Status på forandringer og sundhedsplan november 2016 Sundhedsfremmechef Malene Herbsleb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status på forandringer og sundhedsplan november 2016 Sundhedsfremmechef Malene Herbsleb"

Transkript

1 Status på forandringer og sundhedsplan november 2016 Sundhedsfremmechef Malene Herbsleb

2 Oversigt Forandringer: Sundhedssamtaler på vej til mestring Strategi for sundhedsfremmeindsats for flygtninge og indvandrere Røgfrit Skanderborg 2025 Status på Sundhedsplan Røgfri fællesskaber for unge på Campus Rygestopindsats i Højvangen Rygestopindsats for gravide og barslende forældre Tidlig opsporing af KOL En forstærket systematisk indsats for mænd med lungekræft og behov for rehabilitering Handleplan styrket indsats for borgere med angst og depression Lær at tackle angst og depression for unge Handleplan: Unges robusthed og mestringsevne i relation til angst og depression Høring af praksisplan for almen praksis i Region Midt

3 Forandring: Sundhedssamtaler på vej til mestring Målgruppe: Primært årige Sygemeldt/ i risiko for sygemelding/ på kontanthjælp/ kontakt med UU/ pension Sundhedsudfordringer Flygtninge og indvandrere Indsats: Mål: 1 afklarende samtale Op til 5 samtaler v. sundhedsprofessionel medarbejder Metode: Den motivende samtale At borgeren opnår viden om KRAMS (KRAM + søvn) Mulighed for at påvirke egen sundhed Redskaber til at ændre vaner og fastholde egne mål for sund livsstil Motivation til at ændre og fastholde ny livsstil Kendskab til lokale træningstilbud

4 Forandring: Sundhedssamtaler på vej til mestring Aktivitetsmål: 80 forløb i 2016 Status: 51 henvist 31 fra jobcenteret, heraf 15 flygtninge/indvandrere 7 fra UU 10 fra egen læge/hospital 3 har selv henvendt sig Evaluering Kvantitativt (Spørgeskema via MoEVA) Kvalitative interviews

5 Forandring: Sundhedssamtaler på vej til mestring Resultater (kvantitativt): Andelen af fysisk inaktive falder fra 18 % til 0 Andelen som spiser sundt firdobles (fra 9 % til 36 %) Andelen af borgere som vurderer deres helbred som vældigt godt øges fra 0 til 25 % Andelen af borgere som vurderer deres helbred som dårligt reduceres fra 17 % til 0 SF12: Klar forbedring af fysisk og psykisk funktionsevne Fysisk betingede begrænsninger, smerter, energiniveau, psykiske begrænsninger, psykisk velbefindende Fokusgruppeinterviews med medarbejdere i job- og sundhedscenter Borgerens motivation, mestringsevne og oplevelse af mening styrkes Borgernes tro på at kunne sætte mål og nå dem styrkes Det forventes at samtalerne bidrager til tilbagevenden til job/uddannelse

6 Formål Forandring: Strategi for en sundhedsfremmende indsats for flygtninge og indvandrere At udarbejde en administrativ strategi for, hvordan en sundhedsfremmende indsats kan bidrage til at flygtninge og indvandrere kan komme i beskæftigelse og uddannelse Målgruppe Flygtninge og indvandrere med PTSD Flygtninge- og indvandrerkvinder Status Interviews med nøglemedarbejdere fra sundheds- og beskæftigelsesområdet om hhv. kvinder og borgere med PTSD

7 Interviews viser Forandring: Strategi for en sundhedsfremmende indsats for flygtninge og indvandrere Borgere med PTSD kan have meget forskellige baggrund, herunder oprindelsesland, køn og alder PTSD opdages typisk meget sent i et forløb PTSD kan udgøre en alvorlig hindring for uddannelse/arbejde PTSD påvirker hele familien Borgere med gode sociale netværk ser ud til at klare PTSD-udfordringerne bedre

8 Indsatser vedr. PTSD: Forandring: Strategi for en sundhedsfremmende indsats for flygtninge og indvandrere Svært at finde arbejdspladser, der kan rumme borgere med svær PTSD Nødvendigt med høj faglighed og rummelighed, når PTSD er en del af sygdomsbilledet. Ønske om at få bedre udbytte af regionens tilbud til borgere med PTSD Behov for at skabe større sammenhæng mellem den regionale og den kommunale indsats. Vanskeligt at finde evidensbaseret viden på PTSD

9 Forandring: Strategi for en sundhedsfremmende indsats for flygtninge og indvandrere I forhold til flygtninge og indvandrekvinder Sundhedsudfordringerne kan også indebære psykiske vanskeligheder, herunder PTSD En vis andel af kvinderne har meget begrænset uddannelse og erhvervserfaring, sproglige vanskeligheder samt begrænset socialt netværk.

10 Forandring: Strategi for en sundhedsfremmende indsats for flygtninge og indvandrere For begge målgrupper peges der på, at kommunikationsvanskeligheder / problemstillinger vedr. tolkning kan udgøre en stor hindring der er stor tilfredshed med sundhedssamtalerne på Det Kommunale Sundhedscenter vigtigt at have fokus på tidlig indsats, herunder tidlige sundhedsfremmeindsatser med fokus på både KRAM 1 og 2 vigtigt at nye tiltag understøtter borgerens sociale netværk, fx gruppeforløb, inddragelse af frivillige borgere m.m.

11 Næste skridt Forandring: Strategi for en sundhedsfremmende indsats for flygtninge og indvandrere Inddragelse af øvrige udvalgte samarbejdspartnere (praksiskonsulenter m.fl.) Udarbejdelse af forslag til anbefalinger Administrativ strategi fremlægges for Kultur- og Sundhedsudvalget som opfølgning på forandringen i april 2017

12 Forandring: Røgfrit Skanderborg 2025 Røgfrit Skanderborg 2025: vedtaget som forandring i budget Formål: andelen af dagligrygere reduceres til 4 % frem mod 2025 Forandringen understøtter sundhedsaftalens mål samt de nationale mål om at reducere antallet af dagligrygere Tobak er den største enkeltstående risikofaktor

13 Fokus i 2016 Forandring: Røgfrit Skanderborg 2025 Bred pallette at tilbud fordelt bredt i hele kommunen Ulighed i sundhed: Tilbud til gravide og barslende forældre Proaktiv indsats i Højvangen Tilbud til særlige grupper (psykisk sårbare, socialt udsatte, borgere med misbrug) Kvalitetssikring af tilbuddene Etablere elektronisk henvisning fra hospital til kommune

14 Forandring: Røgfrit Skanderborg 2025 Status Tilbud er bredt fordelt: Gruppe: Skanderborg, Galten og Ry Individuel rådgivning: Skanderborg, Galten, Ry, Låsby og Hørning Tilbud for særlige målgrupper Rusmiddelcentret, Socialpsykiatrien, Det kommunale Sundhedscenter, Sundhedstjenesten. Holdforløb for nytilkomne flygtninge med arabisk tolk Tilbud til gravide: Samarbejde med jordemødre, sundhedstjenesten, Skanderborg og Galten Apotek om henvisning 7 gravide/barslende rekrutteret i 2016 Proaktiv indsats i Højvangen (opringning, netværk, kursus afviklet i Højvangen) (SP1.2) 673 opkald; 305 besvaret 23 deltagere på kursus 49 % røgfri ved kursets afslutning Den lokale placering har været afgørende for mange Omkostningstungt at ringe rundt

15 Status Kvalitetssikring Forandring: Røgfrit Skanderborg 2025 at øge antallet af borgere, der gennemfører et kursus øge antallet af borgere, der er røgfri ved hhv. kurset afslutning og ved 6 måneders opfølgning At finde det mest effektive tilbud til rette borger Jo højere stoprate, jo billigere bliver prisen per rygestop, jo flere kan vi hjælpe Elektronisk henvisning samarbejde mellem Hospitalsenheden Horsens og klyngekommunerne påbegyndes i efteråret 2016 på udvalgte afsnit 53 % angiver, de er blevet opfordret til rygestop af egen læge

16 Forandring: Røgfrit Skanderborg 2025 Forebyggelse blandt unge Sundhedsplan 1.1 Røgfri fællesskaber på Campus Ungeprofilundersøgelsen i Skanderborg Kommune for % af eleverne i 9. klasse i aldrig har prøvet at ryge, hvilket er højere end på landsplan kun 2,6 % i 9. klasse er dagligrygere En del elever, der i folkeskolen kun har røget lejlighedsvist eller aldrig har røget, bliver i løbet af de sene teenageår dagligrygere, hvis de kommer ind i et miljø, hvor det er almindeligt at ryge. Stor variation i rygeprævalensen på de forskellige skoler på Campus Skanderborg. Status Etableret samarbejde med UCS10 (10. klassecentret på Campus) Indledende afdækning af de unges rygevaner Etableret et tilbud om rygestopcafé på centret Måling af antal rygere 4 gange årligt Mål: partnerskaber hvor elever, lærere og ledelsen inddrages i et samarbejde om udvikling af røgfri fællesskaber

17 Effekt Forandring: Røgfrit Skanderborg : 35 deltagere på rygestopforløb 2015: 312 deltagere på rygestopforløb 2016: 223 borgere, der har afsluttet et forløb plus 75 borgere, der er i gang med forløb Af de deltagere, som har gennemført forløbet i 2016 Gennemført: 78 % (70 %) 74 % røgfri ved kursets afslutning (målsætning: 60 %) 40 % stadig er røgfri et halvt år efter (40%) Konklusion: Vi indfrier målsætningerne i tobaksstrategien

18 Kommune 3.0 Forandring: Røgfrit Skanderborg 2025 Inddragelse af tidligere deltagere i udvikling af indsatsen, fx i forhold til rekruttering og kompetenceudvikling af rygestoprådgiverne Frivillig arabisk tolk hjælper en ven og 4 andre flygtninge med rygestop Borgeroplevede kvalitet 91 % af deltagerne: tilfredse eller meget tilfredse med kurset Mund til mund anbefalinger Video viser eksempler på borgeroplevede kvalitet Hvordan har du oplevet dét at deltage på et rygestopforløb? Hvad betyder det for dig at være røgfri? Hvad er din holdning til, at Skanderborg Kommune tilbyder gratis hjælp til rygestop?

19 Forandring: Røgfrit Skanderborg 2025

20 Fremadrettet indsats Forandring: Røgfrit Skanderborg 2025 Businesscase: konsekvenser og muligheder forbundet med at realisere tobaksstrategien Sammenhæng mellem den udgift til tobaksindsatsen og forventet besparelse på kommunal medfinansiering Businesscasen præsenteres i Kultur- og sundhedsudvalget primo 2017 Skanderborg Kommune et fyrtårn på tobaksområdet

21 Forandring: Røgfrit Skanderborg 2025 Steamere på kommunale biler?

22 Sundhedsplan indsatsområder Tobak Alkohol Somatik: KOL/lungekræft/lungebetændelse Psykiatri: angst og depression Sundhedsaftalen Tiltag i Kultur- og Sundhedsudvalget Røgfri fællesskaber for unge på Campus Rygestopindsats i Højvangen Rygestopindsats for gravide og barslende forældre Tidlig opsporing af KOL En forstærket systematisk indsats for mænd med lungekræft og behov for rehabilitering Handleplan styrket indsats for borgere med angst og depression Lær at tackle angst og depression for unge Handleplan: Unges robusthed og mestringsevne i relation til angst og depression

23 Sundhedsplan Tidlig opsporing af KOL Mål: Opsporing af udiagnosticeret KOL eller ubehandlet astma (som kan udviklesig til KOL) hos 100 borgere. Der er estimeret ca borgere med udiagnosticeret KOL i kommunen. I perioden aug jan.2016 blev der opsporet 50. Status Der er foretaget 514 lungefunktionsundersøgelser Der er fundet tegn på udiagnosticeret KOL hos 46 borgere (46% af målet) Der er derudover fundet tegn på udiagnosticeret astma hos 9 borgere Der er talt om rygestop med 96 rygere 17 borgere med tegn på KOL har sagt ja til opfølgning på, om de har kontaktet egen læge.

24 Mål: Sundhedsplan En forstærket systematisk indsats for mænd med kræft og behov for rehabilitering Henvisning af / henvendelse fra 40 mænd (med bl.a. lungekræft) til behovsvurdering visitation af 20 mænd (med bl.a. lungekræft) til sundheds- og rehabiliteringsforløb / år. Status oktober 2016: 19 mænd med kræft henvist (48% af årets mål) til behovsvurdering 11 (55% af årets mål) mænd visiteret til et sundheds- og rehabiliteringsforløb i Det kommunale Sundhedscenter. Den nye systematiske henvisningspraksis er er endnu ikke fuldt ud implementeret i Jobcenteret. Igangsat en forstærket PR-indsats målrettet mandlige borgere med kræft

25 Sundhedsplan Angst og depression Lær at tackle angst og depression for unge Mål Afholdelse af 4 kursusforløb med deltagere pr. hold Status oktober 2016 Der er uddannet to nye voksne instruktører til kurset. På første kursus vil vi lede efter egnede og interesserede unge, som ønsker at blive uddannet som instruktører Der er i gangsat målrettet PR for tilbuddet Det første kursus for målgruppen er planlagt til afvikling i november 2016 Handleplan - Styrket indsats for borgere med angst og depression Handleplan Unges robusthed og mesteringsevne i relation til angst og depression Begge handleplaner igangsættes i 2017

26 Høring vedr. praksisplan Tilfredshed med, at der nu endelig foreligger et forslag til Praksisplan. Positivt at Praksisplanen har fokus på forebyggelse af akutte patientforløb hos ældre borgere At der nu lægges op til indgåelse af en fælles aftale som muliggør, at almen praksis varetager sygebesøg til borgere som opholder sig på akutpladser og lign. midlertidige pladser mere end 15 km. fra egen læge. Positivt at Praksisplanen bakker op om den ordning med fast tilknyttede læger fra almen praksis ved plejecentre, som blandt andre Skanderborg Kommune står overfor at indføre.

27 Høring vedr. praksisplan Enig i målsætning om, at almen praksis mere systematisk skal sikre, at borgere henvises til relevante kommunale forebyggelsestilbud Positivt at planen sætter fokus på almen praksis rolle i forhold til at forebygge og behandle psykisk sygdom; i tråd med det kommende 17 stk. 4-udvalg Ønske om at Praksisplanen understøtter udbredelsen af rammedelegation (dvs. fra læger i almen praksis til kommunalt plejepersonale), særligt i forhold til håndkøbsmedicin. Skanderborg Kommune foreslår, at dette indarbejdes i Praksisplanens målsætninger.

