Derudover sikres muliggørelsen ved, at rammebestemmelserne for Novo Nordisk A/S (rammeområde EO.E.33), fastholdes.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Derudover sikres muliggørelsen ved, at rammebestemmelserne for Novo Nordisk A/S (rammeområde EO.E.33), fastholdes."

Transkript

1 Hillerød Kommune Virksomheder J.nr. MST Ref. Kigni Den 9. april 2014 Udstedelse af kommuneplantillæg til Hillerød Kommunes Kommuneplan 2013: VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød Til Hillerød Kommunes Kommuneplan 2013 udstedes hermed kommuneplantillæg om VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød. Kommuneplantillægget supplerer Kommuneplan 2013 med følgende retningslinje: Udvidelse og ændringer af Novo Nordisk A/S i Hillerød skal ske i overensstemmelse med kommuneplantillægget VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød udstedt af Miljøstyrelsen april Derudover sikres muliggørelsen ved, at rammebestemmelserne for Novo Nordisk A/S (rammeområde EO.E.33), fastholdes. Nedenstående figur angiver det areal som retningslinjen er gældende for. Miljøstyrelsen Strandgade København K Tlf Fax CVR EAN (drift) (tilskud)

2 Udstedelsen vil blive offentliggjort på fredag den 25. april Kommuneplantillægget giver mulighed for, at Miljøstyrelsen kan give tilladelse til at Novo Nordisk i Hillerød kan udvikle sig indenfor rammerne af VVMredegørelsen på nærmere vilkår. Novo Nordisk aktiviteter i Hillerød dækker en række forskellige aktiviteter, herunder pilotaktiviteter samt produktion til formulering og fyldning af færdigvarer, samling og pakning af penne mv. Pilotaktiviteterne vedrører produktion af aktive farmaceutiske indholdsstoffer til udvikling og klinikforsøg. Novo Nordisk ønsker, at pilotanlæg skal kunne bruges til produktion af lægemidler til salg, hvilket medfører VVM-pligt. Novo Nordisk fremtidsplan for site Hillerød (frem til 2025) inkluderer derudover etablering af en række nye produktionsfaciliteter. Novo Nordisk A/S planlægger en række udvidelser og ændringer på deres site i Hillerød frem til 2025: Produktion i pilotanlægget i bygning 25K Ny facilitet til produktion af farmaceutiske produkter svarende til bygning 25K Ny facilitet til formulering og fyldning af farmaceutiske produkter, alternativt facilitet til tabletproduktion Ny facilitet til fremstilling af penne Forøgelse af støbe- og montagekapaciteten i den eksisterende bygning 24A eller i ny bygning. 1-2 nye administrationsbygninger, herunder også et nyt affaldsdepot Udstedelsen af kommuneplantillægget sker i henhold til reglerne for VVM-pligtige anlæg i lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 af lov om planlægning 11g, h og i samt 11 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 15/12/10 1 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM). Miljøstyrelsen varetager i den konkrete sag kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, fordi godkendelseskompetencen efter 40 i lov om miljøbeskyttelse er henlagt til Miljøstyrelsen, hvis det anmeldte anlæg på anmeldelsestidspunktet kan etableres inden for rammerne af den gældende lokalplan, jf. bekendtgørelsens 2 11, stk. 1. En eventuel senere ændring eller aflysning af kommuneplantillægget forudsætter Miljøstyrelsens accept. Redegørelse for planprocessen Kommuneplantillægget og den tilhørende VVM-redegørelse er en forudsætning for at meddele nødvendige miljøgodkendelser/tilladelser til de fremtidige aktiviteter på Novo Nordisk, site Hillerød. 1 Jf. 16, stk. 2 i bekendtgørelse 1654 af 27. december 2013 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning behandles denne VVM-anmeldelse efter bekendtgørelse 1510 af 15. december 2010, da VVManmeldelsen er modtaget før 1. januar Bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Se endvidere fodnote 1. 2

