Medlemmer af Videnudvalget 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemmer af Videnudvalget 2016"

Transkript

1 Medlemmer af Videnudvalget 2016 Bent Brodersen (V) Chr. Husteds Vej 10, 6950 Ringkøbing T M Hans Jørn Mikkelsen Erhvervsdirektør, Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Direkte: Mobil: Tine Ross (V) Nordmarken 8, Højmark, 6940 Lem St. T M Mikkjal Helmsdal Rektor, Vestjysk Gymnasium Tarm Tlf Linda Nielsen (A) Irisallé 20, 6920 Videbæk T Henrik Toft Direktør, Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjer M Trine Ørskov (A) Drosselvej 2, 6900 Skjern T Henriette Slebsager Rektor, Erhvervsakademi MidtVest T Iver Enevoldsen Borgmester, RKSK M Anette Ørbæk Andersen Direktør, RKSK T Thomas Bisgaard Thomsen Salgschef, EV Metalværk A/S T M Allan T. Jensen Direktør, Carl C. A/S M Michael Jul-Nørup Pedersen Konsulent, Dansk Industri Deltager i øvrigt på møderne: Helge Albertsen Afd.formand, Dansk Metal SK-RK (LO) T M Helle Gamst Uddannelseskoordinator, Innovest T Jens Møller Nielsen Direktør, Vestjysk Landboforening M Jenny Ørris Videnkoordinator, RKSK T

2

3 V i d e n P o l i t i k Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst i kommunen. Visionen konkretiseres gennem planstrategien, de overordnede politikker og øvrige politikker. Herved sikres, at der er en rød tråd fra den overordnede vision til kommunens konkrete aktiviteter i forhold til og sammen med borgere, virksomheder og foreninger m.m. Planstrategien uddyber og konkretiserer den politiske vision. De to overordnede politikker Politik for det gode liv og Udviklings- og vækstpolitikken tager udgangspunkt i visionen og planstrategien og sætter gennem målsætninger retning for de øvrige politikker. De øvrige politikker relaterer sig til bestemte målsætninger i den ene eller begge overordnede politikker og indeholder konkrete mål og indsatser, som der følges op på hvert år. Politikken relaterer sig til følgende målsætninger i Vækst- og udviklingspolitikken: 3. Vi vil fremme det gode værtsskab ved at tage imod nye borgere og besøgende med stor imødekommenhed! 4. Vi forsøger hele tiden at lære af vores omverden gennem tilførsel af ny viden og dannelse af partnerskaber! 5. Vi søger konstant at påvirke vores omverden til at forbedre rammevilkårene for at bo og drive virksomhed i området! 6. Vi gør alt, hvad vi må og kan for at hjælpe virksomheder med at etablere og udvikle sig! 7. Vi har særlig fokus på vores erhvervsmæssige styrkepositioner! 8. Vi vil sikre en attraktiv arbejdsstyrke via målrettet uddannelse og rekruttering! 9. Vi styrker sammenholdet og fællesskabsfølelsen på tværs for at nå vores mål! 11. Vi understøtter vores tradition for iværksætteri og entreprenørskab! Politik for det gode liv: 2. Sammen skaber vi rum hvor relationer bliver knyttet og benyttet 5. Vi bidrager aktivt til løsninger, der udvikler fællesskaber på tværs af kommunen2,5 Side 1 af 2

4 Politikkens vision I 2018 har den videnorienterede indsats bidraget til at øge væksten primært i kommunens fire styrkepositioner og sekundært i de øvrige erhverv. Målsætning 1 Vi understøtter udvikling af borgernes generelle kompetencer 1.1 Øget udbud af målrettede efter- og videreuddannelser. 1.2 Øget aktivitet og værdiskabelse i trekantens arbejdsområde (samarbejdet mellem Beskæftigelse, Uddannelser og Erhverv). 1.3 Øget fokus på fremtidssikret uddannelsesvejledning i både grundskolen og ungdomsuddannelsen. 1.4 Vi hylder ildsjæle og talenter og hjælper dem bedst muligt frem i verden. Målsætning 2 Vi målretter kompetenceudviklingen, så væksten i vores fire styrkepositioner understøttes bedst muligt 2.1 Inden for de mulige rammer tones og udvikles udbud af ungdomsuddannelser som målrettet understøtter de fire styrkepositioner. 2.2 Inden for de mulige rammer tones og udvikles udbud af efter- og videreuddannelser som målrettet understøtter de fire styrkepositioner. 2.3 Med de fire styrkepositioner som pejlemærke tilvejebringes nye videns- og kompetence ressourcer. Målsætning 3 Vi arbejder for adgang til- og anvendelse af- viden og kompetencer på lokalt, regionalt, nationalt og internationalt plan 3.1 Der skabes bedre adgang til eksisterende ekspertviden inden for relevante arbejdsområder. Fx de fire styrkepositioner. 3.2 Der iværksættes forskningsprojekter som skaber ny viden, der er relevant og værdiskabende for området. 3.3 Der arbejdes for at bryde den geografiske binding og begrænsning i forbindelse med adgang til viden og undervisning. Målsætning 4 Vi understøtter videnudveksling blandt virksomheder, organisationer og netværk 4.1 Øget synliggørelse af de videnrelaterede og kompetencebaserede netværksmuligheder, der er i kommunen. 4.2 Øget samarbejde i brancheklynger. Fx i de fire styrkepositioner. Side 2 af 2

5 Uddannelses- og kompetencebehov Virksomhedspanelundersøgelse Viden & Strategi Januar 2016

6 Indledning Denne virksomhedspanelundersøgelse er foretaget, fordi kommunen i samarbejde med Innovest, Jobcentret og UddannelsesCenter Ringkøbing- Skjern ønsker at afdække virksomhedernes udviklings og kompetencebehov i Ringkøbing-Skjern Kommune. Besvarelserne skal anvendes i det fremtidige arbejde med at målrette de uddannelsestilbud, som findes i kommunen i det omfang, det er muligt. Det kan ikke garanteres, at uddannelsesønsker i spørgeskemaundersøgelsen opfyldes. Men besvarelserne vil blive brugt som prioriteringsredskab for det videre arbejde med hvilke uddannelser, der skal udbydes i Ringkøbing- Skjern Kommune.

7 38 % oplever i mindre grad eller slet ikke mangel på kvalificeret arbejdskraft som væksthæmmende 14 % af virksomhederne oplever i høj eller meget høj grad, at mangel på kvalificeret arbejdskraft hindrer væksten i virksomheden, mens 36 % oplever dette i nogen grad. 11 % af virksomhederne oplever slet ikke mangel på kvalificeret arbejdskraft. I hvilken grad oplever du, at mangel på kvalificeret arbejdskraft hindrer væksten i din/jeres virksomhed? 4 35% 36% n= % 25% 2 15% % 11% 5% 4% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Oplever ikke mangel Ved ikke/ønsker ikke på kvalificeret at svare arbejdskraft 2%

8 Flest virksomheder forventer ændrede krav til faglærte og ufaglærte medarbejdere I hvilken grad forventer du, at kravene til medarbejdernes kompetencer vil ændre sig væsentligt de næste 2-3 år i din/jeres virksomhed? 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% 1% 15% 4 39% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke/ønsker ikke at svare 5% n=192 2% Nedenstående spørgsmål er kun stillet til virksomheder, der har svaret, at de minimum i mindre grad forventer, at kravene til medarbejdernes kompetencer vil ændre sig de næste 2-3 år. Hvilke(n) faggruppe forventer du, vil opleve ændrede krav? (Du kan sætte flere krydser) n= % 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% 38% Ufaglærte medarbejdere 47% Faglærte medarbejdere OBS: Tabellen summerer ikke til 100, fordi der kan angives flere svar 32% Kort eller mellemlang videregående uddannelse 14% Akademikere 19% Udenlandsk arbejdskraft 26% 4% 11% Ledere Ingen af disse Ved ikke/ønsker ikke at svare

9 Sekundær produktion forventer størst ændringer Sekundær produktion samt detailhandel og servicevirksomheder forventer i højeste grad, at kravene til medarbejdernes kompetencer vil ændre sig de næste 2-3 år. Dette er i modsætning til branchen offentlige tjenesteydelser, hvor hele 29 % slet ikke mener, at kravene til medarbejdernes kompetencer vil ændre sig. I hvilken grad forventer du, at kravene til medarbejdernes kompetencer vil ændre sig væsentligt de næste 2-3 år i din/jeres virksomhed? Tabellen viser et gennemsnit på en skala fra =slet ikke og 5=i meget høj grad. Sekundær produktion n = 189 2,85 Detailhandel og service virksomheder 2,66 Forretningsservice 2,61 Primær produktion 2,54 Offentlige tjensteydelser 2,17 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00

10 Større virksomheder forventer større ændringer I nedenstående figur er virksomhederne opdelt i større og mindre virksomheder. Mindre virksomheder defineres i undersøgelsen som virksomheder med mindre end 10 ansatte, og større virksomheder anses som virksomheder med mere end 10 ansatte. Figuren viser, at større virksomheder i lidt højere grad end mindre virksomheder forventer, at kravene til medarbejdernes kompetencer vil ændre sig væsentligt de næste 2-3 år. I hvilken grad forventer du, at kravene til medarbejdernes kompetencer vil ændre sig væsentligt de næste 2-3 år i din/jeres virksomhed? 5 45% 4 35% 3 36% 46% 45% 28% n (under 10 ansatte) = 118 n (over 10 ansatte) = 74 25% 2 15% 13% 19% 1 5% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke/ønsker ikke at svare 4% 5% 2% Under 10 ansatte Over 10 ansatte

11 Hele 73 % af virksomhederne vil imødekomme nye krav til medarbejdere med efteruddannelse Nedenstående spørgsmål er kun stillet til virksomheder, der har svaret, at de minimum i mindre grad forventer, at kravene til medarbejdernes kompetencer vil ændre sig de næste 2-3 år. Hvordan vil I som virksomhed imødekomme disse nye krav, til det medarbejderne skal kunne? (Du kan sætte flere krydser) n= % % 32% 42% 2 1 Rekruttering af nye medarbejdere Omrokering af arbejdsopgaver og ansvarsområder Efteruddannelse af nuværende medarbejdere Sidemandsoplæring af nuværende medarbejdere OBS: Tabellen summerer ikke til 100, fordi der kan angives flere svar 3% Andet 5% Virksomheden Ved ikke/ønsker ikke kan/vil ikke at svare imødekomme nye krav til det, medarbejderne skal kunne Respondenterne, der har svaret Andet, har angivet: At kurser betales af forhandlere Plan om udvidelse af rekrutteringsområde for at finde nye lærlinge samt specialister At det pt. ikke er muligt at tiltrække højtuddannet arbejdskraft inden for virksomhedens arbejdsområder At der ønskes flere studiepladser

12 25 % forventer, at de inden for de næste 2-3 år får et behov for efter/videreuddannelse, som ikke er dækket af det nuværende uddannelsesudbud Har din virksomhed aktuelt behov for efter/videreuddannelse, som ikke er dækket af det nuværende udbud af uddannelser i lokalområdet? % 71% Ja Nej Ved ikke/ønsker ikke at svare Forventer du, at din virksomhed inden for de næste 2-3 år, får et behov for efter/videreuddannelse, som ikke er dækket af det nuværende udbud af uddannelser i lokalområdet? % 15% n=181 n= % 23% Ja Nej Ved ikke/ønsker ikke at svare

13 Flest virksomheder forventer at få større behov for eftervidereuddannelse til medarbejdere med kort/mellemlang videregående uddannelse og faglærte medarbejdere Nedenstående spørgsmål er kun stillet til virksomheder, der har svaret, at de forventer, at de inden for de næste 2-3 år får et behov for efter/videreuddannelse, som ikke er dækket af det nuværende udbud af uddannelser i lokalområdet. Hvilke medarbejdergrupper forventer du, vil få større behov for efter- og videreuddannelse i de næste 2-3 år? (Du kan sætte flere krydser) % 58% n= % % 13% 1 2% 2% Ufaglærte medarbejdere Faglærte medarbejdere Kort eller mellemlang Akademikere Udenlandsk arbejdskraft Ledere Ingen af disse Ved ikke/ønsker ikke at svare OBS: Tabellen summerer ikke til 100, fordi der kan angives flere svar

14 Ledelse, projektledelse og kommunikation er de uddannelsesområder, som i højeste grad vil gavne virksomhederne 25% 2 I hvilken grad ville det gavne din/jeres virksomhed, hvis følgende uddannelser kunne udbydes i lokalområdet? Procentdel der har svaret I meget høj grad eller I høj grad : 21% n=178 15% 14% 11% 1 5% 9% 9% 9% 8% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 4% 3% 2% *LEAN er et organisationsværktøj, der fokuserer på at skabe værdi for kunderne med den mindst mulige indsats ved at ændre arbejdsgange, processer, spildtid osv.

15 Metode

16 Virksomhederne i undersøgelsen Virksomhedspanelet består af virksomheder i Ringkøbing-Skjern Kommune med mindst to ansatte, som kommunen har kontaktoplysninger på og som ikke har frameldt sig virksomhedspanelet. Undersøgelsen er nået ud til 664 virksomheder, hvoraf 194 virksomheder helt eller delvist har besvaret spørgeskemaet. Det giver en besvarelsesprocent på 29,2 %. Virksomhederne er inddelt i fem overordnede brancher, som indeholder nedenstående hovedbrancher: Primær produktion (26 virksomheder deltager i undersøgelsen) Landbrug, jagt, skovbrug, fiskeri; Råstofsindvending Sekundær produktion (61 virksomheder deltager i undersøgelsen) - Fremstillingsvirksomhed; Bygge- og anlægsvirksomhed; Transport og godshåndtering Forretningsservice (37 virksomheder deltager i undersøgelsen) - Information og kommunikation; Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring; Fast ejendom; Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser; Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester; Undervisning; Andre serviceydelser Detailhandel og servicevirksomheder (63 virksomheder deltager i undersøgelsen) - Engrohandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler; Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed; Kultur, forlystelser og sport Offentlige tjenesteydelser (7 virksomheder deltager i undersøgelsen) - El, gas og fjernvarmebestyring; Vandforsyning, kloarkvæsen, affaldssortering og rensning af jord og grundvand; Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger

17 Generaliserbarhed I tolkningen af resultaterne er det vigtigt at have in mente, at kun 29,2 % af de adspurgte virksomheder har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Derudover har det ikke været muligt at nå ud til alle virksomheder i Ringkøbing-Skjern Kommune, der har minimum to ansatte. Der er foretaget en frafaldsanalyse, som ses af næstkommende slide. Det er ikke alle virksomheder, der har besvaret alle undersøgelsens spørgsmål, hvorfor antallet af besvarelser ikke er konstant. Antallet af besvarelser er angivet ved hvert spørgsmål ved n= De procentmæssige fordelinger i indeværende afrapporteringer summerer ikke konsekvent til 100. Det kan skyldes afrundinger, eller at der har været mulighed for at angive flere svar ved at spørgsmål.

18 Frafaldsanalyse Det er undersøgt, hvordan virksomhederne, der har besvaret spørgeskemaundersøgelsen repræsenterer panelet i forhold til virksomhedens branche samt hvordan panelet og besvarelserne repræsenterer hele populationen. Overordnet set repræsenterer besvarelserne tilstrækkeligt hele populationen til, at der ikke er væsentlige problemer herved. Det skal dog bemærkes, at sekundær produktion er overrepræsenteret i forhold til hele populationen, men undersøgelsens besvarelser er repræsentativ i forhold til virksomhedspanelet. Forretningsservice er samtidig en anelse underrepræsenteret i henhold til hele populationen, men en anelse overrepræsenteret i forhold til selve panelet. Offentlige tjenesteydelser er både i undersøgelsen og i virksomhedspanelet en anelse underrepræsenteret i forhold til hele populationen. Brancher Besvarelser Hele Panelet Populationen* Primær produktion 13 % 14 % 14% Sekundær produktion 31 % 31 % 21% Forretningsservice 19 % 16 % 24% Detailhandel og servicevirksomheder 32 % 34 % 29% Offentlige tjenesteydelser 4 % 5 % 12% *Populationen er fundet via NNMarkedsdata. Her er antallet af virksomheder i ovenstående brancher i Ringkøbing-Skjern Kommune med minimum 2 ansatte medtaget.

19 Frafaldsanalyse Det er ligeledes undersøgt, hvordan virksomhederne, der har besvaret spørgeskemaundersøgelsen, repræsenterer virksomhedspanelet i henhold til antallet af ansatte. Nedenstående tabel viser, at besvarelserne er tilstrækkelig repræsentative til, at der ikke er grund til yderligere anmærkninger herom. Virksomhedsstørrelse Besvarede Hele Panelet 2-4 ansatte 37 % 41 % 5-9 ansatte 24 % 24 % ansatte 15 % 13 % ansatte 10 % 10 % ansatte 5 % 3 % ansatte 6 % 5 % 500 ansatte eller derover 3 % 4 %

20 Baggrunden for virksomhedsstrategien I det følgende uddybes, hvordan hhv. virksomhedsmøderne samt virksomhedspanelundersøgelsen er afviklet. Resultaterne af begge dele uddybes tillige. Afrapporteringen fra virksomhedspanelundersøgelsen fremgår af bilag 2. Virksomhedsmøder Det er vigtigt, at alle virksomheder i Ringkøbing-Skjern Kommune kan få indflydelse på, hvad der skal tilbydes af uddannelser i Innovest. Derfor tilstræbes det at være i løbende dialog med virksomheder fra hele kommunen. I vinteren er en lang række virksomheder fra hele kommunen blevet inviteret til møde med Innovest, UCRS og RKSK om emnet. Der er efterfølgende afholdt møder med følgende virksomheder: Hvide Sande Shipyard (Hvide Sande) Vestas (Lem) Eagle Burgmann (Ringkøbing) Højmark Rejser (Ringkøbing) Grene (Skjern) Hydra Grene (Skjern) Velux (Skjern) GPV (Tarm) VM (Tarm) Arla (Videbæk) Med henblik på at understøtte at lokale virksomheder kan få de rette kompetencer gennem uddannelse af medarbejdere, har møderne haft virksomhedernes uddannelsesbehov som omdrejningspunkt. Møderne har dermed bidraget til at afdække mangler i de eksisterende lokale uddannelsestilbud. Virksomhederne stiller sig alle positive over for muligheden for, at de i fremtiden i højere grad kan få dækket medarbejdernes uddannelses- og kompetencebehov lokalt. Det har desuden været kendetegnende for hovedparten af virksomhederne, at det særligt er efteruddannelse inden for ledelse og LEAN som kan give dem det nødvendige kompetenceløft. Tilsvarende efterspørges ingeniører og et øget uddannelsesudbud inden for de mere tekniske områder som f.eks. svejsning. Da virksomhedernes behov vil være under konstant udvikling, er dialogen omkring uddannelses- og kompetencebehov en dialog, der må tages løbende. Det er hensigten, at en tæt dialog med lokale virksomheder skal være én af grundpillerne i uddannelsessatsningen i Innovest, ligesom det er håbet, at flere virksomheder fra hele kommunen vil deltage i den videre dialog. Virksomhedspanelundersøgelsen For at sikre, at afdækningen af uddannelsesbehovet er så bredt funderet som muligt, er der tillige blevet udsendt et spørgeskema til Ringkøbing-Skjern Kommunes virksomhedspanel i januar Undersøgelsen er gennemført af Ringkøbing-Skjern Kommunes analyseafdeling. Ligesom virksomhedsmøderne har formålet med undersøgelsen været at afdække virksomhedernes uddannelses- og kompetencebehov (Virksomhedspanelundersøgelsens samlede resultat fremgår af bilag 3). Ud af 664 virksomheder med over 2 ansatte, returnerede 194 virksomheder (29,2 %) et spørgeskema, som danner grundlag for undersøgelsen. Virksomhederne er delt op i 5 brancher: Primær produktion (26), sekundær produktion (61), forretningsservice (37), detailhandel og servicevirksomheder (63), samt offentlige serviceydelser (7). En frafaldsanalyse viser, at undersøgelsen stort set er repræsentativ for kommunens erhvervsliv. De sekundære produktionsvirksomheder er overrepræsenterede,

21 Baggrunden for virksomhedsstrategien medens forretningsservice og offentlige tjenesteydelser, samt virksomheder under 5 medarbejdere er svagt underrepræsenterede i undersøgelsen. Undersøgelsens hovedkonklusioner er følgende: 38 % oplever i mindre grad eller slet ikke mangel på kvalificeret arbejdskraft som væksthæmmende. 14 % af virksomhederne oplever i høj grad eller meget høj grad, at mangel på kvalificeret arbejdskraft hindrer væksten i virksomheden, mens 36 % oplever dette i nogen grad. Således opleves mangel på kvalificeret arbejdskraft som en udfordring for halvdelen af de adspurgte virksomheder. De fleste virksomheder (93 %) forventer ændrede krav til faglærte og ufaglærte medarbejdere de næste 2-3 år. Sekundære produktionsvirksomheder har sammen med detailhandel og servicevirksomheder den største forventning om ændrede krav til medarbejdernes kompetencer i løbet af de næste 2-3 år. I branchen offentlige tjenesteydelser forventer 29 % af virksomhederne, at kravene til medarbejderne ikke vil ændre sig. Tilsvarende forventer de større virksomheder (dvs. virksomheder med over 10 ansatte) de største ændringer i kravene til medarbejdernes kompetencer i løbet af den næste 2-3 år. Dette er illustreret i nedenstående figur. Hele 73 % af de virksomheder, der har svaret, at de minimum i mindre grad forventer, at kravene til medarbejdernes kompetencer vil ændre sig de næste 2-3 år, vil imødekomme nye krav til medarbejderne med efteruddannelse. Heraf forventer 25 %, at de inden for nærmeste fremtid får behov for efter-/videreuddannelse, som ikke er dækket af de nuværende lokale uddannelsestilbud.

Uddannelses- og kompetencebehov

Uddannelses- og kompetencebehov Uddannelses- og kompetencebehov Virksomhedspanelundersøgelse Viden & Strategi Januar 2016 Indledning Denne virksomhedspanelundersøgelse er foretaget, fordi kommunen i samarbejde med Innovest, Jobcentret

Læs mere

Viden som accelerator for vækst. Indsatsplan Ver. 1.0

Viden som accelerator for vækst. Indsatsplan Ver. 1.0 V i d e n s t r a t e g i 2 0 1 3-16 Viden som accelerator for vækst. Indsatsplan 2017-2018 Ver. 1.0 Indsatsplan for perioden 2017-2018 under Videnpolitikken 2016-2019 for Ringkøbing-Skjern kommune. Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

Virksomhedspanelundersøgelse

Virksomhedspanelundersøgelse Virksomhedspanelundersøgelse Profilering og bosætning Undersøgelsen er udført for Plan, Kultur og Udvikling februar 10 Svarprocent 326 af kommunens virksomheder er pr mail inviteret til at deltage i denne

Læs mere

Afbud: Iver Enevoldsen Bjarne Sandager Thomas Bisgaard Thomsen Lars H. Olsen

Afbud: Iver Enevoldsen Bjarne Sandager Thomas Bisgaard Thomsen Lars H. Olsen Dagsorden for Videnudvalget Mødedato 5. februar 2014 Mødetid Kl. 16.00-18.00 Mødested Ved Fjorden 6, 6950 (Rådhuset) Mødelokale 1 Fraværende Bemærkninger R E F E R A T Deltagere: Bent Brodersen Tine Korsholm

Læs mere

Bilag 5: Opfølgning på videnspolitik

Bilag 5: Opfølgning på videnspolitik Bilag 5: Opfølgning på videnspolitik Mål for politikken Mål 1: Øget udbud af målrettede efter- og videreuddannelser Mål 2: Øget aktivitet og værdiskabelse i "trekantens" arbejdsområde (samarbejdet mellem

Læs mere

Strategi for uddannelser i Innovest

Strategi for uddannelser i Innovest Strategi for uddannelser i Innovest // April 2016 Indhold Indledning... 2 Organisering og roller... 3 Baggrunden for uddannelsesstrategien... 4 Uddannelsesudbuddet i Innovest... 5 Afrunding... 8 Supplerende

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015.

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Oktober 2015 Side 1 af 11 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

1. Antal etablerede selskaber

1. Antal etablerede selskaber Analyse af Iværksætterselskaber. Der vil i denne analyse blive set på Iværksætterselskaber () sammenlignet med Aktieselskaber (), Anpartsselskaber () og Øvrige selskaber hvor det giver mening. Ved øvrige

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Januar 2014 www.fsr.dk Side 1 af 10 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli 2015.

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli 2015. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Juli 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder I SAMARBEJDE MED EXPERIAN.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Få er midlertidigt ansat i Danmark

Få er midlertidigt ansat i Danmark Få er midlertidigt ansat i I er relativt få ansat på en midlertidig ansættelsesordning. I EU er det omkring pct., der er ansat midlertidigt. I er det knap pct. Ser man på aldersgruppen -34-årige, er tendensen

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 1. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S April 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes arbejde med viden,- og kompetenceudvikling

Ringkøbing-Skjern Kommunes arbejde med viden,- og kompetenceudvikling Ringkøbing-Skjern Kommunes arbejde med viden,- og kompetenceudvikling V/ DIREKTØR ANETTE ØRBÆK ANDERSEN KL s konference om lokal uddannelsespolitik 19 maj 2015 Generelt om Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Nordjyske virksomheders brug af jobrotation

Nordjyske virksomheders brug af jobrotation Nordjyske virksomheders brug af jobrotation Privat jobrotation i alle nordjyske kommuner Alle nordjyske kommuner har godkendt jobrotation i private virksomheder. I alt 388 virksomheder har gjort brug af

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed Januar 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Februar 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Februar 2016 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Tidsbegrænsede ansættelser i Danmark

Tidsbegrænsede ansættelser i Danmark Side 1 af 8 Tidsbegrænsede ansættelser i Danmark BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLIV Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til tidsbegrænsede ansættelser.... 3 2. Stabilt niveau for tidsbegrænsede ansættelser

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 7 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Medlemmer af Videnudvalget 2016 Bent Brodersen (V) Chr. Husteds Vej 10, 6950 Ringkøbing bent.brodersen@rksk.dk

Læs mere

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE MULIGE AKTIVITETER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET EFTER UNDERVISNINGS- & FORSKNINGSMINISTERIETS TILTAG OMKRING UDDANNELSES-STATIONER. Baggrund Der er for tiden

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016

DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 2 INDHOLD INDLEDNING 3 HOVEDKONKLUSIONER 3 4 LÆSEVEJLEDNING: INDEKSERING 4 KOMMUNALE RAMMEVILKÅR 5 IMAGE 6 KOMMUNAL SERVICE 7 INFRASTRUKTUR 10 KOMMUNEN

Læs mere

INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSE: DELTAGELSE OG AFGANG. November 2017

INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSE: DELTAGELSE OG AFGANG. November 2017 INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSE: DELTAGELSE OG AFGANG November 2017 Opsummering Antallet af registrerede IGU-forløb stiger kontinuerligt med ca. 80 forløb pr. måned. Der er kommet flere kvindelige IGU-ansatte.

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Juli 2014 Danske virksomheders kreditværdighed. Analyse fra Bisnode BISNODE DANMARK A/S

Juli 2014 Danske virksomheders kreditværdighed. Analyse fra Bisnode BISNODE DANMARK A/S 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode BISNODE DANMARK A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI Side 1 af 9.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI Side 1 af 9. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI 2014 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed December 2012 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Soliditet 1 Resume Ultimo november 2012 udgjorde andelen af C-ratede virksomheder (Kredit frarådes) 17,4 % af den samlede virksomhedsmasse

Læs mere

For en nærmere analyse af fordelingen på køn, alder og regioner henvises til de særskilte arbejdspapirer herom.

For en nærmere analyse af fordelingen på køn, alder og regioner henvises til de særskilte arbejdspapirer herom. Forord Der er ændret på opbygningen af årsstatistikken fra arbejdsskadestatikken i år i forhold til tidligere år. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden 2002, er der i tilknytning

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Header text Total markedsanalyse

Header text Total markedsanalyse Firmanavn SoftInform ApS Kilde Salesoptimizer DK med Greens data Dato 31. december 2011 fil testfile.xlsx Indhold Resultat af emneprioritering...2 sudvælgelsens resultat...2 sanalyse på Firmatype...2 sanalyse

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Dokumentation af efterspørgsel

Dokumentation af efterspørgsel Dokumentation af efterspørgsel i Professionsbachelor i Innovation og Entrepreneurship Bilag til ansøgningen om prækvalifikation af nyt udbud 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilag

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 H Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 Match, interesse og ingen interesse i Akademikerkampagnen hele DK 32% 28% Match Interesse Ingen interesse 40% Note: Tallene er angivet i procent Phonerkampagnen

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed Oktober 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken Indledning

Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken Indledning Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken 2015-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv

Læs mere

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ Virksomhedstilfredshedsundersøgelse for Brønderslev Kommune Jobcenter Brønderslev har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) gennemført en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft 1 Viden fra andre erhvervsuddannelser og efteruddannelse Erhvervsudvalg/ brancheforeninger optaget af mangel på uddannet arbejdskraft, trods arbejdsløshed nu Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

Analyse: Tidsbegrænsede ansættelser i Danmark

Analyse: Tidsbegrænsede ansættelser i Danmark Analyse: Tidsbegrænsede ansættelser i Danmark Hovedkonklusioner I Danmark er der relativt få tidsbegrænsede ansættelser, og udviklingen ligger stabilt på omkring 8-9 pct. af alle ansatte i perioden fra

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det siger partnerskabsaftalen uddannelsespolitikkerne Aftale mellem Regeringen og Vækstforum

Læs mere

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning Landdistriktspolitik 2015-2018 og handlingsplan 2017-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe

Læs mere

Ved formand Bent Brodersen. Tak til Landboforeningen og Jens Møller Nielsen for at ligge hus til dagens møde.

Ved formand Bent Brodersen. Tak til Landboforeningen og Jens Møller Nielsen for at ligge hus til dagens møde. R E F E R A T Dagsorden for Videnudvalget Mødedato 4. juni 2014 Mødetid Kl. 16.00-18.00 Mødested LANDBOFORENINGEN, Herningvej 3-5, Ringkøbing Fraværende Bemærkninger Deltagere: Bent Brodersen Tine Korsholm

Læs mere

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Analyse: Afdækning af Rebild kommunes erhvervslivs temperatur, ønsker og behov mod det mål at sikre de bedst mulige rammer for etablering og udvikling. Baggrund

Læs mere

Arbejdspapir om alder ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010

Arbejdspapir om alder ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010 ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010 1 Forord Der er ændret på opbygningen af sstatistikken fra arbejdsskadestatikken i i forhold til tidligere. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed November 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode BISNODE A/S Adresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg Telefon: 7022 0410, E-mail: customercare@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper 1 Sammenfatning AMU-systemet spiller en væsentlig rolle gennem udbud af efteruddannelse, for at udvikle og udbygge arbejdsmarkedsrelaterede kompetencer hos primært ufaglærte og faglærte på arbejdsmarkedet

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Virksomhedspanelet. Gennemgang af hovedresultater fra 1. runde og 2. runde

Virksomhedspanelet. Gennemgang af hovedresultater fra 1. runde og 2. runde Virksomhedspanelet Gennemgang af hovedresultater fra 1. runde og 2. runde 11-05-2017 1 Fakta om Virksomhedspanelet FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPANELET Virksomhedspanelundersøgelsen gennemføres for at give

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Vækst gennem kompetencer

Vækst gennem kompetencer Vækst gennem kompetencer Udkast til dynamisk handlingskatalog 2. halvår 2015 2. halvår 2017 Formål med et handlingskatalog Prioritering af initiativer og projekter frem mod ult. 2017 Styringsgrundlag for

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervsklima

Holbæk Kommunes erhvervsklima Analyse af Holbæk Kommunes erhvervsklima Udarbejdet af Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum September 2012 Dansk Erhvervsfremme 2012 Baggrund og analysefokus Denne erhvervsklimaanalyse er udarbejdet

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 NY VIDEN OPL ÆG UDARBEJDET AF KARINA WINKLER, AUGUST 2017 Side 17 Handlingsplanen for videnpolitikken Projekt

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse over 2013

Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Spørgeskema VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse har til formål at afdække tilfredsheden med kvaliteten af konsulenternes rådgivning og vejledning. 104 virksomheder

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Uddannelser på InnoVest

Uddannelser på InnoVest Uddannelser på InnoVest Forslag om organisering og aftaler mellem ansvarlige parter for perioden 2014-2016 Version 2.0 (Godkendt af VidenUdvalget den 17 sep. 2014) 1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Analyse af Iværksætterselskaber.

Analyse af Iværksætterselskaber. Analyse af Iværksætterselskaber. Der vil i denne analyse blive set på Iværksætterselskaber (IVS) sammenlignet med Aktieselskaber (A/S), Anpartsselskaber (APS) og Øvrige selskaber (ØSF) hvor det giver mening.

Læs mere

KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE

KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE - en statistik om udviklingen 2001-2008 Juli 2011 Fakta om statistikken Statistikken 2001-2008 viser udviklingen inden for en række områder relateret til kvindelige og mandlige

Læs mere

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november 2010

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november 2010 Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november - Oversigt over godkendte aktiviteter under de særlige puljemidler j.nr. Konsortium Projektpartnere Beskrivelse af aktivitet

Læs mere

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD ØKONOMISK ANALYSE Industriens opkvalificeringsindsats halter bagud Danske industrivirksomheder gør ikke nok for at opkvalificere medarbejderne. Kun 4

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Kompetenceudvikling som vækstmotor

Kompetenceudvikling som vækstmotor Ofte Indimellem Sjældent Aldrig Antal Jysk Analyse 3. november 2011 Kompetenceudvikling som vækstmotor Kompetencer. Manglende kompetencer hos medarbejderne koster ordrer hos de små og mellemstore virksomheder

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed Januar 2015 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode BISNODE A/S Adresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg Telefon: 7022 0410, E-mail: customercare@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

Eurostat. Introduktion til EU/Eurostat Introduktion til NACE nomenklaturen Eurostat: Structural Business Statistics. v.

Eurostat. Introduktion til EU/Eurostat Introduktion til NACE nomenklaturen Eurostat: Structural Business Statistics. v. Eurostat Introduktion til EU/Eurostat Introduktion til NACE nomenklaturen Eurostat: Structural Business Statistics v. Ingeborg Berntsen Eurostat introduktion Eurostat: Den Europæiske Unions statistiske

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 4. kvartal 2014 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Januar 2015 www.fsr.dk Side 1 af 8 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012 Tirsdag den 21. august 2012 Formål med etablering af VU-centrene Én indgang for virksomheder og borgere, der ønsker voksen- og efteruddannelse Skabe større fokus på kvalitet og effekt inden for voksen-

Læs mere

SURVEY. Sundhedstilstanden i dansk erhvervsliv. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

SURVEY. Sundhedstilstanden i dansk erhvervsliv.  FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Sundhedstilstanden i dansk erhvervsliv SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere