familieforhold - familie og omgivelser Term anvendt i Udredningsværktøj til børn og unge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "familieforhold - familie og omgivelser Term anvendt i Udredningsværktøj til børn og unge"

Transkript

1 1 af :39 Artikler 38 artikler. personvelfærd velfærd, der angår en enkelt person Specifikt for DUBU (ICS): Barnets/den unges velfærd beskrevet ud fra barnets/den unges udviklingsmæssige behov i relation til forældrekompetencer og faktorer i barnets/den unges familie og omgivelser. Beskrivelsen danner grundlag for, at eventuelle beslutninger er med til at sikre barnets eller den unges bedste. individuelt behovsforhold barnets udviklingsmæssige behov forhold vedrørende en person, der kan imødegå eller afstedkomme støttende eller kompenserende tiltag, og som har betydning for personens velfærd Specifikt for DUBU (ICS): Individuelle udviklingsmæssige behov, som er centrale for barnets/den unges udvikling og velfærd. Beskrivelsen kan rumme barrierer eller ressourcer for om barnets/den unges behov dækkes og skal samlet give et billede af barnets/den unges velfærd og muligheder for udvikling. familiens forhold familieforhold - familie og omgivelser Term anvendt i Udredningsværktøj til børn og unge forhold vedrørende en persons familie og familiens omgivelser og netværk, der kan imødegå eller afstedkomme støttende eller kompenserende tiltag, og som har betydning for personens velfærd Specifikt for DUBU (ICS): Faktorer i barnets/den unges familie, omgivelser og netværk som: - har betydning for barnets/den unges velfærd - kan tilgodese eller vanskeliggøre, at barnets/den unges behov dækkes, og - kan udgøre barrierer eller ressourcer for forældrenes mulighed for at varetage forældrerollen. forældrekompetenceforhold forældrekompetencer (formidlingsterm) Kommentar: forhold vedrørende en persons primære omsorgspersoner, der kan imødegå eller afstedkomme støttende eller kompenserende tiltag, og som har betydning for personens velfærd Anvendes kun i en børne- og ungefaglig kontekst.

2 2 af :39 Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med forældrenes forudsætninger for at kunne tilgodese barnets/den unges udviklingsmæssige behov. sundhedsforhold forhold, der vedrører en persons sundhedsmæssige tilstand, og som har betydning for personens individuelle behov Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges sundhed og udvikling, herunder faktorer, som kan have indflydelse på barnets/den unges sundhed og øvrige situation. Omfatter fx betydelig overvægt eller undervægt, forbrug af alkohol og/eller stoffer samt om barnet/den unge har været udsat for vold eller hyppig tilskadekomst. fysisk sundhedsforhold fysisk sundhed (formidlingsterm) sundhedsforhold, der vedrører en persons kropslige tilstand og funktion Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i barnets/den unges fysiske vækst og udvikling og om denne er alderssvarende samt resultater af de almindelige lægeundersøgelser, tandpleje, sundhedspleje m.m. samt vurdering af behov for yderligere lægeundersøgelse. Omfatter fx sygdomme, søvn, ernæring og fysisk aktivitet. I forhold til børn/unge med handicap kan dette også omfatte funktionsnedsættelse og dennes betydning for barnets/den unges kropslige tilstand, funktion samt fysiske udvikling og aktivitet. psykisk sundhedsforhold psykisk sundhed (formidlingsterm) sundhedsforhold, der vedrører en persons mentale tilstand og funktion Specifikt for DUBU (ICS): Barnets/den unges diagnosticerede mentale tilstand og funktion. Omfatter fx om barnet/den unge har en diagnose, der betyder, at barnets/den unges mentale udvikling er hæmmet. En diagnose kan desuden indikere fx angst, fobier, tvangstanker, selvdestruktivitet, personlighedsforstyrrelser, OCD, tourettes, depression, spiseforstyrrelser, udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser, m.m. forebyggelsesforhold forebyggelse (formidlingsterm) forhold, der vedrører en bevidst imødegåelse af mulige negative konsekvenser for en persons sundhed

3 3 af :39 Specifikt for DUBU (ICS): Faktorer, der bevidst imødegår mulige negative konsekvenser for barnets/den unges sundhed. Omfatter fx hvorvidt barnet/den unge har gennemført lægeundersøgelser, vaccinationer, tandpleje mv. og/eller eventuel årsag til fravalg af dette. fysisk funktionsnedsættelse Kommentar: funktionsnedsættelse i kroppens anatomi eller kroppens funktioner, eksklusiv de mentale funktioner Fysisk funktionsnedsættelse svarer til Servicelovens 'nedsat fysisk funktionsevne' og udgør sammen med nedsat psykisk funktionsevne og socialt problem de tre overordnede målgrupper, som kan modtage ydelser efter Serviceloven. Kommentar (ækvivalens): "Berettigede til ydelser efter serviceloven efter, at der er foretaget en individuel vurdering, er således mennesker med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, dvs. borgere som i daglig tale benævnes som mennesker med handicap, herunder mennesker med en varig sindslidelse, og mennesker med aldersbetinget nedsat funktionsevne. Herudover omfatter målgruppen også mennesker med særlige sociale problemer. Der kan være tale om mennesker, som er truet af social udstødelse, nogle grupper af sindslidende med særlige problemer, mennesker med spiseforstyrrelser, hjemløse, voldsramte, mennesker med senfølger efter overgreb, stofmisbrugere, alkoholikere, mennesker, der har forsøgt selvmord, m.fl." (uddrag fra 9 i Vejledning om formål og andre generelle bestemmelser i Serviceloven) Relaterede søgeord: Formidlingsversion: fysisk handicap; En fysisk funktionsnedsættelse er en funktionsnedsættelse i kroppens anatomi eller kroppens funktioner, eksklusiv de mentale funktioner. Fysisk funktionsnedsættelse svarer til Servicelovens 'nedsat fysisk funktionsevne' og udgør sammen med nedsat psykisk funktionsevne og socialt problem de tre overordnede målgrupper, som kan modtage ydelser efter Serviceloven. Specifikt for DUBU (ICS): Fysiske funktionsnedsættelser, fx synsnedsættelse, hørenedsættelse, mobilitetsnedsættelse og/eller kommunikationsnedsættelse, der kan udgøre en barriere for barnet/den unge. fysisk aktivitetsforhold fysisk aktivitet (formidlingsterm) forhold, der vedrører en persons fysiske aktivitetsniveau og muligheder for fysisk aktivitet Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer for barnets/den unges aktivitetsniveau og fysiske aktivitet, fx om barnet/den unge dyrker motion, og hvor ofte barnet/den unge har lyst og mulighed for at være fysisk aktiv. motorisk forhold motorik (formidlingsterm) forhold, der vedrører en persons evne til og mulighed og/eller potentiale for at styre kroppens bevægelser Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges motoriske udvikling, fx om denne er alderssvarende. For børn/unge med handicap kan dette omfatte særlige forhold vedrørende motorisk udvikling (fx motorisk træning).

4 4 af :39 ernæringsforhold ernæring (formidlingsterm) forhold, der vedrører en persons fødeindtag og ernæringsmæssige situation Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges spisevaner, og om kosten er tilstrækkelig og ernæringsmæssig relevant. læringsforhold skoleforhold og læring (formidlingsterm) Term anvendt i Udredningsværktøj til børn og unge forhold, der vedrører en persons potentialer og muligheder for at lære samt udbyttet af læring, og som har betydning for personens individuelle behov Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges mulighed for, at dets potentialer kan udvikles til kompetencer. Omfatter barnets/den unges situation i skolen (herunder fravær og fagligt standpunkt i forskellige fag), dagtilbud, uddannelse eller øvrig beskæftigelse. Barnets/den unges kognitive udvikling indgår såsom præstationer, arbejds- og indlæringsevne, ambitioner samt behov for støtte og opmuntring/tilskyndelse. Omfatter desuden adgang til eller hindring for lektielæsning fx lektiehjælp, ordbøger, computer samt tid og ro til lektielæsning. kognitivt forhold kognition forhold, der vedrører en persons erhvervelse og anvendelse af viden og erfaringer, og som har betydning for personens læringsforhold Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges tilegnelse og anvendelse af viden og erfaringer. Omfatter fx om barnets sproglige udvikling er alderssvarende, og om der er særlige vanskeligheder, der skal afhjælpes. Barnets/den unges evne til at koncentrere sig, forstå og overskue information, argumentere, præstere efter formåen og gøre fremskridt. Omfatter forståelse af sammenhænge og omverden, udvikling af kreativitet samt evne og lyst til at udforske og afprøve. Omfatter desuden identificering af specielle indlæringsmæssige behov. motivationsforhold motivation (formidlingsterm) forhold, der vedrører en persons motivation for tilegnelse af kundskaber og færdigheder, og som har betydning for personens læringsforhold

5 5 af :39 Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges motivation og vedholdenhed i forhold til alder. Herunder barnets/den unges ambitioner samt tillid til og syn på fremskridt. Omfatter desuden barnets/den unges ambitionsniveau i forhold til potentiale. trivselsforhold trivsel (formidlingsterm) forhold, der vedrører en persons trivsel og fremmøde i institutionssammenhæng, og som har betydning for personens læringsforhold Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges trivsel med kammerater og voksenkontakter i fx daginstitution, skole, fritidsordning, ungdomsuddannelse og/eller praktik, herunder fremmøde og fravær samt behov for særlig støtte i ovennævnte institutionssammenhænge. Note: fritidsforhold I ICS Håndbogen er fritidsforhold beskrevet sammen med venskaber. fritid (formidlingsterm) forhold, der vedrører en persons fritidsaktiviteter og -interesser, og som har betydning for personens individuelle behov Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges deltagelse i private og offentlige fritidstilbud samt barnets/den unges fritidsinteresser og/eller fritidsjob. (Fritidsforhold og venskaber beskrives i ét felt) venskabsforhold venskaber (formidlingsterm) forhold, der vedrører en persons sociale omgang med og relationer til andre uden for familien, og som har betydning for personens individuelle behov Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges sociale relationer uden for familien til andre børn og unge samt andre vigtige personer i netværket ud over familien, herunder evnen til at etablere og fastholde venskaber, og hvorvidt fritiden anvendes sammen med venner eller alene. Inkluderer også muligheden for at omgås kammerater og have dem med hjemme. (Fritidsforhold og venskaber beskrives i ét felt) følelses- og adfærdsmæssigt forhold følelses- og adfærdsmæssig udvikling (formidlingsterm)

6 6 af :39 forhold, der vedrører en persons følelses- og adfærdsmæssige udvikling, og som har betydning for personens individuelle behov Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges følelsesmæssige udvikling, og hvordan denne udvikling hænger sammen med barnets/den unges adfærd. Inkluderer forskellige faktorer, som er knyttet til barnets/den unges følelses- og adfærdsmæssige udvikling fx relationer, tilknytning, temperament, stress, risikoadfærd (fx voldelig, kriminel eller selvskadende) psykisk forhold (formidlingsterm) følelsesmæssig udvikling forhold, der vedrører en persons følelsesmæssige grundstemning og tilstand, og som har betydning for personens følelses- og adfærdsmæssige forhold Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges følelsesmæssige grundstemning og tilstand, fx om barnet/den unge er glad, trist, udadreagerende og/eller selvudslettende m.v.. Indbefatter fx også om barnet/den unge viser tegn på uro, søvnproblemer, stress eller andet, som giver anledning til bekymring for den følelsesmæssige grundstemning og tilstand. Herunder en evt. vurdering af om der er behov for yderligere undersøgelser af fx psykolog. tilknytningsforhold tilknytning (formidlingsterm) forhold, der vedrører en persons emotionelle bånd og oplevelsen af tryghed og stabilitet i forholdet til personens primære omsorgspersoner, og som har betydning for personens følelses- og adfærdsmæssige forhold Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter den tilknytning som barnet/den unge har/ikke har til primære omsorgspersoner, - herunder ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges emotionelle bånd. Omfatter desuden evne til at skabe relationer til forældre/plejeforældre og siden til andre personer uden for familien. adfærdsforhold adfærd (formidlingsterm) forhold, der vedrører de synlige udslag af en persons temperament, sindsstemning og selvkontrol, og som har betydning for personens følelses- og adfærdsmæssige forhold Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges ydre udslag, der dækker over alt fra kropssprog og mimik til konkrete handlinger, såvel barnets/den unges egne handlinger og ageren i samspil med andre. Omfatter desuden barnets/den unges evne til at tilpasse sig, aflæse sociale koder, skabe kontakt og være åben over for sine omgivelser, samt viden om, hvordan man opfører sig i forskellige situationer. Omfatter endvidere kriminel og voldelig adfærd, fx færden i kriminelt miljø, og selvdestruktiv adfærd som fx cutting. Omfatter endvidere risikoadfærd i forhold til egen seksualitet (fx prævention, seksuelle overgreb eller prostitutionslignende relationer).

7 7 af :39 empatiforhold empati (formidlingsterm) forhold, der vedrører en persons evne til at leve sig ind i en andens følelser, roller og situation, og som har betydning for personens følelses- og adfærdsmæssige forhold Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges evne til at kunne leve sig ind i andres roller og at opfatte situationer fra andre synspunkter end sit eget, og hvordan barnet/den unge reagerer på denne indlevelse, fx om barnet/den unge altid, delvist eller aldrig reagerer med tilsidesættelse af egne behov. identitetsforhold identitet (formidlingsterm) forhold, der vedrører en persons identitet og opfattelse af at være i overensstemmelse med sig selv og sin omverden, og som har betydning for personens individuelle behov Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges identitet og oplevelse af at være i overensstemmelse med sig selv både i forhold til sin egen personlige situation, den historie, der fortælles til andre samt tilhørsforhold til grupper, som barnet/den unge indgår i. Omfatter dermed både personlig og social identitet. ophavs indflydelse på identitet forhold, der beror på en persons viden om og opfattelse af sit ophav og sin kulturelle arv, og som har betydning for personens identitet Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges viden om og opfattelse af sit ophav og kulturelle arv, hvad fx kan angå familie, slægt, sprog, kultur og religion samt i nogle tilfælde hjemland. situationskendskab forhold, der vedrører en persons viden om sin aktuelle situation og baggrunden herfor, og som har betydning for personens identitet Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges kendskab til årsagen til sin situation (herunder evt. anbringelse og indsats), barnets/den unges holdning til sin situation, og hvordan barnet/den unge kan forklare denne til andre. I forhold til børn/unge med handicap kan dette fx også omfatte forståelsen af handicappet, og hvilken betydning det har for barnets/den unges personlige og sociale identitet. selvopfattelsesforhold

8 8 af :39 selvopfattelse (formidlingsterm) forhold, der vedrører en persons selvfølelse, fortælling om sig selv og dennes forestillinger om, hvordan han/hun opfattes af andre, og som har betydning for personens identitet Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges selvfølelse og fortælling om sig selv samt forestillinger om andres opfattelse af sig selv. Dette kan fx omfatte barnets/den unges selvtillid, dvs. om barnet/den unge har positive følelser om sig selv og fx har evne til at hævde sig eller følelsen af at være god til noget og kunne tage imod ros. tilhørsforhold forhold, der vedrører en persons følelse af at høre til og blive accepteret af de sociale og kulturelle grupper, som han/hun indgår i, og som har betydning for personens identitet Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges oplevelse af at høre til i såvel interessefællesskaber som øvrige sociale og kulturelle grupper. social fremtræden forhold, der vedrører en persons udtryk samt kendskab og tilpasning til sociale konventioner og roller, og som har betydning for personens individuelle behov Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges udseende, påklædning og generelle udtryk. Omfatter desuden dobbeltheden mellem barnets/den unges egen oplevelse af, hvilket selvbillede vedkommende signalerer, og den måde hvorpå barnet/den unge ses af andre. udseende social fremtræden, der vedrører en persons ydre fremtoning Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges ydre fremtoning, fx udseende, renlighed, personlige hygiejne, påklædning og andre generelle udtryk. kommunikation social fremtræden, der vedrører en persons evne til at udtrykke sig og gøre sig forståelig i varierende sammenhænge Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges evne til at anvende og forstå forskellige kommunikative koder, hvilket fx omfatter evnen til at gøre sig forståelig og til at udtrykke sin opfattelse og vilje i relation til voksne og kammerater.

9 9 af :39 selvstændighedsforhold selvstændighed (formidlingsterm) forhold, der vedrører en persons evne til at forholde sig og handle uafhængigt af andre, og som har betydning for personens individuelle behov Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges praktiske kompetencer og ansvar i forhold til selvstændighed og uafhængighed af forældre og andre voksne. Selvstændighedsforhold skal ses i forhold til hvilken grad af selvstændighed, der kan kræves af barnet/den unge i forhold til dennes alder. Selvstændig adfærd kan derfor ses som både ressource og barriere i forskellige situationer. risikohåndteringsforhold risikohåndtering (formidlingsterm) forhold, der vedrører en persons evne til at aflæse farer og risikofyldte situationer i dagligdagen og forholde sig hensigtsmæssigt i forhold til dem, og som har betydning for personens selvstændighed Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges evne til at tage vare på sig selv i forbindelse med farer og risikofyldte situationer, fx såsom at færdes i trafikken, eller om barnet/den unge ved, hvor man kan henvende sig for at få hjælp, hvis der opstår problemer. selvstændighedsforhold i dagligdagen selvstændighed i dagligdagen (formidlingsterm) forhold, der vedrører en persons hensigtsmæssige håndtering af almindelige og rutinemæssige gøremål, og som har betydning for personens selvstændighed Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges praktiske gøremål set i relation til barnets alder og modenhed, herunder om barnets ansvar står i passende forhold til alderen. Omfatter barnets kompetencer i forhold til uafhængighed til forældre og andre voksne. For det lille barn kan det være at kunne tage tøj på og spise selv. For det større barn kan det omhandle kompetencer til at passe på sig selv uden for familien, håndtere sine penge, planlægge rejser og rejse på egen hånd. For den unge kan det omhandle kompetencer til at kunne klare et selvstændigt liv. familierelationsforhold familieforhold - familierelationer forhold, der vedrører de sociale relationer i en persons familie, og som har betydning for personens individuelle behov

10 10 af :39 Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges relationer inden for familien, som har indflydelse på barnets/den unges udvikling. Omfatter primært belysning af de interne sociale relationer i familien med udgangspunkt i barnets/den unges rolle i forhold til resten af familien, set fra barnets/den unges perspektiv og med udgangspunkt i barnets/den unges behov. forældreforhold forældrerelation (formidlingsterm) familierelationsforhold, der vedrører en persons relation til sine forældre Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges oplevelse af relationen til forældre og evt. stedforældre. søskendeforhold søskenderelation (formidlingsterm) familierelationsforhold, der vedrører en persons relation til sine søskende Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges oplevelse af relationen til både hel-, halv- og stedsøskende. Omfatter desuden antallet af søskende og hvilke søskende barnet/den unge bor sammen med. øvrigt slægtsforhold øvrig slægtsrelation (formidlingsterm) forhold, der vedrører en persons relation til andre slægtninge med en betydningsfuld rolle i forhold til personen, og som derfor har betydning for personens samlede familierelationer Specifikt for DUBU (ICS): Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges oplevelse af relationen til slægtninge, der spiller en betydningsfuld rolle i forhold til barnet/den unge.

Artikler. funktionsnedsættelse i kroppens anatomi eller kroppens funktioner, eksklusiv de mentale funktioner

Artikler. funktionsnedsættelse i kroppens anatomi eller kroppens funktioner, eksklusiv de mentale funktioner 38 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv personvelfærd velfærd, der angår en enkelt person Specifikt for DUBU (ICS): Barnets/den unges velfærd beskrevet

Læs mere

fysisk funktionsnedsættelse

fysisk funktionsnedsættelse 1 af 7 09/06/2017 12.19 Artikler 33 artikler. fysisk funktionsnedsættelse Generel definition: funktionsnedsættelse i kroppens anatomi eller kroppens funktioner, eksklusiv de mentale funktioner Kommentar:

Læs mere

Mar :43:36 - Helle Wittrup-Jensen 38 artikler. Generelle begreber personvelfærd. Dansk

Mar :43:36 - Helle Wittrup-Jensen 38 artikler. Generelle begreber personvelfærd. Dansk Mar 18 2011 12:43:36 - Helle Wittrup-Jensen 38 artikler. Generelle begreber personvelfærd velfærd, der angår en enkelt person Barnets/den unges velfærd beskrevet ud fra barnets/den unges udviklingsmæssige

Læs mere

Page 1 of 8 38 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv personvelfærd Generel definition: velfærd, der angår en enkelt person individuelt behovsforhold barnets

Læs mere

Artikler. Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv

Artikler. Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv Page 1 of 11 Artikler 38 artikler. Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv Emne: Generelle begreber personvelfærd Generel definition: velfærd, der angår en enkelt person Barnets/den

Læs mere

Begrebshåndbog. Beskrivelse af faktorer i resultatdokumentation på området for udsatte børn og unge

Begrebshåndbog. Beskrivelse af faktorer i resultatdokumentation på området for udsatte børn og unge Begrebshåndbog af faktorer i resultatdokumentation på området for udsatte børn og unge FAMILIER, BØRN OG UNGE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Forord Denne begrebshåndbog skal være et understøttende

Læs mere

Begrebshåndbog Beskrivelse af faktorer i effektvurdering på området for udsatte børn og unge

Begrebshåndbog Beskrivelse af faktorer i effektvurdering på området for udsatte børn og unge af faktorer i effektvurdering på området for udsatte børn og unge www.aarhus.dk/effekt EFFEKTVURDERING Forord Denne begrebshåndbog er et understøttende element i arbejdet med effektvurdering på området

Læs mere

BILAG 9d. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse pædagogisk personale i fritidsordninger

BILAG 9d. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse pædagogisk personale i fritidsordninger BILAG 9d Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse pædagogisk personale i fritidsordninger BILAG 9 D VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTALELSE PÆDAGO- GISK PERSONALE I FRITIDSORDNINGER I din kommune

Læs mere

BILAG 9e. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til pædagogisk personale på klubområdet

BILAG 9e. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til pædagogisk personale på klubområdet BILAG 9e Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til pædagogisk personale på klubområdet BILAG 9E VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTA- LELSE TIL PÆDAGOGISK PERSONALE PÅ KLUB- OMRÅDET I din kommune

Læs mere

Vejledning i brug af DUBU 120 Statusudtalelse - til skoleområdet

Vejledning i brug af DUBU 120 Statusudtalelse - til skoleområdet Vejledning i brug af DUBU 120 Statusudtalelse - til skoleområdet I din kommune anvender sagsbehandlerne ICS Integrated Children s System i arbejdet med udsatte børn og unge. Når de gennemfører en socialfaglig

Læs mere

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTALELSE TIL SUNDHEDSPERSONALE I din kommune anvender sagsbehandlerne ICS Integrated

Læs mere

Vejledning i brug af DUBU 120 Statusudtalelse - til personale på anbringelsessteder

Vejledning i brug af DUBU 120 Statusudtalelse - til personale på anbringelsessteder Vejledning i brug af DUBU 120 Statusudtalelse - til personale på anbringelsessteder I din kommune anvender sagsbehandlerne ICS Integrated Children s System i arbejdet med udsatte børn og unge. Når de gennemfører

Læs mere

Udviklingssamtale førskolebarnet

Udviklingssamtale førskolebarnet Udviklingssamtale førskolebarnet Vejledning: Udviklingssamtalen afholdes i perioden september til november året forud for skolestart. I samtalen skal alle punkter indgå. Brug underpunkterne som inspiration

Læs mere

Statusskrivelsen hvad er formålet?

Statusskrivelsen hvad er formålet? Vejledning i brug af ICS-statusudtalelseudtalelse - ved anbringelse i familie- og/eller netværkspleje, iht. Serviceloven I Familieafdelingen anvender socialrådgiverne ICS Integrated Children s System i

Læs mere

Side 1 af 21 64 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv egenomsorg Term anvendt i Voksenudredningsmetoden omsorg for sig selv Term anvendt i Udredningsværktøj

Læs mere

BILAG 9c. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til skoleområdet

BILAG 9c. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til skoleområdet BILAG 9c Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til skoleområdet BILAG 9C VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTALELSE TIL SKOLEOMRÅDET I din kommune anvender sagsbehandlerne ICS Integrated Children

Læs mere

Udfyldes af de sociale myndigheder

Udfyldes af de sociale myndigheder Sendes til Udfyldes af de sociale myndigheder Modtaget dato Journalnummer KLE 27.24.03G01 Statusudtalelse Du/I bedes beskrive barnet/den unge så detaljeret som muligt ud fra dit/jeres kendskab og kontakt

Læs mere

Udfyldes af de sociale myndigheder

Udfyldes af de sociale myndigheder Sendes til Udfyldes af de sociale myndigheder Modtaget dato Journalnummer KLE 27.24.03G01 Statusudtalelse Du/I bedes beskrive barnet/den unge så detaljeret som muligt ud fra dit/jeres kendskab og kontakt

Læs mere

Udfyldes af de sociale myndigheder

Udfyldes af de sociale myndigheder Sendes til Udfyldes af de sociale myndigheder Modtaget dato Journalnummer KLE 27.24.03G01 Statusudtalelse Du/I bedes beskrive barnet/den unge så detaljeret som muligt ud fra dit/jeres kendskab og kontakt

Læs mere

Integrated Children s System (ICS) Afrapportering af begrebsprojekt

Integrated Children s System (ICS) Afrapportering af begrebsprojekt Integrated Children s System (ICS) af begrebsprojekt Januar 011 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 7 4 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Inspiration til gode mål. Inspirationshæfte til værktøjer til udredning og handleplan på børnehandicapområdet

Inspiration til gode mål. Inspirationshæfte til værktøjer til udredning og handleplan på børnehandicapområdet Inspiration til gode mål Inspirationshæfte til værktøjer til udredning og handleplan på børnehandicapområdet 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1. Indledning 3 1.1. Fra udækkede behov til konkrete

Læs mere

Udfyldes af de sociale myndigheder

Udfyldes af de sociale myndigheder Sendes til Udfyldes af de sociale myndigheder Modtaget dato KLE 7.. G Sagside tifikatio Statusudtalelse Du/I bedes beskrive barnet/den unge så detaljeret som muligt ud fra dit/jeres kendskab og kontakt

Læs mere

Vejledning til anvendelse af udredningsværktøjet

Vejledning til anvendelse af udredningsværktøjet Udbud af elektronisk omsorgsjournalsystem og sagsbehandlingssystem i Silkeborg Kommune Bilag 3 C vejledning Vejledning til anvendelse af udredningsværktøjet Familieforhold familie og omgivelser Familiens

Læs mere

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php Page 1 of 18 64 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv individuelt behovsforhold barnets udviklingsmæssige behov forhold vedrørende en person, der kan imødegå

Læs mere

Score Beskrivelse Vejledende eksempler Status Mål

Score Beskrivelse Vejledende eksempler Status Mål Faktor 1: Udvikling og adfærd (Faktoren er opdelt i tre spørgsmål) Spørgsmål a): Udadreagerende adfærd Vedrører personens emotionelle tilstand i relation til udadreagerende adfærd. Den udadreagerende adfærd

Læs mere

Udredningsskema. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og

Udredningsskema. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og Udredningsskema Årsag til henvendelsen [mulighed for at angive baggrunden for s henvendelse] [Oplysninger kan generes fra felt i sagsåbningsskema] Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse,

Læs mere

Pædagogisk udredning

Pædagogisk udredning Pædagogisk udredning Borger Cpr.nr. Kontaktpædagog Leder Startdato Slutdato Fysisk funktionsnedsættelse Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse og synsnedsættelse. Her noteres

Læs mere

Udsatte BØRN og UNGE - et fælles ansvar

Udsatte BØRN og UNGE - et fælles ansvar Udsatte BØRN og UNGE - et fælles ansvar CS U D V I K L I N G S M Æ S S I G E B E H O V F O R Æ L D R E K O M P E T E N C E R F A M I L I E F O R H O L D Information til kommunale samarbejdspartnere om

Læs mere

Dokumentationshåndbog

Dokumentationshåndbog Dokumentationshåndbog For tilbud på børneområdet i Specialsektoren Udviklingsteam Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst k.guldager@rn.dk 04-03-2016 Indhold Indledning... 4 1 Modellens inspirationskilder...

Læs mere

EFFEKTVURDERING. Vejledning til. effektvurdering på området for. udsatte børn og unge. udsatte børn og unge. på området for.

EFFEKTVURDERING. Vejledning til. effektvurdering på området for. udsatte børn og unge. udsatte børn og unge. på området for. til effektvurdering på området for udsatte børn og unge af faktorer i effektvurdering på området for udsatte børn og unge www.aarhus.dk/effekt EFFEKTVURDERING www.aarhus.dk/effekt EFFEKTVURDERING Forord

Læs mere

En fælles forståelsesramme om børn og unge

En fælles forståelsesramme om børn og unge En fælles forståelsesramme Om børn og unge Fælles værktøjer Forord Et nyt samarbejde har set dagens lys. Vi samler nu alle, der har kontakt med børn og unge om en fælles forståelsesramme, der kan beskrive

Læs mere

BILAG 1. UDREDNINGSSKEMA. Fysisk funktionsnedsættelse

BILAG 1. UDREDNINGSSKEMA. Fysisk funktionsnedsættelse Årsag til Henvendelsen (angiv baggrunden for borgerens henvendelse) BILAG 1. UDREDNINGSSKEMA Dato: Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitets-nedsættelse,

Læs mere

Resultatdokumentation Børne- og familieområdet. Baggrundsoplysninger. Indskrivning Afklaring efter tre måneder Opfølgning Udskrivning.

Resultatdokumentation Børne- og familieområdet. Baggrundsoplysninger. Indskrivning Afklaring efter tre måneder Opfølgning Udskrivning. Resultatdokumentation Børne- og familieområdet Århus Kommune Socialforvaltningen Skematype: Indskrivning Afklaring efter tre måneder Opfølgning Udskrivning Baggrundsoplysninger Foranstaltning Afdeling

Læs mere

deltagelsesbegrænsning

deltagelsesbegrænsning Mar 18 2011 12:32:44 - Helle Wittrup-Jensen 47 artikler. funktionsevnenedsættelse nedsat funktionsevne nedsættelse i funktionsevne, der vedrører kroppens funktion, kroppens anatomi, aktivitet eller deltagelse

Læs mere

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard. Barnet og Rusen 2014 Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.dk 1 Det gode tværfaglige samarbejde for at sikre kvalitet i indsatsen

Læs mere

Vejledning til effektvurdering på området for udsatte børn og unge

Vejledning til effektvurdering på området for udsatte børn og unge til effektvurdering på området for udsatte børn og unge www.aarhus.dk/effekt EFFEKTVURDERING Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 2 2. Formål og intentioner med redskabet side 4 3. Opbygning af redskab

Læs mere

Page 1 of 10 48 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv funktionsevnenedsættelse Term anvendt i ICF nedsat funktionsevne begrænsning af funktionsevne Nedsættelsen

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Kerneydelse i Center for Børn med Handicap

Kerneydelse i Center for Børn med Handicap Socialforvaltningen CBH - Center for Børn med Handicap 1. februar 2013 Kerneydelse i Center for Børn med Handicap Indledning Center for Børn med Handicap (CBH) rummer København Kommunes døgn- og aflastnings

Læs mere

Handlevejledning. for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune

Handlevejledning. for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune Handlevejledning for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune Vedrører samarbejde med Frontteam og Socialrådgiverteam, I Familieafdelingen og Ungekontakten 2 Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Artikler. Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv

Artikler. Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv Page 1 of 7 Artikler 34 artikler. Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv forebyggelse Generel definition: aktivitet, der søger at forhindre opståen og udvikling af sygdom, funktionsnedsættelse,

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Tromsø, Tirsdag den 11. oktober 2011 John Marquardt Psykolog joma@rcfm.dk

Tromsø, Tirsdag den 11. oktober 2011 John Marquardt Psykolog joma@rcfm.dk Tromsø, Tirsdag den 11. oktober 2011 Psykolog joma@rcfm.dk Holdninger i familiearbejdet Handicaps/funktionsbegrænsninger påvirker hele familien Familien ses som en dynamisk helhed samtidig med, at der

Læs mere

Sundhedstjek af anbragte børn

Sundhedstjek af anbragte børn Sundhedstjek af anbragte børn Program 1. Baggrund for at indføre sundhedstjek 2. Opstart (organisering/koordinering) 3. Kontakt forud for sundhedstjek 4. Sundhedstjek i praksis 5. Opfølgning på sundhedstjek

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Side 1 af 8 34 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv tidlig indsats forebyggende indsats tidlig social indsats social indsats, hvor det primære mål er forebyggelse

Læs mere

Interviewguide. Interviewguide Hele familiens integration.

Interviewguide. Interviewguide Hele familiens integration. Interviewguide Dette er en interviewguide, der bruges når der udarbejdes ressourcebeskrivelser på familiens medlemmer. Familiernes ressourcebeskrivelser og udviklingsplaner skal være evalueringsegnede.

Læs mere

strukturel forebyggelse forebyggelse, der sker igennem lovgivning, organisering, styring og regulering

strukturel forebyggelse forebyggelse, der sker igennem lovgivning, organisering, styring og regulering Mar 18 2011 12:45:46 - Helle Wittrup-Jensen 34 artikler. forebyggelse aktivitet, der søger at forhindre opståen og udvikling af sygdom, funktionsnedsættelse, sociale problemer eller ulykker 'At forhindre

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i HLL

Pædagogiske læreplaner i HLL Pædagogiske læreplaner i HLL HLL-Netværket og denne folder Udgivet af HLL-netværket Tegninger: Susan Thygesen Lay-out: Intern Service Tryk: Intern Service, december 2015 I Lyngby-Taarbæk kommune er daginstitutionerne

Læs mere

BØRN OG UNGES SIGNALER

BØRN OG UNGES SIGNALER BØRN OG UNGES SIGNALER BØRN OG UNGES SIGNALER Dette kapitel handler om de tegn og signaler hos børn, unge og forældre, du som fagperson kan være opmærksom på, hvis du er bekymret for et barns trivsel.

Læs mere

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor?

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor? Underretningspligt Hvornår Hvordan og hvorfor? Hvem skal underrette: Almindelig underretningspligt (servicelovens 154) : Omfatter alle privat personer som får kendskab til, at et barn/en ung udsættes for

Læs mere

Vesthimmerlands Ungeteam

Vesthimmerlands Ungeteam Vesthimmerlands Ungeteam Ungeteamet er et gratis tilbud til børn/unge og deres forældre, hvor barnet/den unge som udgangspunkt ikke allerede er i kontakt med socialforvaltningen. Ungeteamets arbejdsområde

Læs mere

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php Page 1 of 11 55 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv målgruppe Generel definition: gruppe, hvis medlemmer en indsats er rettet imod funktionsnedsættelse

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Status: Gældende Principafgørelse om: anbragt uden for hjemmet - egenbetaling - fritagelse

Læs mere

Skema til høringssvar Forebyggelse, trivsel og tidlig indsats - målgruppe 05-03-2010

Skema til høringssvar Forebyggelse, trivsel og tidlig indsats - målgruppe 05-03-2010 Høringssvar sendes til Navn Lasse Munksgaard Navn Titel Begrebskonsulent Titel Firma/Institution Servicestyrelsen Firma/Institution Mrk. Høringssvar Tlf.nr. E-mail lam@servicestyrelsen.dk E-mail Dine oplysninger

Læs mere

Hvad er Specialrådgivningen?

Hvad er Specialrådgivningen? Specialrådgivningen Råd- og vejledningsforløb til forældre til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne jf. serviceloven 11 stk. 7 og 8. Hvad er Specialrådgivningen? Specialrådgivningen

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Forandringskompasset Børn med handicap

Forandringskompasset Børn med handicap 0 0 0 0 Forandringskompasset Børn med handicap 0 0 0 0 0 0 Indhold Indledning... Opbygning... Vejledning... KKnet.... Motorisk udvikling.... Kognitiv udvikling...0. Kommunikativ udvikling.... Følelseshåndtering....

Læs mere

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast)

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) Revideret 2016 Indhold Indledning...2 Målgruppe...2 Indsatser på dagtilbudsområdet...3

Læs mere

De aldersopdelte fokusområder i ICS udvalgte afsnit

De aldersopdelte fokusområder i ICS udvalgte afsnit De aldersopdelte fokusområder i ICS udvalgte afsnit 2 Forord De aldersopdelte fokusområder er et redskab udviklet i England med afsæt i forskningsbaseret viden om børns risiko, beskyttelsesfaktorer og

Læs mere

Bostedet Vangeleddet

Bostedet Vangeleddet Bostedet Vangeleddet Beboerne fremmer deres udvikling, selvstændighed og sundhed gennem velfærdsteknologi og socialpædagogiske tiltag. Vision: Bostedet Vangeleddet er førende i forhold til velfærdsteknologi

Læs mere

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE Til brug for offentligt ansatte og andre med særlige ansvar over for børn og unge. Når du under dit arbejde får kendskab til forhold, der giver formodning om, at

Læs mere

Forandringskompas Voksne borgere med handicap

Forandringskompas Voksne borgere med handicap Forandringskompas Voksne borgere med handicap INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Opbygning... Vejledning... 1. Struktur og overblik.... Psykisk trivsel og tryghed.... Sociale kompetencer / socialt liv....

Læs mere

De aldersopdelte fokusområder i ICS udvalgte afsnit

De aldersopdelte fokusområder i ICS udvalgte afsnit De aldersopdelte fokusområder i ICS udvalgte afsnit 2 Forord De aldersopdelte fokusområder er et redskab udviklet i England med afsæt i forskningsbaseret viden om børns risiko, beskyttelsesfaktorer og

Læs mere

Funktionsevnevurderingsredskab

Funktionsevnevurderingsredskab Funktionsevnevurderingsredskab Om funktionsevnevurderingsredskabet (FEVS) FEVS anvendes af sagsbehandlere til at vurdere borgernes funktionsniveau, og benyttes ved vurderinger efter 85, 107 og 108. Sagsbehandleren

Læs mere

Sundhed og seksuallære:

Sundhed og seksuallære: Sundhed og seksuallære: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne: udvikle handlestrategier, der forebygger sygdom og fremmer sundhed anvende strategier der fremmer

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

De aldersopdelte fokusområder i ICS udvalgte afsnit

De aldersopdelte fokusområder i ICS udvalgte afsnit De aldersopdelte fokusområder i ICS udvalgte afsnit 2 Forord De aldersopdelte fokusområder er et redskab udviklet i England med afsæt i forskningsbaseret viden om børns risiko, beskyttelsesfaktorer og

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM ANGST ANGST 1 PROGRAM Viden om: Hvad er angst? Den sygelige angst Hvor mange har angst i Danmark? Hvorfor får man angst? Film Paulinas historie

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Begreber til Udredningsværktøj børn og unge med funktionsnedsættelser. Afrapportering af begrebsprojekt

Begreber til Udredningsværktøj børn og unge med funktionsnedsættelser. Afrapportering af begrebsprojekt Begreber til Udredningsværktøj børn og unge med funktionsnedsættelser Afrapportering af begrebsprojekt Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

De aldersopdelte fokusområder i ICS udvalgte afsnit

De aldersopdelte fokusområder i ICS udvalgte afsnit De aldersopdelte fokusområder i ICS udvalgte afsnit 2 Forord De aldersopdelte fokusområder er et redskab udviklet i England med afsæt i forskningsbaseret viden om børns risiko, beskyttelsesfaktorer og

Læs mere

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen Trinmål elevens alsidige udvikling Ansvarlighed. Ansvar drejer sig om at vise respekt for egen og andres ejendom og arbejde, samt at kunne udføre opgaver. Man udvikler ansvarlighed ved at få medbestemmelse

Læs mere

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf STØTTEKONTAKTTILBUD Manderupvej 3 4050 Skibby Tlf. 2924 8370 post@believe.dk www.believe.dk BELIEVE: Vores speciale i Believe er støtte-kontakt og mentor ordninger, arbejdet med de mest belastede børn

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

STU Greve Målgrupper og takster 2015

STU Greve Målgrupper og takster 2015 STU Greve Målgrupper og takster 2015 Målgrupper, generelt STU- Greve er for unge med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, hvis vanskeligheder

Læs mere

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen.

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Skolebakken 166-168, 6705 Esbjerg Ø Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Ved Cosmosskolen medvirker de etablerede fritidstilbud til udmøntning af Esbjerg kommunes sammenhængende

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn.

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Maj 2016 1 Denne folder er lavet til medarbejdere i Bording Børnehave. Du kan finde vores kommunale beredskabsplan

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM DEPRESSION DEPRESSION 1 PROGRAM Viden om: Hvad er en depression? Hvor mange har en depression? Hvornår har man egentlig en depression? Film om depression

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne

Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne Barnets alsidige personlige udvikling Barnets sociale kompetencer Barnets sproglige udvikling Naturen og naturfænomener Krop og bevægelse Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Ledelsesinformation om antal underretninger, sager og processer

Ledelsesinformation om antal underretninger, sager og processer Ledelsesinformation om antal underretninger, sager og processer Her vil udviklingen i underretninger og udviklingen i sagstallet blive præsenteret. Udviklingen i antallet af underretninger, herunder udviklingen

Læs mere

WHOQOL-100. Vejledning. I dette spørgeskema bliver du spurgt om, hvordan du opfatter din livskvalitet, dit helbred og andre områder af dit liv.

WHOQOL-100. Vejledning. I dette spørgeskema bliver du spurgt om, hvordan du opfatter din livskvalitet, dit helbred og andre områder af dit liv. WHOQOL-00 Vejledning I dette spørgeskema bliver du spurgt om, hvordan du opfatter din livskvalitet, dit helbred og andre områder af dit liv. Du bedes svare på alle spørgsmålene. Hvis du er i tvivl om hvordan

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Sundhed og seksualitet:

Sundhed og seksualitet: Sundhed og seksualitet: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne vurdere normer og rettigheder for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv have

Læs mere

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Resume Fysioterapeuter har en lang tradition for at beskæftige sig

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune Livsduelige børn og unge Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune 1 Forord I Kerteminde Kommune vil vi understøtte kommunens børn og unge i at blive livsduelige mennesker, der har de rette egenskaber

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Skiftesporet Et socialpædagogisk dagtilbud til unge mellem 18 og 25 år i Thisted Kommune

Skiftesporet Et socialpædagogisk dagtilbud til unge mellem 18 og 25 år i Thisted Kommune Skiftesporet Et socialpædagogisk dagtilbud til unge mellem 18 og 25 år i Thisted Kommune Hvad er Skiftesporet? Skiftesporet et socialpædagogisk dagtilbud til unge mellem 18 og 25 år, som har behov for

Læs mere