Vejen præstegård - det tabte paradis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejen præstegård - det tabte paradis"

Transkript

1 Xxxxxxxxxxx Vej præstegård det tabte paradis Af Olav C. Lindegaard Vej gamle præstegård og have beliggde mellem Hovedvej 1 og Vej Å i godt og vel 100 år et af bys mest beingsværdige byg ningsanlæg. For adskillige slægtled af præstefa milier præstegård herlig ramme om arbejde og familieliv. Og for befolkning i Vej Læborg pastorat hus og have et yndet samlingssted til møder både vinter og sommer. Det derfor et tab for hele egn, at præstegård i 1954 blev solgt til privat fabriksvirksomhed. Af hele det oprindelige gård anlæg ses i dag kun hovedbygning i ændret skikkelse, og det prægtige haveanlæg er redu ceret til et lille stykke græsplæne omgivet af uignemtrængeligt krat og morads. Fra 1932 til 1949 præstegård mit barn domshjem. Min far, Mort Christian Linde gaard, i dne periode sognepræst for Vej og Læborg sogne, fra 1936 tillige provst for Malt, Andst og Slaugs herreders provsti, og min mor Sigrid Rasmuss, som alle præstekoner dgang husmor og min fars uundværlige støtte i d store gæstfrie præste gård. Et netop afsluttet arbejde på bog om min fars liv og virke, fra hyrdedrg i Vestjylland til biskop i Ribe, indgår omtale af Vej Præstegård, som et særligt afsnit. I nedstå de skildring fremtræder dette afsnit i udvidet form, som min eg mere detaljerede erin dring om præstegård og familis dagligliv i hus og have. Præstegård Oprindelig havde præstegård været af sognets største gårde med ca. 300 td. land ager jord, skov og mose. Efter udstykning af lan dets præstegårdsjord til husmandsbrug i 1920'erne Vej præstegårds jorder blevet kraftig reduceret, så der i 1932 kun 25 td. land agerjord, 16 td. land skov og 12 td. land mose tilbage. Skov og mos blev drevet af præst selv. Jagt og fiskeret tilhørte præst. Jagt blev udlejet til et par jægere i by mod levering af lidt vildt i årets løb: harer, fasaner og agerhøns. Fiskerett vågede min far selv over. Jord bortforpagtet til et yngre landmandspar, Johan og Kristiane Ols, som ved flid og påpasselig hed kunne have deres udkomme af gårdbru get. Johan sjællænder. Han havde et opti mistisk sind, hvorimod Kristiane som vestjyde lidt bekymret og eftertænksom af natur. Tilsamm udgjorde de god kombination af to forskellige gemytter. At de talte hver sin dia lekt i mine ører særlig interessant og spæn dde at lytte til. De havde to heste, syvotte malkekøer, nogle få kvier og kalve, grise og et forholdsvis stort fjerkræhold. Forpagt ningsafgift vist relativ besked, idet der taget hsyn til, at forpagter skulle stå til rådighed med rholdelse og snerydning af præstegårds store gårdsplads, hjemkøre brænde og tørv fra skov og mose, sørge for præsts befordring til annekssognet Læborg, 77

2 Vej præstegård det tabte paradis Luftfoto fra slutning af 1930érne. Privat eje. når man kun kunne færdes over større afstan de i hestetrukk vogn eller kane, levering af daglig stalddørsmælk til dags mælkepris og til jul halv hjemmeslagtet gris til slagteripris. Desud forpagter behjælpelig med at opstille borde og bænke m.v. til sommermøder i hav og vintermøder i præstegårds store stuer. Mange af disse kontraktlige bestemmel ser fik præstefamili stor nytte og glæde af i de følgde år, ikke mindst under krig, da brændsel og mader efterhånd blev strgt rationeret, og min fars kære Ford A, anskaffet i 1932, klodset op. For mig, det yngste medlem af præstefamili, blev d største gevinst ved forpagtergård og ds forpagterpar, at jeg dér fik et ekstra barndoms hjem. Blev man sult, kunne man aflægge besøg i Kristianes køkk og få et stykke nybagt franskbrød med honning. Og manglede man noget at tage sig til, kunne man gå ud i stald til Johan og hjælpe ham med et eller andet, muge ud ved køerne, vaske mælkejunger eller lægge seletøj på heste og få lov at holde tøm m, når vi skulle hte et læs roer i mark. Nogle år efter vores indflytning i præstegård fik de selv drg, Knud, som blev min»lille bror«i arbejde og leg. Præstegårds stuehus, som opført i svsk herregårdsstil af bygmester Peder Hol d Hans i 1851, statelig bygning i to etager med højt tegltag. Hold Hans selvlærd arkitekt, som by og egn kan takke for sine få beingsværdige huse og gårde fra tid før Det indsatte luftbillede, foto 78