3 Som en del af planprocessen har forslaget til kommuneplantillæg for VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød været i offentlig høring. Da høringsperioden udløb havde Miljøstyrelsen modtaget 0 henvendelser. Planlægningsprocessen er behandlet i den sammenfattende redegørelse, som efterfølgende har været i høring hos Hillerød Kommune. Kommunen har ikke haft bemærkninger til den sammenfattende redegørelse. Som led i udarbejdelsen af kommuneplantillægget er der ikke foretaget en konsekvensvurdering jf. habitatreglerne i forhold til Natura-2000 området Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov (N133), der består af to EF-habitatområder (nr. H117 og H190). Habitatområdet H117 er desuden et EFfuglebeskyttelseområde (nr. F108). Området er beliggende 3 km fra sitet (afstand til den sydligste spids af Natura-2000 området). Der er foretaget en foreløbig vurdering af om virksomhedens eksisterende og fremtidige drift vil påvirke Natura-2000 området væsentligt i henhold til Habitatbekendtgørelsens 7. Immissionen i nærmeste afstand til området er på kun henholdsvis 2 og 3 µg/m 3 for eksisterende og fremtidig drift svarende til 2 % af B-værdien og ligger således langt under grænseværdien. Gennem EU's luftkvalitetsdirektiv er der for beskyttelse af vegetationen mod NO x fastsat en grænseværdi for NO x i luften på 30 µg/m 3 (årsmiddelværdi målt som NO 2 ). Beregninger foretaget for 2010 viser, at Nordsjælland ligger væsentlig under grænseværdien. Immissionskoncentrationsbidraget beregnes som den maksimale timemiddelværdi på et år (99 %-fraktil). Virksomhedens bidrag målt som årsgrænseværdi vil være langt lavere end timemiddelværdien, og virksomhedens bidrag som årsmiddelværdi vil derfor ligge væsentlig under grænseværdien på de 30 µg/m 3. Der er ligeledes fastsat tålegrænser for deposition af kvælstof for forskellige naturtyper. Kvælstofdepositionen for Nordsjælland ligger på ca kg N/ha. Der for flere naturtyper en overskridelse af den lave ende af tålegrænseintervallet og for få naturtyper en overskridelse også af den høje ende af tålegrænseintervallet. De væsentligste kilder til kvælstofdeposition er udenlandsk forbrænding, udenlandsk landbrug og dansk landbrug i nævnt rækkefølge. Dansk forbrænding udgør kun en ganske lille andel af kvælstofdepositionen på under 5 %. På den baggrund vurderes virksomhedens bidrag til kvælstofdepositionen i naturområdet kun at være forsvindende lille og vil ikke kunne påvirke Natura området. Der er på den baggrund ikke grundlag for en nærmere konsekvensvurdering i henhold til Habitatbekendtgørelsens 7 stk. 2. Høringen af den sammenfattende redegørelse hos Hillerød Kommune har ikke givet anledning til ændringer i forhold til det udsendte forslag til kommuneplantillæg for VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød. Klagevejledning Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens 58 og 59. 3

4 Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klage skal sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K eller Klagen skal være modtaget senest fredag den 23. maj inden kl Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, ledsaget af en udtalelse til sagen. Involverede i klagesagen vil modtage kopi af udtalelsen, og blive opfordret til at afgive bemærkninger til klagenævnet inden for en frist på 3 uger fra modtagelsen. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Klageren modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. Denne opkrævning skal benyttes ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for at efterkomme afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Med venlig hilsen Kirsten Grahn Nielsen Mail: / Tlf.: Vedlagt: Kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og sammenfattende redegørelse Kopi af brevet er sendt til: Novo Nordisk A/S 4

5 VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød Idéoplæg April 2013 Forslag til kommuneplantillæg Og VVM-redegørelse November 2013 Sammenfattende redegørelse Februar 2014 Kommuneplantillæg

6

7 INDHOLD 1. Den sammenfattende redegørelse Indhold Den videre proces 4 2. Forventet afgørelse Afgørelsen Vilkår 5 3. Offentlig Høring 5 4. Afværgeforanstaltninger 5 5. Grundlaget for afgørelsen Forudsætninger Miljøhensyn i afgørelsen Miljøgodkendelsen 6 6. Overvågning 6 7. Alternativer 7

8 1. DEN SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE 1.1 Indhold Indholdet af den sammenfattende redegørelse, skal ifølge VVM-bekendtgørelsens 12, stk. 2 omfatte: Indholdet af den forventede afgørelse og de vilkår, der eventuelt er knyttet til den. De vigtigste begrundelser og betragtninger, der ligger til grund for den forventede afgørelse, herunder hvordan miljøhensynene er integreret i afgørelsen, og hvordan miljøvurderingen er taget i betragtning. Hvordan udtalelser og bemærkninger, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning. Om fornødent en beskrivelse af de vigtigste foranstaltninger for at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere de væsentligste skadelige virkninger. Oplysning om hvordan og i hvilket omfang virkningerne på miljøet som følge af anlæggets etablering og tilstedeværelse forventes overvåget. Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer, 3 stk. 1, skal der udarbejdes en miljøvurdering af selve kommuneplantillægget, og ifølge 9 stk. 2 skal der udarbejdes en sammenfattende redegørelse til miljøvurderingen af kommuneplantillægget. På de fleste punkter kan VVM-redegørelsen træde i stedet for miljøvurderingen af planen i henhold til miljøvurderingsloven, da der er stort sammenfald med indholdet og ligeså for indholdet i den sammenfattende redegørelse, bortset fra: Hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet. Denne sammenfattende redegørelse er derfor også udarbejdet i forhold til miljøvurderingen af kommuneplantillæggene. 1.2 Den videre proces Miljøstyrelsen Virksomheder sender den sammenfattende redegørelse til Hillerød Kommune, hvor kommunalbestyrelsen har mulighed for at afgive en udtalelse. Herefter vil Miljøstyrelsen Virksomheder tage stilling til om, der skal træffes afgørelse om udstedelse af et kommuneplantillæg, der muliggør projektet. 2. FORVENTET AFGØRELSE 2.1 Afgørelsen Miljøstyrelsen Virksomheder træffer afgørelse i sagen på baggrund af de offentliggjorte forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVMredegørelse, udtalelse fra Hillerød Kommune vedrørende den sammenfattende redegørelse. Der er ikke i forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelsen eller i den efterfølgende høring fremkommet oplysninger, som betyder, at projektet ikke kan gennemføres. Kommuneplantillægget med retningslinje og rammer vil være uændret som offentliggjort i forslag til kommuneplantillæg, pkt. 2 i del 1. På baggrund af ovenstående forventer Miljøstyrelsen Virksomheder at træffe afgørelse om, at projektet kan gennemføres. 4

9 Afgørelsen vil omfatte udstedelse af et tillæg til kommuneplanen for Hillerød Kommune. 2.1 Vilkår Der er ikke i forbindelse med kommuneplantillægget stillet vilkår, da der ifølge VVMredegørelsen ikke sker nævneværdige påvirkninger af næromgivelserne og miljøet. Til produktionen er der i den gældende Miljøgodkendelsen stillet vilkår. 3. OFFENTLIG HØRING Miljøstyrelsen Virksomheder har haft offentliggjort forslag til kommuneplantillæg inkl. miljørapport, VVM-redegørelse og ikke teknisk resume for Novo Nordisk site Hillerød. Materialet var i offentlig høring fra den 4. november 2013 til den 6. januar 2014 og annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside. Der indkom ikke indsigelser og bemærkninger. 4. AFVÆRGEFORANSTALTNINGER Der har ikke været behov for at kræve afværgeforanstaltninger ud over, hvad der er stillet vilkår om i den gældende miljøgodkendelse, - eller vil blive stillet i supplerende miljøgodkendelser. 5. GRUNDLAGET FOR AFGØRELSEN 5.1 Forudsætninger Novo Nordisk er en global medicinalvirksomhed, som er førende indenfor produkter til behandlingaf diabetes samt hæmofili (blødersygdom). På globalt plan beskæftiger virksomheden ca medarbejdere. Novo Nordisks aktiviteter i Hillerød dækker både produktions- og pilotanlæg, udvikling af devices, laboratorier, kontorer mv. Virksomhedens pilotaktiviteter vedrører produktion af aktive farmaceutiske indholdsstoffer (API, Active Pharmaceutical Ingredients) til udvikling og klinikforsøg. Produktionsaktiviteterne relaterer sig til produktion af API, støbning, samling og pakning af penne samt påfyldning af færdigt produkt. Der er i alt beskæftiget ca medarbejdere i Hillerød. Novo Nordisk A/S planlægger en række udvidelser og ændringer på deres site i Hillerød frem til 2025: 1) Produktion i pilotanlægget i bygning 25K 2) Ny facilitet til produktion af farmaceutiske produkter svarende til bygning 25K 3) Ny facilitet til formulering og fyldning af farmaceutiske produkter, alternativt facilitet til tabletproduktion 4) Ny facilitet til fremstilling af penne 5) Forøgelse af støbe- og montage kapaciteten i den eksisterende bygning 24A eller i ny bygning.

10 6) 1-2 nye administrationsbygninger, herunder også et nyt affaldsdepot Ovennævnte ændringer, som et hele, er vurderes at være omfattet af VVMbekendtgørelsens bilag 1, listepunkt 6 e og er dermed VVM-pligtigt. Der er ikke tidligere udarbejdet VVM for Novo Nordisks aktiviteter i Hillerød, og nærværende VVMredegørelse beskriver derfor både virksomhedens eksisterende og fremtidige drift samt disses påvirkninger på miljøet. Novo Nordisks site i Hillerød er beliggende i et område udlagt til erhvervsområde. Virksomhedens planlagte udvidelser og ændringer vil blive etableret indenfor dette område. Det vurderes, at virksomhedens eksisterende og fremtidige pilot- og produktionsaktiviteter er i overensstemmelse med de angivne anvendelsesområder og vejledende miljøklasser (1-4) beskrevet i kommuneplan og lokalplaner. 5.2 Miljøhensyn i afgørelsen I VVM-redegørelsens afsnit 9 er der redegjort for miljøpåvirkningerne. Der er i kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen redegjort for tænkelige miljøpåvirkninger, og der er ikke i forbindelse med offentlighedsfasen fremkommet oplysninger eller bemærkninger, som der ikke i forvejen er redegjort for. De miljøforhold, der gør sig gældende med projektet, reguleres i miljøgodkendelsen, se pkt Miljøgodkendelsen Projektet er omfattet af bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. LBK nr. 879 af 26/06/2010, og kræver ikke umiddelbart en ny miljøgodkendelse jf. bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, bekendtgørelse nr af 20/12/2012. I miljøgodkendelsen fastsættes de nærmere krav til, hvordan anlægget skal drives, og hvilke emissioner anlægget må give anledning til. I forhold til de konkrete emissioner altså udsendelse af stoffer til luften, støjpåvirkninger og andre miljøpåvirkninger, vil vilkårene i miljøgodkendelsen regulere driften af anlægget. Novo Nordisk i Hillerød er omfattet af den gældende revurderede miljøgodkendelse fra august Godkendelsen er gældende for hele sitet. De planlagte udvidelser vil hver især kræve miljøgodkendelse. Dog vurderes ændringen af pilotanlæg i 25K til også at kunne køre kommerciel produktion ikke at være godkendelsespligtig, da denne ændring ikke medfører en øget miljøbelastning. Miljøgodkendelse af de øvrige ændringer og udvidelser vil ske løbende, når de konkrete projekter ønskes igangsat. 6. OVERVÅGNING Der vurderes ikke at være behov for ekstra overvågning af miljøtilstanden som følge af ændringerne på site Hillerød, og det vurderes at den overvågning, som myndighederne allerede udfører i forlængelse af de vilkår Novo Nordisk site Hillerød har i henhold til virksomhedens nuværende miljøgodkendelse vil være tilstrækkeligt.

11 7. ALTERNATIVER De planlagte ændringer vil give Novo Nordisk mulighed for at få nye produkter hurtigt på markedet og vil generelt set udvide kapaciteten. Fordelen ved at gennemføre de planlagte ændringer og udvidelser i netop Hillerød er, at der her er eksisterende viden relateret til disse produktionsformer, samt at infrastrukturen er etableret. Såfremt virksomheden ikke har mulighed for at gennemføre ændringerne (0-alternativet), vil dette begrænse virksomhedens muligheder for vækst, indtjening, forskning og udvikling og muligheden for etablering af ca nye arbejdspladser vil gå tabt. Andre alternativer vil være, at virksomheden etablerer de nye faciliteter et andet sted i Danmark eller i udlandet.

12 Miljøministeriet Miljøstyrelsen Virksomheder Strandgade København K Telefon nr www. Miljøstyrelsen.dk

13 - Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD April 2014 Del 1 Kommuneplantillæg Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse

14 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår af miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af Lov om planlægning, bekendtgørelse nr af 15. december Reglerne sikrer, at byggeog anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan realiseres på baggrund af en såkaldt VVM-redegørelse. Formålet med VVM-redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for både offentlig debat og for den endelige beslutning om projektets realisering. Inden VVM-redegørelsen bliver udarbejdet, indkaldes ideer og forslag til det videre arbejde. Det kan f.eks. være ideer til hvilke miljøpåvirkninger, der skal tillægges særlig vægt og forslag om alternativer. VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte virkninger på mennesker, fauna og flora jordbund, vand, luft, klima og landskab materielle goder og kulturarv, og samspillet mellem disse faktorer Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan danne grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om projektets gennemførelse. VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med et tillæg til kommuneplanen. Kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen udarbejdes i de fleste tilfælde af kommunalbestyrelsen. I nogle tilfælde varetager Miljøstyrelsen imidlertid opgaven. Det gælder bl.a. for anlæg, hvor staten er bygherre eller godkendende myndighed. Det sidste er tilfældet her. VVM Novo Nordisk A/S. Hillerød Redaktion og grafisk tilrettelæggelse Novo Nordisk A/S og Miljøstyrelsen Udgivet april 2014 Miljøstyrelsen Virksomheder Strandgade København K Telefon Copyright Novo Nordisk A/S, Miljøstyrelsen Hvor ikke andet er angivet, er billeder/kort med copyright Kort- og Matrikelstyrelsen/Miljøstyrelsen ISBN af 16

15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING BAGGRUND FOR PROJEKTET REGLER FOR VVM PLIGT VVM PROCESSEN INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG DEN VIDERE PROCES... 5 LÆSEVEJLEDNING FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG RAMMER FOR LOKALPLANLÆGNING PLANLÆGNINGSREDEGØRELSEE HILLERØD KOMMUNEPLAN LOKALPLANER NATURA 2000 OMRÅDER BILAG IV ARTER REGIONPLAN 2005 FOR HOVEDSTADSOMRÅDETT STATSLIGE VANDPLANER I HØRINGG VANDHANDLEPLAN FINGERPLAN LANDSPLANDIREKTIV FOR HOVEDSTADSOMRÅDET MILJØGODKENDELSER OG TILLADELSER MILJØGODKENDELSER TILSLUTNINGSTILLADELSER REFERENCER af 16

16 1 Indledning 1.1 Baggrund for projekte et Novo Nordisk A/S har en række forskellige aktiviteter i Bagsværd, herunder pilotaktiviteter samt produktion til formulering og fyldning af færdigvarer, samling s og pakning af penne mv. Pilotaktiviteterne vedrører produktion af aktive farmaceutiske indholdsstoffer til udvikling og klinikforsøg. Novo Nordisk ønsker, at pilotanlægg skal kunne bruges til produktion af lægemidler til t salg, hvilket medfører VVM-pligt. Novo Nordisk fremtidsplan for sitee Hillerød (frem til 2025) inkluderer derudover etablering aff en række nye produktionsfaciliteter. 1.2 Regler for VVM-pligt Miljøstyrelsen har vurderet at projektet er omfattet af VVM bekendtgørelsens bilag 1i: 1 Listepunkt t 6 e): Integrerede kemiske anlæg, dvs. anlæg til fremstillingg i industriell målestok af stoffer ved kemisk omdannelse, som ligger side om side og o funktionelt hører sammen, og som er til fremstilling af farmaceutiske basisprodukter vedd hjælp af kemisk eller biologisk pro- i kommuneplanen om beliggenhed og udformning af anlægget med tilhørende VVM-- redegørelse. For visse typer af anlæg, herunder farmaceutisk produktion,, er staten myndighed i forhold til ces. Anlæg og projekter, derr er VVM-pligtige, kan ikke realiseres, før der er udarbejdet retningslinjer miljøbeskyttelsesloven.. Det er derfor Miljøstyrelsen, der udsteder kommuneplantillægget. Af planloven fremgår, at såfremt et anlæg eller projekt er i overensstemmelse med kommune- planen, påhviler det planmyndigheden at udarbejde et forslag til kommuneplantillæg og derefterr fremme sagen mest muligt. Den ny kapacitet kan således ikke etableres, før Miljøstyrelsen har udstedt et kommuneplantil- læg med VVM-redegørelse for anlægget og givet en miljøgodkendelse. Fforslag til kommune- frem f til den plantillæg med VVM-redegørelse var i offentlig høring fra den 4. november 2013 og 1. januar Høringen var annonceres på Miljøstyrelsens hjemmesidee 4 af 16

17 1.3 VVM processen Indkaldelsee af idéer og forslag Miljøstyrelsen har forud for udarbejdelsen af kommuneplantillæg med tilhørende VVM- offentligee høring var at danne grundlag for fastlæggelse af VVM-redegørelsens indhold. VVM-redegørelsen tager dels udgangspunkt i lovgivningens krav til planlægningen og dels til de redegørelsee indkaldt ideer og forslag til planlægningen. Hovedformålet med den første indkomne ideer og forslag for at sikre, at alle relevante og nødvendige problemstillinger bliver behandlet. Indkaldelsee af ideer og forslag blev igangsat med annonce påå Miljøministeriets hjemmeside den 5. april 2013 og udløb den 3. maj Der indkom et (1) høringssvar i perioden Den videre proces Miljøstyrelsen og Novo Nordisk udarbejdede i samarbejde dette d kommuneplantillæg med tilhø- plan- rende VVM-redegørelsee og miljøvurdering. VVM-redegørelsen beskriverr virksomhedens lagte projekter frem til 2025 og de miljømæssige konsekvenser heraf. Forslaget var i offentlig høring fra den 4. oktober 2013 til den 6. januar Efter den offentli- hos Hille- rød Kommune, der ikke havde nogen bemærkninger. ge høring af forslaget var der ikke modtaget indsigelser og bemærkninger. Miljøstyrelsen har udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som har været i høring 1.4 Læsevejledning Materialet består af et ikke-teknisk i resumé, et forslag til kommuneplantillæg med retningslinjer og planredegørelse og en VVM-redegørelse. Der vil blive ansøgt om miljøgodkendelse for de planlagte ændringer og udvidelser, når de konkrete projekter ønskes igangsat. Den sammenfattende vurdering af miljøkonsekvenserne kann læses i det ikke-tekniske resumé. VVM-redegørelsen indeholder selvee beskrivelsen af virksomheden og enn vurdering af miljøkon- har sekvenserne ved det ansøgte. VVM-redegørelsen med ansøgningen om miljøgodkend delse og i forbindelse med udarbej- bygger på de d oplysninger, virksomheden tilvejebragtt i forbindelse delse af VVM-redegørelsen. VVM-redegørelsen har en bredere tilgang til miljøbegrebet end e miljøgodkendelsen. Miljøgod- kendelsen er mere detaljeret end VVM-redegørelsen for så vidt v angår miljøforhold som støj, luft, spildevandd og affald mv. Virksomhedens revurderede miljøgodkendelse for fra 2012 indeholder vilkår til driften af aktiviteter på hele sitet. 5 af 16