Sundhedsplan Realisering af sundhedspolitikken - 2. status

Sundhedsplan Realisering af sundhedspolitikken - 2. status Sundhedsplan 2016-2018 - Realisering af sundhedspolitikken - 2. status Kultur- og Sundhedsudvalget 9. november 2017 Sundhedsfremmechef Malene Herbsleb Sundhedsplan 2016-2018 Disposition Status på indsatser

Læs mere

1 Kultur- og Sundhedsudvalget

1 Kultur- og Sundhedsudvalget 1 Kultur- og Sundhedsudvalget Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse 1.1 Strategi for sundhedsindsats for flygtninge og indvandrere Der skal udvikles en administrativ strategi for, hvordan en

Læs mere

1 Kultur- og Sundhedsudvalget

1 Kultur- og Sundhedsudvalget 1 Kultur- og Sundhedsudvalget Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse 1.1 Strategi for sundhedsindsats for flygtninge og indvandrere Der skal udvikles en administrativ strategi for, hvordan en

Læs mere

1. status Sundhedsplan Kultur- og sundhedsudvalget. Samlet status fra Beskæftigelse & Sundhed:

1. status Sundhedsplan Kultur- og sundhedsudvalget. Samlet status fra Beskæftigelse & Sundhed: 1. status Sundhedsplan 2016-2018 Kultur- og sundhedsudvalget Samlet status fra Beskæftigelse & Sundhed: 1.1. Røgfri fællesskaber for unge på Campus (B&S) Dato 10. oktober 2016 Sagsnr.: 29.00.00-P15-2-16

Læs mere

Målgruppe: Rygere i Skanderborg Kommune, med særlig fokus på storrygere Unge, potentielle rygere

Målgruppe: Rygere i Skanderborg Kommune, med særlig fokus på storrygere Unge, potentielle rygere Notat Til: Fra: Kultur- og Sundhedsudvalget Beskæftigelse & Sundhed Notat til sagen: 2. status på Sundhedsplan 2015 Der gives status på Tiltag nr. 2.2.: Flere borgere bliver røgfire Tiltag nr. 4.2.: Sundhedssamtaler

Læs mere

1 Kultur- og Sundhedsudvalget

1 Kultur- og Sundhedsudvalget 1 Kultur- og Sundhedsudvalget Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse 1.1 Strategi for sundhedsindsats for flygtninge og indvandrere Der skal udvikles en administrativ strategi for, hvordan en

Læs mere

Plan for opfølgning på politikker i 2016. Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse. Kultur- og Sundhedsudvalget

Plan for opfølgning på politikker i 2016. Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse. Kultur- og Sundhedsudvalget Kultur- og Sundhedsudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse Politikker: Sundhedspolitik Sundhedsaftale med Region Midtjylland Overordnet kostpolitik

Læs mere

Notat til sagen: Sundhedsplan status Til Kultur- og Sundhedsudvalget fra Beskæftigelse & Sundhed

Notat til sagen: Sundhedsplan status Til Kultur- og Sundhedsudvalget fra Beskæftigelse & Sundhed Notat til sagen: Sundhedsplan 2015-1. status Til Kultur- og Sundhedsudvalget fra Beskæftigelse & Sundhed Beskæftigelse og Sundhed Nr. 2.2. FLERE BORGERE BLIVER RØGFRIE Rygere i Skanderborg Kommune, med

Læs mere

1 Kultur- og Sundhedsudvalget

1 Kultur- og Sundhedsudvalget 1 Kultur- og Sundhedsudvalget Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse 1.1 Strategi for sundhedsindsats for flygtninge og indvandrere Der skal udvikles en administrativ strategi for, hvordan en

Læs mere

Sundhedsfremmecentret Det kommunale Sundhedscenter

Sundhedsfremmecentret Det kommunale Sundhedscenter Hvad stræber vi efter? Vision: Borgere i Skanderborg kommune lever et sundt og aktivt hverdagsliv trods kronisk sygdom og skavanker Mission: Vi bevæger til sundhed KRAMS 1 bedre sundhedsadfærd og sundhedsstatus

Læs mere

Notat 9. oktober 2017

Notat 9. oktober 2017 Notat 9. oktober 2017 Til Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsplan 2016-2018 / 2. status på følgende tiltag: område 1: TOBAK Dato 9. oktober 2017 Sagsnr.: 29.00.00-P00-1-17 Din reference Annette Holst

Læs mere

Sundhedsplan Socialudvalget KS udvalget

Sundhedsplan Socialudvalget KS udvalget Socialudvalget 13.01.2015 KS udvalget 15.01.2015 Beskæftigelses- og sundhedschef Jørgen Erlandsen Sundhedsfremmechef Malene Herbsleb 13/53849 - dok.15-6359 23. januar 2015 1 Sundhedspolitikken Et sundt

Læs mere

Oversigt. Oplæg ved Sundhedsfremmechef, Malene Herbsleb og Sundhedsøkonom, Mads Iversen Rasztar

Oversigt. Oplæg ved Sundhedsfremmechef, Malene Herbsleb og Sundhedsøkonom, Mads Iversen Rasztar Oversigt Oplæg ved Sundhedsfremmechef, Malene Herbsleb og Sundhedsøkonom, Mads Iversen Rasztar Sundhedsplan Baggrund, forarbejde og indsatsområder Har vi de rigtige tilbud? Indlæggelser og genindlæggelser

Læs mere

Baggrund: Effekten af Sundhedssamtaleforløb

Baggrund: Effekten af Sundhedssamtaleforløb Bilag til sagsfremstilling for politikkontrol vedr. forandringen Sundhedssamtaler - på vej til mestring på møde i Kultur- og Sundhedsudvalget d. 3. november 2016 Dato 4. oktober 2016 Sagsnr.: 29.30.00-A00-44768-15

Læs mere

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 - Socialudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES FORLÆNGET TIL

Læs mere

Handle plan for indsatser under budget 2017

Handle plan for indsatser under budget 2017 Handle plan for indsatser under budget 2017 Indsatsområde Daglige rygere i befolkningen Rygestoptilbud Fagområder Sundhed Ældreområdet Arbejdsmarkedsafdelingen -Kompetencecentret Relevante fremtidige samarbejdsområder

Læs mere

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Vejen er en kommune i bevægelse, der i fællesskab med borgeren skaber rammer for trivsel, der bidrager til så mange gode leveår som muligt. Baggrund Temaplanen for

Læs mere

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning.

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning. FAKTA OM: 7. Sundhed Beskrivelse af brugere Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne nye opgaver inden for genoptræning/rehabilitering samt indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Regionerne har ansvaret

Læs mere

Kultur- og Sundhedsudvalget

Kultur- og Sundhedsudvalget Kultur- og Sundhedsudvalget Status på forandringer i Budget 2015-2018 Politikområde 6:Sundhedsfremme og forebyggelse Forandringer Øget sundhed De 1,5 mio. kr. fra økonomiaftalen finansierer i videst mulige

Læs mere

Rygestopintervention, Horsens Kommune vs. Skanderborg Kommune

Rygestopintervention, Horsens Kommune vs. Skanderborg Kommune Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Ulla Hjorth Sagsnr. 29.09.04-P20-1-15 Dato: 31.5.2017 NOTAT Rygestopintervention, Horsens Kommune vs. Skanderborg Kommune Velfærds- og Sundhedsudvalget

Læs mere

SUNDHEDSPLAN 2016-2018 Skanderborg Kommune. Sagsnr.29.00.00-P15-18151-15

SUNDHEDSPLAN 2016-2018 Skanderborg Kommune. Sagsnr.29.00.00-P15-18151-15 SUNDHEDSPLAN 2016-2018 Skanderborg Kommune Sagsnr.29.00.00-P15-18151-15 Indholdsfortegnelse Oversigt over tiltag i side 2 område 1 - Tobak side 3 område 2 - Alkohol side 7 område 3 - Somatik: KOL/ lungekræft/

Læs mere

Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom. Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune

Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom. Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune Det nære sundhedsvæsen - og borgere med kronisk sygdom Den brændende platform 1. Flere

Læs mere

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Tværkommunalt udviklingsprojekt indenfor kronikerrehabilitering - en succes!

Tværkommunalt udviklingsprojekt indenfor kronikerrehabilitering - en succes! Tværkommunalt udviklingsprojekt indenfor kronikerrehabilitering - en succes! Baggrund: Favrskov, Skanderborg og Silkeborg Kommuner samarbejdede i perioden 2010-2013 om et projekt for udvikling af den kommunale

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

Center for Sundhedsfremme Ringkøbingvej Varde Margit Thomsen

Center for Sundhedsfremme Ringkøbingvej Varde  Margit Thomsen Center for Sundhedsfremme Ringkøbingvej 32 6800 Varde www.sundhedsfremme.vardekommune.dk/ Margit Thomsen math@varde.dk Hvem er vi? 1 diætist,1sygeplejerske,3 fysioterapeuter, 1 misbrugskonsulent, 1 socialrådgiver,

Læs mere

Introduktion til Det kommunale Sundhedscenter. Afrapportering af projekt Status på forandring 2014

Introduktion til Det kommunale Sundhedscenter. Afrapportering af projekt Status på forandring 2014 Introduktion til Det kommunale Sundhedscenter Afrapportering af projekt 2010-13 Status på forandring 2014 Specialkonsulent og afdelingsleder Tove Tranæs Voss Skanderborg Sundhedscenter - et sundhedshus

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

STEVNS KOMMUNE ANSØGNING LÆGEMIDDELSTYRELSEN PILOTPROJEKT. Pilotprojekt - tilskud til NRT/rygestopmedicin. sundhed & omsorg

STEVNS KOMMUNE ANSØGNING LÆGEMIDDELSTYRELSEN PILOTPROJEKT. Pilotprojekt - tilskud til NRT/rygestopmedicin. sundhed & omsorg STEVNS KOMMUNE ANSØGNING 2017 LÆGEMIDDELSTYRELSEN PILOTPROJEKT Pilotprojekt - tilskud til NRT/rygestopmedicin sundhed & omsorg Baggrund I Stevns Kommune er det 20 % af befolkningen der ryger, hvilket svarer

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Handleplan 2017 2018 Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor vil vi. i sundhedspolitikken 2015-2018) Beskrivelse af indsats (Overordnet beskrivelse

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

SUNDHEDSTILBUD THISTED KOMMUNE Sundhedsafdelingen Asylgade Thisted

SUNDHEDSTILBUD THISTED KOMMUNE Sundhedsafdelingen Asylgade Thisted SUNDHEDSTILBUD THISTED KOMMUNE 2017 Sundhedsafdelingen Asylgade 30 7700 Thisted INDHOLD Side 5 Livsstilshold for personer med svær overvægt (BMI 35+) Side 7 Livsstilshold for personer med psykisk sårbarhed

Læs mere

Nye veje for folkesundhedsarbejdet i København og den patientrettede forebyggelse i sundhedshusene

Nye veje for folkesundhedsarbejdet i København og den patientrettede forebyggelse i sundhedshusene Nye veje for folkesundhedsarbejdet i København og den patientrettede forebyggelse i sundhedshusene Marianne Cosgrave Wenkens, Sundhedshusleder Susanne Westergren, Afdelingsleder Folkesundhed i København

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Systematisk, tidlig opsporing af borgere med rusmiddelproblemer på beskæftigelsesområdet

Systematisk, tidlig opsporing af borgere med rusmiddelproblemer på beskæftigelsesområdet Systematisk, tidlig opsporing af borgere med rusmiddelproblemer på beskæftigelsesområdet Projektet Støtte af puljemidler fra Sundhedsstyrelsen 2015 til 2017 og et tiltage i Skanderborg Kommunes Sundhedsplan

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Notat til Sundheds- og Omsorgsudvalget: Arbejdet med sundhedspolitikken i Sundhed og Omsorg udmøntning af indsatser og det tværmagistratslige samarbejde Indledning Sundheds- og Omsorgsudvalget har efterspurgt

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

Sundhedsindsats i boligområder.

Sundhedsindsats i boligområder. Punkt 5. Sundhedsindsats i boligområder. 2014-14947. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at der etableres et team til en forstærket sundhedsindsats i

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har overskud: tid penge godt helbred Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har mulighed for at hjælpe andre frivilligt arbejde? Friske ældre Eksempler på emner til Temamøder Forebyggelse af fald

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014 Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Hvad virker? Den 17. november 2014 Eva Michelle Burchard, konsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL De syv anbefalinger 1. Fælles mål og indsatser

Læs mere

Lær at tackle job og sygdom

Lær at tackle job og sygdom Lær at tackle job og sygdom Beskæftigelsesregion Midtjylland 29. september 2014 Lea Hegaard chefkonsulent, Komiteen for Sundhedsoplysning Malene Norborg senior projektkoordinator, Komiteen for Sundhedsoplysning

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

om hjælp til rygestop hos

om hjælp til rygestop hos Hvordan honorere ønsket om hjælp til rygestop hos rygere med psykisk lidelse? Projekt Forstærket indsats over for storrygere i Vestklyngen Projektleder Mia Lundquist milj@struer.dk, 40 87 91 17 Projekt

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

TIDLIG OPSPORING AF KOL - BLANDT SOCIALT UDSATTE

TIDLIG OPSPORING AF KOL - BLANDT SOCIALT UDSATTE TIDLIG OPSPORING AF KOL - BLANDT SOCIALT UDSATTE Lungeforeningens Årsmøde 12. juni 2014 Marlene Lindharth Thykjær (Andersen ) Sundhedsfaglig konsulent Sundhedscenter Vollsmose i Odense Kommune KOL INDSATS

Læs mere

1. Kultur- og Sundhedsudvalget

1. Kultur- og Sundhedsudvalget 1. Kultur- og Sundhedsudvalget Politikområde 6:Sundhedsfremme og forebyggelse 1.1 Øget sundhed De 1,5 mio. kr. fra økonomiaftalen finansierer i videst mulige omfang initiativer, der understøtter lokalprincip

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune 1 Hvad sker der på forebyggelsesområdet? Regeringen har stigende fokus på forebyggelse Regeringsgrundlaget nationale

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. 1. Kultur- og Sundhedsudvalget Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse 1.1. Indsats sammen med mennesker med kroniske sygdomme Borgere med kronisk sygdom

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

1.status på SUNDHEDSPLAN Skanderborg Kommune

1.status på SUNDHEDSPLAN Skanderborg Kommune 1.status på SUNDHEDSPLAN 2016-2018 Skanderborg Kommune Oktober 2016 Sagsnr. 29.00.00-P15-2-16 Indholdsfortegnelse Oversigt over tiltag i Sundhedsplan 2016-2018 side 2 Indsatsområde 1 - Tobak side 3 Indsatsområde

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri. Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen

Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri. Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Regeringens psykiatriudvalg Vigtigt at borgere med psykiske lidelser får samme adgang til sundhedstilbud, motion

Læs mere

Notat. Tiltag 1.2 Lær at tackle job og sygdom. Økonomiudvalget. 2. status på Sundhedsplan til Økonomiudvalget

Notat. Tiltag 1.2 Lær at tackle job og sygdom. Økonomiudvalget. 2. status på Sundhedsplan til Økonomiudvalget Notat Til: Fra: Notat vedr.: Økonomiudvalget Beskæftigelse & Sundhed 2. status på Sundhedsplan 2015 - til Økonomiudvalget Tiltag 1.2 Lær at tackle job og sygdom Borgere som: modtager sygedagpenge er sygemeldt

Læs mere

1. Kultur- og Sundhedsudvalget

1. Kultur- og Sundhedsudvalget 1. Kultur- og Sundhedsudvalget Politikområde 6:Sundhedsfremme og forebyggelse 1.1 Øget sundhed De 1,5 mio. kr. fra økonomiaftalen finansierer i videst mulige omfang initiativer, der understøtter lokalprincip

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Tidlig opsporing af borgere med kronisk sygdom

Tidlig opsporing af borgere med kronisk sygdom Drejebog Tidlig opsporing af borgere med kronisk sygdom Dorthe Jay Andersen Anne-Mette Sørensen Frederik Blinkenberg Pedersen Forebyggelsesenheden, Allerød Kommune Den 4. juni 2014 Baggrund Allerød Kommune

Læs mere

En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien

En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene S. Olesen, Sundhedsstyrelsen Regeringens psykiatriudvalg Vigtigt at borgere

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. Indholdsfortegnelse 1. Kultur- og Sundhedsudvalget... 2 1.1. Indsats sammen med mennesker med kroniske sygdomme... 2 1.2. Mere digital selvbetjening:... 3 1.3.

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Andelen af daglige rygere er størst i aldersgruppen 45 54 år og 55 64 år for både mænd og kvinder 3.

Andelen af daglige rygere er størst i aldersgruppen 45 54 år og 55 64 år for både mænd og kvinder 3. Dato: 9. maj 2014 Rettet af: LSP Version: 1 Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Rygestopinstruktør Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst Sundhedsudvalgets puljemidler 2016 Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst og depression og LÆR AT TACKLE job og sygdom

Læs mere

Statusrapporten sendes i udvalgshøring i perioden fra den 25. januar til den 22. marts 2013.

Statusrapporten sendes i udvalgshøring i perioden fra den 25. januar til den 22. marts 2013. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Statusrapport 2012 for Sundhedspolitikken 2011-2014 Længe Leve København Drøftelse af statusrapport 2012 for Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-2014 Længe Leve København

Læs mere

Beredskabsforslag. Budget 2016-19

Beredskabsforslag. Budget 2016-19 Harmonisering af sygepleje Ændringer i driftsbudgettet 1.200 1.700 1.700 1.700 I Skive Kommune har man som en af landets eneste kommuner haft en privat leverandør af sygepleje siden 2003. Ordningen har

Læs mere

Projekt: Din sundhed ved psykisk sygdom Anita Ulsing og Sylvia Johannsen november 2017

Projekt: Din sundhed ved psykisk sygdom Anita Ulsing og Sylvia Johannsen november 2017 Projekt: Din sundhed ved psykisk sygdom Anita Ulsing og Sylvia Johannsen november 2017 1 Din sundhed ved psykisk sygdom Baggrundsviden Projektets formål og mål Interviews med målgruppen Afprøvning af en

Læs mere

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau #BREVFLET# Click here to enter text. Forebyggelsespakkernes er opdelt på forvaltningsniveau, SUN, operationalisering Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra bbj Sagsnr./Dok.nr. 2013-51336/2014-339955

Læs mere

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Sundhedsaftalen skal ses som et supplement til forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse kræft og som en tillægsaftale

Læs mere

NOTAT. Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt

NOTAT. Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt Kommunalbestyrelsen har på møde den 6. oktober 2015 besluttet at implementere SLID, Gigtskole for en toårig forsøgsperiode (2016-2017). Genoptræningen

Læs mere

Ydelser og patientens vurdering

Ydelser og patientens vurdering Evaluering af rehabilitering i Sundhedscenter for Kræftramte 2007-2009 Kræftrehabilitering i kommunerne Ydelser og patientens vurdering Nyborg Strand 17.marts 2010 Centerchef Jette Vibe-Petersen Sygeplejerske

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

SUNDHEDSPLAN 2015. Godkendt i direktionen d. xxxxx. Sagsnr. 14/32569- Dokumentnr.314044/14

SUNDHEDSPLAN 2015. Godkendt i direktionen d. xxxxx. Sagsnr. 14/32569- Dokumentnr.314044/14 SUNDHEDSPLAN 2015 Godkendt i direktionen d. xxxxx Sagsnr. 14/32569- Dokumentnr.314044/14 Indholdsfortegnelse Oversigt tiltag i Sundhedsplan 2015 side 2 Strategispor 1 Den mentale trivsel styrkes side 3

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Center for Sundhedsfremme 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Center for Sundhedsfremme 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Center for Sundhedsfremme 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

Vi skal sætte ind nu. Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune

Vi skal sætte ind nu. Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune Vi skal sætte ind nu Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune Indledning Borgere med kronisk sygdom er en særlig udfordring på sundhedsområdet, og herunder udgør diabetes en stor og stigende

Læs mere

Handleplan for kommunal medfinansiering.

Handleplan for kommunal medfinansiering. Handleplan for kommunal medfinansiering. 1) Indledning Vejen Kommune har siden 2009 investeret i projekter og indsatser for at reducere uhensigtsmæssige genindlæggelser forebyggende indlæggelser uhensigtsmæssige

Læs mere

Skema 2: beskrivelsesskema for indsatsen Forstærket indsats over for storrygere. Sønderjylland knækker tobakken sammen

Skema 2: beskrivelsesskema for indsatsen Forstærket indsats over for storrygere. Sønderjylland knækker tobakken sammen 1. Indsatsens titel: Skema 2: beskrivelsesskema for indsatsen Forstærket indsats over for storrygere Sønderjylland knækker tobakken sammen 2. 3. Baggrund og vision for indsatsen: Overordnet mål herunder

Læs mere

Røgfrihed for alle tobaksforebyggelse blandt socialt udsatte

Røgfrihed for alle tobaksforebyggelse blandt socialt udsatte Røgfrihed for alle tobaksforebyggelse blandt socialt udsatte Temamøde om tidlig opsporing, Region Syddanmark 21-03-2012 Tine Curtis, marts 2012 Projekt Røgfrihed for alle Formål: At bidrage til fremadrettet

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Plan for opfølgning på forandringer i Budget

Plan for opfølgning på forandringer i Budget Kultur- og Sundhedsudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2015-2018 Politikområde 6:Sundhedsfremme og forebyggelse Politikker: Sundhedspolitik Sundhedsaftale med Region Midtjylland Overordnet

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering SAMMEN om det sunde liv Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering 1 Sundhed og beskæftigelse en fælles indsats Vi har en udfordring. Vi ved at borgere uden for arbejdsmarkedet, eller med kort, eller ingen

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2015-2025 1 Forord v. Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (Afventer) 2 Lev det gode københavnerliv Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives

Læs mere

Henvisning til rygestop fra hospitaler -med VeryBrief Advice

Henvisning til rygestop fra hospitaler -med VeryBrief Advice Henvisning til rygestop fra hospitaler -med VeryBrief Advice Lene Stokholm Jensen Forstærket indsats overfor storrygere i Vestklyngen Mobil 40 87 91 17 / mail lsj@struer.dk Forstærket indsats overfor storrygere

Læs mere

SUNDHEDSPLAN /v. 2 Skanderborg Kommune

SUNDHEDSPLAN /v. 2 Skanderborg Kommune SUNDHEDSPLAN 2016-2018 /v. 2 Skanderborg Kommune Godkendt i Sundhedsstyregruppen d. 9. marts 2017 Sagsnr. 29.00.00-P00-1-17 Indholdsfortegnelse Oversigt over tiltag i Sundhedsplan 2016-2018 side 2 område

Læs mere

Politik for sociale indsatser på voksenområdet: Fagudvalg: Beskæftigelses- og Socialudvalget, Byrådsgodkendt: XX. YY 2015

Politik for sociale indsatser på voksenområdet: Fagudvalg: Beskæftigelses- og Socialudvalget, Byrådsgodkendt: XX. YY 2015 Beskæftigelse, Social, Økonomi Social- og Arbejdsmarkedssekretariat Ref. Kurthj Dir. tlf. 4631 5574 Mobil 61 36 38 52 kurthj@roskilde.dk Den 21. maj 2015 Politik for sociale indsatser på voksenområdet:

Læs mere

Forslag til indsatser i sundhedspolitikken Målepunkter:

Forslag til indsatser i sundhedspolitikken Målepunkter: Forslag til indsatser i sundhedspolitikken Målepunkter: A. Mental sundhed 1) Andelen af borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune, som er sygemeldt med stres, depression og andre psykiske problemer falder 2)

Læs mere

Mental sundhed hos ældre i praksis - I en rehabiliterende organisation

Mental sundhed hos ældre i praksis - I en rehabiliterende organisation Mental sundhed hos ældre i praksis - I en rehabiliterende organisation Ulla Vidkjær Fejerskov, demensfaglig udviklingskonsulent Social, Job og Sundhed/Sundhed og Omsorg Onsdag den 23. november 2016 Rehabilitering

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Formand for Sundhedsudvalget

Formand for Sundhedsudvalget Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF) 1 Hvad er Hørsholm for en kommune? Hørsholm Lolland Antal borgere/ Størrelse Gennemsnitsindtægt for 15+ år Andel med videregående uddannelse af arbejds styrken

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere