Følgende høringsberettigede organisationer har afgivet høringssvar:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende høringsberettigede organisationer har afgivet høringssvar:"

Transkript

1 N O T A T Høringsnotat til forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v., lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Implementering af håndhævelsesdirektivet). Sagsnr Følgende høringsberettigede organisationer har afgivet høringssvar: Advokatrådet, Arbejdsretten, ATP s ankenævn, ATP, Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Danske Regioner, Dommerforeningen, Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), Forhandlingsfællesskabet, FTF, KL, LO. Derudover har følgende organisationer haft lovudkastet i høring, men har ikke afgivet høringssvar: AC, CFU, Beskæftigelsesrådet (BER), Business Danmark, Danske Advokater, Det Faglige Hus, Finansforbundet, Foreningen Danske Revisorer, Frie Funktionærer, Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A), Håndværksrådet, Kooperationen, Kristelig Arbejdsgiverforening, Kristelig Fagbevægelse (KRIFA), Lederne, Sundhedskartellet. Pwc har ligeledes indsendt høringssvar til lovforslaget om ændring af udstationeringsloven. Organisationernes bemærkninger til lovforslaget om ændring af udstationeringsloven: Generelt DA bemærker, at muligheden for at virksomheder kan udstationere lønmodtagere til at levere tjenesteydelser i andre EU-lande, er et meget væsentligt led i det indre marked og skabelsen af et konkurrencedygtigt EU, og at det derfor er af afgørende betydning for dansk erhvervsliv, at mulighederne for at foretage udstationeringer ikke bliver begrænset af håndhævelsesregler, der er bureaukratiske. DA finder, at implementeringen af håndhævelsesdirektivet stiller den danske aftalemodel over for nogle betydelige udfordringer. Det skyldes bl.a., at den danske aftalemodel bygger på, at løn bliver aftalt på arbejdsmarkedet enten via overenskomster eller direkte mellem medarbejder og virksomhed. Danmark har ikke, som en lang række europæiske lande, en lovgivning om mindsteløn eller en lov, der udstrækker kollektive overenskomster til alle virksomheder (såkaldt almengøring). DA finder, at regeringens lovforslag ligger i tråd med, at DA længe har efterspurgt et tættere myndighedssamarbejde på tværs af landgrænserne både generelt og i kraft af de bilaterale samarbejdsaftaler, som Danmark har indgået eller drøfter med en række stater. DA finder videre, at lovforslagene supplerer den lange række af tiltag, som arbejdsmarkedets parter de seneste mange år har aftalt i de kollektive overenskomster, og som skal håndtere særlige problemstillinger om udstationeret arbejdskraft inden for den danske model.

2 Med hensyn til de foreslåede ændringer af udstationeringsloven fremhæver DA, at disse sikrer, at danske myndigheder får bedre redskaber til at kontrollere, om en udenlandsk virksomhed, der har sendt lønmodtagere til Danmark, opfylder kravene for at kunne udstationere lønmodtagere til Danmark ved, at Arbejdstilsynet som central myndighed får adgang til at indhente oplysninger om udenlandske tjenesteyderes reelle aktiviteter og etableringsforhold i hjemlandet. DA bemærker, at det er vigtigt, at opgavefordelingen mellem myndigheder og arbejdsmarkedets parter er i overensstemmelse med den danske model. Forslaget herom er efter DA s opfattelse i overensstemmelse med opgavefordelingen i den danske aftalemodel, hvor håndhævelsen af indgåede kollektive overenskomster bliver varetaget af de faglige organisationer. DA fremhæver, at det er vigtigt, at myndighederne i forvaltningen af bestemmelsen sikrer, at de ikke bliver part i de fagretlige sager, da det vil indebære et brud med principperne for aftalemodellen og parternes selvforvaltning. KL og Danske Regioner har ingen bemærkninger til lovforslaget. FA har ikke bemærkninger til de foreslåede ændringer i RUT-registeret. LO bemærker, at det fremsendte forslag til ændring af udstationeringsloven indeholder mange gode elementer inden for rammerne af håndhævelsesdirektivet. LO finder dog ikke, at forslaget løser ikke alle udfordringer ved udstationeret arbejdskraft i Danmark, men bidrager i sammenhæng med etableringen af fonden til bedre muligheder for at håndhæve og sikre eksisterende rettigheder for udstationeret arbejdskraft i Danmark. FTF kan støtte det foreslåede lovgivningstiltag, og bemærker, at det er FTF's opfattelse, at det fremsendte forslag til ændring af udstationeringsloven opfylder de pligter, som håndhævelsesdirektivet lægger op til med henblik på at bekæmpe social dumping, ligesom det indeholder flere positive elementer, der kan bidrage til at sikre en bedre og mere ensartet anvendelse og håndhævelse af de regler, som allerede følger af udstationeringsdirektivet. FTF finder det meget tilfredsstillende, at der indføres en udvidet myndighedskontrol, som skal bidrage til at hindre misbrug af udstationeringsreglerne, ligesom der lægges op til, at de faglige organisationer kan involveres i langt videre udstrækning end hidtil, når det drejer sig om overvågning og håndhævelse af løn- og ansættelsesvilkår, og at de faglige organisationer får adgang til at gøre sig med bekendt med relevante oplysninger i RUT-registret. Forhandlingsfællesskabet henviser til høringssvar fra LO og FTF. ATP, Arbejdsretten og Dommerforeningen oplyser, at forslaget ikke giver anledning til bemærkninger. Effektiv håndhævelse LO bemærker, at det er det positivt, at der indføres en kontrol fra myndighedernes side med, om de udenlandske virksomheder, der leverer tjenesteydelser i Danmark, reelt opfylder betingelserne for udstationering. Det er LO's opfattelse, at kontrollen 2

3 heraf er vigtig og herunder, at det kontrolleres, om virksomhederne reelt er etableret i deres hjemlande, hvilket er en betingelse for udstationering. LO fremhæver, at er vigtigt, at myndighedskontrollen får et væsentligt omfang, og at kontrollen beror på grundige undersøgelser bl.a. i samarbejde med udenlandske myndigheder. LO er også tilfreds med, at faglige organisationer kan anmode myndigheden om at indhente oplysninger om en udenlandsk virksomhed. LO påpeger imidlertid, at man ikke er tilfreds med, at denne anmodning først kan efterkommes, når dette er til brug for en indledt fagretlig sag. Adgangen til oplysninger er særdeles relevante for de faglige organisationer allerede fra det tidspunkt, hvor det skal vurderes, hvilket regelsæt, der gælder for virksomhedens aktiviteter i Danmark, herunder grundlaget for etablering af konflikt med henblik på opnåelse af overenskomst. LO finder således, at de faglige organisationer allerede ved virksomhedens tilstedeværelse i Danmark og ved fornøden retlig interesse bør kunne anmode myndigheden om at indhente oplysninger. Tilsvarende forholder det sig med de faglige organisationers adgang til de oplysninger, som den udenlandske virksomhed skal indmelde til RUT registeret. LO fremhæver, at der fx er relevant for de faglige organisationer tidligt at kunne få oplysning om, hvorvidt der betales socialsikringsbidrag for de ansatte i hjemlandet, samt oplysning om, hvem der er modtager af den pågældende tjenesteydelse. LO henviser til, at det fremgår af direktivet, at spørgsmålet om, hvorvidt der betales socialsikringsbidrag i hjemlandet, er en indikation på, om udstationeringen er reel, ligesom oplysningen om modtageren af tjenesteydelsen kan have væsentlig betydning i forhold til de overenskomstmæssige forpligtelser, der i dag består for danske virksomheder, som entrerer med udenlandske virksomheder i Danmark. LO finder derfor ikke, at lovforslaget bør begrænses til situationer, hvor der er etableret overenskomst og rejst faglig sag. : I forhold til omfanget af myndighedskontrollen bemærkes det, at der med forslaget om kontrol med virksomhedernes forhold i etableringslandet og oprettelsen af en ny kategori i RUT-registret, er tale om en udnyttelse af muligheden i håndhævelsesdirektivets artikel 4. Der er således tale om en ny kontrolmulighed i forhold til udstationering til Danmark. Der henvises i denne sammenhæng til lovforslagets bemærkninger, hvoraf det bl.a. fremgår, at tilsynet både vil blive udført ved konkret mistanke, og at der vil blive iværksat stikprøvekontrol. Det bemærkes endvidere, at det fremgår af lovforslagets 1, nr.18, jf. forslaget til ny 8 b, at der ligeledes kan indhentes oplysninger i forbindelse med bilateralt administrativt samarbejde og gensidig bistand. Lovforslagets afgrænsning af, hvornår en faglig organisation kan anmode Arbejdstilsynet om at indhente oplysninger om en tjenesteyders reelle aktiviteter, beror på den rollefordeling, der er mellem myndigheder og arbejdsmarkedets parter, og skal sikre, at myndighederne i forbindelse med indhentelse af oplysninger om reel udstationering ikke bliver part i en fagretlig sag. Der vil således kun kunne anmodes om oplysninger, når der er indledt en fagretlig sag om fortolkningen af eller brud på en kollektiv overenskomst, men ikke i de tilfælde, hvor der endnu ikke er indgået en kollektiv overenskomst. 3

4 Samme hensyn ligger til grund for afgrænsningen af, hvornår en faglig organisation kan få adgang til oplysninger fra RUT-registret, og er udtryk for den rollefordeling der ligger i den danske aftalemodel, hvor håndhævelsen af indgåede kollektive overenskomster bliver varetaget af de faglige organisationer. Rollefordelingen mellem myndigheder og arbejdsmarkedets parter er uddybende beskrevet i lovforslagets almindelige bemærkninger afsnit 1.3 og afsnit 2.5. Der er ikke fundet anledning til at ændre i lovforslaget på dette punkt. Udnyttelse af håndhævelsesdirektivets artikel 9 og administrative krav LO bemærker, at LO under arbejdet har fremsat ønske om, at lovgiver anvender mulighederne i art. 9, stk. 1, nr. b) for at kræve af tjenesteyderen, at denne kan fremvise ansættelseskontrakter, lønsedler, arbejdssedler mv. med henblik på kontrol af de faktiske forhold på arbejdspladsen, men at disse muligheder desværre ikke er udnyttet i det fremsendte lovforslag Beskæftigelsesministeriet bemærkninger Det bemærkes, at følgende allerede fremgår af lovforslagets almindelige bemærkninger afsnit 1.4 i forhold til administrative krav efter artikel 9: En følge af direktivets artikel 10, stk. 4 og 5, der således respekterer det danske system, er, at administrative krav efter artikel 9 kan bringes i anvendelse i overensstemmelse med den danske model for så vidt angår sikring af overholdelse af kollektive overenskomster. I forhold til muligheden for yderligere udnyttelse af muligheden for at kræve oplysninger efter håndhævelsesdirektivets artikel 9, stk. 1 litra b, bemærkes, at mulighederne for en faglig organisation til at stille krav til udenlandske tjenesteyderes overholdelse af kollektive overenskomster ikke berøres af lovforslaget. Der henvises endvidere til lovforslagets almindelige bemærkninger afsnit1.4.2., hvori der bl.a. henvises til lovbemærkningerne til ændringen af udstationeringsloven i 2008, der skulle gennemføre anbefalingerne fra udredningsarbejdet om Laval-afgørelsen, og til at myndighederne i Danmark ikke har kompetence, når det gælder kontrol med overholdelse af kollektive overenskomster, jf. at det er en følge af direktivets artikel 10. stk. 4 og 5, der respekterer det danske system, at administrative krav efter artikel 9 kan bringes i anvendelse i overensstemmelse med den danske model for så vidt angår sikring af overholdelse af kollektive overenskomster. Der er ikke fundet anledning til at ændre i lovforslaget på dette punkt. Revionsfrist LO forventer, at det løbende vurderes, om den gennemførte lovgivning i tilstrækkelig grad sikrer effektiv efterlevelse og håndhævelse af udstationeringsreglerne og foreslår, at der indsættes en ny revisionsbestemmelse i udstationeringsloven. Da den nuværende revisionsfrist er udløbet, foreslås det, at revionsbestemmelsen ændres, hvorved fristen forlænges til

5 Høringsfrist Advokatrådet bemærker, at høringsfristen på 3 uger fraviger udgangspunktet om en høringsfrist på minimum 4 uger og opfordrer til at der udførligt redegøres herfor i lovforslagene, der fremsættes for Folketinget. Beskæftigelsesministeriets bemærkning Det bemærkes, at lovforslaget har været drøftet i Beskæftigelsesministeriets implementeringsudvalg forud for ekstern høring. Det har ikke tidsmæssigt været muligt med en 4 ugers høringsfrist. Forholdet til persondataloven Datatilsynet har anført, at der for så vidt angår behandling af oplysninger om lønmodtagere vil være tale om behandling af personoplysninger. Datatilsynet henstiller, at Beskæftigelsesministeriet overvejer forholdet til persondataloven, herunder lovens behandlingsregler og regler om registreredes rettigheder og lader disse overvejelser følge af lovforslagets bemærkninger. : Der er om forholdet til persondataloven indsat følgende afsnit i lovforslagets almindelige bemærkninger: 4. Forholdet til persondataloven Persondataloven gælder bl.a. for behandling af personoplysninger, som helt eller delvis foretages ved hjælp af elektronisk databehandling, og for ikke-elektronisk behandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register, jf. lovens 1, stk. 1. Ved personoplysninger forstås enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (den registrerede), jf. persondatalovens 3, nr. 1. Med lovforslaget udvides Arbejdstilsynets tilsyn med udenlandske virksomheder (tjenesteydere) med en adgang til at indhente oplysninger om virksomheden i etableringslandet med henblik på at fastslå, om der er tale om en reel udstationeringssituation. Lovforslaget indeholder desuden bestemmelser om udveksling af oplysninger om virksomheder med andre medlemsstaters kompetente myndigheder i medfør af et administrativt samarbejde. Lovforslaget medfører endvidere en udvidelse af oplysningskravene til RUTregistret, idet tjenesteyderen fremover også vil skulle oplyse om socialsikringsforholdene for de udstationerede lønmodtagere og om modtageren af tjenesteydelsen (hvervgiveren), hvor denne ikke er en privatperson. Herudover får arbejdsmarkedets parter med lovforslaget adgang til oplysninger om de udstationerede lønmodtageres identitet og om den periode, som de udstationeres for, når der er indledt en fagretlig sag. Det bemærkes, at oplysninger om lønmodtageres identitet og socialsikringsforhold betragtes som personoplysninger i persondatalovens forstand. Oplysninger om en virksomhed vil som udgangspunkt ikke være personoplysninger. Er der tale om 5

6 personligt ejede virksomheder eller interessentskaber med fysiske personer som interessenter, vil der dog være tale om personoplysninger. Persondatalovens 5 indeholder en række grundlæggende principper for behandling af personoplysninger, som altid skal iagttages, mens lovens 6-8 indeholder generelle betingelser for behandling af henholdsvis ikke-følsomme og følsomme personoplysninger. Oplysninger om en persons identitet og socialsikringsforhold må anses for ikkefølsomme personoplysninger omfattet af persondatalovens 6. På samme måde vil oplysninger indhentet fx til brug for Arbejdstilsynets vurdering af, om der er tale om en reel udstationeringssituation, også betegnes som ikke-følsomme personoplysninger omfattet af 6, og det samme vil være tilfældet i forhold til oplysninger, der videregives til andre medlemsstaters kompetente myndigheder i medfør af det administrative samarbejde. Sådanne oplysninger kan ifølge persondatalovens 6, stk. 1, bl.a. behandles, når behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige (nr. 3), når behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave i samfundets interesse (nr. 5), eller når behandlingen er nødvendig for, at den dataansvarlige eller den tredjemand, til hvem oplysningerne videregives, kan forfølge en berettiget interesse, og hensynet til den registrerede ikke overstiger denne interesse (nr. 7). Videregivelse af personoplysninger i medfør af lovforslaget skal ske inden for persondatalovens rammer. I den forbindelse vil eksempelvis lovens regler om registreredes rettigheder og behandlingssikkerhed således også skulle iagttages. Viktimisering DA finder, at lovforslagets 1, nr. 18, med den såkaldte viktimiseringsbestemmelse ikke er i fuld overensstemmelse med direktivet 9 a. Bestemmelsen skal gennemføre direktivets artikel 11, stk. 5. Denne artikel skal alene sikre mod viktimisering i relation til direktivets artikel 11, stk. 1. Det vil sige krav, der baserer sig på udstationeringslovens 5 og 6, der indeholder den hårde kerne af krav, som en medlemsstat kan kræve, at udstationerende Advokatrådet opfordrer til, at det nærmere overvejes der kan anvendes et bedre og mere præcist dansk udtryk end viktimisering i lovforslaget 1, nr. 18. Viktimiseringsbestemmelsen i lovforslagets 1, nr. 22 (tidligere 1, nr. 18), er tydeliggjort i forhold til lønmodtagere, der udstationeres til Danmark. Derudover er begrebet ændret til beskyttelse mod ugunstig behandling, hvilket svarer til ordlyden i håndhævelsesdirektivets artikel 11, stk. 5. Ikrafttrædelsesbestemmelsen DA bemærker, at ikrafttrædelsesbestemmelsen i lovforslaget kan forstås således, at også den foreslåede 4 a i udstationeringsloven først træder i kraft senere. DA finder, at den forslåede 4 a om Arbejdstilsynets indhentelse af oplysninger om en 6

7 udstationerende virksomhed og dennes aktiviteter i udlandet bør træde i kraft den 18. juni 2016 sammen med ikrafttræden af den øvrige del af lovforslaget. Det bemærkes at adgangen til at indhente oplysninger efter forslagets 1. nr. 18 (tidligere 1, nr. 15) i IMI træder i kraft den 18. juni Lovforslagets ikrafttrædelsesbestemmelse vil blive justeret således, at forslaget til 4 a jf. lovens 1, nr. 3 kan træde i kraft den 18. juni Det bemærkes, at Arbejdstilsynet først vil kunne berigtige en anmeldelse til Registeret for Udenlandske Tjenesteydere, jf. forslaget til 4 b, når IT-understøttelsen herfor er tilvejebragt. Straffebestemmelsen Advokatrådet bemærker, at affattelsen af straffebestemmelsen i lovforslaget 1, nr. 19, er upræcist affattet og opfordrer til at formuleringen revurderes. Bemærkningerne for så vidt angår straffebestemmelsen i lovforslagets 1, nr. 23 (tidligere 1, nr. 19) vurderes ikke at være af indholdsmæssig karakter. Bemærkningerne er indgået i i de lovtekniske overvejelser og er således afspejlet i lovforslagets 1, nr. 23 og 24. Oplysning til Registret for Udenlandske Tjenesteydere om socialsikring Pwc bemærker i forhold til medarbejdernes socialforsikringsforhold, at det ikke beskrives nærmere i lovudkastet, hvorledes beskrivelsen af socialsikringsforhold kan ske, hvis der ikke udstedes en A1-attest, og fremhæver, at lovforslaget bør præcisere, hvordan medarbejderens socialsikringsforhold kan beskrives på andre måder end ved at inkludere A1-attesten i registreringen. I samme forbindelse bemærkes det, at anvendelsen af en bilateral socialforsikringsaftale kan ses som udtryk for, at der er tale om udstationering i håndhævelsesdirektivets forstand på samme måde, som A1 attesten understøtter dette. Vedrørende spørgsmålet om proportionalitet og oplysningspligten om socialsikringsforhold finder Pwc, at dette er uklart, og desuden, at det ville være mindre byrdefuldt for den udenlandske tjenesteyder, hvis Danmark anmoder om at få meddelelse om udstationeringer til Danmark fra socialforsikringsmyndigheder i de andre EU-lande end at ved at efterspørge Al-attesten hos den udenlandske tjenesteyder. Vedrørende afløsning af en anden udsendt person bemærker Pwc, at de betingelser for udstationering efter forordningen 883/2004, artikel 12, som fremgår af udkastets side 43, ikke inkluderer betingelsen om, at medarbejderen ikke må afløse en anden udsendt person. Pwc fremhæver om forholdet mellem udstationering og normalt arbejde i to eller flere medlemsstater, at forholdet mellem udstationeringssituationen (forordning 883/2004, artikel 12) og den situation, hvor en person normalt arbejder i to eller flere medlemsstater (forordning 883/2004, artikel 13), er uklar, og at man oplever uensartet myndighedspraksis på dette punkt. 7

8 Pwc finder endelig, at det bør præciseres i bemærkningerne, at direktivet medfører en øget nødvendighed for danske myndigheder til at sørge for, at arbejde, der udføres i Danmark, reguleres af en A1-attest, der er udstedt på et korrekt grundlag af udenlandske myndigheder. I relation til bemærkningerne om socialsikringsforhold, forordning 883/2004 og oplysningspligten efter lovforslagets 1, nr. 5 og nr. 7 (tidligere 1, nr. 5 og 6), henvises der til de almindelige bemærkninger til lovforslaget afsnit2.6.1., hvori der redegøres for de gældende regelsæt for udstedelse af A1 attester. Det fremgår ligeledes heraf, at oplysningerne om lønmodtagerens sociale sikringsforhold kan være med til at afklare, om der reelt er tale om en udstationering af en lønmodtager. Denne formulering understøtter formuleringen i håndhævelsesdirektivets betragtning 12, hvoraf det fremgår, at manglen på en attest vedrørende gældende bestemmelser om social sikring som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 kan være en indikation på, at situationen ikke bør karakteriseres som en midlertidig udstationering til en anden medlemsstat end den, hvor arbejdstageren normalt arbejder, som led i udveksling af tjenesteydelser. Det er tydeliggjort i såvel de almindelige som i de specielle bemærkninger, at A1 attester som udgangspunkt udstedes efter artikel 12 i forordning 883/2004 og for en periode på op til 2 år, men at der kan være tale om udstedelse af A1 attest efter forordningens artikel 16 dækkende over en længere periode end 2 år, såfremt der er indgået særlig bilateral aftale herom. I relation til arbejde i flere lande, og hvor A1 attest således er udstedt efter forordningens artikel 13, bemærkes, at det beror på myndighedens konkrete vurdering, hvorvidt der er tale om arbejde i flere lande eller udstationering. Derfor fremgår det også af bemærkningerne til lovforslaget, at oplysningerne om socialsikringsforhold kan bidrage til at afklare, om der er tale om udstationering, og at socialsikringsforhold er et af flere elementer, der kan lægges vægt på i vurderingen af, om der er tale om udstationering. I forhold til afløsningsproblematikken er det efter høringssvarene ligeledes fremhævet i de almindelige bemærkninger afsnit 2.6, at det er en betingelse for udstedelse af A1 attest, at den pågældende ikke må afløse en anden udsendt person. Ligeledes er det efter høringssvaret vedrørende udenlandske virksomheder, der er etableret udenfor EU/EØS, indsat i bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 5 og 7, at oplysningspligten for så vidt angår socialsikring fx vil kunne opfyldes ved at oplyse om gældende bilaterale socialforsikringsaftaler. Er der ikke indgået en bilateral socialforsikringsaftale gælder de nationale regler, og lønmodtageren vil skulle betale danske bidrag. Med hensyn til om oplysningskravet er proportionalt bemærkes, at oplysningspligten vurderes at stå i rimeligt forhold til det formål, der ønskes opnået, og at den liste, der er mulighed for at abonnere på for de danske myndigheder, ikke i tilstrækkelig grad vil opfylde formålet med myndighedernes kontrol med tjenesteyderens reelle aktiviteter. Det vurderes i øvrigt, at der vil være en selvstændig interesse for 8

9 tjenesteyderen at oplyse om de ansattes social sikringsforhold med henblik på at kunne sandsynliggøre udstationeringens karakter. Forholdet til persondataloven Datatilsynet anbefaler, at bør erstattes af må i lovforslagets afsnit 1.2 i de almindelige bemærkninger, hvoraf det fremgår, at Personoplysninger, der udveksles via IMI bør kun indsamles, behandles og anvendes til formål i overensstemmelse med de formål, som oplysningerne oprindeligt er indsamlet til,. : Lovforslagets bemærkninger er omformuleret således at det fremgår af bemærkningerne til 1, nr. 18 at der skal tages højde for persondataretlige problemstillinger, med henblik på at tage højde for Datatilsynets anbefaling. Organisationernes bemærkninger til lovforslaget om ændringer i arbejdsretsloven og ATP-loven Generelt DA bemærker at man kan støtte forslaget om, at der i arbejdsretsloven bliver indsat en ny 34 a, der giver hjemmel til, at Arbejdsretten kan påtegne afgørelse og forlig således, at de kan inddrives i udlandet. DA kan tillige støtte forslaget om en tilsvarende hjemmel for ATP-ankenævnet. Det er nødvendigt for den foreslåede AFUordning og det danske fagretlige system, at afgørelser og forlig, som kan inddrives i Danmark, også kan inddrives i udlandet. DA finder, at det er afgørende, at procedurerne for Arbejdsrettens påtegninger sker på en ubureaukratisk måde. Arbejdsretten og Dommerforeningen oplyser, at forslaget ikke giver anledning til bemærkninger. : Lovforslaget er tilpasset i overensstemmelsen med bemærkningen fra Ankenævnet for ATP m.m. 9

LOV nr 626 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Implementering af håndhævelsesdirektivet)

LOV nr 626 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Implementering af håndhævelsesdirektivet) LOV nr 626 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j. nr 2016-621 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1717 af

Læs mere

Høringsnotat til forslag til lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

Høringsnotat til forslag til lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede N O T A T Høringsnotat til forslag til lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede Sagsnr. 2016-621 Følgende høringsberettigede organisationer og myndigheder har afgivet høringssvar: Advokatrådet,

Læs mere

Forslag. Fremsat den 26. april 2016 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) til. (Implementering af håndhævelsesdirektivet)

Forslag. Fremsat den 26. april 2016 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) til. (Implementering af håndhævelsesdirektivet) 2015/1 LSF 178 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j-nr. 2016-621 Fremsat den 26. april 2016 af beskæftigelsesministeren (Jørn

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. NOTAT Høringsnotat vedrørende forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. 17. april 2013 J.nr. 2011-628 JAIC/AKL-SCH Forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

HR Jura. Juni

HR Jura. Juni Juni 2016 HR Jura I denne udgave af HRJura kan du læse mere om de nye udstationeringsregler og den nyligt vedtagne persondataforordning. God læselyst! HRJura er skrevet af Accuras Afdeling for Arbejds-

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Europæiske arbeidslivssaker i pipeline

Europæiske arbeidslivssaker i pipeline i pipeline Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Erosion af det indre marked? Nye initiativer fra Kommissionen bidrager til at mindske konkurrencen i EU. Eksisterende regler bruges som platform for protektionisme

Læs mere

Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig?

Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig? Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig? Seminar den 14/11 2008 i AnsættelsesAdvokater Oplæg ved professor dr. jur. Jens Kristiansen Københavns Universitet Disposition 1.

Læs mere

N O T A T. Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0128 Bilag 2 Offentligt

N O T A T. Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0128 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0128 Bilag 2 Offentligt N O T A T Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til ændring af direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter 2014/1 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen)

Læs mere

Lovudkast. I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. foretages følgende ændring:

Lovudkast. I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. foretages følgende ændring: Lovudkast Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers

Læs mere

UDKAST. 2. 4, stk. 2, affattes således:

UDKAST. 2. 4, stk. 2, affattes således: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v., lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension 1 (Implementering af håndhævelsesdirektivet)

Læs mere

Høringsnotat til lov om ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder (Kønsopdelt lønstatistik)

Høringsnotat til lov om ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder (Kønsopdelt lønstatistik) N O T A T Høringsnotat til lov om ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder (Kønsopdelt lønstatistik) Sagsnr. 2015-3508 Følgende høringsberettigede organisationer har afgivet høringssvar: AC, Advokatsamfundet,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter Lovforslag nr. L 15 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede 1. Formål

UDKAST. Forslag. til. Lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede 1. Formål UDKAST Forslag til Lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede 1 Formål 1. Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede oprettes som en selvstændig, selvejende institution til sikring af udstationerede

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

1. Generelt Lovforslaget blev sendt i ekstern høring d. 20. februar 2013 med frist til den 5. marts 2013.

1. Generelt Lovforslaget blev sendt i ekstern høring d. 20. februar 2013 med frist til den 5. marts 2013. NOTAT Høringsnotat om forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere (flere oplysninger i RUT, hjemmel til administrative bødeforelæg mv.) 19. marts 2013 Sagsnr. 2013-1205 JAIC//kwo/kat

Læs mere

UDKAST. 1. I 5 a, stk. 4, ændres 65 år til 70 år. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2007.

UDKAST. 1. I 5 a, stk. 4, ændres 65 år til 70 år. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2007. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (forhøjelse af aldersgrænsen for aftaler om fratræden) 1 I lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1 (ret til at anmode

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg og Beskæftigelsesudvalg om afgivelse af indlæg i sag C-56/14, De Beuckeleer

Notat til Folketingets Europaudvalg og Beskæftigelsesudvalg om afgivelse af indlæg i sag C-56/14, De Beuckeleer Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 457 Offentligt N O T A T Notat til Folketingets Europaudvalg og Beskæftigelsesudvalg om afgivelse af indlæg i sag C-56/14, De Beuckeleer 13-05-2014 Sagsnr. 2014-2461

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere

Forslag til Lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere Forslag til Lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere (Flere oplysninger i RUT, ændring af fristen for at anmelde ændringer i RUT, hjemmel til administrative bødeforelæg mv.) 1 I lov om udstationering

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Initiativer mod social dumping 8. november 2012 1 Aftale om initiativer mod social dumping Nyt kapitel Med Aftaler om finansloven for 2012 er indsatsen mod

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (Omlægning af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse).

Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (Omlægning af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse). Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 54 Bilag 1 Offentligt N O T A T Notat om høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (Omlægning af Fonden for Forebyggelse

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Forhandlingsfællesskabet 0.4.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 0.4.11 Side

Læs mere

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre Kommunaludvalget, Retsudvalget L 72 - Bilag 2,REU alm. del - Bilag 60 Offentlig Folketingets Administration Lovsekretariatet 15. marts 2005 J.nr. 17 OMTRYKT (15/3 2005) (rettelse af eksempel markeret med

Læs mere

Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 27. maj 2016. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 27. maj 2016. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 178 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 27. maj 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v., lov

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om. vilkårene for ansættelsesforholdet

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om. vilkårene for ansættelsesforholdet Fremsat den x. november 2006 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr. 89-49-29-12 Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg 3. juni 2002 Vedrørende tv-overvågning Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren.

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren. N O TAT Udveksling af medarbejderoplysninger ime l- lem ordregiver og leverandøren April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler spørgsmålet om udveksling af medarbejderoplysninger imellem ordregiver og leverandøren

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år)

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 22 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) I lov om forbud mod

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Side 1 Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Aftalens anvendelsesområde...

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl.

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. H Ø R I N G Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Fremsendt pr. mail til: reelejer@erst.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. (Gennemførelse af skattelyaftale

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 2012/1 LSF 195 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2013-1205 Fremsat den 20. marts 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 17.06.2014 HÅNDHÆVELSESDIREKTIVET ER VEDTAGET: HVILKEN BETYDNING FÅR DET FOR DIG OG DIN VIRKSOMHED? Kontakt Jens Lund Mosbek Partner Direkte: +4538774681 Mobil: +4523646060

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede BEK nr 984 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2016-3316 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Transportudvalget L 192 Bilag 5 Offentligt

Transportudvalget L 192 Bilag 5 Offentligt Transportudvalget 2014-15 L 192 Bilag 5 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 20. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

REJSEARBEJDERE FOR RETFÆRDIG SKATTELOVGIVNING

REJSEARBEJDERE FOR RETFÆRDIG SKATTELOVGIVNING Skatteudvalget L 129 - Bilag 4 Offentlig REJSEARBEJDERE Side 1 af 5 Aabenraa Den 28-10-2004. Til Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. og Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. I henhold til Beskæftigelsesministerens

Læs mere

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Sendt til: hvs@itst.dk og jahs@itst.dk 17. marts 2011 Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring

Læs mere

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven Kommunaludvalget 2012-13 L 4 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med [INI] Sagsnr. 1207136 Doknr.1033168 Dato 25. september 2012 Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Høring om ændring af ferieloven (udbetaling af uhævede feriepenge)

Høring om ændring af ferieloven (udbetaling af uhævede feriepenge) Dansk Arbejdsgiverforening 1 Vester Voldgade 113 1790 København V Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Telefon 33 38 90 00 Telefax 33 12 29 76 Kontortid 8.30-16.30 E-mail: da@da.dk

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att.: sum@sum.dk med kopi til cea@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @

Læs mere

Høringsnotat efter høring over forslag til lov om ansættelsesklausuler

Høringsnotat efter høring over forslag til lov om ansættelsesklausuler Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 196 Bilag 2 Offentligt N O T A T Høringsnotat efter høring over forslag til lov om ansættelsesklausuler 7. april 2015 J.nr. 2014-3715 CAL 1. 1. Indledning Indledning Forslag

Læs mere

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 N O T A T September 2008 Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 J.nr. JAIC Baggrund Den 3. april 2008 afsagde EF-domstolen dom i sagen C-346/06, Dirk Rüffert

Læs mere

NOTAT. Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel

NOTAT. Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel NOTAT Dato J. nr. 21. maj 2013 Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel Ulovlig cabotagekørsel er et af de forhold, der skal sættes ind over for, i indsatsen imod social dumping. Der er allerede sket

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 16, L 69 endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 16, L 69 endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 16, L 69 endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 12. december 2017 Kontor:

Læs mere

Samrådet i dag handler om østeuropæisk arbejdskraft, og de udfordringer det kan give for det danske arbejdsmarked.

Samrådet i dag handler om østeuropæisk arbejdskraft, og de udfordringer det kan give for det danske arbejdsmarked. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 441 Offentligt T A L E 20. maj 2016 Samrådstale om østeuropæisk arbejdskraft den 10. juni 2016 J.nr. 2016-3268 Center for Arbejdsmarkedspolitik

Læs mere

Aftale af 3. december 2009

Aftale af 3. december 2009 Aftale af 3. december 2009 Aftale mellem regeringen, Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om styrkelse af Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT)

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 5. oktober 2017 Kontor: Databeskyttelseskontoret

Læs mere

Notat. Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune. Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler.

Notat. Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune. Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler. Notat Emne: Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler. Den 10. oktober 2013 Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v.

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige ansættelsesforhold i fleksjobordningen

Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige ansættelsesforhold i fleksjobordningen Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C 2300 København S Hvidovre, den 18. oktober 2012 Sag 2-2012-01337 Dok. 99754/me Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere

Forslag. Lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere 2009/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 17. marts 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk Brevdato: 23. maj 2006 Modtager: Scandinavian Airlines Danmark (SAS) J.nr. 2006-219-0370 Stikord: Fingeraftryk, personoplysninger, saglighed og proportionalitet, alternativ løsning, oplysningspligt, datasikkerhed.

Læs mere

I den anledning skal Datatilsynet udtale følgende:

I den anledning skal Datatilsynet udtale følgende: Arbejdsmarkedsudvalget L 74 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsdirektoratet Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Sendt til hlo@adir.dk og ope@adir.dk. 14. juli 2008 Vedrørende forslag til lov om ændring

Læs mere

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K 24. juli 2013 UHa Deres sagsnr.: MST-600-00023 Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade 29 1401 København K Høring af udkast til ny bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse og ny bekendtgørelse med lister over

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Aftale om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Side 1 Aftale om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere

Forslag. Lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere Lovforslag nr. L 157 Folketinget 2009-10 OMTRYK Rykningsklausul i 1, nr. 2, flyttet til nr. 3 samt korrekturrettelser Fremsat den 17. marts 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0452 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat 2. september 2016 J.nr. 16-0830820 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration ABL Forslag

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder ILOkonventionerne;

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 2 Offentligt EF-specialudvalget for Arbejdsmarkedet og Sociale Forhold Forslag til direktiv om håndhævelse af udstationeringsdirektivet DA s holdning DA kan støtte

Læs mere

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes:

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes: BEK nr 568 af 19/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-1465 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012-13 EUU alm. del Bilag 108 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Ernæring/Fødevareenheden/EUenheden Sagsnr.: 2012-27-221-01521/Dep.sagsnr. 16039

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 L 185 Svar på Spørgsmål 16 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12. maj 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-1047 Dok.:

Læs mere

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet,

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, LBK nr 240 af 17/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2010-0004327 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19 i lov om psykologer m.v. som

Læs mere

Dansk Byggeri skal indledningsvis takke Aalborg Kommune for muligheden for at fremkomme med bemærkninger til Kommunens anvendelse af arbejdsklausul.

Dansk Byggeri skal indledningsvis takke Aalborg Kommune for muligheden for at fremkomme med bemærkninger til Kommunens anvendelse af arbejdsklausul. Aalborg Kommunes anvendelse af arbejdsklausuler m.v. Dansk Byggeri skal indledningsvis takke Aalborg Kommune for muligheden for at fremkomme med bemærkninger til Kommunens anvendelse af arbejdsklausul.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

Lovforslag om ændring af arbejdsmiljøloven (Samarbejde om sikkerhed og sundhed m.v.)

Lovforslag om ændring af arbejdsmiljøloven (Samarbejde om sikkerhed og sundhed m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 L 126 Bilag 1 Offentligt H Ø R I N G S N O T A T Lovforslag om ændring af arbejdsmiljøloven (Samarbejde om sikkerhed og sundhed m.v.) 9. februar 2010 J.nr. 20090054829 /KATH/KPR

Læs mere

Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping

Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Oktober 2012 UDVALGET OM MODVIRKNING AF SOCIAL DUMPING 27. oktober 2012 Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Kapitel 1 Indledning

Læs mere