RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL REVISIONSRETTEN, RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET. Medlemsstaternes svar på Revisionsrettens årsberetning 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL REVISIONSRETTEN, RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET. Medlemsstaternes svar på Revisionsrettens årsberetning 2014"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2016) 112 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL REVISIONSRETTEN, RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET Medlemsstaternes svar på Revisionsrettens årsberetning 2014 {SWD(2016) 48 final} DA DA

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Emnet for rapporten Nøgletræk i Revisionsrettens beretning Sammendrag af medlemsstaternes svar Performance måling af resultater Typer kvantificerbare fejl overtrædelser af statsstøttereglerne og brud på reglerne for offentlige indkøb Forsvarlig økonomisk forvaltning Konklusion... 11

3 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN MEDLEMSSTATERNES SVAR PÅ REVISIONSRETTENS ÅRSBERETNING EMNET FOR RAPPORTEN I overensstemmelse med finansforordningens artikel 162, stk. 5 1, underrettede Kommissionen efter offentliggørelsen af Rettens årsberetning for regnskabsåret 2014 behørigt medlemsstaterne om bemærkningerne i beretningen. Disse bemærkninger blev præsenteret i form af en skrivelse og tre bilag, som skulle udfyldes af de enkelte medlemsstater, samt tilhørende vejledning om udarbejdelsen og præsentationen af svarene i spørgeskemaet. Bilag I var et spørgeskema om de afsnit, der omhandler de enkelte medlemsstater, bilag II var et spørgeskema om revisionsresultaterne for hver enkelt medlemsstat, og bilag III var et spørgeskema om aktuelle resultater vedrørende delt forvaltning for revisionserklæringen for I forbindelse med dette års beretning er der indkredset tre hovedtemaer. Der er tale om følgende: 1) performance måling af resultater, 2) typer kvantificerbare fejl overtrædelser af statsstøttereglerne og brud på reglerne for offentlige indkøb, 3) forsvarlig økonomisk forvaltning. Beretningen ledsages desuden af et arbejdsdokument, som indeholder medlemsstaternes svar til bilag I og III. 2 NØGLETRÆK I REVISIONSRETTENS BERETNING 2014 I forbindelse med årsberetningen for 2014 har Retten opdateret sin revisionsmetode og beretningens struktur. Den vigtigste ændring af Rettens metode er kvantificeringen af alvorlige brud på reglerne for offentlige indkøb og den tilsvarende justering af tallene for 2013 og 2012 med henblik på at sikre sammenligneligheden af resultaterne 2. Den nye struktur i rapporten kapitel 5-9 afspejler udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme (FFR) I resultaterne af Rettens revision for 2014 anføres det, at regnskabet ikke er behæftet med væsentlig fejlinformation, og at Retten derfor afgav en blank erklæring om regnskabets rigtighed 3, som den har gjort siden For udgifterne konstaterede Retten en anslået fejlforekomst for betalingerne i 2014 på 4,4 %, hvilket ligger tæt på niveauet for 2013 på 4,5 % 4. Bortset fra FFR-udgiftsområde 5 (Administration) var udgifterne på alle de andre udgiftsområder behæftet med væsentlige fejl. For Konkurrenceevne, Samhørighed og Et globalt Europa var de anslåede fejlforekomster på henholdsvis 5,6 %, 5,7 % og 2,7 %, der alle repræsenterer en stigning i forhold til de tilsvarende resultater i For Naturressourcer var den anslåede fejlforekomst på 3,6 %, et fald i forhold til det tilsvarende resultat i Samhørighed bidrog mest til den samlede fejlprocent efterfulgt af Naturressourcer, 1 Artikel 162, stk. 5: Når Revisionsretten har fremsendt årsberetningen, underretter Kommissionen straks de berørte medlemsstater om de detaljer i beretningen, der vedrører forvaltningen af midler, som de har ansvaret for. Medlemsstaterne har 60 dage til at svare Kommissionen, hvorefter Kommissionen sender et sammendrag af svarene til Revisionsretten, Europa-Parlamentet og Rådet inden den 28. februar det efterfølgende år. 2 Revisionsrettens årsberetning for 2014, s Revisionsrettens årsberetning for 2014, s Revisionsrettens årsberetning for 2014, s Revisionsrettens årsberetning for 2014, s

4 Konkurrenceevne og Et globalt Europa. Nedenstående figur viser bidraget til den samlede anslåede fejlforekomst for 2014 fordelt på FFR-udgiftsområder. 6 I beretningen fra Retten blev der også udpeget to typer udgiftsordninger rettighedsprogrammer og godtgørelsesordninger med forskellige risikomønstre 7. Ifølge rapporten domineres de konstaterede fejl for 2014 af støtteberettigelsesfejl i godtgørelsesordninger. Fejl i kategorien godtgørelse af omkostninger omfatter primært alvorlige brud på reglerne for offentlige indkøb i forbindelse med udbud og gennemførelsen af kontrakter. Fejl i rettighedsprogrammerne består typisk i landbrugeres overanmeldelser af landbrugsarealer og administrative fejl, der indvirker på betalingerne til landbrugerne 8. Nedenstående figur viser bidraget til den samlede anslåede fejlforekomst fordelt på type. 6 Revisionsrettens årsberetning for 2014, s Revisionsrettens årsberetning for 2014, s Revisionsrettens årsberetning for 2014, s

5 3 SAMMENDRAG AF MEDLEMSSTATERNES SVAR 3.1 PERFORMANCE MÅLING AF RESULTATER I kapitel 3 i årsberetningen, "Opnåelse af resultater ved hjælp af EU-budgettet" 9, undersøger Retten performance med udgangspunkt i Europa 2020-strategien, og der ses nærmere på de performanceelementer, der blev indført med den nye FFR Medlemsstaterne blev spurgt, om de allerede anvender eller har planer om at anvende de fælles indikatorer, der er indført for de fem EU-fonde. For så vidt angår fire af fondene (Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling ELFUL, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond EHFF, Den Europæiske Socialfond ESF, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling EFRU) fremgik det af svarene, at næsten alle medlemsstaterne allerede anvender eller har planer om at anvende de fælles indikatorer. For så vidt angår Samhørighedsfonden oplyste 57 % af medlemsstaterne, at de fælles indikatorer er blevet anvendt, mens 14 % anførte, at anvendelse af de fælles indikatorer ikke var relevant. Tabellen nedenfor indeholder nærmere oplysninger om medlemsstaternes svar. 9 Revisionsrettens årsberetning 2014, s

6 Anvendelse (i % 100 % = 28 medlemsstater) af "de fælles indikatorer" i de respektive EU-fonde Yes No No response n/a CF ERDF ESF EMFF EAFRD 57% 96% 82% 93% 86% 7% 22% 14% 4% 14% 4% 7% 14% Med hensyn til brugen af supplerende indikatorer svarede flere medlemsstater (Frankrig, Grækenland, Litauen, Luxembourg, Spanien og Storbritannien 10 ), at de anvender programspecifikke eller supplerende indikatorer, som er fastlagt af forvaltningsmyndighederne og inkluderet i resultatrammen for det operationelle program. I nogle tilfælde suppleres fælles indikatorer med indikatorer på nationalt niveau. F.eks. anvender Polen 11 for EFRU/Samhørighedsfonden/ESF: "en række indikatorer på projektniveau, der stammer fra den fælles liste over nøgleindikatorer udarbejdet af ministeriet for regionaludvikling. Denne liste omfatter de fælles indikatorer på europæisk niveau, der er fastsat i fondsforordningerne, og de nøgleindikatorer, der er fastsat på nationalt plan." Portugal 12 understregede, at indikatorerne for operationelle programmer med lignende mål for perioden er blevet harmoniseret, og at "ud over listen over fælles indikatorer for Fællesskabet findes der en liste over harmoniserede nationale indikatorer". Medlemsstaterne forelagde desuden lister eller mere detaljerede oplysninger om forskellige programspecifikke indikatorer, der anvendes for de forskellige fonde. Sverige 13 anførte, at der for de ni programmer under EFRU er omkring 35 outputindikatorer og "omkring 30 resultatindikatorer, som er knyttet til investeringsprioriteter og specifikke mål inden for programmerne". Danmark 14 forelagde en liste over effekt-, output- og resultatindikatorer for ELFUL, ESF og EHFF. Slovakiet 15 specificerede indikatorer, som er udarbejdet af det centrale koordineringsorgan og omfatter forskellige programmer, og forelagde ligeledes en liste over indikatorer for de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESIfondene). Endelig blev medlemsstaterne spurgt, om de kunne levere fyldestgørende data om indikatorer til anvendelse i midtvejsevalueringen af FFR, der er planlagt i Arbejdsdokumentet, s. 149, 159, 171, 175, 204 og Arbejdsdokumentet, s Arbejdsdokumentet, s Arbejdsdokumentet, s Arbejdsdokumentet, s Arbejdsdokumentet, s

7 Nogle medlemsstater, bl.a. Danmark, Frankrig og Grækenland 16, oplyste, at det ikke ville være muligt at tilvejebringe fyldestgørende data i 2017, hovedsageligt fordi gennemførelsesniveauet for visse operationelle programmer ville være for lavt, og at derfor ikke ville være tilstrækkelige data. Grækenland 17 anførte, at: "oplysninger om opfyldelsen af de nationale mål for "Europa 2020"-strategien vil være tilgængelige i statusrapporten fra ESS 18 i 2017 (og i 2019). Da gennemførelsen af de operationelle programmer ikke er afsluttet, inden rapporten forelægges i 2017, forventes der ikke at være væsentlige data tilgængelige til midtvejsevalueringen af FFR". Portugal 19 og Polen 20 fremhævede begge, at et omfattende rapporteringssystem sikrer en regelmæssig rapportering af høj kvalitet. Ikke desto mindre påpegede Polen, at 21 : "det ikke vil være muligt at give et overblik over virkningerne af EU-fondene i de finansielle overslag for , før der er gjort tilstrækkelige fremskridt 2017 er et for tidligt tidspunkt til at drage sammenfattende konklusioner." Flere andre medlemsstater, f.eks. Østrig, Kroatien, Den Tjekkiske Republik, Irland og Slovenien 22, var derimod sikre på, at de ville kunne tilvejebringe fyldestgørende data i 2017 for programmer under nogle fonde. Den Tjekkiske Republik 23 oplyste, at: "landet vil kunne levere pålidelige data på grundlag af det system, der anvendes i Den Tjekkiske Republik til rapportering om den aktuelle status, fremskridt og udvikling". Kroatien anførte også, at landet ville give fuldstændige oplysninger, og endvidere at: "resultaterne af evalueringerne vil kunne anvendes, hvilket bør bidrage til forbedrede og muligvis forenklede forvaltnings- og kontrolsystemer". 3.2 TYPER KVANTIFICERBARE FEJL OVERTRÆDELSER AF STATSSTØTTEREGLERNE OG BRUD PÅ REGLERNE FOR OFFENTLIGE INDKØB I årsberetningen for 2014 konstaterede Retten, at 14 projekter vedrørende EFRU/Samhørighedsfonden i otte medlemsstater overtrådte EU's statsstøtteregler. Ifølge Retten udgjorde de kvantificerbare fejl for overtrædelser af statsstøttereglerne ca. 1,5 procentpoint af den anslåede fejlforekomst for regional- og bypolitikken 24. Medlemsstaterne blev anmodet om at oplyse om overtrædelserne af statsstøttereglerne og om eventuelle forebyggende foranstaltninger, der træffes. Medlemsstaternes svar viste, at der i nogle lande, f.eks. Frankrig, Letland og Slovenien 25, hvad angår ESI-fondene, ikke var systemiske problemer eller mangler relateret til statsstøttereglerne, selv om der kan have været isolerede tilfælde af overtrædelser. Bulgarien 26 fremhævede to sådanne tilfælde af overtrædelser, der var blevet konstateret i forbindelse med revisioner. Det første tilfælde var i det operationelle program "styrkelse af den bulgarske økonomis konkurrenceevne Arbejdsdokumentet, s. 144, 149 og Arbejdsdokumentet, s ESS europæisk statistisk system. 19 Arbejdsdokumentet, s Arbejdsdokumentet, s Arbejdsdokumentet, s Arbejdsdokumentet, s. 107, 122, 130, 164 og Arbejdsdokumentet, s Revisionsrettens årsberetning for 2014, s Arbejdsdokumentet, s. 152, 170 og Arbejdsdokumentet, s

8 2013" og det andet i de forvaltningssystemer, der er etableret under initiativet "fælleseuropæiske midler til mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder" (JEREMIE). I begge tilfælde rådgav revisionsmyndigheden henholdsvis forvaltningsmyndigheden og de finansielle formidlere om de fornødne korrigerende foranstaltninger. Selv om systemiske problemer eller mangler tilsyneladende ikke var udbredte, oplyste nogle medlemsstater, at der var truffet forebyggende foranstaltninger. Ungarn 27 anførte, at: "for så vidt angår indkaldelser af forslag og prioriterede projekter udfører kontoret for statsstøttekontrol, der hører under statsministeriet, en indledende undersøgelse af overholdelse af statsstøttereglerne, eller de kontrolles af de formidlende organer/forvaltningsmyndighederne inden for rammerne af kontroller på første niveau på grundlag af erklæringerne fra tilbudsgiverne." Frankrig 28 fremhævede, at generalkommissariatet for regional lighed (CGET) 29 inden for rammerne af programmeringsperioden har gennemført en række tiltag, herunder et nationalt uddannelsesprogram og etablering af et netværk af regionale eksperter med speciale i statsstøttereglerne. Luxembourg og Slovenien 30 henviste til tjeklister som en central del af deres forebyggende foranstaltninger, mens Spanien 31 anførte, at de ud over tjeklister også anvender en "matrix til risikovurdering". Retten anvender nu en ajourført metode til kvantificering af alvorlige brud på reglerne for offentlige indkøb. Fejl i forbindelse med offentlige indkøb er den største kilde til fejl inden for udgiftsområdet Økonomisk, social og territorial samhørighed 32. Medlemsstaterne blev anmodet om at oplyse om nationalt fastsatte foranstaltninger til at vurdere og kvantificere manglende overholdelse af reglerne for offentlige indkøb. Nogle medlemsstater (Irland, Letland, Litauen, Nederlandene, Polen og Slovenien 33 ) oplyste, at der findes national lovgivning, og at EU's lovgivning meget ofte var blevet gennemført eller understøtter den nationale lovgivning. I Litauen 34 har kontoret for offentlige indkøb det overordnede ansvar for at sikre en korrekt gennemførelse af de operationelle programmer i overensstemmelse med kravene i EU's forordninger. En af kontorets opgaver er at forebygge uregelmæssigheder. Letland 35 erklærede, at: "offentlige indkøb foregår i overensstemmelse med national lovgivning, der er udarbejdet på grundlag af/til gennemførelse af bestemmelserne i EU's lovgivning." Endelig anførte Irland 36, at: "i forhold til spørgsmålet om tilsyn med tildelingen af offentlige kontrakter kan det endvidere bemærkes, at offentlige indkøb er underlagt revision og kontrol under "Comptroller and Auditor General (Amendment) Act 1993" og "Local Government Reform Act 2014", og at regnskabsførere er ansvarlige for de afholdte udgifter." 27 Arbejdsdokumentet, s Arbejdsdokumentet, s CGET Commissariat général à l'égalité des territoires. 30 Arbejdsdokumentet, s. 170 og Arbejdsdokumentet, s Revisionsrettens årsberetning 2014, s Arbejdsdokumentet, s. 165, 169, 172, 179, 183, Arbejdsdokumentet, s Arbejdsdokumentet, s Arbejdsdokumentet, s

9 I sin rapport fremhæver Revisionsretten tilfælde af manglende overholdelse af reglerne for offentlige indkøb i visse medlemsstater 37. De pågældende medlemsstater blev anmodet om at oplyse om eventuelle fejl og mangler i deres respektive interne kontrolsystemer, som kunne have ført til disse uregelmæssigheder, og om at oplyse om de afhjælpende foranstaltninger, der er truffet. Bulgarien og Frankrig 38 påpegede, at uregelmæssighederne skyldtes de komplicerede procedurer for offentlige indkøb og manglen på uddannet personale, der kan håndtere problemerne. Rumænien 39 oplyste, at: "de interne kontrolsystemer for offentlige indkøb på støttemodtagerniveau er fragmenterede, til dels overflødige og mere fokuseret på formelle aspekter i forbindelse med processernes formelle rigtighed, mens kvalitetsaspekterne ikke vurderes objektivt." For at rette op på denne situation har Rumænien vedtaget "en national strategi for offentlige indkøb for perioden ", der indeholder "foranstaltninger som skal sikre den formelle rigtighed og kvaliteten af den offentlige udbudsprocedure". Frankrig, Polen og Spanien 40 oplyste, at specifikke uddannelsesprogrammer for personale, der beskæftiger sig med offentlige indkøb, ville være nøglen til at sikre en bedre forvaltning af offentlige indkøb. 3.3 FORSVARLIG ØKONOMISK FORVALTNING Medlemsstaterne fortsætter deres bestræbelser på at fremme en forsvarlig økonomisk forvaltning gennem udbredt anvendelse af forenklede omkostningsordninger, styrket forvaltningskontrol og forbedret rapportering om finansielle instrumenter. I kapitel 6 41 anbefaler Retten, at medlemsstaterne gør bedre brug af de muligheder, der gives i forordningen om fælles bestemmelser og ESF-forordningen for perioden , for så vidt angår forenklede omkostninger. De fleste af medlemsstaterne, herunder Cypern, Finland, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Letland, Litauen, Luxembourg og Det Forenede Kongerige 42, oplyste, at metoden med forenklede omkostninger i videst muligt omfang blev anvendt i alle fondene for programmeringsperioden Litauen 43 anførte, at forvaltningsmyndigheden i 2015 organiserede konferencen, "mulighederne for at anvende en forenklet procedure for betaling af udgifter i ", for at informere deltagerne om: "mulighederne for at anvende en forenklet procedure for betaling af udgifter og dennes fordele i forbindelse med forvaltningen af EU's strukturfonde". Grækenland 44 påpegede, at man er i gang med at ajourføre og uddanne alle aktører i anvendelse af forenklede omkostninger, mens Polen 45 erklærede, at selv om der var truffet forholdsregler for at anvende forenklede omkostningsordninger, "er anvendelsen af dem frivillig, og den endelige afgørelse i denne sag træffes af den enkelte forvaltningsmyndighed." 37 Revisionsrettens årsberetning 2014, s Arbejdsdokumentet, s. 116 og Arbejdsdokumentet, s Arbejdsdokumentet, s , , Revisionsrettens årsberetning 2014, s Arbejdsdokumentet, s. 129, 148, 153, 158, 163, 170, 174, 176 og Arbejdsdokumentet, s Arbejdsdokumentet, s Arbejdsdokumentet, s

10 Sverige 46 fremhævede, at man har en forenklet model for ESF, og at "regeringen aktivt fremmer forenkling." Endelig har Portugal 47 etableret et forenklingscenter under agenturet for udvikling og samhørighed (AD&C). Dette centers opgave er "at informere forvaltningsmyndighederne om relevante aspekter på dette område for at fremme en udbredt anvendelse af forenklede omkostningsmuligheder i de forskellige samhørighedsfonde (EFRU, ESF og Samhørighedsfonden)". For regionalpolitik, beskæftigelse og sociale anliggender 48 rapporterede Revisionsretten som i tidligere år, at medlemsstaternes myndigheder for en stor del af de transaktioner, der var behæftet med kvantificerbare fejl, havde tilstrækkelige oplysninger til at forhindre, opdage og korrigere fejlene, før de attesterede udgifterne over for Kommissionen. Medlemsstaterne blev anmodet om at oplyse om, hvorvidt de havde truffet foranstaltninger til at forbedre forvaltningskontrollen og øge effektiviteten af de kontroller, der gennemføres, før udgifter attesteres over for Kommissionen. For nogle af de gennemførte forbedringer af forvaltningskontrollen fremlagde Luxembourg 49 en liste over foranstaltninger under EFRU og ESF, som omfattede en ny tjekliste til efterfølgende kontrol, en vejledning samt uddannelse og møder, der skulle udbrede kendskabet til forenklede omkostningsordninger. Portugal 50 henviste til gennemførelsen af handlingsplaner i visse tilfælde og oplyste endvidere, at attesteringsmyndigheden inden indgivelsen af betalingsanmodninger til Europa-Kommissionen foretager en række kontroller. Hvis der er tvivl med hensyn til: "lovligheden og den formelle rigtighed af udgifter, som skal attesteres, trækkes de pågældende beløb fra som en sikkerhedsforanstaltning, indtil problemerne er løst." Spanien 51 oplyste også, at der er gennemført handlingsplaner, og at: "der er indarbejdet forbedringer i procedurerne for udvælgelse og godkendelse af godtgørelser, forbedring af tjeklister, revision af udbudsdokumenterne for forskellige lokale enheder og så videre." Cypern 52 oplyste, at fejlene "hovedsagelig vedrører byggekontrakter udført af lokale myndigheder og kontrakter om softwareudvikling udført af offentlige universiteter, og at de ordregivende myndigheder henvises til centralkomiteen for afvigelser og fordringer med henblik på undersøgelse af anmodningerne om ændringer til sådanne kontrakter, rådgivning og udtalelser, samt mægling mellem de berørte kontrahenter for at bilægge tvister." Med hensyn til kvaliteten af rapporteringen om finansielle instrumenter svarede nogle medlemsstater (f.eks. Cypern, Slovenien og Sverige 53 ), at de havde fulgt Kommissionens retningslinjer, anvendt de nye modeller, og at forbedringer i nogle tilfælde ikke var påkrævet, da kvaliteten af rapporteringerne blev anset for at være god. 46 Arbejdsdokumentet, s Arbejdsdokumentet, s Revisionsrettens årsberetning 2014, s. 185 og Arbejdsdokumentet, s Arbejdsdokumentet, s Arbejdsdokumentet, s Arbejdsdokumentet, s Arbejdsdokumentet, s. 128, 202 og

11 Andre medlemsstater omtalte de forbedringer, der er sket. Frankrig 54 nedsatte i november 2015 en arbejdsgruppe om finansielle instrumenter, der skal følge udviklingen i instrumenterne og sikre konsolideringen af oplysningerne. Bulgarien 55 har iværksat et omfattende system til halvårlig og årlig rapportering for det finansielle instrument, JESSICA. 4. KONKLUSION Kommissionen har allerede givet tilsagn om at gennemføre et EU-budget med fokus på resultater, og dette er i tråd med den "helt nye tilgang" for EU's investeringer og udgifter, som Revisionsretten har stillet krav om i sin årsberetning for Et af de vigtigste elementer i denne nye tilgang er performance, som vurderes på grundlag af principperne for forsvarlig økonomisk forvaltning 57. Medlemsstaternes svar i bilagene viser, at de fortsat arbejder hen imod en forsvarlig økonomisk forvaltning ved aktivt at fremme anvendelsen af forenklede omkostninger, styrke forvaltningskontrollen og forbedre rapporteringen om finansielle instrumenter. Mange medlemsstater anførte, at problemerne med offentlige indkøb også håndteres ved, at den nationale lovgivning tilpasses til EUlovgivningen. I tilfælde hvor der konstateredes mangler inden for offentlige indkøb, blev der ifølge Tjekkiet, Kroatien, Belgien, Finland og Tyskland truffet foranstaltninger i form af blandt andet uddannelsesprogrammer, flere kontroller på stedet og inddrivelser af beløb for at afhjælpe manglerne 58. Dette års svar fra medlemsstaterne viser også, at der er en voksende bevidsthed om nødvendigheden af at skabe en effektiv performancekultur og fokusere på resultater. Næsten alle medlemsstaterne oplyste, at de på nationalt og regionalt plan anvender fælles og specifikke indikatorer i alle fondene for at måle performance. Da gennemførelsesniveauet for programmerne imidlertid er lavt, vil fyldestgørende data om performance muligvis ikke være tilgængelige i rette tid før midtvejsevalueringen af FFR for Mere fyldestgørende data vil sandsynligvis være tilgængelige i overensstemmelse med performancerammen for mange programmer, der er planlagt for 2018 eller Letland 59 opsummerer situationen i følgende erklæring: "afhængigt af den pågældende fond, opfyldelsen af forhåndsbetingelserne og udviklingen i lovgivningen på nationalt plan kan mængden af data om de opnåede resultater for de prioriterede akser variere." I sine afsluttende bemærkninger gentager Danmark medlemsstaternes klare tilsagn om en overordnet performancekultur og et EU-budget med fokus på resultater 60 : "En tilfredsstillende gennemførelse af EU-budgettet afhænger grundlæggende af, at der skabes resultater, og at disse resultater understøtter de overordnede politiske mål. Derfor er det vigtigt for Danmark, at der fortsat er fokus på at skabe rammerne for et resultatorienteret system, som i højere grad fokuserer på resultater og effekten af EU's projekter. Vi ser derfor positivt på årsberetningens øgede fokus på dette." 54 Arbejdsdokumentet, s Arbejdsdokumentet, s Tale af Revisionsrettens formand, Vítor Caldeira, til Budgetkontroludvalget, Bruxelles, den 10. november Revisionsrettens årsberetning 2014, s Arbejdsdokumentet, s. 55, og Arbejdsdokumentet, s Arbejdsdokumentet, s

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET TALE Bruxelles, den 5. november 2013 ECA/13/38 Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret Forelæggelse af årsberetningerne for 2012 EUROPAPARLAMENTETS

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0598 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0598 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0598 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.9.2014 COM(2014) 598 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS UDKAST TIL ÅRSBERETNING FOR 2013 KAPITEL

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0120 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0120 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0120 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.2.2014 COM(2014) 120 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET MEDLEMSSTATERNES SVAR PÅ REVISIONSRETTENS

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT)

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT) DA Tale Bruxelles, den 13. oktober 2016 Tale af Klaus-Heiner Lehne, formand for Den Europæiske Revisionsret Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en) 10747/16 FORSLAG fra: modtaget: 28. juni 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: FSTR 38 FC 32 REGIO 47 SOC 439 EMPL 291 BUDGET 22 AGRISTR

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0642 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0642 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0642 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.9.2013 COM(2013) 642 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS ÅRSBERETNING FOR 2012 KAPITEL 3 "LANDBRUG:

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar C 449/128 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for December 2015

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for December 2015 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2014 December 2015 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER"

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2012 COM(2012) 166 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER" KOMMISSIONENS SVAR PÅ

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014" økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 15. september 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0738 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0738 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0738 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 738 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN SYVENDE ÅRSRAPPORT OM GENNEMFØRELSEN AF DEN EUROPÆISKE FISKERIFOND

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009. Juni 2011

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009. Juni 2011 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009 Juni 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/17 BERETNING om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/02)

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Den 26. maj 2014 Forretningsorden for Landdistriktsudvalget 1 Formål Landdistriktsudvalget er nedsat af NaturErhvervstyrelsen med henblik

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02

RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02 RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutninger om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2000

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 6. september 2004 RN SEKR03/04

RIGSREVISIONEN København, den 6. september 2004 RN SEKR03/04 RIGSREVISIONEN København, den 6. september 2004 RN SEKR03/04 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2002

Læs mere

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR)

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Felter med en * skal udfyldes. Indledning Hvad er E-PRTR-forordningen?

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2013. Juni 2015

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2013. Juni 2015 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2013 Juni 2015 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Europa-Parlamentets afgørelse

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2016 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016.

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016. Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016 med centrets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 27. juni 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 20.3.2013

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 20.3.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2013 C(2013) 1573 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 20.3.2013 om godkendelse af retningslinjer for afslutning af operationelle programmer godkendt til bistand fra

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Læs mere

Forslag til en. ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til en. ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Forslag til en ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fælles bestemmelser

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008. December 2009

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008. December 2009 Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008 December 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008 8.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2017 (OR. en) 10546/17 ADD 1 COR 1 JUSTCIV 162 EJUSTICE 83 DELACT 108 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 11. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender i 2015

Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender i 2015 Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender i 2015 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2009 K(2009) 1201 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19.2.2009 om ændring af de i bilagene til denne beslutning

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.02.2006 KOM(2006) 72 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN Kommissionens anden rapport i medfør

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af regnskaberne for gennemførelsen af EU s almindelige budget for regnskabsåret 2006 Juni 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. januar 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. januar 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. januar 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0010 (APP) 5467/15 FORSLAG fra: modtaget: 20. januar 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: FIN 47 CADREFIN

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Rigsrevisionens notat om revisionen og godkendelsen af EU s regnskab for 2015

Rigsrevisionens notat om revisionen og godkendelsen af EU s regnskab for 2015 Rigsrevisionens notat om revisionen og godkendelsen af EU s regnskab for 2015 Juni 2017 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Revisionen og godkendelsen af EU s regnskab for 2015 6. juni 2017 RN 1901/17

Læs mere

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPÆISKE STRUKTUR- OG INVESTERINGSFONDE (ESI) OG DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER (EFSI) SIKRING AF KOORDINATION, SYNERGIER OG KOMPLEMENTARITET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.11.2003 SEK(2003) 1297 endelig FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER OVERSIGT

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. om det europæiske borgerinitiativ "One of Us"

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. om det europæiske borgerinitiativ One of Us EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2014 COM(2014) 355 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om det europæiske borgerinitiativ "One of Us" DA DA BILAG I: PROCEDUREMÆSSIGE ASPEKTER

Læs mere

med autoritetens svar

med autoritetens svar Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2016 med autoritetens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0038 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 11. februar 2009 FVM 634 SAMLENOTAT

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 10 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 10 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 10 Offentligt Europaudvalget Peter Juul Larsen Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 11. december 2007 Revisionsrettens beretning om regnskabsåret 2006

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene Maj 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks multilaterale bistand

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) 5908/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 1. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 30. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 Vedr.: Protokol om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten

Læs mere

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt Bekendtgørelse om EU-advokaters etablering her i landet m.v. 1) I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, fastsættes: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetkontroludvalget 2009 2008/2271(DEC) 30.1.2009 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2007 (C6-0444/2008

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.6.2008 KOM(2008) 344 endelig 2008/0109 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV på selskabsrettens område om enkeltmandsselskaber

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012. December 2013

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012. December 2013 Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012 December 2013 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012 10. december 2013

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

BILAG. til. forslaget til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslaget til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.9.2015 COM(2015) 420 final ANNEX 1 BILAG til forslaget til Rådets afgørelse om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Den Blandede Kommission EU-EFTA

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde.

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde. Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde December 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Den Europæiske

Læs mere