INDHOLD UDFORDRING: MANGLENDE VÆKST I ØSTJYLLAND FIRE VEJE TIL VÆKST INDSATSOMRÅDE 1: ØG MOBILITETEN INDSATSOMRÅDE 2: DAN SPECIALISEREDE STRATEGIER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD UDFORDRING: MANGLENDE VÆKST I ØSTJYLLAND FIRE VEJE TIL VÆKST INDSATSOMRÅDE 1: ØG MOBILITETEN INDSATSOMRÅDE 2: DAN SPECIALISEREDE STRATEGIER"

Transkript

1

2 INDHOLD 8 UDFORDRING: MANGLENDE VÆKST I ØSTJYLLAND 10 FIRE VEJE TIL VÆKST 14 INDSATSOMRÅDE 1: ØG MOBILITETEN 16 INDSATSOMRÅDE 2: DAN SPECIALISEREDE STRATEGIER OG STYRK RAMMEBETINGELSERNE FOR VÆKST 20 INDSATSOMRÅDE 3: DAN EN MERE SLAGKRAFTIG BYREGION 22 INDSATSOMRÅDE 4: SKAB STÆRKERE INTERNATIONAL BRANDING OG UNDERSTØT EN GLOBAL HVERDAG 24 SAMLET KATALOG OVER FORSLAG

3 BUSINESS REGION AARHUS INTERNATIONALE KONKURRENCEEVNE Denne publikation gengiver hovedkonklusionerne fra rapporten Business Region Aarhus Internationale Konkurrenceevne, som Rambøll Management Consulting har udarbejdet i foråret 2016 for Business Region Aarhus. Rapporten koncentrerer sig om følgende spørgsmål: Hvordan kan erhvervsliv, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, kommuner og andre aktører i Business Region Aarhus skabe vækst gennem et stærkere samarbejde? Konklusionerne hviler dels på sammenligninger af Business Region Aarhus med fire ledende, internationale byregioner: Greater Manchester, Business Region Gøteborg, Hamborg Metropolregion og Business Region Tampere, dels på interviews gennemført med en række nøgleaktører i Business Region Aarhus. Hele rapporten kan læses her: 4 / 5

4 TAL OM BUSINESS REGION AARHUS Business Region Aarhus er den største danske vækstregion uden for hovedstadsområdet. Samarbejdet består af 12 kommuner, der i øjeblikket tæller cirka 1 million indbyggere. Og der er 1,2 million indbyggere inden for en times kørsel fra Aarhus. Business Region Aarhus ligger på en 17. plads ud af 74 nordiske regioner på Nordregios Regional Potential Index.

5 8 / 9 UDFORDRING: MANGLENDE VÆKST I ØSTJYLLAND Det bliver stadigt tydeligere, at væksten på globalt plan sker i funktionelle byregioner. Business Region Aarhus har gode forudsætninger for at skabe vækst, men Danmark befinder sig som helhed i en lavvækstsituation i disse år, derfor skal vi finde nye veje til vækst. byregioner opstår af sig selv, fordi indbyggerne og arbejdspladserne skaber dem, og fordi verden er blevet mere global men de udvikler sig og bliver understøttet og markedsført gennem samarbejder mellem mange aktører. Sådan er det i Danmark, og sådan er det i udlandet. Derfor er det vigtigt, at finde svarene på, hvordan alle aktører i Business Region Aarhus i fællesskab kan skabe en stærkere økonomisk vækst. Gennem de seneste ti år er det blevet stadigt tydeligere, at væksten på globalt plan sker i såkaldte funktionelle byregioner. Business Region Aarhus er en funktionel byregion. Det vil sige, at kommunerne hører sammen i ét stort arbejdskraftområde.man bor i én kommune, arbejder i en anden, har sine fritidsinteresser og shopper i en tredje og måske uddanner man sig i en fjerde kommune. Den vækst, der skabes i Business Region Aarhus, kommer således i princippet alle kommuner til gode, fordi alle er en del af det samme økonomiske område. Internationale analyser viser, at samarbejde på tværs af kommunegrænser har en betydning for den økonomiske vækst i funktionelle byregioner. Funktionelle Business Region Aarhus har gode forudsætninger for at skabe vækst, men samtidig befinder Danmark sig som helhed i en lavvækstsituation i disse år. I perioden har Business Region Aarhus haft en markant lavere vækst i BNP pr. indbygger og en lavere vækst i beskæftigelsen end de byregioner, der sammenlignes med i denne analyse. Hvis ikke der findes nye veje til vækst, vil Danmark gradvist sakke bagud i den globale konkurrence. Det vil Business Region Aarhus også. Konsekvensen er, at Business Region Aarhus vil tabe terræn til andre internationale byregioner, som er mere vækstorienterede, fx Gøteborg, som er meget stærkt positioneret som et vækst-lokomotiv i de nordiske lande.

6 10 / 11 På baggrund af byregionens strukturelle styrker anvises fire veje til at styrke vækst og produktivitet. Business Region Aarhus har mange styrker, bl.a. et ledende internationalt universitet og store anerkendte virksomheder, men Business Region Aarhus har også en række udfordringer. Blandt de større udfordringer er: Manglende udvikling i produktiviteten En begrænset mobilitet på grund af en stigning i pendling og trængsel på vejene Der mangler kvalificeret arbejdskraft Der bliver skabt for få vækstvirksomheder og store eksportvirksomheder. På baggrund af en analyse af de fire internationalt ledende byregioner og interviews med nøgleaktører i Business Region Aarhus peges på fire veje til styrket vækst og produktivitet. De fire indsatsområder fremgår af figur 1. Business Region Aarhus ligger i dag på en 17. plads ud af 74 nordiske regioner på Nordregios Regional Potential Index. Det er i den bedre ende, men ikke en placering, som er høj nok til at være en global spiller. Rambøll Management Consulting vurderer, at Business Region Aarhus har potentialet til at rykke længere op på listen, hvis man arbejder fokuseret med at skabe produktivitet og vækst gennem fire indsatsområder, der uddybes nedenfor. 4veje til vækst 1 ØG 3 DAN MOBILITETEN EN MERE SLAGKRAFTIG BYREGION 2 DAN 4 SKAB SPECIALISEREDE STRATEGIER OG STYRK RAMMEBETINGELSERNE FOR VÆKST STÆRKERE INTER- NATIONAL BRANDING OG UNDERSTØT GLOBAL HVERDAG Figur 1: Fire indsatsområder for vækst i Business Region Aarhus

7 INDSATSOMRÅDER

8 14 / 15 INDSATSOMRÅDE 1: Øg mobiliteten Mobiliteten i Business Region Aarhus er udfordret. Barriererne er delvist opstået på grund af den vækst, der er sket i Business Region Aarhus. person- og godstransport kan komme til at hænge endnu bedre sammen og samtidig være effektivt koblet sammen med landets overordnede infrastruktur. Mobilitetskommissionen dokumenterer, at behovet for udbygning af Østjyske Beskæftigelse Km I 2013 pendlede mere end til Motorvej E45 fra Vejle til Randers er mere arbejde i Business Region Aarhus, mens akut end hidtil antaget. Kommissionen yderligere pendlede ud af regi- anbefaler, at de mest belastede stræk- onen. En stor del af pendlingen sker på ninger straks udbygges fra to til tre spor Østjyske Motorvej E45, som er hoved- i hver retning, og at der udarbejdes en færdselsåren i Østjylland. Siden år 2000 er masterplan for udbygningen af hele trafikken på de mest befærdede stræk- strækningen fra Vejle til Randers på lidt ninger steget med op til 75 procent. Det længere sigt. betyder kødannelse og dermed begrænsninger for arbejdskraftens bevægelighed. Kommissionen anbefaler også, at samar- En måde at belyse den øgede trafik er bejdet mellem aktører i byregionen styrkes gennem pendlingsafstande, som vises i for netop at kunne planlægge det samlede figur 2. Figuren viser, at pendlingsafstande mobilitetssystem i sammenhæng. er steget i perioden 2006 til 2013 på trods af, at antallet af beskæftigede er uændret Bl.a. foreslår kommissionen fire overord- i samme periode. Indbyggerne i regionen nede virkemidler: er med andre ord blevet mere mobile, men Minimere transportbehovet gennem mobilitetssystemerne er ikke fulgt med i tilstrækkelig grad. planlægning Påvirke transportvaner og valg af transportmiddel Den østjyske Mobilitetskommission har analyseret metoder til at øge mobilitet, Total pendlingsafstand Business region Aarhus (km) Beskæftigelse Figur 2: Forøgelsen i pendlingsafstande i Business Region Aarhus Kilde: Mobilitetskommission for Business Region Aarhus, Afrapportering del 2, Business Region Aarhus analysen er sammenfattet i en samlet Optimere og forbedre den eksisterende infrastruktur Nyanlæg og større udbygninger strategi for at fremme mobiliteten i Business Region Aarhus. Samtidig kommer Aktørerne i Business Region Aarhus kan Mobilitetskommissionen med anbefalinger øge mobiliteten ved at realisere Mobilitets- til, hvordan vej- og baneinfrastruktur til kommissionens anbefalinger.

9 16 / 17 INDSATSOMRÅDE 2: Dan specialiserede strategier og styrk rammebetingelserne for vækst Business Region Aarhus har stærke vidensmiljøer og internationalt ledende virksomheder, men Business Region Aarhus klarer sig mindre godt målt på andel af den danske eksport i forhold til antallet af indbyggere i området. Det er et problem, fordi især de eksportorienterede virksomheder bidrager til en høj værdiskabelse i samfundet. i Business Region Aarhus. I 2014 udgjorde befolkningstallet i Business Region Aarhus 17 procent af den danske befolkning, men eksporten udgjorde kun 12 procent af den samlede danske eksport. Samtidig er eksporten i Business Region Aarhus domineret af få store, veletablerede virksomheder. Kort sagt: Der skabes for få nye, store, eksportorienterede virksomheder og for få vækstvirksomheder i Business Region Aarhus. Rapporten anbefaler tre veje frem: Helt konkret er antallet af eksportvirksomheder i Business Region Aarhus de seneste 1. Styrk den tværgående erhvervsfremme og arbejdsmarkedsindsats 14 år steget med 21 procent fra virk- 2. Understøt et stærkt og sammenhæn- somheder i 2000 til virksomheder i gende uddannelses, forsknings- og dag. Det er en pæn fremgang. Men ekspor- innovationssystem tens andel svarer ikke til befolkningstallet 3. Skab specialiserede strategier Eksempler til inspiration BUSINESS REGION TAMPERE: SMART KLYNGE Som et led i det finske innovative cities programme har Tampere-regionen ansvaret for at fremme en klynge for smart city and renewal of industries. Programmet giver virksomhederne mulighed for at søge sponsorater og fonde på tværs af bygrænser. Programmet er forankret i Tampere by og Tampere Region Economic Development Agency. Kilde: og BUSINESS REGION GØTEBORG: CROSS-CLUSTING Business Region Göteborg har valgt en utraditionel tilgang til klyngearbejdet, hvor man understøtter innovation på tværs af klynger. Arbejdet er forankret i organisationen Business Region Göteborg, som aktivt identificerer lovende emner og sørger for at bringe myndigheder, forskning, uddannelse og kapital sammen for at afsøge innovationsmuligheder. Kilde:

10 18 / 19 Styrk den tværgående erhvervsfremme og arbejdsmarkedsindsats Samarbejdet i Business Region Aarhus giver mulighed for at opnå nogle fordele, som de enkelte aktører på området ikke kan skabe hver for sig. Fordele, der vil være til glæde for erhvervslivet. For eksempel er det muligt at udnytte potentialerne i, at virksomhederne kan trække på ét stort arbejdsmarked. Kommunerne i Business Region Aarhus kan styrke den fælles arbejdsmarkedsindsats ved at etablere et koordinerende netværk for integration på arbejdsmarkedet. Kommunerne kan også sikre, at samarbejdet mellem de enkelte jobcentre i Business Region Aarhus dækker alle jobcentre i hele Business Region Aarhus. Hermed kan adgangen til kvalificeret arbejdskraft blive bedre for virksomhederne i hele regionen. Kommunerne i Business Region Aarhus kan styrke den tværgående erhvervsfremme- og arbejdsmarkedsindsats ved at undgå dobbeltarbejde, at udnytte kompetencerne bedre, at skabe kritisk masse i opgavevaretagelsen og at tilbyde en mere ensartet service til erhvervslivet på tværs af byregionen. Understøt et stærkt og sammenhængende uddannelses-, forsknings- og innovationssystem Business Region Aarhus er afhængig af stærke uddannelses-, forsknings- og innovationssystemer, for at kunne konkurrere internationalt. Aarhus er en internationalt ledende universitetsby, og VIA University College er en central uddannelsesinstitution i i hele byregionen.. Set med internationale briller er dette en af de største styrker i Business Region Aarhus, som skal udnyttes bedst muligt. Aktørerne i Business Region Aarhus er enige om, at der er behov for at styrke samspillet mellem forskning og uddannelse på den ene side og erhvervslivet på den anden side. Det anbefales bl.a., at aktørerne i Østjylland drøfter muligheden for at skabe en samlet innovationsstrategi for store uddannelses- og forskningsinstitutioner i Business Region Aarhus. En strategi, som sikrer, at uddannelses- og forskningsinstitutionerne spiller sammen på tværs af uddannelsessystemets opdelinger. Det anbefales også, at kommunerne forsøger at påvirke uddannelsesinstitutionerne og Uddannelses- og Forskningsministeriet i retning af at fastholde og udvikle stærke mellemniveauuddannelser, der kan levere kandidater til industrien i Business Region Aarhus, fx maskinmesteruddannelsen. Skab specialiserede strategier Business Region Aarhus arbejder allerede i dag med klynger, men arbejdet kan intensiveres. Dels kan arbejdet med at fremme klynger blive mere forpligtende. Det gælder klynger, som allerede er identificeret og prioriteret i de tre strategiske spor i Business Region Aarhus strategi: Produktion og viden, IKT og smarte fællesskaber samt fødevareklyngen. Dels kan der arbejdes med nye satsningsområder og med at understøtte digitalisering og den fjerde industrielle revolution som et fundament for hele erhvervslivet. Det er i tråd med regeringens redegørelse for Danmarks digitale vækst 2016, som sætter fokus på fire hovedudfordringer for øget digitalisering i Danmark: Digitaliseringen i dansk erhvervsliv, virksomhedernes adgang til digitale kompetencer, investeringer i digitalisering og understøttelse af digitale forretningsmodeller. Analysen af de internationale byregioner viser, at tre ud af fire byregioner aktivt understøtter klynger. I Metropolregion Hamborg er der dannet særlige klyngeorganisationer på en række områder i et offentligt-privat samarbejde med Hamborgs Handelskammer. I Gøteborg varetages arbejdet gennem Business Region Gøteborg og ved etableringen af såkaldte science parks. I Finland har regeringen udpeget syv nationale klynger, hvoraf Business Region Tampere har ansvaret for at understøtte den ene på tværs af hele Finland. Alle tre byregioner har skabt professionelle organisationer, der varetager arbejdet med at fremme deres klynger. Der er et potentiale for Business Region Aarhus i at arbejde mere med klyngedannelse. For eksempel har Business Region Aarhus potentialet til at udvikle sig til et verdensledende center inden for fødevareproduktion. Der er et potentiale i den eksplosivt voksende middelklasse på verdensplan. Samtidig stiger behovet for en bæredygtig produktion af fødevarer. Det har medført en stigende efterspørgsel efter danske kompetencer. Der ses allerede en række eksempler på regional klyngedannelse, fx i klyngeinkubationsinitiativet More Creative af Region Midtjylland. Det anbefales bl.a., at kommunerne i Business Region Aarhus går i samarbejde med relevante aktører, herunder Region Midtjylland og Scale-Up Denmark om at kortlægge og understøtte klynger i Business Region Aarhus. I den sammenhæng vil det være relevant at trække de eksisterende innovationsnetværk i det østjyske område ind i arbejdet og bygge videre på disse i en regional kontekst. Det gælder for eksempel Lifestyle & Design Cluster, INBIOM Innovationsnetværk for biomasse og FoodNetwork Fødevaresektorens innovationsnetværk. Herudover er det oplagt at søge inspiration fra udenlandske byregioner i udviklingen af klyngepolitikken. Rapporten anbefaler også, at kommunerne i Business Region Aarhus går i samarbejde med relevante aktører om at synliggøre klyngerne yderligere gennem international branding.

11 INDSATSOMRÅDE 3: Dan en mere slagkraftig byregion 20 / 21 Der skal findes en model for systematisk samarbejde mellem erhvervslivet og Business Region Aarhus. Samtidig er der behov for en mere forpligtende politisk samarbejdsstruktur. Set i det lys er det politiske samarbejde i Business Region Aarhus endnu ungt og i en udviklingsfase, i forhold til hvilken samarbejdsmodel der bruges, og hvordan rollefordelingen er. Det gælder både kommunerne imellem, men også samspillet mellem kommuner og erhvervsliv. Eksempler til inspiration MANCHESTER GROWTH COMPANY Manchester Growth Company er en one-stop-shop til erhvervslivet, som tilbyder følgende services: Erhvervsrådgivning, finansiering til iværksættere, tiltrækning af udenlandske virksomheder, uddannelse for unge, rådgivning om turisme samt markedsføring af Greater Manchester. Manchester Growth Company ejes og ledes af kommunerne i Greater Manchester og af Greater Manchester Local Enterprise Partnership, som er et offentligt-privat partnerskab. Kilde: Der er stor politisk energi i Business Region Aarhus. Der er også et godt samarbejde med og stor opmærksomhed fra virksomhederne og deres organisationer på udviklingen i Business Region Aarhus. Men skal Business Region Aarhus udvikle sig videre som en relevant platform for politik og projekter i fremtiden, så skal der findes en model for systematisk samarbejde mellem erhvervslivet og Business Region Aarhus. På samme måde er der behov for en politisk mere forpligtende samarbejdsstruktur, som gør det muligt at afsøge nye politiske samarbejdsmuligheder. Det er en af de vigtigste udfordringer for Business Region Aarhus i de kommende år. I de fire internationale byregioner har aktørerne gennem tiden udviklet hver deres særlige samarbejdsmodel og rollefordeling. For eksempel har aktørerne i Metropolregion Hamborg gennem mange år etableret et stærkt og decentralt samarbejde, mens der i Greater Manchester er etableret en fælles overkommunal administrationsenhed ved navn Greater Manchester Combined Authority. Det har været nødvendigt for byregionerne at udvikle hver deres unikke samarbejdsmodel for at løse de fælles lokale udfordringer og for at kunne høste frugterne af at være en større sammenhængende byregion, bl.a. med adgang til et større arbejdskraftopland. Det anbefales bl.a., at aktørerne i Business Region Aarhus arbejder for at skabe et stærkere samarbejde mellem erhvervslivet, arbejdsmarkedets parter og kommuner i regi af Business Region Aarhus. Det kunne fx være i regi af et fælles udviklingsråd, som omfatter repræsentanter for virksomheder, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og kommuner. Modellen er delvist inspireret af de såkaldte Local Enterprise Partnerships, som er offentligprivate partnerskaber, der findes i alle engelske byregioner. Det anbefales også, at kommunerne i Business Region Aarhus undersøger mulighederne for at danne fælles leveranceorganisationer på erhvervsfremmeområdet. Flere af de udenlandske byregioner har stærkere leveranceorganisationer end Business Region Aarhus. Det gælder både på turismeområdet og i forhold til tiltrækning af virksomheder og investeringer. For eksempel har Greater Manchester en organisation ved navn Manchester Growth Company, som samler en lang række services, der i Danmark, og i Business Region Aarhus, er spredt over mange operatører. På samme måde har Business Region Göteborg en organisation med samme navn, der tilbyder en række aktiviteter, heriblandt inward investment services, erhvervsudvikling og analyser af byregionens økonomiske udvikling. Den type af fællesorganisationer er normale i byregioner i udlandet, men findes ikke i dag i Business Region Aarhus. BUSINESS REGION GÖTEBORG Business Region Göteborg er en one-stop shop lige som Manchester Growth Company. Business Region Göteborg tilbyder: Erhvervsrådgivning, klyngeudvikling, tiltrækning af udenlandske virksomheder samt markedsføring af Business Region Göteborg. Buiness Region Göteborg ejes og ledes af kommuner i byregionen. Kilde:

12 22 / 23 INDSATSOMRÅDE 4: Skab stærkere international branding og understøt en global hverdag Business Region Aarhus internationale image er afgørende for, at virksomhederne, forskningsinstitutionerne og kommunerne kan tiltrække videns- og talentinvesteringer. For at skabe et stærkt brand er det vigtigt, at byregionen kan tilbyde en attraktiv livskvalitet for sine tilflyttere. Det har betydning for evnen til at holde på tilflytterne. Og det betyder noget i forhold til at fastholde unge i regionen, når de er færdige med deres uddannelse i Business Region Aarhus I udlandet kaldes det for soft landing, når man Alle byregioner konkurrerer med hinanden hjælper tilflytteren med at få alt det prak- om international opmærksomhed. I forbin- tiske på plads, når man flytter til et andet delse med kulturhovedstads året Aarhus land. Business Region Aarhus har etableret 2017 har Business Region Aarhus en unik initiativer på dette område, men der er po- mulighed for at udnytte denne platform, tentiale til at styrke indsatsen. og dermed også mulighed for at høste de positive sideeffekter heraf. Det anbefales, at aktørerne i Business Region Aarhus i samarbejde med relevante Ambitiøs fælles international markedsfø- parter arbejder på at udvikle soft landing. ring er vigtigt for udviklingen af turisme- Det kunne fx være gennem et netværk for branchen, som har potentiale til at blive et virksomheder og offentlige institutioner, betydeligt aktiv for hele den øst-/midtjyske som kunne bidrage til at skabe og synlig- region. Turismen skaber synergi på tværs af gøre egnede jobs for ægtefæller til uden- kommuner. Business Region Aarhus har et landske medarbejdere. Det er også vigtigt stort potentiale for at styrke omsætningen at tiltrække udenlandske studerende med på turismeområdet, ved at binde de enkelte henblik på at sikre et tilstrækkeligt højt fag- destinationerne sammen så de supplerer ligt niveau ved uddannelsesinstitutionerne. hinanden i endnu højere grad. Der foregår allerede en række aktiviteter i regi af International Citizen Service i Aarhus, Det anbefales, at aktørerne i Business men spørgsmålet er, om virksomhederne Region Aarhus anvender kulturhovedstad- i Business Region Aarhus har behov for at sprojektet Aarhus 2017 som en fremadrettet etablere et netværk, der arbejder specifikt platform for stærkere internationale relatio- for at tiltrække og fastholde kvalificerede ner, fx ved at udvikle en samlet strategi for medarbejdere fra ind- og udland? Der kan kultur, turisme og tiltrækning af international fx hentes inspiration fra foreningen Work- arbejdskraft. live-stay, som er stiftet af private virksomheder, syddanske kommuner og Region Et stærkt internationalt brand er også af- Syddanmark. gørende for tiltrækning af højt kvalificerede Eksempler til inspiration medarbejdere. Business Region Aarhus lever Endelig anbefales det, at det faglige niveau i høj grad af eksportorienterede virksomhe- styrkes på den internationale skole i der, der leverer til det internationale marked. Aarhus, da dette er af afgørende betydning De har et behov for at tiltrække internatio- for muligheden for at tiltrække og ikke nale medarbejdere. Det har de største og mindst fastholde højtuddannet arbejds- mest videnstunge forsknings- og uddannel- kraft fra udlandet. sesinstitutioner også. SOFT LANDING I GÖTEBORG Business Region Göteborg arbejder med soft landing, som omfatter hjælp med forskellige tilflytningsforhold. Fx hjælper Business Region Göteborg med at søge efter boliger, sikre pladser i regionens internationale skoler og søgning af job til ægtefællen. Business Region Göteborg har et stærkt samarbejde med arbejdsformidlingen og private rekrutteringsbureauer. Endeligt er Business Region Göteborg tilsluttet et netværk af rådgivere, revisorer, advokater og forretningsudviklere, som kan yde kvalificeret rådgivning om diverse erhvervsforhold. Kilde:

13 SAMLET KATALOG OVER FORSLAG 3A ANALYSÉR BYREGIONENS SÆRLIGE ØKONOMISKE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER 24 / 25 Etablere en uafhængig økonomisk kommission for Business Region Aarhus. 3B SKAB AFKLARING AF BYREGIONERNES ROLLE I DANMARK Etablere et nationalt udvalgsarbejde, der har til opgave at belyse businessregionernes 1 ØG 2A STYRK MOBILITET Fortsætte arbejdet i regi af Mobilitetskommissionen. DEN TVÆRGÅENDE ERHVERVSFREMME OG ARBEJDSMARKEDSINDSATS 3C SKAB rolle og struktur fremadrettet. EN SYNLIG SAMARBEJDSSTRUKTUR MELLEM ERHVERVSLIV OG BUSINESS REGION AARHUS Etablere et stærkere samarbejde med erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter i regi af Business Region Aarhus. Etablere et kompetencenetværk på tværs af kommunerne mht. vidensdeling vedr. Styrke samarbejdet mellem jobcentre, med henblik på at alle jobcentre dækker fx tiltrækning og modtagelse, samt løbende servicering af internationale virksomheder. hele Business Region Aarhus. Etablere et topledernetværk mellem Business Region Aarhus og fx Metropolregion Hamborg, Etablere et koordinerende netværk på tværs af kommuner for integration på arbejdsmarkedet. som er på vej til at udvikle en ny samarbejdsstruktur, der inkluderer erhvervslivet og arbejds- Netværket skal hjælpe virksomheder ved ansættelse af flygtninge. markedets parter. Analysere mulighederne for synergi inden for organisering af bl.a. turismeindsatsen, 2B UNDERSTØT erhvervsservices og arbejdsformidling. Dette med henblik på at undgå dobbeltarbejde, sikre ensartet service og høste evt. synergigevinster. ET STÆRKT OG SAMMENHÆNGENDE UDDANNELSES, FORSKNINGS- OG INNOVATIONSSYSTEM 3D SKAB STÆRKERE LEVERANCE-ORGANISATIONER Undersøge muligheder for at danne fælles organisationer, herunder en fælles turismeorganisation, der kan levere professionel og ensartet service på tværs af hele Business Region Aarhus. Undersøge behov og muligheder for at professionalisere investeringsfremmeindsatsen Arbejde for at styrke forsknings- og uddannelsesinstitutioner, herunder undersøge i Business Region Aarhus. muligheder for at åbne en afdeling af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Søge tættere samarbejde med andre byregioner, fx Metropolregion på Københavns Universitet i Business Region Aarhus. Udvikle en samlet innovationsstrategi for de store uddannelses- og forskningsinstitutioner i Business Region Aarhus. Arbejde for en effektiv udveksling af viden mellem Aarhus Universitet, VIA University College og virksomheder i Business Region Aarhus. 4A SKAB STÆRKERE INTERNATIONAL BRANDING Anvende Aarhus 2017 som platform for stærkere internationale relationer, fx ved at Sikre udbuddet af kvalificeret arbejdskraft, herunder fastholde og udvikle stærke udvikle en samlet strategi for kultur, turisme og tiltrækning af international arbejdskraft. mellemniveauuddannelser, fx maskinmesteruddannelsen. 2C SKAB SPECIALISEREDE STRATEGIER 4B UNDERSTØT EN GLOBAL HVERDAG Styrke den internationale skole og den internationale profil i gymnasiet, samt undersøge Kortlægge og understøtte klynger i Business Region Aarhus. Søge inspiration behovet for en international børnehave. fra udenlandske byregioner i udviklingen af klyngepolitikken. Gøre (særligt) Aarhus tosproget i relevante sammenhænge, herunder relevant skiltning Synliggøre klynger gennem international branding. samt muliggøre engelsksproget dialog med den offentlige sektor. Sikre udbuddet af kvalificeret arbejdskraft, herunder fastholde og udvikle stærke Arbejde for en højere grad af liveability og en urban livsstil, herunder fortsætte med mellemniveauuddannelser, fx maskinmesteruddannelsen. at investere i kultur efter Aarhus 2017.

14 Denne publikation gengiver hovedkonklusionerne fra rapporten Business Region Aarhus Internationale Konkurrenceevne oktober 2016, som Rambøll Management Consulting har udarbejdet for Business Region Aarhus. Redaktør: Stinne Bille Grafik: Stine Sandahl, Tryk: GraphicUnit Fotos: Horsens Kommune, PHOTOPOP, Aarhus Kommune Hele rapporten kan læses her Spørgsmål kan rettes til: Business Region Aarhus Sekretariatschef Jane Baad Jensen:

15

ANALYSE AF BUSINESS REGION AARHUS INTERNATIONALE KON- KURRENCEEVNE

ANALYSE AF BUSINESS REGION AARHUS INTERNATIONALE KON- KURRENCEEVNE Til Business Region Aarhus Dokumenttype Rapport Dato 29. september, 2016 ANALYSE AF BUSINESS REGION AARHUS INTERNATIONALE KON- KURRENCEEVNE ANALYSE AF BUSINESS REGION AARHUS INTERNATIONALE KONKURRENCEEVNE

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Årsregnskab Aktiviteter vedr. interessevaretagelse. Hermed forelægges beretning om aktiviteter og resultater i 2016 til godkendelse.

Årsregnskab Aktiviteter vedr. interessevaretagelse. Hermed forelægges beretning om aktiviteter og resultater i 2016 til godkendelse. Årsregnskab 2016 Hermed forelægges beretning om aktiviteter og resultater i 2016 til godkendelse. Årsregnskab 2016, jf. bilag, viser udgifter i perioden på 6.727.847 kr. samt indtægter i samme periode

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI 1 Vi definerer en klynge som en gruppe af virksomheder, der har lokaliseret sig tæt ved hinanden og som

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS)

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) Copenhagen hele Danmarks hovedstad Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) August 2014 Copenhagen hele Danmarks hovedstad Hovedstaden har en særlig

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 18 af 19 kommuner har svaret på KKRs henvendelse efter mødet den 12. juni 2014. Spørgsmålene

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej

Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion Det koster min virksomhed 100.000 kr. om måneden, når jeg sidder her i 15 min hver dag. Akut udbygningsbehov

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar Vision

Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar Vision Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar 2016 Vision Skanderborg Kommune ligger i hjertet af østjyske vækstcentrum og er én af Danmarks mest attraktive erhvervskommuner. Vi har unikke rammevilkår for

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Perspektiver for fødevareerhvervet i Region Midtjylland Djursland Udviklingsråd, 13. maj 2016

Perspektiver for fødevareerhvervet i Region Midtjylland Djursland Udviklingsråd, 13. maj 2016 Perspektiver for fødevareerhvervet i Region Midtjylland Djursland Udviklingsråd, 13. maj 2016 Chefkonsulent Lars Haahr Jensen www.regionmidtjylland.dk Menu Lidt fra den store verden Fødevareerhvervet i

Læs mere

ERHVERVS POLITIK 2015-2017

ERHVERVS POLITIK 2015-2017 ERHVERVS POLITIK 2015-2017 Høringsudkast Vores udgangspunkt Vores udgangspunkt for vækst er godt. Vi har i dag ca. 40.000 arbejdspladser, og vores indbyggerantal vokser årligt med 400-500 personer. Vores

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Udenlandske direkte investeringer i Danmark

Udenlandske direkte investeringer i Danmark Udenlandske direkte investeringer i Danmark Hvad er sammenhængen mellem lokale rammebetingelser og den geografiske placering af udenlandske arbejdssteder? December 2016 Opsummering 1 Opsummering Danmark

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde 2011 2020 RSD og Slesvig Holsten som centerregion mellem det østjyske bybånd og Hamborg Øget økonomisk vækst i den dansk tyske region Styrket integration

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Temamøde om erhvervsudvikling

Temamøde om erhvervsudvikling Temamøde om erhvervsudvikling Indledning For at kridte banen op til arbejdet med den nye erhvervs- og vækststrategi inviterede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07/11/2016 Byrådet til en temadrøftelse

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

BUSINESS REGION AARHUS MOBILITETS KOMMISSION. Niels Højberg Formand for Mobilitetskommissionen Stadsdirektør i Aarhus Kommune

BUSINESS REGION AARHUS MOBILITETS KOMMISSION. Niels Højberg Formand for Mobilitetskommissionen Stadsdirektør i Aarhus Kommune BUSINESS REGION AARHUS MOBILITETS KOMMISSION Niels Højberg Formand for Mobilitetskommissionen Stadsdirektør i Aarhus Kommune BUSINESS REGION AARHUS DANMARKS VÆKSTCENTER NUMMER 2 ET POLITISK INTERESSEFÆLLESSKAB:

Læs mere

Autentisk og kompetent

Autentisk og kompetent ODSHERRED KOMMUNE VISIT ODSHERRED ODSHERRED ERHVERVSRÅD ODSHERREDS NYE ERHVERVSPOLITIK: Autentisk og kompetent Odsherred som et autentisk og attraktivt oplevelsessted Odsherred som et kompetent og fleksibelt

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Agenda. Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så?

Agenda. Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så? Agenda Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så? Hvorfor byregioner? Byregioner på vej. Fremtidens vækst vil efter al

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Konjunkturanalyse. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd

Konjunkturanalyse. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Konjunkturanalyse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Februar 2011 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden: 9. 24. februar 2011 Målgruppe: 761 virksomheder i Randers kommune

Læs mere

Udspil vedr. erhvervsfremme:

Udspil vedr. erhvervsfremme: Udspil vedr. erhvervsfremme: Forenkling af klynge- og netværksindsatsen på fødevareområdet December 2017 1 Problemet Regeringens eftersyn af erhvervsfremme og en regional analyse af fødevarelandskabet

Læs mere

KKR den 11. juni 2014

KKR den 11. juni 2014 KKR den 11. juni 2014 Erhverv, vækst og beskæftigelse Fokuseret Vækstdagsorden Regional erhvervs- og udviklingsstrategi, herunder turisme Klimastrategi (punkt 2.2) KKR SJÆLLAND En brændende platform OECD

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle.

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle. N O T A T Pendlingstiden er uændret selvom vi pendler længere En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at

Læs mere

Copenhagen Capacity. The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency. - Financial Times, 2013

Copenhagen Capacity. The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency. - Financial Times, 2013 Copenhagen Capacity The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency - Financial Times, 2013 Agenda Sådan arbejder Copenhagen Capacity Sådan ser verden ud Ny resultatkontrakt med Region

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet

BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet Anbefalinger til realisering af Strategi -2018, jf. strategiske spor Den politiske styregruppe nedsatte i oktober 2015 tre arbejdsgrupper, der skulle komme med anbefalinger til realiseringen af Business

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr.

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Økonomiudvalget Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken Om høringen Udkastet til Københavns Kommunes erhvervs-

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune

Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune 2016-2018 1 Vision I Skanderborg Kommune kendes vi på, at det er attraktivt og nemt at drive virksomhed. Gang på gang får vi flotte placeringer, når

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. marts 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den østjyske byregion.

Læs mere

Light-udgave. Strategi work-live-stay southern denmark

Light-udgave. Strategi work-live-stay southern denmark Light-udgave Strategi 2016-2020 work-live-stay southern denmark Fra opstart til forankring work-live-stay southern denmark skaber sammenhæng og netværk mellem de vigtigste aktører i Syddanmark, så vi sammen

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Vi arbejder for at skabe vækst og arbejdspladser inden for dansk arkitektur og byggeri.

Vi arbejder for at skabe vækst og arbejdspladser inden for dansk arkitektur og byggeri. Vi arbejder for at skabe vækst og arbejdspladser inden for dansk arkitektur og byggeri. Vi bringer aktører sammen og skaber forretning. The Architecture Project er en klyngeorganisation for virksomheder,

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Direktør Morten Rettig

Direktør Morten Rettig Direktør Morten Rettig Haugesund, 25. oktober 2017 Trekantområdet kort Området 420.000 indbyggere 3 større byområder Kolding 60.300 Vejle 55.876 Fredericia-Middelfart 55.663 BNP/indb.: 354.000 DKK Ledighed:

Læs mere

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer og muligheder v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer i et overordnet perspektiv Danmark er præget af følgende udfordringer: Arbejdslivet Demografisk

Læs mere

Erhvervsudvikling og klynger i Hovedstadsregionen

Erhvervsudvikling og klynger i Hovedstadsregionen Erhvervsudvikling og klynger i Hovedstadsregionen Oplæg Vækst gennem klynger den 25. juni 2009 v. udviklingschef Henrik Madsen Visionen Strategiens indsatsområder og offentlige midler Stærke og perspektivrige

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Erhvervspolitik 2015-2019

Erhvervspolitik 2015-2019 Erhvervspolitik 2015-2019 Forord Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION DORTHE KUSK AFDELINGSCHEF, VÆKSTFORUM OG ERHVERVSUDVIKLING 1 SYDDANSK VÆKSTFORUM Sundheds- og velfærdsløsninger

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion maj 2015 »» Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion dokumenterer, at behovet for udbygning af den østjyske

Læs mere