18 2 Forslag til kommuneplantillæg 2.1 Rammer for lokalplanlægning Med dette kommuneplantillæg gives der mulighed for, at pilotfaciliteterne fremover også kan anvendes til egentlig produktion af farmaceutiske produkterr til kommercielt brug samt at der kan etableres ny facilitet til produktion af farmaceutiske produkter, ny facilitet til formulering og fyldning af farmaceutiske produkter, alternativtt facilitet til tabletproduktion, ny facilitet til fremstilling af penne, forøgelse af støbe- og montage kapaciteten i den eksisterende bygning 24A eller i ny bygning samt 1-2 nye administrationsbygninger, herunder ogsåå et nyt affaldsdepot. Muliggørelsen sikres ved, at rammebestemmelserne for Novo Nordisk A/S (rammeområde EO.E.33), fastholdes. Derudover fastlægges, at udvidelse og ændringer af Novo Nordisk A/S i Hillerød skal ske i over- udstedt ensstemmelse med kommuneplantillægget VVMVM for Novo Nordisk N A/S, site Hillerød af Miljøstyrelsen 2014 til t Hillerød Kommunes Kommuneplan Det gøres ved at tilføje følgende retningslinje i kapitlet om VVM i Hillerøds Kommuneplan Samlet hovedstruktur, retningslinjer og redegørelse. : Udvidelse og ændringer af Novo Nordisk A/S i Hillerød skal ske i overensstemmelsee med kommuneplantillæggett VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød udstedt af Miljøstyrelsen april af 16

19 3 Planlægningsredegørelse Arealanvendelsen af projektområdet er underlagt en række bestemmelseb er, der er fastlagt af rammerne for den fysiske planlægning. Fysisk planlægning skal s sikre bevarelsen af byernes kva- mv., der liteter, hensynet til miljøet samt beskyttelse og bevarelse af natur, n landskaber, kysterr alle vægtes højt i planlægningen. I de efterfølgende afsnit gennemgås de e for projektområdet relevante planer i hierarkisk rækkefølge, herunder specifikt hvad der gælder for det konkrete område. 3.1 Hillerød Kommuneplan 2013 Hillerød Kommune er opdelt i 21 geografiske områder, hvorr Novo Nordisk er beliggende i Er- fremgår af hvervsområdet EO. Kommunepla anens kvarterer og underliggende rammeområderr henholdsvis Figur 1 og Figur 2. Figur 1: Hillerød Kommunes rammeområder. Sort angiver Erhvervskvarteret.. Rødt angiverr Novo Nor- disks site i Hillerød 7 af 16

20 Figur 2: Kort over Kommuneplanrammer. Novo Nordisk site Hillerød er angivet med rød indramning. Novo Nordisk site Hillerød ligger i rammeområdet EO.E.3 og udgør den sydligste del af Erhvervsområdet i Hillerød. Mod nord og nordøst grænser sitet op til den øvrige del af erhvervsområdet som udover erhverv også inkluderer et mindre boligområde (EO.B.1), samt områderne EO.D.2 og EO.D.3, der er udlagt til offentlige formål. Mod øst grænser sitet op til boligområderne Amtmandsvang (SB.B.17) og Favrholmvænget/Kildedalen (SB.B.17), der er udlagt til hhv. åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Mod sydøst grænser sitet op til det nyudlagte plandistrik Hillerød Syd, der er udlagt til blandet bolig- og erhvervsformål. Mod syd grænser sitet op mod (HS.F.1), et mindre naturområde, der er udlagt til grønt rekreativt område. Mod vest grænser sitet op til EO.F.3 der ligeledes er udlagt til rekreativt område. De forskellige rammeområder er listet i Tabel 1. 8 af 16

21 Kommuneplanrammer Hillerød Kommuneplan 2013 Område Beskrivelse/Anvendelse /udlagt som EO.E.3 EO.E.2 EO.D.3 EO.B.1 EO.E.1 SB.E.1 SB.C.43 SB.B.17 SB.B.18 HS.D.4 HS.F1 HS.D.4 EO.F.3 EO.F.2 Erhvervsområdet, biotec syd Erhvervsområde Erhvervsområdet, biotec nord Erhvervsområde Erhvervsområdet, Erhvervsakademiet Område til offentlige formål. Uddannelsesinstitutioner Erhvervsområdet, Trollesminde Vænget Boligområde. Åben-lav. Erhvervsområdet, Trollesminde Kontorpark Erhvervsområde. Kontor og service erhverv. Slotsbyen, Milnersvej/ Slangerupgade Erhvervsområde Slotsbyen, centerområde ved Milnersvej Centerområde Slotsbyen, Amtmandsvang Boligområde. Åben-lav. Slotsbyen, Favrholmvænget/Kildedalen Boligområde. Tæt-lav. Hillerød Syd, øst for Roskildevej Blandet bolig og erhverv Hillerød Syd, grønt område Favrholm Rekreativt grønt område Hillerød Syd, Favrholm kursus- og fritidscenter Blandet bolig og erhverv. Erhvervsområdet, Ydre kile Rekreativt Område Erhvervsområdet, Indre kile Rekreativt Område Tabel 1: Hillerød Kommuneplanrammer i og omkring Novo Nordisk Site Hillerød 9 af 16

22 3.2 Lokalplaner Novo Nordisk site Hillerød er omfattet af en lokalplan, som er bindende for områdets anvendel- se. Lokalplanerne for sitet og de tilstødende kvarterer fremgår af Figur 3 og Tabel 2. Figur 3: Kort over Lokalplaner. Novo Nordisk site Hillerød er angivet med rød d indramning. 10 af 16

23 Plan Beskrivelse/Anvendelse /udlagt som LP226 Trollesminde Erhvervsområde, Etape 2 Området er udlagt til erhvervsområde og mere specifikt til virksomheder med et stort arealbehov. Området må bl.a. kun anvendes til fremstillingsvirksomhed, samt forskning, uddannelse og administration i tilknytning hertil. Området er udlagt til miljøklasse 3-6, hvor klasse 4-6 skal godkendes af byrådet (Dækker delvist Novo Nordisks site). LP 254 Trollesminde Erhvervsområde,Etape 3 Erhvervsområde. Området må bl.a. kun anvendes til fremstillingsvirksomhed, samt forskning, uddannelse og administration i tilknytning hertil. Erhvervsformålet skal høre ind under miljøklasse 1,4 og (Dækker delvist Novo Nordisks site). LP293 Trollesminde Business Park Erhvervsområde for arealkrævende virksomheder fortrinsvis medico-, miljø- og ITsektoren (fremstillings, forsknings- og uddannelsesaktivieteter) (Biogen Idec er beliggende i dette lokalplanlagte område). LP266 LP360 BV19 LP351 LP122 BV40 LP342 LP258 Område ved Trollesminde Blandet bolig og erhverv. Den vestlige del af området et udlagt til erhverv og giver tilladelse til etablering af det nuværende AMU-center. Den vestlige del af området er udlagt til boligformål Del af Trollesminde Kontorpark i Hillerød Erhvervsområde. Lokalplanområdet må kun anvendes til erhverv indenfor miljøklasse 1 og 2, offentlig og privat service (grænser kun op til Novo Nordisks område hvor den smalle tange rammer rundkørslen) Åmosegården Området er udlagt til offentlige formål. Området må anvendes til institutioner og erhverv, som byrådet vurderer finder naturligt plads i området (Erhvervsskole samt Hillerød Hotel & Restaurant Krydderiet er beliggende der). Lokalcenter ved Milnersvej i Hillerød Centerområde med bl.a. dagligvarebutik Område ved Herlufdalsvej Blandet bolig og erhverv. Den nordligste del er udlagt til let industri- og værkstedsvirksomhed samt mindre lagervirksomhed. Den sydlige del af lokalplanområdet er udlagt til boligformål (beskyttede boliger) Amtmandsvang Området er primært udlagt til boligformål hhv. åben-lav og tæt-lav. Derudover er der et mindre område der grænser op mod Roskildevej, der er udlagt til børneinstitution Favrholm kursus- og fritidscenter Den sydlige del af lokalplanområdet, hvor Favrholm ligger er udlagt til erhverv klasse 1. Den nordlige del af området er et naturområde. Hele lokalplanområdet er beliggende i landzone for en forlængelse af Peder Oxes Allé Forlængelse af Peder Oxes Allé med tilslutning til Hillerødmotorvejen Tabel 2: Lokalplaner og Byplanvedtægter i og omkring Novo Nordisk Site Hillerød 11 af 16

Til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013 udstedes hermed kommuneplantillæg om VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte.

Til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013 udstedes hermed kommuneplantillæg om VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte. Novo Nordisk A/S Virksomheder J.nr. MST-1274-00065 Ref. kigni Den 13. marts 2015 Udstedelse af kommuneplantillæg til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013: VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte

Læs mere

Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD

Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD April 2014 Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM redegørelse 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk. Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014

Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk. Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014 Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014 Udstedelse af kommuneplantillæg til Randers Kommunes Kommuneplan 2013: YARA

Læs mere

Udbygning af Panum Komplekset Del 1. Kommuneplantillæg

Udbygning af Panum Komplekset Del 1. Kommuneplantillæg Udbygning af Panum Komplekset Del 1. Kommuneplantillæg Del 1. Kommuneplantillæg inkl. resume af miljørapport Offentliggjort som forslag 27. juli 2011 Endelig udstedt til Københavns Kommune den 10. februar

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg

Forslag til kommuneplantillæg Forslag til kommuneplantillæg nr. 54 til kommuneplan 2009 for Aarhus Kommune med retningslinje for containerterminal til håndtering af containere og containere med farligt gods på Østhavnen, Aarhus Havn

Læs mere

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Driftsændringer til Ensted Olieterminal på Varnæsvej 9, 6600 Aabenraa Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer Del 2 Ikke-teknisk resumé Del 3 VVM

Læs mere

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Viborg Kommune Vesthimmerland Kommune Januar 2010 Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere

Udbygning af Panum Komplekset Del 2. Miljøredegørelse: VVM Redegørelse og Miljørapport Inklusive ikke teknisk resume

Udbygning af Panum Komplekset Del 2. Miljøredegørelse: VVM Redegørelse og Miljørapport Inklusive ikke teknisk resume Udbygning af Panum Komplekset Del 2. Miljøredegørelse: VVM Redegørelse og Miljørapport Inklusive ikke teknisk resume Del 1. Kommuneplantillæg inkl. resume af miljørapport Offentliggjort som forslag 27.

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Dako Denmark A/S. Maj 2014

Dako Denmark A/S. Maj 2014 Miljøgodkendelse Etablering af pakkeri og køle/fryselager Tillæg til miljøgodkendelse af 6. oktober 2004 Maj 2014 Virksomheder J.nr. MST-1270-01199 Ref. anskr/zaakh Den 22. maj 2014 MILJØGODKENDELSE til

Læs mere

Bilag Lokalplan nr. 5028 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 TEKNISK AFDELING 9.6.20085

Bilag Lokalplan nr. 5028 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 TEKNISK AFDELING 9.6.20085 D Bilag Lokalplan nr. 5028 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 TEKNISK AFDELING 9.6.20085 Bilag Lokalplan nr. 5028 D Forord Forslag til tillæg nr. 57 til kommuneplan 1994-2006 er en udvidelse

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 37 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune og Lokalplan nr. 373 for et område

Læs mere

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011 Sorø Kommune 1 Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - Miljørapport med VVM-redegørelse

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden Miljørapport for vandplan 1.2 Limfjorden INDHOLD 1. IKKE-TEKNISK RESUMÉ AF MILJØRAPPORTEN... 6 1.1 Udarbejdelse af miljøvurderingen... 6 1.2 Alternativer... 6 1.3 Indvirkning på miljøet... 7 1.4 Afhjælpende

Læs mere

Aalborg Lufthavn. Januar 2013. UDVIDELSE AF AALBORG LUFTHAVN Miljørapport - VVM og MV

Aalborg Lufthavn. Januar 2013. UDVIDELSE AF AALBORG LUFTHAVN Miljørapport - VVM og MV Aalborg Lufthavn Januar 2013 UDVIDELSE AF AALBORG LUFTHAVN Miljørapport - VVM og MV PROJEKT Aalborg Lufthavn Projekt nr. 208116 Version 1 Version 2, Endelig Dokument nr. 125841504 Udarbejdet af LGO, MDS

Læs mere

Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet

Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet VVMredegørelse og kommuneplanretningslinjer Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet Holstebro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013 Forslag Holstebro Kommune Oktober 2014 1 Forord Hermed foreligger forslag

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

Afgørelse i sagen om regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for en udvidelse af Roskilde Lufthavn

Afgørelse i sagen om regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for en udvidelse af Roskilde Lufthavn NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 12. februar 2008 J.nr.: NKN-33-00820 ssc/tutbi Afgørelse i sagen om regionplantillæg med tilhørende

Læs mere

Lokalplanforslag 1039 i høring

Lokalplanforslag 1039 i høring Offentliggjort på www.koege.dk den 9.9.2013 Lokalplanforslag 1039 i høring Køge Byråd har den 27. august 2013 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 1039 for vindmøller på Køge Havn, VVM-redegørelse

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

T I L L Æ G N R. 1 6

T I L L Æ G N R. 1 6 T I L L Æ G N R. 1 6 Olielager ved Rugsted TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 M Å L O G R A M M E R F O R V E J L E K O M M U N E Forslag Forslag godkendt i Byrådet d. 19.09.2012 Offentligt fremlagt fra d. 29.10.2012

Læs mere

Ikke teknisk resume. af VVM-redegørelse og Miljørapport for et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg. Juni 2013

Ikke teknisk resume. af VVM-redegørelse og Miljørapport for et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg. Juni 2013 Ikke teknisk resume af VVM-redegørelse og Miljørapport for et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg Juni 2013 Del 1: Forslag til Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2009 Del 2: Ikke teknisk resume

Læs mere

UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT

UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT Til Haderslev Kommune Dokumenttype VVM-redegørelse og miljørapport Dato ember 2013 UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT Offentlig høring i 8 uger 201 og til den2014. UDVIDELSE AF

Læs mere

Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S

Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S S Miljøgodkendelse til Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Side Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår... 7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Bornholms Regionskommunes afgørelse, og afgørelsen står således ved magt.

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Bornholms Regionskommunes afgørelse, og afgørelsen står således ved magt. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. februar 2013 J.nr.: NMK-41-00049 & NMK-33-00485 Ref.: ilgra AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes miljøvurdering

Læs mere