NYHEDER PÅ UDBUDSOMRÅDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDER PÅ UDBUDSOMRÅDET"

Transkript

1 NYHEDER PÅ UDBUDSOMRÅDET Der er følgende nyheder på udbudsområdet: Domme fra De Europæiske Fællesskabers Domstol 29. januar 2014, T-158/12, European Dynamics Belgium SA, Europeans Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE og European Dynamics UK Ltd. mod European Medicines Agency I august 2011 iværksatte Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) et udbud efter de for EU s institutioner gældende regler, opdelt i delaftaler, af rammeaftaler med flere leverandører om levering af it- tjenesteydelser. Et konsortium af selskaber i European Dynamics- gruppen (herefter blot European Dynamics) afgav tilbud, men blev alene tildelt en andenplads i allokeringen af rammeaftalerne. Herefter anlagde European Dynamics sag mod EMA med påstand om, at der var begået forskellige overtrædelser i forbindelse med udbuddet og evalueringen. I forbindelse med udbuddet havde EMA bl.a. bedt tilbudsgiverne om at præsentere deres tilbud og møde op med det hold af rådgivere, som tilbudsgiverne ville vælge til at løse en bestemt, tænkt opgave. European Dynamics gjorde gældende, at der med denne fremgangsmåde var indført et nyt underkriterium ved tildelingen, som ikke var beskrevet i udbudsbetingelserne. Retten fandt imidlertid, at udbudsbetingelserne tilstrækkeligt tydeligt havde beskrevet muligheden for denne fremgangsmåde, og at den indgik i evalueringen af et af underkriterierne, som angik tilbudsgivernes metode til udvælgelse af ressourcer til løsningen af konkret stillede opgaver. European Dynamics gjorde også gældende, at EMA ved den fulgte fremgangsmåde havde anvendt et udvælgelseskriterium som underkriterium ved tildelingen. Retten gav ikke European Dynamics medhold heri, men udtalte, at de af EMA anvendte kriterier kunne anvendes som underkriterier ved vurderingen af det økonomisk mest fordelagtige bud, og at det ikke var godtgjort, at EMA havde lagt vægt på tilbudsgivernes erfaringer i forbindelse med evalueringen af tilbuddene. Det var ikke en overtrædelse af reglerne, at EMA havde anmodet tilbudsgiverne om eksempler på opgaver, som tilbudsgiverne havde løst med de tilbudte metoder m.v., idet disse eksempler alene blev anvendt i forbindelse med evalueringen af underkriterierne. Der var ikke grundlag for at antage, at den hidtidige leverandør skulle være afskåret fra at fremlægge eksempler, som stammede fra det tidligere kontraktforhold med EMA. Retten mente heller ikke, at gennemsigtighedsprincippet var overtrådt ved fastlæggelsen af underkriterierne. Der var ikke grundlag for at antage, som påstået af European Dynamics, at kriterierne angik rent subjektive forhold, som gav EMA et frit valg, og der gælder ikke noget krav om, at kriterierne skal være kvantitative, når de blot kan anvendes objektivt og ensartet og er tydeligt relevante for fastlæggelsen af det økonomisk mest fordelagtige bud. EMA havde derfor ikke overskredet grænserne for sit skøn ved fastlæggelsen af underkriterierne. European Dynamics fik heller ikke medhold i en påstand om, at gennemsigtighedsprincippet var overtrådt ved den

2 foretagne evaluering, hvor delkriterierne under de fleste underkriterier var evalueret under ét, mens delkriterierne under ét underkriterium var evalueret hver for sig. EMA blev derfor frifundet for alle påstande. Kendelser fra Klagenævnet for Udbud 6. januar 2014, KMD A/S mod Aalborg Kommune I april 2013 udbød Allborg Kommune som begrænset udbud efter Udbudsdirektivet en seksårig aftale med mulighed for forlængelse vedrørende edb- ydelser (økonomi, debitor, løn og vagtplan). Aalborg Kommune meddelte den 9. december 2013 KMD, at kommunen havde besluttet at indgå aftale med Fujitsu. Den 19. december 2013 indsendte KMD en klage til Klagenævnet, og det fremgik heraf, at klageskriftet samt bilagene var fremsendt til kommunen. Klagenævnet skrev til parterne, at da Klagenævnet havde modtaget klagen før den 20. december 2013, måtte kommunen ikke underskrive kontrakt, før Klagenævnet havde truffet beslutning vedrørende spørgsmålet om opsættende virkning i henhold til Håndhævelsesloven. Kommunen oplyste, at den først den 20. december 2013 havde modtaget orientering om klagen, det vil sige dagen efter udløbet af standstill- fristen, først telefonisk og efterfølgende ved fremsendelse af klageskrift uden bilag. Kommunen anmodede derfor Klagenævnet om at afvise klagen eller at undlade at antage, at klagen automatisk havde opsættende virkning og i stedet behandle klagen som en begæring om opsættende virkning indgivet efter standstill- periodens udløb. Klagenævnet udtalte, at efter Håndhævelseslovens 6, stk. 4, kræves det, at klageren underretter ordregiveren om, at klagen indgives, og hvorvidt klagen er indgivet i standstill- perioden. Hverken efter bestemmelsens ordlyd eller efter forarbejderne gælder særlige formkrav til underretningen, men det fremgik heller ikke, hvad retsvirkningen er af, at underretning ikke gives. I de specielle bemærkninger til Håndhævelseslovens 12, stk. 2, syntes det forudsat, at en klage indgivet til Klagenævnet i standtill- perioden har automatisk opsættende virkning, uanset om ordregiver er underrettet af klageren. Klagenævnet udtalte videre, at de forskellige sprogversioner af Kontroldirektivet mest nærliggende måtte forstås således, at manglende underretning til ordregiveren ikke kan indebære, at klagen ikke er rettidigt indgivet. På den baggrund fastslog Klagenævnet, at KMD s klage havde automatisk opsættende virkning, selvom KMD ikke havde overholdt underretningspligten i Håndhævelseslovens 6, stk. 4, over for kommunen. Klagenævnet udtalte samtidig, at de spørgsmål, der kan opstå, hvis en ordregiver ikke har fået underretning om, at en klage er indgivet til Klagenævnet inden for standstill- fristen som krævet i Håndhævelseslovens 6, stk. 4, og den ordregivende myndighed efter standstill- fristens udløb indgår kontrakt i tiltro til, at der ikke er klaget, må løses ved fortolkning af Håndhævelseslovens 16-17, jf I det konkrete tilfælde havde kommunen dog ikke indgået kontrakt. Klagenævnet afviste herefter ikke klagen men fastholdt, at klagen havde automatisk opsættende virkning som angivet i Klagenævnets brev af 20. december 2013.

3 6. januar 2014, Damasec IAG JV mod Udenrigsministeriet Denne afgørelse afgør udelukkende et spørgsmål om aktindsigt rejst af klageren i forbindelse med en klage til Klagenævnet over et udbud, Udenrigsministeriet havde gennemført. Udenrigsministeriet havde med sit svarskrift alene givet Damasec IAG JV delvis aktindsigt i nogle af klagesagens bilag vedrørende det vindende tilbud fra Copenhagen Global A/S. Ekstraheringen af bilagene var sket efter en høring af Copenhagen Global og i medfør afforvaltningslovens 15, stk. 1. Damasec anmodede i replikken om fuld aktindsigt i alle dokumenter fremlagt af Udenrigsministeriet. Efter endnu en høring af Copenhagen Global fastholdt Udenrigsministeriet, at de oplysninger, som ministeriet havde undladt at give Damasec, var undtaget fra aktindsigt. Der var bl.a. ikke givet aktindsigt i delpriser, rabatsatser og visse andre kommercielt fortrolige oplysninger i forskellige dokumenter og forhandlingsoplæg. Klagenævnet udtalte, at en part efter Forvaltningslovens 9, stk. 1 og 2, har ret til aktindsigt i blandt andet alle dokumenter vedrørende sagen med de undtagelser, der følger af Forvaltningslovens I henhold til Forvaltningslovens 15 b, nr. 5, kan retten til aktindsigt begrænses i det omfang partens interesse i kendskab til sagens dokumenter til varetagelse af sit tarv findes at burde vige for afgørende hensyn til private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet. Yderligere i henhold til Forvaltningslovens 15 c gælder det, at såfremt sådanne hensyn kun gør sig gældende for en del af et dokument, så vil den anmodende part have krav på at blive gjort bekendt med dokumentets øvrige indhold. Klagenævnet udtalte herefter, at aktindsigt kun kan undlades, hvis der efter et konkret skøn er grund til at antage, at der er nærliggende risiko for, at den virksomhed, hvis oplysninger, der meddeles aktindsigt i, vil lide skade af f.eks. konkurrencemæssig betydning, herunder navnlig et økonomisk tab af væsentlig betydning. Hensynet til de private interesser må være af en sådan styrke, at de i det konkrete tilfælde bedømmes som afgørende modhensyn. På denne baggrund foretog Klagenævnet en detaljeret gennemgang af de oplysninger, som der var nægtet aktindsigt i. Klagenævnet erklærede sig enig i, at på baggrund af den oplyste konkurrencesituation på det pågældende marked, kunne delpriserne i de relevante bilag samt tilbuddenes prisbilag undtages fra aktindsigt. Klagenævnet bemærkede, at udgangspunktet efter Forvaltningslovens 15c er, at aktindsigt ikke skal meddeles, hvis 1) det vil medføre en prisgivelse af det eller de hensyn, som bevirker undtagelse fra aktindsigt, 2) det vil indebære, at der gives en klart vildledende information, eller 3) det resterende indhold i dokumentet ikke har et forståeligt eller sammenhængende meningsindhold. Klagenævnet nævnte endvidere den tilsvarende praksis efter den tidligere Forvaltningslovs 15, stk. 2. Klagenævnet konkluderede, at en række af de ekstraherede oplysninger udgjorde forretningshemmeligheder og retmæssigt var undtaget fra aktindsigt, men at der var ekstraheret visse passager med mere generelle beskrivelser, hvor der ikke var fuldt tilstrækkeligt grundlag for at nægte aktindsigt.

4 Disse passager kunne kun undtages fra aktindsigt, i det omfang de fremgik sporadisk eller i en naturlig sammenhæng med de oplysninger, som var undtaget fra aktindsigt, og således at det resterende indhold af dokumentet ikke havde et forståeligt eller sammenhængende meningsindhold.. Klagenævnet pålagde derfor Udenrigsministeriet at give yderligere aktindsigt i dele af de fremlagte bilag. 8. januar 2014, Kinnarps A/S mod Region Hovestaden Denne kendelse angår samme udbud som Klagenævnets kendelser af 24. oktober 2013, EFG Bondo A/S mod Region Hovedstaden, og 29. november 2013, Kinnarps A/S anmodning om genoptagelse og tilladelse til intervention i: EFG Bondo A/S mod Region Hovedstaden. Baggrunden for kendelsen er, at Region Hovedstaden i august 2012 udbød en rammeaftale om levering af møbler i begrænset udbud. Regionen vurderede, at ingen af de indkomne tilbud var konditionsmæssige og overgik til udbud med forhandling, som resulterede i, at Kinnarps blev tildelt én af rammeaftalerne, men EFG Bondo ikke blev. EFG Bondo klagede til Klagenævnet og fik ved kendelsen af 24. oktober 2013 medhold i, at regionen havde overtrådt ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet ved ikke at tildele EFG Bondo den rammeaftale, som Kinnarps var blevet tildelt. Kinnarps fik ved kendelsen af 29. november 2013 afslag på at intervenere i sagen og indgav herefter klage, bl.a. med påstand om, at EFG Bondos tilbud var ukonditionsmæssigt. Denne kendelse omhandler, hvorvidt Kinnarps' klage er modtaget inden for klagefristen i Håndhævelseslovens 7, og om Kinnarps har retlig interesse i klagen i henhold til Håndhævelseslovens 6, stk. 1, nr. 1. Parterne var enige om, at klagen var rettidigt indgivet, og at Kinnarps havde retlig interesse. Vedrørende klagefristen udtalte Klagenævnet, at i henhold til Håndhævelseslovens daværende 7, stk. 2, var klagefristen 12 måneder fra ordregivers underretning til de berørte ansøgere og tilbudsgivere, men fra 27. maj 2013 blev Håndhævelseslovens 7, stk. 2, ændret således, at fristen nu er 6 måneder, efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale, regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Det fremgår af overgangsbestemmelsen, at en klage over kontrakter, der er indgået inden lovens ikrafttræden, skal behandles efter de hidtil gældende regler. Klagenævnet udtalte, at overgangsbestemmelsen i henhold til forarbejderne ikke skulle forstås så snævert, som den var formuleret. Klagenævnet fandt derfor, at klagen faldt under overgangsbestemmelsen, selvom den for så vidt ikke angik en klage over en kontrakt, der var indgået inden lovens ikrafttræden og dermed skulle anses for rettidig. I kendelsen af 24. oktober 2013 havde Klagenævnet givet EFG Bondo fuldt medhold i sagen, herunder i påstanden om annullation af beslutningen om at tildele kontrakten til Kinnarps. Dog havde Region Hovedstaden endnu ikke 2 måneder efter kendelsen opsagt kontrakten med Kinnarps. Klagenævnet fandt, at Region Hovedstaden alene ønskede at opsige kontrakten med Kinnarps, såfremt Region Hovedstaden forinden havde fået medhold i, at der ikke var grundlag for Kinnarps' indsigelser om manglende adgang til at tage tilbuddet fra EFG Bondo i betragtning. Efter en konkret vurdering, hvor Klagenævnet bl.a. lagde vægt på, at EFG Bondo havde indgivet processkrift med krav om positiv opfyldelsesinteresse, og at EFG Bondo ikke var retligt forpligtet til at indgå kontrakt med Region Hovedstaden, da vedståelsesfristen var udløbet, fastslog Klagenævnet, at udsigten til, at

5 Region Hovestaden ville opsige kontrakten med Kinnarps og i stedet tildele den til EFG Bondo, var så usikker, at Kinnarps for tiden ikke havde retlig interesse. Slutteligt fastslog Klagenævnet, at Klagenævnet er et domstolslignende organ, som ikke afgiver vejledende udtalelser, og som ikke af egen drift kan udtale sig om mulige overtrædelser. At det for indklagede ville være hensigtsmæssigt med en afgørelse fra Klagenævnet, inden indklagede tog stilling til, om man ville bringe kontrakten med Kinnarps til ophør og omtildele den til EFG Bondo, kunne ikke begrunde, at Kinnarps havde retlig interesse. Klagenævnet bemærkede, at Kinnarps ikke vil være afskåret fra at klage, såfremt Region Hovedstaden foretog en omtildeling til EFG Bondo og herunder rejse spørgsmålet, om en sådan omtildeling trekvart år efter udløbet af tilbudsfristen og mere end 6 måneder efter, at kontrakten var tildelt og indgået, skulle anses som en ulovlig direkte tildeling. Klagenævnet afviste derfor Kinnarps klage for tiden. 28. januar 2014, MT Højgaard A/S og Züblin A/S mod Banedanmark I januar 2013 udbød Banedanmark som udbud med forhandling efter Forsyningsvirksomhedsdirektivet et bygningsarbejde på den nye jernbane mellem København og Ringsted. Tildelingskriteriet var det økonomisk mest fordelagtige tilbud. MT Højgaard A/S og Züblin A/S blev prækvalificeret sammen med Hochtief Solutions AG og JV Pihl Aarsleff TP 4 Urban Tunnels I/S. Sidstnævnte var et joint venture med bl.a. Per Aarsleff A/S og E. Pihl & Søn A/S som deltagere. Joint venture- aftalen blev indgået den 26. august 2013, og samme dag blev E. Pihl & Søn A/S erklæret konkurs. Den 27. august 2013 afgav joint venturet første tilbud. Konkursboet indtrådte ikke i joint venture- aftalen, hvorefter Banedanmark i oktober 2013 accepterede, at Per Aarsleff A/S alene fortsatte i udbudsprocessen. Per Aarsleff A/S blev tildelt ordren efter at have afgivet det økonomisk mest fordelagtige tredje bud. MT Højgaard A/S og Züblin A/S klagede til Klagenævnet herover og anmodede Klagenævnet om at tillægge klagen opsættende virkning. MT Højgaard og Züblin gjorde bl.a. gældende, at Banedanmark havde handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet ved at tillade, at Per Aarsleff A/S deltog i udbuddet i stedet for JV Pihl Aarsleff TP 4 Urban Tunnels I/S som følge af konkursen af E. Pihl & Søn A/S, og ved senere at tildele den udbudte kontrakt til Per Aarsleff, selvom Per Aarsleff ikke havde ansøgt om prækvalifikation under udbuddet. Klagenævnet tog i kendelsen om opsættende virkning udelukkende stilling til denne påstand og bemærkede, at såfremt påstanden blev taget til følge, kunne det i sig selv føre til annullation af tildelingsbeslutningen, hvilket var en forudsætning for, at betingelsen om fumus boni juris, som er en af betingelserne for opsættende virkning, var opfyldt. Klagenævnet udtalte herefter, at situationen, hvor der sker en ændring i et joint venture, inden ordregiveren har truffet tildelingsbeslutning, og inden der er indgået kontrakt, adskiller sig væsentligt fra tilfælde, hvor der, efter at der er indgået kontrakt med en tilbudsgiver, indtræder en situation, hvor tilbudsgiveren tages under insolvensbehandling. Klagenævnet lagde også vægt på, at der ikke blot var tale om, at en interessent var udtrådt af interessentskabet, men at tilbuddet blev indgivet af en virksomhed alene. EU- Domstolens afgørelse i sag C- 57/01, Makedoniko Metro, kunne ifølge nævnet ikke tages til indtægt for, at den omhandlede ændring var tilladt. Det forhold, at en

6 ordregiver har prækvalificeret et interessentskab, indebærer ikke, at de enkelte interessenter er blevet prækvalificerede hver for sig, og det gælder, uanset om ordregiveren på baggrund af ansøgningen måtte være i stand til at konstatere, at interessenterne hver især opfyldte betingelserne herfor. Da alene Per Aarsleff blev tildelt ordren ved Banedanmarks tildelingsbeslutning, uanset at Per Aarsleff ikke var prækvalificeret, fastslog Klagenævnet, at det på det foreliggende foreløbige grundlag var sandsynligt, at MT Højgaard og Züblin ville få medhold, og at Banedanmarks tildelingsbeslutning ville blive annulleret. Klagenævnet anså derfor betingelsen om fumus boni juris for opfyldt. Derimod fandt Klagenævnet ikke, at MT Højgaard og Züblin ville lide et uopretteligt tab, hvis klagen ikke blev tillagt uopsættelig virkning. Klagenævnet lagde vægt på, at det ikke var sandsynliggjort, at en eventuel økonomisk kompensation ikke ville kunne udgøre fuld erstatning, og at der derfor ville være tale om en uoprettelig skade. Da betingelsen for uopsættelighed ikke var opfyldt, blev klagen ikke tillagt opsættende virkning. 28. januar 2014, Adams Transport Co. ApS mod Udenrigsministeriet Denne kendelse skal ses i forlængelse af Klagenævnets kendelse af 26. juli 2012, Adams Transport Co. ApS mod Udenrigsministeriet. Ved kendelsen fik klageren medhold i, at Udenrigsministeriet uretmæssigt havde prækvalificeret leverandøren Crown Worldwide, som var blevet tildelt en af de udbudte rammeaftaler. Klageren havde nedlagt påstand om, at Udenrigsministeriet skulle pålægges at lovliggøre udbudsforretningen, men fik ikke medhold heri henset til, at klagerens tilbud var ukonditionsmæssigt. Klageren havde endvidere nedlagt påstand om annullation af ordregiverens ulovlige tildelingsbeslutning og fik medhold heri, dog således at det fremgik af den operative del af kendelsen, at indklagedes beslutning om at prækvalificere Crown Worldwide blev annulleret. Efterfølgende havde Udenrigsministeriet afvist at ophøre med at anvende Crown Worldwide ApS med den begrundelse, at det ikke var klart for Udenrigsministeriet, om Klagenævnet havde annulleret Udenrigsministeriets beslutning om at prækvalificere Crown Worldwide eller annulleret tildelingsbeslutningen. Selvom Klagenævnet skulle have annulleret tildelingsbeslutningen, medførte dette ifølge Udenrigsministeriet ikke, at den indgåede kontrakt skulle anses for ugyldig, og ministeriet fremhævede, at Klagenævnet ikke havde meddelt noget påbud om lovliggørelse. Adams Transport indgav herefter en ny klage til Klagenævnet. Klagenævnet udtalte, at da Klagenævnet havde annulleret Udenrigsministeriets beslutning om at prækvalificere Crown Worldwide, kunne Udenrigsministeriet ikke tildele Crown Worldwide kontrakter i henhold til den indgåede rammeaftale. Klagenævnet fandt imidlertid ikke, at der var hjemmel i Håndhævelseslovens 17, stk. 1, nr. 1, til at erklære de indgåede kontrakter uden virkning, idet rammeaftalen var kommet i stand efter offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse og en i tilknytning hertil gennemført udbudsforretning. Slutteligt udtalte Klagenævnet, at da Udenrigsministeriet ved kendelse af 26. juli 2012 ikke blev pålagt at lovliggøre udbudsforretningen, og da der ikke var sket annullation af Udenrigsministeriets tildelingsbeslutning, kunne Klagenævnet hverken pålægge Udenrigsministeriet at bringe

7 rammekontrakterne indgået med Crown Worldwide til ophør eller pålægge Udenrigsministeriet en økonomisk sanktion efter lov om håndhævelse af udbudsreglerne. 29. januar 2014, Axiell Danmark A/S mod Kombit A/S I marts 2013 udbød Kombit A/S som offentligt udbud efter Udbudsdirektivet en kontrakt om udvikling, drift, vedligehold og videreudvikling af nyt fælles bibliotekssystem til landets kommuner. Tildelingskriteriet var fastsat til det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Axiell Danmark A/S afgav ikke tilbud. Kombit besluttede at tildele kontrakten til Dantek A/S og indgik senere kontrakt med Dantek. Axiell Danmark klagede herefter til Klagenævnet. Axiell havde nedlagt påstand om, at Kombit blandt andet havde handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet ved at tage tilbuddet fra Dantek i betragtning, uanset at Dantek ikke opfyldte mindstekravet om en gennemsnitlig egenkapital på minimum 20 mio. kr. i de seneste 3 regnskabsår. Til dette udtalte Klagenævnet, at det afgørende var, hvorvidt en indleveret underleverandørerklæring fra TDC Hosting A/S forpligtede TDC Hosting til at stille økonomisk kapacitet til rådighed for Dantek. Det var således ubestridt, at Dantek opfyldte kravet om egenkapital, hvis der kunne lægges vægt på TDC Hostings økonomiske kapacitet. Klagenævnet udtalte, at den erklæring, TDC Hosting havde afgivet, havde en struktur, der svarede til strukturen i den skabelon, som Kombit havde henvist til i både udbudsbekendtgørelsen og udbudsbetingelserne. Derfor fandt Klagenævnet, at TDC Hosting havde til hensigt at afgive en underleverandørerklæring med den virkning, at Dantek som tilbudsgiver kunne opfylde de fastsatte mindstekrav til egenkapitalen. En formulering i erklæringen om, at TDC Hosting stillede sine kompetencer og kapacitet til rådighed for levering af It- driftsydelser, mens kontrakten også omfattede en række andre ydelser, kunne ifølge Klagenævnet ikke fortolkes som et forbehold over for at stille sin økonomiske kapacitet til rådighed for Dantek. Klagenævnet fastslog, at tilbuddet fra Dantek med underleverandørerklæringen fra TDC Hosting opfyldte de fastsatte mindstekrav til økonomisk kapacitet, og Kombit var derfor ikke forpligtet til at afvise tilbuddet. Klagenævnet udtalte samtidig, at da der hverken i udbudsbekendtgørelsen eller udbudsbetingelserne var fastsat krav om, at en underleverandør som TDC Hosting, der afgiver en underleverandørerklæring, i forbindelse med kontraktindgåelsen mellem Kombit og Dantek skulle stille garanti eller indestå over for Kombit, havde Kombit ikke været forpligtet til at kræve en sådan garanti eller indeståelse. Da klageren ikke havde fået medhold, var der ikke grundlag for at annullere indklagedes tildelingsbeslutning. Samtidig havde Kombit forudgående offentliggjort en udbudsbekendtgørelse, og den indgåede kontrakt svarede til det, som fremgik af udbudsbekendtgørelsen, hvilket gjorde, at der heller ikke var grundlag for at erklære kontrakten mellem Kombit og Dantek for uden virkning. 31. januar 2014, Avaleo ApS mod Vejle Kommune I juli 2012 udbød Vejle Kommune som et offentligt udbud efter Udbudsdirektivet en kontrakt om levering og drift af et it- fagsystem til velfærdsforvaltningen i Vejle Kommune. Tildelingskriteriet var det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Vejle Kommune besluttede at tildele kontrakten til CSC Scandihealth A/S, hvorefter Avaleo klagede til Klagenævnet og gjorde gældende, at CSC

8 Scandihealths tilbud var ukonditionsmæssigt, og at Vejle Kommune uretmæssigt havde bortforhandlet nogle forbehold i tilbuddet efter tilbudsafgivelsen og før tildelingen. Af udbudsbetingelserne fremgik det, at det var et mindstekrav, at den tilbudte løsning blandt andet indeholdt snitflader til Stofmisbrugsdatabasen. CSC Scandihealth havde i sit tilbud angivet en beskrivelse af, hvordan selskabet agtede at opfylde de stillede mindstekrav, selvom det efter udbudsbetingelserne ikke var nødvendigt at give en sådan beskrivelse. Af beskrivelsens opregning af, hvad der var omfattet, fremgik det ikke, at tilbuddet også omfattede en snitflade til Stofmisbrugsdatabasen. I tilbuddets opregning af snitflader var der heller ikke henvist til Stofmisbrugsdatabasen, selvom opregningen i henhold til tilbuddets læsevejledning måtte forstås som udtømmende. Henset til angivelserne i tilbuddet vedrørende de konkret tilbudte snitflader kunne de generelle bemærkninger i tilbuddet om, at tilbuddet ikke indeholdt forbehold, og at alle mindstekrav var overholdt, ikke føre til en forståelse, hvorefter tilbuddet med sikkerhed omfattede snitflader til Stofmisbrugsdatabasen. Klagenævnet udtalte, det er tilbudsgivers risiko, såfremt tilbuddet er uklart, eller dele af tilbuddet ikke er overensstemmende med resten af tilbuddet eller udbudsbetingelserne. Klagenævnet fandt på denne baggrund, at CSC Scandihealth måtte antages at have taget forbehold over for mindstekravet om levering af snitflader til Stofmisbrugsdatabasen. Vejle Kommune havde efter gennemgang af tilbuddet rettet skriftlig henvendelse til CSC Scandihealth og anmodet om en bekræftelse på, at der ikke var tale om forbehold i tilbuddet. CSC Scandihealth havde svaret bekræftende herpå og oplyst, at kommunen kunne bortse fra beskrivelserne i tilbuddet og alene henholde sig til nogle koder, som angav, at tilbuddet opfyldte kravene. Ifølge Klagenævnet kunne en sikker, hurtig og effektiv afklaring af tilbuddets oprindelige indhold imidlertid ikke opnås ved blot at anmode CSC Scandihealth om at oplyse eller bekræfte dennes intention med tilbuddet. Dette skyldtes, at CSC Scandihealth ville have en interesse i at søge at forbedre sit oprindelige tilbud, således at det blev konditionsmæssigt. CSC Scandihealth havde ved sin besvarelse af kommunens henvendelse ændret sit tilbud, og kommunen måtte anses at have accepteret dette. Vejle Kommune havde derfor overtrådt Udbudsdirektivets forhandlingsforbud. Klagenævnet annullerede kommunens tildelingsbeslutning. Jesper Fabricius Partner, Advokat Accura Advokatpartnerselskab

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Katja Høegh, Lene Ravnholt) 8. januar 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Katja Høegh, Lene Ravnholt) 8. januar 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0036176 (Katja Høegh, Lene Ravnholt) 8. januar 2014 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Region Hovedstaden (advokat Henning Biil, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 K E N D E L S E Rengoering.com A/S (advokat Jesper Køppen Mieritz, Køge) mod Ringsted Kommune (cand. merc. jur. Peter Dann Jørgensen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 K E N D E L S E Konsortiet Rosendahls, Schultz Grafisk A/S og Rosendahls A/S print-design-media

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 K E N D E L S E Møbeltransport Danmark (advokat Gorm Himmer, Aarhus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 K E N D E L S E Køge Boglade v/ Erik Nielsen (advokat Kåre Wanscher, København) mod Køge Kommune (advokat Povl Nick

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Ordregiver har et meget vidt skøn ved prækvalifikation

Ordregiver har et meget vidt skøn ved prækvalifikation Resumeer af offentliggjorte kendelser fra Klagenævnet for Udbud Perioden august 2014. Resumeer og kommentarer er skrevet af Jacob Georg Naur og Pernille Aagaard Truelsen fra Advokatfirmaet Energi & Miljø.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Skive Kommune (advokat Henrik Holtse, København) Klagenævnet har

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 K E N D E L S E OSK Konsortiet: OSK-SHIPTECH A/S, BK Engineering A/S og Logimatic Engineering A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 K E N D E L S E Landsorganisationen i Danmark (selv) mod Københavns Universitet (advokat Kurt Bardeleben, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032846 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 28. januar 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032846 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 28. januar 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032846 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 28. januar 2014 K E N D E L S E Adams Transport Co. ApS (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025155 (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012 K E N D E L S E Marius Pedersen A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5114 (Katja Høegh, Helle Carlsen) 3. november 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5114 (Katja Høegh, Helle Carlsen) 3. november 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5114 (Katja Høegh, Helle Carlsen) 3. november 2015 K E N D E L S E Flex Cap v/lars Henrik Hirsch og JV Bilen v/jørgen Vork (advokat Nikolaj Nikolajsen, Randers) mod Nordjyllands

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen) 2. november 2012 K E N D E L S E Nykøbing Dag- og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jeppe Svenning, Aarhus) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025749 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012 K E N D E L S E Proffice A/S (selv) mod Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S (selv) Statens & Kommunernes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod VUC Sønderjylland (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-213.807 (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen) 22. marts 2002 K E N D E L S E Johs. Sørensen & Sønner Århus A/S (advokat Lars Grøngaard, Århus) mod Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Nyheder i udbudsreglerne i henhold til Tilbudsloven og udbudsdirektivet

Nyheder i udbudsreglerne i henhold til Tilbudsloven og udbudsdirektivet Nyheder i udbudsreglerne i henhold til Tilbudsloven og udbudsdirektivet Tirsdag den 30. oktober 2012 Kl. 13.00 16.00 Trine Bøgelund-Kjær WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 K E N D E L S E Isoplus Fjernvarmeteknik A/S (advokat Michael Baruah, Kolding) mod Guldborgsund Varme A/S (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017 K E N D E L S E MultiLine A/S (advokat Thomas Thorup Larsen, København) mod Furesø Kommune (advokat Sune Troels

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-449 (Mette Langborg) 14. september 2016 K E N D E L S E Motus A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Den danske stat v/ Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten v/

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Side 1 4 hovedtemaer Erstatning Evalueringsmodeller Opsættende virkning Klagenævnets kompetence Side 2 Erstatning KLFU -

Læs mere

Aktuel udbudsretlig praksis

Aktuel udbudsretlig praksis Aktuel udbudsretlig praksis 1 Aktuel udbudsretlig praksis Udvalgte emner 1 Opsættende virkning 2 Udbudspligtige (tillægs-)kontrakter Anvendelse af profylakse-bekendtgørelse 3 Forudgående offentliggørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026291 (Kirsten Thorup) 16. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026291 (Kirsten Thorup) 16. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026291 (Kirsten Thorup) 16. marts 2012 K E N D E L S E Oticon A/S (advokat Jeppe Lefevre Olsen, København) mod Kommunernes Landsforening (advokat Vibeke Fabricius Nordlander,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10257 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 7. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10257 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 7. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10257 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 7. maj 2015 K E N D E L S E Rengoering.com A/S (advokat Jesper Køppen Mieritz, Køge) mod Ringsted Kommune (cand.merc.jur. Peter

Læs mere

Forslag. til. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde. Kapitel 2

Forslag. til. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde. Kapitel 2 Forslag lo. november 2009 til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven finder anvendelse ved håndhævelsen af: l) Fællesskabsretten vedrørende indgåelse af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 K E N D E L S E Joca A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Rødovre Kommune (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 K E N D E L S E Hounisens Laboratorieudstyr A/S (advokat Niels Lomborg, Århus) mod Region

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015 K E N D E L S E IBM Danmark ApS (advokat Martin Stæhr, Hellerup) mod Aarhus Kommune (cand.merc.jur. Peter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-91.428 (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 K E N D E L S E SK Tolkeservice ApS (advokat Nikolaj Linneballe, København) mod Københavns Amt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9778 (Poul Holm) 3. oktober 2016 K E N D E L S E (sagsomkostninger) Henrik Tofteng A/S (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) mod Københavns Universitet (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 K E N D E L S E Enca A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Skive Kommune (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 K E N D E L S E Sahva A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod Odense Kommune (advokat Peter

Læs mere

Nyhedsbrev Udbud

Nyhedsbrev Udbud Nyhedsbrev Udbud 30.05.2016 KONSORTIER KAN REDUCERE BLANDT DELTAGERNE EFTER PRÆKVALIFIKATION 30.5.2016 I sagen om Banedanmarks nye jernbanestrækning mellem København og Ringsted har EU-Domstolen slået

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Stephan Falsner) 30. januar 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Stephan Falsner) 30. januar 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-11998 (Niels Feilberg Jørgensen, Stephan Falsner) 30. januar 2017 K E N D E L S E Cale Danmark A/S (selv) mod Køge Kommune (advokat Lars Korterman) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Dansk Scanning A/S (selv) mod Helsingør Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 131-217701 af 7. juli 2011 udbød indklagede,

Læs mere

Journalnummer januar Vedr.: Damasec IAG JV mod Udenrigsministeriet.

Journalnummer januar Vedr.: Damasec IAG JV mod Udenrigsministeriet. Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Advokatfirmaet Birger

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 (H.P. Rosenmeier, Lykstoft Larsen, Viggo Olesen) 18. september 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (selv) mod Frederiksberg Kommune (advokat Charlotte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 K E N D E L S E Kuwait Petroleum A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Sønderborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 K E N D E L S E ISS Facility Services A/S (advokat Mette Willemoe Wang, København) mod Skive

Læs mere

Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010. Advokat Andreas Christensen

Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010. Advokat Andreas Christensen Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010 Advokat Andreas Christensen side 2 Prækvalifikation Prækvalifikation Underretning af ansøgere Ordregivers begrundelse vedrørende manglende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025471 (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 K E N D E L S E Noe Net A/S (selv) mod Sikkerhedsstyrelsen (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 157-261409 af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 K E N D E L S E Axiell Bibliotek A/S (advokat Rikke Søgaard Berth, Hellerup) mod Aalborg kommune,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen) 1. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen) 1. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026852 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen) 1. maj 2012 K E N D E L S E Rail & Road Protec GmbH (advokat Jesper Fabricius, Hellerup) mod DSB Vedligehold A/S og DSB S-tog

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 K E N D E L S E Krüger A/S (advokat John Adamsen, Surrey, England) mod Sorø Vand A/S (advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 K E N D E L S E Jydsk Planteservice A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod 12-by Gruppens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 K E N D E L S E Sønderborg Affald A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Affaldsregion Nord I/S v/dansk Affald

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 97-158.726

Klagenævnet for Udbud 97-158.726 Klagenævnet for Udbud 97-158.726 (Carsten Haubek, Tage M. Iversen, Wayne Jensen) 17. oktober 1997 Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service (advokat Henrik Uldal, Frederiksberg) mod Tårnby

Læs mere

Forslag. Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1)

Forslag. Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1) Til lovforslag nr. L 110 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 13. april 2010 Forslag til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022534 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 8. marts 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022534 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 8. marts 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022534 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 8. marts 2011 K E N D E L S E HSS Engineering ApS med konsortium (advokat Henrik Holtse, Aarhus) mod Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Nyheder på udbudsområdet

Nyheder på udbudsområdet Nyheder på udbudsområdet 14. september 2009 Advokat René Offersen, LETT Effektiviteten Klagenævnet for Udbuds kendelse af 4. august 2009, Mölnlycke Health Care ApS ctr. Region Hovedstaden: En retstilstand,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E Jensen & Nørgaard A/S, Ejvind Larsen ApS og René Schröter A/S (advokat Peter Heide Wessel, Vejle)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 K E N D E L S E Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S mod Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 K E N D E L S E Nykøbing Dag og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jesper Svenning,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 K E N D E L S E Forenede Service A/S (selv) mod Egedal Kommune (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013 K E N D E L S E Sygeplejerskernes Vikarbureau ApS (selv) mod Region Midtjylland (selv) Klagenævnet har den 8. februar 2013

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011 K E N D E L S E Køge Taxa mod Køge Kommune (advokat Povl Nick Bronstein, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 K E N D E L S E Atea A/S (selv) mod Ballerup Kommune (advokat Majse Jarlov, København) Den 15. oktober

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 K E N D E L S E Merrild Coffee Systems ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Region Sjælland (advokat Claus Berg, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 K E N D E L S E EKJ Rådgivende Ingeniører A/S (advokat Karsten Havkrog Pedersen, København) mod Statens og Kommunernes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 K E N D E L S E Danske Kroer & Hoteller (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011 K E N D E L S E Kongsvang Rengøringsservice A/S (advokat Per Q. Ovesen, Aarhus) mod Skive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002 K E N D E L S E ISS Danmark A/S (advokat Henning Aasmul-Olsen, København) mod H:S Rigshospitalet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034317 (Katja Høegh, Lene Ravnholt) 29. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034317 (Katja Høegh, Lene Ravnholt) 29. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034317 (Katja Høegh, Lene Ravnholt) 29. november 2013 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) anmoder om genoptagelse og tilladelse til intervention

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761 (Mette Langborg, Sidse Buch) 15. januar 2013 K E N D E L S E Kongsvang Rengøringsservice A/S (advokat Per Q. Ovesen, Århus) mod Vejen Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 K E N D E L S E Kirkebjerg A/S (advokat Emil Baumann Geist, Roskilde) mod Universitets- og Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras?

Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras? Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras? Finns det andra modeller inom EU att fundera över end Upphandlingsutredningens förslag? Danske erfarenheter Stockholm, 30.1.2014 v/jens Fejø Copenhagen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Iver Pedersen, Christian Østrup) 23. marts 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Iver Pedersen, Christian Østrup) 23. marts 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-240.561 (H.P. Rosenmeier, Iver Pedersen, Christian Østrup) 23. marts 2004 K E N D E L S E Tolkeservice v/ Aso Hamid (advokat Flemming Schiøler Christiansen, Thisted) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Niels Sørensen) 14. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Niels Sørensen) 14. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014452 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Niels Sørensen) 14. januar 2008 K E N D E L S E LSI Metro Gruppen (advokat Andreas Christensen, København) mod Metroselskabet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 24. juli 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 24. juli 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018396 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 24. juli 2009 K E N D E L S E Lyreco Danmark A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Varde Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026851 (Katja Høegh) 19. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026851 (Katja Høegh) 19. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026851 (Katja Høegh) 19. marts 2012 K E N D E L S E VKS Inventa A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Hjemmeværnskommandoen (Kammeradvokaten v/advokat Astrid Malki

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 K E N D E L S E Skandinavisk Parykcenter ApS (advokat David Frølich, København) mod 1. Hillerød

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026086 (Kirsten Thorup, Trine Heidemann Garde) 7. juni 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026086 (Kirsten Thorup, Trine Heidemann Garde) 7. juni 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026086 (Kirsten Thorup, Trine Heidemann Garde) 7. juni 2012 K E N D E L S E Dubex A/S (cand. merc. jur. Peter Dann Jørgensen, København) mod Danske Spil A/S (advokat

Læs mere

Annullation af tildelingsbeslutningen - og hvad så?

Annullation af tildelingsbeslutningen - og hvad så? Annullation af tildelingsbeslutningen - og hvad så? Jesper Fabricius Advokat, partner Dansk Forening For Udbudsret (DFFU) 23. maj 2013 Annullation af tildelingsbeslutningen Det følger af Kontroldirektiv

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere