Referat MED-ADM. 27. august 2014 kl Lokale 77, Rådhuset Aabybro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat MED-ADM. 27. august 2014 kl Lokale 77, Rådhuset Aabybro"

Transkript

1 Mette Ankjær Jensen Direkte: Mail: Sagsnr.: P Referat MED-ADM 27. august 2014 kl Lokale 77, Rådhuset Aabybro Dagsorden 1. Status på budget/forbrug Høringssvar på Omstillingskatalog og orientering om status vedr. Budget Fraværsstatistik Status på fælles temadag i 2014 for det administrative personale Status på projekt ejendomsdrift Gensidig orientering Deltagere: Ledersiden: Knud Nørgaard. Arne Kristensen deltog i punkt 1-3. Medarbejdersiden: Margit Kristensen (næstformand), Bettina Brøndum Andersen, Kathrine Haagensen, Gitte Mentz, Martin Storgaard Afbud: Henrik Hartmann Jensen (formand), Jan Lund Andersen, Hanne Madsen, Anja Thomassen, Maja Stoltze, Berit Soldbo og Henning Josefsen. 1

2 1. Status på budget/forbrug 2014 Status 31/ politikområde 12 og 13 til MED adm (1.000 kr.) Kor. Budget Forbrug 31/7 Rest Forb.proc. Total pol ,46% Pol. 12 i alt Erhverv og Turisme ,20% Turisme ,95% 63 Udvikling af menneskelige ressourcer Projekt oplev vækst Erhvervsservice og iværksætteri herunder fælles ,68% herunder projekt herunder Erhvervskontor ,02% Pol. 13 i alt Administrativ organisation ,16% (nedenstående er uddrag af pol. 13) 50 Administrationsbygninger ,09% ** Fælles ,39% Fjerritslev incl. Rotationsprojekt ,68% Brovst ,11% Aabybro ,64% Pandrup ,36% 51/53/54/55 Sekretariat og forvaltninger ,91% 56/57/58 Fælles ,62% Fælles IT og telefoni ,53% IT afdelingen ,62% Fjerritslev ,91% Brovst incl. Jobcenter ,78% Aabybro ,10% Pandrup incl. Natur- og miljø ,08% beskyttelse 2

3 Bemærkninger: 1 : Projekter som giver nul i årets løb. 2: Der er redigeret i budgetterne vedr. administrationen på alle rådhusene pga. flytning af økonomimedarbejdere fra Aabybro til Pandrup, Brovst og Fjerritslev - de har fået lønbudgetter, uddannelse, kørsel mvh. Ud svarende til det antal medarb. de har fået tilført. Desuden er der bla. flyttet rundt på nogle midler fra fælles IT til lønomkostninger i forbindelse med feks. KMD projekt i Udviklingsafdelingen samt flyttet rundt på nogle tjenestemandspensioner til dækning af nyansatte overenskomstansatte. Der er bogført overførte over-/underskud fra På Økonomiudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 3,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre udgifter til den administrative organisation samt større aktivitet på asylområdet, hvilket giver en større indtægt end forventet. Der forventes også en merudgift som følge af større honorar til kommunalbestyrelsesmedlemmer pga. ændret lovgivning. Bilag: ØS rapport MED ADM august 2014 Referat: Arne gennemgik kort budgetopfølgningen. Det forventes, at Erhverv og Turisme og Administrationsbygninger balancerer. Vedr. administrationen forventes der merudgifter vedr. ITsystemer (0,8 mio. kr.) og tjenestemandspensioner (0,7 mio. kr.). Der skønnes mindreudgifter på administrationsbygning/administration i Fjerritslev (0,9 mio. kr.) og der forventes merindtægter fra Asylområdet (2,0 mio. kr.). Herudover er der mindre afvigelser Der forventes således samlet set et mindreforbrug på ca. 1,4 mio. kr. Arne henviste til bilag til Økonomiudvalgsmøde den 18. august. MED-udvalget tog budgetopfølgningen til efterretning. 2. Høringssvar på Omstillingskatalog og orientering om status vedr. Budget 2015 Det økonomiske udgangspunkt for Budget 2015 blev senest drøftet i Kommunalbestyrelsen på temamødet den 19. juni Siden temamødet har administrationen, direktionen og fagudvalgene arbejdet videre med budgettet. Økonomiudvalget behandlede budgettet den 18. august, og den aktuelle resultatopgørelse ser herefter således ud: Resultatopgørelse 2015 Mio. kr. B2014 BO2015 B2015 oplæg ØKU B2015 ØKU

4 Skatter , , , ,1 Tilskud -686,7-665,1-636,5-636,5 Sætilskud -12,0-10,0-10,0-10,0 Indtægter i alt , , , ,6 Børne- og Familieudvalg 688,6 699,2 699,2 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg 47,6 48,4 48,4 Beskæftigelsesudvalg 522,9 532,0 532,0 Social- og Sundhedsudvalg 665,7 677,2 677,2 Teknik- og Miljøudvalg 81,3 81,9 81,9 Økonomiudvalg 205,0 211,3 211,3 Driftsudgifter i alt 2.201, , , ,0 Renter mv. 13,4 14,0 12,6 12,6 Løn- og prisregulering 38,9 Reduceret prisfremskrivning Teknisk katalog 10,8 8,2 Udmøntning af strukturpulje effekt -10,0-10,0 Overførsel asfalt & bygningsvedl. til anlæg -8,2 Pulje Indtægter & Omstillingskatalog -30,0 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -63,1-44,1-20,2-61,0 Aabybro skole 90,0 79,5 Diverse projekter 0,0 10,0 Vejområdet 8,0 9,3 Haller 1,0 2,0 Skrotningsordning 1,0 1,0 Overført fra drift (asfalt og bygningsvedl.) 10,0 8,2 Anlægsudgifter i alt 130,2 62,8 110,0 110,0 4

5 Resultat af det skattefinansierede område 67,1 18,7 89,8 49,0 Affaldsområdet - drift -1,8 0,0 0,0 Affaldsområdet - anlæg 0,0 0,0 0,0 Resultat Affaldsområdet (drift og anlæg) -1,8-1,8 0,0 0,0 Resultat i alt 65,3 16,9 89,8 49,0 Afdrag på lån 24,6 31,2 29,3 29,3 Låneoptagelse -108,2-40,0-80,0-80,0 Lån til kommuner med lav likviditet -31,0-10,0-10,0 Finansforskydninger 1,8 3,5 4,1 4,1 Ændring af likvide aktiver -47,5 11,6 33,2-7,6 ** Fremskrivningspuljen på 3 mio. kr. er ikke disponeret *** Der er ikke indregnet et beløb på omstillingspuljen På indtægtssiden er der indregnet indkomstskat svarende til det udmeldte beløb ved valg af statsgaranti. Grundskylden er beregningen på baggrund af den seneste forventning til grundværdierne i På udlignings- og tilskudssiden er der indregnet indtægter svarende til beløbene i statsgarantien. Hertil er indregnet et særtilskud på 10 mio. kr. Driftsudgifterne svarer til udgifterne i overslagsår 2015 i Budget 2014 tillagt de valgte fremskrivningsprocenter. Hertil er indregnet de aktuelle tekniske ændringsforslag fra det teknisk katalog på 10,8 mio. kr. I forbindelse med udarbejdelse af budgettet for 2014 blev der truffet beslutning om at indregne en strukturpulje i 2014 og overslagsårene. I overslagsårene er strukturpuljen på 5 mio. kr. På nuværende tidspunkt i budgetfasen er der truffet beslutning om at indregne en række strukturforslag fra 2014, som har virkning ind i 2015 på i alt 15,0 mio. kr. Idet den indregnede pulje kun var på 5 mio. kr., er merprovenuet på 10,0 mio. kr. indregnet i resultatopgørelsen. Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed viser et overskud på kun 20,2. For at kunne bidrage til at opfylde den besluttede målsætning i Budget 2015 om et solidt overskud på driften og sikring af likviditeten skal der på nuværende tidspunkt anvendes et anseeligt beløb fra omstillingskataloget. 5

6 I resultatopgørelsen er der indregnet anlægsudgifter på 110 mio. kr. og en nettolåneoptagelse 60,7 mio. kr. Den aktuelle resultatopgørelse viser, at der er et træk på kassebeholdningen på 33,2 mio. kr. Ansøgninger Administrationen har den 4. august ansøgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om et særtilskud på 45 mio. kr. I ansøgningen er der blandt andet langt vægt på, at Jammerbugt Kommune modtager et næsten tilsvarende beløb i tilskud til omstilling af folkeskolen i 2015 som i 2014 til trods for, at puljen har den dobbelte størrelse. 'Faldet' i tilskuddet skyldes, at der er fald i det opgjorte antal skoleelever (på 350 elever) vedrørende skoleåret 2011/12, da tallet trækkes til brug for beregning af tilskuddet for Antallet af skoleelever benyttes til beregning af en del af tilskuddet. Danmarks Statistik har erkendt, at de er skyld i fejlen, hvilket Økonomi- og Indenrigsministeriet er bekendt med. Der er derfor forventningen, at Jammerbugt Kommune kompenseres økonomiske for datafejlen. Herudover er der den 6. august ansøgt om en lånedispensationen til investeringer på de borgernære områder (90 mio. kr.), samt en lånedispensation fra den ordinære lånepulje (14 mio. kr.). Den 6. august blev der desuden ansøgt om et lånedispensation på 45 mio. kr. til kommuner med lav likviditet. Der er endvidere ansøgt om midler fra den ministeriets OPP-pulje, hvor ansøgningsfristen var den 14. august Den 5. september er der frist for en eventuel ansøgning om skatteforhøjelse. Teknisk katalog Det tekniske katalog indeholder tekniske ændringsforslag for 10,8 (13,5 mio. kr. inkl. forsyningsområdet). Jævnfør den godkendte budgetprocedure har fagudvalgene haft til opgave at indstille til Økonomiudvalget hvilke tekniske ændringer, der bør indarbejdes i budgettet. Økonomiudvalget har også indstillet hvilke tekniske ændringsforslag inden for deres udvalgsområde, der bør indarbejdes i Budget Herudover har Økonomiudvalget haft til opgave at træffe beslutning om, hvilke tekniske ændringsforslag, der bør indregnes i budgetoplægget til 1. behandlingen med udgangspunkt i fagudvalgenes indstillinger. Omstillingskatalog Omstillingskataloget indeholder omstillingsforslag for godt 42 mio. kr. (47 mio. kr. inkl. beslutningen om reduceret prisfremskrivning). I omstillingskataloget indgår der strukturforslag på 15,0 mio. kr., som der allerede er truffet politisk beslutning om at indregne i budgettet. Fagudvalgene har haft til opgave at prioritere forslagene i omstillingskataloget inden for deres udvalgsområder. Forslagene er blevet kategoriseret således, at kategori A er forslag, der anbefales og kategori B er forslag, der kræver yderligere beskrivelser/analyser. På Økonomiudvalgets møde den 18. august blev forslagene på Økonomiudvalgets område ligeledes kategoriseret. 6

7 Herudover besluttede Økonomiudvalget hvilke forslag i det samlede omstillingskatalog, der skal sendes i høring. Som nævnt tidligere skal der på nuværende tidspunkt anvendes et anseeligt beløb fra omstillingskataloget for at sikre et solidt overskud på driften samt sikre likviditeten. Udvidelsesforslag Fagudvalgene har også haft mulighed for at drøfte og fremsætte eventuelle udvidelsesforslag/budgetønsker på både drifts- og anlægssiden. Også Økonomiudvalget har drøftet og prioriteret budgetønsker på udvalgets område. Program for budgetseminar Der arbejdes i øjeblikket på et program for Kommunalbestyrelsens budgetseminar, som finder sted den september. På baggrund af tidligere års positive erfaringer, er det igen i år hensigten, at både fagudvalgene og de politiske grupper skal spille en aktiv rolle på seminaret. Nærmere bestemt er det planen, at både fagudvalgene og de politiske grupper skal drøfte de forskellige oplæg herunder det tekniske katalog samt omstillingskataloget. Herudover skal oplæggene drøftes i plenum blandt kommunalbestyrelsesmedlemmerne. Den resterende tidsplan Den resterende tidsplan for Budget 2015 ser ud således: 21. august - 3. Høringsparter september 28. august Kommunalbestyrelsen Høringsperiode Temamøde september Kommunalbestyrelsen Budgetseminar Gennemgang af budgetoplæg til drøftelse på budgetseminar herunder forslag sendt i høring 10. september Hovedudvalg og ØKU Dialogmøde Sept./okt. MED-struktur Eventuel inddragelse af MEDudvalgene før 1. og 2. behandling 10. september ØKU Førstebehandling af budget 18. september Kommunalbestyrelsen Førstebehandling af budget 25. septemberkommunalbestyrelsen Budgetforhandlinger kl septemberkommunalbestyrelsen Frist for ændringsforslag kl oktober ØKU Andenbehandling af budget 9. oktober Kommunalbestyrelsen Andenbehandling af budget 7

8 På Økonomiudvalgets møde den 18. august besluttede udvalget, hvilke forslag der skal sendes i høring også på det administrative område. Høringsmaterialet er offentliggjort på kommunens hjemmeside, hvor de konkrete forslag kan læses. Økonomiudvalget besluttede derudover følgende: Teknisk katalog - inkl. udvalgets egne områder - nedjusteres med 2,5 mio. kr. vedr. sundhedsområdet. Teknisk katalog indgår i den videre budgetproces. Anlægsrammen på 110 mio. kr. (inkl. 8,2 mio. kr. overført fra drift) blev disponeret og indgår som udgangspunkt for budgetoplægget. Økonomiudvalget prioriterede forslagene i omstillingskataloget inden for udvalgets egne budgetområder. Prioriteringen fremgår af det omstillingskatalog, der sendes i høring. Derudover traf Økonomiudvalget beslutning om hvilke omstillingsforslag, der sendes i høring fra den 21. august til den 3. september Det understreges, at der er tale om mulige forslag, og der er ikke taget politisk stilling til hvilke forslag, der vil indgå i det endelige budget. Udvidelseskataloget fremsendes til den videre budgetproces. Økonomiudvalget forudsætter, at der i forhold til den foreliggende budgetopgørelse for 2015 skal findes yderligere indtægter/ mindreudgifter på driften på ca. 30 mio. kr., således at der sikre det nødvendige driftsoverskud på i størrelsesordenen 60 mio. kr. På kommunalbestyrelsesmødet den 28. august 2014 behandles spørgsmålet om hvorvidt, der skal søges på skattepuljen for MED-ADM skal på mødet den 27. august tage stilling til et høringssvar til omstillingskataloget vedr. budget Omstillingskataloget med samtlige forslag og dermed også Økonomiudvalgets - kan findes på (via nyhed på forsiden) og vil også blive lagt på TRYK. Referat: Arne gennemgik den overordnede budgetstatus jf. dagsordenen. Der er for øjeblikket en ubalance på 30 mio. kr. ( Pulje Indtægter & Omstillingskatalog i resultatopgørelsen ovenfor). Det forventes, at der modtages yderligere tilskud vedr. folkeskolen på 6 mio. kr., hvorfor der skal arbejdes på at realisere omkring 24 mio. kr. fra Omstillingspulje/Teknisk Katalog. Der er sendt forslag på 5,0 mio. kr. til høring på Økonomiudvalgets område. Heraf vedrører 0,2 mio. kr. Erhverv og Turisme, mens 3,0 mio. kr. vedrører Administrationen. 0,770 mio. kr. vedrører porto og IT-systemer og kan umiddelbart udmøntes. De resterende 2,430 mio. kr. skal forventeligt realiseres ved personalereduktioner, hvis de godkendes. 8

9 MED-udvalget ønsker beskrivelser af hvilke opgaver, der skal nedlægges i forbindelse med stillingsreduktioner, så det bliver tydeligt for politikere og ledere, hvilke servicemæssige forringelser, der følger af færre administrative stillinger. Udvalget konstaterer, at de personalemæssige gevinster ved digitalisering i stor udstrækning er høstet i tidligere år. MED-udvalget udtrykte tilfredshed med de to investeringsforslag vedr. indkøb og forsikring, idet det er forslag der kan realiseres uden personalereduktioner. Vedr. forslaget vedr. kommunale ejendomme skal de personalemæssige konsekvenser beskrives. I øvrigt henviser MED-udvalget til, at forslag realiseres jf. personalepolitikken dvs. i størst mulig udstrækning ved naturlig afgang. Der udarbejdes et høringssvar, hvor ovenstående indgår. Katrine og Margit laver udkast som drøftes med Henrik. Udsendes til MED-udvalget til kommentarer før det indsendes. 3. Fraværsstatistik Økonomiafdelingen har fremsendt fraværsstatistik for Administrationen for de sidste 12 måneder. Statistikken er vedlagt som bilag. Referat: Statistikken blev taget til efterretning. Der var drøftelser af, om der burde laves en fler-års analyse af sammenhængen mellem besparelser og fravær. Der er på arbejdspladsniveau behov for at drøfte årsagerne til evt. langtidsfravær, og det er vigtigt at foretage hurtig opfølgning på fravær ud over 3-5 dage. 4. Status på fælles temadag i 2014 for det administrative personale Det er tidligere besluttet, at der skal afholdes en fælles temadag om social kapital for alle 4 administrationshuse. Tid og sted er sat til mandag den 8. september kl (mulighed for ankomst fra kl. 7.45), og stedet bliver Brovst Sport- og Kulturcenter. Ét af formålene med dagen er tænkt sådan, at det skal være en opfølgning på de enkelte administrationshuses arbejde og indsatser vedr. social kapital, kompetenceudvikling, samarbejde og lignende. Det er væsentligt at vi lærer af hinanden, og at vi på dagen bliver aktiveret, og kan drage noget organisatorisk læring til gavn for samarbejdet og vores opgaveløsning. Det overordnede program for dagen blev udsendt pr. mail den 26. juni og siden er følgende program for dagen blevet udarbejdet: Oplæg af Michael Nørager fra Århus Universitet. Michael vil tale om hvad vi selv og i fællesskab kan gøre for at skabe de forandringer, vi gerne vil gennemføre rne/ Oplæg fra PPR, Teknik & Miljøforvaltningen samt Jobcentret om hvordan man de steder arbejder med at sikre bedst mulig trivsel samtidig med bedst mulig opgaveudførsel 9

10 Samtaler i grupper om hvilke tanker og ideer til handlinger oplæggene har givet os Oplæg af Jesper Troels Jensen, partner i Rhetor, om hvordan vi kommunikerer med hinanden Der bydes på morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe i løbet af dagen. Tilmelding skal ske inden den 1. september Referat: Gitte gennemgik programmet for dagen. Gennemførelse af den fælles personaledag er besluttet af MED-ADM for bla. at markere arbejdet med social kapital og for at vi kan inspirere hinanden til fortsat at arbejde med emnet. Det er udvalgets forventning, at programmet rummer disse muligheder. Husk tilmelding til personaledagen. Der bør udsendes reminder inden tilmeldingsfristens udløb. 5. Status på projekt ejendomsdrift Økonomiudvalget har i år truffet flere beslutninger om, hvordan der skal arbejdes med forslag til organisering af den fremtidige ejendomsdrift samt indfrielse af et økonomisk potentiale. Overordnet drejer det sig om: 1. Der skal allerede i år indfris et potentiale på kr. 2. Udgifterne til ejendomsdrift i 2014 skal kvalitetssikres, så der primo 2015 kan udregnes sikre potentialer. 3. Der igangsættes en proces med formulering af en implementeringsplan med det formål at implementere klyngemodel som organisatorisk model for den fremtidige bygningsdrift. Arbejdet skal fastlægge opgaver, definere klynger og tildele budget. 4. Dette arbejde skal forankres i et nyetableret bygningskontor. Status på disse beslutninger er: 1. Kommunalbestyrelsen har godkendt et oplæg til budgetreduktioner på kr. i Reduktionerne findes indenfor skoleområdet samt samdrevne institutioner. 2. Der er sendt vejledning ud til alle ansvarlige for bygningsdrift med henblik på at sikre korrekt artskontering i Desuden er der udsendt de nøgletal, der i øvrigt skal indgå i beregning af økonomisk potentiale primo Der er udarbejdet et oplæg til medarbejderinddragelse og proces, så der primo 2015 foreligger en implementeringsplan for ny organisering af bygningsdriften til politisk godkendelse. I dette oplæg indgår inddragelse af MED-systemet, institutionsledere, administrative medarbejdere, serviceledere, og servicepersonale. Ultimo februar 2015 vil der foreligge genberegninger af økonomisk potentiale til politisk godkendelse. 4. Etablering af nyt bygningskontor var planlagt gennemført med grundlag i en arbejdsgruppes rapport fra I princippet er denne rapport stadig et godt grundlag for at samle de administrative opgaver, men der er siden 2011 justeret en del på de personaleressourcer, der er beskæftiget med området. Som rapporten afdækker, er det primært medarbejdere i Fællesekretariatet og i Teknik- og Miljøforvaltningen, der er beskæftiget med opgaverne. I Fællessekretariatet skal der ske nyansættelse af medarbejdere indenfor området. Det er skønnet, at nye medarbejdere i et nyt bygningskontor uden sikkerhed for tilstrækkelig faglig indsigt samtidig med opbygning af den nye administrative funktion, der også skal processen arbejdet med implementeringsplan mv., 10

11 vil ikke være optimal for at sikre tilstrækkelige ledelsesmæssige ressourcer til implementeringsdelen. Det politiske fokus er primært på det økonomiske potentiale, der er en konsekvens af ændring af den driftsmæssige organisering samt kvalitetssikrede data på økonomi, bygningsarealer osv. Derfor vil bygningskontoret, som foreslået i rapporten i 2011, først senere indgå i en proces, men det sikres, at der ved nyansættelser i Fællessekretariatet tages højde for en evt. fremtidig ændring af organiseringen. I Teknik- og Miljøforvaltningen er indledt et arbejde for at sikre tilstrækkelige ressourcer til at gennemføre efterårets program. Som bilag til dagsordenen følger oplæg til projektbeskrivelse med forslag til proces- og tidsplan til godkendelse. Der er mange hensyn, der skal indtænkes i arbejdet, når der skal ske inddragelse af MED-systemet, ledere og medarbejdere foruden der skal sikres den nødvendige tid til politisk behandling. Hvis budgetforudsætningerne for 2015 skal holdes, skal projektet være klar til iværksættelse efter første kvartal Udarbejdelse af og den formelle proces med materiale betyder, at kalendertiden bliver presset, når styregruppe, MED og ØU skal betjenes ordentligt. Gennemførelse af forslaget til tidsplan kræver derfor en stærk styring, samt at parterne positivt arbejder for at tidsplanen overholdes. Der mangler afklaring af, hvordan vi inddrager MED-systemet, hvordan ledere og medarbejdere orienteres om projektet og hvordan vi finder deltagere til arbejdsgrupperne. Direktionen har godkendt projektbeskrivelsen for Bygningsdrift Implementering af Klyngemodel (bilaget til sagen). Der arbejdes pt. med udarbejdelse af projektplanen, som fremgår af tidsplanen på side 4 i projektbeskrivelsen. Projektplanen skal indeholde en mere detaljeret tidsplan en den, der er vist i projektbeskrivelsen. Hovedudvalget drøftede på mødet den 21. august bemandingen af arbejdsgrupperne og projektbeskrivelsens forslag om, at der som den del af implementeringsorganisationen etableres en følgegruppe. Referat fra Hovedudvalgets drøftelser gives på mødet. Det forventes, at projektorganisationen og den detaljerede tidsplan er klar til behandling i Hovedudvalget på møde den 11. september. Bilag: Projektbeskrivelsen for Bygningsdrift Implementering af Klyngemodel. Referat: Knud gav en orientering om Projekt ejendomsdrift samt de beslutninger, der er truffet i Økonomiudvalget i år på ejendomsområdet. I 2012 afleverede en arbejdsgruppe en rapport med anbefaling om ændring i organiseringen af bygningsdriften samt beregning af et muligt økonomisk potentiale. Dette er grundlaget for Økonomiudvalgets beslutning om at igangsætte arbejdet med at udarbejde en implementeringsplan for organisering af bygningsdriften i klynger. Det er tanken, at kommunen opdeles i et antal geografiske områder. Indenfor hvert område skal de kommunale bygninger driftes samlet, dvs. klyngen får eget budget og økonomisk og driftsmæssigt ansvar. Projektet involverer alle kommunens bygninger, hvor der er et selvstændigt driftsbudget til bygninger. Det betyder, at samtlige arbejdspladser, hvor der er rengørings- og teknisk 11

12 servicemedarbejdere ansat, vil blive berørt. Men det vil være meget forskelligt, hvor meget de enkelte området vil blive berørt af ændringerne. Der blev udleveret bilag, med beskrivelse af hovedtidsplan, milepæle og involvering af de forskellige interessenter i projektet. Endvidere blev udleveret bilag visende organisering af projektet. Projektet er organiseret i en klassik projektmodel, hvor direktionen er styregruppe, beredskabschefen er projektleder og der er nedsat en projektgruppe med medarbejdere fra Udviklingsafdelingen, Børne- og Familieforvaltningen samt Teknik- og Miljøforvaltningen. Arbejdsgrupper er i øjeblikket under etablering. Medarbejdersiden i Hovedudvalget har opgaven med at finde 8-10 medarbejdere til arbejdsgrupperne. Hovedudvalget og de 4 forvaltnings-med nedsætter en følgegruppe. Som repræsentant fra MED-ADM blev Gitte valgt til at sidde i følgegruppen. Projektet er under opstart. Alle, der er berørt af projektet, vil blive indbudt til et orienteringsmøde i september måned. 6. Gensidig orientering Referat: Rosende omtale af personaleforeningens initiativ for at øge den kommunale deltagelse i DHL-stafetten. Med næsten 130 kommunale deltagere har det været en stor logistisk opgave foruden der også er lagt et stort arbejde i at kommunikere med deltagerne. 12

Referat MED-udvalgsmødet Teknik- og Miljøforvaltningen den 24. august kl Mødelokale 1

Referat MED-udvalgsmødet Teknik- og Miljøforvaltningen den 24. august kl Mødelokale 1 MED-udvalgsmødet Teknik- og Miljøforvaltningen den 24. august kl. 8.30 Mødelokale 1 Dagsorden 1. Orientering om status på budget 2012 2. Budget 2013, genbehandling 3. Evaluering af MUS samtalerne 4. Evt.

Læs mere

Referat MED-ADM. 23. juni 2014 kl Lokale 77, Rådhuset Aabybro

Referat MED-ADM. 23. juni 2014 kl Lokale 77, Rådhuset Aabybro 11-06-2014 Mette Ankjær Jensen Direkte: 7257 7396 Mail: met@jammerbugt.dk Sagsnr.: 81.38.06-P35-1-14 Referat MED-ADM 23. juni 2014 kl. 10.30-12.30 Lokale 77, Rådhuset Aabybro Referat 1. Status på budget/forbrug

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 - orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetprocedure for udarbejdelse af Budget 2015

Budgetprocedure for udarbejdelse af Budget 2015 15-01-2014 Jacob Dahl Andersen Direkte: 7257 7483 Mail: jan@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-2-14 Budgetprocedure for udarbejdelse af Budget 2015 Kommunernes økonomi har gennem de seneste år i høj grad

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Budgetproces og tidsplan 2017

Budgetproces og tidsplan 2017 18-12-2015 Jacob Dahl Andersen Direkte: 7257 7483 Mail: jan@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-39-15 Budgetproces og tidsplan 2017 Jammerbugt Kommune har gennem flere år anvendt de samme grundlæggende

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Budget 2016 forslag til proces

Budget 2016 forslag til proces Budget 2016 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Godkendt af Økonomiudvalget den 2. marts 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene Budgetvejledning 2015 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene 2016-2018. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Dagsorden/ referat af møde i MED-udvalget for Rådhuset, Aabybro den 8. juni 2011, kl. 10, lokale 77.

Dagsorden/ referat af møde i MED-udvalget for Rådhuset, Aabybro den 8. juni 2011, kl. 10, lokale 77. Dato 03-06-2011 Sagsbehandler Hanne Rasmussen Telefon nr. 7257 7397 Mail hra@jammerbugt.dk Dokument nr. 2011-76271 Sags nr. 1849-17630 Dagsorden/ referat af møde i MED-udvalget for Rådhuset, Aabybro den

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

1. Overordnede økonomiske mål

1. Overordnede økonomiske mål Vedrørende: Budgetprocedure 2015-18 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10-03-2014 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud:

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud: Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 9. september 2015 Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Dagsorden til ekstraordinært møde til. Hovedudvalget. Fredag den , kl. 09:00. i kantinen, Kanalstræde 2

Dagsorden til ekstraordinært møde til. Hovedudvalget. Fredag den , kl. 09:00. i kantinen, Kanalstræde 2 Dagsorden til ekstraordinært møde til Hovedudvalget Fredag den 24-06-2016, kl. 09:00 i kantinen, Kanalstræde 2 Praktiske oplysninger i forbindelse med mødet: Andre deltagere i mødet: Hovedudvalget består

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) ssekretariatet Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Læs mere

DAGSORDEN. MTSU Administrationen. Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 10. april 2007 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. MTSU Administrationen. Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 10. april 2007 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12. MTSU Administrationen DAGSORDEN Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 10. april 2007 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer Keld Overgaard Jensen (Ledelse) Finn Mikkelsen (Ledelse)

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Budget 2017 og budgetoverslagsår Borgermøde i Rønde Idrætscenter d. 14. september 2016 kl. 19

Budget 2017 og budgetoverslagsår Borgermøde i Rønde Idrætscenter d. 14. september 2016 kl. 19 Budget 2017 og budgetoverslagsår 2018-2020 Borgermøde i Rønde Idrætscenter d. 14. september 2016 kl. 19 Program 19.00 Velkomst ved borgmester Claus Wistoft 19.10 Gennemgang af budgetforslag ved borgmester

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2016-2019 På fag- og stabschefsmøderne vil Økonomichefen løbende orientere om den kommende måneds deadlines i forhold til budgettet og det

Læs mere

Økonomiudvalget. tirsdag den 18. november Sagsid: A

Økonomiudvalget. tirsdag den 18. november Sagsid: A Økonomiudvalget tirsdag den 18. november 2014 Sagsid: 00.13.04-A50-1-14 www.ballerup.dk 2 Punkt 3 Tredje budgetopfølgning for regnskabsåret 2014 for Ballerup Kommune Sagsid: 00.30.14-G01-1-14 Økonomisk

Læs mere

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget Regnskab Budgetrevision Pr. 31. maj 2010 Økonomiudvalget Indholdsfortegnelse 1 Opsamling...3 2 Administration.. 3 3 Øvrige Udgifter.. 4 4 Renter, tilskud, udligning, skatter og balanceforskydninger.4 5

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Tirsdag den 07. september 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: KB-Salen Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2015-2018 Som supplement til tidsplanen vil der ske en løbende orientering på fag- og stabchef-møderne om den kommende måneds deadlines

Læs mere