3 Vej præstegard graferet fra syd, giver et godt indtryk af hele præstegårdskomplekset, hovedbygning med d store gårdsplads, indrammet mod vest af d stråtækkede forpagterbolig med tilhør de avlsbygninger og mod øst af lav konfirmandstuebygning. Parallelforskudt med forpagterbolig lå lang udhuslænge, som i d sydlige halvdel rummede forpagters huggehus, hønsehus, dasser og tørvehus og i d nordlige de præsts tørvehus, og høn sehus, dueslag og mit kaninbur. Hønseholdet konstant på ti høns. Vi nænnede ikke at slagte dem. De fik lov at dø af alderdom og blev efterhånd erstattet af unge høns, så udbyttet af æg svingde, m dog altid tilstrække ligt i d daglige husholdning. Vinkelret på d lange udhuslænge lå af præstegårds ældste bygninger, hvor der i d vestlige halv del et stort vaskerum med to gruekedler, stor muret bageovn, som dog ikke længere blev brugt, og et rum til opbeing af saltkød og røger. Vaskerummet gjorde også nytte ved d årlige griseslagtning ind under jul. Grue kedlerne leverede skoldde mt vand til gri ss skrabning. Et par store vaskebaljer af træ kom i brug om efteråret til vask af nedfaldsæbler, som ved hjælp af Husholdningsforings udlånte presse blev forvandlet til æblemost. Most kom på bordet ved særlige lejligheder, så som familiefester eller bispevisitats. Un der And Verdskrig, da også sæbe ra tioneret, blev gruekedlerne desud anvdt, når der af talg, sæbest og andre ingrediser skulle fremstilles sæbe til kogevask. Østd af vaskehuset, som tidligere havde været kon firmandstue, brugtes dels som rullestue dels som værkstedsog redskabsrum. Disse bygnin ger og udhuse omsluttede det, vi kaldte bag gård, hvor det kløvede brænde stod i høje, runde stabler, indtil det blev tørt, og vi kunne køre det på trillebøre ind i hovedbygnings det tabte paradis fyrrum, hvor ctralfyret i krigsåre måtte nøjes med træ i stedet for cinders. I baggård lå der om foråret tillige hushøj bunke gre ne, som vi slæbte samm fra hav og for vandlede til optændingspinde til mors komfur. Som det ses på billedet, hovedbygning mod øst flankeret af et nyere længehus inde holdde konfirmandstue, garage og forpagte rs vognstald. D havde rødt tegltag og gulkalket som hovedbygning. På loftet havde forpagter magasin for sit sædekorn. De grøn malede porte velegnede som fodboldmål og gårdpladss plæne tumleplads for kon firmanderne, når de havde frikter. Hele præstegård ud til Hovedvej 1, som dgang sydligere d i dag, omgi vet af d fire td. land store parklignde have og af præstegårds marker og ge. I billedets nederste, vstre hjørne skimtes billedhugge r Niels Hans Jacobss atelier og kerami kovn og kirkesti, der førte h til bys hovedgade. Dag efter min fars indsættelse som sogne præst d 11. december 1932 bemærkede han i sin dagbog:»børne er hrykte for at være her. Alt er så nyt og interessant for dem«. Vi fire børn, Johannes, Anna Cathrine, som aldrig hed andet d Søster, Carst og jeg. Vores hrykkelse gjaldt både by, præstegård og for mit eget vedkommde ikke mindst hav. En rundvisning i hus og have kan give et ind tryk af de rammer, hvori præstefamili levede i 17 år, og hvor bys og egns folk havde et indbydde fristed til møder og sammkom ster året rundt, ude og inde: Selve præstebolig havde fem værelser i stueetag forud køkk, spisekammer, forrådskælder, frugtrum og fyrrum. Ad hovedør kom man ind i d klinkebelagte forstue, hvor husets embedstelefon, som ikke ringede hver dag, hang på vægg. Herfra der adgang til lå meter 79

4 Vej præstegård det tabte paradis studereværelse i bygnings sydøstli ge hjørne, hvor der fred og ro til prædi kforberedelse eller samtaler med besøg de. En havedør mod øst førte ud til gangsti mellem stauder og sommerblomster. Bag stu dereværelset lå et par gæsteværelser med vin duer til øst og nord. I d vestlige del af stuee tag rådede min mor. Her lå mod nordvest køkket med husets arneild i det blankpudse valdss de komfur ved sid af tørvekass, som rum, lun at sidde på samm med husets kat. Desud skabe med krydderihylder, hvidskure bundet hermed de køkkborde til at ælte brød samm kvask med kaffeborde. Min far talte i præsts på og køk kelt koldtvandshane. I for bindelse med køkket lå mod sydvest vores pigeværelse. Fra køkket førte dør gnem lille baggang ud til baggård mod vest. Det nordvdte køkk desud forbundet med et stort spisekam mer, som for køligheds skyld forsænket dagligspisestue meter og et under niveau. Herfra kunne komme ned til man dnu dybere liggde kæl til et overliggde rum for nødder og frugt, og delig ned ig til fyr rummet. En spændde labyrint at lege gem meleg i, m sikkert trælsom at gøre rt i. Det mest spændde ved baggang køkkelevator, hvormed man kunne hejse mad og drikke, porcelæn, m.m. op til d»fine«spi sestue på 1. sal. Ud vores forældres vid blev der naturligvis gjort forsøg på at bruge ele vator til at hejse lillebror eller andre af mindre format op og ned, m forsøge strandede på, at der for lidt plads til, at både arme og b kunne være i det snævre elevator et derrum eller op rum. eller Til første sal, hvor der seks værelser forud bad og toilet, kom man ad hovedtrappe, som svang sig i vinkel på 90 om grønmalet træsøjle op til et trapperum, hvor husets fornemste ud smykning placeret, gipskopier af Bertel Thorstuer forstus brede 80 t«. relieffer marmor Herfra»Dag«og»Nat indgang til et husets nordøst der til vstre sydøstvdt børneværelse og vdte soveværelse, hvorimellem husets bade værelse og este toilet placeret. Fra trap perummet kom man til højre ind i husets dag ligstue, som vdte ud mod gårdsplads og et sydvestvdt børneværelse. Dagligstu for bundet med dobbeltdør til husets største d store nordvdte havestue og for spisestue. Ved de månedlige bibellæsninger kunne disse stuer til ovnævnte mnesker omkring døråbning mel lem dagligstu og havestu, så man kunne høre, hvad der blev sagt overalt i stuerne. På dette ctrale sted havde klaveret sin plads, hvorfra salme og fællessang blev ledet. Det rumme midterste vindue i havestu havedør med adgang til indsat i veranda, hvorfra trappe førte ned til havs store plæne. Det åbne loftsrum under tegltaget blev brugt som pulterrum, dels til opbeing af gemmeæbler, der forsigtigt blev lagt på gamle aviser direkte på gulvet. De fyldte adskil lige kvadratmeter og spredte dejlig æbleduft i rummet. Her boede i øvrigt præstegårds nisse. Det jeg overbevist om, i hvert fald i de første to tre år efter at vi flyttet ind, for vores unge pige satte hver juleaft, efter mors besked, tallerk med grød op til niss, og julemorg listede jeg op på loftet og så, at grø d spist! Vist huset som familiebolig set med nuti ds øjne frygtelig ubekvemt og besværligt at bebo. Det tænkte vi børn ikke på. Vi hørte hel ler ikke vores forældre beklage sig. De nød, at der plads til mange gæster og mødedelta gere, og om sommer værdsatte både foræl dre og børn havs herligheder. M det et store dels hus fra tid, hvor husmoder måtte være

