af kondensat (let olie) fra Tyra gasfeltet sker ved benyttelse af en særlig, energimæssigt krævende, proces benævnt reinjektion.

18 Side 15 Den gas der hentes op fra reservoiret indeholder betydelige mængder kondensat. Kondensaten adskilles fra gassen i produktionsanlægget og indgår som en meget væsentlig del af feltets olieproduktion. Tyra produktionsanlægget er i stand til at behandle væsentligt større gasmængder end dem, der på nuværende tidspunkt normalt er behov for til salg. Ved at udnytte anlæggets behandlingskapacitet og returnere den overskydende gas til reservoiret (reinjektion) kan den daglige kondensatproduktion 2 øges væsentligt. Den væsentligste langsigtede fordel ved denne teknik er imidlertid, at den medfører en meget væsentlig forøgelse af den endelige indvindingsgrad for de betydelige kondensatreserver i Tyra feltet. Dette skyldes, at den kondensatfri, reinjicerede gas efterhånden formindsker kondensatkoncentrationen i reservoiret. Normalt ville produktionen, på grund af trykfald i reservoiret, medføre udfældning af kondensat i reservoiret, og den udfældede kondensat ville i det væsentlige være uindvindelig. Når kondensatkoncentrationen sænkes, vil udfældningen i reservoiret blive betydeligt mindsket, og den opnåelige indvindingsgrad vil således være meget forbedret 3. Vedligeholdelse og ombygning af anlæg Et produktionsanlæg vil normalt være i kontinuert drift. Anlægget er bygget på en måde, som i videst muligt omfang muliggør normal vedligeholdelse uden afbrydelse af produktionen, men under specielle vedligeholdelsesarbejder eller ombygning af anlæggene, kan det være nødvendigt at lukke produktionen. Under nedlukningen vil indtægterne fra den normale produktion falde bort, og dette tab, som for de større felter har en størrelsesorden på 2 5 mill. kroner pr. døgn, er følgelig en betydelig udgift ved arbejderne. For at begrænse indtægtstabet udføres arbejderne selvsagt med en så stor arbejdsstyrke som muligt. Størrelsen af arbejdsstyrken begrænses offshore af, hvor mange personer det er muligt at indkvartere. For de tiltag, der kan være relevante til reduktion af CO 2 -udledningen eller etablering af måleudstyr i forbindelse med en eventuel afgift, betyder dette, at der må regnes med (forlænget) nedlukningstid og dermed tabt indtægt, uanset om indgrebene eventuelt gennemføres i forbindelse med en i øvrigt planlagt nedlukning. Hjælpeaktiviteter På dansk område udføres de boringer, der bruges i forbindelse med produktion af kulbrinter, af samme type boreplatforme, som dem der anvendes til efterforskning og vurdering. En eller flere boreplatforme opstilles i den tid, der bruges til borearbejdet (ofte over et år) på indvin- 2 Kondensatproduktion på ca. 200 m 3 pr. døgn stammer fra den gas der reinjiceres 3 Reinjektion i Tyra feltet ventes at øge den endelige kondensatindvinding med mere end 5 mill. m 3

19 Undersøgelse af mulighederne for begrænsning af CO 2 -udledninger fra aktiviteter i Nordsøen Side 16 dingsstedet. Når det faste anlæg er etableret, vil der være fysisk forbindelse mellem dette og de boreplatforme der benyttes ved anlægget, men driften af boreplatforme er i alt væsentligt uafhængig af det faste anlæg. Boreplatformenes energiforsyning er således uændret baseret på flydende brændsel. I forbindelse med driften af produktionsanlæg anvendes i øvrigt et antal hjælpefartøjer, fx til den normale transport af gods mellem anlægget og land og til beredskabsformål. Disse fartøjer er registreret og klassificeret som skibe, og deres fysiske forhold tilpasses kun i meget begrænset omfang til de specifikke operationer på dansk område. Persontransport til og fra offshore-anlæg sker med helikopter fra Esbjerg. CO 2 -udledning Som det fremgår, indgår der mange forskellige typer installationer og fartøjer i aktiviteterne offshore. De flytbare enheder kan i en række henseender sidestilles med skibe og har ofte en meget lille tilknytning til Danmark, idet de lejes på verdensmarkedet til konkrete, tidsbegrænsede aktiviteter. Modsætningsvis er de faste produktionsanlæg bygget specielt til det danske område, hvor de vil være anbragt i hele deres operationstid. Det vurderes, at udledningen af CO 2 fra boreplatforme (flytbare enheder) og produktionsanlæg (faste enheder) må formodes at udgøre hhv. under 10 pct. og over 90 pct. af den CO 2, der udledes ved de danske olie og gas aktiviteter offshore. Samtidig er reduktionspotentialet for udledning af CO 2 på boreplatformene meget begrænset, dels af teknologiske årsager og dels fordi de kun i begrænsede tidsrum har tilknytning til Danmark. I forhold til de samlede danske udledninger af CO 2 udgør udledningen fra de flytbare enheder i størrelsesordenen 0,2-0,3 pct. De for boreplatforme beskrevne forhold forventes at være nogenlunde repræsentative for andre flytbare enheder. Den overvejende del af udledningen af CO 2 kommer således fra produktionsanlæggene. Den stammer dels fra energiproduktionen og dels fra afbrænding af gas, idet en lille del af den producerede gas af tekniske grunde ikke kan nyttiggøres (flaring). Ved udformningen af en evt. CO 2 -afgift bør disse faktiske forhold indgå med betydelig vægt. Udledningen af CO 2 fra energiproduktionen er dels afhængig af energibehovet og dels af, hvor effektivt den indfyrede gas udnyttes ved energiproduktionen (virkningsgrad). Energiforbruget styres primært af de energimængder, der bruges til gastransport til land og til opretholdelse af reservoirtrykket (injektion af gas og vand). Olietransport og andre processer

20 Side 17 på anlæggene har væsentlig mindre indflydelse på forbruget. Såvel gastransporten som behovet for injektion i de efterhånden delvist tømte reservoirer er stigende. Der er således meget betydende faktorer, som påvirker CO 2 -udledningens størrelse i opadgående retning. Energiproduktionen sker typisk i gasturbiner. Virkningsgraden af disse turbiner afhænger dels af størrelsen (store turbiner er væsentligt mere effektive end små) og dels af alderen (nye turbiner er væsentligt mere effektive end gamle). På produktionsanlæggene er det af hensyn til vægt, volumen og vedligeholdelse ikke realistisk at installere højeffektive energiproduktionsanlæg, som de kendes fra land 4. Effektivitetsforbedring kan ske ved øget enhedsstørrelse, men da der ikke er back-up kapacitet fra andre anlæg, er det væsentligt, at forsyningen til hvert anlæg er delt op på et passende antal enheder. Afbrænding af kulbrinter uden nyttiggørelse (flaring) bidrager med ca. en tredjedel af CO 2 udledningen fra produktionsanlæggene. Denne afbrænding skyldes dels sikkerhedsbegrundet (unormal, pludselig og kortvarig) afbrænding af store mængder kulbrinter i forbindelse med driftsproblemer, dels en løbende afbrænding af gas fra lækager og gennemskylning af flaresystemet. Den pludselige afbrænding sker i situationer, hvor det er væsentligt at reducere trykket og de brændbare mængder i produktionsanlægget hurtigt. Denne afbrænding er sikkerhedsmæssigt essentiel og forudsætter tilstedeværelsen af et stort dimensioneret rørsystem, som forbinder alle kulbrinteholdige udstyrsdele med afbrændingshovedet. Under normal drift er det, for at undgå eksplosionsfare, væsentligt, at dette rørsystem holdes fri for atmosfærisk luft. På de danske anlæg er dette typisk opnået ved, at gas, som undslipper fra udstyrsdelene, sammen med gas, som er uren eller under meget lavt tryk, ledes i en konstant strøm mod afbrændingshovedet til afbrænding. 4 Den høje effektivitet på land opnås ved at udnytte energi ved lav temperatur, primært i dampanlæg. Håndtering af damp ved lav temperatur, og dermed lavt tryk og stort volumen, forudsætter udstyr med meget stort rumfang. Den afgivne effekt er således meget beskeden i forhold til den plads udstyret optager.

PRODUKTION 20 december 2016 MB 1

PRODUKTION 20 december 2016 MB 1 PRODUKTION 1 20 december 2016 PRODUKTION I 2015 blev der produceret 9,1 mio. m 3 olie. Dette var et fald i olieproduktionen på 5,5 pct. i forhold til 2014. Mængden af salgsgas var stabil fra 2014 til 2015

Læs mere

Baggrundsrapport H: Indvinding af olie og gas i Nordsøen

Baggrundsrapport H: Indvinding af olie og gas i Nordsøen Baggrundsrapport H: Indvinding af olie og gas i Nordsøen 1 Olie- og gasproduktion Den historiske olie- og gasproduktion for perioden 1990-2014 er vist på figur 1, og Energistyrelsens prognose fra 2015

Læs mere

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1 ØKONOMI 1 5. oktober 2015 Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har gennem mange år bidraget positivt til handelsbalancen for olie og gas og medvirket til, at Danmark er nettoeksportør af olie og gas.

Læs mere

RESSOURCER OG PROGNOSER

RESSOURCER OG PROGNOSER RESSOURCER OG PROGNOSER 1 29. august 2016 RESSOURCER OG PROGNOSER Energistyrelsen udarbejder hvert andet år en opgørelse over de danske olie- og gasressourcer og en produktionsprognose på lang sigt. I

Læs mere

Kan ministrene garantere, at ændringer i kulbrintebeskatningen i Nordsøen ikke vil føre til faldende investeringer og beskæftigelse?

Kan ministrene garantere, at ændringer i kulbrintebeskatningen i Nordsøen ikke vil føre til faldende investeringer og beskæftigelse? Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 233 Offentligt Talepapir samrådsspørgsmål V Kan ministrene garantere, at ændringer i kulbrintebeskatningen i Nordsøen ikke vil føre til faldende

Læs mere

2 Kulbrintetilladelse. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 250 Offentligt. 2.1 Åben dør-procedure

2 Kulbrintetilladelse. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 250 Offentligt. 2.1 Åben dør-procedure Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 250 Offentligt Redegørelse efter 6 i lov om anvendelse af Danmarks undergrund om tilladelser efter undergrundsloven Lolland-Falster Kontor/afdeling

Læs mere

ØKONOMI Februar 2017 MB 1

ØKONOMI Februar 2017 MB 1 ØKONOMI 1 Februar 217 Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har gennem mange år bidraget positivt til samfundsøkonomien via skatteindtægterne samtidig med, at aktiviteterne i Nordsøen skaber arbejdspladser

Læs mere

Udviklingspotentialet i den danske del af Nordsøen

Udviklingspotentialet i den danske del af Nordsøen Udviklingspotentialet i den danske del af Nordsøen Indlæg ved Steffen B. Olsen, Energistyrelsen 1 Disposition Indledning Udbygning og produktion Efterforskning Afrunding 2 olie, mio. m 3 30 20 Produktionsprognoser

Læs mere

Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer

Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer Senest revideret juni 2011 Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer Energistyrelsen benytter et klassifikationssystem for kulbrinter til at opgøre Danmarks olie- og gasressourcer,

Læs mere

RESSOURCER OG PROGNOSER

RESSOURCER OG PROGNOSER RESSOURCER OG PROGNOSER 2016 RESSOURCER OG PROGNOSER Energistyrelsen udarbejder hvert andet år en opgørelse over de danske olie- og gasressourcer og en produktionsprognose på lang sigt. I de mellemliggende

Læs mere

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser I medfør af 3, stk. 3, i lov om energipolitiske foranstaltninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 263 af 27. april 1989, 37 i lov om anvendelse af Danmarks

Læs mere

Tilsyn med olie- og gas aktiviteterne på dansk område

Tilsyn med olie- og gas aktiviteterne på dansk område Tilsyn med olie- og gas aktiviteterne på dansk område Energiindvindingsområdet Havanlægsenheden www.ens.dk Anne Højer Simonsen Olie-gas aktiviteterne i tal Produktionsanlæg: 10 bemandede, 11 ubemandede,

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold

FONDSBØRSMEDDELELSE. Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold FONDSBØRSMEDDELELSE Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold har indgået aftale med Regeringen. Aftalen ændrer og øger beskatning af indtægter under koncession i Nordsøen indtil

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nyt olieprisskøn fra Det Internationale Energi Agentur er en massiv opjustering i forhold til Finansministeriets hidtil anvendte antagelse.

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 59 Offentligt

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 59 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 59 Offentligt MINISTEREN Folketingets Energipolitiske Udvalg Christiansborg 1240 København K Dato 4. oktober 2007 J nr. 004-U03-41 Frederiksholms

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Transport- og energiministerens redegørelse til Det Energipolitiske Udvalg i henhold til 6, stk. 1, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund

Transport- og energiministerens redegørelse til Det Energipolitiske Udvalg i henhold til 6, stk. 1, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 168 Offentligt 9. marts 2006 J.nr. 011102/11021-0019 Ref.: ld/sbo Side 1/6 6. udbudsrunde Transport- og energiministerens redegørelse til Det Energipolitiske

Læs mere

DENERCO OIL. Side 1 af februar 2003 PRESSEMEDDELELSE

DENERCO OIL. Side 1 af februar 2003 PRESSEMEDDELELSE Side 1 af 5 18. februar 2003 PRESSEMEDDELELSE 2002 var endnu et godt år for DENERCO OIL. Siri og Syd Arne felterne var i produktion gennem hele året, hvilket - sammen med den gunstige oliepris og tilkøb

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat

Bekendtgørelse af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat LBK nr 277 af 25/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 1014/1026-0002

Læs mere

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Velkomst: Status og perspektiver for dansk offshore - vurderet af Peter Blach fra kompetence centeret

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse af oplysninger om indvinding (produktion) af kulbrinter fra Danmarks undergrund

Bekendtgørelse om indsendelse af oplysninger om indvinding (produktion) af kulbrinter fra Danmarks undergrund Bekendtgørelse om indsendelse af oplysninger om indvinding (produktion) af kulbrinter fra Danmarks undergrund I medfør af 25, stk. 2, 34 a og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund (undergrundsloven),

Læs mere

Status for den danske Offshore handlingsplan

Status for den danske Offshore handlingsplan Miljøstyrelsen 25.06.2008 tva Status for den danske Offshore handlingsplan Miljøministeren fremlagde den 19. december 2005 den såkaldte Offshore handlingsplan (jf. Bilag 2) med det formål, at miljøpåvirkningerne

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Lancering af 7. Udbudsrunde. Pressebriefing den 24. april 2014

Lancering af 7. Udbudsrunde. Pressebriefing den 24. april 2014 Lancering af 7. Udbudsrunde Pressebriefing den 24. april 2014 7. udbudsrunde Baggrund for runden 7. runde herunder økonomiske vilkår og Fremtidigt udbud af arealer - efter 7. udbudsrunde Tidsplan Spørgsmål

Læs mere

Tirsdag, den 15. maj 2007 Ilulissat Offshore Center Danmark og dansk offshore

Tirsdag, den 15. maj 2007 Ilulissat Offshore Center Danmark og dansk offshore Tirsdag, den 15. maj 2007 Ilulissat Offshore Center Danmark og dansk offshore 1 Offshore Center Danmark Program 1. Offshore Center Danmark - Baggrund og arbejde 2. Offshore sektoren og dens betydning for

Læs mere

Handlingsplan for en mere energieffektiv indvinding af olie og gas i Nordsøen

Handlingsplan for en mere energieffektiv indvinding af olie og gas i Nordsøen NOTAT 8. april 2009 J.nr. 1115/1068-0001 Ref. hea/kle/jha/jlk/jbc/jsk Indvinding og energiteknologi Side 1/5 Handlingsplan for en mere energieffektiv indvinding af olie og gas i Nordsøen 2009-2011 Energiforbruget

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær(DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær(DF). Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 42 Offentligt J.nr. 13-5667485 Den 26. november 2013 TilFolketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm.

Læs mere

Opfølgningg på Klimaplanen

Opfølgningg på Klimaplanen 2013 Opfølgningg på Klimaplanen Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Marts 2013 Introduktion Næstved Kommune har i 2013 udarbejdet en ny CO 2 kortlægning over den geografiske kommune. Samtidig er

Læs mere

Energitilsynet Tarifudvalgets analyse af energibesparelser ved forskellige modeller for tarifpraksis i el-, naturgas- og varmeforsyningen

Energitilsynet Tarifudvalgets analyse af energibesparelser ved forskellige modeller for tarifpraksis i el-, naturgas- og varmeforsyningen Energitilsynet Tarifudvalgets analyse af energibesparelser ved forskellige modeller for tarifpraksis i el-, naturgas- og varmeforsyningen v/ Kamma Holm Jonassen, kontorchef Baggrunden for tarifanalyse

Læs mere

Bekendtgørelse om andres brug af anlæg til indvinding, behandling og transport m.v. af kulbrinter (tredjepartsadgang)

Bekendtgørelse om andres brug af anlæg til indvinding, behandling og transport m.v. af kulbrinter (tredjepartsadgang) BEK nr 1132 af 05/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- Energi, og Bygningmin., Energistyrelsen, j.nr. 1012/1493-0002

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Danmarks olie og gasproduktion 1994

Danmarks olie og gasproduktion 1994 e energistyrelsen Danmarks olie og gasproduktion 1994 Energistyrelsen er oprettet ved lov i 1976 og varetager Miljø- og Energiministeriets faglige og forvaltningsroressige opgaver på energiområdet Energistyrelsen

Læs mere

DANMARKS OLIE- OG GASPRODUKTION. samt anden anvendelse af undergrunden

DANMARKS OLIE- OG GASPRODUKTION. samt anden anvendelse af undergrunden DANMARKS OLIE- OG GASPRODUKTION samt anden anvendelse af undergrunden 2013 Forord Mens EU-landenes afhængighed af importeret naturgas fra især Norge, Rusland og Nordafrika nærmer sig 70 pct., har Danmark

Læs mere

Serviceeftersynet. af vilkårene for kulbrinteindvinding. Tværministerielt udvalg med deltagelse af SKM, FM, EVM og KEBMIN.

Serviceeftersynet. af vilkårene for kulbrinteindvinding. Tværministerielt udvalg med deltagelse af SKM, FM, EVM og KEBMIN. Serviceeftersynet af vilkårene for kulbrinteindvinding Tværministerielt udvalg med deltagelse af SKM, FM, EVM og KEBMIN. 04-03-2013 Side 1 Del I Olie og gas i Nordsøen Produktion og oliepriser 04-03-2013

Læs mere

Afgiftslempelse for gas til tung transport

Afgiftslempelse for gas til tung transport Notat J.nr. 12-073525 Miljø, Energi og Motor Afgiftslempelse for gas til tung transport 1. Beskrivelse af virkemidlet Tung transport drevet med komprimeret naturgas (CNG) er typisk dyrere i anskaffelse

Læs mere

godkendelse, bedes ministrene oplyse, hvilke krav regeringen a) Følger eneretten, som A. P. Møller - Mærsk A/S og Mærsk

godkendelse, bedes ministrene oplyse, hvilke krav regeringen a) Følger eneretten, som A. P. Møller - Mærsk A/S og Mærsk Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2017-18 EFK Alm.del endeligt svar på spørgsmål 37 Offentligt 1. november 2017 J.nr. 15-3187620 Selskab, Aktionær og Erhverv Samrådsspørgsmål X - Tale til besvarelse

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 32, endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt J.nr. 2011-231-0051 7. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 32 - Forslag til lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider,

Læs mere

Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling. Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT

Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling. Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT Afgifter på biogas Opgørelses metoder og krav til målesystemer Hvilke

Læs mere

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990.

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 200 Offentligt NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis Side 1/5 Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljøstyrelsen

Læs mere

Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. Telefon 33 92 67 00 Telefax 33 11 47 43 Hjemmeside www.ens.dk

Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. Telefon 33 92 67 00 Telefax 33 11 47 43 Hjemmeside www.ens.dk Danmarks olie- og gasproduktion 26 NORDISK MILJØMÆRKNING Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Transport- og Energiministeriet. Energistyrelsen beskæftiger sig med områderne indvinding,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 82 Offentligt Notat 10. december 2010 J.nr. 2010-500-0002 Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald I dette notat beskrives

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 22 Offentligt

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 22 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 22 Offentligt MINISTEREN Folketingets Energipolitiske Udvalg Christiansborg 1240 København K Dato 23. maj 2006 J nr. 004-439 Frederiksholms Kanal

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007)

Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007) Notat 28. juni 2007 J.nr. Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007) 1.Kan det bekræftes at den gaspris, de små værker betaler, er betydeligt højere end spotprisen på naturgas

Læs mere

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser BEK nr 436 af 11/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3201/1314-0002

Læs mere

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K Virksomheder J.nr. MST-400-00011 Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Generel tilladelse for Hess Danmark til anvendelse, udledning og anden bortskaffelse af

Læs mere

Ud fra analyserne kommer Vismændene med en række anbefalinger og konklusioner.

Ud fra analyserne kommer Vismændene med en række anbefalinger og konklusioner. \\1651-fs-0\vol2\brugere\gs\doer-11-00\kap-1-ln.doc Af Lise Nielsen 14. december 2000 Foreløbige vurderinger af DØR's rapport, kapitel I: Konjunkturvurdering Det følgende er AE s foreløbige kommentarer

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. Telefon 33 92 67 00 Telefax 33 11 47 43 Hjemmeside www.ens.dk. Udgivet: Juni 2006 2.

Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. Telefon 33 92 67 00 Telefax 33 11 47 43 Hjemmeside www.ens.dk. Udgivet: Juni 2006 2. Danmarks olie- og gasproduktion 2005 Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Transport- og Energiministeriet. Energistyrelsen beskæftiger sig med områderne indvinding, forsyning og

Læs mere

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas N O T AT 21. december 2011 J.nr. 3401/1001-3680 Ref. Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas Spørgsmål 1: Hvor stor en årlig energimængde i TJ kan med Vores energi opnås yderligere via biogas i år

Læs mere

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND Indlæg til Ad-Hoc Arbejdsgruppen om yderligere forpligtelser for parter opført i bilag I til Kyoto-protokollen (AWG-KP) Synspunkter og forslag vedrørende forhold

Læs mere

AFTALE OM KOMPENSATION EFTER AFSNIT VI I AFTALE AF 29/9 2003 MELLEM ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN

AFTALE OM KOMPENSATION EFTER AFSNIT VI I AFTALE AF 29/9 2003 MELLEM ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN AFTALE OM KOMPENSATION EFTER AFSNIT VI I AFTALE AF 29/9 2003 MELLEM ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN OG BEVILLINGSHAVERNE I HENHOLD TIL ENERETSBEVILLING AF 8/7 1962. Indledning: Denne aftale er indgået i

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1)

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) LOV nr 535 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 1001/1021-0003 Senere

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og SF Nyt kapitel

Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og SF Nyt kapitel Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og SF Nyt kapitel Den 22. marts 2017 Der har været produktion af olie og gas i den danske del af Nordsøen de sidste 45

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Afgiftsændringer og gartnerne.

Afgiftsændringer og gartnerne. Notat 14. januar 2008 J.nr. 2007-101-0010 Afgiftsændringer og gartnerne. 1. Væksthusgartnerne bruger ca. 1 pct. af det samlede brændselsforbrug i Danmark og knap 1 pct. af elforbruget. Der overvejes indført

Læs mere

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse:

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter... 2 Struktur... 2 Refusion af afgifter... 3 Måling af elvarme... 4 Overskudsvarme... 4 Afgiftsbelægning af genbrugsvarme... 4 Regler for afgiftsbelægning...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) Til lovforslag nr. L 116 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 7. april 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) (Gennemførelse af offshoresikkerhedsdirektivet,

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

Ingen plads til hellige køer i klimapolitikken Sørensen, Peter Birch; Rosholm, Michael; Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen; Amundsen, Eirik S

Ingen plads til hellige køer i klimapolitikken Sørensen, Peter Birch; Rosholm, Michael; Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen; Amundsen, Eirik S university of copenhagen University of Copenhagen Ingen plads til hellige køer i klimapolitikken Sørensen, Peter Birch; Rosholm, Michael; Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen; Amundsen, Eirik S Published in: Jord

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti d. 17. september 2013

Aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti d. 17. september 2013 Aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti d. 17. september 2013 1 / 5 Regeringen nedsatte i januar 2012 et tværministerielt udvalg til at foretage

Læs mere

Skatteudvalget 2009-10 L 21 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Skatteudvalget 2009-10 L 21 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Skatteudvalget 2009-10 L 21 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt J.nr. Dato: 2. november 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 21 - Forslag til Lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse

Læs mere

Klimaplan Lagring af CO2 fra kraftværker i oliefelter til forøgelse af olieproduktion (CCS/EOR)

Klimaplan Lagring af CO2 fra kraftværker i oliefelter til forøgelse af olieproduktion (CCS/EOR) N O T AT 14. december 2012 J.nr. Ref. AEW Klimaplan Lagring af CO2 fra kraftværker i oliefelter til forøgelse af olieproduktion (CCS/EOR) 1. Beskrivelse af CCS/EOR CCS står for Cabon Capture Storage, altså

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi.

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Inatsisartutlov nr. 12 af 1. december 2009 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi Historisk Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer

Læs mere

Overskudsvarme kan skabe markant fald i CO2- udledning

Overskudsvarme kan skabe markant fald i CO2- udledning Marie Holst, konsulent Mhol@di.dk, +45 3377 3543 MARTS 2018 Overskudsvarme kan skabe markant fald i CO2- udledning Danske virksomheder lukker store mængder varme ud af vinduet, fordi det danske afgiftssystem

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0018 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0018 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0018 Bilag 2 Offentligt Miljøstyrelsen 1. marts 2007 Industri og Transport MST/DK; MIM/VIBEJ Miljøministeriet Miljøpolitisk område, EU-Koordinationen DEP-251-00008 GRUNDNOTAT

Læs mere

Offshore sikkerhed Love og Bekendtgørelser

Offshore sikkerhed Love og Bekendtgørelser ATEX Forum, Offshore sikkerhed Love og Bekendtgørelser Johnny Kristensen Lovgivning. sloven og det nye i forhold til havanlægsloven Udgangspunkt er artikel på Energistyrelsens hjemmeside Den 15. december

Læs mere

Regeringen fortsætter skæv energibeskatning med NOx-afgiften

Regeringen fortsætter skæv energibeskatning med NOx-afgiften 8. december 2011 Regeringen fortsætter skæv energibeskatning med NOx-afgiften 1. Indledning og sammenfatning Energiafgifter er et populært skatteobjekt. Bare indenfor de seneste år er forhøjelser af energiafgifterne

Læs mere

09. maj 2016 EM2016/xxx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

09. maj 2016 EM2016/xxx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 09. maj 2016 EM2016/xxx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 169 Forslag til lov om afgift af kvælstofoxider.

Folketinget - Skatteudvalget. L 169 Forslag til lov om afgift af kvælstofoxider. J.nr. 2008-231-0015 Dato: 23. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 169 Forslag til lov om afgift af kvælstofoxider. Hermed sendes i 5 eksemplarer et ændringsforslag, som jeg ønsker at stille ved

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for biogas

Oversigt over støtteregler mv. for biogas NOTAT Kontor/afdeling FOR Dato Marts 2017 Oversigt over støtteregler mv. for biogas Dette notat indeholder en beskrivelse af de nuværende støtteregler for biogas. Afregningsreglerne i dette notat er angivet

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Miljøstatusrapport 2013 Den danske Nordsø

Miljøstatusrapport 2013 Den danske Nordsø Miljøstatusrapport Den danske Nordsø Forord Maersk Oil Miljøstatusrapport 1 Forord Integreret miljøledelse og højt aktivitetsniveau Indhold Forord 3 Miljøperformance - resumé 5 Fokusområder i 014 7 8 Aktivitetsniveauet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg Oktober 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt N O T AT T I L FOLKE TI NGE TS EUROP AU D V AL G Klima-, Energi- og Bygnings ministeriet 31. oktober 2014 Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter Organisation for erhvervslivet August 29 Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK, chefkonsulent kristian koktvedgaard, KKO@di.dk og Cheføkonom Klaus Rasmussen,

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

FORORD. Hvis den positive udvikling inden for olie- og gasområdet fortsætter, vil Danmark være selvforsynende med olie og gas i mange år endnu.

FORORD. Hvis den positive udvikling inden for olie- og gasområdet fortsætter, vil Danmark være selvforsynende med olie og gas i mange år endnu. FORORD FORORD År 2000 var endnu et godt år for olie- og gasaktiviteterne på dansk område. Der blev ligesom de foregående år sat rekord for olieproduktionen, og samtidig har Energistyrelsen foretaget den

Læs mere

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

DANMARKS OLIE- OG GASPRODUKTION. samt anden anvendelse af undergrunden

DANMARKS OLIE- OG GASPRODUKTION. samt anden anvendelse af undergrunden DANMARKS OLIE- OG GASPRODUKTION samt anden anvendelse af undergrunden 2013 Forord Mens EU-landenes afhængighed af importeret naturgas fra især Norge, Rusland og Nordafrika nærmer sig 70 pct., har Danmark

Læs mere

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med udbygning med vedvarende energi samt en øget energispareindsats

Samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med udbygning med vedvarende energi samt en øget energispareindsats Transport- og Energiministeriet Skatteministeriet Finansministeriet 8. februar 2007 Samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med udbygning med vedvarende energi samt en øget energispareindsats I dette

Læs mere

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Chefkonsulent Peter Bach Gastekniske Dage 2017 23. juni 2017 Side 1 Energiselskabernes indsats Side 2 Forbrug og effektiviseringer Store effektiviseringer

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej )&-)*) Bilag 1 til: Ændring af fjernvarmenettet - Tagensvej 7. maj 2007 /HAC Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej I henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Det Energipolitiske Udvalg 2007-08 (2. samling) EPU alm. del Bilag 104 Offentligt Varmepumpefabrikantforeningen Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik på at koordinere

Læs mere

Videnseminar om Olie og Gas. Ressourcer og Indvinding OLGAS: Status og perspektiver for dansk offshore ved Offshore Center Danmark Mandag, den 20. marts 2006 www.offshorecenter.dk 1 Program 1. Offshore

Læs mere

Danmarks olieog gasproduktion og anvendelse af undergrunden

Danmarks olieog gasproduktion og anvendelse af undergrunden 8 Danmarks olieog gasproduktion og anvendelse af undergrunden Energistyrelsen beskæftiger sig nationalt og internationalt med opgaver i relation med energiforsyning og forbrug samt indsatsen for at nedbringe

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00 Årets miljøøkonomiske vismandsrapport har tre kapitler: Kapitel I indeholder en gennemgang af målopfyldelsen i forhold

Læs mere