1. Efter tilmeldingsfrist for Calculus (juni) med fokus på projektets attraktivitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Efter tilmeldingsfrist for Calculus (juni) med fokus på projektets attraktivitet"

Transkript

1 LEADERSHIP Styregruppen Projekt omkvalificering af ingeniører til gymnasielærere Evaluering 2 juni-august 2010 Pluss Leadership A/S 23. august Indledning Dette notat indeholder den anden af i alt fire delevalueringer af projekt Omkvalificering af civilingeniører til gymnasielærere. Evalueringen har fokus på ansættelsesprocessen og Calculus kurset. Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Sortedam Dossering 1, st.th. DK-2200 København N T F E W De 4 evalueringer, som gennemføres i projektet, er: 1. Efter tilmeldingsfrist for Calculus (juni) med fokus på projektets attraktivitet for ingeniører 2. Efter Calculus kursets gennemførelse (august) med fokus på ansættelsesprocessen og Calculus kurset 3. Efter 3 mdr. ansættelse på gymnasierne (november) med fokus på foreløbige erfaringer fra jobbet og studiet 4. Efter 1 års ansættelse (juni 2011) med fokus på erfaringer med jobbet samt muligheden for videre karriere og uddannelse. Formålet med disse evalueringer er at opsamle læring og erfaring fra projektet. Projektet er et pilotprojekt, hvorfor erfaringerne med projektet kan danne grundlag for kommende projekter i andre geografiske områder og på andre fagområder. I den forbindelse skal der i projektet udarbejdes en generisk model for denne type projekter baseret på evalueringer fra pilotprojektet. Projektevalueringen er opdelt i fire delevalueringer, da der er tale om et relativt langvarigt projekt (over 15 måneder), og da der forventeligt ønskes igangsat lignende projekter, inden pilotprojektet er afsluttet. Delevaluering doc 1

2 2 Konklusioner og anbefalinger på evaluering 2 Perioden har været karakteriseret ved et stort tidspres for de involverede. Succesen har været afhængig af, at alle parter har været opmærksom på, hvad dette har krævet af dem. Konklusionen på fremdrift og resultater er, at ansættelsesprocessen og forløbet omkring Calculuskurset er forløbet særdeles tilfredsstillende. Det er dog vigtigt i kommende projekter at tidsfristerne for denne fase i projektet bliver mere hensigtsmæssige for alle. På baggrund evalueringen er de foreløbige anbefalinger i overskriftsform: Ansættelsesprocessen Overvej en tidligere afvikling af rekrutteringen (ca. 1 måned), så den passer bedre i fht. den øvrige ansættelsesrytme på gymnasierne, og samtidig falder tættere på rektorernes afgivelse af commitment for deltagelse. Fasthold gymnasierne, der har givet tilsagn om job, så man sikrer det fornødne antal job (f.eks. ved at gymnasierne forpligter sig skriftligt) Skab et skriftligt overblik over, hvilke økonomiske bidrag, de forskellige parter skal levere og hvornår. Sørg for at ingeniørerne har det fornødne kendskab til ansættelsesvilkår, særligt i forhold til økonomi og ansættelsesperiode Fasthold metoden, hvor ingeniører og gymnasier selv skal finde sammen på ingeniørernes initiativ. Overvej screening af kandidater med fokus på dansk sprog og motivation mhp. at rådgive ingeniørerne inden efteruddannelse påbegyndes. Overvej fraskrivelse af pligt til anden jobsøgning for jobsøgende, der er involveret i projektet Gør information fra orienteringsmødet tilgængelig uden for selve mødet (f.eks. over for fraværende mødedeltagere) Overvej løbende at informere a-kassen om projektstatus (f.eks. antal ansatte med tilskud, antal frafaldne og resultater fra omkvalificeringskursus) med henblik på videreformidling til øvrige medlemmer Calculus kurset Fasthold kursets form, indhold og faglige niveau med henblik på at gennemføre et kursus, der opfrisker og eventuelt opdaterer eksisterende viden Overvej om opgaverne kan fordeles mere jævnt undervejs i forløbet Overvej en mere central placering for efteruddannelsen (f.eks. Herning frem for Århus, når kursisterne i højere grad kommer fra den vestlige del af regionen) Styrk de involverede parters viden om, hvem der finansierer kurset. 2

3 3 Formål Formålet med projektets anden delevaluering er: 1. At evaluere ansættelsesprocessen 2. At evaluere Calculus kursusforløbet. 4 Metode Evalueringen gennemføres af projektlederen på baggrund af de indsamlede erfaringer fra de gennemførte aktiviteter. Oplægget reviewes af projektets primære deltagere (projektejer, IAK, jobcenter Århus, Aarhus Universitet og Rektorforeningen) og eventuelle tilretninger gennemføres. Dataindsamlingen i denne evaluering bygger på Optælling af antal deltagende ingeniører, deltagende gymnasier, ansættelser og frafald Besvarelser af en række skriftlige spørgsmål til rektorer, ingeniører, AU, jobcenter Århus og IAK. 17 rektorer (ud af de 25, der oprindeligt gav tilsagn om at medvirke i projektet) og 13 ingeniører (ud af de 22, som fik tilbudt ansættelse) har svaret foruden AU, jobcenter Århus og IAK. Spørgsmålene er sendt ud pr. mail for at begrænse ressourceforbruget. Der er stillet åbne spørgsmål for ikke at styre svarene. Da der er tale om en relativ beskeden målgruppe, er det muligt at håndtere kvalitative svar. 5 Resultater 5.1 Ansættelsesprocessen De overordnede principper for ansættelsesprocessen har været: Der skal gennem bred opbakning til projektet være minimum lige så mange stillinger, som der er kandidater Der har for ingeniørerne været frihed til at søge derhen, hvor man gerne ville Rektorerne har haft den endelige kompetence til at beslutte, hvem de ville ansætte Samtidighed i ansættelsesprocessen for at skabe det bedst mulige overblik for alle. I det følgende gives en oversigt over processen samt de indhøstede erfaringer. 20. april Møde for at sikre opbakning fra rektorerne til stillinger Formålet med mødet var at sikre en bred opbakning blandt regionens rektorer til at sikre, at der var plads til alle de ingeniører, som gennemførte Calculus kurset. På mødet blev givet håndslag på, at alle rektorer var klar til at ansætte mindst 1 ingeniør under forudsætning af tilstrækkelige kvalifikationer. På den måde blev skabt tryghed for, at der minimum ville være 34 pladser, hvilket på det tidspunkt langt overgik de forventede deltagende ingeniører. Beslutningen fremgår af referatet fra mødet, som er frigivet på rektorernes fælles intranet konference. 3

4 Det er væsentligt at sikre denne opbakning inden informationsmøderne, da sikkerhed for ansættelse er en afgørende parameter i de ledige ingeniørers beslutning om at investere i forløbet. 20. maj Endelig oversigt over stillinger På baggrund af mødet blev der givet en kort, skriftlig status til rektorerne over projektforløbet. Samtidig blev rektorerne bedt om at vende tilbage, hvis de ønskede mere end én ingeniør ansat eller alternativt ønskede at frafalde ansættelse. Brevet gav anledning til en del tilbagemeldinger fra rektorerne. Erfaringerne herfra viser: En del skoler ønskede at frafalde ansættelse, da de på dette tidspunkt havde fået alle stillinger på plads for det kommende skoleår. Der er ikke et mønster i frafaldet (geografi, skolestørrelse, andet). Tre skoler ønskede at ansætte to ingeniører. Et par gymnasier, som normalt har vanskeligt ved at rekruttere undervisere, faldt fra. Et par gymnasier, der normalt har let ved at rekrutterede undervisere, meldte til for medvirke til at sikre det nødvendige antal stillinger. Samlet lykkedes det at skabe et lille overskud af det nødvendige antal stillinger i fht. de deltagende ingeniører. 28. maj Orienteringsmøde for ingeniørerne om ansættelsesprocessen Knapt to uger henne i Calculusforløbet blev der afholdt et orienteringsmøde for ingeniørerne med fokus på ansættelsesprocessen på gymnasierne. Dette skete på et kort møde på Aarhus Universitet i forbindelse med matematikundervisningen. Samtidig modtog deltagerne en oversigt over de gymnasier, de kunne søge på. Herefter har det stået den enkelte deltager frit for, hvilke gymnasier man vil søge ansættelse hos. Da der er en god geografisk spredning i deltagerkredsen, forventedes en fornuftig geografisk fordeling på ansøgningerne. På samme møde fik ingeniørerne en vejledning i procedure for ansættelse med løntilskud, herunder hvordan de skulle koordinere ansættelsen med gymnasiet og sagsbehandleren på jobcenter/anden aktør. Flere af rektorerne peger i evalueringen på, at inddragelsen af en kontaktperson fra jobcentret er vigtig, idet jobcenterets perspektiv på projektet er relevant for både gymnasierne og ikke mindst de jobsøgende. Evalueringen af informationsmødets form og indhold viser, at de fleste ingeniører finder informationsniveauet relevant og passende. En enkelt ingeniør synes, at det burde have været mere klart på mødet, at ingeniørerne ikke er garanteret et job i to år. Af forslag til forbedringer nævnes: Mere præcis formidling af ansættelsesvilkår relateret til økonomi og ansættelsesperiode samt muligheder for merit Oplysning om hvor information, der blev formidlet på mødet, kan hentes. 4

5 Samarbejdet mellem de involverede parter Rektorernes vurdering af samarbejdet med jobcentret/anden aktør er positivt. Blandt ingeniørerne vurderer de, som har haft kontakt til jobcentret/anden aktør, at der har været tale om en nem og ubesværet proces, hvor man har fået god hjælp. En enkelte ingeniør har hørt fra andre, der er tilknyttet jobcetre andre steder end i Århus, at der har været en del problemer med samarbejdet. Projektlederen har dog ikke fået direkte henvendelser herom. Af forslag til forbedringer nævnes: Godkendelse af ingeniørernes involvering i omkvalificeringsprojektet med fraskrivelse af pligt til øvrig jobsøgning Rektorernes har ikke haft kontakt til IAK, men en rektor har været i kontakt med Ingeniørernes fagforening (IDA) i forbindelse med kontraktindgåelse for ikke arbejdsløse ingeniører. Processen var ifølge rektoren god og professionel. Ingeniører, der har haft kontakt til IAK har været tilfredse med samarbejdet, som primært har omfattet: Hjælp til udfyldning af formularer Vejledning i forbindelse med udarbejdelse af jobplan 4. juni Ansøgningsfrist Forud for ansøgningsfristen til en stilling på gymnasium med løntilskud blev ingeniørerne opfordret til at søge bredt til de deltagende gymnasier. Ansøgningsproceduren medfulgte, at flere gymnasier modtog ansøgninger fra den samme ingeniør. Antallet af ansøgninger pr. ingeniør varierede bredt; eksempelvis søgte nogle ingeniører 4 stillinger, mens andre søgte 15. Den korte tidshorisont for ansættelsesprocessen kombineret med overlap mellem ingeniørernes ansøgninger på tværs af gymnasierne bliver af nogle af ingeniørerne vurderet som besværlig. Et par af ingeniørerne peger på, at opfordringen til at søge bredt har ført til mange samtaler, og nogle af rektorerne nævner, at de mange samtaler betyder et stort ressourceforbrug. Af forslag til forbedringer nævnes: Projektlederen kan inddele ansøgerne i klynger på potentielle ansættelsessteder. Dette forslag, mener disse ingeniører, vil medføre mulighed for: bedre geografisk match mellem ansøgere og ansættelsessteder mere jævn fordeling i antallet af ansøgere pr. ansættelsessted. Endvidere peger ingeniørerne på, at en sådan indledningsvis fordeling af ansøgere på potentielle ansættelsessteder skal suppleres med: transparens gennem klar og koncis kommunikation om processen, herunder udvælgelseskriterier mulighed for løbende tilbagemeldinger fra ansættelsessteder ift. bekræftelse på modtagelse af ansøgninger, antal besatte og ubesatte stillinger samt afslag. 5

6 En rektor vurderer, at en indledningsvis inddeling af ansøgere i klynger vil begrænse antallet af forgæves opkald fra gymnasierne til ansøgere, der allerede har indgået aftale om job andetsteds. Rektorerne vurderer samlet set, at ansættelsesfasen er forløbet fint, fordi både rektorer og ingeniører har taget opgaven på sig. Dog er der på tværs af projektets deltagere ønske om et mindre tidspres for fremtidige initiativer. 4. juni 18. juni Ansættelsessamtaler Som i ordinære job har det været rektor, der har besluttet, hvilke(n) af de interesserede kandidater, gymnasiet ville ansætte. Ansættelsen blev gjort betinget af, at kandidaten bestod Calculus kurset. Informationsniveau og kvalitet Til hjælp for selve ansættelseskontrakten modtog alle rektorer i regionen en vejledning om procedure i forbindelse med ansættelse med løntilskud. Vejledningen var udarbejdet i samarbejde med Rektorforeningens sekretariat. Denne vejledning samt muligheden for en løbende dialog med Rektorforeningens direktør og juridiske konsulent vurderer rektorerne har bidraget til at dække gymnasiernes informationsbehov. Generelt har rektorerne været tilfrede, hvad angår materialets informationsniveau og kvalitet. Af forbedringsforslag nævnes fra rektorside: tidligere involvering af VUC-centrene i processen klar information om, at rektorerne ikke er forpligtet til at indgå aftaler for ansættelsesperioder ud over 1 år udsendelse af jobcenterets formel for, hvordan man udregner den korrekte løn, fra projektets begyndelse Ansøgernes egnethed som gymnasielærere Hvad angår ingeniørernes egnethed som gymnasielærer, vurderer rektorerne, at der var stor forskel på ingeniørernes kompetencer og motivation. Det var derfor ikke alle de ansøgende ingeniører, der blev vurderet som egnede gymnasielærere. Dette mener rektorerne skal ses i lyset af: at der er forskelle mellem professionen som ingeniør og matematiklærer at nogle af ingeniørerne foretrækker at blive ansat inden for deres eget fag. Kvaliteten af ingeniørernes skriftlige ansøgninger var også varieret. En rektor nævner i denne sammenhæng, at detde dog er en generelt fænomen ved ansøgninger på baggrund af almindelige stillingsopslag. Af forbedringsforslag nævnes: Information til ingeniørerne om, hvad der lægges vægt på i en ansøgning til undervisningssektoren (f.eks. med konkrete eksempler på ansøgninger) Oplysning om ansættelsessamtalernes typiske varighed Oplysning om det typiske antal deltagere i ansættelsesudvalg. Rektorer og ingeniører vurderer, at disse forbedringsforslag kan øge kvaliteten ift. ansøgernes forberedelse. 6

7 Formidling af projektforløbet Efter indgåelse af aftalen mellem ingeniør og gymnasium blev begge parter bedt om at orientere projektlederen. Denne information ønsker IAK også at få, så a-kassen kan kommunikere om projektet til deres medlemmer via hjemmeside og nyhedsbreve. Eksempelvis opdateringer om: Antal af ansatte med tilskud Antal frafaldne Eksamensresultater for Calculus kurset. 18. juni Afslutning af ansættelsesprocessen på gymnasierne På baggrund af indmeldinger fra gymnasier og ingeniører kunne projektlederen løbende skabe overblik over, hvem der blev ansat hvor, og hvor der fortsat var ledige pladser. For de tilbageværende kandidater har der været hyppig dialog med projektlederen om jobmuligheder, og der har været en del kontakt med gymnasier, hvor der fortsat var stillinger og interesse for at ansætte en ingeniør. På den baggrund blev yderligere to ingeniører ansat. Jobcenter Århus har primært været inddraget i tvivlstilfælde, eller hvor der har været problemer med ansættelsen. I disse tilfælde har jobcentret oplevet et godt samarbejde med ingeniørerne. Det skal bemærkes, at kun få af de involverede ingeniører har været bosat i Århus, hvorved Jobcenter Århus har haft få sagsbehandlinger. Ansættelsesforløbets resultat Det samlede resultat fra ansættelsesforløbet viser: 19 har fået ansættelse i regionen. 3 har fået ansættelse udenfor regionen (Hjørring, Fjerritslev og Tønder). Ingeniørerne har alle været bosiddende udenfor regionen. 5 har i perioden fået anden beskæftigelse. Heraf havde 2 forinden fået tilbudt stilling på et gymnasium. 3 har ikke fået ansættelse. De 3, som ikke har fået ansættelse, har alle dansk som andet sprog, og deres sproglige kompetencer har formentlig haft stor betydning for deres mulighed for ansættelse. To gymnasier har ikke fået ansat ingeniører, da deres kandidater blev ansat andetsteds (i ordinært job eller på et andet gymnasium). Ansættelserne er sket relativt spredt på følgende gymnasier: Fjerritslev, Herning HF og VUC, Hjørring Gymnasium, Holstebro Gymnasium, Ikast Gymnasium, Langkjær Tilst Gymnasium, Lemvig Gymnasium, Randers HF & VUC, Risskov Gymnasium, Silkeborg Gymnasium, Skive Gymnasium, Tarm Gymnasium, Tønder Gymnasium, Viborg Gymnasium, Viborg Katedralskole, Viby Gymnasium, VUC Holstebro og Århus Katedralskole. Der har ikke været udfordringer med at få godkendt jobplan og løntilskud for ansættelsesforholdet. Visse ingeniører har dog af principielle årsager kun fået godkendt 6 måneders løntilskud men alle med forventning om forlængelse. 7

8 5.2 Calculus kurset Matematiske Institut på Århus Universitet stod for Calculus kurset, der indgik som efteruddannelse og omkvalificering af ingeniører til matematiklærere. 27. april 8. maj Ansøgningsprocessen Ansøgningsprocessen for optagelse på Calculus kurset blev ledt af projektlederen, der modtog, samlede og videresendte ansøgningerne til Århus Universitet. Ingeniørerne har været tilfredse med ansøgningsproceduren for optagelse på Calculus kurset. Processen vurderes at have fungeret hurtigt og effektivt. 17. maj 25. juni Undervisningsforløbet Undervisningen forløb over en periode på 6 uger med efterfølgende eksamen. Kursets indhold og faglige niveau Kursets indhold svarede til programmet for Århus Universitets Calculus kursus 1 og 2. Ved undervisningsforløbets begyndelse testede underviseren deltagernes faglige niveau ved at bede deltagerne besvare et opgavesæt. Resultatet af den indledende test bekræftede underviseren i, at kurset havde et passende niveau. Ingeniørerne var generelt tilfredse med kurset og dets indhold. Konkret vurderer ingeniørerne kursets indhold som: En god genopfriskning af viden fra tidligere uddannelser Præsentation af nyt stof på visse områder. Niveauet oplever ingeniørerne forskelligt nogle finder det for lavt eller ift. visse specifikke områder for svær, mens andre fandt niveauet passende. Kursets form Kurset var tilrettelagt som et fuldtidsstudium med 3 ugentlige undervisningsdage med en kombination af forelæsninger og øvelsestimer. Ingeniørerne vurderer, at undervisningsformen overordnet fungerede godt og for flere ingeniører har der været tale om en velkendt undervisningsform fra tidligere uddannelse. Endvidere nævner nogle af deltagerne, at de har sat pris på: Muligheden for løbende at kunne stille spørgsmål En positiv og motiverende attitude fra undervisere og hjælpelærere Et passende antal undervisningsdage. Af forbedringsforslag nævnes: Mere jævn fordeling af opgaver i forhold til den til rådighed havende undervisningstid Ombytning af tidspunktet for laboratorielektioner og øvelsestimer 8

9 5. august Eksamen og deltagernes resultater Deltagerne kom til eksamen ca. 5 uger efter sidste undervisningstime. Ved eksamen deltog også ordinære studerende fra Århus Universitet, der skulle til omprøve. 25 ingeniører deltog i eksamen, mens 4 udeblev. Alle deltagende ingeniører bestod eksamen. 13 ingeniører fik karakteren 12, 9 fik 10, 2 fik 7 og 1 fik 4. Eksamensresultaterne bakker op om Århus Universitets vurdering af, at kurset har levet op til sit formål. Universitetet vurderer, at resultaterne lå over det forventede niveau og markant over resultaterne for de ordinære studerende. Århus Universitet skønner, at dette skyldes: Deltagernes høje grad af motivation og flittighed En større modenhed og en bedre arbejdsmoral end de ordinære studerende. Eksamensformen har ifølge ingeniørerne fungeret fint, og deltagerne har haft mulighed for god træning op til eksamensdagen. 9

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden august 2010 til december 2011 finansieret

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Trainee-forløb for AC-dimittender (T-forløb) Samspil mellem AC og jobcentre (herunder Andre Aktører) om virksomhedsbesøg og jobplaner

Trainee-forløb for AC-dimittender (T-forløb) Samspil mellem AC og jobcentre (herunder Andre Aktører) om virksomhedsbesøg og jobplaner Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland August 2012 2. udgave J.nr.: 2012-0005641/bdk Trainee-forløb for AC-dimittender (T-forløb) Samspil mellem AC og jobcentre (herunder Andre Aktører) om virksomhedsbesøg

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

STARTPAKKE for ledige maskinmestre

STARTPAKKE for ledige maskinmestre Denne vejledning vil give dig en række gode råd, når du skal til at søge et nyt job. Vejledningen henvender sig primært til ledige maskinmestre eller dem, der er i en opsagt stilling. Der går normalt tre

Læs mere

Regler om ansættelse

Regler om ansættelse Regler om ansættelse 2010 Holdning Det er holdningen i Ringsted Kommune, at der skal arbejdes professionelt med rekruttering Rekrutteringsprocessen afspejler, at der i Ringsted Kommune arbejdes efter værdierne

Læs mere

Procedure for ansættelse af docenter på UCN

Procedure for ansættelse af docenter på UCN Procedure for ansættelse af docenter på UCN 1. Baggrund Stillingsstrukturen på professionshøjskolerne m.fl. blev pr. 1. august 2013 ændret, og docentstilling blev indført som ny stillingskategori. Det

Læs mere

Region Midtjylland. Udpegning af repræsentanter til bestyrelser på uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet

Region Midtjylland. Udpegning af repræsentanter til bestyrelser på uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet Region Midtjylland Udpegning af repræsentanter til bestyrelser på uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet Bilag til Regionsrådets møde den 10. januar 2007 Punkt nr. 5 REGION MIDTJYLLAND

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

Skema til selvevaluering

Skema til selvevaluering Skema til selvevaluering EVALUERING AF UDVIKLINGSPROJEKTET Projekttitel Bevilling Ansøger Praksisnært pædagogisk kompetenceudviklings forløb -~~- oto - Formål Projektet som er et samarbejde mellem Aarhus

Læs mere

Projekt puljen til bekæmpelse af langtidsledighed

Projekt puljen til bekæmpelse af langtidsledighed Projekt puljen til bekæmpelse af langtidsledighed 2010 Samarbejde mellem Jobcenter Roskilde og A2B Periode: 18. oktober 2010 14. januar 2011 Slutrapport Jobcenter Roskilde fik med midler fra "Puljen til

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND VIRKSOMHEDSCENTERKAMPAGNEN. En aktivitetsplan for virksomhedscenterkampagnen i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND VIRKSOMHEDSCENTERKAMPAGNEN. En aktivitetsplan for virksomhedscenterkampagnen i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND VIRKSOMHEDSCENTERKAMPAGNEN En aktivitetsplan for virksomhedscenterkampagnen i Midtjylland Kampagneperiode 2009-2011 Version 26/10-2009 INDHOLDSFORTEGNELSE A. INDLEDNING

Læs mere

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Indledning Dette vejledningskoncept skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer i at motivere og understøtte ledige med risiko for langtidsledighed

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Håndbog og retningslinjer

Håndbog og retningslinjer Håndbog og retningslinjer - for nye studenterundervisere ved Det rullende Universitet Aarhus Universitet Velkommen til Det rullende Universitet Denne håndbog er tiltænkt nye og nuværende ansatte ved Det

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Denne aftale er en konkret udmøntning af det sociale partnerskab mellem

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Hvad synes du om selve ideen med videreformidling af ledige stillinger via Jobnetværk for nydanskere (Dropdownliste) Meget god % %

Hvad synes du om selve ideen med videreformidling af ledige stillinger via Jobnetværk for nydanskere (Dropdownliste) Meget god % % Hvad synes du om selve ideen med videreformidling af ledige stillinger via Jobnetværk for nydanskere (Dropdownliste) Antal: Procent: Akk. Antal: Akk. Procent: Meget god 24 77 % 24 77 % God 7 23 % 31 100

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Dato 24. oktober 2012 Sagsbehandler Frank Sørensen Notat Den 31. august 2012 indgik regeringen sammen med LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke en aftale om særlig indsats

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: 1/3.2013 Til: 1/7.2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248.

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248. Antal Bruttostikprøve 550 Frafald - ikke del af population 72 Nettostikprøve (renset) 478 Antal gennemførte besvarelser 248 Svarprocent: 52% - - - - - - - GENNEMGANG AF RESULTATER JK PROCES EVALUERING

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse ved opslag af docentstillinger på Metropol. HR august 2015

Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse ved opslag af docentstillinger på Metropol. HR august 2015 Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse ved opslag af docentstillinger på Metropol HR august 2015 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund 3 2.0 Opslag og internt ansættelsesudvalg 3 3.0 Opslag og ansøgninger

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig September 2011 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Virksomhedsanalyse A-virksomheder

Virksomhedsanalyse A-virksomheder August 2013 Virksomhedsanalyse A-virksomheder Hjørring Kommune Hjørring Virksomhedsanalyse Hjørring Kommune 2 Virksomhedsanalyse Hjørring Kommune 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund...

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Inspirationspapir om visitation til virksomhedscentre. Beskæftigelsesregion

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Inspirationspapir om visitation til virksomhedscentre. Beskæftigelsesregion Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Inspirationspapir om visitation til virksomhedscentre Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Januar 2010 1 Visitation til virksomhedscentre En af de største

Læs mere

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013 Dato 2013-06-10 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har bedt Rambøll gennemføre en tillægssurvey til styrelsens ordinære

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Hvad er jobrotation? Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Grundkursus i

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. XX kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. XX kl. 12 Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb Ansøgningsfrist d.

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Elevernes/kursisternes personlige dannelsesproces Elevernes/kursisternes udvikling fra elever til studerende Elevernes/kursisternes faglige niveau

Elevernes/kursisternes personlige dannelsesproces Elevernes/kursisternes udvikling fra elever til studerende Elevernes/kursisternes faglige niveau System til kvalitetsudvikling og resultatvurdering for Næstved Gymnasium og HF-kursus efter UVM's gymnasieog hf-bekendtgørelser ( 107-118/56-62) og bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 1 Indledning

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Notat Pkt. 3 Emne Til Indsatsen for ledige LVU ere i Beskæftigelsesudvalget Den 10. november 2011 Aarhus Kommune Baggrund Som udgangspunkt skal ledige med en længerevarende videregående uddannelse henvises

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

Talentforløb inden for Forskning og Udvikling

Talentforløb inden for Forskning og Udvikling Udfold dit talent VIA Pædagogik og Samfund Talentforløb inden for Forskning og Udvikling Til dig, der vil have en ekstra faglig udfordring VIA Pædagogik og Samfund VIA Pædagogik og Samfund TALENTFORLØB

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt 2 moduler indenfor pædagogisk psykologi hhv. Udvikling, subjektivering og diversitet og. I alt

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark - Case fra Jobcenter Slagelse AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA JOBCENTER

Læs mere

Brug for en ny medarbejder her og nu?

Brug for en ny medarbejder her og nu? København Brug for en ny medarbejder her og nu? Få hjælp til rekruttering - spar tid og penge Jobcenter København leverer dine kommende medarbejdere - hurtigt og gratis. Vi kalder det Kvikservice. Ring

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Institut d Etudes de Politiques, Paris (Sciences Po, Paris) Land: Frankrig Periode: Fra: August

Læs mere

BI5: Investering i lavere sagsstammer

BI5: Investering i lavere sagsstammer KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI5: Investering i lavere sagsstammer Baggrund Som en del af budgetaftalen for 2017 blev det besluttet at det skal undersøges,

Læs mere

5. Behov for fagrelevante og fleksible udbud

5. Behov for fagrelevante og fleksible udbud 5. Behov for fagrelevante og fleksible udbud De studerende besvarer i det følgende spørgsmål vedrørende deres deltagelse under åben uddannelse i foråret 2001. Desuden giver de deres bud på, hvilke fremtidige

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale 27.09.13 En komplet guide til dig, der skal holde ansættelsessamtale. Ved at bruge spørgerammer sikrer du dig, at du får afklaret ansøgerens kompetencer og

Læs mere

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt eleverne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 12-13 I efteråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA en undersøgelse

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

MENTORPROJEKTERNE AARHUS UNIVERSITET ASTRID SØNDERGAARD LÆRKE FÆRCH USSING 11. MARTS 2015

MENTORPROJEKTERNE AARHUS UNIVERSITET ASTRID SØNDERGAARD LÆRKE FÆRCH USSING 11. MARTS 2015 MENTORPROJEKTERNE PRÆSENTATION Astrid Søndergaard forhenværende projektleder for Udvalgt til Uni Lærke Færch Ussing projektleder for SubUniversity SubUniversity koordineres i samarbejde mellem de tre fakulteter:

Læs mere

Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør for det samordnede beredskab i Trekantsområdet.

Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør for det samordnede beredskab i Trekantsområdet. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør for det samordnede beredskab i Trekantsområdet. Der knytter sig nogle beslutninger og formalia til at gennemføre processen med ansættelse af en beredskabsdirektør,

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

EfterUddannelse.dk. Hovedkonklusioner fra den kvantitative og kvalitative brugerundersøgelse af EfterUddannelse.dk.

EfterUddannelse.dk. Hovedkonklusioner fra den kvantitative og kvalitative brugerundersøgelse af EfterUddannelse.dk. EfterUddannelse.dk Hovedkonklusioner fra den kvantitative og kvalitative brugerundersøgelse af EfterUddannelse.dk Side 1 Program Kort om brugeranalysen metode m.v. Kvantitativ undersøgelse Kvalitativ undersøgelse

Læs mere

JANUAR Docent i UCL. Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse af docentstillinger

JANUAR Docent i UCL. Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse af docentstillinger JANUAR 2016 Docent i UCL Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse af docentstillinger Docent i UCL Indhold 1. Baggrund... 3 2. Opslag og internt ansættelsesudvalg... 3 3. Opslag og ansøgninger... 4

Læs mere

Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse

Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse BAGGRUNDSNOTAT Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse I dette notat præsenteres udvalgte resultater fra en spørgeundersøgelse

Læs mere

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt eleverne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 14-15 I efteråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA en undersøgelse

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 1 Status den 25. februar 2015 Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 (252 besvarelser ud af 339 Partnerskabsvirksomheder). At nogle virksomheder ikke har fået opfølgningsbesøg med tilhørende

Læs mere

Hvor god er du til at sælge dine idéer?

Hvor god er du til at sælge dine idéer? Hvor god er du til at sælge dine idéer? Du har nu muligheden for at blive helt skarp til en kommende jobsamtale samtidig med at du følger et statsanerkendt salgs- og kommunikationsfag. Faget forbedrer

Læs mere