5 VEJEN PRÆSTEGÅRD DET TABTE PARADIS heldags hjemmegåde og have to unge piger til hjælp samt vaskekone på dage, hvor der storvask. De to piger flyttede med os fra Hvejsel, hvor min far præst fra 1921 til D yngste, Anna Marie, havde især havde haft til opgave at tage sig af mig, famili s mindste. Hun år og jeg kaldte hde Nitte. Vi to havde det fint Forud samm. tale rt lærte hun mig at binde snørebånd og slå knuder, når jeg om morge n sad på værkstedsbordet i vaskehuset og»hjalp«hde med at pudse familis sko. Nitte køn og kvik pige, så det med nog betænkelighed, hdes mor gav hde lov til at flytte med til d store by Vej. Min mor måtte derfor love at passe godt på hde. Det gjorde hun med næst for stor omhu, m det lykkedes dog for Nitte efter et par års forløb at blive forlovet og sid lykkelig gift. Ms mine søskde passede deres skolegang, kunne jeg i de første år sagts få tid til at gå derhjemme i hus og have. Da nog begyndte at spørge, om jeg ikke snart skulle i skole, sva at rede min far:»hvorfor det? Han leger så godt herhjemme«! Skol vigtig, m det havde ing hast. I det grundtvigske syn på børneop dragelse lå næst letsindig tillid til, at børn nok skulle tilegne sig nyttige kundskaber og færdigheder, når tid inde. I sammlig ning med mange andre børn vores betin gelser for selv at tilegne os vid om mangt og meget desud gunstige. En sur regnvejrsdag det lykke at få lov til at ligge på fars gulv i hans tilrøgede studereværelse, hvis man blot kunne være stille, ms han sad og skrev prædi k. Der lå man så og studerede især illustrere de udgaver af store værker: Billedbibl med Gustave Doré's illustrationer, Fabricius' Dan markshistorie med Lorz Frølich's eller det populærvidskabelige»frem«i flere indbundne bind, hvori tegninger tidsskrift man kun Min hære barnepige, Anne Marie Højer Johans (Nitte) og undertegnede som fireårig. Nitte bor stadig ke efter sdhermester Christian Ficher. Foto: i Vej som privat eje. studere alt mellem himmel ogjord lige fra luftskibe til røntgstråler og indianerstammer. Med særlig tilladelse kun ne man få lov at se lidt skrøbelig bog med»mand, der kan lukkes op«, hvor man lag på lag kunne studere muskler og årer, nyrer og lever, tarmsystem, hjerte og lunger, forud særlige billeder af ørets og øjets indre. Forbud der få af. Man måtte ikke fjerne fars saks ne dampmaskiner og 81

6 Vej præstegard det tabte paradis eller skriveredskaber fra hans skrivebord. Man skulle huske lægge værktøj og haveredskaber på plads efter brug. Tvang kdte vi ikke til, m det f.eks. selvfølge, at vi alt efter alder hjalp til med at kløve brænde og bære tørv ind, plukke bær, samle æbler ind, og slæbe gre af hav, rive havegange, slå plæner m.m. at D evtyrlige have haveanlæg, som det tog sig ud, da det sognes præstegårdshave, er for mtlig anlagt samtidig med, at Peder Hold Hans byggede stuehuset i Havs rig dom på store, gamle bøge, linde, elme og asketræer er i dag næst ryddet, m kunne, da vi boede i præstegård bestemmes til at være år gamle, ja flere dda dnu ældre. Med flid havde skiftde præster plantet og plejet havs buske og træer og forsynet d med alle slags frugttræer og buske. Hvad forgænger såede, kunne efterfølger høste. Hav skråner svagt ned mod åløbet, som på dette sted over strækning af et par kilometer er særlig bredt og relativ dybt, fordi å er op Det storslåede stemmet foran Lille Vandmølle halvand km ned for præstegård. D er desud fiskerig, fordi der ved Store Vandmølle halvand km ovfor præstegård ligger et stort ørred dambrug, hvorfra der uundgåeligt smutter fiskeyngel og større fisk fra damme ud i å. Hav karakteristisk i hele sit anlæg ved, at træer og busketter omkransede fem store, forskelligt formede græsarealer eller blomster ge med et blomsterflor af vilde planter alt efter årstid, og hvad der bedst kunne gro. Disse lysåbne rum omgivet af og forbundet med gange og stier. Kun d plæne, som lå op til hovedbygnings nordfacade, blev klippet i sommers De løb med håndskubbet maskine. øvrige blev slået med le gang om året. D sydøstlige»plæne«eller rettere græsmark 82 på havs højdedrag gjorde det ud for tør replads. Her havde min far desud fået tøm rer Krabbe til at rejse et højt stativ med trapez og ringe. I et krat bagved gynger, på havs højeste punkt der hule med vægge og indgangssti opført af rå kampest og tilsynela dde gravet ind i terrænet. Taget et delvis sammsunket stråtag. Det sagdes, at sogne præst Hans Svejstrup ( ) havde brugt d som kartoffelkule og frugtrum. Der rugede vis uhygge over hul, som blev kaldt Bis sehul, fordi røver ved navn Schwartz hav de gemt sig dér i pastor Richters tid ( ). Røver stjal mader i præstegårds spisekammer, hvis vinduer derfor blevet forsynet med gitteijern. De sad der dnu i vores tid, så histori sikkert god nok. Det derfor også oplagt, at Bissehul blev brugt som fængsel, når vi til børnefødselsdage legede røvere og soldater. Under krig viste mig hedsrådet præstefamili d betænksomhed at ombygge hul til frostfri kartoffel og frugtkælder med cemtvægge og fladt beton tag. Ing anede dgang, at hul i virkelig hed udgjorde resterne af for længst ud gravet broncealderhøj, som d ikke National museet havde registreret. Det opdagedes først i 1955, da hovedvej skulle udvides og derfor kom til at strejfe højs sydlige side. Med næn somhed er høj i dag restaureret, bekostet af kommun. Plæn foran husets nordfacade med egns største træ, havs kæmpe diameter i mandshøjde så bred, at der skulle tre mand til at spænde om d. D godt og vel halv gang højere d d toetager høje præstegård, så af de tyske tomotors bombemaskiner, som d 9. april 1940 i lavtflyvde formationer terrorise rede hele landet, kun få grannåle fra at kol lidere med træets top. Det desværre ikke ctrum ædelgran med

7 Vej præstegård det tabte paradis Plan over det tabte Paradis således som det kunne opleves i åre 1932 til nummerering til plan: 1. Bronzealderhøj. 2. Lund. 3. Kajakhavn. 4. Telehytt. 5. Kildedam. 6. D hvide bro. 7 skjult hytte med bådebro. 8 Badebro. 9. Køkkhave. 10. Græsbevoksning. 11. D store blodbøg. 12. Plæn (mødeplads). 13 D høje gran. 14. st høj. 15. D gamle eg. 16. Græs med Bjørneklo Skøjtedam. 18. Hønsegård. 19. Hønse og tørvehus. 20. vaskehus. 21. Præstebolig. 22 Staudebede. 23. Frugthave. 24. Græs med frugttræer. 25. Forpagterbolig. 26. Stald. 27. Konjirmandstu, garage og vognport. 28. Børnes køkkhave. 29. Tørreplads med gyngestativ. 30.»Bissehul«. 31. Kælkebakk. 32. Mødding. 33. Lade. 34. Frugthave. 35.»Hytt«og Niels Hans Jacobss keramikovn. 36. Kirkesti til by og kirke. noget klatretræ, for de nederste gre i åre nes løb kappet af i seks syv meters højde. Som nabo til ædelgran stod havs og egns ældste træ, flere århundreder gammel eg. D i sin bedste alder, og på sin tykke og rette stamme bar d smuk krone. Ned mod å afgrænsedes plæn af stor blodbøg og række høje linde, afsluttet med et højt bu 83

8 Vej præktkgakd det tabte paradis skads af jasminer, hvor famili på me forsommerdage havde et herligt spisested. De hvide jasminblomsters duft blandede sig her med duft fra blomstrde blå rododdron gule azalea. årlige sommermøder plæn ideel mødeplads, hvor folk fra by og land sam ledes på konfimandstus bænke om de lange kaffeborde og d interimistiske talerstol, hvorfra af egns præster eller højskole lærere førte ordet. På sådanne dage hav flagsmykket og gange nyrevet af præsts børn. Dette store skuffe og rivearbejde vi ikke altid lige begejstrede for at tage del i, m vi til ggæld glade for at være med til at fremvise hele hav for mødedeltagerne på fest dag. Ned for plæn, kun et par meter fra å, havde jeg i et sumpet område opdaget kilde. Jeg dgang 1314 år og fandt på at grave kild ud, så ds pulserde udspring kunne ses i bund af lille dam, som jeg omgav med store st. En lille sti blev ryddet ned til kildedamm, hvor jeg desud fik anbragt gammel havebænk. En sommerdag fik vi besøg af vores tidligere nabo, proprietær Jørg Jørgs, fra Hvejsel. Under havevandring med min far satte de sig med deres tændte cig arer på bænk ved kild. Under deres sam tale bemærkede min far:» Jeg er blevet så glad for sidde her og høre kilds bestandige kluk k, når d løber ud i å. Det er for mig et billede på evighed«. Jørgs tilføjede pro saisk på sit gode Vejle jysk:»ja, å d er gued å køl' øl i«! Øst for plæn lå frugthav om kranset af alsks frugtbuske, og aldeles para disisk beplantet med frugttræer, som gav os frugthøst langt større, d vi selv kunne for tære af æbler, pærer og blommer af mange sor og Til de ter. Gnem 84 et tæt krat af pilebuske og elletræer kom ad smal sti i havs nordøstlige hjørne ned til d hvidmalede»højbro«over å. Sti fortsatte på d and side af å mellem præstegårds ge. Kantet af grøfter og rødel førte sti et par hundrede meter hover g til Lund, et mindre stykke blandet skov af bøg og birk, skovfyr og gran, som tidligere præster havde plantet på nogle sandbanker på græns til Gest sogn. Et system af skovstier gjorde Lund til spænd de byggeplads for hemmelige huler og gr hytter med tilhørde lejrbålplads og»slag mark«for ublodige kampe mellem indianere og cowboys. Mod øst spidsede Lund til med bestand af høje graner. I d højeste gran havde et par kammerater og jeg indrettet bekvem udkigsplads af gamle brædder. Ned for der lavet badebro, som på hede som merdage samlede stort familieopløb. man Å nok d største attraktion for os børn. Udover badning og udbytterige fisketure jo også»sejle op ad å og nedad ig«dvs. på strækning mellem Store og kunne man Lille Vandmølle. Derfor fik Fischer til bygge vores far snedker trækajak til os allerede Vej. D blev snart efterfulgt af flere kajakker af forskellige typer. En kajakhavn med smalle bådebroer blev anlagt af os drge i havs nordvestlige sum pede hjørne. Hertil kunne man komme ad befæstede stier. På havn byggede vi hytte af lægter og tagpap. Hytt kombineret tele og radiostation, hvilket blev fikset af store brorjohannes. Som vordde civilingiør og chef for Jysk Telefons sydlige distrikt det smal sag for ham med et par mindre brødre som håndlangere at anlægge telefonledninger langs å, hvor man ved forskellige»stationer«kunne lægge til land for at høre nyt fra telehyt t eller fra præstegård. Herfra kunne vi også høre dags radioudsdelser fra d første at sommer i

9 VFJFN PRÆSTEGÅRD DLT TABI'K PARADIS Vej Å og D hvide bro fotografereet fra Lund. Foto. Privat eje. Købhavn Kalundborg pr. telefon. Under leg som toldere og smuglere kunne det sindri ge telet inddrages med stor effekt. Et særligt fartøj opfandt jeg ved at forbinde to gamle trækajakker med et stort trædæk, aflagt vognport, jeg havde fundet på tørvehu sets loft. D blev måske Danmarks første katamaran. Et sejl af et gammelt, grønt rulle gardin blev rigget til, m det fungerede aldrig helt godt. Derimod gik det fint med at stage katamaran frem, idet å havde fast sand bund. Det særdeles sødygtige fartøj blev indret tet bekvemt for passagerer med kurvestol og rejsegrammofon, så jeg kunne give min morfar standsmæssig sejltur. Han fandt sig i det med stille undr. Min søster og jeg havde hver sin lille køk khave bag konfirmandstu. Søsters vel holdt og bød både på morgfruer, ærter og radiser, ms min, efterhånd som jeg miste de mine dværghøns, Hans og Grete, mere lig nede et forsømt gravsted, for de små høns begravede jeg i pæne, hvide skotøjsæsker i min eg have. D store køkkhave bestemte mor over, m vi andre måtte gerne hjælpe med at så og luge. D anlagt samm med forpagters på mark udfor havs vestli ge skel. Det praktisk, at forpagter her kunne komme til at pløje, harve og sprede gød ning, ud at heste skulle ind i selve hav. Øst for og i skel med hav havde forpagte r stejl mark med vedde græs. Det ideel kælkebakke for bys børn og unge, ikke mindst i de hårde sne og isvintre under krig. Bakk afsluttedes med meterhøj vold, der omgav rektangulær dam, et for længst nedlagt friluftsbad. Nu fungerede d som skøjtebane, og det naturligvis særlig yndet sport at få så meget fart på slæd, at man kunne komme op over vold og de på d islagte dam. Om sommer kunne man være heldig at fange gedder i damm. 85

10 Vej præstegård det tabte paradis Fra sin seminarietid, før min far blev havde han beet nikk. Han holdt teolog, særlig glæde ved bota mest af havs vilde blom og lærte os deres navne og kde: mjødurt, gkarse, gøgeurt, familier at forglemmi gej, kabbeleje, gnellikerod og mange flere. Ved hans vejledning blev også havs og omeg ster nes fauna del af vores verd: fiske i å ds tilløb elritser og hundestejler, bækørreder, regnbueørreder, ål og gedder. Fugle og deres reder i buske og krat skov duer, ugler, spætmejser, flagspætter, bogfinker, musvitter, blåmejser, drosler, løvsangere og gærdesmutter, forud rørsangerne, hvis reder blev hjemsøgt af d ihærdigt kukkde gøg. Og i sommersol fik vi blik for sommerfugles, vandnymfers, guldsmedes og honningbiers urolige og fortryllde flugt over gs og havs blomsterflor. En vinterdag lærte vi at gkde afslørde spor i sne af ræv og hare, egern og spidsmus. I dette mit tabte para dis foregik alle min barndoms fortællinger og drgebøger. Æbletræet med slang i paradi set naturligvis det store træ med saftige gra vster midt i frugthav, tæt ved stod de hasselbuske, hvor Adam og Eva gemte sig,»da dag blev sval, og Gud Herr vandrede i hav«. En sandet hulvej på forpagters mark det uhyggelige sted, hvor Josef blev solgt af sine brødre, m også det sted mellem Jeriko og Jerusalem, hvor» mand faldt blandt røve re«og blev reddet af d barmhjertige sama ritaner. Peter Plys og hans vner boede i Lun og d, som hvor der idtisk med»100 meter Skov«, også plads til Robin Hood og i sådanne omgivelser»mellem træer og dyr«i forunderlig frihed og forældrekærlighed et stort privilegium. I dag et halvt århundrede sere står mine opvækstår i Vej præstegård lysde klart i erindring. Jeg 86 Mort og Sigrid Lindegaard i arbejdstøjet sommerdag i Foto: privat eje. mindes disse år med taknemmelighed og be klager, at de kuturhistoriske værdier, som præstegård og ds have frembød både for præstefamilie og for Vej og Læborg sog ne, er gået tabt. At gvinde dette jordiske paradis til glæde for by og egn vil i hvert fald forudsætte meget stor donation. hans svde. At vokse op Mine forældre, Olav Lindegaard, født 1929, Sydhavnsvej 18,1600 fra Ribe Katedralskole. Cand. theol fra Købhavns Universitet. Kaldskappellan ved Grundtvigskirk i Købhavn. Sognepræst i Egtved. Domprovst i Haderslev. Biskop over Haderslev. Studt Haderslev Stift. Afsked 1999.

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t År 1700 f.v.t. 500 f.v.t 1 Bronzealderen Bronzealderen er tiden lige efter bondestenalderen. Den varede fra 1700 f.v.t. til 500 f.v.t og hedder Bronzealderen på grund af det nye metal bronze. Da bronze

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

Magnus og Myggen Leg og lær med Magnus & Myggen Walkthrough

Magnus og Myggen Leg og lær med Magnus & Myggen Walkthrough Denne Walktrough fører dig igennem højdepunkterne i Magnus og Myggen Leg og lær med Magnus & Myggen. Du vil dog gå glip af glæden ved at opdage tingene selv og du vil også gå glip af mange af dialogerne

Læs mere

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven Noter fra havevandring på Terrasserne 14. september 2015.09.15 Vi havde en rigtig fin vandring sammen med Allan. 10 12 medlemmer trodsede udsigten til regn og deltog nogle stødte til, andre faldt fra.

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

Tekster: 2 Mos 3,1-7; 2 Mos 3,10-14, ApG 4,7-12, Joh 14,1-11 Salmer: Lihme 9.00

Tekster: 2 Mos 3,1-7; 2 Mos 3,10-14, ApG 4,7-12, Joh 14,1-11 Salmer: Lihme 9.00 Tekster: 2 Mos 3,1-7; 2 Mos 3,10-14, ApG 4,7-12, Joh 14,1-11 Salmer: Lihme 9.00 236 Påskeblomst Dåb 448 Fyldt af glæde 13 Måne og sol 164 Øjne, I var (mel. Nutzhorn) 15 Op al den Rødding 10.30 749 I østen

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

At bygge i en park...

At bygge i en park... At bygge i en park... Ideforslag til ny boligbebyggelse for Antvorskov Højskole, Liselundvej i Slagelse December 2008 Arkitektgruppen Slagelse A/S At bygge i en park. Jeg parkerer bilen foran det smukke

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord.

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord. 1 Gale Streger Forfatter: Helle S. Larsen Illustration: Lars Hornemann Forfatteren og Furesø Museer, 2013 Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-24-2 Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger

Læs mere

Anlægsgartner Hegn Naturpleje

Anlægsgartner Hegn Naturpleje Anlægsgartner Hegn Naturpleje Passion er drivkraften Når du vælger Vejle Anlægsteknik til at etablere grønne områder, haveanlæg, indkørsler og indhegning, gør vi det med passion og fokus på kvalitet.

Læs mere

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G i Gl. Havdrup Kirke Denne folder er ment som en hjælp til at se kirken på en anden måde. Ikke blot som en fin bygning vi som turister

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9. Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414.

Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9. Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414. Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9 Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414. Jesus havde fortalt sine disciple, at de var på vej til Jerusalem,

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2,

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2, side 1 Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger. Tekst: Luk. 2, 41-52. Et glimt ind i Jesu barndomsliv. Et glimt som enhver kan genkende sig i. Lukas gav os Jesu egen historie og i den fortælles også ethvert

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 21. Emne: Dyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1. Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11.

Kursusmappe. HippHopp. Uge 21. Emne: Dyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1. Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11. Uge 21 Emne: Dyr Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1 HIPPY HippHopp Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11.39 Uge 21 l Dyr Det er tidligt om morgenen og stadig mørkt. Hipp

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

+ 0. Socialforskningsinstituttet. IP. nr.: Int. nr.: Sprogprøve. Test 1. Us. nr December

+ 0. Socialforskningsinstituttet. IP. nr.: Int. nr.: Sprogprøve. Test 1. Us. nr December + 0 Socialforskningsinstituttet IP. nr.: Int. nr.: Sprogprøve Test 1 Us. nr. 8855-4 December 2006 + 0 + 0 Sæt et tydeligt kryds. RIGTIGT X FORKERT Hvis et felt er udfyldt forkert, sættes streger over krydset,

Læs mere

Hvem er Serafim? Serafim er en lille engel, som kommer til

Hvem er Serafim? Serafim er en lille engel, som kommer til Forord Små historier, som jeg har hørt fra Serafim Hvem er Serafim? Serafim er en lille engel, som kommer til mig i nattens stille timer og fortæller alle de historier, som jeg skriver. Det er ikke mine

Læs mere

Prædiken til allehelgen 2. nov. Kl

Prædiken til allehelgen 2. nov. Kl Prædiken til allehelgen 2. nov. Kl. 10.00 754 - Se nu stiger solen 36 Befal du dine vej 732 Dybt hælder året i sin gang 549 Vi takker dig for livet på min død er mig til gode 439 O, du Guds lam Nadververs

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

De sande værdier (2) Sø d. 18. september

De sande værdier (2) Sø d. 18. september De sande værdier (2) Sø d. 18. september Forvaltning af værdierne Luk 16:2 Så tilkaldte han forvalteren og spurgte: Hvad er det, jeg hører om dig? Aflæg regnskab for din forvaltning Resumé: Time og dag

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer: Lihme 9.00 751 Gud ske tak og lov, Dåb: 448 Fyldt af glæde, 52 Du herre Krist, 41 Lille Guds barn, 807 Den lange lyse sommerdag Lem 10.30 751 Gud

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup. Høstgudstjeneste Mattæus 6, 24-34

15. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup. Høstgudstjeneste Mattæus 6, 24-34 15. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup. Høstgudstjeneste Mattæus 6, 24-34 Almægtige Gud og skaber. TAK, for at du giver os alt, hvad vi behøver; lær os at søge dit rige. AMEN Han havde dyrket markerne

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

ÆBLET. historien om Adam og Eva.

ÆBLET. historien om Adam og Eva. Side 3 ÆBLET historien om Adam og Eva 1 Dag og nat 4 2 Adam og Eva 6 3 Træet 8 4 En dejlig tid 10 5 Røde æbler 12 6 Slangen 14 7 Pluk det 16 8 Nøgne 20 9 Hvor er I? 22 10 Det var ikke mig 24 11 Guds straf

Læs mere

Oplevelsesrejse i haven på Liselund udvidet tur. For børn og voksne

Oplevelsesrejse i haven på Liselund udvidet tur. For børn og voksne Oplevelsesrejse i haven på Liselund udvidet tur For børn og voksne Velkommen til Liselund. Her er opgaver, der vil føre dig rundt i haven. Opgaverne vil fortælle dig noget om Liselund og om, hvordan en

Læs mere

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG HØRHAVEGÅRDEN HAR BÅDE FUNGERET SOM BOLIG FOR SKOVFOGEDEN OG SOM AVLSGÅRD, HVORFOR DER KAN FINDES FÆLLES TRÆK MED BÅDE SKOFVOGEDBOLIGEN OG BONDEHUSET. I FØLGENDE AFSNIT UNDERSØGES

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Kun den fattige ved hvad kærlighed er.

Kun den fattige ved hvad kærlighed er. Kun den fattige ved hvad kærlighed er. Prædiken til den 29. juni (som i kirkens kalenderår hedder 2. trinitatis) 2012 i Havdrup Kirke Salmer: 752,604,685,681,367 Prædikenteksten er taget fra Lukasevangeliet

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Gud lad os leve af dit ord Som dagligt brød på denne jord

Gud lad os leve af dit ord Som dagligt brød på denne jord PRÆDIKEN HØSTGUDSTJENESTE SØNDAG DEN 18.SEPTEMBER 2011 13.SETRIN VESTER AABY KIRKE KL. 14.00 Tekster: Gal.2,16-21; Luk.10,23-37 Salmer: 729,727,728,Nat med mørke Gud lad os leve af dit ord Som dagligt

Læs mere

FOLK OMKRING RINGOVNEN

FOLK OMKRING RINGOVNEN FOLK OMKRING RINGOVNEN - ÅR 1900. Fortalt af Merete Bjerngaard Illustreret af Per Jørgensen 2 Folk omkring Ringovnen -år 1900 ISBN 978-87-994302-0-8 3 Kort over Nivå Her kan I se et kort over Nivå. Alle

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Fiskemesteren Barndom og opvækst

Fiskemesteren Barndom og opvækst Fiskemesteren Barndom og opvækst af Hans Jørgen Holm Fiskemesteren Barndom og opvækst af Hans Jørgen Holm Copyright 2014 - Hans Jørgen Holm 2 Tanken om at energien skifter fra død til levende hele tiden.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis Læsning. Johs. 15,1-11.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis Læsning. Johs. 15,1-11. 25-09-2016 side 1 Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2016. Læsning. Johs. 15,1-11. De ord vi har hørt i dag drypper af dåb. Når et menneske bliver døbt får det en velsignelse med sig ud i livet. Vi kalder

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og altid over det ene og det andet. Den gør det kun for

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

Valdemarsgudstjeneste. 15/ Johs. 3,16. Jørgen Christensen

Valdemarsgudstjeneste. 15/ Johs. 3,16. Jørgen Christensen 725-10-787 Valdemarsgudstjeneste. 15/6-07. 20.30. Johs. 3,16. Jørgen Christensen Læsning: Johannes 3,16: For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke

Læs mere

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H.C. Andersen er Odenses berømte bysbarn. Næsten alle mennesker i hele verden kender H. C. Andersens eventyr. I Odense ligger det hus, hvor han voksede op.

Læs mere

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn.

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn. MULIGHEDER Hvis mennesker havde fire ben, så ville alt gå i stykker. Hvis der ikke var kæledyr i Sevel, så ville København blive en landsby. Hvis Sevel var hovedstad i Danmark, så ville himlen blive grøn

Læs mere

Tro og etik. Omsorg. Årstid: Hele året.

Tro og etik. Omsorg. Årstid: Hele året. Tro og etik Omsorg Målgruppe: Spirer Årstid: Hele året. Varighed: 2 trin + et engagement Omsorg - niveau 1 - trin for trin Omdrejningspunktet for mærket Omsorg er i høj grad sladder. Idéen med at beskæftige

Læs mere

Professoren. -udforsker Skoven! Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til:

Professoren. -udforsker Skoven! Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til: 1 Professoren -udforsker Skoven! 2016 af Kim Christensen Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til: Lars. Naturstyrelsen Til minde om

Læs mere

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen 1 749 - I østen stiger solen op 419 - O Gud hør min bøn 70 - Du kom til vor runde jord 478 - vi kommer til din kirke, Gud 721 - Frydeligt med jubelkor Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Bedsteforældrene Rasmus og Anne Marie (side 1) Jeg holdt meget af at gå tur med mor om eftermiddagen, hver uge var vi en tur i Dronningensgade. Vi gik altid

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde i Als nordsogn. Denne violin blev siden samlet, og viste

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

Grønne spirers konkurrence. Dagplejen Beder/Malling

Grønne spirers konkurrence. Dagplejen Beder/Malling Grønne spirers konkurrence Dagplejen Beder/Malling Kære Grønne spirer I dagplejen Beder/Malling kan vi i sandhed sige, at vi er vildt begejstrede for udelivet. Vi voksnes glæde ved naturen smitter automatisk

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Tillykke med din nye kanin

Tillykke med din nye kanin Tillykke med din nye kanin Afkomsattest Født: Køn: Farve: Race: Opdrættet hos Opdrætters navn Højre øre Venstre øre Registreret Solgt d. Købers navn: Fuldmagt Garanti Far Farfar Farfars far Farfars mor

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Egebjerg, som jeg har kendt det

Egebjerg, som jeg har kendt det EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1978 (4. årgang ). Siderne 29-33 Egebjerg, som jeg har kendt det Johannes Riis Når man en sommerdag tager cyklen og kører østpå fra Hvidbjerg

Læs mere

Simon og Viktoria på skovtur

Simon og Viktoria på skovtur Simon og Viktoria på skovtur En fantasihistorie tegnet og fortalt af eleverne i 3.klasse på Rønnebæk skole 2009 Simon og Viktoria gik en tur ud i skoven. Og så så de en giraf og de så også en løve. De

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Rødding Giv mig Gud, 31 Til himlene, 508 Bryd frem, 802 Når vinterstorme hærger, 438 Hellig, Nadversalme, 731 Nu står der skum

Rødding Giv mig Gud, 31 Til himlene, 508 Bryd frem, 802 Når vinterstorme hærger, 438 Hellig, Nadversalme, 731 Nu står der skum Tekster: Ez 18,1-4a, Åb 3,7-13, Luk 13,1-9 Salmer: Lihme 9.00 4 Giv mig Gud, 508 Bryd frem, 802 Når vinterstorme hærger, 731 Nu står der skum Rødding 10.30 4 Giv mig Gud, 31 Til himlene, 508 Bryd frem,

Læs mere

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob.

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob. Side 3 skindet historien om Esau og Jakob 1 Spark i maven 4 2 Esau og Jakob 6 3 Den ældste søn 8 4 Arven 10 5 Maden 12 6 Esau gav arven væk 14 7 Esaus hånd 16 8 Jakobs mor 20 9 Skindet 22 10 Jakob løj

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Test din viden om Pronominer

Test din viden om Pronominer Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Pronominer 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Kapitel 96, Futte: Hvor kom Futte fra: Jeg er verdens allerfarligste vildkat - bare så du ved det Futtes mor:

Kapitel 96, Futte: Hvor kom Futte fra: Jeg er verdens allerfarligste vildkat - bare så du ved det Futtes mor: Kapitel 96, Futte: Futte flyttede ind i mit hjem. Futte kom ind i modeljernbanen som æresmedlem i juni. Hun var da en 6 uger gammel vildkattekilling. Fra begyndelsen kom hun til dyrlæge hos Kattens Værn,

Læs mere

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB BYGNINGERNE Charmerende stor gammel Købmandsgård i Strib, med stort renoveret træ-udhus med virkelig mange anvendelsesmuligheder. Samt muret

Læs mere

Den gyldne sten.indd 3

Den gyldne sten.indd 3 Ole Bering Den gyldne sten Lohses Forlag Den gyldne sten.indd 3 Ole Bering Den gyldne sten Lohses Forlag, 2005 Korskærvej 25, 7000 Fredericia Omslagstegning: Caroline O Neal Tilrettelægning: Thomas B.

Læs mere

726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder,

726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder, 726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder, når Jesus siger: Når du derfor bringer din gave til alteret

Læs mere

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget Jeg laver biograf Jeg følges med Signe og Inger hjem fra skole i dag, vi standser ved åen og kigger ned og kan se, at åen så småt er ved at fryse til. Vi var inde hos fru Andersen og øve os på at synge

Læs mere

STED+SANS Rougsøskolen i Ørsted Tekster af 6.A og 6.B

STED+SANS Rougsøskolen i Ørsted Tekster af 6.A og 6.B STED+SANS Rougsøskolen i Ørsted Tekster af 6.A og 6.B HVAD NU HVIS Hvis Holbæk ikke var en by, så ville min ged falde om. Hvis Randers blev overtaget af fisk, så ville jeg pisse på et træ. Hvis jeg var

Læs mere

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig!

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig! PRÆDIKEN MARIÆ BEBUDELSESDAG 25.MARTS 2012 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL.10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.7,10-14; 1.Kor.21-31; Luk.1,46-55 Salmer: 10,441,71,73,117 Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere